ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI"

Transcription

1 ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORARI Disediakan Oleh: Mohd Hafiz Jamaludin Calon Sarjana Jabatan Syariah Dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Pembentangan di: International Conference on Research in Islamic law 2009 (ICRIL 09) 15 Julai 2009 Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

2 PENDAHULUAN Istihsan merupakan salah satu sumber hukum syarak yang menjadi perbahasan para ulama usul fiqh. Istihsan diketegorikan sebagai dalil yang tidak sepakati oleh sekelian ulama untuk digunakan sebagai sumber hukum. Takrif-takrif yang dikemukakan oleh para ulama berkenaan istihsan sangat banyak dan berbeza-beza. Sungguhpun begitu, terdapat titik persamaan yang dapat dikenalpasti agar kita dapat menggunakan satu takrif yang paling tepat untuk diaplikasikan di dalam penyelesaian hukum syarak di masa kini.

3 SAMBUNGAN Di dalam perbentangan ini, penyelidik akan mengemukakan takrif-takrif yang dibawa oleh para ulama Hanafiah yang menjadi pendokong kuat bagi dalil ini. Penyelidik juga akan mengemukakan takriftakrif daripada golongan selain hanafiah untuk melihat takrif istihsan dari sudut pandangan mereka pula. Seterusnya penyelidik akan melihat takriftakrif terkini berkenaan Istihsan daripada ulamaulama masa kini untuk membuat perbandingan dengan takrif ulama-ulama terdahulu. Di penghujung perbentangan ini, penyelidik akan membuat kesimpulan tentang takrif yang paling sesuai dan paling tepat untuk diaplikasikan penggunaan istihsan sebagai salah satu sumber bagi mengeluarkan hukum syarak.

4 TAKRIF ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KLASIK Al-Nasafi Sadr al-syari ah Al-Sarakhsi Al-Jassas Ibn al-hajib Siraj al-din al-armawi Ibn Qudamah Al-Syatibi

5 TAKRIF ISTIHSAN DI SISI AL- NASAFI Nama bagi satu dalil yang bertentangan dengan Qiyas Jali. Dalil yang bertentangan dengan qiyas jali ialah Nas, Ijma, Darurat ataupun Qiyas Khofi. Istihsan dengan Nas seperti Akad Salam. Istihsan dengan Ijma seperti Akad Istisna Istihsan dengan Darurat seperti masalah kesucian perigi yang terkena najis. Istihsan dengan Qiyas Khofi seperti masalah lebihan minuman burung liar.

6 TAKRIF ISTIHSAN DI SISI SADR AL-SYARIAH. Dalil yang bertentangan dengan Qiyas Jaliy yang terlebih dahulu sampai kefahamannya. Terlebih dahulu sampai kefahamnnya bermaksud apabila dipersoalkan satu permasalahan kepada mufti, dalil dengan menggunakan qiyas jaliy ini akan terlebih dahulu sampai ke fikiran mufti kerana zahir dan jelasnya qiyas tersebut daripada dalil-dalil yang lain.

7 SAMBUNGAN Istihsan dianggap hujah di sisi golongan Hanafiah kerana ia telah sabit dengan dalil-dalil yang sememangnya dianggap sebagai hujah dengan ijma. Istihsan akan terjadi sama ada dengan athar (Quran dan Sunnah) seperti akad salam, ijarah (sewa) dan kekal puasa bagi orang yang makan atau minum secara terlupa ataupun dengan Ijma seperti akad istisna, ataupun dengan darurat seperti sucinya telaga-telaga dan perigi-perigi, ataupun dengan Qiyas Khafiy.

8 TAKRIF ISTIHSAN DI SISI AL- SARAKHSI (BAHAGIAN PERTAMA) Al-Sarakhsi membahagikan istihsan berdasarkan penggunaan para fuqaha kepada dua bahagian 1) Beramal dengan ijtihad dan pendapat yang paling banyak ketika mentaqdirkan perkara-perkara yang Syarak telah wakilkan kepada kita untuk menetapkan kadar-kadarnya Seperti Mut ah yang tersebut di dalam Quran di dalam surah al-baqarah ayat 236, Allah Taala mewajibkan kadar mut ah tersebut berdasarkan senang dan susahnya suami dengan syarat mengikut pendapat uruf. Di sini kita dapat memahami bahawasanya yang dimaksudkan dengan istihsan ialah pendapat yang paling ramai.

9 TAKRIF ISTIHSAN DI SISI AL- SARAKHSI (BAHAGIAN KEDUA) 2) Dalil yang bertentangan dengan qiyas zahir yang terlebih dahulu sampai kefahamannya sebelum dikaji dengan lebih teliti. Walaubagaimanapun, selepas dikaji dengan lebih teliti dan dibuat perbandingan di antara masalah tersebut dan masalah-masalah yang mempunyai persamaan dengannya, jelaslah bahawa dalil yang bertentangan dengan qiyas jauh lebih kuat. Oleh itu beramal dengan istihsan ketika ini hukumnya adalah wajib Sebab dinamakan dalil ini dengan istihsan ialah untuk membezakan di antara dalil istihsan dan dalil zahir yang terlebih dahulu sampai kefahaman dalam diri mujtahid sebelum diteliti. Dengan lain perkataan, hukum yang baru ini dipilih dengan ditinggalkan hukum yang zahir kerana hukum ini lebih baik (mustahsan) dan dalilnya lebih kuat.

10 SAMBUNGAN Al-Sarakhsi juga meyebut bahawa istihsan kadangkadang berlaku dengan nas, kadang-kadang dengan ijma dan kadang-kadang dengan darurat. Beliau juga membezakan di antara istihsan dengan nas, ijmak atau darurat, dan antara istihsan dengan qiyas khofi. Istihsan dengan qiyas khofi tidak akan terhad pada hukum tertentu bahkan dia juga boleh diaplikasikan pada hukum yang lain (ta diyah). Ini adalah disebabkan qiyas khofi sekalipun dikhususkan dengan nama istihsan, tetapi ia masih tidak terkeluar daripada qiyas syar ie. Maka hukum istihsan (dengan qiyas khafiy) ialah ta diah sepertimana qiyas-qiyas yang lain. Manakala istihsan dengan nas, ijmak atau darurat hanya terhad bagi masalah yang tertentu sahaja dan tidak boleh diaplikasikan pada masalah-masalah yang lain kerana nas tidak menerima ta diah

11 ISTIHSAN DI SISI AL-JASSAS (BAHAGIAN PERTAMA) Al-Jassas menyebut bahawasanya istihsan terkandung di dalam dua perkara :- 1) Menggunakan ijtihad dan pendapat ramai untuk menetapkan kadar-kadar yang telah diwakilkan kepada kita untuk menetapkannya, seperti kadar mut ah bagi perempuan yang ditalak. Makna istihsan yang pertama ini tidak menjadi perselisihan di kalangan ulama dan tidak ada seorang ulama yang berselisih pendapat tentang keharusannya.

12 ISTIHSAN DI SISI AL-JASSAS (BAHAGIAN KEDUA) 2) Meninggalkan qiyas kepada dalil yang lebih utama daripadanya. Makna yang kedua ini mempunyai dua bahagian:- i) Satu masalah furu yang mempunyai persamaan dengan dua asal. Oleh itu, masalah furu ini hendaklah diserupakan dengan salah satu daripada dua asal tadi berdasarkan dalil yang menyokongnya.

13 SAMBUNGAN Masalah : Seorang lelaki berkata kepada isterinya jika kamu haid maka kamu aku talak, lalu isterinya berkata aku telah haid. Qiyas (asal yang pertama) : Perkataan perempuan tidak diterima dalam masalah-masalah talak yang lain. Istihsan (asal yang kedua) : Perkataan perempuan boleh diterima apabila dia berkata : aku telah datang haid dan haram bagi suami menyetubuhi isteri ketika ini. Firman Allah Taala dalam Surah al-baqarah ayat 228 berbunyi : و ال ي ح ل ل هن أ ن ي ك تم ن م ا خ ل ق هللا في أ ر ح ام ه ن Para ulama Hanafiyyah memilih asal yang kedua kerana dalil yang menyokong bagi asal yang kedua ini lebih kuat daripada asal yang pertama.

14 SAMBUNGAN ii) Takhsis hukum serta wujud illah. Takhsis hukum serta wujud illah berlaku apabila kita mewajibkan satu hukum kerana satu sifat yang dinamakan illah. Apabila kita telah menghukumkan bahawasanya sifat ini merupakan illah bagi satu hukum, menjadi kewajipan untuk kita menggunakan hukum tersebut apabila wujudnya sifat ini. Melainkan, sekiranya ada dalil lain yang menunjukkan bahawasanya hukum ini tidak boleh digunakan sekalipun wujud illahnya.

15 SAMBUNGAN Dalil yang lain ini disebut sebagai mani iaitu penghalang. Ketika wujudnya mani, maka wajiblah dihukumkan dengan hukum yang lain yang bukan berdasarkan illah sebelumnya. Oleh itu, meninggalkan hukum (kerana wujud mani ) sedangkan illah masih wujud, dinamakan juga oleh ulama hanafiah sebagai istihsan. Hukum yang ditinggalkan ini kadang-kadang dengan nas, kadang-kadang dengan ijma dan kadang-kadang dengan qiyas.

16 ISTIHSAN DI SISI IBN AL- HAJIB Ibn al-hajib mendatangkan lima takrif bagi istihsan. Takrif-takrif ini telah dikategorikan oleh al- Qadi al- Idid kepada dua bahagian. Takrif yang diterima oleh sekelian ulama dan takrif yang ditolak oleh sekelian ulama.

17 SAMBUNGAN (TAKRIF PERTAMA) 1) Dalil yang berada di dalam diri mujtahid tetapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan dalil tersebut Jikalau dalil yang berada di dalam diri mujtahid ini sememangnya wujud di dalam dirinya, maka dia wajib beramal dengan dalil tersebut secara ittifaq. Tetapi sekiranya takrif ini bermaksud mujtahid ini dalam keadaan syak atau ragu pada kewujudan dalil ini, maka dalil ini ditolak secara ittifaq

18 SAMBUNGAN (TAKRIF KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT) 2) Berpaling daripada qiyas kepada qiyas yang lebih kuat. 3) Takhsis qiyas dengan qiyas yang lebih kuat. 4) Berpaling kepada hukum yang bertentangan dengan bandingannya kerana dalil yang lebih kuat Ketiga-tiga takrif ini diterimapakai oleh sekelian ulama.

19 SAMBUNGAN (TAKRIF KELIMA) 5) Berpaling daripada hukum yang berdasarkan satu dalil kepada kepada hukum yang bersandarkan kepada adat kerana maslahat manusia. Sekiranya dalil yang lain itu ialah adat yang diterima kerana berlaku pada zaman Nabi, maka dalil ini sabit dengan sunnah, atau kerana berlaku pada zaman sahabat serta para sahabat tidak ingkar, maka hukum ini sabit dengan ijma atau sekiranya dalil yang lain itu ialah nas atau qiyas yang tergolong daripada dalil-dalil yang sabit kehujahannya, maka hukum itu sabit dengan dalil-dalil tersebut. Tetapi sekiranya hukum ini sabit dengan dalil-dalil yang lain yang tidak disabitkan kehujahannya, maka dalil ini ditolak tanpa khilaf

20 ISTIHSAN DI SISI SIRAJ AL-DIN AL-ARMAWI Siraj al-din al-armawi menerimapakai takrif yang dinaqalkan daripada Abu al-husayn al- Basri. Istihsan menurut beliau ialah meninggalkan salah satu pendapat daripada pendapatpendapat yang hasil daripada ijtihad, yang tidak merangkumi (semua pendapat-pendapat tadi) secara syumul lafaz kerana wujud dalil yang lebih kuat dan dalil ini seolah-olah baru datang ke atas dalil bagi pendapat yang pertama

21 SAMBUNGAN Siraj al-din al-armawi menegaskan bahawa khilaf di antara golongan Syafi iyyah dan Hanafiah ialah khilaf dari sudut makna bukan khilaf daripada sudut lafaz semata-mata. Beliau berhujah sekiranya satu hukum ditinggalkan pada masalah istihsan tetapi diamalkan hukum tersebut pada masalah yang lain, ini merupakan hakikat takhsis illah, sedangkan takhsis illah di sisi Syafi iyyah dan jumhur ulama adalah perkara yang dilarang.

22 ISTIHSAN DI SISI IBN QUDAMAH Ibn Qudamah telah memilih satu takrif yang terbaik untuk istihsan setelah beliau mengkritik takrif-takrif sebelumnya. Takrif terbaik tersebut ialah berpaling daripada menghukumkan masalah berdasarkan bandingannya kerana wujud dalil syarak yang khas.

23 ISTIHSAN DI SISI AL-SYATIBI Al-Syatibi mendatangkan tiga takrif bagi istihsan. 1) Mengambil dengan maslahah juz iyyah yang bertentangan dengan dalil kulli. 2) Mengutamakan untuk meninggalkan kehendak dalil dengan cara pengecualian atau rukhsah (kemudahan). 3) Beramal dengan dalil yang paling kuat daripada dua dalil.

24 ISTIHSAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KONTEMPORARI Abd al- Aziz Abd al-rahman bin Ali al- Rabi ah Mustafa Ahmad Zarqa Abdullah Rabi Abdullah Muhammad Muhammad Ali Muhammad al-salihim Usamah al-hamawi

25 ISTIHSAN DI SISI ABD AL- AZIZ ABD AL-RAHMAN BIN ALI AL- RABI AH Berpaling daripada hukum yang dituntut oleh satu dalil syarak, kepada satu hukum yang lain, kerana wujud dalil syarak yang lain yang menuntut kepada pemalingan ini. Dalil syarak yang menuntut kepada pemalingan ini disebut sebagai sandaran/dalil bagi istihsan.

26 SAMBUNGAN Beliau membahagikan istihsan kepada 3 bahagian :- 1) Berpaling daripada tuntutan qiyas zahir kepada tuntutan qiyas khafiy. 2) Berpaling daripada tuntutan nas yang am kepada hukum yang khas. 3) Berpaling daripada hukum kulliy kepada hukum pengecualian.

27 ISTIHSAN DI SISI MUSTAFA AHMAD ZARQA Memalingkan satu permasalahan daripada hukum permasalahan-permasalahan lain yang serupa dengannnya kepada hukum yang lain kerana wujud dalil yang kuat menuntut kepada pemalingan ini. Beliau membahagikan istihsan berdasarkan illah yang membezakan permasalahan istihsan daripada permasalahan qiyas kepada 2 bahagian :- 1) Istihsan Qiyasi 2) Istihsan Darurat

28 SAMBUNGAN Beliau mengkritik pembahagian istihsan kepada 4 bahagian sepertimana yang dilakukan oleh para ulama Hanafiyyah. Beliau tidak bersetuju dengan 2 bahagian pertama iaitu Istihsan dengan Sunnah dan Istihsan dengan Ijma. Hujah beliau,hukum-hukum yang sabit berdasarkan Istihsan Sunnah dan Istihsan Ijma pada hakikatnya sabit dengan Sunnah dan Ijma itu sendiri bukan dengan qiyas ataupun istihsan. Maksud istihsan yang sebenar ialah berpaling mujtahid daripada hukum yang berdasarkan qiyas. Sedangkan qiyas hanya harus digunakan apabila tidak wujud dalil tasyri yang lebih kuat. Al-Quran, Sunnah dan Ijma merupakan sumber hukum syarak yang utama dan ketiga-tiganya tetap didahulukan daripada qiyas. Oleh itu, tiada ruang bagi qiyas ataupun istihsan melainkan bagi permasalahan yang tidak mempunyai dalil daripada ketiga-tiga sumber di atas.

29 ISTIHSAN DI SISI ABDULLAH RABI ABDULLAH MUHAMMAD Beliau menggunakan takrif Abu al-hasan al- Karkhi kerana menurut beliau takrif ini ialah takrif terbaik bagi istihsan yang menghimpunkan semua bahagian-bahagian istihsan. Takrif tersebut ialah: Memalingkan satu permasalahan daripada hukum permasalahanpermasalahan lain yang serupa dengannnya kepada hukum yang lain kerana wujud dalil yang kuat.

30 SAMBUNGAN Takrif ini telah menggambarkan istihsan dalam gambaran terbaik dan menunjukkan perbezaan di antara istihsan dan maslahah mursalah. Takrif ini menegaskan bahawasanya istihsan menuntut setiap permasalahan yang dihukumkan berdasarkan istihsan hendaklah mempunyai permasalahan yang serupa dengannya tetapi dihukumkan dengan hukum yang lain. Permasalahan istihsan dihukumkan dengan hukum yang lain daripada permasalahan-permasalahan yang sama dengannya ialah disebabkan wujud sebab yang menghendaki perbezaan tersebut, tetapi tidak wujud pada permasalahan-permasalahan yang lain.

31 SAMBUNGAN Ini berbeza dengan permasalahan yang dihukumkan berdasarkan maslahah mursalah, kerana ia tidak mempunyai permasalahanpermasalahan yang serupa dengannya dan dihukumkan dengan hukum yang berbeza dengan permasalahan maslahah mursalah. Permasalahan maslahah juga bukanlah pengecualian daripada kaedah umum dan bukan juga pemalingan daripada hukum yang dikehendaki oleh qiyas.

32 SAMBUNGAN Sekalipun para ulama berbeza-beza dalam mentakrifkan istihsan, mereka bersepakat bahawa tidak harus memalingkan satu permasalahan daripada hukum yang dikehendaki oleh qiyas atau dalil-dalil yang lain melainkan jika wujud sebab yang lebih kuat untuk diambil kira dan lebih tepat bagi menempati makna yang dikehendaki oleh syariat secara umum seperti melaksanakan kemaslahatan, menolak kerosakan, mengangkat kesusahan dan menghalang kemudaratan. Hukum istihsan mestilah bersandarkan dalil fiqh yang tepat dan dalil ini hendaklah lebih rajih di sisi ulama yang memalingkan permasalahan ini daripada bandingan-bandingannya yang lain. Dalil inilah yang digelarkan sebagai istihsan.

33 ISTIHSAN DI SISI MUHAMMAD ALI MUHAMMAD AL-SALIHIM Meninggalkan satu hukum kepada hukum yang lebih utama berdasarkan pendapat yang menuntut keringanan dan menjelaskan tentang wujudnya kesusahan sekiranya disamakan hukum permasalahan ini dengan bandinganbandingannya yang lain. Sebelum beliau mendatangkan takrif ini beliau menyebut bahawasanya terdapat titik persamaan dan perbezaan di antara takrif-takrif yang dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu.

34 SAMBUNGAN Titik persamaan ialah kebanyakan takrif-takrif yang dikemukakan menggunakan istilah meninggalkan atau memalingkan. Titik perbezaaan ialah dalil yang menyebabkan berlaku pemalingan ini kadang-kadang disebut maslahah sahaja ataupun qiyas sahaja. Takrif yang menggunakan istilah dalil yang lebih kuat merupakan takrif yang umum dan merangkumi semua bahagian-bahagian istihsan.

35 SAMBUNGAN Walaubagaimanapun takrif yang dikemukan oleh oleh para ulama usul fiqh tidak menyebutkan perkara yang paling penting tentang istihsan. Mereka tidak menyatakan secara jelas perkara yang menjadi titik persamaan bagi sekelian permasalahan istihsan iaitu meringankan dan mengangkat kesusahan melainkan sebahagian takrif yang dikemukakan oleh ulama malikiyyah. Sekiranya dua perkara ini merupakan perkara paling penting di dalam istihsan, ia sepatutnya dinyatakan secara jelas di dalam takrif. Berdasarkan sebab-sebab ini, beliau mengeluarkan satu takrif istihsan yang merangkumi semua unsurunsur yang disebutkan di atas.

36 ISTIHSAN DI SISI USAMAH AL-HAMAWI Beramal dengan dalil yang bertentangan dengan qiyas jaliy yang terlebih dahulu sampai kefahamannya ataupun qiyas am dengan makna kaedah yang umum. Takrif ini diterima oleh Usamah al-hamawi kerana ia merangkumi sekelian bahagianbahagian istihsan. Dalil yang bertentangan dengan qiyas jaliy ini sama ada nas, ijma, qiyas ataupun darurat.

37 SAMBUNGAN Masalah-masalah istihsan sentiasa menuntut perbandingan di antara masalah-masalah juz iyyat daripada kaedah yang kulliyyah, supaya jelas di sana permasalahanpermasalahan yang memerlukan pemalingan daripada hukum yang berdasarkan kaedahkaedah kulliyyah. Oleh itu, istihsan juga bermaksud pengecualian bagi masalah yang juz i yang bertentangan dengan dalil kulli.

38 KESIMPULAN Takrif-takrif para ulama hanafiah banyak menggunakan perkataan dalil bagi makna istihsan tanpa menerangkan gambaran dalil istihsan itu sendiri. Hanya al-jassas menggunakan istilah meninggalkan bagi menggambarkan makna istihsan. Semua takrif ini juga menerangkang istihsan ialah dalil yang bertentangan dengan qiyas jaliy

39 SAMBUNGAN Takrif-takrif ulama selain Hanafiyyah kebanyakannya menaqal takrif-takrif para ulama Hanafiyyah sebelumnya. Sebahagian takrif cuba mengeluarkan nasakh dan takhsis daripada makna istihsan. Ibn Qudamah menggunakan istilah berpaling daripada bandingan Al-Syatibi pula menggunakan istilah maslahah, rukhsah dan pengecualian

40 SAMBUNGAN Takrif-takrif kontemporari cuba membezakan istihan daripada maslahah, mencari titik persamaan dan perbezaan di antara takrif-takrif ulama terdahulu. Takrif kontemporari juga cuba menyebutkan perkara yang penting di dalam istihsan iaitu memberi keringanan, menolak kesusahan dan membuat perbandingan. Terdapat takrif kontemporari yang menolak istihsan dengan nas dan istihsan dengan ijma.

41 PENUTUP Sekiranya kita menggabungkan takrif Muhammad Ali muhammad al-salihim dan Usamah al-hamawi kita akan mendapat takrif yang menghimpunkan sekelian ciri-ciri dan bahagian-bahagian istihsan. Oleh itu, kita boleh menakrifkan istihsan seperti berikut : Meninggalkan satu hukum yang berdasarkan qiyas jaliy ataupun qiyas am kepada hukum yang lebih utama daripadanya dengan tujuan untuk menuntut keringanan dan mengangkat kesusahan.

42 وهللا تعالى أعلم بالصواب Sekian, Terima Kasih.

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin ***

Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin *** Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin *** * ** *** Malaya. Malaya. Malaya. Published by Department of al-qur' n and al-hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

PANDUAN DOA QUNUT & SUJUD SAHWI. Oleh Imer Imran A Blog About Life. Panduan Ringkas Tetapi Mudah Difahami

PANDUAN DOA QUNUT & SUJUD SAHWI. Oleh Imer Imran  A Blog About Life. Panduan Ringkas Tetapi Mudah Difahami Oleh Imer Imran http://robottuxedo.net A Blog About Life PANDUAN DOA QUNUT & SUJUD SAHWI Panduan Ringkas Tetapi Mudah Difahami Sunat Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai doa qunut, terlebih dahulu

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

Abstrak: Mad Far i, Qiraat, Mutawatirah, al-quran, Ilmu Tajwid

Abstrak: Mad Far i, Qiraat, Mutawatirah, al-quran, Ilmu Tajwid Teori Hukum Mad Far i Dari Perspektif Ilmu Qiraat Felza Zulhibri Abd Hamid Nor Hafizi Yusof Abstrak Teori hukum mad far i adalah satu kaedah yang dicipta oleh para qurra dalam memastikan kadar pemanjangan

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

MASLAHAH SEBAGAI SATU JUSTIFIKASI TERHADAP KEHARUSAN SAMBUTAN MAULIDUR RASUL DI MALAYSIA AZRI BIN BHARI

MASLAHAH SEBAGAI SATU JUSTIFIKASI TERHADAP KEHARUSAN SAMBUTAN MAULIDUR RASUL DI MALAYSIA AZRI BIN BHARI MASLAHAH SEBAGAI SATU JUSTIFIKASI TERHADAP KEHARUSAN SAMBUTAN MAULIDUR RASUL DI MALAYSIA AZRI BIN BHARI JABATAN FIQH DAN USUL AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 MASLAHAH SEBAGAI

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu Sorotan Ringkas. Mohd Norhusairi Mat Hussin 1 Mohd Hafiz Jamaludin 2 ABSTRAK

Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu Sorotan Ringkas. Mohd Norhusairi Mat Hussin 1 Mohd Hafiz Jamaludin 2 ABSTRAK AL-BASIRAH Volume 6, No. 1, pp: 79-96, December 2016 AL-BASIRAH Journal Homepage: http://e-journal.um.edu.my/publish/albasirah/ البصرية Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu

More information

TAKHRIJ AL-FURUʻ ʻALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK: SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM

TAKHRIJ AL-FURUʻ ʻALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK: SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM TAKHRIJ AL-FURUʻ ʻALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK: SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM (Takhrij al-furuʻ ʻala al-usul in Deducing Shariah Laws: An Overview of Islamic Legal History) Ridzwan Bin Ahmad

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

KONSEP MAKNA DAN JENISNYA

KONSEP MAKNA DAN JENISNYA KONSEP MAKNA DAN JENISNYA Jurnal Kesidang Journal of Kesidang Jilid 1 2016: 1-19 Pensyarah Kanan Bahasa Arab di Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya KL mattaib@um.edu.my Abstrak Artikel ini

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

APLIKASI TALFIQ DALAM RESOLUSI SYARIAH MAJLIS PENASIHAT SYARIAH BANK NEGARA MALAYSIA

APLIKASI TALFIQ DALAM RESOLUSI SYARIAH MAJLIS PENASIHAT SYARIAH BANK NEGARA MALAYSIA APLIKASI TALFIQ DALAM RESOLUSI SYARIAH MAJLIS PENASIHAT SYARIAH BANK NEGARA MALAYSIA MOHD HAFIZ BIN JAMALUDIN AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2016 APLIKASI TALFIQ DALAM RESOLUSI

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

E-mel: 2 Pusat Pengajian Bahasa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia.

E-mel:  2 Pusat Pengajian Bahasa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia. International Journal of Humanities Technology and Civilization Vol. 2, No.1, 2017: 62-72 Copyright Penerbit Universiti Malaysia Pahang eissn: 2289 9294 online Available online at http://journals.ump.edu.my/index.php/ijhtc

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

The current issue and full text archive of this journal is available at ABSTRAK

The current issue and full text archive of this journal is available at  ABSTRAK Teori Maslahah Dalam Sistem Pewarisan Harta Orang Islam The Theory of Maslahah in Muslim s Inheritance System MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN (Corresponding Author) Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

PENYUSUAN SUSU IBU: PRINSIP, HAK DAN KEWAJIPANNYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM NORMADIAH BINTI DAUD 1 ZULIZA MOHD KUSRIN 2

PENYUSUAN SUSU IBU: PRINSIP, HAK DAN KEWAJIPANNYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM NORMADIAH BINTI DAUD 1 ZULIZA MOHD KUSRIN 2 JURNAL PENGAJIAN ISLAM, AKADEMI ISLAM KUIS PENYUSUAN SUSU IBU: PRINSIP, HAK DAN KEWAJIPANNYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM NORMADIAH BINTI DAUD 1 ZULIZA MOHD KUSRIN 2 ABSTRAK Penyusuan susu ibu merupakan perkara

More information

Analisis Pandangan Ulama Fiqh Mengenai Kesan Kematian (Al-Maut) Terhadap Akad Jual Beli

Analisis Pandangan Ulama Fiqh Mengenai Kesan Kematian (Al-Maut) Terhadap Akad Jual Beli 90 Jurnal Perspektif Jil. 7 Bil. 2(90-97) Analisis Pandangan Ulama Fiqh Mengenai Kesan Kematian (Al-Maut) Terhadap Akad Jual Beli An Anaysis of Islamic Jurisprudence Scholar Opinions on the Effect of Death

More information

MOHD SHAHRIZAL NASIR. Kata kunci: Elipsis, al-hadhf, uslub, tatabahasa Arab, retorik Arab.

MOHD SHAHRIZAL NASIR. Kata kunci: Elipsis, al-hadhf, uslub, tatabahasa Arab, retorik Arab. MANU Bil. 25, 159-179, 2017 ISSN 1511-1989 Mohd Shahrizal Nasir Elipsis (al-hadhf) dalam al-quran sebagai Satu Petunjuk Ketinggian Bahasa Arab Kalamullah Ellipsis (al-hadhf) in the Quran as a Mark of the

More information

ANALISIS KONSEP c ADALAH DAN MUSAWAH MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

ANALISIS KONSEP c ADALAH DAN MUSAWAH MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH ANALISIS KONSEP c ADALAH DAN MUSAWAH MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Nur Zainatul Nadra Binti Zainol Pensyarah Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains, Teknologi & Pembangunan Insan, Universiti

More information

E-mel:

E-mel: Vol. 2, No.1, 2017: 1-9 Copyright Penerbit Universiti Malaysia Pahang eissn: 2289 9294 online Available online at http://journals.ump.edu.my/index.php/ijhtc Aplikasi al-istihalah dalam Industri Halal Semasa

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

SAHAM KEUTAMAAN DALAM ISLAM

SAHAM KEUTAMAAN DALAM ISLAM Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp.01-28] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal homepage: www.jised.com SAHAM KEUTAMAAN DALAM ISLAM Marina Abu Bakar 1 & Dr.

More information

BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL

BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL 3.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan hak-hak nafkah bagi orang bukan Islam menurut undangundang Sivil, serta implikasi

More information

KONSEP AL- ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEWARISAN TANAH ADAT MENURUT ADAT PERPATIH DI MALAYSIA

KONSEP AL- ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEWARISAN TANAH ADAT MENURUT ADAT PERPATIH DI MALAYSIA VOL 6 DECEMBER 2017 ISSN : 1985-7454 E-ISSN : 2590-4396 KONSEP AL- ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEWARISAN TANAH ADAT MENURUT ADAT PERPATIH DI MALAYSIA The Concept of Al- adah Al-Muhakkamah in the Inheritance

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH ISSN 2232-0431 / e-issn 2504-8422 VOL. 11 (OCT) 2017: pp 95-108 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Journal of Islamic Social Sciences and Humanities مجلة الثقافة اإلسالمية واإلنسانية Submission date: 15/06/2017

More information

Sah (الصحة) dan Batal (البطالن) Menurut Ulama Usul Fiqh

Sah (الصحة) dan Batal (البطالن) Menurut Ulama Usul Fiqh 116 Jurnal Perspektif: Special Issue 1 (2017),(116-124) Sah (الصحة) dan Batal (البطالن) Menurut Ulama Usul Fiqh Validity and Invalidity According to Scholars of Islamic Jurisprudence Principle Muhammad

More information

AMALAN PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN DI MALAYSIA: SATU SOROTAN LITERATUR

AMALAN PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN DI MALAYSIA: SATU SOROTAN LITERATUR Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia AMALAN PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN DI MALAYSIA: SATU SOROTAN LITERATUR Distribution Practice of Harta Sepencarian in Malaysia: A Literature Review ABSTRACT

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

KERTAS KERJA. SABTU : 21 OKTOBER 2017/1 SAFAR 1439H Dewan Kuliah Pusat 4, USIM

KERTAS KERJA. SABTU : 21 OKTOBER 2017/1 SAFAR 1439H Dewan Kuliah Pusat 4, USIM KERTAS KERJA SABTU : 21 OKTOBER 2017/1 SAFAR 1439H Dewan Kuliah Pusat 4, USIM Ucaptama: KE ARAH PENGHAYATAN DAN PERLAKSANAAN FARAID DAN HIBAH YANG SEBENAR Dato Haji Zainul Rijal Abu Bakar Presiden Persatuan

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018)

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018) , Issue (8) 44-56 Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences Journal homepage: www.akademiabaru.com/arsbs.html ISSN: 46-95 Tahap Kefahaman Wanita Mengenai Tuntutan Harta Sepencarian

More information

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI)

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) CALON: NOOR SYAHIDA ABDUL RAHMAN 13P101007P BIDANG: SYARIAH DAN MUAMALAT PENYELIA BERSAMA O

More information

JURNAL PENGAJIAN ISLAM, AKADEMI ISLAM KUIS

JURNAL PENGAJIAN ISLAM, AKADEMI ISLAM KUIS PEMBENTUKAN HUKUM BERASASKAN MAQASID SHARI`AH: ANALISIS METODE PENGENALPASTIAN DAN KAWALAN OLEH AL-SHATIBI DAN IBN `ASHUR Nora inan bt. Bahari 1 ASTRAK Wujud berbagai-bagai pendapat di kalangan sarjana

More information

AN ANALYSIS OF FEMINISM AS REFLECTED IN LOUISA MAY

AN ANALYSIS OF FEMINISM AS REFLECTED IN LOUISA MAY AN ANALYSIS OF FEMINISM AS REFLECTED IN LOUISA MAY ALCOTT S LITTLE WOMEN A THESIS BY LIANA YUNIKE MANURUNG Reg. No. 070705018 UNIVERSITY OF SUMATERA UTARA FACULTY OF LETTERS ENGLISH DEPARTMENT MEDAN 2010

More information

KEDUDUKAN HADITH DALAM BUKU DOA-DOA MUSTAJAB HARIAN YANG DI PETIK DARIPADA HADITH DAN AL-QURAN: KAJIAN TAHRIJ HADITH

KEDUDUKAN HADITH DALAM BUKU DOA-DOA MUSTAJAB HARIAN YANG DI PETIK DARIPADA HADITH DAN AL-QURAN: KAJIAN TAHRIJ HADITH AL-BANJARI, hlm. 296-306 Vol. 16, No.2, Juli-Desember 2017 ISSN (Print) 1412-9507 ISSN (Online) 2527-6778 KEDUDUKAN HADITH DALAM BUKU DOA-DOA MUSTAJAB HARIAN YANG DI PETIK DARIPADA HADITH DAN AL-QURAN:

More information

AL-QIYAS DAN KESANNYA TERHADAP HUKUM ISLAM

AL-QIYAS DAN KESANNYA TERHADAP HUKUM ISLAM AL-QIYAS DAN KESANNYA TERHADAP HUKUM ISLAM (AL-QIYAS AND ITS AFFECT IN THE ISLAMIC LAW) Hazizan Mat Desa 1 Alias Azhar 2 Abstrak Makalah ini menghuraikan qiyas secara terperinci bagi memberikan penjelasan

More information

KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Kaedah Muafakat dalam Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Consensual Agreement Method

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA?

FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA? FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA? Nama Pelajar: Nazrin Nasriq Bin Lapalopo No Matriks: BA16110166 PENGENALAN Tindakan perusahaan

More information

ISU-ISU SYARIAH TERHADAP BITCOIN: SATU SOROTAN AWAL

ISU-ISU SYARIAH TERHADAP BITCOIN: SATU SOROTAN AWAL ISU-ISU SYARIAH TERHADAP BITCOIN: SATU SOROTAN AWAL Fakhri Bin Sungit Pensyarah, Fakulti Syariah & Undang-undang Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor fakhri@kuis.edu.my Khairul Anuar Bin Ahmad

More information

PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN FATWA KONTEMPORARI DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI: SATU PENDEKATAN

PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN FATWA KONTEMPORARI DALAM MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI: SATU PENDEKATAN Volume: 2 Issue: 3 [March, 2017] pp.09-20] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal homepage: www.jised.com PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN FATWA KONTEMPORARI DALAM MENGHADAPI

More information

Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar Makruf Nahi Mungkar Amar Makruf Nahi Mungkar Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Amar Makruf Nahi Mungkar. In Kamarul Azmi

More information

AMANAH DAN PROSEDUR Diputuskan: [1] [2] [3]

AMANAH DAN PROSEDUR Diputuskan: [1] [2] [3] 1 SUPREME FINANCE (M) BERHAD lwn. TAN CHONG KEAT & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI, PULAU PINANG DATO' ABDUL HAMID BIN HAJI MOHAMED H SAMAN PEMULA NO. 24-812-85 25 OKTOBER 1993 [1994] 2 CLJ 374 AMANAH DAN PROSEDUR:

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan v ABSTRAK Minda masyarakat Islam memerlukan kepada anjakan paradigma daripada yang agak bersifat konservatif kepada sesuatu yang lebih praktikal dan kontemporari dalam aspek pembangunan harta wakaf. Keadaan

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

HALAL HARAM MAKANAN MENURUT IMAM SYAFI I: ANALISIS DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI AH

HALAL HARAM MAKANAN MENURUT IMAM SYAFI I: ANALISIS DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI AH HALAL HARAM MAKANAN MENURUT IMAM SYAFI I: ANALISIS DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI AH Tuan Sidek bin T. Muda 1, Ridzwan bin Ahmad Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Abstrak

More information

Tekanan Perkataan Arab Sebagai Bahasa Asing dalam Kalangan Penutur Melayu

Tekanan Perkataan Arab Sebagai Bahasa Asing dalam Kalangan Penutur Melayu 87 Tekanan Perkataan Arab Sebagai Bahasa Asing dalam Kalangan Penutur Melayu Kaseh Abu-bakar kaseh@ukm.edu.my Universiti Kebangsaan Malaysia Muhammad Faiz Abdullah ibnu_abdullah79@yahoo.com Kementerian

More information

BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2)

BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, pelajar akan dapat: 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) 2. Menghuraikan sumber-sumber ilmu

More information

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU Siti Saufirah Mohd Tahir 1, Hairunnizam Wahid 2 & Sanep Ahmad 3 ABSTRACT The amount collected in the

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information

BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ. Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh

BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ. Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ 2.1 Pengenalan Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh khususnya telah menyumbang kepada pelbagai penghasilan buku dan artikel berkaitan

More information

MENANGANI KONFLIK HADIS DAIF DAN PALSU DALAM MASYARAKAT AWAM: MENGALIH PERHATIAN KEPADA PENGAJIAN HADIS SAHIH DAN HASAN

MENANGANI KONFLIK HADIS DAIF DAN PALSU DALAM MASYARAKAT AWAM: MENGALIH PERHATIAN KEPADA PENGAJIAN HADIS SAHIH DAN HASAN 1 MENANGANI KONFLIK HADIS DAIF DAN PALSU DALAM MASYARAKAT AWAM: MENGALIH PERHATIAN KEPADA PENGAJIAN HADIS SAHIH DAN HASAN Abu Zaki bin Ismail Jabatan Dakwah & Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam,

More information

SEJARAH PELAKSANAAN HAK PEWARISAN PUSAKA PADA ZAMAN JAHILIAH DAN ZAMAN PASCA-ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN

SEJARAH PELAKSANAAN HAK PEWARISAN PUSAKA PADA ZAMAN JAHILIAH DAN ZAMAN PASCA-ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN SEJARAH PELAKSANAAN HAK PEWARISAN PUSAKA PADA ZAMAN JAHILIAH DAN ZAMAN PASCA-ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN Faridah Ahmad School of Law, UUM COLGIS, Universiti Utara Malaysia E-mail: frdh_ahmad@yahoo.co.uk

More information

Konsep Pertandingan Sukan Tradisional Menurut al-quran dan al-sunnah di Selatan Thailand

Konsep Pertandingan Sukan Tradisional Menurut al-quran dan al-sunnah di Selatan Thailand Konsep Pertandingan Sukan Tradisional Menurut al-quran dan al-sunnah di Selatan Thailand Muhammadhusnee Yanya Asyraf Ab Rahman Daud Ismail Abdulsoma Thoralim Abstrak Pertandingan sukan banyak disebut dalam

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

Pendekatan Sastera Islam Moden

Pendekatan Sastera Islam Moden JURNAL ISLAM dan Masyarakat Kontemporari Jilid 5 (Julai), 2012, 65-75 Rosni Samah Nurhasma Muhamad Saad Abstrak Gema ke arah sastera Islam moden muncul seiring dengan gagasan kebangkitan Islam yang dipelopori

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama : HASMADI BIN HAMDAN (No K.P/Pasport : 750203-02-5041) No Pendaftaran/Matrik : TGA070017 Nama Ijazah : SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/ Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis

More information