KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

Size: px
Start display at page:

Download "KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF"

Transcription

1 KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. (Penulis Koresponden. MOHAMAD FADZIL MOHD PUAT Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. ABSTRAK Institusi wakaf telah memainkan peranan yang penting dalam membasmi kemiskinan dan membangunkan sosioekonomi dalam sejarah Islam. Sehingga kini, institusi wakaf masih lagi memainkan peranan yang sangat penting terutamanya di negara Islam. Namun begitu, masih terdapat banyak lagi mekanisme yang baharu yang boleh diketengahkan bagi membolehkan insitusi wakaf menjadi lebih efektif dalam membasmi kemiskinan dan membantu orang-orang miskin dalam pelbagai bidang terutama bidang pendidikan. Bank wakaf boleh didefinisikan sebagai satu institusi yang baharu dalam memainkan peranan penting dalam Islam. Bank ini akan memberikan manfaat kepada para pelajar dan ibu bapa mereka kerana ia adalah sebuah bank yang mempunyai ciri-ciri unik bagi membantu dalam pembiayaan kos pengajian dan sara hidup. Bank wakaf mengaplikasikan konsep wakaf tunai dalam membantu pelajar dan masyarakat Islam dalam bidang pendidikan. Wakaf tunai merupakan satu dana amanah yang ditubuhkan bagi membantu orang-orang Islam dengan niat kerana Allah SWT. Dana daripada wakaf akan diberikan kepada orang yang memerlukan untuk beberapa tempoh yang tertentu, yang boleh digunakan untuk tujuan kebaikan dan sosial. Objektif artikel ini adalah untuk mengenalpasti kecenderungan pelajar-pelajar dan juga masyarakat Islam dalam menyokong penubuhan bank wakaf. Metodologi penyelidikan bagi kajian ini adalah melalui kaedah kuantitatif terhadap 287 orang dalam kalangan orang Islam dan juga 125 pelajar. Hasil dapatan dalam artikel ini menunjukkan bahawa terdapat permintaan yang tinggi daripada kalangan pelajar pada masa kini dan sokongan yang padu dan memberangsangkan dalam kalangan masyarakat Islam bagi penubuhan bank wakaf ini di Malaysia. KATA KUNCI: Wakaf, Wakaf Tunai, Bank Wakaf 1. PENGENALAN Dari perspektif Syariah, wakaf boleh dikatakan sebagai menahan sesuatu harta atau aset yang bertujuan untuk digunakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam. Definisi ini juga merangkumi beberapa jenis wakaf yang baharu yang tidak dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh lampau seperti mewakafkan hak dalam aspek kewangan bagi memperoleh manfaatnya. Ulamaulama kontemporari telah menerima konsep wakaf tunai ini kerana ianya akan memberikan faedah

2 dan kebaikan kepada pewakaf (waqif), orang yang menerima wakaf dan juga untuk keseluruhan masyarakat Islam. Tambahan pula, harta wakaf boleh disumbangkan dalam bentuk harta tak alih dan juga harta alih seperti wakaf tunai. Melalui wakaf tunai, pewakaf akan mewakafkan hartanya secara tunai berbanding dalam bentuk hartanah. Menurut sejarah, wakaf tunai telah dimulakan sejak zaman Mesopotamia, Yunani purba dan juga Rom. Pada abad ke-8 Masihi, Imam Zufar telah memperkenalkan wakaf tunai buat kali pertama dalam sejarah Islam. Beliau berpendapat bahawa wakaf tunai boleh dilaburkan melalui konsep mudarabah dan hasil daripada untung tersebut akan digunakan untuk kebajikan dan kebaikan umat Islam (Cizakca, 1998). Namun begitu, wakaf tunai tidak berkembang dengan pesat sehingga abad ke-16 Masihi. Selepas itu, wakaf tunai telah berkembang dengan pesat dan digunakan secara meluas dalam dunia Islam terutamanya pada zaman Turki Uthmaniyyah. Walaupun terdapat pelbagai kritikan mengenai penerimaan konsep wakaf tunai dalam kalangan ulama Islam, konsep ini terus digunakan secara meluas oleh umat Islam pada masa tersebut. Wakaf tunai sentiasa mendapat sokongan daripada khalifah Uthmaniyyah kerana dana dari wakaf tersebut akan digunakan untuk meluaskan empayar terutamanya di Eropah (Cizakca, 2010). Selain itu, wakaf tunai menjadi lebih penting kerana ianya lebih berkesan dari segi penggunaannya berbanding tanah, bangunan, buku, hasil ternakan dan sebagainya, apabila konsep ini telah dibuktikan melalui kajian-kajian yang terdahulu dan hasilnya menunjukkan bahawa wakaf lebih menguntungkan dalam sistem kewangan Islam pada masa kini. Oleh itu, setiap umat Islam boleh mewakafkan wang mereka walaupun dalam nilai yang sedikit melalui institusi-institusi wakaf yang ditubuhkan dengan mengikut kaedah-kaedah berdasarkan hukum Syarak. Oleh itu, semua orang boleh menjadi pewakaf melalui konsep wakaf tunai ini yang berlandaskan hukum Syarak. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti kecenderungan pelajar-pelajar dan masyarakat Islam di negara ini dalam menyokong penubuhan bank wakaf. Kajian kecendurangan ini penting dilakukan bagi mengetahui tahap penerimaan dan kesediaan mereka terhadap penubuhan bank wakaf ini sebelum ia dapat direalisasikan sepenuhnya. 2. KAJIAN LITERATUR Kajian terhadap konsep wakaf tunai telah dijalankan oleh beberapa pengkaji sebelum ini. Murat Çizakça (1998) menjelaskan bahawa sejarah menunjukkan bahawa terdapat potensi dalam wakaf. Sistem wakaf dapat menghasilkan perkhidmatan tanpa sebarang kos kepada kerajaan dan wakaf dapat dimanfaatkan dengan lebih optimum dalam sistem yang moden bagi mengurangkan bajet kerajaan. Cengiz Toraman et.al. (n.d.), telah menyimpulkan bahawa dalam masyarakat di mana kesihatan, pendidikan dan kebajikan telah dibiayai sepenuhnya melalui hibah dan wakaf, konsep wakaf tunai sememangnya telah memberikan implikasi yang sangat penting dalam perkembangan empayar Turki Uthmaniyyah. Mohammad Tahir & Abdul Hamid (2006) pula menjelaskan bahawa bank wakaf boleh diaplikasikan sebagai bank bagi orang fakir dan miskin. Ianya dibenarkan di dalam Islam berdasarkan kebolehterimaan wakaf tunai dan juga keperluan semasa terhadap wakaf, benefisarinya dan juga keseluruhan masyarakat. Jika konsep ini mendapat sokongan penuh

3 daripada kerajaan, institusi-institusi wakaf akan menyumbang kepada masyarakat melalui penubuhan bank wakaf. Selain daripada itu, Mohd Asyraf et.al. (2013) menyimpulkan bahawa terdapat sokongan yang kuat dalam sumbangan untuk bank wakaf daripada semua golongan masyarakat Islam, sama ada golongan berpendapatan rendah ataupun golongan berpendapatan tinggi. Kebanyakan masyarakat tidak mahu untuk mewakafkan wang mereka ke dalam bank wakaf kerana kurang pendedahan mengenai wakaf itu sendiri dan kurang keyakinan terhadap agen yang mewakili bank wakaf bagi kutipan tersebut. Oleh sebab itu, kajian mengenai kaedah kutipan wakaf perlu dibuat bagi menangani masalah ini. Institusi-institusi pengajian tinggi juga perlu menyediakan lebih banyak bahan bacaaan mengenai wakaf untuk pendedahan orang awam tentang konsep wakaf yang sebenar dalam Islam. Selain itu, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz et.al. (2013) menjelaskan bahawa model wakaf bank boleh diaplikasikan untuk bank wakaf Islam dan kajian ini juga telah membuat kesimpulan bahawa terdapat satu struktur yang mungkin boleh diaplikasikan untuk model bank wakaf dan instrumen yang boleh digunakan untuk membiayai pendidikan dan pengajian bagi masa hadapan. 3. METODOLOGI PENYELIDIKAN Metodologi penyelidikan yang digunakan adalah melalui kaedah kuantitatif. Kaedah ini telah digunakan sepanjang kajian ini melalui soal selidik bagi mendapatkan data dengan lebih tepat. Terdapat dua set soal selidik yang telah digunakan. Pertama, soal selidik dalam kalangan orang awam yang beragama Islam yang tinggal di sekitar Lembah Klang berjumlah 287 responden. Kedua, set soalan untuk pelajar-pelajar yang beragama Islam dan diedarkan di universiti-universiti terpilih di Selangor dan Negeri Sembilan yang berjumlah 125 pelajar. Setiap responden telah menjawab kesemua soalan dalam masa kurang daripada 10 minit. Penyelidik telah memilih secara rawak responden dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Selepas dikumpulkan soal selidik ini, data daripada jawapan responden dianalisis secara statistik melalui penggunaan SPSS versi DAPATAN KAJIAN Dalam kajian ini, terdapat dua bahagian yang boleh dibahagikan kepada kecenderungan dalam kalangan orang awam mengenai penubuhan bank wakaf dan juga kecenderungan pelajar-pelajar dalam penubuhan bank wakaf ini. Kajian ini yang menggunakan SPSS versi 20 telah menganalisis frekuensi setiap pemboleh ubah dalam soalan, memandangkan setiap responden mempunyai tanggapan yang tersendiri mengenai isu dalam kajian ini. Jadual 1: Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Penubuhan Bank Wakaf No Item Sisihan piawai Cronbach Alpha=0.709 Bersetuju dengan penubuhan bank wakaf untuk pelajar pengajian tinggi 2 Penubuhan bank wakaf dapat membantu pelajar daripada berhutang

4 3 Penubuhan bank wakaf perlu ditubuhkan secepat mungkin Jadual 2: Pandangan Pelajar Terhadap Penubuhan Bank Wakaf No Item Sisihan piawai Cronbach Alpha=0.860 Saya bersetuju bahawa bank wakaf ialah satu alternatif kepada pembiayaan pendidikan 2 Saya lebih termotivasi jika saya mendapat pendidikan percuma Bantuan daripada bank wakaf akan mengurangkan beban ibu bapa Keputusan analisis akan menentukan tahap penilaian bagi setiap responden dalam aspek yang berbeza dalam kajian ini. Kebolehgantungan (Reliability) skala akan diuji menggunakan Cronbach alpha. Alpha yang bagus (a coefficient alpha) yang melebihi 0.7 boleh dianggap sebagai data yang baik (Nunnaly, 1978). Dalam erti kata lain, sisihan piawai (standard deviation) selalunya digunakan untuk mengukur kebolehpercayaan dalam kesimpulan statistik (statistical conclusions). 4.1 KECENDURUNGAN ORANG ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF Data daripada kajian telah dikumpulkan daripada 176 responden lelaki dan 111 responden perempuan dan jumlah keseluruhan adalah seramai 287 orang. Data terkumpul tersebut dianalisis melalui penggunaan perisian SPSS 20 (Statistical Package for Social Science version 20). Dalam bahagian ini, 3 analisis yang berbeza telah dibuat. Pertama, untuk membandingkan pandangan responden terhadap penubuhan bank wakaf bagi pengajian tinggi berdasarkan jantina responden. Kedua, untuk membandingkan pandangan responden terhadap penubuhan bank wakaf bagi mempromosikan pembiayaan tanpa hutang (debt-free loan) berdasarkan jantina responden dan terakhir, untuk menganalisis keperluan penubuhan bank wakaf ini bagi membiayai pendidikan dan pengajian tinggi. Analisis keseluruhan boleh dilihat melalui carta pai di bawah ini. Male Female 39% 61% Gambar Rajah 1: Jantina Daripada tinjauan ini, carta pai di atas adalah satu analisis deskriptif bagi responden. Gambar Rajah 1 menunjukkan bahawa jumlah responden lelaki seramai 176 orang iaitu 22% lebih tinggi daripada responden wanita seramai 111 orang.

5 Male Female Strongly Disagree Disagree Not Sure Agree Strongly agree Gambar Rajah 2 : Jantina Vs Persetujuan Terhadap Penubuhan Bank Wakaf Untuk Pelajar Pengajian Tinggi Untuk analisis pertama yang ditunjukkan dalam Gambar Rajah 2 di atas, hasil dapatan menunjukkan kebanyakan pelajar lelaki (77 responden) sangat bersetuju dengan penubuhan bank wakaf untuk membiayai pengajian mereka, manakala kebanyakan pelajar perempuan (48 responden) bersetuju dengan pernyataan yang sama. Namun, majoriti pelajar daripada kedua-dua jantina (110 responden atau 38.3%) sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Hanya beberapa orang responden daripada kedua-dua jantina (7 lelaki, 6 perempuan, 13 responden keseluruhannya atau 4.5%) tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Male Female Gambar Rajah 3: Jantina Vs Penubuhan Bank Wakaf Dapat Membantu Pelajar Daripada Berhutang Untuk analisis yang kedua seperti mana yang ditunjukkan dalam Gambar Rajah 3 di atas, dapatan juga menunjukkan hasil yang sama seperti dalam analisis pertama. Dapatan menunjukkan bahawa kebanyakan responden lelaki (92 responden) sangat bersetuju dengan penubuhan bank wakaf yang boleh membantu pelajar-pelajar daripada membuat pinjaman, manakala kebanyakan responden wanita (52 responden) hanya bersetuju dengan pernyataan yang sama. Majoriti responden dari kedua-dua jantina (131 responden atau 45.6%) sangat bersetuju dengan pernyataan yang sama. Hanya beberapa orang responden daripada kedua-dua jantina (seorang lelaki, 4 perempuan, 5 responden keseluruhannya atau 1.7%) tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Dua fakta yang menarik ialah lebih ramai responden wanita tidak bersetuju dengan pernyataan ini berbanding dengan responden lelaki, dan bilangan yang sama daripada kedua-dua jantina (14 responden setiap jantina, 28 responden secara keseluruhannya atau 9.8%) tidak pasti dengan pernyataan ini.

6 Male Female Strongly Disagree Disagree NOt Sure Agree Strongly agree Gambar Rajah 4: Jantina V Penubuhan Bank Wakaf Perlu Disegerakan Untuk analisis yang terakhir seperti mana yang ditunjukkan dalam Gambar Rajah 4, dapatan juga menunjukkan hasil dapatan yang sama dengan analisis pertama dan kedua. Hasil menunjukkan bahawa kebanyakan responden lelaki (96 orang) sangat bersetuju dengan keperluan bagi penubuhan bank wakaf secepat mungkin, manakala kebanyakan responden wanita hanya bersetuju dan 46 responden wanita yang lain sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Dalam pada itu, majoriti responden dari kedua-dua jantina (142 responden) sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Hanya segelintir responden (2 wanita) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Terdapat lebih banyak responden wanita sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini berbanding dengan responden lelaki, dan terdapat pula beberapa responden dari kedua-dua jenis jantina (15 lelaki dan 10 wanita, jumlahnya 25 responden) tidak pasti dengan pernyataan ini. 4.2 KEPERLUAN PELAJAR TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF Data kajian dikumpulkan daripada 98 pelajar prasiswazah, 19 pelajar sarjana dan 8 pelajar PhD, dan jumlah responden yang terlibat sebanyak 125 orang. Dalam bahagian ini, 3 analisis yang berbeza telah dibuat. Pertama, untuk mengenal pasti pandangan responden terhadap penubuhan bank wakaf sebagai alternatif bagi membiayai kos pengajian tinggi pelajar manakala yang kedua adalah untuk menilai pandangan pelajar bahawa pelajar-pelajar lebih bermotivasi jika mereka mendapat pendidikan percuma. Ketiga, untuk menganalisis keperluan bagi menubuhkan bank wakaf dalam pembiayaan pendidikan bagi mengurangkan beban ibu bapa mereka. Kesemua analisis telah diterjemahkan ke dalam bentuk gambar rajah seperti di bawah.

7 Undergraduate Master PhD 6% 15% 79% Gambar Rajah 5: Tahap Pengajian Daripada soal selidik, gambar rajah di atas menunjukkan analisis deskriptif bagi responden terlibat. Gambar Rajah 5 menunjukkan bahawa pelajar prasiswazah menjadi majoriti daripada keseluruhan responden terlibat iaitu sebanyak 89 orang pelajar atau 79% daripada jumlah keseluruhan. Yang lainnya ialah pelajar sarjana dan Phd yang masing-masing sebanyak 15% dan 6% daripada jumlah keseluruhan. Undergraduate Master PhD Strongly disagree Disagree Not sure Agree Strongly agree Gambar Rajah 6: Tahap Pengajian Vs Bank Wakaf Satu Alternatif bagi Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan kepada Gambar Rajah 6 di atas, keputusan menunjukkan bahawa majoriti responden daripada pelajar sarjana muda iaitu sebanyak 59 responden sangat bersetuju dengan penubuhan bank wakaf sebagai alternatif bagi pemberian pinjaman pendidikan, manakala hampir keseluruhan responden dari peringkat sarjana hanya bersetuju dan tujuh orang responden dari peringkat PhD sangat bersetuju dengan pernyataan di atas. Hal ini menunjukkan bahawa sebanyak 78 responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini yang menjadikan majoriti responden dari semua peringkat di universiti sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Walau bagaimanapun, hanya seorang sahaja yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala, terdapat juga seorang responden sangat tidak bersetuju dengan pernyataan yang sama. Kedua-duanya adalah dari pelajar peringkat prasiswazah. Hampir kesemua pelajar peringkat sarjana bersetuju (7 orang) dan sangat bersetuju (12 orang) dengan pernyataan yang sama. Manakala, hampir kesemua pelajar peringkat PhD tidak pasti (seorang) dan sangat bersetuju (7 orang) dengan pernyataan yang sama.

8 Undergraduate Master PhD Gambar Rajah 7: Tahap Pengajian Vs Akan Lebih Bermotivasi jika Mendapat Pendidikan Percuma Berdasarkan Gambar Rajah 7 di atas, hasil dapatan menunjukkan bahawa majoriti responden dari peringkat sarjana muda yang seramai 50 orang sangat bersetuju dengan pernyataan bahawa merasakan lebih bermotivasi jika mereka layak untuk mendapat pendidikan percuma, manakala sebahagian besar pelajar peringkat sarjana (11 responden) hanya bersetuju dan 6 responden dari peringkat PhD sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan 67 orang responden dari semua peringkat sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Namun begitu, hanya seorang pelajar dari peringkat sarjana muda sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini, manakala, hanya seorang pelajar sarjana muda dan seorang pelajar sarjana tidak berseutju dengan pernyataan ini. Tiada seorang pelajar dari peringkat sarjana yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala, terdapat pelajar dari peringkat PhD yang tidak pasti (seorang), bersetuju (seorang), dan sangat bersetuju (6 orang) dengan pernyataan tersebut. Undergraduate Master PhD Strongly disagree Disagree Not sure Agree Strongly agree Gambar Rajah 8: Tahap Pengajian Vs Bantuan dari Bank Wakaf akan Mengurangkan Beban Ibu Bapa Berdasarkan Gambar Rajah 8 di atas, keputusan menunjukkan bahawa majoriti responden dari peringkat sarjana muda iaitu sebanyak 67 responden sangat bersetuju dengan pernyataan bantuan dari bank wakaf akan mengurangkan beban ibu bapa mereka, manakala 15 responden dari peringkat sarjana sangat bersetuju dan 7 responden dari peringkat PhD sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Jumlah keseluruhan responden yang menunjukkan sangat bersetuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 89 orang. Walau bagaimanapun, hanya seorang responden dari peringkat sarjana muda sangat tidak bersetuju dan juga seorang responden dari peringkat yang

9 sama tidak bersetuju dengan pernyataan yang sama. Tiada seorang pun dari peringkat sarjana yang sangat tidak bersetuju dan juga tiada dari peringkat PhD yang menunjukkan tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Sebahagian besar pula pelajar peringkat PhD bersetuju (seorang) dan sangat bersetuju (7 responden) dengan pernyataan yang sama. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini, ia dapat dibuktikan bahawa dapatan melalui kajian ini adalah selari dengan dapatan yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Mohd Asyraf et.al. (2013) menyimpulkan bahawa terdapat sokongan yang kuat dalam sumbangan untuk bank wakaf daripada semua golongan masyarakat Islam, sama ada golongan berpendapatan rendah ataupun golongan berpendapatan tinggi. Pandangan seperti ini dapat dibuktikan sekali lagi melalui dapatan dalam kajian ini iaitu majoriti para pelajar dari semua peringkat universiti sangat bersetuju terhadap penubuhan bank wakaf untuk pelajar pengajian tinggi bagi membiayai kos pengajian mereka. 5. KESIMPULAN Dalam kajian ini, penubuhan bank wakaf telah dicadangkan bagi membiayai pengajian para pelajar. Bank wakaf menggunakan konsep wakaf tunai dalam operasinya bagi memberikan dana kepada pembiayaan ini. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat permintaan yang tinggi dalam kalangan orang awam yang beragama Islam dan juga pelajar-pelajar terhadap penubuhan bank wakaf. Konsep wakaf tunai dan kesesuaian penggunaan struktur operasi dalam bank wakaf boleh digunakan sebagai mekanisme wakaf yang baharu dalam menyelesaikan masalah kewangan dalam kalangan pelajar. PENGHARGAAN Penyelidikan ini telah memperolehi pembiayaan melalui Geran Dengan Kerjasama Luar Akademi Pengurusan YaPEIM,YaPEIM, (Developing Deposit and Financing Instruments Based on Waqf for Islamic Waqf Bank)(USIM/YAPEIM/FEM/052002/43017). RUJUKAN Kahf, Monzer, (1998), Financing The Development of Awqaf Property,Working Paper for the Seminar on Development of Awqaf by IRTI, (Malaysia: Kuala Lumpur). Çizakça, Murat, (1998), Awqaf In History And Its Implications For Modern Islamic Economies, Islamic Economic Studies, Vol. 6, No. 1, (Jeddah: IRTI & IDB). Toraman,Cengiz,et.al, (undated), Cash Awqaf in the Ottomans as Philanthropic Foundations, and their Accounting Practices,<journal.mufad.org>

10 Haji Mohammad, Mohammad Tahir Sabit b. & b. Hj. Mar Iman, Abdul Hamid, (2006), Obstacles of the Current Concept of Waqf to the Development of Waqf Properties and the Recommended Alternative, Malaysian Journal of Real Estate, 1(1). Mohd Asyraf Bin Yusof & Muhammad Ridhwan Ab. Aziz (2013), The Relationship Between Level of Income and Willingness of Muslim Community to Contribute for Islamic Waqf Bank, The 5 th Islamic Economic System Conference (iecons2013), Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, 4 th 5 th September Muhammad Ridhwan Ab. Aziz et.al., (2013), Cash Waqf Models for Financing in Education, The 5 th Islamic Economic System Conference (iecons2013), Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, 4 th 5 th September 2013.Islahi, Abdul Azim, (1992) Provision of Public Goods: Role of The Voluntary Sector (Waqf) In Islamic History, (Financing Development In Islam: Seminar proceeding series IRTI & IDB). Chowdhury, Md. Shahedur Rahaman, et.al., (2011), Economics of Cash WAQF Management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers,african Journal of Business Management. Vol.5(30). Nunnaly, J.C. (1987). Psychological Theory New York: McGagraw-Hill, 2 nd ed. Muhammad Ridhwan Ab.Aziz., (2013), Islamic Banking and Finance in Malaysia: System, Issues and Challenges, Bandar Baru Nilai: USIM Publisher. BIBLIOGRAFI PENULIS-PENULIS PROF. MADYA DR MUHAMMAD RIDHWAN BIN AB. AZIZ adalah Profesor Madya di Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) pada tahun 2001 dan Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Perbankan Islam) pada tahun 2008 dari Universiti Malaya. Pada tahun 2011, beliau telah berjaya memperolehi Ijazah Doktor Falsafah (PhD) juga dari Universiti Malaya dengan pengkhususan dalam bidang Perbankan Islam di bawah Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam. Sebelum bertugas di Universiti Sains Islam Malaysia, beliau adalah pensyarah di Jabatan Perbankan dan Kewangan di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) selama tiga tahun. Bidang kepakaran beliau adalah perbankan Islam, kewangan Islam, muamalat Islam, pasaran wang dan modal Islam dan kewangan sosial Islam. Beliau telah banyak menyumbang dari sudut pembentangan kertas kerja dan penulisan artikel dalam jurnal melebihi 96 kertas kerja di peringkat nasional dan antarabangsa dalam bidang-bidang terbabit. Setakat ini, beliau telah berjaya menerbitkan sebanyak 16 buah buku ilmiah dan 22 bab dalam buku. Beliau juga aktif menjalankan penyelidikan sebanyak 31 penyelidikan dalam pelbagai bidang kepakarannya. Beliau boleh dihubungi melalui ridhwan.aziz@usim.edu.my.

11 MOHAMAD FADZIL BIN MOHD PUAT adalah Pembantu Penyelidik di Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau telah memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah dengan Kepujian pada tahun Beliau memulakan tugas sebagai Pembantu Penyelidik di Fakulti Ekonomi dan Muamalat, USIM pada Disember Sekarang, beliau sedang menjalankan kajian mengenai Deposit dan Pembiayaan Bank Wakaf. Beliau boleh dihubungi melalui

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

Assessment on the Willingness among Public in Contributing For Social Islamic Waqf Bank for Education

Assessment on the Willingness among Public in Contributing For Social Islamic Waqf Bank for Education AENSI Journals Australian Journal of Basic and Applied Sciences Journal home page: www.ajbasweb.com Assessment on the Willingness among Public in Contributing For Social Islamic Waqf Bank for Education

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries : : -..... - - - : - Abstract: The paper aims to explore the lexical materials in the Arabic Malay Bilingual Dictionaries scattered in the Malay speaking world in general, and in Malaysia in particular.

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan **

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan ** SEJARAH PENERBITAN EMPAT JURNAL AWAL DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA (History of Four Early Journals Publication in Academy of Islamic Studies, University of Malaya) Oleh: Faisal @ Ahmad

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA AL-BANJARI, hlm. -7 Vol. 6, No., Januari-Juni 7 ISSN (Print) 4-957 ISSN (Online) 57-6778 PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK,

More information

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018)

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018) , Issue (8) 44-56 Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences Journal homepage: www.akademiabaru.com/arsbs.html ISSN: 46-95 Tahap Kefahaman Wanita Mengenai Tuntutan Harta Sepencarian

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin ISLAMIYYAT 38(2) 2016: 155-163 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3802-08) Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin The Level of Student

More information

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis SYED MUHAMMAD HILAL AZIZI SYED ABDUL AZIZ Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ilalalahaha123@gmail.com SAFURA AHMAD SABRI Kolej Universiti

More information

AISYAH ABDUL-RAHMAN & WAJEEHA ZULKIFLY ABSTRAK. Kata kunci: Pengurusan Kewangan, Pengetahuan kewangan, Pengurusan Perbelanjaan, Sumber Pembiayaan

AISYAH ABDUL-RAHMAN & WAJEEHA ZULKIFLY ABSTRAK. Kata kunci: Pengurusan Kewangan, Pengetahuan kewangan, Pengurusan Perbelanjaan, Sumber Pembiayaan 85 Jurnal Personalia Pelajar 19(2)(2016): 85-94 Faktor Penentu Pengurusan Kewangan: Kes Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (Determinants of Financial Management: The Case of Universiti Kebangsaan

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib 1, Abdul Hadi Awang 2, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 3, Mohd Rasyidi Ali 4, Mohd Shairawi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

ABSTRAK. pada suatu ketika dahulu contohnya di zaman kerajaan Uthmaniyyah. Kajian ini

ABSTRAK. pada suatu ketika dahulu contohnya di zaman kerajaan Uthmaniyyah. Kajian ini ABSTRAK Wakaf adalah satu bentuk kebajikan yang unik dalam ajaran Islam kerana ia adalah ibadah yang menggabungkan aspek kerohanian dan kehartaan. Wakaf mempunyai peranan besar dalam membantu pihak kerajaan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS ABBAS NASERI TAHERI FBMK 2013 1 EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Norfadilah Bahari 1 norfadilah@kuis.edu.my Nurul Wajhi Ahmad 2 nurulwajhi@kuis.edu.my Wan Shahdila Shah Shahar 3 wanshahdila@kuis.edu.my Khairul Anwar Ahmad 4

More information

WOMAN S PASSIONS IN ELIZABETH BARRETT BROWNING S POEMS ENTITLED THE LADY S YES AND HOW DO I LOVE THEE?

WOMAN S PASSIONS IN ELIZABETH BARRETT BROWNING S POEMS ENTITLED THE LADY S YES AND HOW DO I LOVE THEE? WOMAN S PASSIONS IN ELIZABETH BARRETT BROWNING S POEMS ENTITLED THE LADY S YES AND HOW DO I LOVE THEE? A THESIS BY DHINI AYUNINGTYAS REG.NO: 100705010 DEPARTMENT OF ENGLISH FACULTY OF CULTURAL STUDIES

More information

Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran

Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran Jurnal al-turath; Vol. 2, No. 1; 2017 e-issn 0128-0899 Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran Nurain bt Zainal Abidin 1, Mohd Faizulamri

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

TAHAP PENGETAHUAN HIBAH HARTANAH DALAM PERANCANGAN HARTA ORANG ISLAM

TAHAP PENGETAHUAN HIBAH HARTANAH DALAM PERANCANGAN HARTA ORANG ISLAM Volume: 2 Issue: 5 [September, 2017] pp.79-89] Journal of Islamic, Social, Economics, and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com TAHAP PENGETAHUAN HIBAH HARTANAH DALAM PERANCANGAN

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG 1 Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 1-13 Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam (Understanding, Appreciation and Practice of Identity Among Students of

More information

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA Tahap Pemahaman dan Pengamalan Ilmu Mantik dalam Kalangan Mahasiswa UniSZA Muhammad Rashidi Wahab Mohd Faizul Azmi Razali Musa Mohd Hasrul Shuhari Abstrak Ilmu Mantik atau logik memainkan peranan penting

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

ISSN MALAYSIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES JILID

ISSN MALAYSIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES JILID THE RESPONSE FACTOR BY THE MUSLIM COMMUNICITY ON TAKMIR CLASSES ON AQEEDAH IN KELANTAN MOSQUES (FAKTOR SAMBUTAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KELAS TAKMIR AKIDAH DI MASJID NEGERI KELANTAN) Asfarina Binti Zubir

More information

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Jurnal Syariah, Jil. 22, Bil. 2 (2014) 289-294 Shariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014) 289-294 ULASAN BUKU Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA

METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA MUHAMMAD NIZAM OMAR MOHD. ZAMRI MURAH Fakulti Teknologi dan Sistem Maklumat Universiti

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

AMALAN PEMBELIAN PRODUK HALAL DALAM KALANGAN PENGGUNA ISLAM DI ALOR GAJAH, MELAKA

AMALAN PEMBELIAN PRODUK HALAL DALAM KALANGAN PENGGUNA ISLAM DI ALOR GAJAH, MELAKA AMALAN PEMBELIAN PRODUK HALAL DALAM KALANGAN PENGGUNA ISLAM DI ALOR GAJAH, MELAKA Nashaqilla Norlee Rosslee Elistina Abu Bakar Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia Universiti

More information

ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH DI MALAYSIA

ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH DI MALAYSIA Volume: 3 Issue: 15 [December, 2018] pp.20-28] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH

More information

LAPORAN JAWATANKUASA MAJLIS DEKAN-DEKAN PENGAJIAN ISLAM MENGKAJI PROFIL PENGAJIAN ISLAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA)

LAPORAN JAWATANKUASA MAJLIS DEKAN-DEKAN PENGAJIAN ISLAM MENGKAJI PROFIL PENGAJIAN ISLAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) LAPORAN JAWATANKUASA MAJLIS DEKAN-DEKAN PENGAJIAN ISLAM MENGKAJI PROFIL PENGAJIAN ISLAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) Mohd. Nasran Mohamad 1 Ruzman Md. Noor 2 Muhamad Rahimi Osman 3 Engku Ahmad

More information