Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja"

Transcription

1 Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor, Malaysia NOOR RAUDHIAH ABU BAKAR Department of Accounting and Finance Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor, Malaysia ABSTRAK Kajian ini mengkaji hubungan antara kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan perspektif etika kerja Islam dengan komitmen kerja. Responden kajian terdiri dari pensyarahpensyarah di sebuah IPTS di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dan kutipan data adalah melalui borang soal selidik. Responden kajian terdiri dari 100 orang pensyarah yang telah menjawab borang soal selidik tersebut. Kaedah analisis kolerasi pearson digunakan untuk menguji hipotesis kajian mendapati wujudnya hubungan yang signifikan antara ketiga-tiga faktor dengan komitmen kerja. Hasil kajian menunjukkan komitmen pekerja boleh ditingkatkan dengan peningkatan kualiti perkhidmatan, peningkatan persekitaran budaya kerja cemerlang dan peningkatan persekitaran tentang etika kerja Islam. Kata kunci: kualiti perkhidmatan,budaya bekerja cemerlang, etika kerja islam, komitmen pekerja ABSTRACT This study examines the relationship between service quality, excellent working culture and Islamic work ethic perspective with work commitment. Respondents of the study consisted of lecturers in one IPTS in Malaysia. This study is a quantitative study and the collection of data is through questionnaire. Respondents of the study consisted of 100 lecturers who answered the questionnaires. The pearson correlation analysis method used to test the hypothesis of the study found a significant relationship between the three factors and work commitment. The findings show that employees commitment can be enhanced by improving the quality of services, enhancing the culture of excellence and enhancing the environment of Islamic work ethics. Keywords: service quality, excellent working culture, Islamic work ethics, employees commitment 153

2 PENDAHULUAN Pekerja merupakan aset yang paling penting dalam sesebuah organisasi. Apabila organisasi mempunyai pekerja yang berkomitmen tinggi serta berdedikasi, ia membolehkan organisasi tersebut mancapai matlamat atau objektif yang telah digariskan dan seterusnya membawa kepada kecemerlangan organisasi. Komitmen yang tinggi dari pekerja dapat ditingkatkan dengan adanya kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan pendedahan etika kerja seseorang individu. Pengurusan sumber manusia sangat memainkan peranan mendorong pekerja ke arah mencapai tujuan atau matlamat organisasi. Komitmen pekerja amat penting bagi memastikan sesebuah organisasi mencapai matlamat. Sehubungan dengan itu, untuk memberikan komitmen yang baik pekerja seharusnya mengetahui strategi dan daya tindakan yang betul dan sesuai dalam merancang pelan tindakan untuk memberikan sepenuh komitmen dalam tugasan yang diberikan. Walau bagaimanapun produktiviti sesebuah organisasi akan merosot sekiranya komitmen pekerja terhadap tugasnya terganggu bila mana seorang individu tidak berpuas hati terhadap tugasannya. Terdapat dua aspek yang dapat menunjukkan komitmen pekerja terhadap organisasi dimana tempat mereka bekerja iaitu kesetiaan dan penglibatan (Daud, 2010). Kesetiaan yang dimaksudkan ialah perasaan sayang dengan organisasi dan ingin kekal untuk menjadi sebahagian daripada organisasi. Penglibatan pula berusaha dengan bersungguh tanpa paksaan demi kepentingan sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat yang ingin dicapai. Tambahan pula, komitmen merupakan sifat yang berkembang secara perlahan tetapi konsisten serta lebih stabil (Porter et. al, 1974). Walaupun komitmen adalah sifat yang boleh dipupuk tetapi sering terlepas pandang oleh pihak pengurusan dalam aspek pentadbiran sumber manusia. Menurut Yahya, Johari, Adnan, Isa dan Daud (2008), pihak pengurusan seringkali terlepas pandang dan kurang memberi perhatian terhadap aspek pembangunan insan dan seterusnya akan membawa kepada tahap komitmen yang rendah dalam kalangan pekerja. Menurut Mohamad dan Abidin (2008) pula, komitmen pekerja terhadap organisasi juga dipengaruhi secara tidak lansung oleh keselesaan bekerja seseorang individu. Hal ini kerana pekerja memerlukan sokongan dari segi fizikal dan emosi. Oleh itu, peranan seorang ketua sangat penting dalam organisasi untuk memperkukuhkan dan mengekalkan pekerja kepada organisasi dengan membina kesetiaan antara pekerja dan organisasi. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi komitmen pekerja, kertas kerja ini hanya melihat tiga faktor iaitu kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang, dan etika kerja Islam kerana faktor ini penting di dalam organisasi. Faktor-faktor ini dipilih kerana tiada lagi kajian yang menggabungkan antara ketiga-tiga faktor ini dan ketiga-tiga faktor ini juga tidak diuji hubungannya dengan komitmen pekerja oleh kajian lepas, maka kajian ini mengkaji hubungan antara kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan etika kerja Islam dengan komitmen kerja.. Kajian ini ingin melihat aspek Islamik dalam setiap faktor untuk mempengaruhi komitmen pekerja. KAJIAN LITERATUR Kajian literatur bagi kertas kerja ini dimulakan dengan perbincangan mengenai komitmen kerja dan seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kerja kerja ini cuma mengemukakan 3 faktor yang dijangka dapat mempengaruhi komitmen kerja iaitu kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan etika kerja Islam. 154

3 Komitmen kerja telah dibuktikan oleh kajian lepas amat penting dalam meningkatkan prestasi pekerja tersebut dan seterusnya meningkatkan prestasi organisasi. Menurut Gulverson (2002), organisasi selalunya amat menghargai komitmen pekerjanya memandangkan pekerja yang menpunyai komitmen yang tinggi lebih cenderung untuk dikaitkan dengan hasil kerja yang baik seperti peningkatan produktiviti, kepuasan kerja, kurangnya kadar ponteng kerja, kestabilan suasana kerja dan sebagainya. Tambahan pula, menurut Bennett&Durkin (2000), pekerja yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi lebih mudah untuk memberikan sumbangan tenaga kerja yang lebih seperti inovasi dan kreativiti di mana ia akan menyumbang ke arah keupayaan organisasi yang lebih tinggi. Oleh itu, komitmen pekerja ke atas organisasi adalah satu cabang pengurusan sumber manusia yang perlu ditadbir sebaik mungkin, sepertimana setiap organisasi harus memberikan perhatian kepada aset sumber manusia iaitu pekerja. Komitmen pekerja kepada tugasnya boleh dicapai bilamana mereka mematuhi disiplin, nilai dan etika kerja serta memiliki sikap dan penilaian positif dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada mereka. Nilai sikap positif ini boleh diukur melalui apabila seseorang pekerja berasa seronok dan gembira mulakan harinya dengan pekerjaan. Suasana kerja yang telah dibawa oleh sikap dan nilai keseronokan bekerja ini juga mampu mewujudkan amalan positif yang menjadikan kerja yang dibuat itu sebagai ibadat, komitmen yang tinggi di kalangan pekerja dapat menyuntik semangat seharian bekerja serta sedia untuk bekerjasama antara pekerja dan majikan. Dalam Islam bekerja adalah suatu tuntutan, keperluan dan merupakan ibadat yang dituntut oleh Allah S.W.T. Ia seharusnya dilaksanakan dengan penuh amanah dan bertanggungjawab supaya mendapat balasan yang baik pada hari akhirat kelak. Oleh yang demikian, bekerja adalah tuntutan agama dan ia boleh ditunjukkan dengan kesungguhan kerja yang dilaksanakan untuk kepentingan diri dan masyarakatnya. Selain dari itu, setiap perkara yang dilakukan adalah bermula daripada diri sendiri. Sebagai contoh memupuk perasaan gembira untuk pergi ke tempat kerja ataupun tidak meletakkan pekerjaan sebagai suatu perkara yang mendatangkan tekanan yang hebat didalam diri. Anggaplah pekerjaan itu sebagai hiburan dan juga ibadah seperti tempat untuk membina silaturrahim dan hubungan dengan orang lain. Oleh itu, anda akan lebih seronok untuk pergi ke tempat kerja. Menurut kajian oleh Graham (1998), terdapat hubungan antara keseronokan dan kepuasan terhadap persekitaran mampu mempengaruhi perilaku pekerja dalam organisasi ia akan memberi kesan terhadap keseronokan seseorang untuk bekerja. Keseronokan bekerja yang dicapai inilah yang akan menjadi nadi serta tonggak kepada kecemerlangan organisasi serta membantu pekerja memberikan komitmen yang baik dalam segala tugasan yang diamanahkan kepadanya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi komitmen kerja, dan masih terdapat banyak juga faktor penting yang belum diuji. Kajian ini memilih untuk melihat faktor dari segi kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan perspektif etika kerja Islam. Kualiti perkhidmatan menurut perspektif Islam. Kualiti perkhidmatan memainkan peranan penting dalam memastikan sesebuah organisasi mampu bersaing dan mengekalkan prestasi yang cemerlang. Ini adalah kerana kualiti perkhidmatan yang baik merupakan salah satu strategi persaingan yang dapat meningkatkan prestasi individu yang bekerja serta meningkatkan prestasi organisasi. 155

4 Menurut Mamat, K. (2003), perkhidmatan yang berkualiti adalah sebahagian daripada perkara asas kepada organisasi untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Apabila matlamat telah dicapai secara automatiknya komitmen kerja seseorang individu telah meningkat. Jelaslah bahawa kualiti perkhidmatan amat penting untuk meningkatkan komitmen kerja seseorang individu. Selain itu, dalam mewujudkan kesedaran untuk meningkatkan kualiti dalam setiap perkhidmatan yang disediakan kini bukan lagi menjadi perkara mudah malahan ia akan menjadi satu tanggungjawab yang berat untuk dilaksanakan kepada organisasi. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang bermaksud Sesungguhnya Allah menyukai seseorang jika apabila kamu melakukan sesuatu tugasan, maka kamu akan melakukan dengan tekun. Menurut hadis tersebut, istiqamah dan tekun dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan akan memberikan impak yang positif iaitu akan diredhai dan disukai oleh Allah S.W.T. Kualiti kerja dalam Islam adalah jelas berdasarkan perintah Allah S.W.T dalam firmannya yang bermaksud sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia di mana mereka mengajak manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar serta beribadat kepada Allah. Menurut Salleh M. (1991), kualiti yang dimaksudkan di sini merujuk kepada kepuasan hati pelanggan dan keperluan yang ditetapkan. Kerja yang berkualiti yang menjadi amalan kerja bersama apabila diperkukuhkan dengan sistem, proses, prosedur dan peraturan yang jelas akan membentuk kualiti perkhidmatan yang baik. Seterusnya menurut Wan Omar (1996), untuk menjadikan sesuatu kerja itu berkualiti, konsep dan nilai yang diajar dalam ajaran Islam perlu disemai dan dipraktikkan dalam urusan seharian. Budaya bekerja cemerlang menurut perspektif Islam Menurut Sharifah Hayaati al-qudsy (2008) menyatakan, budaya bekerja cemerlang adalah satu konsep dan pendekatan pengurusan pentadbiran yang telah diamalkan di Malaysia sejak tahun 1989 lagi. Konsep ini juga telah memberi penekanan kepada penghasilan pekerja yang mempunyai tanggungjawab atau kebolehpercayaan yang tinggi. Oleh itu, penjelasan tentang konsep budaya bekerja cemerlang juga turut dikaji dari perspektif Islam untuk menerangkan bagaimana Islam memberikan penegasan terhadap nilai-nilai murni dalam perkhidmatan. Menurutnya lagi, budaya bekerja cemerlang adalah satu usaha yang menitikberatkan suasana bekerja yang baik ke arah tingkah laku dan perlaksanaan kerja yang berkesan pada setiap peringkat perkhidmatan sama ada dilakukan secara formal atau tidak, tanpa mengambil kira sama ada dilakukan bagi mencapai sesuatu matlamat ataupun dalam melaksanakan rutin perkhidmatan seharian. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali (1973), menyatakan Islam amat menitikberatkan persoalan kecemerlangan dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu. Malah dalam laungan azan juga telah terkandung ayat yang menyeru seseorang individu kearah kecemerlangan iaitu hayya ala al-falah. Jelaslah disini Islam amat menuntut umatnya untuk berusaha kearah kecemerlangan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan atau tugasan. Antara ciri-ciri cemerlang ialah apabila sesuatu pekerjaan itu dilaksanakan dengan berkualiti. Maksud berkualiti disini ialah apabila melakukan sesuatu pekerjaan atau tugasan itu mestilah tekun, khusyuk, ikhlas, konsisten, amanah, bertanggungjawab dan sebagainya. Menurut Sharifah Hayaati al-qudsy (2008), proses awal dalam melahirkan suatu budaya kerja yang cemerlang adalah dengan membentuk sikap pekerja terhadap bekerja. Robert Kreitner dan Angelo Kinichi (2004), menyatakan sikap budaya bekerja cemerlang dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama penglibatan dalam kerja, kedua kepuasan kerja dan yang ketiga komitmen kerja. Menurutnya ketiga-tiga ini berkait antara satu sama lain. 156

5 Menurut Ahmad Shukri Mohd Nain (2002), penglibatan dalam kerja membawa maksud seseorang pekerja harus memainkan peranannya dalam organisasi tersebut. Mereka mestilah lebih bercita-cita dalam mencapai matlamat organisasi serta bekerja dengan sukarela. Yang kedua kepuasan kerja pula bermaksud seseorang pekerja itu mestilah merasa gembira dengan kerjaya yang dilakukannya. Manakala faktor yang ketiga komitmen kerja membawa maksud seseorang pekerja itu mestilah melakukan sesuatu tugasannya dengan bersungguh-sungguh serta sentiasa berdedikasi dalam melaksanakan Sesuatu tugasan. Ketiga- tiga faktor ini dapat mempertingkatkan kualiti, produktiviti dan prestasi pekerja terhadap organisasi. Sekiranya faktor ini dapat dibudayakan oleh setiap individu yang bekerja, ia akan melahirkan suatu budaya kerja yang cemerlang. Disebut dalam sepotong hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu membuat sesuatu pekerjaan hendaklah dilakukan dengan tekun. Oleh itu, budaya bekerja cemerlang patut diamalkan dalam setiap organisasi agar lebih meningkatkan komitmen pekerja dan organisasi. Etika Kerja Islam Etika kerja bagi semua peringkat kehidupan adalah di mana objektif jangka panjang di dunia ini perlu dikaitkan dengan objektif jangka yang sebenarnya iaitu beribadah kepada Allah S.W.T dan memohon keredaannya (Mahiyaddin, 2009). Nilai-nilai agama serta nilai moral perlu diambil kira semasa bekerja dan masa mestilah digunakan sebaik-baiknya oleh setiap individu yang bekerja. Selain itu, menurutnya lagi pengamalan nilai-nilai murni dalam etika Islam seperti amanah, dedikasi, disiplin, jujur, menahan diri dan takwa diperlukan oleh semua penganut Islam dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Menurut Muhammad Mustakim, Siti Arni Basir dan Wan Nor Hasniah Wan Husin (2014), etika kerja merupakan salah satu isu penting dalam pengurusan organisasi. Pencapaian organisasi dipengaruhi oleh etika kerja yang diamalkan oleh para pekerjanya. Jika etika kerja seseorang individu adalah baik, kurangnya masalah yang timbul di dalam organisasi. Islam sebagai agama yang lengkap memberikan garis panduan yang memberikan garis panduan yang menyeluruh tentang etika kerja yang sepatutnya diamalkan dalam sesebuah organisasi. Menurutnya lagi perkataan etika mempunyai makna yang tersendiri dalam Islam iaitu akhlak. Muhammad Al-Ghazali (1997: 309) menyatakan akhlak sebagai, Satu sikap yang berada dalam diri seseorang manusia yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa perlu berfikir dan biasanya berlaku secara spontan. Beliau menyatakan bahawa etika terbentuk melalui penyucian hati daripada perkara-perkara lain selain Allah. Setelah penyucian hati ini akan terbentuklah sikap yang benar-benar ikhlas dengan tidak dipengaruhi dengan perkara keduniaan. Menurut Abdallah (2010), etika kerja Islam adalah tanggungjawab sesuatu bidang pekerjaan dan boleh di kategorikan sebagai salah satu ibadah. Manakala bentuk perlaksanaannya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta perbuatan yang dipaparkan oleh Rasulullah S.A.W. Dengan adanya keimanan yang kuat terhadap Allah S.W.T penerapan akhlak yang mulia dapat dihayati sepenuhnya oleh seseorang insan. Antara nilai mulia yang ditekankan dalam Islam adalah bersikap jujur dan adil ketika melaksanakan sesuatu pekerjaan. Misalnya dalam organisasi perniagaan, Islam menekankan kejujuran dalam menentukan sesuatu timbangan agar dapat mengelakkan penganiayaan terhadap individu lain. Etika kerja Islam mestilah ada dalam diri seseorang pekerja demi meningkatkan komitmen pekerja. 157

6 Secara kesimpulan, faktor-faktor yang dikaji dalam kajian ini adalah kualiti perkhidmatan, budaya kerja Islam dan etika kerja Islam. Oleh itu ini membawa kepada 3 hipotesis kajian iaitu: i. Hipotesis Pertama Kualiti perkhidmatan yang bagus memainkan peranan penting dalam penghasilan kerja yang lebih baik. Semakin tinggi tinggi kualiti perkhidmatan, semakin tinggi komitmen kerja dan ini membawa kepada hipotesis pertama: H1: Terdapat hubungan positif di antara kualiti perkhidmatan dan komitmen kerja. ii. Hipotesis Kedua Budaya kerja cemerlang menekankan nilai-nilai murni dalam bekerja. Semakin tinggi tinggi budaya kerja cemerlang, semakin tinggi komitmen kerja dan ini membawa kepada hipotesis kedua: H2: Terdapat hubungan yang positif di antara budaya kerja cemerlang dan komitmen kerja. iii. Hipotesis Ketiga Etika kerja Islam mestilah ada dalam diri seseorang pekerja demi meningkatkan komitmen pekerja.semakin tinggi tinggi etika kerja Islam, semakin tinggi komitmen kerja dan ini membawa kepada hipotesis ketiga: H3: Terdapat hubungan yang positif di antara etika kerja Islam dan komitmen kerja. METODOLOGI Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dan dalam kajian ini, data diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada seramai 120 orang pensyarah di sebuah IPTS. Hanya 100 borang telah diterima dan 20 borang lagi tidak dikembalikan. Soal selidik kajian ini diadaptasi daripada kajian Zainab Salleh (2014). HASIL KAJIAN Analisis Demografi Responden Demografi merujuk kepada maklumat daripada latar belakang responden yang telah dikumpul dalam kajian ini. Responden dalam kajian ini adalah seramai 100 orang yang terdiri daripada pensyarah di sebuah IPTS. Dalam kajian ini, pengkaji telah menyediakan enam soalan bagi mendapatkan latar belakang responden. Enam soalan tersebut terdiri daripada jantina, umur, status, tahap pendidikan, tempoh perkhidmatan dan jawatan. Jadual 1 Latar Belakang Responden Demografi Kekerapan Peratus% Jantina: Lelaki Perempuan Umur 21 hingga 30 tahun hingga 40 tahun hingga 50 tahun tahun dan ke atas

7 Status: Bujang Berkahwin Bercerai Tahap Pendidikan: Diploma 0 0 Ijazah Sarjana Muda Sarjana Doktor Falsafah Tempoh Perkhidmatan: Kurang dari 1 tahun ke 5 tahun tahun tahun ke atas Jawatan: Pensyarah Pensyarah kanan Pensyarah muda Jadual 1 menunjukkan data demografi responden dan berdasarkan Jadual 1 sebanyak 45 responden kajian terdiri daripada kalangan lelaki manakala sebanyak 55orang terdiri daripada kalangan wanita. Majoriti responden kajian berumur antara 31sehingga40 tahun iaitu sebanyak 39.0%. Seterusnya peratusan dan kekerapan kedua yang tertinggi adalah dikalangan umur 21 sehingga 30 tahun yang meliputi sebanyak 31.0%. Kemudian diikuti oleh pensyarah yang berumur 41sehingga 50 tahun iaitu 23.0%. Namun, hanya terdapat 7 orang pensyarah yang berumur 51 tahun ke atas. Berdasarkan kepada Jadual 1, menunjukkan bahawa pensyarah yang sudah berkahwin mempunyai peratusan dan kekerapan yang tinggi iaitu sebanyak 66.0%, diikuti oleh pensyarah yang belum berkahwin ataupun bujang iaitu sebanyak 34.0%. Manakala tiada responden yang berstatus bercerai. Jadual 1 juga menunjukkan majoriti responden adalah berkelulusan di peringkat Sarjana iaitu sebanyak 61.0%. Sebanyak 35% responden kajian berkelulusan di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan seterusnya peratusan yang terendah aadalah kelulusan Doktor Falsafah iaitu sebanyak 4.0% sahaja. Tempoh perkhidmatan responden majoritinya adalah 1 ke 5 tahun iaitu sebanyak 45.0%. Ini diikuti sebanyak 43.0% yang berkhidmat selama 6 ke 10 tahun. Seterusnya adalah sebanyak 10.0% iaitu berkhidmat selama 10 tahun keatas dan hanya 2% yang berkhidmat kurang daripada 1 tahun. Majoriti responden kajian adalah berjawatan pensyarah iaitu sebanyak 68.0%. Manakala peratusan kedua tertinggi adalah pensyarah muda iaitu sebanyak 24.0%. Dan yang seterusnya adalah sebanyak 8.0% adalah terdiri daripada golongan pensyarah kanan. Pernyataan Negatif Di dalam borang soal selidik yang telah disediakan terdapat satu sahaja soalan yang berbentuk negatif. Soalan tersebut adalah daripada bahagian D soalan bernombor 7 dan soalan tersebut telah direkod sebagai soalan yang negatif dan telah dikod kembali bagi tujuan analisis. Ujian Kebolehpercayaan Ujian kebolehpercayaan data dinilai dari segi konsistensinya. Soal selidik boleh dipercayai jika jawapan responden terhadap soal selidik adalah konsisten dan boleh dilihat dengan melihat nilai cronbach alpha bagi setiap pembolehubah. Jadual 2 menunjukkan hasil ujian kebolehpercayaan data. 159

8 Pembolehubah Jadual 2: Ujian Kebolehpercayaan (cronbach Alpha) Bilangan item Komitmen pekerja Kualiti perkhidmatan Budaya bekerja cemerlang Etika kerja islam Cronbach alpha Jadual 2 menunjukkan nilai cronbach alpha bagi kesemua pembolehubah. Instrumen pengukuran pembolehubah komitmen pekerja memiliki 11 item dan kesebelas item ini menunjukkan nilai cronbach alpha Bagi pembolehubah kualiti perkhidmatan kesemua instrumen pengukurannya masih kekal dan hasil dari ujian kebolehpercayaan data mendapati nilai cronbach alpha 0.75 juga mengekalkan semua item. Pembolehubah seterusnya adalah budaya bekerja cemerlang item masih dikekalkan iaitu sebanyak 7 item. Hasil dari ujian yang telah dibuat nilai cronbach alpha adalah Pembolehubah etika kerja islam ini juga masih dikekalkan itemnya iaitu sebanyak 6 item dan keboleh percayaan data mendapati nilai bagi pembolehubah ini adalah Nilai croncbach alpha bagi setiap pembolehubah melebihi 0.5 menunjukkan bahawa semua pembolehubah boleh dipercayai dan konsisten. Bahagian berikutnya pula akan membincangkan analisis deskriptif bagi setiap pembolehubah. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk melihat taburan nilai bagi setiap pembolehubah. Jadual 3 menunjukkan hasil analisis deskriptif bagi semua pembolehubah. Jadual 3 Analisis Deskriptif Pembolehubah Pembolehubah Minima Maksima Min Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan Budaya Bekerja Cemerlang Etika Kerja Islam Hasil analisis deskriptif menunjukkan etika kerja Islam dikalangan responden kajian adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 4.5 dan nilai min ini juga menunjukkan tahap etika kerja dikalangan responden kajian amat tinggi. Ini diikuti dengan komitmen kerja sebanyak 4.2 dan seterusnya budaya kerja cemerlang Nilai min bagi kedua-dua pembolehubah ini juga menunjukkan tahap komitmen dan budaya kerja cemerlang juga adalah tinggi di kalangan responden kajian. Nilai min bagi kualiti perkhidmatan pula adalah 3.99 yang terendah namun menunjukkan secara purata kualiti perkhidmatan mengikut pandangan responden masih lagi tinggi. Analisis Korelasi Pengujian hipotesis bagi kajian ini adalah menggunakan analisis korelasi. Menurut Mukesh Kumar et al (2013), korelasi pearson digunakan untuk mengukur hubungan antara pemboleh ubah. Jadual 4 menunjukkan hasil analisis korelasi hubungan antara pembolehubah tidak bersandar dan pembolehubah bersandar. 160

9 Jadual 4: Kolerasi Hubungan antara Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam dengan Komitmen Kerja. Komitmen pekerja Kualiti perkhidmatan Budaya bekerja cemerlang Etika kerja islam Komitmen Pekerja Kualiti perkhidmatan Budaya Bekerja Cemerlang Etika Kerja Islam Pearson Correlation ** ** * Sig. (2-tailed) Pearson Correlation.387 ** **.281 ** Sig. (2-tailed) Pearson Correlation.335 **.520 ** ** Sig. (2-tailed) Pearson Correlation.242 *.281 **.341 ** 1 Sig. (2-tailed) Jadual 4 menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualiti perkhidmatan dengan komitmen pekerja iaitu nilai kolerasi sebanyak 38.7%. Ini menunjukkan bahawa nilai kolerasi sederhana. Manakala pembolehubah bersandar yang kedua iaitu budaya bekerja cemerlang juga mempunyai hubungan yang positif yang signifikan dengan komitmen kerja dengan nilai kolerasi sebanyak 33.5%, ini menunjukkan nilai kolerasi sederhana. Dan pembolehubah bersandar yang terakhir etika kerja Islam juga mempunyai hubungan yang positif yang signifikan terhadap komitmen kerja dengan nilai kolerasi pearson sebanyak 24.2%, tetapi ia menunjukkan nilai kolerasi sedikit rendah berbanding dengan kualiti perkhidmatan dan budaya bekerja cemerlang. Hipotesis satu menjangkakan terdapat hubungan yang positif di antara kualiti perkhidmatan menurut perspektif Islam dengan komitmen kerja. Dapatan kajian ini menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara kualiti perkhidmatan dengan komitmen kerja. Nilai korelasi Pearson tersebut ialah r = dan p = Dengan ini, H1 diterima. Hipotesis dua menjangkakan terdapat hubungan yang positif di antara budaya bekerja cemerlang menurut perspektif Islam dengan komitmen kerja. Dapatan kajian ini menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara budaya bekerja cemerlang dengan komitmen kerja. Nilai korelasi Pearson tersebut ialah r = dan p = Dengan ini, H2 diterima. Hipotesis 3 juga menjangkakan terdapat hubungan yang positif diantara etika kerja Islam dengan komitmen kerja. Dapatan kajian ini menjelaskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara etika kerja Islam dengan komitmen kerja. Nilai korelasi Pearson tersebut ialah r = dan p = Dengan ini, H3 diterima. Jadual 5 menunjukkan ringkasan perbincangan hasil kajian ini. Jadual 5: Perbincangan Hasil Kajian Objektif Kajian Hipotesis Kajian Hasil Kajian Kajian Lepas menyokong atau sebaliknya Hubungan antara kualiti perkhidmatan menurut perspektif Islam dengan komitmen kerja. Hubungan antara budaya bekerja Terdapat hubungan positif antara kualiti perkhidmatan menurut perspektif Islam dengan komitmen kerja. Terdapat hubungan yang positif di Positif dan signifikan. Hipotesis disokong. Positif dan signifikan. 161 Kajian lepas menyokong. Menurut Mamat, K. (2003), perkhidmatan yang berkualiti adalah sebahagian daripada perkara asas kepada organisasi untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Apabila matlamat telah dicapai secara automatiknya komitmen kerja seseorang individu telah meningkat. Kajian lepas menyokong menurut Ahmad Shukri Mohd Nain (2002), komitmen kerja

10 cemerlang menurut perspektif Islam dengan komitmen kerja. antara budaya bekerja cemerlang menurut perspektif islam dengan komitmen kerja Hipotesis disokong membawa maksud seseorang pekerja itu mestilah melakukan sesuatu tugasannya dengan bersungguh-sungguh serta sentiasa berdedikasi dalam melaksanakan Sesuatu tugasan. Hubungan etika kerja Islam dengan komitmen kerja Terdapat hubungan yang positif diantara etika kerja islam dengan komitmen kerja Positif dan signifikan. Hipotesis disokong. Kajian lepas menyokong. Menurut Rusniyati Binti Mahiyaddin (2009), Etika kerja merupakan salah satu isu penting dalam pengurusan organisasi. pencapaian organisasi dipengaruhi oleh etika kerja yang diamalkan oleh para pekerjanya. Jika etika kerja seseorang individu adalah baik, kurangnya masalah yang timbul di dalam organisasi serta boleh meningkatkan komitmen pekerja. Daripada hasil perbincangan kajian sebelum ini, kajian ini dapat menerangkan bahawa pentingnya kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan etika kerja Islam kerana ia akan meningkatkan lagi komitmen pekerja terhadap organisasi. Sumbangan kajian dapat menambahkan lebih lagi kajian yang berkaitan dengan komitmen pekerja dan dapat memberi komitmen yang baik kepada organisasi, pekerja dan juga Negara. Secara keseluruhannya, sumbangan kajian ini boleh digunakan oleh organisasi, pensyarah, pihak pengurusan dan setiap individu yang bekerja. KESIMPULAN Objektif kajian ini adalah untuk melihat hubungan antara kualiti perkhidmatan, budaya kerja cemerlang dan etika kerja Islam dengan komitmen kerja. Hasil kajian menunjukkan ketigatiga faktor memang mempengaruhi komitmen kerja secara positif dan signifikan. Ini juga menunjukkan semakin tinggi kualiti perkhidmatan, persekitaran budaya kerja cemerlang dan persekitaran etika kerja Islam akan meningkatkan lagi komitmen pekerja. Pihak pentadbiran organisasi perlu melihat kualiti perkhidmatan, budaya kerja cemerlang dan etika kerja Islam ini bagi meningkatkan komitmen pekerja dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi kerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Pihak pentadbiran boleh meningkatkan ketiga-tiga faktor ini dengan menekankan kepentingan faktor ini kepada keseluruhan pekerja dengan penganjuran seminar, kursus dan latihan berkaitan. Kajian ini juga melihat kesemua faktor dari segi Islamik dan ini juga menunjukkan penekanan agama penting dalam meningkatkan komitmen kerja. Hasil daripada kajian ini telah memberi implikasi kepada pihak-pihak tertentu. Antaranya ialah IPTS tersebut dan pekerja iaitu difokuskan kepada pensyarah sahaja. Hasil daripada kajian ini IPTS dapat mengetahui hubungan antara kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan etika kerja Islam dengan komitmen seseorang pekerja. Ini menunjukkan ketiga-tiga faktor ini penting untuk IPTS untuk meningkatkan lagi komitmen pekerja seterusnya dapat meningkatkan prestasi pekerja dan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya kajian ini para pekerja yang telah difokuskan kepada pensyarah sahaja dapat mengetahui kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan etika kerja yang mereka lakukan di organisasi adalah baik seterusnya dapat meningkatkan komitmen kerja terhadap organisasi. Limitasi kajian ini adalah kajian ini cuma dijalankan hanya di sebuah organisasi sahaja iaitu sebuah IPTS. Jumlah responden yang kecil iaitu seramai 100 orang sahaja berikutan jumlah 162

11 pekerja iaitu difokuskan kepada pensyarah sahaja di sebuah IPTS. Selain itu, dapatan kajian diperolehi melalui analisis soal selidik yang telah diisi oleh responden berdasarkan perspektif mereka sahaja. Ketetapan hasil dapatan kajian bergantung kepada kejujuran, ketelusan, dan kefahaman responden menjawab soal selidik. Kajian ini juga cuma hanya melihat tiga faktor sahaja iaitu, kualiti perkhidmatan, budaya bekerja cemerlang dan etika kerja Islam. Berdasarkan limitasi kajian, maka kajian lain boleh melihat faktor-faktor lain seperti kesankesan komitmen pekerja terhadap organisasi yang boleh membawa manfaat kepada individu yang bekerja dan organisasi. Selain itu, kajian lain juga boleh mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen pekerja terhadap prestasi pekerja. Selain itu untuk kajian masa depan, pengkaji boleh mendapatkan data responden yang lebih besar lagi supaya pengkaji boleh mendapatkan data atau maklumat yang lebih banyak dan lebih tepat. Pengkaji akan datang juga boleh mengkaji bukan hanya sekadar satu organisasi sahaja mungkin boleh membuat perbandingan dua atau tiga organisasi mengenai komitmen pekerja. Rujukan Abu Hamid al-ghazzali. (1973). Ihya Ulumuddin, Cairo: Amal Kitabi al-arabi. Abdul Majid Konting (1997). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.. Ahmad Shukri Mohd Nain. (2002). Tingkahlaku Organisasi: Pengenalan Tingkahlaku Individu; K.L: UTM, h.2. Abdallah, s.(2010). Ethics: An Exposition For Resolving ICT Ethical Delimma. Journal of Information, communication and Ethics in society, 8 (3): Bennet&Durkin.(2000). Dalam Buletin Bil.125. Oktober Chen, S.H.; Yang, C.C, Shiou, J.Y. & Wang, H.H. (2006). The Development of an Employee Satisfaction Model for Higher Education. Daud, N. (2010). Jaminan Kerja dan Hubungannya dengan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Terhadap organisasi. Dzulizzi Bin Hj.Sabuti. (2010). Hubungan Tekanan Kerja Terhadap Prestasi Kerja. Davis, D. (1996), Business Research for Decision Making. Belmont: Duxbury Press. Fraenkel, J., & Wallen, N. (1996). How to design and evaluate research in education. (Edisi kedua). San Francisco, CA: McGraw-hill. Gulverson. (2002. Dalam Buletin Bil.125. Oktober Hoppock; R. (1935). Job satisfaction, New York: Harper and Brother. Dalam Lai, H.H.(2011). The Influence of Compensation System Design on Employee Satisfaction. African Journal of Business Management, 5 (26): Link.galeri.jpm.gov.m/rakan/sites/default/files/buletin/20Oktober/2013.pdf Muna dan Atasya.(2013). Jurnal Produktiviti dan Hubungannya Dengan Komitmen dan kepuasan Kerja Dalam Organisasi. Universiti Sains Malaysia, Pulau pinang. Mohamad, M dan Abiddin, N.Z. (2011). Hubungan Budaya Organisasi dan sub Budaya Terhadap Komitmen Pekerja. Dinamika Sosial Ekonomi, 7(1), Muhamad Faisal dan Mohd Rizal Muwazir. (2010). Jurnal kualiti Perkhidmatan Menurut Perspektif islam. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah. 163

12 Mustakim, Siti Arni, Wan Norhasniah. (2014). Jurnal Strategi dan Faktor Mempengaruhi Perlaksanaan Etika Kerja Islam (EKI): Kajian Kes di JCORP. Mamat, K. (2003). Kualiti Perkhidmatan Perbankan Islam dan Kepuasan Pelanggan. Universiti Utara Malaysia. Mustafa Hj. Daud. (1994). Pengurusan Islam, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd, h.103. Mohd Tap Bin Salleh.et. al. (1991), Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur : INTAN, h.356 News Straits Times, Wednesday, March 14, p.2. Muhammad al-ghazali, I.A.H.M. (1997). Tahzib Ihya Ulum al-din. Dar Tibaah Wa al-nasr al-islamiah, Kaherah. Othman, A. & Owen, L. (2001). Adopting and Measuring Customer Service Quality (SQ) in Islamic Bank: A Case Study in Kuwait Finance House. International Journal of Islamic Financial Service, 3(1). Parasuraman, A. ; Zeitham, V. & Berry, L. (1988). SERVQUAL: a Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Services Quality. Journal of Retailing, 64(1), Porter, L.W. ; Steers, R.M. ; Mowday, R.T. ; & Boolian, P.V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology, 59, Robert Kreitner & Angelo Kinichi (2004), Organizational Behavior, New York:Mc Graw Hill. Rowntree, D. (1981). Statistic Without Tears: A premier for non-mathematicians. London: Penguin Rusniyati Binti Mahiyaddin. (2009). Jurnal Hubungan Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Organisasi: Kajian di Kalangan kakitangan Lembaga Urusan Tabung haji. (unpublished) Sharifah Hayaati al-qudsy. (2008). Budaya kerja Cemerlang Menurut Perspektif islam : Amalan Perkhidmatan Awam Malaysia. Salleh,M. (1991). Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: INTAN Surah At-Taubah (9: 105). Wan Omar,w. (1996). Pengurusan Islam Abad Ke-21. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn.Bhd. Yahya, K.K. ; Johari, J. ; Adnan, Z. ; Isa, M.F. ; & Daud, Z. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Pekerja. Dinamika Sosial Ekonomi, 7(1),

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah) Marhaini Abdul Ghani Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor marhaini@kuis.edu.my Nur Liza Ramli Kolej

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT Mazlina Che Malek, Suhaidah Ibrahim, Nadwatul Husna Mustapha mazlinamalek@kuis.edu.my, suhaidah_ibrahim90@yahoo.com, nadwatul@kuis.edu.my

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG 1 Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 1-13 Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam (Understanding, Appreciation and Practice of Identity Among Students of

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis SYED MUHAMMAD HILAL AZIZI SYED ABDUL AZIZ Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ilalalahaha123@gmail.com SAFURA AHMAD SABRI Kolej Universiti

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: 1823-884x PENGARUH ASPEK SPIRITUALITI TERHADAP STRATEGI DAYA TINDAK GOLONGAN WANITA DEWASA AWAL (The Effects of Spirituality Aspect towards Coping Strategies among Early

More information

KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM Oleh: Tengku Sarina Aini Tengku Kasim* Fadillah Mansor # Abstract Quality work management begins with the process of

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

ANALISIS TEMATIK KALIMAH MASJID DI DALAM AL-QURAN

ANALISIS TEMATIK KALIMAH MASJID DI DALAM AL-QURAN ANALISIS TEMATIK KALIMAH MASJID DI DALAM AL-QURAN Sahlawati Abu Bakar Fakulti Pengajian Peradaban Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor sahlawati@kuis.edu.my ABSTRAK Kajian ini akan menganalisis

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor Abstrak Kertas ini mencadangkan penghayatan konsep tauhid dalam sesebuah organisasi

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani 46 R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hairani Sani hairani_sani@moe.edu.sg Ibrizi Ishak ibrizi_ishak@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodlands Abstrak Tugasan penulisan yang berdasarkan

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) 293-324 ISSN: 2231-962X KEBERKESANAN LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM MENGURANGKAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA (EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA Jurnal Syariah, Jil. 25, Bil. 1 (2017) 1-22 Shariah Journal, Vol. 25, No. 1 (2017) 1-22 FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN,

More information

KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD

KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD Jurnal Komunikasi KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD Suraini Ghazali, Hasrina Mustafa & Bahiyah

More information

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 663-676 ISSN. 2548-6160 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, Universiti Utara Malaysia, Malaysia. Available online:

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA)

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) Norzalina Zainudin, NurNaddia Nordin, Aza Shahnaz Azman, Teh Suhaila

More information

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018)

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018) , Issue (8) 44-56 Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences Journal homepage: www.akademiabaru.com/arsbs.html ISSN: 46-95 Tahap Kefahaman Wanita Mengenai Tuntutan Harta Sepencarian

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Nurauliani Jamlus Rafdi Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor nurauliani@kuis.edu.my Noor Aimi

More information

Kata kunci: Akhbar; keperluan; remaja; berita; penerimaan akhbar oleh remaja

Kata kunci: Akhbar; keperluan; remaja; berita; penerimaan akhbar oleh remaja Jurnal Teknologi Full paper Keperluan dan Penerimaan Remaja Terhadap Akhbar Akmar Hayati Ahmad Ghazali a*, Siti Zobidah Omar a, Jusang Bolong a, Mohd Nizam Osman a a Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa

More information

BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION.

BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION. BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION. 2.0 PENGENALAN Bab ini akan mengupas berkaitan etika kerja berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan

More information

PENGAMALAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)

PENGAMALAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) SEMINAR PENYELIDIKAN KEBANGSAAAN 7 Research in st Century Education SPKO 3 PENGAMALAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) Qistina Balkis Binti Mohd Yusof Pusat

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Kajian Jati Diri Kakitangan dalam Organisasi Universiti Kebangsaan Malaysia

Kajian Jati Diri Kakitangan dalam Organisasi Universiti Kebangsaan Malaysia 293 Kajian Jati Diri Kakitangan dalam Organisasi Universiti Kebangsaan Malaysia Nor Fariza Mohd Nor fariza@ukm.edu.my Universiti Kebangsaan Malaysia Harith Faruqi Sidek rith@ukm.edu.my Universiti Kebangsaan

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah membina rekod item bahan terbitan bersiri bercetak yang telah dijilid dan sedia berjilid. Meliputi jurnal berjilid dan sedia berjilid yang dilanggan.

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

MODAL INSAN KOPERASI :

MODAL INSAN KOPERASI : DIMENSIKOOP MODAL INSAN KOPERASI : INOVASI DAN TRANSFORMASI MEMPERKASA SEKTOR KOPERASI Norshuhadah Abd Malik Pusat Keusahawanan Koperasi dan Peruncitan Pengenalan Inovasi Perkataan inovasi amat berkait

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR DECEMBER 2017 VOL. 10 NO. 1 ISSN: 2232-1047 eissn: 0127-8886 www.jfatwa.usim.edu.my CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR A PROPOSAL FOR CREATING

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA

PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA IJMS 13 (2),175-196 (2006) PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA SANEP AHMAD HAIRUNNTZAM WAHID ADNAN MOHAMAD Piisat Pengajia n E kono r iz i Universiti

More information

AISYAH ABDUL-RAHMAN & WAJEEHA ZULKIFLY ABSTRAK. Kata kunci: Pengurusan Kewangan, Pengetahuan kewangan, Pengurusan Perbelanjaan, Sumber Pembiayaan

AISYAH ABDUL-RAHMAN & WAJEEHA ZULKIFLY ABSTRAK. Kata kunci: Pengurusan Kewangan, Pengetahuan kewangan, Pengurusan Perbelanjaan, Sumber Pembiayaan 85 Jurnal Personalia Pelajar 19(2)(2016): 85-94 Faktor Penentu Pengurusan Kewangan: Kes Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (Determinants of Financial Management: The Case of Universiti Kebangsaan

More information

THE IMPORTANCE OF MANAGEMENT BASED ON ISLAMIC IN THE COUNTRY S GREEN TECHNOLOGY SECTOR

THE IMPORTANCE OF MANAGEMENT BASED ON ISLAMIC IN THE COUNTRY S GREEN TECHNOLOGY SECTOR THE IMPORTANCE OF MANAGEMENT BASED ON ISLAMIC IN THE COUNTRY S GREEN TECHNOLOGY SECTOR Norizan Hassan 1, Hussin Salamon 2 & Hasimah Abdul Rahman 3 1, 2 Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia,

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Prosedur ini merangkumi semua

More information

Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan: Satu Kajian Kes Di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 1.0 PENGENALAN sejarah

Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku Dalam Peperiksaan: Satu Kajian Kes Di Institut Teknologi Tun Hussein Onn. 1.0 PENGENALAN sejarah Esa, Ahmad and Suhaimy, Khairul Azman (2000). Prosiding Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum Pada Alaf Baru. Bangi: UKM. PP 131-140. ISBN 983-9122-04-5 Persepsi Siswa/Siswi Terhadap Kaedah Merujuk Buku

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik

International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper Article history Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik (Religious Tolerance Experience Among Multiethnic Youth)

More information

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para pelanggan kerana ia boleh menyebabkan sesuatu proses menjadi perlahan akibat daripada

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK (Minggu 4)

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK (Minggu 4) DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 1713 Psikologi Industri & Organisasi (Minggu 4) Pensyarah Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD- Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh & Sains Teknologi (UTM) SINOPSIS

More information

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA AL-BANJARI, hlm. -7 Vol. 6, No., Januari-Juni 7 ISSN (Print) 4-957 ISSN (Online) 57-6778 PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK,

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal ISLAMIYYAT 34 (2012): 13-25 Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal The Understanding of Middle Class Muslim Women in the Klang Valley towards Liberal Islam Azalina

More information