Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore"

Transcription

1 REPARIS A REGIONAL PROGRAM Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 7 Publikimet e riskut të tregut 26 May 2011 THE ROAD TO EUROPE: PROGRAM OF ACCOUNTING REFORM AND INSTITUTIONAL STRENGTHENING (REPARIS)

2 Panoramë Risku i tregut: Risku që vlera e rregullt e tregut apo flukset e ardhshme të parasë të një instrumenti financiar do të luhatet për shkak të ndryshimeve në çmimet e tregut. Risku i tregut përbëhet nga 3 lloje risqesh: risku i monedhës, risku i normës së interesit dhe risku i çmimit. Risku i monedhës: Risku që vlera e rregullt e tregut apo flukset e ardhshme të parasë të një instrumenti financiar do të luhatet për shkak të ndryshimeve në kurset e huaja të këmbimit. Risku i normës së interesit: Risku që vlera e rregullt e tregut apo flukset e ardhshme të parasë të një instrumenti financiar do të luhatet për shkak të ndryshimeve në normat e interesit të tregut Risku i çmimit: Risku që vlera e rregullt e tregut apo flukset e ardhshme të parasë të një instrumenti financiar do të luhatet për shkak të ndryshimeve në çmimet e tregut (përveç riskut të normës së interesit apo riskut të monedhës), p.sh., ekuitet ose mall 2

3 Panoramë I zbatueshëm ndaj të gjitha subjekteve edhe nëse ato kanë vetëm pak instrumente financiare Por shkalla e kërkuar e ekspozimit varet në përdorimin e tyre të instrumenteve financiare dhe ekspozimit ndaj riskut Publikimet Cilësore dhe Sasiore, domethënë, fjalë dhe shifra 3

4 Kërkesat e Publikimit Në bazë të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit - IAS 1, publikimet kërkohen për: Përmbledhje e politikave të rëndësishme të kontabilitetit Bazat e matjes Politikat e përdorura të kontabilitetit që janë të lidhura me të kuptuarit e pasqyrave financiare Të zbatueshme edhe ndaj riskut të tregut. 4

5 Kërkesat e Publikimit Bërja e publikimeve cilësore në kontekstin e publikimeve sasiore i mundëson përdoruesve që të lidhin publikimet që kanë lidhje dhe të formojnë një panoramë të përgjithshme të natyrës dhe shkallës së riskut që vjen nga instrumentet financiare. Ndërveprimi ndërmjet publikimeve cilësore dhe sasiore kontribuojnë ndaj publikimeve në mënyrë të tillë që i mundëson më mirë përdoruesve që të vlerësojnë ekspozimin e një subjekti ndaj riskut Implikimet E rëndësishme që fjalët dhe numrat plotësojnë njëra tjetrën dhe kanë kuptim për përdoruesit Fjalët shpjegojnë numrat Fjalët duhet të jenë të lidhura dhe jo tekst pa kuptim Fjalët duhet të jenë kontekstuale 5

6 Kërkesat e publikimit Publikimet cilësore (për riskun e tregut, të kreditit dhe të likuiditetit) Për çdo lloj risku që lind nga instrumentet financiarë, një subjekt duhet të publikojë: Ekspozimet ndaj riskut dhe si lindin ato Objektivat e tij, politikat dhe proceset për menaxhimin e riskut dhe metodat e përdorura për matjen e riskut Çdo ndryshim nga periudhat e mëparshme 6

7 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Analiza e sensitivitetit Për të reflektuar impaktin e riskut të tregut mbi vlerësimin e instrumenteve financiare, subjekti duhet të publikojë një analizë të sensitivitetit për secilin lloj të riskut të tregut, duke treguar se si fitimi, humbja dhe ekuiteti do të ishin prekur nga ndryshimet e variabileve përkatëse të riskut që kanë qenë të mundshme në mënyrë të arsyeshme në atë datë. Metodat dhe supozimet e përdorura në përgatitjen e analizës së sensitivitetit Ndryshimet nga periudha e mëparshme në metodat dhe supozimet që përdorura dhe arsyet për ndryshime të tilla 7

8 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Nëse një subjekt përgatit një analizë sensitiviteti, të tillë si vlera në risk, që reflekton ndërvartësitë, atëherë ai mund të përdorë këtë sensitivitet në vend të së mëparshmit. Publikimi i metodave, supozimeve dhe parametrave kryesore Shpjegimi i objektivave të metodës së përdorur dhe kufizimeve Publikime të tjera të riskut të tregut janë: Nëse analizat e sensitivitetit nuk janë përfaqësuese, subjekti duhet të publikojë këtë fakt dhe arsyen përse 8

9 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Publikimet e Raportit Vjetor të HSBC 2010 Faqe 145 Ne përdorim një gamë mjetesh për të monitoruar dhe kufizuar ekspozimet e riskut të tregut. Këto përfshijnë analizën e sensitivitetit, vlerën në risk ( VAR ) dhe testimin e stresit Analiza e sensitivitetit (E paaudituar) Ne përdorim matje sensitiviteti për të monitoruar pozicionet e riskut të tregut brenda secilit lloji risku, për shembull, vlera prezente e një lëvizje pike bazë në normat e interesit për riskun e normës së interesit. Kufijtë e sensitivitetit janë përcaktuar për portofolet, produktet dhe llojet e riskut, me thellësinë e tregut duke që një ndër faktorët kryesorë në përcaktimin e nivelit të kufijve të vendosur. 9

10 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Vlera në risk (E audituar) Vlera në risk është një teknike që vlerëson humbjet potenciale në pozicionet e riskut si rezultat i lëvizjeve në normat e tregut gjate një periudhe specifike dhe ndaj një niveli të dhënë konfidence. Modelet e vlerës në risk që në përdorim bazohen në mënyrë predominuese në simulimin historik. Këto modele nxjerrin skenarë të ardhshëm të besueshëm nga seritë e kaluara të normave të regjistruara të interesit dhe çmimet,duke marrë parasysh lidhjet ndërmjet tregjeve dhe normave të ndryshme dhe kurset e huaja të këmbimit. Modelet përfshijnë edhe efektin e karakteristikave të opsioneve mbi ekspozimet kryesore. 10

11 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Kufizimet e Vlerës ne Risk Raporti Vjetor i HSBC 2010 Faqe: 145 Megjithëse një orientues i vlefshëm për riskun, Vlera në Risk duhet parë gjithnjë në kontekstin e kufizimeve të tij: përdorimi i të dhënave historike si një metodë për vlerësimin e ngjarjeve të ardhshme mund të mos përfshijë të gjitha ngjarjet e mundshme, në mënyrë të veçantë ato që janë ekstreme nga natyra; përdorimi i metodës së ndalimit për një ditë presupozon që të gjitha pozicionet mund të likuidohen ose risku kompensohet në një ditë. Kjo mund të mos reflektojë plotësisht riskun që lind në kohën mungesës së fortë të likuiditetit, kur periudha e ndalimit një ditor mund të mos jetë e mjaftueshme për të likuiduar ose për të mbrojtur nga risku plotësisht të gjitha pozicionet; 11

12 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Përdorimi i një niveli konfidence 99%, sipas përkufizimit, nuk merr parasysh humbjet që mund të krijohen tej këtij niveli konfidence; Vlera në Risk përllogaritet në bazë të ekspozimeve të pazgjidhura në mbyllje të biznesit dhe, prandaj, nuk reflekton domosdoshmërisht ekspozime brenda ditës; dhe Vlera në Risk nuk ka të ngjarë të reflektojë potencialin e humbjes mbi ekspozimet që mund të lindin vetëm sipas lëvizjeve të rëndësishme të tregut. 12

13 Publikime të tjera Gjatë krizës, disa komentues përmenden që publikimet mund të përmirësohen Grupi i Mbikëqyrësve të Lartë botoi raportin e tij me shembuj të mirë Mund të jetë më i detajuar me informacion më të dobishëm rreth: Instrumentalizim SPVs Vlerësimi Kapitali Risku i likuiditetit Firmat bënë publikime shtesë në lidhje me ekspozimet e riskut në faqet e tyre të internetit 13

RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT

RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT Vjosa Hajdari - Risku dhe kategoritë e riskut të cilat përballen investitorët RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT Vjosa Hajdari, Universiteti i Prishtinës / FSHAB Pejë, Kosovë

More information

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Seria: botime KLSH-07/2013/17 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT GJON NDREJA RAPORTIMI I AUDITIMIT Guidë Tiranë, 2013 Gjon Ndreja Titulli i librit: Raportimi i Auditimit Autori: Gjon

More information

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Trajnimi për kualifikimin Auditor të Sektorit Publik do të mbulojë lëndët dhe temat e mëposhtme: Moduli 1: Raportimi Financiar I. Teoria e kontabilitetit II.

More information

SYLLABUS ANALIZA FINANCIARE. 1. Përshkrimi i Lëndës. Fakulteti Ekonomik

SYLLABUS ANALIZA FINANCIARE. 1. Përshkrimi i Lëndës. Fakulteti Ekonomik SYLLABUS Fakulteti Ekonomik LËNDA: ANALIZA FINANCIARE Niveli i kursit: Bachelor Lloji i kursit: Obligative Viti i studimeve: Viti III Semestri: Semestri V Kodi dhe shifra e lëndës: Koha/lokacioni: Ligjëratat:

More information

RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE

RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE UNIVERSITETI ALEKSANDËR MOISIU, DURRËS FAKULTETI I BIZNESIT PROGRAMI I DOKTORATURËS SHKENCA EKONOMIKE... në kërkim të gradës Doktor Shkencash RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE SFIDAT

More information

Udhëzime për shkolla W RLD. Udhëzime për. #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër. CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY

Udhëzime për shkolla W RLD. Udhëzime për. #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër. CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY Udhëzime për #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër Udhëzime për shkolla W RLD CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY #Fëmijët i marrin shkollat përsipër Është ditë zbavitëse që përçon porosi serioze, ku përveç njoftimit

More information

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat Financiare më. (me raportin e audituesve të pavarur)

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat Financiare më. (me raportin e audituesve të pavarur) ` INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2015 (me raportin e audituesve të pavarur) Përmbajtja Raporti i audituesve të pavarur i-ii Pasqyra e pozicionit financiar 1 Pasqyra

More information

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik Udhëzimi 33 Shtator 2016 Prokurimi publik Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik PËRMBAJTJA Hyrje Masat e përgjithshme për të lehtësuar aksesin e NVM-ve në prokurimin publik Masat

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS

UNIVERSITETI I TIRANËS UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI PSIKOLOGJI-PEDAGOGJI PROGRAMI I DOKTORATËS NIVELI I VARËSISË NGA INTERNETI ROLI I KARAKTERISTIKAVE TË PËRDORUESVE NË SHPJEGIMIN E VARËSISË

More information

NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО

NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО 316.772.4 C E N T R U M 4 Xhemile SELMANI 1 MA NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО THE NATURE OF THE

More information

NË EMËR TË. Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave përgjegjës të KMN Globus për

NË EMËR TË. Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave përgjegjës të KMN Globus për 26 Qershor, 2012 PROGRAMI I AKREDITIMIT I KOLEGJIT TË MENAXHMENTIT NDËRKOMBËTAR GLOBUS NË PRISHTINË NË EMËR TË AGJENSIONIT TË KOSOVËS PËR AKREDITIM Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave

More information

THE ORTHODOX POST. President s Message. The Orthodox Post Page 3 INSIDE THIS ISSUE. by Fr. Nathan Preston. by Bill Peters

THE ORTHODOX POST. President s Message. The Orthodox Post Page 3 INSIDE THIS ISSUE. by Fr. Nathan Preston. by Bill Peters Page 3 THE ORTHODOX POST February 2012 Volume VIII, Issue 2 St. Nicholas Albanian Orthodox Church, 181-14 Midland Parkway, Jamaica Estates, New York, NY 11432 Web site: www.stnicholasalbanian.org E-mail:

More information

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE Etika Paanësi EtikaDetyrë MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE PjesaI Njëvështrim i përgjithshëm i strategjivedhe prak kave tësai-eve ISBN: Seria:bo meklsh2/14/23 EUROSAI Korik13 KONTROLLI

More information

KONCEPTIMET E PROGRESIT NË KONTEKSTIN E DOKTRINAVE EPISTEMOLOGJIKE LETRARE

KONCEPTIMET E PROGRESIT NË KONTEKSTIN E DOKTRINAVE EPISTEMOLOGJIKE LETRARE ISSN 2073-2244 www.alb-shkenca.org Copyright Institute Alb-Shkenca AKTET Journal of Institute Alb-Shkenca Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca KONCEPTIMET E PROGRESIT NË KONTEKSTIN E DOKTRINAVE EPISTEMOLOGJIKE

More information

RAPORTI VJETOR TE DHENA FINANCIARE KORPORATA PUNONJESIT BURIMET NJEREZORE PERGJEGJESIA SOCIALE DIVIZIONI I KORPORATES DIVIZIONI I KREDIVE

RAPORTI VJETOR TE DHENA FINANCIARE KORPORATA PUNONJESIT BURIMET NJEREZORE PERGJEGJESIA SOCIALE DIVIZIONI I KORPORATES DIVIZIONI I KREDIVE TE DHENA FINANCIARE PUNONJESIT KORPORATA 2 12 BURIMET NJEREZORE PERGJEGJESIA SOCIALE RAPORTI VJETOR DIVIZIONI I KORPORATES DIVIZIONI I KREDIVE AUDITI I JASHTEM PASQYRA E LËNDËS 1. LETËR PËR AKSIONERËT

More information

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Përmbledhje Nr.1 Të Bëjmë Rekomandime Efektive Që në themelimin e saj në vitin 1977, Shoqata për Parandalimin e Torturës (SHPT) ka promovuar nje monitorim të rregullt

More information

Tel: Tel:

Tel: Tel: Mikroekonomia e Avancuar Politikat Publike dhe Niveli i Studimit MASTER Viti: I Semestri: I Prof.Asoc.Dr. Afrim Selimaj selimajafrim@yahoo.com Tel: 049-165-282 Tel: Qëllimi i Përshkrimi i Mikroekonomia

More information

SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË?

SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË? DORACAK SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË? AUTORË: Andreja Bogdanovski Magdalena Lembovska SHKUP 2015 Trupi i ekspertëve i Analytica-s DORACAK Si të raportohet për çështjet që lidhen

More information

Fakulteti i Edukimit (Programi: Mësimdhënia dhe Kurrikula & Udhëheqja në Arsim)

Fakulteti i Edukimit (Programi: Mësimdhënia dhe Kurrikula & Udhëheqja në Arsim) Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Titulli i lëndës: Niveli: Statusi lëndës: Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: Vlera në kredi ECTS: Koha / lokacioni: Mësimëdhënësi i lëndës: Detajet kontaktuese:

More information

TË NXËNËT PËR GJATË GJITHË JETËS: PËRSHTATJE APO PARADIGMË E RE ARSIMORE? LIFELONG LEARNING: ADJUSTMENT OR PARADIGM SHIFT?

TË NXËNËT PËR GJATË GJITHË JETËS: PËRSHTATJE APO PARADIGMË E RE ARSIMORE? LIFELONG LEARNING: ADJUSTMENT OR PARADIGM SHIFT? ISSN 2073-2244 www.alb-shkenca.org Copyright Institute Alb-Shkenca AKTET Journal of Institute Alb-Shkenca Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca TË NXËNËT PËR GJATË GJITHË JETËS: PËRSHTATJE APO PARADIGMË

More information

Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik

Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik Moskë, 28. X. 2011 Teksti është korrigjuar në përputhje me

More information

ÇËSHTJET GJINORE DHE KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW)

ÇËSHTJET GJINORE DHE KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW) This project is funded by the European Union Empowered lives. Resilient nations. Hyrja Politikat për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta kanë si qëllim që të rrisin sigurinë e përgjithshme të qytetarëve

More information

Identiteti kulturor dhe roli i Transmetuesit Publik Shqiptar

Identiteti kulturor dhe roli i Transmetuesit Publik Shqiptar Identiteti kulturor dhe roli i Transmetuesit Publik Shqiptar Raimonda Nelku Abstrakt Zhvillimi i identitetit kulturor kombëtar, varet nga disa faktorë. Një prej tyre kyç veçanërisht, në drejtim të rolit

More information

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR MINISTRIA E ARSIMIT, E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR Për klasën XIII të shkollës së mesme të lartë Gjimnazi i përgjithshëm Prishtinë, dhjetor 2005 1 Kryeredaktor Dr. Fehmi Ismajli

More information

Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA

Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA Udhëzues praktik për planifikimin dhe vlerësimin e integruar të projektit Me kontribut nga Lucinia

More information

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR MINISTRIA E ARSIMIT, E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR Për klasën e katërt fillore Prishtinë, dhjetor 2005 Kryeredaktor Dr. Fehmi Ismajli Redaktorë Mr. Miranda Kasneci Ramush Lekaj

More information

MANUAL PËR PUNONJËSIN E SHËRBIMIT TË PROVËS

MANUAL PËR PUNONJËSIN E SHËRBIMIT TË PROVËS MANUAL PËR PUNONJËSIN E SHËRBIMIT TË PROVËS 2009 PËRMBAJTJA 1 Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, 2009 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. AUTORËT: Kevin Haines Rasim Gjoka Migena Leskoviku Ioana van

More information

FIRMAT. Punuar nga: Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi. Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano

FIRMAT. Punuar nga: Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi. Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano C H A P T E R 1 FIRMAT Prepared by: Punuar nga: Fernando Quijano and Yvonn Quijano Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi C është firma? Njësi që orgnizon dhe koordinon faktorët e prodhimit (burimet natyrore,

More information

Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht?

Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht? Projekti: Pjesëmarrje më e madhe, politika dhe rregullativë më e mirë Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht? Projekti: Pjesëmarrje më e madhe, politika dhe

More information

Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements

Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements

More information

Udhëzues i OSBE-së Policimi me Bazë Inteligjencën

Udhëzues i OSBE-së Policimi me Bazë Inteligjencën Seritë e Botimit të Departamentit të Kërcënimeve Ndërkombëtare/Sektori për Çështjet Strategjike Policore Vëllimi 13 Udhëzues i OSBE-së Policimi me Bazë Inteligjencën Vjenë, qershor 2017 OSBE 2017 Të gjitha

More information

E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS

E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS Praktikat e suksesshme në rajonin e EQL/KSHP dhe rekomandimet për Qeverinë Shqiptare. Mars 2012 E drejta E fëmijëve me aftësi të kufizuara

More information

VNMS Shqipëri SEKSIONI 3 Kuadri Ligjor

VNMS Shqipëri SEKSIONI 3 Kuadri Ligjor VNMS Shqipëri SEKSIONI 3 Kuadri Ligjor : Faqe 2 nga 31 PËRMBAJTJA 3.1 Hyrja 3 3.2 Kërkesat ndërkombëtare 3 3.2.1 Shqyrtimi i politikës mjedisore dhe sociale të BERZH 4 3.3 Legjislacioni i Bashkimit Evropian

More information

Noeu dhe Përmbytja e Madhe

Noeu dhe Përmbytja e Madhe Bibël për fëmijët paraqet Noeu dhe Përmbytja e Madhe Shkruar nga: Edward Hughes Ilustruar nga: Byron Unger; Lazarus Adaptuar nga: M. Maillot; Tammy S. Përkthyer nga: Arianit Iljazi Prodhuar nga: Bible

More information

BalkanGEONet FP7 Project Balkan GEO Network Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives

BalkanGEONet FP7 Project Balkan GEO Network Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives BalkanGEONet FP7 Project Balkan GEO Network Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives Perspektiva e Shqiperise ne iniciativat EO Dr. Hamza Reci Project co cordinator

More information

PARTNERITETI PUBLIK PRIVAT Koncesionet si një mënyrë menaxhimi dhe financimi i shërbimeve publike

PARTNERITETI PUBLIK PRIVAT Koncesionet si një mënyrë menaxhimi dhe financimi i shërbimeve publike ABSTRAKT Dekadat e fundit të zhvillimit të ekonomive të tregut kanë njohur një burim të ri financimi dhe efiçent për projektet publike dhe ato me rëndësi strategjike. Ky burim i ri është gjetur tek partneriteti

More information

SHKURTESAT CEDAW CSD D4D GA GEL GIA GM GMM M&E SCR 1325 WAGJ

SHKURTESAT CEDAW CSD D4D GA GEL GIA GM GMM M&E SCR 1325 WAGJ Parathënie Ky manual është pjesë e një procesi të vazhdueshëm për t'i iden fikuar sfidat dhe për të ndërtuar kapacitete për integrim gjinor. Manuali është inicia vë përcjellëse e iden fikuar gjatë fazës

More information

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG )

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG ) Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG-2016-002) Projekti i USAID-it në Shqipëri Drejtësi për të gjithë fton Organizatat e

More information

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG-2016-003) Projekti i USAID-it Drejtësi për të gjithë në Shqipëri shpall Thirrjen për

More information

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR MINISTRIA E ARSIMIT, E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR Për klasën e katërt të mësimit joformal për shkollën fillore Prishtinë, maj 2006 1 Kryredaktor Dr. Fehmi Ismaili Redaktorë:

More information

Tema: Menaxhimi financiar dhe kontrolli në sektorin publik. Rasti i Shqipërisë

Tema: Menaxhimi financiar dhe kontrolli në sektorin publik. Rasti i Shqipërisë UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENI I KONTABILITETIT Disertacion Tema: Menaxhimi financiar dhe kontrolli në sektorin publik. Rasti i Shqipërisë Në kërkim të gradës Doktor i shkencave

More information

Komuna sipas masës së fëmijës

Komuna sipas masës së fëmijës Komuna sipas masës së fëmijës DORACAK PËR PËRGATITJEN E PLANIT LOKAL AKSIONAL PËR FËMIJËT 1 2 CIP Katalogizacija vo publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski Skopje 342.7.053.2:352.077.6(497.7)(035)

More information

INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL

INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL DORACAK PËR PUNË ME NXËNËSIT ME NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE Inkluzioni në arsimin e mesëm profesional Doracak për punë me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore

More information

[Albanian version] Mësimdhënia e Historisë Evropiane e shekullit të 20-të

[Albanian version] Mësimdhënia e Historisë Evropiane e shekullit të 20-të [Albanian version] Mësimdhënia e Historisë Evropiane e shekullit të 20-të Nga Robert Stradling Opinionet e shprehura në këtë punim janë ato të autorit dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht politikën zyrtare

More information

TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE E KOMUNIKIMIT (TIK)

TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE E KOMUNIKIMIT (TIK) TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE E KOMUNIKIMIT (TIK) Gjimnazi i përgjithshëm (2 orë në javë, 74 orë në vit) HYRJE Teknologjia e informimit dhe komunikimit paraqet njërin nga lëmenjtë kryesor në jetën bashkëkohore

More information

IDM ALBANIA. Për një polici me integritet dhe etikë: Rëndësia e edukimit bazë dhe atij në vazhdim

IDM ALBANIA. Për një polici me integritet dhe etikë: Rëndësia e edukimit bazë dhe atij në vazhdim IDM ALBANIA Për një polici me integritet dhe etikë: Rëndësia e edukimit bazë dhe atij në vazhdim Elona Dhëmbo Tiranë 2014 Për një polici me integritet dhe etikë: Rëndësia e edukimit bazë dhe atij në vazhdim

More information

KLASA 12 LËNDA: TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK) GJIMNAZI I PËRGJITHSHËM FONDI I ORËVE: (2 orë në javë, 74 orë në vit)

KLASA 12 LËNDA: TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK) GJIMNAZI I PËRGJITHSHËM FONDI I ORËVE: (2 orë në javë, 74 orë në vit) KLASA 12 LËNDA: TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE KOMUNIKIMIT (TIK) GJIMNAZI I PËRGJITHSHËM FONDI I ORËVE: (2 orë në javë, 74 orë në vit) Hyrje Teknologjia e Informimit dhe Komunikimit paraqet njërin nga lëmenjtë

More information

UDHËZUES PRAKTIK PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT EDUKATIV INDIVIDUAL (PEI)

UDHËZUES PRAKTIK PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT EDUKATIV INDIVIDUAL (PEI) UDHËZUES PRAKTIK PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT EDUKATIV INDIVIDUAL (PEI) 34 UDHËZUES PRAKTIK PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT EDUKATIV INDIVIDUAL (PEI) 2017 1 Ky udhëzues mundësohet nga Agjencia

More information

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti Ekonomik Titulli i lëndës: Mikroekonomia I Niveli: Bachelor Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve: I-rë Numri

More information

ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE

ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE roli i mësuesve në mbështetje të punës individuale për zhvillimin tërësor sipas grupmoshave Autorët: Dr. Kristina

More information

PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR)

PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR) UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" FAKULTETI I MJEKËSISË PROGRAMI INFERMIERI PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR) TEMA: PËRDORIMI I MEDIAVE NË PROMOVIMIN SHËNDETËSOR Mentori: Prof. Ass. Dr. Naim Jerliu Kandidati:

More information

Sjellja e politikave për sigurinë kombëtare dhe Gjinia

Sjellja e politikave për sigurinë kombëtare dhe Gjinia Shënim praktik 8 Mjet praktik për gjininë dhe RSS Sjellja e politikave për sigurinë kombëtare dhe Gjinia Peter Albrecht dhe Karen Barnes Sjellja e politikave për sigurinë kombëtare dhe Gjinia Peter Albrecht

More information

Ndikimi i motivimit dhe i kënaqësisë në angazhimin e punonjësve.

Ndikimi i motivimit dhe i kënaqësisë në angazhimin e punonjësve. UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT Ndikimi i motivimit dhe i kënaqësisë në angazhimin e punonjësve. Paraqitur në kërkim të gradës shkencore Doktor Doktorant Doc. Marinela

More information

MAN AS A HUMAN WHO DIRECTS THE VIOLENCE TO HERSELF AND OTHERS - CONSEQUENCES OF TIME OR LONG TIME OF TRANSITION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

MAN AS A HUMAN WHO DIRECTS THE VIOLENCE TO HERSELF AND OTHERS - CONSEQUENCES OF TIME OR LONG TIME OF TRANSITION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA UDC 316.472.4 Prof. dr. Bashkim SELMANI 1 NJERIU SI QENIE NJERËZORE I CILI DREJTON DHUNËN KUNDËR VETES APO TË TJERËVE PASOJAT E KOHËS APO KOHËZGJATJES SË TRNASICIONIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Ј Њ Ј Ј

More information

NË KONTEKSTIN E RREZIQEVE DHE REZULTATEVE TË ARRITURA, NJË VIT I VËSHTIRË, POR I SUKSESSHËM ANËTARËSIMI NË NATO

NË KONTEKSTIN E RREZIQEVE DHE REZULTATEVE TË ARRITURA, NJË VIT I VËSHTIRË, POR I SUKSESSHËM ANËTARËSIMI NË NATO Banкar REVISTA E PARË PA PAGESË PËR FINANCAT NUMËR 7 l JANAR 2017 INTERVISTË Milojica Dakiq ANËTARËSIMI NË NATO DO TË THOSHTE NJË SHKALLË MË E LARTË E SIGURISË SË QYTETARËVE, EKONOMISË DHE SHTETIT INTERVISTË

More information

TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE E KOMUNIKIMIT (TIK)

TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE E KOMUNIKIMIT (TIK) TEKNOLOGJIA E INFORMIMIT DHE E KOMUNIKIMIT (TIK) Gjimnazi i shkencave shoqërore (1 orë në javë, 33 orë në vit) HYRJE Teknologjia e informimit dhe e komunikimit paraqet njërin ndër lëmenjtë kryesorë në

More information

UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE FAKULTETI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE

UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE FAKULTETI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE FAKULTETI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE Shkencat Kompjuterike PUNIM KËRKIMOR Tema: Procesimi inteligjent multimedial Mentori: Jehona Rushiti Studenti: Gëzim Sopi Dhjetor

More information

I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT

I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DINJITETI NJERËZOR TË DREJTAT E NJERIUT ARSIMIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT SIGURIA NJERËZORE >> Kultura e të drejtave të njeriut nxjerr fuqinë e saj më të madhe

More information

[ raport vjetor 2011 ]

[ raport vjetor 2011 ] R A P O R T V J E TO R 2 0 1 1 [ 1 ] [ raport vjetor 2011 ] [ 2 ] PËRMBAJTJE Rreth Grupit ICB dhe prezencës së tij Rreth Grupit ICB Rreth ICB Shqipëri Vështrim i Përgjithshëm i Ceo-s së grupit Vështrim

More information

SHQIPËRIA DHE ZONAT E MBROJTURA DETARE

SHQIPËRIA DHE ZONAT E MBROJTURA DETARE SHQIPËRIA DHE ZONAT E MBROJTURA DETARE VLERËSIMI I KUADRIT LIGJOR DHE INSTITUCIONAL PËR RUAJTJEN E BIODIVERSITETIT BREGDETAR DHE DETAR DHE KRIJIMIN E ZMD-VE Shqipëria dhe zonat e mbrojtura detare Vlerësimi

More information

RIDEFINIMI I ROLIT TË VIKTIMËS NË TË DREJTËN PENALE BASHKËKOHORE PËRMES REFORMAVE LIGJORE

RIDEFINIMI I ROLIT TË VIKTIMËS NË TË DREJTËN PENALE BASHKËKOHORE PËRMES REFORMAVE LIGJORE RIDEFINIMI I ROLIT TË VIKTIMËS NË TË DREJTËN PENALE BASHKËKOHORE PËRMES REFORMAVE LIGJORE Besa ARIFI * Abstrakt: Qëllimi i këtij punimi është të analizojë zhvillimin e rolit të viktimës në të drejtën ndërkombëtare

More information

Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH Nr.53 Dt

Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH Nr.53 Dt KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KRYETARI Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH Nr.53 Dt. 16.04.2012 Në mbështetje

More information

Parimet themelore dhe edukimi

Parimet themelore dhe edukimi Kontrolli i infeksioneve: Parimet themelore dhe edukimi Registered Charity Number 1072681 Federata Ndërkombëtare e Kontrollit të Infeksioneve Prishtinë, 2004 Titulli i origjinalit Infection control: basic

More information

Dr. Tomi Koblara. TIK - bërthamë. Klasa 9 LIBRI I MËSUESIT

Dr. Tomi Koblara. TIK - bërthamë. Klasa 9 LIBRI I MËSUESIT Dr. Tomi Koblara TIK - bërthamë Klasa 9 LIBRI I MËSUESIT PLANI MËSIMOR 2013 2014 I INFORMATIKËS 9 SYNIMET KRYESORE TE PROGRAMIT: Në këtë klasë programi synon: thellojë njohuritë e fituara mbi përpunimin

More information

UNIVERSITETI I TIRANE FAKULTETI I GJUHEVE TE HUAJA DEPARTAMENTI I ANGLISHTES PROGRAMET E LENDEVE TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE,

UNIVERSITETI I TIRANE FAKULTETI I GJUHEVE TE HUAJA DEPARTAMENTI I ANGLISHTES PROGRAMET E LENDEVE TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE, UNIVERSITETI I TIRANE FAKULTETI I GJUHEVE TE HUAJA DEPARTAMENTI I ANGLISHTES PROGRAMET E LENDEVE TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE, VITI AKADEMIK 2016-2019 MASTER I SHKENCAVE NE "MESUESI" PER GJUHEN ANGLEZE

More information

Abstrakt Sfondi Metodologjitë Gjetjet Konkluzionet Fusha: Fjalët kyç Abstract Background Methodologies Findings Conclusions Field Keywords

Abstrakt Sfondi Metodologjitë Gjetjet Konkluzionet Fusha: Fjalët kyç Abstract Background Methodologies Findings Conclusions Field Keywords Abstrakt Sfondi - Gjatë viteve të fundit integrimi i zinxhirit të furnizimit ka fituar vëmendje të madhe nga ana e akademikëve dhe menaxherëve të kompanive. Ky studim synon të kontribuojë në njohjen më

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PROGRAMI I REFORMAVE EKONOMIKE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PROGRAMI I REFORMAVE EKONOMIKE REPUBLIKA E SHQIPËRISË PROGRAMI I REFORMAVE EKONOMIKE 2017-2019 Janar 2017 Tabela e përmbajtjes 1. KUADRI I PËRGJITHSHËM I POLITIKAVE DHE OBJEKTIVAT... 3 2. KUADRI MAKROEKONOMIK... 5 2.1. Zhvillimet e

More information

ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHËMËSHIRSHMIT, MËSHIRËPLOTIT

ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHËMËSHIRSHMIT, MËSHIRËPLOTIT ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHËMËSHIRSHMIT, MËSHIRËPLOTIT 1 2 FONDACIONI I KUR ANIT SHQIPËRI DRITA E KUR ANIT REVISTË SHKENCORE E HULUMTIMEVE DHE E STUDIMEVE KUR ANORE THE LIGHT OF QUR AN SCIENTIFIC JOURNAL

More information

Programi i studimit: Master i Mësimdhënies lëndore (me specializimet: Matematikë; Fizikë; Biologji; Kimi; Histori; Gjeografi; Teknologji dhe TIK)

Programi i studimit: Master i Mësimdhënies lëndore (me specializimet: Matematikë; Fizikë; Biologji; Kimi; Histori; Gjeografi; Teknologji dhe TIK) Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina Fakulteti i Edukimit Programi i studimit: Master i Mësimdhënies lëndore (me specializimet: Matematikë; Fizikë; Biologji; Kimi; Histori; Gjeografi; Teknologji dhe

More information

VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË QEVERISË LOKALE: RASTI I MAQEDONISË. Disertacion Në Marrjen e Gradës Shkencore Doktor

VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË QEVERISË LOKALE: RASTI I MAQEDONISË. Disertacion Në Marrjen e Gradës Shkencore Doktor VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË QEVERISË LOKALE: RASTI I MAQEDONISË Disertacion Në Marrjen e Gradës Shkencore Doktor Udhëheqësi Shkencor: Prof. Dr. Dhori KULE Doktoranti: Mirjana (Kraja) SEJDINI Tiranë, 2016

More information

STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE

STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE UDHËZUES PËR TRAJNUESIT CHARLES TEMPLE, ALAN CRAWFORD, WENDY SAUL, SAMUEL R. MATHEWS, JAMES MAKINSTER. BOTIM I PROJEKTIT ZHVILLIMI I TË

More information

Cilësia e Arsimit dhe Mundësitë për Zhvillimin e Aftësive në Shqipëri

Cilësia e Arsimit dhe Mundësitë për Zhvillimin e Aftësive në Shqipëri Cilësia e Arsimit dhe Mundësitë për Zhvillimin e Aftësive në Shqipëri Analizë e rezultateve të PVNN-së 2000-2012 Qershor 2014 Njësia për Sektorin e Arsimit Rajoni i Europës dhe Azisë Qendrore Përmbajtja

More information

Administrimi i biznesit (MBA)

Administrimi i biznesit (MBA) Study program Fakulteti Cikli i studimeve Administrimi i biznesit (MBA) Biznesi dhe Ekonomia Cikli i dytë (Pasdiplomike) SETK 120 Kodi Titulli N-MBA120C Magjistër i administrimit të biznesit Numri në arkiv

More information

ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA

ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA Raport monitorues i kushteve dhe trajtimit në institucionet e ndalimit, paraburgimit dhe burgimit Mbështetur nga ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA Raport

More information

Raport - analizë NIVELI I RECIDIVIZMIT TË TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN NË SISTEMIN PENITENCIAR

Raport - analizë NIVELI I RECIDIVIZMIT TË TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN NË SISTEMIN PENITENCIAR Raport - analizë NIVELI I RECIDIVIZMIT TË TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN NË SISTEMIN PENITENCIAR 2013-2014 Korrik, 2015 77 Raport analizë NIVELI I RECIDIVIZMIT TË TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN NË

More information

Punim për gradën shkencore Doktor

Punim për gradën shkencore Doktor UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI I PEDAGOGJISË DHE I PSIKOLOGJISË PREVALENCA E OBEZITETIT TEK FËMIJËT (SHKOLLARË)10-15 VJEÇ Punim për gradën shkencore Doktor Doktorant

More information

Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri

Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri PhD Enea Hoti MA Orsiola Kurti Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri: Gjendja aktuale dhe sfidat e ardhshme Hyrje Zonat rurale në Shqipëri vuajnë nga përdorimi jo efiçient i burimeve, nga performanca

More information

Predikuesi 1:1 1 Predikuesi 1:16. Predikuesi

Predikuesi 1:1 1 Predikuesi 1:16. Predikuesi Predikuesi 1:1 1 Predikuesi 1:16 Predikuesi 1 Fjalët e Predikuesit, e birit të Davidit, mbretit të Jeruzalemit. 2 Kotësi e kotësive, thotë Predikuesi; 3 Kotësi e kotësive; gjithçka është kotësi. Çfarë

More information

PARATHËNIE i HYRJE... vii KREU I: ROLI I KRISHTËRIMIT NË FORMIMIN E SHOQËRISË DHE SHTETIT AMERIKAN

PARATHËNIE i HYRJE... vii KREU I: ROLI I KRISHTËRIMIT NË FORMIMIN E SHOQËRISË DHE SHTETIT AMERIKAN PASQYRA E LËNDËS PARATHËNIE i HYRJE... vii KREU I: ROLI I KRISHTËRIMIT NË FORMIMIN E SHOQËRISË DHE SHTETIT AMERIKAN 1.1 Themelet e krishtera në shoqërinë e pelegrinëve dhe kolonive të para amerikane..

More information

MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE. Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit

MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE. Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit Tiranë, 2016 1 Ky botim i CRCA Shqipëri mund të citohet, fotokopjohet apo printohet,

More information

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë / Matrica e veprimtarive dhe output -ve për program

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë / Matrica e veprimtarive dhe output -ve për program Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2006-2011 / Matrica e veprimtarive dhe output -ve për program STRATEGJIA KOMBËTARE E RINISË 2007-2013 Miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 782, datë 16

More information

Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në klasat me NXËNËSIN NË QENDËR

Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në klasat me NXËNËSIN NË QENDËR Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë botim nuk i reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Doracaku

More information

Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve

Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve Republika e Shqipërisë Ministria e Arsimit dhe Shkencës Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve with funding from Koordinimi i projektit dhe përgatitja për

More information

Etika e Komunikimit në Administratën Publike,

Etika e Komunikimit në Administratën Publike, UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI I FILOZOFISË TEMË DOKTORATURE Etika e Komunikimit në Administratën Publike, (rasti RSH) TIRANE 2014 DEKLARATË STATUORE Nën përgjegjësinë

More information

Dr. Tomi Koblara. TIK - bërthamë. Klasa 11 LIBRI I MËSUESIT

Dr. Tomi Koblara. TIK - bërthamë. Klasa 11 LIBRI I MËSUESIT Dr. Tomi Koblara TIK - bërthamë Klasa 11 LIBRI I MËSUESIT 1 SYNIMI I LËNDËS TIK PËR KËTË VIT ËSHTË: Lënda TIK synon të zhvillojë formimin e nxënësve në tik, me qëllim që ata të jenë të aftë të përmirësojnë

More information

Al-Ṭūsī. Fondacioni RUMI

Al-Ṭūsī. Fondacioni RUMI Al-Ṭūsī Fondacioni RUMI 1 Titulli i librit: Përzgjedhje antologjike Autori: Naṣīr al-dīn Abū Ja far Muḥammad ibn Muḥummad ibn al-ḥasan ṬŪSĪ Përgatiti: Shpëtim DODA Reçensentë: arben HaxHiymeri yllka myftiu

More information

Udhëzues për gratë. mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË. Megan Bas ck dhe Tobie Whitman DCAF. The Institute for Inclusive Security

Udhëzues për gratë. mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË. Megan Bas ck dhe Tobie Whitman DCAF. The Institute for Inclusive Security Udhëzues për gratë mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË Megan Bas ck dhe Tobie Whitman The Institute for Inclusive Security DCAF DCAF a centre for security, development and the rule of law Përkthimi dhe

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT. Strategjia Sektoriale e Bujqësisë dhe Ushqimit (SSBU)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT. Strategjia Sektoriale e Bujqësisë dhe Ushqimit (SSBU) REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT Strategjia Sektoriale e Bujqësisë dhe Ushqimit (SSBU) 2007-2013 Tirane, 2007 Përmbajtja....i Akronimet...iii Lista e

More information

PARIMI I BARAZISE DHE MOSDISKRIMINIMIT.

PARIMI I BARAZISE DHE MOSDISKRIMINIMIT. ESE TEMA : PARIMI I BARAZISE DHE MOSDISKRIMINIMIT. GARANCITE LIGJORE ( KUADRI LIGJOR NE SHQIPERI ) DHE INSTITUCIONET GARANTUESE PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI. PUNOI : XHON SKENDERI GRUPI 3 FAKULTETI I

More information

Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave D I V A

Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave D I V A Instituti AL-TAX Dokumente Fiskale altax@constultant.com 02/08/2012 Tiranë, Shqipëri Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave D I V A Sqarime për deklarimin dhe pagesën e tatimit mbi të ardhurat individuale,

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007-2013 1 KAPITULLI I 1.1 KONTEKSTI STRATEGJIK Gjatë vitit 2005-2006, Ministria e Turizmit,

More information

Republika e Shqipërisë Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike Master Shkencor: Administrim Financiar Viti 2013

Republika e Shqipërisë Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike Master Shkencor: Administrim Financiar Viti 2013 Republika e Shqipërisë Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike Master Shkencor: Administrim Financiar Viti 2013 Menaxhimi i Autoritetit Portual Durrës: Transformimi

More information

Politika të Sigurisë dhe Specifikat e Policimit në Komunitet në Shqipëri pas Rënies së Regjimit Enverist

Politika të Sigurisë dhe Specifikat e Policimit në Komunitet në Shqipëri pas Rënies së Regjimit Enverist Politika të Sigurisë dhe Specifikat e Policimit në Komunitet në Shqipëri pas Rënies së Regjimit Enverist PhD C. Artur Beu University of Tirana, Albania Abstrakt Pas një periudhe të trazuar që mbulon më

More information

DISKRIMINIMI NË KONKURSET PËR PUNËSIM. (raport hulumtues)

DISKRIMINIMI NË KONKURSET PËR PUNËSIM. (raport hulumtues) К О М И С И Ј А З А З А Ш Т И Т А О Д Д И С К Р И М И Н А Ц И Ј А DISKRIMINIMI NË KONKURSET PËR PUNËSIM (raport hulumtues) REPUBLIKA E MAQEDONISË Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi DISKRIMINIMI NË

More information

STRATEGJIA KOMBȄTARE PȄR ZHVILLIM DHE INTEGRIM

STRATEGJIA KOMBȄTARE PȄR ZHVILLIM DHE INTEGRIM REPUBLIKA E SHQIPȄRISȄ KȄSHILLI I MINISTRAVE STRATEGJIA KOMBȄTARE PȄR ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015 2020 INTEGRIMI EVROPIAN QEVERISJA E MIRȄ, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SȄ DREJTȄS STABILITETI MAKROEKONOMIK DHE

More information

Etleva Smaçi. TIK 10 Libër mësuesi Teknologjia e. komunikimit 10

Etleva Smaçi. TIK 10 Libër mësuesi Teknologjia e. komunikimit 10 Etleva Smaçi TIK 10 Libër mësuesi mësuesi Teknologjia e informacionit TË MENDUARIT KRITIK DHE STRUKTURA E.R.R dhe E PLANIFIKIMIT TË MËSIMIT komunikimit (MODELE MËSIMI) 10 Tiranë-2012 Botues: Redin Jegeni

More information

E drejta ndërkombëtare private Master Obligative

E drejta ndërkombëtare private Master Obligative Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Titulli i lëndës: Niveli: Statusi lëndës: Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: Vlera në kredi ECTS: Koha / lokacioni: Mësimëdhënësi i lëndës: Detajet kontaktuese:

More information

SYLLABUSI i Lëndës: Kontabilitetiti Financiar i Ndërmarrjeve të Mesme dhe Vogla

SYLLABUSI i Lëndës: Kontabilitetiti Financiar i Ndërmarrjeve të Mesme dhe Vogla SYLLABUSI i Lëndës: Kontabilitetiti Financiar i Ndërmarrjeve të Mesme dhe Vogla Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Titulli i lëndës: Niveli: Statusi lëndës: Viti i studimeve: Numri i orëve në

More information

Të njihemi me mendimtarin shqiptaro-turk. Mehmet Akif Ersojin

Të njihemi me mendimtarin shqiptaro-turk. Mehmet Akif Ersojin Të njihemi me mendimtarin shqiptaro-turk Mehmet Akif Ersojin Përspektivë kur anore Doc.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha International Isalmic University Kuala Lumpur Nga anglishtja Edin.Q. Lohja Recensent:Edin Q.

More information

SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN PROFESIONAL

SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN PROFESIONAL REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN PROFESIONAL Disertacion për gradën shkencore Doktor DOKTORANTE

More information