PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN"

Transcription

1 Jurnal Pengajian Islam ISSN: E-ISSSN: , Bilangan 10, Isu II, Halaman PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Noraini Ismail 1, Riduan Makhtar 2* 1 Sarjana Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2 Jabatan Peradaban dan Potensi Insan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, * Penulis Penghubung Artikel diterima :6 Jun 17 Selepas Pembetulan:17 Dec 17 Diterima untuk diterbit :17 Dec 17 Abstrak Kaedah pengajaran dan pembelajaran merupakan satu cara untuk mencapai tujuan sesuatu pengajaran. Dalam pendidikan akidah, pengajaran dan pembelajaran yang baik bukan sahaja berupaya memindahkan ilmu pengetahuan, tetapi mampu meningkatkan amalan dalam kehidupan seharian. Justeru, kajian ini bertujuan mengenal pasti kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan akidah dan menganalisis kefahaman akidah dan hubungannya dengan penghayatan akhlak pelajarpelajar di Pondok Pasir Tumboh, Kelantan. Kajian ini menggunakan metodologi kajian kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan kajian tinjauan dan analisis dokumen. Instrumen soal selidik dan temu bual telah digunakan bagi mengumpul dan memperoleh data. Seramai 88 orang pelajar dipilih sebagai peserta kajian melalui pensampelan bertujuan. Data kajian ini telah dianalisis secara deskriptif menggunakan frekuensi, min dan sisihan piawai. Secara keseluruhan, hasil analisis dapatan kajian menunjukkan persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran akidah di institusi pondok adalah tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan kaedah pengajaran di institusi pondok masih relevan dalam suasana pembelajaran moden walaupun masih mengekalkan konsep pendidikan tradisional dan kefahaman akidah pelajar-pelajar menunjukkan tahap kefahaman akidah responden berada pada tahap yang tinggi. Analisis dapatan deskriptif berkaitan persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran akidah juga berada pada tahap yang tinggi. Suasana pembelajarannya yang mampu membentuk masyarakat sekitar dan menarik minat pelajar dari dalam mahupun luar negara menandakan institusi pondok masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

2 Dapatan kajian ini diharap mampu membantu institusi ini untuk terus berusaha memberi kefahaman agama kepada para pelajar sekaligus mengiktiraf dan memartabatkan institusi pondok sebagai institusi yang berwibawa. Kata kunci Akidah, pengajaran dan pembelajaran, frekuensi, min, sisihan piawai. Abstract Teaching and learning are way of achieving the purpose of teaching. In learning akidah (faith in God), good teaching and learning not only can transfer knowledge, but also enhance the daily practice. Therefore, this study is aimed at identifying the teaching and learning method of aqidah and analyzing the understanding of the faith and its relationship with the perceptiveness of students' in Pondok Pasir Tumboh, Kelantan. This research uses a quantitative and qualitative research methodology that involves survey and analysis of documents. Instruments of questionnaires and interviews were used to collect and obtain data. A total of 88 students were selected as research participants through purposeful sampling. The data of this study have been analyzed descriptively using frequency, mean and standard deviation. Overall, the findings of the study show that students' perceptions of the teaching and learning method of aqidah in 'pondok' institution are high. The findings also show that teaching methods in 'pondok' institution are still relevant in the context of modern learning despite it still maintaining the concept of traditional education and the understanding of the akidah show that the level of understanding the faith of the respondents is at high level. Descriptive findings on student perceptions on teaching and learning akidah are also high. The learning environment that is able to shape the surrounding community and attracts students from within and outside the country indicates that the teaching in 'pondok' institution still has a place in the community. The findings of this study are to help the institution to continue to provide religious understanding to students as well as to recognize and uphold the institution of 'pondok' institution as a credible institution. Keywords Akidah, teaching and learning, frequency, min and standard deviation. 1. Pengenalan Dalam era globalisasi serta dunia tanpa sempadan, ramai umat Islam hari ini telah terjerumus dengan kerosakan akidah dan keruntuhan akhlak lantaran terlalu terpengaruh dengan isu-isu semasa. Masalah yang sedang dihadapi ini adalah berpunca daripada kurangnya penekanan terhadap teras Pendidikan Islam iaitu pendidikan akidah. Oleh yang demikian, di tengah-tengah masyarakat yang rosak akidahnya, maka pengajaran dan JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

3 pembelajaran akidah menjadi satu aspek penting sebagai usaha untuk menerapkan kembali kepercayaan dan keyakinan yang sepenuhnya terhadap agama Islam. Justeru, kajian yang dijalankan ini adalah berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran akidah di pondok Pasir Tumboh, Kelantan. Agama merupakan fitrah semula jadi yang tertanam di dalam jiwa setiap manusia. Adalah mustahil suatu masa nanti dunia ini akan sunyi daripada agama. Keadaan ini berlaku kerana manusia dalam hidupnya akan selalu rindu dan merasa kosong jika berusaha untuk hidup tanpa agama (Sabiq, 1985). Agama fitrah bagi manusia adalah agama Islam yang mempunyai ciri-ciri yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, mengisi kekosongan dan memberi kesejahteraan abadi kepada seluruh umat manusia. Islam meletakkan akidah sebagai paksi yang menjadi asas bagi setiap sistem yang terkandung di dalamnya seperti sistem akhlak, kejiwaan, ekonomi, dan politik. Dengan terbinanya sistem-sistem tersebut, maka setiap umat Islam dituntut supaya mengimani akidah dengan penuh keyakinan tanpa kesangsian dan keraguan sebelum segala sesuatu yang lain (Mohd Sulaiman, 1986). Tanpa keimanan tersebut, kehidupan seseorang manusia tidak mungkin akan memberi apa-apa makna dan tidak boleh digelar sebagai Muslim bahkan segala amalan yang mewarnai kehidupannya hanyalah sia-sia (al-buti, 1996). Kepentingan akidah telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w melalui tempoh masa yang panjang iaitu selama tiga belas tahun di era Makkah yang bertujuan untuk mendidik dan mengajak masyarakat kepada akidah tauhid. Usaha baginda s.a.w membawa umat ini dari penyembahan berhala kepada akidah keimanan kepada Allah akhirnya berjaya membentuk satu generasi yang bangga dengan iman dan berpegang teguh dengan kebenaran. Selepas penghijrahan baginda ke Madinah, pendidikan akidah diteruskan di samping masyarakat juga dididik dengan didikan akhlak dan syariah. Pendekatan yang sama turut dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan para ulama Islam iaitu menekankan aspek akidah dalam kehidupan masyarakat. Para ulama umpamanya, banyak mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah Islam dan ilmu yang bersangkutan dengan kepentingannya (Abdul Salam, 2003). Antaranya Sayyid Sabiq (2011) menjelaskan jalan dan cara tarbiah yang paling unggul untuk memperbaiki perangai manusia adalah dengan cara menanam akidah di dalam jiwa. Hal ini kerana akidah mempunyai kesan yang kuat dalam hati dan jiwa manusia. Akidah yang berkesan dapat memberikan perkara yang lebih bermanfaat dan baik kepada jiwa. Ini kerana dengan mengenali Allah SWT akan menimbulkan perasaan jujur, membangkitkan cetusan kebaikan dan melahirkan keupayaan untuk bermuraqabah kepada Allah SWT dengan merasai bahawa Allah SWT sentiasa melihat dan mengawasi dirinya. Agama juga merangsang keinginan kepada perkara baik dan mulia serta menyisihkan perkara yang keji. Al-Qaradawi (1983) turut memberi penekanan terhadap kepentingan akidah. Beliau telah menjelaskan: JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

4 i. Akidah yang sahih melahirkan manusia yang benar-benar merdeka. ii. Insan yang merdeka hanya menyembah Allah iaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Esa dan hanya menjadi hamba kepadanya. iii. Akidah dapat membentuk manusia yang seimbang dunia dan akhirat. Matlamat dan cara hidup yang jelas dan tepat mampu menjadikan seseorang manusia melihat kehidupan dunia dan akhirat dengan lebih tepat. iv. Akidah merupakan sumber ketenangan kepada hati dan perasaan. Manusia yang berakidah teguh memiliki nilai-nilai positif dalam membina dan menjalani kehidupan. 2. Permasalahan Kajian Pendidikan Islam merupakan satu aspek pembelajaran yang penting dalam membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berketerampilan pada masa hadapan. Pendidikan Islam menjadi satu proses pengisian jiwa atau kerohanian bagi seseorang individu untuk melengkapkan dirinya sebagai seorang Muslim yang kamil. Sehubungan dengan itu, pengajarannya haruslah dilihat bukan hanya sekadar untuk lulus peperiksaan, bahkan memerlukan penghayatan dan pengamalan terhadap inti sari pembelajaran yang dipelajari. Justeru, bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan para pendidik perlu bijak serta kreatif dalam memilih dan merancang kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran yang baik bukan sahaja dapat membantu pelajar memperoleh ilmu pengetahuan, malah memupuk minat serta kemahiran pelajar (Ab. Jamir et al, 2012). 3. Objektif Kajian Objektif kajian adalah matlamat khusus yang hendak dicapai dalam sesebuah kajian. Objektif utama kajian ini adalah mengenal pasti kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan akidah dan menganalisis kefahaman akidah dan hubungannya dengan penghayatan akhlak pelajarpelajar di Pondok Pasir Tumboh, Kelantan. 4. Metodologi Kajian Metodologi melibatkan beberapa perkara utama perlu dibincangkan yang merangkumi aspek reka bentuk kajian, instrumen kajian, populasi dan sampel kajian, tatacara pengumpulan, dan penganalisisan data. Secara umumnya kajian ini melibatkan dua reka bentuk kajian iaitu kajian kuantitatif yang disokong oleh kajian kualitatif. Data kualitatif diunakan untuk analisis dokumen, analisis kandungan dan temu bual untuk mendapatkan maklumat berkaitan kaedah pengajaran dan pembelajaran akidah yang dijalankan di Pondok Pasir Tumboh. Maklumat dan data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif. Beberapa instrumen turut digunakan dalam kajian ini iaitu set soal selidik yang akan diedarkan bagi tujuan mengumpul dan memperoleh data JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

5 daripada responden berdasarkan keseluruhan populasi sebagai sampel kajian. Manakala set protokol temu bual digunakan untuk tujuan pengumpulan dan pemerolehan data melalui beberapa orang informan. Pengumpulan data dalam kajian ini diperoleh melalui soal selidik yang akan diedarkan kepada responden. Responden adalah terdiri daripada pelajar-pelajar di Pondok Pasir Tumboh yang berjumlah 88 orang. Temu bual separa berstruktur akan dijalankan kepada guru-guru pondok yang bertindak sebagai informan untuk mendapatkan maklumat berkaitan bahan rujukan, kaedah pengajaran dan pembelajaran serta maklumat tambahan yang berkaitan. Responden kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian di Pondok Pasir Tumboh bagi mewakili sampel kajian. Manakala informan yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada kalangan guru-guru pondok. Kajian ini menggunakan teknik statistik deskriptif. Data yang telah siap dikodkan akan dianalisis dengan menggunakan program Statistical Package for Social Sciences versi Item-item yang berbentuk negatif direkodkan semasa proses menganalisis data. Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Akidah Islam telah meletakkan elemen pendidikan pada kedudukan yang paling penting. Pendidikan merupakan satu ibadat yang sangat penting. Kepentingan pendidikan telah ditekankan oleh Allah SWT menerusi wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w dalam surah al-alaq 96:1-5 (Ahmad Mohd, 2011). Firman Allah SWT: Maksudnya: Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhan mu yang menciptakan (sekalian makhluk). Ia menciptakan manusia dari segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhan mu Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Menerusi ayat tersebut, Allah SWT memberi isyarat dan perintah yang amat jelas berkenaan pendidikan. Perkataan iqra yang bererti bacalah disebut oleh malaikat Jibrail a.s secara berulang-ulang kali kepada Rasulullah s.a.w telah menegaskan supaya umat manusia belajar, mengkaji dan mencari ilmu. Jika diteliti secara lebih mendalam, ayat ini telah mendidik dan mengajak orang beriman supaya menjadi orang yang berilmu (Mohd Yusuf, 2004). Rasulullah s.a.w telah menerapkan pendekatan ini dalam gerakan dakwah baginda membangunkan Islam. Usaha yang dilaksanakan oleh baginda telah meninggikan peradaban manusia kerana berjaya menjadi satu-satunya contoh tauladan yang terbaik dalam system pendidikan Islam. Di sebalik kejayaan ini terkandung falsafah pendidikan yang dapat dijadikan kerangka konsep falsafah pendidikan untuk panduan umat Islam hari ini (Kamarul Azmi & Ab. Halim, 2007). JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

6 Tokoh-tokoh pendidikan telah melahirkan pemikiran yang kritis dalam menterjemahkan maksud falsafah pendidikan Islam. Keadaan ini berlaku hasil daripada interpretasi mendalam dan kajian terhadap kejayaan pendidikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w serta pengalaman mereka sebagai tokoh pendidik (Kamarul Azmi & Ab. Halim, 2007). Antaranya Miqdad Yalchin (1977) menjelaskan bahawa pendidikan adalah proses perlaksanaan falsafah pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya sama ada dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan selaras dengan keperibadian yang digariskan oleh falsafah Islam agar sahsiah Islam dapat dibentuk pada setiap tingkah laku dalam semua keadaan. Al-Shaybani (1991) pula berpendapat falsafah pendidikan Islam ialah falsafah yang dirancang secara hikmat untuk menjadikan proses dan usaha pendidikan bagi sesuatu bangsa. Seterusnya Zawawi (1984) yang memetik daripada Majalah al- Muslim al- Mucasir menyebut, falsafah pendidikan Islam merupakan suatu gagasan konsep yang saling berkait dalam satu carta pemikiran berlandaskan kepada prinsip nilai yang dibawa oleh Islam. Ia adalah gagasan yang menggariskan beberapa langkah dan landasan ilmiah yang mana jika dilaksanakan dapat membentuk peribadi yang sesuai dengan akidah Islam. Sementara al-nahwi (dalam Kamarul Azmi & Ab. Halim, 2007) menjelaskan bahawa falsafah pendidikan Islam merupakan satu kerangka teori yang berada dalam landasan manhaj Allah SWT dalam lapangan pendidikan untuk membentuk, membina dan melatih manusia. Pendidikan menurut beliau adalah suatu proses membina insan dari aspek pemikiran, keimanan, intelektual, jasmani, dan emosi serta menyediakan manusia agar dapat memikul amanah Allah SWT dalam kehidupan dunia. Asas falsafah pendidikan dalam Islam menurut beliau terdiri daripada tiga perkara. Pertama, keimanan kepada Allah SWT, meninggikan kalimah-nya dan menyeru kepada jalan-nya. Kedua, manhaj rabbani iaitu penghayatan kepada al-quran dan sunnah. Ketiga, kesedaran dan penerokaan terhadap realiti alam dan manusia yang berteraskan kepada dua asas sebelumnya. Falsafah pendidikan Islam dapat difahami sebagai satu proses yang bukan sekadar untuk memindahkan ilmu pengetahuan bahkan menekankan pembinaan karakteristik individu secara total sesuai dan selaras dengan kehendak Allah SWT. Pendidikan merupakan kata terbitan daripada perkataan didik yang membawa maksud jaga, pelihara atau ajar dengan hati-hati sejak kecil (Noresah, 2005). Dalam bahasa Inggeris, pendidikan disebut sebagai education yang dikatakan berasal daripada cantuman dua kata Latin iaitu e ex dan ducereduc. Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa perkataan yang digunakan bagi merujuk kepada pendidikan. Perkataan yang kerap digunakan antaranya perkataan ta lim yang bererti mengajar, perkataan tarbiyyah yang bererti mengasuh, memelihara atau memimpin, dan perkataan ta dib yang bererti mendidik, mengajar adab atau membentuk akhlak (Abdullah, 1995). Secara umum, perkataan ta lim, tarbiyyah dan ta dib bermaksud pendidikan. Jika diteliti secara lebih mendalam ternyata ketiga-tiga perkataan ini mempunyai maksud yang berlainan. Menurut sarjana JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

7 pendidikan, perkataan ta lim mempunyai pengertian yang sempit dan lebih menumpukan kepada aspek pengajaran. Perkataan tarbiyyah pula mempunyai makna yang lebih luas yang bukan sahaja mencakupi pendidikan kepada manusia malah kepada makhluk Allah SWT yang lain. Perkataan tarbiyyah lebih kerap digunakan di seluruh tanah Arab termasuk Malaysia berbanding perkataan-perkataan lain (Abdullah, 1995). Bagaimanapun, al-attas (1980) berpendapat bahawa perkataan ta dib adalah lebih tepat bagi menggambarkan proses pendidikan manusia kerana ia mempunyai makna yang lebih spesifik. Dari sudut istilah, al- Shaybani (1991) mendefinisikan pendidikan sebagai membina atau membentuk keperibadian yang sempurna dalam berbagai-bagai aspek berhubung dengan jasmani, rohani, akal, amalan dan sosial bagi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Hassan Langgulung (1991) pula mendefinisikan pendidikan dalam dua pengertian. Pendidikan dalam pengertian yang umum meliputi hampir semua bidang aktiviti manusia daripada paling sederhana hingga kepada aktiviti yang kompleks. Pendidikan dalam pengertian yang khusus pula meliputi aktiviti manusia untuk memelihara kelangsungan hidup sama ada sebagai seorang individu atau sebagai anggota masyarakat. Bagaimanapun, perkataan pendidikan apabila digabungkan dengan perkataan Islam memberi pengertian yang berbeza dengan maksud pendidikan. Al-Qaradawi (1980), pendidikan Islam adalah pendidikan bagi keseluruhan hidup termasuk akal dan hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Tujuannya adalah untuk menyediakan manusia dalam mengharungi kehidupan sama ada susah atau senang di samping menyediakan mereka untuk menghadapi pelbagai karenah masyarakat. Al-Attas (1980) telah mendefinisikan pendidikan Islam sebagai usaha yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu dari aturan penciptaan sehingga membimbing mereka ke arah kebaikan. Abd. Halim El-Muhammady (1993) secara panjang lebar mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mendidik dan melatih akal, jasmani, rohani dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu al-quran dan sunnah, pengalaman salaf al-salih serta ilmuwan muktabar untuk melahirkan insan soleh yang mampu memikul tanggungjawab sebagai khalifah Allah SWT dalam mengimarahkan alam ini untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sementara Ulwan (2000) mempunyai definisi yang tersendiri terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada pandangan beliau adalah usaha untuk menyediakan dan membentuk anak didik agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi manusia soleh di dalam kehidupan ini. Pendidikan untuk anak-anak yang digariskan oleh beliau adalah bermula daripada pemilihan pasangan hidup sehingga kepada melahirkan anak dan anak itu meningkat dewasa. Menurut beliau lagi, pendidikan Islam yang ideal ialah meliputi aspek-aspek pendidikan keimanan, akhlak, jasmani, akal, psikologi, sosial dan seks. Dapat disimpulkan, pendidikan manusia dalam semua aspek pembentukan sama ada dari aspek jasmani, rohani, akal mahupun dari JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

8 aspek sosial hendaklah bersumberkan al-quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Kegagalan untuk meletakkan al-quran dan sunnah dalam pendidikan Islam akan menyebabkan kegagalan dalam membentuk sahsiah Muslim yang komited terhadap tuntutan agama. Pendidikan Islam mempunyai kekuatannya yang tersendiri kerana berupaya meletakkan asas yang kukuh dalam pembinaan tamadun manusia yang cemerlang sama ada dalam aspek duniawi mahupun ukhrawi. Oleh yang demikian, falsafah, konsep serta matlamat pendidikan Islam mestilah berkait rapat dan mempunyai sebatian dengan roh al-quran serta perjalanan hidup para rasul khususnya cara hidup Rasulullah s.a.w. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk melahirkan individu yang serba lengkap sama ada dari segi rohani dan jasmani, dan juga dari segi material atau sosial dalam mencapai kebahagiaan hidup dan keredhaan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan bagi melatih dan mendidik jasmani, rohani, akal, akhlak dan sosial manusia ke arah kehidupan yang bermakna di dunia dan di akhirat bersumberkan al- Quran dan sunnah. Sistem pendidikan menurut Islam bukan sekadar melahirkan manusia biasa tetapi melahirkan insan al-kamil yang hanya boleh diperoleh melalui sistem pendidikan yang berasaskan akidah yang betul menurut acuan Islam. 5. Analisis Kajian Kajian yang dijalankan menggunakan analisis statistik secara deskriptif. Proses penganalisisan data menggunakan Statistical Package for Social Sciences 83 (SPSS) bagi menjawab semua persoalan kajian iaitu persepsi pelajar-pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran ilmu akidah di Pondok Pasir Tumboh, Kelantan dan tahap kefahaman akidah pelajarpelajar di Pondok Pasir Tumboh negeri Kelantan (konsep akidah secara umum, perkara asas akidah yang merangkumi keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, hari Akhirat serta keimanan kepada Qadak dan Qadar. Bagi menghuraikan nilai min yang diperoleh, pengkaji telah menggunakan jadual interpretasi statistik penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial yang telah dirumuskan oleh Alias Baba (1999) seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 4.7: Jadual 4.7 Interpretasi min penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial Skor Min Interpretasi Sangat Rendah Rendah Sederhana Sangat Sumber: Alias Baba (1999) JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

9 Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Akidah di Pondok Pasir Tumboh Jadual 4.8 di bawah menunjukkan respons yang diberikan oleh pelajarpelajar bagi setiap item persepsi pengajaran dan pembelajaran akidah. Nilai-nilai yang diperoleh daripada analisis ini adalah; (B01) Pengajaran akidah Islam selalu disampaikan secara syarahan (min = 3.42, sp = 1.251). (B02) Saya mudah memahami kandungan pengajaran melalui syarahan yang guru berikan (min = 4.05, sp = 0.872). (B03) Guru saya sering bercerita dalam kuliah akidah Islam (min = 4.14, sp = 0.776). (B04) Cerita yang disampaikan oleh guru menarik perhatian saya (min = 4.33, sp = 0.738). (B05) Guru saya sering mengadakan perbincangan berkumpulan (min = 3.69, sp = 1.060). (B06) Saya suka mengambil bahagian dalam aktiviti perbincangan (min = 3.92, sp = 0.892). (B07) Guru saya sering menunjukkan cara melaksanakan ibadat dengan betul (min = 4.57, sp = 0.678). (B08) Guru saya sering mengemukakan pelbagai persoalan (min = 4.17, sp = 0.900). (B09) Guru saya sering membuat aktiviti/latihan bagi menghafal ayat-ayat hafazan di dalam kuliah (min = 3.97, sp = 1.066). (B10) Aktiviti pengulangan membantu saya menguasai fakta dan kemahiran (min = 4.46, sp = 0.679). (B11) Saya selalu diminta oleh guru melakukan bacaan berulang kali (min = 3.93, sp = 1.026). (B12) Guru Pendidikan Akidah saya pernah mengadakan lawatan sambil belajar (min = 3.49, sp = 1.278). Nilai-nilai yang diperoleh daripada hasil analisis ini bila dirujuk kepada cara interpretasi yang dicadangkan oleh Alias Baba (1999) didapati bahawa secara keseluruhan persepsi pengajaran dan pembelajaran akidah yang terdapat dalam kalangan pelajar-pelajar berada pada tahap tinggi iaitu (min = 4.01, sp = 0.934). Jadual 4.8 Persepsi pengajaran dan pembelajaran akidah Kod Item Min SP Tahap B01 Pengajaran akidah Islam selalu disampaikan secara syarahan B02 Saya mudah memahami kandungan B03 Guru saya sering bercerita dalam kuliah akidah Islam B04 Cerita yang disampaikan oleh guru menarik perhatian saya B05 Guru saya sering mengadakan perbincangan berkumpulan B06 Saya suka mengambil bahagian dalam aktiviti perbincangan JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

10 B07 Guru saya sering menunjukkan cara melaksanakan ibadat dengan betul B08 Guru saya sering mengemukakan pelbagai persoalan B09 Guru saya sering membuat aktiviti/latihan bagi menghafal ayat-ayat hafazan di dalam kuliah B10 Aktiviti pengulangan membantu saya menguasai fakta dan kemahiran B11 Saya selalu diminta oleh guru melakukan bacaan berulang kali B12 Guru Pendidikan Akidah saya pernahmengadakan lawatan sambil belajar Faktor pembelajaran sosial secara keseluruhan Sangat Sangat Sumber: Soal selidik (2014) Pengetahuan dan Kefahaman Akidah Pelajar-Pelajar di Pondok Pasir Tumboh Jadual 4.9 di bawah menunjukkan tahap pengetahuan dan kefahaman akidah pelajar (konsep akidah keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada nabi dan rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada qadak dan qadar). Daripada analisis statistik deskriptif yang dijalankan, nilai-nilai yang diperoleh bagi setiap konsep tersebut adalah; min = 4.31, sp = 0.94 (konsep akidah), min = 4.75, sp = 0.59 (keimanan kepada Allah), min = 4.81, sp = 0.53 (keimanan kepada malaikat), min = 4.81, sp = 0.52 (keimanan kepada kitab), min = 4.14, sp = 0.85 (keimanan kepada nabi dan rasul) min = 4.59, sp = 0.71 (keimanan kepada hari akhirat, min = 4.41, sp = 0.82 (keimanan kepada qadak dan qadar). Nilai-nilai yang diperoleh daripada hasil analisis ini bila dirujuk kepada cara interpretasi yang dicadangkan oleh Alias Baba (1999) bahawa secara keseluruhan pelajar-pelajar yang dikaji mempunyai tahap pengetahuan dan kefahaman akidah yang tinggi bagi setiap konsep tersebut (konsep akidah keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada nabi dan rasul, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada qadak dan qadar). Didapati skor min tertinggi adalah pada konsep keimanan kepada malaikat dan konsep keimanan kepada kitab, seterusnya diikuti dengan konsep keimanan kepada Allah, konsep keimanan kepada hari akhirat, konsep keimanan kepada qadak dan qadar, konsep akidah secara umum, dan konsep keimanan kepada nabi dan rasul. Bagaimanapun, nilai min yang diperoleh oleh pelajar-pelajar secara keseluruhannya berada pada JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

11 tahap yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai tahap pengetahuan dan kefahaman yang baik kepada seluruh konsep akidah tersebut. Jadual 4.9 Pengetahuan dan kefahaman akidah Kod Item Min SP Tahap 1 Konsep akidah secara umum Sangat 2 Konsep keimanan kepada Allah Sangat 3 Konsep keimanan kepada Malaikat Sangat 4 Konsep keimanan kepada Kitab Sangat 5 Konsep keimanan kepada Nabi dan Rasul Konsep keimanan kepada Hari Sangat Akhirat 7 Konsep keimanan kepada Qadak dan Qadar Sangat Sumber: Soal selidik (2014) Respons Pelajar Bagi Setiap Item Konsep Akidah Jadual 4.10 di bawah menunjukkan respons yang diberikan oleh pelajarpelajar bagi setiap item yang menggambarkan pengetahuan pelajar tentang konsep akidah. Nila-inilai yang diperoleh daripada analisis ini adalah; (C01) Akidah yang benar bermaksud keyakinan yang kuat terhadap kewujudan Allah Yang Maha Esa, (min = 4.77, sp = 0.497), (C02) Mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan al-quran dan al-sunnah adalah ciri-ciri akidah yang salah (min = 4.15, sp = 1.491). (C03) Hanya dengan mempercayai kewujudan Allah SWT sudah cukup untuk melengkapkan akidah saya (min = 2.79, sp = 1.529). (C04) Al- Quran bukanlah sumber utama akidah Islam (min = 4.56, sp = 1.020). (C05) Manusia boleh mengubah rukun iman mengikut keperluan semasa (min = 4.85, sp = 0.638). (C06) Akidah adalah asas kepada pembinaan jati diri umat Islam (min = 4.74, sp = 0.493). Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya pelajar memberikan respons yang positif dan memperoleh skor min yang tinggi terhadap item-item yang menggambarkan konsep akidah kecuali pada item soalan B03 iaitu pelajar-pelajar memberikan respons pada tahap sederhana. Ini menunjukkan bahawa pelajar kurang bersetuju dengan mempercayai kewujudan Allah sudah cukup untuk melengkapkan akidah mereka. JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

12 Jadual 4.10 Respons pelajar bagi setiap item konsep akidah Kod Item Min SP Tahap C01 Akidah yang benar bermaksud keyakinan yang kuat terhadap kewujudan Allah Yang Maha Esa C02 Mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan al-quran dan al-sunnah adalah ciri-ciri akidah yang salah C03 Hanya dengan mempercayai kewujudan Allah SWT sudah cukup untuk melengkapkan akidah saya C04 Al-Quran bukanlah sumber utama akidah Islam C05 Manusia boleh mengubah rukun iman mengikut keperluan semasa Sangat Sederhana Sangat Sangat C06 Akidah adalah asas kepada pembinaan jati diri umat Islam Sumber: Soal selidik (2014) Respons Pelajar Bagi Setiap Item Keimanan Kepada Allah Jadual 4.11 di bawah menunjukkan respons yang diberikan oleh pelajarpelajar bagi setiap item yang menggambarkan pengetahuan pelajar tentang keimanan kepada Allah. Nilai-nilai yang diperoleh daripada analisis ini adalah; (C07) Orang yang beriman kepada Allah SWT meyakini kewujudan-nya tanpa ragu-ragu (min = 4.86, sp = 0.345). (C08) Keimanan kepada Allah SWT dapat menghalang kerosakan dan penyelewengan di muka bumi (min = 4.59, sp = 0.930). (C09) Allah SWT mengetahui setiap perkara yang kita lakukan (min = 4.93, sp = 0.254). (C10) Sifat-sifat Allah SWT serupa dengan sifat-sifat manusia (min = 4.92, sp = 0.378). (C11) Akal manusia mempunyai keupayaan yang tidak terbatas (min = 4.45, sp = 1.059). (C12) Orang yang beriman hanya takut kepada Allah SWT (min = 4,76, sp = 0.628). Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya pelajar memberikan respons yang positif dan memperoleh skor min yang tinggi terhadap item-item yang menggambarkan konsep iman kepada Allah. Jadual 4.11 Respons pelajar bagi setiap item keimanan kepada Allah Kod Item Min SP Tahap C07 Orang yang beriman kepada Allah SWT meyakini kewujudan-nya tanpa ragu-ragu Sangat JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

13 C08 C09 C10 Keimanan kepada Allah SWT dapat menghalang kerosakan dan penyelewengan di muka bumi Allah SWT mengetahui setiap perkara yang kita lakukan Sifat-sifat Allah SWT serupa dengan sifat-sifat manusia Sangat Sangat Sangat C11 C12 Akal manusia mempunyai keupayaan yang tidak terbatas Sangat Orang yang beriman hanya takut Sangat kepada Allah SWT Sumber: Soal selidik (2014) Respons Pelajar Bagi Setiap Item Keimanan Kepada Malaikat Jadual 4.12 di bawah menunjukkan respons yang diberikan oleh pelajarpelajar bagi setiap item yang menggambarkan pengetahuan pelajar tentang keimanan kepada malaikat. Nilai-nilai yang diperoleh daripada analisis ini adalah; (C19) Beriman kepada malaikat termasuk dalam salah satu rukun iman (min = 4.91, sp = 0.291). (C20) Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan daripada Nur (cahaya) (min = 4.85, sp = 0.357). (C21) Malaikat adalah jenis makhluk ghaib tetapi mampu menjelmakan dirinya dengan izin Allah SWT (min = 4.77,sp = 0.638). (C22) Sifat Malaikat yang paling utama adalah ketaatan mutlak kepada Allah SWT (min = 4.82, sp = 0.561). (C23) Malaikat ialah makhluk yang bertugas untuk Allah SWT tanpa memperoleh balasan pahala (min = 4.63, sp = 0.855). (C24) Seorang Muslim percaya semua perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan dicatat oleh malaikat (min = 4.89, sp = 0.492). Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya pelajar memberikan respons yang positif dan memperoleh skor min yang tinggi terhadap itemitem yang menggambarkan konsep iman kepada malaikat. Jadual 4.12 Respons pelajar bagi setiap item keimanan kepada malaikat Kod Item Min SP Tahap C19 C20 C21 Beriman kepada malaikat termasuk dalam salah satu rukun iman Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan daripada Nur (cahaya) Malaikat adalah jenis makhluk ghaib tetapi mampu menjelmakan dirinya dengan izin Allah SWT Sangat Sangat Sangat JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

14 C22 Sifat Malaikat yang paling utama adalah ketaatan mutlak kepada Allah SWT Sangat C23 Malaikat ialah makhluk yang bertugas untuk Allah SWT tanpa memperoleh balasan pahala Sangat C24 Seorang Muslim percaya semua perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan dicatat oleh malaikat Sangat Sumber: Soal selidik (2014) Respons Pelajar Bagi Setiap Item Keimanan Kepada Kitab Jadual 4.13 di bawah menunjukkan respons yang diberikan oleh pelajarpelajar bagi setiap item yang menggambarkan pengetahuan pelajar tentang keimanan kepada kitab. Nilai-nilai yang diperoleh daripada analisis ini adalah; (C25) Zabur, Injil, Taurat dan al-quran adalah kitabkitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada rasul-rasulnya (min = 4.90, sp = 0.334). (C26) Al-Quran adalah panduan hidup manusia (min = 4.91, sp = 0.291). (C27) Beriman dengan al-quran bermaksud meyakini isi kandungannya tanpa ragu-ragu (min = 4.81, sp = 0.451). (C28) Al- Quran adalah mukjizat Rasulullah s.a.w (C29) Kandungan al-quran tidak sesuai pada masa sekarang (min = 4.82, sp = 0.443). (C30) Seorang Muslim tidak perlu mengetahui hukum tajwid untuk membaca al-quran (min = 4.82, sp = 0.674). Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya pelajar memberikan respons yang positif dan memperoleh skor min yang tinggi terhadap item-item yang menggambarkan konsep iman kepada kitab. Jadual 4.13 Respons pelajar bagi setiap item iman kepada kitab Kod Item Min SP Tahap C25 Zabur, Injil, Taurat dan al-quran adalah kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada rasul-rasul-nya C26 Al-Quran adalah panduan hidup manusia C27 Beriman dengan al-quran bermaksud meyakini isi kandungannya tanpa ragu-ragu C28 Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah s.a.w Sangat Sangat Sangat Sangat JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

15 C29 Kandungan al-quran tidak sesuai pada masa sekarang Sangat C30 Seorang Muslim tidak perlu Sangat mengetahui hukum tajwid untuk membaca al-quran Sumber: Soal selidik (2014) Respons Pelajar Bagi Setiap Item Keimanan Kepada Nabi Dan Rasul Jadual 4.14 di bawah menunjukkan respons yang diberikan oleh pelajarpelajar bagi setiap item yang menggambarkan pengetahuan pelajar tentang keimanan kepada nabi dan rasul. Nilai-nilai yang diperoleh daripada analisis ini adalah; (C13) Nabi adalah seorang lelaki yang diwahyukan oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat kepada seluruh umat Islam (min = 1.68, sp = 1.265). (C14) Nabi Muhammad s.a.w bukan nabi yang terakhir (min = 4.74, sp = 0.828). (C15) Kita tidak wajib mempercayai kewujudan Nabi (min = 4.80, sp = 0.679). (C16) Semua sejarah Rasul tidak boleh dipercayai (min = 4.91, sp = 0.391). (C17) Seorang Muslim mempercayai Rasul diciptakan daripada Nur (cahaya) (min = 3.92, sp = 1.498). (C18) Seorang Muslim perlu melafazkan ucapan selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w (min = 4.79, sp = 0.463). Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya pelajar memberikan respons yang positif dan memperoleh skor min yang tinggi terhadap item-item yang menggambarkan konsep iman kepada nabi dan rasul kecuali pada item soalan B13 iaitu pelajar-pelajar memberikan respons pada tahap sangat rendah. Jadual 4.14 Respons pelajar bagi setiap item keimanan kepada nabi dan rasul Kod Item Min SP Tahap C13 Nabi adalah seorang lelaki yang diwahyukan oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat kepada seluruh umat Islam C14 Nabi Muhammad s.a.w bukan nabi yang terakhir C15 Kita tidak wajib mempercayai kewujudan Nabi C16 Semua sejarah Rasul tidak boleh dipercayai C17 Seorang Muslim mempercayai Rasul diciptakan daripada Nur (cahaya). C18 Seorang Muslim perlu melafazkan ucapan selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w setiap kali mendengar namanya disebut Sangat Rendah Sangat Sangat Sangat Sangat JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

16 Sumber: Soal selidik (2014) Respons Pelajar Bagi Setiap Item Keimanan Kepada Hari Akhirat Jadual 4.15 di bawah menunjukkan respons yang diberikan oleh pelajarpelajar bagi setiap item yang menggambarkan pengetahuan pelajar tentang keimanan kepada hari akhirat. Nilai-nilai yang diperoleh daripada analisis ini adalah; (C31) Hari kiamat, hari akhirat dan hari kebangkitan semula adalah perkara yang sama (min = 3.98, sp = 1.497). (C32) Beriman kepada hari akhirat bukanlah satu kewajipan (min = 4.86, sp = 0.507). (C33) Manusia akan dibangkitkan semula di padang Mahsyar untuk dihisab segala amalan baik dan buruk mereka di dunia (min = 4.86, sp = 0.345). (C34) Yakin pada hari akhirat dapat membentuk diri orang Islam membina akhlak yang baik (min = 4.67, sp = 0.519). Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya pelajar memberikan respons yang positif dan memperoleh skor min yang tinggi terhadap item-item yang menggambarkan konsep iman kepada hari akhirat. Jadual 4.15 Respons pelajar bagi setiap item keimanan kepada hari akhirat Kod Item Min SP Tahap C31 Hari kiamat, hari akhirat dan hari kebangkitan semula adalah perkara yang sama C32 Beriman kepada hari akhirat bukanlah satu kewajipan Sangat Sangat C33 Manusia akan dibangkitkan semula di padang Mahsyar untuk dihisab segala amalan baik dan buruk mereka di dunia Sangat C34 Yakin pada hari akhirat dapat membentuk diri orang Islam membina akhlak yang baik Sangat Sumber: Soal selidik (2014) Respons Pelajar Bagi Setiap Item Keimanan Kepada Qadak Dan Qadar Jadual 4.16 di bawah menunjukkan respons yang diberikan oleh pelajarpelajar bagi setiap item yang menggambarkan pengetahuan pelajar tentang keimanan kepada qadak dan qadar. Nilai-nilai yang diperoleh daripada analisis ini adalah; (C35) Allah SWT yang mengatur dan menentukan segala yang ada dan berlaku di alam ini (min = 4.89, sp = 0.319). (C36) Allah SWT mengetahui semua perbuatan manusia termasuk yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku (min = 4.93, sp = 0.254). (C37) Kebahagiaan hidup adalah datang daripada usaha manusia (min = 3.51, sp = 1.493). (C38) Seorang Muslim tidak perlu berusaha JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

17 kerana segala-galanya telah ditentukan oleh Allah SWT (min = 4.63, sp = 0.835). (C39) Keimanan kepada qadak dan qadar adalah pendorong kepada sifat tidak berputus asa (min = 4.56, sp = 0.679). (C40) Kejayaan dan kegagalan sesuatu perkara adalah berpunca dari usaha manusia sematamata (min = 3.99, sp = 1.342). Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya pelajar memberikan respons yang positif dan memperoleh skor min yang tinggi terhadap item-item yang menggambarkan konsep iman kepada qadak dan qadar. Jadual 4.16 Respons pelajar bagi setiap item keimanan kepada qadak dan qadar Kod Item Min SP Tahap C35 C36 C37 C38 C39 C40 Allah SWT yang mengatur dan menentukan segala yang ada dan berlaku di alam ini Allah SWT mengetahui semua perbuatan Sangat manusia termasuk yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku Kebahagiaan hidup adalah datang daripada Sangat usaha manusia Seorang Muslim tidak perlu berusaha kerana Sangat segala-galanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Keimanan kepada qadak dan qadar adalah Sangat pendorong kepada sifat tidak berputus asa Kejayaan dan kegagalan sesuatu perkara Sangat adalah berpunca dari usaha manusia semata-mata Sumber: Soal selidik (2014) 6. Huraian Berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh, perbincangan persoalan mengenai persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran akidah di pondok dan tahap kefahaman akidah pelajar-pelajar pondok. Secara keseluruhannya, analisis dapatan kajian mengenai persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran akidah di pondok mendapati pelajar-pelajar memberi respons yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran akidah di pondok. Dapatan kajian ini menunjukkan penguasaan guru terhadap tajuk yang diajar mempengaruhi pemahaman pelajar. Dapatan kajian juga mendapati guru pondok berusaha memberi penjelasan yang sebaik mungkin berdasarkan kemampuan pelajar. Kefahaman guru untuk mengolah pengetahuan isi kandungan yang disampaikan kepada pelajar, keupayaan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran yang sesuai agar mudah difahami oleh pelajar dan kefahaman guru terhadap ciri-ciri dan kebolehan pelajar yang diperoleh melalui pengalaman, pengetahuan isi kandungan, dan kemahiran pedagogi subjek JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

18 membolehkan pelajar menggarap pengetahuan kandungan akidah, menghayati dan menterjemahkannya dalam realiti kehidupan. Analisis dapatan kajian mengenai kefahaman akidah mendapati secara keseluruhannya pelajar-pelajar mempunyai tahap pengetahuan dan kefahaman akidah yang tinggi bagi konsep akidah keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada nabi dan rasul, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada qadak dan qadar. Skor min tertinggi adalah pada konsep keimanan kepada malaikat dan konsep keimanan kepada kitab, seterusnya diikuti dengan konsep keimanan kepada Allah, konsep keimanan kepada hari akhirat, konsep keimanan kepada qadak dan qadar, konsep akidah secara umum, dan konsep keimanan kepada nabi dan rasul. Bagaimanapun nilai min yang diperoleh oleh pelajar-pelajar secara keseluruhannya berada pada tahap yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai tahap pengetahuan dan kefahaman yang baik kepada seluruh konsep akidah tersebut. Analisis dapatan yang diperoleh juga menunjukkan para pelajar benar-benar komited mempelajari ilmu akidah. Kesungguhan ini selari dengan kehendak Islam yang mewajibkan umat Islam untuk mempelajari ilmu ini. Seorang pelajar yang mempunyai akidah yang benar dan kukuh pastinya akan menjadi seorang yang terbaik pada setiap waktu dan ketika. Ia mampu menangkis segala halangan dan tipu daya musuh Islam sama ada dalaman atau luaran yang berbentuk fahaman-fahaman dan aliran yang bercanggah dengan Islam. Dengan kekuatan akidah yang mantap juga akan menghindari pelajar dari segala budaya-budaya yang tidak sihat. Penerapan akidah yang mantap dalam kehidupan pelajar akan melahirkan pelajar yang bersifat: i. Mempunyai keimanan yang murni, positif dan dinamik, serta mewarnai perwatakan dan perilaku seseorang termasuk pandangan sarwa (pandangan alam), aksiologinya (sistem nilai) dan epistemologinya (falsafah ilmunya). Iman yang memberi daya juang, kekuatan dan daya tahan kepada manusia dalam menghadapi ujian dan cabaran hidup. ii. Sentiasa bertawakal kepada Allah SWT setelah melakukan segala tindakan dan berusaha. Tawakal yang kental kepada Allah memungkinkan seseorang itu berdiri tegak, yakin, optimis dan tidak gentar berhadapan dengan apa jua jenis kekuatan dan kehebatan makhluk. iii. Menghindari dosa-dosa besar dan pelbagai bentuk perbuatan keji. Sifat ini merupakan hasil dari kemurnian jiwa dan kejernihan minda yang mampu menjadi daya kawal dan buah dari keimanan yang mendalam. iv. Bersikap sensitif dan responsif terhadap perintah Allah SWT. Dengan itu,seseorang itu akan sentiasa berhubungan dengan Allah SWT. Hubungan dengan Allah ini akan melahirkan jiwa yang murni dan benteng dari perlakuan dosa dan perbuatan keji serta tidak berfaedah. JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

19 v. Sentiasa mendirikan solat. Solat merupakan manifestasi dan lambang hubungan dan kedudukan yang mutlak kepada Allah SWT. vi. Sentiasa bersifat sabar. Sifat ini merupakan sifat seorang yang berjaya. Ini kerana setiap kehidupan akan berhadapan dengan cabaran dan dugaan. Sikap sabar merupakan ubat yang mujarab dalam menghadapi pelbagai situasi. Ini menggambarkan bahawa manusia yang tidak mengenali Tuhan adalah manusia yang hidup dalam keadaan buta, tidak mengetahui tujuan hidup dan tidak mengetahui hikmat di sebalik kewujudannya di dunia ini. Orang yang tidak beriman kepada kewujudan Tuhan akan leka dalam hidup, tidak percaya kepada segala hokum hakam, memandu kehidupan mengikut hawa nafsu dan kemahuan sendiri yang pastinya akan merosak diri dan masyarakat. 7. Kesimpulan Hasil daripada kajian yang dilakukan menunjukkan, kaedah pengajaran dan pembelajaran akidah pelajar-pelajar di Pondok Pasir Tumboh, Kelantan memaparkan keberkesanan yang sangat berkesan terhadap para pelajar.dapatan kajian bagi pengajaran dan pembelajaran akidah di pondok menunjukkan kaedah yang digunakan oleh guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran akidah di pondok dapat melahirkan pelajarpelajar yang dapat memahami ilmu akidah dengan baik. Namun, ke arah untuk memperkasa akidah dalam diri setiap pelajar agar dapat melahirkan insan kamil, institusi pondok khususnya pondok Pasir Tumboh, boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajarannya agar dapat mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran secara maksimum. Seorang pelajar yang mempunyai akidah yang benar dan kukuh pastinya akan menjadi seorang yang terbaik pada setiap waktu dan ketika. Ia mampu menangkis segala halangan dan tipu daya musuh Islam sama ada dalaman atau luaran yang berbentuk fahaman-fahaman dan aliran yang bercanggah dengan Islam. Dapatan ini juga menunjukkan para pelajar menjadikan pendidikan akidah sebagai satu elemen penting dalam kehidupan mereka. Pendidikan akidah penting kepada para pelajar kerana dengan kekuatan akidah melalui pendidikan yang diterima oleh mereka sahajalah yang dapat menangkis segala ujian dan dugaan dalam kehidupan mereka seharian. Justeru, mempelajari, mengetahui, memahami dan menghayati ilmu akidah dalam agama dapat menyeimbangkan unsur rohani dan jasmani dalam diri sekali gus dapat melatih emosi dan pemikiran manusia agar menghubungkan segala keterampilan dan kemahiranyang dimiliki dengan pemerhatian dan penghayatan kepada kebesaran dan kebijaksanaan Maha Penciptanya. Pemerhatian dan penghayatan tersebut akan meletakkan manusia kembali kepada iman dan amal dalam menyedari hakikat dan matlamat hidupnya. JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

20 Rujukan al-quran. Abdullah Ishak Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Mohd Salleh Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam. Edisi ke-2. Shah Alam: Oxford Fajar. Alias Baba Statistik Penyelidikan dalam Pendidikan dan Sains Sosial. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Hassan Langgulung Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21. Shah Alam: Hizbi Sdn. Bhd. Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Miqdad Yalchin Al-Tarbiyyah Al-Akhlaqiyyah Al-Islamiyyah. Mesir: Maktabah Al-Khanji. Mohd Yusuf Ahmad Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaysia. Noresah Baharom Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Qaradawi, Yusuf Minhaj Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah Wa Madrasah Hassan Al-Banna. Terj. Jakarta: Bulan Bintang. Ulwan, Abdullah Nasih Pendidikan Anak-Anak Menurut Pandangan Islam. Terjemahan. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Zawawi Ahmad Pendidikan Islam: Kaedah dan Teknik Pengajaran. Selangor: International Book Service. JURNAL PENGAJIAN ISLAM, 2017, BIL. 10, ISU II,

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA AL-BANJARI, hlm. -7 Vol. 6, No., Januari-Juni 7 ISSN (Print) 4-957 ISSN (Online) 57-6778 PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar Makruf Nahi Mungkar Amar Makruf Nahi Mungkar Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Amar Makruf Nahi Mungkar. In Kamarul Azmi

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin ISLAMIYYAT 38(2) 2016: 155-163 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3802-08) Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin The Level of Student

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 663-676 ISSN. 2548-6160 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, Universiti Utara Malaysia, Malaysia. Available online:

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching Intermediate Counselling (APN 2083) Pensyarah: Ustazah Dr. Nek Mah Bte Batri PhD Module Overview Participants must have the

More information

BAB PERTAMA PENDAHULUAN

BAB PERTAMA PENDAHULUAN BAB PERTAMA PENDAHULUAN 1. Pendahuluan Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Di dalamnya terkandung dua cabang utama iaitu akidah dan syariah. Kedua-duanya juga dikenali

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Zaharin Bin Liam zaharin_liam@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan menambah baik amalan pengajaran

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG 1 Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 1-13 Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam (Understanding, Appreciation and Practice of Identity Among Students of

More information

SEKOLAH TAHFIZ SWASTA DI SELANGOR: SATU KAJIAN RINTIS TERHADAP PENGUASAAN ILMU TAJWID

SEKOLAH TAHFIZ SWASTA DI SELANGOR: SATU KAJIAN RINTIS TERHADAP PENGUASAAN ILMU TAJWID Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 141-151 SEKOLAH TAHFIZ SWASTA DI SELANGOR: SATU KAJIAN RINTIS TERHADAP PENGUASAAN ILMU TAJWID PRIVATE TAHFIZ

More information

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK

Oleh. Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip ABSTRAK KESAN PENGGUNAAN TEKNIK 2P BERBANTUKAN VARIASI LEMBARAN KERJA DALAM MENGATASI MASALAH KESILAPAN MENULIS HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Syed Mohd Solehin bin Wan Sarip syed_lihin@yahoo.com

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 313 Strategik Kaunseling Islam & Barat (Komponen-komponen Kaunseling Islam & Barat) (Pendekatan dan strategik Kaunseling berteraskan Islam) Pensyarah: Ustazah

More information

Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah

Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah 209 Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah Syar Meeze Mohd Rashid cikgumeeze@ukm.edu.my Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Hanafi Mohd

More information

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video 44 Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video Eity Norhyezah Asyurah Eity_norhyezah_asyurah@moe.edu.sg Hayati Murni Mohamed Yacob hayati_murni_mohamed_yacob@moe.edu.sg

More information

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH ISSN 2232-0431 / e-issn 2504-8422 VOL. 11 (OCT) 2017: pp 95-108 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Journal of Islamic Social Sciences and Humanities مجلة الثقافة اإلسالمية واإلنسانية Submission date: 15/06/2017

More information

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT Oleh Shahidatul Akmal binti Ahmady sweetsyaieda89@gmail.com ABSTRAK Penyelidikan

More information

Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan: Satu Kajian Kes Di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 1.0 PENGENALAN sejarah

Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan: Satu Kajian Kes Di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 1.0 PENGENALAN sejarah Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2000). Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum Pada Alaf Baru. Bangi: UKM. PP 131-140. ISBN 983-9122-04-5 Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6  MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON EDUCATION IN ISLAMIC CIVILIZATION AND THE ROLE OF ISLAMIC CIVILIZATION

More information

UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN

UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN SECTION A: COURSE DETAILS To be shared with students. 1 Course 2 Name Course 3 Code Academic Staff Name(s) 4 Rationale for inclusion of Course in the 5 Semester & Year

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

Pendekatan Pengajaran dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia

Pendekatan Pengajaran dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia Jurnal Perspektif: Special Issue 1 (2017),(79-88) 79 Pendekatan Pengajaran dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia Teaching Approaches among the Tahfiz Al-Quran Lecturer in Malaysia Mohamad

More information

KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL

KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL Zainora binti Daud Jabatan Tahfiz al-quran dan al-qiraat Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak 27 Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod Asiyah Sheik Mohamed Ismail asiyah_sheik_mohamed_ism@moe.edu.sg Khaziah Yem khaziah_yem@moe.edu.sg Sekolah Rendah Eunos Abstrak Murid-murid

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK Burhanuddin Jalal Amnah Saayah Ismail Sayuti Ab Ghani ABSTRACT The world is so advanced and Islamic dakwah facing many challenges especially intensifies

More information

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Internal factor in Religious Behavior Formation According to al-ghazali and Sigmund Freud Nor Nazimi Mohd Mustaffa

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

PEMBENTUKAN PERSONALITI GURU AGAMA SEBAGAI ROLE MODEL DALAM MASYARAKAT

PEMBENTUKAN PERSONALITI GURU AGAMA SEBAGAI ROLE MODEL DALAM MASYARAKAT Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp. 254-263] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com PEMBENTUKAN PERSONALITI GURU AGAMA SEBAGAI ROLE MODEL

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/97) JUDUL :PERATURAN LARANGAN DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN DALAM KITAB RIYAD AS-SALIHIN MENURUT IMAM AL-NAWAWI : SATU KAJIAN

More information

PENDEKATAN BIMBINGAN RUKUN SOLAT MURID TAHUN EMPAT MENGGUNAKAN KAEDAH MNEMONIK BERBANTUKAN MULTIMEDIA. Oleh

PENDEKATAN BIMBINGAN RUKUN SOLAT MURID TAHUN EMPAT MENGGUNAKAN KAEDAH MNEMONIK BERBANTUKAN MULTIMEDIA. Oleh PENDEKATAN BIMBINGAN RUKUN SOLAT MURID TAHUN EMPAT MENGGUNAKAN KAEDAH MNEMONIK BERBANTUKAN MULTIMEDIA Oleh AMY SHARIMIE BINTI SARIPUDIN amysha89@gmail.com ABSTRAK Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

International Journal of Islamic and Civilizational Studies PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Abstract Article history Nurul Hudani Md. Nawi 1 dan Baharudin

More information

THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH.

THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH. THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH. Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for Getting Bachelor Degree in

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2)

BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, pelajar akan dapat: 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) 2. Menghuraikan sumber-sumber ilmu

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang The Understanding of Hadith Status In Form One And Form Two Islamic Education Textbook KBSM: A Case Study in Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Kajang, Selangor Kefahaman Status Hadis dalam BukuTeks

More information

Takrifan Etika ethos

Takrifan Etika ethos BAB 1: ETIKA Takrifan Etika Berasal daripada perkataan greek ethos yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. Kamus Dewan (1995) - bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan.

More information

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID Ahmad Redzaudin Ghazali, Dr. Md Noor Hussin, Dr. Khairatul Aqmar Abd Latif, Mohammad Rofian Ismail, Wan Muhammad Akhyar Ab Shatar

More information

TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and its Relation to Muslim s Life)

TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and its Relation to Muslim s Life) JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JAKIM Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) 275-285 ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN 1985-6830 eissn 2550-2271 TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and

More information

Ulasan Buku / Book Review

Ulasan Buku / Book Review ULASAN BUKU : Muslims, Christians and Jesus Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 135-140 www.ukm.my/jhadhari Ulasan Buku / Book Review Muslims, Christians and Jesus oleh Carl Medearis. 2008. Minnesota, Amerika

More information

ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH

ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH 346 ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH FARAH NUR A.HAMID Universiti Kebangsaan Malaysia farahnur_abd_hamid@yahoo.com.my MASLIDA YUSOF Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 SOALAN 1 1.1 Pengenalan 1.2 Peranan Etika Dalam Bidang Sains Dan Perubatan 1.3 Peranan Etika Dalam Perniagaan Dan Perdagangan 1.4 Peranan Etika Dalam Perhubungan Individu Dan

More information

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis SYED MUHAMMAD HILAL AZIZI SYED ABDUL AZIZ Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ilalalahaha123@gmail.com SAFURA AHMAD SABRI Kolej Universiti

More information

KAJIAN TINDAKAN: KE ARAH PARADIGMA KUALITATIF (Action Research: Towards A Qualitative Paradigm)

KAJIAN TINDAKAN: KE ARAH PARADIGMA KUALITATIF (Action Research: Towards A Qualitative Paradigm) Asian Education Action Research Journal (AEARJ) ISSN 2289-3180 / Vol. 1 / 2012 KAJIAN TINDAKAN: KE ARAH PARADIGMA KUALITATIF (Action Research: Towards A Qualitative Paradigm) Chow Fook Meng Pensyarah Kanan

More information

KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM Oleh: Tengku Sarina Aini Tengku Kasim* Fadillah Mansor # Abstract Quality work management begins with the process of

More information

MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH. Oleh ABD RAZAK B.

MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH. Oleh ABD RAZAK B. MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH Oleh ABD RAZAK B. MOHAMED TALIB SEKOLAH KEBANGSAAN KITOU TAMBUNAN SABAH ( 013-2250178 ) 2013/1434H

More information

Pembinaan Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam

Pembinaan Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam Jurnal Usuluddin 45 (1) 2017: 1-26 Pembinaan Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam Siti Jamiaah Abdul Jalil Universiti Malaya, sitijamiaah82@gmail.com Yusmini Md Yusoff Universiti Malaya, yusmini@um.edu.my

More information