ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה!

Size: px
Start display at page:

Download "ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה!"

Transcription

1 בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. תשס"ז, מועד ב מועד הבחינה: מספר השאלון: , א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י ת שאלון ב' (MODULE B) ג רסה א' הוראות לנבחן ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון הבנת הנקרא 70 נקודות פרק שני משימת כתיבה 30 נקודות סה"כ 100 נקודות מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי חומר עזר מותר בשימוש: ג. או מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי: قاموس " هاراب " إجنليزي إجنليزي عربي נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו לשוני: אנגלי-שפת אמו / שפת אמו-אנגלי. הוראות מיוחדות: ד. עליך לכתוב את כל תשובותיך בגוף השאלון )במקומות המיועדים לכך(. )1( כתוב את כל תשובותיך באנגלית ובעט בלבד. אסור להשתמש בטיפקס. )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. )3( ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/

2 - 2 - אנגלית, תשס"ז, מועד ב, מס' 402, , גרסה א' PART I: ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS (70 points) الفصل األو ل: فهم المقروء )70 درجة( פרק ראשון: הבנת הנקרא )70 נקודות( اقرأ القطعة التي أمامك קרא את הקטע שלפניך, ثم أجب عن األسئلة 9-1 التي تليها. וענה על השאלות 9-1 שאחריו. Read the passage below and then answer questions 1-9. MY DREAM COMES TRUE by Simon Carter Every year I go camping near Lake George. I love sailing on the lake and I have always dreamed about saving enough money to buy a boat. Last summer my dream came true. Here is how it happened I was driving to the lake and I stopped at a gas station. Suddenly, a gray cat jumped into my car. The cat had a red ribbon around her neck so I was sure she belonged to someone. I was in a hurry to get to the lake, but I decided to try to find the owner of the cat. I drove to the nearby town and started walking around. Suddenly I saw a notice in a grocery store window: "Reward for Finding Tibby." There was a photograph of a cat that looked just like the cat sitting in my car! I started copying the owner's address when a man standing next to me laughed. "Don't expect a reward," he said. "That's Mr. Parker's address. He never spends any money!" However, I did go to Mr. Parker's house. He was very happy to have his cat back because he lived all alone and Tibby was like family to him. He said he had looked for Tibby everywhere, but without success. Before I left, he gave me an envelope. Imagine my surprise when I opened it and found $500! At first I wasn't sure if I should take the money, but Mr. Parker insisted. I used the money to buy a boat and named it "Tibby" in honor of the cat that helped my dream come true. (Adapted from Roger Dean Kiser, "The Catman" (2005), / המשך בעמוד 3/

3 - 3 - אנגלית, תשס"ז, מועד ב, מס' 402, , גרסה א' أجب باإلنجليزية عن األسئلة 9-1 حسب ענה באנגלית על השאלות 9-1, על פי القطعة التي قرأت ها وحسب التعليمات في הקטע שקראת ועל פי ההוראות األسئلة. )70 درجة( בשאלות. )70 נקודות( Answer questions 1-9 in English according to the passage and the instructions. 1. Where was the writer going when he found the cat? (lines 1-7) 2. Why did the writer think the cat had an owner? (lines 1-7) 3. PUT A BY THE TWO CORRECT ANSWERS. (lines 8-12) What did the writer see in the notice?... i) A picture of Tibby.... ii) What the reward will be.... iii) The owner's telephone number.... iv) The owner's address.... v) A description of the cat. (2x7=14 points) 4. CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER. The man mentioned in lines laughed because he ( ). i) knew Mr. Parker was a funny man ii) didn't think there would be a reward iii) saw the cat sitting in the car /המשך בעמוד 4/

4 - 4 - אנגלית, תשס"ז, מועד ב, מס' 402, , גרסה א' 5. (1) CIRCLE THE CORRECT ANSWER: YES or NO. (lines 13-17) Mr. Parker tried to find his cat. YES / NO (2 points) (2) Copy the words that justify your answer. ANSWER:... (4 points) 6. Why was the cat so important to Mr. Parker? (lines 13-17) (8 points) 7. CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER. (lines 13-17) When the writer received the envelope with the money, he ( ). i) didn't know what to do ii) was not surprised iii) didn't want to open it (8 points) 8. How did the reward help the writer make his dream come true? (6 points) 9. CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER. Another title for this story could be ( ). i) Traveling with my Cat ii) An Adventure on the Lake iii) The Big Surprise /המשך בעמוד 5/

5 - 5 - אנגלית, תשס"ז, מועד ב, מס' 402, , גרסה א' PART II: WRITTEN PRESENTATION (30 points) الفصل الثاني: مهم ة كتابية )30 درجة( פרק שני: משימת כתיבה )30 נקודות( أمامك توجيهات باإلنجليزية. اقرأها לפניך הנחיות באנגלית. קרא אותן, واكتب وفق ا لها رسالة تحوي كلمة. וכתוב על פיהן מכתב ובו מילים. Your class just came back from a school trip. Write a letter to your cousin in England telling him/her about the trip. Here are some things you can write about: how long the trip was what you ate where you visited what you enjoyed where you slept Dear..., May 2, 2007 Yours, שים לב: אל תחתום בשמך. השתמש בשם בדוי. انتبه: ال توق ع باسمك. استعمل اسم ا مستعار ا. ב ה צ ל ח ה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך...

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה!

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה! בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשס"ח, 2008 מועד הבחינה: מספר השאלון: 402 016103, א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י

More information

מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית (MODULE C) מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי قاموس إنجليزي - إنجليزي - عربي

מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית (MODULE C) מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי قاموس إنجليزي - إنجليزي - عربي בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 403 016104, מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית. בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. א. משך הבחינה: שעה ורבע מועד הבחינה: חורף תשס"ז, 2007 מספר השאלון: 406 016107, א נ ג ל י

More information

שאלון ד' הוראות לנבחן

שאלון ד' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ה, מועד ב מספר השאלון: 404 016105, י ת ל ג נ א שאלון ד' )MODULE D( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון א' Corresponds with Module A (Without Access to Information from Spoken Texts) גרסה א'

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון א' Corresponds with Module A (Without Access to Information from Spoken Texts) גרסה א' תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך מקום להדבקת מדבקת נבחן א נ ג ל י ת סוג בחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: מבחן מטה לבתי ספר תיכוניים חורף תשע"ד 29.01.2014 מותאם לשאלון א' של בחינת הבגרות שסמלו

More information

בהצלחה! (MODULE C) Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary

בהצלחה! (MODULE C) Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך 403 016104, מספר השאלון: אנגלית שאלון ג' (MODULE C) ג רסה א' הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעה וחצי ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

More information

אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן )מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי )

אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן )מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי ) בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 407 016108, מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת (MODULE F) ספרות )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי(

מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת (MODULE F) ספרות )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 016117 מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת א. משך הבחינה: שעה וחצי שאלון

More information

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון ב' Corresponds with Module B גרסה ב' הוראות לנבחן

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון ב' Corresponds with Module B גרסה ב' הוראות לנבחן תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך מקום להדבקת מדבקת נבחן סוג בחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: מבחן מטה לבתי ספר תיכוניים חורף תשע"ד 29.01.2014 מותאם לשאלון ב' של בחינת הבגרות שסמלו 016103 א

More information

שאלון ו' הוראות לנבחן

שאלון ו' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ו, מועד ב מספר השאלון: 406 016107, י ת ל ג נ א שאלון ו' )MODULE F( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

שאלון ו' הוראות לנבחן

שאלון ו' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ה, מועד ב מספר השאלון: 406 016107, י ת ל ג נ א שאלון ו' )MODULE F( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים מילון דו לשוני או מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי הוראות מיוחדות:

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים מילון דו לשוני או מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי הוראות מיוחדות: בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. תשס"ז, מועד ב מועד הבחינה: מספר השאלון: 401 016102, א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י ת

More information

(MODULE E) ב ה צ ל ח ה!

(MODULE E) ב ה צ ל ח ה! סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה מועד הבחינה: קיץ תשס"ד, 2004 מספר השאלון: 016106 י ת ל ג נ א שאלון ה' (MODULE E) הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעה ורבע בשאלון זה שני פרקים.

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

אנגלית ספרות בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי

אנגלית ספרות בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. קיץ תשע"ד, מועד ב, 2014 מועד הבחינה: מספר השאלון: 414 016115, Thinking Skills נספח: כישורי

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. קיץ תשע"ד, מועד ב, 2014 מועד הבחינה: מספר השאלון: 416 016117, Thinking Skills נספח: כישורי

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

אנגלית (MODULE E) בהצלחה!

אנגלית (MODULE E) בהצלחה! 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016481 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה ורבע אנגלית שאלון ה' (MODULE E) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א. משך הבחינה: שעה וחצי אנגלית שאלון

More information

אנגלית שאלון ז' ג רסה א' הוראות לנבחן בהצלחה! )4( ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. (MODULE G)

אנגלית שאלון ז' ג רסה א' הוראות לנבחן בהצלחה! )4( ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. (MODULE G) 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016582 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה וארבעים וחמש דקות אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

More information

ãówh,é ËÓÉÔê ÌW W É Å t" Y w f É ËÓÉÑ É èw É f Ñ u ð NNM YóQ' ÌW W É Y ÉgO d óqk É w f ym Éd É u ð NNM ÌWNQMH uqo ð NNM ÌWNQMH

ãówh,é ËÓÉÔê ÌW W É Å t Y w f É ËÓÉÑ É èw É f Ñ u ð NNM YóQ' ÌW W É Y ÉgO d óqk É w f ym Éd É u ð NNM ÌWNQMH uqo ð NNM ÌWNQMH * .1.2.3 (X).1.2.3.4.5.6 בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון

More information

אנגלית בהצלחה! ובאתר של אגף הבחינות במשרד החינוך. השימוש במילון אחר טעון אישור של הפיקוח על הוראת האנגלית. הוראות מיוחדות:

אנגלית בהצלחה! ובאתר של אגף הבחינות במשרד החינוך. השימוש במילון אחר טעון אישור של הפיקוח על הוראת האנגלית. הוראות מיוחדות: 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016381 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה ורבע אנגלית שאלון א' (MODULE A) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה

More information

הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

מבחן באנגלית בהצלחה הצלחה!!! שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז מנהל מרכז השכלה: תאריך בדיקת המבחן: כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

מבחן באנגלית בהצלחה הצלחה!!! שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז מנהל מרכז השכלה: תאריך בדיקת המבחן: כל הזכויות שמורות למשרד החינוך מדינת ישראל משרד החינוך מינהל חברה ונוער מבחן באנגלית שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: מנהל מרכז השכלה: שם: שם מרכז ההשכלה /מוסד : ציון: תאריך בדיקת המבחן: כולה שהמערכת מוסרית, ומוסרית ערכית רואים

More information

Climbing Kilimanjaro

Climbing Kilimanjaro Test 1 ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS (100 points) הבנת הנקרא )100 נקודות( קרא בעיון את הקטע שלפניך, וענה על השאלות שלאחריו. Read the article below and then answer questions 1-10. Climbing Kilimanjaro

More information

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do.

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. No cell phones. No driving. No shopping. No TV. It s not so easy to stop doing these things for a

More information

ALEPH-TAU Hebrew School Lesson 204 (Nouns & Verbs-Masculine)

ALEPH-TAU Hebrew School Lesson 204 (Nouns & Verbs-Masculine) Each chapter from now on includes a vocabulary list. Each word in the vocabulary lists has been selected because it appears frequently in the Bible. Memorize the vocabulary words. Vocabulary * 1 ז כ ר

More information

SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD

SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD Anatomy ofa l eader: them oshestory SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD FOR LESSONS IN LEADERSHIP ש מ ות EXODUS CHAPTER 2 א ו י ל ך א י ש, מ ב ית ל ו י; ו י ק ח, א ת-ב ת-ל

More information

HEBREW THROUGH MOVEMENT

HEBREW THROUGH MOVEMENT HEBREW THROUGH MOVEMENT ש מ ע Originally developed as a complement to the JECC s curriculum, Lasim Lev: Sh ma and Its Blessings, plus Kiddush Jewish Education Center of Cleveland March, 2016 A project

More information

A-level BIBLICAL HEBREW

A-level BIBLICAL HEBREW SPECIMEN MATERIAL A-level BIBLICAL HEBREW Paper 1 Translation, Comprehension and Composition Specimen Morning Time allowed: 3 hours Materials For this paper you must have: Source booklet and answer book.

More information

Which Way Did They Go?

Which Way Did They Go? Direction Sheet: Leader Participants will chart the route that the Israelites took on their journey out of Egypt. There are two sets of directions available. The travelogue given in Shemot (Exodus) gives

More information

Advisor Copy. Welcome the NCSYers to your session. Feel free to try a quick icebreaker to learn their names.

Advisor Copy. Welcome the NCSYers to your session. Feel free to try a quick icebreaker to learn their names. Advisor Copy Before we begin, I would like to highlight a few points: Goal: 1. It is VERY IMPORTANT for you as an educator to put your effort in and prepare this session well. If you don t prepare, it

More information

Humanity s Downfall and Curses

Humanity s Downfall and Curses READING HEBREW Humanity s Downfall and Curses IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading

More information

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1]

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

More information

eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1]

eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1] eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

More information

HEBREW THROUGH MOVEMENT

HEBREW THROUGH MOVEMENT HEBREW THROUGH MOVEMENT ב ר כ ו Originally developed as a complement to the JECC s curriculum, Lasim Lev: Sh ma and Its Blessings, plus Kiddush Jewish Education Center of Cleveland March, 2016 A project

More information

שלום SHALOM. Do you have peace with G-d? יש לך שלום עם אלוהים? First Fact. Second Fact

שלום SHALOM. Do you have peace with G-d? יש לך שלום עם אלוהים? First Fact. Second Fact שלום האם יש לך שלום עם אלוהים? SHALOM Do you have peace with G-d? The following four facts explain how it is possible to know the G-d of Avraham, Yitzchak, and Ya acov. G-d Himself has provided the way

More information

Jacob and the Blessings

Jacob and the Blessings READING HEBREW Jacob and the Blessings IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading year.

More information

Jehovah Yahweh I Am LORD. Exodus 3:13-15

Jehovah Yahweh I Am LORD. Exodus 3:13-15 Jehovah Yahweh I Am LORD Exodus 3:13-15 Moses said to God, Suppose I go to the Israelites and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? Then what shall

More information

st. louis, mo november 20-22

st. louis, mo november 20-22 junior ncsy fall convention st. louis, mo november 20-22 Source 1 בראשית ל א:ל ו -מ ב לו) ו יּ ח ר ל י ע ק ב ו יּ ר ב בּ ל ב ן ו יּ ע ן י ע ק ב ו יּ אמ ר ל ל ב ן מ ה פּ שׁ ע י מ ה ח טּ את י כּ י ד ל ק תּ א ח ר י...

More information

Alef booklet/ Unit II. Hebrew In Action! Alef Booklet. Copyright 2013 by Lee Walzer. All rights reserved.

Alef booklet/ Unit II. Hebrew In Action! Alef Booklet. Copyright 2013 by Lee Walzer. All rights reserved. Hebrew In Action! Alef Booklet Copyright 2013 by Lee Walzer All rights reserved. 1 Alef-Bet Chart This is the Hebrew alef-bet (alphabet). Each letter has a name and makes a sound just like in English.

More information

THOUGHT OF NACHMANIDES: VAYECHI: WHAT S IN GOD S NAME?

THOUGHT OF NACHMANIDES: VAYECHI: WHAT S IN GOD S NAME? ב) ה) THOUGHT OF NACHMANIDES: VAYECHI: WHAT S IN GOD S NAME? Gavriel Z. Bellino January 6, 2016 Exodus 6 (2) And Elohim spoke unto Moses, and said unto him: 'I am YHWH; (3) and I appeared unto Abraham,

More information

Introduction to Hebrew. Session 7: Verb Tense Complete

Introduction to Hebrew. Session 7: Verb Tense Complete Introduction to Hebrew Session 7: Verb Tense Complete Session 7: Verb Tense Complete A verb is an action word, and verbs are the heart and foundation of any language. Hebrew verbs use a simple three-letter

More information

Israel s Sons and Joseph in Egypt

Israel s Sons and Joseph in Egypt READING HEBREW Israel s Sons and Joseph in Egypt IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while

More information

Global Day of Jewish Learning

Global Day of Jewish Learning Global Day of Jewish Learning Curriculum Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide Loving the Trees (Elementary

More information

Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown. Chapter Six:

Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown. Chapter Six: Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown Chapter Six: ב ל י ל ה ה ה וא, נ ד ד ה ש נ ת ה מ ל ך; ו י אמ ר, ל ה ב יא א ת- ס פ ר ה ז כ ר נ ות ד ב ר י ה י מ ים, ו י ה י ו נ ק ר א ים, ל פ נ י

More information

Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals

Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals 11-1 Goal: When you encounter a number in a text, to be able to figure it out with the help of a lexicon. Symbols in the apparatus Ordinal Numbers written out in the text

More information

David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions

David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions יז ו י ק נ ן ד ו ד, א ת-ה ק ינ ה ה ז את, ע ל-ש א ול, ו ע ל-י הו נ ת ן ב נו. 17 And David lamented with this lamentation

More information

Translation Practice (Review) Adjectives Pronouns Pronominal suffixes Construct chains Bible memory passages

Translation Practice (Review) Adjectives Pronouns Pronominal suffixes Construct chains Bible memory passages Translation Practice (Review) Adjectives Pronouns Pronominal suffixes Construct chains Bible memory passages Review Adjectives Identify and Translate (1/2).1 סּ פ ר ה טּ ב ה.2 ה סּ פ ר ט ב.3 סּ פ ר ט ב ה.4

More information

The Hebrew Café thehebrewcafe.com/forum

The Hebrew Café thehebrewcafe.com/forum The Hebrew Café Textbook: Cook & Holmstedt s Biblical Hebrew: A Student Grammar (2009) Found here online: http://individual.utoronto.ca/holmstedt/textbook.html The Hebrew Café The only vocabulary word

More information

Shabbat Passover Rabbi David M. Glickman. "American Grace" -- This Generation is Different. 'In every generation...'" and "Grace.

Shabbat Passover Rabbi David M. Glickman. American Grace -- This Generation is Different. 'In every generation...' and Grace. Shabbat Passover 5774 Rabbi David M. Glickman "American Grace" -- This Generation is Different There are two ideas I want to introduce. Two very Jewish ideas, but only one ב כ ל ד ו ר ו דו ר " are: gets

More information

Beginning Biblical Hebrew

Beginning Biblical Hebrew Beginning Biblical Hebrew Dr. Mark D. Futato OL 501 Fall 2016 This Page Left Blank 1 Dr. Mark D. Futato Hebrew 1 Instructor: Dr. Mark D. Futato Email: mfutato@rts.edu Phone: 407-278-4459 Dates: September

More information

THINKING ABOUT REST THE ORIGIN OF SHABBOS

THINKING ABOUT REST THE ORIGIN OF SHABBOS Exploring SHABBOS SHABBOS REST AND RETURN Shabbos has a multitude of components which provide meaning and purpose to our lives. We will try to figure out the goal of Shabbos, how to connect to it, and

More information

The High Priest and Our Struggle with Work-Life Balance

The High Priest and Our Struggle with Work-Life Balance Yom Kippur 5775 HIR The Bayit Steven Exler The High Priest and Our Struggle with Work-Life Balance I. The beginning of the Yom Kippur story, the story of the extraordinary service we read about and reenact

More information

[Some have said, Do we really need all this technology to serve G-d? What did Moshe do with ~4 million Israelis? Learned form a 2 nd gen Messianic

[Some have said, Do we really need all this technology to serve G-d? What did Moshe do with ~4 million Israelis? Learned form a 2 nd gen Messianic [Some have said, Do we really need all this technology to serve G-d? What did Moshe do with ~4 million Israelis? Learned form a 2 nd gen Messianic leader, Matt Rosenberg, the rest of the story. Moshe received

More information

The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked

The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked Psalm 37:1-40 Encouraging the Righteous / Warning the Wicked The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked A Psalm of David. א 1.Do not fret because of evildoers, Nor be envious of the workers

More information

Jacob s Return to Canaan

Jacob s Return to Canaan READING HEBREW Jacob s Return to Canaan IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading cattle,

More information

Free Download from the book "Mipeninei Noam Elimelech" translated and compiled by Tal Moshe Zwecker by permission from Targum Press, Inc.

Free Download from the book Mipeninei Noam Elimelech translated and compiled by Tal Moshe Zwecker by permission from Targum Press, Inc. Free Download from the book "Mipeninei Noam Elimelech" translated and compiled by Tal Moshe Zwecker by permission from Targum Press, Inc. NOT FOR RETAIL SALE All rights reserved 2008 To buy the book click

More information

From Slavery to Freedom

From Slavery to Freedom From Slavery to Freedom Grade 5 Integrated Unit JULILLY S SEDER PLATE PROJECT Name: Grade 5 Language Arts Underground to Canada Final Project: A Seder Plate for Julilly Jewish tradition requires us to

More information

כ"ג אלול תשע"ו - 26 ספטמבר, 2016 Skills Worksheet #2

כג אלול תשעו - 26 ספטמבר, 2016 Skills Worksheet #2 קריאה #1: Skill בראשית פרק כג #2 Chumash Skills Sheet Assignment: Each member of your חברותא should practice reading the פרק to each other. Make sure you are paying attention to each other, noticing and

More information

Feeding the Hungry: PJ Programming at Local Food Bank. Webinar 2: Programming with Collaborative Partners January 9, 2013

Feeding the Hungry: PJ Programming at Local Food Bank. Webinar 2: Programming with Collaborative Partners January 9, 2013 Feeding the Hungry: PJ Programming at Local Food Bank Webinar 2: Programming with Collaborative Partners January 9, 2013 Multi-Age Programming: How To: Maintain each child s interest and stave off boredom

More information

Being a Man of Faith

Being a Man of Faith Bereshit / Genesis 23:1-25:18, 1 Kings 1:1-31 Matthew 2:1-23 Parashat Chayei Sarah Being a Man of Faith Parashat Chayei Sarah In this week s reading from Parashat Chayei Sarah (Shemot / Genesis 23:1-25:18)

More information

Noah s Favor Before God

Noah s Favor Before God READING HEBREW Noah s Favor Before God IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading son,

More information

Elijah Opened. Commentary by: Zion Nefesh

Elijah Opened. Commentary by: Zion Nefesh Elijah Opened Commentary by: Zion Nefesh Elijah opened and said Master of the worlds, you are one and never to be counted (because there are no more like you), you are supernal of all supernal, concealed

More information

Chapter 34a Hithpael Strong Statistics for the Hithpael Stem in the Hebrew Bible

Chapter 34a Hithpael Strong Statistics for the Hithpael Stem in the Hebrew Bible Chapter 34a Hithpael Strong Statistics for the Hithpael Stem in the Hebrew Bible Total Occurrences 984 In the Perfect 161 In the Imperfect 491 In the Imperative 78 In the Infinitive Construct 104 In the

More information

Social Action and Responsibility Unit Student Worksheet 1

Social Action and Responsibility Unit Student Worksheet 1 Source 1 Mishnah Avot 1:13 Hillel taught: If I am not for myself, who will be for me? If I am only for myself, what am I? If not now, when? הוּא (ה לּ ל ( ה י ה אוֹמ ר : א ם א ין א נ י ל י מ י ל י, וּכ שׁ א

More information

A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273. Transcribed and Translated by Nehemia Gordon

A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273. Transcribed and Translated by Nehemia Gordon A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273 Transcribed and Translated by Nehemia Gordon www.nehemiaswall.com [1r] 1 [1v] The Holy Revelation of Yochanan God speaking the

More information

Hebrew Adjectives. Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive

Hebrew Adjectives. Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive 1 Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive 2 Attributive Adjectives: Modify a noun; Agree in gender, number, and definiteness with the noun; Follow the noun they modify.

More information

Parshat Yitro tells of the climactic moment when Israel stood at the foot of Mount Sinai and received the Torah from

Parshat Yitro tells of the climactic moment when Israel stood at the foot of Mount Sinai and received the Torah from YITRO Welcome to the Aleph Beta Study Guide on Parsha Yitro! The Marriage of God and Israel Parshat Yitro tells of the climactic moment when Israel stood at the foot of Mount Sinai and received the Torah

More information

חטיבת הביניים "יונתן" עבודה לקיץ באנגלית לבוגרי כיתה עבודה נעימה!

חטיבת הביניים יונתן עבודה לקיץ באנגלית לבוגרי כיתה עבודה נעימה! חטיבת הביניים "יונתן" עבודה לקיץ באנגלית לבוגרי כיתה העולים לכיתה ח' הקבצה א' ז' עבודה נעימה! Booklet For the 7th Grade בוגרי כיתות ז' יקרים, חוברת הקיץ שלפניכם הינה חזרה על אוצר מילים ועל המבנים הדקדוקיים

More information

SHABBAT UNPLUGGING & RECONNECTING

SHABBAT UNPLUGGING & RECONNECTING SHABBAT UNPLUGGING & RECONNECTING Setting the Stage The Senator and the Sabbath: Joe Lieberman on his Relationship With Sabbath It s Friday night, raining one of those torrential downpours that we get

More information

The Frog, the Serpent and the Raven SAMPLE. Daniel Freedman

The Frog, the Serpent and the Raven SAMPLE. Daniel Freedman The Frog, the Serpent and the Raven SAMPLE Daniel Freedman ,נ י and Avrohom Yeshayahu נ י For my dear children: Meir Simcha may you always have the emunah and bitachon in Hashem to accomplish and fulfill

More information

Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name.

Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name. 1 Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name. If it has an attached possessive pronoun like my, his, their, etc. If it has the definite article. 2 As I just

More information

Interrogatives. Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number.

Interrogatives. Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number. 1 Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number. 2 As a result of their nature, interrogatives indicate direct speech. Because

More information

Name Page 1 of 5. דף ז. This week s bechina begins with the fifth wide line at the top of

Name Page 1 of 5. דף ז. This week s bechina begins with the fifth wide line at the top of Name Page 1 of 5 ***Place an X if Closed גמרא (if no indication, we ll assume Open חרה (גמרא of the :דף times Please email or fax your completed בחינה using the contact info above by Sunday, December 4,

More information

Bereshit / Exodus 18:1-20:23, Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6, Matthew 6:1-8:1. Parashat Yitro

Bereshit / Exodus 18:1-20:23, Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6, Matthew 6:1-8:1. Parashat Yitro Bereshit / Exodus 18:1-20:23, Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6, Matthew 6:1-8:1 Hearing from God Parashat Yitro This weeks reading is from Parashat Yitro (Shemot / Exodus 18:1-20:23), the Scriptures tell us Yitro

More information

Why Study Syntax? Chapter 23 Lecture Roadmap. Clause vs. Sentence. Chapter 23 Lecture Roadmap. Why study syntax?

Why Study Syntax? Chapter 23 Lecture Roadmap. Clause vs. Sentence. Chapter 23 Lecture Roadmap. Why study syntax? -1 Why Study Syntax? - Syntax: ו How words work together to communicate meaning in clauses. Why study it? What meaning is legitimate to take from this verse? Evaluate differences in translation. Evaluate

More information

Abraham s Ultimate Test

Abraham s Ultimate Test READING HEBREW Abraham s Ultimate Test IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading (pronoun

More information

Chumash Skills for 9-10G Breishit

Chumash Skills for 9-10G Breishit Chumash Skills for 9-10G Breishit 2016-2017 Over the course of the year, we will be working in centers on the skills that are important for learning There are many of these skills, but I have chosen what

More information

Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future.

Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future. Chapter 17a - introduction Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future. Chapter 17b - basic form with imperfect Qal Imperfect

More information

ה ג ד ת הע צ מ א ות. Haggadat Ha'atzmaut. A Picnic Celebration of Yom Ha atzmaut

ה ג ד ת הע צ מ א ות. Haggadat Ha'atzmaut. A Picnic Celebration of Yom Ha atzmaut Haggadat Ha'atzmaut ה ג ד ת הע צ מ א ות A Picnic Celebration of Yom Ha atzmaut Celebrate Yom Ha atzmaut with an innovative new ritual revolving around a picnic seder, and featuring a newly written haggadah

More information

Noach 5722 בראשית פרק ב

Noach 5722 בראשית פרק ב ד) כ) א) ב) ג) Noach 5722 Alef. בראשית פרק ז ) כ י ל י מ ים ע וד ש ב ע ה אנ כ י מ מ ט יר ע ל ה אר ץ אר ב ע ים י ום ו אר ב ע ים ל י ל ה ומ ח ית י א ת כ ל ה י ק ום א ש ר ע ש ית י מ ע ל פ נ י ה א ד מ ה: אי)

More information

LIKUTEY MOHARAN #206 1

LIKUTEY MOHARAN #206 1 43 LIKUTEY MOHARAN #206 LIKUTEY MOHARAN #206 1 Taiti K seh Ovaid (I have strayed like a lost sheep); seek out Your servant [for I have not forgotten Your commandments]. 2 (Psalms 119:176) T here is a great

More information

Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham

Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham There s a piyyut, a liturgical poem, in the Yom Kippur liturgy that I am sure

More information

The Benefits of Being Stiff-Necked. Rabbi Noah Gradofsky

The Benefits of Being Stiff-Necked. Rabbi Noah Gradofsky The Benefits of Being Stiff-Necked (sermon) for Second Day of Rosh Hashanah 5779/2018 דבר תורה Rabbi Noah Gradofsky Grey material omitted from spoken presentation. otherwise noted. All translations my

More information

Does God Command Birth Control?

Does God Command Birth Control? Online Appendix for Does God Command Birth Control? Daniel M. Berry Cheriton School of Computer Science University of Waterloo 200 University Avenue West Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada Phone: None, use

More information

פרשת שמות. Bits of Torah Truths. Simchat Torah Series. What s in a Name?

פרשת שמות. Bits of Torah Truths. Simchat Torah Series. What s in a Name? Bits of Torah Truths Shemot / Exodus 1:1-6:1, Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23 Luke 5:12-39 Simchat Torah Series פרשת שמות Parashat Shemot Parashat Shemot What s in a Name? This week s reading from Parashat

More information

תילגנאב תורגבה תניחב ןורתפ

תילגנאב תורגבה תניחב ןורתפ פתרון בחינת הבגרות באנגלית ד' שאלון (MODULE D) 414 מספרי השאלון: 016115, מוגש על ידי: ענת זהבי, חגית דמרי וארז צרפתי מורים לאנגלית ברשת בתי הספר של יואל גבע הערות:.1.2.3 התשובות המוצעות כאן הן ביחס ליצירות

More information

Notes on Genesis 41 (41:1) (41:2) Another good Egyptian loanword. (41:3) (41:4) (41:5)

Notes on Genesis 41 (41:1) (41:2) Another good Egyptian loanword. (41:3) (41:4) (41:5) 1 Notes on Genesis 41 (41:1) 893. end under BDB = ק ץ 321a. dream under BDB חלם 384a. stream of the Nile, stream, canal under BDB י א ר = ה יּ א ר (41:2) 421b. fair, beautiful under BDB = י פ ה 831a. heifer,

More information

JACOB'S CHOICE IN GENESIS 25:19 28:9

JACOB'S CHOICE IN GENESIS 25:19 28:9 JACOB'S CHOICE IN GENESIS 25:19 28:9 A major theme of Parshat Toldot (Gen. 25:19-28:9) is the development of the family of Isaac and Rebekah. These passages cover the birth of the twins, Esau and Jacob;

More information

Chapter 30 Hiphil Strong Verbs

Chapter 30 Hiphil Strong Verbs Chapter 30 Hiphil Strong Verbs 30-1 Meaning of the Hiphil Stem Spelling Hiphil Strong Verbs Ambiguities and Tricky Points Parsing Practice Translation Practice The Hiphil often describes causing an action

More information

תורשכ ירפס לכ ץבוק " ב י קלח יללכ רעש

תורשכ ירפס לכ ץבוק  ב י קלח יללכ רעש בס"ד קובץ כל ספרי כשרות י"ב חלק שער כללי הו"ל בחמלת ה' עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים זי"ע הק' שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין יצ "ו חלק י "ב 4 ספרים ספר א': הפקעת שערים חלק א': קול קורא'ס שיצאו לאור נגד

More information

מיקוד באנגלית. Module D. New Program in English Literature. Option 1 שאלון אינטרני מספר שאלון אקסטרני מספר 414

מיקוד באנגלית. Module D. New Program in English Literature. Option 1 שאלון אינטרני מספר שאלון אקסטרני מספר 414 ענת אברבנאל צביה אופנברג מיקוד באנגלית Module D New Program in English Literature Option 1 שאלון אינטרני מספר 016115 שאלון אקסטרני מספר 414 לעדכונים והשלמות אתר המיקודים אתכם לאורך כל הדרך ענת אברבנאל

More information

BE A MENTSCH. Rabbi Yitzchok Sanders. Bringing Jews Close Together!

BE A MENTSCH. Rabbi Yitzchok Sanders. Bringing Jews Close Together! BE A MENTSCH Rabbi Yitzchok Sanders Bringing Jews Close Together! פ ר ש ת ל ך ל ך Be a Mentsch means doing acts which help other people. This is especially true if our behavior makes a ד ו ש ה.ק Many people,

More information

The Art of Rebuke. Source #1: Story of Kamtzah and Bar Kamtzah Talmud Gittin 55b-56a

The Art of Rebuke. Source #1: Story of Kamtzah and Bar Kamtzah Talmud Gittin 55b-56a The Art of Rebuke Source #1: Story of Kamtzah and Bar Kamtzah Talmud Gittin 55b-56a Source #2: Commentary of Maharsha Source #3: An additional Maharsha. Source #4a): Talmud Sotah 41b-42a Source 4b) Rashi

More information

God s Calling of Abram

God s Calling of Abram READING HEBREW God s Calling of Abram IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading dwelling,

More information

פרשת פקודי. Bits of Torah Truths. Simchat Torah Series. Parashat Pekudai. Parashat Pekudei Worshiping the Lord the Way He Wants

פרשת פקודי. Bits of Torah Truths. Simchat Torah Series. Parashat Pekudai. Parashat Pekudei Worshiping the Lord the Way He Wants Bits of Torah Truths Bereshit / Exodus 38:21-40:38, 2 Kings 11:17-12:17 John 6:1-71 Simchat Torah Series פרשת פקודי Parashat Pekudai Parashat Pekudei Worshiping the Lord the Way He Wants In this weeks

More information

Global Day of Jewish Learning

Global Day of Jewish Learning Global Day of Jewish Learning Curriculum Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide The Power of Planting: Appreciating

More information

Shabbat Family Programming (SFP) Madrichim Assignments for Sat, Nov 4, 2017

Shabbat Family Programming (SFP) Madrichim Assignments for Sat, Nov 4, 2017 Be a greeter by the doors at the SJS Lobby, handing out stickers to all attendees SJS Lobby ש מ ח ה 9:15 a.m.-9:50 a.m. Alexis Burton י ה ו דה Justin Gorodetsky ח נ ה Hannah Wittenstein Mr. Sherman Be

More information