PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI

Size: px
Start display at page:

Download "PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI"

Transcription

1 PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI SITI MIZATI BINTI MOHD BASAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2

3

4 PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI SITI MIZATI BINTI MOHD BASAR Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Pendidikan( Pengajian Islam) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2009

5

6 iii DEDIKASI Khas Buat Ayahanda & Bonda Mohd Basar bin Hj Maskuri & Kamariah binti Razali Terima kasih yang tidak terhingga dari anakmu, Pengorbanan, dorongan dan sokonganmu yang Telah banyak di berikan. Tidak akan kulupakan Menjadi kekuatan dan semangatku.. Menuju ke puncak kejayaan. Terima kasih ayahanda dan bonda.. Zaifuddin, Siti Mazlina dan Mohd Shafiq Perjalanan kita masih jauh Berjuanglah hingga ke akhir hayat Semoga keakraban kita kekal selamanya Buat suami tercinta Mohd Salleh bin Abdul Hamid Isterimu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas pengorbanan, nasihat, kesabaran, dorongan dan tunjuk ajar yang diberikan Semoga kita bahagia hingga ke dalam Syurga...Amin... Buat guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang tidak pernah jemu mencurahkan ilmu.. Terima kasih yang tak terhingga di atas segalanya Sahabat seperjuanganku.. Hanya ucapan terima kasih mampu kutitipkan Atas segala suka duka tika bersama Tak mungkin kulupakan Jasa, pengorbanan dan tunjuk ajar kalian, pahit manis kita lalui Akan ku abadikan diingatan hingga ke hujung nyawa...salam penuh kasih sayang...

7 iv PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Alhamdulillah, saya panjatkan sepenuh kesyukuran kepada Allah S.W.T kerana dengan Taufik dan HidayahNya, dapat saya menyiapkan Projek Sarjana Muda ini dengan sempurna. Harapan semoga segala hasil usaha yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Saya mengambil peluang ini untuk merakamkan jutaan terima kasih khas buat Ustaz Mohd Abbas bin Abdul Latiff selaku Penyelia Projek Sarjana Muda di atas segala tunjuk ajar, dorongan serta nasihat yang memberangsangkan sepanjang menyiapkan projek ini. Ucapan penghargaan buat pelajar 4 SPI,UTM, Skudai di atas kerjasama yang diberikan. Juga tidak dilupakan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak jemu memberi perangsang dan semangat. Semoga usaha dan cita-cita mencapai matlamat yang diimpikan. Akhir sekali, terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam menjayakan usaha saya sepanjang menyiapkan Projek Sarjana Muda ini. Kerjasama kalian amat dihargai. Hanya Allah S.W.T yang dapat membalas segala jasa yang telah diberikan. Semoga segala usaha mendapat keberkatan dan rahmat darinya, InsyaAllah. Amin.

8 v ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 4SPI mengenai perkahwinan ketika belajar, mengenal pasti persepsi 4SPI terhadap pelbagai persediaan yang harus dilakukan sebelum berkahwin ketika belajar dan untuk mengetahui persepsi 4SPI terhadap pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa yang hendak berkahwin ketika belajar. Sebanyak 46 orang responden terdiri daripada pelajar tahun akhir Kursus Sarjana Muda Sains serta Pengajian Islam Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor telah dipilih sebagai sampel. Set soal selidik mengandungi 30 item soalan telah diedarkan kepada responden dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 14.0 for Windows. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ialah α= Dapatan min untuk objektif pertama sebanyak Manakala objektif kedua dengan min Dan objektif ketiga min Penyelidik juga ada mencadangkan beberapa cadangan untuk cadangan tindakan dan cadangan lanjutan antaranya penyelidik mencadangkan restu dari ibu bapa adalah sangat penting dan perlu didahulukan untuk mereka yang hendak berkahwin ketika belajar kerana tanpa restu mereka kebahagiaan yang dibina adalah tidak bermakna.

9 vi ABSTRACT This study is done in order to determine the perception of students on getting married while studying on campus, identify perception of students on many preparing that have doing before married in campus and to identify perception of students on many problems that will find to students if they want to married in campus. 46 respondents from last year students from courses of Sarjana Muda Sains Serta Pengajian islam at Education Faculty of University Technology of Malaysia, Skudai Johor were chosen as sample for this study. Questionaire which contains 30 question items were distributed to the respondents and analyzed descriptively in order to find out the mod, percentage and the mean by using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 14.0 for Windows. Validity value of the questionaire was α= Mean result of this study (3.58) shows for objectives first. However, the mean result (3.93) also shows for objectives two. Besides that, (3.80), for objectives three. The researcher suggested a few steps that can be taken into account by parents is very important if students want to marry while study in campus. This important to get happy to their lives.

10 vii SENARAI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN i ii iii iv v vi vii xiii xv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah Kahwin Belajar Kesimpulan 10

11 viii BAB II SOROTAN KAJIAN 2.0 Pengenalan Sejarah perkahwinan Perkahwinan sebelum kedatangan Islam Perkahwinan setelah kedatangan Islam Pembahagiaan sistem perkahwinan ketibaan Islam Falsafah perkahwinan Pengertian perkahwinan Dalil-dalil yang menggalakkan perkahwinan Hukum berkahwin Perkahwinan sebagai Jalan Penyelesaian Masalah Faedah kahwin ketika belajar Sebagai tindakan dan fenomena yang baik dan sihat Tidak ganggu pelajaran dan meningkatkan prestasi 21 Pelajaran Dapat kawal gejala sosial Memupuk sifat matang dan berdikari Antara faktor-faktor yang mendorong mahasiswa cenderung berkahwin ketika belajar Untuk mengelakkan dari maksiat Sebagai pokok cinta ibadah Untuk meletakkan cinta di tempat yang betul Untuk kelancaran rezeki Pelbagai persiapan yang harus dilakukan sebelum kahwin ketika belajar Persediaan dari segi kewangan Persediaan dari segi mengikuti bengkel motivasi keluarga 27

12 ix Persediaan dari segi mengikuti Kursus Pra Perkahwinan Persediaan dari segi masa Persediaan dari segi ilmu pengetahuan Persediaan dari segi kesihatan Persediaan dari segi restu ibu bapa Cabaran-cabaran yang sering dihadapi mahasiswa untuk berkahwin ketika belajar Cabaran dari segi kewangan Cabaran dari segi mahar Cabaran dari segi revolusi pendidikan Cabaran dari segi pemikiran ibu bapa yang kolot Cabaran ditakuti akan berlaku penangguhan pengajian Pendapat Ulama tentang kahwin ketika belajar Kajian-kajian Lepas Kesimpulan 36 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Rekabentuk Kajian Tempat Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Pengumpulan data Primer Soal Selidik Bahagian A Bahagian B,C dan D 42

13 x Pengumpulan Data Sekunder Prosedur Kajian Kajian Rintis Kajian Sebenar Analisis Data Jangka Masa Kajian Kesimpulan 47 BAB IV ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan Analisis Data dan keputusan Bahagian A Bahagian B Bahagian C Bahagian D Analisis keseluruhan Kesimpulan 74 BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Perbincangan Bahagian A:Analisis Latar Belakang Responden Perbincangan Bahagian B: Persepsi terhadap kahwin ketika belajar Perbincangan Bahagian C: Persepsi terhadap pelbagai

14 xi Persediaan yang harus dilakukan sebelum Berkahwin ketika Belajar Perbincanagn Bahagiab D: Persepsi terhadap Pelbagai masalah yang sering dihadapi bagi mahasiswa yang hendak kahwin ketika belajar Rumusan Kajian Kahwin ketika belajar Pelbagai Persediaan yang harus dilakukan sebelum Berkahwin ketika Belajar Pelbagai masalah yang sering dihadapi bagi mahasiswa yang hendak kahwin ketika belajar Cadangan Tindakan Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan 88 Bibiliografi 90

15 xii SENARAI JADUAL NO JADUAL TAJUK MUKA SURAT 3.1 Skala Likert bagi Jawapan Bahagian B Penentuan Item Soal Selidik Skala Pemeringkatan Min Nilai Skor Min Jangka Masa Kajian Taburan Responden mengikut Umur Taburan Responden mengikut Jantina Taburan Responden mengikut Adik-beradik Taburan Responden mengikut Aliran Pendidikan Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item B Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item C016 61

16 xiii 4.21 Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item C Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Dapatan Sampel bagi Item D Taburan Kekerapan, Peratus Responden Dan Min Bagi persepsi terhadap kahwin ketika belajar Taburan Kekerapan, Peratus Responden Dan Min Bagi Persediaan-persediaan yang harus dilakukan sebelum berkahwin ketika belajar Taburan Kekerapan, Peratus Responden Dan Min Bagi Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa yang hendak berkahwin ketika belajar 73

17 xiv SENARAI SINGKATAN SWT Subhana wa Ta ala SAW Sallallahu alaihi wasallam SPSS Statistical Package for Social Science STS Sangat Tidak Setuju TS Tidak Setuju KS Kurang Setuju S Setuju SS Sangat Setuju PSM Projek Sarjana Muda

18 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkahwinan merupakan langkah pertama ke arah pembinaan sebuah keluarga bahagia. Tanpa ikatan perkahwinan yang sah, sebuah keluarga tidak akan terbina. Apabila sebuah ikatan perkahwinan terjalin sudah pasti setiap pasangan suami isteri mengimpikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu dalam rumahtangga adalah amat penting untuk diketahui dan diamalkan. Kehidupan berkeluarga yang diimpikan umpama syurga boleh bertukar menjadi neraka jika tidak dilayari dengan baik berasaskan ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, persoalannya adalah bagaimana untuk membentuk sebuah rumahtangga yang bahagia umpama Baiti Jannati. Islam memandang serius hal-hal yang berhubung kait dengan perkahwinan dan pembentukan institusi rumahtangga agar tercapai hasrat untuk mewujudkan sebuah keluarga aman dan harmoni. Menurut Qadi Muhd Ahmad (2003: 7) bahawa ikatan perkahwinan (akad nikah) adalah satu-tunya tali ikatan yang sah dan benar, kerana ia sesuai dengan fitrah manusia dan boleh mempertautkan dua jiwa dengan ikatan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

19 4 2 Bimbingan dan panduan yang mantap ke arah itu telah digariskan oleh Islam. Bahkan Islam memandang bahawa permasalahan dalam pembentukan keluarga islam perlu diberi perhatian sebelum sesebuah ikatan perkahwinan itu terjalin. Ini kerana dalam perkahwinan terkandung pelbagai aspek yang harus diketahui termasuklah perkara yang berhubung tanggungjawab suami isteri, nafkah, hak-hak suami isteri, anak-anak, perkongsian biologis dan seksual, kepimpinan dan lain-lain (Fauziah Thani, 1995: 1). Oleh itu ia merupakan salah satu faktor penting dalam usaha mencorakkan sebuah institusi masyarakat dan seterusnya sebuah negara. Islam menyarankan umatnya untuk mendirikan perkahwinan dan membentuk sebuah keluarga bahagia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT : %[` uρø r& öνä3å à Ρr& ô ÏiΒ /ä3s9 t,n=y{ βr& ÿ ÏμÏG tƒ#u ô ÏΒuρ Îû βî) ºπyϑômu uρ Zο Šuθ Β Νà6uΖ t/ Ÿ yèy_uρ $yγøšs9î) (#þθãζä3ó tfïj9 tβρã 3x tgtƒ 5Θöθs)Ïj9 ;M tƒuψ y7ï9 sœ Maksudnya: Dan di antara tanda-tanda Yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, Bahawa ia menciptakan untuk kamu (Wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya Yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang Yang berfikir. (Ar- Rum: 21)

20 3 tβρã.x s? /ä3ª=yès9 È ỳ ρy $oψø)n=yz > ó x«èe à2 ÏΒuρ Maksudnya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. ( Adz-Dzariyat: 49) Jelaslah kepada kita berpandukan firman Allah di atas, bahawa Allah SWT amat menyarankan umatnya supaya berkahwin bagi yang mampu bagi pembentukan keluarga. Menurut Muhammad Ali Qutb (2005: 65), menyatakan bahawa perkahwinan merupakan salah satu kaedah bagi pembentukan keluarga dan untuk melahirkan keturunan. Itu adalah fitrah Ilahi itulah Allah menciptakan manusia. Selain dari itu, perkahwinan juga merupakan hukum alam yang tidak boleh diubah atau berlangsungnya perkahwinan pada setiap generasi dan pada setiap zaman. Dengan demikian maka dalam jiwa setiap individu terdapat sesuatu yang mendorong keinginan berhubungan dengan jenis kelamin lain untuk dapat melaksanakan perkahwinan dan melahirkan generasi baru yang akan mentadbir kemakmuran di muka bumi ini. Islam memandang perkahwinan jauh dan lebih mendalam dari semuanya itu, lebih agung dan lebih mulia. Menurut Muhammad Ali Qutb (2005: 77), perkahwinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerosakan dan dari kemerosotan akhlak. Selain itu perkahwinan juga berguna untuk menjaga individu dari pengaruh kerosakan masyarakat kerana kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin lain dapat dipenuhi melalui perkahwinan yang sah dan hubungan yang halal. Kerana itu Islam memberi perhatian khusus kepada kaum pemuda mengenai soal perkahwinan, untuk menyelamatkan mereka dari perbuatan liar dan kemerosotan akhlak, dari kerosakan, dari penzinaan dan dari keburukan tingkahlaku.

21 4 Semua insan yang mempunyai naluri semulajadi yang normal ada keinginan untuk mendirikan rumah tangga. Tetapi mendirikan rumah tangga lebih daripada setakat mencari pasangan dan hidup bersama. Walhal hasil matlamat sesebuah perkahwinan ialah keharmonian dan rukun damai sebuah kehidupan. Yang lebih utama ialah kelahiran generasi baru yang akan mewarisi generasi sekarang. Mereka ini penting kerana masa depan dunia di tangan mereka. Keinginan untuk hidup berumahtangga merupakan kecenderungan semulajadi yang telah telah menjadi fitrah kehidupan manusia. Islam telah menjadikan hubungan perkahwinan sebagai sunnahtullah. Di samping memenuhi fitrah manusia, ia akan melahirkan rasa kasih sayang dan mententeramkan jiwa. Perkahwinan adalah ibadah. Perkahwinan yang dilaksanakan mengikut syarak bukan sahaja mendatangkan banyak kebaikan, malah sentiasa mendapat pahala. Melalui perkahwinan juga, manusia akan dapat mengembangkan zuriat dan keturunan. 1.2 Latar Belakang Masalah Menurut Abdul Rahim Abdul Rashid (2006: 102) mengatakan bahawa berkahwin ketika belajar mampu mencegah penglibatan para pelajar dalam gejala sosial sebelum berkahwin di IPT. Manakala menurut Maszlee Malik dan Hamidah Mat (2007: 136) perkahwinan sebagai salah satu jalan penyelesaian masalah sosial untuk mengelakkan dari anak-anak muda berpasangan dan mempunyai perhubungan bebas antara berlaianan jantina di universiti. Pergaulan bebas di antara muda mudi dewasa ini juga sangat membimbangkan. Mereka sangat bebas bergaul tanpa menghiraukan batas-batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Apabila ditegur mereka beranggapan bahawa yang menegur mereka itu bersikap mundur, hipokrit dan tidak up-to-date.

22 5 Pergaulan seperti mereka itulah yang mereka anggap cara yang terbaru dan moden. Inilah masalah yang melanda muda mudi sekarang. Manakala menurut Abdul Halim Sholeh (2008: 35) pula, menyatakan bahawa di dalam Al-Quran mahupun Sunnah, tidak ada tuntutan kewajipan menunda pernikahan demi mencari ilmu atau mencari harta. Bahkan, banyak ayat al-quran dan hadith berupa galakan untuk segera berkahwin walaupun kita sedang mencari ilmu atau belum mempunyai kewangan yang mencukupi. Selain itu, Nurul Aisyah Ma (2006: 90-91), menyatakan bahawa antara golongan wanita yang berkahwin lambat ialah wanita kota yang berpelajaran dan mempunyai status pendidikan yang tinggi. Ini kerana mereka kurang mempercayai kepada golongan lelaki pada zaman sekarang yang tidak mementingkan aspek keagamaan. Tetapi dalam hal ini, sekiranya pihak wanita atau lelaki yang bergelar mahasiswa dan mahasiswi telah menjumpai pasangan yang ideal ketika dalam pengajian dan benar-benar mampu serta bersedia untuk berkahwin ketika belajar adalah digalakkan untuk mereka mendirikan rumahtangga bagi mengelakkan wanita itu digelar andartu. Menurut Maszlee Malik dan Hamidah Mat lagi (2007: 90-91), para remaja dan juga para penuntut di IPT digalakkan berkahwin awal untuk mencegah berlakunya maksiat. Maksiat yang berleluasa akan menyebabkan lahirnya gejala lain seperti buang anak, sumbang mahram, rogol dan lain-lain lagi. Antara alternatif yang boleh diinisiatifkan untuk mengelakkan berleluasanya maksiat ialah dengan menggalakkan para belia untuk berkahwin pada usia yang muda. Selain itu, menurut Amina Hj Noor (2001: 104), terdapat banyak musibah yang akan melanda sekiranya berlaku seks bebas dikalangan remaja. Dengan kata lain, bahawa akan dihinggapi oleh penyakit yang merebak melalui persetubuhan atau

23 6 sexually transmitted disease (STD). Misalnya penyakit gonorea, siflis, aids dan banyak lagi. Semua perkara inilah yang memeningkan semua pihak, sama ada pihak kerajaan, institusi-institusi yang brkaitan, badan-badan bukan kerajaan, pihak universiti dan terutamanya ibu bapa. Satu jalan penyelesaian perlu dihasilkan bagi mencegah dari berlakunya masalah sosial di dalam masyarakat kita. Semua pihak juga perlu bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini agar satu natijah yang baik dapat dihasilkan. 1.3 Pernyataan Masalah Terdapat pelbagai persepsi dikalangan mahasiswa beranggapan banyak masalah yang akan timbul sekiranya kahwin ketika belajar. Terdapat segelintir mahasiswa sering merungut bahawa semua kerja tugasan yang ditugaskan kepada ahli kumpulan tidak disiapkan dengan baik. Ini kerana mereka sudah ada komitmen lain untuk menjalankan tanggungjawab kepada keluarga. Mereka juga beranggapan dengan berkahwin awal dapat mengelakkan dari dihantar mengajar di negeri yang jauh dari keluarga. Pelbagai persepsi yang mereka utarakan samada bersetuju atau tidak kahwin ketika belajar. Justeru penyelidik terpanggil untuk membuat kajian terhadap pelbagai persepsi kahwin ketika belajar ini bagi mendedahkan perkara sebenar dan mencungkil suara hati mahasiswa 4 SPI terhadap isu ini.

24 Objektif Kajian i. Mengetahui persepsi mahasiswa 4SPI terhadap kahwin ketika belajar. ii. Mengenal pasti persepsi mahasiswa 4SPI terhadap pelbagai persediaan yang harus dilakukan sebelum kahwin ketika belajar. iii. Menganalisis persepsi mahasiswa 4SPI terhadap pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa yang hendak kahwin ketika belajar. 1.5 Persoalan Kajian i. Apakah persepsi mahasiswa 4SPI terhadap kahwin ketika belajar? ii. Apakah persepsi 4SPI terhadap pelbagai persediaan yang harus dilakukan sebelum kahwin ketika belajar? iii. Apakah persepsi mahasiswa 4SPI terhadap pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa yang hendak kahwin ketika belajar?

25 8 1.6 Kepentingan Kajian Kajian yang dijalankan ini mempunyai beberapa kepentingan yang dirasakan perlu bagi menyumbang kepada pihak-pihak tertentu. Maklumat-maklumat dan hasil rumusan kajian berkaitan perkahwinan ketika belajar dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Diharap kajian ini juga dapat memberi kefahaman dan memberi informasi kepada masyarakat berkenaan ilmu-ilmu dalam perkahwinan Islam. Di samping itu, kajian ini juga dapat membantu bakal-bakal mahasiswa dan mahasiswi untuk mendirikan rumahtangga ketika dalam pengajian atau selepas tamat pengajian. 1.7 Skop dan Batasan Kajian Kajian ini terbatas dari segi saiz sampel kerana penyelidikan terhadap pelajar SPI di tahun akhir sahaja. Hasil daripada penyelidikan yang dilakukan hanya terbatas kepada soal selidik yang diedarkan kepada responden. Aspek yang diselidiki melibatkan persepsi terhadap kahwin ketika belajar, persepsi terhadap pelbagai persediaan yang harus dilakukan sebelum kahwin ketika belajar, persepsi terhadap pelbagai masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa yang hendak kahwin ketika belajar.

26 9 1.8 Definisi Konsep dan Istilah Istilah-istilah yang digunakan di dalam kajian ini membawa maksud tersendiri. Definisi yang dibuat adalah untuk memudahkan pembaca memahami istilah tersebut supaya tidak terkeliru dengan istilah umum Kahwin Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002: 558), Perkahwinan: Perihal berkahwin, pernikahan. Kahwin yang dimaksudkan oleh pengkaji dalam kajian ini ialah aqad yang menyatukan dua insan bergelar mahasiswa dan mahasiswi yang masih menuntut ilmu di pusat pengajian tinggi sebagai pasangan suami isteri Belajar Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2005: 20), berusaha untuk memperolehi ilmu pengetahuan (sesuatu kepandaian). Belajar yang dimaksudkan oleh pengkaji dalam kajian ini ialah belajar di pusat pengajian tinggi seperti di universiti dan kolej universiti yang lebih mudah untuk disebut sebagai Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Di mana para pelajar yang menuntut ilmu di situ digelar sebagai mahasiswa dan mahasiswi.

27 Kesimpulan Kesimpulannya, kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi pelajar 4SPI terhadap perkahwinan ketika belajar. Selain itu, penyelidik juga ingin melihat persepsi pelajar SPI terhadap pelbagai persediaan yang harus dilakukan sebelum kahwin ketika belajar dan juga penyelidik ingin melihat persepsi mereka terhadap pelbagai masalah yang sering dihadapi mahasiswa yang hendak kahwin ketika belajar.

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN Universiti Teknologi Malaysia 2013 ii AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI i POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI Laporan Projek Ini di Kemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

More information

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU NASIRAH BINTI MANSOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAIZAH BINTI ABD RAZAK Laporan Projek ini dikemukakan sebagai

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TITLE PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU PELATIH SAINS DAN MATEMATIK DI UTM SKUDAI SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR NOR AZLAN BIN HJ SALAI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR SHAHMILA BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan Abstrak Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan hadith yang berkaitan dengan Takaful daripada aspek takhrij dan analisis hukum. Dalam kajian ini, terdapat 31

More information

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT TENGKU NORAINI BINTI TENGKU HASSAN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UNIVERSITI

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH NURUL ASMAD BINTI AHMAD AZUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM NOR SAKINAH BINTI MAT ARIF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI

More information

UNDANG-UNDANG PERKAHWINAN DALAM AHKAM SYAR IYYAH JOHOR: SATU KAJIAN TEKS NOR ASHIKIN BINTI CHE AHMAD

UNDANG-UNDANG PERKAHWINAN DALAM AHKAM SYAR IYYAH JOHOR: SATU KAJIAN TEKS NOR ASHIKIN BINTI CHE AHMAD i UNDANG-UNDANG PERKAHWINAN DALAM AHKAM SYAR IYYAH JOHOR: SATU KAJIAN TEKS NOR ASHIKIN BINTI CHE AHMAD Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana

More information

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN i UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN ii Abstrak Kajian disertasi tentang al-quran mempunyai daya tarikan yang hebat sehingga telah mendorong ramai pengkaji lebih-lebih lagi dalam bidang Nahu.

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR. SATU KAJIAN TERHADAP MAHASISWI TAHUN AKHIR JABATAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SITI RODIAH

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN

KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN NUR FADHILAH BINTI CHE MOOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI FBMK 2012 11 PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI MASTER SASTERA

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 1 I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA

More information

MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD

MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD Muhammad Naim Bin Abdul Aziz Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian ( Pengurusan Seni ) 2015 PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH

More information

BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MUHAMMAD FAIS BIN YAHYA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

More information

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU.

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. PHRPUSTAKAAN KUi T THO 3 OOOO 0 0 0 7 7 6 1 3 2 KOLEJ UNIVERSITI

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA MAZIDAH MOHD DAGANG FPP 2013 9 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 3, Issue 3, (page ), Corrrespondence: Norita Kamaruddin

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 3, Issue 3, (page ), Corrrespondence: Norita Kamaruddin 168 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJ - SSH) Volume 3, Issue 3, June 2018 e-issn : 2504-8562 Journal home page: Kesedaran Hukum Derma Susu: Kajian di kalangan Masyarakat Islam di

More information

Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga

Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga Amar-Singh HSS (Dato Dr) Cert Theology (Aust, Hons), MBBS(Mal), MRCP(UK), FRCP(Glasg), MSc Community Paeds (Lond) Advisor,

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

ABSTRAK. menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kajian ini

ABSTRAK. menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kajian ini ABSTRAK Perkembangan Islam di Brunei Darussalam dari dulu lagi semakin aktif apatah lagi di abad ke 20 ini banyak usaha dan strategi dakwah yang diusahakan demi menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam.

More information

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAYAAN PENGGUNAAN SISTEM MAKLUMAT PELAJAR BERASASKAN KOMPUTER DI MAKTAB PERGURUAN. Oleh NIZAM BIN ABD LATIB

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAYAAN PENGGUNAAN SISTEM MAKLUMAT PELAJAR BERASASKAN KOMPUTER DI MAKTAB PERGURUAN. Oleh NIZAM BIN ABD LATIB FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAYAAN PENGGUNAAN SISTEM MAKLUMAT PELAJAR BERASASKAN KOMPUTER DI MAKTAB PERGURUAN Oleh NIZAM BIN ABD LATIB DOKTOR FALSAFAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2004 ii DEDIKASI Tesis ini

More information

NIKAH MIS-YAR : SATU KAJIAN TERHADAP KONSEP DAN PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA

NIKAH MIS-YAR : SATU KAJIAN TERHADAP KONSEP DAN PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA NIKAH MIS-YAR : SATU KAJIAN TERHADAP KONSEP DAN PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA Oleh ASMA BINTI YUSOFF Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera (Syariah) April

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP TANGGUNGJAWAB KEPIMPINAN DAKWAH DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP TANGGUNGJAWAB KEPIMPINAN DAKWAH DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP TANGGUNGJAWAB KEPIMPINAN DAKWAH DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA WAN FAHMIE ABDILLAH BIN WAN HUSIN Laporan projek ini dikemukakan

More information

Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan: Satu Kajian Kes Di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 1.0 PENGENALAN sejarah

Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan: Satu Kajian Kes Di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 1.0 PENGENALAN sejarah Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2000). Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum Pada Alaf Baru. Bangi: UKM. PP 131-140. ISBN 983-9122-04-5 Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information