KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN

Size: px
Start display at page:

Download "KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN"

Transcription

1 KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN NUR FADHILAH BINTI CHE MOOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/97) JUDUL: KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN SESI PENGAJIAN : 2010/2011 Saya NUR FADHILAH BINTI CHE MOOD (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM / Sarjana / Doktor Falsafah) * ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) SULIT TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Alamat Tetap: KAMPUNG BERIS PANCHOR, TAWANG, BACHOK, KELANTAN. TEL.: DR NASRUL HISYAM BIN NOR MUHAMAD Nama Penyelia Tarikh: 13 Mei 2011 Tarikh: 13 Mei 2011 CATATAN : * Potong yang mana tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

3 PENGESAHAN PENYELIA Saya mengaku bahawa saya telah membaca karya penyelidikan ini. Pada pandangan saya, penyelidikan ini adalah memadai dari sudut skop dan kualiti bagi tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam). Tandatangan Nama Penyelia : DR. NASRUL HISYAM BIN NOR MUHAMAD Tarikh :

4 KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN NUR FADHILAH BINTI CHE MOOD Laporan projek ini dikemukakan bagi memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia MEI 2011

5 ii PENGAKUAN PENYELIDIK Saya akui bahawa Projek Sarjana Muda yang bertajuk Khuluk dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002: Kajian di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan Nama Penyelidik :.. : NUR FADHILAH BINTI CHE MOOD Tarikh :

6 iii بسم اهلل الرمحن الرحيم Setitis pena kutitipkan di sini, jutaan syukran dan terima kasih yang tidak terhingga buat Ummi dan Ayah yang tersayang, Maznah binti Nor dan Che Mood bin Seman atas segala penat lelah mendidikku, dan sentiasa menyokongku dari belakang tanpa jemu, Ummi dan Ayahlah sumber kekuatanku. Salam sayang buat adik-adikku, Muhammad Sofuan, Muhammad Lutfi, Nur Hasyimah, Muhammad Amir Usamah, Nur Ayunni dan Nur Syuhada, Kuatkan semangat kalian dan lakarkan kejayaan dalam hidup, timbalah ilmu sebanyak mungkin, dan moga kita sentiasa dalam Rahmat dan Keredhaan Allah SWT dalam setiap langkah yang kita tempuhi. Buat Pensyarah Pembimbing yang amat dihormati dan disanjungi, Dr. Nasrul Hisyam bin Nor Muhamad, terima kasih atas panduan dan bimbingan yang diberikan serta tidak jemu dalam memberikan tunjuk ajar selama ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga diberikan khas buat para guruku di SKBP, MMP Kota Bharu, MAIP Beris Kubor Besar dan para pensyarah Fakulti Tamadun Islam mahupun Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia yang telah mendidikku selama ini dan telah banyak mencurahkan segala bentuk ilmu kepadaku. Budi, jasa dan pengorbananmu guru-guruku, akan sentiasa kuingati. Dan buat sahabat-sahabat seperjuangan (SPI ), indahnya ukhuwwah semusim kita bersama, moga-moga ianya kekal dan tidak berakhir di sini, ayuh teruskan perjuangan dan semoga wadah perjuangan kita nanti bakal melahirkan generasi yang soleh dan solehah, Insyaallah..Amiin. Juga buat sahabat-sahabatku yang dikasihi, semoga kita terus istiqamah pada jalannya, dan tidak lupa juga buat sahabat-sahabat sepanjang di UTM, kalian akan sentiasa dalam ingatanku..

7 iv PENGHARGAAN Segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatsahabat baginda. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT, berkat pertolongan, taufiq dan inayah darinya telah mengizinkan saya menyiapkan dengan jayanya Projek Sarjana Muda (PSM) ini. Terima kasih tidak terhingga diucapkan buat kedua ibu bapaku Che Mood bin Seman dan Maznah binti Nor atas segala jasa, pengorbanan dan sokongan yang diberikan selama ini dan tidak lupa juga kepada adik-adikku, terima kasih atas sokongan kalian. Jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Nasrul Hisyam bin Nor Muhamad selaku penyelia Projek Sarjana Muda (PSM) ini kerana telah banyak memberi bimbingan dan sumbangan idea kepada penyelidik dalam menjayakan kajian ini. Ucapan penghargaan juga diberikan khas buat para pensyarah Fakulti Tamadun Islam mahupun Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia yang telah banyak mendidik dan mengajarku selama ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada Ustaz Abu Bakar bin Abdullah Kutty, Puan Fadzlina binti Mohd Nor dan pegawai-pegawai di Mahkamah Rendah

8 v Syariah Kota Bharu, Kelantan atas kerjasama dan bantuan yang diberikan dalam menjayakan kajian Projek Sarjana Muda (PSM) ini. Jutaan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan yang turut sama membantu dan sentiasa sabar dengan kerenahku sepanjang menyiapkan PSM ini. Terima kasih juga kepada kakitangan Fakulti Pendidikan, Fakulti Tamadun Islam, Perpustakaan Sultanah Zanariah Universiti Teknologi Malaysia, Perpustakaan Utama Universiti Malaya, Perpustakaan Undang-undang Tan Sri Ahmad Ibrahim di Fakulti Undang-undang Universiti Malaya, Perpustakaan Al-Malik Faisal Akademi Pengajian Islam Nilam Puri Kelantan, Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia dan Perpustakaan Dar Nur al-zahra Kota Bharu di atas segala maklumat dan kerjasama yang diberikan. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih buat semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menyiapkan projek ini. Semoga segala kerjasama dan pengorbanan masa yang telah dicurahkan ini akan mendapat keberkatan dan keredhaan daripada Allah SWT dan dilipat gandakan pahala amalan kita, Insyaallah.

9 vi ABSTRAK Kajian ini merupakan kajian berbentuk deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis prinsip khuluk dalam hukum syarak serta mengkaji bidang kuasa khuluk dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 dan kajian dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dari tahun 2003 hingga 2009 serta mengkaji faktor-faktor berlakunya khuluk dalam kalangan masyarakat di daerah Kota Bharu. Penyelidik telah menggunakan kaedah kajian berdasarkan kajian perpustakaan dan kajian lapangan yang dijalankan di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dengan menemubual pegawai-pegawai di institusi berkenaan. Berdasarkan kajian yang dijalankan, dapat menjelaskan prinsip khuluk dalam hukum syarak dan juga bidang kuasa khuluk dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Statistik kes khuluk yang berlaku di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan sepanjang tempoh tujuh tahun tersebut hanya lima kes sahaja dicatatkan. Kajian juga mendapati, lafaz khuluk turut boleh dituntut sekiranya taklik khuluk yang disertakan di dalam akad nikah dilanggar dan ketika perceraian dilakukan dalam keadaan perempuan haidh. Melalui analisis data statistik kes-kes khuluk dari tahun 2003 hingga 2009 yang berlaku di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, tuntutan khuluk dari pihak isteri merupakan antara kes terpencil. Bagaimanapun kes-kes perceraian yang melibatkan tuntutan taklik khuluk dan pasangan yang bercerai dengan tebus talak dalam keadaan haidh adalah agak tinggi. Kajian ini juga mendapati faktor utama menyebabkan berlakunya khuluk dalam kalangan masyarakat di daerah Kota Bharu adalah disebabkan oleh ketidaksefahaman antara pasangan. Di akhir kajian, beberapa cadangan dan kajian lanjutan telah dikemukakan untuk penyelidikan pada masa akan datang.

10 vii ABSTRACT This study is a descriptive study that is conducted to analyze the khul of the legal principles of Islamic law and the jurisdiction of khul of Kelantan Islamic Family Law Enactment Besides that, this study also analyzes the cases of khul in the Subordinate Court Kota Bharu from 2003 to 2009 and to examine the factors of khul occur in the society of Kota Bharu s district. The researcher has used methods based on literature review and also field studies. The field study was conducted at the Syariah Subordinate Court Kota Bharu by interview the officers at these institutions. Based on the study, it can be explain that khul principles in Islamic law and also explain the khul in the jurisdiction of the Islamic Family Law Enactment From the statistic, only five cases are listed during the past seven years from 2003 to The study also found that the khul can be claimed if the attachment is included in akad nikah is broken and where the divorce is done in period time of the woman who claim to divorce. Through analysis of the data performed on cases of statistic in khul from year 2003 to 2009 which occurred in Kota Bharu Syariah Subordinate Court, the claim from wife's side is a rarely cases. However, the cases of divorce involving claims attachment khul ' and the couple divorced in the state of period time is quite high. From the case study, it also found that the main factor causing the khul in the society of Kota Bharu district is caused of misunderstanding between the couple. At the end of this study, a few recommendations were made and extension of the study was suggested for future consideration.

11 viii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN PENYELIDIK DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI CARTA ALIR SENARAI STATUT SENARAI KES SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv vi vii viii xiii xiv xv xvi xviii xix

12 ix 1 PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Batasan dan Skop Kajian Definisi Istilah Khuluk Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Mahkamah Syariah Mahkamah Syariah Penutup 13 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pendahuluan Undang-undang Keluarga Islam Pembubaran Perkahwinan Pembubaran Perkahwinan Melalui Khuluk Pengertian Khuluk Dari Segi Bahasa Dari Segi Istilah Syarak Asas dan Dalil Pensyariatan Hukum Khuluk 23

13 x Dalil Menurut al-quran Dalil Menurut al-sunnah Dalil Menurut Ijmak Sebab-sebab yang Mengharuskan Khuluk Rukun-rukun Khuluk Kesan Hukum Khuluk Kedudukan Khuluk Khuluk adalah Talak Khuluk adalah Fasakh Tempat Berlangsungnya Khuluk Waktu Berlaku Khuluk Iddah Bagi Wanita Khuluk Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah Bidang Kuasa Khuluk di Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 (En. 6/2002) Prosedur Khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Perceraian Khuluk bukan di bawah Permohonan Khuluk Pada Asalnya Kajian Lepas Penutup 58 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pendahuluan Rekabentuk Kajian Penentuan Subjek Tempat Kajian Pengumpulan Data Kajian Dokumentasi 63

14 xi Kajian Perpustakaan Kajian Lapangan Analisis Data Pendekatan Induktif Pendekatan Deduktif Kaedah Komparatif Penutup 68 4 ANALISIS DATA 4.1 Pendahuluan Analisis Data Faktor-faktor Perceraian Khuluk dalam Kalangan Masyarakat di Daerah Kota Bharu Tiada Persefahaman Berlaku Poligami dan Suami Tidak Bertanggungjawab Menyakiti Tubuh Badan serta Tidak Tahan Lagi Hidup Bersama Sering Berlaku Pertelingkahan dan Sukar untuk dibawa Berbincang Penutup 79 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Perbincangan Rumusan Cadangan Cadangan Kepada Individu 86

15 xii Cadangan Kepada Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK) Cadangan Kepada Mahkamah Rendah Syariah Cadangan Kajian Lanjutan Penutup 89 BIBLIOGRAFI 90 LAMPIRAN

16 xiii SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK HALAMAN Jadual 1 Statistik Khuluk/Tebus Talak di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dari tahun Jadual 2 ` Statistik Khuluk/Tebus Talak di Negeri Kelantan mengikut Jajahan/Daerah dari Tahun

17 xiv SENARAI CARTA ALIR NO. CARTA ALIR TAJUK HALAMAN Carta Alir 1 Prosedur Perceraian Khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan 53

18 xv SENARAI STATUT 1. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 (En. 6/2002) (Kn. P.U. 25/2003). 2. Undang-undang Pentadbiran Hukum Syarak

19 xvi SENARAI KES 1. Che Salbiah bt Daud lwn. Mohd Nazri b Ismail, (Kes Mal Bil ), Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. 2. Fuzita bt. Ahmad lwn. Ramlie b. Latiff, (Kes Mal Bil. 266/95), Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru, (2000) Jurnal Syariah, 8:2 (JS 8). 3. Nurul Huda Abdullah lwn. Yusnaidi bin Yusoff, (Kes Mal Bil ), Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. 4. Mariam lwn Setapa, (1981)3 Jurnal Hukum 84 (JH 84). 5. Roslina Mohamed lwn. Wan Fadri Sham Wan Hamid (Kes Mal Bil ), Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.

20 xvii 6. Maimun bte Mohd. Hussain lwn. Mohd Affandi bin Haji Yusoff, (Kes Mal Bil ), Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. 7. Balqis Fatima lwn. Najm-al-Ikram Qureshi, (PLD 1959 Lah. 366), Mahkamah Tinggi Lahore, Pakistan. 8.Khursyid Bibi lwn. Muhammad Amin (PLD 1967 S.C.7), Mahkamah Tinggi Lahore, Pakistan.

21 xviii SENARAI SINGKATAN Bil. - Bilangan En. - Enakmen IKIM - Institut Kefahaman Islam Malaysia JH - Jurnal Hukum JS - Jurnal Syariah Kg. - Kampung Lwn. - Lawan MAIK - Majlis Agama Islam Kelantan MRS - Mahkamah Rendah Syariah PSZ - Perpustakaan Sultanah Zanariah r.a. - Radiallahu anhu RM - Ringgit Malaysia SAW - Sallallahu alaihi Wasallam Sdn. Bhd. - Sendirian Berhad SWT - Subhanahu Wa Ta ala t.t. - Tiada tahun UKM - Universiti Kebangsaan Malaysia UM - Universiti Malaya UTM - Universiti Teknologi Malaysia

22 xix SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN A B C D E TAJUK Surat Permohonan Membuat Tugasan Projek Sarjana Muda (PSM) Surat Memohon Kebenaran Mendapatkan Maklumat Surat ke Mahkamah Surat Kebenaran Mendapatkan Maklumat di Perpustakaan Utama, Universiti Malaya Surat Kebenaran Mendapatkan Maklumat di Perpustakaan Undang-undang Prof. Tan Sri Ahmad Ibrahim, Universiti Malaya

23 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Perkahwinan disyariatkan dalam Islam untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia kerana naluri semulajadi manusia itu mempunyai keinginan untuk mempunyai pasangan dan hidup berkeluarga. Ini sebagaimana firman Allah SWT: Maksudnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Surah ar-rum, 30: 21)

24 2 Melalui institusi perkahwinan inilah manusia dapat menjana kehidupan ke arah melahirkan zuriat. Zuriat ialah anak-anak yang diibaratkan sebagai permata yang menyinari hidup pasangan yang berkeluarga disamping menjalani kehidupan sebagai hamba Allah SWT. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan dengan wujudnya ikatan perkahwinan, iaitu ikatan yang mengikat hubungan antara lelaki dan perempuan yang halal dan sah dari sudut syarak, maka perkara yang kontra dengannya juga wujud. Perkara ini ialah terputusnya ikatan tersebut melalui cara yang sah dari segi syarak sama ada melalui perpisahan atau perceraian antara suami isteri iaitu berlakunya pembubaran ikatan perkahwinan yang telah dibina. Ini menunjukkan syumulnya perundangan Islam ini tidak hanya pada sudut atau lapangan tertentu sahaja. Tetapi ianya merangkumi semua sudut dan aspek dalam kehidupan manusia. Melalui ikatan perkahwinan, Islam juga bukan sahaja memberikan jalan dan peraturan berkenaan dengan pernikahan sahaja, akan tetapi turut memberi garis panduan tentang pembubaran ikatan tersebut. Ia adalah melalui perceraian seperti talak, taklik, fasakh, khuluk dan sebagainya. Keadaan ini pada pandangan rasionalnya bukanlah bermakna Islam menggalakkan berlakunya perceraian antara pasangan suami isteri. Tetapi garis panduan ini diberikan sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh pasangan yang berkahwin dan telah berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka, akan tetapi tidak dapat tidak, jalan penyelesaian yang terbaik adalah dengan melalui perceraian. Ini adalah supaya masing-masing dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Melalui keterangan ini, dapat disimpulkan bahawa perceraian adalah merupakan jalan terakhir yang boleh diambil bagi pasangan suami isteri yang bermasalah sekiranya itulah penyelesaian terbaik dalam menangani konflik yang timbul dalam rumahtangga.

25 3 Perceraian tidak digalakkan dalam kalangan umat Islam disebabkan implikasi dan kesan negatif yang akan timbul melaluinya. Ini kerana ia akan memberi kesan kepada pasangan suami isteri itu sendiri, anak-anak, keluarga dan masyarakat umumnya. Ia juga merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Ini sebagaimana hadis (Abu Daud, 1994: 1863): عن إبن عمر رضى اهلل عنها قال, قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أب غ أض ا ل أ ال أل إ أ ل اهلل أ عز أ و أ جل الط ال أق Ertinya: Yang paling dibenci oleh Allah dari yang halal ialah talak. (HR Abu Daud: 1863) Islam menganjurkan supaya suami isteri terlebih dahulu berusaha untuk memperbaiki hubungan suami isteri dan sekiranya telah tidak dapat lagi untuk mencipta bahagia sebagaimana sepatutnya sebagai suami isteri dan akan semakin memburukkan lagi keadaan yang telah kritikal sebelum ini, maka digalakkan bagi pasangan tersebut untuk memilih penyelesaian terhadap permasalahan mereka dengan perceraian. Menurut perundangan Islam, hak menjatuhkan talak adalah pada tangan suami. Sulaiman Endut (1999: 126) menyatakan talak akan jatuh dengan lafaz cerai yang dikeluarkan oleh suami terhadap isterinya walaupun di mana mereka berada sama ada dilafazkan dengan talak satu, dua atau tiga. Walau bagaimanapun terjadi juga beberapa perkara yang menyebabkan berlaku hal yang sebaliknya iaitu perceraian oleh pihak isteri. Perceraian oleh pihak isteri ini bukanlah bermakna hak talak itu telah beralih daripada suami kepada isteri. Akan tetapi ia boleh dituntut oleh isteri daripada pihak suami kerana dalam soal nikah dan cerai, wanita Islam berhak menentukan pilihan yang terbaik buat mereka terutamanya jika mereka teraniaya. Mereka mempunyai tiga pilihan

26 4 untuk membubarkan perkahwinan iaitu bercerai secara taklik, khuluk dan fasakh (Utusan Malaysia, 2 Mac 2010). Hal ini menunjukkan wanita juga berhak ke atas dirinya sendiri sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini di dalam perkahwinan yang tidak dapat tidak, perpisahan adalah penyelesaian yang terbaik bagi mereka. 1.2 Latar Belakang Masalah Pada asasnya suami mempunyai kuasa mutlak untuk menceraikan isterinya melalui cara talak. Dengan sabitan cerai daripada suami terhadap isterinya akan jatuhlah talak tersebut. Seorang suami berkuasa menceraikan isteri sama ada dengan mempunyai sebab atau tanpa sebarang sebab kerana ia adalah hak milik lelaki dan turut dikatakan juga isteri itu adalah sebagai aset bagi suami. Talak ini juga boleh dilakukan tanpa adanya campurtangan daripada pihak lain seperti Mahkamah dan juga ia tidak memerlukan pada persetujuan daripada isterinya. Bagaimanapun, Islam juga turut memberi hak kepada isteri dalam membubarkan perkahwinannya. Ia boleh dilakukan melalui beberapa cara atau jalan iaitu khuluk, taklik dan fasakh. Ini bermakna kedua-dua suami dan isteri mempunyai hak masing-masing dalam membubarkan perkahwinan mereka dengan cara yang pelbagai dan tersendiri. Ia juga adalah mengikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Akan tetapi, hak yang diberikan kepada isteri untuk membuat tuntutan terhadap pembubaran perkahwinan memerlukan sebab-sebab tertentu dan disertakan dengan elemen-elemen sampingan yang lain seperti bayaran tebus atas pembubaran tersebut. Seperti yang dapat dilihat melalui khuluk yang memerlukan persetujuan daripada pihak suami dan isteri pula dikehendaki membayar kepada suaminya suatu bayaran bagi tuntutan tersebut (Raihanah Abdullah, 1997: 52).

27 5 Akan tetapi, dalam masyarakat di Malaysia ini, sebenarnya masih ramai lagi para isteri yang tidak menyedari akan hak mereka sebagai isteri sekiranya berlaku sebarang perkara yang boleh digunakan oleh mereka untuk menuntut cerai daripada suami. Ini kerana sekiranya tindakan suami yang tidak mahu menceraikan mereka dengan cara talak, mereka sebenarnya boleh menuntut cerai melalui cara khuluk atau tebus talak. Menurut Zainal Azhar Mohamed, laporan daripada akhbar yang menyatakan alasan Siti Nor Hanim Aziz, 25, ibu mangsa dera, Allahyarham Syafiah Humairah Sahari, 3 yang mendakwa bahawa suami yang tidak mahu melepaskannya menyebabkan dia bersekedudukan dengan suspek yang mendera dan membunuh anaknya. Fenomena ini menunjukkan gambaran bahawa masih ramai lagi wanita yang tidak tahu tentang hak mereka dalam soal nikah dan cerai (Utusan Malaysia, 2 Mac 2010). Melalui fenomena ini menunjukkan bahawa seorang perempuan yang masih bergelar isteri telah bersekedudukan dengan lelaki asing yang bukan suaminya sedangkan dia mempunyai hak untuk menuntut perceraian sebagai isteri sebagaimana disebutkan seperti khuluk. Ini kerana seseorang isteri itu boleh memohon untuk bercerai dengan sebab-sebab tertentu yang wujud dalam perkahwinan dengan suaminya yang boleh dijadikan sebagai alasan kukuh untuk membubarkan perkahwinan. Perceraian khuluk sememangnya telah ditetapkan di dalam hukum syarak dan tuntutan ia juga sebenarnya turut terkandung di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam yang terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan diuruskan sebagaimana mengikut peruntukan di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam mengikut negeri masing-masing.

28 6 1.3 Pernyataan Masalah Merujuk pada apa yang dikemukakan, penyelidik merasakan perlu suatu kajian dijalankan berkaitan dengan khuluk atau perceraian tebus talak dengan melihatnya di dalam hukum syarak serta bidang kuasanya di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 (En. 6/2002). Selain itu, ia juga bagi melihat statistik kes khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan dan faktor-faktor berlakunya kes khuluk dalam kalangan masyarakat di daerah Kota Bharu, Kelantan. Walaupun ianya hanya merupakan perceraian yang digolongkan dalam kes terpencil, akan tetapi hukum syarak menetapkan peraturan-peraturan tertentu yang perlu dipatuhi sekiranya ingin mengajukan perceraian khuluk. Apa yang jelas juga, pengetahuan berkenaan dengan perceraian khuluk sebenarnya masih asing lagi bagi kalangan kebanyakan wanita terutamanya pihak isteri. Mereka ini tidak mengetahui secara mendalam hak mereka dan apa tindakan berpatutan perlu mereka ambil sekiranya mereka berhadapan dengan sesuatu masalah yang signifikan dengan tuntutan perceraian dengan cara khuluk. Jadi dengan pendedahan ini akan memberi peluang kepada mereka bagi membela serta mempertahankan diri mereka kerana ianya sendiri tertulis dalam peruntukan sebagaimana di dalam Enakmen Undangundang Keluarga Islam. Oleh itu, kajian ini adalah untuk melihat khuluk dengan memberi tumpuan kepada prinsip khuluk dalam hukum syarak, bidang kuasa khuluk dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 (En. 6/2002). Selain itu, tumpuan juga turut diberikan kepada statistik kes khuluk serta fail kes-kes khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan dari tahun 2003 hingga 2009 dan juga faktor-faktor menyebabkan berlakunya khuluk dalam kalangan masyarakat di daerah Kota Bharu.

29 7 1.4 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti berikut: Menganalisis prinsip khuluk dalam hukum syarak Mengkaji bidang kuasa khuluk yang terdapat di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 (En. 6/2002) Menganalisis statistik kes-kes khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan dari tahun 2003 hingga Mengkaji faktor-faktor berlakunya khuluk dalam kalangan masyarakat di daerah Kota Bharu. 1.5 Persoalan Kajian Berdasarkan kepada objektif, persoalan kajian yang akan dikaji ialah: Apakah kedudukan khuluk dalam hukum syarak? Apakah peruntukan bidang kuasa khuluk dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 (En. 6/2002)? Apakah bentuk statistik kes-kes khuluk di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan dari tahun 2003 hingga 2009.

30 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perceraian khuluk dalam kalangan masyarakat di daerah Kota Bharu?

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR Thesis submitted in accordance with the requirements of the Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN Universiti Teknologi Malaysia 2013 ii AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan Abstrak Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan hadith yang berkaitan dengan Takaful daripada aspek takhrij dan analisis hukum. Dalam kajian ini, terdapat 31

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

PEMBUBARAN PERKAHWINAN KERANA PERTUKARAN AGAMA : TUNTUTAN TERHADAP RELIEF SAMPINGAN DI BAWAH AKTA 1976

PEMBUBARAN PERKAHWINAN KERANA PERTUKARAN AGAMA : TUNTUTAN TERHADAP RELIEF SAMPINGAN DI BAWAH AKTA 1976 PEMBUBARAN PERKAHWINAN KERANA PERTUKARAN AGAMA : TUNTUTAN TERHADAP RELIEF SAMPINGAN DI BAWAH AKTA 1976 Zaini Yusnita Mat Jusoh dan Sharifah Hana Abd Rahman Jabatan Undang-undang, Fakulti Syariah Dan Undang-Undang,

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU PELATIH SAINS DAN MATEMATIK DI UTM SKUDAI SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TITLE PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN

More information

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI i POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI Laporan Projek Ini di Kemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 1 I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp. 236-244] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA:

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT TENGKU NORAINI BINTI TENGKU HASSAN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UNIVERSITI

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

PENGHARGAAN. Undang-undang, terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan. moga Allah s.w.t membalas segalanya dengan syurga yang kekal abadi.

PENGHARGAAN. Undang-undang, terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan. moga Allah s.w.t membalas segalanya dengan syurga yang kekal abadi. ABSTRAK Pemelukan Agama Islam oleh salah satu pasangan dalam perkahwinan bukan Islam akan memberi kesan terhadap status perkahwinan. Ini kerana, apabila seseorang bukan Islam memeluk Islam, undang-undang

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL

BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL 3.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan hak-hak nafkah bagi orang bukan Islam menurut undangundang Sivil, serta implikasi

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR SHAHMILA BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM

More information

AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976

AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976 30 KANUN (1) [ULASAN PERUNDANGAN] 223 ULASAN PERUNDANGAN AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976 Najibah Mohd. Zin najibah@iium.edu.my Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN

More information

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO 00078510 9 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : PENGGUNAAN LAMAN WEB DI DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK PELANCONGAN

More information

Implikasi Pemelukan Islam Terhadap Perkahwinan Sivil di Malaysia. Azlan Shah Nabees Khan, Pelajar PascaSiswazah, Fakulti Pengajian Islam

Implikasi Pemelukan Islam Terhadap Perkahwinan Sivil di Malaysia. Azlan Shah Nabees Khan, Pelajar PascaSiswazah, Fakulti Pengajian Islam Implikasi Pemelukan Islam Terhadap Perkahwinan Sivil di Malaysia Azlan Shah Nabees Khan, Pelajar PascaSiswazah, Fakulti Pengajian Islam Mohd Al Adib Samuri, Pensyarah Kanan, Pusat Fiqh Kontemporari dan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 15 PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN DARIPADA TARIKH SO ALAN : Lisan : Datuk Jumat bin ldris [ Sepanggar] : 13 November 2014 : Datuk Jumat bin ldris minta MENTERI

More information

AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976

AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976 30 KANUN (1) 397 AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976 Najibah Mohd. Zin Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. PENDAHULUAN Pindaan Akta

More information

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU NASIRAH BINTI MANSOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama : HASMADI BIN HAMDAN (No K.P/Pasport : 750203-02-5041) No Pendaftaran/Matrik : TGA070017 Nama Ijazah : SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/ Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

BIDANGKUASA MAHKAMAH SYARIAH BERKAITAN PERMOHONAN KELUAR ISLAM: KAJIAN UNDANG- UNDANG DI BEBERAPA NEGERI DI MALAYSIA

BIDANGKUASA MAHKAMAH SYARIAH BERKAITAN PERMOHONAN KELUAR ISLAM: KAJIAN UNDANG- UNDANG DI BEBERAPA NEGERI DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp.254-262] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com BIDANGKUASA MAHKAMAH SYARIAH BERKAITAN PERMOHONAN

More information

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MOHD NAZMIZI BIN MAT NAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIIVERSSIITII

More information

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR. SATU KAJIAN TERHADAP MAHASISWI TAHUN AKHIR JABATAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SITI RODIAH

More information

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN i UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN ii Abstrak Kajian disertasi tentang al-quran mempunyai daya tarikan yang hebat sehingga telah mendorong ramai pengkaji lebih-lebih lagi dalam bidang Nahu.

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

PENGHARGAAN. selawat dan salam dikalungkan buat Khatim al-anbiya, ahli keluarga dan

PENGHARGAAN. selawat dan salam dikalungkan buat Khatim al-anbiya, ahli keluarga dan ABSTRAK Penulisan ini merupakan satu kajian berkaitan Isra iliyyat Dalam Manuskrip Melayu: Kajian Terhadap Hikayat Mukjizat Nabi. Dalam Hikayat Mukjizat Nabi tersebut, ia terdiri daripada Hikayat Bulan

More information

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI SITI MIZATI BINTI MOHD BASAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR NOR AZLAN BIN HJ SALAI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI

More information

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU.

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. PHRPUSTAKAAN KUi T THO 3 OOOO 0 0 0 7 7 6 1 3 2 KOLEJ UNIVERSITI

More information

PENGETAHUAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH DI DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN ALYASAK BIN BERHAN 1 WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL 2

PENGETAHUAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH DI DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN ALYASAK BIN BERHAN 1 WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL 2 ISSN: 1985-7454 Volume 4, 2016 PENGETAHUAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH DI DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN ALYASAK BIN BERHAN 1 WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL 2 ABSTRAK Menurut Enakmen

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19 : 16 ( Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: REKACIPTA PERISIAN PANDUAN PEMULIHAN KECEDERAAN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMEN (ACL). SESI PENGAJIAN: 2005/2006

More information

PERKAHWINAN SECARA PINDAH WALI DI THAILAND: SUATU ANALISIS TERHADAP PERKAHWINAN PERANTARAAN EJEN DI SELATAN THAILAND

PERKAHWINAN SECARA PINDAH WALI DI THAILAND: SUATU ANALISIS TERHADAP PERKAHWINAN PERANTARAAN EJEN DI SELATAN THAILAND PERKAHWINAN SECARA PINDAH WALI DI THAILAND: SUATU ANALISIS TERHADAP PERKAHWINAN PERANTARAAN EJEN DI SELATAN THAILAND (TRANSFER OF GUARDIAN MARRIAGE IN THAILAND: AN ANALYSIS OF MARRIAGE WITH INTERMEDIARY

More information

UNDANG-UNDANG PERKAHWINAN DALAM AHKAM SYAR IYYAH JOHOR: SATU KAJIAN TEKS NOR ASHIKIN BINTI CHE AHMAD

UNDANG-UNDANG PERKAHWINAN DALAM AHKAM SYAR IYYAH JOHOR: SATU KAJIAN TEKS NOR ASHIKIN BINTI CHE AHMAD i UNDANG-UNDANG PERKAHWINAN DALAM AHKAM SYAR IYYAH JOHOR: SATU KAJIAN TEKS NOR ASHIKIN BINTI CHE AHMAD Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information