Udhëzime për shkolla W RLD. Udhëzime për. #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër. CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Udhëzime për shkolla W RLD. Udhëzime për. #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër. CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY"

Transcription

1 Udhëzime për #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër Udhëzime për shkolla W RLD CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY

2 #Fëmijët i marrin shkollat përsipër Është ditë zbavitëse që përçon porosi serioze, ku përveç njoftimit me të drejtat e fëmijëve, nëse është e përshtatshme, fëmijët mund të marrin rolin e të rriturve në shkolla dhe bashkësi, që në mënyrë zbavitëse t i hulumtojnë të drejtat e tyre për pjesëmarrje, që të krijojnë botëkuptim më të mirë sesi merren vendime, që kanë të bëjnë me ta, njashtu edhe për të vënë në pah sfidat më të mëdha, me të cilat përballet gjenerata e tyre. Parimet themelore Shumë është me rëndësi që iniciativa #fëmijëtmarrinpërsipër të kontribuojë drejt realizimit të të drejtave të fëmijëve, doke përfshirë edhe shumë zbavitje, por duke mos lënë pasoja negative të padëshiruara për fëmijët dhe të rriturit, të cilët drejtpërsëdrejti janë të përfshirë në të ose në mënyrë tjetër kanë të bëjnë me të. Duke e ditur këtë, iniciativa duhet të mbështetet në bazë të qasjes së bazuar në të drejtat e njeriut dhe duhet të jetë në përputhje me kërkesat ndërkombëtare për praktikë të mirë në lidhje me pjesëmarrjen e fëmijëve. Pikësëpari para se shkollat ose institucionet tjera në bashkësi të përkushtohen në #fëmijëtmarrinpërsipër (dhe të shmangen reagimet me pasoja negative), mendoni nëse kjo iniciativë mund të implementohet në kontekstin tuaj konkret në përputhje me qasjen e mbështetur në të drejtat e njeriut. Ndoshta do të jetë e dobishme nëse i shqyrtoni këto çështje: 1. A e thellon kjo iniciativë në mënyrë proaktive realizimin e të drejtave të fëmijës të përcaktuara në KDF dhe në instrumentet tjera ndërkombëtare për të drejtat e njeriut? 2. A ndihmon kjo iniciativë për të ndërtuar kapacitetet e autoriteteve kompetente për përmbushjen e detyrimeve të tyre? 3. A ndihmon kjo iniciativë për të ndërtuar kapacitetet e fëmijëve, që t i kërkojnë të drejtat si bartës të tyre? 4. A kontribuon pozitivisht kjo iniciativë dhe a shmanget me të shkelja e së drejtës së fëmijëve për jetë, mbijetesë dhe zhvillim? 5. A bën kjo iniciative diskriminim të grupeve të caktuara të fëmijëve? 6. A është kjo iniciativë në interes më të mirë të fëmijëve? 7. A janë të përfshira familjet dhe bashkësitë? 8. A mund të marrin pjesë të gjithë fëmijët në mënyrë etike dhe gjithëpërfshirëse? 9. A është mbështetur iniciativa autoritetet kompetente me mjete adekuate, të qëndrueshme dhe etike? Shikojeni UNICEF Child Rights Education Toolkit, Kapitulli 2 për më shumë detaje rreth secilës prej këtyre pyetjeve orientuese. Nëse konsideroni se konteksti juaj lokal ende nuk është përgatitur për iniciativën #fëmijëtmarrinpërsipër, për shkak të arsyeve politike, shoqërore ose kulturore, atëherë me siguri ia vlen të bisedohet me kolegët e programeve për përfaqësim dhe edukim, në lidhje me të drejtat e fëmijëve që të përgatiten në planin afatgjate, me qëllim që iniciativa të realizohet vitin e ardhshëm. Ndërkohë shikoni se cilat aktivitete të pakos për aktivizim do të jenë të përshtatshme për të shënuar Ditën botërore të fëmijës në vitin 2017.

3 W RLD CHILDREN'S 20 November DAY 2017 Nëse konsideroni se #fëmijëtmarrinpërsipër mund të implementohet në kontekstin tuaj përmes qasjes së mbështetur në të drejtat e fëmijëve, atëherë ajo duhet të jetë në përputhje me kërkesat më konkrete ndërkombëtare për praktika të mira lidhur me pjesëmarrjen e fëmijëve. Me fjalë tjera, pjesëmarrja e fëmijëve duhet të jetë: 1. Transparente dhe informative 2. Vullnetare 3. Me respekt 4. Relevante 5. E lehtësuar me mjedise dhe metoda të punës, të përshtatshme për fëmijët 6. Inkluzive 7. E mbështetur me trajnim 8. E sigurt dhe e ndjeshme ndaj rrezikut 9. Përgjegjëse Që të mund të dëgjohet zëri i fëmijëve, iniciativa #fëmijëtmarrinpërsipër duhet të mbajë llogari për: Hapësirën: Duhet dhënë hapësirë të sigurt dhe inkluzive, në të cilën do t i formojnë dhe do t i shprehin qëndrimet e tyre. Duhet përpjekur që të depërtohet deri te të gjithë fëmijët, duke përfshirë edhe grupet më të margjinalizuara. Zëri: Fëmijët duhet të mbështeten dhe ndihmohen t i shprehin qëndrimet e tyre. Ata kanë nevojë për mundësi, kohë dhe informacione, përmes të cilave do t i formojnë qëndrimet e tyre. Ata kanë të drejtë të shprehin mendim jo vetëm për çështjet e njohura gjithandej lidhur me kujdesin për fëmijët, mbrojtjen e fëmijëve, shkollën, lojën dhe shëndetin, por edhe për shembuj lidhur me planifikimin publik, transportin, mbrojtjen sociale, drejtësinë, mjedisin jetësor dhe shëndetin, akomodimin dhe inkluzionin social. Publiku: Kur fëmijët i shprehin qëndrimet e tyre, patjetër duhet të dëgjohen me respekt. Ata duhet të jenë të sigurt se të rriturit janë të gatshëm që t i kuptojnë seriozisht. Ndikimi: Patjetër duhet të veprohet ndaj qëndrimeve të fëmijëve. Kjo nuk do të thotë se patjetër duhet të ndodh gjithçka që propozojnë, por ajo duhet të shqyrtohet seriozisht. Shikoni UNICEF Child Friendly Cities and Communities Initiative Toolkit for National Committees, Kapitulli 5 dhe Vegla 13, për më shumë detaje lidhur me secilin aspekt të pjesëmarrjes etike, atë të sigurisë si dhe pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të fëmijëve. #fëmijëtmarrinpërsipër paraqet iniciativë zbavitëse, mirëpo ajo duhet të kontribuojë që fëmijët të ndjehen të fuqishëm dhe të motivuar për përfshirje të mëtejme me UNICEF-in dhe të drejtat e tyre, pa mos ndjerë se janë shfrytëzuar vetëm për publicitet dhe se qëndrimet e tyre do të injorohen pasi të përfundojë dita e 20 Nëntorit. Po ashtu të rriturit duhet të jenë plotësisht të përgatitur, që t i dëgjojnë dhe seriozisht t i shqyrtojnë qëndrimet e fëmijëve të shprehura gjatë marrjes përsipër: ta përjetojnë pjesëmarrjen e fëmijëve si pozitive, si partneritet jokërcënues që ofron rezultate të dobishme të fëmijëve, edhe pas përfundimit të 24 orëve të Ditës botërore të fëmijëve... për shkak se nëse e bëjmë si duhet, çdo ditë do të jetë Dita botërore e fëmijës.

4 #Fëmijët i marrin shkollat përsipër Pyetje të cilat do të ndihmojnë në planifikimin e #fëmijëtmarrinpërsipër nëpër shkolla dhe institucione të bashkësisë. 1. Si mund vetë fëmijët të përfshihen në mënyrë etike, me siguri dhe me qasje gjithëpërfshirëse në planifikim? 2. Cilat role dhe institucione do të ishte e përshtatshme ti marrin përsipër fëmijët gjatë ditës dhe sa? Në shkolla mund të marrin rolin e kujdestarit të klasës, drejtorit, anëtarit të personelit joarsimor, kryetarit të Këshillit të prindërve etj. Në bashkësi mund të marrin rolin e kryetarit të komunës, anëtarit të këshillit, zëdhënësit për media, biznes-liderit, drejtorit të ndonjë organizate në bashkësi etj. 3. Si mund të avancohet kjo iniciativë dhe të fuqizohen iniciativat ekzistuese për komunikim dhe përfaqësim, të mbështeten programet ose platformat si p.sh. Shkollat, të cilat i respektojnë të drejtat e fëmijëve, Shkollat mike për fëmijët si dhe Qytetet dhe bashkësitë mike për fëmijët? 4. A kanë shkollat dhe institucionet përvojë për pjesëmarrje të mbështetur në të drejtat e fëmijëve? Nëse kanë, p.sh. nëse ka shkolla mike për fëmijët ose këshilla dhe parlamente për fëmijë, atëherë implementimi do të jetë më i lehtë, për shkak se do të mund të mbështetet në përvojat paraprake dhe në shkëmbimin dhe bashkëpunimin me shkolla dhe institucione tjera. 5. Kush do të sigurojë mbështetjen kryesore të shkollave dhe institucioneve UNICEF-i drejtpërsëdrejti, ose OJQ-të dhe partner(ët) tjerë? Nëse janë të përfshirë partnerë, çfarë përvojë kanë në këtë sferë dhe çfarë procedura për mbrojtje të fëmijëve do të zbatohen? 6. Çfarë përgatitje dhe mbështetje nevojitet për fëmijët e përfshirë? Kjo mund të përfshijë: shkëmbim të informacioneve me dhe ndërmjet shkollave dhe institucioneve (mundësisht duke e përfshirë edhe rrjetin lokal për mbështetje #fëmijëtmarrinpërsipër); marrëveshja e ndërsjellë për parametra lidhur me atë që do të jetë dhe çka nuk do të jetë e mundshme; kritere për zgjedhje dhe procedura për fëmijët e përfshirë konkretisht (për shkak se të gjithë fëmijët nuk mund të bëhen drejtorë ose kryetarë komunash në atë ditë); sigurimi i procedurave për mbrojtje të fëmijëve përmes kontaktit të drejtpërdrejtë (sy më sy), reklamat dhe komunikimet; trajnimi/ndërtimi i kapaciteteve për pjesëmarrje të mbështetur në të drejtat e fëmijëve; sigurimi i materialit komunikues etj. 7. Çfarë aktivitete do të përfshijë marrja përsipër? Për shembull: Fëmijët e përcaktojnë rendin e ditës dhe i drejtojnë mbledhjet Fëmijët e zhvillojnë mësimin Fëmijët mbështeten të shkruajnë komunikata për shtyp dhe porosi për media Fëmijët e planifikojnë orarin e orëve të mësimit për atë ditë Fëmijët zgjidhin konflikte në shkollë/në vendin e punës Fëmijët bëjnë filma për marrjen përsipër Fëmijët e zgjedhin menynë e drekës Fëmijët punojnë së bashku me të rriturit në rolet e përditshme të këshillave të qytetit etj., që të përvetësojnë më shumë njohuri për organizimin e punës Arsimtarët iu drejtohen fëmijëve me titullin zotëri/zonjë

5 W RLD CHILDREN'S 20 November DAY Cilat janë rreziqet potenciale (për fëmijët, të rriturit dhe UNICEF-in) dhe si mund ato të zvogëlohen dhe të përballen me kujdes? 9. Çka ndodh me idetë dhe propozimet e iniciuara nga fëmijët gjatë ditës #fëmijëtmarrinpërsipër? Si do të merren ato parasysh, a do të veprohet ndaj tyre, si do të ndjeken dhe si të njoftohen për to fëmijët e përfshirë? 10. Si mund kjo iniciative të shpie në zhvillim dhe fuqizim të strukturave të vazhdueshme dhe mekanizmave të pjesëmarrjes të mbështetur në të drejtat e fëmijëve, në shkolla dhe institucione në planin afatmesëm dhe atë afatgjatë? 11. Si mund që vitin ardhshëm mësimet e marra të mbahen mend dhe ndahen me të tjerët?

6 #Fëmijët i marrin shkollat përsipër

E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS

E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS Praktikat e suksesshme në rajonin e EQL/KSHP dhe rekomandimet për Qeverinë Shqiptare. Mars 2012 E drejta E fëmijëve me aftësi të kufizuara

More information

Komuna sipas masës së fëmijës

Komuna sipas masës së fëmijës Komuna sipas masës së fëmijës DORACAK PËR PËRGATITJEN E PLANIT LOKAL AKSIONAL PËR FËMIJËT 1 2 CIP Katalogizacija vo publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski Skopje 342.7.053.2:352.077.6(497.7)(035)

More information

STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE

STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE UDHËZUES PËR TRAJNUESIT CHARLES TEMPLE, ALAN CRAWFORD, WENDY SAUL, SAMUEL R. MATHEWS, JAMES MAKINSTER. BOTIM I PROJEKTIT ZHVILLIMI I TË

More information

INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL

INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL DORACAK PËR PUNË ME NXËNËSIT ME NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE Inkluzioni në arsimin e mesëm profesional Doracak për punë me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore

More information

Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore

Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore REPARIS A REGIONAL PROGRAM Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 7 Publikimet

More information

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Përmbledhje Nr.1 Të Bëjmë Rekomandime Efektive Që në themelimin e saj në vitin 1977, Shoqata për Parandalimin e Torturës (SHPT) ka promovuar nje monitorim të rregullt

More information

ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE

ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE roli i mësuesve në mbështetje të punës individuale për zhvillimin tërësor sipas grupmoshave Autorët: Dr. Kristina

More information

STANDARDET E SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE (DRAFT)

STANDARDET E SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE (DRAFT) Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT STANDARDET E SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE (DRAFT) Janar, 2014 STANDARDET E SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE, NJË SHKOLLË

More information

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik Udhëzimi 33 Shtator 2016 Prokurimi publik Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik PËRMBAJTJA Hyrje Masat e përgjithshme për të lehtësuar aksesin e NVM-ve në prokurimin publik Masat

More information

I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT

I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DINJITETI NJERËZOR TË DREJTAT E NJERIUT ARSIMIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT SIGURIA NJERËZORE >> Kultura e të drejtave të njeriut nxjerr fuqinë e saj më të madhe

More information

Doracak për arsimtarë. Hulumtimi mbi të drejtat e fëmijëve (edukimi mbi të drejtat e fëmijëve)

Doracak për arsimtarë. Hulumtimi mbi të drejtat e fëmijëve (edukimi mbi të drejtat e fëmijëve) Doracak për arsimtarë Hulumtimi mbi të drejtat e fëmijëve (edukimi mbi të drejtat e fëmijëve) Përmbajtja: Hyrje....3 Pjesa e parë- Projekte të shkurtëra mbi të drejtat e fëmijëve për kl. 1-9.....7 Katër

More information

Tel: Tel:

Tel: Tel: Mikroekonomia e Avancuar Politikat Publike dhe Niveli i Studimit MASTER Viti: I Semestri: I Prof.Asoc.Dr. Afrim Selimaj selimajafrim@yahoo.com Tel: 049-165-282 Tel: Qëllimi i Përshkrimi i Mikroekonomia

More information

Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në klasat me NXËNËSIN NË QENDËR

Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në klasat me NXËNËSIN NË QENDËR Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë botim nuk i reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Doracaku

More information

BARAZIA GJINORE në Shqipëri

BARAZIA GJINORE në Shqipëri BARAZIA GJINORE në Shqipëri Dhuna në familje Dhuna në familje është një problem i mbarë shoqërisë; Legjislacioni aktual e kërkon tashmë ngritjen e një sistemi të mekanizmi referimi; Asnjë institucion/individ

More information

Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri

Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri PhD Enea Hoti MA Orsiola Kurti Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri: Gjendja aktuale dhe sfidat e ardhshme Hyrje Zonat rurale në Shqipëri vuajnë nga përdorimi jo efiçient i burimeve, nga performanca

More information

Udhëzues për gratë. mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË. Megan Bas ck dhe Tobie Whitman DCAF. The Institute for Inclusive Security

Udhëzues për gratë. mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË. Megan Bas ck dhe Tobie Whitman DCAF. The Institute for Inclusive Security Udhëzues për gratë mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË Megan Bas ck dhe Tobie Whitman The Institute for Inclusive Security DCAF DCAF a centre for security, development and the rule of law Përkthimi dhe

More information

Doracak pёr arsimtarё pёr praktika inkluzive kompjuterike me aplikim tё teknologjisё ndihmёse

Doracak pёr arsimtarё pёr praktika inkluzive kompjuterike me aplikim tё teknologjisё ndihmёse Прoект за е-пристапно образование Doracak pёr arsimtarё pёr praktika inkluzive kompjuterike me aplikim tё teknologjisё ndihmёse 1 DORACAK PËR ARSIMTARË PËR PRAKTIKA (INKLUZIVE) GJITHËPËRFSHIRËSE KOMPJUTERIKE

More information

[Albanian version] Mësimdhënia e Historisë Evropiane e shekullit të 20-të

[Albanian version] Mësimdhënia e Historisë Evropiane e shekullit të 20-të [Albanian version] Mësimdhënia e Historisë Evropiane e shekullit të 20-të Nga Robert Stradling Opinionet e shprehura në këtë punim janë ato të autorit dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht politikën zyrtare

More information

RIDEFINIMI I ROLIT TË VIKTIMËS NË TË DREJTËN PENALE BASHKËKOHORE PËRMES REFORMAVE LIGJORE

RIDEFINIMI I ROLIT TË VIKTIMËS NË TË DREJTËN PENALE BASHKËKOHORE PËRMES REFORMAVE LIGJORE RIDEFINIMI I ROLIT TË VIKTIMËS NË TË DREJTËN PENALE BASHKËKOHORE PËRMES REFORMAVE LIGJORE Besa ARIFI * Abstrakt: Qëllimi i këtij punimi është të analizojë zhvillimin e rolit të viktimës në të drejtën ndërkombëtare

More information

Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollë

Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollë Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollë Manuali i procedurave të shkollës në ndihmë të gjithëpërfshirjes së nxënësve me aftësi të kufizuara Botimi i këtij dokumenti u mundësua nga Save

More information

NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО

NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО 316.772.4 C E N T R U M 4 Xhemile SELMANI 1 MA NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО THE NATURE OF THE

More information

SHKURTESAT CEDAW CSD D4D GA GEL GIA GM GMM M&E SCR 1325 WAGJ

SHKURTESAT CEDAW CSD D4D GA GEL GIA GM GMM M&E SCR 1325 WAGJ Parathënie Ky manual është pjesë e një procesi të vazhdueshëm për t'i iden fikuar sfidat dhe për të ndërtuar kapacitete për integrim gjinor. Manuali është inicia vë përcjellëse e iden fikuar gjatë fazës

More information

SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË?

SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË? DORACAK SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË? AUTORË: Andreja Bogdanovski Magdalena Lembovska SHKUP 2015 Trupi i ekspertëve i Analytica-s DORACAK Si të raportohet për çështjet që lidhen

More information

ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA

ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA Raport monitorues i kushteve dhe trajtimit në institucionet e ndalimit, paraburgimit dhe burgimit Mbështetur nga ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA Raport

More information

PARIMI I BARAZISE DHE MOSDISKRIMINIMIT.

PARIMI I BARAZISE DHE MOSDISKRIMINIMIT. ESE TEMA : PARIMI I BARAZISE DHE MOSDISKRIMINIMIT. GARANCITE LIGJORE ( KUADRI LIGJOR NE SHQIPERI ) DHE INSTITUCIONET GARANTUESE PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI. PUNOI : XHON SKENDERI GRUPI 3 FAKULTETI I

More information

Udhëzues për qasjen, që shtrihet në tërë sistemin, për implementimin e Strategjive Nacionale për Zhvillimin e Statistikave (SNZhS)

Udhëzues për qasjen, që shtrihet në tërë sistemin, për implementimin e Strategjive Nacionale për Zhvillimin e Statistikave (SNZhS) Udhëzues për qasjen, që shtrihet në tërë sistemin, për implementimin e Strategjive Nacionale për Zhvillimin e Statistikave (SNZhS) PARIS21 Secretariat 31 Tetor 2007 Përmbajtja: PARATHENIE TERMINOLOGJIA

More information

Dita Botërore e Ushqimit 16 Tetor 2017

Dita Botërore e Ushqimit 16 Tetor 2017 Dita Botërore e Ushqimit 16 Tetor 2017 Ndryshoni të ardhmen e migracionit. Investoni në sigurinë ushqimore dhe në zhvillimin rural. Drejt një të ardhmeje të qëndrueshme Qëllimi global për të arritur Zero

More information

UDHËZUES PRAKTIK PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT EDUKATIV INDIVIDUAL (PEI)

UDHËZUES PRAKTIK PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT EDUKATIV INDIVIDUAL (PEI) UDHËZUES PRAKTIK PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT EDUKATIV INDIVIDUAL (PEI) 34 UDHËZUES PRAKTIK PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT EDUKATIV INDIVIDUAL (PEI) 2017 1 Ky udhëzues mundësohet nga Agjencia

More information

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR Republika e Kosovës RepublikaKosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR Prishtinë, gusht 2017 1 Këshilli redaktues: Kabineti

More information

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG )

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG ) Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG-2016-002) Projekti i USAID-it në Shqipëri Drejtësi për të gjithë fton Organizatat e

More information

DORACAK PËR PËRKËDHELËS SI TA NXISNI ZHVILLIMIN DHE MËSIMIN E HERSHËM TE FËMIJËT E MOSHËS 0-2 VJEÇ

DORACAK PËR PËRKËDHELËS SI TA NXISNI ZHVILLIMIN DHE MËSIMIN E HERSHËM TE FËMIJËT E MOSHËS 0-2 VJEÇ DORACAK PËR PËRKËDHELËS SI TA NXISNI N DHE MËSIMIN E HERSHËM TE FËMIJËT E MOSHËS 0-2 VJEÇ Shkup, 2014 Botues: Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Autorë: Simona Pallçevska Antinulla Niçova Valentina

More information

PRINDËRVE, EDUKATORES DHE FËMIJËVE NË KOPSHT

PRINDËRVE, EDUKATORES DHE FËMIJËVE NË KOPSHT UNIVERSITETI I GJAKOVËS FEHMI AGANI FAKULTETI I EDUKIMIT PROGRAMI: PARASHKOLLOR, GJAKOVË Punim diplome Tema: KOMUNIKIMI MIDIS PRINDËRVE, EDUKATORES DHE FËMIJËVE NË KOPSHT Mentor: Prof. asc. dr. Xheladin

More information

Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA

Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA Udhëzues praktik për planifikimin dhe vlerësimin e integruar të projektit Me kontribut nga Lucinia

More information

Qytetet dhe qeveritë lokale të bashkuara - Komiteti për kulturë. Agjenda 21 për kulturë

Qytetet dhe qeveritë lokale të bashkuara - Komiteti për kulturë. Agjenda 21 për kulturë Qytetet dhe qeveritë lokale të bashkuara - Komiteti për kulturë Agjenda 21 për kulturë QYTETET DHE QEVERITË LOKALE TË BASHKUARA KOMITETI PËR KULTURË Agjenda 21 për kulturë Agjenda 21 për kulturë është

More information

Nr41-Ji Prot Tirane,;!

Nr41-Ji Prot Tirane,;! REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT Nr41-Ji Prot Tirane,;! 3. 3. 2014 5TANDARDET E 5HKOLLE5 51 QENDER KOMUNITARE Tirane, 2014 5T ANDARDET E 5HKOLLE5 51 QENDER KOMUNITARE, NJE 5HKOLLE

More information

Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve

Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve Republika e Shqipërisë Ministria e Arsimit dhe Shkencës Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve with funding from Koordinimi i projektit dhe përgatitja për

More information

IDM ALBANIA. Për një polici me integritet dhe etikë: Rëndësia e edukimit bazë dhe atij në vazhdim

IDM ALBANIA. Për një polici me integritet dhe etikë: Rëndësia e edukimit bazë dhe atij në vazhdim IDM ALBANIA Për një polici me integritet dhe etikë: Rëndësia e edukimit bazë dhe atij në vazhdim Elona Dhëmbo Tiranë 2014 Për një polici me integritet dhe etikë: Rëndësia e edukimit bazë dhe atij në vazhdim

More information

Politika të Sigurisë dhe Specifikat e Policimit në Komunitet në Shqipëri pas Rënies së Regjimit Enverist

Politika të Sigurisë dhe Specifikat e Policimit në Komunitet në Shqipëri pas Rënies së Regjimit Enverist Politika të Sigurisë dhe Specifikat e Policimit në Komunitet në Shqipëri pas Rënies së Regjimit Enverist PhD C. Artur Beu University of Tirana, Albania Abstrakt Pas një periudhe të trazuar që mbulon më

More information

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Trajnimi për kualifikimin Auditor të Sektorit Publik do të mbulojë lëndët dhe temat e mëposhtme: Moduli 1: Raportimi Financiar I. Teoria e kontabilitetit II.

More information

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE Etika Paanësi EtikaDetyrë MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE PjesaI Njëvështrim i përgjithshëm i strategjivedhe prak kave tësai-eve ISBN: Seria:bo meklsh2/14/23 EUROSAI Korik13 KONTROLLI

More information

VNMS Shqipëri SEKSIONI 3 Kuadri Ligjor

VNMS Shqipëri SEKSIONI 3 Kuadri Ligjor VNMS Shqipëri SEKSIONI 3 Kuadri Ligjor : Faqe 2 nga 31 PËRMBAJTJA 3.1 Hyrja 3 3.2 Kërkesat ndërkombëtare 3 3.2.1 Shqyrtimi i politikës mjedisore dhe sociale të BERZH 4 3.3 Legjislacioni i Bashkimit Evropian

More information

Statusi i lëndës Obligative ECTS/kredi 7

Statusi i lëndës Obligative ECTS/kredi 7 www.kolegjibiznesi.com info@kolegjibiznesi.com 038 500 878 044 500 878 049 500 878 Prishtinë, Ulpianë, rr. Motrat Qiriazi nr. 29 PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS Memaxhimi i Politikave të Niveli i studimeve

More information

MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE. Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit

MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE. Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit Tiranë, 2016 1 Ky botim i CRCA Shqipëri mund të citohet, fotokopjohet apo printohet,

More information

Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik

Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik Moskë, 28. X. 2011 Teksti është korrigjuar në përputhje me

More information

Gender & HIV/AIDS. Tekste të Rëndësishme, Studime rastesh Mjete, Udhëzues dhe Organizata

Gender & HIV/AIDS. Tekste të Rëndësishme, Studime rastesh Mjete, Udhëzues dhe Organizata Gender & HIV/AIDS Tekste të Rëndësishme, Studime rastesh Mjete, Udhëzues dhe Organizata Emma Bell (autore) Emma është Drejtuese e Kërkimit dhe Komunikimeve me BRIDGE. Ajo kordinon punën e shërbimeve të

More information

THE ORTHODOX POST. President s Message. The Orthodox Post Page 3 INSIDE THIS ISSUE. by Fr. Nathan Preston. by Bill Peters

THE ORTHODOX POST. President s Message. The Orthodox Post Page 3 INSIDE THIS ISSUE. by Fr. Nathan Preston. by Bill Peters Page 3 THE ORTHODOX POST February 2012 Volume VIII, Issue 2 St. Nicholas Albanian Orthodox Church, 181-14 Midland Parkway, Jamaica Estates, New York, NY 11432 Web site: www.stnicholasalbanian.org E-mail:

More information

MËSONI NGA E KALUARA, KRIJONI ARDHMËRINË ARTET DHE TË DREJTAT E AUTORIT

MËSONI NGA E KALUARA, KRIJONI ARDHMËRINË ARTET DHE TË DREJTAT E AUTORIT MËSONI NGA E KALUARA, KRIJONI ARDHMËRINË ARTET DHE TË DREJTAT E AUTORIT Përkthimi dhe adaptimi i këtij publikimi ishte rezultat i bashkëpunimit mes Odës Ekonomike Amerikane në Maqedoni, Ambasadës së SHBA-ve

More information

Udhëzues i OSBE-së Policimi me Bazë Inteligjencën

Udhëzues i OSBE-së Policimi me Bazë Inteligjencën Seritë e Botimit të Departamentit të Kërcënimeve Ndërkombëtare/Sektori për Çështjet Strategjike Policore Vëllimi 13 Udhëzues i OSBE-së Policimi me Bazë Inteligjencën Vjenë, qershor 2017 OSBE 2017 Të gjitha

More information

ÇËSHTJET GJINORE DHE KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW)

ÇËSHTJET GJINORE DHE KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW) This project is funded by the European Union Empowered lives. Resilient nations. Hyrja Politikat për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta kanë si qëllim që të rrisin sigurinë e përgjithshme të qytetarëve

More information

Parimet themelore dhe edukimi

Parimet themelore dhe edukimi Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi Registered Charity Number 1072681 Federata Ndërkombëtare e Kontrollit të Infeksioneve Prishtinë, 2004 Titulli i origjinalit Infection control: basic

More information

Cilësia e Arsimit dhe Mundësitë për Zhvillimin e Aftësive në Shqipëri

Cilësia e Arsimit dhe Mundësitë për Zhvillimin e Aftësive në Shqipëri Cilësia e Arsimit dhe Mundësitë për Zhvillimin e Aftësive në Shqipëri Analizë e rezultateve të PVNN-së 2000-2012 Qershor 2014 Njësia për Sektorin e Arsimit Rajoni i Europës dhe Azisë Qendrore Përmbajtja

More information

Sjellja e politikave për sigurinë kombëtare dhe Gjinia

Sjellja e politikave për sigurinë kombëtare dhe Gjinia Shënim praktik 8 Mjet praktik për gjininë dhe RSS Sjellja e politikave për sigurinë kombëtare dhe Gjinia Peter Albrecht dhe Karen Barnes Sjellja e politikave për sigurinë kombëtare dhe Gjinia Peter Albrecht

More information

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Seria: botime KLSH-07/2013/17 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT GJON NDREJA RAPORTIMI I AUDITIMIT Guidë Tiranë, 2013 Gjon Ndreja Titulli i librit: Raportimi i Auditimit Autori: Gjon

More information

UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE FAKULTETI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE

UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE FAKULTETI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE FAKULTETI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE Shkencat Kompjuterike PUNIM KËRKIMOR Tema: Procesimi inteligjent multimedial Mentori: Jehona Rushiti Studenti: Gëzim Sopi Dhjetor

More information

NË EMËR TË. Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave përgjegjës të KMN Globus për

NË EMËR TË. Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave përgjegjës të KMN Globus për 26 Qershor, 2012 PROGRAMI I AKREDITIMIT I KOLEGJIT TË MENAXHMENTIT NDËRKOMBËTAR GLOBUS NË PRISHTINË NË EMËR TË AGJENSIONIT TË KOSOVËS PËR AKREDITIM Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave

More information

LIRIA E SHPREHJES DHE GJUHA E URREJTJES

LIRIA E SHPREHJES DHE GJUHA E URREJTJES LIRIA E SHPREHJES DHE GJUHA E URREJTJES Autorë: d-r Elena Mihajllova d-r Jasna Baçovska m-r Tome Shekerxhiev BOTIM: Polyesterday TIRAZHI: 100 kopje Shkup, 2013 CIP - Каталогизација во публикација Национална

More information

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG-2016-003) Projekti i USAID-it Drejtësi për të gjithë në Shqipëri shpall Thirrjen për

More information

PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR)

PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR) UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" FAKULTETI I MJEKËSISË PROGRAMI INFERMIERI PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR) TEMA: PËRDORIMI I MEDIAVE NË PROMOVIMIN SHËNDETËSOR Mentori: Prof. Ass. Dr. Naim Jerliu Kandidati:

More information

DEKADA E PËRFSHIRJES SË ROMËVE

DEKADA E PËRFSHIRJES SË ROMËVE REPUBLIKA E SHQIPËRISË DEKADA E PËRFSHIRJES SË ROMËVE Plani Kombëtar i Veprimit 2010-2015 DEKADA E PËRFSHIRJES SË ROMËVE Plani Kombëtar i Veprimit 2010-2015 Tiranë, 2011 Plani Kombëtar i Veprimit Dekadën

More information

Raport vlerësues i përputhshmërisë së legjislacionit ekzistues vendas me Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar

Raport vlerësues i përputhshmërisë së legjislacionit ekzistues vendas me Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar Projekti i Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara Promovimi i të drejtave të aftësisë së kufizuar në Shqipëri, Program mbështetës për Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

More information

MAN AS A HUMAN WHO DIRECTS THE VIOLENCE TO HERSELF AND OTHERS - CONSEQUENCES OF TIME OR LONG TIME OF TRANSITION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

MAN AS A HUMAN WHO DIRECTS THE VIOLENCE TO HERSELF AND OTHERS - CONSEQUENCES OF TIME OR LONG TIME OF TRANSITION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA UDC 316.472.4 Prof. dr. Bashkim SELMANI 1 NJERIU SI QENIE NJERËZORE I CILI DREJTON DHUNËN KUNDËR VETES APO TË TJERËVE PASOJAT E KOHËS APO KOHËZGJATJES SË TRNASICIONIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Ј Њ Ј Ј

More information

TË BRAKTISUR E TË DAMKOSUR

TË BRAKTISUR E TË DAMKOSUR TË BRAKTISUR E TË DAMKOSUR ANALIZA E GJENDJES: ABUZIMI SEKSUAL I FËMIJËVE ZYRA E UNICEF-it, Dhjetor, 2010 unite for children 6 TË BRAKTISUR E TË DAMKOSUR ANALIZA E GJENDJES: ABUZIMI SEKSUAL I FËMIJËVE

More information

Fakulteti i Edukimit (Programi: Mësimdhënia dhe Kurrikula & Udhëheqja në Arsim)

Fakulteti i Edukimit (Programi: Mësimdhënia dhe Kurrikula & Udhëheqja në Arsim) Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Titulli i lëndës: Niveli: Statusi lëndës: Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: Vlera në kredi ECTS: Koha / lokacioni: Mësimëdhënësi i lëndës: Detajet kontaktuese:

More information

Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht?

Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht? Projekti: Pjesëmarrje më e madhe, politika dhe rregullativë më e mirë Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht? Projekti: Pjesëmarrje më e madhe, politika dhe

More information

KONCEPTIMET E PROGRESIT NË KONTEKSTIN E DOKTRINAVE EPISTEMOLOGJIKE LETRARE

KONCEPTIMET E PROGRESIT NË KONTEKSTIN E DOKTRINAVE EPISTEMOLOGJIKE LETRARE ISSN 2073-2244 www.alb-shkenca.org Copyright Institute Alb-Shkenca AKTET Journal of Institute Alb-Shkenca Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca KONCEPTIMET E PROGRESIT NË KONTEKSTIN E DOKTRINAVE EPISTEMOLOGJIKE

More information

RAPORTI VJETOR KOMISIONERI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

RAPORTI VJETOR KOMISIONERI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE RAPORTI VJETOR KOMISIONERI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE PËRMBAJTJA FJALA HYRËSE E KOMISIONERIT. I. MISIONI I KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PËR VITIN. II. NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM PËR

More information

Identiteti kulturor dhe roli i Transmetuesit Publik Shqiptar

Identiteti kulturor dhe roli i Transmetuesit Publik Shqiptar Identiteti kulturor dhe roli i Transmetuesit Publik Shqiptar Raimonda Nelku Abstrakt Zhvillimi i identitetit kulturor kombëtar, varet nga disa faktorë. Një prej tyre kyç veçanërisht, në drejtim të rolit

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI REPUBLIKA E SHQIPËRISË KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI RAPORT I VEÇANTE Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të komunitetit LGBTI në Shqipëri 1 PËRMBAJTJA Hyrja... fq. 3 1. Kuadri Ligjor...fq.4

More information

BISEDA SI MËNYRË KOMUNIKIMI NDËRMJET MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT CONVERSATION AS A WAY OF COMMUNICATION BETWEEN TEACHER AND STUDENT

BISEDA SI MËNYRË KOMUNIKIMI NDËRMJET MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT CONVERSATION AS A WAY OF COMMUNICATION BETWEEN TEACHER AND STUDENT UDC 37.016:81-028.31]:37.011.3-051-052 Bujar Adili, MA 1 BISEDA SI MËNYRË KOMUNIKIMI NDËRMJET MËSIMDHËNËSIT DHE NXËNËSIT А КАК А А К АЊЕ ЕЃ А А К Е К CONVERSATION AS A WAY OF COMMUNICATION BETWEEN TEACHER

More information

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë / Matrica e veprimtarive dhe output -ve për program

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë / Matrica e veprimtarive dhe output -ve për program Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2006-2011 / Matrica e veprimtarive dhe output -ve për program STRATEGJIA KOMBËTARE E RINISË 2007-2013 Miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 782, datë 16

More information

Rekomandime për politikat dhe legjislacionin drejt zbatimit efektiv të parimit të mosdënimit të viktimave të trafikimit

Rekomandime për politikat dhe legjislacionin drejt zbatimit efektiv të parimit të mosdënimit të viktimave të trafikimit Zyra e Përfaqësuesit të Posaçëm dhe Koordinatorit për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore Rekomandime për politikat dhe legjislacionin drejt zbatimit efektiv të parimit të mosdënimit të viktimave

More information

Analiza gjinore e teksteve te shkollës fillore. Studim i Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim. Financuar nga Kvinna till Kvinna

Analiza gjinore e teksteve te shkollës fillore. Studim i Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim. Financuar nga Kvinna till Kvinna Analiza gjinore e teksteve te shkollës fillore Studim i Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim Financuar nga Kvinna till Kvinna Tiranë, korrik 2005 1 Analiza gjinore e teksteve të shkollës fillore Studim

More information

Ndikimi i motivimit dhe i kënaqësisë në angazhimin e punonjësve.

Ndikimi i motivimit dhe i kënaqësisë në angazhimin e punonjësve. UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT Ndikimi i motivimit dhe i kënaqësisë në angazhimin e punonjësve. Paraqitur në kërkim të gradës shkencore Doktor Doktorant Doc. Marinela

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE ASPEKTE TË BARASVLERSHMËRISË NË PËRKTHIMET E LETËRSISË BASHKËKOHORE PËR FËMIJË NGA AMIK KASORUHO PUNIM PËR GRADËN DOKTOR

More information

Raport - analizë NIVELI I RECIDIVIZMIT TË TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN NË SISTEMIN PENITENCIAR

Raport - analizë NIVELI I RECIDIVIZMIT TË TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN NË SISTEMIN PENITENCIAR Raport - analizë NIVELI I RECIDIVIZMIT TË TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN NË SISTEMIN PENITENCIAR 2013-2014 Korrik, 2015 77 Raport analizë NIVELI I RECIDIVIZMIT TË TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN NË

More information

FIRMAT. Punuar nga: Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi. Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano

FIRMAT. Punuar nga: Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi. Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano C H A P T E R 1 FIRMAT Prepared by: Punuar nga: Fernando Quijano and Yvonn Quijano Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi C është firma? Njësi që orgnizon dhe koordinon faktorët e prodhimit (burimet natyrore,

More information

THE ORTHODOX POST. Pastor s Message by Fr. Nathan Preston. President s Message. The Orthodox Post Page 3 INSIDE THIS ISSUE

THE ORTHODOX POST. Pastor s Message by Fr. Nathan Preston. President s Message. The Orthodox Post Page 3 INSIDE THIS ISSUE Page 3 THE ORTHODOX POST November 2013 Volume IX, Issue 11 St. Nicholas Albanian Orthodox Church, 181-14 Midland Parkway, Jamaica Estates, New York, NY 11432 Web site: www.stnicholasalbanian.org E-mail:

More information

Predikuesi 1:1 1 Predikuesi 1:16. Predikuesi

Predikuesi 1:1 1 Predikuesi 1:16. Predikuesi Predikuesi 1:1 1 Predikuesi 1:16 Predikuesi 1 Fjalët e Predikuesit, e birit të Davidit, mbretit të Jeruzalemit. 2 Kotësi e kotësive, thotë Predikuesi; 3 Kotësi e kotësive; gjithçka është kotësi. Çfarë

More information

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR MINISTRIA E ARSIMIT, E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR Për klasën e katërt fillore Prishtinë, dhjetor 2005 Kryeredaktor Dr. Fehmi Ismajli Redaktorë Mr. Miranda Kasneci Ramush Lekaj

More information

TË NXËNËT PËR GJATË GJITHË JETËS: PËRSHTATJE APO PARADIGMË E RE ARSIMORE? LIFELONG LEARNING: ADJUSTMENT OR PARADIGM SHIFT?

TË NXËNËT PËR GJATË GJITHË JETËS: PËRSHTATJE APO PARADIGMË E RE ARSIMORE? LIFELONG LEARNING: ADJUSTMENT OR PARADIGM SHIFT? ISSN 2073-2244 www.alb-shkenca.org Copyright Institute Alb-Shkenca AKTET Journal of Institute Alb-Shkenca Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca TË NXËNËT PËR GJATË GJITHË JETËS: PËRSHTATJE APO PARADIGMË

More information

KUSHTET E BEJTIT DHE PËRGJEGJËSITË E NJË AHMADIU

KUSHTET E BEJTIT DHE PËRGJEGJËSITË E NJË AHMADIU KUSHTET E BEJTIT DHE PËRGJEGJËSITË E NJË AHMADIU (Sipas Kuranit të Shenjtë, Haditheve të Hazret Profetit Muhammed s.a.v.s. dhe shkrimeve të Hazret Mesihut të Premtuar a.s. ) ( Sheraite Bej at aur Ahmadi

More information

PARTNERITETI PUBLIK PRIVAT Koncesionet si një mënyrë menaxhimi dhe financimi i shërbimeve publike

PARTNERITETI PUBLIK PRIVAT Koncesionet si një mënyrë menaxhimi dhe financimi i shërbimeve publike ABSTRAKT Dekadat e fundit të zhvillimit të ekonomive të tregut kanë njohur një burim të ri financimi dhe efiçent për projektet publike dhe ato me rëndësi strategjike. Ky burim i ri është gjetur tek partneriteti

More information

MARRËDHËNIA MIDIS NDËRVEPRIMIT ME PRINDËRIT DHE TEMPERAMENTIT NË PËRSHTATSHMËRINË SJELLORE TË FËMIJËVE PARASHKOLLORË

MARRËDHËNIA MIDIS NDËRVEPRIMIT ME PRINDËRIT DHE TEMPERAMENTIT NË PËRSHTATSHMËRINË SJELLORE TË FËMIJËVE PARASHKOLLORË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI I PEDAGOGJI-PSIKOLOGJISË PROGRAM I DOKTORATËS MARRËDHËNIA MIDIS NDËRVEPRIMIT ME PRINDËRIT DHE TEMPERAMENTIT NË PËRSHTATSHMËRINË SJELLORE

More information

ZHVLERESIMI I VEPRAVE

ZHVLERESIMI I VEPRAVE 1 MBUROJA.net ZHVLERESIMI I VEPRAVE Ne Driten e Kur anit te Famshem dhe te Hadithit te Pastert-te Vertete Shaikh Seliim Bin Eid Al-Hilaalii Burimi: Invalidation of the Actions in Light of the Noble Qur

More information

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR MINISTRIA E ARSIMIT, E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR Për klasën e katërt të mësimit joformal për shkollën fillore Prishtinë, maj 2006 1 Kryredaktor Dr. Fehmi Ismaili Redaktorë:

More information

ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHËMËSHIRSHMIT, MËSHIRËPLOTIT

ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHËMËSHIRSHMIT, MËSHIRËPLOTIT ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHËMËSHIRSHMIT, MËSHIRËPLOTIT 1 2 FONDACIONI I KUR ANIT SHQIPËRI DRITA E KUR ANIT REVISTË SHKENCORE E HULUMTIMEVE DHE E STUDIMEVE KUR ANORE THE LIGHT OF QUR AN SCIENTIFIC JOURNAL

More information

Dokument i. Grupit të Bankës Botërore VETËM PËR PËRDORIM ZYRTAR KUADRI I PARTNERITETIT I BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM

Dokument i. Grupit të Bankës Botërore VETËM PËR PËRDORIM ZYRTAR KUADRI I PARTNERITETIT I BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM Dokument i Grupit të Bankës Botërore VETËM PËR PËRDORIM ZYRTAR Raporti numër: 94636-AL KUADRI I PARTNERITETIT I BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM KORPORATËS NDËRKOMBËTARE FINANCIARE DHE AGJENCISË

More information

Al-Ṭūsī. Fondacioni RUMI

Al-Ṭūsī. Fondacioni RUMI Al-Ṭūsī Fondacioni RUMI 1 Titulli i librit: Përzgjedhje antologjike Autori: Naṣīr al-dīn Abū Ja far Muḥammad ibn Muḥummad ibn al-ḥasan ṬŪSĪ Përgatiti: Shpëtim DODA Reçensentë: arben HaxHiymeri yllka myftiu

More information

Analizat krahasuese të strategjive për komunikim për hyrje në Bashkimin Evropian - Mësimet për Kosovën

Analizat krahasuese të strategjive për komunikim për hyrje në Bashkimin Evropian - Mësimet për Kosovën Analizat krahasuese të strategjive për komunikim për hyrje në... 69 Analizat krahasuese të strategjive për komunikim për hyrje në Bashkimin Evropian - Mësimet për Kosovën Zoran Tomiq * Muhamet Sadiku **

More information

NË KONTEKSTIN E RREZIQEVE DHE REZULTATEVE TË ARRITURA, NJË VIT I VËSHTIRË, POR I SUKSESSHËM ANËTARËSIMI NË NATO

NË KONTEKSTIN E RREZIQEVE DHE REZULTATEVE TË ARRITURA, NJË VIT I VËSHTIRË, POR I SUKSESSHËM ANËTARËSIMI NË NATO Banкar REVISTA E PARË PA PAGESË PËR FINANCAT NUMËR 7 l JANAR 2017 INTERVISTË Milojica Dakiq ANËTARËSIMI NË NATO DO TË THOSHTE NJË SHKALLË MË E LARTË E SIGURISË SË QYTETARËVE, EKONOMISË DHE SHTETIT INTERVISTË

More information

Komuna e KLLOKOTIT LOGOS. Prezentim i buxhetit komunal për vitin Swiss Kosovo Local Governance and Decentralization Support LOGOS

Komuna e KLLOKOTIT LOGOS. Prezentim i buxhetit komunal për vitin Swiss Kosovo Local Governance and Decentralization Support LOGOS Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Swiss Agency for Development and Cooperation SDC implemented by: Natural Resource Management Rural Economy

More information

DISKRIMINIMI NË KONKURSET PËR PUNËSIM. (raport hulumtues)

DISKRIMINIMI NË KONKURSET PËR PUNËSIM. (raport hulumtues) К О М И С И Ј А З А З А Ш Т И Т А О Д Д И С К Р И М И Н А Ц И Ј А DISKRIMINIMI NË KONKURSET PËR PUNËSIM (raport hulumtues) REPUBLIKA E MAQEDONISË Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi DISKRIMINIMI NË

More information

Adoleshentët dhe shëndeti mendor

Adoleshentët dhe shëndeti mendor Adoleshentët dhe shëndeti mendor Udhëzime për familjet Nën kujdesin e: Amelia De Lucia, Anita Sujoldžić, Vlasta Rudan, Giorgio Gruppioni, Alessio Pollice, Maria Pia Circella e Nicola Caiati Financuar nga:

More information

SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN PROFESIONAL

SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN PROFESIONAL REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN PROFESIONAL Disertacion për gradën shkencore Doktor DOKTORANTE

More information

REPUBLIKA E MAQEDONISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS REPUBLIKËN E MAQEDONISË ME DOKUMENTET S H O Q Ë R U E S E P R O G R A M O R E

REPUBLIKA E MAQEDONISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS REPUBLIKËN E MAQEDONISË ME DOKUMENTET S H O Q Ë R U E S E P R O G R A M O R E REPUBLIKA E MAQEDONISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS PROGRAMI NACIONAL PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 2005-2015 ME DOKUMENTET S H O Q Ë R U E S E P R O G R A M O R E REPUBLIKA E

More information

BalkanGEONet FP7 Project Balkan GEO Network Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives

BalkanGEONet FP7 Project Balkan GEO Network Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives BalkanGEONet FP7 Project Balkan GEO Network Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives Perspektiva e Shqiperise ne iniciativat EO Dr. Hamza Reci Project co cordinator

More information

STRATEGJIA KOMBȄTARE PȄR ZHVILLIM DHE INTEGRIM

STRATEGJIA KOMBȄTARE PȄR ZHVILLIM DHE INTEGRIM REPUBLIKA E SHQIPȄRISȄ KȄSHILLI I MINISTRAVE STRATEGJIA KOMBȄTARE PȄR ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015 2020 INTEGRIMI EVROPIAN QEVERISJA E MIRȄ, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SȄ DREJTȄS STABILITETI MAKROEKONOMIK DHE

More information

ORGANIZATA DHE MARREDHENIE NDERKOMBETARE UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE-JURIDIKE PROGRAMI MASTER PROFESIONAL

ORGANIZATA DHE MARREDHENIE NDERKOMBETARE UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE-JURIDIKE PROGRAMI MASTER PROFESIONAL UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE-JURIDIKE PROGRAMI MASTER PROFESIONAL ADMINISTRIM PUBLIK ORGANIZATA DHE MARREDHENIE NDERKOMBETARE MIKROTEZE DIPLOME PUNOI EDVIN REXHEPI

More information

Portalet online të televizioneve mes PR-it dhe audiencës: Top Channel, Vizion Plus e TV Klan

Portalet online të televizioneve mes PR-it dhe audiencës: Top Channel, Vizion Plus e TV Klan Portalet online të televizioneve mes PR-it dhe audiencës: Top Channel, Vizion Plus e Elvin Luku Abstrakt Nga raportimi i televizioneve kryesore Shqiptare, ato kombëtare, Top Channel e dhe ai satelitor-kombëtar,

More information

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT PËR NDËRTIMIN

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT PËR NDËRTIMIN UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji

More information