Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu

Size: px
Start display at page:

Download "Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu"

Transcription

1 Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Norfadilah Bahari 1 Nurul Wajhi Ahmad 2 Wan Shahdila Shah Shahar 3 Khairul Anwar Ahmad 4 1,2,3 Faculty of Management and Muamalah 4 Faculty of Syariah and Law International Islamic University College Selangor (KUIS), Bangi, Malaysia ABSTRAK Setelah 25 tahun penubuhan industri pajak gadai Islam(Ar-Rahnu) di Malaysia menunjukkan penerimaan yang positif dikalangan masyarakat dan menyumbang kearah pertumbuhan ekonomi negara. Prinsip dan amalan gadaian islam atau dikenali sebagai Ar-Rahnu menerima persetujuan ulama sebagai perinsip berteraskan tabarru. Namun begitu, kajian lepas mendapati beberapa isu yang timbul dalam amalan dan operasi Ar-Rahnu. Secara praktisnya pada hari ini Institusi Ar-Rahnu dikatakan mendapatkan keuntungan yang berlebihan daripada penggadai. Oleh itu objektif kajian adalah untuk mengenalpasti pengiraan kadar upah simpan yang dikenakan oleh Institusi Ar-Rahnu dan caj-caj lain yang terlibat dalam operasi Ar-Rahnu. Kajian kes dilakukan keatas dua kategori Institusi Ar-Rahnu yang bergerak aktif menawarkan produk pajak gadai Islam. Penentuan sampel kajian menggunakan kaedah persampelan bertujuan(purposive sampling) dengan memilih salah sebuah Institusi Ar-Rahnu yang merupakan kategori institusi Perbankan dan Institusi Koperasi Negeri sebagai kajian. Bagi mencapai objektif kajian,analisis dokumen dan temubual separa struktur dilakukan bersama pegawai operasi bagi institusi yang di pilih. Kata Kunci : Ar-Rahnu, Upah Simpan, dan Keuntungan. ABSTRACT Since 25 th years establishment of Islamic pawn broking industry in Malaysia, its reflect the positive acceptance among the Malaysian and contribute to the economic development of the country. The Islamic pawn broking principles received consensus among the majority Islamic scholars as based on tabarru concept. However, previous literature found that, numbers of issues arises in Ar-Rahnu operation. One of the issues highlighted by previous studies was extra profit charged by the Ar-Rahnu institutions. Thus this research primarily to examine the current safe keeping charge imposed by the Ar-Rahnu institutions and comparative analysis on safe keeping fees among two categories institutions. This research undertakes case study of two selected Ar-Rahnu institution; Cooperative bank and State link Cooperative 434

2 institution. The manual product of each institutions and interviewed with operation officer has been employed to meet the objectives of the study. Key word ; Ar-Rahnu,Safe keeping fees,and Profit. PENGENALAN Institusi pajak gadai Islam atau Ar-Rahnu telah ditubuhkan pada awal tahun 1990-an. Penubuhan pajak gadai Islam yang berlandaskan shariah tercetus daripada penubuhan institusi perbankan Islam pada tahun Namun sebelum kewujudan sistem pajak gadai Islam atau Ar-Rahnu, sistem pajak gadai konvensional telah lama beroperasi. Operasi pajak gadai konvensional bermula seawal tahun 1811 oleh syarikat swasta atau persendirian majoriti daripada kaum berbangsa Cina(Skully, 1992). Kewujudan sistem pajak gadai konvensional ini membuka ruang kepada masyarakat kepada ketika itu untuk mendapatkan pembiayaan segera tanpa melalui prosidur pinjaman yang ketat seperti Institusi kewangan formal. Namun, Institusi Pajak Gadai konvensional memberi sedikit tekanan kepada pengguna Muslim ketika itu apabila mengenakan caj upah yang tinggi dan tidak telus dalam urusniaga. Kelemahan Institusi pajak gadai konvensional ini antara menjadi pendorong utama kepada penubuhan sistem pajak gadai Islam. Keperluan penubuhan sistem pajak gadai Islam menjadi keutamaan kepada masyarakat pada ketika itu bagi mengelakkan mereka di tindas dan terlibat dengan aktiviti yang berunsurkan riba. Bermula pada tahun 1992 tertubuhnya Institusi pajak gadai pertama di Malaysia iaitu Muasasah Gadaian Islam Terrengganu(MGIT). Penubuhan MGIT adalah inisiatif kerajaan Terengganu dalam membantu masyarakat Terengganu ketika itu yang aktif berdagang dan memerlukan modal segera untuk perniagaan mereka. Kemudian di ikuti oleh beberapa Institusi pajak gadai dibawah kerajaan negeri seperti Ar-Rahnu Permodalan Kelantan Berhad(PKB) dan diikuti Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia(YAPEIM) dengan kerjasama Bank Kerjasama Rakyat menubuhkan koperasi pertama pada Oktober Kelebihan institusi Ar-Rahnu dalam menawarkan pembiayaan segera, proses dan prosidur yang mudah, kadar pinjaman yang murah memjadi faktor penerimaan masyarakat keatas institusi ini. Sehingga ke hari ini setelah 25 tahun penubuhan Ar-Rahnu, perkhidmatan Ar- Rahnu juga ditawarkan oleh pelbagai kategori institusi seperti institusi perbankan, Ar-Rahnu Koperasi, Ar-Rahnu Koperasi dibawah kerajaan Negeri dan syarikat-syarikat swasta. Kepelbagian institusi yang terlibat dalam perniagaan Ar-Rahnu dan ketiadaan kawalan akta atau peraturan yang selaras mewujudkan beberapa isu dalam operasi. Penentuan Upah simpan dan keuntungan oleh institusi Ar-Rahnu menimbulkan keraguan. (Naim, 2004) menegaskan perlaksanaanya pada hari ini dikatakan bercanggah dengan prinsip sebenar Ar-Rahnu dan menjanakan keuntungan dengan cara mengenakan tambahan caj kepada upah simpan. Kajian oleh Hayati dan Ruzian (2014) mengenai keberkesanan garis panduan Institusi Ar-Rahnu kategori bank dan bukan bank mendapati terdapat perbezaan penentuan kadar upah simpan, margin pinjaman dan tempoh gadaian setiap Institusi. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kadar pengiraan upah simpan dan membuat analisis perbandingan kadar upah simpan diantara institusi Ar-Rahnu bagi kategori institusi perbankan dan Ar Rahnu Koperasi Kerajaan Negeri. 435

3 KAJIAN LITERATUR Keupayaan Institusi pajak gadai Islam dalam memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat pada hari ini di lihat memberi impak yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kewujudan institusi Ar-Rahnu memberi kebaikan kepada masyarakat dan juga peniaga kecil. Kajian lepas banyak membuktikan bahawa Ar-Rahnu dijadikan sebagai sumber modal kepada peniaga terutama mikro kredit dalam mendapatkan pembiayaan segera(naim, 2004; Awang, 2005; Hassan, 2011; Othman dan Hashim, 2013; Sharif et al., 2013). Walaupun institusi ini memberi sumbangan positif kepada ekonomi masyaraat amnya namun kepelbagaian kategori institusi dan pertumbuhan pesat Institusi pajak gadai ini sedikit sebanyak timbul beberapa isu dalam operasinya. Kajian lepas menghuraikan beberapa isu yang timbul dalam operasi Ar-Rahnu antaranya ialah kewajaran kadar upah simpan dan caj-caj yang dikenakan oleh institusi Ar Rahnu.Naim, (2004) menekankan bahawa konsep Ar-Rahn merupakan sebuah kontrak bersedekah(tabarru). Namun perlaksanaanya pada hari ini dikatakan bercanggah dengan prinsip sebenar Ar-Rahnu dan menjanakan keuntungan dengan cara mengenakan tambahan caj kepada upah simpan. Penghutang seharusnya membayar jumlah kos sebenar simpanan barang gadaian sahaja. Sebarang lebihan caj atau keuntungan yang dikenakan oleh pemiutang semasa memberi pinjaman diklasifikasikan sebagai riba.shamsiah Mohamad & Safinar Salleh, (2008) dalam kajiannya menyatakan menjadikan prinsip al-wadi ah yad damanah sebagai asas bagi membolehkan institusi menawarkan kemudahan gadaian Islam di Malaysia adalah tidak menepati hukum syarak. Kos penjagaan yang perlu dibayar balik oleh penggadai tidak melebihi kos sebenar dan sekadar kos yang telah dibelanjakan dan munasabah. Isu kadar upah sebelum ini juga mendapat perhatian Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke- 78 pada 2007 sebelum ini pernah mengemukakan cadangan untuk mengenakan kadar upah yang seragam bagi setiap Institusi, namun sehingga kini kadar upah simpan masih belum berjaya diseragamkan. Kajian oleh Nur Hayati dan Ruzian (2014) mengenai keberkesanan garis panduan Institusi Ar-Rahnu kategori bank dan bukan bank mendapati terdapat perbezaan penentuan kadar upah simpan, margin pinjaman dan tempoh gadaian setiap Institusi. Contohnya, kadar upah simpan yang dibuat kebanyakannya dibuat secara harian dan bulanan berdasarkan polisi setiap Institusi tersebut. Abdul Khir et al. (2013) juga menunjukkan kadar upah simpan bagi setiap Institusi berbeza antara RM0.65 sehingga RM0.75 bagi setiap nilai marhun. Pengenaan upah simpan pada kadar yang rendah akan meningkatkan margin pinjaman seterusnya akan memberi kelebihan kepada penggadai. Seterusnya Fairooz & Khir, (2012) telah membuat kajian kadar pengiraan upah Ar-Rahnu oleh dua Institusi perbankan. Pengkaji menekankan bahawa tidak seharusnya peratusan kadar keuntungan bergantung kepada nilai pinjaman mahupun nilai barang gadaian(marhun). Namun secara praktisnya institusi telah mengenakan kadar upah simpan berdasarkan nilai pinjaman atau nilai marhun. Namun begitu kadar upah simpan yang dikenakan oleh Ar- Rahnu masih ditahap yang lebih rendah dan boleh diterima oleh masyarakat bagi sesetengah institusi Ar-Rahnu. Ini dibuktikan oleh kajian (Ahmad, Mansor, & Nadiah, 2012). Sebagai salah sebuah Institusi kewangan islam yang bergiat aktif dalam memberikan sumber dana segera kepada masyarakat adalah menjadi kewajipan untuk memenuhi prinsip shariah dan menjadi penanda aras kepada Institusi kewangan Islam. Kepatuhan kepada prinsip shariah ini merupakan salah satu faktor pemilihan pelanggan terhadap pajak gadai Islam((Amin & Chong, 2011; Dahlan, & Supinah, 2007). Oleh itu sebagai sebuah Institusi pembiayaan 436

4 Islam, kepatuhan kepada prinsip shariah ini yang membezakan pajak gadai Islam dengan konvensional. Seharusnya kebajikan sosial dititikberatkan manakala elemen riba dan berteraskan keuntungan seharusnya dikawal dalam Institusi pajak gadai Islam. 437

5 METHODOLOGI KAJIAN Kajian ini merupakan kajian kualitatif berbentuk kajian kes dimana pengkaji telah menemubual pegawai operasi bagi setiap sampel yang dipilih dan analisis manual gadaian dilakukan. Kaedah kualitatif melalui temubual secara individu merupakan kaedah terbaik dalam mendapatkan maklumat yang lebih mendalam (Gary King, Robert, 1996). Kaedah temubual (indepth interview) telah dipilih dalam kajian ini bagi mendapatkan data ngn ingin diperolehi.kaedah ini juga merupakan strategi pengumpulan data yang kerap digunakan dalam kajian sosial (Blee and Tylor,2002). Temubual separa struktur dilakukan bersama pegawai operasi institusi Ar-Rahnu.Melalui kaedah ini objektif kajian untuk mendapatkan maklumat berkaitan penentuan kadar upah dan caj-caj sampingan yang dikenakan dapat dikenalpasti. Kelebihan teknik temubual separa struktur ini lebih memudahkan penemu duga mendapatkan pandangan yang lebih tepat berbanding secara berkumpulan. Lantaran itu, ia boleh mengeratkan hubungan yang baik, sifat percaya antara penyelidik dan responden yang diselidik(web (1955). Dapatan yang diperolehi juga dikatakan lebih berkualiti. Kajian ini di sokong oleh Stokes & Bergin, (2006) dengan menjelaskan bahawa data kajian diperoleh secara temuduga sesuai kepada kajian yang berbentuk spesifik, khusus kepada sesuatu isu yang ingin dikaji yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh itu, kajian ini menerima kaedah temubual separa struktur secara individu sebagai kaedah pengumpulan data. Selain itu juga, dalam melihat operasi dan penentuan kadar upah, kaedah analisis dokumen melalui penelitian manual gadaian turut di lakukan. Kaedah penentuan sampel yang sesuai bagi kajian ini adalah berdasarkan kaedah persampelan bertujuan (purposive sampling). Persampelan bertujuan kebanyakannya dilakukan keatas kajian kualitatif bagi pengenalpastian dan pemilihan kes-kes yang kaya dengan maklumat untuk penggunaan sumber yang terhad(patton,2002). Selain itu pemilihan strategi persampelan adalah bergantung kepada fokus kajian dan penilaian pengkaji tentang pendekatan yang sesuai untuk dilakukan bagi memenuhi objektif yang ingin dicapai. Bagi kajian ini pengkaji telah memilih untuk membuat perbandingan penentuan kadar upah keatas dua kategori sampel kajian iaitu koperasi Ar-Rahnu dibawah kerajaan negeri dan bank koperasi. Pemilihan ini memandangkan kedua-dua institusi ini merupakan antara yang terawal menawarkan perkhidmatan Ar-Rahnu dan dijangkakan mempunyai kaedah penentuan caj dan upah yang lebih baik. ANALISIS KAJIAN Bab ini membincangkan ciri-ciri produk Ar-Rahnu bagi dua kategori institusi yang dipilih. Kajian kes dijalankan keatas dua kategori institusi iaitu Institusi A mewakili Institusi Bank Koperasi dan Institusi B adalah kategori Koperasi Ar-Rahnu dibawah Kerajaan Negeri. Kedua-dua Institusi ini bergiat aktif dalam menawarkan perkhidmatan gadaian Islam kepada masyarakat dan menjadi pelopor kepada industri pajak gadai. Jadual 4.1 menerangkan margin pinjaman, jumlah pinjaman, jenis barang gadaian,tempoh gadaian, tempoh lanjutan gadaian dan lelongan bagi dua kategori Institusi. 438

6 Margin pinjaman Jadual 4.1 Operasi Ar-Rahnu bagi Institusi A dan Institusi B Bank Koperasi(A) Ar-Rahnu Negeri(B) Pelanggan Ar-Rahnu (baru)-65% atas nilai marhum. Sehingga 80% Jumlah pinjaman Jenis Barang Gadaian Tempoh Gadaian Tempoh Lanjutan gadaian -Pelanggan Ar-Rahnu sedia ada adalah 70% atas nilai marhun. - 80% margin pinjaman pada waktu promosi sahaja Minimum RM100 Sehingga RM50, 000 bagi setiap gadaian. >RM100,000 pakej untuk perniagaan Barang Emas Barang Kemas Bar emas daripada bank dan syarikat yang telah disenaraikan. Jongkong, wafer, syiling atau ketulan emas dengan syarat mempunyai resit pembelian 6 Bulan Pakej gadaian maksimum RM100,000 tempoh maksimum gadaian sehingga 3 tahun. 6-8 bulan lanjutan selama maksimum 18 bulan tetapi dengan syarat perlu menjelaskan keseluruhan kos upah. Maksimum RM5,000 - RM10, 000 bagi seorang individu bagi cawangan tertentu. Barang Emas Barang Kemas Berlian 6 Bulan 4 bulan sehingga 10 bulan Lelongan Setelah tempoh 18 bulan Setelah tempoh 10 bulan Berdasarkan jadual tersebut, setiap Institusi Ar-Rahnu mempunyai ciri-ciri produk yang tersendiri dan mengikut manual gadaian yang tersendiri. Bagi Institusi A sebuah Institusi perbankan koperasi, margin pinjaman yang diberikan antara 65% bagi pelanggan baru dan 70% bagi pelanggan lama. Namun bagi Institusi B margin pinjaman yang ditawarkan sehingga 80% daripada nilai barang gadaian. Berdasarkan temubual yang dilakukan bersama Pegawai Operasi Institusi A hanya menawarkan margin pinjaman sebanyak 80% jika untuk masa-masa tertentu atau semasa promosi. Di sini dilihat pelanggan boleh mendapatkan lebihan nilai pinjaman daripada Institusi B. Namun begitu, Institusi A menawarkan jumlah maksimum pinjaman yang lebih tinggi berbanding institusi B. Institusi A menawarkan pinjaman sehingga RM100, 000 bagi pakej perniagaan dan RM10,000 sehingga RM50,000 bagi individu. Berbeza bagi Institusi B yang hanya menyediakan jumlah pinjaman per individu sebanyak RM10,000. Manakala bagi aspek barang gadaian, kedua-dua Institusi menerima barang gadaian berasaskan emas namun hanya Institusi B menerima berlian sebagai barang gadaian. Institusi A tidak menerima berlian sebagai barang gadaian atas sebab tidak mempunyai kepakaran dalam menilai berlian. Namun kedua-dua Institusi masih tidak menerima barangan atau asset selain emas seperti yang dilakukan oleh kedai pajak gadai konvensioanal. Selain itu, keduadua Institusi memberikan tempoh gadaian selama 6 bulan sahaja. Namun begitu Institusi A memberikan tempoh lanjutan gadaian paling lama iaitu maksimum 18 bulan berbanding 439

7 Institusi B yang memberikan lanjutan gadaian sehingga 10 bulan sahaja. Secara keseluruhan kedua-dua Institusi mempunyai kelebihan produk tersendiri namun jika pelanggan mementingkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi terutama untuk tujuan perniagaan Institusi A lebih bersesuaian kerana menyediakan maksimum nilai pinjaman sehingga RM100,000 bagi peniaga dan maksimum RM50,000 bagi individu. Analisis Perbandingan Pengiraan Kadar Upah Simpan bagi Institusi A dan Institusi B. Analisis perbandingan kadar upah simpan bagi kedua kategori Institusi ini dilakukan bagi menjawab objektif kajian dalam menilai kaedah pengiraan kadar upah dan perbandingan diantara dua kategori Institusi. Caj-caj lain turut dikenalpasti. Berdasarkan kajian yang dijalankan, kedua-dua Institusi mengenakan kadar upah yang berbeza mengikut nilai pinjaman yang diberikan. Manakala nilai pinjaman yang diluluskan mengikut nilai semasa emas dan kuantiti berat barang gadaian. Jadual 4.2 menunjukkan kadar upah bagi dua Institusi yang dipilih dan contoh pengiraan dijelaskan dalam sampel senario yang disediakan. Jadual 4.2: Kadar Upah Bulanan (bagi setiap RM100 nilai marhun) Bank A Ar-Rahnu Negeri(B) Kadar upah simpan Pinjaman<RM1000 = RM0.65 Pinjaman>RM1000 =RM0.75 Formula pengiraan upah Nilai marhun x (kadar upah simpan/100) x 12 x (tempoh gadaian/bilangan hari setahun) >1000 percuma 1,001-3,000-RM0.50 3,001-5,000-RM0.60 5,001-10,000-RM ,001 ke atas-rm0.75 Nilai upah dikira berdasarkan bulanan. Kaedah bayaran kadar upah Sekaligus atau berperingkat sekaligus Caj-caj lain i. upah simpan dan caj lewat ii. Menyediakan khidmat francais Ar- Rahnu iii.menyediakan perkhidmatan mencuci emas. iv. Membuka kedai emas. v. Khidmat konsultansi. i. upah simpan dan caj lewat ii. Menyediakan perkhidmatan simpan emas jika pelanggan ingin menunaikan haji atau umrah. iii. Perkhidmatan cuci emas dan emas crown. iv.perkhidmatan fotostat Berdasarkan pengiraan kadar upah bagi dua sampel institusi iaitu Institusi A dan B, setiap institusi mengenakan kos upah yang berbeza mengikut nilai pinjaman. Kadar pinjaman yang diberikan mengikut nilai barang gadaian. Berdasarkan kaedah penentuan kadar upah, keduadua institusi menentukan nilai pinjaman dan kadar upah mengikut nilai barang gadaian. Berikut contoh pengiraan kadar upah bagi dua sampel Institusi A dan B. Situasi 1 menjelaskan kaedah pengiraan kadar upah dan jumlah upah yang dikenakan bagi nilai pinjaman tidak melebihi RM1000 seperti di Jadual

8 Jadual 4.3: Contoh Pengiraan Kadar Upah Institusi A dan B bagi nilai pinjaman tidak melebihi RM1000( pinjaman<rm1000) Pengiraan Kadar Upah Simpan Situasi Pertama Institusi A Institusi B Nilai semasa Emas : RM200/g Berat Emas : 5g Nilai barang gadaian: RM1000 Jenis Barang : Barang Kemas Tempoh Gadaian: 6 bulan Kadar Pinjaman : 65% x RM1000 Jumlah Pinjaman: RM650 Kadar Upah Simpan : Dikira mengikut kadar harian dan bersamaan dengan kadar pinjaman. Kadar Upah : = RM585 x 0.65/100 x 12 x 180/365 = 38.7 Kadar Pinjaman : 80% x RM1000 Jumlah Pinjaman : RM800 Kadar Upah simpan : Institusi B tidak mengenakan upah simpan kepada nilai pinjaman tidak melebihi RM1000. Jumlah keseluruhan bayar balik pinjaman = RM (tambahan RM38.70 kadar upah) Jumlah keseluruhan bayar balik pinjaman = RM800 Berdasarkan contoh di situasi 1, penggadai mendapat lebihan pinjaman daripada Institusi B berbanding Institusi A kerana margin pinjaman yang lebih tinggi iaitu 80% daripada nilai barang gadaian. Kadar upah bagi Institusi B juga tidak dikenakan kepada pelanggan kerana jumlah pinjaman tidak melebihi RM1000 tetapi bagi Institusi A kadar upah yang dikenakan kepada penggadai adalah sebanyak RM Keistimewaan yang diberikan oleh Institusi B ini lebih memberikan kebaikan dan faedah kepada penggadai terutama kepada penggadai yang berpendapatan rendah, golongan pertengahan dan mereka yang memerlukan wang segera untuk tujuan kecemasan Bagi situasi ke 2 adalah merujuk kepada situasi apabila jumlah gadaian adalah melebihi nilai RM Kaedah pengiraan kadar upah adalah seperti yang dinyatakan didalam Jadual 4.4. Jadual 4.4: Contoh Pengiraan Kadar Upah Institusi A dan B bagi nilai pinjaman melebihi RM1000 ( pinjaman>rm1000) Situasi Kedua menjelaskan jumlah pinjaman, kaedah pengiraan dan kadar upah bagi Institusi A dan Institusi B jika nilai gadaian melebihi RM Pengiraan Kadar Upah Simpan Situasi Kedua Institusi A Institusi B Kuantiti/Berat Barang Gadaian : 15gram Kadar semasa emas : RM 200 per gram Tempoh Gadaian: 6 bulan Jumlah Pinjaman : RM3000 X 65% : RM 1950 Kadar Upah : RM 1950 x 0.65/100 x 12 x 180/365 : RM Jumlah Bayaran balik : RM Jumlah pinjaman : RM3000 x 80% : RM2400 Kadar Upah : RM2400 x 0.50/100 x 6 bulan : RM Jumlah Bayaran balik : RM

9 Berdasarkan dapatan bagi situasi ke 2, nilai barang gadaian adalah sebanyak RM3000. Bagi Institusi A jumlah pinjaman yang dibenarkan adalah sebanyak RM1950 iaitu bersamaan 65% margin pinjaman manakala bagi Institusi B nilai pinjaman sebanyak RM2400 melebihi Institusi A kerana margin pinjaman yang tinggi iaitu sebanyak 80%. Kelebihan margin pinjaman yangh tinggi yang ditawarkan oleh Institusi B ini mampu menarik minat penggadai untuk menggadai kerana jumlah pinjaman yang berjaya diperolehi lebih tinggi. Manakala bagi kaedah pengiraan kadar upah, Institusi B mengenakan pengiraan secara harian dan kadar upah sebanyak RM0.65 setiap 100g. Bagi Institusi B kaedah pengiraan secara bulanan dan kadar upah bagi pinjaman RM1001 RM3000 adalah sebanyak RM0.50. Ini menunjukkan kadar upah yang dikenakan oleh Institusi B adalah lebih rendah berbanding Institusi A. Jumlah bayaran balik bagi Institusi A adalah sebanyak RM iaitu tambahan RM74.53 bagi kos upah simpan. Jumlah bayaran balik bagi Institusi B pula adalah sebanyak RM Secara kesimpulannya, Institusi B menawarkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi berbanding Institusi A dan kadar upah simpan yang lebih rendah berbanding Institusi A. Ini menjadikan Institusi B adalah pilihan terbaik kepada pengguna untuk membuat gadaian. KESIMPULAN DAN CADANGAN Kedua-dua kategori institusi mempunyai kadar upah simpan yang berbeza mengikut polisi dan prosidur Ar-Rahnu setiap institusi. Institusi B mempunyai kelebihan dengan menyediakan margin pinjaman yang tinggi dan kadar upah yang lebih rendah berbanding institusi A. Keupayaan institusi B menawarkan kos sifar kadar upah bagi pinjaman kurang daripada niali RM adalah kerana suntikan modal oleh pihak tertentu untuk membantu masyarakat setempat mendapatkan pembiayaan. Manakala bagi institusi A, status sebuah bank koperasi tanpa suntikan dan bantuan modal daripada pihak tertentu menyekat keupayaan institusi menawarkan kos upah sifar dalam perniagaan. Namun begitu kadar upah simpan yang dikenakan keatas penggadai masih tidak melebihi 1% dan lebih murah berbanding pajak gadai konvensional sebanyak 2% upah simpan sebulan. Dicadangkan demi memenuhi konsep Ar-Rahnu yang berteraskan tabarru, disarankan kepada semua institusi Ar-Rahnu tidak mengenakan upah simpan bagi pinjaman tidak melebihi RM1000. Ini kerana motif perniagaan dalam islam tidak sekadar mementingkan keuntungan sebaliknya menyumbang kepada kebajikan sosial. Institusi Ar-Rahnu telah dikenali sebagai institusi kewangan Islam yang membantu pengguna terutama yang berpendapatan rendah atau pertengahan mendapat dana segera. Selain itu juga digalakkan agar institusi Ar-Rahnu meningkatkan nilai maksimum pinjaman supaya Ar-Rahnu boleh dijadikan sumber modal segera bukan hanya kepada individu tetapi kepada peniaga. Mengekalkan prosidur pinjaman yang mudah untuk mendapatkan pembiayaan perlu bagi membantu golongan yang tidak memenuhi syarat pinjaman institusi kewangan formal. Mekanisma penentuan kadar upah juga perlu penambahbaikan agar aspek yang dilarang seperti unsur riba dan mendapatkan keuntungan yang tinggi daripada perniagaan Ar-Rahnu seharusnya ditangani dikalangan institusi Ar-Rahnu. Cadangan agar kadar upah simpan dikenakan pada kadar yang tetap tidak mengikut nilai pinjaman wajar dilaksanakan. Aspek pemantauan keatas operasi Ar Rahnu seharusnya dilakukan oleh pihak regulator bagi menjamin ketelusan dan kestabilan industri pajak gadai Islam. 442

10 Rujukan. Abdul Halim, Z.(2015). Kontrak hubungan penggadai dan pemegang gadaian dalam pelaksanaan Ar-Rahnu di Malaysia. Tesis PhD. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahmad, S. a B., Mansor, N., & Nadiah, a. N. (2012). Customer Acceptance on Islamic Pawn Broking: A Malaysian Case. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3, Amin, H., & Chong, R. (2011). Determinants for ar-rahnu usage intentions: An empirical investigation. African Journal of Business Management, 5(20), Fairooz, M., & Khir, A. (2012). Critical Appraisal Of The Rahn -Based Islamic Microcredit Facility. Hanudin, A., Rosita, C., Hazlan, D., & Rostinah, S. (2007). Ljms 2007, 1. Labuan E-Journal of Muamalat and Society, 1, Mohd Sharif Baharudin. (2002). Skim Ar- Rahnu: Ke arah pengukuhan kerjasama serantau. Konvensyen Pajak Gadai Islam (Ar- Rahnu) Serantau, Kuala Lumpur, Oktober Mohamed Fairooz, K., Bahroddin, B., & Lokmanulhakim, H. (2013). Critical appraisal of the Rahn-based Islamic microcredit facility. ISRA International Journal of Islamic, 7(3), Naim, asmadi mohamed. (2004). Sistem Gadaian Islam. Iislamiyyat, 26(2), Nurhayati R.& Ruzian Markom.(2014). An Overview on Implementation of Ar-Rahnu in Malaysia. Prosiding Perkem ke-9 (2014) ISSN: X. Othman, A., Hashim, N., & Abdullah, S. (2013). Perkembangan Ar-Rahnu di Terengganu: Kajian kes terhadap Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM). Prosiding Perkam VIII, Jilid, 2, Patton MQ. (2002).Qualitative research and evaluation methods. 3rd Sage Publications; Thousand Oaks, CA Shamsiah Mohamad, & Safinar Salleh. (2008). Upah Simpan Barang Dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula. Jurnal Fiqh, 5, Retrieved from Skully, M. T. (1992). The Development of the Pawnshop Industry in East Asia. East Asia. Stokes, D., & Bergin, R. (2006). Methodology or methodolatry? An evaluation of focus groups and depth interviews. Qualitative Market Researh: An International Journal, 9(1),

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Pakej Mikro Kredit Berdasarkan Skim Ar Rahnu Di Malaysia Azlin AlisaAhmad Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani

Pakej Mikro Kredit Berdasarkan Skim Ar Rahnu Di Malaysia Azlin AlisaAhmad Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani Pakej Mikro Kredit Berdasarkan Skim Ar Rahnu Di Malaysia Azlin AlisaAhmad Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani Abstrak Kemunculan pakej mikro kredit berdasarkan skim pajak gadai Islam (Ar Rahnu) di Malaysia

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

KEPATUHAN PROSES GADAIAN DALAM SISTEM AR-RAHNU DI MALAYSIA

KEPATUHAN PROSES GADAIAN DALAM SISTEM AR-RAHNU DI MALAYSIA KEPATUHAN PROSES GADAIAN DALAM SISTEM AR-RAHNU DI MALAYSIA NURUL HUDA BINTI MD YUSUFF TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA EKONOMI (EKONOMI KEWANGAN) (MOD PENYELIDIKAN)

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM

GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM Jurnal Ulwan Ulwan s Journal Jilid 1 2017 : 179-188 GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM Nurul Athirah Mohd Azmi, Rahisam Ramli, Mohd Sabree Nasri & Rusyda

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS:

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: NORAZILA BINTI ANIAH Penilaian Stok Dalam Perakaunan Penulis:

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

MUD FLOOD AS A SUITABLE MATERIAL FOR SUBGRADE LAYER OF LOW TRAFFIC VOLUME NURUL AIN BINT! IBRAHIM

MUD FLOOD AS A SUITABLE MATERIAL FOR SUBGRADE LAYER OF LOW TRAFFIC VOLUME NURUL AIN BINT! IBRAHIM MUD FLOOD AS A SUITABLE MATERIAL FOR SUBGRADE LAYER OF LOW TRAFFIC VOLUME NURUL AIN BINT! IBRAHIM A project report submitted in partial fulfilment ofthe requirements for the award ofthe degree of Master

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Prosedur ini merangkumi semua

More information

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Nurauliani Jamlus Rafdi Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor nurauliani@kuis.edu.my Noor Aimi

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN BANK ISLAM

KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN BANK ISLAM Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 4, No. 2, December 2017: 31-45 KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

[SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA. Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan²

[SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA. Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan² [SV 9] MENGANALISIS ISU HALAL TERHADAP SEKTOR PERKHIDMATAN HOTEL DI MALAYSIA Nursyahida Jaafar¹ & Mohamad Ghozali Hassan² 1-2 Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, Kolej Perniagaan, Universiti

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Jurnal Syariah, Jil. 22, Bil. 2 (2014) 289-294 Shariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014) 289-294 ULASAN BUKU Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 8 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Inductively

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd WAN SURAYA WAN HASSIN Jabatan Perakaunan Dan Kewangan, Fakulti Pengurusan

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp. 236-244] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA:

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS ABBAS NASERI TAHERI FBMK 2013 1 EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information

Jurnal Hadhari Edisi Khas (2017) ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN eissn

Jurnal Hadhari Edisi Khas (2017) ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN eissn JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JAKIM Jurnal Hadhari Edisi Khas (2017) 87-96 ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN 1985-6830 eissn 2550-2271 ECONOMICS OF AR-RAHNU (ISLAMIC PAWNBROKING): ISSUES AND CASES IN BRUNEI

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

MALAYSIAN SOUVENIRS AND TOURISTS BEHAVIOUR TOWARD AUTHENTICITY AS AN IMPORTANT SOUVENIR ATTRIBUTE MUHAMMAD IRFAN BIN ZAWAWI

MALAYSIAN SOUVENIRS AND TOURISTS BEHAVIOUR TOWARD AUTHENTICITY AS AN IMPORTANT SOUVENIR ATTRIBUTE MUHAMMAD IRFAN BIN ZAWAWI MALAYSIAN SOUVENIRS AND TOURISTS BEHAVIOUR TOWARD AUTHENTICITY AS AN IMPORTANT SOUVENIR ATTRIBUTE MUHAMMAD IRFAN BIN ABDULLAH @ ZAWAWI A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

Platform pelaburan patuh Syariah yang pertama di dunia AMALAN TERBAIK PELABURAN SYARIAH

Platform pelaburan patuh Syariah yang pertama di dunia AMALAN TERBAIK PELABURAN SYARIAH Platform pelaburan patuh Syariah yang pertama di dunia AMALAN TERBAIK PELABURAN SYARIAH 1 ISI KANDUNGAN 1. PENGENALAN 2. OBJEKTIF 3. SKOP PELAKSANAAN AMALAN TERBAIK PELABURAN SYARIAH 4. PANDUAN PELABURAN

More information

ABSTRAK. pada suatu ketika dahulu contohnya di zaman kerajaan Uthmaniyyah. Kajian ini

ABSTRAK. pada suatu ketika dahulu contohnya di zaman kerajaan Uthmaniyyah. Kajian ini ABSTRAK Wakaf adalah satu bentuk kebajikan yang unik dalam ajaran Islam kerana ia adalah ibadah yang menggabungkan aspek kerohanian dan kehartaan. Wakaf mempunyai peranan besar dalam membantu pihak kerajaan

More information

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 7 April 2014 7 April 2014 P.U. (A) 93 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA

METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA MUHAMMAD NIZAM OMAR MOHD. ZAMRI MURAH Fakulti Teknologi dan Sistem Maklumat Universiti

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Cabaran dan Alternatif Penyelesaian bagi Penyedia Perkhidmatan Ar-Rahnu di Malaysia

International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Cabaran dan Alternatif Penyelesaian bagi Penyedia Perkhidmatan Ar-Rahnu di Malaysia UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper Cabaran dan Alternatif Penyelesaian bagi Penyedia Perkhidmatan Ar-Rahnu di Malaysia (Challenges and Solutions for Ar-Rahnu Service

More information