PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN"

Transcription

1 PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN Muhammad Nur Aiman Bin Zulkifli 1 Nur Fatihah Binti Lockman 2 Filzah Farah Binti Zainoddin 3 Fakulti Undang Undang, Governan Dan Hubungan Antarabangsa Kolej Universiti Islam Melaka ABSTRAK Zakat merupakan rukun islam keempat yang wajib ditunaikan oleh umat islam serta mempunyai dalil-dalil yang qat ie tentang pensyariatannya. Zakat merupakan satu wadah pemangkin ekonomi islam. Zakat berpotensi mengurangkan jurang kemiskinan di samping mengukuhkan kedudukan ekonomi umat islam setempat. Pelbagai permasalahan telah dikaji dan beberapa faktor telah dikesan. Antara faktor utama ialah masyarakat itu sendiri tidak mempunyai kefahaman yang mendalam mengenai zakat seperti yang termaktub dalam syariat islam. Kini dengan adanya pelbagai teknik pembayaran zakat, namun ianya masih belum memberi impak yang memuaskan kepada masyarakat dan Negara. Objektif kajian ini dibahagikan kepada dua. Pertama adalah untuk menyelaraskan sistem kutipan zakat di setiap negeri. Kedua, menguatkuasakan undang-undang kepada golongan yang enggan membayar zakat. Soal selidik bagi kajian ini telah dilakukan untuk mengumpul data dan sampel yang dijalankan secara menemubual masyarakat yang terdiri daripada pelbagai strata. Soal selidik ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan sistem zakat yang merupakan tunjang utama dalam usaha memperkasakan sistem zakat di Malaysia. Kata Kunci : Zakat, Pemerkasaan Zakat, Sistem Zakat, Permasalahan, Cadangan 1 Mahasiswa Diploma Syariah, Fakulti Undang-Undang, Governan dan Hubungan Antarabangsa 2 Mahasiswi Diploma Syariah, Fakulti Undang-Undang, Governan dan Hubungan Antarabangsa 3 Pensyarah, Fakulti Undang-Undang, Governan dan Hubungan Antarabangsa

2 PENDAHULUAN Taraf kehidupan umat Islam yang melibatkan lapan golongan yang disebut di dalam al-quran iaitu fakir, miskin, amil, muaalaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan zakat kerana ianya merupakan salah satu hasil kewangan Islam yang telah disyariatkan. Jasni Sulong dan Anwar Mohd Ali (2012) menyatakan bahawa zakat dapat membasmi kemiskinan antara sesama komuniti, menerap budaya tolong-menolong dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat daripada sudut ekonomi melalui sistem penggiliran atau tampungan kewangan. Perintah kewajipan zakat mempunyai ketertinggian sebagai mana perintah kewajipan solat. Oleh itu, zakat merupakan rukun Islam keempat yang menjadi satu kewajipan kepada umat Islam untuk membayarnya setelah mencapai kadar dan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan. Antara syarat wajib zakat ialah Islam, memiliki nisab, cukup haul setelah setahun atas pemilikan nisab, merdeka dan sempurna milik. Pembayaran zakat dapat menyucikan diri seseorang itu daripada sikap tamak dan sikap dengki sesama manusia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan surah at-taubah ayat 103 yang menyatakan Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan menyucikan mereka (dari akhlak yang buruk). Pengenalan zakat di Malaysia telah wujud setelah datangnya Islam ke Tanah Melayu. Namun, maklumat secara terperinci mengenai zakat amatlah berkurangan. Hal ini kerana pentadbiran zakat itu sendiri tidak ditadbir secara tersusun di bawah bidang kuasa kerajaan atau pemerintah Shofian Ahmad dan Amir Husin Mohd Nor (2002). Menurut Muhsin Nor Paizin (2014) perlaksanaan dan pengurusan zakat adalah dilakukan secara tradisi kampung iaitu masyarakat menyerahkan harta zakat kepada guru-guru agama yang bertindak sebagai amil bagi sesuatu kawasan dan mengagihkannya kepada asnaf mengikut keperluan yang ada. Kini, perlaksanaan dan pengurusan zakat telah diuruskan oleh Pusat Kutipan Zakat dibawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri. Oleh yang demikian, setiap negeri mempunyai pengurusan dan enakmen yang berbeza kerana pentadbiran zakat diletakkan di bawah kuasa negeri. Hal ini menyebabkan berlaku beberapa faktor terhadap permasalahan yang timbul dalam konteks kutipan. Antara faktor yang dapat dikesan adalah sistem pentadbiran yang tidak selaras dan penguatkuasaan undang-undang. Objektif dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji

3 sejauh mana keberkesanan sistem zakat yang telah diamalkan di Malaysia kini. Selain itu, ianya juga bertujuan untuk melihat pemerkasaan kepada undang-undang mengenai zakat itu sendiri. PERMASALAHAN SISTEM PENTADBIRAN ZAKAT Permasalahan utama yang menjadi penghalang kepada keberkesanan zakat terhadap ekonomi umat islam ialah sistem zakat itu sendiri. Sistem zakat di Malaysia masih jelas akan kelemahannya pentadbiran sistem zakat di Malaysia. Hal ini kerana, setiap negeri mempunyai sistem pentadbiran yang berbeza-beza. Oleh itu, dapat dilihat setiap negeri mempunyai nisab zakat yang berbeza. Hal ini mengakibatkan masyarakat mengambil kesempatan untuk memilih negeri yang mempunyai nisab yang lebih rendah kerana setiap negeri tidak memperuntukkan pekeliling kepada masyarakat untuk membayar zakat di tempat asalnya. Justeru itu, akan menyebabkan kutipan zakat di negeri-negeri tidak teratur. Selain itu, prosedur zakat yang terlampau banyak menyebabkan masyarakat kurang gemar untuk memohon zakat. Masyarakat juga perlu mengisi borang untuk memohon zakat. Perkara sebegini menyebabkan masyarakat yang buta huruf mengalami kesukaran untuk mengisi borang-borang tersebut. KURANG PENDEDAHAN TERHADAP ZAKAT Seterusnya, kesedaran dan pendidikan mengenai zakat amatlah kurang diaplikasikan kepada masyarakat islam di Malaysia. Kesedaran dan pendidikan yang menjadi permasalahan dalam kajian ini bukanlah tertumpu kepada zakat fitrah. Namun kajian ini lebih menekankan kesedaran dan pendidikan masyarakat terhadap zakat harta seperti zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat pertanian dan sebagainya. Hal ini kerana, zakat fitrah secara umumnya masyarakat tidak akan ketinggalan untuk membayarnya di bulan Ramadan kerana sering diuar-uarkan di dalam media massa dan media cetak. Permasalahannya zakat harta ini sering dilupakan kerana masyarakat beranggapan zakat hanyalah tertakluk kepada zakat fitrah sahaja. Perkara ini dapat dibuktikan melalui soal selidik yang telah dijalankan kepada masyarakat mengenai zakat yang mereka ketahui.

4 DAPATAN KAJIAN Kajian ini telah dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik yang telah diedarkan ke seluruh negeri di semenanjung Malaysia. Sebanyak 1000 helai borang selidik yang telah diedarkan. Namun, borang soal selidik yang telah dipulangkan adalah sebanyak 700 helai. Setelah ditapis borang soal selidik yang diterima, sejumlah 200 borang selidik telah rosak kerana tidak mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Oleh itu, jumlah keseluruhan soal selidik yang digunakan untuk analisis adalah 500 orang responden. Kemudian profil responden dibentuk untuk melihat ciri - ciri responden dalam kajian ini. Ianya adalah untuk mengenal pasti dan memberi gambaran secara jelas mengenai responden. Jadual satu menunjukkan profil responden melalui hasil kajian yang diperolehi. Berdasarkan jadual 1 sebanyak (47.5%) orang responden lelaki dan (52.5%) orang responden perempuan. Lingkungan umur bagi 30 tahun sehingga 40 sebanyak (20.5%), 41 hingga 50 tahun seramai (40.8%) dan 51 dan keatas (38.7%). Merujuk kepada jadual satu, didapati responden terdiri daripada empat tahap pendidikan iaitu bermula pada tahap yang paling rendah kepada tahap yang paling tinggi. Pada tahap yang terendah iaitu sebanyak (14.5%) responden mempunyai pendidikan pada tahap SPM/SPMV. Katogeri yang seterusnya menunjukkan secara majoriti responden mempunyai pendidikan di peringkat IPT dengan (56.4%) responden yang mempunyai tahap pendidikan di tahap STAM/Diploma/STPM/ASASI dan yang setaraf. Sebanyak (19.7%) orang pemegang Ijazah Sarjana Muda dan sebanyak (9.4%) responden pemegang Sarjana/PHD. Bagi profil pekerjaan pula hasil analisis menunjukkan sebanyak (57.3%) responden penjawat kerajaan, sebanyak (20.2%) responden penjawat swasta, sebanyak (22.5%) orang bekerja sendiri, CIRI RESPONDEN KATEGORI RESPONDEN PERARUSAN JANTINA LELAKI 47.50% PEREMPUAN 52.50% TAHUN 20.50% UMUR TAHUN 40.80% > 51 TAHUN 38.70% SPM / SPMV 14.50%

5 PENDIDIKAN Diploma / STAM/ ASASI dan yang setaraf 56.40% IJAZAH SARJANA MUDA 19.70% IJAZAH SARJANA DAN PHD 38.70% PENJAWAT KERAJAAN 57.30% PEKERJAAN PENJAWAT SWASTA 20.20% BEKERJA SENDIRI 22.50% JADUAL 1 : PROFIL RESPONDEN Berdasarkan jadual dua, satu analisis mengenai keterangan responden yang diuji berdasarkan jumlah soal selidik telah dijalankan. Keterangan yang pertama ialah mengenai kepercayaan masyarakat mengenai amil-amil zakat di Malaysia. Sebanyak 29.50% masyarakat mempercayai amil-amil zakat tetapi, sebanyak 70.50% masyarakat tidak mempercayai amil-amil zakat. Hal ini menyumbang kepada pembayaran zakat terus kepada asnaf berlaku berterusan sehingga kini. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, didapati 59.20% responden yang membayar zakat terus kepada asnaf tanpa melalui pusat kutipan zakat. Seterusnya, terdapat 64.70% masyarakat yang meragui sistem pentadbiran zakat. Perkara ini juga telah menyumbang kepada cadangan perubahan yang perlu dilakukan oleh pihak pengurusan zakat dalam mentadbir zakat. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, sebanyak 79.80% masyarakat yang inginkan perubahan yang drastik dilakukan. Akhir sekali, terdapat 79.30% masyarakat yang tidak mengetahui undang-undang mengenai zakat. Hal ini juga turut menyumbang kepada ketidakpatuhan masyarakat mengenai enakmen yang telah ditetapkan oleh setiap negeri. KETERANGAN JUMLAH UNDIAN YA TIDAK KEPERCAYAAN TERHADAP AGEN-AGEN ZAKAT 29.50% 70.50% PEMBAYARAN TERUS KEPADA ASNAF 59.20% 40.80% KEWAJARAN MERAGUI SISTEM ZAKAT 64.70% 35.30% PERUBAHAN DALAM PENTADBIRAN SISTEM ZAKAT 79.80% 20.20% PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG MENGENAI ZAKAT 20.70% 79.30% JADUAL 2: ANALISIS KETERANGAN RESPONDEN

6 Melalui hasil penyelidikan kami terhadap responden, didapati bahawa rakyat kini kurang pendidikan mengenai zakat itu sendiri. Hasil daripada borang selidik yang kami jalankan, kami mendapati bahawa ilmu mengenai zakat ini kurang dalam kalangan individu. Namun, jika dilihat semula kepada dasar pensyariatan zakat adalah wajib dan merupakan fardhu ain. Di sini tidak seharusnya berlaku pengecualian dalam pengetahuan mengenai zakat. Isu tanggungjawab kepada agama seharusnya tidak berlaku sebarang pengecualian tanpa alasan yang kukuh dan dibenarkan syarak. Berbalik kepada hasil kajian kami menunjukkan bahawa majoriti 500 responden mengetahui zakat fitrah, zakat pendapatan 326 responden, zakat emas dan perak seramai 170 responden, zakat ternakan seramai 185 responden, zakat pertanian seramai 291 responden, zakat perniagaan seramai 395 responden, zakat wang simpanan seramai 240 orang responden, zakat saham seramai 379 orang responden, zakat rikaz seramai 86 orang responden dan zakat KWSP hanya 127 responden sahaja. Statistik ini menunjukkan bahawa masyarakat kita tidak terdedah secara menyeluruh ilmu mengenai jenis-jenis zakat yang terdapat di Malaysia. Perkara ini membantutkan keberkesanan mekanisma zakat di negara kita. JENIS-JENIS ZAKAT YANG DIKETAHUI OLEH RESPONDEN JENIS ZAKAT JUMLAH ZAKAT FITRAH 500 ZAKAT PENDAPATAN/ GAJI 326 ZAKAT EMAS DAN PERAK 170 ZAKAT PERNIAGAAN 395 ZAKAT PERTANIAN 291 ZAKAT TERNAKAN 185 ZAKAT WANG SIMPANAN 240 ZAKAT SAHAM 379 ZAKAT RIKAZ 86 ZAKAT KWSP 127 JADUAL 3: PENGETAHUAN RESPONDEN

7 CADANGAN MENYELARASKAN SISTEM ZAKAT Dewasa ini terdapat beberapa masalah dihadapi oleh institusi zakat di setiap negeri. Masalah ini berpunca daripada pengurusan zakat yang efisyen. Justeru, bagi menyelesaikan masalah yang timbul maka setiap pusat kutipan zakat di setiap negeri perlulah diselaraskan dengan menggunakan satu sistem yang sama. Hal ini dapat memastikan semua pusat zakat yang terdapat di setiap negeri lebih terurus dan efisyen. Perkara pertama yang harus dilaksanakan adalah menyelaraskan nisab zakat di seluruh negeri negeri. Perkara sebegini dapat memudahkan masyarakat untuk membayar zakat seperti yang telah disyariatkan. Menyelaraskan nisab zakat dapat mengelakkan pengusaha-pengusaha syarikat yang mempunyai cawangan di setiap negeri keliru mengenai nisab zakat yang telah ditetapkan dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk tidak membayar zakat. Justeru itu, pihak-pihak yang berkuasa seperti majlis agama Islam, jabatan agama Islam dan pusat kutipan zakat setiap negeri perlulah berganding bahu untuk menyelaraskan nisab tersebut. Selain itu, dicadangkan agar pusat zakat di negeri-negeri mengurangkan prosedur untuk memohon zakat. Hal ini kerana, ianya akan membuatkan masyarakat berasa terbeban kerana terpaksa menunggu masa yang agak lama untuk pengesahan kelulusan permohonan tersebut. Perkara sedemikian akan menjadikan masyarakat tidak mahu untuk memohon zakat kerana proses yang membebankan terutamanya masyarakat di kawasan luar bandar kerana segelintir di antara mereka yang buta huruf. Perkara sebegini akan menyukarkan masyarakat untuk mengisi borang-borang tersebut. Oleh itu, pihak zakat perlulah bekerjasama dengan penghulu kampung untuk mendapatkan maklumat mengenai penduduk yang memerlukan zakat. Ini akan memudahkan masyarakat yang memerlukan bantuan zakat untuk memohon zakat kerana pihak zakat sendiri telah mempunyai maklumat pemohon. Pihak zakat juga perlulah menyediakan seorang pegawai untuk membantu golongan yang buta huruf untuk mengisi borang-borang zakat

8 MEMPERKASAKAN KUALITI PERKHIDMATAN Institusi zakat yang ditubuhkan perlulah mempunyai kakitangan dan pegawai yang berpendidikan dan mempunyai bidang kuasa yang khusus supaya kerja yang dilakukan akan menjadi lebih proaktif dan efektif. Oleh itu, latihan perlulah diberikan kepada kakitangan kerana ianya penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran agar prestasi kerja dapat diperbaiki dari semasa ke semasa. Setiap institusi zakat perlu mengaturkan program dan kursus berkenaan zakat dan pengurusannya kepada setiap kakitangannya supaya dapat meningkatkan kredibiliti dan daya produktiviti. Seterusnya, pegawai-pegawai zakat yang terlatih dan diiktiraf oleh setiap negeri perlulah menghadirkan diri ke syarikat-syarikat untuk memberi makumat mengenai zakat dari segi pengiraan dan pembayaran. Hal ini juga diperlukan pegawai-pegawai zakat yang mahir dalam bidang perakaunan dan kewangan. Dengan adanya ilmu pengetahuan secara langsung, para usahawan dapat menyediakan peruntukan syarikat untuk membayar zakat yang mana bukan hanya kepada pemilik syarikat tetapi kepada pekerjanya sekali. Oleh itu, kewajipan terhadap zakat pendapatan ke atas individu telah dilaksanakan. Memberi kaunseling kepada masyarakat yang ditangkap kerana tidak membayar zakat. Kaunselor mestilah mempunyai fahaman yang jelas mengenai zakat itu sendiri. Antara kaedah kaunseling yang boleh dijalankan adalah kaedah pemulihan. Kaedah pemulihan ini lebih kepada memperbetulkan persepsi dan kefahaman masyarakat mengenai kewajipan membayar zakat. Oleh yang demikian kaunselor perlulah menyediakan satu terapi untuk menyelesaikan masalah tersebut. MEMPERKASAKAN DAN MENAMBAH ENAKMEN BERKAITAN ZAKAT Undang-undang dan penguatkuasaan zakat merupakan suatu instrumen yang digunakan bagi memastikan kutipan zakat Kamil Md. Idris (2006).Cadangan yang seterusnya adalah dengan mewujudkan satu enakmen mengenai pembayaran zakat di negeri-negeri. Hal sebegini dapat memastikan masyarakat yang sepatutnya melunaskan zakat dapat menunaikannya setelah cukup syarat. Hal ini kerana, dapat dilihat bahawa setiap negeri telah mempunyai undang-undang zakat tersendiri. Kebanyakkan undang-undang yang terdapat di negeri-negeri hanyalah mengenai kuasa memungut zakat dan fitrah. Namun, kesalahan mengenai masyarakat yang tidak membayar zakat dan penyelewengan zakat tidak diperuntukkan sama sekali. Oleh yang

9 demikian, badan perundangan perlulah mewujudkan satu enakmen di negeri masing-masing mengenai kesalahan tidak membayar zakat. Melihat kepada bidang kuasa mahkamah syariah yang terhad, dicadangkan agar mahkamah syariah berbidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan perkara mengenai penyelewengan wang zakat. Hal ini kerana, secara amnya dapat dilihat bahawa mahkamah hanya memperuntukkan hukuman bagi perkara-perkara yang berkaitan pemungutan atau penyerahan hasil pungutan zakat dan fitrah. Justeru itu, dapat dilihat melalui kes seorang bekas amil dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dan empat sebatan oleh Mahkamah Majistret kerana melakukan pecah amanah membabitkan RM19,510. Redzuan, sebagai amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, didakwa melakukan pecah amanah terhadap wang hasil kutipan zakat fitrah dan kutipan derma anak yatim sebanyak RM19,510 dengan menyalahgunakan wang itu untuk kegunaannya sendiri (UTUSAN 1/11/2011). Oleh itu, dapat dilihat dengan jelas bahawa perkara sebegini perlu diambil berat dan tindakan segera oleh badan-badan perundangan kerana masalah yang berlaku adalah berkaitan dengan kewangan orang Islam itu sendiri. KESIMPULAN Daripada kajian yang telah dibuat dapat disimpulkan bahawa undang-undang mengenai pentdbiran perlulah diletakkan secara keseluruhannya dan selaras di antara kerajaan negeri agar pentadbiran zakat di Malaysia akan menjadi lebih mantap dan efisyen. Selain itu, pelaksanaan zakat tidaklah hanya tertakluk kepada institusi-institusi di bawah Majlis Agama Islam sahaja malah kita perlulah melibatkan organisasi yang lain seperti SSM, LHDM, KASTAM, PDRM dan sebagainya. Selain itu pengaplikasian undang undang tersebut hendaklah dilaksanakan dengan cekap, telus dan tegas. Undang undang tersebut tidak seharusnya hanya satu penulisan di atas lembaran tanpa ada pelaksanaan yang sewajarnya seperti yang berlaku di Negara kita kini. Oleh itu, tampuk kepimpinan pentadbiran Negara kita harus sedar akan kepentingan penguatkuasaan undang undang dalam memperkasakan sistem zakat di Malaysia. Justeru itu, institusi pengurusan zakat pada masa kini juga memerlukan pengurus yang mempunyai ilmuilmu lain seperti pengurusan, keusahawanan, teknologi dan sebagainya.

10 BIBILIOGRAFI Al-Quran Abdul Hamid Mohd Hassan. (1998). Antara Zakat dan Cukai Pendapatan : Satu Analisis Penyelarasan. Kertas Kerja dibentang dalam Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan di Pusat Matrikulasi USM, 5-6 November Eza Ellany Abdul Lateff & Mohd Rizal Palil. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan di Malaysia. Prosiding Perkem VI. Jilid 1(2011) : 12. Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd Nor & Sanep Ahmad. (2005). Kesedaran Membayar Zakat: Apakah penentuannya?. IJMS 12 (2), (2005). Kamil Md. Idris (2006). Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji. REKAYASA Journal of ethics, legal and governance Vol. 2, 2006 (32-41). hlm Muhammad Azam Hussain & Zuryati Mohamed Yusoff. (2005). Undang-undang Zakat di Negeri Kedah. The Malaysian Jurnal of Islamic Sciences. Vol 4.(2005). Muhsin Nor Paizin (2014). Amalan Dakwah Zakat Di Wilayah Persekutuan Malaysia: Satu Pemerhatian. Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization icasic Hlm Muhsin Nor Paizin. (2013). Perlaksanaan Zakat di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian Terhadap Operasi Kutipan dan Agihan Zakat. Jurnal Hadhari 6(2) (2013) :15. Nuruul Hidayah Mansor, Asmak Ab. Rahman & Nurzahidah Haji Jaafar. (2014). Memperkasa Zakat Pertanian Sebagai Pelan Pembanggunan Masyarakat Melayu. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014) (e-isbn ). 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA. :16. Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid, Adnan Mohamad (2006). Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. IJMS 13 (2). hlm

11 Shofian Ahmad & Amir Husin Mohd. Nor. (2002). Zakat: Membangun Ummah. Edisi pertama. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Ishak Din, Haron Din & Abu Hassan Din al-hafiz Soal Jawab Fiqh Harian. Hlm Shah Alam: Penerbitan Hizbi. Mohd Yusuf Islahi. Everyday Fiqh Terj. Abdul Aziz Kamal. Ed ketiga. Jil II. Hlm.7. Delhi : Maktaba Zikra. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A., LLB., Ph.D Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar. Terj. Suherman Rosyidi. Bil.20. Edisi Pertama. Bab 4. Hlm. 79. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-bugha & Ali Al-Syarbaji. Manhaj Fiqh Al-Syafi i Penyunting : Shahwan Bin Mansor & Ahmad Murad bin Ariffin. Terj : Mohd Yusof bin Ahmad, Abdul Kudos bin Othman, Jamil bin Abdul Wahab & Zulkifli bin Muhammad al-bakri. Jil II. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan. Nur Azura Sanusi Aplikasi Zakat Dalam Ekonomi Islam. Edisi Pertama. Kuala Lumpur: DBP Surtahman Kastin Hasan ar-rajaie Ekonomi Islam Perlakuan Pengguna, Pengeluar dan Pasaran. Edisi Pertama. Petaling Jaya: DBP. Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi Fiqh 4 Mazhab. Terj. H.M. Yusuf Sinaga Lc.MA, H.M. Abdurrahman Saleh SIregar Lc, MA & H. Muhammad Zuhirsyan Lc. MA. Kitab Zakat. Hlm Edisi ke-empat. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. Bekas amil pecah amanah dipenjara dan disebat. (1 November 2011). Utusan Malaysia.

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI?

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 1 (2009) 89-112 Shariah Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 89-112 PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Hairunnizam Wahid

More information

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA Jurnal Syariah, Jil. 25, Bil. 1 (2017) 1-22 Shariah Journal, Vol. 25, No. 1 (2017) 1-22 FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN,

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka PROSIDING PERKEM VIII, JILID 2 (2013) 926-937 ISSN: 2231-962X Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka Ili Diyana Yusop Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor

Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor PROSIDING PERKEM VIII, JILID 1 (2013) 28-37 ISSN: 2231-962X Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor Hairunnizam Wahid Sanep Ahmad Pusat Pengajian Ekonomi,

More information

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU Siti Saufirah Mohd Tahir 1, Hairunnizam Wahid 2 & Sanep Ahmad 3 ABSTRACT The amount collected in the

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH

ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH PENDAHULUAN Mohd Anuar Ramli & Mohammad Naqib Hamdan Universiti Malaya Zakat merupakan satu ibadat yang berdimensikan kehartaan

More information

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA Azman A.R 1, Mohamad Yazis Ali Basah 2, Mohammad Noorizzuddin Nooh 3, Mahdhir Abdullah 4, Ahmad Anis Mohd Fauzi

More information

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT Universiti Teknologi Malaysia i PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN

HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN Nabihah Binti Ismail @ Ghazali Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (nabihahismail09@gmail.com) Hamdi Bin Ishak

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL Azman Ab. Rahman Profesor Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia. E-mel:

More information

Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA. 22 Mac Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan

Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA. 22 Mac Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA Memartabatkan Emas Dalam Sistem Kewangan Islam 22 Mac 2016 Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Penyunting Salmy Edawati

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA

PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA IJMS 13 (2),175-196 (2006) PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA SANEP AHMAD HAIRUNNTZAM WAHID ADNAN MOHAMAD Piisat Pengajia n E kono r iz i Universiti

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE

Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE PROSIDING PERSIDANGAN EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM MALAYSIA KE-3 2016 PROCEEDINGS OF THE 3 RD CONFERENCE ON MALAYSIAN ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE (CMIEF) 2016

More information

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) 293-324 ISSN: 2231-962X KEBERKESANAN LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM MENGURANGKAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA (EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

More information

Mohd Faisol Ibrahim 1 ABSTRAK

Mohd Faisol Ibrahim 1 ABSTRAK ANALISA KETIDAKSELARASAN METODOLOGI BAYARAN DAN KUTIPAN ZAKAT HARTA OLEH INSTITUSI-INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA (THE ANALYSIS OF NON-UNIFORMITY METHODOLOGY OF ZAKAT PAYMENT AND COLLECTION VIA ZAKAT INSTITUTIONS

More information

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018)

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018) , Issue (8) 44-56 Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences Journal homepage: www.akademiabaru.com/arsbs.html ISSN: 46-95 Tahap Kefahaman Wanita Mengenai Tuntutan Harta Sepencarian

More information

'#k & ,.,,,,:: '#% ;ia,,,u,,,,,,,,,.,,,r-,urt'*,,n-.-*u, ,,,*, t', i*.& **,* rl * * *t...:. '.t,, l. 1;i;a1,,;,;,. search Centre

'#k & ,.,,,,:: '#% ;ia,,,u,,,,,,,,,.,,,r-,urt'*,,n-.-*u, ,,,*, t', i*.& **,* rl * * *t...:. '.t,, l. 1;i;a1,,;,;,. search Centre *.1::-'- $,.,,,,:: '#k & '#% ;ia,,,u,,,,,,,,,.,,,r-,urt'*,,n-.-*u,,,,*, t', '4,i i*.& a **,* rl a * * *. *t...:. e..:-+ : '.t,, l 1;i;a1,,;,;,. ' search Centre PROSIDING SEMINAR PENGAJIAN ISLAM (SePIS)

More information

KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Kaedah Muafakat dalam Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Consensual Agreement Method

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA)

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) Norzalina Zainudin, NurNaddia Nordin, Aza Shahnaz Azman, Teh Suhaila

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR DECEMBER 2017 VOL. 10 NO. 1 ISSN: 2232-1047 eissn: 0127-8886 www.jfatwa.usim.edu.my CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR A PROPOSAL FOR CREATING

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450 BILANGAN

More information

Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan

Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan Akademika 87(2), Julai 2017:89-103 https://doi.org/10.17576/akad-2017-8702-07 Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan (A Review on the Differences

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

KEPERLUAN PEMEGANG KEPENTINGAN INSTITUSI ZAKAT TERHADAP ITEM MAKLUMAT PELAPORAN PRESTASI NOOR FADZILAH SHAFIE Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) RUHANITA MAELAH NORIDA BASNAN Fakulti Ekonomi

More information

KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT

KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017 Editors: Mohd Nasran Mohamad, Muhamad Razak Idris, Farid Mat Zain, Cheloh Khaegphong, Anis Pattanaprichawong

More information

Kesan Pewartaan Zakat ke atas Kepatuhan Membayar Zakat di Baitulmal: Kajian Kes Zakat Pendapatan di Acheh

Kesan Pewartaan Zakat ke atas Kepatuhan Membayar Zakat di Baitulmal: Kajian Kes Zakat Pendapatan di Acheh PROSIDING PERKEM VI, JILID 1 (2011) 89 100 ISSN: 2231-962X Kesan Pewartaan Zakat ke atas Kepatuhan Membayar Zakat di Baitulmal: Kajian Kes Zakat Pendapatan di Acheh The Effect of Zakat Gazetting on the

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor ISLAMIYYAT 38(1) 2016: 25-34 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3801-03) Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor The Zakat Distribution Management of Majlis Agama

More information

PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG : TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA ( A : A

PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG : TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA ( A : A 29 KANUN 109 PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG 1950 2016: TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA (A Study of the Development of the Administration of Islamic Law in

More information

PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA

PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA PENGENALAN Nadisa Astawi 1 Ilhaamie Abdul Ghani Azmi 2 Iskandar 3 Kemiskinan

More information

PERKAHWINAN SECARA PINDAH WALI DI THAILAND: SUATU ANALISIS TERHADAP PERKAHWINAN PERANTARAAN EJEN DI SELATAN THAILAND

PERKAHWINAN SECARA PINDAH WALI DI THAILAND: SUATU ANALISIS TERHADAP PERKAHWINAN PERANTARAAN EJEN DI SELATAN THAILAND PERKAHWINAN SECARA PINDAH WALI DI THAILAND: SUATU ANALISIS TERHADAP PERKAHWINAN PERANTARAAN EJEN DI SELATAN THAILAND (TRANSFER OF GUARDIAN MARRIAGE IN THAILAND: AN ANALYSIS OF MARRIAGE WITH INTERMEDIARY

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3 Halaman: 1/19 ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN TAJUK MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 3 2.0 OBJEKTIF DAN SKOP 3 3.0 STRUKTUR DAN ELEMEN DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR 3.1 DASAR EMS 3 3.2 PERANCANGAN 4 3.2.1 ASPEK

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

BAB I PENGENALAN. sebagai kaedah untuk menstabilkan ekonomi masyarakat Islam. Salah satu tujuan zakat

BAB I PENGENALAN. sebagai kaedah untuk menstabilkan ekonomi masyarakat Islam. Salah satu tujuan zakat BAB I PENGENALAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Islam sebagai agama yang konperhensif iaitu mencakup segala aspek kehidupan manusia juga memberi perhatian pada sosio-ekonomi ummah. Islam mensyariatkan zakat

More information

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd WAN SURAYA WAN HASSIN Jabatan Perakaunan Dan Kewangan, Fakulti Pengurusan

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT KEFAHAMAN DAN AMALAN PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN DI DAERAH SEPANG, SELANGOR

KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT KEFAHAMAN DAN AMALAN PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN DI DAERAH SEPANG, SELANGOR Volume: 2 Issue: 5 [September, 2017] pp.1-20] Journal of Islamic, Social, Economics, and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT

More information

MEMPERKASA ZAKAT PERTANIAN SEBAGAI PELAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MELAYU

MEMPERKASA ZAKAT PERTANIAN SEBAGAI PELAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MELAYU MEMPERKASA ZAKAT PERTANIAN SEBAGAI PELAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MELAYU Nuruul Hidayah Mansor Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Cawangan Negeri Sembilan nuruuldayah@gmail.com Asmak Ab Rahman, Akademi

More information

KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 1(3), June 2017: 51-66 KONSEP HISBAH DAN PENGURUSAN HAL EHWAL ISLAM MAIS DAN JAIS DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN ABSTRAK Abdul Qahhar

More information

Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja

Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 57 68 Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja (Laws in Malaysia and the Guarantee of the Rights

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

KEPATUHAN ZAKAT OLEH SYARIKAT TERSENARAI AWAM DI MALAYSIA

KEPATUHAN ZAKAT OLEH SYARIKAT TERSENARAI AWAM DI MALAYSIA KEPATUHAN ZAKAT OLEH SYARIKAT TERSENARAI AWAM DI MALAYSIA ADIBAH ABDUL WAHAB JONI TAMKIN BORHAN Universiti Malaya ABSTRAK Tujuan utama kajian ini adalah bagi mengukur kepatuhan zakat dalam kalangan syarikat

More information

HARTA PUSAKA ISLAM DIMALAYSIA: ANTARA PERUNDANGAN DAN PENTADBIRAN.

HARTA PUSAKA ISLAM DIMALAYSIA: ANTARA PERUNDANGAN DAN PENTADBIRAN. ISSN: 1985-7454 Volume 4, 2016 HARTA PUSAKA ISLAM DIMALAYSIA: ANTARA PERUNDANGAN DAN PENTADBIRAN. Dr.Hj Resali bin Muda. PhD Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia Abstrak Pentadbiran

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

Ahmad Fahme, M.A., Mohd Faisol, I., Muhammad Ridhwan, A.A., & Fuadah, J.

Ahmad Fahme, M.A., Mohd Faisol, I., Muhammad Ridhwan, A.A., & Fuadah, J. LJMS 2014, 8 Labuan e-journal of Muamalat and Society KONSEP DAN ISU HAD KIFAYAH, KEMISKINAN BANDAR DAN JANTINA DALAM PENGAGIHAN ZAKAT Ahmad Fahme Mohd Ali 1, Mohd Faisol Ibrahim 2, Muhammad Ridhwan Ab

More information

MURTAD: ANTARA HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA

MURTAD: ANTARA HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA MURTAD: ANTARA HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA ABSTRAK Mohd Sabree Nasri Kolej Universiti Islam Melaka Mohd Sopiee Shiddeq Universiti Kebangsaan Malaysia Sejarah telah

More information

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND

More information

kajian ini terdapat beberapa rumusan yang dapat penulis simpulkan. (1) Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Merupakan Pertimbangan Utama

kajian ini terdapat beberapa rumusan yang dapat penulis simpulkan. (1) Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Merupakan Pertimbangan Utama 5.1. PENUTUP Perbincangan mengenai pemelukan Islam oleh salah seorang pasangan perkahwinan sivil dan implikasi terhadap hak hadanah bukanlah perkara remeh yang boleh dibiarkan begitu sahaja. Setelah meneliti

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG 1 Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 1-13 Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam (Understanding, Appreciation and Practice of Identity Among Students of

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information