PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Size: px
Start display at page:

Download "PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM"

Transcription

1 PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAIZAH BINTI ABD RAZAK Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan ( Pengajian Islam ) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL, 2011

2 ii Saya akui kajian bertajuk Persepsi Pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Terhadap Keperluan Ilmu Faraid Kepada Guru Pendidikan Islam adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya Tandatangan : Nama Penulis : FAIZAH BINTI ABD RAZAK Tarikh :

3 iii DEDIKASI Ku tujukan ucpaan ringkas yang penuh bermakna ini khas buat. Teristimewa.Untuk abah dan umi yang paling ku sayangi Abd Razak bin Ahmad dan Norlida Bte Mohd Arshad Terima Kasih atas curahan kasih sayangmu yang tidak pernah kenal erti jemu.. Doa, nasihat dan restumu mengiringi perjalanan hidup ku.. Ya Allah berilah ku kesempatan yang secukupnya untuk ku membahagiakan mereka selagi hayat ada Berilahku peluang untuk ku menghargai masa yang seketika ini.. Jadikanlah aku anak yang baik, dan moga tergolong di kalangan anak-anak yang solehah Tidak lupa juga buat akak dan adik-adikku Fadhilah, Mohd Shukri, Farhana, dan Mohd Ihsan. Terima kasih atas dorongan dan sokongan selama ini. Dan buat insan yang tercinta arwah Mohd Arif yang telah pergi sebelum sempat melihat aku bergaya dengan topi graduan di kepala... Akak sentiasa merinduimu.. Buat yang sentiasa diingati Atok dan wan yang sentiasa memberikan ku semangat di kala kesedihan dan kerisauan.. Terima Kasih juga buat Penyelia yang sentiasa memberikan tunjuk ajar dan panduan daripada mula sehinggalah ku bergelar graduasi..iaitu..pm DR Hussin Bin Salamon.. Terima kasih ustaz..segala nasihat dan tunjuk ajar yang telah diberikan akan tersemat di dalam hati.. Di akhir sekali ucapan ini ditujukan khas buat Sahabat dan teman-teman ku seperjuangan Sahabat terima kasih kerana mendengar segala luahan hati dan kerisauan yang melanda sepanjang menyiapkan tesis ini, 4 tahun sudah berlalu, manis, pahit kita tempuhi bersama Terlalu banyak suka, duka, dan lara kita lalui bersama Akan ku abadikan kenangan kita bersama di bumi UTM ini Sebagai memori indah kamus hidupku moga kita bersua lagi suatu hari nanti Insyallah Aminn..

4 iv PENGHARGAAN بسم الله ۱ لرحمن ۱ لرحيم Alhamdulillah, saya panjatkan sepenuh kesyukuran kepada Allah S.W.T kerana dengan Taufik dan Hidayah-Nya, dapat saya menyiapkan Projek Sarjana Muda ini dengan sempurna. Saya ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan jutaan terima kasih khas buat PM Dr Hussin Bin Salamon selaku Penyelia Projek Sarjana Muda di atas segala tunjuk ajar, dorongan serta nasihat yang memberangsangkan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah-pensyarah Fakulti Tamadun Islam (FTI) dan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan. Juga tidak dilupakan kepada sahabatsahabat seperjuangan yang tidak jemu memberi perangsang dan semangat. Semoga usaha dan cita-cita yang diimpikan mencapai matlamat. Akhir sekali, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam menjayakan usaha saya sepanjang menyiapkan Projek Sarjana Muda ini. Mudah-mudahan hasil kajian ini memberi manfaat kepada semua.kerjasama kalian amat dihargai. Hanya Allah S.W.T yang dapat membalas segala jasa yang telah diberikan. Semoga segala usaha mendapat keberkatan dan rahmat dari-nya, Insya-Allah. Amin.

5 v ABSTRAK Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pelajar tahun 4 SPI terhadap keperluan ilmu Faraid kepada guru pendidikan Islam. Seramai 60 orang telah dipilih untuk menjadi responden dalam kajian ini. Kajian ini dijalankan secara kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik yang mengandungi 41 item yang dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian A adalah berkaitan dengan latar belakang responden. Bahagian B, C dan D pula adalah berkaitan dengan tiga persoalan kajian iaitu untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan kefahaman ilmu faraid, mengenal pasti faktor-faktor ilmu Faraid ditinggalkan, dan mengenal pasti persepsi pelajar 4 spi terhadap keperluan ilmu Faraid kepada guru pendidikan Islam. Analisis secara deskriptif menggunakan Statistical Package For Social Science (SPSS) untuk versi telah digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan,peratusan dan min. Nilai alpha kebolehpercayaan bagi kajian rintis ialah Secara keseluruhan pelajar memberikan persepsi positif terhadap setiap persoalan di atas. Hasil daripada kajian menunjukkan aspek perlaksanaan Faraid merupakan pengetahuan dan kefahaman yang tinggi di kalangan pelajar 4 SPI dengan min iaitu Manakala faktor utama yang dikenalpasti oleh penyelidik mengapa ilmu Faraid ditinggalkan adalah dari faktor sikap masyarakat yang mengambil ringan terhadap ilmu Faraid dengan min yang tinggi iaitu Dan seterusnya keperluan utama ilmu Faraid bagi seseorang guru pendidikan Islam adalah terhadap masyarakat berbanding kepada diri sendiri, dan kepada sekolah. Ini berdasarkan jumlah min yang tinggi iaitu Di akhir kajian, penyelidik turut mengemukakan beberapa cadangan kepada pihak-pihak yang terlibat.

6 vi ABSTRACT This study aimed to identify the perception of 4 SPI students towards the need to have the knowledge about faraid to Islamic religion teachers. Sixty students were selected to be the respondents in this research. This study employed the quantitative research methodology in which a set of questionnaire which consists of 41 items that were divided into 4 different sections was used as the research instrument. Section A, which is the first section, is related to the background information of the respondents. Whereas Section B, C, and D are related to the 3 research objectives if this study, which are ; i) to identify the knowledge and understanding level of the respondents towards knowledge related to Faraid ; ii) to identify the reasons for leaving behind the knowledge related to Faraid ; and iii) to identify the 4 spi students perception toward the need to learn the knowledge about Faraid to Islamic religion teachers. Descriptive analyses were done using the Statistical Package For Social Science (SPSS) version in order to determine the frequency, the percentage and the mean. The trustworthiness alpha value for this research is Overall, the students showed positive perceptions towards all of the research objectives. Findings from this study suggest that the implementation of Faraid is the Faraid knowledge that is greatly known and understood by the 4 SPI students with the mean of The results from this study also suggest that the main factor for leaving behind the knowledge related to Faraid is the people s attitude towards the Faraid knowledge. This is shown through a relatively high mean which is The findings also suggest that the need for Islamic religion teachers to have knowledge related to Faraid is for the society and school rather that the teachers themselves. By the end of the study, the researcher also proposed a few suggestions to related parties.

7 vii KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN JUDUL i PENGAKUAN PELAJAR ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi SENARAI KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii SENARAI SINGKATAN xv SENARAI LAMPIRAN xvi BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Latar belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Kajian Rumusan 9

8 viii BAB 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pendahuluan Ilmu Waris (Faraid) Dasar-dasar ilmu Faraid Rukun Waris Syarat Mewarisi Harta Sebab Penghalangg Waris Ashabul Furudh Golongan Setengah (1/2) Golongan Seperempat (1/4) Golongan Seperlapan (1/8) Golongan Sepertiga (1/3) Golongan Seperenam (1/6) Faktor-faktor Ilmu Faraid Ditinggalkan Kurang Diajarkan di Sekolah Pengkhususan Tanggungjawab Kepada 29 Pihak Berwajib Sikap Masyarakat Yang Mengambil Ringan 31 Terhadap Ilmu Faraid 2.5 Keperluan Ilmu Faraid Kepada Guru Pendidikan Islam 32 Terhadap : Diri Sendiri Masyarakat Sekolah Akibat Mengabaikan Ilmu Faraid Kajian Lepas Kesimpulan 40

9 ix BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Rekabentuk Kajian Kajian Perpustakaan Kajian Lapangan Tempat Kajian Populasi dan Persempelan Instrumen Kajian Kajian Rintis Prosedur Kajian Sebenar Analisis Data Jangkamasa Kajian Kesimpulan 49 BAB 4 ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan Analisis Data Bahagian A (Latar belakang Masalah) Jantina ` Umur Kelayakan CGPA Negeri Bahagian B ( Pengetahuan dan Kefahaman 54 Ilmu Faraid )

10 x Secara Umum Konsep dan Makna Perlaksanaan Bahagian C (Faktor-faktor Ilmu Faraid 63 Ditinggalkan ) Kurang Diajarkan Di Sekolah Pengkhususan Tanggungjawab Kepada 67 Pihak Berwajib Sikap Masyarakat Yang Mengambil 68 Ringan Terhadap Ilmu Faraid Bahagian D (Keperluan Ilmu Faraid Kepada 71 Guru Pendidikan Islam Kepada Diri Sendiri Kepada Masyarakat Kepada Sekolah Analisis Keseluruhan Tahap Pengetahuan dan Kefahaman Ilmu Faraid Faktor-faktor Ilmu Faraid Ditinggalkan Persepsi Keperluan Kepada Guru Pendidikan Islam Kesimpulan 78 BAB 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN, CADANGAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Latar belakang Responden Pengetahuan dan Kefahman Pelajar 4 SPI 81 Terhadap Ilmu Faraid Secara Umum Konsep dan Makna Perlaksanaan 84

11 xi Faktor-faktor Ilmu Faraid Ditinggalkan Kurang Diajarkan Di Sekolah Pengkhususan Tanggungjawab Kepada 86 Pihak Berwajib Sikap Masyarakat Yang Mengambil 87 Ringan Terhadap Ilmu Faraid Keperluan Ilmu Faraid Kepada Guru Pendidikan 88 Islam Kepada Diri Sendiri Kepada Masyarakat Kepada Sekolah Rumusan Cadangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia JAKIM Media Massa Kajian Lanjutan Kesimpulan 94 BIBLIOGRAFI 96 LAMPIRAN

12 xii SENARAI JADUAL NO JADUAL TAJUK HALAMAN 2.1 Bahagian Ahli Furudh Klasifikasi Item Mengikut Soalan Skala Likert Tahap Skor Min Analisis Data Mengikut Bahagian Dalam Soal Selidik Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Responden Mengikut Umur Taburan Kelayakan Responden Taburan CGPA Taburan Negeri Bagi Responden Taburan Skor Bagi Item Satu Taburan Skor Bagi Item Dua Taburan Skor Bagi Item Tiga Taburan Skor Bagi Item Empat Taburan Skor Bagi Item Lima Taburan Skor Bagi Item Enam Taburan Skor Bagi Item Tujuh Taburan Skor Bagi Item Lapan Taburan Skor Bagi Item Sembilan Taburan Skor Bagi Item Sepuluh 59

13 xiii 4.17 Taburan Skor Bagi Item Sebelas Taburan Skor Bagi Item Dua Belas Taburan Skor Bagi Item Tiga Belas Taburan Skor Bagi Item Empat Belas Taburan Skor Bagi Item Lima Belas Taburan Skor Bagi Item Enam Belas Taburan Skor Bagi Item Tujuh Belas Taburan Skor Bagi Item Lapan Belas Taburan Skor Bagi Item Sembilan Belas Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Satu Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Dua Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Tiga Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Empat Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Lima Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Enam Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Tujuh Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Lapan Taburan Skor Bagi Item Dua Puluh Sembilan Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Satu Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Dua Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Tiga Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Empat Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Lima 73

14 xiv 4.42 Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Enam Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Tujuh Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Lapan Taburan Skor Bagi Item Tiga Puluh Sembilan Taburan Skor Bagi Item Empat Puluh Taburan Skor Bagi Item Empat Puluh Satu Analisis keseluruhan bagi persoalan kajian yang pertama 4.49 Analisis keseluruhan bagi persoalan kajian yang kedua 4.50 Analisis keseluruhan bagi persoalan kajian yang ketiga

15 xv SENARAI SINGKATAN FP - Fakulti Pendidikan FTI - Fakulti Tamadun Islam S - Setuju SPI - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) SPSS - Statistical Package for Social Science SS - Sangat Setuju STS - Sangat Tidak Setuju KS - Kurang Setuju TS - Tidak Setuju UKM - Universiti Kebangsaan Malaysia UTM - Universiti Teknologi Malaysia UM - Universiti Malaya JAKIM - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia STAM - Sijil Tinggi Agama Malaysia STPM - Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia SWT - Subhanahu Wa Taala IPTA - Institusi Pengajian Tinggi Awam

16 xvi SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN A B TAJUK Soal Selidik Surat Permohonan Mendapatkan Maklumat

17 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Ilmu Faraid adalah satu ilmu yang telah disyariatkan oleh Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Ilmu ini juga merupakan ilmu yang banyak dan ilmu yang utama akan dicabut dari umat Islam. Rasulullah bersabda bahawa : Pelajarilah Ilmu Faraid dan ajarkanlah ilmu itu kepada manusia kerana ilmu ini adalah separuh daripada ilmu syariat dan ilmu ini yang akan pertama kali dilupakan dan paling awal sekali dicabut dari umatku ( Hadis Shahih riwayat al-hakim, al-baihaqi dari Abu Huraira) Sumber ilmu ini adalah berasal daripada al-quran, Hadis dan Ijmak. Dan diantara dalilnya dari surah an-nisa ayat 7 :.

18 2 Maksudnya : Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah). Ilmu Faraid juga disebut sebagai ilmu mawaris yang bermaksud kaedah-kaedah pembahagian harta menurut hukum Fiqh yang dipakai untuk mengetahui bahagianbahagian yang menjadi hak setiap ahli waris didalam harta warisan. Ilmu Faraid merupakan ilmu yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah meletakkan ilmu ini ditempat yang sangat tinggi berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Sabda baginda daripada Abdullah bin Amru bin Al-Asr yang bermaksud : Ilmu itu ada tiga, selainya adalah kelebihan. Iaitu ayat Muhkamah, sunnah yang sahih diriwayatkan daripada Rasullulah SAW dan ilmu untuk membahagikan harta pusaka yang adil. Oleh itu, Islam sangat mengambil berat supaya setiap orang Islam berusaha mempelajari ilmu Faraid dan mengajarkannya kepada orang lain kerana ilmu faraid adalah ilmu yang pertama diangkat. Hadith riwayat al-hakim, Pelajarilah ilmu Faraid dan ajarkan ianya kepada orang lain. Kerana sesungguhnya ia adalah sebahagian dari ilmu yang banyak. Tetapi malangnya ia adalah ilmu yang mula-mula akan dicabut dari umatku. Kerana ilmu demikian ilmu Faraid adalah ilmu yang perlu ada pada setiap diri individu. 1.2 Latar Belakang Masalah Dewasa ini sering kita lihat bahawa masalah pembahagian harta pusaka semakin meruncingkan. Ini adalah kerana sikap tamak dan ketidakadilan sebahagian pihak dalam menyelesaikan masalah dalam pembahagian harta. Lazimnya masalah ini dipengaruhi oleh sikap negatif masyarakat itu sendiri yang tidak mempedulikan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum syarak. Sekiranya

19 3 meninggalnya seseorang hamba Allah, segala harta yang ditinggalkan akan dibahagi kepada waris-waris yang layak. Dari situlah segelintir manusia bergaduh sesama sendiri untuk menuntut lebih dari hak masing-masing Sebelum bermulanya proses pembahagian harta pusaka, terlebih dahulu diselesaikan beberapa hak yang wajib dilaksanakan seperti zakat, hutang, belanja pengurusan mayat dan wasiat. Selepas sudah melaksanakan hak tersebut, barulah harta peninggalan si mati boleh dibahagikan kepada waris yang layak. Bermulanya pembahagian harta pusaka maka berlakunya pelbagai masalah yang tidak diingini. Masalah pembahagian harta boleh membuatkan sesuatu hubungan kekeluargaan dan hubungan persaudaraan akan terputus dan terpisah. Mereka tidak mempedulikan akibat dan kesannya malah hanya mementingkan dan memuaskan kehendak dan keperluan diri masing-masing. Terdapat juga isu yang berkaitan dalam perebutan harta pusaka seperti yang berlaku di Pasir Puteh Kelantan dimana berlakunya konflik keluarga menyebabkan seorang lelaki mengambil tindakan merobohkan sebahagian rumah adik perempuannya menggunakan jengkaut bagi mengosongkan kawasan terbabit kerana dibina dalam lot tanah miliknya di Kampung Selinsing. ( Berita Harian Online, 9 Ogos 2010) Untuk menangani persengketaan dan permusuhan yang tercetus akibat harta pusaka, maka Islam telah meletakan peraturan supaya segala persengketaan atau rasa ketidakpuasan hati dikembalikan mengikut hukum Allah. Hal ini kerana, hukum Allah telah menggariskan soal pembahagian harta warisan dalam ilmu Faraid. Ia telah diatur begitu rapi dan sistematik sehingga tiada syak kepada sesiapa yang berhak menerima harta warisan dan bilangan kadarnya. Masyarakat seharusnya mempelajari dan mengambil berat agar tidak timbulnya fitnah harta dan membahagikan harta pusaka dengan cara yang baik. Firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 180 :

20 4 Maksudnya : Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan ugama), sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa. Sumber utama sekiranya masalah ini terjadi, kebiasaannya masyarakat akan merujuk kepada ustaz-ustaz atau ahli jawatankuasa kampung yang berada di kawasan masing-masing. Tetapi tidak semua penyelesaian yang diberikan adalah tepat, malahan masalah tersebut seterusnya akan diajukan ke pejabat agama. Dari sini kita lihat, bukan senang hendak menyelesaikan masalah pusaka kerana tidak ramai yang arif dalam bahagian ini. Dengan itu sukar untuk mencari orang yang betul-betul mahir dalam ilmu Faraid. Menurut Md Ghazali Ibrahim (2009) orang yang betul-betul mahir di dalam bidang ilmu Faraid kebanyakkan telah tiada, kebanyakkan telah meninggal dunia. Rasullulah pernah bersabda bahawa ilmu Faraid adalah sebahagian dari ilmu yang banyak, ilmu yang dilupakan dan juga ilmu yang akan mula-mula dicabut dari kita. Ilmu yang banyak bermaksud ilmu yang terdapat padanya ilmu-ilmu lain. Contohnya di dalam mempelajari ilmu Faraid, mestilah terlebih dahulu menguasai ilmu nasab dan ilmu matematik. Ini kerana di dalam menyelesaikan masalah di dalam faraid, kedua-dua ilmu ini sangat diperlukan. Di dalam ilmu nasab, perlu mengetahui ilmu yang berkaitan dengan nikah, cerai, dan talak. Pernikahan akan menentukan nasab samada baik atau tidak. Pernikahan yang sah akan menetukan waris samada layak atau tidak menerima harta pusaka. Manakala di dalam ilmu matematik pula, ilmu yang menyelesaikan asal masalah melalui kira-kira.

21 5 Oleh itu peranan masyarakat terutamanya dikhususkan kepada golongan yang menjadi tumpuan dan perhatian masyarakat diantaranya adalah para pendidik. Golongan ini haruslah bekerja lebih keras dalam bidang ini kerana masyarakat pasti akan mencari dan memilih para ilmuan untuk dijadikan tempat rujukan mereka yang pertama. 1.3 Pernyataan Masalah Pada masa sekarang, sebahagian masyarakat Islam sekarang hanya mementingkan keperluan dan kepentingan hak masing-masing tanpa memikirkan masyarakat disekelilingnya. Terutamanya dalam pembahagian harta pusaka. Ini kerana kurang kefahaman dan penjelasan yang mendalam tentang ilmu Faraid. Dengan itu muncul pelbagai masalah seperti pergaduhan, perselisihan serta mewujudkan permusuhan antara satu sama lain. Melalui perbincangan di atas jelaslah bahawa masalah ini adalah masalah penting yang perlu dikaji. Oleh itu kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan dan kefahaman, faktor-faktor ilmu Faraid ditinggalkan dan persepsi dikalangan pelajar tahun 4 Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Islam) terhadap keperluan ilmu Faraid kepada guru pendidikan Islam. Ini adalah kerana pelajar tahun 4 yang bakal menamatkan pelajaranya dan juga bakal pelapis ilmuan dan para pendidik yang menjadi rujukan masyarakat di masa sekarang. 1.4 Objektif Kajian Mengenalpasti tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar 4SPI terhadap ilmu Faraid

22 Mengenalpasti faktor-faktor mengapa ilmu Faraid ditinggalkan Mengenalpasti persepsi pelajar 4SPI terhadap keperluan ilmu Faraid kepada guru pendidikan Islam 1.5 Persoalan Kajian Apakah tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar 4SPI terhadap ilmu Faraid? Apakah faktor-faktor ilmu Faraid ditinggalkan? Apakah persepsi pelajar 4 SPI terhadap keperluan ilmu Faraid kepada guru pendidikan Islam?

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TITLE PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN

More information

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN Universiti Teknologi Malaysia 2013 ii AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN

More information

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI i POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI Laporan Projek Ini di Kemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU PELATIH SAINS DAN MATEMATIK DI UTM SKUDAI SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG

More information

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT TENGKU NORAINI BINTI TENGKU HASSAN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UNIVERSITI

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH NURUL ASMAD BINTI AHMAD AZUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan Abstrak Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan hadith yang berkaitan dengan Takaful daripada aspek takhrij dan analisis hukum. Dalam kajian ini, terdapat 31

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16

More information

KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN

KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN NUR FADHILAH BINTI CHE MOOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG

More information

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU.

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. PHRPUSTAKAAN KUi T THO 3 OOOO 0 0 0 7 7 6 1 3 2 KOLEJ UNIVERSITI

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU NASIRAH BINTI MANSOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PERSEPSI PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP ILMU FARAID HALIMATUL ASHIKEN BINTI OTHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP ILMU FARAID HALIMATUL ASHIKEN BINTI OTHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TERHADAP ILMU FARAID HALIMATUL ASHIKEN BINTI OTHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA MAZIDAH MOHD DAGANG FPP 2013 9 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP WASIAT SITI JUWARIAH BINTI AB. RAZAK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP WASIAT SITI JUWARIAH BINTI AB. RAZAK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP WASIAT SITI JUWARIAH BINTI AB. RAZAK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97)

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR SHAHMILA BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM NOR SAKINAH BINTI MAT ARIF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI

More information

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 1 I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin ISLAMIYYAT 38(2) 2016: 155-163 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3802-08) Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin The Level of Student

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MUHAMMAD FAIS BIN YAHYA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

More information

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR NOR AZLAN BIN HJ SALAI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI FBMK 2012 11 PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI MASTER SASTERA

More information

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN i UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN ii Abstrak Kajian disertasi tentang al-quran mempunyai daya tarikan yang hebat sehingga telah mendorong ramai pengkaji lebih-lebih lagi dalam bidang Nahu.

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MOHD NAZMIZI BIN MAT NAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIIVERSSIITII

More information

ABSTRAK. menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kajian ini

ABSTRAK. menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kajian ini ABSTRAK Perkembangan Islam di Brunei Darussalam dari dulu lagi semakin aktif apatah lagi di abad ke 20 ini banyak usaha dan strategi dakwah yang diusahakan demi menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam.

More information

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib 1, Abdul Hadi Awang 2, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 3, Mohd Rasyidi Ali 4, Mohd Shairawi

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

REKA BENTUK CORAK GEOMETRI ISLAM PADA SENI BINA MASJID NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA NORLIS BINTI ISMAIL

REKA BENTUK CORAK GEOMETRI ISLAM PADA SENI BINA MASJID NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA NORLIS BINTI ISMAIL REKA BENTUK CORAK GEOMETRI ISLAM PADA SENI BINA MASJID NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA NORLIS BINTI ISMAIL TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SENI (PENGAJIAN KOMUNIKASI

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR. SATU KAJIAN TERHADAP MAHASISWI TAHUN AKHIR JABATAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SITI RODIAH

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI WAKAF MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DI KUALA LUMPUR

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI WAKAF MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DI KUALA LUMPUR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI WAKAF MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DI KUALA LUMPUR NURUL AZRA BINTI AB. MALIK FEM 2013 8 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI

More information

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO 00078510 9 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : PENGGUNAAN LAMAN WEB DI DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK PELANCONGAN

More information

Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga

Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga Keluarga Bergerak ke Hadapan: Bagaimana ahli profesional boleh menyokong keluarga Amar-Singh HSS (Dato Dr) Cert Theology (Aust, Hons), MBBS(Mal), MRCP(UK), FRCP(Glasg), MSc Community Paeds (Lond) Advisor,

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI SITI MIZATI BINTI MOHD BASAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

PELANGGARAN TATASUSILA AGAMA DALAM KALANGAN ANGGOTA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) MAHANI BINTI SAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PELANGGARAN TATASUSILA AGAMA DALAM KALANGAN ANGGOTA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) MAHANI BINTI SAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PELANGGARAN TATASUSILA AGAMA DALAM KALANGAN ANGGOTA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) MAHANI BINTI SAUD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PZS 19 : 16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information