UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Size: px
Start display at page:

Download "UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN"

Transcription

1 UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL BIN AB. RESID DX115023DAJ04 MUHAMMAD ALHAFIQ BIN HAJA MYDIN DX100150DAJ04 MUHAMMAD ASYRAF BIN MASRI DX075317DAD04 MUHAMMAD ISLAH BIN SULAIMAN DX115028DAJ04 MUHAMMAD ZAKWAN BIN ZAMRI DX115033DAJ04 SESI - SEM 2012/ SEKSYEN 01 PENSYARAH PN. ZAHARAH BINTI MUSTAFFA

2 ISI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN 1 PENGENALAN Pendahuluan Objektif dan Skop 2 2 TAMADUN Peristilahan Bahasa Melayu Bahasa Arab Bahasa Inggeris Ciri-Ciri Tamadun 5 3 PERANAN AGAMA DALAM TAMADUN Pengenalan Perspektif Barat Perspektif Islam 8 4 KESIMPULAN Perspektif Barat Perspektif Islam 12 RUJUKAN 13

3 BAB 1 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Tamadun adalah peningkatan taraf hidup sesuatu masyarakat. Peningkatan ini adalah dari segi corak kehidupan bersifat nomad kepada corak kehidupan yang lebih baik dan teratur. Ia juga merupakan kemajuan yang dicapai oleh sesuatu masyarakat pada sesuatu zaman di mana kehidupan manusia disediakan dengan kemudahan hasil ciptaan teknologi pada masa itu. Secara mudahnya tamadun adalah corak kehidupan manusia yang telah mempunyai ciri-ciri kemajuan dan sentiasa mencari paningkatan dari masa ke semasa. Tamadun merujuk kepada perubahan daripada sesuatu yang bersifat tradisional kepada corak yang lebih sempurna dalam setiap aspek kehidupan seperti sistem pemerintahan, ekonomi dan komunikasi (Zaharah et al, 2012). Pengertian tamadun yang difahami oleh masyarakat hanya bersifat umum seperti kelompok manusia yang mengalami perubahan dalam kehidupan dan dikaitkan dengan proses dan hasil daripada kemajuan yang dicapai. Agama pula bermaksud kepercayaan kepada Tuhan atau satu kuasa ghaib seperti Dewa, dan amalan yang dilakukan disebabkan oleh kepercayaan tersebut. Agama merupakan kepercayaan oleh sesuatu komuniti dan bukan kepercayaan yang hanya melibatkan seseorang idividu.

4 2 Agama merupakan salah satu pengaruh yang dikaitkan dengan kemunculan dan perkembangan sesuatu tamadun dan salah satu elemen yang menjadi keutuhan atau keruntuhan sesuatu tamadun. Perbahasan mengenai ketamadunan sering mengaitkan agama sebagai salah satu perkara yang penting (Zaharah et al, 2012). 1.2 Objektif dan Skop Objektif tugasan ini adalah untuk membincangkan tentang tamadun dan agama serta kaitan agama dengan tamadun. Skop laporan ini melibatkan penerangan dari persepsi Barat dan Islam.

5 BAB 2 2 TAMADUN 2.1 Peristilahan Pelbagai istilah telah digunakan oleh para sarjana tentang pengertian tamadun bergantung kepada persepsi dan kesesuaian yang dipegang oleh sarjana tersebut. Kepelbagaian ini juga bergantung kepada masa, tempat dan peningkatan kemajuan yang dicapai (Zaharah et al, 2012). Tugasan ini akan menerangkan istilah tamadun dalam bahasa Melayu, Arab dan Inggeris. Secara umumnya kesemua bahasa tersebut mendefinisikan tamadun sebagai maju atau kemajuan Bahasa Melayu Istilah tamadun merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab iaitu 'tamaddun' dan diubah dengan menggugurkan huruf d yang kedua (Munif, 2002). Kamus Dewan pula menerangkan maksud tamadun sebagai keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik, dll) yg tinggi, peradaban. Ringkasnya istilah tamadun bermaksud kemajuan dari segi fizikal, pemikiran dan peradaban.

6 Bahasa Arab Peristilahan yang digunakan dalam bahasa Arab adalah umran, hadharah, madaniyah dan tamaddun. Perkataan umran dari segi bahasa bermaksud bandar. Istilah ini digunakan dalam ilmu ketamadunan oleh sarjana Islam Ibn Khaldun dalam bukunya yang terkenal iaitu al-muqaddimah. Beliau membahagikan umran kepada enam peringkat dan menegaskan umran adalah pencapaian kehidupan yang tinggi merangkumi aspek kehidupan dunia dan akhirat. Perkataan hadharah berasal daripada perkataan hadhara yang bermaksud tinggal di bandar dengan perilaku kehidupan yang tinggi. Perkataan hadharah pada asalnya digunakan oleh Ibn Khaldun sebagai bentuk ketamadunan dari segi ekonomi dan berlawanan dengan badwi (Arnason dan Stauth, 2004). Hadharah kemudiannya digunakan untuk maksud yang lebih meluas oleh beberapa sarjana antaranya ialah Al-Bustani dan Malik Bennabi (Zaharah et al, 2012). Istilah hadharah juga diambil dalam melaksanakan Konsep Islam Hadhari. Istilah madaniyyah berasal daripada perkataan madinah yang bermaksud kemajuan bandar atau kehidupan berasaskan bandar. Ianya bermaksud taraf kehidupan di kawasan bandar dengan pembangunan yang dirancang dan tersusun serta dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Madaniyyah lebih menekankan mengenai pembangunan dari segi fizikal. Istilah tamaddun pula berasal daripada perkataan maddana yang bermaksud membangunkan bandar atau mengubah menjadi bersifat bandar. Tamaddun juga dikatakan berasal dari perkataan madana yang bermaksud datang dan tinggal di bandar atau berkelakuan seperti orang bandar. Istilah tamaddun masih digunakan sehingga kini dan dipinjam oleh bahasa Melayu untuk istilah tamadun.

7 Bahasa Inggeris Istilah yang sering digunakan untuk tamadun dalam bahasa Inggeris ialah civilization dan culture. Civilization berasal daripada perkataan latin iaitu civitas yang bermaksud bandar. Perkataan bandar dirujuk untuk menggambarkan tamadun kerana bukti-bukti kemajuan yang dicapai oleh sesuatu tamadun mudah ditemui di kawasan bandar. Istilah civilization pada asalnya digunakan di Perancis untuk maksud perundangan tetapi kini digunakan untuk maksud tamadun. Istilah culture pula asalnya digunakan untuk tanaman atau kegiatan pertanian, di samping maksud lainnya adalah budaya. Oleh itu culture digunakan untuk maksud tamadun kerana kemajuan pertanian dan budaya merupakan ciriciri penting sesuatu tamadun. 2.2 Ciri-Ciri Tamadun Secara umumnya kebanyakan sarjana merumuskan ciri-ciri tamadun adalah adalah kemajuan dan peningkatan terhadap aspek-aspek berikut: 1. Penempatan kekal 2. Struktur organisasi sosial 3. Pemerintahan dan ekonomi 4. Bahasa dan tulisan 5. Agama dan kepercayaan 6. Budaya dan kesenian 7. Teknologi dan reka cipta

8 BAB 3 3 PERANAN AGAMA DALAM TAMADUN 3.1 Pengenalan Agama adalah suatu sistem kepercayaan berdasarkan usaha manusia untuk menjelaskan alam semesta dan fenomena semula jadi, biasanya melibatkan satu atau lebih kuasa dan juga yang menghendaki atau mengikat pengikut untuk mengikuti kewajipan agama yang ditetapkan. Dalam bahasa Melayu istilah agama berasal daripada bahasa sanskrit dengan kata a yang bermaksud tidak dan gama yang bermaksud kacau. Perkataan agama dalam bahasa Arab pula adalah deen dengan kata akarnya dana yang bermaksud adat kebiasaan, peraturan, undang-undang. Istilah agama dalam bahasa Inggeris pula adalah religion diterjemahkan sebagai kepercayaan, merendah diri. Durkheim (1912) mentakrifkan agama sebagai satu sistem bersepadu tentang kepercayaan dan amalan-amalan yang relatif kepada perkara-perkara suci. Ia menjadi moral kepada masyarakat di mana setiap orang berpegang kepadanya. Berdasarkan kajian arkeologi dan penemuan artifak, agama merupakan perkara yang penting dalam tamadun silam. Walau bagaimanapun peranan agama dalam tamadun agak berbeza bergantung kepada perspektif Barat atau Islam.

9 7 3.2 Perspektif Barat Umumnya Barat tidak membicarakan peranan agama dalam perkembangan tamadun selaras dengan ideologi mereka yang berasaskan konsep sekular. Kebanyakan pandangan yang diutarakan oleh sarjana Barat tentang tamadun hanya tertumpu pada kemajuan dalam aspek material sahaja. Pada masa dahulu agama memainkan peranan utama dalam tamadun Barat selepas kejatuhan Rom. Gereja memelihara setiap aspek kehidupan seperti sastera dan kebudayaan. Pada Zaman Pertengahan peranan gereja meningkat naik menjadi kuasa yang menyatukan Eropah. Binaan gereja pada masa itu menjadi senibina ikonik yang paling utama oleh tamadun Barat. Banyak universitiuniversiti di Eropah juga telah diasaskan oleh gereja pada masa itu. Bagaimanapun selepas beberapa konflik yang melibatkan agama seperti Perang Salib dan konflik antara Katolik dan Protestan, masyarakat Eropah pada zaman kebangkitan berpendapat agama adalah sesuatu yang tiada nilai untuk diperjuangkan. Para pemikir di zaman itu mencadangkan pengasingan yang mutlak antara agama dan kerajaan. Matlamat tersebut telah dimuatkan ke dalam Pindaan Pertama Perlembagaan Amerika Syarikat (Mueller, 2013). Sesetengah pihak pula menganggap agama sebagai penghalang ke arah kemajuan disebabkan salah faham tentang agama itu sendiri. Russell (1929) menyatakan tidak kira samada ajaran agama itu benar atau tidak, persoalan yang penting ialah sama ada ianya berguna. Jika kita percaya agama, tanggapan kita kepada apa yang baik akan berbeza daripada tanggapan jika kita tidak percaya. Russell juga berpendapat agama menghalang anak-anak daripada mendapatkan pendidikan yang rasional, menghalang kita daripada menghapuskan penyebab utama peperangan, menghalang kita daripada mengajar etika kerjasama saintifik bagi menggantikan doktrin lama tentang dosa dan hukuman. Beliau mengumpamakan agama sebagai naga yang mengawal pintu ke arah zaman kegemilangan.

10 8 Agama turut dibincangkan sebagai punca pertelingkahan antara tamadun. Huntington (1996) membahagikan tamadun utama dunia zaman sekarang berdasarkan agama dan budaya. Beliau seterusnya menyatakan akan berlaku pertembungan dan pertelingkahan antara tamadun antaranya disebabkan oleh perbezaan perkara setiap tamadun dari segi sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan yang paling penting agama. Beliau juga menyatakan konflik utama yang berlaku adalah antara Kristian dan Islam. Antara faktor yang menyumbang kepada konflik ini adalah usaha dakwah yang dibuat oleh setiap agama dan setiap agama berusaha menyatakan agama mereka adalah agama yang betul. Dari segi dialog peradaban pula, Weingardt (2007) menyatakan dalam konflik antara tamadun, agama berfungsi sebagai jambatan antara tamadun, bertindak ke arah pemahaman antara budaya dan bertindak ke arah pengurusan konflik. Jelaslah bahawa antara faktor yang menyebabkan Barat memisahkan agama daripada pentadbiran dan pembangunan adalah salah guna kuasa oleh pentadbir agama seperti paderi, salah faham masyarakat tentang agama mereka sendiri dan juga tuntutan agama yang tidak selari dengan kehendak pemimpin. 3.3 Perspektif Islam Peranan agama menurut perspektif Islam jelas dinyatakan melalui definisi tamadun itu sendiri. Umumnya sarjana Islam menyatakan tamadun adalah pencapaian dan kemajuan yang tinggi oleh masyarakat dalam setiap aspek kehidupan dari segi fizikal dan rohani. Segala bentuk kemajuan yang dicapai adalah berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadith. Agama dan tamadun mempunyai hubungan yang erat kerana kehidupan manusia sangat memerlukan agama (Zaharah et al, 2012).

11 9 Seterusnya kepentingan agama dalam tamadun Islam turut dinyatakan melalui asas tamadun itu sendiri. Tamadun Islam dibina berlandaskan kepada tiga asas utama iaitu akidah, syariat dan akhlak. Akidah merupakan kepercayaan, keyakinan dan kesetiaan seseorang terhadap tauhid. Syariat pula adalah aturan dan ketetapan yang ditentukan dalam menjalankan kehidupan. Akhlak pula merujuk kepada amalan yang dilakukan berlandaskan syariat dan hasil daripada akidah. Akidah, syariat dan akhlak juga merupakan aspek utama dalam agama Islam itu sendiri. Jelas di sini bahawa agama Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan perkembangan tamadun Islam. Islam merupakan agama yang menghasilkan tamadun dan bukan agama yang terhasil daripada tamadun. Dapat dikatakan juga bahawa Islam itu sendiri merupakan sebuah tamadun. Kepentingan agama juga dinyatakan berdasarkan kepada sumber tamadun Islam iaitu sumber wahyu dan sumber sokongan. Sumber wahyu merupakan sumber yang diambil daripada Al-Quran dan Hadith di mana sumber ini sendiri merupakan panduan utama dalam agama Islam. Sumber sokongan pula merupakan sumber yang berteraskan akal manusia seperti kajian dan penyelidikan termasuklah pencapaian oleh tamadun lain. Agama memainkan peranan dalam penggunaan sumber sokongan dengan memastikan sumber tersebut digunakan selari dengan tuntutan Al-Quran dan Hadith. Peranan agama turut dinyatakan dengan melihat kepada matlamat tamadun Islam. Matlamat utama tamadun Islam adalah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam (Zaharah et al, 2012). Hubungan manusia dengan Allah jelas menunjukkan betapa pentingnya agama dalam tamadun Islam. Hubungan sesama manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan bertujuan, untuk mewujudkan suasana yang harmoni dan sejahtera juga adalah berlandaskan kepada tuntutan agama. Hubungan manusia dengan alam pula bertujuan untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di dunia.

12 10 Setiap penjelasan yang telah dinyatakan jelas menunjukkan bahawa agama memainkan peranan yang sangat penting dalam tamadun Islam. Menurut prspektif Islam agama merupakan asas utama tamadun, sumber utama tamadun dan matlamat utama tamadun. Boleh dikatakan di sini bahawa Islam itu sendiri adalah sebuah tamadun. Menariknya pernyataan ini turut diakui oleh sarjana Barat. H.A.R Gibb menegaskan bahawa Islam merupakan tamadun yang sempurna. Dengan ini jelaslah bahawa agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses ketamadunan (Zaharah et al, 2012).

13 BAB 4 4 KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai peranan agama dalam perkembangan tamadun boleh dibahagikan kepada dua perspektif iaitu menurut pandangan Barat dan pandangan Islam. 4.1 Perspektif Barat Pada pandangan Barat agama pada asalnya merupakan salah satu matlamat mereka dalam peradaban melalui kolonialisme dan imperialisme. Mereka meningkatkan tahap peradaban mereka melalui faktor penerokaan wilayah baru atau penjajahan berdasarkan prinsip Gold, Gospel, Glory. Disamping meluaskan kawasan takluk mereka dan meningkatkan bekalan sumber untuk pembangunan dan ekonomi, mereka turut menyebarkan agama dalam usaha tersebut. Bagaimanapun Barat pada zaman ini telah mengasingkan agama daripada perkembangan tamadun dan wujudnya fahaman sekularisme. Agama hanyalah sebagai panduan untuk pembentukan moral dan etika seseorang individu, dan bukan lagi sebagai matlamat ataupun asas perkembangan tamadun. Mereka berpendapat campur tangan agama dalam urusan pentadbiran dan ekonomi boleh mengganggu proses ketamadunan.

14 12 Pengenalan teori hak asasi manusia oleh Barat memisahkan lagi peranan agama dengan peradaban. Berdasarkan teori ini setiap individu bebas melakukan apa sahaja asalkan tidak mengganggu orang lain walaupun bertentangan dengan agama. Contohnya ialah perkawinan sejenis yang telah dibenarkan di beberapa negeri di Amerika Syarikat dan beberapa negara lain. 4.2 Perspektif Islam Perspektif Islam pula menjadikan agama bukan sekadar matlamat perkembangan tamadun tetapi sebagai asas utama bersesuaian dengan definisi agama sebagai Nidham al-hayat. Dengan kata lain bukan tamadun yang menyebabkan perkembangan agama tetapi agama yang menjadikan pembentukan dan perkembangan tamadun. Islam menggalakkan apa jua aktiviti pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Panduan boleh diambil daripada mana-mana sumber walaupaun daripada tamadun lain seperti teknologi dan kaedah, asalkan tidak bertentangan dengan syariat kerana Islam menekankan bahawa matlamat tidak menghalalkan cara.

15 RUJUKAN Bertrand Russell (1929). Has Religion Made Useful Contributions to Civilization? Kansas: Haldeman-Julius Publications. Dennis C. Mueller (2013): The State and Religion. Review of Social Economy, 71(1), Routledge. Emile Durkheim (1912). The Elementary Forms of the Religious Life. London: George Allen & Unwin Ltd. Johann P. Arnason dan Georg Stauth (2004). Civilization and State Formation in the Islamic Context: Re-reading Ibn Khaldun. Thesis Eleven, 76, SAGE Publications. Markus A. Weingardt (2007). The Role of Religion in the Dialogue of Civilizations. Yearbook on the Organization for Security and Co-Operation in Europe, 17, OSCE. Samuel P. Huntington (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster. Zaharah Mustaffa, Nik Mohd Zaim Ab. Rahim dan Norhafizah Musa (2012). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: FTI, UTM.

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

Takrifan Etika ethos

Takrifan Etika ethos BAB 1: ETIKA Takrifan Etika Berasal daripada perkataan greek ethos yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. Kamus Dewan (1995) - bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan.

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester 1 / /2020. Panduan Module

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester 1 / /2020. Panduan Module UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery,Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan

Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan SOSIOHUMANIKA, 5(2) 2012 MUSTAPHA KAMAL AHMAD KASSIM ZAHIAH HARIS @ HARITH Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan IKHTISAR: Dalam kurikulum pendidikan guru, tamadun

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 15 PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN DARIPADA TARIKH SO ALAN : Lisan : Datuk Jumat bin ldris [ Sepanggar] : 13 November 2014 : Datuk Jumat bin ldris minta MENTERI

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

S3 :Siapakah penulis terawal yang mengupas dan mengetengahkan idea pengajian ketamadunan? AFarid Wajdi BJurji Zaydan CIbnu haldun DMuhammad Abduh

S3 :Siapakah penulis terawal yang mengupas dan mengetengahkan idea pengajian ketamadunan? AFarid Wajdi BJurji Zaydan CIbnu haldun DMuhammad Abduh TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) ARAHAN: A) JAWAB SEMUA SOALAN DALAM BORANG OMR YANG DISEDIAKAN B) DILARANG MEMBAWA KERTAS SOALAN INI KELUAR DARI DEWAN S1: Dalam bahasa Arab, istilah tamaddun yang

More information

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries : : -..... - - - : - Abstract: The paper aims to explore the lexical materials in the Arabic Malay Bilingual Dictionaries scattered in the Malay speaking world in general, and in Malaysia in particular.

More information

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor Abstrak Kertas ini mencadangkan penghayatan konsep tauhid dalam sesebuah organisasi

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp. 236-244] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA:

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

berkait rapat dengan kebangkitan sains moden. Konsep modeniti yang didirikan oleh

berkait rapat dengan kebangkitan sains moden. Konsep modeniti yang didirikan oleh Bab 4: Pemikiran tentang Sains Islam oleh Beberapa Pemikir Islam Kontemporari Terpilih: Seyyed Hossein Nasr, Ismail al-faruqi, Ziauddin Sardar dan Syed Muhammad Naquib al-attas 4.0 Pengenalan: Secara amnya,

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester Pendek / 1 / 2 (Short Semester / 1 / 2) Panduan Module

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester Pendek / 1 / 2 (Short Semester / 1 / 2) Panduan Module UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery,Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 SOALAN 1 1.1 Pengenalan 1.2 Peranan Etika Dalam Bidang Sains Dan Perubatan 1.3 Peranan Etika Dalam Perniagaan Dan Perdagangan 1.4 Peranan Etika Dalam Perhubungan Individu Dan

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim.

Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Pengenalan Teori Fungsionalisme. Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Kajian teori ini lebih tertumpu kepada fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan

More information

ANALISIS TEORI PARADIGMA (PARADIGM THEORY) HANS KÜNG DALAM KAJIAN AGAMA

ANALISIS TEORI PARADIGMA (PARADIGM THEORY) HANS KÜNG DALAM KAJIAN AGAMA ANALISIS TEORI PARADIGMA (PARADIGM THEORY) HANS KÜNG DALAM KAJIAN AGAMA AN ANALYSIS OF HANS KÜNG S PARADIGM THEORY IN RELIGIOUS STUDY Mohd Khairul Naim Che Nordin Department of `Aqidah & Islamic Thought.

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015)

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 121-133 www.ukm.my/jhadhari RELIGIO-HERMENEUTIK SEBAGAI MODEL PENYELIDIKAN DALAM KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN (Religious-Hermeneutics as a Research Model in the Field of

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2)

BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, pelajar akan dapat: 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) 2. Menghuraikan sumber-sumber ilmu

More information

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan **

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan ** SEJARAH PENERBITAN EMPAT JURNAL AWAL DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA (History of Four Early Journals Publication in Academy of Islamic Studies, University of Malaya) Oleh: Faisal @ Ahmad

More information

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK Burhanuddin Jalal Amnah Saayah Ismail Sayuti Ab Ghani ABSTRACT The world is so advanced and Islamic dakwah facing many challenges especially intensifies

More information

Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: x

Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: x Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: 1823-884x KONSEP KOMUNITI DAN PERKEMBANGANNYA: SUATU TINJAUAN KRITIKAL TERHADAP PENGGUNAANNYA (The Concept of Community and its Development: A Critical Review towards its

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Jurnal Arkeologi Malaysia September 2016, Vol 29, No 2, hlm. 35-42 ISSN 0128-0732 (Print) XXXX-XXXX (Online) Diterbitkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Muhamad

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam

Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 20: 189 199 189 Pembentukan Teori dan Amalan Kaunseling dari Perspektif Islam (Development of Theory and Practices in Counselling from Islamic Perspective) ZAINUDIN OMAR

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013 ii IMPROVEMENT OF LEARNING AND TEACHING THROUGH INSTRUCTIONAL SUPERVISION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (TVE) INSTITUTIONS IN NIGERIA: PRINCIPALS AND TEACHERS PERCEPTION. SADA ADAMU MAIGARI A thesis

More information

Genesis Tajribah Miskawayh dalam Tajarib al-umam

Genesis Tajribah Miskawayh dalam Tajarib al-umam ISLÓMIYYÓT 32 (2010): 25-39 Genesis Tajribah Miskawayh dalam Tajarib al-umam AZMUL FAHIMI KAMARUZAMAN ABSTRAK Penulisan ini membincangkan genesis atau asal usul idea Tajribah (pengalaman) Miskawayh yang

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR Siti Nur Atikah Binti Mohd Asri Dr. Tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti

More information

KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI

KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI A thesis submitted in fulfilment ofthe requirements for the award ofthe

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Konsep Pelantikan Pemimpin Dari Sudut Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Terhadap Teori- Teori Pemikiran Politik Islam

Konsep Pelantikan Pemimpin Dari Sudut Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Terhadap Teori- Teori Pemikiran Politik Islam Konsep Pelantikan Pemimpin Dari Sudut Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Terhadap Teori- Teori Pemikiran Politik Islam Mohd Ridzuan Mohamad Basri Ibrahim Abstrak Sejak kewafatan Rasulullah s.a.w. persoalan

More information

Academic Journal UiTM Pulau Pinang

Academic Journal UiTM Pulau Pinang A ^SsiM^^M) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA? \r p^ r University Publication Centre (UPENA) \ Academic Journal UiTM Pulau Pinang Volume 5, Number 2 December 2 0 0 9 Service Employees' Acceptance of Hotel Front

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM

BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM Perkembangan Akidah Ketuhanan BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM Monotheism dan Polytheism Peristilahan tentang konsep ketuhanan dalam pengkajian agama wujud dalam berbagai bentuk. Antaranya kita menemui

More information

Penghayatan Agama (Religiositi) dalam Pembangunan Keusahawanan

Penghayatan Agama (Religiositi) dalam Pembangunan Keusahawanan Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 20: 51 62 51 Penghayatan Agama (Religiositi) dalam Pembangunan Keusahawanan (Religiosity in Entrepreneurship Development) SOLAHUDDIN ABDUL HAMID, MOHD SOBHI ISHAK & HYDZULKIFLI

More information

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Internal factor in Religious Behavior Formation According to al-ghazali and Sigmund Freud Nor Nazimi Mohd Mustaffa

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

Ulasan Buku / Book Review

Ulasan Buku / Book Review ULASAN BUKU : Muslims, Christians and Jesus Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 135-140 www.ukm.my/jhadhari Ulasan Buku / Book Review Muslims, Christians and Jesus oleh Carl Medearis. 2008. Minnesota, Amerika

More information

BUDAYA AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN KREATIF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

BUDAYA AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN KREATIF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM BUDAYA AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN KREATIF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Mhd Hafiz Karami Bin Mhd Zain Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, Universiti Malaysia Kelantan PENDAHULUAN Industri kreatif merupakan

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 1(3), June 2017: 51-66 KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN ABSTRAK Abdul Qahhar

More information