Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore"

Transcription

1 REPARIS A REGIONAL PROGRAM Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 7 Publikimet e riskut të tregut 26 May 2011 THE ROAD TO EUROPE: PROGRAM OF ACCOUNTING REFORM AND INSTITUTIONAL STRENGTHENING (REPARIS)

2 Panoramë Risku i tregut: Risku që vlera e rregullt e tregut apo flukset e ardhshme të parasë të një instrumenti financiar do të luhatet për shkak të ndryshimeve në çmimet e tregut. Risku i tregut përbëhet nga 3 lloje risqesh: risku i monedhës, risku i normës së interesit dhe risku i çmimit. Risku i monedhës: Risku që vlera e rregullt e tregut apo flukset e ardhshme të parasë të një instrumenti financiar do të luhatet për shkak të ndryshimeve në kurset e huaja të këmbimit. Risku i normës së interesit: Risku që vlera e rregullt e tregut apo flukset e ardhshme të parasë të një instrumenti financiar do të luhatet për shkak të ndryshimeve në normat e interesit të tregut Risku i çmimit: Risku që vlera e rregullt e tregut apo flukset e ardhshme të parasë të një instrumenti financiar do të luhatet për shkak të ndryshimeve në çmimet e tregut (përveç riskut të normës së interesit apo riskut të monedhës), p.sh., ekuitet ose mall 2

3 Panoramë I zbatueshëm ndaj të gjitha subjekteve edhe nëse ato kanë vetëm pak instrumente financiare Por shkalla e kërkuar e ekspozimit varet në përdorimin e tyre të instrumenteve financiare dhe ekspozimit ndaj riskut Publikimet Cilësore dhe Sasiore, domethënë, fjalë dhe shifra 3

4 Kërkesat e Publikimit Në bazë të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit - IAS 1, publikimet kërkohen për: Përmbledhje e politikave të rëndësishme të kontabilitetit Bazat e matjes Politikat e përdorura të kontabilitetit që janë të lidhura me të kuptuarit e pasqyrave financiare Të zbatueshme edhe ndaj riskut të tregut. 4

5 Kërkesat e Publikimit Bërja e publikimeve cilësore në kontekstin e publikimeve sasiore i mundëson përdoruesve që të lidhin publikimet që kanë lidhje dhe të formojnë një panoramë të përgjithshme të natyrës dhe shkallës së riskut që vjen nga instrumentet financiare. Ndërveprimi ndërmjet publikimeve cilësore dhe sasiore kontribuojnë ndaj publikimeve në mënyrë të tillë që i mundëson më mirë përdoruesve që të vlerësojnë ekspozimin e një subjekti ndaj riskut Implikimet E rëndësishme që fjalët dhe numrat plotësojnë njëra tjetrën dhe kanë kuptim për përdoruesit Fjalët shpjegojnë numrat Fjalët duhet të jenë të lidhura dhe jo tekst pa kuptim Fjalët duhet të jenë kontekstuale 5

6 Kërkesat e publikimit Publikimet cilësore (për riskun e tregut, të kreditit dhe të likuiditetit) Për çdo lloj risku që lind nga instrumentet financiarë, një subjekt duhet të publikojë: Ekspozimet ndaj riskut dhe si lindin ato Objektivat e tij, politikat dhe proceset për menaxhimin e riskut dhe metodat e përdorura për matjen e riskut Çdo ndryshim nga periudhat e mëparshme 6

7 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Analiza e sensitivitetit Për të reflektuar impaktin e riskut të tregut mbi vlerësimin e instrumenteve financiare, subjekti duhet të publikojë një analizë të sensitivitetit për secilin lloj të riskut të tregut, duke treguar se si fitimi, humbja dhe ekuiteti do të ishin prekur nga ndryshimet e variabileve përkatëse të riskut që kanë qenë të mundshme në mënyrë të arsyeshme në atë datë. Metodat dhe supozimet e përdorura në përgatitjen e analizës së sensitivitetit Ndryshimet nga periudha e mëparshme në metodat dhe supozimet që përdorura dhe arsyet për ndryshime të tilla 7

8 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Nëse një subjekt përgatit një analizë sensitiviteti, të tillë si vlera në risk, që reflekton ndërvartësitë, atëherë ai mund të përdorë këtë sensitivitet në vend të së mëparshmit. Publikimi i metodave, supozimeve dhe parametrave kryesore Shpjegimi i objektivave të metodës së përdorur dhe kufizimeve Publikime të tjera të riskut të tregut janë: Nëse analizat e sensitivitetit nuk janë përfaqësuese, subjekti duhet të publikojë këtë fakt dhe arsyen përse 8

9 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Publikimet e Raportit Vjetor të HSBC 2010 Faqe 145 Ne përdorim një gamë mjetesh për të monitoruar dhe kufizuar ekspozimet e riskut të tregut. Këto përfshijnë analizën e sensitivitetit, vlerën në risk ( VAR ) dhe testimin e stresit Analiza e sensitivitetit (E paaudituar) Ne përdorim matje sensitiviteti për të monitoruar pozicionet e riskut të tregut brenda secilit lloji risku, për shembull, vlera prezente e një lëvizje pike bazë në normat e interesit për riskun e normës së interesit. Kufijtë e sensitivitetit janë përcaktuar për portofolet, produktet dhe llojet e riskut, me thellësinë e tregut duke që një ndër faktorët kryesorë në përcaktimin e nivelit të kufijve të vendosur. 9

10 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Vlera në risk (E audituar) Vlera në risk është një teknike që vlerëson humbjet potenciale në pozicionet e riskut si rezultat i lëvizjeve në normat e tregut gjate një periudhe specifike dhe ndaj një niveli të dhënë konfidence. Modelet e vlerës në risk që në përdorim bazohen në mënyrë predominuese në simulimin historik. Këto modele nxjerrin skenarë të ardhshëm të besueshëm nga seritë e kaluara të normave të regjistruara të interesit dhe çmimet,duke marrë parasysh lidhjet ndërmjet tregjeve dhe normave të ndryshme dhe kurset e huaja të këmbimit. Modelet përfshijnë edhe efektin e karakteristikave të opsioneve mbi ekspozimet kryesore. 10

11 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Kufizimet e Vlerës ne Risk Raporti Vjetor i HSBC 2010 Faqe: 145 Megjithëse një orientues i vlefshëm për riskun, Vlera në Risk duhet parë gjithnjë në kontekstin e kufizimeve të tij: përdorimi i të dhënave historike si një metodë për vlerësimin e ngjarjeve të ardhshme mund të mos përfshijë të gjitha ngjarjet e mundshme, në mënyrë të veçantë ato që janë ekstreme nga natyra; përdorimi i metodës së ndalimit për një ditë presupozon që të gjitha pozicionet mund të likuidohen ose risku kompensohet në një ditë. Kjo mund të mos reflektojë plotësisht riskun që lind në kohën mungesës së fortë të likuiditetit, kur periudha e ndalimit një ditor mund të mos jetë e mjaftueshme për të likuiduar ose për të mbrojtur nga risku plotësisht të gjitha pozicionet; 11

12 Kërkesat e publikimit Risku i tregut Përdorimi i një niveli konfidence 99%, sipas përkufizimit, nuk merr parasysh humbjet që mund të krijohen tej këtij niveli konfidence; Vlera në Risk përllogaritet në bazë të ekspozimeve të pazgjidhura në mbyllje të biznesit dhe, prandaj, nuk reflekton domosdoshmërisht ekspozime brenda ditës; dhe Vlera në Risk nuk ka të ngjarë të reflektojë potencialin e humbjes mbi ekspozimet që mund të lindin vetëm sipas lëvizjeve të rëndësishme të tregut. 12

13 Publikime të tjera Gjatë krizës, disa komentues përmenden që publikimet mund të përmirësohen Grupi i Mbikëqyrësve të Lartë botoi raportin e tij me shembuj të mirë Mund të jetë më i detajuar me informacion më të dobishëm rreth: Instrumentalizim SPVs Vlerësimi Kapitali Risku i likuiditetit Firmat bënë publikime shtesë në lidhje me ekspozimet e riskut në faqet e tyre të internetit 13

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT AUDITIMI FINANCIAR MANUALI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT AUDITIMI FINANCIAR MANUALI REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT AUDITIMI FINANCIAR MANUALI DHJETOR 2015 1 HYRJE Realizimi i auditimeve financiare është një nga objektivat themelore strategjike të KLSH-së, objektiv

More information

Profesori Emri Roli Telefoni Zyra. Lulzim Zeka Ligjerues dhe Tutor AB

Profesori Emri Roli  Telefoni Zyra. Lulzim Zeka Ligjerues dhe Tutor AB Universiteti i Prizrenit KONTABILITETI FINANCIAR II Semestri 2, 2010/2011 Syllabus Koha: e mërkurë Koha: e mërkurë 08:00 09:30 Ligjerata, dhe 09:45 11:15 Ushtrime 11:30 13:00 Ligjerata, dhe 14:00 15:30

More information

RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT

RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT Vjosa Hajdari - Risku dhe kategoritë e riskut të cilat përballen investitorët RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT Vjosa Hajdari, Universiteti i Prishtinës / FSHAB Pejë, Kosovë

More information

KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve

KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve Grupi i punës së INTOSAI-t mbi vlerën dhe dobitë e SAI-ve **Miratuar në Kongresin e XXII-të të INTOSAI-t** Seria: botime KLSH-07/2017/74 Tiranë 2017 REPUBLIKA

More information

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor.

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA 1 Shëmbuj për përdorimin praktik të programit për aftësitë

More information

From the Pastor s Desk

From the Pastor s Desk Saint George Orthodox Church September November, 2014 From the Pastor s Desk Dear Brothers and Sisters: You may have noticed that The Wonderworker did not appear in July as it usually has. It will now

More information

RAIFFEISEN BANK SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare të Veçanta për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010

RAIFFEISEN BANK SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare të Veçanta për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010 . Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare të Veçanta për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010 PËRMBAJTJA FAQE RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR PASQYRAT FINANCIARE TË VEÇANTA PASQYRA E VEÇANTË

More information

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT MANUAL PËR AUDITIMIN FINANCIAR

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT MANUAL PËR AUDITIMIN FINANCIAR KLSH 1925 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT MANUAL PËR AUDITIMIN FINANCIAR Tiranë, 2009 P Ë R M B A J T J A HYRJE PJESA E PARË - PLANIFIKIMI I AUDITIMIT Kapitulli i I-rë - Objektivat e planifikimit të auditimit

More information

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Seria: botime KLSH-07/2013/17 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT GJON NDREJA RAPORTIMI I AUDITIMIT Guidë Tiranë, 2013 Gjon Ndreja Titulli i librit: Raportimi i Auditimit Autori: Gjon

More information

MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT

MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT KLSH MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT 08 2015 43 Tiranë, 2015 MANUAL I AUDITIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

More information

256, , ,352 17,183 (10,199) 171, ,867 4,137 32,261 6,578 9,901 (4,338) (3,998) % (11.95%) 13.42%

256, , ,352 17,183 (10,199) 171, ,867 4,137 32,261 6,578 9,901 (4,338) (3,998) % (11.95%) 13.42% Raporti Vjetor 2017 2 RAPORTI VJETOR 2017 Treguesit Kryesorë EUR 000 LEK 000 Pasqyra e Bilancit Asete Totale Portofoli Bruto i Kredisë Portofoli i Kredisë të Klientëve të Biznesit Portofoli i Kredisë të

More information

Auditimi i prokurimit publik

Auditimi i prokurimit publik Udhëzimi 28 Shtator 2016 Prokurimi publik Auditimi i prokurimit publik P Ë RMBAJTJA Objektivat dhe kriteret e auditimit Fazat kryesore të prokurimit dhe çështjet kryesore të tyre: o Përcaktimi i nevojave

More information

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Trajnimi për kualifikimin Auditor të Sektorit Publik do të mbulojë lëndët dhe temat e mëposhtme: Moduli 1: Raportimi Financiar I. Teoria e kontabilitetit II.

More information

INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES PËR MATURËN SHTETËRORE. LËNDA: GJUHË ANGLEZE PROVIM ME ZGJEDHJE (Niveli B2)

INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES PËR MATURËN SHTETËRORE. LËNDA: GJUHË ANGLEZE PROVIM ME ZGJEDHJE (Niveli B2) INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES PËR MATURËN SHTETËRORE LËNDA: GJUHË ANGLEZE PROVIM ME ZGJEDHJE (Niveli B2) Viti shkollor 2017 2018 1. SYNIMET E PROGRAMIT Hartimi i këtij programi orientues

More information

Përmbajtja: Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit

Përmbajtja: Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit Përmbajtja: 1. Hyrje në sistemet e informacionit 2. Strategjia e organizates dhe sistemet e informacionit 3. Etika e informacionit privatesia dhe siguria 4. Rrjetet, interneti dhe biznesi elektronik (e-business)

More information

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor.

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCAT Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA 1 Shembuj për përdorimin praktik të programit për aftësitë

More information

rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit

rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT RREGULLORE E PROCEDURAVE TË AUDITIMIT NË KONTROLLIN E LARTË TË SHTETIT (Pjesë

More information

SYLLABUS ANALIZA FINANCIARE. 1. Përshkrimi i Lëndës. Fakulteti Ekonomik

SYLLABUS ANALIZA FINANCIARE. 1. Përshkrimi i Lëndës. Fakulteti Ekonomik SYLLABUS Fakulteti Ekonomik LËNDA: ANALIZA FINANCIARE Niveli i kursit: Bachelor Lloji i kursit: Obligative Viti i studimeve: Viti III Semestri: Semestri V Kodi dhe shifra e lëndës: Koha/lokacioni: Ligjëratat:

More information

Menaxhimi bashkëkohor bankar

Menaxhimi bashkëkohor bankar Study program Fakulteti Cikli i studimeve Menaxhimi bashkëkohor bankar Biznesi dhe Ekonomia Cikli i parë (Deridiplomike) SETK 180 Numri në arkiv i akreditimit [180] 03-160/2 Vendimi për fillim me punë

More information

MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT

MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM/ KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA/ MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT

More information

RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE

RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE UNIVERSITETI ALEKSANDËR MOISIU, DURRËS FAKULTETI I BIZNESIT PROGRAMI I DOKTORATURËS SHKENCA EKONOMIKE... në kërkim të gradës Doktor Shkencash RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE SFIDAT

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR FUSHA: TEKNOLOGJI LËNDA: TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT PROGRAMI I LËNDËS

More information

Reforma e MFK në Shqipëri

Reforma e MFK në Shqipëri A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Reforma e MFK në Shqipëri Anila Çili, Drejtore e NjQH/MFK Ministria e Financave EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 qershor

More information

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *)

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *) STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *) Hyrje në Standardet ndërkombëtare Auditimi i brendshëm kryhet në mjedise të ndryshme ligjore dhe kulturore; brenda organizatave

More information

Deloitte Audit shpk. Raporti i transparencës. Audit. Prill 2016

Deloitte Audit shpk. Raporti i transparencës. Audit. Prill 2016 Deloitte Audit shpk Raporti i transparencës Prill 2016 Audit RAPORTI I TRANSPARENCËS SË DELOITTE AUDIT ALBANIA sh.p.k. Hyrje Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve

More information

BANKA E SHQIPËRISË REVISTA EKONOMIKE

BANKA E SHQIPËRISË REVISTA EKONOMIKE BANKA E SHQIPËRISË REVISTA EKONOMIKE 6 M 1-2015 6M 1-2016 Revista Ekonomike Nëse përdorni të dhëna të këtij publikimi, jeni të lutur të citoni burimin. Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi Skënderbej,

More information

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET)

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET) STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET) Hyrje në Standarde Auditimi i brendshëm kryhet në mjedise të ndryshme ligjore dhe kulturore; brenda organizatave

More information

4. Korniza punuese për praktika profesionale - Standardet dhe kodi etikës.. 11

4. Korniza punuese për praktika profesionale - Standardet dhe kodi etikës.. 11 Shënim: Materiali për Modulin e 1-rë Bazat e Auditimit të Brendshëm të Programit Kombëtar për Trajnim për auditorët e brendshëm në sektorin publik në Kosovë është përgatitur duke përdor pjesët e materialit

More information

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT. Ministria e Drejtësisë-lloji i auditimit AuditimFinanciar

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT. Ministria e Drejtësisë-lloji i auditimit AuditimFinanciar RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT Ministria e Drejtësisë-lloji i auditimit AuditimFinanciar Tiranë, Dhjetor 2017 1 Nr. Përmbajtja Faqe I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE II. HYRJA (Të dhëna mbi Projektin e Auditimit)

More information

SFIDAT E ZBATIMIT NË PRAKTIKË TË LIGJIT PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

SFIDAT E ZBATIMIT NË PRAKTIKË TË LIGJIT PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK SFIDAT E ZBATIMIT NË PRAKTIKË TË LIGJIT PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK Tiranë, tetor 2016 Hartuan raportin: Bojana Hajdini eksperte ligjore Ersida Sefa menaxhere programi, Fondacioni Shoqëria e

More information

CURRICULUM VITAE. Remarks: 8. Publikimet shkencore: Tema Revista shkencore Impact factor/issn The Tragic Living of Woman in Modern Albanian Literature

CURRICULUM VITAE. Remarks: 8. Publikimet shkencore: Tema Revista shkencore Impact factor/issn The Tragic Living of Woman in Modern Albanian Literature CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: VULA 2. Emri: Elsa 3. Kombesia: Shqipëtare 4. Data e lindjes Kosovare 5. Vendi i lindjes: 26.05.1991 6. Kontakti: Femër Email: Tel: vula.elsa@gmail.com /elsa.vula@uni-gjk.org

More information

Udhëzime për shkolla W RLD. Udhëzime për. #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër. CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY

Udhëzime për shkolla W RLD. Udhëzime për. #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër. CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY Udhëzime për #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër Udhëzime për shkolla W RLD CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY #Fëmijët i marrin shkollat përsipër Është ditë zbavitëse që përçon porosi serioze, ku përveç njoftimit

More information

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik Udhëzimi 33 Shtator 2016 Prokurimi publik Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik PËRMBAJTJA Hyrje Masat e përgjithshme për të lehtësuar aksesin e NVM-ve në prokurimin publik Masat

More information

STANDARDET E VLERËSIMIT TË NXËNËSVE NË SHKOLLËN FILLORE

STANDARDET E VLERËSIMIT TË NXËNËSVE NË SHKOLLËN FILLORE PROJEKTI I SHKOLLËS FILLORE NËNPROJEKTI: PËRPARIMI I VLERËSIMIT TË NXËNËSVE Nënprojekti realizohet në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Arsimin Qytetar (MCGO) STANDARDET E VLERËSIMIT TË NXËNËSVE NË

More information

Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve kombëtare dhe masave për punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve kombëtare dhe masave për punësimin e personave me aftësi të kufizuara E Ë Z I L E A V E AN M A R G O R P Ë T T I M I S Ë R VLE E R A T Ë B M O K E V A S E V A N DHE MA O S R E P E N I M I S Ë N U P PËR A R A U Z I F U K Ë T I S Ë ME AFT Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve

More information

DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR

DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR në kuadër të projektit:

More information

Syllabusi për kursin EKONOMIKSI I PERSONELIT

Syllabusi për kursin EKONOMIKSI I PERSONELIT Syllabusi për kursin EKONOMIKSI I PERSONELIT Departamenti/Fakulteti/Njësia akademike: Titulli i kursit (modulit): Niveli dhe lloji i kursit: (p.sh. Bachelor/obligative) Fek. Ekonomik / Dep. Ekonomiks Ekonomiksi

More information

RAPORT MBI VEZHGIMIN E STANDARDEVE DHE KODEVE (ROSC) Shqipëri

RAPORT MBI VEZHGIMIN E STANDARDEVE DHE KODEVE (ROSC) Shqipëri Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized RAPORT MBI VEZHGIMIN E STANDARDEVE DHE KODEVE (ROSC) Shqipëri KONTABILITET DHE AUDITIM

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS DISERTACION

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS DISERTACION UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS DISERTACION VLERA E SHTUAR E AUDITIMIT TË BRENDSHËM RASTI I SISTEMIT BANKAR NË SHQIPËRI Në kërkim të gradës shkencore Doktor i Shkencave

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR FUSHA: TEKNOLOGJI LËNDA: TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT PROGRAMI I LËNDËS

More information

Subordinate causal clauses in Albanian language

Subordinate causal clauses in Albanian language Subordinate causal clauses in Albanian language FABIANA VELENCIA Abstract fvelencia@yahoo.com Causative connectors viewed in different aspects and analyzed in different subordinate causal clauses. The

More information

MATJA E PERFORMANCËS, IMPAKTIT DHE KËNAQSHMËRISË NË NIVEL LOKAL

MATJA E PERFORMANCËS, IMPAKTIT DHE KËNAQSHMËRISË NË NIVEL LOKAL MANUAL MATJA E PERFORMANCËS, IMPAKTIT DHE KËNAQSHMËRISË NË NIVEL LOKAL Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim

More information

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat Financiare më. (me raportin e audituesve të pavarur)

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat Financiare më. (me raportin e audituesve të pavarur) ` INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2015 (me raportin e audituesve të pavarur) Përmbajtja Raporti i audituesve të pavarur i-ii Pasqyra e pozicionit financiar 1 Pasqyra

More information

Kapitulli 4: E-mjedisi

Kapitulli 4: E-mjedisi Kapitulli 4: E-mjedisi Lënda: Modelet e Biznesit Elektronik Drejtimi: DS Semestri:6 Viti akademik:3 Msc. Zirije Hasani Përmbajtja Identifikimi i elementeve të ndryshme të një organizate të makro-mjedisit

More information

NDIKIMI I PASURISË JOMATERIALE NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM. RASTI I SHQIPËRISË

NDIKIMI I PASURISË JOMATERIALE NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM. RASTI I SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I EKONOMIKSIT NDIKIMI I PASURISË JOMATERIALE NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM. RASTI I SHQIPËRISË DIZERTACION Në kërkim të gradës shkencore Doktor i

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT STANDARDE NDËRKOMBËTARE AUDITIMI MBI BORXHIN PUBLIK

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT STANDARDE NDËRKOMBËTARE AUDITIMI MBI BORXHIN PUBLIK REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT STANDARDE NDËRKOMBËTARE AUDITIMI MBI BORXHIN PUBLIK Tiranë, 2013 Përmbajtja Faqe Parathënie 5 ISSAI 5410 - Udhëzim për Planifikimin dhe Realizimin e një

More information

Roli i mësimdhënësit në ligjërimin e letërsisë

Roli i mësimdhënësit në ligjërimin e letërsisë Roli i mësimdhënësit në ligjërimin e letërsisë Mustafa Erdem Abstrakt Ky punim parashikon përmbledhje të ideve dhe kërkimeve mbi rolin e mësuesit në mësimdhënien e letërsisë. Letërsia dhe gjuha janë të

More information

NË EMËR TË. Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave përgjegjës të KMN Globus për

NË EMËR TË. Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave përgjegjës të KMN Globus për 26 Qershor, 2012 PROGRAMI I AKREDITIMIT I KOLEGJIT TË MENAXHMENTIT NDËRKOMBËTAR GLOBUS NË PRISHTINË NË EMËR TË AGJENSIONIT TË KOSOVËS PËR AKREDITIM Ekipi i ekspertëve dëshiron t i falemnderohet personave

More information

Universiteti i Tiranës Instituti i Studimeve Europiane. Format Standarde të Kontratave dhe Beteja e Formave : Një vështrim krahasues

Universiteti i Tiranës Instituti i Studimeve Europiane. Format Standarde të Kontratave dhe Beteja e Formave : Një vështrim krahasues Universiteti i Tiranës Instituti i Studimeve Europiane Tema për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR Format Standarde të Kontratave dhe Beteja e Formave : Një vështrim krahasues Punoi: Renis Zaganjori Udhëheqës

More information

Raport i Transparencës 2017

Raport i Transparencës 2017 Raport i Transparencës 2017 Informacion per vitin fiskal të mbyllur 31 dhjetor 2017 Grant Thornton Albania Prill 2018 1 Përmbajtja Fokusi në cilësi 3 Struktura ligjore 4 Grant Thornton në Shqipëri, Kosovë

More information

Module të trajnimit për sipërmarrëset. Udhëzues për trajnimin. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe

Module të trajnimit për sipërmarrëset. Udhëzues për trajnimin. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe Module të trajnimit për sipërmarrëset Udhëzues për trajnimin Selska cesta 217 / IV HR - 10000 Zagreb, Croatia www.seecel.eu @seecel

More information

Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat

Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat Nëntor 2004 Përmbajtja Parathënie Akronimet. Kapitulli 1. Hyrje 1.1. Vështrim i përgjithshëm mbi

More information

AutoCAD Civil 3D. Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk Autodesk

AutoCAD Civil 3D. Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk Autodesk AutoCAD Civil 3D Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk IEE shpk eshte themeluar ne 2004 Zyra kryesore ne Prishtine, Rep. e Kosove Zyra perkrahese ne Tirane, Rep. e Shqipërisë

More information

Rekomandimi Rec(2000)20 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi rolin e ndërhyrjes së hershme psikosociale në parandalimin e kriminalitetit

Rekomandimi Rec(2000)20 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi rolin e ndërhyrjes së hershme psikosociale në parandalimin e kriminalitetit MINISTERS DEPUTIES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES Recommendations Recommandations Rec(2000)20 06/10/2000 Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the role of early psychosocial intervention

More information

Mbajtja e Fëmijëve sigurt Si ti implementojm ë standardet

Mbajtja e Fëmijëve sigurt Si ti implementojm ë standardet Koalicioni Mbajtja e fëmijëve të Sigurt Agjencitë Anëtare Partneritieti për Street Children ( Fëmijët e rrugës) Partneritieti për Street Children ( Fëmijët e rrugës) përbëhet nga 37 organizata të Mbretërisë

More information

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Përmbledhje Nr.1 Të Bëjmë Rekomandime Efektive Që në themelimin e saj në vitin 1977, Shoqata për Parandalimin e Torturës (SHPT) ka promovuar nje monitorim të rregullt

More information

DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm

DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm Hyrje Të rinjtë janë një fokus i rëndësishëm në parandalimin e radikalizimit sepse mund të jenë një

More information

The Danish Neighbourhood Programme. Udhëzues. e të drejtave. shëndetësore

The Danish Neighbourhood Programme. Udhëzues. e të drejtave. shëndetësore The Danish Neighbourhood Programme Udhëzues për monitorimin e të drejtave të njeriut në institucionet shëndetësore Tiranë, Mars 2015 The Danish Neighbourhood Programme Udhëzues për monitorimin e të drejtave

More information

BANKAT NE SHQIPËRI MODELET ORGANIZATIVE NË PROÇESIN KREDITUES COMMERCIAL BANKS IN ALBANIA - ORGANIZATION MODELS IN LEDING PROCESS

BANKAT NE SHQIPËRI MODELET ORGANIZATIVE NË PROÇESIN KREDITUES COMMERCIAL BANKS IN ALBANIA - ORGANIZATION MODELS IN LEDING PROCESS Seventh International Conference Konferenca e shtatë Ndërkombëtare BANKAT NE SHQIPËRI MODELET ORGANIZATIVE NË PROÇESIN KREDITUES COMMERCIAL BANKS IN ALBANIA - ORGANIZATION MODELS IN LEDING PROCESS Ergys

More information

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE Etika Paanësi EtikaDetyrë MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE PjesaI Njëvështrim i përgjithshëm i strategjivedhe prak kave tësai-eve ISBN: Seria:bo meklsh2/14/23 EUROSAI Korik13 KONTROLLI

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS DISERTACION PËR MARRJEN E GRADËS DOKTOR I SHKENCAVE

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS DISERTACION PËR MARRJEN E GRADËS DOKTOR I SHKENCAVE UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS DISERTACION PËR MARRJEN E GRADËS DOKTOR I SHKENCAVE MSc. ENKELEDA KUKA VLERËSIMI I PËRDORUESHMËRISË SË APLIKACIONEVE

More information

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë This Project is funded by the European Union MINISTRIA E FINANCAVE Agentur für europäische Integration und ëirtschaftliche Entëicklung MANUAL

More information

Korniza evropiane e kualifikimeve (KEK) për mësimin gjatë gjithë jetës. Korniza Evropiane e Kualifikimeve

Korniza evropiane e kualifikimeve (KEK) për mësimin gjatë gjithë jetës. Korniza Evropiane e Kualifikimeve Korniza evropiane e kualifikimeve (KEK) për mësimin gjatë gjithë jetës Korniza Evropiane e Kualifikimeve Europe Direct është një shërbim, që u ndihmon të gjeni përgjigjet në pyetjet tuaja rreth Bashkimit

More information

THE ORTHODOX POST. President s Message. The Orthodox Post Page 3 INSIDE THIS ISSUE. by Fr. Nathan Preston. by Bill Peters

THE ORTHODOX POST. President s Message. The Orthodox Post Page 3 INSIDE THIS ISSUE. by Fr. Nathan Preston. by Bill Peters Page 3 THE ORTHODOX POST February 2012 Volume VIII, Issue 2 St. Nicholas Albanian Orthodox Church, 181-14 Midland Parkway, Jamaica Estates, New York, NY 11432 Web site: www.stnicholasalbanian.org E-mail:

More information

Britania e Madhe dhe Proçesi i Integrimit Evropian

Britania e Madhe dhe Proçesi i Integrimit Evropian REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS INSTITUTI I STUDIMEVE EVROPIANE DISERTACION PËR MBROJTJE TË GRADËS SHKENCORE DOKTOR Britania e Madhe dhe Proçesi i Integrimit Evropian Punoi: MA. Vasilika

More information

MENAXHIMI I RI PUBLIK DHE REFORMAT ADMINISTRATIVE НОВОТО ЈАВНО МЕНАЏИРАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕФОРМИ NEW PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE REFORMS

MENAXHIMI I RI PUBLIK DHE REFORMAT ADMINISTRATIVE НОВОТО ЈАВНО МЕНАЏИРАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕФОРМИ NEW PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE REFORMS 35-027.12 C E N T R U M 4 Atifete Thaqi 1 Shpresa Feraj 2 MENAXHIMI I RI PUBLIK DHE REFORMAT ADMINISTRATIVE НОВОТО ЈАВНО МЕНАЏИРАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕФОРМИ NEW PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE

More information

Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve

Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve World Vision Stephanie Delaney Konsulente Ndërkombëtare për Mbrojtjen, Pjesëmarrjen, të Drejtat dhe Mirëqenien

More information

Fakulteti i Edukimit (Programi: Master i mësimdhënies në matematikë

Fakulteti i Edukimit (Programi: Master i mësimdhënies në matematikë Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Titulli i lëndës: Niveli: Statusi lëndës: Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: Vlera në kredi ECTS: Koha / lokacioni: Mësimëdhënësi i lëndës: Detajet kontaktuese:

More information

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR

PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR MINISTRIA E ARSIMIT E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR Për klasën e parë fillore Prishtinë, gusht 2003 1 Kryredaktor Isuf Zeneli Redaktorë: Xhavit Rexhaj Ramush Lekaj Ilaz Zogaj Arbër

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE PROCESI I PËRKTHIMIT TË ACQUIS COMMUNAUTAIRE NË GJUHËN SHQIPE

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE PROCESI I PËRKTHIMIT TË ACQUIS COMMUNAUTAIRE NË GJUHËN SHQIPE UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE PROCESI I PËRKTHIMIT TË ACQUIS COMMUNAUTAIRE NË Udhëheqës shkencor: Prof. Dr. Nonda VARFI Kandidate: MA Adelina ALBRAHIMI

More information

KOMENTE MBI PROJEKT-AMENDAMENTET E LIGJIT PER TREGTINE ELEKTRONIKE. (Versioni )

KOMENTE MBI PROJEKT-AMENDAMENTET E LIGJIT PER TREGTINE ELEKTRONIKE. (Versioni ) KOMENTE MBI PROJEKT-AMENDAMENTET E LIGJIT PER TREGTINE ELEKTRONIKE (Versioni 07.03.2016) Në vijim të komenteve që kemi paraqitur në muajin nëntor 2015 mbi një draft të mëhershëm të këtij projektligji,

More information

AUTORITETI I ÇERTIFIKIMIT

AUTORITETI I ÇERTIFIKIMIT AUTORITETI I ÇERTIFIKIMIT 2016 KODI I ETIKËS I FNK-të, SNKC-të, SNA-të, DIREKTIVAT E PRAKTIKAVE NDËRKOMBËTARE TË AUDITIMIT, SNAR-të, SNAS-të DHE STANDARDEVE TË TJERA TË PUBLIKUARA NGA FNK, SI DHE RREGULLAT

More information

UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I EKONOMISE DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION

UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I EKONOMISE DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I EKONOMISE DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I SHOQËRIVE TË FURNIZIMIT ME UJË. VENDOSJA E TARIFAVE NJË VENDIM I RËNDËSISHËM PËR SUKSESIN

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS

UNIVERSITETI I TIRANËS UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI PSIKOLOGJI-PEDAGOGJI PROGRAMI I DOKTORATËS NIVELI I VARËSISË NGA INTERNETI ROLI I KARAKTERISTIKAVE TË PËRDORUESVE NË SHPJEGIMIN E VARËSISË

More information

Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës?

Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës? Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës? Njerëzve iu pëlqen të kenë lirinë të zgjedhin "Perëndinë" e tyre. Pse të zgjedhësh Perëndinë që zbulohet në Bibël? nga EveryStudent.com Shumë prej nesh kanë në mendje

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS

UNIVERSITETI I TIRANËS UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE TESTI STANAG 6001 DHE ANGLISHTJA PËR QËLLIME SPECIFIKE NË KONTEKSTIN USHTARAK Punim për gradën shkencore Doktor në Gjuhësi

More information

PARIMI I BARAZISË DHE MOSDISKRIMINIMIT NË TË DREJTËN PRIVATE NDËRKOMBËTARE

PARIMI I BARAZISË DHE MOSDISKRIMINIMIT NË TË DREJTËN PRIVATE NDËRKOMBËTARE UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I DREJTËSISË DEPARTAMENTI I SË DREJTËS CIVILE PARIMI I BARAZISË DHE MOSDISKRIMINIMIT NË TË DREJTËN PRIVATE NDËRKOMBËTARE DISERTACION PËR MBROJTJEN E GRADËS SHKENCORE DOKTOR

More information

RAPORTI VJETOR TE DHENA FINANCIARE KORPORATA PUNONJESIT BURIMET NJEREZORE PERGJEGJESIA SOCIALE DIVIZIONI I KORPORATES DIVIZIONI I KREDIVE

RAPORTI VJETOR TE DHENA FINANCIARE KORPORATA PUNONJESIT BURIMET NJEREZORE PERGJEGJESIA SOCIALE DIVIZIONI I KORPORATES DIVIZIONI I KREDIVE TE DHENA FINANCIARE PUNONJESIT KORPORATA 2 12 BURIMET NJEREZORE PERGJEGJESIA SOCIALE RAPORTI VJETOR DIVIZIONI I KORPORATES DIVIZIONI I KREDIVE AUDITI I JASHTEM PASQYRA E LËNDËS 1. LETËR PËR AKSIONERËT

More information

Tel: Tel:

Tel: Tel: Mikroekonomia e Avancuar Politikat Publike dhe Niveli i Studimit MASTER Viti: I Semestri: I Prof.Asoc.Dr. Afrim Selimaj selimajafrim@yahoo.com Tel: 049-165-282 Tel: Qëllimi i Përshkrimi i Mikroekonomia

More information

DORACAKU I KOMUNIKIMIT DHE DUKSHMËRISË

DORACAKU I KOMUNIKIMIT DHE DUKSHMËRISË DORACAKU I KOMUNIKIMIT DHE DUKSHMËRISË për Projektet e jashtme të Bashkimit Evropian 2010 EuropeAid Komisioni Europian Zyra për Bashkëpunim EuropeAid Rue de la Loi 41, B-1049 Bruxelles Fax: 32-2 299 64

More information

TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7

TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7 TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7 KORNIZA STRATEGJIKE E REFORMËS SË ADMINISTRATËS PUBLIKE... 10 Kushti kryesor: Është krijuar udhëheqja e reformës së administratës

More information

Cilat komponente janë të të domosdoshme, në mënyrë që kompjuterët të punojnë? Cilat lloje të Kompjuterëve personal ekzistojnë

Cilat komponente janë të të domosdoshme, në mënyrë që kompjuterët të punojnë? Cilat lloje të Kompjuterëve personal ekzistojnë KOMPJUTERI PERSONAL [ ]Në fund të këtij kapitulli ju Në këtë kapitull do të mësoni: do të: Si janë zbuluar kompjuterët? Cilat komponente janë të të domosdoshme, në mënyrë që kompjuterët të punojnë? 1]

More information

BUXHETI I BAZUAR NA PERFORMANCA BUXHETI I BAZUAR NA PERFORMANCA

BUXHETI I BAZUAR NA PERFORMANCA BUXHETI I BAZUAR NA PERFORMANCA Instrumenti evropian për demokraci dhe të drejtat e njeriut (EIDHR) European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) BUXHETI I BAZUAR

More information

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Fakulteti Juridik Titulli i lëndës: Tregjet dhe institucionet financiare Niveli: Master Statusi lëndës: Obligative Viti i studimeve:

More information

MJETI MONITORUES NJË SËRË UDHËZIMESH PËR TË VLERËSUAR PROGRESIN DREJT VIZIONIT TË AFTËSIVE

MJETI MONITORUES NJË SËRË UDHËZIMESH PËR TË VLERËSUAR PROGRESIN DREJT VIZIONIT TË AFTËSIVE FRAME: AFTËSI PËR TË ARDHMEN MBËSHTETJE PËR VIZIONIN STATEGJIK TË ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NJËRËZORE MJETI MONITORUES NJË SËRË UDHËZIMESH PËR TË VLERËSUAR PROGRESIN DREJT VIZIONIT TË AFTËSIVE 2020 Përmbajtja

More information

BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS PROJEKTI PËR SUKSESIN E NXËNËSVE QË MËSOJNË ANGLISHT

BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS PROJEKTI PËR SUKSESIN E NXËNËSVE QË MËSOJNË ANGLISHT EDUCATION DEPARTMENT / UNIVERSITY NEW YORK Misioni i Zyrës së Arsimit Dygjuhësh dhe Studimeve në Gjuhë të Huaja (Office of Bilingual Education and World Languages OBE-WL) pranë Departamentit të Arsimit

More information

MANUALI I METODOLOGJISE SE VLERESIMIT TE NEVOJAVE PER TRAJNIM NE SHCK

MANUALI I METODOLOGJISE SE VLERESIMIT TE NEVOJAVE PER TRAJNIM NE SHCK Republika e Kosovës Republika KosovaRepublic of Kosovo Ministria e Administratës PublikeMinistarstvo Javne Uprave Ministry of Public Administration Departamenti i Administrimit të Shërbimit CivilDepartment

More information

IMPAKTI I LIDERSHIPIT, KULTURËS DHE NDRYSHIMEVE ORGANIZATIVE NË EFEKTITIVITETIN ORGANIZATIV TË SISTEMIT BANKAR SEKONDAR NË TIRANË

IMPAKTI I LIDERSHIPIT, KULTURËS DHE NDRYSHIMEVE ORGANIZATIVE NË EFEKTITIVITETIN ORGANIZATIV TË SISTEMIT BANKAR SEKONDAR NË TIRANË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I MANAXHIMIT IMPAKTI I LIDERSHIPIT, KULTURËS DHE NDRYSHIMEVE ORGANIZATIVE NË EFEKTITIVITETIN ORGANIZATIV TË SISTEMIT BANKAR SEKONDAR NË TIRANË

More information

BANKA CREDINS SH.A. Pasqyrat Financiare të konsoliduara për vitin e mbyllur më. 31 dhjetor (me raportin e audituesit të pavarur) Page 1 of 75

BANKA CREDINS SH.A. Pasqyrat Financiare të konsoliduara për vitin e mbyllur më. 31 dhjetor (me raportin e audituesit të pavarur) Page 1 of 75 BANKA CREDINS SH.A. Pasqyrat Financiare të konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017 (me raportin e audituesit të pavarur) Page 1 of 75 TABELA E PËRMBAJTJES Raporti i Audituesit të Pavarur...

More information

THE ORTHODOX POST. President s Message INSIDE THIS ISSUE

THE ORTHODOX POST. President s Message INSIDE THIS ISSUE THE ORTHODOX POST August 2011 Volume VII, Issue 8 St. Nicholas Albanian Orthodox Church, 181-14 Midland Parkway, Jamaica Estates, New York, NY 11432 Web site: www.stnicholasalbanian.org E-mail: fr.nathan@stnicholasalbanian.org

More information

THE ORTHODOX POST INSIDE THIS ISSUE. A Very Happy & Healthy New Year to All!!!

THE ORTHODOX POST INSIDE THIS ISSUE. A Very Happy & Healthy New Year to All!!! THE ORTHODOX POST January 2007 Volume 3, Issue 1 St. Nicholas Albanian Orthodox Church, 181-14 Midland Parkway, Jamaica Estates, New York, NY 11432 Web site: www.stnicholasalbanian.org E-mail: snickny@aol.com

More information

Manaxhimi Financiar i OJF-ve

Manaxhimi Financiar i OJF-ve Manaxhimi Financiar i OJF-ve dhe Kuadri Rregullator Botimi i dytë Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Ky publikim është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

More information

NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО

NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО 316.772.4 C E N T R U M 4 Xhemile SELMANI 1 MA NATYRA E PROCESIT TË GOJËTARISË JURIDIKE NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE ПРИРОДАТА НА ПРОГРЕСОТ НА ПРАВНОТО ГОВОРНИШТВО ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО THE NATURE OF THE

More information

Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA

Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA Udhëzues praktik për planifikimin dhe vlerësimin e integruar të projektit Me kontribut nga Lucinia

More information

EFEKTET E MËNYRAVE TË NDRYSHME TË VLERËSIMIT NË MOTIVIMIN E NXËNËSVE GJATË PËRVETËSIMIT TË GJUHËS SË HUAJ

EFEKTET E MËNYRAVE TË NDRYSHME TË VLERËSIMIT NË MOTIVIMIN E NXËNËSVE GJATË PËRVETËSIMIT TË GJUHËS SË HUAJ UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI PEDAGOGJI-PSIKOLOGJI PROGRAMI I DOKTORATËS EFEKTET E MËNYRAVE TË NDRYSHME TË VLERËSIMIT NË MOTIVIMIN E NXËNËSVE GJATË PËRVETËSIMIT TË GJUHËS

More information

DIMENSIONET E INOVACIONIT PRAKTIKAT ORGANIZATIVE NË SHQIPËRI

DIMENSIONET E INOVACIONIT PRAKTIKAT ORGANIZATIVE NË SHQIPËRI UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI EKONOMISË DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT Dizertacioni me temë: DIMENSIONET E INOVACIONIT PRAKTIKAT ORGANIZATIVE NË SHQIPËRI Në kërkim të grades shkencore: DOKTOR Dizertanti:

More information

SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË?

SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË? DORACAK SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË? AUTORË: Andreja Bogdanovski Magdalena Lembovska SHKUP 2015 Trupi i ekspertëve i Analytica-s DORACAK Si të raportohet për çështjet që lidhen

More information

Auditim performance: CENSUS 2011 K O N K L U D O I:

Auditim performance: CENSUS 2011 K O N K L U D O I: KONTROLLI I LARTË I SHTETIT DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS Adresa: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, nr. 3, Tiranë; Tel-Fax: 0693067738 E-mail: rmuca@klsh.org.al; Web-site: www.klsh.org.al Auditim

More information

PA DËSHKUESHMËRIA. në fushën e prokurimeve publike

PA DËSHKUESHMËRIA. në fushën e prokurimeve publike PA DËSHKUESHMËRIA në fushën e prokurimeve publike Analizë e disa prej shkaqeve që stimulojnë pandëshkueshmërinë në veprimtarinë e Komisionit të Prokurimit Publik Maj 2015 RESPUBLICA Ky publikim është përgatitur

More information