vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

Size: px
Start display at page:

Download "vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN"

Transcription

1 v ABSTRAK Pembangunan Koridor merupakan salah satu langkah kerajaan bagi membangunkan kawasan luar bandar serta mengurangkan kadar ketaksamaan wilayah. Di Sarawak, Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (SCORE) sudah giat dipromosikan dan dilaksanakan untuk membantu membangunkan kawasan luar bandar disamping meningkatkan taraf hidup dan sosio ekonomi penduduk Sarawak. Pelbagai strategi dilaksanakan bagi memastikan matlamat SCORE tercapai. Diantaranya adalah dengan pembangunan lima Nod Pertumbuhan Baru. Maka, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Tanjung Manis sebagai salah satu Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE serta memfokuskan kepada kriteria dan masalah yang dihadapi semasa proses pembangunan dilaksanakan. Data primer dan data sekunder di kumpul dan dianalisis menggunakan kaedah kualitatif. Hasil kajian menunjukkan beberapa faktor yang sama seperti lokasi dan ketersediaan sumber. Faktor-faktor ini telah membawa kepada pemilihan Tanjung Manis yang dianggap bersesuaian dan strategik. Disamping itu terdapat beberapa cabaran seperti masalah kewangan yang dialami semasa proses pembangunan dijalankan. Oleh itu pelbagai langkah perlu diambil dan antara cadangan penyelesaian penulis ialah penyediaan pelan perancangan pelaburan serta mengenalpasti program pembangunan untuk pelaksanaan bagi tahun akan datang di mana hasilnya akan mengukuhkan usul pelaburan Tanjung Manis dan memacu perkembangan sektor Halal dan Marin. Perancangan yang rapi dalam sesuatu pembangunan nod pertumbuhan baru bukan sahaja memberi hasil kepada masyarakat tetapi juga memudahkan perancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri.

2 vi ABSTRACT Corridor Development is one of the governments steps to develop rural areas and reduce regional inequalities. The Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) has been actively promoted and implemented to help develop the rural areas while improving living standards and socio-economic population of Sarawak. Various strategies implemented to ensure the objectives of SCORE are achieved. Among them is the development of five new growth nodes. Thus, the study was conducted to identify factors influencing the choice of Tanjung Manis as a new growth node in the SCORE and focus on the criteria and problems encountered during the process of development. The primary and secondary data were collected using the qualitative method of analysis. The outcomes of this study show the same general factors such as location and availability of resources. These factors have led to the selection of Tanjung Manis which is considered appropriate and strategic. Besides, there are several challenges such as financial difficulties experienced during the development process undertaken. Therefore, measures should be taken and the writer s proposed to provide investment planning and implementation of development programs to identify for the coming year in which the result would strengthen the proposed investment and spur the development of Tanjung Manis Halal and marine sectors. Proper planning in the development of a new growth node will not only bring advantages to the public but also to facilitate the planning undertaken by state governments.

3 vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii x xi xiii xiv 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Penyataan Masalah Matlamat Kajian Objektif Kajian Skop Kajian Kepentingan Kajian Metodologi Kajian Susunatur Bab Kesimpulan 13

4 viii 2 PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 2.1 Pengenalan Definisi Pembangunan Definisi Pembangunan Luar Bandar Pembangunan Wilayah Rancangan Wilayah Dasar & Strategi Pembangunan Luar Bandar & Wilayah Pembangunan Wilayah Di Malaysia Faktor-Faktor Pemilihan Pusat Pertumbuhan Baru Dalam Pembangunan Wilayah Di Malaysia Kesan Pembangunan Wilayah di Malaysia Kesimpulan 44 3 KAJIAN KES 3.1 Pengenalan Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak (SCORE) SCORE: Fasa Pembangunan Pembangunan Industri Utama Pembangunan Kawasan Nod Pertumbuhan Baru Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Institusi Bertanggungjawab Latar Belakang Kawasan Kajian Infrastruktur & Kemudahan Semasa Komponen Guna Tanah 66

5 ix Rangka Perlaksanaan Nod Pertumbuhan Tanjung Manis Kesimpulan 71 4 ANALISIS KAJIAN 4.1 Pengenalan Metodologi Kajian Dan Kaedah Pengumpulan Data Kaedah Temubual Membuat Rujukan Responden yang Terlibat Analisis Kriteria Nod Pertumbuhan Baru Analisis Faktor-faktor pemilihan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru Analisis Cabaran Semasa Perlaksanaan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan SCORE Kesimpulan 98 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Penemuan Kajian Kesimpulan Cadangan Limitasi Kajian Cadangan Kajian Lanjutan 108 BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

6 BAB 1 PENDAHULUAN

7 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Malaysia kini menghadapi pelbagai cabaran berikutan usaha untuk menjadi negara membangun sepenuhnya. Dengan meningkatnya persaingan kesan daripada kuasa-kuasa globalisasi dan liberalisasi, adalah penting ekonomi Malaysia menjadi kuat dan tetap serta fleksibel bagi menghadapi cabaran-cabaran ini. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarikan pelaburan negara kita. Sumbersumber baru ekonomi harus dikenalpasti dan dikembangkan. Malaysia adalah negara yang kaya dengan sumber alam dan banyak lagi yang boleh ditawarkan sekiranya kekuatan sumber asli dan aset ini digunakan secara optimum dan diberi peluang untuk bercambah dengan lebih meluas. Dengan ini, daya saing negara akan lebih diperkasakan dan kemewahan itu mampu dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMK8), semua negeri telah mencatat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan dalam pendapatan isi rumah bulanan purata. Kualiti hidup di kawasan luar bandar dan bandar juga telah meningkat. Walau bagaimanapun, dari segi keseimbangan wilayah, tidak banyak

8 2 kemajuan dicapai dalam mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Oleh demikian, pembangunan wilayah yang seimbang akan kekal sebagai salah satu objektif utama pembangunan negara seperti dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Pelbagai langkah diambil bagi mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Sehubungan itu, pembangunan merentasi sempadan antara negeri akan diberi penekanan manakala pembangunan di pusat pertumbuhan sedia ada akan dipergiatkan lagi. Penekanan juga akan diberikan kepada pembangunan pusat pertumbuhan luar bandar dan konurbasi bandar dengan menjana aktiviti yang menghasilkan pendapatan dan dapat meningkatkan kualiti hidup. Penduduk setempat dijangka mendapat faedah daripada peningkatan infrastruktur, peluang pekerjaan mahir dan aktiviti keusahawanan. Sejajar dengan RMK9 dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), beberapa koridor pembangunan wilayah di serata ceruk negara telah dilancarkan. Salah satu daripadanya adalah Sarawak Corridor Development Plan (SCDP) atau pelan pembangunan koridor Sarawak yang dikenali sebagai Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE). SCORE telah dilancarkan pada 11 Februari 2008 dan telah rasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kini usia Koridor Sarawak hampir 3 tahun dan telah mula menempa nama dengan pembangunan di wilayah tengah tersebut semakin rancak dengan siapnya stesen Janakuasa Arang Batu dan kilang aluminum di Mateding Mukah, majlis pecah tanah bangunan pentadbiran RECODA di Mukah, majlis pelancaran Taman Halal di Tanjung Manis serta pembangunan infrastruktur yang lain seperti laluan pantai Tanjung Batu-ABF, lebuhraya dan lain-lain. Malah hampir setiap minggu dapat dilihat tentang perkembangan SCORE dan bagaimana ianya telah menarik minat ramai pelabur dalam dan luar negara di dada akhbar utama seperti Utusan Malaysia, Utusan Sarawak dan Borneo Post. Konsep pembangunan ekonomi koridor wilayah sebagaimana yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( ) dan Misi Nasional ( ) merupakan salah satu daripada strategi kerajaan untuk mencapai

9 2 kemajuan dicapai dalam mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Oleh demikian, pembangunan wilayah yang seimbang akan kekal sebagai salah satu objektif utama pembangunan negara seperti dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Pelbagai langkah diambil bagi mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Sehubungan itu, pembangunan merentasi sempadan antara negeri akan diberi penekanan manakala pembangunan di pusat pertumbuhan sedia ada akan dipergiatkan lagi. Penekanan juga akan diberikan kepada pembangunan pusat pertumbuhan luar bandar dan konurbasi bandar dengan menjana aktiviti yang menghasilkan pendapatan dan dapat meningkatkan kualiti hidup. Penduduk setempat dijangka mendapat faedah daripada peningkatan infrastruktur, peluang pekerjaan mahir dan aktiviti keusahawanan. Sejajar dengan RMK9 dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), beberapa koridor pembangunan wilayah di serata ceruk negara telah dilancarkan. Salah satu daripadanya adalah Sarawak Corridor Development Plan (SCDP) atau pelan pembangunan koridor Sarawak yang dikenali sebagai Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE). SCORE telah dilancarkan pada 11 Februari 2008 dan telah rasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kini usia Koridor Sarawak hampir 3 tahun dan telah mula menempa nama dengan pembangunan di wilayah tengah tersebut semakin rancak dengan siapnya stesen Janakuasa Arang Batu dan kilang aluminum di Mateding Mukah, majlis pecah tanah bangunan pentadbiran RECODA di Mukah, majlis pelancaran Taman Halal di Tanjung Manis serta pembangunan infrastruktur yang lain seperti laluan pantai Tanjung Batu-ABF, lebuhraya dan lain-lain. Malah hampir setiap minggu dapat dilihat tentang perkembangan SCORE dan bagaimana ianya telah menarik minat ramai pelabur dalam dan luar negara di dada akhbar utama seperti Utusan Malaysia, Utusan Sarawak dan Borneo Post. Konsep pembangunan ekonomi koridor wilayah sebagaimana yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( ) dan Misi Nasional ( ) merupakan salah satu daripada strategi kerajaan untuk mencapai

10 3 pembangunan seimbang di negeri ini. Perancangan strategik koridor ini bakal menjadikan sumber-sumber alam yang kaya di wilayah tengah Sarawak dan kawasan-kawasan sekitarnya diteroka dan dibangunkan sepenuhnya untuk manfaat pembangunan ekonomi sehingga tahun 2020 dan tahun-tahun akan datang. SCORE yang terletak di wilayah tengah Sarawak meliputi kawasan sepanjang 320 kilometer di kawasan persisiran dari Tanjung Manis di Mukah sehingga ke Samalaju di Bintulu dan meliputi kawasan sekitarnya serta kawasan pedalaman. Ini termasuklah kawasan penempatan dan pusat bandar di Sibu, Bintulu, Mukah, Sarikei dan Kapit. Projek pembangunan berskala besar ini adalah sebuah perancangan pembangunan jangka panjang sehingga tahun 2030 yang berkeluasan 70,709 km persegi dan melibatkan populasi penduduk seramai 607,800 orang. Secara umumnya, kawasan wilayah tengah Sarawak masih belum diteroka dan dibangunkan sepenuhnya jika dibandingkan dengan wilayah selatan (Kuching) dan wilayah utara (Miri). SCORE merupakan inisiatif utama yang dilaksanakan bagi membangunkan wilayah tengah dan menjadikan Sarawak negeri membangun menjelang Matlamatnya adalah mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi negara sekaligus meningkatkan kualiti hidup di Sarawak. 1.2 Penyataan Masalah Menurut Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Koridor Sarawak merupakan antara koridor pembangunan yang terbesar di negara ini dan menjadi mutiara baru ekonomi Malaysia selepas Iskandar Malaysia (IM), Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) dan Koridor Pembangunan Sabah (SDC). Keseluruhannya, sebanyak RM833 bilion akan dilaburkan dalam koridor-koridor pembangunan itu dalam tempoh 18 hingga 25 tahun dengan SCORE menerima RM334 bilion, WPI mendapat RM105 bilion, NCER memperoleh RM177 bilion, ECER menjana pelaburan RM112 bilion dan SDC dimajukan dengan pelaburan RM105 bilion. Tenaga merupakan teras utama

11 4 Koridor Sarawak dan menjadi elemen terpenting bagi menjayakan pembangunan koridor ini. Sesungguhnya pembangunan tenaga hidro, arang batu, petroleum dan gas mempunyai potensi besar untuk dibangunkan. Pembangunan sektor perindustrian dapat memoden dan mempelbagaikan ekonomi Sarawak. Di samping itu ia membolehkan ekonomi Sarawak untuk meningkatkan rantaian nilai (Berita Harian, 12hb Februari 2008). Ketua Menteri Sarawak, Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dijangka akan tumbuh tiga kali ganda dalam 10 tahun akan datang, dan lima kali ganda pada tahun 2030, kerana pelaksanaan SCORE. Ini adalah selaras dengan Wawasan 2020 untuk meningkatkan ekonomi nasional dari pendapatan pertengahan kepada ekonomi pendapatan tinggi. Beliau yang juga Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber berkata, SCORE mampu menarik pelaburan bernilai kira-kira RM30 bilion dan mampu mencipta lebih daripada 1.5 juta peluang pekerjaan pada tahun 2030 (Borneo Post, March 30, 2010). Antara langkah-langkah strategik yang perlu diambil dalam memastikan SCORE membuahkan hasilnya adalah pembangunan industri utama, pembangunan kawasan nod pertumbuhan baru, pembangunan infrastruktur dan prasarana, pembangunan modal insan serta institusi terlibat. Pembahagian pelaburan adalah RM267 bilion (80%) dalam industri dan elektrik, RM67 bilion (20%) dalam bidang infrastruktur fizikal, sumber manusia dan infrastruktur institusi. Kegiatan industri dan ekonomi baru di koridor ini akan mencipta pekerjaan langsung dan tidak langsung di pelbagai peringkat kepakaran. Anggaran keperluan tenaga kerja untuk pelbagai industri dan anggaran pekerjaan secara tidak langsung menunjukkan bahawa jumlah keseluruhan kerja akan diwujudkan dalam koridor pada Pelbagai usaha dilakukan oleh pihak kerajaan negeri bagi menarik pelabur asing melabur dalam projek-projek di bawah SCORE bagi memastikan perkara ini menjadi kenyataan (Borneo Post, 31hb Ogos 2010). Namun setakat ini hanya terdapat beberapa pihak sahaja yang melabur dalam industri tertentu. Ini menimbulkan kebimbangan pelbagai pihak, dimana akan timbul masalah seperti sumber kewangan.

12 5 Dapat dilihat bahawa Sarawak masih mampu membangun seperti negerinegeri di wilayah utara dan wilayah tengah. Terutamanya dengan perlaksanaan SCORE. Sehubungan itu, terdapat sepuluh industri strategik yang telah dikenalpasti amat berpotensi dan menjadi pemacu dalam pembangunan wilayah SCORE. Industri-indsutri tersebut adalah industri berasaskan minyak (petroleum dan gas), industri aluminium, industri keluli, industri kaca, industri berasaskan minyak kelapa sawit, industri perikanan dan akuakultur, industri penternakan, industri berasaskan kayu, kejuruteraan marin dan industri pelancongan. Bagi memfokuskan usaha pelaburan dalam Koridor Sarawak, lima nod pertumbuhan utama telah dikenalpasti. Nod pertumbuhan baru ini merupakan elemen utama pelan pembangunan strategik koridor. Pemilihan nod-nod tersebut telah menimbulkan beberapa persoalan. Diantaranya adalah:- i. Apakah kriteria yang dititikberatkan dalam pemilihan nod-nod tersebut? ii. Apakah kelebihan diantara kesemua nod-nod tersebut? iii. Adakah wujud permasalahan dalam proses pembangunan dikawasan nod-nod pertumbuhan tersebut? Nod pertumbuhan Tanjung Manis merupakan salah satu nod pertumbuhan baru yang paling cepat membangun dalam SCORE. Tanjung Manis akan muncul sebagai Bandar Raya Industri Pelabuhan dan juga menekankan kepada industri makanan halal. Namun demikian terdapat beberapa masalah dalam proses pembangunan di Tanjung Manis iaitu masalah dalam pembangunan kemudahan dan infrastruktur yang menjadi tunggak utama setiap pembangunan. Peruntukan diberikan bagi menampung perbelanjaan pembinaan infrastruktur bagi tujuan menyokong pembangunan SCORE. Persoalannya, adakah Tanjung Manis betul-betul bersesuaian dibangunkan sebagai nod pertumbuhan jika masih wujud masalah ini? Industri Halal telah menjadi satu perniagaan yang bernilai tinggi, dengan menghasilkan sekitar US $ 2,1 trilion setahun. Malaysia bermatlamat untuk menjadi Hub Makanan Halal global pada tahun 2010, dengan kadar peningkatan saham 1% menjadi 5% pada 2010 pelbagai usaha, strategi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyokong pembangunan industri Halal sebagaimana dinyatakan di dalam

13 6 pelan induk Industri Kedua , Dasar Pertanian Nasional, , RMKe-9, ,dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), Bagi menampung keperluan inilah Halal Hub dibangunkan di Tanjung Manis. Rajah 1.1: Pasaran Global Industri Halal Sumber: Pelbagai Sumber (Nota: termasuk pembeli bukan muslim) Rajah 1.2: Jumlah Permintaan Produk Halal Bagi 2005 & 2010 (Matrik Tan) Sumber: http;// Dengan arus ekonomi global yang menghadapi persekitaran baru, Sarawak perlu terus meningkatkan kemampuannya untuk menampung kesan penurunan global

14 7 ekonomi. Dengan memasuki pembangunan Hub Halal, ekonomi Sarawak akan tertumpu ke arah makanan dan minuman Muslim global dimana saiz pasaran yang dianggarkan USD639 bilion (2009) dan tumbuh pada CAGR 45% selama 5 tahun terakhir. Oleh itu, bagi memastikan perlaksanaan SCORE pada masa akan datang menjadi lebih lancar dan berjaya, kajian perlu dilakukan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang timbul semasa perlaksanaan SCORE. Ia penting untuk dijadikan batu loncatan dan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri ini terutamanya pihak kerajaan dan pelabur. 1.3 Matlamat Kajian Matlamat utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti dan menilai faktorfaktor penting yang diambilkira dalam pemilihan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam perlaksanaan SCORE di Sarawak. 1.4 Objektif Bagi mencapai matlamat di atas, beberapa objektif kajian telah digariskan sebagaimana berikut: 1. Mengenalpasti pembangunan wilayah luar bandar dan SCORE 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE

15 8 3. Mengkaji cabaran semasa perlaksanaan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE 1.5 Skop Kajian Skop penyelidikan ini dikecilkan bagi memudahkan proses pengumpulan maklumat supaya dapat dianalisis dalam tempoh yang bersesuaian. Penyelidikan ini merangkumi aspek-aspek yang telah ditentukan dalam lingkungan tertentu sahaja, iaitu: Penumpuan diberikan terhadap pembangunan dalam SCORE secara umum Penyelidikan difokuskan terhadap faktor-faktor pemilihan Tanjung Manis sebagai nod pertumbuhan baru. Kajian memberi penekanan terhadap cabaran yang wujud semasa perlaksanaan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE Pihak yang terlibat dalam penyelidikan ini ialah pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perlaksanaan SCORE seperti SPU dan RECODA 1.6 Kepentingan Kajian Kajian ini berguna kepada Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan sebagai panduan dalam pembangunan SCORE. Hasil kajian atau analisis yang akan dibuat pada akhir kajian ini akan memberi gambaran kepada semua pihak samada pemilihan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE merupakan salah satu tindakan yang tepat. Disamping membantu menjadi panduan kepada para pelabur bagi melihat peluang pelaburan yang ada di Nod Pertumbuhan Tanjung

16 9 Manis. Kajian ini akan mengupas tentang faktor pemilihan utama nod pertumbuhan Tanjung Manis serta melihat beberapa faedah dan masalah yang dihadapi semasa projek pembangunan dilakukan. 1.7 Metodologi Kajian Bagi merealisasikan objektif kajian, maka penyelidikan yang dibuat perlulah mengikuti beberapa skop kaedah yang tertentu. Isi kandungan yang akan di ketengahkan adalah berasaskan objektif kajian yang diterangkan sebelum ini. Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kajian ini adalah seperti berikut: Peringkat Pertama: Pengenalan Kepada Bidang Penulisan Dalam peringkat ini penyelidik membuat kajian literatur yang mendalam melalui pembacaan dan rujukan ke atas sumber-sumber seperti kertas seminar, jurnal, majalah, tesis dan buku. Pengumpulan data dan maklumat melalui kajian ini digunakan untuk membentuk penyataan masalah dan objektif penyelidikan. Langkah-langkah yang terlibat dalam peringkat ini adalah:- Menentukan bidang kajian Menjelaskan pernyataan masalah kajian Menetapkan objektif yang hendak dicapai dalam kajian ini Membentuk tajuk penyelidikan Menetapkan skop kajian Menjelaskan kepentingan kajian yang akan dilaksanakan Menentukan metodologi kajian yang akan digunakan

17 Peringkat Kedua: Kajian Literatur Dalam peringkat kedua kajian literatur dibuat melalui pembacaan kepada buku, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan pembangunan luar bandar dan SCORE. Kajian literatur ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkenaan kajian yang dibuat Peringkat Ketiga: Pengumpulan Data Dalam peringkat ini, data yang diperlukan dan sumber untuk memperolehinya akan dikenalpasti. Sumber data yang diperlukan boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu:- i) Sumber Sekunder Sumber sekunder merupakan data yang diterbitkan secara rasmi. Sumber sekunder diperlukan untuk memperkukuhkan pemahaman penulis dalam bidang yang hendak dikaji dan pada masa yang sama memperdalamkan pengetahuan pembaca. Penelitian dan pemilihan data-data sekunder perlu dilakukan kerana bukan semua data yang diperolehi dapat digunapakai dalam kajian ini. ii) Sumber Primer Sumber primer adalah data terkini yang diperlukan dalam kajian ini. Disebabkan data ini lebih objektif dan memenuhi kriteria kajian, maka ia digunakan untuk membuat analisis, rumusan dan cadangan kajian ini. Data primer ini dikumpulkan melalui kaedah-kaedah berikut:- Mengadakan temubual dengan pihak-pihak yang terlibat dalam SCORE. Mengedarkan soalan soal selidik kepada pihak-pihak terlibat

18 Peringkat Keempat: Penganalisaan Dan Hasil Pada peringkat ini, ianya merangkumi penganalisaan ke atas soal selidik yang telah diterima dan analisis data primer. Rumusan pada setiap bab akan dibuat Peringkat Terakhir: Peringkat Rumusan Dan Cadangan Penganalisaan data membolehkan penyediaan rumusan dan cadangan yang berguna kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kajian ini. Secara ringkasnya, metodologi kajian dapat ditunjukkan dalam Rajah Susun Atur Bab Di dalam menjalankan kajian, penulisan yang akan dilakukan akan dibahagikan kepada lima bab atau bahagian. Pembahagian bab-bab ini akan dilakukan mengikut keutamaan dan langkah yang akan dilakukan di dalam kajian ini. Berikut adalah pengagihan atau keutamaan bab yang akan dibuat di dalam penulisan ini Bab Pertama : Pendahuluan Bab pertama akan menerangkan dan membincangkan aspek-aspek seperti pengenalan, penyataan masalah, objektif, matlamat, kepentingan, skop dan

19 12 metodologi kajian. Penjelasan yang jelas juga dibuat berhubung dengan permasalahan sebenar kajian serta gambaran mengenai kajian yang akan dilakukan Bab Kedua : Pembangunan Wilayah Luar Bandar Bab ini melihat senario pembangunan wilayah luar bandar di Malaysia dan faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan sebuah pusat pertumbuhan baru. Tujuannnya bagi melihat projek pembangunan wilayah luar bandar dan sejauh mana pembangunan itu dijalankan bagi mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah Bab Tiga : Kes Kajian Bab yang ketiga ini lebih membincangkan berkaitan dengan latar belakang kes kajian. Selain itu, bab ini juga akan membincangkan berkenaan lokasi kawasan kajian, jenis-jenis pembangunan yang ada dalam perancangan SCORE dan perancangan pembangunan bandar baru Tanjung Manis Bab Empat : Analisis Kajian Dalam bab ini, kaedah pengumpulan data primer dan kaedah analisis kajian yang digunakan akan diterangkan terlebih dahulu. Seterusnya, hasil analisis kajian yang diperolehi mengikut objektif kajian yang ditetapkan akan diterangkan mengikut turutan.

20 Bab Lima : Kesimpulan & Cadangan Bab yang terakhir ini pula hanya akan membincangkan kesimpulan bagi keseluruhan kajian yang dibuat. Cadangan bagi kajian lanjutan juga dibuat bagi rujukan pelajar-pelajar pentadbiran tanah. 1.9 Kesimpulan Secara umumnya, bab ini menerangkan pernyataan masalah yang berkaitan dengan bidang kajian yang dipilih. Seterusnya pembentukan objektif dan skop kajian dibentuk berdasarkan masalah yang timbul. Bab ini juga membincangkan secara ringkas metodologi kajian yang digunakan dalam manjalankan kajian seterusnya. Dalam bab seterusnya, penyelidik akan membincangkan secara terperinci berkaitan dengan pembangunan wilayah luar bandar di Malaysia.

21 14 Mengenalpasti Masalah Peringkat Pertama Menentukan Objektif Kajian Kajian Literatur Peringkat Kedua Pengumpulan Data Peringkat Ketiga Sumber Sekunder Sumber Primer Penganalisisan Data Peringkat Keempat Hasil Analisis Cadangan & Kesimpulan Peringkat Terakhir Rajah 1.3: Carta Alir Metodologi Penyelidikan

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 15 PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN DARIPADA TARIKH SO ALAN : Lisan : Datuk Jumat bin ldris [ Sepanggar] : 13 November 2014 : Datuk Jumat bin ldris minta MENTERI

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT Universiti Teknologi Malaysia i PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Muhammad Nur Bin Ruhaizad *, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi,

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Prosedur ini merangkumi semua

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

KAJIAN PEMULIHAN PROJEK PEMBANGUNAN KEDIAMAN TERBENGKALAI DI DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR FARIDAH BINTI ABDULLAH

KAJIAN PEMULIHAN PROJEK PEMBANGUNAN KEDIAMAN TERBENGKALAI DI DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR FARIDAH BINTI ABDULLAH KAJIAN PEMULIHAN PROJEK PEMBANGUNAN KEDIAMAN TERBENGKALAI DI DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR FARIDAH BINTI ABDULLAH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Vol. 10, No. 2 (2015) 286-296, ISSN: 1823-884x PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Ahmad Rizal Mohd Yusof,

More information

[SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA. Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan²

[SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA. Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan² [SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan² 1-2 Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, Kolej Perniagaan, Universiti

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah membina rekod item bahan terbitan bersiri bercetak yang telah dijilid dan sedia berjilid. Meliputi jurnal berjilid dan sedia berjilid yang dilanggan.

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR Siti Nur Atikah Binti Mohd Asri Dr. Tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti

More information

KERTAS KONSEP SEMINAR PELANCONGAN IMT-GT MEMANFAATKAN POTENSI PELANCONGAN SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU DI BAWAH KERANGKA KERJA PELANCONGAN IMT-GT

KERTAS KONSEP SEMINAR PELANCONGAN IMT-GT MEMANFAATKAN POTENSI PELANCONGAN SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU DI BAWAH KERANGKA KERJA PELANCONGAN IMT-GT KERTAS KONSEP SEMINAR PELANCONGAN IMT-GT MEMANFAATKAN POTENSI PELANCONGAN SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU DI BAWAH KERANGKA KERJA PELANCONGAN IMT-GT 1. Tujuan 1.1 Kertas konsep ini adalah bagi memberi

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD

MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD Muhammad Naim Bin Abdul Aziz Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian ( Pengurusan Seni ) 2015 PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH

More information

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem e-pelaporan

More information

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK SISTEM PENJADUALAN SYIF Nurul Iddayu Bahari Idrus Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengurusan operasi harian merupakan satu aspek penting dalam sesebuah organisasi

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS:

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: NORAZILA BINTI ANIAH Penilaian Stok Dalam Perakaunan Penulis:

More information

TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT)

TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT) TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT) Nur Hidayah Binti Rizuan Prof. Dr. Salwani Abdullah Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Internet pelbagai

More information

LOKALISASI TADBIR URUS ZAKAT DI MASJID: KAJIAN DI BANDAR BARU BANGI SELANGOR

LOKALISASI TADBIR URUS ZAKAT DI MASJID: KAJIAN DI BANDAR BARU BANGI SELANGOR DECEMBER 2017 VOL. 10 NO. 1 ISSN: 2232-1047 eissn: 0127-8886 www.jfatwa.usim.edu.my LOKALISASI TADBIR URUS ZAKAT DI MASJID: KAJIAN DI BANDAR BARU BANGI SELANGOR LOCALIZING GOVERNANCE OF ZAKAT AT MOSQUE:

More information

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA i PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA SKRIPSI Oleh: RAPOLO LUMBAN GAOL 121201093/BUDIDAYA HUTAN

More information

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah) Marhaini Abdul Ghani Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor marhaini@kuis.edu.my Nur Liza Ramli Kolej

More information

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan Abstrak Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan hadith yang berkaitan dengan Takaful daripada aspek takhrij dan analisis hukum. Dalam kajian ini, terdapat 31

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

Perubahan Konsentrasi Ruangan Penduduk Semenanjung Malaysia

Perubahan Konsentrasi Ruangan Penduduk Semenanjung Malaysia Perubahan Konsentrasi Ruangan Penduduk Semenanjung Malaysia 1980-2000 RUSLAN RAINIS¹ NORESAH MOHD SHARIFF² TARMIJI MASRON³ ABSTRAK Artikel ini menghuraikan kajian mengenai konsentrasi ruangan taburan penduduk

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN TAJUK MENINGKATKAN PENGHASILAN KAJIAN TINDAKAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN SEKOLAH MELALUI PORTAL E- PEMBELAJARAN (ep) PENYELIDIK: 1. SULIMAN BIN

More information

PENYERTAAN KOMUNITI DALAM PEMBANGUNAN PELANCONGAN DI ACEH, INDONESIA: SATU KAJIAN KES TEUKU YUSFADH HIJRIN

PENYERTAAN KOMUNITI DALAM PEMBANGUNAN PELANCONGAN DI ACEH, INDONESIA: SATU KAJIAN KES TEUKU YUSFADH HIJRIN PENYERTAAN KOMUNITI DALAM PEMBANGUNAN PELANCONGAN DI ACEH, INDONESIA: SATU KAJIAN KES TEUKU YUSFADH HIJRIN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2016 PENYERTAAN KOMUNITI DALAM PEMBANGUNAN PELANCONGAN DI ACEH, INDONESIA:

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

AKADEMIKA. Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia KANDUNGANICONTENTS

AKADEMIKA. Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia KANDUNGANICONTENTS AKADEMIKA Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia Number Bilangan 26 January Januari 1985 KANDUNGANICONTENTS Nota Editor Pengaruh Kelembapan Ke Atas Kekeruhan Atmosfera

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013 ii IMPROVEMENT OF LEARNING AND TEACHING THROUGH INSTRUCTIONAL SUPERVISION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (TVE) INSTITUTIONS IN NIGERIA: PRINCIPALS AND TEACHERS PERCEPTION. SADA ADAMU MAIGARI A thesis

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information