Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Size: px
Start display at page:

Download "Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor"

Transcription

1 Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor MOHAMMAD AIZHAM BIN MOHAMMAD KASSIM Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor HAZLIN FALINA BINTI ROSLI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ABSTRAK Dewasa ini, wakaf dilihat sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi ummah. Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya peningkatan inovasi terhadap amalan berwakaf, seperti wakaf tunai, hotel wakaf, saham wakaf dan universiti wakaf. Walaubagaimanapun, inovasi ini perlulah disokong dengan peningkatan kefahaman masyarakat ke atas wakaf. Ini kerana dengan kefahaman yang betul barulah dapat meningkatkan kesedaran masyarakat untuk berwakaf. Justeru kajian ini dilakukan bagi melihat sejauhmana tahap kefahaman masyarakat berhubung dengan amalan berwakaf. Metodologi kajian yang digunakan adalah berdasarkan kaedah kuantitatif. Kajian berbentuk deskriptif ini dilaksanakan menerusi perolehan maklumat dari 117 responden melalui borang soal selidik yang telah diedarkan dan dianalisis dengan melihat kepada skor min. Hasil kajian mendapati bahawa tahap kefahaman masyarakat ke atas konsep wakaf adalah pada tahap sederhana. Diharapkan dapatan dari kajian ini akan dapat membantu meningkatkan lagi pembangunan institusi wakaf pada masa hadapan. Kata kunci: Kefahaman, Wakaf PENDAHULUAN Institusi wakaf dianggap sebagai antara senjata yang penting dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Ianya terbukti ketika zaman kegemilangan pemerintahan khilafah Uthmaniyah, di mana harta wakaf dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam membiayai aktiviti kebajikan masyarakat, keagamaan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Selain itu, di antara bukti keberkesanan wakaf yang masih utuh sehingga kini ialah Universiti al-azhar, Mesir. Tempoh penubuhan universiti tersebut lebih daripada 1000 tahun serta masih dibiayai oleh perbadanan wakaf Negara tersebut sehingga kini. Amalan wakaf merupakan gabungan di antara dua elemen, iaitu elemen rohaniah dan kebendaan. Ini kerana seseorang yang berwakaf itu pada asalnya mengharapkan ganjaran pahala yang berterusan di samping melakukan amalan kebajikan. Kemajuan institusi wakaf hanya akan dapat digapai sekiranya masyarakat sedar serta memahami tentang kepentingan berwakaf. 373

2 Ini kerana kemajuan ekonomi sesebuah Negara adalah bergantung kepada masyarakat sesebuah Negara tersebut. Tanpa pemahaman yang sebenar, institusi wakaf hanya akan berada di tahap yang sama tanpa perkembangan yang sepatutnya. Pada hakikatnya, kesedaran terhadap amalan berwakaf telah lama sebati di dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Hal ini terbukti dengan wujudnya tanah-tanah yang telah diwakafkan oleh generasi lampau. Namun amalan wakaf hanya dilihat tertumpu pada sudut ibadat khusus sahaja dengan terbinanya masjid serta surau wakaf, tanah perkuburan dan sekolah agama (Saharudin, Saifoul & Jamal, 2003). Terdapat juga tanah-tanah wakaf yang terbiar akibat daripada kurangnya minat pelabur dalam membangunkan tanah-tanah tersebut oleh kerana kedudukan tanah tersebut yang tidak strategik (Norhaliza, 2009). Perkara ini berlaku kerana tanah yang diwakafkan agak terpencil atau kesesuaiannya lebih kepada ibadat khusus sahaja. Pada masa kini, wakaf di negeri Selangor telah melalui pelbagai inovasi bagi menghasilkan sistem wakaf yang lebih produktif. Pelbagai projek baru telah diperkenalkan seperti klinik wakaf, penyediaan lot kedai serta premis perniagaan dan lain-lain. Malah produk bagi mengumpulkan dana wakaf juga telah diperkenalkan seperti wakaf tunai, wakaf seni, skim infaq dan lain-lain. Kewujudan projekprojek serta produk-produk baru ini perlulah diikuti dengan peningkatan kefahaman masyarakat bagi menjayakannya. Kemungkinan kesedaran itu telah wujud namun pemahaman yang sebenar perlulah lebih diutamakan.. KAJIAN LEPAS Penulisan serta kajian mengenai kesedaran dan kefahaman masyarakat di Malaysia berkenaan institusi wakaf kurang dilaksanakan. Kebanyakan kajian yang dilakukan lebih tertumpu kepada perundangan serta isu-isu semasa mengenainya. Topik ini dilihat hanya dibincangkan secara tidak langsung di mana kebiasaannya disentuh di dalam cadangan serta saranan untuk mengadakan program bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai institusi wakaf khususnya dengan perkembangan institusi ini ke arah lebih kontemporari. Walaubagaimanapun, kebanyakan kajian bersetuju dengan kurangnya kesedaran serta kefahaman masyarakat mengenai institusi ini. Kesedaran serta kefahaman masyarakat dalam sesuatu perkara merupakan tunggak atau asas kepada kejayaan sesebuah Negara di dalam pembangunan ekonomi. Ini kerana masyarakat sebagai penduduk di sesebuah Negara bertindak selaku agen ekonomi. Oleh itu, tahap kefahaman masyarakat perlulah diambil berat dalam menjayakan sesuatu objektif. Mengikut kajian pada tahun 2012, kefahaman pengguna berkaitan institusi wakaf masih berada di tahap sederhana (Afendi, 2012). Ini membuktikan masyarakat masih belum sedar nilai sebenar institusi wakaf. Masih terdapat lagi golongan yang keliru di antara wakaf dan sedekah sedangkan kedua-duanya mempunyai perbezaan serta konsepnya yang tersendiri. Kelayakan orang bukan Islam dalam menerima manfaat wakaf juga masih dipersoalkan oleh masyarakat. Ini membuatkan skop wakaf menjadi lebih kecil dari yang sepatutnya Kajian daripada Norizah Mohamed (2014) menyatakan kebanyakan responden dari kajiannya masih kurang kefahaman mengenai institusi wakaf. Terdapat responden yang terkeliru di antara amalan berwakaf dengan sedekah serta kebanyakannya hanya mengetahui ibadah wakaf yang bersifat klasik seperti tanah perkuburan, masjid dan sebagainya. Pengetahuan mengenai wakaf kontemporari masih tidak meluas lagi di kalangan masyarakat amnya dan responden khasnya. Malah terdapat juga responden yang mengetahui mengenai amalan ini tetapi belum pernah berwakaf. Menurut kajian yang dilakukan keatas warga UiTM di Zon Tengah iaitu Selangor, Perak dan Negeri Sembilan, kajian mendapati bahawa tahap kefahaman responden masih lagi rendah dan berada di 374

3 tahap sederhana, walaupun terdapat di antara responden tersebut yang mempunyai pengalaman di dalam berwakaf. Di antara soalan-soalan yang diutarakan di dalam kajian ini adalah berkaitan harta wakaf tidak boleh diwariskan kepada waris pewakaf, harta wakaf tidak boleh dilaburkan serta kegunaan harta wakaf hanyalah untuk tujuan keagamaan sahaja. Penulis mencadangkan agar kefahaman mengenai wakaf dipupuk sejak di bangku sekolah lagi bagi menggalakkan amalan ini berkembang (Baharuddin, 2006). Menurut Datuk Haji Anan (2012) pula, Institusi wakaf pada zaman ini telah berkembang di mana turut memfokuskan kepada pembangunan dari sudut ekonomi seperti pembinaan rangkaian hotel-hotel wakaf oleh pihak MAIN dan kerajaan. Namun, terdapat sebilangan masyarakat yang mempersoalkan mengenai pembinaan ini di mana akan mengundang kepada gejala maksiat, sedangkan pembinaan hotel-hotel ini memenuhi tuntutan fardhu kifayah bagi memenuhi keperluan umat Islam yang sedang bermusafir. Walaubagaimanapun, pihak pengurusan hotel disyaratkan agar pengurusannya sentiasa mematuhi syariah. Perkara ini terjadi kerana kurangnya kefahaman masyarakat mengenai institusi wakaf. Berdasarkan pengalaman Yayasan Wakaf Malaysia ketika menganjurkan Festival Pembangunan Ekonomi Islam di Mid Valley Exhibition Centre, Kuala Lumpur pada Januari 2009, mereka mendapati bahawa masyarakat masih lemah dalam pengetahuan mengenai konsep wakaf serta potensinya dalam membangunkan tahap sosio-ekonomi ummah. Malah, kesedaran masyarakat mengenai ganjaran pahala yang diperolehi dari amalan ini juga masih rendah (Azri, 2008). Kajian daripada Farhana (2014) mendapati bahawa kesedaran masyarakat di Malaysia terhadap institusi wakaf adalah berbeza mengikut negeri akibat daripada pendekatan MAIN yang berbeza dalam membangunkan harta wakaf. Oleh itu, pihak MAIN hendaklah menggunakan pelbagai saluran yang ada dalam menyebarkan maklumat mengenai wakaf bagi menimbulkan kesedaran serta kefahaman di kalangan masyarakat. Hal ini bagi mendapatkan sokongan padu daripada masyarakat dalam membangunkan sesebuah projek wakaf (Anan, 2012). Amalan berwakaf perlulah dipromosikan secara lebih ekstensif bagi memberikan kesedaran tentang potensi wakaf sebagai medium pemacu ekonomi (asykin, 2013). Kesimpulannya, kejayaan sebenar institusi wakaf adalah bergantung kepada kefahaman yang jelas mengenai peranan serta matlamatnya oleh masyarakat dan kesedaran yang mendalam mengenai amanah yang dipertanggungjawabkan kepada pihak MAIN dalam menjaga kepentingan dan memelihara harta wakaf (Amini, 2013). Saharudin, Saifoul & Jamal (2003) turut menyimpulkan bahawa sikap bekerjasama serta keseragaman pengurusan dan pelaksanaan akan mencerminkan kejayaan institusi ini di masa akan datang. METODOLOGI KAJIAN Penyelidikan yang dijalankan adalah berbentuk kajian kuantitatif. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah dari soal selidik dan kaedah dokumentasi. Pengumpulan data adalah berasaskan kepada dua sumber, iaitu data primer dan data sekunder. Kajian ini menggunakan kaedah persampelan secara rawak dan penjawat awam yang bekerja di negeri Selangor dijadikan sebagai sampel dalam kajian ini. Bagi melihat tahap kefahaman, dapatan kajian dianalisa dengan menggunakan analisa diskriptif bagi menganalisa maklum balas responden serta melihat kepada kadar min. 375

4 ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI KONSEP WAKAF Berikut adalah analisis daripada soalan-soalan yang diajukan kepada responden melalui borang soal selidik bagi menilai tahap kefahaman masyarakat mengenai institusi wakaf. Berdasarkan jadual 1, kebanyakan responden bersetuju dengan pengertian wakaf adalah menahan hak pewakaf ke atas hartanya untuk tujuan kebajikan dengan kutipan seramai 59 orang (50.4%). Seterusnya diikuti dengan 29 orang (24.8%) yang tidak pasti dengan penyataan ini, 12 orang (10.3%) tidak setuju, 10 orang (8.5%) sangat setuju dan 7 orang (6%) sangat tidak setuju dengan penyataan ini. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 1: Wakaf adalah menahan hak pewakaf ke atas hartanya untuk tujuan kebajikan Sangat tidak setuju 6% Tidak setuju 10.3% Wakaf adalah menahan hak pewakaf ke atas hartanya untuk Tidak pasti 24.8% tujuan kebajikan Setuju 50.4% 3.45 Sangat setuju 8.5% Jadual 2 menunjukkan bentuk pernyataan mengenai wakaf adalah bukan meminjamkan hartanya untuk tujuan kebajikan. Sebanyak 42.7% tidak bersetuju diikuti dengan 24.8% setuju, 18.8% tidak pasti, 12.8% sangat setuju dan 0.9% sangat tidak setuju. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 2: Wakaf adalah bukan meminjamkan hartanya untuk tujuan kebajikan Sangat tidak setuju 0.9% Tidak setuju 42.7% Wakaf adalah bukan meminjamkan hartanya untuk tujuan Tidak pasti 18.8% kebajikan Setuju 24.8% 3.06 Sangat setuju 12.8% Berdasarkan jadual 3, kebanyakan responden iaitu seramai 81 orang (69.2%) bersetuju dengan kenyataan wakaf merupakan sadaqah jariah, diikuti dengan 27 orang (23.1%) sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Manakala terdapat 6 orang dengan peratusan 5.1% tidak pasti, 2 orang (1.7%) tidak setuju dan seorang responden (0.9%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 3: Wakaf merupakan sadaqa jariyyah Sangat tidak setuju 0.9% Tidak setuju 1.7% Wakaf merupakan sadaqa jariyyah Tidak pasti 5.1% 4.12 Setuju 69.2% Sangat setuju 23.1% Jadual 4 menunjukkan min bagi pembolehubah sebanyak 2.71 serta peratusan jawapan responden mengenai kenyataan syarat sah wakaf adalah sama seperti sedekah. Majoriti responden dengan jumlah 55 orang (47%) tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Terdapat 46 orang (39.3%) yang bersetuju serta 4 orang (3.4%) sangat setuju. Manakala 8 orang (6.8%) tidak setuju dan 4 orang (3.4%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. 376

5 Jadual 4: Syarat sah wakaf adalah berlainan dengan sedekah Sangat tidak setuju 2.6% Tidak setuju 39.3% Syarat sah wakaf adalah berlainan dengan sedekah Tidak pasti 47% 2.71 Setuju 6.8% Sangat setuju 4.3% Jadual 5 menunjukkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan fizikal harta wakaf hendaklah berkekalan dan tidak mudah rosak. Responden yang bersetuju adalah seramai 53 orang dengan peratusan 45.3%. Responden yang memilih tidak pasti pula adalah seramai 40 orang dengan peratusan 34.2%. Responden yang tidak bersetuju adalah seramai 15 orang, iaitu 12.8%. Responden yang memilih sangat setuju adalah seramai 7 orang, iaitu 6%. Manakala responden yang memilih sangat tidak setuju pula adalah seramai 2 orang dengan peratusan 1.7% daripada jumlah keseluruhan responden. Hasil min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 5: Fizikal harta wakaf hendaklah berkekalan dan tidak mudah rosak Sangat tidak setuju 1.7% Tidak setuju 12.8% Fizikal harta wakaf hendaklah berkekalan dan tidak mudah Tidak pasti 34.2% rosak Setuju 45.3% 3.41 Sangat setuju 6% Jadual 6 pula menunjukkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan seseorang yang dipaksa mewakafkan hartanya tidak dikira sebagai wakaf. Majoriti responden bersetuju dengan kenyataan ini dengan jumlah seramai 45 orang (38.5%) serta 20 orang (17.1%) sangat setuju. Manakala seramai 41 orang responden tidak pasti dengan jumlah peratusan 35%. Seramai 10 orang responden pula (8.5%) tidak bersetuju diikuti dengan seorang responden (0.9%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 6: Seseorang yang dipaksa mewakafkan hartanya tidak dikira sebagai wakaf Sangat tidak setuju 0.9% Tidak setuju 8.5% Seseorang yang dipaksa mewakafkan hartanya tidak dikira Tidak pasti 35% sebagai wakaf Setuju 38.5% 3.62 Sangat setuju 17.1% Jadual 7 pula memaparkan jumlah peratusan jawapan responden berkaitan kenyataan harta yang disewa atau dipinjam tidak dibenarkan untuk berwakaf dengannya. Seramai 16 orang (13.7%) sangat bersetuju dan 31 orang (26.5%) bersetuju dengan kenyataan tersebut. Manakala seramai 60 orang (51.3%) yang juga sebagai majoriti responden tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Seterusnya diikuti dengan 10 orang dengan peratusan 8.5% tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi pembolehubah ini adalah

6 Jadual 7: Harta yang disewa atau dipinjam tidak dibenarkan untuk berwakaf dengannya Sangat tidak setuju 0% Tidak setuju 8.5% Harta yang disewa atau dipinjam tidak dibenarkan untuk Tidak pasti 51.3% berwakaf dengannya Setuju 26.5% 3.45 Sangat setuju 13.7% Jadual 8 menunjukkan majoriti responden seramai 44 orang dengan peratusan 37.6% tidak bersetuju dengan kenyataan orang bukan Islam berhak mendapatkan manfaat daripada harta wakaf. Keputusan juga menunjukkan bahawa 36 orang responden (30.8%) tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Manakala 25 orang responden bersetuju dengan kenyataan tersebut dengan peratusan sebanyak 21.4%. Seterusnya diikuti dengan 7 responden (6%) sangat setuju dan 5 responden (4.3%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 8: Orang bukan Islam berhak mendapatkan manfaat daripada harta wakaf Sangat tidak setuju 4.3% Tidak setuju 37.6% Orang bukan Islam berhak mendapatkan manfaat daripada Tidak pasti 30.8% harta wakaf Setuju 21.4% 2.87 Sangat setuju 6% Jadual 9 memaparkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan pewakaf dibenarkan mewakafkan hartanya untuk manfaat ahli keluarganya sahaja. Seramai 13 orang (11.1%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut diikuti dengan 42 orang (35.9) tidak setuju. Manakala 20 orang (17.1%) tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Seramai 37 orang (31.6%) bersetuju dan 5 orang (4.3%) sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Hasil menunjukkan min bagi pembolehubah ini adalah 2.82 dah agak rendah. Jadual 9: Pewakaf dibenarkan mewakafkan hartanya untuk manfaat ahli keluarganya sahaja Sangat tidak setuju 11.1% Tidak setuju 35.9% Pewakaf dibenarkan mewakafkan hartanya untuk manfaat Tidak pasti 17.1% ahli keluarganya sahaja Setuju 31.6% 2.82 Sangat setuju 4.3% Berdasarkan jadual 10, majoriti responden bersetuju dengan kenyataan seseorang yang berwakaf akan memperolehi kebajikan yang berkekalan semasa hidup dan selepas meninggal dunia, dengan jumlah seramai 74 orang (63.2%), diikuti dengan 33 orang (28.2%) sangat setuju. Manakala seramai 6 orang (5.1%) memilih tidak pasti, 3 orang (2.6%) memilih tidak setuju dan seorang responden (0.9%) memilih sangat tidak setuju. Min bagi pembolehubah ini adalah tinggi (4.15) yang menunjukkan tahap kefahaman masyarakat mengenai ganjaran yang akan diterima oleh pewakaf. 378

7 Jadual 10: Seseorang yang berwakaf akan memperolehi kebajikan yang berkekalan semasa hidup dan selepas meninggal dunia Sangat tidak setuju 0.9% Tidak setuju 2.6% Seseorang yang berwakaf akan memperolehi kebajikan yang Tidak pasti 5.1% berkekalan semasa hidup dan selepas meninggal dunia Setuju 63.2% 4.15 Sangat setuju 28.2% Jadual 11 pula menunjukkan majoriti responden memilih tidak pasti dengan kenyataan seseorang yang telah berwakaf tidak boleh membatalkan wakafnya semula, dengan jumlah seramai 53 orang (45.3%). Seramai 39 orang responden (33.3%) tidak bersetuju diikuti dengan 2 orang responden (1.7%) sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Manakala responden yang memilih bersetuju adalah seramai 16 orang dengan peratusan 13.7%, diikuti dengan seramai 7 orang (6%) memilih sangat setuju. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 11: Seseorang yang telah berwakaf tidak boleh membatalkan wakafnya semula Sangat tidak setuju 1.7% Tidak setuju 33.3% Seseorang yang telah berwakaf tidak boleh membatalkan Tidak pasti 45.3% wakafnya semula Setuju 13.7% 2.89 Sangat setuju 6% Seterusnya, jadual 12 menunjukkan majoriti responden, iaitu seramai 51 orang (43.6%) bersetuju dengan kenyataan pihak yang bertanggungjawab menjaga harta anak yatim tidak boleh mewakafkan sesuatu daripada harta anak yatim tersebut, diikuti dengan 14 orang (12%) memilih sangat bersetuju. Seramai 38 orang memilih tidak pasti dengan peratusan sebanyak 32.5%. Manakala responden yang tidak bersetuju adalah seramai 13 orang (11.1%), diikuti dengan seorang responden memilih sangat tidak setuju dengan jumlah peratusan 0.9%. Min bagi pembolehubah ini adalah Jadual 12: Pihak yang bertanggungjawab menjaga harta anak yatim tidak boleh mewakafkan sesuatu daripada harta anak yatim tersebut Sangat tidak setuju 0.9% Pihak yang bertanggungjawab menjaga harta anak yatim Tidak setuju 11.1% tidak boleh mewakafkan sesuatu daripada harta anak yatim Tidak pasti 32.5% 3.55 tersebut Setuju 43.6% Sangat setuju 12% Jadual 13 pula menunjukkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan seseorang dibenarkan mewasiatkan hartanya untuk diwakafkan, tidak melebihi 1/3 daripada jumlah hartanya. Dapatan kajian mendapati seramai 74 orang memilih tidak pasti dengan jumlah peratusan 63.2%. Seramai 22 orang (18.8%) memilih setuju dan 8 orang (6.8%) memilih sangat setuju. Lebihan daripada responden memilih tidak setuju, iaitu seramai 11 orang (9.4%), diikuti dengan 2 orang responden (1.7%) memilih sangat tidak setuju dengan kenyataan tersebut. 379

8 Jadual 13: Seseorang dibenarkan mewasiatkan hartanya untuk diwakafkan, tidak melebihi 1/3 daripada jumlah hartanya Sangat tidak setuju 1.7% Tidak setuju 9.4% Seseorang dibenarkan mewasiatkan hartanya untuk Tidak pasti 63.2% diwakafkan, tidak melebihi 1/3 daripada jumlah hartanya Setuju 18.8% 3.2 Sangat setuju 6.8% Berdasarkan jadual 14, majoriti responden memilih tidak setuju dengan kenyataan harta wakaf tidak terhad di dalam bentuk tanah atau bangunan sahaja, dengan jumlah seramai 36 orang (30.8%), diikuti dengan 18.8% dari responden memilih sangat setuju. Manakala seramai 33 orang (28.2%) bersetuju, diikuti dengan 2.6% dari responden memilih sangat tidak setuju. Lebihan daripada responden tersebut memilih tidak pasti, dengan jumlah seramai 23 orang (19.7%). Min bagi pembolehubah ini adalah 3.3. Jadual 14: Harta wakaf tidak terhad di dalam bentuk tanah atau bangunan sahaja Sangat tidak setuju 2.6% Tidak setuju 30.8% Harta wakaf tidak terhad di dalam bentuk tanah atau Tidak pasti 19.7% bangunan sahaja Setuju 28.2% 3.3 Sangat setuju 18.8% Jadual 15 menunjukkan majoriti responden memilih jawapan tidak setuju berkaitan kenyataan harta wakaf tidak hanya dibangunkan bagi tujuan ibadah sahaja, iaitu seramai 62 orang (53%) daripada 117 orang, diikuti dengan seramai 4 orang (3.4%) memilih sangat tidak setuju. Seramai 18 orang memilih tidak pasti dengan jumlah peratusan 15.4%. Manakala 29 orang (24.8%) memilih setuju, diikuti dengan seramai 4 orang memilih sangat setuju dengan jumlah peratusan 3.4%. Min bagi pembolehubah ini adalah 2.72 yang menunjukkan perspektif masyarakat yang hanya memandang tujuan berwakaf hanyalah untuk tujuan ibadah semata-mata. Jadual 15: Harta wakaf tidak hanya dibangunkan bagi tujuan ibadah sahaja Sangat tidak setuju 3.4% Tidak setuju 53% Harta wakaf tidak hanya dibangunkan bagi tujuan ibadah Tidak pasti 15.4% sahaja Setuju 24.8% 2.72 Sangat setuju 3.4% Seterusnya, jadual 16 memaparkan jumlah peratusan jawapan responden mengenai kenyataan pembangunan ekonomi melalui harta wakaf dapat memberi sumbangan kepada negara. Dapatan kajian mendapati kebanyakan responden bersetuju dengan kenyatan tersebut, iaitu serama 80 orang dengan peratusan 68.4%, diikuti dengan 19 orang yang memilih sangat setuju dengan peratusan 16.2%. Sebilangan kecil tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut, di mana seramai 4 orang (3.4%) memilih tidak setuju dan seramai 3 orang (2.6%) memilih sangat tidak setuju. Lebihan daripada responden tersebut memilih tidak pasti, iaitu seramai 11 orang dengan peratusan 9.4%. Min bagi pembolehubah ini adalah

9 Jadual 16: Pembangunan ekonomi melalui harta wakaf dapat memberi sumbangan kepada negara Sangat tidak setuju 2.6% Tidak setuju 3.4% Pembangunan ekonomi melalui harta wakaf dapat memberi Tidak pasti 9.4% sumbangan kepada negara Setuju 68.4% 3.92 Sangat setuju 16.2% Secara rumusan dari segi pengukuran skor min dan tahap bagi analisis skor min di dalam kajian ini adalah seperti di jadual 17 di bawah: Jadual 17: Rumusan skor min Pembolehubah Skor min Tahap Tahap kefahaman wakaf 3.33 Sederhana KESIMPULAN Institusi wakaf mempunyai potensi yang tinggi dalam membantu sesebuah negara menjana pembangunan ekonomi ummah sekiranya diaplikasikan secara tepat lagi menyeluruh. Malah, konsep ini juga dapat digunakan untuk membasmi kemiskinan di sesebuah negara. Namun, pelaksanaan konsep ini perlulah seiring dengan kefahaman masyarakat mengenainya. Ini kerana masyarakat selaku agen dalam menjadikan pelaksanaan konsep ini menjadi realiti. Hasil daripada kajian ini mendapati kefahaman masyarakat mengenai institusi wakaf masih di tahap sederhana. Masih terdapat segelintir masyarakat yang masih keliru dengan pengertian wakaf serta masih tidak dapat membezakan di antara wakaf dengan sedekah. Oleh itu, usaha untuk meningkatkan kefahaman masyarakat perlulah giat dijalankan bagi menjadikan institusi wakaf berpotensi dalam membantu menjana pembangunan ekonomi ummah, khususnya di Malaysia. RUJUKAN Afendi. (2012). Peranan Institusi Keagamaan Dalam Membangun Ekonomi Ummah: Universiti Teknologi Mara. Amini. (2013). Kajian Pelan Induk Transformasi Pembangunan Hartanah Wakaf di Malaysia. Kertas Cadangan Penyelidikan Untuk Yayasan Wakaf Malaysia: Universiti Putra Malaysia. Anan. (2012). Pembangunan Tanah Wakaf : Cabaran dan Harapan. Seminar Peletakhakan Tanah Wakaf. Anan. (2012). Pembangunan Wakaf Pengalaman Malaysia. Seminar Wakaf Serantau. Asykin. (2013). Potensi Wakaf Korporat kepada Pemilikan Ekuiti Muslim: Kajian di Wakaf An-Nur Corporation. Prosiding PERKEM VIII. Jilid 1(2013) Azri. (2008). Pelaksanaan Skim Wakaf Tunai Oleh Yayasan Waqaf Malaysia. Jurnal Pengurusan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Vol.2 No.2(2008): Baharuddin. (2006). Tahap Kefahaman Warga UiTM Terhadap Konsep Wakaf: Kajian Kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan): Universiti Teknologi Mara. 381

10 Farhana. (2014). Community Awareness and Understanding of Waqf in Malaysia: Experience of the States Islamic Religious Council. Muktamar Waqf IQLIMI 2014: Universiti Sains Islam Malaysia. Norhaliza. (2009(. Categorization of Waqf Lands and their Management Using Islamic Investment Models: the Case of the State of Selangor, Malaysia: Universiti Islam Antarabangsa. Norizah. (2014). Peranan Wakaf Dalam Penjagaan Kesihatan Dan Perubatan Dari Perspektif Responden: Kajian Kes di Hospital An-Nur. Muktamar Waqf IQLIMI 2014: Universiti Sains Islam Malaysia. Saharudin, Saifoul & Jamal. (2003). Tinjauan Isu-isu Yang Membataskan Penggunaan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Ummah di Malaysia. Jurnal Syariah. Vol.11: 2(2003):

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis SYED MUHAMMAD HILAL AZIZI SYED ABDUL AZIZ Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ilalalahaha123@gmail.com SAFURA AHMAD SABRI Kolej Universiti

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018)

Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 2 (2018) , Issue (8) 44-56 Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences Journal homepage: www.akademiabaru.com/arsbs.html ISSN: 46-95 Tahap Kefahaman Wanita Mengenai Tuntutan Harta Sepencarian

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

COMMUNITY AWARENESS AND UNDERSTANDING OF WAQF IN MALAYSIA: EXPERIENCE OF THE STATES ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL

COMMUNITY AWARENESS AND UNDERSTANDING OF WAQF IN MALAYSIA: EXPERIENCE OF THE STATES ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL COMMUNITY AWARENESS AND UNDERSTANDING OF WAQF IN MALAYSIA: EXPERIENCE OF THE STATES ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL Farhana Mohamad Suhaimi 1 Asmak Ab Rahman 2 ABSTRACT This study aims to identify the awareness

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

BAB KE LIMA PERSEPSI DAN APLIKASI KOMUNITI CINA MUSLIM TERHADAP DIALOG KEHIDUPAN

BAB KE LIMA PERSEPSI DAN APLIKASI KOMUNITI CINA MUSLIM TERHADAP DIALOG KEHIDUPAN BAB KE LIMA PERSEPSI DAN APLIKASI KOMUNITI CINA MUSLIM TERHADAP DIALOG KEHIDUPAN 5.0 Pendahuluan. Bab ini menjelaskan persepsi komuniti Cina di negeri Terengganu terhadap aspek-aspek dialog kehidupan yang

More information

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT Universiti Teknologi Malaysia i PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin ISLAMIYYAT 38(2) 2016: 155-163 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3802-08) Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin The Level of Student

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH DI MALAYSIA

ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH DI MALAYSIA Volume: 3 Issue: 15 [December, 2018] pp.20-28] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH

More information

PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA

PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA ISU DAN CABARAN KONTEMPORARI Penyunting: Hairunnizam Wahid Mohd Ali Mohd Noor 1 PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA ISU DAN CABARAN KONTEMPORARI Penyunting: Hairunnizam Wahid Mohd

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 3, Issue 3, (page ), Corrrespondence: Norita Kamaruddin

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 3, Issue 3, (page ), Corrrespondence: Norita Kamaruddin 168 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJ - SSH) Volume 3, Issue 3, June 2018 e-issn : 2504-8562 Journal home page: Kesedaran Hukum Derma Susu: Kajian di kalangan Masyarakat Islam di

More information

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah) Marhaini Abdul Ghani Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor marhaini@kuis.edu.my Nur Liza Ramli Kolej

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib 1, Abdul Hadi Awang 2, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 3, Mohd Rasyidi Ali 4, Mohd Shairawi

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI

KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI A thesis submitted in fulfilment ofthe requirements for the award ofthe

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA)

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) Norzalina Zainudin, NurNaddia Nordin, Aza Shahnaz Azman, Teh Suhaila

More information

KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM DI SELANGOR BERKAITAN DERMA SUSU ABSTRAK

KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM DI SELANGOR BERKAITAN DERMA SUSU ABSTRAK KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM DI SELANGOR BERKAITAN DERMA SUSU Norita Kamaruddin Nora Inan Bahari Zanariah Dimon Nurhayati Abd. Ghani norita@kuis.edu.my norainan@kuis.edu.my zanariah@kuis.edu.my nurhayati.ag@kuis.edu.my

More information

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID Ahmad Redzaudin Ghazali, Dr. Md Noor Hussin, Dr. Khairatul Aqmar Abd Latif, Mohammad Rofian Ismail, Wan Muhammad Akhyar Ab Shatar

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN

PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN Muhammad Nur Aiman Bin Zulkifli 1 Nur Fatihah Binti Lockman 2 Filzah Farah Binti Zainoddin 3 Fakulti Undang Undang, Governan

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

ABSTRAK. pada suatu ketika dahulu contohnya di zaman kerajaan Uthmaniyyah. Kajian ini

ABSTRAK. pada suatu ketika dahulu contohnya di zaman kerajaan Uthmaniyyah. Kajian ini ABSTRAK Wakaf adalah satu bentuk kebajikan yang unik dalam ajaran Islam kerana ia adalah ibadah yang menggabungkan aspek kerohanian dan kehartaan. Wakaf mempunyai peranan besar dalam membantu pihak kerajaan

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

[SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA. Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan²

[SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA. Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan² [SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan² 1-2 Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, Kolej Perniagaan, Universiti

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

MODEL PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR

MODEL PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR MODEL PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR 1 Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, 2 Zulkefli Aini, 1 Mohd Hakim Arshad, 1 Ahmad A toa Mokhtar, 1 Ahmad Fauzi Shahar, & 1 Nur Fida iy Salahuddin yusufmarlon@kuis.edu.my,zulaini@ukm.edu.my,

More information

ABSTRAK. Kata Kunci : Penghayatan muraja ah al-quran, pelajar tahfiz, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

ABSTRAK. Kata Kunci : Penghayatan muraja ah al-quran, pelajar tahfiz, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). PENGHAYATAN MURAJA AH AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS) Muhammad Syafee Salihin, Ikmal Zaidi Hashim, Nik Mohd Nabil Nik Hanafi,

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran

Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran Jurnal al-turath; Vol. 2, No. 1; 2017 e-issn 0128-0899 Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran Nurain bt Zainal Abidin 1, Mohd Faizulamri

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

The current issue and full text archive of this journal is available at ABSTRAK

The current issue and full text archive of this journal is available at   ABSTRAK Pengurusan Tuntutan Harta Pusaka dalam Kalangan Masyarakat Islam: Kajian di Lembah Klang Estate Claim Management among Muslim Community: A Study in Klang Valley NOOR SYAHIDA ABDUL RAHMAN (Corresponding

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU Siti Saufirah Mohd Tahir 1, Hairunnizam Wahid 2 & Sanep Ahmad 3 ABSTRACT The amount collected in the

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA Tahap Pemahaman dan Pengamalan Ilmu Mantik dalam Kalangan Mahasiswa UniSZA Muhammad Rashidi Wahab Mohd Faizul Azmi Razali Musa Mohd Hasrul Shuhari Abstrak Ilmu Mantik atau logik memainkan peranan penting

More information

AMALAN PEMBELIAN PRODUK HALAL DALAM KALANGAN PENGGUNA ISLAM DI ALOR GAJAH, MELAKA

AMALAN PEMBELIAN PRODUK HALAL DALAM KALANGAN PENGGUNA ISLAM DI ALOR GAJAH, MELAKA AMALAN PEMBELIAN PRODUK HALAL DALAM KALANGAN PENGGUNA ISLAM DI ALOR GAJAH, MELAKA Nashaqilla Norlee Rosslee Elistina Abu Bakar Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia Universiti

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

APLIKASI PRINSIP BERKEKALAN WAKAF DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERPILIH: PERSPEKTIF PERUNDANGAN

APLIKASI PRINSIP BERKEKALAN WAKAF DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERPILIH: PERSPEKTIF PERUNDANGAN Aplikasi Prinsip Berkekalan Wakaf di IPT Terpilih APLIKASI PRINSIP BERKEKALAN WAKAF DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERPILIH: PERSPEKTIF PERUNDANGAN Application of Perpetuity Principle of Waqf in Some Selected

More information

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA AL-BANJARI, hlm. -7 Vol. 6, No., Januari-Juni 7 ISSN (Print) 4-957 ISSN (Online) 57-6778 PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK,

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information