PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Size: px
Start display at page:

Download "PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA"

Transcription

1 i PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2

3

4 PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2010

5

6 iii DEDIKASI Alhamdulillahi rabbil Alamin Setinggi-tinggi kesyukuran ku panjatkan ke hadrat Illahi Hanya kepada-mu aku berserah dan memohon pertolongan Kepada Ayahanda dan Bonda Ramli bin Abdul Rahman dan Sanah binti Salleh Terima kasih yang tidak terhingga dari anakmu, Doa, pengorbanan, dorongan dan kasih-sayangmu menjadi sumber kekuatan dan semangatku... Buat adik-adikku Mohd Faisol, Muhd Hafiz, Muhd. Zulfikri dan Muhd Firdaus, Semoga kalian menjadi insan yang lebih berguna kelak. Buat Pensyarah-pensyarahku Khususnya buat penyeliaku ustaz Azmi Shah bin Suratman yang tidak pernah jemu dalam mencurahkan ilmu Juga staf sokongan di Fakulti Pendidikan dan Fakulti Tamadun Islam Jutaan terima kasih dan mohon dihalalkan segala ilmu yang dicurahkan, Sahabat-sahabat seperjuanganku khususnya sahabat-sahabat SPI dan PMI, Hanya ucapan terima kasih mampu kutitipkan Atas segala suka duka tika bersama Kenangan bersama tidak mungkin kulupakan

7 iv PENGHARGAAN Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dirafa kan ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya dapat saya menyiapkan Projek Sarjana Muda yang bertajuk Persepsi Pelajar Bukan Islam UTM terhadap Matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132). Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w. bersama keluarga dan sahabat-sahabat baginda r.a. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ditujukan khas buat penyelia projek yang dihormati, ustaz Azmi Shah bin Suratman di atas segala nasihat, dorongan,bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan sepanjang menyiapkan laporan Projek Sarjana Muda ini. Begitu juga buat pihak di Fakulti Tamadun Islam (FTI) dan Fakulti Pendidikan (FP), Universiti Teknologi Malaysia. Sekalung terima kasih diucapkan kepada mahasiswa Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) UTM, Perpustakaan Sultanah Zanariah (UTM), dan Perpustakaan Tun Sri Lanang (UKM). Jutaan terima kasih di atas segala kerjasama dan bantuan yang diberikan. Tidak ketinggalan buat ahli keluarga yang banyak memberi dorongan dalam segala kerja yang dilakukan. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak memberi semangat dan berkongsi idea demi menyiapkan projek ini. Akhir sekali ribuan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung. Semoga segala usaha yang dilakukan akan mendapat keberkatan daripada Allah Taala. Amin.

8 v ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132). Di samping itu, kajian ini dilakukan mengenal pasti pengetahuan dan faktor penerimaan pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132). Kajian ini melibatkan pelajar tahun dua di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Satu set soal selidik yang mengandungi 35 item telah diedarkan kepada 25 orang responden daripada keseluruhan populasi seramai 31 orang yang telah mengambil matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132). Data telah dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan, dan min dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 14.0 for window. Nilai kepercayaan soal selidik ialah α = Purata min objektif pertama dan kedua iaitu mengenal pasti persepsi dan pengetahuan pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa ialah 3.72 dan Manakala nilai min bagi objektif ketiga pula iaitu faktor penerimaan terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa ialah Data yang diperolehi dihuraikan dalam bentuk jadual. Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa persepsi pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) berada pada tahap tinggi dan positif dengan purata min keseluruhan Ini bererti bahawa responden memberikan persepsi baik dan positif terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132). Kajian ini diakhiri dengan beberapa cadangan daripada penyelidik yang dikemukan kepada pelajar khususnya dan pensyarah. Kajian lanjutan juga turut dicadangkan untuk penyelidikan pada masa akan datang.

9 vi ABSTRACT The purpose of this study is to determine the non-muslim s of students perception towards for subject Islam and Current Issues (ULT 2132). Besides that, it was also to identify the knowledge s and acceptance factors the non-muslim s students of subject Islam and Current Issues (ULT 2132). This study involved the 2 nd year students Faculty of Education Universiti Teknologi Malaysia. A set of questionnaires containing 35 items had been distributed to 25 respondents out of 31 of population from nonmuslim s 2 nd year student s. The set been collected and analyzed descriptively to obtain frequency, percentage and mean for each item by using the Statistical Package for Social Science 14.0 for Windows. The reliability value of the pilot study was α = The results showed that the mean for objective number one were 3.72, the second score were 4.04 and the third objective score were The data of the findings were elaborated in form of table. Overall the result showed that, non-muslim s student s perception towards for subject Islam and Current Issues (ULT 2132) is highly and positive with score mean of At the end of the study, several suggestions have been put forward by researcher to student and lecturer for future actions. Extension of the study was suggested for future consideration.

10 vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN i ii iii iv v vi vii xii xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Penyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian 8

11 viii 1.7 Batasan Kajian Definisi Istilah Kesimpulan 12 BAB II SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Sejarah Pengajian Islam di UTM Kursus Pendidikan Islam di Universiti Teknologi Malaysia Kepentingan Matapelajaran Islam Dan Isu-Isu Semasa Isu-Isu Semasa dan Respon Masyarakat Malaysia Isu Terrorisme Pelabelan Islam sebagai Pengganas Isu Perang awal abad Ketaksuban dan Ekstremisme Agama Isu Murtad Isu Gejala Sosial Isu Black Metal Isu Budaya Hedonisme Isu Pergaulan Bebas Isu Globalisasi Isu Pengaruh ledakan teknologi maklumat Kajian-kajian Lepas Kesimpulan 34

12 ix BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Lokasi Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Pengumpulan Data Primer Soal Selidik Pengumpulan Data Sekunder Tatacara Kajian Kajian Rintis Kajian Sebenar Prosedur Kajian Analisa Data Kesimpulan 45 BAB IV DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Analisis Data Bahagian A Jantina Umur Kursus Pengajian Kelayakan Pendidikan Agama Analisis Data Bahagian B Persepsi Pelajar Bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) 50

13 x 4.4 Analisis Data Bahagian C Pengetahuan Pelajar Bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) Analisis Data Bahagian D Faktor Penerimaan Pelajar Bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) Rumusan setiap Objektif Kesimpulan 71 BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Perbincangan Bahagian A Perbincangan Analisis Deskriptif Soal Selidik Bahagian B Bahagian C Bahagian D Rumusan Persepsi Pelajar Bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) Pengetahuan Pelajar Bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) 82

14 xi Faktor Penerimaan Pelajar Bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) Cadangan Pelajar Pensyarah Kajian Lanjutan Kesimpulan 85 BIBLIOGRAFI 86 LAMPIRAN

15 xii SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK HALAMAN 3.1 Bilangan Sampel Kajian Setiap Kursus Maklumat Setiap Bahagian Pengkelasan Skala Likert Skala Pemeringkatan Likert Untuk Min Nilai Skor Min Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Responden Mengikut Umur Taburan Responden Mengikut Kursus Taburan Responden Mengikut Kelayakan Pendidikan Taburan Responden Mengikut Agama Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item 13 56

16 xiii 4.19 Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Taburan Skor Item Rumusan Dapatan Kajian Bagi Mengenal Pasti Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Matapelajaran Islam Dan Isu-Isu Semasa Rumusan Dapatan Kajian Bagi Mengenal Pasti Pengetahuan Pelajar Bukan Islam Terhadap Matapelajaran Islam Dan Isu-Isu Semasa Rumusan Dapatan Kajian Bagi Mengenal Pasti Faktor Penerimaan Pelajar Bukan Islam Terhadap Matapelajaran Islam Dan Isu-Isu Semasa 71

17 xiv SENARAI SINGKATAN AS Amarika Syarikat. FP Fakulti Pendidikan FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPPSM Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia FTI Fakulti Tamadun Islam IPT Institusi Pengajian Tinggi IPTA Institut Pengajian Tinggi Awam ITK Institut Teknologi Kebangsaan JAIS Jabatan Agama Islam Selangor JPI Jabatan Pengajian Islam KPM Kementerian Pelajaran Malaysia KPT Kementerian Pengajian Tinggi PPIPK Pusat Pengajian dan Perkhidmatan Kemasyarakatan PPIPS Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Islam PPK Pusat Pengajian Kemanusian () PPSM Pertubuhan Prihatin Sosial Malaysia PSM Projek Sarjana Muda PSZ Perpustakaan Sultanah Zanariah S Setuju S.A.W Sallahu Alaihi Wasallam S.W.T Subhanahu Wa Ta ala SPK Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan ( Kimia ) SPP Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik) SPT Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik) SPF Sarjana Muda Sains serta Pendidikan ( Fizik )

18 xv SPC SPM SPS SPL SPH SPM SPSS SS STPM STS TITAS TS UTM Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia) Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik) Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan) Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (TESL) Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Sijil Pelajaran Malaysia Statistic Package For Social Science Sangat Setuju Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Sangat Tidak Setuju Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tidak Setuju Universiti Teknologi Malaysia

19 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Persoalan tentang integrasi nasional dan pembentukan bangsa telah banyak diperkatakan oleh pelbagai golongan dalam masyarakat, terutama ahli politik dan ahli akademik. Pelbagai usaha, program, strategi, dan dasar sosial telah dilaksanakan untuk merealisasikan hasrat pengintegrasian dan pembentukan bangsa tersebut. Persoalan integrasi nasional dan pembentukan bangsa terus wujud dalam kalangan anggota masyarakat kerana belum ada kesediaan sepenuhnya untuk menerima satu konsep identiti bangsa Malaysia. Begitu juga isu integrasi kaum, bangsa dan agama di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) telah wujud zaman-berzaman kerana Malaysia merupakan negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum dan budaya. Persoalannya, adakah fenomena ini begitu serius sehingga boleh menggugat keharmonian, kestabilan, dan pembangunan negara? Dalam hal ini, menurut Sanusi Osman (1989 : 41) menyatakan bahawa gejala ini tidak boleh dilihat secara terpisah. Oleh kerana golongan pelajar di IPT juga merupakan sebahagian masyarakat, maka masalah yang berlaku dalam kalangan pelajar juga mencerminkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut beliau lagi, keadaan tersebut tidak boleh dipandang ringan kerana implikasinya amat besar kepada masa depan negara.

20 Dalam menangani isu-isu hubungan antara kaum terdapat juga masalah sahsiah pelajar yang melibatkan identiti pelbagai kaum, bangsa dan agama yang perlu diberikan perhatian. Dewasa ini, masalah integrasi dan sahsiah pelajar dalam kalangan pelajar IPT pula semakin menjadi-jadi. Kita sering dikejutkan dengan laporan media cetak mahupun media elektronik tentang keruntuhan moral dalam kalangan pelajar IPT di seluruh negara. Masalah integrasi dan sahsiah pelajar, tidak seharusnya dilihat berlaku dalam sesuatu kaum sahaja tetapi harus dilihat sebagai isu-isu pembentukan ketamadunan bangsa Malaysia. Isu yang dihadapi meruntun peranan semua pihak bagi memastikan tiada unsur-unsur kehambatan daripada proses integrasi antara kaum dan bangsa. Antara faktor yang menyumbang kepada masalah sahsiah pelajar ialah kurangnya penghayatan agama dan nilai-nilai murni yang universal. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam kebanyakan tamadun dan agama di dunia. Oleh itu, pemahaman terhadap isu-isu semasa harus disandarkan kepada nilai-nilai ketamadunan yang universal. Ekoran itu, tindakan yang lebih berkesan mesti diambil segera untuk mencari kesefahaman, dan kesepakatan antara agama, budaya dan bangsa. Hal ini bertepatan dengan firman Allah SWT : ي ا ا ي ه ا الن ا س ا ن ا خ ل قن ا ك م م ن ذ ك ر و ا ن ثى و ج ع لن ا ك م ش ع وب ا و قب اي ل ل ت ع ار فوا ا ن ا كر م ك م ع ن د الل ه ا ت قا ك م ا ن الل ه ع ل ي م خ ب ير (١٣) Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).

21 (al-hujurat : 13) 1.2 Latar Belakang Masalah Interaksi antara pelajar pelbagai kaum dalam kehidupan akademik di kampus memainkan peranan yang penting kerana pelajar dianggap sebagai penggerak utama dalam memastikan kesinambungan tamadun. Namun begitu, usaha untuk membina pelajar yang berdaya saing bukanlah suatu yang mudah. Hal ini kerana usaha tersebut memerlukan iltizam yang tinggi daripada pelajar itu sendiri. Realitinya dalam kehidupan kampus terdapat beberapa persoalan yang perlu dirungkai berkenaan dengan integrasi dan sahsiah pelajar. Antaranya ialah pelajar tidak mahu berkongsi bilik asrama, malah mereka lebih suka memilih untuk tinggal bersama dengan rakan yang sama kaum dengan mereka. Pelajar dari satu kumpulan etnik juga dikatakan tidak bergaul dengan pelajar daripada kumpulan etnik mereka. Dari segi nota kuliah pula, kebanyakan pelajar tidak belajar dan bertukar nota kuliah dengan individu pelajar daripada kumpulan kaum yang lain. Dalam kegiatan persatuan juga didapati pelajar memilih persatuan ke arah sesuatu kaum, agama, budaya, dan bahasa. Pelajar seharusnya mengambil berat penerapan nilai-nilai ketamadunan dalam kehidupannya. Nilai-nilai ketamadunan ini diterjemahkan dengan pelaksanaannya sama ada di peringkat tadika, sekolah, hinggalah ke pengajian tinggi. Di peringkat Institusi Pengajian Tinggi ( IPT ), pendidikan ketamadunan telah diletakkan sebagai asas kepada pengajian umum. Pendedahan ketamadunan tersebut diterjemahkan melalui kursus tertentu contohnya matapelajaran Islam dan Isu-isu semasa. Menurut Anwar Zainal Abidin (1995 : 35) pula menyatakan, dalam kertas kerjanya yang bertajuk Peradaban Islam sebagai satu kursus dalam Pengajian Umum beliau telah menyatakan bahawa ;

22 Islam merupakan agama bagi persekutuan, menurut perlembagaan, dan agama yang menjadi anutan majoriti penduduk Malaysia sejak berabad-abad yang lalu, tetapi Islam juga merupakan sebahagian daripada sejarah dan peradaban negara ini. Mempelajari peradaban Islam bererti mempelajari sejarah dan peradaban Malaysia, dan warganegara yang baik sewajarnya memahami latar belakang tanah airnya. Di samping itu, tidak munasabah sama sekali sekiranya golongan bukan Islam tidak mengetahui budaya dan mengenali latar belakang kebudayaan kawan sepengajian, rakan sepekerjaan, teman sepermainan atau jiran tetangga mereka. Sementara itu,menurut Zulkifly ( 2009 :225) pula menyatakan bahawa orang bukan Islam yang berada di dalam Negara Islam juga sepatutnya didedahkan dengan matapelajaran yang bukan sahaja menyentuh persoalan peradaban atau tamadun Islam, bahkan kajian perlu dibuat lebih daripada itu. Konsep perbandingan agama (antara agama Islam dan agama-agama lain) dan ideologi yang wujud masa kini, kajian langsung kepada dua sumber Islam (al-quran dan hadis) dan lain-lain patut diserlahkan kepada mereka. Bagi mengatasi permasalahan tersebut maka Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah memperkenalkan matapelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) supaya integrasi kaum yang berbeza-beza dapat saling faham-memahami. Penyelidik amat bersetuju pendidikan ketamadunan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib bagi seluruh IPT sebagai langkah membendung masalah keruntuhan moral dalam kalangan pelajar IPT. Umpamanya, pengenalan matapelajaran Islam dan Isu-Isu Semasa tersebut sebagai matapelajaran teras,dilihat sebagai satu langkah yang positif kearah menuntut kesedaran bersama bagi membendung masalah integrasi dan sahsiah pelajar. Hal ini kerana masalah integrasi dan sahsiah pelajar bukan merupakan masalah serpihan tetapi ia merupakan masalah bersama. Melalui pendidikan ketamadunan tersebut, kita dapat membentuk sahsiah dan jati diri yang cemerlang, gemilang dan terbilang mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh agama. Agama Islam juga telah termaktub dalam perlembagaan Malaysia sebagai agama rasmi negara. Status peribumi Melayu juga telah tertulis di dalam akta perlembagaan di samping hakhak keistimewaan orang Melayu. Sebaliknya hak bagi orang bukan Islam kurang diberikan

23 perhatian menyebabkan sesetengah pihak cuba mengambil kesempatan untuk memburukkan keadaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kedudukan istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal di Malaysia mula dicabar dan diganggu-gugat oleh kaum-kaum lain. Persoalan kontrak sosial, Dasar Ekonom Baru (DEB), isu bahasa dan agama Islam mula menarik perhatian rakyat terutamanya kaum bukan Melayu. Dengan erti kata lain, masih lagi berlaku salah faham antara masyarakat Islam dan bukan Islam. Percubaan pihak tertentu yang sewenang-wenangnya mahu menjadikan Islam dan hukum-hukum syariat Islam sebagai suatu perdebatan dengan mengenepikan asas-asas kaedah dan disiplin ilmu yang betul dalam Islam. Antara kenyataan yang boleh ditafsir oleh sesiapa contohnya : i. Pandangan oleh Zainah Anwar, Pengarah Eksekutif Sisters in Islam : Islam bukanlah milik individu atau mana-mana golongan yang mendakwa mereka sebagai ulama. Oleh itu, sebarang pentafsiran terhadap sumber-sumber Islam seperti Al-Quran bukanlah milik para ulama semata-mata. (Utusan Malaysia, 26 September 2000) ii. Pandangan Dr. Kassim Ahmad penulis dan penganalisis bebas : Semua umat Islam perlu kembali kepada asas-asas Islam dengan menolak tafsiran klasik (Lama) yang telah ketinggalan zaman. Kepada umat Islam, kita mnyeru supaya digerakkan usaha-usaha membuat tafsiran Al-Quran berdasarkan kaedah saintifik. (New Straits Times, 12 Oktober 2000) Walaupun, agama Islam telah tercatat sebagai agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia, namun dalam kalangan pelajar-pelajar bukan Islam memberikan pandangan negatif terhadap Islam. Mereka mengganggap Islam itu adalah ganas, hukuman dalam Islam adalah kejam dan tidak berperikemanusian, penindasan terhadap wanita dan pelbagai lagi tanggapan negatif mereka berikan terhadap Islam.

24 Dalam konteks Universiti Teknologi Malaysia (UTM) juga telah menawarkan kursus umum universiti melalui Jabatan Bahasa Moden, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia dan Jabatan Pengurusan, Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia serta melalui Fakulti Tamadun Islam. Salah satu matapelajarannya adalah Islam dan Isu-isu Semasa. Mata pelajaran Islam dan Isu-isu Semasa merupakan salah satu mata pelajaran teras di universiti yang wajib diambil oleh semua pelajar sama ada Islam atau bukan Islam. Ini bermakna semua pelajar tidak terkecuali untuk mengambil mata pelajaran tersebut atau memilih matapelajaran Institusiinstitusi Persoalannya, setelah dilaksanakan beberapa tahun matapelajaran tersebut, apakah respon daripada pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran tersebut tidak diketahui. 1.3 Pernyataan Masalah Persoalan integrasi dan sahsiah pelajar berlaku juga dalam kalangan pelajar di IPT. Kebanyakan yang terlibat pula dalam kalangan pelajar Melayu yang secara tidak langsung, ia akan memberi gambaran negatif terhadap Islam. Justeru, antara langkah yang diambil ialah pihak kerajaan mewajibkan matapelajaran tertentu yang bertujuan mewujudkan integrasi antara tamadun, membina sahsiah pelajar seterusnya menyelesaikan persoalan integrasi dan sahsiah pelajar tersebut. Namun demikian, apakah persepsi pelajar-pelajar bukan Islam terhadap pendirian Islam dan isu-isu semasa setelah sekian lama matapelajaran tersebut diterapkan dalam diri mereka. Justeru itu, berdasarkan kepada latar belakang masalah seperti yang dinyatakan, penyelidik berminat untuk mengetahui dan merasakan bahawa kajian ini perlu dilakukan untuk melihat sendiri Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa ( ULT 2132 ). 1.4 Objektif Kajian

25 Melalui kajian yang dijalankan ini, objektif yang diharapkan dapat dicapai ialah : Mengenalpasti persepsi pelajar-pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) Mengenalpasti pengetahuan pelajar-pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) Mengenalpasti faktor penerimaan pelajar-pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) Persoalan Kajian Apakah persepsi pelajar-pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isuisu Semasa (ULT 2132) Apakah pengetahuan pelajar-pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132) Apakah faktor penerimaan pelajar-pelajar bukan Islam terhadap matapelajaran Islam dan Isu-isu Semasa (ULT 2132).

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU PELATIH SAINS DAN MATEMATIK DI UTM SKUDAI SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN Universiti Teknologi Malaysia 2013 ii AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT TENGKU NORAINI BINTI TENGKU HASSAN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UNIVERSITI

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI i POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI Laporan Projek Ini di Kemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TITLE PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAIZAH BINTI ABD RAZAK Laporan Projek ini dikemukakan sebagai

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM NOR SAKINAH BINTI MAT ARIF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI

More information

BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MUHAMMAD FAIS BIN YAHYA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

More information

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN i UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN ii Abstrak Kajian disertasi tentang al-quran mempunyai daya tarikan yang hebat sehingga telah mendorong ramai pengkaji lebih-lebih lagi dalam bidang Nahu.

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR NOR AZLAN BIN HJ SALAI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR SHAHMILA BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH NURUL ASMAD BINTI AHMAD AZUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib 1, Abdul Hadi Awang 2, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 3, Mohd Rasyidi Ali 4, Mohd Shairawi

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 1 I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG 1 Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 1-13 Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam (Understanding, Appreciation and Practice of Identity Among Students of

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan Abstrak Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan hadith yang berkaitan dengan Takaful daripada aspek takhrij dan analisis hukum. Dalam kajian ini, terdapat 31

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MOHD NAZMIZI BIN MAT NAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIIVERSSIITII

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

ABSTRAK. menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kajian ini

ABSTRAK. menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kajian ini ABSTRAK Perkembangan Islam di Brunei Darussalam dari dulu lagi semakin aktif apatah lagi di abad ke 20 ini banyak usaha dan strategi dakwah yang diusahakan demi menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam.

More information

Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan: Satu Kajian Kes Di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 1.0 PENGENALAN sejarah

Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan: Satu Kajian Kes Di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 1.0 PENGENALAN sejarah Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2000). Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum Pada Alaf Baru. Bangi: UKM. PP 131-140. ISBN 983-9122-04-5 Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku

More information

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU NASIRAH BINTI MANSOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

UNIYERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BINTI MOED YUSOT'T'

UNIYERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BINTI MOED YUSOT'T' ----l PSZ l9: 16eind. U97) UNIYERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIST JT}DUI,: KONSEP TAKWA palam AJr-OURAN DAI{ AprJIfASrN,yA pi $ALANq4!N MATTAFISW"A rrnrve-rprrr TEKNOLOGT MALAYSIA

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI SITI MIZATI BINTI MOHD BASAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA: SATU KAJIAN DI DARUL UKHUWAH, JOHOR BAHRU CHE KU SHALIHAH BT CHE KU ABDUL SATAR

HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA: SATU KAJIAN DI DARUL UKHUWAH, JOHOR BAHRU CHE KU SHALIHAH BT CHE KU ABDUL SATAR HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA: SATU KAJIAN DI DARUL UKHUWAH, JOHOR BAHRU CHE KU SHALIHAH BT CHE KU ABDUL SATAR Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR Thesis submitted in accordance with the requirements of the Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

More information

PELANGGARAN TATASUSILA AGAMA DALAM KALANGAN ANGGOTA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) MAHANI BINTI SAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PELANGGARAN TATASUSILA AGAMA DALAM KALANGAN ANGGOTA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) MAHANI BINTI SAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PELANGGARAN TATASUSILA AGAMA DALAM KALANGAN ANGGOTA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) MAHANI BINTI SAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PZS 19 : 16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA Tahap Pemahaman dan Pengamalan Ilmu Mantik dalam Kalangan Mahasiswa UniSZA Muhammad Rashidi Wahab Mohd Faizul Azmi Razali Musa Mohd Hasrul Shuhari Abstrak Ilmu Mantik atau logik memainkan peranan penting

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information