Christ the Healer International Fellowship

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Christ the Healer International Fellowship"

Transcription

1 Christ the Healer International Fellowship Leadership Training Program (18 Feb 2013) (Prepared by Ben Talibsao)

2 Introduction Welcome to CHIF Training and Development Program. This curriculum is designed to guide trainor s on how to conduct the simple but a very practical training program that would help the trainees learn how to develop their self-confidence, memorize basic scriptures needed to share the Gospel and do some spiritual exercises. In this workshop, the trainees will be taught step-by-step how to share salvation message in different scenarios, thus, making them ready to preach the Good News in various occasions. The trainees will also be taught how to teach in Cell Group level and pray different kinds of prayers. Just follow the simple instructions written in this workbook and you will find it very effective in producing new leaders in your cell group. God bless.

3 Training Program Pray before you start. Level 1: Introduction Give them a brief summary of what will be the outcome of this training program after they finish this course. Outcome: trainees will learn how to share the gospel, preach salvation message in any scenario with boldness, teach lessons in cell groups, learn how to pray different kinds of prayers and stand in front of congregation without any intimidation. In summary, trainees will become a completely trained disciple of our Lord Jesus Christ ready to do the work of the Lord. Give away copies of the materials to all trainees. Recite Salvation Verses, Psalms 1 & 23 all together as a group. (Do this 5 times). Break Give them assignment to memorize the Salvation Verses, Psalms 1 and Psalms 23. End of Level 1. Level 2: Again Recite the Salvation Verses & Psalm 1 & 23 all together in group. (2 times) Ask the trainees to recite Salvation Verses, Psalms 1 and Psalms 23. (One-by-one in front of the class). After every one has recited Trainor show and illustrate how to share Salvation Message based on the materials distributed to trainees. Assignment Practice giving Salvation Message. Next meeting trainees will give salvation message (One-by-one in front of the class) Level 3: Trainees Will Give Salvation Message in front of Class. (One-by-one). Trainor should coach the students on how to do it properly and mention any thing that needs correction. Salvation Message should be preached with power, anointing, clarity and seriousness. (Important: The sequence should be based on the material).

4 (Each student should preach Salvation Message in 3 different scenarios before they move to the next level). If the student passed this level, he will be given assignment to study teaching lesson for the next level. Each student will have to teach 2 lessons from the Basic BS Lessons. One lesson every particular meeting. Level 4: Students start trial teaching from Basic BS Lessons. (One-by-one in front of class, each student should be given 7 minutes only). Corrections and coaching should be done by the trainor right away after the trial teaching. After the second trial teaching and if the student is proficient already, then the student will move to the next level. Remember: Student will move to the next level only when he/she is very confident and proficient teaching already. Level 5: Practice Conducting Communion - (Should be repeated twice or until student is proficient and anointed). If done properly student move to next level). Practice Praying for Tithes and Offerings - (If done good, move to next level). Practice Sinner s Prayer - (If done good, move to next level). Practice Opening Prayer for Congregation - (If done good, move to next) Practice Praying for the sick - (If done good, move to next) Practice exhortation before singing (Cell Group Level) Finally, schedule to be tested at the CHIF-MAIN) Level 6: Final Evaluation (To be done at the CHIF-Main) Contact your Pastor to schedule the students for final evaluation. After final evaluation - schedule for graduation. End of Training Session - Congratulations!! Ready for Graduation.

5 MEMORY VERSES (Salvation Verses) John 3:16 "For God so loved the world that he gave his one and only Son, [a] that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 14:6 Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Acts 16:31 They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved you and your household." Acts 4:12 Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved." Romans 5:8 But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God, Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in [a] Christ Jesus our Lord. Revelation 3:20 Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. Romans 10:9-10 That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10 For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Romans 10:13 "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ephesians 2:8-9 For it is by grace you have been saved, through faith and this not from yourselves, it is the gift of God 9 not by works, so that no one can boast.

6 SALVATION VERSES ( TAGALOG ) Juan 3:16 Sapagka t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Gawa 16:31 At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Gawa 4:12 At sa kaninong mang iba ay walang kaligtasan: sapagkat t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas. Roma 5:8 Datapuwa t ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Romans 3:23 Sapagka t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios Roma 6:23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa t ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Pahayag 3:20 Narito ako y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya y kasalo ko.

7 Roman 10: Sapagka t kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: 10. Sapagka t ang tao y nanampalataya sa puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Roma 10:13 Sapagka t, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas. Efeso 2: Sapagka t sa biyaya kayo y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito y hindi sa inyong sarili, ito y kaloob ng Dios: 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.

8 Psalm 1 1 Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. 2 But his delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night. 3 He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. 4 Not so the wicked! They are like chaff that the wind blows away. 5 Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. 6 For the LORD watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish.

9 (Tagalog) Awit 1: Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama,at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. 2 Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulaybulay niya ito sa araw at gabi. 3 Katulad niya'y punongkahoy sa tabi ng isang batisan,laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. 4 Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. 5 Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. 6 Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan.

10 Psalm 23 A psalm of David. 1 The LORD is my shepherd, I shall not be in want. 2 He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, 3 he restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. 4 Even though I walk through the valley of the shadow of death, [a] I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. 5 You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows. 6 Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the LORD forever.

11 (Tagalog) Awit 23: Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang; 2 pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. 3 Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. 4 Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. 5 Ipinaghahanda mo ako ng salu-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko; sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapala'y lubus-lubos. 6 Kabutiha't pag-ibig mo sa aki'y di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay; at magpakailanma'y sa bahay ni Yahweh mananahan.

12 Salvation Message (Outline) I. Man s present condition is a sinner; he is separated from God. Romans 3: 9-18 We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. 10As it is written: "There is no one righteous, not even one; 11there is no one who understands, no one who seeks God. 12All have turned away, they have together become worthless; there is no one who does good, not even one." [c] 13"Their throats are open graves; their tongues practice deceit." [d] "The poison of vipers is on their lips." [e] 14"Their mouths are full of cursing and bitterness." [f] 15"Their feet are swift to shed blood; 16ruin and misery mark their ways, 17and the way of peace they do not know." [g] 18"There is no fear of God before their eyes." [h] Romans 3: 23 There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. (Roma 3:23) "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Dios" II. The wages of sin is death in hell. Rom. 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

13 "Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (espirituwal). (Roma 6:23). III. Because of God s great love, he provided a solution. John 3:16 "For God so loved the world that he gave his one and only Son, [f] that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ( Juan 3:16 ) "Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan, ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 14:6 Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (Juan 14:6 ) "Sumagot si Jesus, `Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan Ko'". Now pray the Sinner s Prayer: Lord Jesus, Now I understand that I am a sinner and will go to hell. Forgive me from my sins today, I repent and turn to God And I give my life to You now I accept You now as my Lord and my Savior Please help to live a godly life and help me to serve You From now on and for the rest of my life. Thank you Lord for saving me. In Jesus Name I pray, Amen. (Tagalog) "Panginoong Jesus, kailangan kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Mula ngayon tatalikuran ko na po ang aking mga kasalanan. Ikaw na po ang aking susundin sa aking buhay. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap Kita bilang aking Tagapagligtas at Panginoon. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin Mo po akong isang taong namumuhay ayon sa lyong kalooban. Salamat po sa aking kaligtasan. Sa Pangalan ni Jesus ito ang aking dalangin, amen.

14 OPENING PRAYER (Congregation) Let s all stand up, close our eyes and bow our heads please. Our Lord Jesus Christ, the Son of the Living God Creator of the heavens and the earth We give you glory, honor, praises and thanksgiving For you alone are worthy to be thanked and praised. Wisdom, strength, majesty and riches are yours forever and ever. "You are worthy, Lord God of heaven, for you created all things, and by your will they were created and have their being." We come before You today to worship You and to honor You. We want to thank you and praise you for your blessings, grace, and goodness in our lives. Truly Lord, you are a good God. You are our Jehova Rapha, our Healer. You are our Jehova Shalom, our Peace. You are our Jehova Nissi, our Banner. You are our Jehova Tsidkenu, our Righteousness. You are our Jehova Jaireh, our Provider. And You are our Jehova Rohi, our Shepherd. Thank you Lord for being our Savior and Redeemer. You are the Lamb of God who takes away the sins of the world. Your Name is above every name and at that Name every knee Will bow and every tongue will confess in heaven, in earth and under the earth that Jesus Christ is Lord to the Glory of the Father. Lord Jesus, accept our songs of praise and thanksgiving. As we worship you with our songs from the bottom of our hearts. Holy Spirit, we welcome you in this place. Please take over our service today. And pour out your mighty anointing upon us. In Jesus Name we pray, amen.

15 The LORD s Supper (Communion) Before the communion, the two persons who will distribute the bread and wine should be ready in front holding the bread tray and wine tray. Let s get ready for the communion. 1 Cor 10:16 Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ? 17Because there is one loaf, we, who are many, are one body, for we all partake of the one loaf. Distribute the Bread and the Wine please, and let us sing the communion song. After the song and distribution of bread and wine read 1 Cor 11:23 For I received from the Lord what I also passed on to you: The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you; do this in remembrance of me. Lift up the bread please Father, before we do this communion, we ask you to forgive us from all our sins as we forgive those who sin against us. Let us confess to God all sins we might have committed and forgive those people who sin against us. (PAUSE for 10 seconds). We do this communion in remembrance of what our Lord Jesus did on the cross for us. We remember his suffering and sacrifice for us. Thank you Lord Jesus for our eternal salvation. LORD, bless your people and release your healing power, release the anointing that removes burden and yoke. In the Name of the Lord Jesus, we believe the body of Christ is anointed and every burden will be removed and every yoke will be destroyed because of the anointing. As we eat this bread we are uniting with the Lord Jesus, we re becoming one with the risen Christ. In Jesus Name. Amen. NOW LET s EAT THE BODY OF CHRIST.

16 Lift up the wine please "In the same way, after supper he took the cup, saying, "This cup is the new and everlasting covenant in my blood; do this, whenever you drink it, in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Lord Jesus, we believe that your blood is pure and blessed, your blood is healing our sickness and diseases, your blood cleanses and as we drink your blood, we are receiving your blessing, we are receiving your cleansing, we are receiving our healing. In Jesus Name. LET s DRINK THE BLOOD.. Praise the Lord!! Say this after me We are justified, We are Healed, We are at Peace with God and man. Abounding Grace, Blessings & Prosperity come upon us, In Jesus Name.

17 Brothers and Sisters, Prayer for Tithes and Offerings Now that the Lord has blessed us with His Word, it s time for us to bless the Lord by offering to Him the fruit of our labor. Let s offer to God with thanks giving and praise our tithes and offerings. Let us show to Him that we honor Him and we love Him by obeying His commands. For he said in His Word Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in His house and see if I will not open the floodgates of heaven to pour out so much blessings you cannot contain. And I will rebuke satan against your lives so that he will not steal your finances and your properties, then you will have a delightful life says the Lord. Pass the offering box... / After you received the offering box Let us pray Lord we honor You with our tithes and offerings. Thank you Lord, for all your blessings upon us. Truly Lord, we can do nothing without your strength and grace in our life. We praise you Lord for enabling us to bring our tithes and offerings into the storehouse in order to further your kingdom here on earth. We praise you for making us cheerful givers and we choose to receive your promises as we are obedient to your Word. Teach us continually to give with an attitude of thanksgiving and worship. Lord, we claim your promise in Malachi 3:10-11 &12, that if we give our tithes and offerings, you will open the floodgates of heaven to pour out so much blessing we will not have room enough to contain them. Thank you Lord also for rebuking Satan in our lives. We declare that ours is delightful land, and wealth & riches are in our house, In Jesus Name Lord we boldly declare victory, joy, peace and unity be upon our church in Jesus Name! We declare advancement, growth and increase be in our church, in Jesus Name. Amen!

18 Praying for the Sick Lord, you said in your Word that those who believe in you will lay their hands on the sick and the sick will recover. Therefore, right now I lay my hand on this person (say the Name ) and I command the spirit of infirmity to come out in Jesus Name! I bind you satan and I destroy your power against this person in Jesus Name! Now, I command this body to be HEALED in Jesus Name! I declare that By the stripes of Jesus you are healed! I command your body to be completely healed and well in Jesus Name! Lord, thank you for his/her healing in Jesus Name! I declare health, healing, strength and vitality be upon this person in Jesus Name! I declare long life and salvation in Jesus Name! Thank you Lord, in Jesus Mighty Name I pray, Amen!

I PEDRO 3:15. Ang Teksto ng Sermon: I Pedro 3:15. Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary

I PEDRO 3:15. Ang Teksto ng Sermon: I Pedro 3:15. Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary I PEDRO 3:15 Ang Teksto ng Sermon: I Pedro 3:15 Introduction: 1. As Christians, we all have the duty to witness to others. And God gives us many opportunities. We are able to witness to family members,

More information

Next to the birth of Jesus in December, Holy Week is next in terms of solemnity and rituals or practices on the part of observers and believers.

Next to the birth of Jesus in December, Holy Week is next in terms of solemnity and rituals or practices on the part of observers and believers. THE Christian world (around 90 percent of the 100 million Filipinos are Christians), once again observes the Passion or sufferings of Jesus, his Death on the cross and his Resurrection on the third day.

More information

Katekismong Heidelberg, Araw ng Panginoon 6a (II Peter 3)

Katekismong Heidelberg, Araw ng Panginoon 6a (II Peter 3) - ALL OF GRACE PROTESTANT REFORMED FELLOWSHIP - Rev. R. Smit, PRCA Missionary - Bagong Sikat, Gabaldon, Nueva Ecija - 28 October 2012 Katekismong Heidelberg, Araw ng Panginoon 6a (II Peter 3) Introduction

More information

All of Grace Protestant Reformed Fellowship Gabaldon, Nueva Ecija 25 SEPTEMBER 2011

All of Grace Protestant Reformed Fellowship Gabaldon, Nueva Ecija 25 SEPTEMBER 2011 All of Grace Protestant Reformed Fellowship Gabaldon, Nueva Ecija 25 SEPTEMBER 2011 Genesis 1:3-5 At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag a mabuti,

More information

Araw ng Panginoon 45 ng Katekismong Heidelberg Scripture Reading: Awit 55

Araw ng Panginoon 45 ng Katekismong Heidelberg Scripture Reading: Awit 55 Araw ng Panginoon 45 ng Katekismong Heidelberg Scripture Reading: Awit 55 Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary LORD S DAY 45 Q. 116: Why is prayer necessary for christians? A: Because it is the chief part of

More information

All of Grace Protestant Reformed Fellowship Rev. R. Smit, Missionary - Bagong Sicat, Gabaldon, Nueva Ecija - 8 July 2012

All of Grace Protestant Reformed Fellowship Rev. R. Smit, Missionary - Bagong Sicat, Gabaldon, Nueva Ecija - 8 July 2012 All of Grace Protestant Reformed Fellowship Rev. R. Smit, Missionary - Bagong Sicat, Gabaldon, Nueva Ecija - 8 July 2012 Katekismong Heidelerg, Araw ng Panginoon 44 (I Timoteo 6) Introduction A. The 10

More information

Teksto ng Pangaral: MATEO 24:36-42

Teksto ng Pangaral: MATEO 24:36-42 Protestant Reformed Missions in the Philippines [Rev. D. Kleyn, Missionary of the PRCA] Teksto ng Pangaral: MATEO 24:36-42 Introduction: 1. In this chapter (Matthew 24), Jesus Christ teaches us about the

More information

The Path of True Happiness

The Path of True Happiness The Path of True Happiness January 2, 2010 By Derick Parfan Scripture: Psalm 119:1-8 All Want to be Happy Happy New Year! Blessed New Year! Naging customary na sa atin ang pagbating ito kapag Bagong Taon.

More information

Katekismong Heidelberg, Araw ng Panginoon 4 (Mark 9:30ff)

Katekismong Heidelberg, Araw ng Panginoon 4 (Mark 9:30ff) - MARANATHA PRC - Rev. R. Smit, PRCA Missionary - Valenzuela - 26 January 2014 Katekismong Heidelberg, Araw ng Panginoon 4 (Mark 9:30ff) 9 Sa gayon, hindi ba naging di makatarungan ang Diyos sa tao, sa

More information

II Corinto 5:10. FACING THE FINAL JUDGMENT I. The Great Judgment Day II. Our Comfort Concerning It

II Corinto 5:10. FACING THE FINAL JUDGMENT I. The Great Judgment Day II. Our Comfort Concerning It Scripture Reading: II Corinthians 5 II Corinto 5:10 Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary Introduction: 1. We all know and believe that the end of the world is coming. a. God also gives us reminders that the

More information

JUDGES 2:10. Isang Henerasyon Na Hindi Kilala Si Jehovah I. Ang Kahulugan II. Ang Dahilan III. Ang Kahalagahan

JUDGES 2:10. Isang Henerasyon Na Hindi Kilala Si Jehovah I. Ang Kahulugan II. Ang Dahilan III. Ang Kahalagahan JUDGES 2:10 Mga Hukom 2:10 Introduction: 1. An important responsibility that believing parents have is to teach their children the things of God. a. This is something you must do in your homes every day.

More information

Alone with God in Prayer

Alone with God in Prayer Alone with God in Prayer Series: Prayer Rocks the World By Derick Parfan June 7, 2009 Matthew 6:5-6 (ESV) 1 And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the

More information

Protestant Reformed Missions in the Philippines

Protestant Reformed Missions in the Philippines Protestant Reformed Missions in the Philippines MATEO 2:1-11 Introduction: 1. The visit of the wise men is a well known story in connection with Jesus birth. Even children are familiar with it you know

More information

BLESSED SONS OF ABRAHAM

BLESSED SONS OF ABRAHAM BLESSED SONS OF ABRAHAM Celebrating the Cross of Christ (An Exposition of Galatians) By Derick Parfan January 17, 2010 Galatians 3:6-9 (ESV) Just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness.

More information

Arman Ali Ghodsinia. College of Science and Pagmamalasakit

Arman Ali Ghodsinia. College of Science and Pagmamalasakit Arman Ali Ghodsinia College of Science and 2013-14783 Pagmamalasakit Pagmamalasakit ng Isang Iskolar ng Bayan To my fellow graduates and to our esteemed teachers, to our parents, family and dear friends,

More information

ABIDE IN ME - JESUS FRUITLESS CHRISTIANS?

ABIDE IN ME - JESUS FRUITLESS CHRISTIANS? ABIDE IN ME - JESUS October 3, 2010 By Derick Parfan Scripture: John 15:1-17 I am the true vine, and my Father is the vinedresser. 2 Every branch of mine that does not bear fruit he takes away, and every

More information

Bible Memory: Grade 2

Bible Memory: Grade 2 1 Bible Memory: Grade 2 Please memorize from one of the following versions: King James Version (KJV) New American Bible (NAB) New American Standard Bible (NASB) New King James Version (NKJV) New International

More information

Bible Memorization Plan 2018

Bible Memorization Plan 2018 Bible Memorization Plan 2018 Week Main Ref Main Verse Psalm Ref Psalm Verse 1/1 Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth. Psalm 1:1 Blessed is the man, who walks not in the counsel

More information

Winnipeg Christian Family Ministry Inc. Statement of Faith. 1. Holy Scripture Bible

Winnipeg Christian Family Ministry Inc. Statement of Faith. 1. Holy Scripture Bible 2 Timothy 3:-17 New International Version (NIV) Statement of Faith 1. Holy Scripture Bible All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness,

More information

MY LAST SOAR MY LAST HURRAH IN THE SKY

MY LAST SOAR MY LAST HURRAH IN THE SKY MY LAST SOAR MY LAST HURRAH IN THE SKY (APPROPRIATE GREETINGS ) Believe it or not, I felt the mix of excitement and pressure again kanina, yung pakiramdam noong unang lipad ko for Contact Proficiency 1.

More information

SERVICE FOR ASH WEDNESDAY THE BEGINNING OF LENT with Holy Communion Two

SERVICE FOR ASH WEDNESDAY THE BEGINNING OF LENT with Holy Communion Two SERVICE FOR ASH WEDNESDAY THE BEGINNING OF LENT with Holy Communion Two The Gathering of God s People The sacrifice of God is a broken spirit: a broken and contrite heart you will not despise. Psalm 51:

More information

The Breastplate of Righteousness Eph 6:14 & Rom

The Breastplate of Righteousness Eph 6:14 & Rom The Breastplate of Righteousness Eph 6:14 & Rom Text: Eph 6:14 Introduction: The Roman soldier s breastplate protected his upper body where all of the vital organs are. Proverbs urges us to protect our

More information

The Order for the Administration of. The Lord s Supper or Holy Communion commonly called The Holy Eucharist

The Order for the Administration of. The Lord s Supper or Holy Communion commonly called The Holy Eucharist The Order for the Administration of A hymn, psalm, or anthem may be sung. The Acclamation The Lord s Supper or Holy Communion commonly called The Holy Eucharist Ancient Text Approved for Provincial Use

More information

2And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

2And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. King James Version Tagalog 1905 Genesis 1 1In the beginning God created the heaven and the earth. 1Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 2And the earth was without form, and void; and

More information

The Lord is My Shepherd

The Lord is My Shepherd The Lord is My Shepherd So many of us have trusted the Lord to save us from the fires of hell, yet we are not sure he can safely bring us home. We know he will take us to heaven, but we are not sure he

More information

AngTinig. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

AngTinig. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan AngTinig St. John the Baptist Parish 140 Pinaglabanan Street, San Juan City 15 MARCH 2015 IKA-4 LINGGO NG KUWARESMA (Juan 3: 14-21) Rosas Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong

More information

Statements for the Believer

Statements for the Believer Statements for the Believer I am a child of God Romans 8:16 (NLT) For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God s children John 1:12 (NLT) But to all who believed Him and accepted Him,

More information

"The church of Christ"

The church of Christ "The church of Christ" Occasionally people ask me why I am a member of the church. Hello, I m Phil Sanders; and this is a Bible study, In Search of the Lord s Way. Many years ago I became a member of the

More information

The Holy Eucharist Rite II

The Holy Eucharist Rite II The Holy Eucharist Rite II Seventh Sunday of Easter May 13, 2018 10:00 AM Welcome! Welcome to St. James! To help your worship be as meaningful as possible, we have provided this digital service booklet.

More information

Morning Prayer. Psalm For the Day: (Corresponding Psalm for the Day of the Month from the Book of Common Prayer)

Morning Prayer. Psalm For the Day: (Corresponding Psalm for the Day of the Month from the Book of Common Prayer) 1 Morning Prayer Address: Father God, creator of heaven and earth, God of Abraham, Isaac, and Jacob, God of Israel, God and Father of our Lord and Savior Jesus Christ, True and Living God who is Father,

More information

7 Habits For Spiritual Health

7 Habits For Spiritual Health T R A N S F O R M E D How God Changes Us 7 Habits For Spiritual Health God has promised that if we ll practice these 7 habits, all from Scripture, He will bless us with strong, spiritual health. HABIT

More information

Christ the Redeemer Anglican Church

Christ the Redeemer Anglican Church Christ the Redeemer Anglican Church Liturgies of the Seasons For use in the weekly gathering of God s people for worship and thanksgiving 1 Times and Seasons: the Christian Year (Adapted from the Introduction

More information

Bible Memory: Grade 4

Bible Memory: Grade 4 1 Bible Memory: Grade 4 Please memorize from one of the following versions: King James Version (KJV) New American Bible (NAB) New American Standard Bible (NASB) New King James Version (NKJV) New International

More information

GOLDEN TEXT-"As it is written: There is none righteous, no, not one" (Romans 3:10 NIV). LESSON AIMS

GOLDEN TEXT-As it is written: There is none righteous, no, not one (Romans 3:10 NIV). LESSON AIMS Sunday School Lesson for March 6, 2005. Released on: March 2, 2005. "All Have Sinned" TIME: A.D. 56 PLACE: from Corinth PRINTED TEXT: Romans 1:16-20; 3:9-20 BACKGROUND SCRIPTURE: Romans 1:16-20; 3:9-20

More information

My Year of Blessing

My Year of Blessing 2018 - My Year of Blessing Pastor Eddie Turner Sunday, January 07, 2018 Eph. 1:2-3(NIV)- Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 3 Praise be to the God and Father of our Lord

More information

even with his own life. with his own life. We need a Personal Revelation / Experience of the love of God. Otherwise - mere religion!

even with his own life. with his own life. We need a Personal Revelation / Experience of the love of God. Otherwise - mere religion! Psalm 23 (NIV) 1The LORD is my shepherd, I shall not be in want. 2He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters, 3He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for

More information

Islamikong Kaugalian Ukol sa Bagong Silang na Bata Mula Pagsilang Hanggang sa Paglaki

Islamikong Kaugalian Ukol sa Bagong Silang na Bata Mula Pagsilang Hanggang sa Paglaki أ א א א א א Islamikong Kaugalian Ukol sa Bagong Silang na Bata Mula Pagsilang Hanggang sa Paglaki Isinalin sa Wikang Pilipino Ni Yusuf Alaiden Butucan Copyright This book is not copyrighted. Any or all

More information

Twenty-One Days of Fasting and Praying

Twenty-One Days of Fasting and Praying 1 Tue Jan 3 Confess and repent 2 Wed Jan 4 Humble yourself Proverbs 28:13 He who covers his sins will not prosper, But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Ezekiel 18:21-23 But if a wicked

More information

This Presentation is in 4 parts 1. Introduction a. On the Jubilee Year and the 150 th Jubilee of the entrustment of the Icon of OMPH b.

This Presentation is in 4 parts 1. Introduction a. On the Jubilee Year and the 150 th Jubilee of the entrustment of the Icon of OMPH b. This Presentation is in 4 parts 1. Introduction a. On the Jubilee Year and the 150 th Jubilee of the entrustment of the Icon of OMPH b. How I became interested in Icons 2. Icons in General 1. Some reflections

More information

Prepare. Start by preparing your heart and connecting with God

Prepare. Start by preparing your heart and connecting with God Guide Use this booklet to help guide you through 13 prayer circles. 13 circles = 1 mile of prayer! We are so proud of you for praying circles around people in your life and God s plans for your life! Prepare

More information

International Bible Lessons Commentary Malachi 3:1-12 New International Version Sunday, August 30, 2015 L.G. Parkhurst, Jr.

International Bible Lessons Commentary Malachi 3:1-12 New International Version Sunday, August 30, 2015 L.G. Parkhurst, Jr. 1 International Bible Lessons Commentary Malachi 3:1-12 New International Version Sunday, August 30, 2015 L.G. Parkhurst, Jr. The International Bible Lesson (also known as the International Sunday School

More information

Psalms Christ the Shepherd

Psalms Christ the Shepherd Psalms 22-24 Christ the Shepherd Introduction These three Psalms present different aspects of Christ as the Shepherd, each emphasizing a different aspect of His Person and work. In Psalm 22 we are presented

More information

An English Prayer Book Holy Communion (1)

An English Prayer Book Holy Communion (1) Holy Communion First Order The background to Holy Communion is given in a number of Bible passages. Exodus 12 tells the story of the Passover. Jesus developed the Passover meal into the Lord's Supper or

More information

Sunday School MEMORY WORK GUIDELINES for SECOND GRADERS

Sunday School MEMORY WORK GUIDELINES for SECOND GRADERS Sunday School MEMORY WORK GUIDELINES for SECOND GRADERS 1. ALL memory work for Sunday School must be recited to a 2nd Grade Sunday School teacher. SUNDAY SCHOOL VERSES CANNOT BE RECITED TO A PARENT! 2.

More information

Memory Work Grades 3 and

Memory Work Grades 3 and Memory Work Grades 3 and 4 2017-2018 Memory Work is every Tuesday through Friday, unless noted. Please help your child memorize our assigned portion for each day. Please note that some passages repeat

More information

Prelude. Welcome. Let us confess our sins against God and our neighbor.

Prelude. Welcome. Let us confess our sins against God and our neighbor. Prelude Welcome Blessed be God: Father, Son, and Holy Spirit. And blessed be his kingdom, now and for ever. Amen. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets

More information

The Order for the Administration of The Lord s Supper or Holy Communion, The Holy Eucharist

The Order for the Administration of The Lord s Supper or Holy Communion, The Holy Eucharist The Order for the Administration of The Lord s Supper or Holy Communion, commonly called The Holy Eucharist Standard Text Approved for Provincial Use The Anglican Church in North America Petertide, A.D.

More information

Thanksgiving Eve Worship Service First English Lutheran Church St. Mark s Lutheran Church Trinity Lutheran Church November 22 nd, 2017

Thanksgiving Eve Worship Service First English Lutheran Church St. Mark s Lutheran Church Trinity Lutheran Church November 22 nd, 2017 WELCOME Thanksgiving Eve Worship Service First English Lutheran Church St. Mark s Lutheran Church Trinity Lutheran Church November 22 nd, 2017 Welcome to our celebration of Thanksgiving. Your presence

More information

Bible Survey - OT Psalm 1

Bible Survey - OT Psalm 1 1. INTRODUCTION: Psalm 1 falls into the category of Psalms that focus the faithful s attention upon God s as revealed in the Old Testament. The Psalm is a worshipful praise for God s revealed Truth in

More information

GIVING OUR BEST FOR THE LORD IN 2014 (Fully using our God given gifts and talents) - Two Further Keys

GIVING OUR BEST FOR THE LORD IN 2014 (Fully using our God given gifts and talents) - Two Further Keys GIVING OUR BEST FOR THE LORD IN 2014 (Fully using our God given gifts and talents) - Two Further Keys 9) We must have courage to embrace all that God has planned for our life this year o God has much in

More information

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come!

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! 2 Cor. 5:17 Christ the Center Gal 2:20 Christ the Center Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! I have been crucified with Christ and I no longer live,

More information

The Ten Commandments The Introduction. The First Commandment

The Ten Commandments The Introduction. The First Commandment The Ten Commandments The Introduction I am the Lord your God. 2010 Sola Publishing & ReClaim Resources. All rights reserved. Used by permission. 1 The First Commandment You shall have no other gods before

More information

Concerning the Rites of Healing Reconciliation of Penitents, Ministry to the Sick, Communion of the Sick Healing was central to the ministry of

Concerning the Rites of Healing Reconciliation of Penitents, Ministry to the Sick, Communion of the Sick Healing was central to the ministry of Concerning the Rites of Healing Reconciliation of Penitents, Ministry to the Sick, Communion of the Sick Healing was central to the ministry of Jesus, our incarnate Lord. Healing is central to the ministry

More information

IMPORTANT VERSES FOR OUR CHILDREN TO KNOW

IMPORTANT VERSES FOR OUR CHILDREN TO KNOW IMPORTANT VERSES FOR OUR CHILDREN TO KNOW SALVATION John 3:16 For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Romans 3:23

More information

NEW LIGHT CHRISTIAN CENTER CHURCH CHURCH BISHOP I.V. & PASTOR BRIDGET HILLIARD PRAYER GUIDE JULY 2016

NEW LIGHT CHRISTIAN CENTER CHURCH CHURCH BISHOP I.V. & PASTOR BRIDGET HILLIARD PRAYER GUIDE JULY 2016 NEW LIGHT CHRISTIAN CENTER CHURCH I LOVEMY CHURCH BISHOP I.V. & PASTOR BRIDGET HILLIARD PRAYER GUIDE JULY 2016 Father in the name of Jesus we thank You for our church. Thank You Father that New Light Church

More information

Firm Foundation Christian Living Our Father, God Pt.2 His View of Us

Firm Foundation Christian Living Our Father, God Pt.2 His View of Us Our Father, God Pt.2 His View of Us I. Digging the Foundation Discovering the True Character of the Father, God. Most of us have grown up with a distorted perception of how God views or perceives us. We

More information

Holy Baptism. 2 A Sentence of Scripture appropriate to the day or the occasion may be read, or the following dialogue used.

Holy Baptism. 2 A Sentence of Scripture appropriate to the day or the occasion may be read, or the following dialogue used. Holy Baptism IN HOLY COMMUNION prepared by the Liturgy Commission of General Synod, October 2009, for trial use under section 4 of the Constitution where the diocesan bishop authorises it. This service

More information

This Book of the Law Shall Not Depart Out of Thy Mouth

This Book of the Law Shall Not Depart Out of Thy Mouth This Book of the Law Shall Not Depart Out of Thy Mouth 3 John 2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 1 Peter 5:8 Be sober, be vigilant;

More information

FOUNDATIONS OF FAITH

FOUNDATIONS OF FAITH FOUNDATIONS OF FAITH I. Ps 11:3 If the foundations are destroyed, What can the righteous do? A. FOUNDATIONS: 1. Foundations are the support system of which things, buildings, people Family, marriage, society

More information

Notes to Drill Conductor

Notes to Drill Conductor Notes to Drill Conductor I highly recommend utilizing a sheet of paper folded in half to slide down the page to keep your place, but more importantly, a surface to indicate tally marks as you call on the

More information

Daily Confessions From God's Word

Daily Confessions From God's Word Daily Confessions From God's Word I am a member of the Body of Christ and Satan has no power over me. I overcome evil with good. (Luke 10:19, 1 Cor. 12:27, Romans 12:21) I am of God and have overcome Satan

More information

seed and her Seed; He shall bruise your head, And you shall bruise His heel." Week of 1/7-13 Matthew 5:17-18

seed and her Seed; He shall bruise your head, And you shall bruise His heel. Week of 1/7-13 Matthew 5:17-18 Bible Reading Memory Plan V 2008 This plan is designed to be used in conjunction with the Bible Reading Plan. Every week a verse(s) is selected from assigned reading. The verses will appear each week in

More information

The Second Commandment

The Second Commandment The First Commandment You shall have no other gods. 1979 Northwestern Publishing House under auspices of Wisconsin Evangelical Lutheran Synod 1 The First Commandment We should fear, love and trust in God

More information

Scripture Memory BIBLE

Scripture Memory BIBLE VERSE (CORE 0) THE 23RD PSALM (PSALM 23) NLT Oh, the Lord is, oh, the Lord is The LORD is my shepherd; I have all that I need. (Repeat) He lets me rest in green meadows; He leads me beside his peaceful

More information

Introduction. Issue 3, 13 November 2013 page 1

Introduction. Issue 3, 13 November 2013 page 1 Introduction Bethel Baptist Church was founded in 1895. It is a member of the Old Baptist Union, a group of wholly evangelical baptist churches founded in 1880. It is the policy of the church to co-operate

More information

Jesus Was Sent for Sinners

Jesus Was Sent for Sinners Jesus Was Sent for Sinners Peace Lutheran Church 2090 Commerce Drive North Mankato, MN 56003 Peace Lutheran Church Evangelical Lutheran Synod Proclaim the wonders God has done! Pastor Timothy Hartwig Church

More information

Summer of Personal Worship. WEEK 5 - Praise

Summer of Personal Worship. WEEK 5 - Praise WEEK 5 - Praise Have you ever been in a situation that you feel all alone? Or have you encountered a difficult situation in your life and you don't know what to do, like losing your job or suffering the

More information

Bronze Memory Packet - NIV Bronze Memory Packet - NIV Bronze Memory Packet - NIV SIN S ENTRANCE 4 SIN S ENTRANCE 5 THE PENALTY OF SIN

Bronze Memory Packet - NIV Bronze Memory Packet - NIV Bronze Memory Packet - NIV SIN S ENTRANCE 4 SIN S ENTRANCE 5 THE PENALTY OF SIN SIN 1 SIN 2 SIN S ENTRANCE everything that does not come from faith is sin. Romans 14:23 Anyone, then, who knows the good he ought to do and doesn t do it, sins. James 4:17 And the LORD God commanded the

More information

COMMUNION A TIME TO REMEMBER

COMMUNION A TIME TO REMEMBER Almighty God, who forgives all who truly repent, have mercy upon us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal; through Jesus Christ

More information

Holy Communion & Prayer for Christian Healing

Holy Communion & Prayer for Christian Healing Holy Communion & Prayer for Christian Healing Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest! (Matthew Chapter 21:9) Leader: Hosanna! Blessed is he

More information

Memory Treasures from the Holy Bible 1 - Genesis 1: 1 In the beginning God created the heavens and the earth.

Memory Treasures from the Holy Bible 1 - Genesis 1: 1 In the beginning God created the heavens and the earth. Memory Treasures from the Holy Bible 1 - Genesis 1: 1 In the beginning God created the heavens and the earth. 2 - Genesis 15: 1 Do not be afraid, I am your shield, your very great reward. 3 - Genesis 32:

More information

Homily of His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle at the Closing Mass of the LHS-LST Jubilee Celeb

Homily of His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle at the Closing Mass of the LHS-LST Jubilee Celeb Homily of His Eminence Luis Antonio G. Cardil Tagle at the Closing Mass of the LHS-LST Jubilee Celeb Homily of His Eminence Luis Antonio G. Cardil Tagle the Jubilee Celebration Closing Mass of LHS-LST

More information

LESSON PLAN FOR THE FAITH FOR FINANCES SERIES SERIES NO God s Promise of Prosperity for the Believer

LESSON PLAN FOR THE FAITH FOR FINANCES SERIES SERIES NO God s Promise of Prosperity for the Believer LESSON PLAN FOR THE FAITH FOR FINANCES SERIES SERIES NO. 414 LESSON NO. TITLE 1 Tithing and Giving 2 God s Promise of Prosperity for the Believer 3 Scriptures on Finances It is possible that some of these

More information

HOLY COMMUNION ACCORDING TO THE KENYAN RITE

HOLY COMMUNION ACCORDING TO THE KENYAN RITE HOLY COMMUNION ACCORDING TO THE KENYAN RITE HYMN The Lord be with you And also with you. The earth is the Lord s and all that is in it Let the heavens rejoice and the earth be glad. Our help is in the

More information

First Things First. A Guide to Prayer and Fasting

First Things First. A Guide to Prayer and Fasting First Things First A Guide to Prayer and Fasting First Things First Table of Contents I. How to Pray II. Types of Fasts III. Beginning a Fast IV. 21 Days of Prayers 1. Confession/Repentance 2. Draw Closer

More information

TOPIC: 7 Redemptive Names of God SPEAKER: SP Danile Foo Date: 30 May 2010 SUMMARY OF MESSAGE

TOPIC: 7 Redemptive Names of God SPEAKER: SP Danile Foo Date: 30 May 2010 SUMMARY OF MESSAGE TOPIC: 7 Redemptive Names of God SPEAKER: SP Danile Foo Date: 30 May 2010 SUMMARY OF MESSAGE Some names of God are unique to God Himself, eg. El Elyon, the Most High God, is unique to God Himself. Yet

More information

A PERSONAL PRAYER GUIDE

A PERSONAL PRAYER GUIDE A PERSONAL PRAYER GUIDE ! TABLE OF CONTENTS!! Lifestyle Prayer... 1 The Lord s Prayer... 3 Tabernacle Prayer... 7 Prayer and Scripture Devotional... 13 Personal Prayer Targets... 17 My Prayer Journal....

More information

St Gall Missionary, Down diocese, th October

St Gall Missionary, Down diocese, th October St Gall Missionary, Down diocese, 630 16th October The Gathering of God's People The Lord be with you. And also with you. The Greeting My soul's desire is to see the face of God, and to rest in his house.

More information

Sunday School MEMORY WORK GUIDELINES for FIFTH GRADERS

Sunday School MEMORY WORK GUIDELINES for FIFTH GRADERS Sunday School MEMORY WORK GUIDELINES for FIFTH GRADERS 1. ALL memory work for Sunday School must be recited to a 5th Grade Sunday School teacher. SUNDAY SCHOOL VERSES CANNOT BE RECITED TO A PARENT! 2.

More information

Prayer for Pro-life Gathering

Prayer for Pro-life Gathering Prayer for Pro-life Gathering Almighty Father, we gather here today in repentance, in resolve, and in rejoicing. We gather in repentance, because we, Your people, could long ago have ended child-killing

More information

Bible Verses Set #2 Name: Bible Verses Set #1. Name: Bible Verses Set #3. Bible Verses Set #4 Name: Name:

Bible Verses Set #2 Name: Bible Verses Set #1. Name: Bible Verses Set #3. Bible Verses Set #4 Name: Name: Bible Verses Set #1 Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth. Romans 3:23 For all have sinned and fall short of the glory of God. John 3:16 For God loved the world in this way:

More information

THE SHEEP AND THE SHEPHERD Sylvester Onyemalechi

THE SHEEP AND THE SHEPHERD Sylvester Onyemalechi THE SHEEP AND THE SHEPHERD Sylvester Onyemalechi THE SHEEP The sheep is an interesting animal. Its nature and behavior is so interesting that the Lord uses it to describe His relationship with His followers.

More information

rules for the road anchored

rules for the road anchored anchored rules for the road 1 Be concise. Please share your thoughts and answers, but be considerate so that others will have time to share their answers also. Be charitable and kind. Be willing to share

More information

The Festival of Pentecost MAY 15, 2016

The Festival of Pentecost MAY 15, 2016 3461 Merle Ave Modesto, CA 95355 (209) 551-0563 www.stpetermodesto.org W The Festival of Pentecost MAY 15, 2016 elcome! Today we are celebrating the Christian festival of Pentecost. 50 days after Jesus

More information

Immanuel wants us to live life to the max! Kingdom living through intimacy with Him is the goal.

Immanuel wants us to live life to the max! Kingdom living through intimacy with Him is the goal. Abundant Life The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. John 10:10 Immanuel wants us to live

More information

August Scripture God s Power Job 9:1-8. August Scripture God s Power Job 9:1-8. Then Job answered and said: 2. Then Job answered and said: 2

August Scripture God s Power Job 9:1-8. August Scripture God s Power Job 9:1-8. Then Job answered and said: 2. Then Job answered and said: 2 August Scripture God s Power Job :- Then Job answered and said: Truly I know that it is so: But how can a man be in the right before God? If one wished to contend with him, one could not answer him once

More information

Aklat ni Mormon. Gabay sa Pag-aaral ng Miyembro ng Klase

Aklat ni Mormon. Gabay sa Pag-aaral ng Miyembro ng Klase Aklat ni Mormon Gabay sa Pag-aaral ng Miyembro ng Klase Mga Puna at Mungkahi Ang inyong mga puna at mungkahi tungkol sa gabay sa pag-aaral na ito ay pahahalagahan. Mangyaring ipadala ang mga ito sa: Curriculum

More information

THE FRUIT OF THE SPIRIT Joy

THE FRUIT OF THE SPIRIT Joy THE FRUIT OF THE SPIRIT Joy Introduction- Our culture and religious architecture through the ages have left us with the impression that God is a somber God. But this cannot be because somber means dark

More information

Resurrection Lutheran Church

Resurrection Lutheran Church Resurrection Lutheran Church Thursday, June 4, 2015 10:00 am Funeral for Name of Deceased Birth Date Date of Death [P] PASTOR [C] CONGREGATION PRELUDE [P] Blessed be the God and Father of our Lord Jesus

More information

TABLE OF CONTENTS. Lifestyle Prayer The Lord s Prayer Tabernacle Prayer Prayer and Scripture Devotional... 12

TABLE OF CONTENTS. Lifestyle Prayer The Lord s Prayer Tabernacle Prayer Prayer and Scripture Devotional... 12 1 Pray First TABLE OF CONTENTS Lifestyle Prayer... 1 The Lord s Prayer... 3 Tabernacle Prayer... 7 Prayer and Scripture Devotional... 12 Warfare Prayers... 15 Personal Prayer Targets... 20 My Prayer Journal...

More information

TABLE OF CONTENTS. Lifestyle Prayer The Lord s Prayer Tabernacle Prayer Prayer and Scripture Devotional... 13

TABLE OF CONTENTS. Lifestyle Prayer The Lord s Prayer Tabernacle Prayer Prayer and Scripture Devotional... 13 TABLE OF CONTENTS Lifestyle Prayer... 1 The Lord s Prayer... 3 Tabernacle Prayer... 7 Prayer and Scripture Devotional... 13 Warfare Prayers... 17 Personal Prayer Targets... 23 My Prayer Journal... 30 Prayer

More information

will live in Me and I in them, says the Lord. John 6: 57 ponder once again the great mystery and gift the Holy Eucharist is to us.

will live in Me and I in them, says the Lord. John 6: 57 ponder once again the great mystery and gift the Holy Eucharist is to us. CELEBRATING THE GIFT OF THE EUCHARIST Whoever eats My flesh and drinks My blood will live in Me and I in them, says the Lord. John 6: 57 As we come to the close of the special year of the Eucharist, we

More information

For in Christ Jesus neither circumcision nor un-circumcision avails anything, but a new creation. -Galatians 6:15

For in Christ Jesus neither circumcision nor un-circumcision avails anything, but a new creation. -Galatians 6:15 IN CHRIST I AM CONFESSIONS In Christ I am a new man Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new. -2 Corinthians 5:17 For in

More information

Heaven Is Not. Revelation 7:9-17. But what do you mean by that? Why are we still talking about Easter? Why

Heaven Is Not. Revelation 7:9-17. But what do you mean by that? Why are we still talking about Easter? Why Heaven Is Not Revelation 7:9-17 by Michael G. Lilienthal He is risen! He is risen indeed! Alleluia! But what do you mean by that? Why are we still talking about Easter? Why must it last so very long? Are

More information

Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose.

Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Philippians 2 Have the Attitude of Christ 1 Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from his love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate?

More information

Resurrection Power. Luke 24:1-12

Resurrection Power. Luke 24:1-12 Resurrection Power Luke 24:1-12 I. The Power of the Resurrection is Almighty Power. A. The Stone was rolled away! (Vs. 1-2) B. The body of Christ was gone! (v.3) C. Today, we are used to the age of Power.

More information

Section 1 PLUGGinG into the PowER SoURcE

Section 1 PLUGGinG into the PowER SoURcE Section 1 PLUGGinG into the PowER SoURcE O ur source of power is the Holy Spirit and the Word of God. We build ourselves up in faith when we confess the Word of God. We experience greater confidence when

More information

The Souls of Hell s Eternity

The Souls of Hell s Eternity Introduction The Souls of Hell s Eternity 1. In this day and time there seems to be too little concern about hell. Most don t know or forget the words of Jesus: Matt 10:28 "And do not fear those who kill

More information

FAMILY NIGHT OUTLINE Please share your Family Night pictures on social media with the hashtag, #HarvestFamilyNight!

FAMILY NIGHT OUTLINE Please share your Family Night pictures on social media with the hashtag, #HarvestFamilyNight! Monday Family Night June 12, 2017 FAMILY NIGHT OUTLINE Please share your Family Night pictures on social media with the hashtag, #HarvestFamilyNight! Family Prayer Family Night Bible Study Topic What the

More information

Read: Acts 18: Apollos is SENT to Corinth 27

Read: Acts 18: Apollos is SENT to Corinth 27 Read: Prayer: Lord Jesus, give me the wisdom to teach Your Word that causes people to follow You. I pray for Your divine favor over this message from Your written Word. In Your Name, Lord Jesus, Amen.

More information