Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor"

Transcription

1 Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor MOHAMMAD AIZHAM BIN MOHAMMAD KASSIM Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor HAZLIN FALINA BINTI ROSLI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ABSTRAK Dewasa ini, wakaf dilihat sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi ummah. Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya peningkatan inovasi terhadap amalan berwakaf, seperti wakaf tunai, hotel wakaf, saham wakaf dan universiti wakaf. Walaubagaimanapun, inovasi ini perlulah disokong dengan peningkatan kefahaman masyarakat ke atas wakaf. Ini kerana dengan kefahaman yang betul barulah dapat meningkatkan kesedaran masyarakat untuk berwakaf. Justeru kajian ini dilakukan bagi melihat sejauhmana tahap kefahaman masyarakat berhubung dengan amalan berwakaf. Metodologi kajian yang digunakan adalah berdasarkan kaedah kuantitatif. Kajian berbentuk deskriptif ini dilaksanakan menerusi perolehan maklumat dari 117 responden melalui borang soal selidik yang telah diedarkan dan dianalisis dengan melihat kepada skor min. Hasil kajian mendapati bahawa tahap kefahaman masyarakat ke atas konsep wakaf adalah pada tahap sederhana. Diharapkan dapatan dari kajian ini akan dapat membantu meningkatkan lagi pembangunan institusi wakaf pada masa hadapan. Kata kunci: Kefahaman, Wakaf PENDAHULUAN Institusi wakaf dianggap sebagai antara senjata yang penting dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Ianya terbukti ketika zaman kegemilangan pemerintahan khilafah Uthmaniyah, di mana harta wakaf dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam membiayai aktiviti kebajikan masyarakat, keagamaan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Selain itu, di antara bukti keberkesanan wakaf yang masih utuh sehingga kini ialah Universiti al-azhar, Mesir. Tempoh penubuhan universiti tersebut lebih daripada 1000 tahun serta masih dibiayai oleh perbadanan wakaf Negara tersebut sehingga kini. Amalan wakaf merupakan gabungan di antara dua elemen, iaitu elemen rohaniah dan kebendaan. Ini kerana seseorang yang berwakaf itu pada asalnya mengharapkan ganjaran pahala yang berterusan di samping melakukan amalan kebajikan. Kemajuan institusi wakaf hanya akan dapat digapai sekiranya masyarakat sedar serta memahami tentang kepentingan berwakaf. 373

2 Ini kerana kemajuan ekonomi sesebuah Negara adalah bergantung kepada masyarakat sesebuah Negara tersebut. Tanpa pemahaman yang sebenar, institusi wakaf hanya akan berada di tahap yang sama tanpa perkembangan yang sepatutnya. Pada hakikatnya, kesedaran terhadap amalan berwakaf telah lama sebati di dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Hal ini terbukti dengan wujudnya tanah-tanah yang telah diwakafkan oleh generasi lampau. Namun amalan wakaf hanya dilihat tertumpu pada sudut ibadat khusus sahaja dengan terbinanya masjid serta surau wakaf, tanah perkuburan dan sekolah agama (Saharudin, Saifoul & Jamal, 2003). Terdapat juga tanah-tanah wakaf yang terbiar akibat daripada kurangnya minat pelabur dalam membangunkan tanah-tanah tersebut oleh kerana kedudukan tanah tersebut yang tidak strategik (Norhaliza, 2009). Perkara ini berlaku kerana tanah yang diwakafkan agak terpencil atau kesesuaiannya lebih kepada ibadat khusus sahaja. Pada masa kini, wakaf di negeri Selangor telah melalui pelbagai inovasi bagi menghasilkan sistem wakaf yang lebih produktif. Pelbagai projek baru telah diperkenalkan seperti klinik wakaf, penyediaan lot kedai serta premis perniagaan dan lain-lain. Malah produk bagi mengumpulkan dana wakaf juga telah diperkenalkan seperti wakaf tunai, wakaf seni, skim infaq dan lain-lain. Kewujudan projekprojek serta produk-produk baru ini perlulah diikuti dengan peningkatan kefahaman masyarakat bagi menjayakannya. Kemungkinan kesedaran itu telah wujud namun pemahaman yang sebenar perlulah lebih diutamakan.. KAJIAN LEPAS Penulisan serta kajian mengenai kesedaran dan kefahaman masyarakat di Malaysia berkenaan institusi wakaf kurang dilaksanakan. Kebanyakan kajian yang dilakukan lebih tertumpu kepada perundangan serta isu-isu semasa mengenainya. Topik ini dilihat hanya dibincangkan secara tidak langsung di mana kebiasaannya disentuh di dalam cadangan serta saranan untuk mengadakan program bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai institusi wakaf khususnya dengan perkembangan institusi ini ke arah lebih kontemporari. Walaubagaimanapun, kebanyakan kajian bersetuju dengan kurangnya kesedaran serta kefahaman masyarakat mengenai institusi ini. Kesedaran serta kefahaman masyarakat dalam sesuatu perkara merupakan tunggak atau asas kepada kejayaan sesebuah Negara di dalam pembangunan ekonomi. Ini kerana masyarakat sebagai penduduk di sesebuah Negara bertindak selaku agen ekonomi. Oleh itu, tahap kefahaman masyarakat perlulah diambil berat dalam menjayakan sesuatu objektif. Mengikut kajian pada tahun 2012, kefahaman pengguna berkaitan institusi wakaf masih berada di tahap sederhana (Afendi, 2012). Ini membuktikan masyarakat masih belum sedar nilai sebenar institusi wakaf. Masih terdapat lagi golongan yang keliru di antara wakaf dan sedekah sedangkan kedua-duanya mempunyai perbezaan serta konsepnya yang tersendiri. Kelayakan orang bukan Islam dalam menerima manfaat wakaf juga masih dipersoalkan oleh masyarakat. Ini membuatkan skop wakaf menjadi lebih kecil dari yang sepatutnya Kajian daripada Norizah Mohamed (2014) menyatakan kebanyakan responden dari kajiannya masih kurang kefahaman mengenai institusi wakaf. Terdapat responden yang terkeliru di antara amalan berwakaf dengan sedekah serta kebanyakannya hanya mengetahui ibadah wakaf yang bersifat klasik seperti tanah perkuburan, masjid dan sebagainya. Pengetahuan mengenai wakaf kontemporari masih tidak meluas lagi di kalangan masyarakat amnya dan responden khasnya. Malah terdapat juga responden yang mengetahui mengenai amalan ini tetapi belum pernah berwakaf. Menurut kajian yang dilakukan keatas warga UiTM di Zon Tengah iaitu Selangor, Perak dan Negeri Sembilan, kajian mendapati bahawa tahap kefahaman responden masih lagi rendah dan berada di 374

3 tahap sederhana, walaupun terdapat di antara responden tersebut yang mempunyai pengalaman di dalam berwakaf. Di antara soalan-soalan yang diutarakan di dalam kajian ini adalah berkaitan harta wakaf tidak boleh diwariskan kepada waris pewakaf, harta wakaf tidak boleh dilaburkan serta kegunaan harta wakaf hanyalah untuk tujuan keagamaan sahaja. Penulis mencadangkan agar kefahaman mengenai wakaf dipupuk sejak di bangku sekolah lagi bagi menggalakkan amalan ini berkembang (Baharuddin, 2006). Menurut Datuk Haji Anan (2012) pula, Institusi wakaf pada zaman ini telah berkembang di mana turut memfokuskan kepada pembangunan dari sudut ekonomi seperti pembinaan rangkaian hotel-hotel wakaf oleh pihak MAIN dan kerajaan. Namun, terdapat sebilangan masyarakat yang mempersoalkan mengenai pembinaan ini di mana akan mengundang kepada gejala maksiat, sedangkan pembinaan hotel-hotel ini memenuhi tuntutan fardhu kifayah bagi memenuhi keperluan umat Islam yang sedang bermusafir. Walaubagaimanapun, pihak pengurusan hotel disyaratkan agar pengurusannya sentiasa mematuhi syariah. Perkara ini terjadi kerana kurangnya kefahaman masyarakat mengenai institusi wakaf. Berdasarkan pengalaman Yayasan Wakaf Malaysia ketika menganjurkan Festival Pembangunan Ekonomi Islam di Mid Valley Exhibition Centre, Kuala Lumpur pada Januari 2009, mereka mendapati bahawa masyarakat masih lemah dalam pengetahuan mengenai konsep wakaf serta potensinya dalam membangunkan tahap sosio-ekonomi ummah. Malah, kesedaran masyarakat mengenai ganjaran pahala yang diperolehi dari amalan ini juga masih rendah (Azri, 2008). Kajian daripada Farhana (2014) mendapati bahawa kesedaran masyarakat di Malaysia terhadap institusi wakaf adalah berbeza mengikut negeri akibat daripada pendekatan MAIN yang berbeza dalam membangunkan harta wakaf. Oleh itu, pihak MAIN hendaklah menggunakan pelbagai saluran yang ada dalam menyebarkan maklumat mengenai wakaf bagi menimbulkan kesedaran serta kefahaman di kalangan masyarakat. Hal ini bagi mendapatkan sokongan padu daripada masyarakat dalam membangunkan sesebuah projek wakaf (Anan, 2012). Amalan berwakaf perlulah dipromosikan secara lebih ekstensif bagi memberikan kesedaran tentang potensi wakaf sebagai medium pemacu ekonomi (asykin, 2013). Kesimpulannya, kejayaan sebenar institusi wakaf adalah bergantung kepada kefahaman yang jelas mengenai peranan serta matlamatnya oleh masyarakat dan kesedaran yang mendalam mengenai amanah yang dipertanggungjawabkan kepada pihak MAIN dalam menjaga kepentingan dan memelihara harta wakaf (Amini, 2013). Saharudin, Saifoul & Jamal (2003) turut menyimpulkan bahawa sikap bekerjasama serta keseragaman pengurusan dan pelaksanaan akan mencerminkan kejayaan institusi ini di masa akan datang. METODOLOGI KAJIAN Penyelidikan yang dijalankan adalah berbentuk kajian kuantitatif. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah dari soal selidik dan kaedah dokumentasi. Pengumpulan data adalah berasaskan kepada dua sumber, iaitu data primer dan data sekunder. Kajian ini menggunakan kaedah persampelan secara rawak dan penjawat awam yang bekerja di negeri Selangor dijadikan sebagai sampel dalam kajian ini. Bagi melihat tahap kefahaman, dapatan kajian dianalisa dengan menggunakan analisa diskriptif bagi menganalisa maklum balas responden serta melihat kepada kadar min. 375

4 ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI KONSEP WAKAF Berikut adalah analisis daripada soalan-soalan yang diajukan kepada responden melalui borang soal selidik bagi menilai tahap kefahaman masyarakat mengenai institusi wakaf. Berdasarkan jadual 1, kebanyakan responden bersetuju dengan pengertian wakaf adalah menahan hak pewakaf ke atas hartanya untuk tujuan kebajikan dengan kutipan seramai 59 orang (50.4%). Seterusnya diikuti dengan 29 orang (24.8%) yang tidak pasti dengan penyataan ini, 12 orang (10.3%) tidak setuju, 10 orang (8.5%) sangat setuju dan 7 orang (6%) sangat tidak setuju dengan penyataan ini. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 1: Wakaf adalah menahan hak pewakaf ke atas hartanya untuk tujuan kebajikan Sangat tidak setuju 6% Tidak setuju 10.3% Wakaf adalah menahan hak pewakaf ke atas hartanya untuk Tidak pasti 24.8% tujuan kebajikan Setuju 50.4% 3.45 Sangat setuju 8.5% Jadual 2 menunjukkan bentuk pernyataan mengenai wakaf adalah bukan meminjamkan hartanya untuk tujuan kebajikan. Sebanyak 42.7% tidak bersetuju diikuti dengan 24.8% setuju, 18.8% tidak pasti, 12.8% sangat setuju dan 0.9% sangat tidak setuju. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 2: Wakaf adalah bukan meminjamkan hartanya untuk tujuan kebajikan Sangat tidak setuju 0.9% Tidak setuju 42.7% Wakaf adalah bukan meminjamkan hartanya untuk tujuan Tidak pasti 18.8% kebajikan Setuju 24.8% 3.06 Sangat setuju 12.8% Berdasarkan jadual 3, kebanyakan responden iaitu seramai 81 orang (69.2%) bersetuju dengan kenyataan wakaf merupakan sadaqah jariah, diikuti dengan 27 orang (23.1%) sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Manakala terdapat 6 orang dengan peratusan 5.1% tidak pasti, 2 orang (1.7%) tidak setuju dan seorang responden (0.9%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 3: Wakaf merupakan sadaqa jariyyah Sangat tidak setuju 0.9% Tidak setuju 1.7% Wakaf merupakan sadaqa jariyyah Tidak pasti 5.1% 4.12 Setuju 69.2% Sangat setuju 23.1% Jadual 4 menunjukkan min bagi pembolehubah sebanyak 2.71 serta peratusan jawapan responden mengenai kenyataan syarat sah wakaf adalah sama seperti sedekah. Majoriti responden dengan jumlah 55 orang (47%) tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Terdapat 46 orang (39.3%) yang bersetuju serta 4 orang (3.4%) sangat setuju. Manakala 8 orang (6.8%) tidak setuju dan 4 orang (3.4%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. 376

5 Jadual 4: Syarat sah wakaf adalah berlainan dengan sedekah Sangat tidak setuju 2.6% Tidak setuju 39.3% Syarat sah wakaf adalah berlainan dengan sedekah Tidak pasti 47% 2.71 Setuju 6.8% Sangat setuju 4.3% Jadual 5 menunjukkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan fizikal harta wakaf hendaklah berkekalan dan tidak mudah rosak. Responden yang bersetuju adalah seramai 53 orang dengan peratusan 45.3%. Responden yang memilih tidak pasti pula adalah seramai 40 orang dengan peratusan 34.2%. Responden yang tidak bersetuju adalah seramai 15 orang, iaitu 12.8%. Responden yang memilih sangat setuju adalah seramai 7 orang, iaitu 6%. Manakala responden yang memilih sangat tidak setuju pula adalah seramai 2 orang dengan peratusan 1.7% daripada jumlah keseluruhan responden. Hasil min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 5: Fizikal harta wakaf hendaklah berkekalan dan tidak mudah rosak Sangat tidak setuju 1.7% Tidak setuju 12.8% Fizikal harta wakaf hendaklah berkekalan dan tidak mudah Tidak pasti 34.2% rosak Setuju 45.3% 3.41 Sangat setuju 6% Jadual 6 pula menunjukkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan seseorang yang dipaksa mewakafkan hartanya tidak dikira sebagai wakaf. Majoriti responden bersetuju dengan kenyataan ini dengan jumlah seramai 45 orang (38.5%) serta 20 orang (17.1%) sangat setuju. Manakala seramai 41 orang responden tidak pasti dengan jumlah peratusan 35%. Seramai 10 orang responden pula (8.5%) tidak bersetuju diikuti dengan seorang responden (0.9%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 6: Seseorang yang dipaksa mewakafkan hartanya tidak dikira sebagai wakaf Sangat tidak setuju 0.9% Tidak setuju 8.5% Seseorang yang dipaksa mewakafkan hartanya tidak dikira Tidak pasti 35% sebagai wakaf Setuju 38.5% 3.62 Sangat setuju 17.1% Jadual 7 pula memaparkan jumlah peratusan jawapan responden berkaitan kenyataan harta yang disewa atau dipinjam tidak dibenarkan untuk berwakaf dengannya. Seramai 16 orang (13.7%) sangat bersetuju dan 31 orang (26.5%) bersetuju dengan kenyataan tersebut. Manakala seramai 60 orang (51.3%) yang juga sebagai majoriti responden tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Seterusnya diikuti dengan 10 orang dengan peratusan 8.5% tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi pembolehubah ini adalah

6 Jadual 7: Harta yang disewa atau dipinjam tidak dibenarkan untuk berwakaf dengannya Sangat tidak setuju 0% Tidak setuju 8.5% Harta yang disewa atau dipinjam tidak dibenarkan untuk Tidak pasti 51.3% berwakaf dengannya Setuju 26.5% 3.45 Sangat setuju 13.7% Jadual 8 menunjukkan majoriti responden seramai 44 orang dengan peratusan 37.6% tidak bersetuju dengan kenyataan orang bukan Islam berhak mendapatkan manfaat daripada harta wakaf. Keputusan juga menunjukkan bahawa 36 orang responden (30.8%) tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Manakala 25 orang responden bersetuju dengan kenyataan tersebut dengan peratusan sebanyak 21.4%. Seterusnya diikuti dengan 7 responden (6%) sangat setuju dan 5 responden (4.3%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 8: Orang bukan Islam berhak mendapatkan manfaat daripada harta wakaf Sangat tidak setuju 4.3% Tidak setuju 37.6% Orang bukan Islam berhak mendapatkan manfaat daripada Tidak pasti 30.8% harta wakaf Setuju 21.4% 2.87 Sangat setuju 6% Jadual 9 memaparkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan pewakaf dibenarkan mewakafkan hartanya untuk manfaat ahli keluarganya sahaja. Seramai 13 orang (11.1%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut diikuti dengan 42 orang (35.9) tidak setuju. Manakala 20 orang (17.1%) tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Seramai 37 orang (31.6%) bersetuju dan 5 orang (4.3%) sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Hasil menunjukkan min bagi pembolehubah ini adalah 2.82 dah agak rendah. Jadual 9: Pewakaf dibenarkan mewakafkan hartanya untuk manfaat ahli keluarganya sahaja Sangat tidak setuju 11.1% Tidak setuju 35.9% Pewakaf dibenarkan mewakafkan hartanya untuk manfaat Tidak pasti 17.1% ahli keluarganya sahaja Setuju 31.6% 2.82 Sangat setuju 4.3% Berdasarkan jadual 10, majoriti responden bersetuju dengan kenyataan seseorang yang berwakaf akan memperolehi kebajikan yang berkekalan semasa hidup dan selepas meninggal dunia, dengan jumlah seramai 74 orang (63.2%), diikuti dengan 33 orang (28.2%) sangat setuju. Manakala seramai 6 orang (5.1%) memilih tidak pasti, 3 orang (2.6%) memilih tidak setuju dan seorang responden (0.9%) memilih sangat tidak setuju. Min bagi pembolehubah ini adalah tinggi (4.15) yang menunjukkan tahap kefahaman masyarakat mengenai ganjaran yang akan diterima oleh pewakaf. 378

7 Jadual 10: Seseorang yang berwakaf akan memperolehi kebajikan yang berkekalan semasa hidup dan selepas meninggal dunia Sangat tidak setuju 0.9% Tidak setuju 2.6% Seseorang yang berwakaf akan memperolehi kebajikan yang Tidak pasti 5.1% berkekalan semasa hidup dan selepas meninggal dunia Setuju 63.2% 4.15 Sangat setuju 28.2% Jadual 11 pula menunjukkan majoriti responden memilih tidak pasti dengan kenyataan seseorang yang telah berwakaf tidak boleh membatalkan wakafnya semula, dengan jumlah seramai 53 orang (45.3%). Seramai 39 orang responden (33.3%) tidak bersetuju diikuti dengan 2 orang responden (1.7%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Manakala responden yang memilih bersetuju adalah seramai 16 orang dengan peratusan 13.7%, diikuti dengan seramai 7 orang (6%) memilih sangat setuju. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 11: Seseorang yang telah berwakaf tidak boleh membatalkan wakafnya semula Sangat tidak setuju 1.7% Tidak setuju 33.3% Seseorang yang telah berwakaf tidak boleh membatalkan Tidak pasti 45.3% wakafnya semula Setuju 13.7% 2.89 Sangat setuju 6% Seterusnya, jadual 12 menunjukkan majoriti responden, iaitu seramai 51 orang (43.6%) bersetuju dengan kenyataan pihak yang bertanggungjawab menjaga harta anak yatim tidak boleh mewakafkan sesuatu daripada harta anak yatim tersebut, diikuti dengan 14 orang (12%) memilih sangat bersetuju. Seramai 38 orang memilih tidak pasti dengan peratusan sebanyak 32.5%. Manakala responden yang tidak bersetuju adalah seramai 13 orang (11.1%), diikuti dengan seorang responden memilih sangat tidak setuju dengan jumlah peratusan 0.9%. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 12: Pihak yang bertanggungjawab menjaga harta anak yatim tidak boleh mewakafkan sesuatu daripada harta anak yatim tersebut Sangat tidak setuju 0.9% Pihak yang bertanggungjawab menjaga harta anak yatim Tidak setuju 11.1% tidak boleh mewakafkan sesuatu daripada harta anak yatim Tidak pasti 32.5% 3.55 tersebut Setuju 43.6% Sangat setuju 12% Jadual 13 pula menunjukkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan seseorang dibenarkan mewasiatkan hartanya untuk diwakafkan, tidak melebihi 1/3 daripada jumlah hartanya. Dapatan kajian mendapati seramai 74 orang memilih tidak pasti dengan jumlah peratusan 63.2%. Seramai 22 orang (18.8%) memilih setuju dan 8 orang (6.8%) memilih sangat setuju. Lebihan daripada responden memilih tidak setuju, iaitu seramai 11 orang (9.4%), diikuti dengan 2 orang responden (1.7%) memilih sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. 379

8 Jadual 13: Seseorang dibenarkan mewasiatkan hartanya untuk diwakafkan, tidak melebihi 1/3 daripada jumlah hartanya Sangat tidak setuju 1.7% Tidak setuju 9.4% Seseorang dibenarkan mewasiatkan hartanya untuk Tidak pasti 63.2% diwakafkan, tidak melebihi 1/3 daripada jumlah hartanya Setuju 18.8% 3.2 Sangat setuju 6.8% Berdasarkan jadual 14, majoriti responden memilih tidak setuju dengan kenyataan harta wakaf tidak terhad di dalam bentuk tanah atau bangunan sahaja, dengan jumlah seramai 36 orang (30.8%), diikuti dengan 18.8% dari responden memilih sangat setuju. Manakala seramai 33 orang (28.2%) bersetuju, diikuti dengan 2.6% dari responden memilih sangat tidak setuju. Lebihan daripada responden tersebut memilih tidak pasti, dengan jumlah seramai 23 orang (19.7%). Min bagi pembolehubah ini adalah 3.3. Jadual 14: Harta wakaf tidak terhad di dalam bentuk tanah atau bangunan sahaja Sangat tidak setuju 2.6% Tidak setuju 30.8% Harta wakaf tidak terhad di dalam bentuk tanah atau Tidak pasti 19.7% bangunan sahaja Setuju 28.2% 3.3 Sangat setuju 18.8% Jadual 15 menunjukkan majoriti responden memilih jawapan tidak setuju berkaitan kenyataan harta wakaf tidak hanya dibangunkan bagi tujuan ibadah sahaja, iaitu seramai 62 orang (53%) daripada 117 orang, diikuti dengan seramai 4 orang (3.4%) memilih sangat tidak setuju. Seramai 18 orang memilih tidak pasti dengan jumlah peratusan 15.4%. Manakala 29 orang (24.8%) memilih setuju, diikuti dengan seramai 4 orang memilih sangat setuju dengan jumlah peratusan 3.4%. Min bagi pembolehubah ini adalah 2.72 yang menunjukkan perspektif masyarakat yang hanya memandang tujuan berwakaf hanyalah untuk tujuan ibadah semata-mata. Jadual 15: Harta wakaf tidak hanya dibangunkan bagi tujuan ibadah sahaja Sangat tidak setuju 3.4% Tidak setuju 53% Harta wakaf tidak hanya dibangunkan bagi tujuan ibadah Tidak pasti 15.4% sahaja Setuju 24.8% 2.72 Sangat setuju 3.4% Seterusnya, jadual 16 memaparkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan pembangunan ekonomi melalui harta wakaf dapat memberi sumbangan kepada negara. Dapatan kajian mendapati kebanyakan responden bersetuju dengan kenyatan tersebut, iaitu serama 80 orang dengan peratusan 68.4%, diikuti dengan 19 orang yang memilih sangat setuju dengan peratusan 16.2%. Sebilangan kecil tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut, di mana seramai 4 orang (3.4%) memilih tidak setuju dan seramai 3 orang (2.6%) memilih sangat tidak setuju. Lebihan daripada responden tersebut memilih tidak pasti, iaitu seramai 11 orang dengan peratusan 9.4%. Min bagi pembolehubah ini adalah

9 Jadual 16: Pembangunan ekonomi melalui harta wakaf dapat memberi sumbangan kepada negara Sangat tidak setuju 2.6% Tidak setuju 3.4% Pembangunan ekonomi melalui harta wakaf dapat memberi Tidak pasti 9.4% sumbangan kepada negara Setuju 68.4% 3.92 Sangat setuju 16.2% Secara rumusan dari segi pengukuran skor min dan tahap bagi analisis skor min di dalam kajian ini adalah seperti di jadual 17 di bawah: Jadual 17: Rumusan skor min Pembolehubah Skor min Tahap Tahap kefahaman wakaf 3.33 Sederhana KESIMPULAN Institusi wakaf mempunyai potensi yang tinggi dalam membantu sesebuah negara menjana pembangunan ekonomi ummah sekiranya diaplikasikan secara tepat lagi menyeluruh. Malah, konsep ini juga dapat digunakan untuk membasmi kemiskinan di sesebuah negara. Namun, pelaksanaan konsep ini perlulah seiring dengan kefahaman masyarakat mengenainya. Ini kerana masyarakat selaku agen dalam menjadikan pelaksanaan konsep ini menjadi realiti. Hasil daripada kajian ini mendapati kefahaman masyarakat mengenai institusi wakaf masih di tahap sederhana. Masih terdapat segelintir masyarakat yang masih keliru dengan pengertian wakaf serta masih tidak dapat membezakan di antara wakaf dengan sedekah. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan kefahaman masyarakat perlulah giat dijalankan bagi menjadikan institusi wakaf berpotensi dalam membantu menjana pembangunan ekonomi ummah, khususnya di Malaysia. RUJUKAN Afendi. (2012). Peranan Institusi Keagamaan Dalam Membangun Ekonomi Ummah: Universiti Teknologi Mara. Amini. (2013). Kajian Pelan Induk Transformasi Pembangunan Hartanah Wakaf di Malaysia. Kertas Cadangan Penyelidikan Untuk Yayasan Wakaf Malaysia: Universiti Putra Malaysia. Anan. (2012). Pembangunan Tanah Wakaf : Cabaran dan Harapan. Seminar Peletakhakan Tanah Wakaf. Anan. (2012). Pembangunan Wakaf Pengalaman Malaysia. Seminar Wakaf Serantau. Asykin. (2013). Potensi Wakaf Korporat kepada Pemilikan Ekuiti Muslim: Kajian di Wakaf An-Nur Corporation. Prosiding PERKEM VIII. Jilid 1(2013) Azri. (2008). Pelaksanaan Skim Wakaf Tunai Oleh Yayasan Waqaf Malaysia. Jurnal Pengurusan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Vol.2 No.2(2008): Baharuddin. (2006). Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan): Universiti Teknologi Mara. 381

10 Farhana. (2014). Community Awareness and Understanding of Waqf in Malaysia: Experience of the States Islamic Religious Council. Muktamar Waqf IQLIMI 2014: Universiti Sains Islam Malaysia. Norhaliza. (2009(. Categorization of Waqf Lands and their Management Using Islamic Investment Models: the Case of the State of Selangor, Malaysia: Universiti Islam Antarabangsa. Norizah. (2014). Peranan Wakaf Dalam Penjagaan Kesihatan Dan Perubatan Dari Perspektif Responden: Kajian Kes di Hospital An-Nur. Muktamar Waqf IQLIMI 2014: Universiti Sains Islam Malaysia. Saharudin, Saifoul & Jamal. (2003). Tinjauan Isu-isu Yang Membataskan Penggunaan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Ummah di Malaysia. Jurnal Syariah. Vol.11: 2(2003):

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT Universiti Teknologi Malaysia i PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

COMMUNITY AWARENESS AND UNDERSTANDING OF WAQF IN MALAYSIA: EXPERIENCE OF THE STATES ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL

COMMUNITY AWARENESS AND UNDERSTANDING OF WAQF IN MALAYSIA: EXPERIENCE OF THE STATES ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL COMMUNITY AWARENESS AND UNDERSTANDING OF WAQF IN MALAYSIA: EXPERIENCE OF THE STATES ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL Farhana Mohamad Suhaimi 1 Asmak Ab Rahman 2 ABSTRACT This study aims to identify the awareness

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID Ahmad Redzaudin Ghazali, Dr. Md Noor Hussin, Dr. Khairatul Aqmar Abd Latif, Mohammad Rofian Ismail, Wan Muhammad Akhyar Ab Shatar

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN

PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN Muhammad Nur Aiman Bin Zulkifli 1 Nur Fatihah Binti Lockman 2 Filzah Farah Binti Zainoddin 3 Fakulti Undang Undang, Governan

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

APLIKASI PRINSIP BERKEKALAN WAKAF DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERPILIH: PERSPEKTIF PERUNDANGAN

APLIKASI PRINSIP BERKEKALAN WAKAF DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERPILIH: PERSPEKTIF PERUNDANGAN Aplikasi Prinsip Berkekalan Wakaf di IPT Terpilih APLIKASI PRINSIP BERKEKALAN WAKAF DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERPILIH: PERSPEKTIF PERUNDANGAN Application of Perpetuity Principle of Waqf in Some Selected

More information

TAHAP PENGETAHUAN HIBAH HARTANAH DALAM PERANCANGAN HARTA ORANG ISLAM

TAHAP PENGETAHUAN HIBAH HARTANAH DALAM PERANCANGAN HARTA ORANG ISLAM Volume: 2 Issue: 5 [September, 2017] pp.79-89] Journal of Islamic, Social, Economics, and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com TAHAP PENGETAHUAN HIBAH HARTANAH DALAM PERANCANGAN

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU Siti Saufirah Mohd Tahir 1, Hairunnizam Wahid 2 & Sanep Ahmad 3 ABSTRACT The amount collected in the

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA)

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) Norzalina Zainudin, NurNaddia Nordin, Aza Shahnaz Azman, Teh Suhaila

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal ISLAMIYYAT 34 (2012): 13-25 Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal The Understanding of Middle Class Muslim Women in the Klang Valley towards Liberal Islam Azalina

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka PROSIDING PERKEM VIII, JILID 2 (2013) 926-937 ISSN: 2231-962X Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka Ili Diyana Yusop Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan

More information

Nurul Asmak Liana Binti Bakar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor

Nurul Asmak Liana Binti Bakar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor Jurnal Ulwan Ulwan s Journal Jilid 1 2017 : 43-62 HALANGAN PELAKSANAAN SOLAT FARDHU DALAM KALANGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) PENGLIHATAN DI PERSATUAN ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MALAYSIA (PERTIS)

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA Jurnal Syariah, Jil. 25, Bil. 1 (2017) 1-22 Shariah Journal, Vol. 25, No. 1 (2017) 1-22 FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN,

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

Kata kunci: Alam sekitar, kerajaan, keselamatan, kepenggunaan, kesihatan, media massa, NGO, pencemaran, pendidikan alam sekitar.

Kata kunci: Alam sekitar, kerajaan, keselamatan, kepenggunaan, kesihatan, media massa, NGO, pencemaran, pendidikan alam sekitar. PERSPEKTIF PENGGUNA SABAH TERHADAP TAHAP ALAM SEKITAR Mohd Hamdan Adnan I & Diana Demiyah 2 Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah 1 hamdanadnan@ums.edu.my 2 diana.demiyah@ums.edu.my

More information

MODEL PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR

MODEL PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR MODEL PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR 1 Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, 2 Zulkefli Aini, 1 Mohd Hakim Arshad, 1 Ahmad A toa Mokhtar, 1 Ahmad Fauzi Shahar, & 1 Nur Fida iy Salahuddin yusufmarlon@kuis.edu.my,zulaini@ukm.edu.my,

More information

KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN

KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN Dr. Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Dr. Zulkefli Hj Aini, Mohd Hakim Arshad, Ahmad A toa Mokhtar& Ahmad Fauzi Shahar Fakulti Pengajian

More information

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI?

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 1 (2009) 89-112 Shariah Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 89-112 PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Hairunnizam Wahid

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Jurnal Syariah, Jil. 22, Bil. 2 (2014) 289-294 Shariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014) 289-294 ULASAN BUKU Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini

More information

PEMBANGUNAN DANA WAKAF : KAJIAN DI PERBADANAN WAKAF SELANGOR

PEMBANGUNAN DANA WAKAF : KAJIAN DI PERBADANAN WAKAF SELANGOR PEMBANGUNAN DANA WAKAF : KAJIAN DI PERBADANAN WAKAF SELANGOR Hasliza binti Talib Jabatan Kefahaman dan Pemikiran Islam Pusat Pengajian Teras, KUIS hasliza@kuis.edu.my Nazneen binti Ismail Jabatan Usuluddin

More information

PEMBANGUNAN TANAH WAKAF MELALUI HOTEL WAKAF: STRATEGI LAUTAN BIRU NASIONAL

PEMBANGUNAN TANAH WAKAF MELALUI HOTEL WAKAF: STRATEGI LAUTAN BIRU NASIONAL PEMBANGUNAN TANAH WAKAF MELALUI HOTEL WAKAF: STRATEGI LAUTAN BIRU NASIONAL WAKAF LAND DEVELOPMENT THROUGH HOTEL WAKAF: NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY Mohd Haiyazid bin Mohammad Sanep bin Ahmad ABSTRAK Kajian

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015)

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 121-133 www.ukm.my/jhadhari RELIGIO-HERMENEUTIK SEBAGAI MODEL PENYELIDIKAN DALAM KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN (Religious-Hermeneutics as a Research Model in the Field of

More information

KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT)

KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT) KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT) Aza Shahnaz Azman, Norzalina Zainudin, Latifa Bibi Musafar Hameed Jabatan Ekonomi, Fakulti

More information

Dr. Alias bin Azhar 1 Wan Suhairan Binti Wan Ahmad 2. Kata kunci: Skim Wakaf kaki, wakalah, Jawatankuasa Masjid JHLCB

Dr. Alias bin Azhar 1 Wan Suhairan Binti Wan Ahmad 2. Kata kunci: Skim Wakaf kaki, wakalah, Jawatankuasa Masjid JHLCB PENAWARAN SKIM WAKAF KAKI: KAJIAN KES DI BAHAGIAN WAKAF MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH (THE OFFERING OF SCHEMES WAQF OF FEET: CASE STUDY AT THE WAQF DEPARTMENT OF KEDAH ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL) Dr.

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor

Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor PROSIDING PERKEM VIII, JILID 1 (2013) 28-37 ISSN: 2231-962X Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor Hairunnizam Wahid Sanep Ahmad Pusat Pengajian Ekonomi,

More information

vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN v ABSTRAK Pembangunan Koridor merupakan salah satu langkah kerajaan bagi membangunkan kawasan luar bandar serta mengurangkan kadar ketaksamaan wilayah. Di Sarawak, Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

TRANSFORMASI INSTITUSI PELAKSANA WAKAF: KES WAQAF AN-NUR CORPORATION

TRANSFORMASI INSTITUSI PELAKSANA WAKAF: KES WAQAF AN-NUR CORPORATION TRANSFORMASI INSTITUSI PELAKSANA WAKAF: KES WAQAF AN-NUR CORPORATION TRANSFORMATION OF WAQF INSTITUTION: CASE OF WAQAF AN-NUR CORPORATION Nurul Asykin Mahmood 1 Ruzian Markom 2 ABSTRAK Peranan dan sumbangan

More information

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: 1823-884x PENGARUH ASPEK SPIRITUALITI TERHADAP STRATEGI DAYA TINDAK GOLONGAN WANITA DEWASA AWAL (The Effects of Spirituality Aspect towards Coping Strategies among Early

More information

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) 293-324 ISSN: 2231-962X KEBERKESANAN LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM MENGURANGKAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA (EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Norfadilah Bahari 1 norfadilah@kuis.edu.my Nurul Wajhi Ahmad 2 nurulwajhi@kuis.edu.my Wan Shahdila Shah Shahar 3 wanshahdila@kuis.edu.my Khairul Anwar Ahmad 4

More information

Wakaf: Sumbangan Yang Dipinggirkan. Waqf: An Abandoned Philanthropy

Wakaf: Sumbangan Yang Dipinggirkan. Waqf: An Abandoned Philanthropy Wakaf: Sumbangan Yang Dipinggirkan Waqf: An Abandoned Philanthropy Dr Hjh Mas Nooraini Hj Mohiddin 1 ABSTRAK Wakaf merupakan salah satu bentuk sumbangan yang kurang popular jika dibandingkan dengan sedekah,

More information

KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Kaedah Muafakat dalam Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Consensual Agreement Method

More information

KEPERLUAN PEMEGANG KEPENTINGAN INSTITUSI ZAKAT TERHADAP ITEM MAKLUMAT PELAPORAN PRESTASI NOOR FADZILAH SHAFIE Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) RUHANITA MAELAH NORIDA BASNAN Fakulti Ekonomi

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA

PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA PENGENALAN Nadisa Astawi 1 Ilhaamie Abdul Ghani Azmi 2 Iskandar 3 Kemiskinan

More information

FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA?

FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA? FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA? Nama Pelajar: Nazrin Nasriq Bin Lapalopo No Matriks: BA16110166 PENGENALAN Tindakan perusahaan

More information

PENGURUSAN SUMBANGAN KEPADA MANGSA BANJIR: PENENTUAN KEPERLUAN ASAS BERASASKAN INDEKS SYARIAH MALAYSIA 1

PENGURUSAN SUMBANGAN KEPADA MANGSA BANJIR: PENENTUAN KEPERLUAN ASAS BERASASKAN INDEKS SYARIAH MALAYSIA 1 PENGURUSAN SUMBANGAN KEPADA MANGSA BANJIR: PENENTUAN KEPERLUAN ASAS BERASASKAN INDEKS SYARIAH MALAYSIA 1 MANAGEMENT OF CONTRIBUTION TO FLOOD VICTIMS: DETERMINATION OF BASIC NEEDS BASED ON MALAYSIA SHARIAH

More information

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia SRI WAHYU SAKINA AHMAD SANUSI Department of Accounting and Finance, Faculty of Management and Muamalah sriwahyu@kuis.edu.my NURAULIANI

More information

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor ISLAMIYYAT 38(1) 2016: 25-34 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3801-03) Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor The Zakat Distribution Management of Majlis Agama

More information

KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT

KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017 Editors: Mohd Nasran Mohamad, Muhamad Razak Idris, Farid Mat Zain, Cheloh Khaegphong, Anis Pattanaprichawong

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

ANALISIS LATARBELAKANG DAN SIKAP BELIA TERHADAP PEMIKIRAN TIDAK BERAGAMA

ANALISIS LATARBELAKANG DAN SIKAP BELIA TERHADAP PEMIKIRAN TIDAK BERAGAMA ANALISIS LATARBELAKANG DAN SIKAP BELIA TERHADAP PEMIKIRAN TIDAK BERAGAMA Zainora bt Daud Norsaleha Mohd. Salleh Noorhafizah Mohd. Haridi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor zainora@kuis.edu.my

More information

TERMA DAN SYARAT. PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS)

TERMA DAN SYARAT. PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS) TERMA DAN SYARAT PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS) PENTING : SILA BACA KESELURUHAN TERMA DAN SYARAT DENGAN TELITI DAN PASTIKAN ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU DENGAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERSEBUT

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

MODAL INSAN KOPERASI :

MODAL INSAN KOPERASI : DIMENSIKOOP MODAL INSAN KOPERASI : INOVASI DAN TRANSFORMASI MEMPERKASA SEKTOR KOPERASI Norshuhadah Abd Malik Pusat Keusahawanan Koperasi dan Peruncitan Pengenalan Inovasi Perkataan inovasi amat berkait

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD

KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD Jurnal Komunikasi KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD Suraini Ghazali, Hasrina Mustafa & Bahiyah

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA. 22 Mac Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan

Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA. 22 Mac Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA Memartabatkan Emas Dalam Sistem Kewangan Islam 22 Mac 2016 Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Penyunting Salmy Edawati

More information

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR DECEMBER 2017 VOL. 10 NO. 1 ISSN: 2232-1047 eissn: 0127-8886 www.jfatwa.usim.edu.my CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR A PROPOSAL FOR CREATING

More information

Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu Sorotan Ringkas. Mohd Norhusairi Mat Hussin 1 Mohd Hafiz Jamaludin 2 ABSTRAK

Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu Sorotan Ringkas. Mohd Norhusairi Mat Hussin 1 Mohd Hafiz Jamaludin 2 ABSTRAK AL-BASIRAH Volume 6, No. 1, pp: 79-96, December 2016 AL-BASIRAH Journal Homepage: http://e-journal.um.edu.my/publish/albasirah/ البصرية Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu

More information

KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM BERKAITAN ISU-ISU SEMASA DALAM PENYUSUAN

KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM BERKAITAN ISU-ISU SEMASA DALAM PENYUSUAN KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM BERKAITAN ISU-ISU SEMASA DALAM PENYUSUAN Nora inan Bahari Pensyarah, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor E-mel: norainan@kuis.edu.my

More information

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT Mazlina Che Malek, Suhaidah Ibrahim, Nadwatul Husna Mustapha mazlinamalek@kuis.edu.my, suhaidah_ibrahim90@yahoo.com, nadwatul@kuis.edu.my

More information

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FUNDAMENTALS ENTREPRENEURSHIP ETR 300) DAMAI SAUJANA HOMESTAY AGENCY PREPARED FOR: ASSOC. PROF. DR. ISMAIL BIN AB. WAHAB PREPARED BY: MUSA BIN TOMPANG MASLIANA BINTI MOHAMAT

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Muhammad Nur Bin Ruhaizad *, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi,

More information

KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN BANK ISLAM

KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN BANK ISLAM Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 4, No. 2, December 2017: 31-45 KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN

More information

PENDAHULUAN. melahirkan dan mengembangkan zuriat manusia dengan cara yang halal 2

PENDAHULUAN. melahirkan dan mengembangkan zuriat manusia dengan cara yang halal 2 Pendahuluan PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN Perkahwinan adalah suatu ikatan yang terbentuk antara lelaki dan perempuan yang berlandaskan syariat Islam 1 dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dalam

More information