BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2)"

Transcription

1 BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, pelajar akan dapat: 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) 2. Menghuraikan sumber-sumber ilmu dalam Islam dengan tepat. (PLO3, P2) 3. Mengaplikasikan konsep kesepaduan ilmu dalam proses pembelajaran dan kehidupan seharian. (PLO3, A3) ISI KANDUNGAN 1.0 Definisi Ilmu Dalam Islam Secara etimologinya, perkataan ilmu berasal dari perkataan bahasa arab alima, ya lamu, ilman. Ilmu adalah kata benda abstrak daripada kata kerja alima yang meletakkannya antara alim (mengetahui) dengan ma lum (yang diketahui). Menurut bahasa Inggeris ilmu diertikan sebagai sains (science) yang bermaksud pengetahuan (knowledge). Dalam pengertian Barat moden, ilmu hanyalah merujuk kepada pengenalan atau persepsi yang jelas tentang fakta. Fakta pula merujuk kepada perkara-perkara yang boleh ditanggapi oleh pancaindera zahir dan bersifat empiris. Kewujudan perkara lain di luar keupayaan pancaindera dianggap bukan fakta dan tidak termasuk dalam bidang ilmu. 1

2 Menurut tradisi kefahaman Islam, ilmu membawa kepada sebuah pengertian yang lebih luas dan dalam dari segi makna dan tafsirannya. Definasi ilmu yang paling masyhur adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Muhammad Naquib al-attas iaitu kedatangan makna sesuatu atau objek ilmu ke dalam jiwa pencari ilmu. Dalam pengertian kedua pula bermaksud sampainya jiwa kepada makna sesuatu atau objek ilmu. Ilmu dalam konteks falsafah Islam adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan sekalian alam. Ilmu mempunyai ikatan tauhid yang tidak terputus dengan Khalik-Nya. Ilmu merupakan segala sesuatu yang datang dari Allah S.W.T yang diturunkan kepada rasul-rasul-nya dan alam ciptaan-nya termasuklah manusia. Kesimpulannya, ilmu dalam kefahaman Islam adalah merangkumi aspek lahiriah dan batiniah. 2.0 Ciri-Ciri Ilmu Dalam Islam 1. Ilmu adalah milik Allah Ilmu yang sempurna adalah milik Allah. Terdapat lebih kurang 30 kali dinyatakan perihal pemilikan ilmu dalam al-qur an. Kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Allah S.W.T meliputi segala sesuatu di langit, di bumi serta segala rahsia-rahsianya. 2. Penekanan Tentang Kebenaran (al-haqq) dan Keyakinan (al-yakin) Kebenaran yang mutlak dan pasti adalah daripada Tuhan. Oleh yang demikian ilmu yang benar adalah ilmu yang selari dengan apa yang dinyatakan oleh wahyu. Seterusnya terdapat tiga tahap keyakinan iaitu pengetahuan yang yakin ( ilm al-yakin), penglihatan yang yakin ( ain alyakin) dan keyakinan yang mutlak (haqq al-yakin). Sesuatu yang bertentangan dengannya adalah palsu (batil) atau berprasangka sematamata (zann). 2

3 3. Kesepaduan Ilmu Kewujudan Allah yang Maha Esa yang merupakan sumber segala ilmu pengetahuan telah memberikan implikasi terhadap kesatuan dan kesepaduan ilmu serta sumber-sumbernya. Ciri kesepaduan ilmu ini telah dinyatakan oleh al-ghazali dalam kitabnya iaitu Kitab Jawahir al-qur an. Menurut al-ghazali, ayat-ayat al-qur an yang menyatakan perihal bintang atau kesihatan hanya akan dapat difahami dengan ilmu astronomi atau ilmu perubatan yang lengkap. 4. Perhubungan antara Ilmu dan Amal Ilmu seharusnya diikuti dengan amal salih. Alim ialah kata nama yang bukan sahaja bermakna seseorang yang memiliki ilmu tetapi dalam bentuk nahunya bermakna seseorang yang bertindak bersesuaian dengan ilmunya. Inilah yang menjadi titik perbezaan utama antara konsep ilmu Islam dengan konsep ilmu Cina yang lebih menitikberatkan amalan daripada ilmu atau konsep ilmu India yang terlalu tertumpu kepada pemikiran abstrak sehingga mengetepikan amalan. 5. Ketidakterbatasan Ilmu Keluasan ilmu milik Allah S.W.T dinyatakan dengan jelas oleh al Qur an menerusi surah Yusof ayat 76 iaitu: Ciri ketidakterbatasan ilmu Allah ini turut dinyatakan dalam surah al-kahfi ayat 109 iaitu: Kefahaman tentang keluasan keseluruhan ilmu Allah yang mana manusia hanya diberi sedikit sahaja daripadanya akan membuatkan manusia berasa kurang angkuh kerana memahami bahawa ilmu yang mereka miliki tidak mempunyai kebenaran yang mutlak. Sebaliknya huraian-huraian dan hasil penemuan mereka patut dinilai secara 3

4 berterusan berdasarkan bukti-bukti dan maklumat-maklumat baru yang diperolehi. 3.0 Pembahagian Ilmu dalam Islam Berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para cendikiawan Islam terdahulu, ilmu dalam Islam dapat dibahagikan kepada beberapa aspek iaitu: (a) Dari aspek kewajipan menuntut ilmu. Dalam aspek ini al-ghazali telah membahagikan ilmu kepada dua bahagian iaitu: i. Ilmu Fardhu Ain Iaitu kewajipan yang dituntut ke atas setiap umat Islam yang baligh dan berakal supaya mengetahui dan mempelajarinya bagi memenuhi tuntutan agama. Contoh : Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah wajib atau kepercayaan (Aqidah). Ilmu Fardhu Ain ialah ilmu yang berkaitan dengan perkara yang berupa kepercayaan dan perbuatan yang mesti dilakukan atau ditinggalkan. ii. Ilmu Fardhu Kifayah Kewajipan yang dituntut ke atas seluruh masyarakat Islam. Sekiranya ada seorang yang mengetahui ilmu tersebut maka gugur dosa ke atas umat Islam. Ilmu fardhu kifayah adalah sangat luas ruang lingkupnya contohnya : Ilmu Kedoktoran, pengurusan, teknologi dan sebagainya. Segala ilmu yang diperlukan oleh umat manusia, maka menuntutnya pun wajib ke atas mereka kerana 4

5 ilmu-ilmu tersebut terlalu banyak dan terlalu luas bidangnya. Kewajipan tersebut diserahkan kepada seluruh umat Islam secara bergotong-royong atau pembahagian tugas di antara mereka. (b) Dari aspek hubungan dengan Syariat Dari sudut ini juga, al-ghazali telah membahagikan ilmu kepada dua cabang utama iaitu: i. Ilmu Syariat yang merangkumi ilmu usul iaitu al-qur an, al-sunnah, Ijmak atau qias. Ia turut merangkumi ilmu furu iaitu ilmu yang diluaskan daripada ilmu usul seperti ilmu fiqh, ilmu faraidh, ilmu munakahat, ilmu jinayat dan sebagainya. Selain daripada itu terkandung di dalam bahagian ini juga ialah ilmu muqaddimah iaitu ilu yang berupa alat untuk memahami al-qur an dan as-sunnah seperti mempelajari bahasa Arab dan tulisan jawi. ii. Ilmu aqliyah yang dibahagikan kepada dua cabang besar iaitu ilmu yang terpuji yang menyamai ilmu fardhu kifayah seperti ilmu matematik, sains, fizik, kimia, kejuruteraan perubatan dan sebagainya. Manakala cabang yang kedua pula ialah ilmu yang tercela iaitu ilmu yang boleh mendatangkan kemudharatan, kemusnahan kepada manusia dan kemurkaan Allah seperti ilmu sihir, silap mata, ilmu menipu dan sebagainya. (c) Dari aspek Kaedah Memperolehi Ilmu Ia boleh dibahagikan kepada dua segi iaitu: i. Ilmu kasbi iaitu ilmu yang diperolehi daripada usaha atau melalui proses pembelajaran seperti ilmu matematik, sains, perakaunan, farmasi dan sebagainya 5

6 ii. Ilmu ladunni atau wahbi iaitu ilmu pemberian langsung dari Allah S.W.T sama ada melalui ilham atau wahyu. Contohnya ilmu para nabi dan rasul. (d) Dari aspek Sumber Ilmu i. Ilmu Aqli Ilmu yang diperolehi melalui pemikiran akal seperti ilmu geografi, fizik, kimia, matematik dan sebagainya. ii. Ilmu Naqli Ilmu yang diperolehi melalui wahyu seperi al-qur an. 4.0 Sumber Ilmu Dalam Islam 1. Wahyu Wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada seorang hamba-nya yang dipilih di kalangan hamba-nya dengan secara sulit dan rahsia berlainan dari apa yang dialami oleh manusia biasa. Tidak dapat dinafikan lagi wahyu adalah merupakan sumber pengetahuan yang terpenting yang telah disampaikan oleh Allah kepada manusia sama ada ianya disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w atau melalui nabi-nabi yang terdahulu. Wahyu merupakan teras kepada segala ilmu kerana di dalam al-quran terkandung pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang amat diperlukan oleh manusia untuk kemasalahatan hidup juga perkara-perkara ghaib yang tidak dijangkau oleh akal manusia. 2. Pancaindera Semua pancaindera seperti sentuhan, ciuman, penglihatan, pendengaran dan deria rasa merupakan sumber pengatahuan yang utama dan amat berguna bagi manusia untuk berinteraksi dengan alam sekelilingnya dengan mudah dan betul. Kelima-lima pancaindera merupakan satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui beberapa percubaan dan pengalaman yang berulang-ulang. Bagaimanapun kebenaran yang diperolehi tidak semestinya 6

7 selalu betul dan tepat. Pancaindera kadangkala di dalam keadaan tertentu gagal memberikan gambaran atau penglihatan umpamanya matahari kelihatan kecil oleh mata sedangkan kenyataannya adalah sebaliknya. 3. Akal Akal adalah merupakan sumber utama pengetahuan manusia malah perbezaan antara manusia dan haiwan adalah melalui hasil tamadun yang diusahakan oleh manusia berpunca dari pemikiran akal manusia yang kreatif. Dengan akal manusia dapat menimbang dan membezakan antara yang baik dan buruk walaupun mungkin ianya tidak bersifat kebenaran mutlak namun memadai untuk mengatasi masalah kehidupan seharian. Bagaimanapun Allah menyuruh manusia menggunakan semaksima mungkin kedua-dua daya akal dan pancaindera yang dianugerahkan kepadanya supaya dapat sampai kepada pengetahuan sahih dan kebenaran yang tidak menyesatkan. Al- Quran banyak menyebut seruan serta galakan daripada Allah supaya manusia dapat memerhatikan alam sekeliling mereka dengan akal dan pancaindera bagi mencari kebenaran hakiki. 4. Intuisi atau Ilham Intuisi atau ilham juga boleh menjadi sumber pengetahuan manusia yang amat berguna. Ianya merupakan pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran yang tertentu. Contohnya seseorang yang mempunyai masalah dan sedang menumpukan pemikirannya terhadap penyelesaian masalah tersebut, tiba-tiba mendapat jalan penyelesaian tanpa perlu berfikir panjang seolah-olah kebenaran yang dicari datang sendiri. Dalam Islam ilham ini boleh dikenali dengan istilah "firasat" atau pun pandangan bashirah (tembus) yang dikurniakan oleh Allah kepada para Ulama. 7

8 5.0 Kesepaduan Ilmu Konsep kesepaduan ilmu adalah sebuah idea yang lahir daripada Gagasan Pengislaman ilmu (Islamization of Knowledge)yang dipelopori oleh beberapa orang tokoh pemikir dan cendikiawan Islam seperti Muhammad Iqbal, Allahyarham Profesor Fazlur Rahman, Profesor Ismail al-faruqi, Profesor Syed Muhammad Naquib al-attas serta beberapa orang tokoh lain yang menyokong idea ini. Secara mudahnya kosep kesepaduan ilmu ini terbit dari satu kenyataan iaitu Allah S.W.T sebagai sumber Ilmu. Apabila kita meletakkan Allah sebagai satu-satunya sumber kepada keseluruhan ilmu yang ada ini bermakna setiap satu daripada bidang ilmu tersebut pasti mempunyai elemen saling keterkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Corak perkaitan antara bidang-bidang ilmu ini boleh berlaku secara zahiri dan kemudiannya diikuti secara maknawi. Secara zahir, misalnya bagi memahami lebih lanjut tentang kesan racun serangga ke atas tumbuh-tumbuhan maka seseorang pengkaji itu perlu memahami beberapa bidang ilmu selain daripada pengetahuannya tentang racun. Si pengkaji perlu memahami ilmu tentang haiwaan (zoologi) dan tumbuh-tumbuhan (botani) bagi membolehkannya menjadi seorang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Fenomena saling keterkaitan ini jika diteliti sehingga ke akar umbinya akan membawa sipengkaji kepada satu titik pemahaman yang total iaitu semuanya itu adalah merupakan tanda-tnda kebesaran dan kekuasaan Allah. Akhirnya akan timbul rasa tawadhuk dan seterusnya akan meningkatkan keimannya kepada Allah S.W.T. Inilah yang dimaksudkan dengan perkaitan dari segi maknawi yang mampu mejelaskan maksud konsep kesepaduan ilmu yang sedang dibincangkan. Sejarah keagungan zaman keintelektualan Islam zaman silam telah menjadi saksi di mana tokoh-tokoh ilmuan tersohor pada ketika itu telah berjaya menguasai lebih daripada satu bidang disiplin ilmu. Tokoh ilmu 8

9 perubatan termasyhur iaitu Ibnu Sina misalnya, turut menguasai bidangbidang ilmu lain selain daripada perubatan seperti falsafah, mantik, matematik, astronomi, kimia, biologi dan sains politik. Wahyu sebenarnya tidak bercanggah dengan akal. Menerusi paduan wahyu dan akal seperti yang dicernakan oleh para ilmuan Islam telah berjaya membantu meletakkan batu asas yang kukuh kepada pembinaan peradaban Islam. Sebagai contoh, menurut pandangan sains Barat moden bidang ilmu kejuruteraan adalah suatu kajian berkenaan teori tentang fakta, kebenaran atau prinsip-prinsipyang diperolehi hasil daripada kajian, penyelidikan, pemerhatian, pengalaman atau laporan mengenai aplikasi sains dan matematik dalam bentuk pembinaan, perancangan dan pengurusan sumbersumber alam supaya ia boleh dimanfaatkan ke tahap yang paling optimum bagi kepent ingan manusia sejagat. Manakala dari sudut perspektif Islam ilmu kejuruteraan adalah suatu teori mengenai hakikat ilmu yang merujuk kepada Allah S.W.T sebagai sumber kepada segala ilmu dan pengetahuan terhadap pemahaman makna berkaitan salah satu cabang ilmu matematik dan sains tentang pengiraan garisan dan bentuk-bentuk geometri yang terdiri daripada dimensi, permukaan, sudut, kuantiti dan ukuran dari pelbagai segi dan hubungannya antara satu sama lain. Daripada kedua-dua contoh yang diberikan, jelas memberikan suatu gambaran tentang titik perbezaan yang wujud antara kedua-dua pandangan iaitu antara Islam dan Barat. Kita akan dapati bahawa wujud kesepaduan ilmu dari segi zahiri dalam kedua-dua pandangan terhadap ilmu kejuruteraan. Walaubagaimanapun kesepaduan dalam bentuk zahiri dan maknawi hanya berlaku apabila kita menilai ilmu kejuruteraan dari sudut pandangan Islam yang dikaitkan terus dengan Allah S.W.T. Bagi mencapai maksud ini, disiplin ilmu kejuruteraan yang dipelajari perlu seiring dengan beberapa disiplin ilmu lain seperti al-qur an, al-sunnah, 9

10 fiqh, usul fiqh, tasawuf serta akhlak bagi memastikan perlaksanaan ilmu ini selari dengan tiga tunggak utama Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak. Natijah daripada kesepaduan ilmu dalam bentuk ini akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang sarat nilai serta para jurutera yang tawadhuk, berintegriti, serta mengamalkan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. 6.0 Kepentingan Ilmu Sejarah telah membuktikan bahawa kemajuan sesuatu bangsa di dunia ini berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terdapat pada sesuatu bangsa. Ini kerana ilmu akan mengangkat darjat seseorang atau sesuatu bangsa itu ke arah kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kepentingan ilmu ini telah diakui sendiri oleh Rasulallah s.a.w melalui wahyu dan ilham yang disampaikan kepada baginda dimana ilmu sangat penting untuk kemajuan sesuatu bangsa. Ia juga terbukti dalam ajaran Islam yang telah mengangkat begitu tinggi darjat ilmu. Ilmu pengetahuan akan membawa manusia ke arah kebahagian hidup di dunia dan di akhirat, memberikan kekuatan ketika dalam kesusahan dan ketika berhadapan dengan musuh. Ilmu agama atau ilmu yang terdapat dalam al-quran dan Al-Sunnah akan menjadi benteng yang dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dapat menolak kejahilan dan kebodohan sama ada dalam perkara agama atau dalam mengejar kebendaan duniawi. Pelbagai jenis ilmu yang dituntut seperti ilmu kejuruteraan, ilmu kedoktoran, ilmu pertanian dan sebagainya yang dapat membantu kemaslahatan hidup manusia di dunia. Orang yang berilmu dapat mendekatkan dirinya dengan Allah kerana ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan di akhirat. Antara kepentingan-kepentingan ilmu ialah : a) Ilmu dapat membentuk keperibadian yang baik dan menjadikan seseorang itu bertaqwa dan cintakan Allah s.w.t dan RasulNya. Firman Allah dalam al- 10

11 Quran yang bermaksud " Sesungguhnya yang takutkan Allah daripada hambanya ialah orang-orang yang berilmu" (al-fath:ayat 28) b) Ilmu dapat meninggikan dan membezakan taraf dikalangan manusia. Firman Allah yang bermaksud " Katakanlah adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Sesungguhnya mereka yang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di kalangan hambanya yang berilmu dan bijaksana" (al-zumar : 9) c) Ilmu dapat mengangkat darjat seseorang kepada darjat yang tinggi di sisi Allah dan masyarakat. Firman Allah yang bermaksud "Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan" (al-mujadalah : 11 ) d) dengan ilmu manusia dapat menjalankan tugas ibadah ( sama ada ibadah umum atau ibadah khusus) dan dapat melaksanakan peranan sebagai khalifah Allah di muka bumi. AKTIVITI 1. Pelajar-pelajar diminta membincangkan bidang-bidang kepakaran yang dipelopori oleh beberapa orang tokoh ilmuwan Islam tersohor untuk membuktikan tentang kebenaran dan kepentingan teori kesepaduan ilmu. Rujukan 1. Ahmad Suad Konsep Tauhid Ilmiah. Kuala Lumpur:Alharamain.[BP166.2.A ] 2. Franz Rosenthal Keagungan Ilmu. (terj) Syed Muhammad Dawilah al- Edrus. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. [B745.K53.R ] 11

12 3. Halimi bt Mohd. Khalid Kajian Perbandingan Falsafah Ilmu Kejuruteraan Menurut Mandala Islam dan Barat. Tesis Doktor Falsafah. Universiti kebangsaan Malaysia. 4. Ismail al-faruqi Islamaization of Knowledge:General Principles and Work Plan. (ed) Dr Abdul Hamid Abu Sulayman. (3 rd Edition). USA:ISTAC. 5. Wan Mohd. Nor Wan Daud Konsep Ilmu Dalam Islam. (terj) Rosnani Hashim. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. [B745.K53 W ] 12

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

Genesis Tajribah Miskawayh dalam Tajarib al-umam

Genesis Tajribah Miskawayh dalam Tajarib al-umam ISLÓMIYYÓT 32 (2010): 25-39 Genesis Tajribah Miskawayh dalam Tajarib al-umam AZMUL FAHIMI KAMARUZAMAN ABSTRAK Penulisan ini membincangkan genesis atau asal usul idea Tajribah (pengalaman) Miskawayh yang

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching Intermediate Counselling (APN 2083) Pensyarah: Ustazah Dr. Nek Mah Bte Batri PhD Module Overview Participants must have the

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Jurnal Arkeologi Malaysia September 2016, Vol 29, No 2, hlm. 35-42 ISSN 0128-0732 (Print) XXXX-XXXX (Online) Diterbitkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Muhamad

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar Makruf Nahi Mungkar Amar Makruf Nahi Mungkar Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Amar Makruf Nahi Mungkar. In Kamarul Azmi

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS SAMSURYADI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL

More information

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI)

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) CALON: NOOR SYAHIDA ABDUL RAHMAN 13P101007P BIDANG: SYARIAH DAN MUAMALAT PENYELIA BERSAMA O

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN eissn

Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN eissn JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JAKIM Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) 321-335 ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN 1985-6830 eissn 2550-2271 SAINS DALAM KERANGKA ISLAM: PERSPEKTIF AMALAN SAINTIS MUSLIM SILAM (Science

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015)

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 121-133 www.ukm.my/jhadhari RELIGIO-HERMENEUTIK SEBAGAI MODEL PENYELIDIKAN DALAM KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN (Religious-Hermeneutics as a Research Model in the Field of

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

Fariza Md. Sham, Siti Rugayah Hj. Tibek & Othman Hj. Talib Dakwah dan Kaunseling di Malaysia. ISBN

Fariza Md. Sham, Siti Rugayah Hj. Tibek & Othman Hj. Talib Dakwah dan Kaunseling di Malaysia. ISBN Edisi Kedua Siri Penerbitan ini mengemukakan karya nukilan para sarjana yang bertemakan pembangunan dari perspektif Islam, khususnya pembangunan negara Malaysia. Karya yang diterbitkan meliputi semua bidang

More information

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 SOALAN 1 1.1 Pengenalan 1.2 Peranan Etika Dalam Bidang Sains Dan Perubatan 1.3 Peranan Etika Dalam Perniagaan Dan Perdagangan 1.4 Peranan Etika Dalam Perhubungan Individu Dan

More information

Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah

Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah 209 Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah Syar Meeze Mohd Rashid cikgumeeze@ukm.edu.my Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Hanafi Mohd

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

International Journal of Islamic and Civilizational Studies PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Abstract Article history Nurul Hudani Md. Nawi 1 dan Baharudin

More information

Takrifan Etika ethos

Takrifan Etika ethos BAB 1: ETIKA Takrifan Etika Berasal daripada perkataan greek ethos yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. Kamus Dewan (1995) - bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan.

More information

DOMAIN ILMU PENDAKWAH MASYARAKAT ORANG ASLI

DOMAIN ILMU PENDAKWAH MASYARAKAT ORANG ASLI Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp. 166-182] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com DOMAIN ILMU PENDAKWAH MASYARAKAT ORANG ASLI Faiz Abdul

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Internal factor in Religious Behavior Formation According to al-ghazali and Sigmund Freud Nor Nazimi Mohd Mustaffa

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan

Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan SOSIOHUMANIKA, 5(2) 2012 MUSTAPHA KAMAL AHMAD KASSIM ZAHIAH HARIS @ HARITH Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan IKHTISAR: Dalam kurikulum pendidikan guru, tamadun

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 313 Strategik Kaunseling Islam & Barat (Komponen-komponen Kaunseling Islam & Barat) (Pendekatan dan strategik Kaunseling berteraskan Islam) Pensyarah: Ustazah

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

Ulasan Buku / Book Review

Ulasan Buku / Book Review ULASAN BUKU : Muslims, Christians and Jesus Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 135-140 www.ukm.my/jhadhari Ulasan Buku / Book Review Muslims, Christians and Jesus oleh Carl Medearis. 2008. Minnesota, Amerika

More information

BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ. Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh

BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ. Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ 2.1 Pengenalan Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh khususnya telah menyumbang kepada pelbagai penghasilan buku dan artikel berkaitan

More information

PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND

PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND Samsuddin Abd Hamid, Khadijah Mohd Hambali @ Khambali Fakulti Sains Kemanusiaan. Universiti

More information

BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION.

BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION. BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION. 2.0 PENGENALAN Bab ini akan mengupas berkaitan etika kerja berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

1. Mukaddimah I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN. Abstract

1. Mukaddimah I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN. Abstract I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN Osman Bakar Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya Abstract This article aims to explain the lmalaysia concept /rom the perspective

More information

PENERAPAN ELEMEN AL-TADARRUJ DALAM MODUL PENGAJARAN SAUDARA BARU

PENERAPAN ELEMEN AL-TADARRUJ DALAM MODUL PENGAJARAN SAUDARA BARU PENERAPAN ELEMEN AL-TADARRUJ DALAM MODUL PENGAJARAN SAUDARA BARU Noraini Mohamad 1 Mariam Abdul Majid 2 Badlihisham Mohd Nasir 3 ABSTRAK Al-tadarruj merupakan satu konsep daripada manhaj dakwah Rasulullah

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

Meningkat Kualiti Kursus-kursus di FPI Melepasi Aras Ketiga Bloom Taxonomy

Meningkat Kualiti Kursus-kursus di FPI Melepasi Aras Ketiga Bloom Taxonomy Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan Tindakan/Strategik (PTS) Fakulti Pengajian Islam 2012 disunting oleh: Ezad Azraai Jamsari, Zamri Arifin, Mohd. Al Adib Samuri, Mohd. Zamro Muda, Ahmad Munawar

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and its Relation to Muslim s Life)

TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and its Relation to Muslim s Life) JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JAKIM Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) 275-285 ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN 1985-6830 eissn 2550-2271 TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI

ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI Disediakan Oleh: Mohd Hafiz Jamaludin Calon Sarjana Jabatan Syariah Dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Pembentangan di:

More information

Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar

Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada... Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar Transformation

More information

Bab Kedua TULISAN SEJARAH ISLAM DI ALAM MELAYU. sejarah secara rasmi oleh golongan-golongan profesional. 1 Penulisan sejarah secara

Bab Kedua TULISAN SEJARAH ISLAM DI ALAM MELAYU. sejarah secara rasmi oleh golongan-golongan profesional. 1 Penulisan sejarah secara Bab Kedua TULISAN SEJARAH ISLAM DI ALAM MELAYU 1. PENGENALAN Penulisan sejarah di kalangan orang Melayu dapat dilihat melalui periodisasi iaitu dari era historiografi tradisional Melayu, era kemerdekaan

More information

Pengajian Melayu: Ke Arah Memperkasakan

Pengajian Melayu: Ke Arah Memperkasakan Jurnal Melayu (9)2012: 1-15 Pengajian Melayu: Ke Arah Memperkasakan Modal Insan Mohd. Yusof Hj. Othman Abstrak Makalah ini merupakan saru renungan introspektif tentang pertumbuhan dan pembangunan bahasa

More information

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal ISLAMIYYAT 34 (2012): 13-25 Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal The Understanding of Middle Class Muslim Women in the Klang Valley towards Liberal Islam Azalina

More information

Pengurusan Islam Pemankin Ekonomi Ummat. Oleh

Pengurusan Islam Pemankin Ekonomi Ummat. Oleh Pengurusan Islam Pemankin Ekonomi Ummat Oleh Dr. Muhamadul Bakir Hj. Yaakub Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Arab, IRKHS, International Islamic Universiti Malaysia (UIAM) Dan Pn. Khatijah Othman Jabatan

More information

SAINS ISLAM VS SAINS BARAT: ANALISIS AMALAN DAN PERBANDINGAN ISLAMIC SCIENCE VS WESTERN SCIENCE: PRACTICES AND COMPARATIVE ANALYSIS

SAINS ISLAM VS SAINS BARAT: ANALISIS AMALAN DAN PERBANDINGAN ISLAMIC SCIENCE VS WESTERN SCIENCE: PRACTICES AND COMPARATIVE ANALYSIS Ulum Islamiyyah Vol. 21 (August) 2017: pp 25-41 Universiti Sains Islam Malaysia Manuscript received date: 1 st February 2016 Manuscript accepted date: 11 th January 2017 Manuscript published date: 31 st

More information

KONSEP MAKNA DAN JENISNYA

KONSEP MAKNA DAN JENISNYA KONSEP MAKNA DAN JENISNYA Jurnal Kesidang Journal of Kesidang Jilid 1 2016: 1-19 Pensyarah Kanan Bahasa Arab di Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya KL mattaib@um.edu.my Abstrak Artikel ini

More information

Pengaruh Komponen Kurikulum Ilmu Siasah Syar iyyah dalam Kursus Teras Universiti

Pengaruh Komponen Kurikulum Ilmu Siasah Syar iyyah dalam Kursus Teras Universiti VOL. 13 ISSN 1511-8393 JULAI/JULY 2012 http://www.ukm.my/jmalim/ Pengaruh Komponen Kurikulum Ilmu Siasah Syar iyyah dalam Kursus Teras Universiti (Influence of Siasah Syar iyyah Curriculum Component in

More information

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para pelanggan kerana ia boleh menyebabkan sesuatu proses menjadi perlahan akibat daripada

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM:

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: SATU PENGENALAN Oleh: Rahimin Affandi Abdul Rahim Abstract This article tries to introduce the concept of Islamic legal epistemology, a terminology that has been widely used in

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia Prosiding Bicara Dakwah kali ke 15: Pengurusan Dakwah Kontemporari Disunting oleh: Muhamad Faisal Ashaari, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

l _,i '" e UNIVERSITI PENDIOIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 ARAHAN

l _,i ' e UNIVERSITI PENDIOIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 ARAHAN _ t: SULIT NIVE ITI NDIDI l'\io1 _.,. TAN ldris...-_yi ""''''.cl..r-- ) SULTAN loris EDUCATION UNIVEltSlTY UNIVERSITI PENDIOIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 KOD : HIA3033 KURSUS

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

AL-ATTAS DAN AL-QARADAWI

AL-ATTAS DAN AL-QARADAWI 143 AL-ATTAS DAN AL-QARADAWI MENGENAI ISLAM DAN SEKULARISME* Oleh: Dr. Ugi Suharto Abstract Al-Attas and al-qaradawishare some fundamental views on the relationship between Islam and secularism Boths scholars

More information

Siti Fatimah Mohd Rahimah Embong Hanif Md Junid Mohamad Zaidin Mohamad

Siti Fatimah Mohd Rahimah Embong Hanif Md Junid Mohamad Zaidin Mohamad Karekteristik dan Cabaran Tamadun Islam Menurut Pemikiran Muhammad Asad Siti Fatimah Mohd Rahimah Embong Hanif Md Lateh @ Junid Mohamad Zaidin Mat@ Mohamad Abstrak Orientalisme merupakan satu daripada

More information

PENGHAYATAN AGAMA (RELIGIOSITI) DALAM PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN MELAYU 1

PENGHAYATAN AGAMA (RELIGIOSITI) DALAM PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN MELAYU 1 PENGHAYATAN AGAMA (RELIGIOSITI) DALAM PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN MELAYU 1 Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Sobhi Ishak, Mohd. Nizho Abd. Rahman, Mohd Akram Dato Dahaman@Dahlan, Hydzulkifli Haji Hashim, Hazirah

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: x

Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: x Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: 1823-884x KONSEP KOMUNITI DAN PERKEMBANGANNYA: SUATU TINJAUAN KRITIKAL TERHADAP PENGGUNAANNYA (The Concept of Community and its Development: A Critical Review towards its

More information

KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM Oleh: Tengku Sarina Aini Tengku Kasim* Fadillah Mansor # Abstract Quality work management begins with the process of

More information

TOPIK 1 MANUSIA DAN AGAMA

TOPIK 1 MANUSIA DAN AGAMA TOPIK 1 MANUSIA DAN AGAMA Hasil Pembelajaran Di akhir topik ini, pelajar akan dapat; (1) menjelaskan pengertian manusia dari pelbagai pandangan para sarjana. (C2 : PLO1) (2) menghuraikan hubungan antara

More information

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia SRI WAHYU SAKINA AHMAD SANUSI Department of Accounting and Finance, Faculty of Management and Muamalah sriwahyu@kuis.edu.my NURAULIANI

More information

Academic Journal UiTM Pulau Pinang

Academic Journal UiTM Pulau Pinang A ^SsiM^^M) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA? \r p^ r University Publication Centre (UPENA) \ Academic Journal UiTM Pulau Pinang Volume 5, Number 2 December 2 0 0 9 Service Employees' Acceptance of Hotel Front

More information

Menjana Budaya Ilmu di Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi: Satu Anjakan Paradigma

Menjana Budaya Ilmu di Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi: Satu Anjakan Paradigma Menjana Budaya Ilmu di Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi: Satu Anjakan Paradigma Siti Nazilah Mat Ali, Khatijah Omar dan Isma Rosila Ismail Fakulti Pengurusan & Ekonomi Kolej Univesiti Sains

More information

KRITIKAN TERHADAP TEORI MORAL BARAT: ANALISIS KE ATAS FAKTOR- FAKTOR MEMPENGARUHI YANG PERTIMBANGAN MORAL

KRITIKAN TERHADAP TEORI MORAL BARAT: ANALISIS KE ATAS FAKTOR- FAKTOR MEMPENGARUHI YANG PERTIMBANGAN MORAL Jurnal Peradaban, Jil. 10, 84-118 (2017) KRITIKAN TERHADAP TEORI MORAL BARAT: ANALISIS KE ATAS FAKTOR- FAKTOR MEMPENGARUHI YANG PERTIMBANGAN MORAL a Jamaluddin Mohd. Ali b Azizan Haji Baharuddin c Wan

More information

PEMBELAJARAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH): KE ARAH MELAHIRKAN GENERASI SEIMBANG UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA.

PEMBELAJARAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH): KE ARAH MELAHIRKAN GENERASI SEIMBANG UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA. ISSN 2232-0431 / e-issn 2504-8422 VOL. 12 (SPECIAL EDITION) DIS 2017: 107-119 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Journal of Islamic Social Sciences and Humanities مجلة الثقافة اإلسالمية واإلنسانية Submission

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

BEBERAPA PENGAMATAN IBN HAZM (M. 456H/1063M) TUMPUAN KEPADA PERBAHASAN AL-TASAWWURAT

BEBERAPA PENGAMATAN IBN HAZM (M. 456H/1063M) TUMPUAN KEPADA PERBAHASAN AL-TASAWWURAT BEBERAPA PENGAMATAN IBN HAZM (M. 456H/1063M) TERHADAP MANTIK GREEK DARI SUDUT AKIDAH ISLAM: TUMPUAN KEPADA PERBAHASAN AL-TASAWWURAT Oleh Mohd Fauzi bin Hamat* Abstract This article tries to elaborate some

More information

BUDAYA AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN KREATIF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

BUDAYA AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN KREATIF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM BUDAYA AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN KREATIF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Mhd Hafiz Karami Bin Mhd Zain Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, Universiti Malaysia Kelantan PENDAHULUAN Industri kreatif merupakan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information