Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam

Size: px
Start display at page:

Download "Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam"

Transcription

1 Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 20: Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam (Development of Theory and Practices in Counselling from Islamic Perspective) ZAINUDIN OMAR Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia E-mel: Abstrak Penggunaan teori-teori kaunseling yang berasal dari barat sebagai sandaran dalam amalan pengendalian sesi telah dianggap perkara yang mapan termasuk di Malaysia. Namun ramai yang berpendapat timbul keperluan ke arah pembinaan sebuah korpus keilmuan kaunseling berteraskan Islam. Usaha telah dilakukan oleh beberapa institusi pengajian tinggi di Malaysia dalam memperkenalkan subjek kaunseling perspektif Islam sama ada sebagai sebahagian mata pelajaran mahupun yang lebih terkedepan dengan meletakkannya sebagai program pengajian. Artikel ini mengemukakan sebahagian asas-asas pandangan dari perspektif Islam yang dikemukakan oleh beberapa penulis yang boleh dijadikan asas kepada pembinaan teori kaunseling berperspektif Islam. Penulisan ini satu upaya menyumbang ke arah perumusan sebuah teori kaunseling yang mengambil perspektif Islam sebagai asas pandangannya. Kata Kunci: Perspektif, kaunseling Islam, teori kaunseling, aliran kemanusiaan. Abstract The use of counselling theories originating from the West as the basis in handling counselling sessions has been considered a well-established matter, including in Malaysia. However, many argue that there is a need for the formation of an Islamic-based counselling corpus. Efforts have been made by various institutions in Malaysia to introduce the subject of counselling from the Islamic perspective and viewpoints, either as a subject in the programme or as more advanced namely as a study programme in itself. Hence, this article presents some of the fundamental points of view from the Islamic perspective presented by some authors that can be made as basis of the formation of counselling through the perspective of Islam. Subsequently, this paper hopes to

2 190 Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 20 contribute to the formulation of a counselling theory that takes the perspective of Islam as the basis of its viewpoint. Keywords: Perspective, Islamic Counselling, counselling theory, humanism. Pengenalan Sejak tahun 1970, perbincangan berkenaan pengaruh nilai seseorang kaunselor menjadi semakin penting (Ahmad Jazimin, 2009 George & Cristiani, 1981). Begitu juga dengan teori-teori yang menjadi pegangan seseorang kaunselor turut mempengaruhi nilai dan amalan seseorang kaunselor berkenaan (Zakaria, 2010). Dalam kata lain, kepentingan sesebuah teori yang difahami dengan mantap akan membantu seseorang kaunselor melicinkan tugasnya. Justeru, seseorang kaunselor perlu meyakini bahawa teori yang menjadi pegangannya itulah yang membantu kefahamannya dalam menolong seseorang klien (Zakaria, 2010). Dari titik inilah ianya menjadi dilema dalam amalan kaunselor antara meneruskan sesi individu yang dijalankan atau patuh kepada pegangan agama Islam (Noraini Ahmad, 2003). Realitinya, masalah keyakinan kepada teori yang berasal dari negara Barat dengan nilai dan pengalaman pengamalnya yang bercirikan Eropah seringkali mempengaruhi para pengamal kaunseling Islam. Hal ini bukanlah suatu perkara kecil, sehingga ada sesetengah kaunselor Islam yang menolak sama sekali penggunaan teori Barat dalam pengamalannya, disebabkan nilai yang berbeza. Persoalan muncul sekiranya seseorang kaunselor menolak teori Barat, teori apakah yang digunakan dalam mengendalikan sesi. Justeru dalam menghadapi dilema sebegini satu penyelidikan lanjutan berkaitan isu berkenaan diperlukan, yang diharap boleh memberikan idea bagi menyuraikan masalah yang sedia wujud dalam kalangan pengamal kaunseling Islam. Sebagai contoh, amalan melayan melibatkan etika-etika tertentu. Selain klien dan kaunselor yang perlu mematuhi etika-etika berdasarkan etika tertulis, mereka juga seharusnya mematuhi etika yang tidak tertulis, misalnya halangan-halangan yang bersifat keagamaan. Halangan ini merupakan satu bentuk cross border dari ajaran agama yang dipelajari sejak kecil dari institusi tertentu masyarakat dengan ajaran kaunseling yang dipelajari di universiti. Amalan melayan mencerminkan perbezaan atau pun persamaan pendapat antara dua individu, iaitu antara kaunselor dan klien (Namora & Zulkifli, 2005). Sehubungan itu, amalan melayan menunjukkan bahawa kedua-dua pihak harus berkompromi tentang sesuatu isu. Justeru, proses mencapai kompromi juga merupakan perkara yang seringkali menjadi titik tolak perbezaan antara kaunseling Barat dan apa yang dikatakan perspektif Islam. Malik Badri (1993) melihat perbezaan persepsi antara kaunselor dan klien menghasilkan suatu jurang perbezaan kefahaman yang luas dalam sesuatu isu yang dibincangkan.

3 Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam 191 Amalan melayan merupakan manifestasi kepada corak pemikiran seseorang kaunselor (George & Cristiani, 1990). Cara melayan mewakili pendirian seseorang, samada di pihak kaunselor atau klien berdasarkan prinsipprinsip yang menjadi pegangan dan budaya kehidupan kedua-dua mereka. Perspektif ini diketengahkan Yusmar Yusuf (1991), yang melihat bagaimana perspektif seseorang individu terbentuk. Dengan demikian sekiranya kita hanya memfokuskan kajian kepada aspek melayan semata-mata secara teknikal, tanpa mengambil kira motif melayan serta budaya dan kepercayaan seseorang individu yang ingin dibantu kemungkinan kita akan mencapai objektif pengendalian sesi yang salah. Dengan demikian, berkemungkinan unsur budaya dan aspek kepercayaan seseorang kaunselor berpengaruh dalam penentuan haluan klien melalui sesi yang dijalankan. Dalam perkara ini, kaunselor sedar agenda di sebalik amalan melayan yang dijalankan. misalnya motif dan prinsip yang terkandung dalam setiap soalan yang dikemukakan kepada klien. Hal ini seharusnya disedari sepenuhnya kaunselor agar sesi yang mereka jalankan mencapai matlamat yang sepatutnya, bukannya matlamat yang diputuskan oleh kaunselor disebabkan latar belakang dan kepercayaannya. Kaunseling Perspektif Islam dan Barat Seringkali timbul kekeliruan apabila membincangkan isu-isu melibatkan Islam dan Barat termasuk kaunseling dan psikologi (Hamid Abd Rashid, 1977). Perbandingan tersebut berakar kepada pegangan falsafah barat serta mempertikaikan kesahan dalam membanding antara perspektif Barat dengan Islam dalam pelbagai bidang (Hamid Abd Rashid, 1977). Namun ada yang mempertikaikan perbandingan tersebut. Barat dirujukkan kepada negaranegara Eropah Barat dan Amerika Utara, merujuk sempadan geografi manakala Islam adalah agama. Seharusnya, dalam penulisan yang adil, agama seharusnya diperbandingkan dengan agama,manakala kawasan geografi (Barat) misalnya harus diperbandingkan dengan kawasan georgrafi yang lain, misalnya Barat melawan Timur. Sekali pun begitu, ada ilmuan berpandangan bahawa perbandingan Islam dengan Barat wajar sepertimana pandangan Muhammad Arkoun (dalam Suadi Putro,1998). Dengan kata lain, Arkoun (dalam Suadi Putro, 1998) berpandangan wujud usaha terancang Barat dalam memberikan citra negatif kepada Islam. Ianya berkaitan peranan media massa dalam menciptakan citra buruk tentang Islam itu telah menjadi fakta yang tak dapat dipertikaikan kebenarannya, bahkan kalangan orientalis sendiri sekali pun. Prasangka berbentuk permusuhan ideologi ini terus berlangsung antara blok pemikiran Barat dan Muslim. Tempiasnya tidak pernah hilang serta mempengaruhi setiap bidang keilmuan. Seperti dimaklumi ilmu psikologi, termasuk kaunseling berasal dari Barat. Penguasaan keilmuan Barat terus berlangsung sebagai kesan sampingan daripada rasa rendah diri masyarakat-masyarakat terjajah. Secara kebetulan,

4 192 Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 20 sebahagian besar negara-negara yang dijajah adalah merupakan negara Islam, maka pertentangan ini terus berlangsung. Contohnya perluasan pengaruh Barat ke atas proses kebudayaan di Asia Pasifik (Al-Attas, 1978). Al-Attas turut berpandangan kemunculan orang Eropah dalam dunia Melayu-Indonesia dan penguasaan sepertimana yang berlaku kepada bidang keilmuan lain yang berakar di Barat. Bidang kaunseling menghadapi masalah yang serupa dalam bentuk kesukaran menentukan identiti ilmu apabila berhadapan ilmu dari Barat. Keadaan tersebut dikesan berdasarkan wujudnya pandangan tertentu terhadap bidang kaunseling ala Barat, misalnya kaunseling wujud berpunca dari Islam ataupun mengislamisasikan bidang kaunseling atau boleh disebut sebagai dilemma pengamal psikologi Muslim (Malik Badri, 1989). Menurut beliau, pengamal kaunseling dan psikologi Muslim bersikap demikian kerana wujud keterasingan antara pendekatan dan teori Barat (Malik Badri, 1989). Kenyataan ini diperkukuh Abd. Rashid Hamid (1977) yang melihat disiplin psikologi yang mendasari kaunseling kini mementingkan paradigma kehidupan berbanding kualiti berbentuk spiritual. Persoalannya, adakah wujud asas yang kuat kepada dilema sebagaimana yang diutarakan itu? Kenyataan sebegini kelihatan seperti kompleks rendah diri dalam bidang keilmuan atas kesedaran bahawa sukar untuk bersaing dengan ilmuan kaunseling Barat. Al- Quran mencabar intelektual Islam menerokai bidang psikologi dan kaunseling dengan mendalam bagi mengetahui punca-punca masalah psikologi manusia. Allah S.W.T berfirman: Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu al-quran yang menjadi (sumber) nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Surah Yunus: 57) Manakala dalam surah An-Nahl pula Allah S.W.T menyeru umat Islam yang berkebolehan untuk mengajak manusia lain untuk berdiskusi serta menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam kalangan mereka secara berhemah dan berkomunikasi secara bijaksana: Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu berdasarkan kebijaksanaan dan tutur kata yang baik dan ajaklah mereka berdiskusi dengan cara yang paling baik. (An-Nahl: 125)

5 Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam 193 Ayat ini sering ditafsirkan sebagai seruan dakwah terhadap orang Islam dan bukan Islam tetapi ianya boleh diperluaskan sebagai seruan ke arah kebaikan dengan menggunakan potensi yang terdapat di dalam Al-Quran. Ianya memerlukan kebijaksanaan para ilmuan Islam untuk menggerakkan semangat ayat ini terhadap bidang-bidang keilmuan berkaitan seperti komunikasi dan bidang kaunseling. Keadaan di atas sama seperti tafsiran terhadap konsep dakwah dalam Islam. Bidang dakwah merupakan bidang yang paling hampir dengan kaunseling. Kaunseling Islam seperti yang dicadangkan sebahagian kaunselor boleh diberi perspektif tertentu bagi mengelakkan bentuk-bentuk indoktrinasi yang hanya menonjolkan unsur normatif Islam. Pendekatan kaunseling Islam perlu memunculkan kandungan nilai Islam. Sekiranya dakwah dapat dikembangkan secara profesional dan sistematik, maka ianya berpotensi untuk menjadi bidang ilmu yang selari dengan kaunseling. Tafsiran ke atas bidang dakwah dapat diperluaskan agar ianya diterima sebagai suatu pendekatan penyelesaian masalah yang berkesan. Dalam hal ini, H.M. Ariffin (1977) berpendapat suatu pengertian dakwah yang komprehensif perlu bagi meningkatkan keberkesanannya. Dengan demikian, esensi dakwah terletak kepada pada ajakan, dorongan, motivasi, rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran (agama) dengan penuh kesedaran demi keuntungan individu tersebut. Namun apa yang berlaku penulisan yang dibuat kerapkali bersifat umum, tidak spesifik dan egosentrisme. Justeru, Ahmad Kamar Abd. Rahman (1982) menyatakan pendekatan Islam merangkumi berbagai-bagai aliran baik dari segi kemanusiaan, kebudayaan, logik, rasional, intelektual dengan bersumberkan satu paksi iaitu Allah S.W.T. Menurutnya lagi Islam mempunyai kemampuan menyatukan berbagai-bagai aliran kefahaman baik yang mempunyai satu paksi yang fragmented kepada satu kesatuan. Dengan itu, Islam mempunyai teras yang berlawanan dengan konsep sekular yang mengenepikan pedoman agama dan kesucian rohani yang menjadi suatu bulatan yang tidak berpusat. Teori Kaunseling Islam dan Teori Kaunseling Barat Sehingga hari ini, belum ada suatu pun daripada kalangan intelektual Islam yang menghasilkan sebuah teori yang benar-benar mantap serta mampu mencabar hegemoni teori-teori Barat yang sedang dijadikan amalan dalam kalangan kaunselor dan klien Islam (Malik Badri, 1989). Dengan kata lain, tiadanya satu penulisan dari kalangan penulis atau penteori Islam yang berdiri sebagai sebuah teori yang lengkap. Malik Badri (1989) berpandangan dalam keadaan sekarang tidaklah menghairankan bahawa buku-buku teks dalam bidang ilmu jiwa gunaan dipenuhi penyelidikan yang bertentangan antara satu sama lain. Penyelidik-penyelidik mengkaji persoalan yang bersamaan tetapi selalunya timbul bantahan balas. Malangnya, penyelidikan-penyelidikan

6 194 Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 20 biasanya selesai dengan perselisihan faham yang sengit mengenai tanggapan masing-masing terhadap satu gejala ilmu jiwa yang serupa. Manakala pengkaji sosial, Kassim Ahmad (1987) menyatakan bahawa kritikan Islam terhadap kebanyakan bidang keilmuan perlu tetapi tidak seharusnya berlandaskan emosi sehingga menghasilkan kritikankritikan yang tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang boleh disahihkan. Menangani hal tersebut, Muhd. Mansur (dalam Abd. Halim Othman, 1993) mengakui kekurangan yang dihadapi kebanyakan pengamal kaunseling dalam kalangan masyarakat Malaysia. Beliau menegaskan kemungkinan wujudnya bias adalah besar kerana biasanya kajian tentang penduduknya didominasi pengkaji Barat. Menurutnya keterbatasan kajian dalam bidang psikologi orang Melayu berpunca daripada beberapa faktor. Salah satu faktor penting adalah ketiadaan kajian masa lalu tentang perkara ini yang dilakukan oleh anak tempatan sendiri. Jikalau pun ianya dilakukan pihak Barat yang kurang memahami selok-belok adat, budaya, kepercayaan, dan nilai orang Melayu itu sendiri. Justeru, kajian mereka menyimpang dari realiti bangsa Melayu. Dalam pada itu, terdapat cadangan supaya bidang kaunseling dan psikologi diisi kandungan berbentuk kerohanian. Justeru, suatu teori yang boleh menjadi jambatan untuk mengimbangkan antara keperluan rohani dan jasmani diperlukan khususnya dalam menangani masalah psikologi manusia moden. Berasaskan kepada pandangan pemikir Islam di atas, boleh disimpulkan bahawa asas-asas untuk amalan kaunseling dan psikologi sudah terdapat dalam keilmuan dan budaya Islam, selari dengan keyakinan manusia berkemampuan untuk keluar dari kemelut masalah-masalah manusia moden. Masalah ini mempengaruhi pertentangan fahaman, pegangan agama, ideologi malah ianya turut mempengaruhi aspek kebudayaan. Justeru, kaunseling silang budaya semakin diberi penekanan. Keperluannya semakin diperlihatkan dalam menyederhanakan pertentangan antara kebudayaan, misalnya kebudayaan Timur yang diwakili oleh negara-negara Asia. Kehendak untuk mengekalkan identiti di samping membenarkan pendekatan-pendekatan Barat mempengaruhi dalam perkhidmatan kaunseling disuarakan dalam pelbagai cara sepertimana pandangan Herbert Chiu (dalam Abd. Halim, 1993). Dengan itu, boleh dirumuskan bahawa apabila membincangkan persoalan perbezaan kebudayaan, ianya menjadi suatu masalah yang besar skopnya, serta kompleks pula kerana terdapat terlalu banyak tafsiran mengenai definisi kebudayaan. Biasanya definisi yang dikemukakan lebih bertumpu kepada etnosentrisme. Sebagai contoh, d Ardene dan Mahtani (1989) melihat bahawa istilah budaya dan etnik dalam bidang kaunseling lebih membawa kepada makna patologi di bahagian blok bukan Barat. Terlepas daripada persoalan yang merumitkan di atas, masih lagi dapat melihat bahawa persoalan yang diutarakan adalah amat relevan dengan hal-ehwal semasa yang berkaitan dengan bidang kaunseling.

7 Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam 195 Bidang kaunseling kini diiktiraf sebagai bidang yang mempunyai dimensi yang universal (Abd. Halim Othman dan Amir Awang, 1993), maka perlu dicari suatu garis persamaan yang mengurangkan perbezaan antara pelbagai perspektif. Dalam kajian ini, kedua-dua perspektif merujuk kepada perspektif Islam dan Barat. Dengan demikian, dapat dirumuskan beberapa pernyataan masalah yang muncul antaranya; a. Amalan melayan dalam kaunseling merupakan perkara utama dari dalam proses mencapai sesuatu matlamat kaunseling. Amalan melayan melibatkan isu-isu etika sewaktu menjalankan proses ini. Kajian ini cuba melihat sejauh mana perbezaan atau pun kesamaan etika dalam amalan melayan Barat dan Islam. b. Berlakunya kesukaran, kekeliruan apabila kita ingin membandingkan etika Barat dan Islam melalui amalan melayan disebabkan kaburnya pengertian seperti mana yang diterangkan lebih awal. Oleh itu kajian ini cuba mencari suatu titik temu untuk menjelaskan kekaburan itu. c. Terdapat keperluan untuk mengurangkan prasangka dalam kalangan pengamal kaunseling Muslim dalam mengamalkan pendekatan serta teori dari Barat. Perbezaan perspektif Islam dan Barat dalam pengertian dan amalan kaunseling menghasilkan suatu jurang yang luas dalam pemikiran serta tindakan pengamalnya. Justeru, kajian bertujuan untuk lebih memahami persoalan ini dengan melihat dilema tersebut dengan lebih mendalam. Usaha ini seumpama mencantumkan dua benua yang terpisah. Namun demikian, terdapat potensi bahawa sekurang-kurang suatu titik temu dapat dicantumkan antara kedua-duanya melalui penyelidikan. Justeru, usaha mendekatkan dua pandangan ini penting atas beberapa sebab. Antaranya penduduk Asia meliputi 60 peratus daripada seluruh penduduk dunia manakala 10 peratus daripada penduduk Asia adalah terdiri daripada penganut agama Islam. Sehubungan itu, kajian berkaitan penerimaan klien terhadap pendekatan kaunseling ini menjadi penting disebabkan jumlah penduduk beragama Islam yang besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, sebarang pengabaian dalam kajian berkaitan kesesuaian bidang kaunseling kepada stake holder yang besar ini tidak seharusnya berlaku (Abd. Halim Othman & Amir Awang, 1993). Pengkaji lain, seperti d Ardene dan Mahtani (1989) melihat masalah kecelaruan pemahaman dalam kajian kaunseling silang budaya dan silang ideologi disebabkan oleh empat faktor yang besar. Antaranya halangan kebudayaan antara disiplin yang menyebabkan ketiadaan hubungan antara disiplin. Selain faktor tersebut, faktor kurangnya percubaan yang benar-benar serius dalam kajian silang budaya. Hanya terdapat beberapa kajian yang

8 196 Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 20 berlangsung, antaranya kajian mengenai gejala skizofrenia dan depressi yang baru diterokai. Sehubungan itu, secara yang lebih spesifik, permasalahan dalam kajian ini iaitu melihat secara lebih dekat terhadap persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam amalan dan kebiasaan (custom) melayan dalam bidang kaunseling antara perspektif Barat dan Islam dan menganalisis samada perbezaan perspektif berasaskan bukti yang boleh diterima dan kukuh (saintifik) atau pun perbezaan berbentuk tradisi, atau dalam bentuk prasangka. Jurang Perspektif Islam dan Barat Usaha mendekatkan jurang kefahaman antara pandangan pemikir Barat dan Islam tentang pendekatan teori dan amalan melayan dalam bidang kaunseling. Usaha ini perlu memandangkan terdapat rungutan dalam kalangan pengamal kaunseling Muslim terutamanya berkenaan teori, etika serta amalan dalam kaunseling yang dipelajari mereka. Kesemua teori dan amalan kaunseling yang dipelajari itu merupakan hasil usaha pemikir Barat. Justeru, pengaruh teori-teori tersebut besar dan mencorakkan pengamalan kaunseling di negara kita. Dengan itu, perlunya diteroka penyesuaian teori dan amalan kaunseling yang tidak bertentangan dengan perspektif Islam. Sehubungan itu, pendedahan awal kepada pelajar-pelajar yang terdedah kepada aliran-aliran fikiran tertentu mengenai Islam, serta kumpulan yang mentafsirkan Islam secara rigid dengan menolak sama sekali sebarang tafsiran Islam selain daripada apa yang mereka fahami perlu diusahakan, khususnya berkaitan dengan bidang psikologi dan kaunseling. Sifat Islam yang dikatakan sesuai untuk semua zaman dan keadaan maka tuntutan agar kefahaman Islam diperluaskan bukan sahaja perlu malah sangat penting sebagai suatu teras dalam wacana keilmuan pada hari ini, termasuklah dalam bidang kaunseling. Asas Perspektif Islam dan Barat dalam Kaunseling Ilmu kaunseling yang bermula di Barat dirumus berasaskan nilai dan kepercayaan Barat, melalui pakar-pakar ilmu kejiwaan mereka. Pendapat mereka dijadikan asas kepada perkembangan bidang kaunseling moden hari ini (Sapora Sipon & Hafsah Yusof, 2014). Dalam hal ini, pakar-pakar Islam telah lama menyediakan asas-asas ramuan dari segi konseptual ilmu kejiwaan yang dilihat boleh menjadi batu asas kepada perkembangan ilmu kaunseling perspektif Islam. Arkoun (dalam Suadi Putro, 1998), menyatakan kata Islam dengan arti tunduk patuh (istislam). Terjemahan ini menurut Arkoun sama sekali tidak benar. Orang beriman itu bukan tunduk patuh di hadapan Allah, tetapi ia merasakan getaran cinta kepada Allah dan rasa ingin menyandarkan diri kepada apa yang diperintahkannya. Melalui wahyu, Allah meninggikan

9 Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam 197 manusia kepadanya sehingga dalam dirinya timbul baik sangka terhadap Sang Pencipta. Dengan pengertian demikian, Islam harus dipandang sebagai agama yang penuh dengan muatan-muatan spiritual demi kepuasan batin (rohani) manusia. Ia beragama kerana keperluannya untuk mengingat Tuhan, bukan kerana Tuhan ingin agar manusia mengingatinya. Izutsu (dalam Suardi Putro, 1998) pula menyatakan, pada masa pra Islam, kata Islam bererti menyerahkan atau mempasrahkan sesuatu yang sangat mulia. Dalam Al-Quran pengertian ini ditransformasikan menjadi tindakan penyerahan diri yang mengandungi otonomi demi kepentingan diri atau ego manusia sendiri. Dalam erti dasar, Muslim (kata pelaku dari Islam, seseorang yang menyerahkan dirinya) adalah orang yang melakukan penyerahan diri dan komitmen wujudnya (existence) terhadap Tuhan dan nabinabinya secara sukarela. Dari sudut etimologis, dalam bahasa Arab Islam bererti menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Ini bererti keadaan di mana seseorang menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Tetapi para ahli sejarah bahasa Arab menemukan erti lain dari kata Islam yang sangat sesuai dengan penggunaan kata tersebut di dalam Al-Quran: lapan kali kata Islam dipakai dalam erti mengembalikan jiwa kepada Allah, termasuk mengenal jiwa panggilan Allah. Manakala Isma il R. Al Faruqi (1990) memperkatakan tentang Islam sebagai agama yang dipilih oleh Allah. Oleh yang demikian ia adalah suatu cara yang lengkap dan suatu sistem yang komprehensif bagi kehidupan. Begitu keadaannya, bukan dalam teori sahaja. Islam adalah komprehensif dalam hal amalannya. Salahuddin Sanusi (dalam Muhammad Kamal Hassan, 1992) menggariskan beberapa premis teologi yang menjadi landasan kehidupan seseorang Muslim. Antaranya: a. Kehidupan di dunia adalah manifestasi ketauhidan seseorang terhadap Allah SWT. b. Terdapat suatu hubungkait antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Dengan itu, ianya menghasilkan implikasi ketaatan daripada setiap Muslim. c. Setiap Muslim disuruh oleh Allah SWT untuk menyebarkan risalah Tauhid, serta perlu disebarkan kepada semua manusia. Bagi Kassim Ahmad (1987), Islam adalah universal sifatnya. Dengan kata lain, keunikan Islam bukanlah bermaksud tidak ada sebarang percampuran antara idea-idea Islam dengan idea-idea kebaikan universal, malahan Islam yang mendokong kebaikan universal ini. Menurutnya Islam sebagai satu agama wahyu berbeza dengan falsafah-falsafah dan ideologi-ideologi sekular. Islam tidak sama dengan falsafah dan ideologi-ideologi tersebut. Namun, konsepkonsep seperti kebebasan, keadilan, kemajuan, pembangunan, kebaikan dan

10 198 Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 20 kejahatan mempunyai makna yang seratus-peratus sama dalam pelbagai pandangan hidup yang wujud di dunia pada hari ini. Inilah asas kemajuan iaitu satu nilai pokok yang dibela oleh Islam, dan asas inilah yang menjadi teras kepada kerjasama antarabangsa. Beliau mengkritik pemikiran sebahagian besar umat Islam, yang membentuk sebahagian besar umat Islam di dunia Islam pada hari ini terdapat semacam kesilapfahaman pada sebahagian umat di dalam memahami ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Manakala Malik Badri (1989) menekankan pemisahan antara ilmu jiwa Barat dengan unsur-unsur kerohanian. Menurut beliau konsep ilmu jiwa Barat diasaskan terutama sekali kepada pada nilai-nilai Barat, dengan adat istiadat Barat berasaskan kebendaan, yang membentuk ilmu psikologi Barat. Pemikir lain, Nurkholish Madjid (dalam Muhammad Kamal Hassan, 1992) menyatakan tentang pengaruh yang kuat aliran humanisme sehingga menggantikan peranan agama. Nurkholish melihat bahawa fenomena tersebut terhasil daripada rasa jemu pemikir Barat terhadap pembangunan sains yang menghilangkan rasa manusiawi dalam kalangan pemikir Barat. Justeru, boleh disimpulkan bahawa idea-idea yang dicetuskan mengenai Islam sangat pelbagai dan mencakupi tafsiran Islam yang luas, yang memberikan asas kefahaman penting dalam meletakkan perspektif Islam dalam pelbagai bidang ilmu termasuk kaunseling. Kesimpulan Daripada penulisan awal ini beberapa kesimpulan boleh dibuat. Antaranya, terdapat beberapa isu perbezaan perspektif dalam kedua-dua pendekatan Islam dan Barat sehingga pemikiran (atau teori) yang terhasil mempengaruhi corak amalan kaunseling kedua-dua aliran tersebut. Kedua, wujudnya keadaan kurang selesa bagi sesetengah pengamal kaunseling Islam dalam menggunakan perspektif yang dipelajari mereka, khasnya perspektif kaunseling Barat sebagai asas amalan kaunseling mereka. Justeru, terdapat keperluan kepada para pemikir Islam khasnya dalam bidang psikologi dan kaunseling untuk meneroka asas-asas keilmuan Islam berkaitan dengan kejiwaan untuk membina satu struktur ilmu kaunseling berdasarkan perspektif Islam. Rujukan Abd. Halim Othman & Amir Awang. (1993). Counseling in the Asia Pacific Region. Westport: Greenwood Publishing Group. Abd. Halim Othman. (1993). Psikologi Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

11 Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam 199 Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. (1969). Preliminary statement on a general theory of the islamization of the Malay - Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. (1978). Islam and secularisme. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM). Anwar al-jundi. (1983). Pengaruh Barat: Cabaran paling merbahaya kepada umat Islam. Kuala Lumpur: YADIM. Ahmad Kamar Abd. Rahman. (1982). Islam dan sains sosial: Allah, manusia dan masyarakat. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Arbuckle, D. S. (1955). Counselling: Philosophy, theory and practice. Boston: Allyn and Bacon. d Ardene, P. & Mahtani, A. (1989). Transcultural counselling in action. London: Sage Publications. George, R. L, & Cristani, T.S. (1990). Counseling: Theory and practice. New Jersey: Englewood Cliffs. H.M. Ariffin. (1977). Psikologi dakwah: Suatu pengantar studi. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. Hamid, Abd. Rashid. (1977). Mandate for Muslim Mental Heath Professionals: An Islamic Psychology Proceedings. AMSS First Symposium on Islam and Psychology. Hassan, Muhammad Kamal. (1982). Muslim Intellectual Responses to New Order Modernization in Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Isma il R. Al Faruqi. (1990). Fikiran dan Budaya Islam (terjemahan Masood Rashid). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kassim Ahmad. (1987). Polemik sastera Islam: Kassim Ahmad, Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Malik Badri. (1989). Konflik ahli psikologi Islam (terjemahan. Fadlullah Wilmot). Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Bhd. Noraini Ahmad. (2003). Konsep dan amalan Kaunseling. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributor. Sapora Sipon & Hapsah Yusof. (2014). Pengenalan kepada profesion kaunseling (edisi kedua). Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia. Suardi Putro. (1998). Mohammed Arkoun tentang Islam dan modernitas. Jakarta: Penerbit Paramadina. Yusmar Yusuf. (1991). Psikologi antarbudaya. Bandung: Penerbitan PT Remaja Rosdakarya. Zakaria Mohamad. (2010). Pola pengetahuan, kefahaman dan penggunaan teori dalam kalangan kaunselor di Malaysia. Jurnal Kemanusiaan, Bil 15.

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries : : -..... - - - : - Abstract: The paper aims to explore the lexical materials in the Arabic Malay Bilingual Dictionaries scattered in the Malay speaking world in general, and in Malaysia in particular.

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga

Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga Amar-Singh HSS (Dato Dr) Cert Theology (Aust, Hons), MBBS(Mal), MRCP(UK), FRCP(Glasg), MSc Community Paeds (Lond) Advisor,

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

berkait rapat dengan kebangkitan sains moden. Konsep modeniti yang didirikan oleh

berkait rapat dengan kebangkitan sains moden. Konsep modeniti yang didirikan oleh Bab 4: Pemikiran tentang Sains Islam oleh Beberapa Pemikir Islam Kontemporari Terpilih: Seyyed Hossein Nasr, Ismail al-faruqi, Ziauddin Sardar dan Syed Muhammad Naquib al-attas 4.0 Pengenalan: Secara amnya,

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS ABBAS NASERI TAHERI FBMK 2013 1 EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON

More information

The Malay Narrative Story Writing in the 1920S

The Malay Narrative Story Writing in the 1920S rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 234-249 The Malay Narrative Story Writing in the 1920S Khalid Ludin @ Jamaluddin, Fahed

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Takrifan Etika ethos

Takrifan Etika ethos BAB 1: ETIKA Takrifan Etika Berasal daripada perkataan greek ethos yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. Kamus Dewan (1995) - bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan.

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015)

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 121-133 www.ukm.my/jhadhari RELIGIO-HERMENEUTIK SEBAGAI MODEL PENYELIDIKAN DALAM KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN (Religious-Hermeneutics as a Research Model in the Field of

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. ISSN Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H

Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. ISSN Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin ISSN 1985-6830 Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H i Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 1-8 ii Jilid : Edisi Khas Volumn : Special Edition Makalah / Articles KANDUNGAN

More information

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 15 PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN DARIPADA TARIKH SO ALAN : Lisan : Datuk Jumat bin ldris [ Sepanggar] : 13 November 2014 : Datuk Jumat bin ldris minta MENTERI

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Ulasan Buku / Book Review

Ulasan Buku / Book Review ULASAN BUKU : Muslims, Christians and Jesus Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 135-140 www.ukm.my/jhadhari Ulasan Buku / Book Review Muslims, Christians and Jesus oleh Carl Medearis. 2008. Minnesota, Amerika

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching Intermediate Counselling (APN 2083) Pensyarah: Ustazah Dr. Nek Mah Bte Batri PhD Module Overview Participants must have the

More information

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Jurnal Arkeologi Malaysia September 2016, Vol 29, No 2, hlm. 35-42 ISSN 0128-0732 (Print) XXXX-XXXX (Online) Diterbitkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Muhamad

More information

THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG

THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2016 UNIVERSITY OF MALAYA

More information

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan **

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan ** SEJARAH PENERBITAN EMPAT JURNAL AWAL DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA (History of Four Early Journals Publication in Academy of Islamic Studies, University of Malaya) Oleh: Faisal @ Ahmad

More information

Kata kunci: Keadilan, pemimpin, faktor motivasi pekerja, Islam

Kata kunci: Keadilan, pemimpin, faktor motivasi pekerja, Islam Keadilan Dalam Kepimpinan Sebagai Faktor Motivasi Pekerja Noor Hidayah Samsudin Abstrak Amnya, pekerja merupakan antara aset penting bagi sesebuah institusi sama ada institusi lazim mahupun institusi Islam.

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI

KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI A thesis submitted in fulfilment ofthe requirements for the award ofthe

More information

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI)

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) CALON: NOOR SYAHIDA ABDUL RAHMAN 13P101007P BIDANG: SYARIAH DAN MUAMALAT PENYELIA BERSAMA O

More information

Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Spiritual

Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Spiritual ISLAMIYYAT 39(1) 2017: 57-65 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2017-3901-07) Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Spiritual The Society s Perception towards the Need of Spiritual

More information

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA Tahap Pemahaman dan Pengamalan Ilmu Mantik dalam Kalangan Mahasiswa UniSZA Muhammad Rashidi Wahab Mohd Faizul Azmi Razali Musa Mohd Hasrul Shuhari Abstrak Ilmu Mantik atau logik memainkan peranan penting

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim.

Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Pengenalan Teori Fungsionalisme. Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Kajian teori ini lebih tertumpu kepada fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

CABARAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MEDIA SOSIAL (Challenges of Islamic Education in Social Media Era)

CABARAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MEDIA SOSIAL (Challenges of Islamic Education in Social Media Era) 1 CABARAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MEDIA SOSIAL (Challenges of Islamic Education in Social Media Era) * Ab. Halim Tamuri 1, Nur Hanani Hussin 2 1Pejabat Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia Prosiding Bicara Dakwah kali ke 15: Pengurusan Dakwah Kontemporari Disunting oleh: Muhamad Faisal Ashaari, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK Burhanuddin Jalal Amnah Saayah Ismail Sayuti Ab Ghani ABSTRACT The world is so advanced and Islamic dakwah facing many challenges especially intensifies

More information

ANALISIS TEORI PARADIGMA (PARADIGM THEORY) HANS KÜNG DALAM KAJIAN AGAMA

ANALISIS TEORI PARADIGMA (PARADIGM THEORY) HANS KÜNG DALAM KAJIAN AGAMA ANALISIS TEORI PARADIGMA (PARADIGM THEORY) HANS KÜNG DALAM KAJIAN AGAMA AN ANALYSIS OF HANS KÜNG S PARADIGM THEORY IN RELIGIOUS STUDY Mohd Khairul Naim Che Nordin Department of `Aqidah & Islamic Thought.

More information

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor Abstrak Kertas ini mencadangkan penghayatan konsep tauhid dalam sesebuah organisasi

More information

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp. 236-244] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA:

More information

Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH

Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH Sumber : Kedah 1771-1821, The Search For Security and Independence, OXFORD UNIVERSITY PRESS LONDON NEW YORK Lampiran B : MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH SUMBER : LAMAN INFO

More information

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA i PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA SKRIPSI Oleh: RAPOLO LUMBAN GAOL 121201093/BUDIDAYA HUTAN

More information

THE UNIQUENESS OF MYSTIC AMONG THE SOCIETY OF MANDAILING IN LONGAT

THE UNIQUENESS OF MYSTIC AMONG THE SOCIETY OF MANDAILING IN LONGAT THE UNIQUENESS OF MYSTIC AMONG THE SOCIETY OF MANDAILING IN LONGAT A PAPER BY HANIM FAUZIAH NASUTION REG.NO.082202038 UNIVERSITY OF NORTH SUMATERA FACULTY OF CULTURE STUDIES DIPLOMA III ENGLISH STUDIES

More information