Psalm 139:17-18 MGA AWIT 139: Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Psalm 139:17-18 MGA AWIT 139: Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary"

Transcription

1 Psalm 139:17-18 Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary MGA AWIT 139:17-18 Introduction: 1. Beloved, it is necessary to notice something striking about this Psalm of David. a. David speaks in the Psalm about three profound truths concerning God. i. First, that God is Omniscient. This means God knows everything. (Verses 1-6) ii. Second, that God is Omnipresent. This means God is everywhere. (Verses 7-12) iii. Third, that God is Omnipotent. This means God is all powerful. (Verses 13-16) b. The striking thing is that David speaks very personally about these truths. He confesses: i. The omniscient God knows ME. And He knows everything about ME. ii. The omnipresent God is always with ME. Wherever I go, He is there. iii. The omnipotent God made ME. I was fearfully and wonderfully made by Him. c. David is amazed by all this. He says: I cannot fathom that this great God knows, and sees, and does all these things for me personally! What an amazing wonder! 2. David s amazement is also seen in the words of our text. For he says: God s thoughts concerning me are most precious to me. I consider them a valuable treasure! 3. We too should consider God s thoughts most precious more precious than anything else in all the world. THE PRECIOUS THOUGHTS OF GOD I. What God s Thoughts Are II. Why They Are Precious III. The Confidence This Gives I. What God s Thoughts Are A. David states that God s thoughts are precious to him. 1. David certainly had many other things that could be precious to him. Panimula: 1. Minamahal, mahalagang pansinin ang isang bagay na kapuna-puna sa Awit ni David. a. Si David ay nagsasalita sa Awit tungkol sa tatlong malalalim na katotohanan tungkol sa Dios. i. Una, na ang Dios ay Omniscient. Ibig sabihin, nalalaman ng Dios ang lahat (talatang 1-6). ii. Pangalawa, na ang Dios ay Omnipresent. Ibig sabihin, ang Dios ay nasa lahat ng lugar (talatang 7-12) iii. Pangatlo, na ang Dios ay Omnipotent. Ibig sabihin, ang Dios ay lubos na makapangyarihan (talatang 13-16) b. Ang kapansin-pansin ay nagsasalita si David ng napaka personal tungkol sa mga katotohanang ito. Ipinapahayag niya: i. Ang Dios na nakakaalam ng lahat ay kilala AKO. At alam Niya ang lahat tungkol sa AKIN. ii. Ang Dios na nasa lahat ng lugar ay laging kasama KO. Saanman ako pumunta, Siya ay naroon. iii. Ang Dios na makapangyarihan sa lahat ay ginawa AKO. Ako ay kakila-kilabot at kamanghamanghang ginawa Niya. c. Si David ay namamangha sa lahat nang ito. Sabi niya: Hindi ko maunawaan na itong dakilang Dios ay nakikilala, nakikita, at ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito ng personal para sa akin! Kamanghamanghang hiwaga! 2. Ang pagkamangha ni David ay nakikita rin sa mga salita sa ating teksto. Dahil sinasabi niya: Ang pag-iisip ng Dios tungkol sa akin ay pinakamahalaga sa akin. Itinuturing ko silang mahalagang yaman! 3. Dapat din nating ituring ang pag-iisip ng Dios na pinakamahalaga mas mahalaga kaysa anuman sa buong sanlibutan. ANG MAHALAGANG PAG-IISIP NG DIOS I. Ano Ang Pag-iisip ng Dios II. Bakit Sila Mahalaga III. Ang Katiyakang Ibinibigay Nito I. Ano Ang Pag-iisip ng Dios A. Sinabi ni David na ang pag-iisip ng Dios ay mahalaga (mamahalin) sa kanya. 1. Tiyak na marami pang ibang bagay na mahalaga kay David. Page 1 of 7

2 a. His riches. His victories. His family. His children. b. He could say concerning any of these things: This is what I value the most! 2. But instead he says: Most precious to me are the thoughts of my God! Not earthly things, but the thoughts of God are my treasure. They are most dear to my heart. B. But what are those thoughts of God? What exactly is so valuable to David? 1. God s thoughts are the things God thinks the things in God s mind. a. However this does not refer simply to what God is thinking right now. b. But when David mentions God s thoughts, he is referring to God s eternal thoughts. c. David has in mind God s eternal counsel. 2. That counsel has many names in the Bible God s Will, Plan, Purposes, Decrees, Good-pleasure. But another name is this: God s thoughts. a. An example is Jeremiah 29:11 For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. b. God s thoughts are God s counsel. His thoughts are His will and purposes for us. His thoughts are His plan to save us and bring us to glory. 3. This is a significant name for God s counsel, for it teaches us that God s plan is carefully worked out. a. The fact that God calls His plan His thoughts shows us that God carefully thought about everything before He planned it and did it. b. We sometimes act without thinking. (1) And when we do, usually it results in problems. If we do not carefully think things through, we usually bring troubles on ourselves. a. Ang kanyang kayamanan. Ang kanyang mga tagumpay. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak. b. Maaari niyang sabihin tungkol sa alinman sa mga ito: Ito ang pinakamahalaga sa akin! 2. Ngunit sa halip ay sinabi niya: Pinakamahalaga sa akin ay ang pag-iisip ng aking Dios! Hindi makalupang mga bagay, kundi ang pag-iisip ng Dios ang aking kayamanan. Sila ang pinakamalapit sa aking puso. B. Ngunit ano iyong mga pag-iisip ng Dios? Ano ang talagang napakahalaga kay David? 1. Ang pag-iisip ng Dios ay ang mga bagay na iniisip ng Dios ang mga bagay na nasa isip ng Dios. a. Gayunman hindi ito tumutukoy sa kung ano ang iniisip ng Dios ngayon. b. Kundi nang sabihin ni David na pag-iisip ng Dios, tinutukoy niya ang walang hanggang pag-iisip ng Dios. c. Ang nasa isip ni David ay ang walang hanggang pasya ng Dios. 2. Ang pasyang iyon ay maraming katawagan sa Biblia Kalooban ng Dios, Plano, Layunin, Mga Utos, Mabuting Kalooban. Ngunit ang isang katawagan ay ito: Pag-iisip ng Dios. a. Ang isang halimbawa ay Jeremias 29:11 Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. b. Ang pag-iisip ng Dios ay pasya ng Dios. Ang Kanyang pag-iisip ay Kanyang kalooban at mga layunin para sa atin. Ang Kanyang pag-iisip ay Kanyang plano upang iligtas tayo at dalhin tayo sa kaluwalhatian. 3. Ito ay mahalagang katawagan para sa pasya ng Dios, dahil itinuturo nito sa atin na ang plano ng Dios ay maingat na isinasagawa. a. Ang katotohanang tinatawag ng Dios ang Kanyang plano na Kanyang pag-iisip ay nagpapakita sa atin na maingat na inisip ng Dios ang tungkol sa lahat bago Niya ito planuhin at gawin. b. Minsan kumikilos tayo, nang hindi nag-iisip. (1) At kapag ganoon ang ginagawa natin, kadalasang nagbubunga ito ng mga problema. Kung hindi natin maingat na pinag-iisipan ang mga bagay, madalas tayong nagdadala ng kaguluhan sa ating sarili. Page 2 of 7

3 (2) You children sometimes do that, and cause trouble. E.g., you run into a busy street without looking, and nearly hit and killed by a car. (3) Then your parents will say to you: You didn t think, did you? Think before you act! c. That is not true of God. (1) He did not suddenly create the world without first thinking about it. (2) He did not suddenly send His Son into this world without first planning it. (3) He thought about and carefully planned everything. He made a plan that would work. (4) He made a plan that would actually result in His people being saved. (5) He made a plan that would result in His Name being glorified forever. d. God s eternal thoughts are a carefully worked out plan and therefore a plan that will not and cannot fail. C. Concerning this plan, David said: Thy thoughts, O God, are precious to me! 1. My treasure is not my life, or my health, or my family, or my success, or my earthly pleasures. a. But most precious to me are the thoughts of God the plan and purposes God has for me. b. Even if what He has planned for me is not pleasant or easy, it is still what I value the most. 2. Do you say that? a. It is easy to say this when all is going well. But do you also say it when your life is difficult? b. Are God s thoughts (plans) always precious to you also what is happening to you right now? (2) Kayong mga bata ay madalas na ginagawa iyan, at nagiging dahilan ng kaguluhan. Halimbawa, tumakbo ka sa isang abalang kalsada nang hindi tumitingin, at muntik ka ng mabangga at mapatay ng isang sasakyan. (3) Pagkatapos ay sasabihin ng mga magulang mo sa iyo: Hindi ka nagisip, di ba? Mag-isip ka muna bago ka kumilos! c. Hindi ganoon sa Dios. (1) Hindi Niya biglang nilikha ang sanlibutan nang hindi muna pinagisipan ang tungkol dito. (2) Hindi Niya biglang pinadala ang Kanyang Anak dito sa sanlibutan nang hindi muna pinagpaplanuhan ito. (3) Pinag-isipan Niya at maingat na pinaplano ang lahat. Gumawa Siya ng plano na mangyayari. (4) Gumawa Siya ng plano na tunay na magbubunga ng kaligtasan sa Kanyang bayan. (5) Gumawa Siya ng plano na magbubunga ng pagluwalhati sa Kanyang Pangalan magpakailanman. d. Ang walang hanggang pag-iisip ng Dios ay isang maingat na isinagawang plano at samakatuwid isang plano na hindi maaaring mabigo. C. Patungkol sa planong ito, sinabi ni David: Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip, O Dios! 1. Ang aking yaman ay hindi ang aking buhay, o ang aking kalusugan, o ang aking pamilya, o ang aking tagumpay, o ang aking makalupang kasiyahan. a. Kundi ang pinakamahalaga sa akin ay ang mga pag-iisip ng Dios ang plano at mga layunin ng Dios para sa akin. b. Kahit ang plano Niya sa akin ay hindi kasiya-siya o madali, ito pa rin ang pinakamahalaga sa akin. 2. Sinasabi mo ba iyan? a. Madaling sabihin ito kung ang lahat ay mabuti. Subalit sinasabi mo ba ito kapag mahirap ang buhay? b. Ang mga pag-iisip ba ng Dios (mga plano) ay laging mahalaga sa iyo gayundin ang nangyayari sa iyo ngayon? Page 3 of 7

4 II. Why They Are Precious A. Why God s thoughts precious to child of God? The text points to three reasons. st B. 1 reason they are thoughts of God. 1. These are the thoughts of Someone Who is Himself precious to us for they are the thoughts of the God Who loves us, and has chosen us, and has saved us. a. If you love someone (a parent, child, friend, spouse), then that person s thoughts are precious to you. You are very interested in what they are thinking and planning. b. The same is true with God. Because He Himself is precious to us, so are His thoughts. Because we love Him, we love and value His thoughts and plans. 2. We confess: Of course God s thoughts (plans) are precious! a. They are the thoughts of the God Who loves me. They are thoughts of the God I love! b. He is precious to me, and therefore everything He thinks and plans and does is precious to me! C. Secondly, God s thoughts are precious because they are personal. 1. David points out that God s thoughts and plans were very specific concerning him. a. David mentioned in the context a few details of his life his sitting, rising up, walking, lying down, the words he spoke, and even his growth in his mother s womb. b. David realizes God s plan was not simply a general/vague one, but one that included every detail. Also what seem to be insignificant (sitting, standing, walking, etc). c. God s plan is not simply this: I will save you! But it is a specific plan. God says: My plan covers everything in your life. And all of it is an important part of My plan to save you! 2. That ought to make God s thoughts concerning you very precious. It should lead you to say: II. Bakit Sila Mahalaga A. Bakit mahalaga ang mga pag-iisip ng Dios sa anak ng Dios? Ang teksto ay nagtuturo sa tatlong dahilan. B. Ang unang dahilan ay sila ay mga pag-iisip ng Dios. 1. Ito ang mga pag-iisip ng Isang mahalaga Mismo sa atin dahil sila ay mga pag-iisip ng Dios na nagmamahal sa atin, at pumili sa atin, at nagligtas sa atin. a. Kung mayroon kang minamahal (magulang, anak, kaibigan, asawa), kung gayon ang mga pag-iisip ng taong iyon ay mahalaga sa iyo. Ikaw ay interesado sa iniisip at plano nila. b. Gayundin sa Dios. Dahil Siya Mismo ay mahalaga sa atin, gayundin ang Kanyang mga pag-iisip. Dahil mahal natin Siya, minamahal natin at pinapahalagahan ang Kanyang mga pag-iisip at mga plano. 2. Kaya ipinapahayag natin: Syempre ang mga pag-iisip ng Dios (mga plano) ay mahalaga sa akin! a. Iyon ay mga pag-iisip ng Dios na nagmamahal sa akin. Iyon ay mga pag-iisip ng Dios na minamahal ko! b. Siya ay mahalaga sa akin, at samakatuwid lahat ng Kanyang iniisip at mga plano at ginagawa ay mahalaga sa akin! C. Pangalawa, ang mga pag-iisip ng Dios ay mahalaga dahil sila ay personal. 1. Binibigyang-diin ni David na ang mga pag-iisip ng Dios at mga plano ay napaka tiyak tungkol sa kanya. a. Binanggit ni David ang ilang detalye ng kanyang buhay sa konteksto ang kanyang pag-upo, pagbangon, paglalakad, paghiga, ang mga salitang sinabi niya, at maging ang kanyang paglaki sa sinapupunan ng kanyang ina. b. Naunawaan ni David na ang plano ng Dios ay hindi lamang pangkalahatan at malabo, kundi isa na kabilang ang bawat detalye. Gayundin ang mga bagay na tila hindi mahalaga (pag-upo, pagtayo, paglakad, atbp). c. Ang plano ng Dios ay hindi lamang ganito: Ililigtas kita! Kundi ito ay tiyak na plano. Sinasabi ng Dios: Sakop ng plano Ko ang lahat sa iyong buhay. At lahat ng iyon ay mahalagang bahagi ng Aking plano upang iligtas ka! 2. Ang mga pag-iisip ng Dios tungkol sa iyo ay dapat maging napakahalaga. Dapat ka nitong akayin upang sabihin: Page 4 of 7

5 a. Why? Why does the great God bother planning all the details of the life of a small and insignificant creature of the dust, like me? b. I am nothing compared to Him. I am a sinner. I deserve to be ignored by Him. c. But still He thought of and planned every detail of my life. He thot of me personally. He took the time to make a specific plan for my life! 3. If you realize this, then you too will say: How precious are Thy thoughts to me, O God! D. Thirdly, God s thoughts are precious because there are so many of them. 1. That is what David emphasizes in our text. He says: How great is the sum of them! If I should count them, they are more in number than the sand. 2. What does it mean, God s thoughts are more in number than the sand? a. Have you ever tried to count grains of sand on a beach? (1) Do you think you could count even just one handful of sand? (2) What about all the grains of sand on all the beaches in the world? (3) It would be impossible to count them. There are too many to count. b. God s thoughts concerning you are like that. They are more in number than you can count. It is impossible to count sand. It is absolutely impossible to count God s thoughts concerning you. 3. The meaning is that God s counsel and plan is all-comprehensive. a. His plan includes everything in the world, and everything in your personal life. b. All the great things, and all the small things. All the good things, and all the evil things. c. Everything that happens around you. Every drop of rain that falls. Every spider or ant you see. Every grain of rice. a. Bakit? Bakit ang dakilang Dios ay nagabalang magplano ng lahat ng mga detalye ng buhay ng isang maliit at hindi mahalagang nilalang na alabok, gaya ko? b. Ako y wala kumpara sa Kanya. At ako ay isa ring makasalanan. Karapat-dapat akong hindi Niya pansinin. c. Subalit pinag-isipan pa rin Niya at pinagplanuhan ang bawat detalye ng aking buhay. Personal Niya akong inisip. Pinagukulan Niya ng panahon na gumawa ng tiyak na plano para sa aking buhay! 3. Kung naunawaan mo ito, kung gayon ay sasabihin mo rin: Napakahalaga sa akin ng iyong mga pag-iisip, O Dios! D. Pangatlo, ang mga pag-iisip ng Dios ay mahalaga dahil napakarami nila. 1. Iyan ang binibigyang-diin ni David sa ating teksto. Sinasabi niya: Napakalawak ng kabuuan ng mga iyon! Kung aking bibilangin, ang mga iyon ay marami pa kaysa buhangin. 2. Ano ang ibig sabihin na ang mga pag-iisip ng Dios ay mas marami pa kaysa buhangin? a. Nasubukan mo na bang magbilang ng mga butil ng buhangin sa tabing-dagat? (1) Sa palagay mo ba ay mabibilang mo kahit isang dakot ng buhangin? (2) Paano naman ang lahat ng butil ng buhangin sa lahat ng tabing-dagat sa sanlibutan? (3) Imposibleng mabilang sila. Napakarami nila para mabilang. b. Ang mga pag-iisip ng Dios tungkol sa iyo ay gaya niyon. Sila ay higit pa sa kaya mong bilangin. Imposibleng mabilang ang buhangin. Lubos na imposibleng mabilang ang mga pag-iisip ng Dios tungkol sa iyo. 3. Ang kahulugan ng bahaging ito ng ating teksto ay ang pasya ng Dios at plano ay ganap na malawak. a. Kasama sa Kanyang plano ang lahat sa sanlibutan, at lahat sa iyong personal na buhay. b. Lahat ng dakilang mga bagay, at lahat ng maliliit na bagay. Lahat ng mabubuting bagay, at lahat ng masasamang bagay. c. Lahat ng nangyayari sa paligid mo. Bawat patak ng ulan na bumabagsak. Bawat gagamba o langgam na nakikita mo. Bawat butil ng bigas. Page 5 of 7

6 d. All that happens to you. All your sickness and health. All your pain and pleasure. All your success and failure. e. God s thoughts and plans include absolutely everything in the world and in your life. 4. That makes God s thoughts precious. Then you can say: a. There is nothing in my life that God my Father did not plan and send. There is nothing that is unexpected, or a surprise, or an accident. b. Everything I have faced in the past, and all I am facing now, and all I will face in the future, is included in His eternal plan for me. c. How precious, O God, are Thy thoughts to me! For Thou hast thought of and planned everything! III. The Confidence This Gives A. I am sure you find that God s thoughts (plans/purposes) are not always easy. 1. Sometimes He makes us struggle. a. Sometimes you have great troubles. You wish things were easy but they re difficult. b. Then become discouraged. Also tempted to complain. c. You think God is against you. You wonder: Does God still love me? 2. During such times, we also think it would be good if we understood why God is doing these things. We say: If only I could see how this is good for me, then I could submit to God! B. But you must realize that you do not need to know God s thoughts and ways. You do not need to understand why God is doing what He does. 1. Isn t it enough to know that God has thought about everything? a. Isn t it enough that everything is included in His thoughts and plans for you? b. Isn t it enough that God is doing it, and that He knows what He is doing? d. Lahat ng nangyayari sa iyo. Lahat ng iyong karamdaman at kalusugan. Lahat ng iyong sakit at kasiyahan. Lahat ng iyong tagumpay at kabiguan. e. Ang mga pag-iisip at mga plano ng Dios ay lubos na kasama ang lahat sa sanlibutan at sa iyong buhay. 4. Iyan kung bakit ang mga pag-iisip ng Dios ay mahalaga. Sa gayon ay masasabi mo: a. Walang anuman sa aking buhay na hindi pinagplanuhan at ipinadala ng Dios na aking Ama. Walang anumang hindi inaasahan, o isang sorpresa, o aksidente. b. Lahat ng aking kinaharap sa nakaraan, at lahat ng hinaharap ko ngayon, at lahat ng aking kakaharapin sa hinaharap, ay kabilang sa Kanyang walang hanggang plano para sa akin. c. Napakahalaga sa akin ng iyong mga pagiisip, O Dios! Sapagkat pinag-isipan Mo at pinagplanuhan ang lahat! III. Ang Katiyakang Ibinibigay Nito A. Natitiyak ko na ang mga pag-iisip ng Dios (mga plano at mga layunin) ay hindi laging madali para sa iyo. 1. Kung minsan pinaghihirap Niya tayo. a. Kung minsan may malalaki kang problema. Hinihiling mo na sana ang mga bagay ay madali, ngunit sila ay mahirap. b. Kaya ikaw ay pinanghihinaan ng loob. Kaya ikaw ay natutuksong magreklamo. c. Iniisip mong ang Dios ay laban sa iyo. Nagtataka ka: Mahal pa ba ako ng Dios? 2. Sa mga panahong iyon, naiisip din natin na makakabuti kung mauunawaan natin bakit ginagawa ng Dios ang mga bagay na ito. Sinasabi natin: Kung makikita ko lang kung paano ito makakabuti sa akin, sa gayon ay makakapagpasakop ako sa Dios! B. Ngunit dapat mong maunawaan na hindi mo kailangang malaman ang mga pag-iisip at pamamaraan ng Dios. Hindi mo kailangang maunawaan kung bakit ginagawa ng Dios ang ginagawa Niya. 1. Hindi pa ba sapat na pinag-isipan ng Dios ang tungkol sa lahat? a. Hindi pa ba sapat na lahat ay kasama sa Kanyang mga pag-iisip at mga plano para sa iyo? b. Hindi pa ba sapat na ginagawa ito ng Dios, at nalalaman Niya ang Kanyang ginagawa? Page 6 of 7

7 2. And isn t it enough that God has planned it all in order to save you from hell, and to bring you instead to heaven? a. Isn t it enough that He has eternally made a detailed plan for your salvation a plan that included sending His own Son to die on the cross in your place? b. Do you think that God, after doing all those things, would not carry out that detailed plan and complete the work of salvation that He has begun? Of course not! C. You need therefore to remember God and God s thoughts in all your afflictions. 1. Then you can put aside all fear and say, My God and Father in heaven has planned all things for me! This is His perfect will for the salvation of my soul. This is His way to bring me to heaven! 2. And you can say: That is all I need to know! That gives me confidence and comfort and peace. Everything is safely in the hands of my faithful and loving Father. Conclusion: May God assure you that His plan for you is perfect. And regardless of what you experience, may God daily comfort your soul. 2. At hindi pa ba sapat na pinagplanuhan itong lahat ng Dios upang iligtas ka mula sa impierno, at sa halip ay dalhin ka sa langit? a. Hindi pa ba sapat na Siya ay walang hanggang gumawa ng detalyadong plano para sa iyong kaligtasan isang planong kasama ang pagpapadala ng Kanyang sariling Anak upang mamatay sa krus sa iyong lugar? b. Sa palagay mo ba ang Dios, matapos gawin ang lahat ng mga bagay na iyon, ay hindi ipapatupad ang detalyadong plano at tatapusin ang gawa ng kaligtasan na Kanyang sinimulan? c. Syempre hindi! C. Kailangan mo kung gayon na alalahanin ang Dios at ang mga pag-iisip ng Dios sa lahat mong kahirapan. 1. Sa gayon ay maisasantabi mo ang lahat ng takot at sasabihing, Ang aking Dios at Ama sa langit ay pinagplanuhan ang lahat ng bagay para sa akin! Ito ang Kanyang ganap na kalooban para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Ito ang Kanyang paraan upang dalhin ako sa langit! 2. At masasabi mong: Iyon lang ang kailangan kong malaman! Iyon ay nagbibigay sa akin ng katiyakan at kaaliwan at kapayapaan. Ang lahat ay ligtas na nasa kamay ng matapat at mapagmahal na Ama. Pagtatapos: Nawa ay bigyang-katiyakan ka ng Dios na ang Kanyang plano para sa iyo ay ganap. At sa kabila ng iyong dinaranas, nawa ay araw-araw na aliwin ng Dios ang iyong kaluluwa. Page 7 of 7