'#k & ,.,,,,:: '#% ;ia,,,u,,,,,,,,,.,,,r-,urt'*,,n-.-*u, ,,,*, t', i*.& **,* rl * * *t...:. '.t,, l. 1;i;a1,,;,;,. search Centre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "'#k & ,.,,,,:: '#% ;ia,,,u,,,,,,,,,.,,,r-,urt'*,,n-.-*u, ,,,*, t', i*.& **,* rl * * *t...:. '.t,, l. 1;i;a1,,;,;,. search Centre"

Transcription

1 *.1::-'- $,.,,,,:: '#k & '#% ;ia,,,u,,,,,,,,,.,,,r-,urt'*,,n-.-*u,,,,*, t', '4,i i*.& a **,* rl a * * *. *t...:. e..:-+ : '.t,, l 1;i;a1,,;,;,. ' search Centre

2 PROSIDING SEMINAR PENGAJIAN ISLAM (SePIS) 2at7 Cetakan Pertama... Hak Cipta Terpelihara. Usuli Faqih Research Centre (UFRC) QA241.A752-X) Tidak dibenarkan mencetak ulang semula mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan prosiding ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekali pun samada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakamary cd atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada penerbit. Penerbit: UEr.-lli Faqlh ft*semr*h Centr* PT1299LA, Tingkat 1, JalanBBN UZD, Putra Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilary Malaysia. H/P: M0815 E-mel: Facebook: Usuli Faqih Research Centre ISBN: ,

3 Prosiding Seminar Pengajian lslam (SEPIS) 2017 ISBN; Kandungan Kandungan Prakata Bit A A tc. 16. Tajuk & Penulis Realiti Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Muktabar Dalam Pengeluaran Fatwa Azman Ab Rahman Pengurusan Dakwah Terhadap Orang Kelainan Upaya Di Era Teknologi Maklumat Mohamad Adib Mohamad Salih, lntan Farhana Saparuddin &Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahai Persekitaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua Di Kampus Usim Pandan Indah Mohd AdilMufti Mohamad Samsudin Perbandingan Pengurusan Kewangan Majlis Agama lslam Negeri: Satu Analisis Menggunakan Nisbah Aliran Tunai Mohd Afiq Ab Jalil & Hairunnizam Wahid Langkah-Langkah Penyelesaian Percanggahan Penilaian Pengkritik Lladith Ke Atas Kredibiliti Perawi: Kajian Ke Atas Perawi Bagi Hadith-Hadlth Di Dalam Kitab Mastika Hadith Jilid 3 Aminuddin Mohamed & Fadlan Mohd Othman Analisis Kandungan Filem Liberal lslam Pada Perspektif Syarak AbdulAziz Mokhtar & Anuar FakhriOmar Hubungan Keuntungan Maksimum Dengan Agihan Kebajikan Kepada Masyarakat: Praktis Di Bank Rakyat Azmir Azamshah Alim, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai & Ruzian Markom Pembangunan Industri Pelancongan Halal Di Malaysia Nurfarhana Mohd Murabahah Komoditi Sebagai Produk Alternatif Terkini Bagi Pembiayaan Perumahan lslam. HasmadiTaib & Hairunnizam Wahid Pengetahuan Dan Kesedaran Pengguna Wanita Tentang Kosmetik Dan Penjagaan Diri Halal: Kajian Di Pasir Puteh, Kelantan Nadhirah Hasbullah Gelagat Tabungan Di Kalangan Pendeposit Tabung Haji (TH): Kajian Di Tabung Haji Gawangan Rembau NawawiSuper, Mohd Adib lsmail & Hairunnizam Wahid Ff ubungan Antara Pengurusan Kewangan Dan Pengurusan AgihanZakat: Kajian Terhadap Majlis Agama lslam Negeri Kedah Dan LembagaZakat Negeri Kedah Nazhatullzzati Khairuddin, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Nor Mengukur Kualiti Perkhidmatan Institusi Pengajian Tinggi: Kajian Terhadap Kolej Poly Tech Mara Bangi, Selangor. Norhafiza Abd Hamid Keberkesanan Kaedah Agihan Zakat al-gharimin (Perubatan) oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS): Kajian Terhadap Asnaf (Pesakit Kronik) di Daerah Gombak, Selangor Zulaikha Mohd Hanafiah, Nur Aliah Mohd Sukeri & Hairunnizam Wahid Sorotan Literatur Kecaknaan Masyarakat Muslim Institusi Fatwa Dan Fatwa-Fatwa Yang Diputuskan Anas Mohd Bhukhari & lnvan Mohd Subri Di Selangor Terhadap Hubungan Antara Akhlak Dan Pendapatan lsi Rumah Berpandukan Model lbn Hazm Nur lzzatulafifah Che Ab Rahim, Hairunnizam Wahid & Mohd Haikal 'Akashah Md Nor Muka Surat 1 10 to B

4 Prosiding Seminar Pengajian lslam (SEPIS) 2017,SBNi HUBUNGAN ANTARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN AGIHAN ZAKAT: KAJIAN TERHADAP MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH DAN LEMBAGAZAKAT NEGERI KEDAH Nazhatul lzzatikhairuddin. Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Nor Abstrak Sifuasi semasa menunjukkan masih wujud tanggapan negatif dalam kalangan masyarakat Islam terhadap rnsfifusi zakat di Malaysia. Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahawa tanggapan tersebut masih wujud disebabkan antaranya ketidakyakinan masyarakat terhadap institusi zakat dai segi pengurusan kewangan lnstftusi zakat serta kecekapan pengurusan dalam mengagihkan zakat kepada asnaf tertentu. Tanggapan tersebut wujud berkemungkinan disebabkan oleh beberapa isu negatif yang berlaku seperti kecekapan Majlis Agama lslam Negeri (MAIN) termasuklah isu lebihan zakat tahunan yang banyak tidak diagihkan serta pengagihan zakat kepada lapan golongan asnaf termasuklah isu keutamaan asnaf yang perlu dibei perhatian oleh rnsfitusi zakat. Justeru, kajian telah dijalankan bagi menilai kecekapan pengurusan kewangan dan agihan zakat. Pendekatan kajian secara kualitatif dijalankan dengan merujuk kepada data sekunder yang diperoleh dari laporan kewangan tahunan Majlis Agama lslam Negeri Kedah (MAIK) dan laporan pengurusan zakat Kedah oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman (LZNK). MAIK menggunakan nisbah aliran tunai sebagai proksipresfasi kewangan dan mengkategorikan presfasl kecekapan agihan rnstifusi zakat kepada dua iaitu kecekapan agihan berbentuk kewangan (lebihan zakat tahunan) dan bukan kewangan (keutamaan asnaf). Kaedah regresi mudah juga digunakan untuk melihat corak agihan zakat oleh LZNK. Kajian ini menggunakan data laporan kewangan tahunan dan kutipan dan agihan zakat MAIK dan laporan pengurusan zakat Kedah oleh LZNK bermula tahun 2A00 sehingga 2013 yang disahkan oleh Jabatan Audit Negara. Hasil kaiian mendapatiprestasi agihan zakat berbentuk kewangan mengalami peningkatan daritahun ke tahun disamping peningkatan preslasi kewangan MAIK. Manakala dalam aspek agihan bukan kewangan menunjukkan purata skor agihan zakat berada pada nilai terbaik menuniukkan wang zakat diagihkan mengikuti kepentingan kategoi asnaf mazhab As-Syafie. Hasil daripada kaiian boleh dijadikan sebagai salah satu kayu ukur presfasl kecekapan pengurusan kewangan dan kecekapan agihan zakat oleh institusi zakat khususnya MAIK dan LZNK dalam usaha meningkatkan prestasi agihan zakat dikedah dan Malaysia amnya. Katakunci: Majlis Agama lslam Negeri Kedah, nisbah aliran tunai, kecekapan keutamaan asnaf, lebihan agihan zakat. PENGENALAN Pembayaran zakat di Kedah pada tahun 2000 hingga 2013 secara keseluruhannya menampakkan peningkatan. Prestasi kutipan wang zakat tahun 2000 di Kedah berjumlah RM8.64 juta manakala pada tahdn 2013 berjumlah juta. Peningkatan kutipan wang zakat membawa kepada meningkatnya jumlah wang zakat untuk diagihkan kepada golongan asnaf. Namun begitu, agihan zakat pada golongan asnaf melebihi kutipan zakat pada tahun semasa berikutan terdapat lebihan kutipan zakat yang tidak diagihkan pada tahun sebelumnya. Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) sebagai pihak yang bertanggungjawab menguruskan agihan wang zakat, dilihat berdepan dengan cabaran besar dalam soal agihan wang zakat. lni adalah kerana kelemahan pengurusannya dibimbangi mampu menyebabkan agihan wang zakat tidak dilaksanakan dengan sewajarnya. Tambahan pula penyelewengan yang berlaku di beberapa pejabat zakat turut menyumbang kepada agihan wang zakat yang tidak memuaskan. Fermasalahan ini seterusnya membuka ruang kepada rungutan orang ramai terutamanya golongan yang merasakan diri mereka layak menerima wang zakat tetapitidak menerimanya. Apa yang ingin diketengahkan di sini merupakan beberapa saranan penting bagi memperkasa institusi zakat dan memantapkan sistem pengurusan zakaldi negara ini. Langkah-langkah berikut dianggap perlu bagi merealisasikan pembangunan ekonomi yang seimbang, komprehensif, dan menyeluruh serta menjamin kehidupan yang berkualiti bagisetiap rakyat Malaysia. Zakat dilaksanakan di Kedah lebih dari 60 tahun iaitu sebelum wujudnya undang-undang atau enakmen kutipan zakat yang diluluskan oleh kerajaan negeri. Pada permulaannya, zakat 122

5 Prosiding seminar Pengajian Islam (SEPIS) 2017 tsan;9z8-96 T T dikeluarkan mengikut kemahuan sendiri dan ia tidak melibatkan pihak berkuasa iaitu ulil amri yang bertanggungjawab menjalankan kutipan zakat. Terdapat dikalangan penduduk pada masa itu mengeluarkan zakal tetapi tidak memenuhi tuntutan agama lslam. Zakat yang dikeluarkan hanya tertumpu kepada zakat padi semata-mata disebabkan fahaman mereka pada masa itu. Rentetan daripada situasi tersebut, orang ramai telah mengadu kepada Syeikhul lslam Negeri Kedah, iaitu Syeikh Wan Sulaiman Bin Wan Sidek ( ) berkaitan dengan pemberian zakat yang tidak sempurna serta tidak sampai kepada asnaf yang memerlukan. Syeikhul lslam telah mengemukakan masalah ini kepada Pemangku Raja pada ketika itu, iaitu DYTM Tengku Mahmud lbnu Sultan Ahmad Tajudin ( ). Merujuk kepada Undang-undang Tubuh Negeri Kedah, di dalam Fasal 33 B memperuntukkan bahawa raja adalah Ketua Agama Negeri bagi Negeri Kedah Darul Aman. Baginda mempunyai bertanggungjawab kepada halehwal pentadbiran agama di Negeri Kedah Darul Aman seperti yang diperuntukkan Perenggan 1 dalam Senarai 2 (Senarai Negeri Jadual 9) Perlembagaan yang termasuk di dalamnya hal berkaitan dengan pengurusan zakat dan zakat fitrah. Oleh itu, dalam konteks pentadbiran hal ehwal agama khususnya zakat di Negeri Kedah, ulil amri yang bertanggungjawab menguruskan hal tersebut adalah KDYMM Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Dengan kuasa yang diperuntukkan ini, Baginda telah menubuhkan sebuah Lembaga di dalam 4 (1) Suatu pertubuhan perbadanan bernama "Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman" ditubuhkan untuk membantu dan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan zakal dan zakat fltrah. Di dalam menguruskan lembaga ini, keahlian lembaga adalah individu beragama lslam dengan syarat majoriti ahli mesyuarat terdiri daripada kalangan ahli agama yang mahir di dalam hukum dan undang-undang zakat dilantik oleh ulil amri iaitu KDYMM Sultan Negeri Kedah. Perlantikan juga tidak melibatkan individu yang terlibat secara langsung dengan politik bagi mengelakkan masyarakat memandang seorang terhadap institusi zakat di Negeri Kedah. Di dalam enakmen Lembaga Zakal Negeri Kedah 2015 telah memperuntukkan bahawa Lembaga boleh melantik kakitangan dana amil sebagaiamil rasmi mewakili KDYMM Sultan Kedah bagi melaksanakan tugasan mengutip dan mengagih zakat di Negeri Kedah DarulAman. Sehingga kini, LZNK masih terus mengekalkan identiti sebuah badan pengurusan zakat yang berada terus yang dinamakan Lembaga Zakat Negeri Kedah seperti dibawah KDYMM Sultan Negeri Kedah tanpa terikat dengan mana-mana pihak yang berkepentingan dengan bantuan para ilmuan lslam di Negeri Kedah. Rasional kajian ini dilakukan adalah untuk menguji kecekapan dalam pengurusan kewangan Majlis Agama lslam Negeri Kedah (MAIK) dan Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman (LZNK) dalam mengagihkan dana zakat. Kedua untuk mengujijika terdapat hubungan antara kecekapan pengurusan kewangan dan pengurusan kecekapan agihan zakat bagi MAIK dan LZNK. Justeru kajian ini bertujuan untuk mengkaji (1) aspek pengurusan kewangan Majlis Agama lslam Negeri Kedah (MAIK) menggunakan kaedah nisbah aliran tunai; (2) mengkaji aspek agihan zakat Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman (LZNK) melalui kaedah pengiraan skor kecekapan lebihan zakat dan skor kecekapan keutamaan asnaf dan corak agihan zakat; dan (3) mengkaji sama add terdapat hubungan signifikan antara prestasi pengurusan kewangan MAIK dan prestasi pengurusan agihan zakat oleh LZNK secara keseluruhan. KAJIAN LEPAS Md Hairi (2009) dalam kajiannya membincangkan tentang isu agihan zakat dimana lebihan berjutajuta ringgit wang zakat yang tidak diagihkan kepada asnaf. Ketirisan bayaran zakat fitrah terhadap institusi formal di Malaysia menunjukkan pembayaran yang tidak dikesan (agihan secara terus) meningkat dari tahun ke tahun. Institusi zakat perlu berperanan aktif untuk menyedarkan masyarakat mengenai tanggungjawab agama, sosial serta ekonomi yang dapat dilaksanakan melalui amalan zakat ini (Fidlizan et al. 2015). Kaedah pengagihan zakalyang kurang berkesan dan maklumat pengagihan kepada asnaf yang tidak jelas menyebabkan ketidakpuashatian masyarakat terhadap institusi zakat (Hairunnizam et. al. 2008). Eza Ellany, Mohd Rizal, Mohamat Sabri (2014), juga mendapati ketidakcekapan agihan institusi zakat punca tahap keyakinan masyarakat lslam untuk membayar zakat terjejas. Perasaan puas hati terhadap pengurusan dan agihan zakat oleh pusat zakat mendorong individu membayar zakat kepada institusi formal kutipan zakat (Hairunnizam dan Sanep, 2005). Mahyuddin 123

6 Prosiding Seminar Pengaiian Islam (SEPIS) 2017 E8,*97v5f-n1#t-7 (2012,) telah mengenalpasti mekanisme terbaik agihan zakat kepada mid<ir tceradla kajian'dibentuk bjrdasarkan konsep maslahah yang dipelopori oleh 2l-Qfiazali dan d-sydi pg berprinsip bahawa setiap syariat agama lslam membawa kebajikan dan menghindarkan kermd<rt kepada kehidupan manusii. Hairunnizam dan Sanep (2014) mendapati bahawa tahap keyakinan terhadap pusai zakat adalah bergantung kepada tiga faktor utama iaitu imej korporat LZS, faktor kutipan dan faktor agihan zakat. Norazlina dan Rahim (2013) menjelaskan bahawa sistem pembayaran zakat, sistem pembayaran zakat yang tidak berpusat (decentralisation), saiz bahagian pengurusan institusi zakat dan jawatankuasa luoit memberi kesan signifikan kepada kecekapan institusi zakat di Malaysia' Terd-apat hubungan yang erat antara agihln zakat, kesejahteraan masyarakat dan maqasid al- syari'ah. Agihan zakat- dapat memenuhi kehendak maqasid al-syari'ah dan meningkatkan kbsejahterain masyarakat. Selain daripada itu, zakat juga berperanan dalam membasmi kemiskinan daripadl bermaharajalela terutama di negara-negara yang penduduknya majoriti beragama lslam (Sabri dan Riki, 2016). Patmawati (2008) dalam kajiannya mendapati sekiranya agihjn zakat dilaksanakan dengan berkesan, ia akan meningkatkan aspek rohani dan sosioe[onomi ummah. Keberkesanannya bergantung kepada kerjasama dan tindakan bersepadu semua pihak yang terbabit, iaitu pihak inititusi lakal, pihak kerajaan dan pihak asnaf zakat sendiri' Kajian membuktikan teori bahawa agihan zakat mengurangkan jurang pendapatan. Jesteru itu, kajian oleh Adibah (2008), mendapati agifran zakat berjaya mengurangkan masalah kemiskinan bandar dan mengurangkan masalah ketidakseimbangan agihan pendapatan dalam kalangan masyarakat miskin di kawasan bandar. Ahmad Fahme, Zakariah, Fuadah dan Ridhwan (2014) mengkaji keberkesanan pembayaran zakat secara bulanan sebagai mekanisme untuk mengurangkan kemiskinan di negeri Kelantan. Hasil kajian mendapati pengagihan zakal mengurangkan kemiskinan. METODOLOGI KAJIAN Kajian dijalankan adalah merujuk kepada data sekunder yang diperoleh dari laporan kewangan tahunan Majlis Agama lslam Negeri Kedah (MAIK) dan Laporan Pengurusan Zakal Kedah oleh Lembaga Zat<at Negeri Kedah Dirul Aman (LZNK). Data yang digunakan dalam kajian adalah berdasirkan data tahunan iaitu bermula dari tahun 2000 sehingga Kaedah Nisbah Aliran Tunai digunakan dalam menganalisis prestasi kewangan Majlis Agama lslam Negel Kedah (MAIK). Kaedah-yang digunakan adalah berdasarkan kaedah kajian yang digunakan oleh Faiz elal-(2o14) 1. seperti ' dalam Jadual Jadual 1: Penerangan nisbah aliran tunai yang digunakan Formula Nisbah ATO kepada LS ATO/LS ATO kepada JL ATO/JL > 4.2 Margin Aliran Tunai Ukuran Penanda Aras > 0.4 positil. Kecairan Kesolvenan. Keuntungan masa,jl=jum ahliabi iti,jp=jum ahpendapatan ATO/JP-*100..nil?i. Sumber: Faiz, Hairunnizam & Sanep (2014) prestasi pengurusan agihan zakat dinilai dari dua sudut iaitu dari sudut prestasi kewangan dan bukan kewangan. Prestasi berbentuk kewangan dinitai berdasarkan kaedah analisis Skor Kecekapan Lebihan Zakal (SKORLZ), manakala prestasi bukan kewangan dinilai berdasarkan kaedah Skor Kecekapan Keutamaan Asnaf (SKORKA). jumlah lebihan Skor Kecekapan Lebihan Zakat (SKORLZ) dibentuk berdasarkan peratusan al- 2009, Eza (Hairunnizam el jumlah zakat kutipan berbanding yang tidak diagihkan wang zakat pada yang diagihkan tidak zakat wang peratusan lebihan inimenganalisa Skor Ellariy et al. 2014). setiap akhir tahun. Kaedah pengiraan SKORLZ boleh dirujuk seperti pada Persamaan 1Jumfah Lebihan {Jumfah Pendapatan - Jumlah Perbelanjaan) (1) Jumlah PendaPatan Skor kecekapan lebihan zakat dirumuskan dalam lingkungan nilai antara 0 hingga 1. Nilai 0 adalah nilai terbaik dan paling cekap. lni menunjukkan bahawa semakin rendah jumlah lebihan SKORLZ = 124

7 Prosiding Seminar Pengajian lslam (SEPIS) 2017,sBN.' I zakat berbanding jumlah kutipan, semakin cekap prestasi agihan zakat. Terdapat institusi zakat yang melaksanakan agihan zakat melebihi kutipan yang diperoleh pada tahun semasa. Ini adalah berikutan terdapat lebihan kutipan zakat yang diperoleh pada tahun sebelumnya tetapi diagihkan pada tahun semasa. Keadaan ini mengakibatkan nilai lebihan zakat akan menjadi negatif dan menunjukkan berlaku ketidakcekapan dalam pengurusan agihan zakat. Agihan yang cekap sepatutnya dilakukan pada tahun semasa kutipan wang zakat diperoleh (Eza Ellany et al.2014). Skor Kecekapan Keutamaan Asnaf (SKORKA) sebagai pengukur prestasi agihan zakat bukan kewangan dibentuk berdasarkan kepada keutamaan asnaf. Keutamaan asnaf yang wajib didahulukan mengikut turutan adalah berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah dan mazhab lmam Syafie. Terdapat empat golongan asnaf yang perlu diberi keutamaan terlebih dahulu sebelum lainnya dafam menerima agihan zakat berdasarkan mazhab lman Syafie,iaifu Al-Fugara'(golongan faqir'1, Al-Masakin (golongan miskin), Al-Gharimin (golongan berhutang) dan lbnussab/ (golongan yang bermusafir) (Mohamad Uda, 2OA5; Eza Ellany et al. 2O14). Terdapat hujah mengatakan bahawa agihan memadai jika dilaksanakan kepada tiga golongan asnaf sekiranya agihan zakat diuruskan oleh imam atau pemerintah. Jika hujah tersebut difaksanakan, maka Amil (pengutip zakat) berada pada kedudukan ketiga selepas asnaf faqir dan miskin. Berdasarkan turutan keutamaan ini, institusi zakat perlu memastikan kelima-lima asnaf di atas mendapat agihan zakat sepatutnya sebelum agihan dilakukan kepada asnaf lain yang disebut di dalam Al-Quran iaitu Muallaf (golongan baru memeluk lslam), Al-Riqab (golongan hamba) dan Fisabilillah (golongan yang berjuang dijalan Allah). Skor Kecekapan Keutamaan Asnaf (SKORKA) diukur dengan menjumlahkan perbezaan skor antara skor agihan sebenar mazhab lmam Syafie (rujuk Jadual 2) dengan skor agihan institusi zakat bagi lapan kategori asnaf, kemudian dibahagikan dengan jumlah perbezaan skor maksimum yang diperoleh bagi kelapan-lapan kategori asnaf. Jumlah perbezaan skor maksimum adalah 26 (rujuk Jadual 3). Kaedah pengiraan SKORKA boleh dirujuk sepertipada Persamaan2. SKORKA = Jumlah Perbezaan Skor bagi 8 KategoriAsnaf (Skor Aqihan Sebenar - Jumlah Perbezaan Skor Maksimum (26) Skor Aoihan lnstitusi) (2') Jadual2: Skor Aqihan Sebenar Mazhab lmam Svafie Bil KategoriAsnaf Skor Agihan 1 Al-Fuqara(golongan faqir) 1 2 Al-Masakrn(golongan miskin) 2 3 Amil(pengutip zakat) 3 4 Al-Gharimin(golongan berhutang) 4 5 lbnussabl (golongan bermusafir) 5 6 Muallaf (golongan baru memeluk lslam) 6 7 Al-Riqab(golonganhamba) 6 I Fisabfii//ah(golongan yang berjuang dijalan Allah) 6 Sumber: Eza Ellany et.al (2O14) Jadual 3: Penqiraan Perbezaan Skor Maksimum untuk SKORKA Skor Agihan Sebenar Skor Agihan lnstitusi Terendah Perbezaan Skor Maksimum o o o o o Jumlah Sumber: Eza Ellany et.al QA14) a

8 Prosiding Seminar Pengajian lslam (SEPIS) 2017,SBN: Skor Agihan Sebenar adalah skor yang diberikan kepada lapan kategori asnaf mengikut keutamaan mazhab lmam Syafie. Skor Agihan Sebenar diukur dalam lingkungan skala skor 1 hingga 6 seperti di Jadual 3.2. Kalian hanya menggunakan 6 skala skor disebabkan tiga lagi golongan asnaf iaitu Muallaf, Al-riqab dan Fisabilillah tidak dinyatakan turutan keutamaannya oleh mazhab lmam Syafie. Skor Agihan Institusi pula adalah skor yang diberikan berdasarkan turutan jumlah agihan zakat untuk setiap kategori asnaf iaitu nilai kewangan agihan zakat dijadikan asas dalam mengkategorikan setiap asnaf mengikut keutamaan. Nilai Skor Keutamaan Asnaf (SKORKA) akan berada dalam lingkungan nilai 0 hingga 1, yang mana nilai 0 adalah skor yang paling cekap (Eza Ellany et al. 2014). Analisis dari sudut corak agihan zakat juga dijalankan kerana ia juga menerangkan prestasi agihan zakat. Jumlah kutipan bagi setiap kategori asnaf berbanding jumlah kutipan zakat diukur dalam bentuk peratus. Data tersebut dianalisis menggunakan kaedah regresi mudah kuasa dua terkecil mengikut setiap kategori asnaf. Model yang digunakan bagi tujuan analisis data adalah seperti yang ditunjukkan dalam model (1) dan kaedah ini digunakan oleh Rashidah Unos et.al (2015). Y=a+bt (1) Berdasarkan model (1), Y adalah peratus agihan zakat mengikut lapan kategori asnaf dan t menunjukkan nilai masa bagi tempoh 14 tahun daritahun 2000 hingga HASIL KAJIAN Jadual 4 menunjukkan jumlah kutipan dan agihan mengikut asnaf oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadual 5 pula menunjukkan statistik kutipan, agihan dan lebihan zakat oleh LZNK. Jadual 4: Jumlah Kutipan dan Agihan Mengikut Asnaf oleh LZNK ( ) Tabun larrur Kutipan *u!'pq!' (RM) \r Agihan (RM) Asihan M ensikut Asnaf (RM) Faqir Miskin Arnil Al-Gharimin Ibn Sabil Muallaf Al-Riqab Fi Sabilillah t97679t A$n TTl At t t Jt6123l s t a t I r t46t r t t I 800 2r 8013 r009r I r I t55 il t I r ', ll r l r l t s Jantah Sumber: Laporan Pengurusan Zakat Negeri Kedah (LembagaZakat Negeri Kedah) 126

9 Prosiding Seminar Pengajian lslam (SEPIS) 2017 /SBNi Jadu 013) r al lo 20tl r5s t r 677t ror t rr r 3301r t r t Jumlah Sumber: Laporan Pengurusan Zakat Negeri Kedah (LembagaZakat Negeri Kedah) Prestasi kecekapan pengurusan kewangan diukur melalui nisbah kecairan, kesolvenan dan keuntungan. Hasil analisa prestasi kecekapan pengurusan kewangan LZNK adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6. Tahun W ca L zln 20L3 Jadual 6: PrestasiAliran Tunaidan j"?lo]'": Liabiriti Jumrah rumrah ].'.1t:.:1'**. semasa uabititi pendapatan Aktiviti Ooerasi rnrvri {RM) (RM) MAJUS(RM) -4105U3 L r7788i U123 46UL rrwt % % % L t U46lL s L6827 7W22t s M han Zakat oleh LZNK (20OO-201 Kecairan Kesolvenan Keuntungan (ATo/r.s) {AToIL} (ATolP} t.lz t Nota:ATO/LS: nilai > 0.4 memenuhi kriteria kecairan; ATO/JL: nilai > 0.2 memenuhi kriteria kesolvenan, ATO/JP: nilai positif memenuhi kriteria keuntungan. SKORLZ: nilai antara 0 hingga 'l; lebihan zakat di bawah nilai O.228 adalah sebagai skor terbaik. SKORKA: nilai skor di bawah 0.46 sebagai skor kecekapan keutamaan asnaf terbaik. SKORIZ SKORKA fi m Nilai kecairan yang baik diukur dengan nisbah Aliran Tunai Operasi (ATO) bahagi Liabiliti Semasa (LS) dan ia mesti melebihi 0.4. Kajian mendapati tahap kecairan Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) secara keseluruhannya adalah sangat baik dengan nisbah kecairan melebihi nisbah minimum 0.4 pada tahun 2001, 2002, 2003,2004,2005, 2006,2007,2008, 2009 dan Nilai 127

10 Prosiding Seminar Pengajian lslam (SEPIS) 20lT /sbn _7 kecairan tertinggi danterbaik dicatatkan padatahun 2009 dengan nisbah kecairan sebanyak Manakala nilai kecairan yang kurang memuaskan dicatat pada tahun 2OAO, 2011, 2Oj2 dan 2O13. Nilaiterendah adalah pada tahun 2000 iaitu Bagi prestasi kesolvenan pula, ukuran nilai kesolvenan yang baik diukur dengan nisbah Aliran Tunai Operasi (ATO) bahagi Jumlah Liabiliti (JL), dimana nilai adalah mesti metebihi 0.2. Kajian mendapatitahap kesolvenan LembagaZakat Negeri Kedah (LZNK) secara keseluruhannya adalah sangat baik dengan nisbah kesolvenan melebihi nisbah minimum O.2 pada tahun 2001, 2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009, 2010 dan Nilai kecairan tertinggi dan terbaik dicatatkan pada tahun 2OO2 dengan nisbah kecairan sebanyak Manakala nilai kesolvenan yang tidak baik dicatat pada tahun 2000,2012 dan Nilai terendah (tidak sihat) dicatat pada tahun 2000 iaitu -2.65Manakala penilaian prestasi keuntungan diukur dengan nisbah Aliran Tunai Operasi (ATO) bahagi Jumlah Pendapatan (JP), dan nilainya mesti positif. Hasilanalisis bagi pengukuran prestasi keuntungan LZNK mendapati keputusan yang yang dihasilkan sangat baik. Kajian mendapati bagi tahun 200'1, 2002,2003, 20A4,2005, 2006, 2A07, 2OOB. 2009, 2010 dan 2O11 nilai nisbah margin aliran tunai adalah bernilai positif, ini menunjukkan prestasi keuntungan aoatafr memberangsangkan. Nilai nisbah tertinggi pula dicatatkan pada tahun 2002 sebanyak Namun, nilai nisbah negatif dicatatkan pada tahun 2OOO dan Prestasi kecekapan agihan zakat diukur berdasarkan Skor Kecekapan Lebihan Zakat (SKORLZ) (prestasi agihan kewangan) dan Skor Kecekapan Keutamaan Asnaf (SKORKA) (prestasi agihan bukan kewangan). Jadual 6 menunjukkan hasil analisis prestasi agihan zakat. Analisis dilakukan bagi mencapai objektif kajian iaitu menilai prestasi institusi zakat berdasarkan kedua-dua jenis prestasi agihan iaitu prestasi agihan berbentuk kewangan dan bukan kewangan. Hairunnizam (2009) menyatakan nilai 100 peratus atau skor agihan bernilai 0.00 merupakan agihan zakal yang optimum (Hairunnizam et al. 2009; Eza Ellany et al. 2014). Namun, Eza Ellany (iot+) dalam kajian beliau berpendapat disebabkan ketiadaan sebarang penanda aras bagi menilai kecekapan agihan darisudut lebihan zakatmaka skor di bawah lingkungan sudahlianggap berprestasi baik (Eza Ellany et al. 2014). Berdasarkan Jadual 6, skoi kecekapan lebihan iakat terbaik dicapai pada tahun 2003 apabila nilai skor adalah 0.00 yang menunjukkan tiada dana zakat yang tidak diagihkan sehingga berlakunya lebihan. Skor kecekapan lebihan zakat di Selangor adalah sangat baik kerana nilai SKORLZdaTi tahun 2000 sehingga 2013 di bawah nilaja.22g. Namun begitu pada tahun 2001, nilai SKORLZ melebihi iaitu Hasit anatisis kajian juga selari dengan dapatan kajian terdahulu yang mengambil nilai skor di bawah nilai 0.46 sebagaiixbr kecekapan keutamaan asnaf terbaik bagi prestasi agihan bukan kewangan. Bagi skor kecekapan keutamaan asnaf pula, Eza Ellany et al. (2014) berpendapat skor di bawah nilai 0.46 adalah skor kecekapan keutamaan asnaf terbaik berdasarkan kekerapan tertinggi nilai skor yang diperoleh dalam hasil kajian beliau. Kajian ini turut menjadikan nilai skor di baw-ah nilai sebagai skor kecekapan lebihan zakat terbaik- Sekiranya terdapat skor yang bernilai negatif maka nilaitersebut akan digantikan dengan nilai 0 kerana tiada lebihan zakat semasa yang tidak diagihkan. Manakala nilai skor di bawah 0.46 dikira sebagai skor kecekapan keutamaan asnaf terbaik. Secara keseluruhan, prestasi pengurusan kewangan dan prestasi agihan zakat yang dilakukan Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) semakin meningkat walaupun nilai yang dipeioleh kurang konsisten. Bagi prestasi agihan kewangan, hasil analisis kajian ini selari dengan dapatan kajian terdahulu yang menjadikan nilai skor di bawah nilai peratus sebagai skoi kecekapan lebihan zakat yang dianggap berprestasi baik walaupun belum mencapai kepada tahap agihan optimum 100 peratus. Berdasarkan Jadual 6, kajian mendapati nilai SKORKA adalah terbaik bermula dari tahun 2004 sehingga tahun lni menunjukkan keseluruhan dana zakat telah diagihkan dengan hampir mengikuti turutan keutamaan kategori asnaf mazhab lmam Syafie. Sebaliknya bagi tahun 200A,2AU,20A2 dan 2003 pula nilai skor adalah melebihi nilai 0.46, iaitu kurang cekap. 128

11 Prosiding Seminar Pengajian Islam (SEPIS) 2017,SBN; Jadual 7: Peratus Aqihan Zakat Menqikut Asnaf oleh LZNK { ) Tahun Kutipan (RM) Agihan Mengikut Asnaf (RMl Agihan (RM) Fakir Amil Miskin Masa{t} Muallaf Al-Riqab Al-Gharimin lbnsabil FiSabilillah 2m gnn$ 2W t &t 20nBn W M t0U n2a t1U t3U ,7367M m 0,ffi L49t L31461 It il n M , t8 2ffi7 35t2t N5il U n$l , , m5606s , t t.4380r t t n Jadual 8: Hasil Regresi Peratus Agihan Zakat Mengikut Asnaf oleh LZNK ( ) Agihan (Y) Pembolehubah c (a) Ralat Piawai t (b) Ralat Piawai t-statistk Kebaranskalian Fakir Miskin Amit Muailaf AI-Riqab Al-Gharimin Ibn sabil Fi sabiliilah s7s r Nota:.Signifikan Pada Aras Keertian 5 peratus * r Anafisis Corak Agihan Zakat Setiap Tahun Jadual 7 menunjukan peratus agihan zakat untuk setiap asnaf bagi tempoh selama 14 tahun ( ). Jaduai I menunjukkan hasil regresi peratus agihan zakat mengikut asnaf. Asnaf Faqii: 7, corak peratus agihan dari tahun 2000 sehingga 2013 bertambah dan berkurang. Ini bermakna perubahan status faqir telah dapat diubah dari setahun ke setahun. Merujuk kepada Jadual 8, hasil regresi peratus agihan zakat kepada asnaf faqir menunjukan peningkatan 1 unit dalam setahun, akan meningkatkan peratus agihan untuk golongan asnaf fakir sebanyak 0.2 peratus. Didapati corak agihan dana zakat untuk asnaf ini adalah singnifikan pada aras keertian 5 peratus. Berdasarkan Jadual Asnaf Miskin: Berdasarkan Jadual 7, corak peratus agihan dari tahun 2000 sehingga 2013 mengalami penyusutan. Ini bermakna golongan asnaf ini sudah mulai keluar dari belenggu kemiskinan sehingga kelayakan mereka terlucut sebagai asnaf miskin. Merujuk kepada Jadual 8, hasil regresi peratus agihan zakat kepada asnaf miskin menunjukkan peningkatan 1 unit dalam setahun, akan mengurangkan peratus agihan untuk golongan asnaf miskin sebanyak 1 peratus. Didapati corak agihan danazakal untuk asnaf iniadalah singnifikan pada aras keertian 5 peratus. 129

12 Prosiding Seminar Pengajian lslam (SEPIS) 2017 /SBNi Asnaf Amit: Berdasarkan Jadual 7, corak peratus agihan dari tahun 2000 sehingga 2013 mengalami penyusutan. Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZK) bertindak sebagai Amil, maka satu per lapan daripada jumlah kutipan zakat akan diberikan kepada LZK bagi tujuan operasi. Merujuk kepada Jadual 8, hasil regresi peratus agihan zakai kepada amil menunjukan peningkatan 1 unit dalam setahun, akan mengurangkan peratus agihan untuk golongan amil sebanyak 0.5 peratus. Didapati corak agihan dana zakat untuk asnaf ini adalah signifikan pada aras keertian 5 peratus. Asnaf al-gharimin: Berdasarkan Jadual 7, corak peratus agihan mengalami penurunan dari tahun 2000 sehingga Merujuk kepada Jadual B, hasil regresi peratus agihan zakat kepada asnaf al-gharimin menunjukan peningkatan 1 unit dalam setahun, akan mengurangkan peratus agihan untuk golongan asnaf ini sebanyak 0.01 peratus. Didapati corak agihan dana zakat untuk asnaf ini adalah singnifikan pada aras keertian 5 peratus. Asnaf lbnussabil: Berdasarkan Jadual 7, corak peratus agihan adalah menurun dan meningkat dari tahun 2000 sehingga Merujuk kepada Jadual B, hasil regresi peratus agihan zakat kepada asnaf ini menunjukan peningkatan 1 unit dalam setahun, akan mengurangkan peratus agihan untuk golongan asnaf ini sebanyak 0.06 peratus. Asnaf Muallaf: Berdasarkan Jadual 7, corak peratus agihan adalah menurun dari tahun 2000 sehingga Merujuk kepada Jadual 8, hasil regresi peratus agihan zakat kepada asnaf ini menunjukan peningkatan 1 unit dalam setahun, akan mengurangkan peratus agihan untuk golongan asnaf ini sebanyak 0.4 peratus. Asnaf Fisabilillah: Berdasarkan Jadual 7, corak peratus agihan adalah bertambah dari tahun 2000 sehingga Merujuk kepada Jadual 8, hasil regresi peratus agihan zakat kepada asnaf ini menunjukan peningkatan 1 unit dalam setahun, akan meningkatkan peratus agihan untuk golongan asnaf ini sebanyak 1.8 peratus. Prestasi kecekapan pengurusan kewangan LZNK menunjukkan keseluruhan nilai skor kecekapan lebihan zakat (SKORLZ) berada di dalam nilai skor yang terbaik, iaitu di bawah nilai A.223. Manakala bermula daripada tahun 2004 sehingga tahun 2013, skor kecekapan keutamaan asnaf (SKORKA) adalah pada prestasi yang baik, iaitu di bawah nilai Hasil kajian ini juga selari dengan kajian terdahulu seperti Eza Ellany et al. (2014) dan Hairunnizam et al. (2015) bahawa nilai lebihan agihan zakat di bawah nilai bagi skor kecekapan lebihan zakat (SKORLZ) dan nilai skor di bawah 0.46 bagi skor kecekapan keutamaan asnaf (SKORKA) adalah dianggap berprestasi baik. lni menunjukkan Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) berjaya melaksanakan agihan zakat dengan adil mengikut keutamaan asnaf yang dituntut oleh mazhab lmam Syafie. CADANGAN DAN IMPLIKASI DASAR Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan menunjukkan tahap kecekapan pengurusan kewangan yang diukur melalui nisbah aliran tunai secara keseluruhannya mencatat prestasi yang baik. Dari segi prestasi kecekapan agihan zakat bentuk kewangan, hasil kajian menunjukkan skor lebihan zakat di Kedah adalah baik. Manakala kecekapan agihan zakat bukan kewangan pula menunjukkan berlakunya peningkatan positif dari tahun ke tahun. LZNK perlu menekankan dalam aspek pengurusan kewangan kerana ia penting dalam memastikan matlamat sesebuah organisasi dicapai dan akan meningkatkan kepercayaan rnasyarakat terhadap institusi ini. LZNK dapat memanfaatkan hasil kajian ini melalui pembentukkan perancangan yang lebih baik setelah menyedari aspek yang perlu ditekankan dalam pengurusan agihan zakat. Ini dapat membantu institusi ini dalam mempertingkatkan perkhidmatan yang diberikan kepada penerima zakat dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Antara faktor utama yang dikenal pasti wujudnya masalah pengagihan zakat yang 130

13 Prosiding Seminar Pengajian Islam (SEPIS) 2017 /sbn.' kurang baik ialah masalah perhubungan antara pusat-pusat pungutan zakat dengan asnafasnafnya khususnya faqir miskin. Pusat zakat tidak dapat mengenal pastijumlah keseluruhan faqir miskin dengan tepat kerana sukar mendapat maklumat lengkap, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman (Utusan Malaysia, 28 November 2OO2). Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) perlu mengatasi masalah sistem agihan zakat yang tidak diagihkan dengan baik dengan memperluaskan cawangan pusat zakat ke seluruh bandar dan kawasan strategik bagi memudahkan urusan pengutipan dan pengagihan zakat. Selain itu, penstrukuran pusat zakat di negeri Kedah juga perlu dilaksanakan dengan cara melokalisasi pungutan dan pengagihan zakat. Kaedah ini bermaksud pungutan zakat di sesuatu kawasan diagihkan atau diutamakan kepada asnaf-asnaf dikawasan itu sendiri. Aktiviti pungutan dan pengagihan zakat boleh dilakukan oleh cawangan pusat zakat di kawasan masing-masing dengan penyelarasan dan penyeliaan di peringkat negeri, dan seterusnya ke peringkat kebangsaan. Kaedah ini membawa kepada proses desentralisasi dimana pusat pengurusan zakat mestilah memberi kuasa memungut dan mengagih kepada kakitangannya di lokalititempatan. Kajian mendalam terhadap interpretasi asnaf zakat juga perlu dijalankan selaras dengan perkembangan semasa. Golongan yang termasuk dalam kategori asnaf mungkin boleh diperluaskan jika dikaji dengan secara mendalam berdasarkan al-quran dan al-sunnah serta pendapat ulama. Sebagai contoh, saham fisabilillah (untuk jalan Allah), yang secara umumnya disepakati oleh ulama adalah untuk tentera-tentera yang berjihad dan berperang kerana Allah. la boleh diperluaskan maknanya kepada tujuan membiayai pendidikan, membina hospital, masjid, untuk tujuan dakwah, dan lain-lain. Masalah seterusnya iaitu jumlah zakat yang diberikan kepada asnaf-asnaf, terutamanya faqir dan miskin adalah kecil menjadi isu kerana ia tidak memadai bagi menampung keperluan ekonomi semasa. Memandangkan jumlah kutipan yang meningkat dan agihan yang berlebihan, LZNK perlu menyelaraskan jumlah agihan zakat yang perlu diagihkan kepada setiap asnaf sesuai dengan kos sara hidup yang kian meningkat. Usaha pengkorporatan institusi zakat di negeri Kedah wajar dilakukan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan. Ini kerana kejayaan dan keberkesanan sistem pengurusan secara korporat telah dibuktikan oleh Pusat Pungutan Zakal (MAIWP) dan Pusat Zakat Selangor (MAIS). Dengan pentadbiran yang lebih tersusun dan pengendalian yang terancang, operasi memungut dan mengagihkanzakatdapatdijalankan dengan lebih sempurna dan sistematik. Jesteru itu, LZNK juga perlu meningkatkan penggunaan teknologi maklumat secara berkesan bagi supaya sistem pengutipan dan pengagihan zakat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Ini adalah kerana bagi institusi zakat yang memiliki teknologi maklumat yang optimum, mereka biasanya menunjukkan prestasi yang lebih baik. LembagaZakat Selangor dan PPZ-MAIWP adalah contoh institusi zakat yang berjaya memanipulasiteknologi maklumat untuk memberi kelebihan kepada mereka (Shawal, 2009). KESIMPULAN Zakat sebagai salah satu jaminan sosial kepada masyarakat terutama kepada golongan yang amat memerlukan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui agihan semula kekayaan dalam masyarakat dan sebagai satu bentuk penyucian dan pembangunan rohani setiap muslim. Zakat mempunyaikeupayaan membasmikemiskinan dan menjamin keseimbangan jurang antara golongan kaya dan miskin. Oleh itu, negara lslam dapat menggunakan sumber zakat bagi membina kekuatan ekonomi, sosial, pendidikan dan akhirnya dapat membina kekuatan umat lslam. Masalah membasmi kemiskinan merupakan tujuan utama sistem zakat dalam ]slam melalui penyediaan saraan hidup dan modal yang mencukupi bagi golongan yang berhajat. Saraan hidup daripada zakat ini diperuntukkan kepada golongan yang tidak mampu bekerja dengan sebab-sebab cacat anggota atau sebagainya. Pengurusan agihan wang zakat perlu dilaksanakan dengan adil dan berkesan agar dapat merealisasikan matlamat utama zakat dilaksanakan. RUJUKAN Azman & Siti Martiah Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf di Malaysia: Peranan dan Cabarannya Pada Masa Kini. Eza Ellany, Mohd Rizal & Mohamat Sabri Prestasi kecekapan agihan kewangan dan bukan kewangan dalam kalangan institusi zakatdi Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia 48(2):

14 Prosiding Seminar Pengajian lslam (SEPIS) 2017,SBN; 9 Z I Fahme, Zakariah et al The Effectiveness of Zakat in Reducing Poverty lncident: An Analysis in Kelantan, Malaysia. Asian Social Science, Vol. 11. No. 21 : 2015: Fidlizan, Mohd Yahya, Azila & Salwa Ketirisan Bayaran Zakat Fitrah Terhadap Institusi Formal di Malaysia. Jurnal Sains Humanika 5:1 (2015) : Hairunnizam & Sanep Faktor Mempengaruhi Tahap Keyakinan Agihan Zakat: Kajian Terhadap Masyarakat lslam diselangor. Jumal Ekonomi Malaysia asq\2am: Hairunnizam, Sanep & Radiah Pengagihan Zakat oleh lnstitusi Zakat di Malaysia: Mengapa Masyarakat lslam Tidak Berpuas Hati. Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 2008: Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad, Mohd Ali Mohd Nor & Maryam Abd Rashid, 2015, Prestasi Kecekapan Pengurusan Kewangan dan Pengurusan Agihan zakal'. Perbandingan antara Majlis Agama lslam Negeri. Dlm Nor Aini Ali et.al (penyt'1. lsu Kontemporari agihan zakat di Malaysia. Kuala Lumpur: Majlis Agama lslam Wilayah Persekutuan (MAIWP): Mahyuddin Bin HajiAbu Bakar. 2O12. Hubungan Antara Agihan Zakat dan Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin. t.p. Md Hairi Md Hussain Keberkesanan Sistem Agihan Zakat: Suatu Pandangan Awal: Mohamad Sabri & Riki Pengagihan ZakatDalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat lslam: Satu Tinjauan Berasaskan Maqasid Al-Syariah. Labuan e-journal of Muamalat and Society, Vol.10, 2016: Norazlina Abd Wahab & Abdul Rahim Abdul Rahman Determinants of Efficiency of Zakat lnstitutions in Malaysia: A Non-parametric Approach. Asian Journal of Business and Accounting 6(2): Patmawati Hj lbrahim Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal. Jurnal Syariah, Jil. 16, Bil.2 (2008): Rashidah, Sanep & Hairunnizam Zakatl Analisis Perubahan Corak Agihan di Negeri Sembilan. lsu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia: Sanep & Hairunnizam Persepsi Agihan Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Zakat Melalui InstitusiFormal. Jurnal EkonomiMalaysia 39 (2005):

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

HAIRUNNIZAM WAHID 1 SANEP AHMAD 2 MOHD ALI MOHD NOR 3 MARYAM ABD RASHID 4 Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

HAIRUNNIZAM WAHID 1 SANEP AHMAD 2 MOHD ALI MOHD NOR 3 MARYAM ABD RASHID 4 Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK 39 Jurnal Ekonomi Malaysia 51(2), 2017 39-54 Prestasi Kecekapan Pengurusan Kewangan dan Agihan Zakat: Perbandingan antara Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia (Financial Management and Zakat Distribution

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka PROSIDING PERKEM VIII, JILID 2 (2013) 926-937 ISSN: 2231-962X Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka Ili Diyana Yusop Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan

More information

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI?

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 1 (2009) 89-112 Shariah Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 89-112 PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Hairunnizam Wahid

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA Jurnal Syariah, Jil. 25, Bil. 1 (2017) 1-22 Shariah Journal, Vol. 25, No. 1 (2017) 1-22 FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN,

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor

Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor PROSIDING PERKEM VIII, JILID 1 (2013) 28-37 ISSN: 2231-962X Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor Hairunnizam Wahid Sanep Ahmad Pusat Pengajian Ekonomi,

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE

Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE PROSIDING PERSIDANGAN EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM MALAYSIA KE-3 2016 PROCEEDINGS OF THE 3 RD CONFERENCE ON MALAYSIAN ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE (CMIEF) 2016

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL Azman Ab. Rahman Profesor Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia. E-mel:

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU Siti Saufirah Mohd Tahir 1, Hairunnizam Wahid 2 & Sanep Ahmad 3 ABSTRACT The amount collected in the

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91 9, Issue 1 (2017) 75-91 Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Journal homepage: www.akademiabaru.com/arbms.html ISSN: 2462-1935 Transformasi Koperasi kepada Bank Koperasi: Analisis

More information

KEPERLUAN PEMEGANG KEPENTINGAN INSTITUSI ZAKAT TERHADAP ITEM MAKLUMAT PELAPORAN PRESTASI NOOR FADZILAH SHAFIE Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) RUHANITA MAELAH NORIDA BASNAN Fakulti Ekonomi

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

Ahmad Fahme, M.A., Mohd Faisol, I., Muhammad Ridhwan, A.A., & Fuadah, J.

Ahmad Fahme, M.A., Mohd Faisol, I., Muhammad Ridhwan, A.A., & Fuadah, J. LJMS 2014, 8 Labuan e-journal of Muamalat and Society KONSEP DAN ISU HAD KIFAYAH, KEMISKINAN BANDAR DAN JANTINA DALAM PENGAGIHAN ZAKAT Ahmad Fahme Mohd Ali 1, Mohd Faisol Ibrahim 2, Muhammad Ridhwan Ab

More information

Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA. 22 Mac Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan

Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA. 22 Mac Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA Memartabatkan Emas Dalam Sistem Kewangan Islam 22 Mac 2016 Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Penyunting Salmy Edawati

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA)

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) Norzalina Zainudin, NurNaddia Nordin, Aza Shahnaz Azman, Teh Suhaila

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

JURNAL PENGURUSAN JAWHAR

JURNAL PENGURUSAN JAWHAR 'i':.,; t t:.'rt, ';'l:, JABATANWAKAF,ZAKATDAN HAJI(JAWHAR),l,t:: JURNAL PENGURUSAN JAWHAR Vol.6, No. 1,2012 ZokqfSecoroKorporol:Iinjouon PreslosiKuilponZokotHorlo Negeri KeberkesonqnPenguruson PohongTohun20fi)-2010

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia Hairunnizam Wahid Sanep Ahmad Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR DECEMBER 2017 VOL. 10 NO. 1 ISSN: 2232-1047 eissn: 0127-8886 www.jfatwa.usim.edu.my CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR A PROPOSAL FOR CREATING

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information

KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN

KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN Dr. Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Dr. Zulkefli Hj Aini, Mohd Hakim Arshad, Ahmad A toa Mokhtar& Ahmad Fauzi Shahar Fakulti Pengajian

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA

PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA IJMS 13 (2),175-196 (2006) PENSWASTAAN INSTITUSI ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP PEMBAYARAN SECARA FORMAL DI MALAYSIA SANEP AHMAD HAIRUNNTZAM WAHID ADNAN MOHAMAD Piisat Pengajia n E kono r iz i Universiti

More information

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA Azman A.R 1, Mohamad Yazis Ali Basah 2, Mohammad Noorizzuddin Nooh 3, Mahdhir Abdullah 4, Ahmad Anis Mohd Fauzi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

Mohd Faisol Ibrahim 1 ABSTRAK

Mohd Faisol Ibrahim 1 ABSTRAK ANALISA KETIDAKSELARASAN METODOLOGI BAYARAN DAN KUTIPAN ZAKAT HARTA OLEH INSTITUSI-INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA (THE ANALYSIS OF NON-UNIFORMITY METHODOLOGY OF ZAKAT PAYMENT AND COLLECTION VIA ZAKAT INSTITUTIONS

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH

ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH ISU KUTIPAN ZAKAT TANPA KEBENARAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERUNDANGAN SYARIAH PENDAHULUAN Mohd Anuar Ramli & Mohammad Naqib Hamdan Universiti Malaya Zakat merupakan satu ibadat yang berdimensikan kehartaan

More information

Keperluan Pemegang Kepentingan Institusi Zakat Terhadap Item Maklumat Pelaporan Prestasi

Keperluan Pemegang Kepentingan Institusi Zakat Terhadap Item Maklumat Pelaporan Prestasi PROSIDING PERKEM ke-9 (2014) 543-550 ISSN: 2231-962X Keperluan Pemegang Kepentingan Institusi Zakat Terhadap Item Maklumat Pelaporan Prestasi Noor Fadzilah Shafie Pusat Pengajian Perakaunan Fakulti Ekonomi

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL: SATU TINJAUAN AWAL 1

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL: SATU TINJAUAN AWAL 1 LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL: SATU TINJAUAN AWAL 1 PENDAHULUAN Hairunnizam Wahid 2 Sanep Ahmad 3 Pusat pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan

More information

Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman Sesawang

Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman Sesawang Jurnal Pengurusan 42(2015) 119-130 Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman Sesawang (Zakat Management Systems in Malaysia: Analysis of Information Dissemination

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN

PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN PEMERKASAAN SISTEM ZAKAT DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN Muhammad Nur Aiman Bin Zulkifli 1 Nur Fatihah Binti Lockman 2 Filzah Farah Binti Zainoddin 3 Fakulti Undang Undang, Governan

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor ISLAMIYYAT 38(1) 2016: 25-34 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3801-03) Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor The Zakat Distribution Management of Majlis Agama

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan

Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan Akademika 87(2), Julai 2017:89-103 https://doi.org/10.17576/akad-2017-8702-07 Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan (A Review on the Differences

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1

SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1 SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1 Hairullfazli Mohammad Som, Azman Ab Rahman, Syed Mohd Najib Syed Omar & Siti Zulaikha Mokhtar

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Muhammad Nur Bin Ruhaizad *, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi,

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND

More information

KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT KEFAHAMAN DAN AMALAN PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN DI DAERAH SEPANG, SELANGOR

KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT KEFAHAMAN DAN AMALAN PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN DI DAERAH SEPANG, SELANGOR Volume: 2 Issue: 5 [September, 2017] pp.1-20] Journal of Islamic, Social, Economics, and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Norfadilah Bahari 1 norfadilah@kuis.edu.my Nurul Wajhi Ahmad 2 nurulwajhi@kuis.edu.my Wan Shahdila Shah Shahar 3 wanshahdila@kuis.edu.my Khairul Anwar Ahmad 4

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan 1(TK 1) i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip berkaitan

More information

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Jurnal Syariah, Jil. 22, Bil. 2 (2014) 289-294 Shariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014) 289-294 ULASAN BUKU Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini

More information

KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT

KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017 Editors: Mohd Nasran Mohamad, Muhamad Razak Idris, Farid Mat Zain, Cheloh Khaegphong, Anis Pattanaprichawong

More information

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FUNDAMENTALS ENTREPRENEURSHIP ETR 300) DAMAI SAUJANA HOMESTAY AGENCY PREPARED FOR: ASSOC. PROF. DR. ISMAIL BIN AB. WAHAB PREPARED BY: MUSA BIN TOMPANG MASLIANA BINTI MOHAMAT

More information

Kesan Pengklasifikasian Patuh Syariah Terhadap Kemeruapan Pulangan Stok Axis-Reit

Kesan Pengklasifikasian Patuh Syariah Terhadap Kemeruapan Pulangan Stok Axis-Reit PROSIDING PERKEM VI, JILID 2 (2011) 370 384 ISSN: 2231-962X Kesan Pengklasifikasian Patuh Syariah Terhadap Kemeruapan Pulangan Stok Axis-Reit The Effect of Syariah Compliance Classification on Axis-Reit

More information

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Nurauliani Jamlus Rafdi Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor nurauliani@kuis.edu.my Noor Aimi

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd WAN SURAYA WAN HASSIN Jabatan Perakaunan Dan Kewangan, Fakulti Pengurusan

More information