Ħajja ta Xhieda u ta Fidi OTTUBRU The Ecstasy of St. Teresa of Avila, Marble sculpture By Gianlorenzo Bernini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ħajja ta Xhieda u ta Fidi OTTUBRU The Ecstasy of St. Teresa of Avila, Marble sculpture By Gianlorenzo Bernini"

Transcription

1 Ħajja ta Xhieda u ta Fidi OTTUBRU 2015 The Ecstasy of St. Teresa of Avila, Marble sculpture By Gianlorenzo Bernini

2 Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - OTTUBRU San Ġwann Battista De La Salle Fundatur Familja Lasalljana NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL-PREŻENZA QADDISA T ALLA. EJJEW NADURAWH! Intenzjonijiet tal-papa u tal-isqfijiet tagħna: 1. Biex it-traffikar tal-bnedmin, li huwa forma moderna ta jasar, jitwaqqaf darba għal dejjem. 2. Biex bi spirtu missjunarju, il-komunitajiet Insara tal-asja jħabbru l-vanġelu lil dawk li għadhom ma semgħux bih. 3. Biex jum il-missjoni jħajjar aktar żgħażagħ jikkunsidraw volontarjat barra minn xtutna. Dati importanti għax-xahar ta OTTUBRU: 2 t Ottubru: L-Anġli Kustodji Mqaddsa 5 t Ottubru: Santa Fawstina 7 t Ottubru: L-Imqaddsa Verġni Marija tar-rużarju 9 t Ottubru: Martri ta Turon 11 t Ottubru: Festa tal-beatu Ġwanni XXIII Papa (ser taħbat il-ħadd) 18 t Ottubru: San Luqa Evanġelista (ser taħbat il-ħadd) 22 t Ottubru: Festa tal-beatu Ġwanni Pawlu II Papa 23 t Ottubru: Beatu Brother Arnold Reche Nota: Dan il-ktejjeb, wieħed jista wkoll jkollu aċċess għalih minn fuq l-internet signumfideimalta.wordpress.com 2 SIGNUM FIDEI

3 Il-Ħamis, 1 t Ottubru Santa Tereża ta Lisieux reliġjuża, duttur tal-knisja u patruna tal-missjoni Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Neħemija 8: 1-12 Esdra fetaħ il-ktieb tal-liġi u bierek il-mulej, u l-poplu kollu wieġeb: Ammen, Ammen! 2. Salm 18: 8-11 Il-preċetti tal-mulej dritti, u jferrħu l-qalb. 3. Luqa 10: 1-12 Jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. SANTA TEREŻA TA LISIEUX TAL-BAMBIN ĠESÙ ( ) - verġni u duttur Santa Tereżina, kif ġeneralment insibuha, hi waħda mill-qaddisin l-aktar popolari. Tereża twieldet f Alencon, Franza; missierha, Louis Martin, kien arluġġar u ommha Zélie Guérin li llum it-tnejn huma beati - qabel ma żżewġu kienu qed jaħsbu biex isiru reliġjużi, imma minflok taw lill-knisja ħames vokazzjonijiet. Thérèse kienet l-iżgħar fost disa aħwa. Ta 5 snin tilfet lil ommha u għalhekk ħadu ħsiebha ħutha akbar minnha u zijietha. Ta 10 snin mardet b marda tannervi, iżda fieqet f daqqa minnha meta rat statwa tal-madonna titbissmilha. Kellha ġibda lejn il-missjonijiet f artijiet barranin iżda hi aċċettat il-ħajja kontemplattiva minħabba li t-talb seta jgħin lill-missjonijiet. Wara li ħadet il-każ tagħha personalment quddiem il-papa Ljun XIII hija rnexxielha tidħol fil-kunvent tal-karmelitani f Lisieux ta 15-il sena, fejn qabel kienu ġa daħlu tnejn minn ħutha, u aktar tard oħtha Céline li kienet baqgħet id-dar iddur b missierha. Tereża pprofessat fl-1889 (ta 16-il sena) u għal tliet snin kienet mogħtija xogħol ordinarju fil-kunvent, bħal tiknes u tnaddaf. Wara ntgħażlet majjistra tannovizzi. F Ġunju 1894 dehru l-ewwel sinjali tal-marda tat-tuberkolożi, imma hi baqgħet taqdi dmirijietha bħas-soltu. Fil-Ġimgħa l-kbira, it-3 t April 1896, kellha l-ewwel emorraġija. Hi mietet fit-30 ta Settembru 1897, meta kellha 24 sena. Id-9 snin li Tereża għaddiet fil-kunvent għaddiethom f mod tant ordinarju, issigriet tagħha kien li tfassal ħajjitha fuq dik li hi ssejjaħ it-triq Ċkejkna tat- Tfulija Spiritwali. Din it-triq hi tispjegaha fil-famuż ktieb tagħha Storja ta Ruħ li fih tispjega dan il-mod sempliċi ta ħajja nisranija b kunfidenza sħiħa u kompleta fl-imħabba ta Alla għalina. L-iStorja ta Ruħ ta Santa Tereżina jurina wkoll li hi kellha bżonn ta eroiżmu kostanti biex tegħleb l-ostinazzjoni u l- passjoni għas-setgħa li kienu reqdin f qalbha. Hi turina wkoll kif meta esperjenzat ġranet twal ta dipressjoni u ta skrupli kbar, hi ntelqet fil-forn talimħabba t Alla. L-aħħar dikjarazzjoni li hi għamlet fuq is-sodda tal-mewt, limħabba biss tgħodd, kienet is-sigriet tal-qdusija tagħha. Għamlet bosta mirakli wara mewtha - minkejja li ma għamlet ebda wieħed tul SIGNUM FIDEI 3

4 ħajjitha, u hekk seħħet il-wegħda li kienet għamlet ftit qabel mietet: wara mewti, se nitfa xita ta ward. Santa Tereża ta Lisieux kienet iddikjarata qaddisa minn Piju XI fl-1925, 28 sena biss wara mewtha; sentejn wara ddikjaraha Patruna tal-missjonijiet kollha fl-esteru ma San Franġisk Saverju. F Ottubru 1997, fl-okkażjoni tal-mitt sena minn mewtha, il-papa ddikjaraha Duttur tal-knisja, it-tielet mara u l-iżgħar fost il-41 qaddis li għandhom dan ittitlu. Riflessjoni: Nosservaw li l-evanġelizzazzjoni hi essenzjalment marbuta max-xandir tal-vanġelu lil dawk li ma jafux lil Ġesù Kristu jew li dejjem ċaħduh. Ħafna minnhom ifittxu lil Alla bil-moħbi, imqanqla min-nostalġija għal wiċċu, anki f pajjiżi ta tradizzjoni Kristjana antika. Kulħadd għandu d-dritt jirċievi l-vanġelu. L-Insara huma fid-dmir li jxandruh mingħajr ma jħallu lil ħadd barra, mhux qishom xi ħadd li qed jimponi obbligu ġdid, imma bħal min irid jaqsam ma ħaddieħor bil-ferħ, jurih xefaq sabiħ, joffrilu ikla mixtieqa. Il-Knisja mhux bil-proselitiżmu tikber, imma bl-attrazzjoni. Papa Franġisku, silta mill-enċiklika Evangelii Gaudium Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 102, it-2 punt This saint (St. Ignatius) was so filled with the Spirit of Jesus Christ and with his holy love that he very often had our Lord s holy name on his lips. In this way he shared his love with those he instructed and with whom he conversed. Because he belonged entirely to Jesus Christ and had consecrated himself to him to preach the Gospel, he also wanted the Christians to whom he taught his doctrine to be attached only to Jesus and to work only for him. If you love Jesus Christ well, you will try in every possible way to enkindle his holy love in the hearts of the children you are forming to be his disciples. See to it that they often think of Jesus, their good and only Lord, that they often speak of Jesus, and that they long only for Jesus and desire only Jesus. Missierna... TALBA Agħtina, mela li nifhmu sewwa kull ma ngħidu, dawwal il-fehma tagħna, agħmel li nibżgħu għall-ġieħ tal-ħwejjeġ li nitkellmu fuqhom, imliena bil-fidi fil-verità. Agħmel li ngħidu dak li nemmnu. San Ilarju, isqof u duttur tal-knisja Il-qdusija ma tikkonsistix f din jew f dik il-prattika, iżda f dispożizzjoni tal-qalb li tagħmilna umli u ċkejknin f dirgħajn Alla. Santa Tereża tal-bambin Ġesù 4 SIGNUM FIDEI

5 Il-Ġimgħa, 2 t Ottubru L-Anġli Kustodji Mqaddsa Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Eżodu 23: L-anġlu tiegħi jimxi quddiemek. 2. Salm 90: 1-6,10,11 L-anġli tiegħi jibgħatlek, biex iħarsuk. 3. Mattew 18: 1-5,10 L-anġli tagħhom fis-sema dejjem jaraw wiċċ il-missier. L-Anġli Kustodji Mqaddsa L-Anġli Kustodji huma anġli tajbin imqabbdin biex jgħinuna, waqt li dejjem jibqgħu fil-preżenza t Alla. L-anġli, skont l-ittra lil-lhud, huma spirti qaddejja, mibgħutin biex jaqdu għall-ġid ta dawk li se jiksbu s-salvazzjoni. (Lhud 1, 14) Il-kelma anġlu ġejja mill-grieg u tfisser messaġġier. Huma fl-ewwel lok messaġġieri t Alla, iżda l-qadi tagħhom hu aktar wiesa u hu idealment muri f S. Rafel, li akkompanja lil bin Tobit. It-tagħlim tal-knisja fuq l-anġlu Kustodju hu bbażat fuq il-kliem ta Ġesù li nsibu f Mt. 18:10, u li Ġesù mdawwar mid-dixxipli tiegħu qal wara li kien sejjaħ lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f nofshom: Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar; għax, ngħidilkom, l-anġli tagħhom fissmewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet. Jissemmew diversi episodji fil-ħajjiet tal-qaddisin li fihom jissemmew l-anġli kustodji; mingħandhom irċevew għajnuniet kemm għar-ruħ kif ukoll għallġisem, kif eżempju tirrakkonta Santa Franġiska Rumana. San Bernard jgħid: Weġġgħu lill-anġlu kustodju tiegħek! Kun rikonoxxenti għall-kura li hu jieħu tiegħek! Ikollok fiduċja fih, ħobbu u dur lejh, itlob ilprotezzjoni tiegħu f kull diffikultà, periklu u tentazzjoni. Il-festa tal-anġli Kustodji bdiet fi Spanja fis-seklu 15 u kienet imdaħħla għall- Knisja tal-punent mill-papa Klement X, fl Riflessjoni: Din mhix xi duttrina fantażjuża dwar l-anġli: le, hija r-realtà. Dak li qal Ġesù, li qal Alla: Jien nibgħat anġlu quddiemek biex iħarsek, biex jakkumpanjak fil-mixja, biex ma tiżbaljax. Jien illum nagħmel mistoqsija: kif inhi r-relazzjoni tiegħi mal-anġlu kustodju tiegħi? Nisimgħu? Ngħidlu l-għodwa t-tajba filgħodu? Ngħidlu: ħarisni waqt li nkun rieqed? Nitkellem miegħu? Nitolbu l-pariri? Hu dejjem ħdejja. Il-Papa Franġisku jkompli jgħid: Dawn il-mistoqsijiet nistgħu nweġbuhom illum, kull wieħed u waħda minna: kif inhi r-relazzjoni tiegħi mal-anġlu kustodju li l-mulej bagħatli biex iħarisni u jakkumpanjani fil-mixja, hu, li dejjem jinsab fil-preżenza talwiċċ tal-missier li hu fis-smewwiet? Silta mill-kummentarju dwar ir-riflessjoni tal-papa Franġisku f Sta. Marta SIGNUM FIDEI 5

6 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 172, l-1 parti Let us admire God s goodness and thank him for the grace he has given us in assigning an angel to take care of us, protect us, and serve us. God was not satisfied to give us his only Son to rescue us from sin and to send us his Holy Spirit to fill us with his holy grace. To omit nothing of all his care that could advance our interests and keep us in piety and in his holy love, he also sends the holy angels to be with us on earth. He sends these blessed spirits, who rejoice before him in heaven, to be near us always, to help us, and to serve us in every kind of situation. He orders them to watch over us on his behalf, to guide us, and to enlighten us in all our ways, so that we may be able to go straight to heaven in safety without wandering astray. This is truly a marvelous effect of his goodness, says Saint Bernard, and one of the greatest proofs of his love. Let us, then, show our gratitude for this by carrying out exactly what the angels inspire us to do. Missierna... TALBA Anġlu t Alla, illi fit-tjubija tiegħu Alla tani biex tħarisni, iftaħli moħħi, ħarisni, żommni u mexxini f dan il-jum/lejl, hekk ikun, Ammen. Is-Sibt, 3 t Ottubru L-Imqaddsa Verġni Marija f jum is-sibt San Franġisk Borgia presbiteru Beatu Kolumba Marmion - abbati Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Baruk 4: Dak li bagħat fuqkom dan l-hemm kollu, għad jimliekom b ferħ dejjiemi. 2. Salm 68: Il-Mulej jisma l-fqajrin. 3. Luqa 10 : Ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet. SAN FRANĠISK BORGIA ( ) - presbiteru Kien it-tielet ġeneral tal-ġiżwiti, proniputi tal-papa Alessandro VI u tar-re Ferdinandu l-kattoliku, u twieled Gandija, Spanja. 6 SIGNUM FIDEI

7 Wara edukazzjoni nisranija tajba fil-familja, mar isib kenn għand zijuh, arċisqof, Saragossa, waqt rewwixta f pajjiżu. Tħarreġ fl-istudji tal-mużika u l-armi. Bejn l-1523 u l-1525 mar Valladolid, bħala paġġ ta Ġovanna, omm Karlu V. Fl-1528 l-imperatur sejjaħlu fil-qorti tiegħu u ħajjru biex jiżżewweġ. Sena wara żżewweġ lil Leonora de Castro, id-dama preferita tal-imperatriċi. Sa minn dan iż-żmien il-qaddis kien magħruf għat-tjubija u għall-onestà tiegħu. Maħtur viċirè tal-katalonja ( ) u duka ta Gandia rieġa b għaqal kbir is-sudditi tiegħu sa mewt martu (1546). Meħlus mix-xkiel tad-dinja talab lil Sant Injazju biex jilqgħu fil-kumpanija ta Ġesù. Il-Loyola laqgħu bil-ferħ; iżda qallu biex jistenna sakemm ikun ħaseb għal uliedu u għat-twaqqif ta kulleġġ universitarju Gandija, waqt li fl-istess ħin jibda l-kors tat-teoloġija f pajjiżu. Għamel l-ewwel voti fl-1548 fil-kappella tal-kulleġġ, Gandija. Libes ta patri u ordna saċerdot fit-23 ta Mejju Beda jipprietka firreġjun tal-guipuzcoa minn belt għal oħra u jgħallem il-katekiżmu lit-tfal. L- ubbidjenza ġegħlitu jnaqqas il-mortifikazzjoni tiegħu. Ħafna bdew jieħdu l- parir tiegħu. Sant Injazju, fl-1554, ħatru kummissarju ġenerali ta Spanja u tal-portugall. Fil-1565, ġie maħtur it-tielet ġeneral tal-ordni. Matul il-ġeneralat tiegħu ( ), hekk kabbar il-ħidma tal-kumpannija mad-dinja kollha, li jista jissejjaħ it-tieni fundatur tal-ordni. Bena knisja għall-istudenti tal-collegio Romano u rranġa l-programm talistudji tiegħu. Bena wkoll il-knisja ta Sant Andrea al Quirinale, bid-dar tannovizzjat u kabbar il-ġermaniku li jħejji l-missjunarji għall-pajjiżi protestanti. Taħtu l-ordni kiber fl-ewropa u daħal il-polonja. Kibru wkoll il-missjonijiet tal- Ġiżwiti u nfetħet il-missjoni ġdida fl-indja tal-punent. Kien meqjum ħafna mill-papa Piju V. Fl-1571, il-papa bagħtu Franza, Spanja u l-portugall mal-kardinal Bonelli, fejn ġie milqugħ minn folol kbar li riedu jaraw il-qaddis u jisimgħuh jipprietka: anki r-re Filippu laqgħu bil-ferħ, bħall-poplu. Lura mill-vjaġġ, ħassu ħażin Ferrara, u d-duka kuġinuh bagħtu Ruma ġo katalett. Miet Ruma jumejn wara li wasal, f nofsillejl bejn it-30 ta Settembru u l-1 ta Ottubru tas-sena Ġie kkanonizzat minn Klement X fl Riflessjoni: Il-Filosfu Kristjan Mounier kien kiteb hekk: Li nkunu wlied Alla jfisser li jkollna r-ruħ tagħna minsusa mill-grazzja, minsusa minn ħarsa divina li tibdilna, ir-ruħ li fiha jistrieħ Alla. U hija f din ir-ruħ mifdija li fiha jinbtu l-fjuri tat-tajjeb, tal-virtù, tal-għarfien, tattemperanza, tal-paċenzja, tal-ħniena, tal-imħabba fraterna, tal-karità. Meta jonqsu dawn, il-virtù, il-vokazzjoni nisranija tagħna, tittappan u ngħaddu minn fażijiet ta insigurtà. Fr. Joe Fenech, Mitt Minuta mal-mulej SIGNUM FIDEI 7

8 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 176, it-2 parti In the world this saint (St. Francis Borgia) had been immensely wealthy, yet he made himself poor, very poor, for the love of God once he had quit the world. He kept nothing of all his wealth on quitting the world, and after he became a religious, he never handled gold or silver coins, so that he entirely forgot their value. His bed, his clothes, his way of life, and his room were all characterized by great poverty. This saint took pleasure in practicing this virtue; it seemed that the more he felt the rigors of poverty, the happier he was, because he knew that Jesus Christ had given us the example of this virtue and had practiced it to the highest degree from his birth. For this reason, he felt that it was only right that those who wish to join Jesus most closely and who had the honor of belonging to his Company ought to share in a perfect manner the love and practice he had for this virtue, which he desired to be the inseparable companion of his disciples. This was also what this saint required of all the members of his Company when he was their General. He even wished that all the houses of professed members who belonged to the Company would have no other foundation than poverty. Is this the sort of foundation on which you desire your community to be built? It is a sure and unfailing foundation for those whose faith is true and who are interiorly inspired by the Spirit of our Lord. You cannot do better than to base your fortune on this foundation; it is the one that Jesus Christ thought to be most solid and on which the holy Apostles began to build the edifice of the Church. Missierna... TALBA Għażiż Ġesù, għinni biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u ħu kontroll tiegħi nnifsi kollni kemm jien, b mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija, kun ġo fija nnifsi b mod li kull persuna li niġi f kuntatt magħha tħoss il-preżenza tiegħek ġo fija. Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili, imma lilek biss! Kardinal John Henry Newman 8 SIGNUM FIDEI

9 Il-Ħadd, 4 t Ottubru Is-27 Ħadd ta matul is-sena San Franġisk ta Assisi - djaknu Illum jiftaħ is-sinodu tal-isqfijiet ġewwa Ruma. Tema prinċipali: Il-Familja Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Ġenesi 2: Isiru ġisem wieħed. 2. Salm 127: 1-6 Iberikna l-mulej il-jiem kollha ta ħajjitna. 3. Lhud 2: 9-11 Kemm dawk li jqaddes, u kemm dawk li jiġu mqaddsin, ilkoll huma mill-istess wieħed. 4. Mark 10: 2-16 Dak li għaqqad Alla, m għandux jifirdu l-bniedem N.B: Illum taħbat il-festa liturġika ta San Franġisk. Għalhekk huwa xieraq li niktbu fuq il-ħajja ta dan il-qaddis kbir. SAN FRANĠISK T ASSISI ( ) djaknu San Franġisk twieled f Assisi fl-1182 meta missieru kien barra mill-pajjiż. Ommu semmietu Ġwanni. Iżda meta missieru li kien kummerċjant għani taddrappijiet ġie lura, sejjaħlu Franġisk għal Franza li hu tant kien iħobb. Franġisku tela jgawdi mis-suċċess ta missieru, u għalhekk kellu ħajja millaħjar. Il-ġibda għall-avventura qanqlitu biex jieħu sehem f xi gwerer. Fl-1205, kien sejjer biex jieħu sehem f battalja, iżda hekk kif wasal fi Spoleto marad, u ma setax ikompli fi triqtu. Meta kien marid sema xi jgħidlu : Aqdi lill-imgħallem u mhux lill-qaddej. Meta rritorna f Assisi għamel bidla kbira fih. Beda jkun aktar miġbur u jitlob, iżur lill-morda u jgħin lill-fqar. Ġurnata waħda, fl-1206, kien qed jitlob quddiem kurċifiss fi knisja żgħira abbandunata fil-kampanja, dik ta San Damjan, u sema leħen jgħidlu: Franġisku, sewwi l-knisja tiegħi li qed tiġġarraf. Mar biegħ dak li kellu, u beda jiġbor biex isewwi l-ħsarat li kien hemm fi tliet knejjes żgħar, ta San Damjan, ta San Pietru u dik tal-porzjunkola, iddedikata lil Santa Marija tal-anġli. Meta missieru nsista biex jibdel ħajtu inkella ma jkollux x jaqsam iktar miegħu, San Franġisk neħħa ħwejġu minn fuqu tahom lil missieru u qal: S issa sejjaħtlek missier; mil-lum il quddiem nibda ngħid, Missierna li inti fissmewwiet. Fl-1208, meta kien fil-knisja ta Santa Marija tal-anġli sema l-qari tal-vanġelu (Mt.10:7-10) u ħass li dawk il-kelmiet kienu għalih. Mar libes ċoqqa griża, fqira, li rabat b ħabel ma qaddu u beda jimxi ħafi. SIGNUM FIDEI 9

10 Xi żgħażagħ bdew jingħaqdu miegħu biex jgħixu l-istess ħajja li kien qed jgħix hu, u fl-1209, meta kienu tnax ħadhom Ruma, u l-papa Innoċenzu III, tahom l-approvazzjoni tiegħu. Hekk beda l-ordni tiegħu tal- Frati Minori. Fl-1212, bl-għajnuna ta Santa Klara, waqqaf it-tieni ordni li kien dak tassorijiet li ġew imsejħa Klarissi. Fl-1219, bagħat l-ewwel missjunarji f Tuneż u l-marokk. Hu stess mar fl-art Imqaddsa u fl-eġittu. Lura l-italja, fl-1220, waqqaf it-tielet ordni tal-penitenti, it-terzjarji Franġiskani. Fl-24 ta Diċembru 1223, laqqa xi nies u għamel presepju ħaj li għalkemm ma kienx l-ewwel presepju li sar, iżda bih San Franġisk qanqal l-imħabba tan-nies lejn il-presepju. Fil-festa tas-salib, ta Settembru 1224, daħal f estażi waqt li kien qed jimmedita fuq il-passjoni u t-tbatija ta Kristu, u rċieva l-pjagi ta Ġesù magħrufa bħala l-istigmata. San Franġisk, li minħabba l-mard, kien kważi tilef id-dawl ta għajnejh, miet meta kellu biss qrib il-45 sena, fit-3 ta Ottubru 1226, filgħaxija, waqt li kienet qed tinqara l-ġrajja tal-passjoni ta Ġesù mill-vanġelu ta San Ġwann. San Franġisk imqanqal mill-umiltà tiegħu qatt ma aċċetta li jsir saċerdot. Il-Papa Benedettu XV ipproklamah: L-iktar xbieha perfetta ta Ġesù li qatt għexet. Riflessjoni fuq il-vanġelu: Il-Fariżej jistaqsu lil Ġesù fuq id-divorzju. Iridu jonsbuh billi jdaħħluh f kontroversja fuq il-liġi ta Mosè. Ġesù jistaqsihom x għallem Mosè u hekk ġegħelhom iwieġbu l-istess mistoqsija tagħhom. Huma jikkwotaw mid- Dewteronomju 24:1-3 li jippermetti li raġel jiddivorzja lil martu. Ġesù jeħodna lura għall-pjan oriġinali ta Alla. Jagħmilha ċara li meta raġel u mara jingħaqdu fiż-żwieġ, f għajnejn Alla jsiru ġisem wieħed u ħadd m għandu jifridhom. Għalhekk il-miżżewġin m għandhomx jiddivorzjaw. Kienet permessa fil-liġi ta Mosè sempliċiment għaliex hu diffiċli ħafna li tgħallem ilpoplu. Id-dixxipli jistaqsu aktar fuq is-suġġett lil Ġesù. Hawnhekk Ġesù jagħmel pass aktar minn Mosè u jgħid li jekk xi ħadd jiddivorzja u jerġa jiżżewweġ jagħmel adulterju. Għalhekk issa Ġesù jiċħad kompletament li wieħed jista jerġa jiżżewweġ. Kważi fl-istess waqt, Ġesù jitkellem fuq il-fidi li wieħed isib fil-qalb ta tifel żgħir. Biex wieħed jgħix is-saltna t Alla jeħtieġ li jkollu fidi sempliċi, l-istess fidi li hi meħtieġa biex wieħed jaċċetta t-tagħlim tiegħu fuq iż-żwieġ. Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 173, it-2 parti Not content with loving the poor, Saint Francis also wanted to be poor and detached from earthly things. To accomplish this completely, one day when his father was complaining that he was giving a great deal to the poor, Saint Francis at once went with him before the bishop and, having publicly renounced his father s 10 SIGNUM FIDEI

11 inheritance before this prelate, left home on the spot and never wished to live there any more. He then also undertook to give up all the pleasures and all the comforts that a person can enjoy in this world. He always lived in this detachment, which made him often repeat these words: My God and my all, because when he had stripped himself of everything on earth, he no longer had anything but God and was able to possess him to the full. He discovered perfect poverty and total emptying of self in Jesus Christ at his birth and in Jesus Christ suffering and dying. This is why he had special devotion to these two mysteries and every year celebrated the Nativity of Jesus Christ with very particular devotion in the desire to conform himself to Jesus Christ in the extreme poverty of his birth and death. Learn from this saint to love poverty and to live in detachment from all things. The more detached you will be from creatures, the more you will possess God and his holy love. What! Will you keep on saying, as Saint Augustine said before his conversion, They are mere trifles that hold me back and keep me from belonging entirely to God! Missierna... TALBA O Alla l-aktar għoli u glorjuż, dawwal id-dlamijiet ta qalbi. Sawwab fija fidi retta, tama ċerta u mħabba perfetta. Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek, biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa tiegħek. Ammen. San Franġisk It-Tnejn, 5 t Ottubru Santa Fawstina Kowalska - verġni Beatu Pietru Pattarini ta Imola Beatu Raymond ta Capua - presbiteru Beatu Albertu Marvelli Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Ġona 1: 1 2, 1.11 Ġona qam biex jaħrab minn quddiem il-mulej. 2. Ġona 2: Mulej, int tellajtli ħajti minn ġol-ħofra. 3. Luqa 10: Il-proxxmu tiegħi min hu? SIGNUM FIDEI 11

12 SANTA MARIJA FAWSTINA KOWALSKA ( ) - verġni Santa Marija Fawstina Kowalska twieldet fl-1905, minn familja kbira ta raħħala fi Glogowiec qrib Lodz, fil-polonja. Għal xi żmien għamlet xogħol ta qaddejja ma xi familji għonja. Imbagħad daħlet fil-kongregazzjoni tas-sorijiet tal-madonna tal-ħniena. Fil-kunvent tal-kongregazzjoni fi Krakovja, Plock, fil-polonja, u f Vilnius fil- Litwanja, qdiet b ħerqa kbira l-uffiċċji ta koka, purtinara jew xogħol ieħor filġnien. Għexet ħajja tassew qaddisa u Alla taha ħafna doni. Il-missjoni tagħha kienet li tħeġġeġ lill-bnedmin ħalli jiftakru li Alla jħobbhom u jħenn għalihom, u għal dan inqdiet b forom ġodda ta devozzjoni lejn il-ħniena ta Alla u ħabirket biex il-ħajja spiritwali tiġġedded bl-għajnuna ta dik id-devozzjoni. Din il-qaddisa tissejjaħ l- Appostlu tal-ħniena ta Alla. Hija kienet qalbha tajba u karitattiva, imma tul ħajjitha ftit fehmu l-grazzji profondi spiritwali interni. Fawstina esperjenzjat viżjonijiet, profeziji u stigmati interni. Fil-lejl tal-22 ta Frar 1931 hija esperjenzjat viżjoni bħal qatt qabel: rat lil Ġesù liebes l-abjad b idu l-waħda maħruġa l barra qiegħda tbierek, u l-oħra tmiss sidru. Minn sidru kienu ħerġin żewġ raġġi, wieħed aħmar u l-ieħor bajdani. Hu qal lil Fawstina biex tpinġi xbieha fil-forma li kienet qed tara u bil-kliem taħt: Ġesù, jiena nafda fik. Fawstina ma kinitx taf tpinġi. Wara li tħabtet biex tiġi emmnuta, id-direttur spiritwali tagħha, Dun Mikiel Sopocko (ibbeatifikat fl- 2008), għen biex jinstab pittur biex jagħmel it-tpinġija; ix-xbieha ta Ġesù tal- Ħniena Divina kienet murija lill-pubbliku għall-ewwel darba fit-28 ta April, Id-devozzjoni lejn il-ħniena Divina baqgħet tikber kif Fawstina kompliet tikber fl-għaqda tagħha ma Kristu. Biex timxi mal-istruzzjonijiet ta Dun Sopocko, Fawstina niżżlet bil-miktub il-viżjonijiet u l-profezija tagħha fi djarju u dawn ilkitbiet mistiċi ġew tradotti f ħafna lingwi. Fawstina ħabbret bil-quddiem id-data ta mewtha li seħħet bil-marda tattuberkolożi fil-5 ta Ottubru Il-Papa San Ġwanni Pawlu II, iddikjaraha beata fit-18 ta April 1993; u seba snin wara ddikjaraha wkoll bħala l-ewwel qaddisa tat-tielet millenju. Riflessjoni: Meta jiena nikkunsidra l-kobor u s-sbuħija tiegħek, O Alla tiegħi, jiena nifraħ bilbosta li l-mulej li jiena naqdi hu daqshekk kbir. Bl-imħabba u bil-ferħ jiena nagħmel ir-rieda tiegħek, u iktar ma nsir nafu, iktar nixtieq inħobbu. Jiena nħossni naqbad bix-xewqa li nsir inħobbu dejjem iżjed u iżjed. Mid-djarju ta Santa Fawstina Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med.65, silta mill-1 punt In today s Gospel Jesus Christ proposes to us an example of charity. There was a Samaritan who came upon a man lying half dead on the roadside; he bound up his wounds and left him with an inn-keeper to be cared for until he recovered 12 SIGNUM FIDEI

13 completely. Our Savior, in detailing for us all that this charitable man did, gives us a clear picture of the kind of charity we ought to have for our Brothers and how closely we ought to be united with one another. This is one of the things we must take most to heart because, as Saint Paul says, if you do not have charity, whatever good you may do will profit you nothing. Missierna... TALBA lil Santa Fawstina Għażiża Santa Fawstina, inti għidtilna li l-missjoni tiegħek fuq din l-art tibqa anke wara mewtek, u li ma tinsiniex. Il-Mulej, tak il-privileġġ kbir li tqassam il-grazzji kif tixtieq, lil min tixtieq u meta tixtieq. Għalhekk, nitolbuk, biex bl-interċessjoni tiegħek, tidħol għalina, biex naqilgħu l-grazzji li għandna bżonn. Fuq kollox, għinna nintelqu kompletament f idejn Ġesù kif għamilt int u b hekk nigglorifikaw il-ħniena Divina tiegħu kull mument ta ħajjitna. Ammen. It-Tlieta, 6 t Ottubru San Bruno - presbiteru Beatu Diegu Lwiġi di San Vitores - presbiteru u martri Santa Marija Franġiska tal-ħames Pjagi - verġni Beatu Bartolo Longo - lajk Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Ġona 3: 1-10 In-nies ta Ninwé reġgħu lura minn triqthom il-ħażina u Alla reġa bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom. 2. Salm 129: Jekk tal-ħtijiet int tagħti każ, Mulej, min jista jżomm sħiħ? 3. Luqa 10: Marta laqgħetu. Marija għażlet l-aħjar sehem. IL-BEATU BARTOLO LONGO ( ) Bartolo Longo twieled f Latiano, fil-provinċja ta Brindisi (l-italja t Isfel) fl-10 ta Frar Studja f Lecce u fl-università ta Napli u sar avukat meta kellu 23 sena. Minħabba l-ispirtu antiklerikali li ltaqa miegħu, hu tilef għal xi żmien il-fidi, SIGNUM FIDEI 13

14 sakemm iltaqa ma patri dumnikan (Padre Radente) li għenu biex jerġa jsib il-fidi u jsir kattoliku mħeġġeġ. Hu kien il-prokuratur tal-beni tal-kontessa Maria Anna de Fusco li kellha ħafna proprjetà fil-post imsejjaħ Il-Wied ta Pompej, post li f dak iż-żmien kien abbandunat u minsi, kollu faqar u miżerja. Sar terzjarju dumnikan u megħjun mill-beatu Franġiskan Ludovico minn Casoria, beda jżur il-morda u l-anzjani, kif ukoll jgħallem lit-tfal u anki lill-kbar fil-wied ta Pompej. L-arċisqof ta Napli, il-kardinal Sanfelice, kif ukoll il-papa Ljun XIII approvaw din il-ħidma tiegħu. Wara li kiseb xbieha tal-madonna tar-rużarju, nhar it-8 ta Mejju 1876, tqiegħdet l-ewwel ġebla u ngħata bidu għas-santwarju, illum magħruf maddinja kollha, iddedikat lill-madonna tar-rużarju ta Pompej. Bena wkoll l-istitut għal Ulied il-ħabsin biex iwaqqa t-teorija tal-kittieb Lambroso li dawn bilfors joħorġu delinkwenti. Waqqaf ukoll stamperija u beda jippubblika diversi kotba u rivista kull xahar jisimha Il Rosario e la Nuova Pompei, li bdieha fl Bartolo Longo miet ta 85 sena fil-5 ta Ottubru 1926, u jinsab midfun fil-kripta tal-bażilka-santwarju tal-madonna ta Pompei. Dan id-devot kbir tar-rużarju u benefattur kbir tal-morda u emarġinati kien ibbeatifikat minn San Ġwanni Pawlu II fl Riflessjoni: Mhux faċli li nħallu lill-mulej jieħu dak li jrid. Aktarx li f moħħna jibdew iberrnu mistoqsijiet bħal: kif nista niċċaħħad minn din il-ħaġa? Imbagħad ħajti x ħajja tkun? Anke l-papa Franġisku, fl-omeliji tiegħu, spiss juri li ħaġa diffiċli li nħallu lil Alla jikteb l-istorja tal-ħajja tagħna għaliex Alla, ħafna drabi, ma jitlobx minna affarijiet faċli. Madankollu dawk li għexu din l-attitudni u offrewhielna bħala triq żgura għalina, bħalma kien l-imgħallem tagħna Ġesù Kristu u l-qaddisin San Ġwann tas- Salib u San Ġorġ Preca, jassigurawna li jaqbel li nippruvaw għax imbagħad nidħlu fl-isfera tal-paradossi divini. Kemm nirbħu affarijiet, jekk inkunu kapaċi ngħidulu Inċedi Mulej Stephen Zammit, Ftit dawl għal matul it-triq Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med 147, it-2 punt This saint (St Martha) was very grateful for such great favors, and every time that Jesus did her the honor to visit her, she devoted herself to prepare his meals and to serve him with all possible affection. So great was her eagerness to offer Jesus Christ this service that she even complained once that her sister, absorbed in listening to Jesus, did not bother to help her. She had nothing more at heart than to serve Jesus well. She even had such great esteem and such deep respect for Jesus that when he came to raise Lazarus to life, she went out quite a distance to welcome him. Are you as eager for Communion as Saint Martha was to welcome Jesus into her home and to give him food from her resources? The respect you ought to show him 14 SIGNUM FIDEI

15 when he comes to you consists in not tolerating in your heart any imperfection and in preparing your soul for him ahead of time with great devotion. Missierna... TALBA O Alla tiegħi, agħmel li qalbi titgħallem fejn u kif tfittxek, fejn u kif issibek. Inti Alla tiegħi u inti kollox għalija. Għalkemm jien qatt ma rajtek, inti għamiltni u tajtni t-tajjeb kollu li għandi; Madanakollu għadni ma nafikx. Jien għadni ma wettaqx dak kollu li kont maħluq biex nagħmel; għallimni nfittxek. Ma nistax infittxek jekk inti ma tgħallimnix, jew insibek jekk inti ma turinix lilek innifsek. Ħallini nfittxek fix-xewqat tiegħi, ħallini nixtieqek fit-tfittxija tiegħi, ħallini nsibek billi nħobbok, ħallini nħobbok billi nsibek. Ammen. San Anselmu L-Erbgħa, 7 t Ottubru L-Imqaddsa Verġni Marija tar-rużarju Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Ġona 4: 1-11 Int ġietek ħasra mis-siġra tar-riġnu, u mela jiena ma kellix tiġini ħasra minn Ninwé? 2. Salm 85: Il-Mulej kollu tjieba u fedeltà. 3. Luqa 11: 1-3 Mulej, għallimna nitolbu. IL-MADONNA TAR-RUŻARJU Ir-Rużarju huwa talba mill-isbaħ, għax jitlob meditazzjoni dwar il-ħajja ta Ġesù u Marija. Wara r-rebħa kbira tal-insara fuq it-torok f Lepanto, fis-7 t Ottubru, 1571, il-papa Dumnikan San Piju V (dak li għen għall-bini tal-belt Valletta) waqqaf il-festa tal-madonna tal-vittorja, li l-papa ta warajh, Girgor XIII, sejħilha tar-rużarju. San Piju V żied ukoll fil-litanija tal-madonna, it-titlu Għajnuna tal-insara. U wara rebħa oħra nisranija fuq it-torok fil-gżira ta Korfu, il-papa Klement XI ( ) ordna li l-festa ssir fil-knisja kollha. SIGNUM FIDEI 15

16 Il-Papa Leone XIII żied fil-litanija s-sejħa Sultana tar-rużarju Mqaddes. U speċjalment l-aħħar Papiet minn mitt sena l hawn taw l-ikbar importanza lil din id-devozzjoni. Il-Madonna stess f Lourdes u f Fatima talbitna ngħidu r- rużarju. Fis-sena tal-familja li kienet mniedija mill-ġnus Magħquda, fl-1994, il-papa San Ġwanni Pawlu II ħareġ ittra appostolika dwar il-familja. F din is-sena fil- Litanija tal-madonna ġiet miżjuda; Sultana tal-familja Fl-2002 l-istess Papa San Ġwanni Pawlu II ħareġ ittra appostolika dwar irrużarju, hekk imsejħa Rosarium Virginis Mariae. Kien f din l-ittra appostolika li l-papa waqqaf il-ħames misteri hekk imsejħa tad-dawl, fejn silet siltiet millħajja pubblika ta Ġesù fil-mixja tiegħu tat-tħabbir tal-evanġelju tas-saltna. X qalet il-madonna lil San Duminku: Lil dawk kollha li bil-qima jgħidu r-rużarju tiegħi, inwiegħed ħarsien speċjali u grazzji kbar. Dawk li jibqgħu dejjem jgħidu r-rużarju tiegħi, jaqilgħu grazzji straordinarji. Ir-rużarju jkun arma qawwija kontra d-dlamijiet; jeqred id-drawwa ħażina, jeħles mid-dnub u jxejjen l-ereżija. Riflessjoni: Ir-Rużarju tal-verġni Marija, li ssawwar bil-mod il-mod matul it-tieni millennju taħt ilħarsien tal-ispirtu ta Alla, huwa talba li ħafna qaddisin għożżewha u li l-maġisteru tal-knisja jinkoraġġiha. Fis-sempliċità u l-profondità tagħha, din tibqa talba b tifsira kbira, anki f dan it-tielet millennju li għadu kemm beda, u għandha twassal għal ħafna frott ta qdusija. Tinkwadra tajjeb fil-mixja spiritwali tal-kristjaneżmu, li wara elfejn sena ma tilef xejn mis-safa tiegħu tal-bidu, u jħoss l-ispirtu ta Alla jqanqlu biex «jaqdef il barra fil-fond» («duc in altum!») ħalli mill-ġdid ixandar quddiem id-dinja, anzi jgħajjat b leħen għoli, li Kristu huwa l-mulej u l-feddej, «ittriq, is-sewwa u l-ħajja» (Ġw. 14, 6), li huwa «l-iskop tal-istorja tal-bniedem, il-punt li lejh jieħdu x-xewqat tal-istorja u taċ-ċiviltà». Il-Papa San Ġwanni Pawlu II, Rosarium Virginis Mariae Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Most glorious Virgin Mary, mother of my God, on that happy day when you gave birth in all purity to the infant God, you also became most specially our mother and the Queen of all creatures in heaven and on earth. I prostrate myself with all my soul at your feet to render you under these titles all the reverence that can be given to you. You are the Mother of my Creator and my own mother; you are my Queen and sovereign Lady. I honor and reverence you, and I love you above all things, after God and your divine Son. I submit myself to your gracious power in time and in eternity. O my loving mother, who would not be subjected to you, after God willingly, became obedient to you as your child? cf. Luke 2:51 16 SIGNUM FIDEI

17 O, with all my heart I too subject myself to you. I beg you, most holy Mother of God, to obtain for me from your beloved Son the grace to live and die in submission to him and to you. Act to honor the Most Blessed Virgin as Mother of God Missierna... TALBA O rużarju mbierek ta Marija, katina ħelwa li tgħaqqadna ma Alla, rabta ta mħabba li sseħibna mal-anġli, qawwa għall-ħelsien meta jaħbtu għalina d-dlamijiet, port żgur mit-tempesti tal-ħajja, aħna ma nħalluk qatt. Int tkun l-hena tagħna fis-siegħa tal-agunija u lilek nagħtu l-aħħar bewsa tal-ħajja li tintemm. U l-aħħar kelma li toħroġ minn fommna, ikun l-isem ħelu tiegħek, O sultana tar-rużarju, O Madonna ta Pompej, O omm għażiża tagħna, O kenn tal-midinbin, O faraġ tal-imnikktin. Tkun imbierka, illum u għal dejjem fl-art u fis-sema. Supplika lis-sultana tar-rużarju mqaddes Il-Ħamis, 8 t Ottubru L-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-katidral tal-imdina San Ugo - konfessur Santa Pelaġja verġni u martri Santa Tajde - penitenti Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. 1 Slaten 8: Ħarstek taqlagħhiex minn fuq din id-dar. 2. Salm 83: 3-5, 10,11 Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, Mulej tal-eżerċti! 3. Luqa 19: 1-10 Illum il din id-dar ġietha s-salvazzjoni. L-ANNIVERSARJU TAD-DEDIKAZZJONI TAL-KATIDRAL TAL-IMDINA Fit-8 t Ottubru, il-knisja f Malta tiċċelebra l-konsagrazzjoni tal-kattidral tal- Imdina bħala l-knisja ewlenija tal-isqof u l-omm tal-knejjes kollha tad-djoċesi. SIGNUM FIDEI 17

18 Għalhekk il-katidral huwa s-simbolu tal-uffiċċju tripliku tal-isqof, dak li jgħallem, li jqaddes u li jiggverna l-merħla ta Alla fid-djoċesi. Skont tradizzjoni ma taqta xejn u qawwija, il-katidral tal-imdina huwa mibni fuq il-post fejn kien hemm id-dar ta Publiju li laqa għandu lil Pawlu, u, ma Pawlu l-fidi nisranija. Dak iż-żmien l-imdina kienet bil-wisq akbar milli hija llum. Kienet tinfirex sa fejn illum hemm il-parroċċa ta San Pawl tar-rabat. Kien taħt il-ħakma tal-għarab li ċkienet għad-daqs li hija llum. Il-katidral li naraw illum inbena flok ieħor medjevali jew Normann tas-seklu 13. Parti sewwa minn dan il-katidral medjevali sfat imġarrfa fit-terremot qawwi li kien sar fil-11 ta Jannar, 1693 u li nħass sewwa fil-gżejjer Maltin. Dakinhar kien iġġarraf il-katedral Normann tal-imdina u parti sew mill-istess belt, kif ukoll il-katedral taċ-cittadella t Għawdex. Il-Gran Mastru Vilhena ħa l-opportunità li jinqeda bil-ħerba li kien għamel itterremot fl-imdina biex jagħtiha dehra isbaħ u aktar barokka kif narawha llum. Fortunatament dan seta jagħmlu bis-servizz ta wieħed mill-aqwa arkitetti militari u urbanistiċi li kellu, il-franċiż Francios Mondion. Fl-1697 beda x-xogħol fuq il-katidral il-ġdid tal-imdina. Il-katidral ta qabel kellu bosta ħsarat u kienet ilha tinħass il-ħtieġa u x-xewqa li jinbena ieħor. Ilpjanta tal-katidral il-ġdid saret mill-magħruf arkitett Malti Lorenzo Gafà, li jiġi ħu l-iskultur magħruf Melchiore. Il-katidral tal-imdina huwa ġawhra tal-arkitettura barokka. Il-faċċata hija waħda imponenti u ta perfezzjoni f dak li hu proporzjon. Il-koppla hija l- kuruna tal-binja kollha kemm hi u hija meqjusa bħala l-isbaħ f Malta u l-aqwa li ddisinja Lorenzo Gafà. Bil-għan li dan il-katidral ikun jista jitgawda kienu nħattew diversi djar li kien hemm quddiem il-katidral medjevali u hekk inħoloq misraħ mill-isbaħ quddiemu. Riflessjoni: Żakkew il-kurżità salvatu. Kien jiġbor it-taxxi. Kien tat-tajjeb minn fuq il-commission li kien jiġbor u anke minn dak li kien jeħel ma jdejh. Ried jara lil Ġesù, kurżità biss? Jista jkun, iżda kienet kurżità fatali għalih għax Ġesù ried jiekol għandu! Żakkew inħakem mill-qawwa tal-imħabba divina ta leħen il-maħbub. Obda, niżel u mar iħejjilu l-ikla. Aħna li rridu ntaqtqu fuq kollox, li nippretendu li aħna niġġudikaw aħna u mhux Alla, li m aħniex naċċettaw li Alla jħobb il-midneb, li aħna bħall-iben il-kbir fil-parabbola tal-iben il-ħali, bdew igergru kontra Ġesù għax kien sejjer jiekol għand midneb. Żakkew inbidel u wiegħed pubblikament li ser ipatti s-serq kollu tiegħu. Ġesù ma qallu xejn biex jagħmel dan iżda l-preżenza tal-mulej f daru bidlitu u għaraf li kien fid-dlam meta d-dawl daħal f daru. Kemm lest inti li tagħmel bħal Żakkew? Fr. Joe Fenech, Mitt minuta mal-mulej 18 SIGNUM FIDEI

19 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 36, silta mit-2 punt Prayer, says Saint John Chrysostom, is a divine medicine that drives out of our hearts all the malice it finds there and fills them with all justice. This is why, if we wish to deliver ourselves from sin completely, we cannot do anything better than to devote ourselves to prayer. No matter how many sins a person who loves prayer commits, he still has, even in the midst of a greatly disordered life, a quick and easy recourse, which is prayer, to obtain the grace of repentance and pardon. Ask God, then, to give you a pure heart that has an aversion and a horror not only for the most grievous sins but also for whatever can stain your conscience and make you displeasing to God. TALBA Alla Missier tagħna, meta inti ħlaqt id-dawl, fil-bidu tal-ħolqien bil-kelma tiegħek, Int keċċejt id-dlamijiet; u meta Int erġajt bgħatt il-verb biex jgħix fostna u jifdina, rbaħt fuq id-dalma tan-nuqqas ta għarfien. Saħħaħ ġewwa qlubna, il-fidi li inti wassaltilna fil-verb magħmul bniedem, Ġesù Kristu, u tħalli l-ebda tentazzjoni teqred in-nar ta mħabba li int xgħelt fina. Dan nitolbuk bl-istess Ġesù Kristu, Ibnek, li jgħix u jsaltan miegħek, flimkien mal-ispirtu s-santu Alla wieħed, għal dejjem ta dejjem, Ammen T.Neil Missierna... Il-Ġimgħa, 9 t Ottubru San Jaime Hilario u San Cirillo Bertran u sħabu, martri ta Turon - frères San Djonisju - isqof u sħabu - martri San Ġwann Leonardi - presbiteru San Ludovik Beltran - presbiteru Beatu Antonju Patrizi - presbiteru Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Ġoel 1: 13-15; 2, 1-2 Jum il-mulej, jum ta dlam u ta swied, jum ta sħab u ta ċpar magħqud. 2. Salm 9: u Il-Mulej jagħmel ħaqq mid-dinja bil-ġustizzja. 3. Luqa 11: Jekk jiena nkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta Alla. SIGNUM FIDEI 19

20 IL-QADDISIN BROTHERS MARTRI Il-Brothers martri kienu: Bro. Cirillo Bertvan id-direttur Marciano Josè Victoriano Pio Julian Alfredo Benjamin Julian Augusto Andres Aniceto Adolfo Benito de Jesus, li kien mill-arġentina Br. Hilario minn Catalonia Magħhom kien hemm ukoll ic-chaplain tal-kommunità, il-patri Inocencio de la Immaculada Passjonista. Wieħed minnhom, il-brother Hilario minn Catalonia, miet f ċirkustanzi li werwru lil dawk li sparawlu. Il-Brother baqa bilwieqfa wara li sparawlu l-ewwel balal. Reġgħu sparawlu u l-brother baqa bilwieqfa. Is-suldati twerwru, xeħtu l-azzarini fl-art u ħarbu. Il-kaptan beda jitkellem ħażin, beda jisħtu u mar maġenbu u sparalu bilpistola. Il-kaptan kien student tal-brother. Riflessjoni: U x eżempji ta ħniena Ġesù ma taniex matul ħajtu kollha? Hawn fuq l-art kienet nisġa kontinwa ta tbatijiet u sagrifiċċji għall-ġid tal-bnedmin; tagħlimu u għemilu kollu kien effett tal-ħniena bla qies tiegħu lejna. U mhux kuntent bl-eżempji ried iżid raġuni oħra wisq qawwija, biex aktar iħajjarna u jiġbidna bl-eżerċizzju ta din il-virtù. Qalilna li kull ma nagħmlu ma min huwa fil-bżonn inkunu qegħdin nagħmluh miegħu stess. Ġesù ma jħallix mingħajr ħlas l-iċken għemil tajjeb. Liema grazzji u benefiċċji f din ilħajja, liema glorja wara l-mewt ma jagħtix lil min fil-persuna tal-miżerabbli jagħmel miegħu din l-opra tal-ħniena tant u tant għal qalbu? Dun Ġużepp Cauchi ( ) Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 38, l-1 punt To induce us powerfully to pray, Jesus Christ assures us explicitly that we will receive everything that we ask for. Whoever asks, he says, will receive. Prayer has this efficacy in itself; this is precisely what God promises us. The more we ask of God, the more he gives, because he takes great delight in granting our prayers. God would not urge us so strongly to make requests of him, says Saint Augustine, if he were not disposed to give us what we ask and if he did not will this effectively. Be ashamed, then, to be so slothful and negligent in praying to God, who has a greater desire to give than you desire to ask. He has more compassion on your wretchedness than you have the desire to be delivered. 20 SIGNUM FIDEI

21 Have the courage, therefore, to believe the One who so strongly addresses you. Be worthy of his promises, and take pleasure in having recourse to him. Is there anyone, asks Saint Augustine, who has been confident of obtaining something from God and has been disappointed? Missierna... TALBA O Alla, la tinsinix Int meta ninsiek jien. La tħallinix Int meta nħallik jien. La ċċanfarnix meta nidneb. Sejjaħli jekk naħrablek. Iġbidni lejk jekk ma nkunx irrid naf bik. Erfagħni jekk naqa. Erġa qegħedni fuq riġlejja u mexxini fit-triq tiegħek. Ammen. San Tumas ta Aquino (Kliem ta Fidi... Pubblikazzjoni ĊAK) Is-Sibt, 10 t Ottubru San Tumas ta Villanova - isqof Santa Ġustina - verġni u martri San Danjel u sħabu - martri Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Ġoel 4: Ressqu l-minġel, għax laħaq il-ħsad! 2. Salm 96: Ifirħu ġusti, fil-mulej. 3. Luqa 11: Hieni l-ġuf li ġiebek! Aktar hienja dawk li jisimgħu l- kelma ta Alla u jħarsuha!. SAN TUMAS MINN VILLANOVA ( ) San Tumas twieled Fuentellana, f Kastilja, Spanja u ħa ismu minn Villanueva, xi żewġ mili bogħod, fejn trabba fil-prattika tar-reliġjon u tal-karità. Kull nhar ta Ġimgħa missieru, Alonso Tumas Garcia, kien jagħti lill-fqar kull ma jaqla dak il-jum mill-mitħna, barra mill-ħobż li kien jagħti kuljum. Fil-festi l- kbar kien iżid ħatab, inbid u flus. Meta miet żewġha, Lucia Martinez Castellanos, ommu, baqgħet tagħti l-istess karità u bdiet tagħti lbies u għajnuna lix-xebbiet fqar tal-inħawi. SIGNUM FIDEI 21

22 Ta 16-il sena, Tumas mar l-università ta Alkalac, fejn, wara li kiseb il-gradi ta M.A. u tat-teoloġija, beda jgħallem il-loġika u l-filosofija (1514). Sew bħala student, kemm bħala professur, kien xempju ta regolarità fid-dmirijiet ta nisrani u kien iqassam il-ħin tiegħu bejn it-talb, l-istudju u l-prattika tal-opri tajba. Fost l-iskulari tiegħu kellu l-magħrufin Encina u Duminku Soto. Wara sentejn irrofta l-kattedra ta filosfija fl-università ta Salamanca u daħal mal-agostinjani (1516) ta hemm. Fin-novizzjat wera li kien ġa mrawwem filpenitenzi, fil-meditazzjoni u fl-ubbidjenza. Sena wara ntrabat u wara sena oħra ordna saċerdot. Beda jgħallem itteoloġija skolastika fil-kunvent ta Salamanka. Żied ukoll il-predikazzjoni talkelma ta Alla fl-ibliet ewlenin ta Spanja, bħal Valencia u Valladolid, fejn l- Imperatur Karlu V ħatru predikatur tal-qorti imperjali u kunsillier tal-istat. Tumas kellu bosta karigi importanti fl-ordni: pirjol Salamanka, Burgos u Valladolid; darbtejn provinċjal, ta Andalusija u ta Kastilja, minn fejn bagħat l- ewwel missjunarji Agostinjani fil-messiku (1533). Waqt li kien pirjol Valladolid ġietu n-nomina ta Arċisqof ta Valencia (5 ta Awwissu 1544). L-ewwel ħaġa li għamel, beda żjara tad-djoċesi u daħħal bosta digrieti kontra l-abbużi tal-qtil, tad-divorzju, tal-konkubinaġġ, u ta bosta privileġġi u eżenzjonijiet eċċessivi. Żar ukoll il-ħabsijiet u għalaq dawk li kienu taħt l-art. Reġa waqqaf l-isptar, maħruq f inċendju; bena żewġ kulleġġi wieħed għas-seminaristi u l-ieħor għattfal fqar; ħadem ħafna għall-konverżjoni sinċiera ta bosta Moriscos jew insara ġodda li kienu saru nsara biex jaħarbu mill-inkwiżizzjoni; fetaħ creche ħdejn il-palazz għall-iltiema u għat-tfal tal-fqar; u b liġijiet u bleżempju ħadem bla mistrieħ għar-riforma tal-kleru u tal-poplu. L-idea tiegħu ta isqof kienet li hu marbut mad-djoċesi bħal ma għarusa u l- preokkupazzjoni tiegħu kienet li jaqdi dmirijietu kif jixraq. Tah kolp ta anġina f Awwissu 1555 u miet fit-8 ta Settembru waqt li kien jisma l-quddiesa f kamartu. Riflessjoni, mill-imitazzjoni ta Kristu, it-tielet Ktieb, kap. III: Qal ukoll Alla: Jien sa mill-bidu għallimt lill-profeti; u sal-lum ukoll għadni nitkellem ma kulħadd; imma bosta huma torox għal-leħen tiegħi, u qalbhom iebsa. Bosta nies aktar jisimgħu bil-qalb lid-dinja, milli l Alla; aktar jaqtgħu xewqathom, milli li jagħtu gost l Alla. Id-dinja twiegħed ħwejjeġ ċkejknin, li jmorru mar-riħ, u frattant innies iservuha b regħba kbira; jien inwiegħed ħwejjeġ kbar, li qatt ma jintemmu u l- qlub tal-bnedmin għalija jitnikktu. Min hu li lili jservini u jobdini f kollox b dik il-ħrara li biha n-nies taqdi lid-dinja u lill-kbarat tagħha? Istħi, ja poplu jgħid il-baħar. U jekk trid taf il-għaliex, oqgħod isma. Għall-ħlas ta xejn, wieħed ma tiġihx tqila li jimxi triq twila; u għall-ħajja ta dejjem, bosta wħud kemm kemm tagħtihom qalbhom jerfgħu riġlejhom mill-art! Tħabirku għall-ħlas l-aktar żgħir; għal ħabba ma jistħux ifittxu lil xulxin fil-qrati; ħaġa ta xejn li wieħed iwegħdhom, tarahom jitħabtu lejl u nhar għaliha. 22 SIGNUM FIDEI

23 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 70, silta mit-2 punt It is not possible for us to love God with all our heart without loving him also with all our soul. This means that we are prepared to give up not only all external and sensible goods but also our life, signified by the word soul, rather than be for a single instant deprived of the love of God. This is because we ought to prefer God to everything else that might be the object of our love. For God is, in fact, infinitely superior to all created things, such as our life, which does not deserve any consideration on our part if we compare it with the One who is its author. Must you not, then, offer your life willingly to God and sacrifice it to him to preserve his holy love or to increase it in you? God has given you this life out of an entirely gratuitous goodness. It is quite right, then, that you show God how much you are indebted to him and how totally you belong to him by paying homage to God for your life as something that belongs to him and of which you are only the guardian. TALBA O Alla, Missier ta ħajti, illum inġedded l-att ta fidi tiegħi fik waqt li nitolbok tagħmel minni dak li tixtieq. Oħloq fija qalb lesta għal kollox; fi żmien il-ferħ ħa nfaħħar għemilek; fi żmien in-niket ħa ndur lejn il-ħniena tiegħek; fi żmien id-dlam ħa nafda fil-providenza tiegħek; fi żmien it-tbatija ħa ngħannaq is-salib tiegħek; fin-nuqqas ta fidi, nitolbok maħfra, u fi żmien tal-abbundanza ħa naqsam ma dawk fil-bżonn. O Alla ħanin, agħtini fidi ħajja. Bi Kristu sidna, Ammen. Missierna... Il-Ħadd, 11 t Ottubru It-28 Ħadd ta matul is-sena Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Għerf 7: 7-11 Intbaħt li l-għana mhu xejn ħdejn l-għerf. 2. Salm 89: Imliena bit-tjieba tiegħek, Mulej. 3. Lhud 4: 12,13 Il-kelma ta Alla tagħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. 4. Mark 10: Mur, biegħ li għandek, u ejja imxi warajja. SIGNUM FIDEI 23

24 Riflessjoni fuq il-vanġelu: San Mark mhux biss ma jagħtix isem lil dan l-għani li jiġi jiltaqa u jitkellem ma Ġesù, imma bħal donnu jeħles minnu malajr. Madankollu huwa personaġġ li jistħoqqlu ċerta stima għax għaraf f Ġesù mgħallem tajjeb u jersaq lejh b rispett u fiduċja. Jurina kif mhux biss jaf x inhi l-iktar ħaġa importanti, jiġifieri l-ħajja ta dejjem, imma jixtieq jakkwistaha kif jixraq, jixtieqha b qalbu kollha, u jiġi jistaqsi lill-iktar bniedem li seta jurih sew x għandu jagħmel. Jaf il-liġi t Alla minn mindu kien żgħir u għex fidil magħha, dan kollu għamlu bniedem ta personalita għolja, tant li Ġesù ammirah, u Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta' mħabba Mk 10:21. San Mark jiddeskrivihulna bħala żagħżugħ li hu għani ħafna. Il-ġid li kellu kien jeħilsu mill-problemi tal-faqar, iż-żogħżija tispjega l-entużjażmu tiegħu għat-tajjeb. San Luqa jkompli jgħidilna li tassew ma kien jonqsu xejn, kien irrispettat u magħruf minn kulħadd. Imma x ħin ġie għall-prova biex ħajtu tkun ta kwalita aħjar, x ħin kellu t-tweġiba sħiħa għax-xewqat ta qalbu, l-għani jingħalaq fih innifsu u jimtela bid-dieqa, u jibqa mingħajr isem. Meta nqabblu r-rakkont ta Bartilmew l-għami, li jiġi ftit wara, naraw kif dan il-karattru goff u fqir tat-tallab ta Ġeriko, jirnexxi fejn wieħed ta livell tant għoli jfalli bil-kbir. Niġu għalina; irridu nammettu li n-nanniet tagħna kienu jixbħu lill-għami, u forsi dan il-fatt kien iġiegħlhom jistħu xi ftit: forsi għalhekk li ħadmu biex lilna għamluna nixbħu liż-żagħżugħ għani. Li dan il-persunaġġ anonimu jixbaħna, jurih il-fatt li qatt ma konna f pożizzjoni ekonomika daqshekk tajba u edukati kulturalment; u nuru li għandna livell ta moralita tajjeb. Illum nafu nużaw kliem u modi konvenjenti, uħud jiddedikaw ruħhom għall-volontarjat, ngħidu li aħna kontra l-gwerra, kontra l-kaċċa, kontra t-tipjip... Fil-qosor żagħżagħ minn tagħna, imġiegħelin jgħixu f dinja kerha mmarkata bir-relativiżmu, kumplessita u materjaliżmu u jużaw sistemi antiki biex jinterpretaw ir-rejalta. L-iktar li huma konvinti huma dawk l-istess żgħażagħ (eterni għax ma jikbru qatt) li jistagħġbu jekk turihom li jonqos xi ħaġa, anzi ħafna affarijiet; li saħansitra jduru lejn Alla, bil-kundizzjoni imma li jisimgħu min jgħidilhom li kollox sew. Li jadattaw ruħhom faċilment għall-opinjonijiet u modi ta żmienna tant li jsiru kollha kloni, kollha l-istess, u bħall-għani tal-vanġelu kollha perfettament anonimi, għad-differenza tal-għami li mhux biss għandu isem, identita, imma wkoll paternita: fil-fatt hu iben Timew u, fuq kollox, iben Alla. Teżisti kura għal dawn it-tip ta gwajjijiet? Iva u jurihielna Ġesù stess. Tikkonsisti prinċipalment f li nkeċċu l-illużjonijiet: mhux ta b xejn Ġesù jfakkar liż-żagħżagħ ftit jew wisq għonja ta kull żmien li Alla biss hu tajjeb u li anke lill-aħjar bniedem jonqsu dejjem xi ħaġa. Ġesù jwissi li t-triq għal-liberta tgħaddina mill-ubbidjenza lejn it-tajjeb Suprem li hu Alla stess u għalhekk hemm bżonn li mill-ġdid nibdew nosservaw il-kmandamenti. Ifakkarna mill-ġdid li xejn bħall-ġid mhux biss materjali ma joħloq filbniedem prospettiva falza ta sigurta u awtosuffiċenza, li huma l-iżjed żewġ ostakli diffiċli biex ngħelbu għall-kisba tas-saltna t Alla u tal-fidi, u li flimkien huma kawża tal-inġustizzja u d-diżugwaljanza li taqsam id-dinja fi tnejn. Fl- 24 SIGNUM FIDEI

25 aħħar l-istedina għall-mixja wara Ġesù, li tfaqqar lid-dixxipli minn dak li mhux neċessarju imma tgħanihom għall-mitt darba iktar bil-ġid li joħloq il-liberta u toroq li joħolqu l-fraternita; li jirbaħ id-difikkultajiet u l-persekuzzjonijiet u jiftaħ beraħ quddiemhom il-bibien tas-saltna. Minn La Realta` e` Cristo don Davide Rota Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 5: Siltiet mit-3 punt It is not enough for us to avoid contradicting the moral precepts of the Gospel. Saint Paul says that he will show us an even more perfect, more excellent way to which Jesus Christ calls us, which he has illustrated for us by his own example. If anyone wishes to follow me, says our Lord, let him renounce himself that is, let him renounce his own spirit and his own will let him carry his cross daily and follow me. Who, indeed, does not contradict this divine saying of Jesus Christ, our Master, if not in word at least in heart? How many take to heart the words of Saint Dorotheus: Let us be faithful in the slightest matters, lest they lead to regrettable consequences and unfortunate results? To how many do not these words of Jesus Christ seem harsh? Blessed are the poor in spirit; it is harder for a rich man to enter heaven than for a camel to pass through a needle s eye. Let us fear that we will be lost if we attach ourselves to maxims that lead to laxity, for we are people whom God has called to live according to the perfection of the Gospel. TALBA LIL ĠESÙ Ġesù, noffrilek lili nnifsi,dak li jien u dak li għandi, kollox huwa tiegħek. Noffrilek ix-xogħol tiegħi u inti tagħtini l-mistrieħ. Noffrilek in-niket tiegħi u inti tagħtini l-faraġ. Noffrilek it-tentazzjonijiet tiegħi u inti tagħtini r-rebħa. Noffrilek it-tbatija tiegħi u inti tagħtini s-sabar Jien nagħtik iż-żmien tiegħi u inti tagħtini l-eternità. Inħobbok Ġesù! Bernard Vaughan Missierna... It-Tnejn, 12 t Ottubru San Serafin minn Montegranaro - reliġjuż Beatu Jan Beyzyn - presbiteru Beata Marija Tereza Fasce - verġni Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. SIGNUM FIDEI 25

26 Qari: 1. Rumani 1: 1-7 Bi Kristu aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bnedmin fost il-ġnus kollha. 2. Salm 97: 1-4 Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. 3. Luqa 11: Ebda sinjal ma jingħata lil dan in-nisel ħlief is-sinjal ta Ġona. SAN SERAFIN TA MONTEGRANARO ( ) - reliġjuż Dan il-qaddis kien iben bennej fqajjar minn Montegranaro, fil-marche ta Ancona. Hu nnifsu kien qed jistenna li jikber biex bħal ħuh akbar minnu jieħu s-sengħa ta missieru, imma sadanittant kien jaqla xi ħaġa tal-flus jirgħa n- nagħaġ f raħal fil-qrib. Mal-mewt ta missieru, hu kien imsejjaħ lura d-dar; u ħuh ikbar minnu, li allura issa kien beda jaħdem miegħu jgħinu fil-bini bħala assistent, kien jiddieħak bih minħabba t-tjubija tiegħu, kien jumiljah u jheddu, u kien ukoll isawtu u jitrattah ħażin ħafna. Huwa kellu l-ħsieb li jmur eremit iżda meta sema bil-kappuċċini applika biex jidħol ajk magħhom f Tolentino. Wara li ġie rrifjutat kemm-il darba, il-provinċjal daħħlu ta 16-il sena. Serafin għamel progress kbir fil-ħajja spiritwali iżda ma tantx kien tajjeb għaxxogħol ordinarju li jagħmlu l-ajkijiet u kien isir ħafna tgergir dwar li Serafin kien bla grazzja f għemilu. Il-fedeltà tiegħu lejn ir-regola, id-devozzjoni lejn is-santissmu Sagrament, ilkarità lejn kulħadd u l-mirakli tiegħu għamluh maħbub mill-poplu. L-ajk kien kapaċi wkoll jaqra l-qlub. Għadda żmien twil mill-ħajja tiegħu monastika f deżolazzjoni interna, spiss kien anki jiddubita mis-salvazzjoni ta ruħu. Huwa miet f Ascoli fl-età ta 64 sena u sitt snin wara Pawlu V ppermetta li jinxtegħlu l-lampi fuq il-qabar tiegħu. Ġie kkanonizzat mill-papa Klement XIII, fis-16 ta Lulju, Għad li kien kważi illitterat għalih jgħidu li kien jaf jaqra ħafna l-ktieb tal-ħajja, li hu Sidna Ġesù Kristu. Riflessjoni: Thomas Merton ħalla miktub: Tkun grat tfisser li tagħraf l-imħabba ta Alla f dak kollu li tana u hu tana kollox. Kull nifs li nieħdu hu rigal ta mħabbtu, kull mument ta ħajjitna hu grazzja għax iġib miegħu grazzji immensi min-naħa tiegħu. Il-gratitudni ma tieħu xejn for granted, qatt ma tonqos milli tkun responsiva, tgħinna niftħu għajnejna kontinwament biex niskopru għeġubijiet ġodda. Ma setax jonqos li Ġesù, l-iben ta Alla magħmul bniedem, ma jkunx xempju ta rikonoxxenza. Fl-Evanġelju naraw kemm Ġesù kien mimli gratitudni. Kien rikonoxxenti għall-affarijiet kbar u żgħar tal-ħajja għan-nisa li kienu jaqduh, għallħbiberija ta Lazzru, Marta u Marija, għall-mod kif il-missier kien dejjem jisma t-talba tiegħu. Kien rikonoxxenti għall-fjuri fl-għelieqi, għall-għasafar li jittajru fis-sema, għan-nies li kienu jiġu jisimgħuh. Kien jirringrazzja l Alla bi kliem is-salmi jew bi 26 SIGNUM FIDEI

27 kliemu stess. U għax kien jgħix il-gratitudni, kellu fih il-milja tal-ħajja u n-nies tant kienu jinġibdu lejh. Għaliex fid-dinja tal-lum hawn tant nuqqas ta gratitudni? Stephen Zammit, Ftit dawl għal matul it-triq Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 6, silta mit-3 punt Be faithful to follow the example of this great saint and to do all God wants of you, considering that it is by his orders that you must be guided in all you do. Be prompt to leave everything as soon as the bell rings to call you to some other exercise; let nothing keep you back. When you have finished what is required by your ministry, be careful not to delay or stop to do anything else. Return home as quickly as you can. The same God who had sent you out to do your work now calls you back. What more do you need? You must make it clear on all occasions that you depend on God and that at the slightest sign you are quite prepared to go wherever he calls you. Missierna... TALBA Mulej Alla, inti qaddis u uniku, u l-għemejjel tiegħek sbieħ. Inti qawwi, inti kbir, inti l-aktar għoli, inti tista kollox. Inti missier qaddis, re tas-sema u l-art. Ammen. San Franġisk ta Assisi It-Tlieta, 13 t Ottubru Beatu Gerardu Sasso Beatu Onorat Kozminski - presbiteru Beata Alessandra M. da Costa - verġni San Edwardu - re tal-ingilterra Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 1: Il-bnedmin għad li lil Alla għarfuh, ma tawhx ġieħ ta Alla li hu. 2. Salm 18: 2-5 Is-smewwiet ixandru l-glorja ta Alla. 3. Luqa 11: Agħtu karità minn dak li hemm ġewwa, u taraw kif kollox ikunilkom nadif. SIGNUM FIDEI 27

28 SAN EDWARDU RE TAL-INGILTERRA ( ) Kien bin ir- re Etheired II u bin Emma min-normandija, it-tieni mara. Billi d-daniżi kisbu s-setgħa fuq l-ingilterra, Edward, ta 10 snin, u ħuh Alfred, inbagħtu biex jitrabbew minn zijuhom id-duka. Hawnhekk, fl-eżilju Edwardu għadda l-biċċa l-kbira ta ħajtu. Tgħallem kemm hi kiefra l-ambizzjoni. Kiber fis-safa tar-ruħ. Kien iħobb iservi l-quddies, jassisti għall-funzjonijiet u jagħmilha mar-reliġjużi. Fl-1042, ir-re Canute, sejjaħlu lura l-ingilterra bħala re. Kellu erbgħin sena u kien aktar Normann milli Ingliż. Billi kien twajjeb u kwiet ħafna, anki d-daniżi qagħdu kuntenti taħtu. Wara sentejn iżżewweġ lil Edith, bint ministru minn tiegħu. Kienet tfajla reliġjuża u kolta ħafna. Qabel iżżewġu għamlu l-vot tal-kastità, u għexu bħal aħwa. Fin-Normandija kien għamel wegħda li jżur Ruma iżda wara li sar re ma setax iwettaqha bl-impenji li kellu. Għalhekk bil-flus li kien irid għall-vjaġġ, huwa ġedded il-monasteru ta Thorney. Edwardu tant kien bniedem ġentili li qatt ma kien iċanfar lil ebda persuna, lanqas l-aktar waħda baxxa ta madwaru. Kien ġeneruż mal-fqar, l-istranġieri u ħabib kbir tal-patrijiet. Miet fl Riflessjoni: Kun fil-verità, karitattiv, safi, u dan l-ispirtu jgħammar dejjem fik. Huwa ma jinżilx fi qlub foloz, għaliex huwa spirtu ta' verità, lanqas jistrieħ fi qlub bla kwiet, għaliex huwa spirtu ta' sliem, u lanqas jgħammar fi qlub li mhumiex safja, għaliex huwa safi; ma joqgħodx fl-ispirti bla għaqal, fiergħa u ambizzjużi, għaliex huwa qaddis; huwa jaqbad gwerra kontra l-ġisem, għaliex huwa spirtu li ma jaċċettax ġibda diżordinata lejn xi ħaġa, hi liema hi. Ibża', fuq id-diżgrazzji kollha, minn dik li tieqaf lillaspirazzjonijiet tal-ispirtu s-santu għaliex, mingħajr l-għajnuna tiegħu, inti ma jista' jkollok la ħsieb u lanqas xewqa tajba, u lanqas tgħid kelma tajba: jekk inti tiqaflu, x'ġid tista' tagħmel? Dak li teħtieġ l-aktar f'din id-dinja huwa d-dawl, il-qawwa, ilfaraġ: ikollok dan kollu xħin issejjaħ lill-ispirtu s-santu. San Nerik de Ossó, Il-Kwarta Talb Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 67, l-1 parti You nourish the life of your soul with God s life by being occupied with his holy presence as much as you are able. What characterizes the life of the saints is their continual attention to God; this ought also to be true of souls consecrated to God, who seek only to do his holy will, to love him, and to cause him to be loved by others. This must be your entire preoccupation on earth; to accomplish this ought to be the goal of all your work. Hence, help those you teach to regard sin as a shameful sickness that infects their souls and makes them unworthy to draw near to God and to appear before him. Inspire them with love for virtue; impress upon them 28 SIGNUM FIDEI

29 sentiments of piety, and see to it that God does not cease to reign in them. Then they will have nothing to do with sin, or at least they will avoid serious sins, which cause death to the soul. Often recall to mind the purpose of your vocation, and let this inspire you to do your part to establish and to maintain the kingdom of God in the hearts of your students. Do you reflect that one of your best ways to procure such an advantage is, first of all, to make God reign in your students in such a way that they no longer act or have any inclination except by God? Missierna... TALBA O Alla li għallimt il-qlub tal-fidili tiegħek bid-dawl tal-ispirtu s-santu, agħmel li bil-grazzja tal-istess Spirtu aħna nkunu dejjem tassew għaqlin u ferħana fil-faraġ tiegħek. Ammen. Nitolbu għal Bro. Wilfred Albert Gros (1972) Bro. William Raphael Tabone (1977) Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta dejjem... L-Erbgħa, 14 t Ottubru San Kallistu - Papa u martri Beatu Gonzalo ta Lagos Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 2: 1-11 Alla jħallas lil kulħadd skont ma jkun għamel: l-ewwel għal- Lhud, u mbagħad għall-griegi. 2. Salm 61: Mulej, int tagħti l kulħadd skont għemilu. 3. Luqa 11, Ħażin għalikom intom il-farizej! Ħażin għalikom ukoll intom l-għorrief tal-liġi! SIGNUM FIDEI 29

30 SAN KALLISTU I ( 222) - Papa u martri Jingħad li San Kallistu kien nisrani Ruman. F żogħżitu kien ilsir ta Karpoforu, nisrani impjegat fil-qorti Imperjali. Karpoforu ħatar lil Kallistu maniger ta bank. Għal xi raġuni, il-bank falla. Biex isewwi kif seta t-telfa, Kallistu mar jitlob lura minn min kellu jagħtih. Fosthom kien hemm xi Lhud li xlewh bħala nisrani. Il-maġistrat bagħtu jaħdem fil-minjieri ta Sardinja bħala kastig. Inħeles minn ilsir wara talba għall-ħelsien tiegħu li Marcia għamlet lill- Imperatur Kommodu, li kien ħabib tagħha. Għal għaxar snin ma nafux x sar minn Kallistu ħlief li mar jgħammar f Anzio. Fis-sena 199, il-papa San Żeferinu sejjaħlu Ruma, ordnah djaknu, u ħatru amministratur tal-ħwejjeġ temporali tal-knisja. F din il-kariga, Kallistu ħa ħsieb iċ-ċimiterju tal-insara, li kien jinsab fi Triq Appia, probabilment l-ewwel biċċa art li l-knisja kellha tagħha. Dan iċċimiterju għadu jeżisti sal-lum, u hu magħruf bħala ċ-ċimiterju ta San Kallistu, għalkemm il-qaddis mhux midfun fih. Kallistu żamm sħiħ mal-papa San Żeferinu, kontra r-rigoruż Ippolitu, li wara ħalla lilu nnifsu jsir l-ewwel antipapa fl-istorja tal-knisja. Wara l-mewt ta San Żeferinu, Kallistu nħatar Papa, fis-sena 217. Matul ilpapat tiegħu li dam ħames snin u xahrejn, wera li kien ragħaj għaqli, kuraġġuż u fl-istess ħin ħanin. Huwa żamm it-tagħlim Kattoliku fuq it-trinità, u kkundanna lil Sabellju li ċaħad it-tliet Persuni fit-trinità Mqaddsa. Żamm ukoll, li kull dnub, kbir kemm ikun kbir, jista jinħafer bl-indiema, u kkundanna t-tagħlim kuntrarju li kienu qed ixerrdu Ippolitu u Terturjanu. Żamm ukoll li ż-żwieġ tal-ilsiera ma dawk li ma kinux ilsiera kien validu avolja l-liġi Rumana kienet tipprojbih. Miet martri fis-sena 222, fi rvell li qam fi Trastevere u difnuh fiċ-ċimiterju ta Kalepodju, fi Trastevere, fi Triq Aurelia. Uħud huma tal-opinjoni li wkoll mill-ftit li nafu dwaru, San Kallistu jista jitniżżel fost il-papiet il-kbar. Riflessjoni, mill-imitazzjoni ta Kristu, it-tielet Ktieb, kap. 43: Qatt ma għandek taqra ktieb b xi fehma li toħroġ aktar ta għaref u bilgħaqal milli kont. Qis li tmewwet fik id-drawwiet ħżiena; dan aktar jiswielek milli kieku ssir tagħraf bosta ħwejjeġ tal-għerf. Anke jekk inti taqra u ssir taf bosta ħwejjeġ; dan kollu xejn ma jgħodd, għax jeħtieġlek dejjem tfittex f ras il-għajn. Jiena hu li ngħallem l-għerf lill-bnedmin, u littrabi nagħtihom dehen akbar milli bniedem jista jgħallem. Dik ir-ruħ, li jien nitkellem magħha, malajr joktor fiha l-għerf u wisq tiżdied fiha l-qdusija. Ħażin jaħbtu dawk li jseksku u li jridu jitkixxfu ħafna ħwejjeġ, u ftit li xejn iqisu li jitgħallmu kif iservuni! Għad jiġi żmien, iva, li jidher l-imgħallem tal-imgħallmin, Kristu, Sid l-anġli, biex jisma l-lezzjoni ta kulħadd, jiġifieri biex jagħarbel lil kull wieħed. 30 SIGNUM FIDEI

31 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 199, silta mit-3 punt There is no need to be astonished if the holy Apostles and the first bishops of the early Church had such esteem for the function of instructing the catechumens and the new Christians and if Saint Paul especially gloried in being sent to preach the Gospel, not with learned words, for fear that the cross of Jesus Christ would be destroyed, for God turned the wisdom of the world into folly. Saint Paul, enlightened by God s wisdom and inspiration, says that the world did not recognize God through its wisdom, so it pleased God, through the folly of the preaching of the Gospel, to save those who accept the faith. Missierna... TALBA Mulej Alla, veru u ħaj, inti mħabba, inti għerf, inti umiltà, inti kollok sabar inti l-mistrieħ inti l-paċi, l-ferħ u l-hena, inti l-ġustizzja u l-moderazzjoni inti l-ġid kollu tagħna inti biżżejjed għalina. Ammen. San Franġisk t Assisi Il-Ħamis, 15 t Ottubru Santa Tereża ta Ġesù verġni u duttur tal-knisja Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 3: Il-bniedem hu ġġustifikat permezz tal-fidi mingħajr l-opri talliġi. 2. Salm129: 1-6 Għand il-mulej hemm it-tjieba, u l-fidwa għandu bil-kotra. 3. Luqa 11: Dan in-nisel ikollu jagħti kont ta demm il-profeti kollha, ibda mid-demm ta Abel sad-demm ta Żakkarija. SANTA TEREŻA TA ĠESÙ ( ) - verġni u duttur tal-knisja Tereża kienet bint familja ta tlett ibniet u disa subien. Ta seba snin kienet ġa turi kwalitajiet li kellhom jagħmluha kontemplattiva u attiva bla mistrieħ. Ta 16-il sena lil Tereża daħħluha tistudja f kunvent tal-agostinjani, fejn damet SIGNUM FIDEI 31

32 18-il xahar. Wara għaddiet xi jiem għand zijuha, raġel tar-ruħ, li millkonverżazzjonijiet li kienet tagħmel miegħu ddeċediet li tidħol soru. Tereża daħlet Karmelitana fil-kunvent tal-inkarnazzjoni f Avila, pajjiżha, u ħadet il-voti ta 19-il sena (1534). Sakemm kellha għoxrin sena Tereża ppruvat tgawdi kemm il-gosti mill-ħajja ta talb u mill-pjaċiri tal-konverżazzjonijiet fuq ħwejjeġ tad-dinja. Imma ma sabitx l-hena ta qalbha, u fl-aħħar fehmet li hi kellha tingħata kollha kemm hi lil Alla. Ta 21 sena, mardet serjament, u kellha dik li hi ssejjaħ konverżjoni. Minn dak iż-żmien ħajjitha kienet tikkonsisti f talb, apparizzjonijiet ta Kristu, tbatijiet u estasijiet. Hi sabet għajnuna u tfixkil minn diretturi spiritwali li mhux dejjem fehmuha. Fl-1562 Tereża bdiet ir-riforma tal-ordni tal-karmelu. Waqqfet bil-moħbi l- ewwel komunità tagħha ta sorijiet Karmelitani Skalzi. Fost ħafna persekuzzjonijiet u diffikultajiet waqqfet kunventi f Avila, Toledo, Valladolid, Salamanca, Alba u bnadi oħra. F Toledo hi kellha biss tliet dukati (muniti ta dak iż-żmien) biex tibda l-bini tagħha. Tereża u tliet dukati qalet, mhuma xejn, imma Alla, Tereża u tliet dukati huma biżżejjed biex wieħed jagħmel suċċess f kollox. Permezz ta' S. Ġwann tas-salib għamlet ukoll ir-riforma Karmelitana fost ilpatrijiet. Santa Tereża hi waħda mill-aktar nisa ammirati fid-dinja. Il-kwalitajiet tagħha spiritwali u umani, it-talenti tagħħa bħala kittieba, u l-esperjenzi tagħha sopranaturali, kisbulha post speċjali fost il-qaddisin tal-knisja. Mietet f estasi, fil-kunvent ta Alba, b ħarsitha ffissata fuq il-kruċifiss, fil-lejl ta bejn l-4 u l-5 ta Ottubru 1582 meta kellha 67 sena. It-tagħlim tagħha dwar it-talb jinsab fil-kitbiet tagħha: It-Triq tal-perfezzjoni, Il- Kastell Intern u Il-Ħajja. S. Tereża ġiet iddikjarata l-ewwel duttur tal-knisja mill-papa Pawlu VI fl Riflessjoni: Ejjew nagħmlu minn ħajjitna sagrifiċċju bla heda, martirju ta' mħabba, sabiex infarrġu lil Ġesù. Hu ma jridx ħlief ħarsa, tnehida, iżda ħarsa u tnehida li jkunu għalih biss!... Jalla l-waqtiet kollha ta' ħajjitna jkunu għalih biss. Jalla l-ħlejjaq kollha jmissu magħna biss b'mod li jgħaddi... M'hemmx ħlief ħaġa waħda x'nagħmlu matul il-lejl, il-lejl waħdieni tal-ħajja li jiġi fuqna darba biss, u din hija li nħobbu, li nħobbu lil Ġesù bis-saħħa kollha ta' qalbna u li nsalvaw l-erwieħ għalih, biex hu jkun maħbub... O! Agħmel li Ġesù jkun maħbub! Santa Tereża ta Ġesù Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 177, l-1 parti Saint Teresa was so favored by grace from her childhood that at the age of seven, upon reading the lives of the holy martyrs, she felt herself inspired to suffer martyrdom for the faith. With one of her brothers, she even set out for Africa to find there among the Moors the chance to shed her blood. When they were brought 32 SIGNUM FIDEI

33 back by one of their uncles, she spent her time with this brother building little hermitages in order to seclude themselves there and to pray to God. How happy it is to begin to serve God from early life! When piety has been taken in with the infant s milk, it takes hold of the heart to such an extent that it is almost impossible to lose it entirely. It sometimes can fade away, as it did in Saint Teresa for a time, but the fundamentals always remain in the soul and revive, little by little, to produce new action, as happened in the case of Saint Teresa. In her this spirit grew day by day until the last breath of the saint s life. This example teaches us how advantageous it is to inspire children with piety and to procure it for them, especially by making them read good books capable of making good impressions on their minds. Because God has called you to give children a Christian education, for this purpose use the same means that God employed for Saint Teresa to prepare her early with his graces. Missierna... TALBA Tħalli xejn jinkwetak. Tħalli xejn ibeżżgħek. Kollox jgħaddi. Alla biss ma jinbidilx. Bil-paċenzja, kollox tikseb. Għal min hemm Alla fih, ma jonqsu xejn, Alla waħdu biżżejjed. Ammen. Santa Tereża ta Avila ta Ġesù Il-Ġimgħa, 16 t Ottubru Santa Edwige - reliġjuża Santa Margerita Marija Alacoque - verġni Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 4: 1-8 Abraham emmen lil Alla u kien magħdud lilu b ġustizzja. 2. Salm 31 : 1,2,5,11 Mulej, int kenn għalija. 3. Luqa 12: 1-7 Sax-xagħar ta raskom, kollu magħdud. SANTA MARGARITA MARIJA ALACOQUE ( ) - reliġjuża Din il-qaddisa hi magħrufa bħala l-appostlu tal-qalb ta' Ġesù. Twieldet fil- Borgonja, Franza; ta tmien snin, wara l-mewt ta missierha, daħħluha fl-iskola tas-sorijiet Klarissi ta Charolles. Hi għaddiet ħames snin f sodditha marida bir- SIGNUM FIDEI 33

34 rewmatiżmu sakemm kellha ħmistax-il sena. Hi fieqet f salt wara li, fuq suġġeriment ta ommha, għamlet wegħda lill-madonna. Minn kmieni wriet devozzjoni speċjali lejn Ġesù Ewkaristija. Irrifjutat proposti għaż-żwieġ, u ta 24 sena (1671), daħlet soru tal-viżitazzjoni f Paray-le- Monial, u pprofessat is-sena ta wara. Hija talbet lill-majjistra tan-novizzi tgħidilha x kellha tagħmel biex timmedita. Ilmajjistra weġbitha biex tpoġġi lilha nnifisha quddiem Alla bħala tila vojta. Sa minn mindu kellha 20 sena Margerita esperjenzat dehriet ta Kristu, u fis-27 ta Diċembru 1673, kellha bidu għal serje ta rivelazzjonijiet li kellhom ikomplu għas-sena u nofs ta wara. F dawn ir-rivelazzjonijiet Kristu għarrafha li hu kien għażilha bħala strument biex ixxerred id-devozzjoni lejn il-qalb Imqaddsa tiegħu; għarrafha wkoll b devozzjoni ġdida fil-knisja li kellha tkun magħrufa bħala tad-disa Ġimgħat u wkoll l-ora Santa. Talabha wkoll li fil-knisja titwaqqaf il-festa tal-qalb Imqaddsa tiegħu fil-jum tal-ġimgħa li jiġi fuq l-ottava ta Corpus Christi. Is-superjura tagħha, Madre de Saumaise, ħaditha kontra tagħha fl-isforzi tagħha biex timxi fuq l-istruzzjonijiet li hija kienet irċeviet fir-rivelazzjonijiet. Imma mbagħad aċċettat. Anki fost sħabha, ħafna ma setgħux iniżżluha li kellha dehriet ta Kristu. Margerita sabet appoġġ kbir fil-persuna ta San Klawdju la Colombière, SJ li għal xi żmien kien il-konfessur tal-komunità. L-oppożizzjoni fil-komunità waqfet meta fl-1683 ġiet eletta superjura l-madre Mélin li għażlet lil Margerita bħala l-assistenta tagħha. Hi mbagħad saret majjistra tan-novizzi. Hi rat ukoll, fl-1686 erba snin qabel mietet il-kunvent jibda josserva privatament il-festa tal-qalb ta Ġesù; u sentejn wara nbniet kappella f Parayle-Monial iddedikata lill-qalb ta Ġesù. Malajr l-osservanza tal-festa bdiet tixtered fil-kunventi l-oħra tas-sorijiet Viżitandini. Margerita Alacoque mietet ta 43 sena fis-17 ta Ottubru Id-devozzjoni lejn il-qalb ta Ġesù ġiet uffiċjalment rikonoxxuta 75 sena wara mewtha fl minn Klement XIII. Kienet iddikjarata qaddisa fl Riflessjoni: Skont il-fehma u r-rieda, ir-ruħ għandha dawn il-veritajiet imsawba ġo fiha permezz tal-fidi. U billi t-tagħrif tagħhom ma hux perfett, tgħid li huma minquxin. Għax bħalma ħaġa mħażża ma hix pittura perfetta, hekk it-tagħrif permezz tal-fidi ma hux għarfien perfett. Mela l-veritajiet li jissawbu fir-ruħ permezz tal-fidi huma bħal xbieha fuq fuq, u meta tasal id-dehra ċara jkunu fir-ruħ bħal pittura perfetta u mitmuma. Hekk jgħid l-appostlu: Imma meta jfeġġ dak li hu sħiħ, jgħib dak li hu nieqes (1Kor. 13, 10). San Ġwann tas-salib 34 SIGNUM FIDEI

35 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med.61, it-3 punt The second account you must give will have to do with piety, whether you take care to impart it to your disciples: whether they are self-controlled and reserved in church, whether they pray to God all the time they are there, whether they do not talk there, whether they do not sometimes play there, whether they pray to God every morning and evening, whether when they pray in school they pray with attention, whether they have a horror for taking oaths and improper language, whether they respect their parents and obey them faithfully, whether they avoid bad companions, whether you encourage them in all these practices, whether you watch diligently over their behavior as far as necessary to help them carry out these practices, whether you take care that they go to Confession from time to time, and whether you obtain good confessors for them. Because you are responsible for the good of their souls, God will ask you for an account of all these things. Are you ready to give it? Is there nothing about which your conscience feels uneasy? For in these matters you are taking the place of the pastors of the Church and their fathers and mothers. TALBA O Alla, Missier tagħna, inti ssejħilna b isimna, lil kull wieħed u waħda minnha żżommna bħal teżor uniku, bħallikieku ma jeżisti ħadd iżjed. Nebbaħna biex nirrispettaw u napprezzaw kull persuna li niltaqgħu magħha matul il-jum. Ammen. Bro. Nicholas Hutchinson Missierna... Is-Sibt, 17 t Ottubru San Injazju ta Antjokja isqof Beatu Contardo Ferrini reliġjuż Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 4: Meta ma kellu ebda tama, Abraham ittama u emmen. 2. Salm 104: Il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. 3. Luqa 12: 8-12 L-Ispirtu s-santu jgħallimkom dak il-ħin stess x għandkom tgħidu. SIGNUM FIDEI 35

36 BEATU CONTARDO FERRINI ( ) Dan il-beatu twieled f Milan, iben ta għalliem tal-matematika u tal-fiżika. Studja l-liġi fil-kulleġġ Borromeo, f Pavia, u ħa d-dottorat ta 21 sena (1880). Wara għamel sentejn oħra jistudja l-ġurisprudenza f Berlin. Ta 22 sena, waqt li kien fl-università ta Berlin, għamel il-vot taċ-ċelibat. Hu rritorna l-italja sena wara (1883) u sar terzjarju Franġiskan. Ippubblika edizzjoni ġdida tal-institutes ta Ġustinjanu. Hu kien jaf xi tnax-il lingwa, sar professur tal-liġi Kriminali Rumana f Pavia, u wara professur tal- Liġi Rumana. Fl-1887 sar professur tal-liġi Rumana f Messina; kellu allura 28 sena. Seba snin wara (1894) rritorna fl-università ta Pavia fejn malajr ġie rikonoxxut bħala l-awtorità ewlenija fuq il-perjodu Biżantin tal-liġi Rumana. Hu ddedika l-enerġiji kollha tiegħu għal Alla u kien jirreferi għax-xogħol bħala martu. Kien attiv f ħidma soċjali, kien assoċjat fil-librerija Ambrożjana u kien ukoll membru tas-soċjetà ta San Vinċenz de Paul. Għen fit-twaqqif tas- Soċjetà Boezju ta San Severino għall-istudenti universitarji, u fl-1895 kien elett membru tal-kunsill muniċipali ta Milan. Huwa miet f Suna, Novara, bil-marda tat-tifojde fis-17 ta Ottubru 1902, ta 43 sena. Hu awtur ta aktar minn 200 kitbiet ta' studju (monografiji). Tul ħajtu kollha kien miżmum mill-istudenti u l-kollegi tiegħu bħala wieħed li għex ħajja ta qdusija f ħajja ddedikata għall-istudju akkademiku. Papa Piju XII iddikjarah beatu fl Hu patrun tal-universitajiet. Il-Papa Piju XI, li bħala qassis kien jixxabbat mal-muntanji ma Contardo, qal: Ir-relazzjonijiet tiegħi ma Ferrini kienu purament xjentifiċi jew kienu dwar issbuħija tal-muntanji għoljin. Għalih dawn kienu ispirazzjoni għall-qdusija u kważi rivelazzjoni naturali ta Alla. Riflessjoni, mill-imitazzjoni ta Kristu, l-ewwel Ktieb, kap. 1: Issa x jiswielek li tkun taf titħaddet daqs duttur tal-knisja fuq it-trinità, jekk imbagħad m għandekx dik l-umiltà tal-qalb, li biha biss tista togħġob lit-trinità? Mhux il-kliem sabiħ, le, li jagħmlek qaddis; biss bit-tjieba tista tkun togħġob l Alla. Aħjar inħoss ġo qalbi ndiema ta dnubieti, milli nkun naf infisser x inhi l-indiema. Agħmel kont li taf bl-amment l-iskrittura kollha u t-tagħlim tal-għorrief: x jiswielek dan kollu, jekk ma jkollokx l-imħabba u l-ħniena t Alla? Frugħa tal-frugħat u kollox frugħa, barra milli wieħed iħobb l Alla u lilu waħdu jservi. Taf liema hu l-akbar għerf? Li tixħet id-dinja wara spallejk, biex tista timxi lejn is-saltna tal-ġenna. Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med.102, l-1 parti Saint Ignatius was one of the first disciples and one of the most worthy successors of the Apostles. He preached the Gospel and did much to spread religion with a most astonishing zeal and courage. The more opposition he met with, the more active he became, without any human respect or fear, not even of the emperor, whom he vigorously withstood, caring nothing for either threats or promises. With this kind of truly Christian firmness and generosity, you ought to uphold God s cause, which is what you are obliged to do in your work. You fulfill one of the main 36 SIGNUM FIDEI

37 functions of the Apostles by educating in faith and in religion these new believers, that is, the children who only recently have been filled with God s Spirit in Baptism. Following the example of the holy Apostles, be worthy of so holy a ministry by seclusion and by application to prayer. Missierna... TALBA Qiegħed Mulej fi qlubna, xewqat li inti tista ttemm. Qiegħed fuq xofftejna talb li tista tisimgħu. Qiegħed f dak li nagħmlu għemejjel li tista tberikom. Liturġija Spanjola Możarabika (Pubblikazzjoni Kliem ta Fidi Ċ.A.K) Il-Ħadd, 18 t Ottubru Id-29 Ħadd ta matul is-sena ĠURNATA MISSJUNARJA Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Isaija 53: 10,11 Is-sagrifiċċju ta Kristu. 2. Salm 32: 4,5,18,19,20,22 Ħa tkun Mulej it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. 3. Lhud 4: Nersqu b qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja. 4. Mark 10: (42-45) Bin il-bniedem ġie biex jagħti ħajtu b fidwa għall-kotra. Riflessjoni fuq il-vanġelu: Fost il-kwalitajiet sbieħ tal-vanġelu insibu wkoll dik li hu miktub bi kliem ċar: fil-fatt fis-silta ta llum Ġesù jkellem lid-dixxipli tiegħu b mod ċar ħafna. Huma inqas ma jafu xi jridu, iktar jippretendu minn Alla bħalli kieku jistgħu jgħidu li jistħoqqilhom xi ħaġa mingħandu... Daqs kemm hi ħaġa li tiddiżappuntana daqshekk ieħor hi aħbar tajba li l-missier ma jagħtix widen għal talbiet bħal dawn, kif jispjega Ġesù mingħajr tidwir ta kliem. Donnha hi ħaġa mhix ta veru li t-tnax li ġew imsejjħa jimxu l-istess itinerarju ta fidi lejn il-milja sħiħa tagħha, għadhom ma fehmu xejn minn dak li qiegħed jiġri u għadhom jillitigaw bejniethom dwar min fosthom għandu jkollu l-ewwel postijiet, minkejja it-tlitt tħabbiriet li Ġesù tagħhom dwar dak li kellu jgħaddi minnu u t-tagħlim li l- SIGNUM FIDEI 37

38 Imgħallem kien jagħti lilhom biss... U jekk dawn iż-żewġ appostli fuq tagħhom li mhux ta b xejn San Mark isejjħilhom ulied ir-ragħad bit-talba tagħhom juru kemm huma wiċċhom tost, l-għaxra l-oħra mhux inqas b dik iċċanfira li tikxef għira u ambizzjoni tal-biża. Din tat-tnax hi ebusija tal-qalb li tnikket, imma jistagħġeb biha biss min xi ftit jew wisq jilludi ruħu dwaru nnifsu u dwar ħajtu, u jirrifjuta li jagħraf ir-rejalta tal-miżerja tal-umanita tagħna li Ġesù mhux biss juri li jafha tajjeb imma anke li jikkumpatiha, u ma jiskandaliżża ruħu xejn. Għaliex l-ambizzjoni, x-xewqa li tagħmel karriera, il-ġirja għall-ewwel post, ix-xewqa li tidher, iċ-ċaħda tal-qadi u t-tendenza li tkun tixtieq li jservuk, tant għandhom għeruq fid-dna tagħna, li xi drabi ċerti ċaħdiet ifakkruna fl-istorja tal-għeneb u l-volpi, waqt li wara ċerti wirjiet t umilta naraw biss il-fdal ta xi ambizzjoni frustrata. Ġesù dan jafu sewwa: għalhekk b paċenzja liema bħala, ma jgħejjiex jisma lid-dixxipli tiegħu u jinkoraġġihom jitkellmu biex minn qalbhom joħorġu kollox anke dawk is-sentimenti ambigwi u żbaljati li jrabbu l-għeruq hemmhekk, biex imbagħad ikun jista jikkoreġihom mhux biss bi kliemu imma wkoll bl-eżempju konkret ta ħajtu kollha kemm hi ddedikata għas-servizz tal-aħwa u għaċċaħda tal-poter. Li l-mixja li jipproponi Ġesù mhix tas-soltu, tikkonfermaħ ilwegħda li jagħmel lil min irid jimxi warajh: l-uniku privileġġ li jwiegħed lil min jaspira li joqgħod bilqiegħda fuq il-lemin tiegħu, hu l-kalċi li jrid jixrob u l- magħmudija li jrid jieħu, jew fi kliem iehor, is-salib li jrid iġorr. Imma dan x Alla hu biex lil sħabu jitratthom hekk? Hu Alla li jrid ifiehemna kif hemm rimedju wieħed biss għax-xewqa tal-bniedem li jrid li Alla jaqdih ukoll, (kif għamlu ż-żewġ aħwa appostli lil Ġesù): jiġifieri li nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu, mingħajr kundizzjoni, dejjem u akkost ta kollox. Li hemm mod wieħed biss biex jingħeleb l-ispirtu tal-poter li jiddomina d-dinja u jkisser l-umanita: spirtu ta qadi lejn il-proxxmu. Hemm alternattiva waħda biss għallprepotenza ta min irid jissottometti u jisfrutta l-bniedem sa anke jeħodlu ħajtu: li tagħti ħajtek stess mingħajr eċċezzjonijiet. Ġesù ma jillimitax ruħu li jgħallimhom biss dawn l-affarijiet, kif spiss nagħmlu aħna: Hu jgħixhom, jiprattikahom sal-punt li l-magħmudija li jiproponielna li nirċievu hi dik tiegħu, kif tiegħu hu d-demm tal-kalċi li jipproponielna nixorbu, kif tiegħu hu s-salib li jgħidilna nġorru. Għal darb oħra jiċċaralna kollox Dietrich Bonhoeffer: Dak kollu li nixtiequ minn Alla u dak kollu li nistennew minnu jinsab f Ġesù Kristu. Jeħtieġ li nfittxu li nidħlu fil-ħajja, fil-kliem, fl-għemejjel, fit-tbatijiet, fil-mewt ta Ġesù biex nagħrfu dak li Alla wiegħed u jwettaq dejjem fina. Alla fil-fatt ma jaqtax ixxewqat kollha tagħna, imma jwettaq fina il-wegħdiet kollha tiegħu. Jekk din hi s-sejħa tagħna, jekk din hi l-kundizzjoni tagħna ta dixxipli, għaliex nibżgħu u minn x hiex? Kif jgħid Georges Bernanos jekk il-mulej qiegħed iżomm il-ħabel, m hemm xejn iktar x nagħmlu milli mmorru warajh, ġwejdin bħan-nagħaġ. Minn La Realta` e` Cristo Don Davide Rota 38 SIGNUM FIDEI

39 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med.178, it-3 parti It was Saint Luke s privilege to write the holy Gospel and in this way to be one of the secretaries of Jesus Christ. He was also the historian of the foundation of the true religion by writing the book of the Acts, which contains an account of the wonderful things accomplished by the holy Apostles in Judea after the death of Jesus Christ, before they spread out to preach the Gospel throughout the world. He describes especially the principal deeds and journeys of Saint Paul. It could be that Saint Luke did not often proclaim the holy Gospel in person, and he might not have converted a great many people by his preaching, but how many did he not bring to embrace our religion through his writings! This expression from his Gospel, Sell all you have, and give it to the poor, was all that Saint Anthony needed to quit the world and all his wealth and to withdraw into the desert for the rest of his life. Spoken words pass on and touch hearts only once and momentarily, but the good done by written words, which last forever, like those Saint Luke composed, produces results unendingly and is able century after century, even to the end of the world, to convert a great number of souls, provided they are well disposed to hear the word of God expressed therein. Listen with docility to the word of God. Read it every day with attention, and Saint Luke will be for you an Apostle of Jesus Christ and a preacher of the holy Gospel. Missierna... TALBA Mulej Ġesù, infaħħruk għall-preżenza tiegħek fostna. Kun mal-missjunarji tiegħek li jxandru l-evanġelju. Qawwilhom qalbhom fil-ħin tal-prova. Mexxihom fil-mument tal-inċertezza. Saħħaħhom meta jkunu dgħajfa. Agħtihom is-sabar fid-diżappunti tagħhom. Agħmlilhom il-kuraġġ fil-ħin tad-dubju u mexxihom fit-triq li trid int, li tgħix u ssaltan mal-missier u mal-ispirtu s-santu għal dejjem ta dejjem. Ammen. SIGNUM FIDEI 39

40 It-Tnejn, 19 t Ottubru San Ġwann de Brebeuf u San Iżakk Jogues - presbiteri u sħabhom - martri San Pawl tas-salib - presbiteru San Pietru minn Alcantara - presbiteru Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 4: Għad ikun magħdud ukoll lilna li nemmnu. 2. Luqa1: Imbierek il-mulej, Alla ta Iżrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. 3. Luqa 12: Il-ħwejjeġ li ħejjejt għalik, ta min ikunu? Mill-ħajja tal-fundatur: Bħal-lum fl-1670, Ġwanni Battista De La Salle, jidħol is-seminarju ta San Sulpice, f Pariġi. SAN PIETRU TA ALCANTARA ( ) - presbiteru Twieled fi Spanja, fl-1499, fejn missieru kien gvernatur, u ommu mara nobbli. Wara li studja l-grammatika u l-filosofija, fil-belt tiegħu, ta 14-il sena nbagħat fl-università ta Salamanca. Wara l-istudji tiegħu, reġa lura pajjiżu u daħal mal-franġiskani. Ordna saċerdot fil-1524, u wara sena sar il-gwardjan tal-kunvent ta Santa Marija tal- Anġli, f Robredillo. Ftit snin wara sar predikatur famuż, u kien iħobb jipprietka l-iżjed lill-fqar. Kien juri simpatija kbira lejhom. Fl-1538, kien elett ministru tal-provinċja ta San Gabrijel, u daħal għax-xogħol b ruħu u ġismu. Fil-Kapitlu ta Plasencia, fl-1540, ir-regoli ħarxa li hu fassal, għall-kostituzzjoni aktar stretta, tant sab oppożizzjoni, li hu ċeda l-pożizzjoni tiegħu ta pronvinċjal u rtira fil-muntanji ta Arabida, fil-portugal, ma żewġ eremiti oħra. Iżda xi rħieb oħra kif saru jafu, ingħaqdu magħhom u ġew stabbiliti komunitajiet żgħar. Fil-1553, reġa lura Spanja u telaq ħafi lejn Ruma u ġab il-permess li jwaqqaf kunventi fqar fi Spanja. Fin-1556 sar is-superjur, u fil-1561, provinċja bl-isem ta San Ġużepp, b riformi aktar ħarxa, intlaqgħet tajjeb u tferrxu provinċji oħra fi Spanja u l-portugal. San Pietru ta Alcantara, għen ħafna lil Santa Tereża ta Avila, bil-pariri tiegħu biex tirriforma l-karmelu. Ismu nsibuh ma dak ta San Franġisk Borgia, San Ġwann tas-salib u oħrajn. L-akbar u l-isbaħ virtujiet tiegħu kienu, id-don tal-kontemplazzjoni u dak talpenitenza u l-povertà, flimkien ma mħabba infinità lejn Alla. Pietru Alcantra miet fit-18 ta Ottubru 1562, u ġie bbeatifikat mill-papa Gregorju XV, fl-1622, u kkanonizzat mill-papa Klement IX, fl SIGNUM FIDEI

41 Il-festa tiegħu ssir fis-19 ta Ottubru, minħabba r-riforma tal-kalendarju Ruman. Fl-1826 San Pietru ta Alcantara sar il-patrun tal-brażil. Riflessjoni: Djalogu ma Alla Inti m għandek bżonn il-ġid ta ħadd, għax fik innifsek hemm kull perfezzjoni, kull ġid, kull setgħa. Aħna iva, kreaturi tiegħek, għandna l-bżonn tiegħek f kollox; millħila tiegħek u permezz tal-ħila tiegħek aħna li aħna u nagħmlu dak li nagħmlu. Inti l- unika għajn ta kull ġid li neħtieġu. Ir-raġuni li tajtna tipperswadina li dak li huwa tajjeb u perfett fina l-bnedmin u fil-kreaturi l-oħra, ma jistax ikun li fik kreatur mhuwiex infinitament tajjeb, infinitament perfett. San Ġorġ Preca, Ftuħ il-qalb Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 179, it-3 parti This saint (S. Peter of Alcantara) had a marvelous gift of prayer and spent a great deal of time in this exercise. His recollection at prayer was ordinarily so great that it obtained for him an almost continual awareness of God. He took such delight in prayer that he had an extreme dislike for sleep, because, as he said, it was the only thing that could separate him from God s presence, something that death cannot do, because it gives us the living, effective, and eternal presence of God. This saint, considering that prayer procures this happiness, used to say that a half hour of prayer ought to be regarded as only a preparation for making it well. Try to make interior prayer well in the same way this saint did, by the practice of interior recollection. If you persevere in it, recollection will make the practice of the presence of God easy. There is nothing you must or can procure with more care, for it is happiness anticipated in this life. It is also of great use to you in your work, because this work concerns God and aims at winning souls for him. It is, therefore, a matter of great consequence not to lose sight of God in your work. Be as faithful to this as you possibly can. Missierna... TALBA Mulej Ġesù Kristu, agħmel li nkun ħieles minn kull xewqat ħżiena, u li nibqa moħbi u mhux magħruf, f din id-dinja, imma li għal imħabbtek nagħraf lilek biss. Agħmel li ma niħux minn rajha t-tajjeb li sawwabt fija u bija, imma kull ġieħ ikun jaf lilek. Waqt li nagħraf id-dgħufija tiegħi, niċħad kull tifħir tad-dinja, u b hekk nixxennaq għal dik il-glorja vera u dejjiema li tiġi mingħandek biss. Ammen. San Franġisk Saver Cabrini SIGNUM FIDEI 41

42 It-Tlieta, 20 t Ottubru L-Imqaddsa Verġni Marija Mater Admirabilis Santa Madalena minn Nagasaki - verġni u martri Beatu Ġakbu Strepar - isqof Beatu Kontardu Ferrini lajk Santa Bertilla Boscardin reliġjuża Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 5: 12.15b Jekk minħabba fil-ħtija ta wieħed waħdu saltnet ilmewt, permezz ta dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja għad isaltnu fil-ħajja permezz ta wieħed li hu Ġesù Kristu. 2. Salm 39: Hawn jien, Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. 3. Luqa 12, Henjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jishru! SANTA BERTILLA BOSCARDIN ( ) - reliġjuża Kienet bint familja fqira ta bdiewa u twieldet fir-raħal ta Brendola, qrib Vicenza fl-italja ta Fuq fl-1888 u semmewha Anna-Franġiska. Il-qassis Dun Capovilla għaraf li kellha l-vokazzjoni reliġjuża, imma l-arċipriet ta Brendola qal li kienet tajba biss biex tqaxxar il-patata. Minkejja li ma kinitx brillanti, ġiet aċċettata mis-sorijiet ta Santa Dorotea ta Vicenza fl-1904, meta kienet għadha ta 16-il sena u semmewha Bertilla għall-badessa qaddisa ta Chelles. Għamlet tliet snin fil-kċina u wara ħadmet ta ħassiela, taħsel il-ħwejjeġ, sakemm bagħtuha fl-isptar tat-tfal ta Treviso. Tul l-ewwel gwerra dinjija ( ), kienet infermiera fl-isptar militari qrib Como, fejn uriet ruħha l-veru anġlu tal-faraġ, il-vera omm ħanina tal-morda u tal-feruti. Fl-1919 wara t-tmiem tal-gwerra rritornat fl-isptar tat-tfal ta Treviso, imma ma damitx ma mardet gravament. Għamlulha operazzjoni biex neħħewlha tumur, imma kien kollu għalxejn. Lit-tabib qaltlu: Jiddispjaċini li kellek toqgħod titħabat għalxejn minħabba fija. Din il-mara mill-iktar sempliċi, li kellha l-ħila ssir qaddisa qalb il-borom u l- platti, mietet ta 34 sena, fl-20 t Ottubru Il-Papa San Ġwanni XXIII ikkanonizzaha fil-11 ta Mejju Il-fdal tagħha jinsab meqjum fil-knisja tas-sorijiet ta Santa Dorotea Vicenza. Riflessjoni: Skont Gary Chapman, l-imħabba hija espressa f ħames kelmiet prinċipali, f ħames lingwaġġi partikulari, li huma dawn: kliem ta inkuraġġiment, mumenti speċjali, doni, 42 SIGNUM FIDEI

43 ġesti ta servizz u kuntatt fiżiku. Jekk it-talb tagħna huwa verament talb, għandna nesperjenzaw dawn il-ħames tappi. U mbagħad bħas-soltu naslu biex niskopru li Alla nqeda bihom l-ewwel. Li titlob ifisser li tidħol f sintonija ġusta ma Alla u twieġeb skont it-ton tiegħu. Bruno Ferrero, 10 raġunijiet tajbin għaliex għandek tkun Kristjan u Kattoliku Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Explanation of the Method of Interior Prayer Interior prayer is an inner activity in which the soul applies itself to God. It is so called to distinguish it from vocal prayer which is partly an activity of the body, because it is produced by the mouth, but at the same time is an activity of the mind, which should be involved in it. It is called interior because it is an activity not simply of the mind but of all the powers of the soul and because, to be genuine and effective, it must take place in the depths of the soul, that is to say, in the innermost part of the soul. If interior prayer took place in the mind only or in the superficial part of the heart, it would easily lie open to human and material distractions, which would prevent it from being fruitful, and this activity of the mind would only be temporary, not having penetrated the soul, and would, consequently, leave the soul in dryness and devoid of God. Missierna... TALBA Agħtini d-doni li għandi bżonn fix-xogħlijiet tiegħi, u moħħ imħeġġeġ li jfittex il-verità imxennaq biex jagħrafha u saħħa biex iħaddanha. Rieda li hija sħiħa u ta ħila. Agħtini l-għajnuna meta tisma l-karba tiegħi, dawwalli d-dlam u wittili l-mogħdijiet. Nebbaħni dak li ma nafx jew insejt. Agħtini l-kelma li ilni nfittex mingħajr suċċess. Ammen. San Tumas Aquinas SIGNUM FIDEI 43

44 L-Erbgħa, 21 t Ottubru Sant Ursula u sħabha verġni u martri San Gaspare del Bufalo saċerdot San Ilarju l-kbir eremit Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 6: Offru ruħkom lil Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt għallħajja. 2. Salm 123 : 1-8 L-għajnuna tagħna f isem il-mulej. 3. Luqa 12: Lil min tawh ħafna, ifittxu li jieħdu ħafna mingħandu. SAN ILARJU L-KBIR ( ) eremit San Ilarju Abbati kien wieħed mill-padri tad-deżert u huwa magħruf l-aktar permezz tal-ħajja tiegħu miktuba minn San Ġilormu. Hu twieled minn ġenituri pagani qrib Gaża fil-palestina, lejn it-tmiem tas-seklu tlieta. Sar nisrani meta kien student f Lixandra tal-eġittu. Fid-deżert ta Tebajde ltaqa mal-famuż San Anton Abbati. Wara żmien qasir taħt San Anton fl-eġittu huwa reġa lura lejn daru ħdejn Gaża fil-palestina, u għalkemm kien għadu żagħżugħ ħafna, beda jgħix ħajja solitarja f deżert filqrib. Għall-ewwel kien jgħix biss bi 15-il tina kuljum u għalkemm għal raġunijiet ta saħħa aktar tard huwa żied ftit ħaxix u biċċa ħobż mad-dietà skarsa tiegħu, hu żamm id-drawwa tul ħajtu kollha, li ma jikolx qabel inżul ixxemx. Hu kien l-ewwel eremit Palestinjan u ħafna dixxipli marru warajh. Biex jeħles mill-fama tal-mirakli kien imur minn post għall-ieħor: l-eġittu, il-libja, Sqallija, id-dalmazja u fl-aħħarnett Ċipru. Huwa miet f Ċipru fl-età ta 80 sena, għall-ħabta tas-sena 371. Riflessjoni, Salm 62/63: 2-9: Alla, Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bil-għatx għalik għalik imxennaq jiena, bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek. Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek. 44 SIGNUM FIDEI

45 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 180, l-1 parti Saint Hilarion was competent in the humanities and in literature, thanks to the keenness of his mind, but he made himself much more admirable by the purity of his life and especially by his great piety. The example of Saint Anthony, who was then famous throughout the desert, did much to help him acquire this spirit. The reputation won by this great Father of the desert induced Saint Hilarion to go out to find him. Once near him, he observed with great care Saint Anthony s way of life and his great abstinence, which no infirmity could make him quit. He also noted the saint s diligent application to prayer, his humility in dealing with his Brothers, his strictness joined to gentleness when he corrected them, and the zeal he showed for their sanctification. Later on, Saint Hilarion dedicated himself with all conceivable fervor to practice all the virtues he had observed in Saint Anthony. Oh, what power and efficacy does example have to convert souls and to lead them to make progress in virtue! This saint lived a life of great perfection; the example of Saint Anthony led him to it. Missierna... TALBA Verb Etern, kelma ta Alla tiegħi, irrid ngħaddi ħajti nisimgħek, irrid noqgħod dejjem attenta biex nitgħallem kollox mingħandek. Beata Eliżabetta tat-trinità - Karmelitana Il-Ħamis, 22 t Ottubru Beata Ġużeppina Leroux - verġni u martri San Ġwanni Pawlu II Papa Santa Marija Salome martri tal-1el seklu San Alberċju isqof ta Ċerapoli San Timotju Giaccardo saċerdot Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 6: Issa li ħlistu mid-dnub, sirtu lsiera ta Alla. 2. Salm 1: 1-4,6 Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. 3. Luqa 12: Ma ġejtx inġib il-paċi fid-dinja, imma l-firda. SIGNUM FIDEI 45

46 SAN ĠWANNI PAWLU II ( ) - Papa Karol Jozef Wojtyla twieled Wadowice, il-polonja fit-18 ta Mejju Kien l- iżgħar minn tlett itfal. Ommu Emilia mietet meta kellu 8 snin, waqt li kienet qed twelled lil oħtu Olga, li mietet ukoll. Ħuh Edmund, li kien 14-il sena ikbar minnu, sar tabib imma mbagħad miet bl-iskarlatina. Bħala tifel kien iħobb ħafna l-atletika, kien anke f tim tal-futbol. Kien iħobb ukoll il-palk u kien jieħu sehem f diversi reċti - speċjalment meta kien Krakow - ma grupp ta żgħażagħ oħra, il-biċċa l-kbira tagħhom Lhud. Fl-1938, Karol u missieru telqu minn Wadowice għal Krakow. Hemm daħal fl- Università tal-post jistudja, il-lingwi fost suġġetti oħra. Tgħallem 12-il lingwa. Waqt dak iż-żmien kellu ta bilfors jieħu sehem f taħriġ tal-armata. Fl-1939, il-ġermanja invadied lill-polonja u ngħalqet l-università. Bejn l-1940 u l-1944, Karol kellu jagħmel diversi xogħlijiet, fosthom fil-barrieri u f fabbrika tal-kimiċi. Fl-1940 missieru miet b attakk tal-qalb waqt li Karol kien għax-xogħol, b hekk hu safa waħdu, mingħajr ebda membru tal-familja. Huwa kellu 20 sena. Fl-1942, beda l-istudju tiegħu għas-saċerdozju fis-seminarju ta taħt l-art. Fis-17 ta Jannar 1945, il-ġermaniżi ħarbu mill-belt ta Krakow u b hekk isseminaristi komplew l-istudju tagħhom fis-seminarju nofsu mġarraf. Kien ordnat saċerdot fl-1 ta Novembru Kompla jistudja Ruma fejn ħa d-dottorat fit-teoloġija. Id-dottorat fil-filosofija ħadha aktar tard fl-università ta Krakow. Fl-1948, reġa lura l-polonja, jagħmel appostolat f paroċċa qrib Krakow. Fl mar jgħallem fl-università ta Krakow. Hawn beda jlaqqa grupp ta żgħażagħ soċjo-reliġjuż, li kien popolari ħafna. Fit-13 ta Ottubru 1964 kien ordnat arċisqof ta Krakow u fis-26 ta Ġunju 1967, kardinal. Bħala kardinal kien strumentali biex issir l-enċiklika Humanae Vitae. F Ottubru tal-1978 wara l-mewt tal-beatu Papa Pawlu VI, u mbagħad ta Ġwanni Pawlu I, li l-pontifikat tiegħu dam 33 ġurnata biss, Kardinal Karol Wojtyla kien elett Papa. Kellu 58 sena, u ħa l-isem ta Ġwanni Pawlu II. Kien inawgurat Papa fit-22 ta Ottubru. Poġġa l-ħidma tiegħu taħt il-patroċinju ta Ommna Marija Santissima Totus Tuus. Il-pontifikat tiegħu kien it-tieni l-iżjed twil fl-istorja tal-papiet. Għamel taqlib kbir. Żar 129 pajjiż. Ibbeatifika 1,340 persuna u kkanonizza 483 qaddis. Kiteb 14-il enċiklika Ħadem ħafna għall-għaqda tal-knejjes. Kellu sehem kbir biex jinqered ilkomuniżmu. Il-motto tiegħu kien s-sejħa universali għall-qdusija. Tibżgħux tiftħu qalbkom beraħ għal Kristu, kienet waħda mill-frażijiet popolari tiegħu. Waqqaf il-jum Dinji għaż-żgħażagħ. Fit-13 ta Mejju 1981 ippruvaw jassasinaw lill-papa Ġwanni Pawlu II fi pjazza San Pietru. Kif ġie konxju l-isptar mill-ewwel qal li kien għadu ħaj blinterċezzjoni ta Sidna Marija ta Fatima. Bl-umiltà kollha mar iżur l-assassin 46 SIGNUM FIDEI

47 il-ħabs u tah il-maħfra. Fl-1995, Ġwanni Pawlu reġa kien fil-mira, din iddarba tal-al-qaeda, fil-filippini. Fl-2001 beda jsofri bil-marda tal-parkinsons u minkejja t-tbatijiet tiegħu kompla jaqdi dmiru sal-aħħar. Miet fit-2 ta April Fis-19 ta Diċembru 2009 sar venerabbli u l-papa, suċċessur tiegħu, Benedittu XVI, ibbeatifikah fl-1 ta Mejju Huwa ġie mgħolli għall-altari flimkien mal-papa Ġwanni XXIII, nhar is-27 t April, 2014, fil-pjazza tal-vatikan, mill-papa Franġisku. Riflessjoni: Huwa fi żgur li aħna niltaqgħu ma okkażjonijiet ta prova. M hemm xejn ta barra minn hawn, hija parti mill-ħajja tal-fidi. Xi drabi l-prova tagħna tkun ħafifa, drabi oħra tkun tqila ħafna, forsi anki drammatika. Waqt is-siegħa tal-prova aħna nistgħu nħossuna weħidna, imma l-grazzja t Alla, il-grazzja ta FIDI REBBIEĦA, qatt ma tabbandunana. Għalhekk aħna nistennew li nkunu rebbieħa fuq kull prova, anke l- aktar waħda iebsa. San Ġwann Pawlu II Papa Rise let us be on our way Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 167, silta mit-2 punt It is inconceivable how much Jesus Christ loves those who give up everything for him and how many graces he gives them both for themselves and for others. Because their hearts are empty of the things of this world, God fills them with his Holy Spirit, as he did the heart of Saint Matthew. For the more we give up exteriorly, the more God gives us interiorly. Be attached only to Jesus Christ, his doctrine, and his holy maxims, because he has done you the honor of choosing you in preference to a great many others to announce these truths to children, whom he loves so especially. Think highly of your work, which is apostolic, and carefully study the Gospel of Saint Matthew, in which we find proposed the holiest maxims of Jesus Christ and the fundamental truths of Christian piety. The more you study this, the more learned you will become in the science of the saints, and the better prepared you will be to instruct others. TALBA O Trinità Mqaddsa, nirringrazzjawk talli berikt il-knisja bil-papa San Ġwanni Pawlu II, li minnu dehret il-ħniena tal-missier, il-glorja tas-salib ta Kristu u d-dijja tal-ispirtu s-santu. B fedeltà fil-ħniena tiegħek dejjiema, u bl-interċezzjoni materna ta Marija, hu tana xbiha ħajja ta Ġesù, ir-ragħaj it-tajjeb u wriena li l-qdusija hija mezz bżonjuż tal-ħajja nisranija li hi t-triq biex ningħaqdu miegħek għal dejjem. Agħtina, bl-interċezzjoni tiegħu, u skont ir-rieda tiegħek, il-grazzja li nixtiequ. Ammen. Missierna... SIGNUM FIDEI 47

48 Il-Ġimgħa, 23 t Ottubru Beatu Arnould Reche reliġjuż, frère ta S.Ġwann Bta. De La Salle San Ġwann minn Capestrano - presbiteru San Guliermu eremita, u l-beatu Ġwanni t-tajjeb - presbiteru Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 7: 18-25a Min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? 2. Salm 118: Għallimni, Mulej, il-kmandamenti tiegħek. 3. Luqa 12: Tafu taqraw wiċċ is-sema, u wiċċ l-art ukoll; mela ż-żmien ta issa kif ma tafux tfissruh? IL-BEATU BROTHER ARNOULD Jules Reche ( ) 120 sena ilu, nhar it-23 ta Ottubru 1890, miet Br. Arnold, b attakk qawwi ta apoplesija f rasu. Ġie midfun, mingħajr l-ebda ħsieb li għad isir qaddis, fiċċimiterju tal-komunità ta Reims. Twieled minn familja fqira, ommu marradija għall-aħħar, u missieru kien l- iskarpan tar-raħal. Kien f familja ta 9 aħwa. Jules ra l-veru faqar: l-ewwel tarbija mietet fin-nieqa ta ftit jiem. Warajha twieled Jules. Ta 10 snin kellu jitlaq l-iskola biex imur jaħdem f razzett. Anke ħutu warajh kellhom iħallu l-iskola biex jibdew jaħdmu u jaqilgħu xi ħaġa: il-faqar talfamilja kien tassew tal-biki. Imma kemm Jules u kif ukoll ħutu, kienu jitolbu u jiffrekwentaw il-knisja. Kellu 13-il sena meta għamel l-ewwel Tqarbina. Ta 21 telaq mid-dar u mar f post ieħor biex jaqla aktar paga u jgħin lill-familja mar jaħdem ma wieħed bennej. Wara x-xogħol kien jgħaddi ħin twil jitlob. Kull jum għarkupptejh fl-art, ikun fejn ikun jaħdem, kien jgħid l-angelus, bi jdejh miftuħa. Kull nhar ta Ħadd, kien imur jitgħallem il-katekiżmu għand il-brothers. Fixxitwa, wara ix-xogħol, Jules kien imur għall-korsijiet ta tagħlim għall-kbar. L-eżempju tal-frères fl-iskola, il-ħeġġa li kien jara fihom biex jgħallmu lit-tfal, il-ġabra tagħhom u t-talb tal-brothers flimkien, ħajruh biex isir wieħed minnhom. Fl-1862, ta 24 sena, beda n-novizzjat, wara kompla l-istudji tiegħu, speċjalizza fil-botanika u r-reliġjon. Kien għalliem tal-affari tiegħu. Fl-1870, l-iskola tiegħu, saret sptar minħabba l-gwerra bejn Franza u r- Russja. Il-Brothers kienu l-brankardjieri u l-infermieri. Fl-1877, sar direttur tan-novizzi. Intefa b ruħu u ġismu, għall-formazzjoni tal- Brothers żgħażagħ. Kien ammirat ħafna għad-devozzjoni li kellu lejn l- Ewkaristija, il-madonna u San Ġużepp. Miet fit-23 ta Ottubru Ħajtu ntemmet b dawn l-aħħar kelmiet O Alla tiegħi. Ġie bbejatifikat fl-1987 mill-papa San Ġwanni Pawlu II. 48 SIGNUM FIDEI

49 Illum aħna l-membri tas-signum Fidei noffru l-ġurnata, talb u penitenza għall-bżonnijiet ta vokazzjonijiet fl-istitut. Riflessjoni: Jeħtieġ li f xi waqtiet inwieġbu għall-mistoqsija li kultant tifla ta tmien snin tagħmel lil ommha: Jekk indejqek daqshekk, x ġibtni nagħmel fid-dinja? Ħadd minnha ma għażel li jitwieled, aħna msejħin biex ngħixu. Imma għaliex? Xi skop fiha din irrealtà li aħna ngħidulha ħajja. Quddiem dan il-misteru, il-bniedem għażel żewġ triqat foloz; l-ewwel waħda hija li jgħix bla ma jkun jaf li qed jgħix. L-inkwiet veru ta żmienna huwa l-għaġla żejda li hemm fil-ħajja. Kultant nispiċċaw imsallbin bejn żewġ ħallelin bħal Ġesù; bejn il-passat u l-futur. Il-preżent jispiċċa mikul fix-xejn. Iż-żmien huwa riżors li ma tistax iġġibu lura. Wieħed raġel qal hekk: Aħna nqattgħu ħajjitna niġru, bil-ħin jiġri warajna sakemm jilħaqna u joqtolna. Bruno Ferrero, 10 raġunijiet tajbin għaliex għandek tkun Kristjan u Kattoliku Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 125, silta mit-3 punt Have you no attachment to anything, so that you can say that you would have no trouble to give it up? Do you have more esteem for one creature than for another? When you are deprived of something of finer quality and given something else less fine, are you satisfied? By such experiences you can judge whether you are attached to anything and whether you have contempt for all creatures. Do you have a taste for prayer and the interior exercises because they bring you to God? Are you gladly occupied with thoughts of God and with conversation about God? Is there anything besides what concerns God that matters to you and that touches you? Does a sin, however slight it might seem, cause you more grief than anything you could suffer? In your work do you prefer the task of inspiring piety in the children above everything else, no matter what? By such indications you will know whether you seek only God and whether you seek him in truth. TALBA O Alla, int għamilt mexxej tal-għaġeb għaż-żgħażagħ fit-triq tat-talb u tal-imħabba lill-beatu Brother Arnold, li dejjem wieġeb bil-qalb, għal kull ma kien inebbħu l-ispirtu s-santu, fuq l-eżempju, u bl-għajnuna tat-talb tiegħu. Agħmel li aħna wkoll naqduk f ħutna, imqanqlin mill-ispirtu qaddis tiegħek. B Ibnek Ġesù Sidna, li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-ispirtu s-santu għal dejjem ta dejjem. Ammen. Missierna... SIGNUM FIDEI 49

50 Is-Sibt, 24 t Ottubru L-Imqaddsa Verġni Marija f jum is-sibt San Anton Marija Claret - isqof Beatu Alwiġ Guanella - presbiteru San Anton Galvao - presbiteru Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 8: 1-11 L-Ispirtu ta dak li qajjem lil Ġesù mill-imwiet jgħammar fikom. 2. Salm 23: 1-6 Aħna nfittxu l wiċċek, Mulej. 3. Luqa 13: 1-9 Jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda. SAN ANTON MARIJA CLARET ( ) - isqof Anton kien iben ta nissieġ fqir u ħadem fl-insiġ f Barcellona u tgħallem l- istampar u l-latin wara x-xogħol. Sar qassis ta 27 sena; ipprova jidħol f novizzjat tal-ġiżwiti f Ruma iżda reġa lura fi Spanja u beda jagħti rtiri u missjonijiet u jħeġġeġ id-devozzjoni lejn Ġesù Sagramentat u l-madonna. Kultant ġieli għamel 12-il prietka f jum wieħed. Huwa waqqaf l-ulied Missjunarji tal-qalb Immakulata ta Marija, illum magħrufin bħala Klaretiani. Dawn bdew billi 5 qassisin żgħażagħ Katalani ngħaqdu miegħu fl-1849 biex jippritkaw. Sena wara Anton intbagħat f Kuba bħala arċisqof ta Santiago. Kien biss wara li reġa lura fi Spanja li kiteb xi regoli għall-kongregazzjoni tiegħu. Fid-djoċesi ta Santiago l-arċisqof beda riforma kbira tal-kleru u tal-lajċi u ħadha kontra r-rata għolja ta illeġittimità. Kellu mill-inqas 15-il attentat fuq ħajtu u darba ġie ferut minn raġel li kien irrabjat għall-konverżjoni tas-sieħba li kien jgħix magħha. Huwa ħeġġeġ biex jitwaqqfu credit unions. Anton beda apostolat qawwi tal-istampa t-tajba. F Catalonia u f Madrid waqqaf soċjetajiet għat-tixrid b xejn ta letteratura kattolika u pproduċa xi 200 ktejjeb huwa stess. Waqt ir-rivoluzzjoni tal-1868, ir-reġina Isabella II ġiet eżiljata, u hu mar magħha bħala l-konfessur tagħha u Anton miet sentejn wara fi Franza. Riflessjoni, mill-imitazzjoni ta Kristu, l-ewwel Ktieb, kap. 24: F kulma tagħmel, ftakar f mewtek. Ġib quddiem għajnejk li għad trid tidher quddiem imħallef tal-ħaqq, li għalih xejn mhu moħbi. Imħallef, li ma ddawrux b rigali, u lanqas, skużi, ma tgħaddih bi tkewtil; imma jagħmel il-ħaqq minnek bis-sewwa. O midneb, kemm int ta min jibkik għall-ġenn tiegħek! X fi ħsiebek twieġbu lil dak Alla, li jaf bid-dnubiet tiegħek, int li tibża terfa għajnejk lejn wiċċ ta bniedem imqarras? Għaliex mela ma tibdiex taħseb minn issa għall-ġurnata tal-ġudizzju? 50 SIGNUM FIDEI

51 Dakinhar ma ssibx min jaqbeż għalik u jgħattilek; imma kulħadd ikollu l-piż tiegħu nnifsu x jerfa u jkun biżżejjed għalih. Issa l-ħidma tiegħek tkunlek ġid; issa l-biki tiegħek jiswielek: issa l-ilfiq tiegħek mismugħ, u l-indiema ta qalbek tista tpatti għal dnubietek u ssaffilek ruħek. Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 36, It-3 punt We are so subject to temptation that, as Job says, our life is a constant temptation. This made Saint Peter say that our enemy, the demon, like a roaring lion, is always roaming around us seeking endlessly some way to devour us. Prayer puts us in a position to resist him. Jesus Christ even says of the demon of impurity that he cannot be put to flight except by prayer and fasting. He puts prayer before fasting to teach us that although mortification is most necessary to vanquish the unclean spirit, it is even more important that we arm ourselves with prayer when we are assailed. When you feel attacked by the tempting spirit, do not stop praying until you have driven it completely away. TALBA Ġħażiż Mulej li tfejjaq, jien immil quddiemek għax kull don perfett ġej mingħandek. Nitolbok agħtini s-sengħa f idejja, moħħ miftuħ qalb ħanina u mansweta. Agħtini għan waħdieni, qawwa biex nerfa biċċa mit-toqol tat-tbatija ta ħuti l-bnedmin. Naddafli qalbi minn kull ħtija u ħwejjeġ tad-dinja biex b fidi sempliċi bħal dik ta tfajjel jiena nistrieħ fuqek. Ammen. Beata Madre Tereża ta Kalkutta Missierna... Il-Ħadd, 25 t Ottubru It-30 Ħadd ta matul is-sena Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Ġeremija 31: 7-9 Il-Mulej salva l-poplu tiegħu. 2. Salm 125: 1-6 Kbir f għemilu l-mulej magħna! 3. Lhud 5: 1-6 Int qassis għal dejjem. 4. Mark 10: Mgħallem, agħmel li jiena nara. SIGNUM FIDEI 51

52 Riflessjoni fuq il-vanġelu: Il-fejqan tal-għama Bartilmew huwa l-aħħar miraklu fl-evanġelju ta San Mark. Ġesù kien qiegħed fl-aħħar tal-mixja tiegħu lejn Ġerusalemm. San Mark, firrakkont tiegħu ta din il-ġrajja, jgħidilna li din il-laqgħa ta Ġesù ma Bartilmew seħħet fil-belt ċkejkna u qadima ta Ġeriko. Kif iħobb jagħmel, San Mark jippreżenta lil Ġesù mdawwar b kotra kbira ta nies. Fit-triq li kienet tgħaddi minn ħdejn din il-belt, kienet tkun miżgħuda bit-tallaba, jittalbu bil-ħniena, bit-tama li jdabbru xi ħaġa mingħand il-pellegrini li jkunu għaddejjin minn hemm fit-triqthom lejn Ġerusalemm. Bartilmew kien wieħed minn dawn it-tallaba, li għalkemm qatt ma kien ra lil Ġesù, malli sema li Ġesù kien fil-viċin, ried jiġbidlu l-attenzjoni. Peress li kien agħma, ma kienx jaf eżatt fejn kien Ġesù, għalhekk beda jgħajjat: Ġesù, Bin David, ikollok ħniena minni. Il-folla riedet tisma lil Ġesù u bdew jgħajtu miegħu biex jiskot. Bartimew ma riedx jiskot anzi beda jgħajjat aktar u aktar għaliex hu ried li jfieq. Forsi kien hemm oħrajn fil-folla li kellhom bżonn ifiequ, imma hu biss għamel il-kuraġġ biex jiġbed l-attenzjoni ta Ġesù. Interessanti li ninnutaw għalfejn beda jgħajjat Bartimew. L-ewwel jirreferi għal Ġesù bħala Bin David. Dan hu fil-fatt titlu mogħti lill-messija. Għalhekk forsi Bartimew jemmen tassew li Ġesù kien ħafna aktar minn rabbi ordinarju. Forsi kien dan it-titlu li ġibed l-attenzjoni ta Ġesù. It-tieni mbagħad jitlob aktar ħniena milli fejqan. Malli Ġesù ntebaħ bih, sejjaħlu. F dal mument, Bartilmew itajjar minn fuqu ilmantar għall-fqir, il-mantar kien jintuża biex jitgħatta bih bil-lejl, u bin-nhar kien jifirxu fl-art biex jilqa l-offerti, għalhekk kien ifisser sigurtà. Ġesù jagħmillu mistoqsija: Xi tridni nagħmillek?. Bartimew jurih li ried li jerġa jibda jara. Mal-mistoqsija ta Ġesù t-tallab ma baqa jenħtieġ la l-mantar u lanqas l-għajnuna tas-soċjetà, għalih kienet bdiet ħajja ġdida kif naraw fiddjalogu li fetaħ miegħu. Naraw kutrast mal-miraklu li għamel mal-għama ta Betsajda, mal-għama flevanġelju tal-lum m għamel l-ebda azzjoni għax ra il-fidi qawwija ta dan iddixxiplu. U Ġesù jgħidlu, Mur, il-fidi tiegħek fejqitek, u mill-ewwel raġa beda jara. Kienet il-fidi li fejqet lil Bartilmew biex minn agħma sar jerġa jara u tefgħetu f mixja wara Ġesù. Bartimew sar dixxiplu ta Ġesù u baqa mixi wara Ġesù, għalkemm ma nisimgħux aktar bih. Imma din il-ġrajja impressjonat lid-dixxipli tant li Mattew, Mark u Luqa lkoll jirrakkontawha u jirreferu għalih b ismu. San Mark jgħidilna min huwa tassew dixxiplu ta Ġesù. Huwa dak li, bħal Bartilmew, jibda jerġa jara, u jimxi wara l-imgħallem Ġesù lejn Ġerusalemm, fejn kellu jbati, imut u jqum mill-imwiet. Aħna lesti li bħal Bartilmew ma nħallux l-għajjat tal-miġema jfixkilna milli nsejjħu lil Ġesù, nwarrbu kull ma qiegħed jagħtina siġurtà falza fil-ħajja, 52 SIGNUM FIDEI

53 nemmnu li Ġesù jiista jbiddlilna ħajjitna u mimxu warajh sa Ġerusalemm? Din hija tassew il-fidi ta dixxiplu veru ta Ġesù. Minn liema għama Ġesù jrid ifejjaqna: Fil-ħajja tal-familja? Fil-Komunità Nisranija? Fis-soċjetà Maltija? Fid-dinja? Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med.15, l-1 punt The blind man whom Jesus Christ cures in today s Gospel and whom he had previously asked: What do you wish me to do for you? is a figure of those people whose superiors are forced to ask them what is agreeable to them and who want to examine what they are going to be asked to do before showing that they are disposed to do it. There are three kinds of such self-willed religious. Some examine the order given; before obeying they must know what the superior intends to command them, so that they can consider whether it is acceptable to them, whether it will be too much trouble for them, or whether they have some condition to propose to make the execution easier and more convenient for them. They also have a number of other reflections to make, all completely natural. Truly obedient people examine nothing and pay attention to nothing except that they must obey. Faith has full charge of their minds and forbids all these considerations. Missierna... TALBA Mulej int l-imgħallem li tikkontrolla ż-żmien. Int is-sid taż-żmien. Nitolbok li jien inkun dejjem lest li nagħtik iż-żmien li tagħtini. Mulej, għinni biex kuljum insib żmien biex niltaqa miegħek, żmien biex nisma lill-oħrajn, żmien biex nammira l-għeġubijiet tiegħek u nadurak. Int Mulej, sidi, li tajtni ż-żmien. Jien nagħtik is-sigħat kollha ta din il-ġurnata tal-jiem kollha ta ħajti, sal-aħħar mument li ħajti tintemm. Bro. Louis SIGNUM FIDEI 53

54 It-Tnejn, 26 t Ottubru San Everistu Papa San Dimitri martri Beatu Bonaventura minn Potenza Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 8: Irċevejtu l-ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi. 2. Salm67: 2 u 4.6-7ab Alla tagħna hu Alla li jsalvana. 3. Luqa 13: Mela għax illum is-sibt, din il-mara, bint Abraham, ma kellhiex tinħall mill-irbit? BEATU BONAVENTURA MINN POTENZA ( ) Twieled fl-4 ta Jannar 1651, ġewwa Potenza fil-limiti ta Napli, l-italja, ġo familja fqira, iżda għanja fil-virtujiet. Ta 15-il sena daħal mal-patrijiet Konventwali Minuri, f Noceva. Huwa kompla bl-istudji tiegħu. Is-superjuri tiegħu bagħtuh Amalfi u hemm taħt direttur spiritwali kompla jikber fil-virtujiet tal-umiltà, safà u ubbidjenza, fost oħrajn. Kien ta eżempju kbir għal kulħadd. Kellu ubbidjenza għamja għas-superjuri tiegħu. Kien jagħti l-għajnuna tiegħu fil-paroċċa speċjalment lill-batuti, lill-fqar u lill-morda. Meta f pajjiżu faqqet epidemija, lejl u nhar intefa b ruħu u ġismu idur bil-morda u jassistihom. Kien jaħdem ħafna mal-priġunieri speċjalment dawk li kienu qed jistennew il-piena tal-mewt, jqararhom u jassistihom. Bħala saċerdot kien jipprietka u jipprattika d-devozzjoni lejn l-ewkaristija u l- importanza tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Kien iqatta ħin twil filkonfessjunarju tant li ħa l-fama tal-appostlu tal-konfessjunarju u tal-appostlu tal-ubbidjenza. B ubbidjenza lejn is-superjuri aċċetta l-kariga ta majistru tan-novizzi. Kien irawwem fl-istudenti tiegħu l-prattika tal-virtujiet tal-umiltà u l-ubbidjenza. Wara 45 sena ta servizz impekkabbli, mogħni b kull virtù Patri Bonaventura mar jingħaqad mal-mulej. Fl-aħħar nifs ta ħajtu kien imdawwar minn sħabu l- patrijiet kollha, u talabhom skuża għal kull darba li naqashom. Kien is-26 ta Ottubru Fis-26 ta Novembru, 1775, il-papa Piju VI bbeatifikah. Riflessjoni: Il-Vanġelu jipproponilna li nwiddbu u ngħinu persuna tikber billi l-ewwel nagħrfu l- ħażen oġġettiv tal-għemejjel tagħha (ara Mt. 18:15), imma mingħajr ma ngħaddu ġudizzji fuq ir-responsabbiltà u l-ħtija tagħha (ara Mt. 7:1 u Lq. 6:37). F kull każ, akkumpanjatur tajjeb ma jċedix għall-frustrazzjoni jew għall-biża. Hu dejjem jistieden lill-persuna li lilha qed jakkumpanja biex tfittex il-fejqan, terġa tqum, tħaddan is-salib, tħalli kollox, u toħroġ dejjem mill-ġdid biex ixxandar il-vanġelu. L- 54 SIGNUM FIDEI

55 esperjenza personali tagħna ta akkumpanjament u fejqan, jekk jirnexxielna nesprimu b sinċerità sħiħa l-ħajja tagħna quddiem min qed jakkumpanjana, tgħallimna kif nistabru u nifhmu lill-oħrajn u tagħtina l-ħila nsibu modi kif inqanqlu mill-ġdid fihom il-fiduċja, il-ftuħ u x-xewqa li jikbru. Papa Franġisku, Evangelii Gaudium Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 70, parti mill-1 punt We must, then, first love God with all our heart, that is, with all our affection, without reserving even the smallest part of it for any creature. We must desire wholeheartedly to love only God, who alone is lovable, because God alone is essentially good. To love anything other than God is to wrong him and to prefer something that is infinitely beneath him. If a creature has some goodness or lovableness in it, this is only an overflow from and a participation in the goodness that comes from God, a goodness that belongs uniquely to God and that God imparts to his creature. Missierna... TALBA Int issejjaħli, Mulej, biex nimxi t-triq miegħek. Iva! Jien nimxi lejk mimli tama fik. Mexxini int Mulej, imla lil qalbi bi mħabba, b tenerezza, b sentimenti ta ħniena u b tama. Jiena nixtieq inwassal il-bxara t-tajba lil dawk li llum ser tlaqqgħani magħhom. Bro. Louis It-Tlieta, 27 t Ottubru San Frunenzju - isqof Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 8: Il-ħlejjaq kollha jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta wlied Alla. 2. Salm 125: 1-6 Kbir f għemilu l-mulej magħna! 3. Luqa 13: Iż-żerriegħa kibret u saret siġra. SAN FRUMENZJU ( 383) - isqof ta Aksum appostlu tal-etjopja (Abissinja) Frumenzju u ħuh Edesju, Griegi minn Tiru, għadhom tfal, marru għamlu vjaġġ ma zijuhom u t-tutor tagħhom, Metropju, lejn l-etjopja. Waqt li kienu sejrin lura, daħlu f port tal-baħar l-aħmar għall-proviżjonijiet. In-nies tal-inħawi qatlu lil kulħadd, ċorma u passiġġieri, minbarra liż-żewġt itfal, li kienu jistudjaw taħt siġra. Ħaduhom bħala lsira lis-sultan ta Aksum, fit- SIGNUM FIDEI 55

56 Tigre. Għoġbuh bl-imġiba u bix-xjenza tagħhom, hekk li wara ftit ħatar liżżgħir, Edisju, bħala koppier, u lil Frumenzju bħala segretarju u nutar tal-istat. Ftit qabel ma miet, is-sultan tahom il-ħelsien. Iżda r-reġina, li baqgħet reġġenti wara, talbithom biex jibqgħu fil-pajjiż, ħalli jgħinuha trabbi sewwa lprinċep u tamministra l-affarijiet. Baqgħu, u bdew ixerrdu r-reliġjon nisranija. Bdew biex jistiednu neguzjanti nsara jiġu jgħammru fil-pajjiż u kisbulhom ilprivileġġ biex jistgħu jipprattikaw ir-reliġjon bla xkiel. Imbagħad, bil-kelma u bl-eżempju tagħhom, bdew ukoll jikkonvertu l-pagani. Meta ż-żagħżugħ sultan Abreha ħa r-riedni f idejh, Edesju mar lura pajjiżu, Tiru, fejn sar qassis. Iżda Frumenzju, li l-konverżjoni tal-abissinja kienet ferm għal qalbu, waqaf Lixandra, fejn talab lil San Atanasju biex jibgħat isqof u xi saċerdoti biex jissuktaw il-konverżjoni tal-pajjiż. San Atanasju qatagħha li ħadd ma kien aħjar minn Frumenzju nnifsu għal dan l-iskop: għalhekk ikkunsagrah isqof (bejn it-340 u t-346). Hekk bdiet id-dipendenza tal-insara tal-abissinja mill-knisja ta Lixandra. Frumenzju mar lura Aksum u għamel bosta konverżjonijiet: waqqaf hemm issedi tiegħu ta isqof, għammed lis-sultan u lil ħuh Asbeħa, bena ħafna knejjes, u xerred ir-reliġjon nisranija mal-etjopja kollha. Iż-żewġ aħwa slaten kienu minn tal-ewwel bil-ħeġġa u d-devozzjoni tagħhom: huma meqjumin bħala qaddisin fil-kalendarju tal-abissini. L-Imperatur Kostanzu, Arjan, għamel li seta biex ixewwex lis-slaten kontra Frumenzju; iżda dawn ma emmnuhx. Meta l-qaddis miet, 383, il-poplu tah it-titlu ta Abuna (missierna), jew Abuna Salam (il-missier tal-paċi). Dan it-titlu ta Abuna għadu jġibu sal-lum il-primat tal-knisja dissident (Xiżmatika) tal-abissinja. Riflessjoni: Fil-Liturġija tal-kelma, Alla jgħarraf il-pjan tiegħu ta mħabba, isejħilna għall-qdusija u jistedinna biex ngħanqu r-rwol li jagħtina, il-vokazzjoni tagħna. Nintebħu biddgħufija tagħna u l-kliem ta Marija jsir tagħna: Mulej, kif jista jkun dan?. Fi tweġiba, l-ispirtu s-santu jinżel fuq il-ħobż u l-inbid, l-offerta tas-sagrifiċċju. Huwa jbiddel il-ħobż, ( frott tal-art u xogħol il-bniedem ) u l-inbid ( frott id-dielja u xogħol ilbniedem ) fl-għejxien sopranaturali li għandna bżonn. Alla jkattar is-saltna tiegħu fl- Ewkaristija. Ġesù Ewkaristiku huwa ż-żerriegħa tal-mustarda u l-ħmira tas-saltna t Alla. Douglas Bushman, Praying with Saint Luke s Gospel Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 12, silta mill-1 punt In today s Gospel Jesus Christ declares that the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which is the smallest of all seeds but which, however, when it has grown, becomes a tree such that the birds of the sky come to rest in its branches. The same can be said of something done out of obedience, even though it may be quite insignificant in appearance; it is, nevertheless, quite considerable, because it is done out of obedience. Eating, for instance, gathering up the crumbs remaining 56 SIGNUM FIDEI

57 on the table, or sweeping a room, washing dishes, attaching a pin: all such tasks seem to be trifles in themselves, but when performed through obedience, they become highly significant actions, because their object is God, whom we obey in performing them. As a result, this virtue, more than any other, can be associated with the theological virtues, for faith is its principle and guide. It is always accompanied by hope and confidence in God, and it is a result of charity and the pure love of God. Missierna... TALBA Alla tiegħi, jiena nemmen, naf u nħoss li inti tjubija kbira. Jiena nemmen li hi kemm hi sabiħa l-ħajja, din m għandhiex x taqsam mas-sbuħija tiegħek. Għalhekk, waqt li narak tant sabiħ, jiena nħobbok, u nixtieq inħobbok ħafna aktar. Alla tiegħi, inti taf kemm jiena nħobbok ftit. U kieku mhux bil-grazzja tiegħek ma nħobbok xejn. Żommli ħarsti dejjem fuqek u tħallini qatt nitilqek minn quddiem għajnejja, ħalli mħabbti tikber għalik, iżjed u iżjed kuljum. Ammen. Beatu John Henry Newman L-Erbgħa, 28 t Ottubru San Xmun u San Ġuda appostli Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Efesin 2: Mibnija fuq is-sisien tal-appostli. 2. Salm 18: 2-5 Mal-art kollha jasal leħinhom. 3. Luqa 6: Ġesù għażel tnax, li semmiehom appostli SAN XMUN U SAN ĠUDA TADDEW (l-1el seklu) - appostli San Xmun hu msemmi Kananew jew Żelota fl-iskrittura, kliem li jfisser blaramajk u bil-grieg l-istess ħaġa: iż-żelanti. Uħud fehmu l-ewwel kelma, Kananew ħażin u ħasbu li kien minn Kana. Fil-Vanġelu ma jidher xejn ħlief meta jiġi msemmi fil-lista tal-appostli. Maloħrajn irċieva l-ispirtu s-santu; iżda wara dan ma nafu xejn fi żgur fuqu, għax it-tradizzjonijiet fuqu ma jaqblu xejn. SIGNUM FIDEI 57

58 Il-kittieba Griegi jgħidu li pprietka l-vanġelu fix-xtajtiet tal-baħar l-iswed, fl- Eġittu, fl-afrika ta Fuq u fil-gżira ta Britain. Dawk tal-ġeorġja jgħidu li evanġelizza u miet martri fl-iberja u fil-kolkidi (bejn il-kawkażu u l-armenja). Waqt li l-abbissini jħalltuh ma San Xmun ieħor, wieħed mit-72 dixxiplu u jagħmluh it-tieni isqof ta Ġerusalemm. It-tradizzjoni tal-punent tgħid, li wara li pprietka l-eġittu ngħaqad ma San Ġuda, li kien fil-mesopotanja, u li flimkien marru jevanġelizzaw il-persja għal xi snin, fejn mietu martri fil-belt ta Swanir. Għalhekk waqt li fil-lvant għandhom festa separata fi ġranet diversi, fil- Punent għandhom festa waħda flimkien. L-Appostlu Ġuda, imsejjaħ ukoll Taddew, jew Lebbew, huwa meqjus bħala San Ġakbu ż-żgħir, u għalhekk qarib il-mulej (Matt. XIII: 55). Wara l-aħħar Ċena, meta Kristu wiegħed lill-appostli li jerġa jidhrilhom, San Ġuda staqsieh għaliex ma jidhirx lill-oħrajn ukoll; u Kristu wieġbu li jżur lil dawk kollha li jħobbuh. L-istorja ta San Ġuda wara li niżel l-ispirtu s-santu, hi oskura bħal dik ta San Xmun. Hemm xi tradizzjonijiet li pprietka fil-lhudija, fis-samarja, fl-idumeja u fil-mesopotanja; San Pawlinu jgħid li mar jevanġelizza l-libja. Hu l-awtur ta waħda mill-ittri tal-appostli, li tixbah ħafna lit-tieni ittra ta San Pietru. Skont it-tradizzjoni tal-punent, sofra l-martirju ma San Xmun fil-persja. Riflessjoni: Ġesù jitlob, Ġesù jsejjaħ, Ġesù jagħżel, Ġesù jibgħat lid-dixxipli, Ġesù jfejjaq il-folla, qal il-papa Franġisku. Ġo dan it-tempju, Ġesù, li hu l-ġebla tax-xewka, jagħmel dax-xogħol kollu: huwa Hu li jmexxi l-knisja l quddiem b dal-mod. Kif kien jgħid Pawlu, din il-knisja hija mibnija fuq il-pedament tal-appostli, dawk li għażel hu: it-tnax. Ilkoll midinbin, ilkoll, saħaq il-papa. Ġuda ma kienx l-akbar midneb jien ma nafx min kien l-akbar midneb fosthom! Ġuda, miskin, kien dak li għalaq qalbu għall-imħabba u għalhekk sar traditur. Imma lkoll ħarbu fil-waqt iebes tal-passjoni u ħallew lil Ġesù waħdu. Ilkoll kienu midinbin, imma għażilhom hu. Kummentarju fuq l-omelija tal-papa Franġisku, nhar 28 t Ottubru 2014 Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 182, l-1 parti Saint Simon and Saint Jude, seeing the miracles performed by Jesus Christ, despised and quit the world in order to follow him and to be numbered among his disciples. How happy you are to have the same destiny and the advantage of having left the world! You ought to value this grace as one of the greatest you have received in your whole life. Thank God for it every day, and in order to live according to the spirit of your vocation, despise the world, consider it as the enemy of Jesus Christ, and be always opposed to it and to all its maxims. Have a horror of frequenting it, and do not have communication with people who live in it, except insofar as necessity 58 SIGNUM FIDEI

59 obliges you to do so. This is the way to protect against all its snares and all the dangers you meet there and to preserve the spirit of your vocation. By communicating with the world, we adopt its spirit, which is contrary to that of Jesus Christ. Because the two cannot exist together in a soul, if we fill ourselves with the spirit of the world, we necessarily lose that of Jesus Christ. Today, ask God earnestly through the intercession of the two holy Apostles whose feast the Church is celebrating to inspire you always with more and more separation from the corrupt world and with an attraction to the holy way of the life of Jesus Christ. TALBA lil San Ġuda O appostlu qaddis San Ġuda, sew fidil u ħabib ta Ġesù, il-poplu jagħtik ġieħ u jsejjaħlek bħala patrun ta dawk neqsin mit-tama u ħwejjeġ kważi mitlufa. Itlob għalija għax jien ninsab bla ħila u waħdi. Jekk jogħġbok agħtini l-għajnuna, f dawn l-aktar mumenti ta bżonn, biex ikolli l-faraġ u l-għajnuna mis-sema fil-bżonnijiet tiegħi, fin-niket tiegħi u fit-tbatijiet tiegħi. U hekk infaħħar l Alla miegħek għal dejjem. Ammen. Missierna... Il-Ħamis, 29 t Ottubru Santa Margerita Beatu Mikiel Rua - presbiteru Il-Martri ta Douai Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 8: 31b-39 Ebda ħlieqa ma tista qatt tifridna mill-imħabba ta Alla li dehret fi Kristu Ġesù Sidna. 2. Salm108: Salvani, Mulej, fit-tjieba tiegħek. 3. Luqa 13, Ma għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalemm. IL-MARTRI TA DOUAI Fis-sena 1568, William Allen, li wara sar kardinal, waqqaf kulleġġ Ingliż fil-belt ta Douai, Franza. L-iskop kien biex iħejji żgħażagħ Ingliżi għall-ħidma appostolika fl-ingilterra, fejn imbagħad jiġu mibgħutin bħala missjunarji. SIGNUM FIDEI 59

60 Dawn bdew jaslu l-ingilterra fl-1574, u l-beatu Cuthbert Mayne kien l-ewwel martri fosthom. Huwa soffra l-martirju Launceston, fid-29 ta Novembru Matul is-seklu, 160 missjunarju, mibgħut minn dan il-kulleġġ miet martri fl- Ingilterra u Wales. Fosthom aktar minn 80 ġew ibbeatifikati. Għal dawn il-martri ta Douai, issir festa kollettiva fid-djoċesijiet ta Westminster, Hexham u Newcastle. BEATU MIKIEL RUA ( 1910) - saċerdot Dan il-beatu għen lil San Ġwann Bosco u kien is-suċċessur tiegħu bħala rettur maġġur tas-salesjani. Taħt it-tmexxija tiegħu, is-soċjetà, fi 22 sena kibret minn 800 għal 4000 membru. Il-Beatu Papa Pawlu VI ddeskrivih bħala qassis xipli, kollu tjubija u ħlewwa, ħsiebu fi dmirijietu u kollu sagrifiċċju. Mikiel iltaqa ma Dun Bosco wara li mietlu missieru. Ta 16-il sena huwa beda jmur is-seminarju u jgħix ma dan il-qaddis fl-oratorju, fejn kien inkarigat middixxiplina u mill-finanzi. Ta 18-il sena kien l-ewwel fost id-dixxipli ta Dun Bosco li għamel il-voti reliġjużi u tliet snin wara huwa akkompanja lill-fundatur tiegħu f Ruma u ġarr kopja tal-kostituzzjonijiet miktuba minn idu stess għall- Papa Piju IX. Meta Dun Rua sar qassis, Dun Bosco ħabbarlu li kellu jara s-soċjetà tinfirex, li kellu jaħdem u jbati iżda li kellu jkollu wkoll il-faraġ u l-għajnuna tal-mulej. Dun Rua ġie Malta darbtejn. Riflessjoni: Matul il-proċess quddiem Pilatu, Ġesù, mistoqsi jekk kienx sultan, għall-ewwel jiċħad li kien f sens terren u politiku; imbagħad it-tieni darba jwieġeb: Int qed tgħidu; jien sultan. Għal dan twelidt u għal dan ġejt fid-dinja: biex nagħti xhieda għall-verità (Ġw. 18, 37). Din it-tweġiba tgħaqqad il-missjoni rjali u saċerdotali tal- Messija mal-karatteristika essenzjali tal-missjoni profetika. Il-profeta, infatti huwa msejjaħ u mibgħut biex jagħti xhieda lill-verità. Bħala xhud tal-verità huwa jitkellem f isem Alla. Huwa b mod partikulari fil-figura ta David, sultan u profeta, li l-karatteristika profetika hija marbuta mal-vokazzjoni rjali. Papa San Ġwanni Pawlu II Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 71, silta mit-2 punt When we are in the presence of Jesus, that is, when some passing inspiration enlightens us, whether it comes on our part or from those who guide us, let us wait until Jesus speaks to us and restores our health and movement, as he did for the paralytic. Let us rely on the firmness of our faith, even though we have no feeling of God and are without any movement toward God. Let us be assured that this view of faith will be very pleasing to God and that after he has helped us and stirred up our confidence, he will say, as he did to the paralytic, Stand up, that is, rise up to God. 60 SIGNUM FIDEI

61 Missierna... TALBA Mulej Ġesù Kristu, agħmel li ngħannu l-għanja ta tifħirek, nithennew fik biss, ngħixu ħajja rżina, nitilqu wara daharna dak kollu li jħabbatna, u ngħidu lilek biss dak li neħtieġu, biex bis-sliem li tagħtina nkunu nistgħu ngħammru fis-saltna ta Ġerusalemm tas-sema. Dan jista jseħħ bil-għajnuna tiegħek; Inti mbierek u msebbaħ għal dejjem. Ammen. Sant Antnin ta Padova (Kliem ta... fidi Pub. ĊAK) Il-Ġimgħa, 30 t Ottubru Beatu Duminku Collins reliġjuż, martri Adorazzjoni u Quddiesa għal-vokazzjonijiet reliġjużi fil-kappella tad-dar tal-brothers, il-gżira. Illum fis-7 ta filgħaxija. Imħeġġin nattendu Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 9: 1-5 Nixtieq li kont jiena stess maqtugħ minn Kristu minħabba f ħuti. 2. Salm147: Sebbaħ, Ġerusalemm, il-mulej. 3. Luqa 14: 1-6 Min minnkom se jaqagħlu ibnu jew barri f ġiebja u għax ikun is-sibt ma jmurx malajr itellgħu minn hemm? BEATU DUMINKU COLLINS ( ) - Brother Ġiżwita u martri Twieled fl-1566 minn familja kattolika, f Youghal, Cork, l-irlanda. Kemm missieru u wara ħuh kienu s-sindku tal-belt. Aktarx attenda l-iskola tal- Ġiżwiti. SIGNUM FIDEI 61

62 Fl-1583 salpa lejn Franza, u hemmhekk daħal fl-armata kattolika tad-duka Mercoeur u biż-żmien sar gvernatur militari. Biż-żmien ġie trasferit għal Spanja. Fl-1598, iltaqa ma ġiżwita Irlandiż li ġie biex iqarar lis-suldati fir-randan. Duminku wrieh ix-xewqa li jidħol ġiżwita. Ma tantx għamillu kuraġġ minħabba l-livel ta studju, però Dumink wieġeb li għalih kien biżżejjed li jidħol bħala Brother. Baqa jirsisti għaliex għall-ewwel il-ġiżwiti ma ridux jaċċettawh. Fl-aħħar beda n-novizzjat f Santiago De Compostela. Faqqgħet il-pesta u Br. Collins wera qlubija kbira, dar mal-vittmi, morda u l- moribondi. Fl-1601 reġa lura l-irlanda flimkien ma ġiżwita ieħor, biex jagħti l-għajnuna lis-suldati waqt il-gwerra mal-ingliżi. Sab ruħu assedjat flimkien ma 143 suldat f kastell żgħir għal diversi xhur. Hawn reġa mill-ġdid wera kuraġġ kbir idur mal-feruti u dawk moribondi. Saħansitra pprova jagħti lilu nnifsu bħala ostaġġ sabiex jieqaf il-ġlied, però kien kollu għalxejn. Fl-aħħar lilu flimkien ma tnejn oħra żammewhom pruġinieri u l-oħrajn inqatlu kollha. Kien interrogat f Cork. Sofra terturi liema bħalhom biex jippruvaw jibdlulu fehmtu u jipperswaduh isir protestant. Saħansitra anke membri mill-familja tiegħu qalulu jagħmilha tabirruħu dar biex jeħles il-martirju, però Duminku baqa ma ċediex. Fil-31 ta Ottubru 1602, libes il-libsa ta ġiżwita, għaddewh mit-toroq ta beltu għal post tal-eżekuzzjoni. Tkellem bil-ħeġġa mal-folla bl-irlandiż, Ingliż u Spanjol. Qalilhom li kien ferħan li kien reġa lura l-irlanda biex jiddefendi l-fidi kattolika. Huwa ġie mgħallaq quddiem folla emozzjonata għall-aħħar. Bil-lejl xi kattoliċi tal-belt, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh f post sigriet. Malewwel beda jissejjaħ venerabbli u l-fama tiegħu nxterdet mal-irlanda u l- Ewropa. Ħafna mirakli ġew attribwiti l-interċessjoni tiegħu. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II bbeatifikah, fl Huwa wieħed mill-aktar beati popolari fl-irlanda. Riflessjoni: Din il-fidi hemm bżonn li nqassruha aħna u nġorruha l quddiem bil-mod talgħejxien tagħna. U li tgħix ta nisrani jfisser li ġgorr il quddiem il-fidi ta Kristu, din irrikreazzjoni. Iġġorr l-opri li jitwieldu minn din il-fidi: iġgorr dawn l-opri għassantifikazzjoni. Hekk hi: l-ewwel santifikazzjoni li wettaq Kristu, l-ewwel santifikazzjoni li rċivejna fil-magħmudija, hemm bżonn li tikber, hemm bżonn li tkompli miexja l quddiem. Fir-realtà, aħna debboli u tant drabi nagħmlu d-dnubiet. Dan ifisser li m aħniex fittriq tas-santifikazzjoni? Iva u le. Jekk inti ddarri lilek innifsek fil-ħajja ftit li xejn hekk u tgħid: Nemmen f Ġesù Kristu imma ngħix kif irrid, allura dan ma jqaddsikx, ma 62 SIGNUM FIDEI

63 jgħoddx, huwa kontra kull sens. Imma jekk tgħid: Jien iva, jien midneb; jien dgħajjef, u tmur dejjem għand il-mulej u tgħid: Mulej, int għandek il-qawwa, tini l- fidi; int tista tfejjaqni permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, allura wkoll l- imperfezzjonijiet tagħna jidħlu f din it-triq tas-santifikazzjoni. Il-Papa Franġisku Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 69, silta mill-1 punt It is told in the Gospel of today that when Jesus went into the house of a leader of the Pharisees to take a meal with him, those who were there watched him maliciously. You are in a work that allows everyone to observe you and, consequently, that obliges you to practice the advice Saint Paul gave to Titus, his disciple, the bishop of Crete. He told him to make himself in all things a model of good works in his teaching by his irreproachable morals, the good example of his behavior, and his seriousness. In the first place, your students observe you; this is why you are obliged to give them good example by your teaching, imitating our Lord in this, who, according to what Saint Luke tells us in the Acts of the Apostles, to act before teaching. This is also something that will make you esteemed by your students; this is why, to accomplish your duties worthily in their regard, it is important that your actions teach them more than your words do. As the same Saint Paul adds to Titus, Let your words be without reproach, not only as to sound doctrine but also as a sign and effect of your virtue. Those whom you instruct, then, as Saint Paul adds, will not find anything to criticize in what you tell them, seeing that it conforms with what you do. Missierna... TALBA Issa li sejjaħtli biex inxandar il-kelma tiegħek, għinni ngħix bik, Mulej, u nkun strument tal-paċi tiegħek. Ġorrni mit-tabor tal-kontemplazzjoni, lejn il-witja tal-impenn fil-ħajja ta kuljum. U jekk l-għemil inixxifli ħajti, mexxini lejn l-għolja tas-silenzju. Minn hemm fuq nikxef is-sigrieti tal-kontemplazzjoni, u l-ħarsa tiegħi missjunarja tasal aktar malajr lejn it-trufijiet tal-art. Don Tonino Bello (Kliem ta...fidi Pub. ĊAK) SIGNUM FIDEI 63

64 Is-Sibt, 31 t Ottubru Beatu Angelo ta Acri kapuċċin San Alfons Rodrigues - reliġjuż Fl-isem tal-missier li ħalaqni, tal-iben li fdieni u tal-ispirtu s-santu li jqaddisni. Ammen. Qari: 1. Rumani 11: 1-2a Jekk il-ħtija tagħhom sfat ta ħafna ġid għaddinja, kemm ser tkun aktar is-salvazzjoni tagħhom ilkoll! 2. Salm 93: Il-Mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. 3. Luqa 14: Kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar. BEATU ANGELO TA ACRI ( ) Huwa kien iben ta ġenituri fqar, kien jismu Antonio Luca Falcone u twieled fis-19 ta Ottubru Ipprova jidħol mal-kappuċċini ta 18-il sena iżda sab il-ħajja ħarxa ħafna. Bilgħajnuna ta ħafna talb huwa pprofessa fit-tielet darba li pprova wara novizzjat imqanqal ħafna, fl Ħa l-isem ta Angelo. Fl-ewwel prietka li għamel, il-fiduċja fih innifsu u l-memorja ħallewh u niżel minn fuq il-pulptu konfuż. Meta qagħad jaħseb fuq dan id-diżappunt deherlu li l-mulej qallu: Għall-ġejjieni, Angelo, ipprietka b mod sempliċi u kif jitkellmu n- nies, biex jista jifhmek kulħadd. Huwa sar wieħed mill-aqwa predikaturi ta żmienu u mexxa missjonijiet f pajjiżu u xerred id-devozzjoni lejn il-kwaranturi (40 siegħa adorazzjoni ta Ġesù Sagramentat) sakemm miet. Kien jgħaddi ħin twil jitlob u jagħmel penitenzi ħorox biex jikkumbatti t- tentazzjonijiet li kien ikollu. Huwa kiteb ktieb wieħed biss, ġabra ta talb fuq it-tbatijiet ta Kristu, għassorijiet Kappuċċini li huwa waqqaf f Acritania. Angelo laħaq provinċjal kappuċċin fil-kalabrija, u kienu jsejħulu L-Anġlu tal- Paċi bil-mod seren li kien imexxi l-provinċja. Miet fit-30 ta Ottubru 1739, ta 70 sena. Il-Papa Ljun XII ibbeatifikah fit-18 ta Diċembru Riflessjoni, mill-imitazzjoni ta Kristu, it-tielet Ktieb, kap. 22: Kulma għandna f ruħna u f ġisimna; kulma jinsab fina minn barra u minn ġewwa; ilġmiel kollu li tajtni bħala bniedem u bħala ruħ li tixbah lilek; kollha huma doni tiegħek, u jgħallimna nsebbħuh bħala għajn ta tjieba, ħlewwa u qdusija, li minnha nieżel fuqna dan il-ġid kollu. Għalkemm wieħed jinsab imżejjen b bosta doni, u l- ieħor b inqas, sewwa dawn u sewwa dawk huma kollha doni tiegħek; u kieku ma kontx inti ma kienx jista jkollna anqas il-ftit. Dak li tajtu bosta doni, ma għandux 64 SIGNUM FIDEI

65 għax jintefaħ bih innifsu, jew anqas jitkabbar u jżeblah lill-oħrajn għax l-ikbar u l- aħjar bniedem hu dak li jżomm ruħu bi ċkejken, u li jirringrazzja lilek bl-umiltà kollha u bid-devozzjoni. U min iżomm ruħu bl-iżgħar fost kulħadd, min igħid li hu ma ħaqqux li int tagħnih bid-doni tiegħek, dan ikun qiegħed jistiednek biex aktar tagħtih. Meditazzjoni ta San Ġwann Battista De La Salle: Med. 69, silta mit-3 punt You ought to seek to edify your virtues particularly by your seriousness and selfcontrol. If they notice in you any signs of levity or thoughtlessness, they will easily be scandalized, whereas if you go among them in a reserved manner, they will have a high regard for you. To this might be added what the Wise Man says, that people judge others by their external appearance. So people will readily come to the conclusion that there is little piety and recollection in you whenever they see you in thoughtless behavior. But if you show a simple and serious exterior, people will soon conclude that your inner life too is well-controlled and that there is reason to believe that you are fit to educate your disciples in the Christian spirit. Missierna... TALBA għall-qdusija Onfoħ fija, O Spirtu Qaddis, sabiex ħsibijieti jkunu qaddisa. Aħdem fija, O Spirtu Qaddis, sabiex xogħli wkoll ikun qaddis. Rażżanli qalbi, O Spirtu Qaddis, sabiex inħobb biss dak li hu qaddis. Saħħaħni, O Spirtu Qaddis, sabiex inħares dak li hu qaddis. Ħarisni mela, O Spirtu Qaddis, sabiex jiena nkun dejjem qaddis. Santu Wistin JGĦIX ĠESU F QALBNA! GĦAL DEJJEM Direzzjoni: Min jixtieq tagħrif dwar is-signum Fidei kkuntatjaw lil: Signum Fidei, Dar il-frères, Triq Antonio Sammut, Il-Gżira. GŻR1563 SIGNUM FIDEI 65

66 Fl-okkazzjoni tas-sinodu tal-isqfijiet dwar il-familja, nissuggerixxi li sad-25 t'ottubru nitolbu kuljum din it-talba: Talba lill-familja Mqaddsa Papa Frangisku Ġesù, Marija u Ġużeppi, fikom nikkontemplaw id-dija tal-imħabba vera, lejkom bit-tama nduru. Blessed Brother Jaime Hilario Feast: October 8th Familja Mqaddsa ta Nażaret, ibdel il-familji tagħna wkoll f inħawi ta għaqda u ċenakli ta talb, skejjel tassew tal-evanġelju u knejjes domestiċi ċkejknin. Familja Mqaddsa ta Nażaret, jalla qatt aktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi ta vjolenza, ta għeluq u ta firda: jalla kull min qatt kien imweġġa jew skandalizzat jagħraf fis il-faraġ u l-fejqan. Familja Mqaddsa ta Nażaret, jalla s-sinodu tal-isqfijiet li jmiss jagħraf irawwem mill-ġdid f kulħadd l-għarfien tal-karattru qaddis u invjolabbli tal-famija, u l-ġmiel tagħha fil-pjan ta Alla. Ġesù, Marija u Ġużeppi, isimgħu it-talb tagħna u aqalgħuh. Amen Blessed Brother Arnould SIGNUM FIDEI

IL-KUR~IFISS BIL-JEANS

IL-KUR~IFISS BIL-JEANS April 2014 Issue 4 saviour.gatt@gmail.com IL-KUR~IFISS BIL-JEANS Fil-bit]a tal-kulle[[ De La Salle hemm ra[el bil-jeans nofsu g]arwien, b dirg]ajh miftu]a bera] b saqajh imrikkbin fuq xulxin. Dan huwa

More information

Talb għall-paċi u għal Ħutna Nsara Ippersegwitati. Pjazza tas-santwarju tal-madonna tal-mellieħa

Talb għall-paċi u għal Ħutna Nsara Ippersegwitati. Pjazza tas-santwarju tal-madonna tal-mellieħa Talb għall-paċi u għal Ħutna Nsara Ippersegwitati Pjazza tas-santwarju tal-madonna tal-mellieħa Tifkira ta Marija Reġina 22 ta Awwissu 2014 1 Segretarjat tal-liturġija tal-arċidjoċesi ta Malta 2014 2 INFAĦĦRU

More information

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi MEJJU 2014 Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - MEJJU 2014 - S. Ġwann Battista de la Salle Familja Lasalljana Fundatur NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL- PREŻENZA QADDISA T ALLA. EJJEW NADURAWH. Intenzjonijiet

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU Is-Samaritan it-tajjeb: pittura ta Loth Johann Karl

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU Is-Samaritan it-tajjeb: pittura ta Loth Johann Karl Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU 2016 Is-Samaritan it-tajjeb: pittura ta Loth Johann Karl Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - Ġunju 2016 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur

More information

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi Ikun imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, li fil-ħniena kbira tiegħu raġa' wilidna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesù Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittabba', u lanqas jinxef.

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU 2018

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU 2018 Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU 2018 Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - Ġunju 2018 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur EJJEW NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL-PREŻENZA QADDISA T ALLA.

More information

January 2015 vol 2 -Issue 5

January 2015 vol 2 -Issue 5 January 2015 vol 2 -Issue 5 saviour.gatt@gmail.com 1 Stennija fis-sena l-ġdida Il-bidu ta Sena Ġdida jistedinna nħarsu l quddiem b tama u kuraġġ. Il-kuraġġ tagħna hu mibni fuq it-tama li Alla jixtiqilna

More information

AWWISSU Ħajja ta Xhieda u ta Fidi

AWWISSU Ħajja ta Xhieda u ta Fidi Ħajja ta Xhieda u ta Fidi AWWISSU 2018 Qabad Pietru u qal lil Ġesù: "Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija." (Mark 9:5) Signum Fidei

More information

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU 2013 Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - ĠUNJU 2013 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur NIFTAKRU LI QEG}DIN FIL-PRE ENZA T ALLA. EJJEW NADURAWH Intenzjonijiet tal-papa

More information

Signum Fidei }ajja ta Xhieda u ta Fidi

Signum Fidei }ajja ta Xhieda u ta Fidi LULJU 2012 Signum Fidei }ajja ta Xhieda u ta Fidi - LULJU 2012 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur NIFTAKRU LI QEG}DIN FIL-PRE ENZA T ALLA. EJJEW NADURAWH Intenzjonijiet tal-papa

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU 2017

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU 2017 Ħajja ta Xhieda u ta Fidi ĠUNJU 2017 Għaliex il-mulej qam tassew minn bejn l-imw Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - ĠUNJU 2017 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur EJJEW NIFTAKRU

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi DIĊEMBRU 2018

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi DIĊEMBRU 2018 Ħajja ta Xhieda u ta Fidi DIĊEMBRU 2018 Għaliex il-ulej qam tassew minn bejn l Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - DIĊEMBRU 2018 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur EJJEW NIFTAKRU

More information

AWWISSU 2014 IL-MARTIRJU TA SAN LAWRENZ

AWWISSU 2014 IL-MARTIRJU TA SAN LAWRENZ AWWISSU 2014 IL-MARTIRJU TA SAN LAWRENZ assew minn bejn l-im Signum Fidei }ajja ta Xhieda u ta Fidi - AWWISSU 2014 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL- PREŻENZA

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi LULJU 2016

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi LULJU 2016 Ħajja ta Xhieda u ta Fidi LULJU 2016 Signum Fidei }ajja ta Xhieda u ta Fidi - LULJU 2016 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL- PREŻENZA QADDISA T ALLA. EJJEW

More information

Il-Ġimgħa L-Kbira F'Malta L-Arti, it-tradizzjonijiet u l-fidi fil-festi tal-ġimgħa Imqaddsa

Il-Ġimgħa L-Kbira F'Malta L-Arti, it-tradizzjonijiet u l-fidi fil-festi tal-ġimgħa Imqaddsa March 2015 vol 2 -Issue 7 saviour.gatt@gmail.com Il-Ġimgħa L-Kbira F'Malta L-Arti, it-tradizzjonijiet u l-fidi fil-festi tal-ġimgħa Imqaddsa Bħal fosdqa battala Lumija magħsura Il-ġisem bla ruħ Fuq ommu

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi JANNAR 2018

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi JANNAR 2018 Ħajja ta Xhieda u ta Fidi JANNAR 2018 Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - JANNAR 2018 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur EJJEW NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL-PREŻENZA QADDISA T ALLA.

More information

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda ta Fidi

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda ta Fidi FRAR 2013 Signum Fidei Ħajja ta Xhieda ta Fidi - FRAR 2013 - S. Ġwann Battista de la Salle Familja Lasalljana Fundatur NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL-PREŻENZA T ALLA. EJJEW NADURAWH. Intenzjonijiet tal-papa u

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi FRAR Bartolomé Esteban Murillo, Return of the Prodigal Son , courtesy National Gallery of Art, Washington

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi FRAR Bartolomé Esteban Murillo, Return of the Prodigal Son , courtesy National Gallery of Art, Washington Ħajja ta Xhieda u ta Fidi FRAR 2016 Bartolomé Esteban Murillo, Return of the Prodigal Son 1667-70, courtesy National Gallery of Art, Washington Signum Fidei Ħajja ta Xhieda ta Fidi - FRAR 2016 - S. Ġwann

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi NOVEMBRU 2015

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi NOVEMBRU 2015 Ħajja ta Xhieda u ta Fidi NOVEMBRU 2015 In Loving Memory of the Maltese Brothers who Passed away in the last 100 years. Bro. James Calleja 31st January 2011 Bro. Philip Anthony Cauchi 13th February 1984

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi MARZU 2018

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi MARZU 2018 Ħajja ta Xhieda u ta Fidi MARZU 2018 Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi - MARZU 2018 - S. Ġwann Battista De La Salle Familja Lasalljana Fundatur EJJEW NIFTAKRU LI QEGĦDIN FIL- PREŻENZA QADDISA T ALLA.

More information

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi

Signum Fidei Ħajja ta Xhieda u ta Fidi MARZU 2017 Il-Veronika Il-pittura tal-qoxra ta quddiem turi l- laqgħa tal-veronika ma Ġesù fit-triq tal-kalvarju. Din hija waħda minn sensiela ta pitturi li jinsabu f Jasna Góra, fil-polonja, li saru fis-snin

More information

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi NOVEMBRU 2017 CHRIST THE KING

Ħajja ta Xhieda u ta Fidi NOVEMBRU 2017 CHRIST THE KING Ħajja ta Xhieda u ta Fidi NOVEMBRU 2017 CHRIST THE KING In Loving Memory of the Maltese Brothers who Passed away in the last 100 years. Bro. James Calleja 31st January 2011 Bro. Philip Anthony Cauchi 13th

More information

ID-DAWL. Il-Ħniena Tiegħi tħaddan kollox FRAR 2018 NUMRU 2. Il-Patrijottiżmu Sinċier. Il-Kastig tal-blasfemija. L-Għan tal-ħolqien

ID-DAWL. Il-Ħniena Tiegħi tħaddan kollox FRAR 2018 NUMRU 2. Il-Patrijottiżmu Sinċier. Il-Kastig tal-blasfemija. L-Għan tal-ħolqien ID-DAWL FRAR 2018 NUMRU 2 Il-Ħniena Tiegħi tħaddan kollox L-Għan tal-ħolqien Il-Kastig tal-blasfemija Il-Patrijottiżmu Sinċier Id-Dnubiet u l-maħfra F Isem Alla, Mimli Grazzji, Dejjem Ħanin Editorjal IS-SID

More information

Contents. EasterSprit Videos - English and Maltese

Contents. EasterSprit Videos - English and Maltese EasterSprit Videos - English and Maltese Series ZA: Bearing Fruit Sensiela ZA: Li Tagħmel Frott The five videos are linked to the Gospel reading for the five Sundays of Lent of 2013 (Year C) The videos

More information

APOCRYPHA TOBIT TAL-KING JAMES BIBBJA Tobit

APOCRYPHA TOBIT TAL-KING JAMES BIBBJA Tobit www.scriptural-truth.com Il-ktieb ta ' Tobit APOCRYPHA TOBIT TAL-KING JAMES BIBBJA 1611 Tobit {1:1} il-ktieb tal-kliem ta ' Tobit, iben Tobiel, l- iben Ananiel, l-iben ta ' Aduel, l-iben Gabael, tal- żerriegħa

More information

(W) Surrender! / (W) Inċedi

(W) Surrender! / (W) Inċedi (W) Surrender! / (W) Inċedi EasterSpirit Christian Inspirational Videos EasterSpirit videos: Ispirazzjoni Nisranija www.easterspirit.com for all EasterSpirit videos Further information: imagine@maltanet.net

More information

Mgħallem tajjeb, x għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta dejjem? (Mk 10,17)

Mgħallem tajjeb, x għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta dejjem? (Mk 10,17) DJOĊESI TA GĦAWDEX Mgħallem tajjeb, x għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta dejjem? (Mk 10,17) 2014 S u s s i d j u P a s t o r a l i g ħ a r - R a n d a n 1 Mgħallem tajjeb, x għandi nagħmel biex nikseb

More information

ID-DAWL. Qimu l Alla u kunu ġenerużi... Marzu 2018 NUMRU 3. Relazzjonijiet mal-ġirien. Is-Servizz għall-umanità. L-Imġiba Tajba

ID-DAWL. Qimu l Alla u kunu ġenerużi... Marzu 2018 NUMRU 3. Relazzjonijiet mal-ġirien. Is-Servizz għall-umanità. L-Imġiba Tajba ID-DAWL Marzu 2018 NUMRU 3 Qimu l Alla u kunu ġenerużi... L-Imġiba Tajba Is-Servizz għall-umanità Relazzjonijiet mal-ġirien In-Nisa jitqiesu Inferjuri? F Isem Alla, Mimli Grazzji, Dejjem Ħanin Editorjal

More information

ORDNI TAL-PATRIJIET MINURI - M A L T A PROVINĊJA FRANĠISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU http://www.ofm.org.mt 24-11 - 2013 OFM LINK NOVEMBRU 2013 NRU. 194 NOV 13 Għeluq tas-sena tal-fidi 1 550 anniversarju Nhar

More information

Id-Dmirijiet ta Ċittadin

Id-Dmirijiet ta Ċittadin Id-Dmirijiet ta Ċittadin Il-Perspettiva Iżlamika AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT MALTA Id-Dmirijiet ta Ċittadin Il-Perspettiva Iżlamika Ħażrat Mirża Bashir-ud-Din Maħmood Aħmad ra It-Tieni Suċċessur tal-messija

More information

L-Għid tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet

L-Għid tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet Vġili tal-għid Easter Vigil 2018 1 2 L-Għid tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet Vġili fil-lejl Qaddis tal-għid tal-mulej fil-kon-katidral ta San Ġwann immexxi minn Easter Vigil of the Resurrection of the

More information

Żjara tal-ministru Ġeneral P. Michael A. Perry O.F.M. fi gżiritna fit-23 u l-24 t April 2014

Żjara tal-ministru Ġeneral P. Michael A. Perry O.F.M. fi gżiritna fit-23 u l-24 t April 2014 INURI - M A L T A ORDNI TAL-PATRIJIET ATRIJIET MINURI PROVINĊJA FRANĠISKANA TA SANS PAWL APPOSTLU http://www.ofm.org.mt TE DEUM LAUDAMUS NRU.. 195 APR 14 Tifkira tal-100 sena mit-twaqqif tal- Provinċja

More information

IL-MOSKEA RASHID AHMAD CHEEDOO AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT MALTA

IL-MOSKEA RASHID AHMAD CHEEDOO AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT MALTA IL-MOSKEA IL-MOSKEA RASHID AHMAD CHEEDOO AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT MALTA THE MOSQUE (In Maltese Language) IL-MOSKEA Post it-talb għall-musulmani Kitba ta Rashid Ahmad Cheedoo Islam International Publications

More information

L-IŻLAM. Ħażrat Mirża Masroor Aħmad aba. Il-Ħames Suċċessur tal-messija Mwiegħed as, Il-Mexxej tal-komunità Aħmadija Musulmana

L-IŻLAM. Ħażrat Mirża Masroor Aħmad aba. Il-Ħames Suċċessur tal-messija Mwiegħed as, Il-Mexxej tal-komunità Aħmadija Musulmana L-IŻLAM Ħażrat Mirża Masroor Aħmad aba Il-Ħames Suċċessur tal-messija Mwiegħed as, Il-Mexxej tal-komunità Aħmadija Musulmana AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT MALTA Islam, a threat or a source of peace? In Maltese

More information

In spite of your weaknesses, in spite of your past mistakes or struggles, you can be an effective and successful witness for the Lord Jesus Christ.

In spite of your weaknesses, in spite of your past mistakes or struggles, you can be an effective and successful witness for the Lord Jesus Christ. Ċ e n t r u A n t i d a The Reception Centre of the St Jeanne Antide Foundation - SJAF SJA FOUNDATION Reception Centre 51, Tarxien Road Tarxien TXN1090 Reception Desk Tel. 2767 2367/21808981 Email: miriam.sjaf@gmail.com

More information

Riformatur għall-musulmani biss?

Riformatur għall-musulmani biss? Għalfejn id-dinja għandha bżonn ta riformatur? Matul l-istorja Alla mexxa l-bnedmin permezz tal-profeti Tiegħu. Xi profeti ġabu magħhom liġijiet rivelati u tagħlim ġdid filwaqt li profeti oħra mxew u ġeddew

More information

Konferenza tal-lingwa NgliŜa fil-litwanja

Konferenza tal-lingwa NgliŜa fil-litwanja PROVINêJA FRANĀISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 124 01.05.2007 KUNSILL TAL-FORMAZZJONI Seminar dwar il-vokazzjonijiet Nhar is-sibt, 28 ta April 2007, il- Kunsill tal-formazzjoni organizza Seminar

More information

Il-preżenza tagħna f Malta

Il-preżenza tagħna f Malta INURI - M A L T A ORDNI TAL-PATRIJIET ATRIJIET MINURI PROVINĊJA FRANĠISKANA TA SANS PAWL APPOSTLU http://www.ofm.org.mt NRU.. 198 MARM 14 Il-preżenza tagħna f Malta Knisja u Kunvent Madonna tas-sacro Cuor,

More information

Imħabba Vera Għall-Qaddis PROFETA MUĦAMMAD sa

Imħabba Vera Għall-Qaddis PROFETA MUĦAMMAD sa Imħabba Vera Għall-Qaddis PROFETA MUĦAMMAD sa Il-film anti-iżlamiku u reazzjonijiet għalih Libertà tal-kelma jew kliem ta mibegħda? Prietka tal-ġimgħa mogħtija minn Ħażrat Mirża Masroor Aħmad, Kalifatul

More information

Benedittu XVI. PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No KAPITLU PROVINĊJALI

Benedittu XVI. PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No KAPITLU PROVINĊJALI PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 102 1.5.2005 Benedittu XVI Nhar it-tlieta, 19 ta April 2005, il-kardinali miġbura għallkonklavi, għażlu lil Prelat Ġermaniż Joseph Ratzinger bħala

More information

Association of the Members of theu3e

Association of the Members of theu3e Association of the Members of theu3e NEWSPAPER POST No 1/2016 Marzu 2016 May your Easter basket be full of Joy, Happiness and Peace Today and Always Marzu 2016 EDITORJAL L-GĦID 2016 President Martin Diacono

More information

ORDNI FRANĠISKANA PAWL NRU ATRIJIET MINURI PROVINĊJA INURI - M A L T A AWL APPOSTLU

ORDNI FRANĠISKANA PAWL NRU ATRIJIET MINURI PROVINĊJA INURI - M A L T A AWL APPOSTLU ORDNI TAL-PATRIJIET ATRIJIET MINURI PROVINĊJA FRANĠISKANA TA SANS PAWL INURI - M A L T A AWL APPOSTLU RU.. 1 MARZUM 10 NRU PENTEKOSTE FRANGISKAN GDID ( 6 ) minn p. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap Inno`enz

More information

Lourdes. Britannia Tours. Vjaææi gœal BSL. 4 ijiem sœaœ. 5 ijiem sœaœ. minn 4 IJIEM SŒAŒ. minn 5 IJIEM SŒAŒ ta Awwissu

Lourdes. Britannia Tours. Vjaææi gœal BSL. 4 ijiem sœaœ. 5 ijiem sœaœ. minn 4 IJIEM SŒAŒ. minn 5 IJIEM SŒAŒ ta Awwissu Ìunju 2011 Numru 79 Erba punti g al dibattitu 5 When God whispers your name 6 Kwizz: Darbtejn me lus mill-ilma 9 Dun Ìor - It-tieni Missier 10 Mel li jag ti t-tog ma 11 Ittri mill-qarrejja 13 Mill-Volontarjat

More information

MALTESE E-NEWSLETTER CHRISTMAS EDITION - December 2017

MALTESE E-NEWSLETTER CHRISTMAS EDITION - December 2017 1 Maltese Effigies of Baby Jesus Joseph C Camilleri BA; DEAM; M.Ed (Pl & Mgt) In Malta, during Christmas time, you can meet effigies of Baby Jesus or the Infant Jesus, wherever you go. People include the

More information

The artwork used in the cover of the dust jacket is by kind permission of Ms. ELKE REHDER:

The artwork used in the cover of the dust jacket is by kind permission of Ms. ELKE REHDER: EN PASSANT The artwork used in the cover of the dust jacket is by kind permission of Ms. ELKE REHDER: Der e-bauer - mixed media on paper Die irrationale Stellung - woodcut Stadtlandschaft kafkaesk - colour

More information

F Isem Alla, Mimli Grazzji, Dejjem Ħanin

F Isem Alla, Mimli Grazzji, Dejjem Ħanin F Isem Alla, Mimli Grazzji, Dejjem Ħanin L-Iżlam hija fidi ġenwina u ħajja. Il-qima hija karatteristika bażika tal-iżlam. Alla l-omnipotenti jgħid fil-koran (Quran) Imqaddes: U Jien ma ħloqtx il-ġinni

More information

FATHER S DAY LUNCHEON Story and more pictures on Pages 3, 4 and 5

FATHER S DAY LUNCHEON Story and more pictures on Pages 3, 4 and 5 Inc. Reg. No. A0028424X Welcome! Merħba! Welcome once again to another issue of Reskeon Newsletter. We are reaching the month of September. In September Reskeon Maltese Association Seniors Group organise

More information

Qribek. Mill-Pinna... Fr Silvio. Dear students and parents,

Qribek. Mill-Pinna... Fr Silvio. Dear students and parents, Qribek D I Ċ E M B R U - 2 0 1 5 F D I N L - E D I Z Z J O N I.. Mill-Pinna 1 What does our heart need at Christmas Il-Komunitajiet għall-istudenti 2 3 L-intervista ma 4 Christmas Dinner 5 Christmas Eve

More information

id-drammi ta ORESTE CALLEJA JUM FOST L-OĦRAJN PUBBLIKAZZJONI

id-drammi ta ORESTE CALLEJA JUM FOST L-OĦRAJN PUBBLIKAZZJONI id-drammi ta ORESTE CALLEJA JUM FOST L-OĦRAJN PUBBLIKAZZJONI www.orestecalleja.com Jum Fost l-oħrajn / En Passant 2016 Oreste Calleja ISBN 978 99957 896 26 L-Ewwel Edizzjoni Edizzjonijiet diġitali EPUB,

More information

Ftu] uffi``jali tat-800 sena mit-twaqqif tal-ordni tal-klarissi 16 t April

Ftu] uffi``jali tat-800 sena mit-twaqqif tal-ordni tal-klarissi 16 t April INURI - M A L T A ORDNI TAL-PATRIJIET ATRIJIET MINURI PROVINĊJA FRANĠISKANA TA SANS PAWL APPOSTLU http://www.ofm.org.mt NRU. 166 APR. 2011 Ftu] uffi``jali tat-800 sena mit-twaqqif tal-ordni tal-klarissi

More information

Hajja Salesjana. il-233 Óar a. Maltin u Dun Bosco Big Stories from Little Hearts Il-Madonna ta Kibeho The Sparrow at Starbucks

Hajja Salesjana. il-233 Óar a. Maltin u Dun Bosco Big Stories from Little Hearts Il-Madonna ta Kibeho The Sparrow at Starbucks Hajja Salesjana JANNAR - FRAR 2014 il-233 Óar a Maltin u Dun Bosco Big Stories from Little Hearts Il-Madonna ta Kibeho The Sparrow at Starbucks The Logo of the Salesians of Don Bosco is made up of two

More information

Maria Adeodata Pisani and the extraordinary healing of Henry Casolani

Maria Adeodata Pisani and the extraordinary healing of Henry Casolani 12 Maria Adeodata Pisani and the extraordinary healing of Henry Casolani Although when just thirty-eight, Henry Casolani was already suffering from diabetes, his eyesight was perfect. The detailed and

More information

100 sena mill-ftuħ tal-knisja ta Sant Antnin, Għawdex

100 sena mill-ftuħ tal-knisja ta Sant Antnin, Għawdex PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 118 1.11.2006 100 sena mill-ftuħ tal-knisja ta Sant Antnin, Għawdex Ritratt li juri dehra tal-kunvent u l-knisja ta Sant Antnin, Mġarr, Għawdex. Ara

More information

KULLEĠĠ SAN NIKOLA SKOLA PRIMARJA DINGLI

KULLEĠĠ SAN NIKOLA SKOLA PRIMARJA DINGLI KULLEĠĠ SAN NIKOLA SKOLA PRIMARJA DINGLI Linji Gwida Għall-Ġenituri/Kustodji 2017 2018 Werrej Paġna 1. IL-Missjoni u l-viżjoni Tagħna 3 2. Punti Ewlenin 3 3. Ħin tad-dħul u ħruġ mill-iskola 5 4. L-Uniformi

More information

MALTESE HISTORY. D. The Roman Inquisition in Malta. Form 3

MALTESE HISTORY. D. The Roman Inquisition in Malta. Form 3 MALTESE HISTORY D. The Roman Inquisition in Malta Form 3 1 Unit D.1 - The Roman Inquisition in Malta (1575-1798) 1. Why did the Roman Inquisition come to Malta? Before the coming of the Order Malta had

More information

Hajja Salesjana. MARZU-APRIL il-214 Óar a. Haiti - The Salesians Hit by the Earthquake A Saintly Salesian Brother G aqda mar-rieda ta Alla

Hajja Salesjana. MARZU-APRIL il-214 Óar a. Haiti - The Salesians Hit by the Earthquake A Saintly Salesian Brother G aqda mar-rieda ta Alla Hajja Salesjana MARZU-APRIL 2010 il-214 Óar a Haiti - The Salesians Hit by the Earthquake A Saintly Salesian Brother G aqda mar-rieda ta Alla The Logo of the Salesians of Don Bosco is made up of two superimposed

More information

Hajja Salesjana. NOVEMBRU-DIÇEMBRU il-222 Óar a. A Baby s Hug Tradizzjoni g aωiωa tal-avvent Il-Premju Nobel lil Isqof Salesjan

Hajja Salesjana. NOVEMBRU-DIÇEMBRU il-222 Óar a. A Baby s Hug Tradizzjoni g aωiωa tal-avvent Il-Premju Nobel lil Isqof Salesjan Hajja Salesjana NOVEMBRU-DIÇEMBRU 2011 il-222 Óar a A Baby s Hug Tradizzjoni g aωiωa tal-avvent Il-Premju Nobel lil Isqof Salesjan The Logo of the Salesians of Don Bosco is made up of two superimposed

More information

IL-PM I}UR L-ISQFIJIET FIL-LIBYA

IL-PM I}UR L-ISQFIJIET FIL-LIBYA PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 96 10.11.2004 Il-Kungress Internazzjonali tas-sa/erdoti f Malta Fra :uzepp Beneditt Xuereb OFM jikteb riflessjoni dwar dak li ntqal fil-kungress.

More information

Hajja Salesjana. MARZU-APRIL il-219 Óar a. Signs of Sorrow and Love The Pastor and the Son Is-Salesjani fõ tas-sliema

Hajja Salesjana. MARZU-APRIL il-219 Óar a. Signs of Sorrow and Love The Pastor and the Son Is-Salesjani fõ tas-sliema Hajja Salesjana MARZU-APRIL 2011 il-219 Óar a Signs of Sorrow and Love The Pastor and the Son Is-Salesjani fõ tas-sliema The Logo of the Salesians of Don Bosco is made up of two superimposed images: in

More information

MARZU - APRIL 2015 il-239 Óar a

MARZU - APRIL 2015 il-239 Óar a MARZU - APRIL 2015 il-239 Óar a Min Jaf? The Seed 2015 Year dedicated to Religious Life Ûmien Sabi ðajja Salesjana St. Patrick s School, Triq San Ìwann Bosco, Sliema SLM 1935 MALTA Tel: (+356) 2133 0238

More information

RESKEON NEWSLETTER AUTUMN

RESKEON NEWSLETTER AUTUMN Inc. Reg. No. A0028424X Welcome! Merħba! Welcome once again to another issue of Reskeon Newsletter. We started a new year and we pray the Good Lord to give us a better new one. Summer is almost gone and

More information

Hajja Salesjana. il-218 Óar a. Mons. Nikol Cauchi Praying from the Heart Ìest sabi favur l-annimali abbandunati

Hajja Salesjana. il-218 Óar a. Mons. Nikol Cauchi Praying from the Heart Ìest sabi favur l-annimali abbandunati Hajja Salesjana JANNAR -FRAR 2011 il-218 Óar a Mons. Nikol Cauchi Praying from the Heart Ìest sabi favur l-annimali abbandunati The Logo of the Salesians of Don Bosco is made up of two superimposed images:

More information

ajja NOVEMBRU DIÇEMBRU 2009 il-211 Óar a Salesjana Jiena nista ng ix fil-qawwa ta l-ispirtu s-santu The Packing Mistake Vendetta ta Ìurdien

ajja NOVEMBRU DIÇEMBRU 2009 il-211 Óar a Salesjana Jiena nista ng ix fil-qawwa ta l-ispirtu s-santu The Packing Mistake Vendetta ta Ìurdien NOVEMBRU DIÇEMBRU 2009 il-211 Óar a Jiena nista ng ix fil-qawwa ta l-ispirtu s-santu The Packing Mistake Vendetta ta Ìurdien Fl-1877, Dun Bosco beda jippubblika Il Bibliofilo Cattolico. Wara sentejn, semmih

More information

JANNAR - FRAR 2015 il-238 Óar a

JANNAR - FRAR 2015 il-238 Óar a JANNAR - FRAR 2015 il-238 Óar a B al Dun Bosco... Mary Mother of the Eucharist The Way to Attain Inner Peace Ir-Rokna ta Martina ðajja Salesjana St. Patrick s School, Triq San Ìwann Bosco, Sliema SLM 1935

More information

L-isbaħ xewqat ta Milied hieni u qaddis, u s- sena 2007 tkun ta paċi u ġid! - L-Editur

L-isbaħ xewqat ta Milied hieni u qaddis, u s- sena 2007 tkun ta paċi u ġid! - L-Editur PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 119 1.12.2006 Monasteru Santa Klara, San Ġiljan L-isbaħ xewqat ta Milied hieni u qaddis, u s- sena 2007 tkun ta paċi u ġid! - L-Editur L-A{BAR DIĊEMBRU

More information

L-A}BAR. PROVIN~JA FRAN{ISKANA S. PAWL APPOSTLU - MALTA Nru. 152 JANNAR

L-A}BAR. PROVIN~JA FRAN{ISKANA S. PAWL APPOSTLU - MALTA Nru. 152 JANNAR L-A}BAR PROVIN~JA FRAN{ISKANA S. PAWL APPOSTLU - MALTA Nru. 152 JANNAR 2010 28-10 - 2009 Ritratt ta tifkira ta\- jara fraterna tal-ministru {eneral P. Jose Rodriguez Carballo O.F.M., flimkien mad-definitur

More information

ajja SETTEMBRU-OTTUBRU 2009 il-210 Óar a Salesjana Pilgrimage to Turin The Folded Napkin Marija u r-ruωarju

ajja SETTEMBRU-OTTUBRU 2009 il-210 Óar a Salesjana Pilgrimage to Turin The Folded Napkin Marija u r-ruωarju SETTEMBRU-OTTUBRU 2009 il-210 Óar a Pilgrimage to Turin The Folded Napkin Marija u r-ruωarju Fl-1877, Dun Bosco beda jippubblika Il Bibliofilo Cattolico. Wara sentejn, semmih - Bollettino Salesiano. Kien

More information

MCCV newsletter. Bishop Joe Grech

MCCV newsletter. Bishop Joe Grech Maltese Community Council of Victoria, Inc. MCCV newsletter No: 105 January February 2011 Maltese Community Mourns Loss of Bishop Joseph Grech The Maltese community in Australia was shocked to learn that

More information

Żjara tal-papa Benedittu XVI f Assisi 17 ta Ġunju Jingħata l-midalja għall-qadi tar-repubblika. Kapitlu tal-ħsajjar. 7-9 ta Jannar 2007

Żjara tal-papa Benedittu XVI f Assisi 17 ta Ġunju Jingħata l-midalja għall-qadi tar-repubblika. Kapitlu tal-ħsajjar. 7-9 ta Jannar 2007 PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 120 1.1.2007 Aqra L-AĦBAR fuq il-website ofm.org.mt Jingħata l-midalja għall-qadi tar-repubblika Nhar l-erbgħa, 13 ta Diċembru 2006, Fra Dijonisju

More information

Hajja Salesjana. MEJJU-ÌUNJU il-220 Óar a. You Reap what you sow Feast of Don Bosco in Tornoto The final salute to Fr Marek Rybinski

Hajja Salesjana. MEJJU-ÌUNJU il-220 Óar a. You Reap what you sow Feast of Don Bosco in Tornoto The final salute to Fr Marek Rybinski Hajja Salesjana MEJJU-ÌUNJU 2011 il-220 Óar a You Reap what you sow Feast of Don Bosco in Tornoto The final salute to Fr Marek Rybinski The Logo of the Salesians of Don Bosco is made up of two superimposed

More information

MALTESE E-NEWSLETTER 249 January/Jannar 2019

MALTESE E-NEWSLETTER 249 January/Jannar 2019 1 All you Need to Know about Maltese Pastizzi It might seem like an odd thing to say, but pastizzi are one of the cornerstones of Maltese culture. Their aroma scents every other street due to the abundance

More information

PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No BI TĦEJJIJA GĦAT-VIII ĊENTINARJU TAR-REGOLA

PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No BI TĦEJJIJA GĦAT-VIII ĊENTINARJU TAR-REGOLA PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 115 1.7.2006 BI TĦEJJIJA GĦAT-VIII ĊENTINARJU TAR-REGOLA Il-Mulej waslilna messaġġ qawwi bil-kelma umli u sempliċi ta ħuna Giacomo Bini, OFM. Kulħadd

More information

prospectus Prospectus ta Korsijiet Course Prospectus

prospectus Prospectus ta Korsijiet Course Prospectus L-Istitut ta Formazzjoni Pastorali kien twaqqaf wara li s-sinodu Djoçesan esprima l-bωonn ta sostenn u koordinazzjoni iktar s i a f qasam mill-aktar important g all-knisja fi Ωminijietna: li ji u m ejjija

More information

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull meets the Queen for the first time in Malta

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull meets the Queen for the first time in Malta Australian Prime Minister Malcolm Turnbull meets the Queen for the first time in Malta.First meeting... Queen Elizabeth II talks to Australian Prime Minister Malcolm Turnbull during a Heads of Government

More information

ta S. Marija ta {esu, ir-rabat. }adimha l-palermitan Antonello Gagini ( ) u [iet ikommissjonatha mill-patrijiet tag]na fit-23 ta Frar 1504.

ta S. Marija ta {esu, ir-rabat. }adimha l-palermitan Antonello Gagini ( ) u [iet ikommissjonatha mill-patrijiet tag]na fit-23 ta Frar 1504. INURI - M A L T A ORDNI TAL-PATRIJIET ATRIJIET MINURI PROVINĊJA FRANĠISKANA TA SANS PAWL APPOSTLU http://www.ofm.org.mt NRU.. 156 MEJJU 10 L-Istatwa tal-madonna bil-bambin tal-ir]am, li tinsab fil-kor

More information

Hajja Salesjana. il-232 Óar a. Maltin u Dun Bosco From St. Nicholas to Sta. Claus Il-Madonna tal-g oqod Meta l-orgni Ma Daqqx

Hajja Salesjana. il-232 Óar a. Maltin u Dun Bosco From St. Nicholas to Sta. Claus Il-Madonna tal-g oqod Meta l-orgni Ma Daqqx Hajja Salesjana NOVEMBRU - DICEMBRU 2013 il-232 Óar a Maltin u Dun Bosco From St. Nicholas to Sta. Claus Il-Madonna tal-g oqod Meta l-orgni Ma Daqqx The Logo of the Salesians of Don Bosco is made up of

More information

(21.) 1. Religione e società - Europa I. Carvalho, Joaquim. CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa

(21.) 1. Religione e società - Europa I. Carvalho, Joaquim. CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa Bridging the gaps : sources, methodology and approaches to religion in History / edited by Joaquim Carvalho. - Pisa : Plus-Pisa university press, 2008. (Thematic work group. 3, Religion and philosophy

More information

RESKEON NEWSLETTER SUMMER

RESKEON NEWSLETTER SUMMER Inc. Reg. No. A0028424X Welcome! Merħba! Welcome once again to another issue of Reskeon Newsletter. This year flew so quick and is almost gone. A year full of activities. Main activity was the Feast of

More information

ĠUSTIZZJA U PAĊI KUMMISSJONI DJOĊESANA. E-Newsletter tal-kummissjoni Ġustizzja u Paċi. From "Rerum Novarum" to "Mater et Magistra"

ĠUSTIZZJA U PAĊI KUMMISSJONI DJOĊESANA. E-Newsletter tal-kummissjoni Ġustizzja u Paċi. From Rerum Novarum to Mater et Magistra KUMMISSJONI DJOĊESANA ĠUSTIZZJA U PAĊI Il 15-il Ħarġa Ġunju 2011 E-Newsletter tal-kummissjoni Ġustizzja u Paċi From "Rerum Novarum" to "Mater et Magistra" Father Jose Vidamor B. Yu Rerum Novarum IL-KURJA

More information

RESKEON NEWSLETTER. Another Father s Day Luncheon... another success. SEPT SPRING EDITION Volume 19, No.3. Pages 1 and 5. Page 3. Page 8.

RESKEON NEWSLETTER. Another Father s Day Luncheon... another success. SEPT SPRING EDITION Volume 19, No.3. Pages 1 and 5. Page 3. Page 8. Inc. Reg. No. A0028424X Welcome! Merħba! Welcome once again to another issue of Reskeon Newsletter. We start with the sad news of the death of another member of our committee Gerald Magro. Gelard was a

More information

MALTESE E-NEWSLETTER 228 July 2018

MALTESE E-NEWSLETTER 228 July 2018 1 The Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller, whose motto means "For faith and for the service of mankind" is an ecumenical, international, Christian organization of Knights and Dames, and

More information

PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No

PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 109 1.2.2006 Udjenza tal-ministru Ġeneral mal-papa Benedittu XVI fis-26 ta Jannar 2006. Rapport sħiħ f pagna 4. First Encyclical of Benedict XVI Deus

More information

Il-Milied it-tajjeb! L-A{BAR DIĊEMBRU

Il-Milied it-tajjeb! L-A{BAR DIĊEMBRU PROVIN JA FRAN{ISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 107 8.12.2005 Il-Milied it-tajjeb! L-A{BAR DIĊEMBRU 2005 1 Prince of Peace I have come to bring you peace. Not the peace of the season, for it is

More information

72 THE MALTESE NEWSLETTER - LINKING THE MALTESE DIASPORA WEBSITE:

72 THE MALTESE NEWSLETTER - LINKING THE MALTESE DIASPORA WEBSITE: 72 THE MALTESE NEWSLETTER - LINKING THE MALTESE DIASPORA WEBSITE: www.ozmalta.page4.me BANK OF VALLETTA 2015 CALENDAR remained true to its origins along the centuries. The BOV Calendar for 2015 acquaints

More information

QATT KONT TAF.. Li l-festa tat-trasfigurazzjoni tal-mulej, jigifieri meta Kristu. Li l-kelma t Alla, il-bibbja qatt ma kienet

QATT KONT TAF.. Li l-festa tat-trasfigurazzjoni tal-mulej, jigifieri meta Kristu. Li l-kelma t Alla, il-bibbja qatt ma kienet QATT KONT TAF.. Li l-festa tat-trasfigurazzjoni tal-mulej, jigifieri meta Kristu tbiddel quddiem l-appostli fuq il-muntanja, xterdet fil-11 ilseklu fl-occident u kienet giet introdotta fil-kalendarju Ruman

More information

RESKEON NEWSLETTER. The Seniors enjoyed a Father s Day Luncheon at Firenze. SEPT SPRING EDITION Volume 18, No. 3. Pages 1 and 5. Page 3.

RESKEON NEWSLETTER. The Seniors enjoyed a Father s Day Luncheon at Firenze. SEPT SPRING EDITION Volume 18, No. 3. Pages 1 and 5. Page 3. Inc. Reg. No. A0028424X Welcome! Merħba! Welcome once again to another issue of Reskeon Newsletter. September is with us, and with us as well are the main celebrations of our Association. I am referring

More information

IŜŜurna mill-ādid oħtna l-mewt

IŜŜurna mill-ādid oħtna l-mewt PROVINêJA FRANĀISKANA TA SAN PAWL APPOSTLU, MALTA. No. 128 1.11.2007 IŜŜurna mill-ādid oħtna l-mewt ĀuŜepp Beneditt Xuereb, OFM Nhar il-ħamis, 11 ta Ottubru 2007, fil-5.15 pm., ħuna ĀuŜepp Beneditt Xuereb,

More information

MALTESE E-NEWSLETTER 195 November 2017

MALTESE E-NEWSLETTER 195 November 2017 1 Reform of Visa System to make it easier for students, Prime Minister Joseph Muscat says At the London School of Commerce in Floriana, the Prime Minister said the new system would make it easier for Malta

More information

October 2018 ****************

October 2018 **************** October 2018 Let the children come to me for the kingdom of heaven belongs to such as these. (Mark 10: 2-16) No one is good but God alone With God all things are possible. (Mark 10: 17-30) Whoever wishes

More information

Devotion towards Saints

Devotion towards Saints 20 Devotion towards Saints While Henry and Inez were in the first stage of the church, walking on earth towards heaven, they always remembered those who were in the second, that is, the souls who had finished

More information

CELEBRATING OUR HOLY BROTHERS

CELEBRATING OUR HOLY BROTHERS CELEBRATING OUR HOLY BROTHERS Let us pause and remember that it is our God Who has called us to the ministry of the Christian education of the youth entrusted to our care. Our Loving God always walks with

More information

MALTESE NEWSLETTER 67 - Jan 2015

MALTESE NEWSLETTER 67 - Jan 2015 67 CONSULATE OF MALTA IN SOUTH AUSTRALIA NEWSLETTER FRANK L SCICLUNA - LINKING MALTA AND AUSTRALIA EMAIL: honconsul@live.com.au Website: www.ozmalta.page4.me or www.ozmalta.com you again next year. MESSAGE

More information

UNIVERSAL PRAYER OPENINGS AND CLOSINGS

UNIVERSAL PRAYER OPENINGS AND CLOSINGS UNIVERSAL PRAYER OPENINGS AND CLOSINGS Monday, January 1, 2018 O: On this day that we celebrate Mary, Mother of God, who with trust said yes to God s plan, let us bring our petitions to the Lord, trusting

More information

Dehonian Associates Prayer Book

Dehonian Associates Prayer Book Dehonian Associates Prayer Book Introduction Let us pray much for our work, for our missions, for our recruiting, but above all for our immense spiritual needs, that our Lord may pardon all our shortcomings

More information

9 OCTOBER. SAINTS CYRIL, JAMES AND COMPANIONS, MARTYRS Martyrs (1934) Memoria

9 OCTOBER. SAINTS CYRIL, JAMES AND COMPANIONS, MARTYRS Martyrs (1934) Memoria 9 OCTOBER SAINTS CYRIL, JAMES AND COMPANIONS, MARTYRS Martyrs (1934) Memoria In 1934 Turón, a coal-mining town in the Asturias Province in Northwestern Spain, was the center of antigovernment and anticlerical

More information

October 2017 ***************

October 2017 *************** October 2017 Tax collectors and prostitutes are entering the Kingdom of God before you. (Matthew 21: 28-32) The stone rejected by the builders has become the cornerstone. (Matthew 21: 33-43) The invited

More information

Our Lady of Medjugorje

Our Lady of Medjugorje Our Lady of Medjugorje Prayer to the Queen of Peace Mary, Mother of God and Our Mother, Queen of Peace! You came to us to lead us to God. Obtain for us the grace not only to say: Be it done to me according

More information

MAY JESUS CHRIST BE PRAISED February 18, 2018 First Sunday of Lent

MAY JESUS CHRIST BE PRAISED February 18, 2018 First Sunday of Lent MAY JESUS CHRIST BE PRAISED February 18, 2018 First Sunday of Lent Spirituality Ponderings Pornography Part III Fighting the Sin of Pornography When a person has a reoccurring sin like pornography, he

More information

A FRANCISCAN COMMUNAL PENANCE SERVICE METANOIA CONVERSION RECONCILIATION

A FRANCISCAN COMMUNAL PENANCE SERVICE METANOIA CONVERSION RECONCILIATION A FRANCISCAN COMMUNAL PENANCE SERVICE METANOIA CONVERSION RECONCILIATION PENITENTIAL SERVICE 2 OPENING HYMN Most High And Glorious God, Bring Light To The Darkness Of My Heart! Give Me Right Faith, Certain

More information

Rule and Life of the brothers and sisters of the Third Order Regular of St. Francis

Rule and Life of the brothers and sisters of the Third Order Regular of St. Francis Rule and Life of the brothers and sisters of the Third Order Regular of St. Francis JOHN PAUL II As a Perpetual Memorial Much as in past centuries, the Franciscan ideal of life even in our times continually

More information