Notes du mont Royal. Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature.

Size: px
Start display at page:

Download "Notes du mont Royal. Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature."

Transcription

1 Notes du mont Royal 쐰 Cette œuvre est hébergée sur «Notes du mont Royal» dans le cadre d un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres

2 [: Le [ZÎ lilnll IlILIHIl - jflclr ï Lil Illl771 un]. à m". JllIMIüllidllWllIfllllBfllll

3 K A Girl 24 tu se 3,66 a?... 62,4 TEMPORUM NOTATIO, GE- IFRAGMENTAQ NUS, ET SCRIPTORUM PREMITTlTUR NlCQLAL.DAMASCENI. A un DE msnru nomz üugusti CuM Ivan-u. SIGNE HUG. GROTH, ET HENR, VALESII NOTIS, 0111m1 Jo. ALBERTO FABRICIO, D.&l roflpublicoingymnafiohnmburgenfl., Hammam, Ï

4

5 , r nomlissmoacqugmscoqmunnssmo. V.II RVÛL-. j DN. JOANNI: KLEFEKER, p ijeip. Hamburgenfis Syndical L l à l En",, vs. D. -,.. J O. ALBERTUS FABRICl-US. OBÎervantiæ.8: amoris l mai pignus aliquod. 56 publicum documcnmm T181 offerendi avidus, 1V:1.R* NOBILISSIME, ingcnio diffidîmeoa», flaque armant ex area mea-profcrrc. afifiüzfîdæliüfldîamfitum. fana quad. pace Tua AmpüsçmpN ominiiuoæmfçcrarem, v...1 l. )( 2*. Mate-r" l m8

6 Macadam oportunc mitai præbuit AUGUà STUS, - uo nullum majorem Principat) Solanquam ad pexit: canin! ne de illius ingenio au: rebus in hello ab eo geftis dicam, Impeni amplitudie ne, felicitate, diutumitatc (uperavit eum nemo, neque pacis artibus 8c confilils falutem publicam profperantibus par illi aut feeundus quisquam fuit: Unus etiam dignus habitus, quo clavum tenente Imperii, nafceretur,&in cujus tabulas cm? fuales veniret SALVATOR Generis Humani :. unus fub cujus virtute, prudentia, moderatione; t toto pacato Orbe terrarum pet dimidii fere l amuli ætatemromanum maxime floreret Imperium. v artes 8C fcientiæ vigerent,v pollerent commercia terra marique, jura 8; leges dominarentur. Hujus Augufti inflitutionem, genus, notadoucir) temporum 8: gefiorum, fcriptorumque reliquias dum pro tenui munerc TuævAïmplitïudi; ni HlCosac nuncupdjucundum mihi cit inprimis, quod fimuldatur reflitutam Divinitus valetudli mm gratulari, Tibiadi caman Patriæ,.cuifjamdudum de TeadRemçiadmOtèygraviffmoqueSâlpj " c1

7 dicî muncretibi demandato eram ex aniino gratulatus. Cum enim jamtum puer nil puerile (éd mamrum virtutis acdoétrinæamorem oûmderiâ, inde incipiens quad ahi nec definentes Æquuntut: atquc admodumadolefcens edita BlbllOthCÇa crudit orum præcocium dem onflraveris quantum j àte fibi potuiflènt promittcre fiudia, fi ouo fluera- - rioimpendere Te volaüfl es: perfpicuum cliquancum àdexteritate Tua,ab aflîd mateur!) ignea pence trandi vi sa &renuitate in genii, quantum à: fidequæ in Te citât Patria: fummo amore, quantum ab ufu denique negotiorum peregte 8c demi fubaéto ac perpolito.&*fi11&um fendart quotidie Refp. 5c exfpeâare porto certillîme valeac. Banc igiturhonorificam ac falutarem operam ut incolumis ac [MECS quarra diutisfime præfies Patriæ; Augufti -g Ti î longævitatem precor ætatemque publice immunem à calamitatibus, ac privatim bbole fœcundam 8c quamvaugufii feliciorem. Val: VIR NOBILISSIME. Hamburg. 1V. Cal. Oâobr. A. c. en. la cc xxvn. X3 AD

8 AD LECTOREM., (2min Diam s Caifii lfiaria Romand hemqaylandu a? t que 111:4 vanda duper parfera, omit mibi in mentent V Auge i fariptorum reliqm as pafl eruditisfimum Vî. mm fanant Rfltgerfium pétilla filigranait: aonqmrere, (dingue normal!» Maître-ad ré? Mati Prindpis illuminandas., quad "354m Rutgnfiofacerafuit in anima, Œfaâum ab illa raira daâafuijjèt longe malins, m fi ab marte accapara omittere 1711:4 flafla: mafia Open pratium «ramdam inflitutzanis.4qu vqtgmaruditionis memariam recoudre valides, ut Mm magna exemplo (5 non inficidnda arguerentur bouzine: mm Auguflo farte non ramparandi, quibus taman pauxillnm [tapa ml. gus 614M faraud me! pecunîala plem ar modius potçfl perfuderç ut Min-arum [indium non tanguam parum profitait mm negligant, jêd adam au"; illibamla arque indeaamm magna jàpefcilia pacifier-nantira, j.perizédel. à? ras plebeja. de fardait:, 65, geùerafô Cecrap i da indigna a et claquentià 65 fiientia garum pulcherrimamm : in quibus cagnafcendis 9mm., tumfiüdii pajuerit, V qmntum etiam bailli: profanât (Infini: wunculifiâam eënpla Jamie:, quan tümaue ex 5111km, laçèfazfis fruélmglarixqae talerz ï, rad luté [ylloge amaril"; i paterit tfiatumfacera:. Vide. î: :1;...». al. n

9 .. NICOLAI DAMASCENI CÆSARIS DE INSTITUTIONE AUGUSTI, HuG0NE GROTIO INTERPRETE. NIKOAAo r- rom AAMAEKHNOT a I. reg? ihi; Eybjrîâ Ô T: à; 11,145; asine,» rïrav 0570 TMFM "a; «ïa- Sçmral, mi; ra au; 91;; du; du ra des; tu!) iréçaîî âïqpâm, tu; i m1543 «a»; un) En, 7513M:- SÊ» dora? 75; oignît la!) fît si; maïs feinta-lm dmco fuvoz. Au-. v "inca; 74:3; au; égarait-w; à; 1-8 arêtes «influa 1 ;er 5 du? a sixain" pair 97:56! déraciner 75v du? main;, mugiras a: 33m; 0c illi nomen in filmmi honoris tcflimonium impofuit, i fumquc remplis 8: vi imis veneratus cit confènfùs hominum in rot partes continentls, torque infulas, in to: op ide ac gentes diiècdcntium, ut virtutcsi fius maximas 8c collata in le neficia rependcrent. Hic cnim ille cit, qui ad fummum tam prudentiæ quam potentiæ culmen evcâus, ommum quos memoria compleétitur hominum latiffime lamperait, a: longio- M en;-

10 A 2.. NIC. DAMASCENIJS. hoirie-ara 737"; 1 44va dams-clac, a; Te Tri BeCauérarav é 7a: (NM. privai: au; mima gui IBacQCaZçaw, au mi durai; un; revoici; murefia-œtdo 73 par wçô rov 00v 57mm,.mra: d 3 haïra. 1(9) aïno ZrAuv. ÉQEAsn a Ç Te wçaaayiysvmv d ici 75 gêner n Ëvâqil& finassa T? ÇiAquçtgn îæ, âme-tv imë cingacïog oq. à! Èwgé ngav Édè Événemfa. irien-ra ai aïv9çwrar, rimeurdpev(q a édentât liminal êyévav- Ta dia: alépin. Érato; Pain: aromes :68:er a vivre? n 76v Iénov mm», au; en IWUÊV 76 ]. nœvvwvîsç cuirai; tu Adam; xa- Adam Il. and J»; faire au? émiai; (Peur nia-mi;k TE au; zêta-ü i960]: 355w airée-or mina-au, ni me à; 73;"; wa- Nraiatç M me a r? reniai; émaivraie-ana, ré JE and çgrayîaç 14:7de vrampm êyxwdm 7 : au) dmaeâvâv, dyaâwrpæpiv iriseri-. 7m; avariera Amy un; gramen, à; à» é empâv a) à Mail; a?! 7m.» x4675; dl, quysia apau 7d Imaginée, if En aïa v Ta yvâvaa pin; aiàais mv. figeaient (il; d un? yc v&o dirima K91) uiffimis terminis Romanum epfit im erium,& in folida pace locavit arbarorum Græcorumque non populos tantum l ed 8: animes, quum armxs primum in cos ufus, mox fine vi ipfàs fibi conciliaret voluntates, &humanitate incredibili omnes in fui obfèquium pelliccret: quo fa- &um eft, ut.illos quoque feriçatem dcdocerct, quorum ante vix nomina audiebantur. Nullis enim temporibus, ad quæ hominum memoria otef c pertingcre, unquam a ienô imperio paruerant qu irhenum accolant, 8C qui trans Ionium funt marc. 8:11 yn cæ ori nis gentes, quos Pannonios 8c aces vacant. Il. Hic vir quengum &confilio 8: virtute præfhterit, ar u- mento.funt.tum ca qua: in e- publica admrnlf rranda foc-fr, tum ca qua: gefliç Imperator, m civi- Iibus exrermsque bellis: quæ o- mnia diétis fcnptisque profequi, benigna ingemis materia propoflta cri, in partem famæ venturis præclara faâa celebrando. -«Ego veto res ipfius haâenus commemoraturum me polliceor, ut. vcrum omnibus pateat. Incipiam igitur originem ejusô: fla) mm! vues" NOTE. r a) a; air ivâampî y. ] Lègendum yidctur, m y S y s uâompé v. 03min yerfionc I mfira fleuri fumas, qui": un ex frafldnrinm flagrant» (canner-anone [and alunai; florin duelliiiifi lfidr: foui Iamen pareil nilgau Icare.

11 on vira du) 4564-», 73 ; Tl yevmæçdcp 5a lai, du; 7 à: mais recalai r: (ç; raideur", myréper-n Ta; nitrât c ys vera. nourrie par èv mémo OurdskÊ» in? 75v à: Tic Ennyi rs. ai. il? cuira? wça yam un: ra ràêrav tu) 5 sz bayais-érato; yera pmai, c fçaulî) avr: d une) b) au: xéfl fidfl æ chalande. marnent; A; érirçovrœ voûta. du- Ça çqa av. à 75v qui; mir-â; 32- mjm aigreur. rai"; waquoôacm lignât".. I". On KâCdç and ânée :13; pinça. yeyavaiç, finaud n à par agir «infixe rapatriez. Que-eu; geinte: JfiÀùld flç à Tolède 52m4. au; 707c abriaient; c) 7m); Minun www a «M i.. éraflant»); une: AUGUSTI. 5 indolem dolèriberc,,quibusquc parenribus. quomodo educatus atque infiitutus eo falli dii pervencrit. Pater ci C. O anus Senatorii fuit ordinis, cui cum majores être 8c æquitate I) nobilcs irùpuberi adhuc rem reliquiffont; à: eam turores male traâafiîent, z) fuæ ætatis faétus ce quod reliqvum ipfi fccerant. maluit cire contentas, quam jure ô: indice un. III. Nonum agebat annum. cum jam omnibus ingenium ipfius effet pro miraculo, fummum tali ætatc. ira ut oratioc nom habens apud multitudincm mimis laudantium clameribus 8C applaufii 3) fuerit exceptus. Mortua. av1a vixit apudr A 3 Tic j. b) r) Opibnr 31,4)qu ac modération: infigner. kief mg on: sauça] u; Oflavinm Augufii partent hicintellîginon fine czar: qui. ufpicctur. Et vcroitafenfifl e H.Grorium declant Latin: qui ill terpreratio, quum 25:8: hac edirlone (fait; 1&4. 4.) à Puteanis gambas virât Clarimmis commodaum accepi. a) Düpcflênr. c) au) 1-07; dvâgainj. Cam hie locus manifefle enfumas en:. exifiimavi in cor. à) rigendum elfe lev], ut opiner. mntauone,. ont: 19;;- a! MIWMUÇQ (un. Sa guw, s y KOM JÈI ÀIQ quqyo in; Intelligit enim me dubio orationem fanebrem quam Auguflns vixtum ccennis habuit in mûris de laudibus aviar juliær (fi: qua. te [in Sllctoniul in Aug,Qg41rîmp4rrnn unifit, dudnimnm a- son: Agen, I DÏMIÏDÜJM dafinëmpa rom-ion: (natterait, lege, ladanum «un. qui, ex Damafçeno noflro, qui au?) gnan. Efga, id ab Auguflo geflum elfe feribir. Sic Tiberius novem miné aune: defuné tum pattern pro mûris landau, une Suetonio. Remus Valefius: arquohàif «a.» Murmurkri «in. plu;, M au,» terrira: anti-0mm ad apdln bdmfit. x

12 . NIC. DAMASCENus si; n95; a rugir? paroi 9:74: sûr-713.5, tu, 75,5 fanny; av a 1»:qu Arum?, à; La? nitrwi yarmm ! Macadam QÎÂJWOV d) acexapwm vœn var à? 1?; mm? É KaâCaç ais une; murai responsrqa 7mm Graveurs!!! chaudes, [sidi] Te affin tu) rai? flneiv igame- To me tuyauteront; arma-i. m ru)!!- giea-av mon? oui-nia rapz MQ E-iç. en c N yar æ. sa) 75v aurifierait, air 13 refriser Wîdëv M retirenmu dé bût-3v WÆIFWOÏÀDI Jimmy; la; flamine: Mwai vdçeç la!) rift. ne! fraya, airs.50; inde-l au sin n 59 an receper: sauva-me; 0:10: 75mn) «nous 71mg. que 74g :3 1 i 41va 707; MMOIÇ 5mndrdmi, à 1-3 râpas nô; ysvvaq auç au) TOÀEHuuâÇ remâchas. (a? Tardid u-uc flæv 9277m «4375; du) tu titi 75v Égal]: d addition, nife «in? en). (a; à: 75 tardât mon? élu bâtardise. de aqra mi a Mm. mi a mm «me OiNz a Êt, aira: miam si v 75W!- âavâmm niai. au?! 1 arum marrons Adam, 8: ejus maritaux L.Ph1hppum illis ortum majo-l abus qui Re cm Macedonum Philippum be o devioerant. A- pud hune tanquam apud rentem educatus multam de e fpem præbuilt. gain venerabilis oral: arquahbus uis nobiliflimis puerls, plurimique cum frequentahaut enam juvenum, quibus in prfipmquo fpes erat honores cape cadi. Prodeuntem profèquebantur quoridie magna numcro Viri, adolefèentes 8c ucrl, in quibus ne: mm cramai, 4 fi.- VC equo extra urbem vehebatur, live c0 matos aut alios vifurus net. am pariter 8c animum exercebat honcttiflimis fludiis, & çorpus generofis laboribus hourque mcdltamcntis: (arqua:,- didicerat, facilius quam docentes ipfi in rem conferebar; uod velmaxrme civitati cum admi-. rabilern fecit. Intenti veto in cum &mater 8c vitricus Philippus, nullo die omittebant quatore ex præseptoribus 8c culte- 7e a) 06 5V chômé" 75v rai! Mandrins hmm].an potius, ruera, irefcribendam cil. menin Q. MarciuchF. Philippin bellum geai; cum Berfeo Macei, doum reg:, 8c facilem viâoriamw Æmilio Paulo faudrai traduit. najas parti L. Philippo bofpitium intereefrerat cumphilippo Macadam!!! rege, ut ait Liviuslib.4., Quorum id cognomen Philippi antiquiflimnm fuit Il gente Marcia, "quippe cum aune V. 9,470. à «and... Philippua Conful reculenme in faille Capitolinis.,4) Hale quibabetfirotins, in en Valefii «5&ch

13 a": sa) intimai-û, È; wagonnets-qrav 1 97 "cadi a in affligera, si in; , sigma; êfimçl ïlm, ni; sa James; p50 du aramon, a. v 1V. Ëv J? 753 mraxém ragrxçï 1b) mil», (immunisas: si rs F57»? 5117:1; (a) dharma-[â 13v K aq» une; a; Tl 7m 1 41?wa zoom. MTÊBWVI d 3 si; fla; épair vagi au; dnîd C) mon?! ravagea:- swzî me, aïs-r airas s o9 aq par cuiter sa, du? rewdequpar rai-rail. Û cirœmcrîv d à du) m9403" Aav Jeux: si; si; hâve, rsycam-epevmv dl: du"? rancir 1:5 Jim. du: n côye mav tu) Angora-ï avec eôyeveiaaç. i ; mais, m étayejçn eiç rhri item-«mao à; 73v and: ADMÂ rira g) rez-mem- DE VÎTA AUGUSTI. 5 dibusquosipfia pofuerant,quid engèt, uo ivi et, quibus in rerebus quibufèum trivilret dieux. - 1V. In primo terrore bellicivilis mifère Oâavrbm, qui poft Cælàr 8: ipfe diétus cil, Philip us 8c Ana in rus avitum. 5) n- no ætatis quarto 8: decimo forum mgreflüs cit, quum prætexta pofitapuram togam viris o- fiea annumerandus fumpfi et. Sufpiciebat cum populus Rom. 0b generis nobilitatem domufque fplendorem, quamobrem poll; fàçra Diis faâa cum [acerdom honorem in L. Domitiilo» cum pereret, faveme ipfi po u- lo renunciatuscfi; ac fubi cm A 3 and. 5) ln avitamm 7min!!!) aliquam. e) fige) Ë", Falun» :83] Hic veto locus inpriniis si! notatn dignes. quippe que au: le irima ramenda virilia regs: unies firmarur, & difficultas ex corrupto Sueiomiloeo natadifl olvitur, ûeenim ait Suetonius; XI]. «un qui: nous faire! clefnanar)" cantimhuùrn r, Won fifi virile: ta 4 flafla, ex que efficiebatur Auguflnm anno anaux". regain virilem fump (le. Sed, ut fupra (liai, eorrigendus eflsueroniilocus, 8: pro X11. legendum eltx. enfler: Nieolao noflro, quad à infraclariue demonflrabitur. Porro rironel ce die que logam parant fnmpferant. folebanr deduci in forum, arque in templa factiticandi catira. quad lignifient Appianns Iib.4. Civilinm, trimât à" aigu si; 151i renia" mlgëmlvge sabir, in pin si; 5 39 s il, ni» arome; Milan 5. si 91:ch de ra figes. f) Tain fmlipôule êânîræj Pueri nubiles Rem: reg: priment: amiciebantnr; and: 8: prætextatî vocabamur. cujus confuemdinie elegamem mec judicio affin rarionern (minciüanus dedamal. un. Ego enlia 4111p «in. rye». ilhdfirrun pankas», que fientions www, que renflant, 1m igîrniunm purin) fieu. faim de venerdhùn. a) Bis 13v Ami: 4mm titan] le en L. figurines Abenebarbas, qui in aci e l har. film

14 6: nirûa au; 5 fifi mâta. w996- pæç exerça-cimes. h) le!) 5 par ci:- par 7g? urræhkwyfi fait 5357m au) a? tubais.» 7m? itou-[m si; :909. saine; È une: vauav eiç ëvdpat; Ë)?!- ypapuâav, digamma si prime in si; ,00 963m; zappait, wam 5m, tu) ranger, En tau; du; i) emmi. au. Ma! 1e r cuir-lui 524m e- mpaqueté, :56ng TE 51:94 au) «Équestre? «au; doum-fa). var 1 une, l La,. a tu s am l «Ma v- pæv ce noyau rondirait; mes-arrêta. ne de ms 8JOTIUV affinai". un am 7&0 ardryov k) apréxfla. r N a l I l a! HIC. DAMASCENI l fera rem us &velle viriliôttam eximia ignitate publica obire filera coepir. (manquam vero 0b hoc inter vires Romano more habitum, vernit ramon mater prodire foribus, nifi iturum quo ante lblebat, iisdemque illum infiitutis vivote 8C cubare quo ante cubiculo ce chat, ira ur loge tantum v1r e et, cætera puer! in modum regerctur. Veftem variabat nunquam, [èmper patrium in marem excultus. V. ËÇor TaI. falica acail us erat ab Antonia. ut ait Cieero Philipp. a. Julia Carrare z. 8: Servi- I Iio [fluxion 3,00m qvum fuperiore auna Auguflus aunum agoni quattum decimum ragam virilem toupiller. fuerat autem pontifex L. Domitius, que facettiotia pater eius auufque funéti axant, telle Suetonio in Neronis vira. h) O SËPQ êxàpardvyae] [.ege Domiria jus faderdotum fubrogandorum à ont. leng ad populum tramlarum filerait. Tulerat eam in tribunatu Cn.Domitius infenl m Pontificibus, quad alium quam r: in locum patrie fui cooptallënt, ut (cri. bit Suetonius; ac Vellejus ipfe primas populi fufiragiis Pantifex crantas en,. une Lima lib. 67. Pollea veto cum ca le: abrogata ab L. Sulla fumet. T. Labianus Trib. pl.eam retaiircanl ultum Tullii Giceronis, ut feribit Dia. Fichet autemhæc faeerdatumcreatio eamitiis tributis, r7. duntaxat tribubus ad fuf. fragia recuis; ab ea parte populi qui (acculas en: (seins, lex jubebar ut à callçgia eaaptaretur, nant propret religionem popnlus facerdatia mandate non patent. ut ait cicero in Rullum. Vide Gruchium lib. z, de Comitiie. Del on. tifieatu Galaxie oflaviani exeat Ciceronis tellimonium in Philippica 1. i) 0151m7: dm] Meliuslegerctur. 572 mils-313., &mox. vénal 7e priver. k) As? 7an nœ 7piav dpwéxfla] Percrebruerat hic mas astate ciceronie, a! stabile: adalefcentes, arque etiam Sermons in barris ac [uburbanis fuis externo uteren. l l tut calta, ac pallium cum crepidis 8c mitella fumerait. Verba Ciceranis flint in Ont. pro Rabiria Panama : pelitùruurdnfi a vol-fun;.0. "Je riva Ron. fia! 59 renfile: ndnlefimrn, (9 80]!!an "d un Sanarareafimvu [en au", un in barn? CE [ fiù, fil Magali in relelerrimv affila tu sinh fripe vileun:. (je. Gellius quoque (in tatare carrepros à Callrieio feribit Senatorer, qui. die feriato cum lacernis 8: gallicis cum adieranti, Limùwflrm dam!" [en afin ignafr iliü (fit, lie eaimlaquitur cap. XXJib. l 3.

15 Êtpaî m à? ë; Ta: 150; ô! rag? voyipcazç fipégouç d un?, aux? 7&1: rçaa îa au M55 590w, « ? l) au). raflai; yuuaâxæ; Ü âtflâvdç ËU arçeraça la) Aapæ-g nn x 7538;. s -. mbgaeuëmvov à? 7ms? euh-(22v, zwapff 59::de charre? à). d un: 7a: un a pine 4 73?!)er «1573 puai?- 78cm un) wagon ues tëra, rai à? kali du? 5 63; Eva; à)" d 7: à; râprçaa9 ev 75e; émacia; areau-1451:. ève-afn ç 3: fu& En iç Aarivqç, m) é- Ifs! un) 1 07; wrd TalÇ à; AÀBMÈV 73 cpçu dvœflau mv E35 un,8 Sun «goum, ré; iegâç n) 5:35:58; flic amadouait; Éva, « (won Bila. KaâCæe à. ue a y dya- DE VITA AUGUSTÏ. l) Anaïs] Legelôum. 33, 3:13.1qu l on, Émëüsvoîusvo i 7s. V. Adfàcrificialc itimistemporibus ibat, Ièd no u, ne formam in publico oficmarctconfpcâus enim plurimas fcminas in amorcm egifiëtilla fpccic cris ac mais clarkate. Erant qua: in 1diarentur. Sed capi non potcrat, ira cum cuflodiebat 8C mater fpervi ili cura, 8c ipfè infupcr cfc, apicntia non minus quam ætatç proccdens. Latinarum ferxarum tempera" quo confules in Albane monte manere mos habet ut ibi- fiera vetufla fadant, alios autan fiacrdotcs ipfis in jure dicendo fuccederc, [édit pro tribunali0&aà? m) ; Aœ71 mç.] Latins: feriædiâæ faut à Latinis populis, qui quêtannîs in montcm Albanum conveniebanr, Jovi Latiari fiera faanri ex inflituto Tarquinii Superbi. Ejus facri participes crant47, populi: aliique agites, alii cafeos, au? liba conferre renebantur. Communis omnium viâima (amusent anus, qui pro fallut: omnium Diis immolabatnr, isque candidus: poflea Senatufconf. cautum cf!8 ut rufulos quoque immolareliceret. tefleamobin lib. a. :x quo carnes uniculqu: populo dividi opmtebat: fi qui; præteritus effet, feria: inflaurabantur. te. no.livio lib. sa. initie, 8: lib. 37. Sacrificio autcm panant Romani. adcoqne feu: ipfæindi cebamur à Canfuhbus cum primnm magiflratum acccperam. ut ex hifloria notiffimum en, unde&varrolib. 1.de lingual lat. Latinas intchonceptim faix uccnfet. Vide Dionyfium Halic, lib, 4. Pfinium lib 3. Dio ha: Latinas feria! ramper d un); appellat fimpliciter, &I «m aime! s y dévoyai; l ræfcflum urbi Latinarum t aura, lib, 4;. pagus. quod interpres non intellexir.. Il) 7:1; Selspâ çj Frofeflîs ad Latins feria: Con: ne urbs fine ïmperîo marneur, conflimcbamrà (off: Præfcâus urbi Latinamm maïa, isque caltait qu: nondum Santon: effet. nrdocct Gelhng lib» 14. extremo; arque ut plurimum adolcfcen: ahquis nobifi facerd ofio aman", ut indicaf Damafcenus noflcr. quad qui-,. Dehoc-Prflcéb Latium fic racirus Jilv..6. Mail.. I A dcm alibi non tapai». D " 0E mandatant : durnrgmfinulunm 91min üfirù; huila prfiitnr qui, confiilln mm afin)". 7 X

16 3 N10. DAMASCENUS organisa-av abriant guêpru æxmoâaa-i aç xa ur, tomai à? (a; pqâsvâç reginmrêv zébu,.9ngaç 3mm ri midis. dfonéwr&a Mie rira à;. Qui pâmas à : «mirant, tu; diffama arguai M9559 VI. maçon a: a», mp5. va 14.31! "à; ée 73? litige; vengeron VEVIKQKÉTQH à? au; nu Mansâovîàw fleurît», 339qu Aî yoflov, i- mammgüvr& à. 1 : Eudes; au; 75 tarifant rêne, pibkovrâu A: iri mon]; 7min. à; ni Mépm 75 5x5 malsaine: raàc pou BauÀéperv nçejieüm «451:; ê via; K " de, a5 me; groôcgmâiv spa» Fuir sa;, ne: 31091? avar qu A7712: 7U mégi; 333:) drrmraiv flâna. fixe. «Mg. «Il: la; au) Jar «frira-(9 Kafka; tin: airain; à iræ BeAÉmv&: me. ÇWËdEAg aj à; mi du; TE finaud à Æo9 evéi calma-n- cracaaaiv (a; 0&0 351v, 45mm; mon? 54è à? 745m 7,1; «ramis mops-, A6510. VIL Éva-î à? xgt nêvov 73v minuit)! urepnémvâi mûri-aga 57m5» 9cv à; 2&an 04590: âh yazç 75v J- z omra vrm aimadrm wy- v vius media in. faro, ubi cuminnumcri acccdebant homines, furia coulé uendi aria, nonnulli ctiam nu lum o ncgorium nifi confpiciendiadolcfècntis. En: cairn a: alias fpeôtabills, ô: mm. maxime cum ad cæteradignitas r à: refpondens dignitati gravitas accederent. V1. Inter hæc C. Julius Cælâr, maximis pcr Europambellis, ipfius quoque Pompeji in Macadania mâter. capta Ægypro, è Syria ô: Ponte in Aflricaml fluâtebat, ut, quad ibi crar reliquum, conficcret: cujus militiæ partice s cire uanquammulrum def araba: Ctavius, ut&beüircrum peritiam allèquerctur. matrem ramon Adam adverfam fenticns, nihil contra aut dixit aut molitus en: Nam 8c ipfè C. Julius ut cjus amantillimusmonjdum illum volebat in bellum ire. ne incorpore parum firmo vivendi rationc mutata valetudo gluoque in deterius mutarerur. æc illum id tcmporis minci: arcuerunt. - VIL Romam reverl o off hoc bellum felicircr confc um C. Julie. cum is captorum paucis ignofèercr ob contumaccm poll rot fuas ante victorias ani- Mois

17 7406;, o) du! 1-5 rai; TeGËEÊ OIÇ mini; [ni rerœcppoviîoq eu tangon. (rouir I059»; * M en; tu: pam- in; " 50 ami-9m: (a!) 9:3- Aâ Ayçîmrotç, à faire; TE arau- 3m96is, riva. Ëxuv ûweçqaaæâ 6m sien. flint ÉJGÀÇÈÇ KaÏTwiu m ", un: 7e gamin "83460,54? vô, à 15 AiBuxoô ruina mammimuait, 161-: JÏ dixuaiàm&v 757w, édifia « ! ouiria-æ: mâc-. ëcau Arro (du éfaut eîos au, 6m; i aédaôç (316191, mi à:- im 595v cuiriv :5; 356mo à cheire.) 7:5 roidit? ÉaMiecTaz. Buffle-ct; du 3a!) tari, finie-i (en? Prima. e Ç ai; repinçât 7.5 au?- ra? Q0»? r5! deleàçôv civu eo-œmiç. brunira à? agi) été 765v 41mm, si; tià). rdrsfar mræâe perv n y oui- 73? arum au) , q à; QÂÀOU www-. V1111 in faire fait; âyœpë mdç ana mimai-æ; K050i; 1:15 3&4?quth- 7ro Âe,uou, 75v Te 479mm où; sa? Mme-s. TOI nov Kim-4e; qàv 5 - à rewmqpeu&l, I «me v de riiez-av t I Tlu à Quo-u 3H 13 «injuriera rai; 75m: un, maçon 753 Eau-â d 9-. ace"; Tl. be VITA AUGUSTI. 9 mum, res talis aeeidit. Maxima intercedcbat 0&avio cum Agrippa confuctudo, atquc au micitiauna inflituta. 8C comite propc individua. Huic frater crut qui 8c impenlè coluerat Catonem, &in hello Africano ejut partibus fè applicuerat, infcliciter quippe captus. Volebat cilic bertatem depoièerc 0&avius à C. Julie. quem nunquam adhuc quicquam popofèerat, fèd aberrebat cum pudor, &vié toris in en hello erga viétos fèveritas. Tamcn confirmato anime petiit. 8c quad fparut confèquutus cil, lætus ip e quod amico fratrem fèrvafl ët, maximisque omnium laudibus celebratus quod atiæ fuæ 84:, ecum primes fru us ad amiei alutem retuliffet. VIII. Triumphans C. Julius de Afris, aliisquc deviétis holiibus, 0&avium, quem jam pro filio habebat, cum etiam natura aliquo.modo id effet, ex avia natus forore Caii Cæfaris, currum equo ièqui juliit, ac donis militapar: 0) Zæo ôeæ ;- Seribit Dia Cafar em omnibus, qui belle Amen 8C Hil panienû in potefiatem du: veinennt, veniam dedilïe, nifi quibus Jam ante: ignovent. En: enim qui [æpius ipfi infidias flruxiitent confervare, fummæ dementiæ non manl uetudinis elfe exiflimabat: primi autem deliéti veniamcon- «du:. nequeimplacabili iracundi V: feni, ididtmumfni ofliciicife, Vetba Dio- ni; fiant, lib. 44, p. e64.

18 to me. DAMAseENus r par: «rafla, V p) nua-piot; I I fia-gai; baïe;- n ymuç gémirai, q) a; au: aux-0:7 comqvov ce rimeuse yeyavoræ. ai pain; JE à écrou"; Sue-holà éu7oüç 27j; Toi); 85ml; aryen-ridai; mutila. in, 1-06; 7s dîneur; émir argua-étarrev q à 5 guida fait; mât-a: aunaient; r) rqbeçrra ripais, où ribus donavit, quafi artiee s c- jus belli fiiiflèt. Se 8c in acrificiis omnique Doum honore ipfum fibi proximum Rare voluit,aliosque omncs ci dccedere. Jam lmpcrotor didus erat Julius, quod maxunum apud Romauos p) T5 c qu aimai-n ,] Morisent ut qui triumphans in urbem introibat iberos &eoguatos utriusque fexus, fi quidem prærextati adhuc client, in curru jam le haberet; lin grandiores cirent, equis jugalibus funalibufve imponefet. quodfi plures tirent. equisfingularibus vefli currum profequebantur, ut feribirzonaru tomo z,annal. ex Dione. Cui ndllipulatur Appianus in Libycq bis vfl bil: irribaiîvxri ? En) 13 igpæ irisé; Te a!) nœgse von raiera-11m rœçqdïæv exu-re çstv flâna limnée. qu d igiturlvmraifiu m0 duel": t 7ri Ta" u yt wv sa) eapaqo gœv s id Applanuss in) 15v mugir 9 m dieit: omillajugalium mentione, in quibus adolefccntes vix erediderim. ln funalihul equis dexterior liabebatur lionoratiori ut tellis cil Suetonius intibei Il?, cum ait: Debincpuéefiem 481.4" triumphn un.» Aagufli terbium: e19 fîurflerùn funali cyan, (un Mrs-alleu Jeannin-r wbercrur. De hocmore celebris cxtat locus apud Ciceronem pro Murena, quem hienpponam. A» œufrier: in. qui triumphatium proustien. potifimmfiliijalunt, Inuit dans? m lirarilw p4. tu) triumplmm Jeeorarefngimdumfuit. en "in (ammonitergejli: peaufina! (un par: triomphant. Quo loco mihi videtur feribenilum elle, pari: triompha den- "ri. Porro Damal eenus nofler ait Oflavium adolefeentem currum aiiunculi duntaxat profeeutum eite: equo feillcetfiirgulari ut mos erat. Sic Domitia. nus judaîcum patris limul ac fratrie triumpbum equo albo comitatus cil. telle Suetonio ac Diane. S) KO UHOIÇ azura» «(engluoit dînéddl] Fortè nanan-mors, oui emendationi faire: Suetoniusin Angulli vira: Milimn bœ Jeux triumpbo Cafirù afflua. darumi :19, 1.4)],lldlnfxplîldfll; fropter crottin. qui locus ficvulgo legitur. quadriennio paf] virili tugdfimpu milimriânu demi, &c. unde hic (enfui exiflit, 0. flavium codem auna togam puram induillt, quo Cacfar rriumphavit ex Africa. quad tamen falfilfimum cil. r) O uiv à?» Tel; durcugai rogma çj HæedelirlioCæfare aeeipienda elle exillîmavi cul Serratus prænomen lmperatoris primo omnium decreuit, ut refert Suctonius: quod& Dio memorat, codem quidem 3m10 quo Damafcenus noller lignifient non (amen proximè poll triumphum Afrieanum, fed pollzviâoriaml-lifpanienfoin. Sed 8e H Gratins huueloeum venons de Julie Cæfare acceperat, Cujus viri auâoritare opiuionem nollram firman magnopere gaudi fumas. cli

19 ,1; 35781:, henni 73v remarier n - y." rira. (aillerai; ce 7:5 nez-0 - àl air, mi à: roi? Star-gaie. s) mirât r» a. mi ; « à à ;, 3351 ce cpwûgainç fait??? m nia rinça, à parai a] un» qu fûaffqnâç, "Mai ahi? dupa-cum x a; 012V" à "N n à niikau Cdeâu M enceint ce neige pour, irrrqpâiv trimant; p72- Td ardu; M05; altéré Te à nurag- Odu. nitrurât 7e JEIg 10m7; 75v àæyuu m Éye vero, ÇUMT lc thvê 731w?" duafi çaç rwâv, paf-if usage feue-averne. sa o [en 3A:- yæ (une; :5 QMS çamfiç aga. "à parfum (butinât airaien- Mo. 1X. nouajmvê A: Minimaà fumiger TE dyagoorrâv ce nô; ranima; mica; «vous dual) au": » 15 le Papi. "MU. b être; durât tançait: r Gym" a. elxl æ BAMvmoii, t) DE VITA AUGUSTI. u; honoris nomen, cximiqque populi reyerentia, tum alibi, cum in thcatris maxime colebatur; Aderat illi 8c in publico &in conviviis Oâavius Çæfar, vidensque ipfuu; benigne paterno more f: alloqui. fervata paulo majore fiducia cum 8c amici 8: cives alii quorum opus habebant. defidcria pet ipfum C. Cæfiiri allogarent, ille idoncistemporibus captatis quæ poliulabat, facile obtinurt, maximoque ufiiineceil ariis fuis fuit, id uniceobfervans ne aut alieno tempore C. Cæfàrem appellaret. aut molellus ipfi effet. lta ille quotidiana dabat 6c humanitatis a: infitæ prudentiæ experimenta. 1X. Etutvulgi uoquevoluptatibus milëeri di coter. de duo- l bus theatris C. Cæiàr, cum Romano præfidcret ipfè. Græcani. ce Oâavium præfidere juilîr, qui dum 8C diligentiam fuam 6: civilcm animum approbare 32. i Tél? l) mil-ù fait Quais-gaie. Verbe hic transfpofita efi e fuis apparu, proinde lie les gr debent, «and! 3 6 raïs dur-ç"; au) e v roi? ;- O Gai-ripa 33 quvntoô fl Ludos Grâces verti. Duo enim, genet: ludorum à a C: te edita elfe Damafcenus feribit, Latines 8: Græcos. Lutinir ipfe Cafar præfedit, 0mois canins. Edebantnrautem il ludià Carne ob dedieationemforifui. Appianuslib. e Dia ad hune annum 7er! Triy yaîp dyogaiv fuir in: «un; "Mayen" innavigun. au? «ami; e in: mais ranchfaire «braya; 2 8ny. Grzei porroludi Ipparatu racanico, à ingua Grue: eiebautur, quorum meminit Cicero ep.1. lib.7.

20 in? niai: cinéma il) TU dyayo9un cu. :5 É p3! moujaîçuy impé- Ma r n î, QMwÊewn u «imagincg aq àmupwraîaefl à pangorafwç ipcéçcuç, et) «mû n dandy 4x Ath-m fla!) 95a, si; véto! ria- a 0741 véq à 71-6va aira arr&. xa- Asmâç à? Æœxemëvau p araine; uîv à page âa au, dynwàvrcç ë T; reîa-craujam m Qu a-z;, (Anima-d. à? raffina; gâcha à? zig-av figigzv E aurai ar en au"? «flafla rquev, î»; Q4290; yefiïæv, m;- Teauç Tl axas-47m m env. na,- tore Jemâvr: à yyuàé Tu; ÉÇ ËMIIfuu à); à zanni; Êxoz. É énzqâq a aç deéînr&n 51m s33e14 É- un)fl1 fl a, à 75v inrgôv flâna Epn ab éç æræ use-3; 03v 470m;, à dura; vapcxa âvfra. civœxrqa-a pu-.g. à? durâv ËuSupâ c yt vn a. x. Ëmî A: Ève a ÇgÂev à: a N x I I u à: r vos-8, 3mm soya); psy 10v mvâzwov, nævus A211 waflpcvêa-ra cæ- [un V f atrium [au 23:4 maganer, I u y I 4 a u l 1 I I 0 u t ç l 09a mestre To recrepav craye- 09a; à 78v rire A, 3x au); tu fi r; m. du: qçomca awav vau-av. uræhmâv A: mu aura 702Mo; É- s mptmræç, (à; J; 44:43:; Jam- NIC. DAMASCENÜS 1 a s v 2 N I omnibus au it, adam longis 6c æfiuofis die us, ad fincm nième fpeâarc perfèvcrans, ætate lac Quorum inexperta in morbum 1ncxdit, cujus augcfèente peticulo maguus omnes pavor ceo lt, ne quld tam infignis indocshumanitus patcrctur. Scd ipfum ante alios C. Julium, qui quotidic nut afliduus erigebat ægrotantcm, au: amicos mitrebat, medicos vcro nunquam pa- I ticbatur abfècderc. Evenit ut cœnanti nuntiarctur, jam in male habere juvcnem ut animus dcficcrct. Exfiluit fixbiço. 8c ne foleis quidem fum is ad ægrotantcm cucurrit. l i men. dlcorum fingulos reniât, orat, merum verbls vu tuque oflendit : aflîdet tandem anime inquictiffimo, doncc 0&aviofpiritus redût, X. Cum jam haâenus cono valuiffct, utabcflèt quidcm periqulum non etiam langue:- corporis, ur chat res C. Cæîàrcm ne in bel um 5 ad quod Cétavium comitemduccrc confiturcrat, nifi morbus impediifïct. uarc reliais infpcâoribus qu: failicita viétus rcgula cum n; I a). Ts fq) iné-rgeskv ëm vm] Remus legeretunnfn inérgsxkv hâve; Etmox: t y uuyærdîm. non nmrdîm

21 7 ]; ÇUÀaÏT Îmra, tu) 6070M 306; à jmôén Encan; ai, fixe-ra à: 123v rings!" É yak Magma noya-mou areau ; rua; gêna quinaud. aïâ çoîa ac 60 àaz yça pagaïe.) une; 1 10) rév nw êavn Ja, Étanche iwâvau 6) 12.3 mord, à 7&3 cinéma 577m aimpaxt a-aûau, a; Jwîaura. Gara- AnQS âç a? à: 751 6qu [(0504, argü- 70v : iyxeyriçara. érepunisq, dvefféâ q. Éma- Ta. à? flou 5503M à: 75; rafdâê Érazâra 0 11 du] garum and 7d; êrroaa ç. 57a) yaîç év rîv 5m;- NI. 2 an J covstqpâv "fiançât-m au: 73 [45759& rfiç à duré? ÉMrî, flirt-au; rageant,- &cvêa, à T a) narrée; n a-rée), Toôç anutwrouç 75v oins rôv à Efprcevv raina; ËMt fd flfléh rayât-av: 1b) 7re écu. x) j iris-ç) q- caçpevê4 Élevage 7&1) panegâæêôv. M5306: TE Q Katia-cg 9m.- armaamspw Tz 5qu 73v ŒÜFTŒVTŒ mî- Àspm à patch inti. DE VITA AUGUSTI. i3 recrurent, 8: mandate ut fequeretur, fi quando cum fanitatc roburquoquc recepifict, in hoficm profic1fcitur. Is erat Pompcji Magni filiorum natu maximusj, qui brçvi tempore prætcr fpem ommum ingenti colleâo cxercitu tcntabat ulcifoi pan-cm, 8c partcsaffiiâas refufcitatc. Romæ reliâus Cétavius Cæfar, maxima habita refovendi corporis cura1 facile vires refumpfit, urbeque egrcfrus petiit excrcitum ut avunculus jumarat; ira cnim cum appellabat. Plurimis comitari volcntibus ut fpci- fijmmæ proximum, ipfè nec cos nec matrem affumpfit, [éd l câis fervorum expcditisfimis valentiflîmisquc itcr arripuit, &incredibüe quanta celerntatc tantum viæ confecit. Non longe jam aberat à C. Cæfigre, fèpumum jam mcnfèm in 1110 hello verfantc. XI. A Çbmâpcvoç fié; Tœëfaxôva, ana-m a ; 37m; dçixarro s y ç.xi. Tarraconcm ubivcucrat, mirabantur omncs quo Iturus.B 3 Tari- 5) Les. insfzs rm. x) Enve mvs du rufian] Huius tel fic mcmînit Snemuîug in Augnflo: Profs- En»: me: avunculat. En Hfiæmïu wharf»: C», l appel-t 1:60.05 in: "un fîfifl  gravi valcrudàre flr infefi-a 5:14:10: via panifiant «mutin, untfrdgw (riamfiâo fififànnu nagnofre damer-141?. Huius naufragii nulla apud Nicolaum nofltum en mentio, ideo, ut opiner! quad quædam hic confulto hmm?! film. quæ ad alios Excer-ptornm librospenincbant. San: ubicnmguc columin (iræcoreperiu, feins aliquid (haire.

22 :4 I me. DAMASCENUS rua-.555 mae pwmejxqr. à); 5:73:31: 35 êrraôsu néo-m. flûtée: m - wg uïvaav alçcijcêt? 3è à; la car 2K œ a: 70sz Kaïwîœv. ï) mû 561:3]! aïs: 75mn 75084M317. 7) au fa 1-3 panama: xa7aàeaaz7t e vau, I(9lj à): româv 7re- )fqtzag à [Alma-"gay reçu-engageant 0;»an aâojmnfç, [adjugera :9 ovées.- M5146 m, apoàïwrov TE «par. e- rjm 8) dura? à du) immine" 5,144. mû «évertua (Je; ; z) effet juvcnis in tanto belli æfiu. llle vero cum ibi C. Cæfarem non reperiffet, non fine nova labore ac periculo interiora Hif aniæ petit, ipfumque apud lalpem affequitur. Videns infpcrato C. Cæfàr, cum quem æ- grotantem reliqucrat, non ex morbo tantum (éd 8c ex hombus latronibusque fervatum, la:- tus ut filium amplexus cil, neque à filo latere fivit dilècdere. Multumque laudatum 0b diligentiam pariter 5c, folertiam qui pril Tù V y) n54») «Jim bandeau] Urbain intelligît qu: Carteîa vulgo dicîtur,fita in monte Calpe. telle l omponio Mela, and: 8: coniunflîm Calpe Càrteia dicilur in Itineratio Antonini. San: Strabo libre tertio eam Gallium nominat. Nain poll-.qunm de monte Calpe dtxit, fubjicit La) 7; à; du 3min? wolâlç, quem locum infeliciter follicitat Cafaubonus. cum m a; reponit. Erenîm auâot ca saphanus Khan" 8: KaÉMrc-my à nonnullie urbem hune elfe diâam. Kathmh inquit; naja; lcngl æç, s 9vm3v Kavaojçl, Aéyauo : 792g j du 7ro Nv Kikmaay, wëç 787m; Kœmzravou); a; Kqumvouç CAMIONS fic à "01319 le" (limule en. Emendationem un) nollram ipfe confirma: Stephanus in K4;- mïiu cum ai: [s y n; Kdëmh Ère-THÉ; Kæ gvremv râr 7re:2uv 04cl Kaemrrævouç To ES vmav, pro Kœgyrmcy forte legcndum en maman, ut m prime loco fcnptum en. amen Paufanias Ill sliacorum a. Kaen fay nominat. Etc) 8 a? Kayl-l an la»)! M A" nmfiâau vopl Çow: 1:3 aiçxma rsga Tanguay. Œd quad 8c Appianus in Hifpanienfi eandcm Kzemm-ôy voeu, credo ad antiquam 15;- Tæenœi appellationem alludcns. siccnim prifcis tcmporibus numinata elfe dicitur, telle Strabon, Paufanfa, Mela, ac l linio, quinquam Silius Italius lib. 3. &diflinxit ûmulôcconfudit bis verfibus, i. 7) M5.» AacBw v. 8) M5: To». z) (fg fleâ rguj FOIN, 3;. drganrbonîdcat 4m41 Carne?! "peut. Re: pruvù fait humai diffluent sui fi rdem: dette: emenfiu beliger du", Anna: Tangfl wflahlàti enfui Pirate,

23 DE VITA» AUGUSTI. 75v à: »; ÉEeÀunSÉva 3jaav. impala; g duw v ÂWmvÊewîrÈ ranz?» aimud mv. Jar râpe 43,75 75; Jasmin. âge?! l ezïçoxov à «Écurierov, a) à Bpjquo ym r, duré Tl droqlvôpevovrai nuera-ra. a, style;- ye and Jmçqn a èro. à: un ràëv E K4. xqâo voç. recta-œ- MÈvJY, dwë En «in! à; 7M n u- 7&1) Katia-40 mi?! suiv m n c 3m3- Àotç, «:073; à"? prime-anion; and; 1 "ç êtaüçwç 1 çr-oîç 306A05; en: Ædflï. au»: É alfa 7571; Mou; wifi»; impeép me. Têmvfiav a une. e149?) yaç mmâo 5m e e n o, a a a. n u 755 mon Çw rouçav, à t a-rivera 574 dé BOÔÀGle noçâmes )" 706;- z aîurm ixia-flou,- erronévouç au gag à ënîîç ërlptupt yauç, arrimai! 73 à page!» x3775]? 952,1; t y ri Wild- Je 630; «ouïra. AXII. Haee afl: ou; à; 75j] Kaya- Jo m Kaû Catç, (à; Tonçjxçnfamm év- Tevfapmî. MAMË Je ruvemaüqetu, ai je" Juana tua-fac; gaffai, au- a (ou «me apçzban 70; 7mm ai à alumnat; wantmîç, ai 37m; n f 7 t I. 9) Mali m Saga-en. 4V l iwzuîeroyj Idem teflarurôzsueronîus hi: verbis, qu: illis qua: fupre am) i. coniunâa 1 Appelant film. (in coran fi," hinri: indx- flrùn. lndnfluam vocat quam Damafceuur t a-mm... Porto Oflavium hello Hifpanienfi interfuifle, 8: in courubcrnio Cetfarie militaire doccr Die lib. 43. in fine. a) ! T5 mus Roma ad fe veniltet, de induftria inter colloqucndum multa percunüarus en:. quo certius ingenium cius ex loraret. Cumque dcprehendj et 9) fufpicacem, exquifin judicil, fçrxnonis parcum, ut non mû maxrme convenientia refponderet, multo uam ante cum dilexit impen rus. Navigandum Çerat Carthaginem, præceptumque 0&3- vio fuerat, ut eandcm cum Ca:- fàre navem fervis quinque comitantibus afèendcret. Ille ve-à ro amicos tres infupc; intulit: timens ramon ne apud Cælàrem in culpam veniret eo nomine ; quod contra evcnit. Gavifilscnim cil hac ipfius in amicos fide, 8: probavit quod fineétatores a: &ionum fuarum habere vellet vil-os virtutis amantes, ac fic e- gregium fibi bonæ famæ commcatum in patria pararet. X11. Carthagînem ut venir C. Cælàr, vacare audicndis omninm defideriis cœpit. Plurimiea nim convenerant, alii ad dilèeptandas quas habebant controverfias, alii ob publica negotia, honnulli ctiam ut præmia accl-

24 16 (à 7a? Æ9Aœ 763v Mdeyyafiwe vav infesta, Æv arrime-v. b) JA- Mv TE iysya veç TÂEÎÇOI wvemads r au. rparpëçoua : le) 7.5 Katanga: m2 Munster peyaîàæ éynaq yœ Ia exauc- TEÇ. à déprava: 6039M. à à? 7:5- Tan ; TE, x9; dexâeîç un un ; mainte; s v Çauspçîî, T51 TE air-là ; drainage read- 7re,u. Ev êr alita ridape vooç Te m1 vrac rifla; du73v ûyvâflazç, Cœ- Tîgî TE vopuzcofloz. êvrsô Ssv ma- Aai ruoig feov macqua-l au aï; vraeis-av 525d 91051:4.st 75v "à, État»; ne: (yqu pmrœ, aï; itéra drogua. ab; à: u ç Âme); gigaaytv- méfia Te au: ça pæ axa! du; Te iprdrfiœ mçlàæv-sguritu, à du ëv ruâçe V7Eüfea-l (palme-w. drupe 1 Katia-æ; EÜÀd.... Dqfimt du pagina, membrane min: mm ex quaternion: à nefiia que ablata cl). X111. * * * yuça ümrci ra: 7rd:- Tçmg 5 75 yesvagm vorç mué-1cm; NIC. DAMASCENUS finement, au, aramov mon! roberomqa au «me; enrage. éd? (du raz damât! 711:3 3min]; r5- ela ç, Ëfw Km e a du?iàïw8:, 37s ynj-mv r& awra le ajeacle Maçxc Ms, au? êç CwŒeayeçaira à un, eôyêvmw km; l agneau aidai me? v 1 perent eorum quæ fortiter quique fecerant: etiam aliarurn provinciarum mâtures non pauci aderanr. Heic Saguntini graviter accufàti ad opem Détail confugiunt, qui corum caulàm fufccpit, optimeque egir in publico ad Cæfàrem. Evcntus judiciis is fuit. ut abfolverentur. dimifliquc domum hilares, film - mis laudibus tollerent uvenem falutis fuæ aué torcm. x eo o- mne hominum enus ad ipfius tutelam fe contu lt, quibus il]: fe utililïimum præbuit: bos criminibus libcrans: 2k in commendandis negotiis prudens animus. Cæfàr ipfè comperto, * ce k a: a: k i: t k à: R k k k k XIII. Fugiebat cbriolbs invenum cœtus, nequeconviviis ultra vef peram inrcreat. Ante decimam horam non cœnabat nifi apud Cælàrem, autphilippum. aur Marcellu m foforis (in: maritum, virum gravem &nobilitate inter Romanes emincntem: I mai-n en b) me). a?» 3mn] Legendum pute, a: âë mg) (En, 11mn ému». fed Tequenria prorfus corrupta funt, qua: quidem En: fanptorum codicum ope eeflitui par. fe nequaquam exiflimo, Ego ininterpretando knfum qualemcnnque cxpreflî, 10) Forte genouiywn

25 «giflai: in; Tu; 737 mais üàtxl ga ô- woaaîbai, du:.75 7:17; inlay; 3è:- Toi]; ce 73? pneu TaÎIrœ 71a) gaga c) 62:3 4-51; Qu a-ta); drodsâécfi auz dmæme çwm à» 2229m; édtiaa à 74.5 Bite 7mm: Ami fêta agi lué- ÀIÇ o ; KcâCaLe fuirai! n aëxë 6-, rama-ara, x94 8x. comme mou-rot: TWGÇ, dia? ré 3 51de (Lavoir..5va un! ôuu tu.) majttçav arcades dradâfaq. 353m3; à? par; 51749) roc-jury; ; êtaçâeîç, Ê, damé: 1-07; eu â wpa væç t a-509w, àmac Sazra eiçe rîç au) émûm jâein, mâcçmlze du) Maintien à! M7; &an wç w)- 1 ôv 65570:4 aima; En Xçfs vwv reddwv. (9:) m afficher draâæinvun 75; Tua 701c nunc JE Maïa": 75v anac r œv 1 07; giflant; &E myù Q5204; TE Kg) :5907;, 5m? angor s - yt vrro Jamai- XIV ,95] JE mana buirrê a l 1 au pan?! ÉASeîv à; 7b) me? : «a and. a: c riz and; Pape"; «gram», marna-e! «un? un: robât; ridât! «39 ;th à Atyo pev radia Ma- (je mac; (1)7 nouâaêæv à; DE VlTA AUGUSTI. I7 Verccundiam aliquis adolefcentiæ propriam putet, quod aliis virtutibus natura fe uentcm æ- tatem.dicavcrit. t illc eam pet omnem vitam retinuir, fa- &isque conflanrer tcftatus cit; Ncquctamob fànguinis conjunétioncm, quod plcrique arbitrabantur, quam 0b banc verc- I cundiam maximi illum fccit Cælàr. Conflitucrat quidemôc ante, cum adoptare, fed motuens ne tanra fpc elatus, quod folcnt qui in fumma folicitate educantur; àvirturc delèilcerct, vitamqucmutarct, arcanum tenuit hoc confilium. Teltamento i itur in momon ac familiam ut Æium adopravit 8c hercdem fecit, uadrantc tantumaliis amicis 8C civibus a lfignato, ut polka apparuit. XIV. Venia à Cæfàre accepta ut marron: fâlutarelicerct, Roma rn profcâus en. Occurrit illiad Janiculum cum multa minum turbajuvenis ille ui C. Marii filius 8c ab aliis dicc atur 8C agnofci talis volebat, habe- C V 1&0 C) E1 puni retînt tiv parlent»?. cho, peut? radian. l utopie. imide». Hum: antcm loeurn fic "tu: H. fait ventunlùn Va efiue 11m : huit mame o- ud convenir: 9514m, Gamin me." (sur. gainant bain: alèda (fi; 1nlnù) fin," fra l; t1];t,f45ù,3: i ffilntoldif 1nd visît. Pro s y Énochfufpicntnr idem Valefiuslegendum "s y (053 d) fait: Motels mai] Herophilus squatine medicus C. Mariumileptîes Col, "un: 11H

26 a me. DAMASCENUS ne» Mææâwj» Kg: mac www; and; rpomqœfaçy Tala Kæîœe&, et, margota: 07? T euyetmv. la; 11 pela: Arme rama-tv, 81 s 7 fading aideaqu uarœxlleôraos w Iâ alpe-ripa alitera, recoin-257:: au? Ira.769; c) 73 gagnage; TE (stellage.743 y: (du; vagiriean mon; 8&3 avoinai; leu. eç un a-uu range Üfl œvtlairu; t a-ridage figea"- ÀœBâv un; fla; 79 vs ou.kaja-açoe 7mm". à; yivauç ÇIw. rami dl: 57:11:70 encodai (et? en a-rwéwrwv oui-:55 WOÂITÔV m390- ju vwü 91m; » Magies... m5615; dt à tirade], dal? ytvapsvût: et acéra ri zen muta. Ta TE yaç œ- fflaèog af au; ruyyevm ev on. prix ; I a si», M; a. imine A aurê me: t v Mgr-égal, W575]! la). 16 ra dmil barque [écu-m pr0pin uas C.Çæfins mulieres, quæ te imomum ipfi de genere ferebant. Sed neque Atiam neque fororcm A- tlas permovere pomerat, ut m- fitmum in cognationern (barn admitterent. Fuerat cnim C. Marius conjunâus fanguine Cœlâri: [éd hic juvenis ad cum minime pertinebar. Oui tune cinâus multitudinc cum ad Oâaviurn acceflifret, hoc omni modo agcbat ut ejus fuffragio in nomen illud 8: jus gentis admit? teretur : idemïle magna (ludio ab eo contend Iant qui aderant cives Romani. in animo fuo perfuafi, hune vere Marii elfe filium. Perplexarcseratadvidendum Oâavio quid facere doberet. Ut cognatum fâlutare quem unde effet, non noverat, cui mater quod dicerct non mella- Sââw fibi vendicando in fe extulit, ut colonie vereranornm complures (le municipia fplendida collegiaque fer: omnia patronum cum adoprarcnt. Qinetiam cum C. un: Cn. Pompeio adolefccnte in Hifpania opprelto populum in hot. tos fuor admifillèt, proximoinrercolumnio pane pari fludio frequentiæ faluntns en. Cæterum decreto mon. extra ltaliam telegatus, pofl ejus necem in urbem rediit, 8c confiliumîntetficicndisenatus cepit, quo nomin: damnarus à Scrutin in camer: llrangulatus en. utfcribir Valerius Max. lib. 9. In Prologo lib. 116, Titi Livii. &apud Appianum lib 3. Civilium, initia, G.Amatins dicitur. Forte quia Grzcum ayons nomen in Latinam fpeeiem mutavent. (ajusdem meminit Cicem lib. I4.- Ep. 6. ad Atticum, 8c in Philippin a. e) neoc41r7sro ynig 1-3 yétqtj M9. 13 ys yû n? finie. C. Marius-VIL Cof in matrimouio habuetar luliam aviam Caji Galaxie, ex qua C. Marius jouie; m- rua en, ut mélo: en l lutarchus.

27 DE VITA mucusn 0ëo9wq 1 51 vaurien», à 13 au) au; ràïisêa Tôt "Arrêt!, datai; 7.-, (Il; aidât 5m pas-z;, vrombi aux;-. («au Âxev. draxoivenu 75v fifipa. Jiwrcipev&a 73v riflerez", on KaâCagtÎîy TE ys vavç mir-aï; 571m5» un), ri; yard Éçaçç rïç. rif:- fdflç ra 77;; 1 5ng mg. sa êta; :5; chabot: fluage", sa ? reg) si; ruyymiaç. 1 (si; si [est réa-am, :514;qu c696; me? m 0 95; 706; sa Jim; viciois; ng pérou; si 33 mi, aidât cuirai; sinua scandium 1755; aérât. bd? 1 55 peroâti ara? Ka; Tire-yvâvm mire WÆ IŒI que); cula-31, Moi n bic mugi cawas; Tl v dizain». faire; infâva-vç droituu i ne, m du: tu. cirre; 375M. 5m ma. a "à e a. ramper euh-ù J250 tri; alitiez. f; A batur, durom fane: repellere juvenem ô: faventem ipfi civium multitudinem,w pudoris maxime pleno, baud ma is expe- ditum. Ref ondet tan cm plaé cide cum à e amovens, C.Cælarcin elle eundem ée cricris fui 5: civitatis omnisque omnni imperii principem: ad cum - ire: 8c de cognationc documenta afferma Si ipfi fidem ejus rei faceret, candemtôt fibi 8C omnibus perfualàm fore. Sin, nihil fibi cum ipfo commercii. Interea vero dom C.Cæ[àr cognoviflct. neque adituturnifè ad ipfum, neque confiangumrratls jure uncæc quam ab 1 pr poftulare. cum tam provide refpondiflèt. à: quia erant,illutn laudabant.& juvenis i le non deltitit cum officii caul à domum usque prolèqui. XV. (Î; en: in" à; l élan, sur 11:76! and» à"; «Aime oiadgç «a? "7s remit, ne? th? dieu" ar x1 m cas-1m53 m ont avec ! «Man, ami» si la; rare au) cui- Tâç 75v immôv 74m; BéAçe Io in s agit à? miam U. cheap;- Cm à: 75 archet. du? rît 81-06)"; drodéuwraq Éva; 1 59 ramadan. KV. Domicilium autem fibi fumpfit Oâavius in vieinia Philippi ac matris. ac vix fine illis egit. nifi fi quando, &idtaro, æquales fuos convivio exciperet. Dum in Urbe verlàtur, àdsenatu Patriciis adfcriptus e. C2 on f). Ansehyflm in, 1; ,ny Anne arbis 709. Fabio ac Trebonio car. que anno julius Carat Patricia: allegit, telle Diane in lib. 43. inter quo: a: sentem OCtaviam magna vi retulit. ut ait Snetonius.

28 i o NIC. DAMASCENUS 0113m? 1(9) mana; Sobrium fuichconflatôctemà via; Ka; ne, scalpas-av 35 n xq L A- peratisfimi viâus Oâavium. Mi- A0 vuufiâea ow «du; ai 450m. s ar rum veto vclillud maxime,cujus élima; yole 3on à rugie iamïç, confcii gram ipfi familiares. An- 5o mima-a. tæpyôm ai ve m, (ç) no t0t0 m ca ætatc qua maxime rémv A: En uaëaàav a; Euruxâç, aî- laf civjunrjuvenes,præfërtimfor- Çôgaàüm w , 9m33; d un tunqty Venerc abfiinuit 8c voci ixu âa wgovaôv. ô: vmbus confillcns. PLIN lus Lib. VIL bifl. cap. 45. n DiVO quoquc Auguüo, quem univcrfà mortalitas in hac (feumati: humus) Ccnfura nuncupat, fidiligcnteræftimcntur cun- Cta, magna (buis humanæ rcpcriantur voluminà. chulfa in Mafiftcr io e uitum apud avunculum, 8c contra petitioncm cjus præatug Lepi us: profériptionis invidia, collegium in Triumwratu pcmmorum civium, nec æqua fàlœm portionc, fed præ viantonio: Philippenfi prælio morbus, fu a, 8: triduoin pa udelaœbræ ægrori: a: (ut fatcntur Agrippa a: æccnas) aquâ filbter cutcm fusâ turgidalatcra : naufra Sicula, &aüaibnquoqueinfpelunca occultatlo. Jam in nav 1 ga urgente hoflnum manu, reccs Proculcio mords admoræ: cura Pcrufinæ contentioni": f0 icitudo Martis Aâiaci: Pannonicis bellisruina à tutti: to: fcditioncs militum. rot and itesmorbi qorporis: mf peâamarccllivota. n- denda Agrippa: aglegatio, tories petitain ldüs vira, incufâræli - forum mortes., luétusquc non tantumorbitate triftes: adulterium filiæ, &confilia arricidæ palam faâa: contumcliofus privignineranis fècchus: a iud neptis adultcrium: junéta deindctotmala: inopia (tipcndii, rebelliqlllyrici, fervitiorum deleâus, juventutil penuria, pcflilcntia urbls, famesfitifqucltaliæ,deflinatîo cxfpi randi, &quatridui media major ars mortis in corpus récepta : juxta. hæc Variana cladcs, 8c majc atis cjus fœda fugillatio, abdicatio l oftumi A rippæ port adoptioncm, defidcnum poft relegationem, finde ufpicioinfabium, arcanorumquc prodltionem: bine nous 8: Tibcrii cogitationcs fuprcma ejus cura. In fumma. Dent me, cœlamquc, nefifio adc tus magis, anmcritus hærcde bonis Qui, i0 excefiît. CHRO-

29 . CHRONOLOGIA rau GtU STI, SlVE YXTA E1115 ET ms GESTE ANNORUM SERIE DISPOSITÆ. C 3 CHRO-

30 sa. I CHRONOLOGIA Ætas An: Ante AuGu- nus CHRIsjrx mati un. snnati CONSULES ROMANI ch Var- Æram 69 ton. z 63 M.Tullius Vulg. Ciccro. C. Antonius. Dia p edit. Wecbcl. Swtoniu: Augufio c. s. Plutdrcb. Charon: p Pliniu: VIH X. 39. Appùm. 2. Civil. p Cc (z D. Julius Silanus, L. LicininsMurcna. " Dia p. 47. Plurarcbu: (lit. p.867. Caton: minore 769. Appian.2.CiviI.p.4 o.. b M. Pupius ifo Calpurnianus, M. alerxus, 7 Mcffala Dingue. Cafir Niger. chello 641L C 3 S. Plis LMmmus,ŒCæcüius VIH. Metcllus 36. Ccler Dia). il. [tabula qucripr. p s 59 C. Julius Cæfàr,. Calpurnius Bibulus. Sam» Dia os. Appian. 2. Civil. p Cime in Pi on. c. l. v C. Julii Cïæfàris amicitia cum C11. Pompcjo, a: M. Cra (To, triumvi. ratus evcrtcndæ Rcip. Diop. 5 s A. Gabinius Paulus. Calpurnius Pifo Cæfonmus.. Dia p. 66. Cefùr. l. dt balla Gall.c.6. Gitan in Pifon. c. I. Placard ) Caton: minore A pian. z. Civil. p :7 P. Cam. Lentu us Spint cr,cæcüius Merd-. lus Ncpos, Diop. 93. Pinard). Œccrmp L. Marcius Philippus,Cn. Corncliuchntulus Marcellinus. Diop Plurmb. Cumminartp

31 AuGusrrn,3 Natus C. OcrAvms Cæpias 1X. Cal. 0&obrîs Sanaa. «p.4. qua die de Catjlinæ conjurationca barm- incuria Natus paullo ante Solis exomnn, omæ *)- regionc alntii ad capita bubula, Patte C. Oâavio. Matte Ath, qua: uliæ fororis C. Julü Cæfaris filia fait; 81mm. 4: Diop Thema nataliuum in numo cum nota fidcris Capricorni. Clrohu Parfum 4d Sam». c. 3. Thuriagug cognominatus, quod in regione magna: Græciæ Thurina pater Oétavius recens c0 nato advcrfus fizgitivos rem profpcre golfeur. 30:10". c. 7. Nutnmcntorüm cjus [nous in avdto finburbano juxta Vciitras. tcsuitqôuc. vicim tatem opinio rauquam ibi a: nanas fuifîct. 1.. o madiimuspatrcm oaavjum unifia 8mm. c. 3. v 7,: Marémm Philippùmhot arme Confitle mwirricum accxpnr. fi. u.. Vu t;. N51.:.5 7 3: " Aviam ) Videnmr falli, qui Volirris imam fü rùnntm v. C. "inca: de Lancy inhiflona Au- C zani Càlliçè çdiia Rotetodun..id9mdt. p. z. NM intente! quidcm dus & majores Velitris Volfcorum chime habituant, and: Velillis oriundmfl Dia maman:, Ted natale falun! Rama.

32 M Ætas Aucum nati 2 asept I; I4 An: nus 11C Ante CHRIsn nati Æram Vulgar. 5! f4 si 5: CHRONOLOGIA consumas ROMANI. Poil: aliquot dicrum interregnum Cu. Pompejus Magnus Il. M. Licinius Omaha. - Dia). tor. Cajàr. 1V. I. de balla Gall. 17:0er I I ; 46. Affim: Partbic. p E! 2. Civil. pag P Mu VIH. 7. Hifi. Plurarcb.Catw mi-.mep Adorva vira Virgilii &c. L.DomitiusAhenobarbus,Appius Claudius Pulchcr. ü Diop. In. Cc mv. l. dgkllogall. Anarchia.Vi"x optima menfè. 2 CnÏaIIDOmitius Calviuus, M. Valerius Maf- r 2. Dia). na Plurmbm Caton: Minore m. 7 S 2. Appianw 2. Civil en. Pom jus Magnus fii.3folus, adlèito, dcinde. Cæcilio Mctcllo Scipione, Naljcæ F. foccro fuo. Diop Appùn.2.. W «bila. Scipio appelluur. [7:11:qu H M. Claudius Marcellus, Servius Sulpicius Rufus. Diop.14s. Api" L. Æmilius Paulus. Claudius Marcellus. Dio,.150. lippian.p Pli». I I. 56. H139. Corn. Lentulus Crufcellus. C. ClaudiusMar. cellas M. F. - ;. En p. 152., Maïa: Il Pinard. Antonio p.918. Appian.p.448. Cafar de bdlv. Ciu lilibj. ac » Initium belli Civilis. Julius-Carlin: profcaus Hifbaniam Di- * «Stator

33 . V V g; Aviam Julian! amifit. 6c dcfunaam laudavit pro Concione, Ni» 94:»quan fupra p " i W93 à parontibus in rus avitum. Hic..anfifimn fig" p. 5. l D I Rama:

34 au CHRONQGRA PHIA Ætas Kn- Ante Aucu- nus OHMau nazi en nati,consules ROMANI. zssept. æram valsait. &ator Romæ renuncîatur à M. Lepido Prætore. thtr Il déballq Civili, Dia p C. Ah autumno hujus anni, initium Æræ Cæfim anæ Antioctînæ. Vide Emimtifl. Hem. Nmfium de [gava-bi: financeraient» Di. 3. c.4.. 1; 7C6 48 C. Julius Cæfàr Il. P. Servilius Ifàuricus. Dia Appian. p.457. PugnaPharfalica. qua vi s Pompcjus Magnus circa Idus Julias. Dia p Bellum Alexandrinum. Dia p zoo. Hirfim de balla Alex C.Julius Cæfar [ècundum Diétator cum Mal; -. uflgiflro Equitum M.Antonio. Diap S 6H Çonfiales a 0;,Fufius Calenus, P. Vatinius. Dia p V Initium Epochæ Cæfàreæ à Calendis januariis huius Anni, exfmtmtia V. C. Philippi à Turf: 1d manummta un. Antiiparn I. t. 8. Bellum contra Pharnaccm. Dia p Bellum Africanum. Dia p. 2:1. Hirriu: de billa Afi C. Julius Cæfar HI. M. Æmilius Lepidus. Dia p. 214, Plutarcb. Antania p Diâatura te m a Cæfarîs, magiftro Equitum eodem Lepido. 3011:1qu Africanum perpetratum. Diop Hiniu: de MI. C. canât):.cælàris triumphi, Dia 1) Bellum

35 nuousn. W I a a, I Romæ reddiito. 8c to am virilem *) fumenti, filpmp.5. son". :512. s. tunica Inti c ayi refuta ex utraque arte ad pedes decidu, quod fuere. un interpretarentur. uturum. ut isordo cujus mfigne id e et, quandoqueei fubjicerctur. id.c.94.. PONTIFEX populi fuffiagiis cooptaturinlocum L.Domi:ü Abenobarbi. feriarum Laflamm. façrapjjeq. fugua p Præfcâus * F fil w chulfàminmagiflerioequitum paflùs apud avunculum Cæfàrem, contra petinonçrn ejus prælato Lepido. Plin. V : juan u 4. A. Agrippa: fi-atrem captivum liberat, chue acniam à Cæfare impetrat. Nia. Damafmm flip" p. 9. l A cirière filii imita:- amams militaribusdonis triumpho filins A , g. frlcano Ù De sur: (cg: vivifia &tîrociuii Romani mafereldu: vit 4061m; fleurit!!! Dadwellum præleflîone quint: Cambdeniana.

36 n CHRONOGR API-HA. Ætas An- Ante AUGu- nus CHRIsn mati DE. amati. CONSULES ROMANI, 238ept. Vulgar. Æram v. Bellum Hif nienfè contra Cn.Po in!!! Ma i F. Dia p PaHirtimda balla Kif). me, C. Julius Cæfàr 1V. fine Collega. Appm. 2. Idem GMP- quartum Diâator, 495- Diop.z36. Magi-,2. flro Equitum Oâaviano. Appian.p.531. SufFeCti Confulcs OJhbius Maximus. C.. Trebonius. Diap Fabio prid. Kal.Januar. mprtuo filffcâlis in paucas boras C. Camm us. Dia p flirt. V ". c.76. Tait Il]. 32. Hifio 5C6.. m3.. primus Iulianæ correâionis. cniforin. a CJulius Cæfar V. 8: M. Antonius. Dia p zinnia» ; Plutarrb. d ironie p.921. Dum quintum Diâator Cæfar bellum parut in Dacas Gerasà-I que& Parthos. interficimr à conjuratis in Curia Idibus Mardis, Diap rsvetan.au ujta c. s. &c. Sulfeâus poll Cæ rem interfectum P. 19

37 AUGUSTI. a, fricano donatur 8c triumplnantis currum-equo lèguitùr. id. r5 Sacra». c Græcis ludis in dedicatione fori Cæfaris habiris præfidet. film: p. u. n., I.- J Cæfarem in Hifpaniam fubl ecutus approbat il]! morum mdolem lbperitincris induftriarn. fitprap. 13.feg. Surfant. s. Saguntinorum caufàm Carrhagine *) agit apud Cælàrem. fiipm a. 16. Pari-lofs adfcribirur. Nic.Damafimu:, fianthg. A MAGlSÏER Eoyvlïl1Mcreatus in annum. Appian.2.*Civil.p. 53:. Dcfiaonfaipfi 8ER llia P. Servilii Ifaurici filia, qua tamen non cit Apolloniam urus. præmilïus d une». à Cæfàre leej. Il Dia p radé)». - au: n au; «biogène: «ni woàéuia. Il pian (tudiis vacavir. Sana». a. 8. duéio recala": Apollo oro ergameno. id. a. 89. Theogcnern,Mathcmancum ibi coufuluit cum Agrippa. Mm "1 94. Annus Julianue - 1,. 5. Adopltus à Julia Cælàrc 8: lucres f criprus. Nia. panifia». Mm pi! 7. D 3 0- ) Carthagînem "liftai: intellige, mm Africain adiin e oaavianum negar 3ntonms cap. 47: a

38 50 CHRONOGRAPHIA films An- Ante AuGu- nus CHRIsrpnati u.c. snnari CONSULES ROMMsUo zssepr. Æram Vulgar Cam. Dolabella. Diop Plin.II. 31. l au: lapi: in barri: Calatianù. Julius meulis diâus pro Ogintili. Dia p ijôriar. a : 43 A.Hirrius, C. Vibîus Paula. Dia p Utrlsguc in rælio occifis fulfeéti C. Julius ælàr. ivif.0&avianus 8:chdius. Dia p. 3 zo. Pedio mortuo &Oâaviano [a abdicante iterum fulïeôti a C. Carrinas, P. Ventidius. Marmar Amynm. U Calatianum. Ilppian :51. p : M. Æmilius Lepidus Il. Munatius Dlancus. 4 Dia p Sacra". Tian. a. 5. Pli". Il. 3 r. Hijl. Ü tabula Calatiana. I 1 2 2

39 Annus Julianus - AUGUSTI. a! a Romam poli illum occifum venir Saeton. :. 10. circula ad [peciem cœleftis arcus folcm ambrentc. Sanaa. a Cæfàrjs. que nomen allumfit. i4. a. 10. Dia arguai). 53 2, Tri. bunatum petcns cum ferret repul am, ad primates [è contulit. Svatpn. a. 10. Diap. 272.». Ludos vié toriæ Cælàris cdit. Sanaa-c. Io. 8c 5s. t Statuam Julii Cæfiiris æream cum [talla fupra caput in chcris templopofuit. Dia p Exercitum privato Confilioëc pnvataunpcnlà c0mparat. Maman Mil". Dia p. 271.fcq Pulcherrimis decretis ac (lama orneras à Senatu, Dia p Vel- kj. Il t. ô: Prætor fuadentc Ciccrone minus cum (TOIT. advcrfus MLAntouiumAiberat D. Brutum, M. Antonium ad Murinam tondit, &cum uterque Goulu], Hirtius in acic, Paula exvulnere pcriicht, exercitum l olus duxit, 8c non habita fatis ratione cjusà Sonatu, caulîam Optimatum defcruir. 32mm. Pica, up. iâoriam 12.. Mutinenfem. Diap.317. XVIII. April. r primum diflus àmi- i l f lltibuâ IMPERAÏOR. Vida Madialaibi manif-mata p. il. a - PRIMUS CONSULAÏUS die XlX.Sexu lis. Diop Plutarcb. Cic. p WIlej. Il. 65. Simone. 26. Augurium ca picnti X11. fèvultures ut pridem Romulo ollcnderunt. id.c Mortua Aria Mater. Smart. c. 6L Dia p TRIUMVIRATUS Reip. conflitueudæ V. K31. Decemb. inita cum M. Antonio &M. Æmilio Lepido concordia. Dia p Annus Tri- CLAUDIAM Fulviæ M. Antonii coniugis ex umviratus priorc marito P. Clodio filiam duxit uxorem x vix dum uubilem, repudiata Servilia. Sw- - tan. cap. 62. Tabulæ

40 x g. CHRONOGRAPHIA Ætas An- Ante AuGu- nus CHRIsTInati 11C. snnati, CONSULES ROMANI. 238ept. Var- Æram. ton. Vulgar. l : L. Antonius M. F. P. Servilius Varia Hauricus.. a j Dia la N. Domittus, C. Afinius. Tabula ColafimMp- - pian.p r 7x4. 4o Cu. Domitius Calvinus Il. C. Afinlus Pollio. -. Sufïeéti L. Cornelius Balbus, P. Canidius Cralrus. - Dia p tabula Colotianl. Salvidienus C03. defignatus [cd polka jugulatus. Dia 1) l M I L..Marcius (allporcius) Cenlorinusgc.Cal; vifius Sabinus. Diap.377. A i i.jn l l if

41 Annus Triumviratus An- Julia-, nus W.-.Auousn. a I C n Tabula: prolcriptionis pecuniarum. mon; 36. ÆërOtat Dyrrhachu. Dia.348. l Be lum advetfus Gallium Brutum. Dia p.3 38.fq. IMP. C08.. Repudiat CLODIAM adhuc virginem. Sanaa. a Dia fq. IMP. cos. L. Antonium Pcrufia capta üncit 8: in deditio-. I accipit. Dia p.365. Sacra». a. I4. Ducit SCRIBONIAM, fororem L. Scribonil LibOnis, qui Sexti Pompeji foccr crat. Dia Pro catis ell- in Gant-anar Dia p PollFulviæ mortcm cum M.Antonio ejus mati- 1 to in gratiam redit. Dia p va1»: foâgrcméiuic colloca t. ma rito priore fun o. Dia. 5.. IMP. C0... P37 [q.. Calendis ujus anni barbam primum polira. Dia p AUGURATÜM hoc tcmpore vidctur acce file de quo apud Goltzium. in Augullo, tabula fècunda nuruus: - C. CÆSAR DIV! JULll F. IMP. AUGUR. PONT. [IL VlR R. P. C. Re Udiat SCRIBONIAM, ex qua filiatn JUle M mode fulèepcrat. Dia fg Sanaa. - 5?. 620, Pax cum Sexto P0mpcjo. Dia p

42 .34,. CHRONOGRAPHLA Ætas. An- Ante AuGu- nus ÜCHR«[-., -., su mati un. snnatl CONSULES ROMANI, 238cm. Var- Æram- l * ton. Vulgar sa Ap. Claudius Pulcher,.C. Nathanuc h - n Flaccus. D ;4Of-..25 " , M. Vipfànîus Agri pa, L. CahidîusGallin 3 Diop. 87. Jgfeph.XIV.zS, I Suff cûus,. Statüigs,Iaurlus. o L. GcÈliusPoplicola, M. Cocœjus Nerval; - - in Sufi eaî;.munatius Plancus Il. P. Sulpicius Ogirinus.. C. Vibiuq *).Rufinus L. C ormficms Nepos, 86x, PompciusSext. Dia] ; - v - 2 i ) Mondain Imam amie T. XVIII. p.79. kg. 9 k l HL. A!

43 Annus Triumvir. Julianus rams An-.nus-.10 I I.. AUGUSÎLË à: 5 Ducit IMP.!I. LIVIAM *) Drufillam, C03. filiamlivii n. Brun, conjugcm Ti. Claudü Ncronis, prægnantcm. Dia Po. chcho confirmat rcgnum qui in Hlfpania Bogudcm viccrat, qusque rognum occupavctat.- Dia p Men: proditione probata bellum advcrfùs Scx. Pompejum reparat. Bief. 3 85h. W0 Baryum nu Pompejum I. Agri pæ opera vinât in mari Siculo. Diop qui Sextus pofica in fuga interfcâus parût. id. p CM" uam: ingohzii Auguflo :45. XXI X. q.» Urugu- In Panna :jmdmgw Goltzii W401. f chidum excrcitu 8C auâoritate fpoliat, relegaç. quc,circcjos. Swtan.c.16. Diop.399. Pontifi- - catum ramenmaximum me wvo fulèipcre, renaît ) IMP. Inter plura honorifice Il, C08. ipfi decrqta, - tribunorum plcbis inviolabilitas. hip. qu.. Au rum numerum auxit. Diap. 401; 1M. 1H. C08. - Sicilialfi petit atquc inde revu-fus bellum ara: in Salaflbs,TauriIëos, Liburnosquc 6c apyçles.. Dia.412. Hlsquc v in]: Pannonios. MP413. E ) En mater Druû a: Tibcrii IMP. «a: [un lingam moflent fulia 44:99, obiit - Allant. mais LXXXVI dccimo quinto pofl marinant extinflum mon. D10 p, a: l. Addc Triflanum T. x. p fg. &Segvicfium in vitig uxorum lmpexatorum primorum duodecim. Gallice dm; l air. 171:.Amfhnl, n.

44 36 Ætas An- Ante Aucu- nus Cm:- srmati l1.c. srlpati 233ch Var- Æram a!.32 ton. Vulgar. 72: CHBÔNOGRKPHIA. CONSULÈS ROMANL. M.Antonîuslï. LScribonîusLibo. Dia ASufïcâus atim Gai. Januariis Sempronius. Atratinus. Ex Kal. JuI.Pau1us Æmilius chidus, ( Dia p. 416.) 6c C. Mrmmius; Ex Kal. Nov. M. Hercnnius. U Imp. Cæfàr Il. Volçatius Tullus Suchâus fiatim Dia Kàl. ]an. p. P. Antrenius 4 1 PætuS. 7., Kal. Mai.L.Flavius -Kal.JpJ. M. Attilius Aviola, C. Fontejus Caplto K31. Sept. L. Vinucîus. Kal. 0&ob. L. Laronius. Infcript. Gram; L.Çfiuvio dams fimul Confulatus ab Auto-- nia &adcmtus. Dia p.41 s. Cn. Domitius Ænobarbüs, C. Solfius Dia p. 41 9; Swton. c. I 7. Ex K3]. Jul. L. Cornalius. Ex K31. Nov. M. Valetius Imp. Cæfàr 1H. M. Mcflàla Corvinus, l Dia p a! delmtflala Tibullu: 1V. 1. Ex Kal Maii M. Titius fig....ex Kal. Oâobr. Cu. Pompejus..33

45 Anpus Triùmvio. Julia- rams Anna: au:. z O AUGUSTI. V., 37 n 9 IMP. Ex vianda HI. advcrfùs C08. Dalmatas reverfus I. Romain. Dia.p Sveton.:c. 2o. lippu». Ilfyric. Triumphus Dalmatiens. Svcton. c * Io IMP. HI. C05. Il. Boccho defumîto. Mauritaniam Cæfàricnfcm provincüs Romanis adfcripfit. Dia p.417. Ex manubiis Dalmatanum condidit Bibliothccam 0&avianam, portieusquc. 80mn. «p.19. Diop M u IMP. HI. C05. Il.. OCTAVIA Cæfàris foror repudiaturà M. Antonio, 6c bellum adverfus Cæfarcm fufcipitur. Dia p , I u IMP. IV. cos. m. l : PUGNA,ACTIACA vieil: M.AntoniumCæfàr Scpt. Dia p.442; i I RegGræciæ- 8c Afiæ confinait. Athcnis myth-. rus Ccrcns 8c Profèrpinæ mimas. Diap Surin. c ,.

46 33 CHRONOG-RAPHIA Ætas An- Ante AuGu- srtnati 11C. snnau nus CoNSULEs CERF-- ROMANI,. 238cpt. Var- Æram - ton. Vujgar a 3o Imp. Cæf ar 1V. M. Licinius Craflbsk. Dioî. 44s.. Ex K31. Ju. C. Antifhus Vetcr. Ex Id. Scpt.M. Tullius Cicero M;F. Plutarcb. Gap Pli». XXII. 6. Apfiiu.,. 619., Diapag h Kalz Nov. L. Sænius; 54 72,5 29 Imp. Cæfar. V. Sex. Apulcjus;.» Dm p Ex Kal. gui. Pomus Valcrius Mcflàla. Dia p x i: 7m a] Imam v1. M. Vipfanius Agrippa n; 0 Dia p. 496, 36

47 Annus Annus Julia: Impenua rii AUGUSTI. q v a. l6 1.7 IMP. V. C09. 1V; -., o- b.reverfus in Italiam: moxiterum contendit in i i Afiam 5: inde in Ægyptuin. Diap.446. quam capta Kal. Scxtilibus *) Alexandria redegitin potcfiatem, Antoniumquc 8c Cleopatram ad ncccm compuiit Dia p fq. Simon. a. 17. Ægyptus in Provinciæ formam ab ce redaâa. Res Dia Pa arum. compofitæ , Dia p. 4ç6. q Ludi Aéiiaci quinquennales infiituti, varia in honorcm Cæfàris dccrcta. Dia p.457. fg. IMP. VI. VII. C08. V. Calendis Jan. jure jurande omnia ejus A&a con-. confirmata ab omnibus drdinibus. Diap.457 Janus clauf us. Dia.p.457. Conficr uam: apud Galzx um mailla LVII. je. Maflani tamplum 3471i CHri- - fla nqfimu rcithum Retard p.60. Patriciorum numerum auxit. Marmar daignai. Trevnros Dia-p. 8: Germanos 494. vicit par.. Nomum Gallum: Cantabros, Vaccæos Aflurcsquc per Statiiium Taurum. Dia p. 457 Trcs triumphos agit, de viétis Galliæ 8: Gel-ma. nia: populis, de pugna Aâiacn, a: fubaétaægypto Div» 459. IMP. VIL COS. VI. v. Ccnfum egit, colle am.agrippa. Lufirurnquc fecit&senatum cgit.marmar.ancyi-, Dia.494. PRINCEPS SENATÜS,,Cæfar appel atus. Dia p l9 ) Vide tamen qu: notai V; C.]oannes Malfon lib. de [ni temple claufo p. me. feq. à in vin Bondi pag. :

48 40 CHRONOGRAPHIA Ætas An- Ante AuGu- nus Cam.- snnati DE. srinati CONSULES ROMAN]. 238cm. Var- Æram l ton. Vulgar. 36 p 721 a7 Imp. Cæiàr VIL M. Vipiânius Agrippa m. * Diap Infm tioip Ici: M. A- grippa L.F. C S. tcrtium.fccit. I Imp. Cæfiir Auguiius VIH. T. Statiiius Taurus. Dia] sa Imp. Cæfar Auguflus 1X. M. Iunîus Silanus.. V Diap ;o- 24 Iinp. Cæfar. Auguitus X. C..Norbanuc Flaccus. l Dia p. 51;. 4o

49 Anpus Annus Juha- lrppcf nus m AUGUSTI. * 4g K l 19. a IMP. VIL C08. V11.. Dcrcddcnda ch.cogitavit. Diop mm fvadentcagnppa, id.p.463..mæccnate difvadcntc,p. 473.fq. cujus confihum Cæfàr cft feeutus.p.495.fq. I. Provincias populo reddldlt. Ovid. 1. F41M 539 AUG Dia STI nomma Cæfàri tribumm fig. 16. Kal. Fcbr. Dia p Aimant inde banc Augufla-. num primum appeau Cmforinu; o Profcâus in Gallias, bellum m Britanmam translaturus. Dia]. su. PRIMI DEGENNALIS IMPERH ab Augufto. fufcc ri initium. Diop IMP. V1. COS. VIH. Bellum contra Cantabros, 6c Afiures gercndum fulècpit. Diop mm. a. 20. in 6 IMP. VIH. C108. 1X. Janum focundo claufit poil: finitum bellum Cantabricum. Diap Ad hoc bellum usque perduâi commenta-il quos de vita fixa Augufius compofuit. 30mn. c. s 5. Gallogræcia 8c Lycaonia Provinciis Romani: ab ce adfcriptæ. Dia JULIAM filiam collocat ARCELLO Oâaviæ. fororis filio. Div p. 51;. n 7 IMP. VIH. cos. x.. [A L ibus folqtus, folenni Smatus decreto Auguus. Ding: 516. Proconfularc Impcrium perpetuum en tributum F 2 3

50 43 Ætas An- Ante I CHRONÔGRAPHIA Aucu- m nat i snnati nus - - Cmu- CONSULES VROMANI. asscpt. Var- æram ton. vulgar st 23 Imp. CælàrAuguftus XI. 6c in A..Terentii Varronis Murcnæmortui locum C.Calpurnius Pifo Dia p Suffcâus, L. Scflius. Diop :2 M. Clauqius Marbcllus. Æfcrninus, L. Arrunuus. Dia). 521i il M. Lollius initia annifolus,dcinde çum eo (LLepidus. - Diop Horar. lib. 1. Epiflun. v. ult. Collegam Lepidum que duxü Lolh u: 4mm. 43

51 Annus Annus Julia- lippenns ni AUGusn.. a :3 3 IMP. VH1. C08. XI.. a. * Gravi morbo levatus la!) Antonio Mura. Dia. 5 l 7- ÏRfBUNlTIA POTESTAS perpetua ab c0 fu- Ièepta die 27. Junii. Dia 513. f Svnan. a. 28. Norifii Cmatap. szîmnp Nu- - mi apud Galtzium un]. X11I. feq. Sororis filium gencrumquc MARCELLUM a-. mifit. Diap ,Laudavin cum pro fumera. Diap.517. Sema! 1.Æmid.zu a 9 IMP. VIH. C03. XI. TRIE. POT. I. 8c à 27. Junii Il. Diétator ac Cenfor perpctuus diâus, utrumquc reçufavit. Svmn c. 5:. Dia p. 5:1. Parmi: Cgepionis adverfus cum conjuratio comprcfla. Dia p feq. Cyprus a: Gallia Narbonenfis Provinciæ papa. Io abaugufto œdditæ. Diap Profçâus insiçüiam, rebus per varias Provincxas confiituendis. Dia p V 2.5 la IMP. VIII. C08. XI. TRIB. POT. Il. HI. JULIAN! collocat AGRIPPÆ, præfçâo Urbis confiture, à quo Max-cella repudlatur. Dia J"!-!255. I 5 Profcâus m Syriam. Dia pag Straba XVII Y 1 Signe militaria cum ca tivis Romanîs â Parthomm Rage Phraatc cm ramifia. Marmar Anglun. Dia p F a.. 26

52 4:4 CHRONOGRAPHIÂ Ætas An- Ante AuGu- nus CHRIs-n nati u.c. amati CONSULES ÆOMANI 258cm. ton. Vulgar. Var- - Ærarn f M. Apulcius, P. Sinus Nana.. Dia p " I9 C. Sentius Saturninus, L. Lucretius Cinna Vifpalio, five chpillo. Dia p Auéîar Vin lârgilii: Hierau. in 01mm marte»: Pacte commentant. Ex Kal. J01. M. Vinucius Vipfanius Agrippa i: Cn.Comelius Lentulus. P. Comclius Len. talus Marcçllinus Dia p Maman daman f7) C. Fumius, C. Junîus Silanus. Dia) Cmfarin. a. 17. à 47.

53 Annus Annus. Julia-4 lippenus m nucusn., t 4s 26 1 l I3,.114 IMP. 1x. cos. x1. mm. POT. m. 1v. 4 Armeniæ minori Archclaum, majoritigranem dat chem : Variaquc alia maximîmomcntl in Oriente confiitult. Dx ap Indorum 8c Scytharum ad Auguflumlcgatio- * ms. Dia) Natus ex Agrippa a: Julia CA 1115 *) Cærar. Dia p IMP. 1X. COS. XI. TRIE. POT. 1V. V. Pofl: Augufti reditum in Urbcm, Fortunæ recluci ara confècrata, celebrataque Augufiaha. Dia p Magiftcr morum per quinqua aunas confluatus. Dia L636? Augulças pro arbitrio [âneiendn potcfias c1 decreta. Dia p IMP. 1X. C08. XI. TRlB. POT. V. V1. Scnatorum deleâum itcrum infiituit. I Diapag Svatan.c.55. SECUNDI DECENNALIS IMPERII initium. Prætcr Dia malta alia p. legcm tulit de maritandis n ordinibus. Dia Mo». a IMP. 1X. C08. l. TRIE. POT. Vl. VU. 7 LUÇIUS Cæfàr ex Agrippa 8c Julia natus 8C fiaumpum Ca je ab avo Auguflo adoptatus 3.Kal. LUDI Ma]. SÆCUËARES Dia reüituti ac.533. celebrati. Dia.. p. 53;. Harnfii Carmen famine. Paru: Taflimu damnajkadan, Tarnaai , UT. VIII.tba- F 3 [kari ) Caiî pmnomen ab Auguflo in adoption: acccpit, ante: 10mn": «au: Marcus. a Vide Norifii Cenotaph. filin. p. 84.

54 46. CHRONOGRAPHIA Ætas An- Ante AuGu- nus Cmu- 5T! ËSSrèptt ac. Var- Æram ulc. CONSULES sttnati ROMANL I... ton. Vulgar L. Damitîus Ænobarbus. P. Cornelîus z Selplo. Dia Suffeâus. Turin: Rufus., t5- M. Drufus Libo, LCaIpurnius P110. Dia 174g D 49 - ne I4 M. Licinius Craflbs.Cn. Cornalius Lent!)- lus Aqgur. Diap Maman daigna. 50

55 .Îmms Annus Julia-a Impenus AUGUSTÏ. 47 fiuri Amiq. Rem. Graviani. 30. Mafia» in Harnii vira aléa. Rama s. 3o x; IMP.!. cos. x1. IRIB. POT. VIL VIIII. Prochtus in Galltam. Dia p Tibcrio fècum accepto, mifl oquc in Syrigm Agrippa c pitoma lib. CXXXIV: Cofivcntum Narbonc agit, cenfu à tribus Gallüs, quas Cæfâr pater viccrat, aâo. Livii E- Gentes Alpinæ par P. Silium fubaâæ. Dia p.534 Sedati tumultus in Dalmatia 8c Hifpania. Beflî domiti à M. LoHio. Dia p Sauromatæ viâi pet C. Lucium. id. p Adverfus Thracas 5 Baflarnas, Mœfos miffus M. CraIÎus. 1m; W: lia. CXXXIV. CXXXV. Bellum admît-fils Hifpanos ipfè geffit. id. 31 I6 IMP. 1X. C08. XI. TRIE. POT. VIH. 1X.., Drufus Tiberms ne cum cxercitu miflî in Rhæ- - tos ac Vindchcos. Diopag a Muffin in vint Harniip , 32. I x7 IMP. 1X. C08. XI. TRIE. POT. 1X. X. Urbc abfiait Au guflus rçbus Gallicis. Germanicis, H inanicisquc conflltucndis intentus 8: Coloniis condcndis in Gallia atquc Hif ania. Pannonii rebellantcs in ordincm r &i. Dia Mg Bolporagl pet Agrippa!!! par *) 8c Polcmoni traditx. Dia p. 53 s. 33 I ) Ah hac vi âorî: înîrîm à: Amafianomm, ut notavît Nie. Tcînardus de w - mil Commodi p, 57..

56 i 4s I CHRONOGRAPHIA airas An- Ante AuGu- nus CHRI- 8T1 nati u.c. snnati I CONSULES ROMANI 238cpt. ton. Vulgar. Var- Æram. f0 74x 13 Ti.Claudius Nero. P.Œfintüius Varus. Dia p fg. z n. 8 M. Valerius Mcffala Barbatus, P. Sulpicius i szrinius. MŒIDiap.54l. rac a. mon â. e RlÊu& uo u c us C Valgzus *) Valgio C. Caninius Rebulus u PaqusFabius Maximus, QÆliusTubcro. a Diap Plin. VIH. 18. x, 53 J) De hui": C Valgii imperfeflo Volumine ad Augnflnm, Plînius XXV. 3. Plan de ipfo Valgio clegantiffimusbiockhufius ad Tibulli W. l. 18

57 Annus Annus. Julia- Impe- AUGUSTI;. 4, IMP. 1X. C03. XI. TRIB. POT. X. X1. Ludi votivi pro redira Augufti faâi. l ealnfiria ptio apud 6mm.. XI. 2. Romam rcvcrfus uguflcus Drufo in Germania reliâo. Diop Dcleétus Scnatorum habitus teftia vice. zdiopag Sueurs. a PONTIFEX MAXIMUS in locum chididcfunai cooptatus. Dia.540. Sima». c. 31. Rhætiam pchrufum Tibcrium privngnos domuit. Liwï itamlib. CXXXVI.. IMP PONTIF. MAX. TRIE. POT. AGRIPPAM h Il. gencrum x expannonica I expcditionc rcvcrfum 8c annum quinquagcfimum primuzp agentcm dcfunâumquc m Campania amxfit circa XX. diem Mardi, Dia 124g p on) vitæ Hornii.. Fdxam fllam reliâtam ab Agrippa viduam def pondit TIBERIO privigno. Diapag mm. c.6. Ma ifter morum ira-nm in quinquennium con-. 1tptus. Diop Scordlfcos Pannoniis vicinos pet Tiberium vicit. IMP. Dis? 1. XÎL C XI. PONTIF.. l ymax. TRIE., POT. X11. X germanorum po ulos per Druiüm, Dz op544. Livii Epirome li.cxxxvii. Dalmatas ac Panv nonios par Tibcrium coërcuit. Diopag. 54;. Epitome Livii Iib.CXXXIX. Thraces. Gctas 8: Danubü accolas vicit pet La DE: P0 6

58 ,0 CHRONOGRAPHIA Ætas An- Ante Aucu- nus CHRI- STInati llc. amati CONSULES ROMANI. asscpt. Var- Æram ton. Vulgar. 1 a 744 Io Julius Antonin: OJabius Africanus Svetanfllaudia cap). X à j Claudîus Ncro Dmfizs, T.Qgin&ius Crifpimus. P Dia pdg. plus. 5;]; Injmptio venu W Bofmkm T. sua. 7o C. Marcius Ccnforinus. C. Afinius Gallus Dia pag. S 5 I. Soma. vin Horatii quipo]! Maman» 27. Nov. bac Anna, quinqua- K gaffa" [eptimo aratùfim, efl marna: h-. 1 «de plus nunc-tapant. 56

59 A - Aucusnl n. Julia- Annus kope- Annus. - nus rit 36 1; IMP. X11. C05. X1..PONÏ1F. MAX. TRIE. POT. X111. X1V. Gctas Dacosquc Iflmm frigore concrctum transgrcflbs. nec non Dalmatas rebellantcs domuit chiberium. Diopag.546. Per Dru um Cattos. Chcrufcos, Tcnchthcros æ lies ne Germaniæ populos. ide! Epitom Livii A lib. XXXVIII. CXXXIX. -. TIBERIO fi1iam JULIAM jungit matrimonioà, I Dia p.. 1 OCTAVIÆ forori dcfunâæ honores manne: tribuit. Svnm.c.6x. Diapag.546. Liviiepitm lib.cxxxviii. Anne) hoc labentc,iani templum tertioôc ultimo claufum abau o. Vudefl.Mmlihumdc. bugggummafi. 3. c.8. 50mm Horatii 1; a: IMP. Il. C08. XI. PONDF. MAX. TRIE. POT.X1V. XV. DRUSUM rivi num aminît. mortuum in Germania 1. là]. laudatque to fouet-e. Dia png. 548.fiq. Epimne Livü ibro : ultimo qui in bac tarzan dcjùnit. sa 23 lmp.ix1v. CO. X1. FONTE. MAX. IRIB. POT. XV. XVI. Pchibcrium fubigitsvchsflansf crtq gingalliam 8: Sicambros ad incitas redigit. Dia p. 551 fg. Luftrum [blus facit. ermor. Angran. Annum ordinat, &menfcm Scxtilem è fuo conominc AUGUSIUM nuncupat. Svnm.t.3 1. Dia p Anne labcntc, Mæccnatcm amuît. Dia pag C. Patio dlbiammtu: degii: Mu: in abîma Mac:- nm. G z 39

60 5: CHRONOGRAPHIA Ætas An- Ante AuGu- nus Cam: s11 nati 11C. srrnan CONSULES ROMANI. :5Sept. Var- Æram ton. Vulgar.., T1. Claqdnus Nero ILCn.Ca1purnius Pifo Il. Dtop D. Lælius Balbus. C. VeterAntiftius. I Diop.ff4.1 Marmor mugira». Magma: bine in Diane, bina: tuque 4d A. me " si! 749 3j "Imp. Cæfir Augufiùs x11. L. Sylla o- 4. C. Calvîfius Sabinus Il. L. PafIîenus Rufus Mentor Ancyran. Infnytio venu In 41480:5 Lipfii XVII. 5 "f L. Cornelius Lentulus, M. Valerius Meflila! Manier Man.. a; Imp. Cæfàr Auguflus XIII. M. Plaudus Süvanus Ultimus hic Augufli Confulatus, ut confia: ex Svetonii c. 26. Tacito r. AnnaL Auronio a: ex bis Statii: Ter 14m dadaxquc deda- 141:»:th mai: Augufiu; filin. K31.

61 Annus Annus Julia- lumen nus riz r x : ; 5; IMP. XIV. COS. XI. PONTIF. MAX. TRIE. POT. XVI. XVII. Tiberïo permiçtit triumpho, Calendis Januariis urbem intràrc. Diopag qui deinde in Germaniam ad bellum proficifcntur. id. p Natalitiis Augufti Perennes ludi equeftres inflituti. Dia p IMP. XIV. C08. XI. PONTIF. MAX. TRIE. POT. XVII. XVIII. Tiberius Rhodum conccdit, Caji 8: Luciiinvi-- diam veritus. Dia p Exccrptq Peircfi.p. 66 z. Aretas in te no Arabum Nabatæorum ab Augufto on mazas XVI. Io. IMP. xwficos. X11. ONT IF. MAX. TRlB. POT. XV111.X1X. CAJUS Cæfàr PRINCEPS JUVENTUTIS: C08. DESignatus 011: quinquenniurn. Vide Nonfii.Cmotapbia Pi am p fig. Capus Pontifex ab Au 110 creatus. Diop IMP. XIV. C03. X. PONTIF. MAX. TRIE. POT. Xlx. XX. IMP. XIV. COS. X11.,PONT1F. MAX. TRIE. POT. XX. XXI. IMP XIV.COS.X X111. PONTIF. MAX. TRIE. POT. XXI. XXII. LUCIUS Cæfàr PRINCEPS JUVENTUTIS 8c COS. DESignatus pofi: quinquennium IULIA gelegata in Pandatariam km. u1tro commute eam SCRIBONIA matre quam A Au (tus repudiaverat. Diop Tcmp nm Martis Ultoris dedicatum. Mediobarb. j , G 3 l A CAJUS

62 51 - CHRONOGRAPHIA Ætas An- Ante Aucu- nus Cumsnnati u.c. r t1 233cm. var- ÏELÉÊI CONSULES ROMANI. ron. Vulgar. K31. OCtobç. Suffeâi L. Cumulus Gamme: A OJ abncius. Marmor Amyrm. Reinefiu: a! Hofmann. p Norijîi Cmupb. A Pijànæ. : Coffin: Corneh us Lentulus, L. Calpurnius Plfo garus C. Cæfar *) AuguftiF.L.ÆmiliusPa1us. un 1- " A. A 3ms p :5 2 v P. Vmucms, P. Alfenus Varas. Reine]: Iqèript. p A L. Ælius Lamia. M. Servilius Geminns. " Valniu: Max. Lib. I. c.3. n Sex. Ælius Catus. C. Sentius Saturninus 11., 4 ) hanter faflomm feriptores Sigonium, Onufrîum 8: Pîghium adeunda illunrimmi viri Camilli Silveflrî Epiflola adjaeobum Mazi,dc Confulatu C. Cabris, T. I, fupplementi Diarii cruditorumlnliæ p. :03. fcq. Numusapud V. C. johannem Valantcm un: 1emmate: C. CÆSAR A116, F. PONT. C03..67,

63 A j 7 :335 A) Annus Annus Julia- 1mpe-» nus rii 4! a: à; AuGusn. p 5,- CAIllS Cælàr miffus ad conflituendas res - in Amenia. Dia p PATER PATRIÆ appellams Augufius Nom s F ebruariis. Vzdc Nonfii Cmotaphia Pifima p s s. 304mm Majfmn vin»: Harariipag Numr W Goltzium in , tabula VIL XX. XXI. Sexagenos denarios plcbx, paullo pluribus quam ducentis minibus dedit qui tum frunientum publicum acceperunt. Marmr daman. Dia I P » IMP.XIV. COS. X111. PONTIF. MAX. TRIE. 1MP.XIV. POT. XXII. cos. X111. XXllI. PONTIF. MAX. TRIE. POT. XXIII. XXIV. 1MP. XIV. C03. X111. PONTIF. MAX. TRIE. POT. XXIV. XXV. Romaçn circa julium menfèm redire Augufius Tiberium permittit. D Nan fiu: ad CmtaphiaPifam p LUCIUS Cæfar moritur Mafiîliæ circa diem XX Au 1H. Idem Norifswp. 34s. fq. IMP. 1V. COS. X111. PONTIF. MAX. TRIE. POT. XXV.XXVI.. *. Inquartum DÉCENNIUM Auguchs Imperlum deferri fibi patitur. pin p IMP. XIV. COS. X111. PONTIF. MAX. TRIB. "POT. XXVI. XXVII. p Lege Ælia Senti; tcf tamentis ac manumnffonibus modum definivit. Vide Paula»: Marmium, 9 Antonia»: dugaflinum de hgibu: Rom. T. z. :befimri Graviam. I C. CIE-

64 56 CHRONOGRAPHIA Ætas An: Ante I AuGu- nus CHRI- 8T1 mati 11C. 5T1 nati CONSULES ROMANI. zssept. ron. Vulgftr. Var- Æram L. Valeriuç Potiti F. MeITaIa Volefüsï Cu. Cornehus Cinna Magnus... Dia p45.,53; M. Æmilius Lepidus, L. Armntius Ncpos. Suff eâi Diop. ex Ka1.JuI. 56 C.Atejus 5. Capito, -. C.V1-.bius Poftumus ,7 A.Licinius Nana Silanus, QCæciIius Me-. tellus Creticué.. Dia p SufFeéti ex Kal. Jul. P. Corbelius Lehtulus SCÎPÏO Crilbinus VaIeriae, nus. A 7.

65 Annus Annus Julia- lippe- I au: si:.. aucun!» " : si 37 C. CÆSAR. cum Ariobà rzanem Regem Armeniæ confiituifïèt. moritur in Lycna 21. Febr. C03. DEfi natus. Canots 6. Pifau. l Ado tatas ab uguflo culn GRIPPApoîtumo IBERIUS juin. juflùs idem GERMANI- 011M adoptasc, Tribunitia ne poteftate in decem annos data muros in ermaniam. Dia I Sam". Auguflo c.65. Tifi. c Sac. ConfiIio LiviæCinnam conjurationis reum venin dataaugquusdefignatconfuiemdia IMP. XlV. COS. X111. PONTIF. MA.TRIB. POT. XXVII. XXVIII. AGRIPPÆ Poflumo to a virilisdata. Dia.565. IMP. XV. COS. XIII. ONTIF. MAX. RIE. POT. XXVIII. XXIX. i, Ærarium militarc ex confilio luxoris Liviæ infiitujt. 11.4"meer Dia p Ingennfamxôc Incendüs Romæ medetur: Die BeIIi lllyrici initium quod pet triennium geflum àtiberio. reverfo c Germania. Diop. 563.fq. Archelao VLennam reie ato Judæa redaâa in Provinciaxh. fafipb.x VILult.. IMP. XV. COS. XIILPONTIF. MAX. TRIE. - POT. XXIX. XXX. " v Germanicus cum exercim minus in fubfidium -Tiberio. Diop.56. AGRIPPA Poflumus 31 Infizlam Planafiam relegatus. Die] K I H A n

66 11 CHRONOGR APHIA Ætas An- Adam V W r.7 Aucu- nus Cmu-. s amati STInati, CONSULES ROMAN], 238cm., ton. Vulgar. Var- Æræ» - nus. 7o M. FuriusCamifius, SeLNonius ijnâilia- Dia I l w.» ExKaLÎul. L. Apronins,-A. Vibius Habitus..7; 767, 9 msmpciœ Camcrinus, C. Poppæus Sabi-. nus».. ï. Dia.572. SummVe ufian.z. Ex K31. ul. M. Pappiusjglutilns, QPoppæus Secundus, à quibus lex Pappia Pop-.pæa. Hop je P.CorneliusDbÏabella, C.Junîus Silanus.". H "Ex Kal. JuI. Set. Comcliys Lentulus Malu- w gienfis. I In I" M. ÆmilliùsQf.I;épiduà.T. Statilius Tau- rus. Div.586. I cri i0 vau;.dc Itri. I - - âmelowmiganfadfaflzz onfidari EtKal. JuI.L.CafiîusLbn inus. -.. T410. murmura apud rutmtm. yang ; n. Gemmanicus CæIàr, C. FontejusCapiro. Diap mm Caligula c. s.. Ex KalJul; C. Vifitcllius- Varro. N * 7?

67 Anna: Julia-.Irppc - Annus l ç nus ni 5; - sa un». xv. ces. xm. DONÏIF. m nm v -. POT: Dalmatia» pacata. xxx. Div] IMP. XVI. C08. X111. PONTIF. MAX. TRIE. POT. XXXI. XX x11. Tiberio Romam reverra. purger alias flanchas confiitutioaes le cm de maritandis Ordini- busiteratoau us fvadct. Ding. 37;.fi1.. Tiberius immun m1 us in Illyricum. mâtons; cum Germanico patitur. Diop. ç78.feq. Varianæ cladi pet Ge rmanos illatæ vehementcr indoluit Auguflus.. Diop. çsz.feq. 53;. Anna hoc ad CXItum ver-gente, Ovndmm Tomas æ w,»«mammalien. Panama relaxa. attifa. Jo- -. a... Mafl mmmv0vidiiviu. 46 au l lmp... P121". xxu. XXXIII.. Iibcrium ulcifcendi Vari cauflà mittit in Ger-.r 71:.- :.w. maniant :Diap-s8s x IMP. xvui. xvm.x1x. xx. cos. x1". FONTE. ;.. a aï". - :1.2 «-MAXvTRlB.-POT. XXXIII.XXXW. - t J J483 v - n 42- n ï!&1( :)0(.(336. XIIL.P0NTIF.MAX. TRIE. POT. X-XXIV. XXXV. r - Triumphatum a Tibcrio de Germanis, Simon. Tib. c. 20. nec non de Pannoniis Dalmatisque M Germanicum Senarui, Sematum Tibcrio commendat Auguflus feripto... vu îmfifskn. HG.), 4,

68 . fi monocaman Ætas An- Annus AuGu- nu; CHRI- V.A s n mati 11C. snnati, CONSULES ROMANI. zascpt. Var- Æræ ton. Vulgar îLMUnatîus PhncuSCÆilius Cæcina, Dia pag Nm]: devon) decmnalüu: t :94, Basa? gêmpejnsksexti F. Semis Apulejus xtt. Dia pog Soummp. loo. Tacitu: lib.x.4nw1. c. 7. VcllchI véton. cap. 99. dt: Magma" cajun Je j; a ?! 41h, patito finale,, a: fruit! 146mm cm:- npiprmp r. En imita: www I aux: id lis v1dcrctur m1- mum vxtæ commode tr e 2 Aæ ljn it. danfulam: 4571.;cg57w, flat; unit-ni 6M mai mais murée-47è. amiéqïdçigdgfi 5,an www; d gré: de Druji filin i a inimagaôn, repent: in Mali: Un]: 65 in ba: une de fait: Livia no ri conjugii memor vive 5c vale : finira: exitumfacilcm, a! qualmfm- [a (punira. Nmfçr: quam: V, citq u flafla crucifia defunfium 7m50», fifi 0 fiâti flâna-l au W3 in mimi! ocrée utijôkbat, [tu azur. «. 5 -, Ï ) Date planfum, 8: une: voi com gaudi. arquant editc. Amas

69 Annus Amati: l Julia-.Iglpeà nus tu AUGUSTI. IMP. xxr. cos; m. PONTIEMAX. nm. 90T. xxxv. xxxw., - 031m1 IMPERII DECENNALlS initîuml Diop.588. Cbnfifiarii armai vigintiaugnfto dati SCto. id. IMP. XXI. C03. XI". PONTIF. MAX. TRIE. BOT. XXXVL XXXVII. Luflrum in Campo Martio ma na populi freucntia fac]:, Collega ibcrio Cæfàrc. rmordmyru. Santon «p.96. Eufill. Chou. I ln infulam Planafiam comite une Fabio Maximo excurritad vifèndum A grippam pofiumum. Tait. lié. 1. d un]. c. ç.. Obiit Auguflus Nolæ XIV. Kal. Sept. bora dieî. noua. cum aunas LXXVI. drebus XXXV. mêmes vixiffet. Soma. «.100;.Diop. m De echpfi.lunæ. quæ paullo poft eius mortem accxdxt, vide Dimgyfi ramai marin». myc- Ïcfiamcntum rum Augufl i rechamm. cap. Ding. 6. ne;. laudacys pro fimcreâ privigno 8c fucceflbxre IÎbCflO. skip. s92. 8c à Drufb Tibcrfi: F. id. Ü Svnau. c. le). Mulicres imegrum alan-nm huera. Diap Confècratus 8cv Divinis» elliup.honoribus; templis, flamùgibusa c fine mimas Auguflalibus Augufialès uctanqis cclcbmn. pet Tribunes ple-r. lus, qufpalatini in culs memodam ab.lmpctaoçnbus. hl. l H5 BLED?-

70 a: sommons faleéïorum de JUGU HO rebmque (in: i I J ariptomm. Pçætcr vetercs [ènptorcs Græcos, Nia. Dmafgum, Diana»; Plymabum; Appanüm. jafipbum a: Chronograp. Eufibiuma 304W Maldam, Georgium.ïymtflum &c. Latinosquc Swtmium, Velejum, Flamm,.Epitdmen Livii: Tac-fun,, Aurçh um Vz fiorem, Entropium, libellurn qui fertur Pub Malt]: * Carvim nomine ad Auguftum de progenic Tua. nçë non Mar-, mer Anqunum, Citerne»: in Philippicis &in Epifiohs ôte. Chro- Acque niçon ètecentiofibus Profigefi, Annalium Romanorum lfèriptorcs Joan-.nem affinant» ad ÇafIîOdoripConfulcs: Car. Sigonium. 0Mpbrium anviniumôc Supbanum 17: :an Pigbium: Scriptoresque Annalium Ecclefiafiicorum, 044m» 84mm», Anto- -- m am- Pagi, Samuelm Bdfnagium &c. Annales ÏlCOÔilUfl-fifii, memtùtm in Hù toria Impcratorpm in.. memoriis [fifi Ecçlefiafiicæ. 8c magret alios Chromcos 1cmtorcs npytflnme in lucem qditam Comitis Camilli de Sylvqflm odigml Chronologiam: Ncc non Romanæ fcriptores Hifloriæ Mm» Alberta»: Vermum, [summum Ecbardum ôte... l " Et qui HifloriamÇæfàrum vitasque ramendas fibi fpcciatim fum- Ièrc, 30. Cufiu nimum 8c alios innumcrabilcs. Bosque qlgi numifmata Impcratorum collcgcrunt illufh aruntque je. p réflanum, Adolpbum Otconem 8: Frannfium Medioâarbum Bingu m, Fra nci cum Angelonum, Album»: Ruhnium, je. Maintien, aliosquebe c-multos., "., - 171mm, Hiffoire du premier &du facond Triumvirat, depuis la mort de Catüina jufqu acelle de Brutlis. avec une fvite jusqu à la mon: d Antoinc. Paris tribus Voluminibus. p.. a. H v miton-e

71 6 DE AUGUSTO. - e; Hifioire d Augufte, contenant les lamons avqntôtapres le Triumvirat jufqu a la mort. avec les partxcnlantez de la vie «Jules Coût. Paris duobus Volnm.. Antonii Æmilii Oratio 1V. de oliticis artibu; Augufli Imp. uibus in libera Rep. fibiôtfucce embus Prxnc1pat11m peperit. rajeéti Bergeru: in fpecimione Rhetorices Auguflæ. Witeberg. * v :de Dieæricuq in Hifiorïa Augufli 8l Tiberii. GicfræHaFfor A r Hubmi 601:in CæfàrAuguftus, fiveejus hifioria ex- numis reftituta cum amplo de ejus vira ac geais commentario,brug1sflandrott f0. a: cum Lad. Nonii ; commentanis Antwerp fol. fileml Oratîo uibns artibus Auguftus canitie Remp. Romam invafit. Traje cumul. du Sav Pari LagnlaJRomana fub Augu o-felicitas Jflmi de [une] Hiftoirç d Augufte, les plus particuliers evenemcns de favie, avec l 1dée generale de (on ficele, &le plan de fa Politique 8:41:11?!) Gouvernement. Roterdam g : Ma on 1nl1bro de Jan1tcmplo. CHriflo malheure ref erato. Roter s. necnonm vira-horatü. Lngd. Batav. 1703:8. arque Ovidu. Amll toma quarto Ovidü edit.luculentæburmanmanæ. Lugd. Batav l - 30.Hem1 m Mcibomim invjtacmæcenatljs Lugd. Bat je. Cbfijh anm Nm de brçv1ar ?th Imp. Tubing Hmrim Narijîu: de Vous decenna 1bus 0.1.8tinCenotapgüs Pifanis, Venet VIH. thefàuri Italiæ, parte 3. Gadfridi de Pafiblvitq famglla Cæfârum êugufta.cum Co entario perpctuo, foforlæauguftæpfèn toribus, Tacitognæfèrrim, Svetonio 4 Venelo 8c D10n1 alu tandis firmandisque. Jen n. l Editio altera auétior. a Ccflzr Vichndl AMédeSaiqt Kali. 1.. de [ès œuvres, a la Haye 17: , Ëcflcnîâons (il: Lepxde. fùrmafc Antoine. fur Augufle; fur Livie, -ur]u10:"...c., jardin le Ray in achatc Tibcriano Conkctationis Augufli. notis bifto-

72 a. SCRIPTGRESf DE AUGUSTO..hîfitoricis illuftmto Amft.1683.foi. A6121 Etud pagus: Confcr de codem. lobaire qui fervatur in gazophyiacio fècehi Bafiiicæ five fanâæ quam voeant Campeliæ Parifienfisfiaflmdum invita Peireiizii ad Annum : Trzfimnm Tom.1.p.1co.fq, libertirubmü diitert. de narali die Cæiàris Augufliêc Epifloiæ 11cc A Bruxeilis datæ ad Gothofredum Wendeiipum, in quibus etiam de fidere Capricorm quod in gemma Auguflea 8: in pluribus apud Goltzium rab. LXVIIl.fq. numiscemitur. Antwcrp. 166; T. XI. thefauri Græviani.. Ei.diflÎ de gemma Tiberiana 8: Augufltea. ibid. 3mm Rutgcrfim fragmenta Augufti exhibens lib. z. Var. Leét. cap Lugd.Batav , Les femmes des douze Cæiârs par Mr. Je W1. Paris Amft Ruth..Spmlmm m ad IuiianiCæiâres Galliee alites; Pan-if: l Ænm Vici imagines 8c vitæ X11. Impcratorum &"Auguflëarum ôte. Les exilez de la Cour d Auguite. par Mr.daViIlads m. Paris 1693." ; v DE CAESARE A-UGUSTO: Imperium, biais fuerat foliqnne uod olim. Confulibus. CÆSAR JULES! obtinuit..sed breve jus regni. fola trieraidc gcftum. Percuiit armatæ faaio fæva to æ. p alto: fucceflbrque dehinc OCTA ms. idem,,. CÆSAR, a1 AUGUSII gomine nobihor. [Lou a 8: nunquatn dubiisl, violata poteftas. 4 terris pofitum cred1d1t cire Deum. Idem de Ath, maire. Augufli : Ante omnes alias felix mulet; hoc ego riiez", Sivo Deum peperi fœmma, five virum. p GEN US

73 G E N U S. A U G, U S T I. SUBJUNCTO p n GODEFRIDI v PESCHWITZII î i DE EAMILIA- CÆSARUM AUGUSIA CQMMEN IARIO. I I. Ca-

74 66 GENUS AUGUSTI. l. Cajus Julius Cæfar 1) fixer Mania. 2) A C. Julius Cæ- L. Julius Cæfar. fans) 11xor. Aurelia. 4) A C. JULIUS CÆ- 3:41:21 major 17)quæ SAR, 6) Diâta-. tor.cujus Urores: 11. Co rie. 7) brcvi p0 "dumfl w nubfit primum L.Pedio ex 3 uo natus QPe ius 1:) deindel.pinario, ex quo L. Pinarius 19). fait procreatus. 2. envida, s) Ciunæ filia exquâ mata en: Julia 9) quæ nubfit Cu. Ponant in M 5C extinâa cum ) iocum fait bei- 3. Pompeja 1 1) S711; neptis» dimiffaob 10 adulterii cum Clo dîo même: tupicionem. 4. Calvumât 1 z) Pifonis filia. l Dileétæ ab codem Fumée Maum, 13) 11x01 BogudisMaritaniæ Re is: Servilia. foror Catonis Utice 1s 14.) ô: 5-. magnum 15) Ægypti Regina, è qua natus Cæfirio 16) Julia, 5) uxor C. Marii, ami- l ta rgjulii Cæfa iâatoris. à miner 1.0) quæ nubfit M. A110 Bal. 0 Atian uxorfè- v cun a 05m; ni ex illa fucepit AUGU- SÏUM 8: 0&4- zn am 22) mi- 119mm. 03min: 23) Augufli Pater dutbarùm 2.4) antea duxcrat, quæ ipfi viam majorera 2 5) peperit. Il. Sex.

75 - GENUSl AUGUSTI. 67 "r I I. 813x. Pompejus. Cu. Pompejus Strabo.Plu-. Scx. Paiupejus. tank. p uxor Lucilia. lecj. Il. :9. CN. POMPEJUS Magnus, Soror Pompeja,fi qua: cujus leores: nublit C. Memmio. 1. Antifüa. Plutarrb.p z. Æmilia Syliæ neptis ex filin Metella 8: M. Æmilio Scauro. Plutarcb.p rcu. Pompejus, cujus uxor Appii Claudii filia. Sex. Pompejus cujus uxor Scribonia: 3. Mutiaio) ex que nazi -«filia Pompeja nu ta M. MARCEL- L0. OCTAVI. Augulh fororis filio. Pompe? quæ nubfit Cornelio Faufto e icis ilæ.di&atoris F. eperitque Fa m Syliam 8: orneliam Fauflam, uxorem Æmilii Le-. pidi.. I P011 Mutiem repudiatam. Pluurrb. p JULIA. Cæfaris Diétatoris fiiia, Plurmb.pag.644. Ex que natus fiiius, mox poft Matrem extinétus. Pluurcb. p m». 5. Cornelia,.Scipionis Metelli filia, vidua refléta à P. Crane. Plu- 30:11.] Dilexit ô: Floram, de qua Plutarcb. p l z.. 1H.

76 69. Grues III. C. 0&avius Eques Romanes Ex Ancharia prima cenjugeproereavit affamant majorent, de qua nihil explorai. Ex Aria, fècundà uxere, cujus Pater M. Atius Balbus Magnum Pompejum *) arétiffimo contingebat gracia, mater Jul1a Cæfâris Diétatoris foror erat, Ofiaviam minorent 8C AUGUSÏUM. PoitOéEtavium, Augufii Pattern defunâum, Atia nupta Martio Philippe miner nu ta a) C. Marcelle, B) C. Pompejo Magne. 7) M., a qui eam deiude repudiavit. Antonio riumviro Ex C. Marcelle fulèepit «Î M. Marcellum qui gener Au guflri deltinatus ante nuptias obiit. Marceliarn majorem, quæ nupfit a) M.Arippæ, 8: ex coliberos habuit. b) à. Julie Antonio, c) Sexto Appulejo. Mareeflpm minorem, uxorem M. Valelerii Meflàlæ, ex no nara filerai Minium, uxor CL UDII lmp; 1111M. Antonio Triumviro nata n. - a) 4mm? majar,uxor pommi Ænobarbi. Ex quoconjugio: Films C11. Dommus Ænobarbus cui Agnppina Germanici k-jëa- me peperit NERONEMlmp. Neronis uxor a.) Clauciü Imp. Filial?) Poppæa Sabine ex qua nata Claudia Augufia Mans periit. y) Statilia MelTalina. Pilia Domitie Lepida nubfit a) Val. MefTalæ. b) Appio Junio Siiano, c) Servio Sulpicio Gaibæ, cujus - uxor Mummia NAchaica. peperit C. Sulpicium GALBAM Imp. v b) Antoniaminor uxor Neronis Claudii Drufi, Tiberii frater in Germania cacabait. De hac infra. ) Svetou. Augufl. c V-

77 q Grues AUGUSTE a, 1V. M. Antonius Orator idem C05. À.U.C.655. h w x- M. Antonius Creticus C, Antonius Hybrida fixer prima Numitoria, improlis. Ex altcra uxore juta Cælàris ;Di&atoris forme. L M. AntoniusTriumvir. C. Antonius L,Antonius. fixeras 1) Fadia 1.) Fulvia, ex qua natus Antyllus, 81 M. 3141m: Amour u: se) Marcelle: majoris marims. a) Antonia C. Antonii patrui filia mox itemm div miœi. 4) OCTAVIA Augulti forer, ex qua filiæ Antonia Major de qua fupra Il]. ô: Antonia Mi-. n 13 de qua VI. à) Cleopatra Ægypti Regina, ex qua Alexander, Ptolemæus 8: Cleopatra, quam Auguftus deinde Jubæ Regijunxir, ex que natus Ptolemæus: mthufilla, quam duxit M. Autour us Felix v,

78 7 f; 4 emmenai à UV. Augulii uxores» ) Ser viliillàurici filia delpenfà. (éd repudiata ante I B. 01min, nuptlas. 54), P. Cledu 8: u Fulvxæ, I uæ deinde M.Antonio T "- umviro nublit filia, Ed dimiflilqintatïta. n C. 57,550,154 5;) reliâa à P. Cornelio Sci ione Nafica vidua 8: ex, eo Corneliæ mater, ex qua matre J LIAM filiam 56) Augulins fufceplt. - JULIA hæc nubfit a) MMarcclIo b) M. Vzpfauiç Agrippa, qui ex Pomponia Pomponu Attic1 filia Agrippinam 79) majorem, TlBERIl poliea uxorem fufëeperat, deiude ex conjugio Agrippa: cum Julia recreati: - a) CAJ S Cæfàr f9) cui delponlâta Livia Drufi filia,,augufli neptis. w...,.....vr,.»;n1m : 04110th Pifim.p. l 89. p) LUClUS Cælàr 60). 7) ;) uxorl Æmilii Pauli ex quo fulèepir Æmiliam Lepidam. 6 5) Hæc del ponlàta CLAU- DlO Imp. deiude nubfit Appio Junio srliano. Hujus liberim.ju1 nius Sy lanus 67) L. Syllanus 66) I 8 : Jumu Calvina 71) nurus Vite!- se V lii. Ex M. Junio Syiiano matis l- lauus Torquatus, Junia Clou j-, 12168) uxor CALIGUEÆ, 8c Junia Le ida 85) nupta C. Caille JCto. Syl ani Iorquati filins L. Sylla nus à Nomme interfeétus...1 à) AgriopiuaminoruxorGermanieiæj a) [grippa Poiiumus 61) Æ. e) TlBERlO Imperatori. r D. LlVIA Drufilla. 77) ex priore marito iberio Drufo mater Tl-, BERIIlmp.78) ac Druli. l.- " Vl.T1be-

79 GENUS AUGUSTI. 7. V1. Tiberio Claudie Neroni, QZæliori Cælàris Diâateris ex Ll- VIA, quam AUGUSIO deinde uxorem concelfit,natus cil; A Claudius TIBERIIJS Nero Cælâr Imp. cujus uxores a.) Vipfimia Agxppinzfigrippæ 81 Pomponiæ filia. Attici-neptis. Ex hoc conjugio natusdrufmcæfàr,qui ex Livilla 118)Druli filia fufèepittiber. àcajeim. occifum,8c]uliam,1le) peremptam à. Meffalina Claudii mp. Julia hæc nupfit p11: mum Neronl Germanici F. deinde Rubellio Planco, cui peperit CRubellium Plancum,occifum deinde à Nerene. B) Poli: dimilîam AgrippinamJULIA, AUGUSTI F. que: B Nero Claudius improlis Druliu, cui ex in Conjuge exilio damât oblit. minore, M. V Antony... Triumviri a) Germanium cujus uxorzgnppim, filia natifunt: è que conjugio procre-atinovemliberi:. a, b. c) Duo. infantes adhuc rapti, tertius pueralèens ne) Surin. Caligul. c. 7-. * d) A ) marita Cu. Demitii, ex que uam! N * Imp. deinde C. Baflieni uxor, ac.dcmquc CLA unu lmp. c) Drulilla. quæ nubfit I.. Came Longine. f) Livilla 150) quam duxit L. Vinicius. g) Nero h Drufùs 1 ne) 1) CAJUS CA IGULA, Imp;95) cujus uxores: « ! Claudia a.) quæ ex partu obilt. B) Livia 0reliilla 95-) rapta C. oni,mox iterum repudiata. y) Lollia Paulina.96) erepta C.Memmio: J) Milonia Cæfônia 97). ex qua natam filiamjuliam Drufillam 98) infantem parietmllidi centigit. - n - L a) Livilia uæ à Cajo Imp.contemta, mœrore defecit. mp.)..clau [US lmp. 106) cujus uxores a.) Æmiiia Lepida 107) 6) Livia Medullina 108) y)plautia Dr rumina 109) ex na fulcepitôt Ciaudiam 1 1 1). 51mm Petina 01 1 :3 quai Antoniam 1 1 à) pepetit impuni C11. Pompejo 8C deindel liæ. e) ValefiaMcflizliM, ex qua lûfcepit Britanc l pica»: 115), Détruit»: 116) nuptam L. Syllano, ac deinde NERONI lmp. 5)Agrip immatetneronlsin que (tir a AuguftiôcCælàrum de ecit. GOD -

80 7: t comme DE PESCHWITZ GQQEIÏRIDI DE rescxwitz IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM COMMEN 1.411qu NuM. Il JULIuS CÆSAR.) Ex antique Julierum. qui ab Julie *) de- C feeudunt, Familia Ortus. [ta de fuo limguine, iplè Cælàr apud Svetenium, Gefar. 6, z. Amine me: fait): mamans gnan à Ragibu: arum, paumant cum Dix) immortalibu: renjunéîum cf. Nm: 46 Aura Martin fun: Miami Reg", que immine fait mater: à Ventre 314m, :14qu gaulis fendit c]! nojira. Tacitus Ann.4,9,4. Origo 3141i; gentil Ænear, , i; fiirpù culier Ænw. Itemque Vellejus, 2. 4l, 1: Nabihflim [forum flmilia, il", quad inter 01mm ronflai, antiqufièm, ab Ancbi a a! Ventre. dedùritur. Idro Horatiu: lib. I V. Cam. O. U. Prageniem l ami: talma ennemie, ô: de Auguilo, Sermon. 359W: 5. V I ab alto. Dnmflicm grau: ÆNEA. 8C Virgilius 1. Æmid : guigna denim-nm 110mm jale. id cit, Afianio, Æneæ o. - &Manilius: mm? e dm in: 01a I julia defimdit calo. qu v :5 Pr * Il. MARTIA.) &Mnii F. ex Aura Mania, Romanomm Re e 1V. a: Cu: Marcia Coriolam, à captis Corioli:, VollèoriJm opido. c c0gnommato, Liv. lib, z.svmn.- Çlèfqr. 6. inlul tri ferle une. i j L i HI. ll) Jo. Glamlorpii liber de familia Julia fepantim «En : i776. s. 8: Petit exila: etiam in cruditi eius Vlri Onomallico tullerie Roman: pas, 414. feqq. Enneof fol.

81 IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM... V 73 m. c. JULIUS CÆSAR PRÆTOR.) Pifisîalïd; calccnturârepentina mon: cxtinétus. Pli». 7, s 3. «IV. AURELIA.) M. Aurelii Cotte, Nobilis Romani, F. a: trium Aureliorpm Fratrum Caji, Muni, ô: Lucii forer caûiflimis mel ribus prædita, deceflit in GaHia cum L Cæfàt in ca bellum gerca rat. Sun. Ca]: V. JULIA.) Amita Julü Cæfàris. Sm.C.ejùr. 6, r. uxor C. MARII, VcIch. 2,41, 2. ignora: originisôcplcbcjæ. Vellcj. z, 128, 3. qui fepticsconfizlatum Romæ geffit. Vellej. 2, 26,1. Sullæ juratus æmulus &Jugurthæ. 5M.*Ïugurtb. W114. 2, r9, i. Thcutonum, Ambronum, Fier. 3, 3, 7. Eump. 5. Cimbrorumquc, ui Italiam inrupcrant, Triumfator Auguflus, l a-1142, 12, 2. anc defunctam J. Cæfàr, adhuc Ogæftor, pro Roftris laudavit, ambitiofa Cri inc maternum ejus genus à Regibus, paternum à DE immorta ibns arccffcns. Swton. ce]: 6. - ï. * -.VI. C. JULIUS CÆSA-R DICTATOR.) 3111m: Gentis, ut Cæfir, Familiæ nomcn fuit, diétusquc Cnfitr, non à Cafari: aut a: fin oculis, vel. ab nafé in pugna EIephantq, ut quidam fomniant. ad quod Plimus, 7, 9. tradlt, à :æjô matas utcro, quomodo naticæjbne: etiam appellabantur. Natus pff A. V. C. Inc L111. 1V ID. (LYINTIL. qui menfis poft, Legs Antonia, JULIUS, in hônorcm ajuts, diâus d un Macroà.Saturnal. x, n. nam illud dicere vult Florins 4, 2, 9x. cum datant ci mmjèm in calo fcrîbit. Forma omnium civium cxcellcntiffimus fait, Vigore animi accrrimus, munificent tiæ effufiflîmus, anime fupcr humanam 8c naturam 8c fidcm :ch &us, magnitudine cogitationum, cclcrirate bellandi, patientia pcriculorum, Magne 111i Alexandra, Ted fobriq neque iracundo, fimillimus, Vcllcj. 2,41, 1. Plutarcb.Cæfire,SaUufi.Cati]. Appian. 241: hl du. clo qucntia etiam præüantiflimorum gloriam æquans aut filperansr Suer. C4]: s- 5. Rcs ramas eflît, quantas audcrc vix hominis, pcrficcre pcnè nullius. nifi ci,7 fucrit , 4.7, I. Dib 44. Val, Max. 3,1, 19. 6, 9. Tsu- Subcgit Gallias Germaniasquc; primus Romanorum aufils navigue Occanum, quam in en inve-. - dit. vicit Britanniam. b Avçdrli lr. marronné. qui tx Bièllotbm: Illu- N W I fifi!-

82 74. GODHL DE PESCHWITZ COMMENTARIÜS jn InîSaIMMIpradiituper. Hinc fupprchopompcio. DICTATOR P RPETUÜS, PATRIE. PATER, 8C pofl cxactos ches IMPE- RATOR Romanomm Primus filutatus cit. Tçmginum vitæ in caria invenit, ubi ad fiatuam Pom eji Magm tribus 8c viginti Vulncribus à M. Brute a: C. Calïîo a.iisquc (adeo lare manavcrat conjuratio!) ad tcrram daçuç en; Flor.4, 2, ]: 83, r. De» funâo divini honores exhlblti, firæquc flatuæ, quantum uni, SEMIDEUS EST: alteri, IN ICTO DEO, fubfèripmm fait. Dia 44.6 gap. 174c VIL COSSUTIA.) Familia Equeflri, [éd admodum dives. Hanc prætcxtato fibi dcfponfam, non multo poli dimifit. Sunna. Ca aux f VIH. CORNELIA.) L. au" Soror. L. Comma and, (qui 1V. C08. 8c Marianæ Dominationis Collcga fuit &fucccfïor,) mante Annia genita; quæ à M. Pifonc, urgente Suuâ, repudiata l ca. Vellej l, 2.. Hujus tante amorc arfit Cæfar, ut ne mords auidcm mon], pet Syllam Diûarorcm vié torcmquc injeâo, abca ivelli potucrit. Soma. enfin. 1. Arrüiram tandem,.cum 03m0: effet, recepto more, pro Roftris laudavit. 512mm. C4 6. 1X. JULIA.) Formâ 8: moribus iman-ris. Prin3um as». milita Gagnon; méta, menas. 21. poflzea hoc, Pompcji FIIia, (que Fnufio, Suflæ F. dcfpon ara fuerat. Flor.4, 2, 9o. Videfi: gus dimmu afin ad uam. 6 5.) placato, in manus Gn. Pompcji Magm ( Straboni: Pompcji F. 3, kiki. 2,21, l.) convenir. W114. 2, 44., 3.6:. munie, 2., 17. (trucntc bas nuptias Cæfàre, qui infinuta Oligarchia llivirali, ut ad deûinata venirct facilius, Pompcjum, 6c, pet hune, Crafrum, in amicitiam traxit, clocata infirpcr ilü filial, nempc ut communibus vxribus in fuum decus niterctur, co ne proficcrct, and: altcrum alterius auxiliopoflca oppugnare, ractisque Sociorurn viribus ruas firmare poirer; Fier. 4. 2, u. Dio33.pag.63. relcgata interim communiëpotentiæ invidia in illos. Vallej. 2,44, 2.. Uibi tfiannflîmu: Mrin; cloqunmk H. Bocclmr. De marte cjus 1c Dia: Gravida, cumforu tanin»: «mon polluant in campo vida]; fit, timmr ne quid jinrflri Pleo marna ucidvflët, maint?, cfufa Plfhl, pointait. 6 à l çpxdo in Camp Mania and!!! :11. 0M -. x, p.!

83 IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM. î 753 X. POMPEJUS.) Magni ex Julia filins non ira diu poil: mortem Matris embêtas. Unde gemino hoc, jam ex invidia potentiæmale eohærentis concordiæ, abrupto vinculo, diflènfio plimum, inde civile bellum inter Julium 8: Pompejum, deltimtoe diièrimini duces, exarfir ; in quo hic viâus, ilie viaor, quam antea cum Sociis communem habuerat imperii finmmam, foius indeâtus en; dej. 2447!! Fier. 4, un. Faiiitur Tr film, fait. 26. cum illo Dia x 19. qui pro P eja, nepotc Ca: aris, tu?!, fubfizituunr. Tranq. j ai. d.l. iodent temporùr patio, mati-cm prima, Mg jih am, ne: maltage]! naphta Mmfit. Et Dia: Sub idem targum Pampcjiroxo. jam-filiale»: mixa 06m. Verius deju: &Lucauut, 5. k i I Dileffur, titi, Magne, Saur, pojiptgnora mita, Sanguini: infaujii 15501:2», "primeur m en) T t mji Nililmprçim in" vils? 47m. Comparari huic Julia: 08min tcfl:, qu: Virum inter (l influx) 8c fratrem (Auguflum) eoneo iæ itidem pignus fuit; douce, indu. fla Cleopatra, repudiaretur Antonio.., Genuit præterea Gn. Pom eius M. ex MUCIA, Dia 4814; F. ami Scmoh, Es Coiî arque Præfeéti, Val. Max. c, 16. quem Ciç. 1.4! Qrgt. Jurisperitorum eloquentiffimum, &cioquenuam jumper-maman: nuncupavit: genuit, inquam, i i I. GN. POMPE. guibello civili paterno Clam Ægypriaeæ 1Îræfuit, &Cæ i9 ad rieum naves partim incendit, par» tim abc mit. l ait pattu eædem 8c ugnam Africanam, in Hiraniam àcatone minus, una cum atre beilum redintegravit, fed fuiùs graciio inter foiitudines avias, quo vaincre grains profusent, Cefonio, apnd Lauronem opidum pu gnans (adeo nous dam defperabçt p interemptuseft. Velkj. 2, Flar. 4, Dia, 43. Uxor CLAUDIA, Appii Claudii, Bis Confillaris, F. Exile: in: un.

84 76 Muni; PESCEHVITZ ( N. N. POMPEJLIS,,. 2. on. POMPEJUS M. Nobiiiifiruus Adoleièens, (913::st ANTONIA, maudit Imperatoris V. F.) infidiis Soceri mterfeétu s fiel-fit. Vide que dimmc: infiz ad num 115..n. SEXTUM POMPEJUM M. 3! quo fic une]: 2., 73,1. me ladalefim en" fludù : radis, firman: barbera:, fripera flrenum, mm mm m. cognation: celer, fidepatriâflimillimur, libmarum florin» liber- u tu: MUNI"! fifvur; fieclajîn nvidvm, armure: bumillzmir. Poitïproelium Mun enfè aliquandiu deiituit in Hifpania. Cæfàre in italiam regrefion, reportatls eopiis cum ducibus ejuseconfiixit, fæpe viétor. Dent audita cæde Cæiàris, Siciliam rapuit, receptisque in numerum exprertus fui, fervis, quiex Italiavaiiisque terrarum. partibus profugi.confluebant,magnmn numemm icgionum fecit , a. quibus adortus Augufiumnavali prœliovicit. Faâa nccumlliviris eirca Miiènum pace,ta:. du. 1, 10,412" 5. Siciliam o ijqnquc exifœdere accepit, , cunâisque proicripas, ainsque, QUI ad cum ex divertîs üufiîsfu crane, reditum-(àutemque paâus en: Inter quos Nero C1311 ms fait, Tiberii Pater, & M.Siianus, SentiusSaturninus Coiîpofiea, 17:11:12, 103, 3. a; fil!) Augufio in Germaniaiegatus, Velkj. 2, 105,2. Aruntiusque ac M. Titius, Pompeii portes infamis parricide. Nam cum rupca par ce mare piratis infefiaret,l magmatique imperîo turbas dater, A rippa navali. proeho même,.tu.an. 1, 2, 1. turpi fuga 8.: milera il: m Afiam properans, jam: Antonii. qui dignitatis quoqu e fèrvandæ fidem dederat, infami Titii dextra etiam fpiritu priva;- tus cit. lecj. 2, S7, 2. Flou, 8,4. Dz o49.p.403. Uxar SCR IBONIA, L. Scfiimniiljboni: Coi? (qui frater erat Scribbniæ Auguitæ) F. Dio m Val. Minus, 2.- Horn Ex hac - a. r.. if) - POMPEJA. à patte, Marco Maman dei ponfà, fèd non dedafla, Div. 48, p. 381; p00: uxorlksnifiamï Muni, vid. 1mn I HI. POM-

85 m hammam CÆSARUM AUGUSTAM. 77 m; POM PEJAM. quam fruftra fibi uxorem parfit En:,-.9wr. C4]: 27, 1. Paulin : poiipofitus. «Dia 42, 490 iiccireo apud Flnrum4,2, 90. jam CefiriI GENERyfc ius-pr G5.- NER dicitnr uod per filin»: F. Pompeyo nuptam, Naptm adquiiiverat fibi- Cæ ar Panæejam. Pauiii Sana: uxorem. Ex hac * CORNELIA FAU S TA, tirer 1. duratif, vei ut aiii vola ut, Titi limai 3. Æmih i Wdi V Mlanù, &à adul A. tcrata.6hornt. Sauna 2. r. L. Æmilïu; Pàuius. 2. Manius S"" - a l7 "Mm i" e id us. ÏÆm ilîale ide. 1741!an.5:de genet Non I L p -1 A... P vercg mrs fedita di- r n i-, - I I ans quod filiam cjus Leplda r 8C hbcrorum RupraiTet, innuente Tain, a, 35, 2. Fini!!! M ANIùM LEPIDUM 65 guai: un: Bldjùm nominavit; ex guis-proton Afie Itgererur. Tu»: andin nmlvorum and», humain: exeat une v Lepida, cum vaktudium aqmi:, ætarem Iibcrum. NuBILE F LIAM obmm zftr. ÆMILIA LEPIDA, defiginata quond am Uxor L. 01m. Vipfim o, ac D. Auguffo Nufiu, fic "; a, 2;, a. &Vetus.apisz- PUDENS. M. manl QRAMMATICUSL PROCU- RAIQR. ERAMALEPJDÆ au- GFB M; Dm; memana-nz. CÆSARIS. 1L- LA. NURÛS. ËHILOLOGug. DlSCiPULUS. Remus tamen Promgrum dïcefc5,llaâea 6 daguai. (5 Germanice Untexçfcbnurh oti enim Augufli diefiinqtla crat. Verum non femel 6mn? Stîiildrnx nbmine.prqgmcëiëzpr amm 8c airerions venium. I. un: 50.-]. gain? f. 10V. S. fient &àçorm ô: Soma ap- - K 3 pella- n A

86 78 GODER. DE PESCHWITZ COMMENTARIUS pellatiqne, Iquandoque Praficçr 8: Prafirru: 8c uiteriores. quibus pro præpohtio olet acecdere. continentur. I a. fgojlulflumr. to, 29. Ira Fiorus 4, 2., 90. Fauflum Syllam, Cæfâris Juin gemma vocat. cum tamen vere 5c proprie pragmar effet. Confida Nana Clarijf. Frein:- Mm i, ad d. l. Flar. n. go. Et Cornelius Nofier du». 3,4;. s. «E! 2, f3, 2.. Germanieo. &Gn.Domitio Ann.4,7ç, 2.. ejusque forori, Domitiæ Lepidæ, 4mn, 64., a. Avanculum Auguftum tribuit, qui ejus Major maniai": erat. Auguftum etiam Nerouis Aramon, feribit, qui tamen vere 4640m erat. Tac. Ann. 14, 53. ;. Ditmarus in Chronico Neparem pro Ava materna, poni auâor cil: refereute id Relnero Reineccio (ad M. Gara». p. 7.) in flamba vocabularum à Damara mai: au: mina: confiant: Latina lingue figmfiaatianibu: ufitr atarum. Ceterum Æmilia Scaura 5c poft P, garum nupta. fuit. xfèrte Tacitus Ann. g, 22. At Rama Lepida, cuifitpcr Æmiliarum data: L. Sulla (an Sylla? utrumque legitur. Vide tamen Capitolinos Lapidesà Verrio Flacco Grammatieo doé cifiîmo fèriptos 8c Cicerouem in 0ratare.48) E5 Gn. Pampcju: Proavi nant; (Gui menus intelligendo, addo fehema: L. Cornel. Sulia Di- Corne]. Pom- Ctator. pej. M. huilas Sana T Pompeya Cornelia Faufta.Ux. Æmilii Lepidi r ÆMILIA LEPIDA à in - Uxar 01mn!) de rtur fijb Tiberiojjimulavi apartum a: P. affina (Su! icio, fic voient Dia sa. p Conf ari ô: C.Cæiâr1, Agrippæ kg Armemam 1

87 m FAMILMM CÆSARUM mensura. a, am obtinenti, poil amomm M. Lollium, Refiore dato, ne. Ana- 3, 43, 3.) divin arqua aria, adjicicbamuradultaria, amena (marito para. ta, Tac. Ann. 3, 2 3, 5.) quajîtu a: par Cbaldaa: in daman: Cafarir, dg. fadant: mm Mania Lepidafram, ed Enfin, cum aqua 8c igni lnter-. dicerctur. Saura, quifiliam Æmiliam ex ca germent, datum, ne lampallirarantur. CL. Ludovicus Dorleantius, façagit. Navir ad Tac.dnn. lib. 111.p n. 5. Sulpicium Qujrinium Syrie Prajîdrm fuifte conjicit, coluifte TiberiumRhod1 agentem, eundemque de quo D. Lucas in Eaangelia a. 2. Ha: autem dafrri ria (Orbis) qua flafla «a Augulla, in a, Prafida grima: nbi-lcgi vu t, Prafide,Quin nio, 5: r. mat banc eâionem ex Jofèpho, qui Antiquir. 13, 7. Qgirt num vocat, ô: Eufcbio, LHijlar.Ecdcfiafi. 2. Addeji: 3. Lipjîum in Nat. ad Tard». An. 13. n. 91. Ergo Æmilia noftræ Frater Mania: Lepidm, Vit gravis a: fâpiens, Tac.Ann.4,2o ob id ab Au fic ad confulatum e- Veétus. Huic paternæ angufliæ &nobilitasfignll: probro 3&3, honori fuere. De hoc Au (lus fil remis fèrmonibus traâans, uinam adipifèi principem îlienm uerâuri abnuerent, Maniunflzpidun; dixtt capacem, fed afpernantem. Tu A» Deceflit fui) T1- berioin Afinni mimis. Vallajur 2., ) uti quidem à doétiflî viris i3 locus correâus en) Marrant Lapidum appellar. Vir Mafia: [Mana aman (Cæfàrum nempe, Augujii, fiieriiquc jam adoptati, qui præfecerant hello Dalmatico ) proximal: que»: in quantum ganga: un, agnelant au: intelligercpamit, in rantum miratur a: diligit, tantarumque minant, quibw erra: pff, ammmtum judicat? qua: illa nomina? quam Salla 8c Paqaejlu, ui ipfi quafi Rei RomanæPrincipes &Æmiliæ noftræ Proavi. 1d. lapfium Nu. ad n XI. POMPEJA.) QPampeja Raja &Faujh arracha, L. Cornelii Sullæ F. orta, 6c hinc L. Cornelii Suliæ ne ris. 50mn. Ca]: 6, 5. Banc cum à P. audio. Appii F. Viro Confulan, diièrto ac audaci, aftmalorum propofitorum excentore acerrimo, fororis etiam flupro jam infami, Vélkj. 2. 4;, La, 47» 5. Cæfàr adulreratam filfpicaretur; quidpe rumor meeiterat confians, inter publica Bon: Deæiàcra penetrafîe ad eam cultu muliebri. San. CajÏ 6, 5-. 8: Vellcj. d. La il: dimifit: rogantibusque judicibus caufàm,fim tamfitfin cim quam aimai: mm apr-1m, reipondit. San. Caf 74, 5. Dia a 7. p. "52,

88 go GODFR. DE PESCHWITZ COMMENT AIGUS V14: de bot CIME» Citerne"; 1,.F1mil. Eptfl..r 9. ubi eam Furia» muliüriw; rcljsionum appellat. 8c ad duit. I. Epijt. 9. 8mn. item Epg fi : P ). Ca KIL art. CALPURNIA.) - - L Pifonù, Tac. Anu.,6, Io, f: (in quem dcclamavit Cicero) in Confulatu Cæfàrichcçflbri F. Sont. 04]: Hæc noâc, quæfuprcmum Cæfàns d1cm præccs-. finfafli ium Domus (km. præfaûigium, fèu ipfius fafh giiornamen-a mm,.quo vide amm gm W011i: [Gram-CL. Salmafium ad Capitolin. fin: P: amuï.-» Plutarchus éxporipzav vocat,-1 nwita c. 91. Meminit ejus ulobièqucnsc Freimbemium in N01. ad Flor.4., z.- 91.) collabisôcmaritum multisvulncribus flucium, animam in finu fuo purpurcam vomere fomniavit. 3m. G4 31, 3. V1114, a. xin. EUNOE MAVRA,)11xor Bogudis, Mauritaniæ Regis. Sono». a XIV. SERVILIA.) Catom : Uticenjù fbror, M. Bruti idërfeâoris Cæfiaris match Swf C4 50. quam Cæfàr adhuc dum adolclëens amavit: 8: cum-c0 rempare, quo hic amer calcbat maxime, Brutus edcrctun quodammodo crcdituscfl e Cæfàrc genicus. Phare-11.- in Caton. Et creditacfl etiam Filiam fuam Tz-rfinm, è D. Junio Sil-ano genitam, Cæfari concilîaflë Scrvflia. Suer. 4.1., XV. CLEOPAIRA.) Ægypti Regina, quæ poft debellamm inafricascipion em, Romam profic1fcen s, filium ab c0 enixa cit Pofl: U240! M.- ANÏONII faâa, Alexandrum 8C Clmpatnnn (Svctonius Selma»: vocat Calig. 26.) gemellos peperit, Dio49.p.4l l5. Plut. Anton. quibus regnum date amplifiîmum parcns confiituerar. Sed ubi illc apud Aâium occubuit, Claopatra filia, (deindejubæ Il. chi Mauritaniæclocata, , D1051.) cum fratrczllexanw dra,ln triumfe Rome: ab Au gui oduéta dt. chnum in Provinciàm redaâum. Swt-Augufi amarra mater marito Iùperflesa ne in triumfouducerctur,1fruûratis cuftodibus, illataquc afficha, morfij cjus, cxpcrs muliebris mctus, fpiritum reddidit. Vrflcj. z Fier. 4, u, n. Sun. dag Non prætcrmifèrim matos paît. ca ex Cleopatra 8; (211:. DRUSILLAM,AnIonii Fdi:i1,LibcrtiClauudü 8C Juda: En: câi; alcoran. Soma. Gland. 28. «Tan-H. 5, 9, 7-. un. *, 11501:

89 1 m 111mm CÆSARUM aueusnm. u Mn a! c PTOLEMÆIJM, Son ê! 3g. quem Coufiirinm fuum vocat Caligula. Dia l. lar. giori voœbuli ains ufu: veto cnim 151mm crut. ut a Ébomtc fubjcao Eques. a magmas muon. A (zaouïa;...germâmcus, traumas - CALlcËuLA a XVI ; PTOLEMÆUS CÆSARIO. ) Oucm ex thar: Cleapatra conccpiflè prædicabat. sa". dag ô: 04:52. Platarcb ,DÎO H11: fub idemferc tempus, quo mater cxccflit,pcrfidia Modem Pædagogi fifi ab OâavioAuguflo jugulatus cit. Son. dag 17, 13. Pluunb D50 ç 1. p Dceocum fententias amicorum Cæfar exquirerct.. Arium Philofophum dixiflè femnt, dyaâo) roàuxnuaufîy. ( alluditur ad Homm 111M. 2., 2.04.) id eh: Ctfirùfil multi: mm expadit afin Platarcb. Anton XVII. JULIAÜ MAJOR.) fixormatiinharicinipt-ætoris Il. 6:..Pbihpp.f3,6; qui inœrxxvirosagrum Campanum Plebi,Leâcfluha, dlvj 1c. Sun. dag. 4. Vellej. z, 4,6. Swa- Cmf Hanc c mâtant laudavit nepos chilia C. oâavius Augufius, aunes natus duocfeüm. Suer n. 6.pr.» XVIII. JULIA; MINOR.) Nupta primo M. Pedio, 11101: Pi-i 11min. Sud ,3..7 XIX- QLPEDIIJS.).A Cæfârc nuyimmo tèflamcnto, cum l:- Ptïmrfv, 9x quadrante hærcs inflitutus. -.Svet. C4 83. Ejus demin Hdbamalc atus, deinde COI: cum faâus, lcgem tul1t, Kim percu oribus Cæfàris ! &igni interdiâum cit. Finiit in. godera honore, prætcr con luan.xxv[..;-. A! * le Ü En" lfiiù.7 T va alatem dignitatem ctiam Triumpha- I -. Ê f.. xxo à.".wm

90 "-fl n comme. DE assumez CQMMENTARRIS XX. L. PlNARlLlS.) Cæfaris Julüexfororenepos, eidemue cum Q;Pedio ex uadrante (hoc eft, tribus unciis).hærcs. Sun. 24. sa, Fuitin hello hiiippenfi Dux Caflris à [IIViris præfeétus. u a 512m». CafiA pas &forte illeipfiis, quem Cæfàr A1291; (tus fufiaeâum bi coram confodi imperavit. 5m. Aug.2.7,6. XXI. ATIA.) Ira bibendum cire probat ex antiquis in- :. fèriptionibus, in Orthographia Manutius. C. cama (cui ex Awhap n a prima uxore 05mm Major mata erat, Swtan.dug. 4, 1.) Uxor fè-. vanda. Ve. 1,59., 2.. Dioçç. p Deinde poftobitùm C. 081avji, L. MA TIO PHILIPPO, *) Viro Cof. ultimum nupta. Vellej. 2, 59, 3. 2,60, 1. apud eundem moxà hello Mutinenfi, Viâore fiho Confule faéto. naturæ conceiiît. Suer s , Io. leej , 1. anlueln: au marri, PHILIPPOq; VITRICO, 1141H nome» invidiojkfirmu 04101:, [cd GIfltbdflt fthnm a Rtipabliu tmmmqu: 0r- 61 : fac, couditoremeoqèrvatorcmque Romani nouant? : U 12mm flaque cœlefii: anima: humus toufilia, 89 tu»: periculopotiaâ fiœma, quam tata humilia pnwfuitfiqui, mluitquc E9" anàri fi, quam V1 TRICO credort, mfu Je. que nomma Cafizfi dignu: effara-fia, [mini 14m m ydcflindigaam. De hoc Pbih po accipiendus ctiamçïmo 11K 14. ad Ante De Ath Au onius Epgrmm m W: du: fdix 1:51am ba; cg! ding, S111: Deum gmuifèmint, five Vim. C. OCT AVIDS Aùgufti pater ut non patricia, in; admodum (in; ciofà magma fenitus famüia, gravis. amans, immuns, 8cm:, fèribit n ai a: dag. 3, 1.1 te 8c exifbmau onc magna fait. Valkj. 2, 59,2. qu vel îpfè Auguftus non diffimulavit, apud a», 4- Equefirifamilia 0mm fe dicens, un"; », a! in qui prima: Smatar Pater au: fana. Ampljs opibus innutritus, honores 8C facile adeptus e, 8: cgregie adm1niftravit. Tranquille dag. 3, turam Macedoniæ impenumquc formas, leej. z, 559, 2... talem 1è gelât, u: ahuri imitandum proponat quius in mais, 1. 56:11.: «hmm: hune Philippin: ab il"; aman Macadam»: tu. perm, nom Nie. Damafçeùw de vin lingam Mm, p.4.

91 * IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM.. a; ad.frur. Epaji. Le Enfin. e. 2. Svegon dag Conful ne fui et, ni præpropera mors tanto honor1 furgentem oppre et. Sun , 1. 1 XXII" OCTAVIA MINOR.) 8: , 1..Ouam Tacï. tus du". 1, 3, ;, 2.. Sororem Au [Huppe lat. Donpusanimiôt corâoris præfians mufler, guam A entenfes maximxs honoribus ma arum, Corinthii Templo fupra forum excitato donarunt. Pufan. lib. 2. Cic. Philçæp. 3. mon. v xxm. c. MARCELLO.) L. Pauli Collegæ Cor ] Stuc. Conjol.adMart. 8: Cæfilri infcnfimmo, Dia FMI.. [in]; 9. 4d 41: ! XXIV. M. MARCELLUS.) Magna fila: Romæ, 8: libertytxs fpes. Adolefcens ingenuarum virtutum, lætus animi in emiue, &fortunæ in quam aiebatur capax, Vellej. 2.9;, 1. De 1lofic edodmora om «p Marcelin»: amifit,.cui Socer (Auguflus) immbere tapent, in quem mimperii reclinore: odolcfienun; anima alterna, ingeniopote en:, fgd 59 [ continentkqae, in ? ou: un yin; (11011 me criter mm : patientent 116m, 1vo- Iaftotiâu: », ü quantumeunque immun doum-111m, U, a: in diun, minore malaga, lotarum. Magnificentifiimo Ædilitau s mu- nere præclare defuncto, ». 1, sa. Veüej. 2.93, a. cum filiam Juliam Avunculus Auguflzus defpondiflet, velletque potemiæ 6! mperii fijcceflbrem fib1, præ r0 ero fato (reetius dolo) maqua: anteponi cum Filiis fuis T1 e110 S: Drufo ægre habebat, Dio 53. p in Bajano corre pçus. fummo Civitatis lu&u deceflît,annos natus quatuorôcviginu. Toc. A». 2,41, 5. VeIIej Dia y.swt Mormumlaudavit Auguftus publicè. 8c in Campo artio fuperba pompa tumulato theacrum ejus nomine dedicavit. Suer Tamia. ;. 4,2. Dia Hic efl 111e Marcellus tantum celebratus verfibus Maronis Æuid. VI. fin. quorum recitationem prommpentcs ubertim ex oculis Cæiàris 8: Oâaviæ fororis laceumæ abruperunt. Serviw. Ceterum de ineonfolabili mon 0&aviæ in fanera Marcelli-fiIii, cjusque de laudibus vide Seau Mrdom. cap. a,,.. a. -

92 .L com. on. 1153m « XXV. VALERIO MESSALLÆ.) C08. ViroDoâiflîmuGz in Confulatu mortuo. * Diojn cognomcntobarhun» vocat. l 1 a je XXVI. DOMITIA LEPIDA.) Domirii Ænoborbi Me-, jam F. Toc. du , 4. Polka etiam ante Emilia Lefide mairitus fuerat, Son. Clou Acide quæ dicemus infra ) fijb vitæ finem nupta. Dia 60. L112]: man. la! 1 XXVII. VALERIA MESSALLINA.) leor Imper rat. V. son Apud Sana-4m de morte ", tafiaturau - fins, 1è erinde MeŒalinæ majorem Avunculuru arque ClaudiÆe m a. Julia indomitis libidinibus 6c fævitia ipfamis. Tao. Il) Juvenalis Satyr. V1. eam vcris coloribus pingit, ô: Phnius de libidme ejug Io, 67. Me : tonjax, bungalow» oxifljmatmpdmom, dey; 111,5 «rumen nobile graffiaütis ouillant. Mercemfiajlirpù, conque die à! 1106?: fitperovit quinto b icefimo maculait-u. Idem Regina» vocat, 0b impotcns imperiumejus, quod totum ln l angine 8c ingvine viguit. 4- ". ngm. MARCELLA ). sue-" M. V [P8 A N IOK AGRIPPÆ. ) Qui eam pet-mita tente 06h12 marre reliquit, furhpta in tamtam , Augufli f. Auguftus emm fororem excaveras, ut.fibî genero cederet. Soma. 411g. 63. Ceterum guas ex fila fuflmlerit liberos Agrippa tomo non. l1quet. r l. XXX. M ANTONIO.) Hic feeundus Mac-enamr1tu6 fun, M IIIViri ex Falvio Filius major. Soma. du. I ,1oo,4.,Toe. A1111.1,1o, 6..3,11;,1. vid.&5 not.4dnum. si. au: vel Anzyllu: cognominatus. Haie carmen infèri fit Homius ( : Ctavia foetus tertium dignitatis Emma "apud H Augultum 1m etravit. Verum cum immcmortan rîbenefi- 011, Au (fi. (quam tamen defponfàtam illum SvetonJ dag. 63.) adu tenait, Toc. Ann. 3, 1s, 1. ab Aæuflü bccifus en;. fie Io: , , 24,2. Plutarcb. Ant 1C4. D10 msieu un fil non tam 0b adulterlum, quam quod fpe imperii. pan 2

93 ne CÆSARÜM AuGusnM. a; pandi eam adulterafle videbatur, interfeâum memorat. Vene- )us 2, fua manu «acidifie fèribit: : , flagada-e ex» " demi; Ccfan t, violotor t a: donna, 1p]? fielm : nife commfli alter fuit. Magnus Lipfius præcefli e julîuul Augufli conjicit, quodille exfecutus fit fua manu: &fic concihat. XXXI. L. ANTONIUS. Admodum adolefcentulus ab 4 Au [to in Civitatem Mafiîlien cm a fpecie ftudiorum, quibus exi ium 0b deliétum patrie regebatur. f epofitus, eadem in c1vitaœ obiit 9 fiirpis fuæ. vinlis ultimus ad pofleros tradux. Habitus tamen lùpremishonos y oflaqw ejus decreto Senatus Oâavian 111m tubule illata funt. Toc. 11m.4.,44, xxxn. sans ANTONIUS AFRICANUS.) De cujus nobifitate Toc. Je». 13, , 46, z. -. xxxm. SEXTO APPULE o.) a conjicio in tamobfeura antiquitate, in uâus à Diane, qui cum lib. 56., p Gagnant» Augafii appellar. - l i XXXIV. APEULEjA VARILIA.) Sororis Augufli Neptîg; Tank, Prmpm, ut ex Genealogia pater; Sub T1; berio Malcmïns fita CG, quad 8: probrofis fermonibus Augultum, T1ber1um. ne 8c Liviam inlufdîèt, 8: farda adulteru Crîmme, domum Cæ ans. quem rapin uitate cumin lebat, dehonefiaitet, exemplo majorum, ucente 11mm: ultra a Urbe lapidemà propinquis fuis tapota efl. Toc. A , 10,4. Meniliar (hocadultero nomen erat) haha atqùe Africa prohibitus en. Tu XXXV. GN. POMPEJO M.) Ad retinendam fèilicetneceflitudinem ejus (a: voluntatem, poflquam rioi- jam uxor , qua: mari filmique coucordiam matrimonii de tenebat, èvivis,cxce czar. Sun. Cape vxxxvi. M. ANTONIO IllVIRO.) Veflej. 2.78,1. euîpofl: mdrçem Marcelli vida adhuc ventreque pleut! denupfit ]; 391.» defbon ente illam Imp.: frette 3 qm (vel fic aflimtatu figent: mcautum Autonium opprimïe quærebat. Tee ,

94 a I com DE PESCHWITZ COMMENTAIRIUS Cctcmm Antonius, M. Autam opam, Fier. 3, 7, a. (qui in bellocontra Crctenfès, in quo turpitcr crût, Gratin: appellatus. l dkj. 2..8: faim, L. JulüCæIàris, qui be 10 Matfico cum Rutilio LupoCofi fuir. F. genitus, imita cum Auguflo 8c Lepida potentiæ focictatè, ValIej Brutum &Caffium ad Phihppos vicit, Vdèj. 2, 7o, a. f5 3. Q.Hortcnfium ad tumulum fratris C. Antonii (de que vid. Flor.;4, ! 32. Dia ;1.p. n mm. 5.) interemit. M. TullilCiccronis, qui continuis a&ion1 us ætemas memoriæ ejus inufrerat notas, Vallaj.2, 65, 3. Sam. abfcifl um clariffimum ut, , Svafl ultim. Plin. 7, 30. 8C dextram Rofiris à t. Flmï4.,6,5. Val. MaxJa 4,5. 53:4. v 3130m. Sagyr. tonus. Ëandcm ab Augufto,-qucm tcfiamcnto Cæfàris prælatum fibi fccundo han-3,rcdifurcns, hello adortus crat, F10r.4,4,j1. Dio44. Aétiaca na; vali pu navîftus, Tandnn. 1,. 2, LfiIgatusâue, Alexandria: maniègniter cipfiiminteremit, multaquc dcfi iæ crimina fpecîosâ morte redorait, Vcllej. 2, 37., 1. Flor..1, 11,9., - -. Habuît prætetca FULVIAM fixorcm, 4mm. Lb. tu. r. M. Falvii Bambalani: F. P. Clodii viduam, Dia 46, p mquietcm 8: fu pra fexum audaccm, [ z. 74, 3. qua: L. Antonium, cogno- men PIETAS meritum, 0b mfignem in flan-cm M. Antonium LllVirum,pictztem, Dia ?» Swt.Aug.-9.Efi14. Vcllej..1, a... ad bellum Perufivdum corlltra Auguftum ignpulit: Flor. 4, A;-. pas. Ml. du; : dzferte Auguftus me igrammate, quoda- v pud Munich»: loger: ca, lib. 1 A; r, 21. ut lapfus ic videatur.9th dag. i4. quibellil erufinfi auçtorcml.antonium facit, cum non mm cauiîa quam minifier e)us, xmpelientc Fulvia, &fatellcs fuerit. Lapf us etiam Flora: 4, 5-, I. qui Fulviam banc L. Antonii axera): facit. Vil. CL. I. H. Bocclerum in dzflërt. 4d Fier. d. I. 7 A. Ex hac FULVIA faiblit:.- I. IllLlllM ANTONIUM, Tac-.4111). r,ïo,6. 4,fl,.4. Hi. rat.0d.2.li6.4. Dia 51. p; 454. Atyllum vol Antyllum. aut damnâm- Horatium lib. 4. Cam. 0d. 2.. Fabian: cognominàtum, vidümm filorum hæredem, L4 fponfum, Ièu adultcrum potins, M.Augufli F. Smala. 63. Dia me: March minon? minuit!, and. au. 44n.3o.ô;f9rtcan.. I -.. M. Il. SIS?-

95 m FAMILIAM CÆSARliM AuGusrAM. :7 Il. lslsyphum, flamme vixbipedalis,fèd ingenüaccrrimi. Indicat Horn. lib. 1. Sm.Sogyr e ut abortivmfnit olim ls-isyphus. e. denim»), ob cunatam corporis [tamtam hic exifümo. a A HI. ANTONIAM. Uxorem M.Lepidi,Dio 44 p.270. M. LepidoIlIViro geniti,quem Son. Aug. 19. memorat. Nec turbare de» bet Velleius qui 2, sa, 4.. Serviliom, M. Ltpidi uxorem facic: Hinc e- nim, ut Do&iflimi Lipsl verbis refbondeam, fcirclicet, (bravi ile lâ, aut mortuâ, alteram fuperduxiffe. XXXVH. ANTONIA MAJOR.) Ita Svetonius L, 1.6 Plutorob. contra Tacitus Minore»: vocat. Ann. 4, more Hifiori- - cis Romanis [iris crebro, mihiquc obfèryato, nifi flatte cum D orleantio in Cogit.Nav. ad En]. Tltciti, legercmah s: cui tum minon ; 0342M Antonia goulu in matrimouium darttur. Ego de veritate feeundum oncutrum pronunciaverim. Ceterum notarihic merctur. quad obfervaruntviri in omni Antiquitatc maximi. hancapud Romano: muliebriun) nomlnum rationcm ufitatam faille, ut fi unigenæ effent, Émis nomme appellarennû vel intcgro vel paqum infle-. x0. - m, forons;,, eæque duæ, una Major airera Miner, dicebatur, ut apud vamm Tania Major [8c Minor : a ud Svotonium Major 5C Miner, ô: hic Antonio Major Minor. Sin tres pluresve, ex ordine naiècndi adjcétione vociç Primo, scanda, Ma, ganta, acnéique, difiinguebantur; 6C éronoçtçmôç fieu pet diminuuoncm, Semndz llo, Tmilla fieu Tmullo; gamins, Qgimffilla appellabanmr. Nomm autem Gentis crat, ut Gagnante» Familiæ. Diflèrunt 6m: a: Finilia, uttomm ô: pars. 6m inmultas dividebaqrfamiliæ. Hinc Gmnmdcfinit Feftus cam, qua: ex multisfamûris conficeremr: ut Lima: fèribit lib. 1X: Duodccim Potitiomm Farpüiagfiliffe, cum Gens Poritia rota interiit. Tullius quéàue difhngvn: in Li rima, cum ad Tuberones ait: Nom [ladin A ENERIS oc FAMIL Æ Ve o. Nam. cran: Tuberoncs è Gent: En, ln qua Familiæ crane Tuberonum, Foetorum, Ligurum, Catonum, nm y qui ex eadcm Gent: cirant, Gamin: qui et -. o Fa-

96 a: I agnat. mnscnwrnz mmmmem Famille cadeau, 4M diccbantur. 213mm autem dicebatur quad, extrinfecusco nomini adjicebatur, manqua ration: quæfitum: ut Afiiuur, dîniez", Mucdm cm. Præter hæc 8: moulu Adoptim Romanis in ufp erant. 0410modo Tino: Po 2mm. poituam ab Avunculo fuo 2.,Ctülia adoptatus e et, diâus,qlcm lx u: 30mm: Arum. Monica item adoptatus à Julia Cæfare, majore Avunculo. Cæfàris nomcnaflùmfit, 8: pro 062mo, mm dians fait: a: M. 8mm, poll adoptionem, vocatus M. Copio. Filioor rum etiampauljæmilii Major, appellatus et! Folio: Maximal, alter Scipiouù nomcn affirmât. Adi Ouupbr. Panulmï E! Corail Sagan] Cmnmntoriu, 8 interna-entier", Magnum 3. Gerb. Mafia»: Lib. Il]. dom Gram o. VILubiplum Mm, fcd hæc extra rem &lineas. XXXVIII. UXOR L. DOMITII ÆNOBARBI.) Tu. du. 4, 44, z.- Coi: Dia leej.2,71-, ,2. Hic Neronis lmperatoris Avus fun agfgcris apud Pontcslongos ftruâor. Tac. du. 1,63, 5. 2 Germaniam uperato Albi longius penetnavit quam priorum quisquam, casque ob res infignia.triumfi adeptus en; Tac. Ana. 4., Simon. Nm 4.. l xxxxx. GN. DÔMITIuS ÆNOBARBUS. ) col: Vir ex omni parte vitæ deteflrabilis. Suer. Nm 5. Apogans, profufils, immitis, qui negavit quic uàmexf eôulgnppina conjuge nifi daeftabile ac malo publica na ci poire. Swr.Ner. 6. Dio61:; Ncc fefcllit eventus; Hom ieida fcclcflimmus, perfid üs, majcflatis quoquc, adulteriorum inceflique cum forore chida, fub cheflîum Tio bcrii rîus faétus..decefiît Pyrgis morbo aquæ intercutls. Simon. Nm d.... XL. NERO CLAUDIIIS DOMITIANUS.) ne r. in Familiakm Cloudiom ô: nomen Norom : à Claudie lmpcrarort adoptatus. Toc. du». u, x 1,4. 12., 2;, , n. lmperaroer. 8c Familiæ Cæfârum filmmum ad fafiigium genitæ ultimus. Toc. I 3. ï723. H» Di063.p.7z. Scelus monflrumque homme, religionis osque quaque contemptor. 3030:4.ch 56: Parrlcndlo matris, amitæ Domino viol. un. odnum. 49. neccm innxgt. Stand. Nef. 34. Pudicitiam asque adco proflituit,m cantonnons pane aménus

97 IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM. 3o bus membris, novum gcnus luxus exeogiçarit, quqd [aga-c en apud Tranquillum Nm 29. E.uias a macho die ad mediamlnothm protraxit, referas (æpius ca ldls pifcmis ac, tempore æftivo, nivatis. 80mm. Nm 27. APRILEM (0b deteflam ce menfe conjurationcm Pifonianam) Norom um appellavxt. Svcton. Nm 56. Tu. Arm.16,12, 2. Urbem Romam incendit T ne..an. 15, 38, I. rejeéta culpa in Chriflzianos, quiimmani 9b id crudehtarel, nunc ferarum tcrgis conteé ti laniatu carmin interiere. nunc crucabug aflîxi, fiammatiquc: ac ne ubi defec1iïet dies, mufum 110&urn1 luminisarfera. Toc.d.l. andain ab Urbc profugus. Tac. H. 3, 68, z. m fuburbanc ubi [è hoftem à Senatu judicatum 8C ad pœnam quæri compcric, identidem diâitansz. OXAIJS ARTIEEX l ferrum jugule adc it, arque ira defçmt, exfiapans rigennbusque oculis usque ad orrorcm formldmem queiv1fentiuml. Mors ejus tantum gaudii publice præbmt, ut plein pileata, rota urbe dilèurrci Ct. Tac. H. x, 4, 2.. Cineres cremau Gentili Domitiorum Monumento per nutriccs condiri. Suer. Ncr. c.ultim. De i110 argutè Pana: fifi nager Ænea magna de flirpc Neronom? saqua: bic Motrm, fiajhdit il]: Parmi. nabi lufins in voce tdlvre, quad 8: «rider: 8: mm moæanelfuo-j collure fignificat. XLI. OCT AVIA.) Cloudii Cæfiirîs lm eratoris V. 8c mm. Meflàlim F. au. maori». ros. Ejus confuetu ipçm faro quodam, au quia prævalentinlicira, Toc. A». 13, 12., 3. me afpernatusdimi. fit ut flerilcm, Toc. A». 14, 60, I. H. l, Inox revocatam itermn fbernens, -.Tac.An. 14., 60, Ç. fub cumule adulteriorum impudenti 8: falfo,.infula Pandararia clufir. Toc. An. 14., 6 3. r. ubi abruptis yenis, quia preœjs pavorc anguis tardius iabebatun, par a. fervidi balnei vapore enecata en; ac. du». 14,64, 3. Capa: ampu-q. taçum (quod. unum fievitiæ deerat) Poppææ pellicidatum; temphs dona demeta. Tac. d. l. i XLIl. POPPÆA SABINA.) Principale (immun. 27mm 1. 13,5. Un ou» patte, ô: 1 qu Salin, nom. 11.2, 1.11,4, M h r 1.13,

98 ,15 com. DE 119cm1: 00MM1NrAkrus ,48, 3. pulserflma femme. foc». A». 1.3, 45, 3. genita, fed nome!) 1111i materai fumièrat, inluflri memona Poppci 846M, Confulari &Triumfalidecore præfulgentis. Nam Olliumhonoribus non-,dum funâum amicitia Sejam pervertit. De 1110 Tom. Ann. 6.39,3; Fine nui 1 qu 85h."!!! conceflït vira, media: onzain privation»: anémia malodorant a triumfal: du": adcprm: mirifique provina i: par quum-65 vagirai une; impofiuu mollo»: ab minima. arum, [2d quad or negotiir,mqu âpre ont. Defultores marnos habuit I. Rufum C iman, Equitem omanum 8c Præfeé rum Prætorlo, Tu. du. 11, 1, 4. 15, Dia 6!,P.,691. uipifonianæ conjurationnreus exul filât. ex quofiliumgenuit » nde 11. Vejh num. qui in eadem Conful trucideras e11, M mm, Equitem Romanum.. poft Imperatorem V mn. Neuf; 5.. Dia 61.1) ne. A». 1 3, 4;, 6. H. 1, 13, ,2. quilaudaça æplus forma de antiaqueüxoris apud PrincÏem, incante nefèias au confulto (ut l 1 eadcm femina pqçirentur, i quoque vinculum potentiam ci adjiœret ) adeo acœnditneronem, ut eam diu pellicis loco habitam, duodecimo poil: divortium Oâaviæ die, in matrimonium etiam acciperct: Tu. A». 14,60, 2.. fèpofito per fiaeciem legationis in provinciam Lutitaniam Othone. Toc. du , , 1, 5. Poftremo. fortuita mariti iracundia, rai-film grayida ié cu ca cis affiiâa mortem obik.. Tu. du. 16, 61.. Corpusnon 1gn1abolitum, ut Romanis mos en; v ièd Regum externorum cobfiretudine differtum odoribus condi- 111m, tumuloque Juliorum mlatum. Huic muliericunâa aliafuere mer honeftum animum. Farnæ nun uam pepercit, maritos adulteros non diftinânens, neque afl e ni fuo au: alieno obnoxia, undeutilitas 011m cretur, illuc libidinem transferebat. Tir. Au. 13,741, 5. Helenaaltera. quæ forma mirabilis. libidine incomrabilis, Romam fecundam Trojam pene fabruit cum Nerohe aride. Hæc delicatioribus jumentis, quibus vehcbatur, fêlais ex aura puro dedit, ut luxum notes. Plin. 3 3, 11. 6:, ut molfitiam notées, quingcnras requin foetas afinarum trahebat, ut laâeo balneo le abluer-et, extendi quoque autem putans. i XLIlI. CLAUDIA AUGUSTA POPPÆA. f Cuius natalem plus quam gaudio celebravit Nero. Toc. An. 15, 23, 1. additæ fupplicauones ô: Templum FECIJNDIIATI a: «marner: a

99 M IN.FAM1L1AM CÆSARUM AU GUSTAM. 9;.. ad exemplum Attieæ religionis decretum. Sc d fluxa a: crepera - omnia, quarrum intra meulèm extinétâ infante. Tanit». 1;,23,2.. XLIV. STATILIA MESSALINA.) Toc. Ann ,1 T T4101 Cas. F. Abneptis Touri Staliliibis Cos. ac triumfaiis. Sun. Nor (Soror forte Storilii Tounf. qui 0b opes 8c hortorum fblcudorem, quibus Agrippina inhiabat, accuiàms, vim vitæ tu: T ac. A» , 1.) Hac ut potiretur Nero, marimm ejus Arthur!) timing: Cos. acris ingeniivirum, Tania". 1 y. 12,4. inhonore ipfo trucidavit. Swton.Nrr.35. nid. Toc.11n. 15,69. XLV. ACTE LIBERTA.) &pellex, Toc-.2111». 13,46, , ex A113 oriunda mulier. Dio61.p.690. Hanc, parum abfuir. quia iufto matrifnonio fibi Nero jungeret. fummifiis Confularibus vins, qui Regio genou ortam pejerarent. 80mm. Nm 28. XLVI. DOMITIA.) Tac , 19,53 ànerone Imperatore, paulo pofl: fata marris, veneno fublata. 504: fixor fiait Poflîoni Crifëi, Viri C09. sa Oratoris,,Qgimil cujus fèitum illud in C. æf aremcaligulam diâum refcrt Toc. An. 6, 20, z. NEQ MELIOREM UNQUAM SERVUM. NEQ, DETERIOREM DOMINUM FUISSE. Sencca de hoc lib. 4. Not : l ujicmu, que ego nil moi 41min: à; omnibu: rebut, maxime in di in umdi: a; MM: vitiir, flop: dicebn: 214mm»: (a: non claude" airant [cd a-,orirl, (9 quidemjic pommada»: amitæfikt, au; fi impulit,1 rota e11: grutier], fiofiogit. iadde Veterem Scholiaftam ad juvena un venir à! Criérijucundafincflm. XLVII LEPIDA.).-:A Ncro111s, Sacra». un; 7.. id 911:, Paris forer:.. Germanice ; &Agnppim, Germaqiè c1 Filiæ, Sobrino prier. ut loqui amat Tacitus A». 12., 64, 4.: Lepida minore (Iego. majore: 8c mecum Cujaçius 111.!]ij 4o Gradib. ex En. 5.) Antonia. germa, (pro-yllvuùmlo Ægujlqfiguppim Sobrz na, rior Sobrlnipropiorm dicunt; 8: purent D orieadtius in Coi i1. av. ad itavi ciip1um fiaifl eâ Cornclioï cd abbre: natrum. v À nm 2 vicinal feuille-1: m1- Refluæiareldabimus :- berat D94.l H. a q.1. U.

100 ,..Ï DvaESGHWlTZ COMMENTMRIS Lepida en Antonio M1170", Germanici matertera, at.. tu; itaa opposa. Germanici Filiæ, sobrino papier feu ne, àgrippinf; Œtofimutm Schubefier tomber. 0d non gerccpigsa videtur maxiinæieruditionis ô: famæ V1r1n otis ad drèumlocumtaciti du" ub1 Hammam JggYWM.G oqfobriimnîfaek. E: fubjeéto Rhemate facule petefcit. - ANTONIA * (Sorores) ANTONIA. MAJOR i, l: 1, DOMITIA (Gonfobrini) GERMANI- LEPIDA. GUS. A. Sobrma prier, AGRIPPINA Fœmina fuit impudica, infamis, violenta, Agrippim, uxoris fratris fui (Gin. Domiiii, vid mi. ad ) baud minus vitiis æmu«la, quam fi. qua ex. fortuna profpera acceperat. Toc. du , 5. l Tandem à Claudio Impcraxorc V. marito Agrippinæ,accufàta,quod conjugium (hoc cil", conjugern Vid. L12]: maraud Timon. 12. in. 1 :9) Princxpis devotibnibus peuwfllet, quodquc parum coërcitis pet Calabriam i ervorum agminibus,.pacem taliez turbafièt. interfe- &a en. Tac. du In L. ngi tibi fi liber lame s, Domino». Neronisliïliam vocat, infubidg; Sec! Exfcriptohlm peccatum hoc me, qui pro Nnoni: 9&2, feripfere filin. 4min e, nim, qua: e91 patris 4;; forer, 8: mouflera, qua: marris. utra ne promifèue 9go appeliatur, vel apud quosdam « vid. D or moi "90:44.1?!- dma itur excuicâta filia, refæibàidum 4min- Adifis Cuju. li. fifi 23. in mitai. ad m. C01. dom. une]: 41mm» 4.Pororg i.. i 4. i..xlviii..valer A. MESSALLNA.) comme, impel atorl. u.- V- même. 3.13,9..-.fum 1;.J1wcntutisvvRomanæ t , n9v a 15:.fi ËŒiapîoxlinq 9mois itaexarfit.. ut M mmb11cm fœmmam. matri1nonîofixturbarer. WflOQÜCûdDÂtfitOPO-, ure-

101 IN FAMILIAM CÆSARUM l 93- tiremr; ne. dans. 11, nec. contenta furtivisanoribus, unbere volait. (mort ubi Claudiu: ref civit, Silium mon: puniri, ne. A». 11, jwmal.sotyr.10. Meflàlinam carceri man- :Ïari jutât: obi polka inter laminas 8: inritos queflus, frufira homme marre, Nouopm nmr peaufiner», inarti- æmiqummi! Tribuni transfixa cit. Corpus matri cohceflum. Tac. A». 11., 371.&. XLIX. APPIO 38. JUNIO. SILANO.) Cos. qui eam fub vitæ finem du xit, brevi poit ab Imperatore Charlie occifus., ad mimer L. 3111va 111 c. SULPlCllJS GALBÆ.) Ante patrie Imperiurn mortui. Sono». Golb. 5.,.LI. ANTONIA. i MINORÇ) Pudicîtia pariade ac forma foc; fiabdis fœmina. fixer Nerom : Druji, Patris Germanici 8: Claudu 1m atoris V. Sveton Cloud. 1. Neron. 5. cum uo conjun- Cti une vixit, defiituta marito in viduitate annis amp ius quadra-.ginta quatuor perfifiens, cum fc defertam videret, à Nepote Cohgulo, C.Germa.nici F. moerore confeéta deceifit. - I L11. OCTAVHJS AUGUSTUS.)AurelioViCtoriOCTAVIA- NUS dicitur. cujus rei cauiïàm tradit Bcroaldus z quod pomma nominaloco patronymicorum apud Latines ufurpata funt, ut Emi- Jim: Scipio, pro Æmilii Filial. Quadrimus patrem amifit. hincin domo Vitrici L. Mom i Philip pi cducatus-tantum profccit in: ut duodecimum annum ingreflus pro Roftris laudaverit 3:41:11. Aviam. Amos mais Oâodecim avuncqum Majorem. Sono» o. (hoc efi, fratrem aviæ) Cæfàrem. codtrahberos. Pompeji bien o molefioqne itinerc ûcutus. adeo devinât au,,ut fupremis a 1110 tabulis adoptatus, Volltj. 2., r9, 1. poftieatutum Lepiduin, interfeétumquc Antonium, ne. AM1, 1,5;sbn.Aug: 17.) quæ enim inter tara diflimillimos ac diveri à volentes pax (tare aut durare unicitiæ poterant i Fille: 2. 6, s. 2,41, 1.) in Nomen 8: 1m erium tandem «bucceflërit, 1&1» C. jmjus-cæsar ocrâvausnugustus :11:11 au Mali Plou-» 3 Il

102 9,. carmine. Emma: mus ci (Entendu confœfusi univerfi Senatus Popuiique Romani indidit: fluai. 2, 91, 1. fan ne ac revcrentiuswfum, uam ahud quad: cun e, cum fcilicet loca religiofà, Sain qui us augurato me! con ecratur, Augujkdicantur, ab aubin vei ab avium gifla; ne. CL. Barnegg. ad. Simon ,3; PATINS EATRIÆ, 50:31:11,211- gufl. w. magnificam 6:. feeundum Themifhum, divmam prorfus appellationem, 8: Perpnui Dibïotori: nomen,flor. 4, pœdemi confilio conflanter reppulit. lâllej , 5: Sveton. Augufi,5 z. ne deteftati in Sella 8:1 folio tituli invidiam ac odium experiretur. Div 54.1". Taillis». 1,9, 5-. re ramon ipiâ omnia imperia præmiuerot. Tac. Ann. 13, 56, 1. Viol. amine CL. Damimim Bon-loran: in Net. ad Vollrj , 5. Vir omnibus omnium gentium Viris magnitudine fua indu urus caliginem. Vollej. z. 36, 1. Corpore toto pulcer, liberaliutn fludiorum, præfertim Bloquentiæ, adeo ervicax, ut nulius, ne in procinétu quidem, laberetur dies, quin egcret, [ériberet, declamaret. Rempublicam Romanam ad fummum euh mon evexit 5 VtIlej. 2, 89, 2. [Inde in Apolog. Tertullianus 1m orii formaterons, 8:, libro denim, Reformatorem, Civiliumque turbinant apidtorm nuncupat, Urbern prærerea auxit, ornavit, Vallcj. a, ; Svcton. dag. 29. Toc. Ann. 3,72, giorians diéto: Urbom latomiam r pari, ralingue marinerai». Sono». dag Cantabros, Aquitanos, hætos, Vindelicos, Delmatas. numero Provmciarum Poli Romani conjunxit. Sicambros ô: Svevos dedentes 1è traduxit in Gallias, Pannoniosfiipendiariis adjecit: Getarum populos Baitarnasque laceffitos bellis ad concordiam compulit, Soma. dag t" Clades gravesduas perpeflùs e11, nec alibiquam in Germe-s niis; ilollianam ac Varianam, Tandis. 1, fed illam majoris in famiæ quam deirimenti. amiflâ (mima: chionis Aquila: banc pene internecmam tribus legionibus totidemque alis :- tibns uns ouin legato &(mmâiiio. Varo cæfis,quâ nunciatâaded conficrnatum feront, ut promifàâ barba crime ue. caput:inœrdnm;, foribus illideret, vqciferans: OlliNCI-ILI ARE REDDE LE- GlONES. Filioslpopulo commendans fem et adjeuit, SlaMEKE- BUNTUR. jocis etiatn 81 falibus emicuit, aivo tamenœutifcribit Macrobius,.maieftatis dorisqueref peétu. nain 11:11:18!!! cade-g rac. WAMMM 1., 10,; gcgcsjuiit filou Ber PWthj; que i s rum

103 IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM. 9; mm 11h de macitandis qrdinibus fuit, Horatio La: Marin a: Feux diâa, in cantu Sæcu!ar1 : patauge! Profiler" dentu fitper jugndz : Fænxinb,prali:que 1mm feraci Legc matira. ubi Schoh afles Vctus : LEX MARITA dicitur, qua de marîtudi: Ordiuibm [au au, que 9 kalis efl. Cæjàrnimpqfl Mina» kg")! tu- Iit, ne qui: au: calté: (En, au; Vida nubilù, qaopoflît jaéiura juvmum r: parai, au bellis www couguar, "11»er Magna Imam millia mutinant. Capipa chis Julia: fileront:. un LIBERTINAS DUCERE LICERET OMNIBUS PRIE- TER SENATORES... UTI SPONSIONESPACTIONES VE NUPTIALES NON ULTRA BIENNIUM. DIFFERRI BIS SET.. ÜTI DIVORTIOTL IM CERTUS ESSET MODUS. aliaque quæ in Legem Papiam mina admet-t3. Ed. 14 ; pfut» in Net. lib. n 1. A». Tu. Num.4ç. LEX PAPIA POPPÆA incitaadis Cœlibum pœnis 8: augendo maria la: exeat. Tu. du». a, 2 5, 1. 8 iln un 4km. U Ferret. Tandem Nolæ in codem cubiculo, quo pater Oâavius, Tu. du». 1,4),2. in amplcxibus Tiberii, me: 2, 1:3, a. Sunna; Augufi.9g a Iïbçr. n. oièuiisque Liviæ (du ium dole ris, an morbo, Ta; 11m. hi. I. Div ) a: in hac vos: efecit: LlVlA. NOSTRI CONJUGII EMORL VIVE AC VALE. Somdug. 99. armas mais nom. dicbus quin- I que 8c triginta minus. VeIIej. d. 1.. qupus Romam r Dual-ion mes portatum ac Scnatorum humeris m campum- figura ç publicc crcmatum fuit. Pro ædc D. ulü à Tibcno zingua a &pro Roflris fub vctcribus,r à Dmfo, ibcrii Filio, adams cit. Net: dcfuit VirPrærorius (Numm u: fèüicctanimràlivi ibbçrnatus. Dia) qui (a cflîgiem crcmari cancel!) in Cœlum vidi e- jùfarct; ÀHinc. mgrnpriæ ejus Tcmplum in Palatio, Div 59.]. cœfeflcsguc rehgtoncs a.scnam, à Iribunis Plcbis qui, qu: de nov

104 -9c 60mn; DE 933mm sœmmmiamus nomme-augufli Fafiisî-addifi, www: vocati fignt. Tac. r, 15,3. 1, 54,2. 141,1: [ , a. 2, 125,.l. D1cgtgctiam eûgics ciusjn curia, &haud procultheatro Mal-cc!!! à Luna; Tac. du» 3,6451. fic enim interpretor illum locum cum maximi nominis Florentine-5 BERNARDO DAVANZATI, qui confulcndus in divina 8c pmrf us incomparabüi vcrfionc Florentina AuCtoris no. (tri hic, 8c in Poflilla ad hune locum; à quo ctiam en: CL. Gemma [tu Daim, Du eimbçmiu: in NM. ad b. l. 89 in Ptrapbrafi 07mm. Menés mimi Sema: flcdié cus, quodâ Mania, hoccft, VerereAnni aufpicïo, fixant: e L) :ab ipfo 110mm accepit dcccrncntc id paiam 3:11am, cujus verbe recitat Mdcrqh m, Sauna]. 1,1 2. insinues; que cjus Maufolæo Augufto conditi funt. 5mm, 4: un; SERVILIA.) P. Smiliilfimrici F. adolcfçcns adhuc. max dignflà. Summdug. 62..» r LW.,CLODIA.) Fulviæ5 P..Cladia, inimico Ciceronis. l ami. 1,4532. Mia, m0116.» Antonii privigna, me]: 2, 6;, z. quam reconqüiatus pofilprimam difèordiam hmm, 8c pofhnlanu bus utriu àhuc milifibus, ut 8: ncccflîtudinc aliqua jungcrcntur, Uxorem dama, vixdum nuhücm. Puffin [immune cum Falun 30- Cru cxortâ, dimificintaélam adhuc &virginem. Sodomdugufiôz, Cujus indicat cauflàm finis obfcœnam 1pfe Auguftus hoc,epigrammatc:.. v; wamfait thbyrm Antoniu:, banc mibipçmm. Fuhn n conjh tuit, f: gangue utifinuag: Axtfutue, au: pigmenta: ait : quid quad mibi vim Charior a]! 1 ij mmtula, figm canant. Nota obiter; Fulviamtrcs madras habuiflè: P.Clodium, ex quo hæc Înoftrarz Secundum, augment: Tcrtium, M. Antonin». de quo fupra. -. LY. sçrîbonia.) Vidua p. Comdzï ScèvionüNqèz, ex qào Comlidvlzhabuic. 8m. Aug.6z. îuam Propertius 4. dgmlt :13- fm VOCat: me (de Augufto aquitur ) fila un clignant vint]? fire- "un, 3

105 IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM. 97 km, Innepat, 6 [mima vidima: ira Du. jadis uippe,& Candie diverfo pan-c ab codem utcro crant. L. Scribanii toua, Tribuni plebis &mccrtæ marris, F. Liv. 49.Soror L. SmbaniiLibani:, Drufi, Con. fifiaris, Dia 48.p.368. ciusquc. ex PaMpzja,filii Libani:Drufi, Amita. (hi-i rcmm novarum ô: achâati impetii fub Tibcrio panada-rus,z Tait. Ann. 2., 27, 1. fua manu mortem præcepit, 2, 31, 3. De Fa-ï milia fic idem, Ann. 2, 2.7, 5. Lib!) Drujiu, du»: Proavum Pampcjum, Amimm Smbaniam, que quandam Augujh Caniuxfucrat, Confibrz na: Cæfirn, plenum imaginibu: Damum affaitai. Ad quem locum Magnus Lipfius: Ante harem, feribit, quarrera accepi hoc Stemma, (5 nanar ut concuôium naéïi1fitprimquampmingam. Ego, ut-ingenue fatear, die plus uno, in hîs làlcbris ô: nec dum eluétatus hæreo, nid mirum? fi tacent Vctercs, à quibus unice lux huic noâi. ide tamen fùbjeâum fchema, quod ex Lipfio deprompfimus. coque fi placet, utcrc: fi non, reâiora impcrçi; (Proavus) Pompejus M. n...v a Ç (Avus.) a. Sext. Pompejus, M. F. eiusllxor L. Scribrmfa.4. Sariôania, llxor L. Scriaanim, cui Uxor Pampeja, Val. x. 6, Augufii 2.. dcfponià M. MarceliO; non deduâa. l * L. Scribania, Saribam u: L660. Drufiu. IL. Scribaniw Sext.Pompeji de quo hic. - w qui pas. initio (MagniPom- V hbri ml. Tac. pcji Dia 48. Filii) vid. 11x... 4(Bi.. nat. ad Num. 10. Scriboniam ce Confilio duxiitc Auguftum Appianu: memorat. ut, fi conciliaçione cum Sexto Pompejo opus effet, cum chntonu am.- mo dubttarct, occafioncm prçmpœm &paratamqhabexjçt. Aignan. de - Â N l tell. O

106 98 A GODFR. DE PESCHWITZ COMMENIÎÊRIUÊ- (1: Tandem 0b morum pervcrfitatèm excedcrc domoôc. longevalerejuffieft. Swtan.11ag.6z. Dia 48.p.379. LV1. JIJLIA.) Pcr omnia rami parentis ac Viri immemor, nihil quod facerc aut pati turpitcr poirer fœmina., luxuriâ, libidine infeâum reliquit; ma nitudinemquefortunæfuæ peccandi licentia metita et quicqui Iibcret pro licite vindicaus. VcIlej. 7., 9, 3. 2, 100, 3. Sacra". Aug.65. Tib. Il. Tac. 47m. 3,24, z. Sema. Bamf 63, 32; Hinc àpatrc Auguflo Pandatarùî pnmum mfuiâ, abiènte manta Tiberio, WUej.z, 100, 5. mox opido Rhaginarum, qui Siculum fretum accolunt. clauiâ; Tac.117m pofiremo à Tilzcria quem, ut imparem. fprcverat, cxtorris omnisque fpci egcna, longa rabe percmpta cit. 122mm. I, 53, 5 Squalitate, ummafiabîa, fumma in mmna chuta: Neque inimici: invidiojà, neque amîca exoptabilir. ut ait Lucillim. LVII. M. CLAUDIUM MARCELLUM.) Dia i3,fag.;r;. C. Marcelli 8c 05mm, Sororis Auguiti, Filium Amitinum. VdIej. z, 9;, l. vid. not.adn.z4.. LV111. om. VIPSANIUM AGRIPPAM.) Dia ç4, p Lec0 6c natalibus adeo ignobilem, ut generis cum fui nominisque puderct. Tefiis CH: pofi Tacitum 11m. 1,3, I. Sanaa Contrav. lib. n. Tania autemfiala D. Augufla libertaxfiait, ut prœpotmti tune M. 11 grippa non dçfuerinr, quiignabilitatam objicerent. VIPSANIUS AGRIPPA filtrat. Vipfimii nomm quafi ar umantumpaterm humilitatixfiajlularat, 65 M. dg"). a dubatur. Cam dérident rami, fait accufiztor qui diront, AGRIPPA M. Erg-UOD IN MEDIO EST, volcan Vipficnium intalligi. Fuir qui dicmt, Concurrita Agrippa (hoc cit, æger partus, nam æger pattus, A- grippa diâus, Plin. 7, 8.) malart: baâelzir. ne ponde Diù. (D arlaantim in Cogitat. Nov.ad T41. dam. I, 3, 1. n. 3. Icgit, chfianda dii:, i. e. vovc.) En input: urique milu admiratione dignu: Auguflur, [cd karma non polît"): non miferari, qui rantiputant caputpatiw, quam digitum (Lipfius diéîum 1cgit,) paniers. Nihil igitur ad vetcrcm «k patritiam Agripparum Familiam Nofier pertinuit. de quaisilim, lib. :3. m

107 *t IN FAM1L1AM CÆSARUMI AUGUSTAM. 9, dt tantra Agrippa, *) baud panama dam: (inclita manqua a Semina 4&- OEnai dation? flùpe trabe-bat) : interfas : baud ignabile nom. Hinc adeo exofum Agrippa nomcn Caligula habuit propter igue-i bilitatem, ut 1è nec die] nec nominari vellet Agri par ncpotem. Samurai-g. 2 Ceterum Virturis fuit nobiliffimge, abore, vigilia, periculo mviétus, parendique, fed uni, Êicrguflîmus, aliis fane. imperandi cupidus., S; pet omma extra dilationesppfitus, con-; fultisque faâa conjungens. WIIej.z, 79, 1. Bine amxcitia 0&avii in 111. Confuiatum 8c mox Colle ium Tribunmæ potefiatis eve- &us. P ,90, l. tandem adam efunzïto Marcalla generfumptus. Tac.dn.1,3. x. Vellej.2, 93,3. (ex duplici [cilicet neceflitate, quam doé ciflime cxplicat CL. 365km! in Not. ad Vellaj , a.) novitatem [uam &ignobilegenus multis rebus præclarè nobihcavit 8c extulit. me: 2,96, 1. Flor.4, n, 5:. Bello Perufino per acies confeâo mi un in Gallias, rem,fcliciter geint, Ubiosque Rheno transgresfos in fidem recepit. Tac. 12, 27, 2. Profligato deindeadliparam navali ugnapompejo,parem opemm nec infelicius in Aâiaco bellg præ int, cujus illefùmmus, fufo interfectoque Antonio, cgreglana Augufto viétoriam peperit, qua: canna ut Ph u io Maximacwium vocetur. Opera ad ornatum Urbis ô: captandæ po-" pularis gratis: excitavit quam plurima. [Septa Julia in Circo rua-r r nmç pétuns ôçœbulis lapideis exculta; Templum Neptuni cum fiorticu puicerrnna, Gymnafium Laconicum a: Pantheon,quod - odleque, fub nomine 18. Mm]: Rwanda, perfiat, hac Infériptio: ne Veteri: M.Acmrm 1.. F. ces. un. men. 0th aune Li. vitæ m3,,.. A. I. I LIX. C; JULILIS CÆSAR VIPSANIUS.) VrIlaj Nata major, exfertè hoc, Plinùu 6, H04 in lapa gemma a a Myfiam, tarama» (27h? fitlçikflqmtwïmm aubarna, confia, que»:,l cmmmtauda» nm. v-. VMH N f hp" r i. m î f) Niger.hic Ieeiu leâitturiln uiæflamîsfimîe éditionibus, ut nôhîlilîe ad Agrippa!"- Vlde Silinm dans mi Drnkenburgii p. 636.

108 me GODFR. DE PESOHWITZ. COMMENTARIUS 9mm]. in Orienter» pramifit D..Augujia: haro in Armada»: ad Partbica: A- rabicasque n:, majora filia (i.c.cajo.) Sic enim Noflcr : Cajun: rameantcm Armam a, Ann.1,3,4. Lapfus igitur Sanaa. pater, dam lia. 2. Canna. 3. Lucium Cajo præponit. Gui fixor Liaia fèu Liw lla, Tac; 4m14, 4.0, f. Naram : Druji F.Garmaniciforor. Tac. An. 2, 84, I. pofiea Drap, Tibcriifilio. nupta. Tac. Ann. 2,4;,9. 4,405. 8c pofihujus obitum à &de fruflra 11xor quæfita. T un. Ann. 4, 39. LX. L. JULIUS CÆSA R VIPSANIUS.) WIlcj.2, 99,2;cui deflinata fixer Emilia Læida. Æmilii Lepidi a: Corneliæ Fauftæ F. generofiflima fœmina. Svet.dug.64. adde qua: diximur un»; 10. H05 duos, præpofitis ani ac Lucii nominibus, Svet.Aug. 25-, 2. in familiam Cæfarum induxit Augufius, leej. 2, 6,1. &necdumpo-, fita pueriliprætexm, Principe: gagman: appel ari, defiinare Confulesfpecie recufantis fla rantiflime ou ivlt. Tac.Ann, I, 3,3. Cujus memoriam fèrvant ummi hac in criptione: c. L. CÆSARES AUGUSII F. cos. DES. nunc. JUVENT.. Adjexïta utrius ne e15 es cum Clypeis ô: Haih s. quæ Tiroci nii die Equites de erant, onoris Auêîgfii cauflà. Sed L. Cnfirem euntem ad Hifpanicnfcs cxercitus Ma dise, Vellaj. 2, 102, 4.- Flor.4, n, 42.. Cajun: remeantem rarmenia 8c vulnere invalidum -, in Urbe Lyciæ (Limyram nommant). lezj )». dag. L6,: mons Enta. propera, vel novercæ Liviæ dolus abftulit. ne. dans, 3,4..90an mm 2 3. Ofla Caji Romam à Tribunis militumportata faut. LXI. M. JULIUS CÆSAR AGRIPPA. POSIIËIMUS.) I Sicdiâus quod poli: morrem M. Âgfipfa- natus ardt-.1 a.) 104, ;3,fi4--Ak.-.-a4.k fin. 1. Extinâis fratribus, codem quo Tiberius die «Vcflü ï; in; 7. ab Augufto au) fuo adoptatuqçfl. hoc tamen diièrimine. quod in Tibcrii ado tione adjeâum hisipfis Cæfârisyerbis: a H063mqult, RElPuBLI Æ CAUSSA FACIO. Vellej. d.l. on, 55, pisâsf àmo-q rami, præcipitisqua îrè*lhominetnwdèaf,-iàufi1m cum 91011"ch animant Julia:, 69 Augufto indium [latomorum dandinaient grau". Svetonius, Aug. 6g. ingcnium i111 fordidum &ferox tribun: [Vel- velus

109 nu ra-milmm CÆSARUM usait-am. son lejus etiam mira pravitate animi arque ingenii, partis arque ejusdem avi fui animum alienafle. Vellej. 2,:12, 7. tantumqueexacerbaffe fcribit, ut hortatu Liviæ in Planajîam infulam rejecerit. Suer. Aug, :9. ubi moxfpofi fate Augufii, juffu Tibcrii, quod primum novi Principatus acinus fuit, à centurione occifus CRI Tarif. Ann. 1.6,1 I. 1, ça, 3. 2, 39, 3. Dia ç7.p Abhistamen abirevidetur Tacitus, dum An. 1,3,6. Rudcm quidem bonarum artium, ? ( flalidèfcraccm, nulliw tanzcnflagitii compcrtzmz memorat 5 exilio umque ac mortem peffimam, ions novercantis Livres novetcalibus odiis tribuit; que cum fentit Dia 57. Notandum in transcurfu, omnes M. Agrzppn iberos, fi unam filiam, L.ÆmiliiCos. fixerem (qua: eitra vim 8c ex nature. feu, ut Tranquillus loquitur, fua morte. obiiffe colli itur ex Tacit. Ann. 4, nifi. dum Augnfln ope fafientatam feribit acitus, fame oppreffam tacitè innuere dicas:) 8C Vipfimiam, ex prima Uxore, Tac. Ann. 3,194. adda not. ad nnm. 3 I. fin. excipas, violenta morte periiffe. 621qu 8C Lutiu! veneno, Tac. Ann. I, 3, 4.. Agrippa Pof chumus ferra. Tant. Ann. 1,6,1. A-, grippina,fame. Tacit.Ann. 3, 19, 4. (225,1. LXlI. AGRIPPINA.) Confibrina 8c Uxar Germanici; 8C 3 AfiniiGaIlz Iiberorum matartara. Tac. An. 4,73, 3. Uxor enim Afinii Mpfimia erar, dixi ad n. SI. Confiangvinca Agrippine: Soror, hoc efl:, eodem patte fed diverfà matte genita. Pudicitiæ impenettabilis femina. T ac. Ann.4, 12,4. æqui impatiens, dominandi avida, viriiibus cutis feminarum vitia exuerat. Tatit. Ann. 6, 2 5, 2. Cum Livia Augufia 0b æmulationem potenciaé Tw uanmg, ves fimultates exercuit. Maritum m Germanias fecuta, non duëiiaavit muniaducis induere, militibus. utquisinops &faucius, veitem ac fomenta dilatgita cit, Tarin Ann. x, 69, 2.,Marito etiam ad Componendum orientemmiffo, per Syriani, larmeniam 8c Ægy p. min individuacomes adhæfit. I Tandem fraude sojani, à Iibetio criminante, uod modo ad ftatuam Augufii, mode a d éx èt èitus confu et: ve let,adulteriiietiam confvetudinern cum Afinia-Gdh habui et, Tac. Ann. 6, 2;, 2.. Senatus decreto ininfulam Pandatariam rejeçta en. Saga. Tib. 3:3. Ubi pet uin nenniurq fpe fuitçntata, quam alunit êçfimfitgflicium, cum e 1:3;to xenu tti Videzet, q ï.,.«r.1.,- a k. N 3..2:.x o-

110 ,03. confit. DE PESCHWITZV COMMENTARIIJS voluntateextinâa en:, nifi negatis alimentis adfimulatus e11: finis, qui v1detur fponte fumptus. ne.11nn.6, 25, 1.. LXIII. IllLlA.) fixor L. Æmilii Pauli, Cos. quem ideo Pragent-tant Augufli vocat Tranquiilus, dag. :9. à! 64. quod juilmjllius Naptam, uxorem habebat. Sic Tiberium Pragcmrum Pompaniidmï et", feribit Sanaa Epili. 21. quia uxorem duxetat Agrippinam Vipfiniam illius Ncpmn, M. Agrippa genitam. Ad quorum exemplum Tacitw, Hijlar. 5, 9, s. Antonia»; Falicam, ProcuratOtem Judææ. M. Aura; nii ": Pragmarum dicit; quod Drujïllam, Cleopatræ 8c Antonii Neptem, in matrimonio habebat : canin» Ann. 6, 4s, 4. Cetetum juin ut mattis nomen, ita 8: flagitia tettulit, Tac. m. 3, incontinens. 8: iugulati pudoris, quæ cauflà etiam, quod ab Augufto tojeâafuitin infulam Trimatum, Diomedeatum miam baud procu Apulis littoribus, ubi vi inti annos exilium toieravit. Liant Auguftæ ope fuitentata, quæ orentis privignos privi riasque, cum pet occultum fubvettiflèt, mifeticordiam et a palam oflentabat. T am. Ann. 4., 71, 5. a! 6. Adultetos abuit (1.) Scinpranium Grucbum. familia nobilem, follettem ingenio,&pravè facundum, C. Graccbi pattem. Tac. An ,4. de quo hic Nummus: T1. SEMPRONIUS. GRACCHUS. llllvlr. QDESIG. invertit fade; DIVI jlllil F. (2.) gamma». Cnfin num, de uttoque Vellejut, z, 100, f. QginÆu: Crifiiinu: fingularem acquitta"; fapercili. trim prongmg 55 Appiu: Claudim E5 Sampraniu: Gui-chu: ac Scipio. (3,.) Appiuin Claudium. (40514km Antonia»), vid. nat. « (5.) D. 8-14"10», Tac.An.4, 71, 5. (6)»Sagaianem. Vallej. dj. LXIV. M. ÆMILIUS LEPIDUS.) Dtufiliæ, Germanici F. matitus. Vid. net. ad nain Agrippine: etiam gloris fine, Gainer statue» êdavoefierl flupraton mfamis : Tac. Ann , 4. Sanan. Galig. 24.1)» 59, p j Mile que diminua infra nana. 106: duit: Cœfireo intepcte regno tentat à Caligula, cujus olim famüiatiflfimue fuetat. ptæventusôc opprefliis en. Dia 59. p San-i. Gland. Sam. Epifl. 4. I 8: meminit ejus Tait , 72, A va. zeugma,lepida.) Tait.Anx.Ï3:,23,2. spi-mamandîiimpetatotis V. admodum adolefcentis. San. Gland ,qu 0

111 IN FAMILLAM CÆSARlIM AUGIISTAM. Io; 0b parcnmm factum in Agguftum odia, adhuc virgo dimiflà en: m not.adm.94. Nupfit eindc 31min Sima, qui ab tore Claudie, incerto crimine occ us en. Dia :. Sam cm Hunc Confocmm Claudü vocat 8mm:, Gland progîcr conjunâos nempe matrimonio utriusque liberos, L. Siam iurn ains, 05m fponfijm: Taurin». n, 3, 3. Sun. and c Mia»: 14min", Appii Conjugem, Div 6. 6: Meflàünæ, fixoris Claudü, matrem. LXVI. L. SILANUS.) Oui Claudius Cæfar Impcrator V. 084mm F. defponderat. Sam». Chaud. 29. Tamil. vid. au. 4d n mn: fignoler. Juvcncmqucôcalias clamm, infi ni triumfaliumô: ælæorlimuneris magmficentia promlemt ad dia vu]. Scd. advch Agrippina, quæ nuptias Domitii Neronis 06hvræ, Cæfàw E. maliens, cxoitato in illum Vitcllio, adfinitatcm. Main dieolvzt, fpcm maœimonü dccollavit : Præturam infixe Rot, quam gercbat, abjurarccoaéto. Tachm. 1:, 5 3- CuillSÎniuna: impatiens, ipfo Domitü à: 0&aviæ nuptiarum die. fibimortqm confcivit, five eo asque fpcm vitæ malaxera:. five (tchao die, augcndam ad invidiam. Tac.Ann. n, 8,1. LXVII. M. JUNIIIS SILANUS.) Cos. nana, 2, 5-9, Linfigni nobiljtate 8: cloquqntia præccllcns. Tac. du». 5,24, 6. à gencro fuo Cahgula ad ncccm fccmdasquc novacula fauccs compulfim. Sono». 041: LXVllI. IllNIA CLAUDILLA.) Prima C. Cæfàrîs Caligulæ thon 331mm. 041g :3. vid. mon. 96. Nam 3:42:14 Claudillaùl matrimomo Caligula: ex pattu obiit. Sun LXIX. D. JUNIUS SlLANUS.) In Nepti Au [li adule ter, in volumarium einîum conccflît. redût c fijb T1 cric, M. Sihui, fratrisîqui par infignem nobiliratem cloquentiam præccllcbat, patentia. Tac. Ann. 3, 24, Lxx. JUNIUS -SILANUS. ) Plinius au. un. MARCUM vocat, non Ainfrcqucnti in Propriis Nominibus, Prænominibus ma-

112 104. GODFR. DE PESCHWITZ communias maxime, apud Scriptorcs variationc. Vidmur in banc rem CL. 3m; Fm mbmiur, Vir dgloriam U filait»: Literuris Rti natta, ad Fier. 3,21, 18. Lit. Z; ProCos. Afiæ &D. Augufii Abnepos. Tait. Ann. 13,. l, 2. Schpocol. De i110 Plin. 7., I 3. D. Auguflu: in "ligua axa-"pluma ruade, nèpti: fin "apurera vidit gouttant, que exceflit auna, M.VSILA. NUMÉ qui cum Afin»: chinera: pafi confident": (Prmnfilatu, lcgitl Lipfià us) Nnam : Princzpùficccefiane, vampa eju: [Miami :fl. ALTacitusdnà., 3, 1,1. par dolum Agnppipæ, Ignaro Nerone, interiiffc Ibribit ; addens: Non quia mgenn vqueptia interitum inritavcrat, fe- & dûmiüatiom bus aliis fgfhdltus, adeo lit C. Cæfàr -, Panda» auna»: eum appellarc folitus tu. Adde Dian. 60. f. 632v Verum qùbd Agrippina fratri cius, L. Silana, mortem monta, ultorem metueçaat, ïcrebra vulgi fama ; Anttponmdum a]: air du»: putritiam agraffonhiçgâ imperium cr fichu 4:14pm, vim»: au: campofita,r infinttm, "défilât, U; çuod uncjflâaretur, è Cafirùpajierir. uippcôc Siam: DIÀügufli Abncpos crat..hæc cautïanecis, Min: rifuerc P. C:- Ier, E ues Romanps 8c Æh u: Menu:, rei familiari Principis in Afia impo 1ms,.Ab hls ProConfuli venenum inter cpulas datumeft, aptrtiuàà quam ut fallcrcnt. Tac. Ann. 13, 1, LXXI. JUNIA CALVINA. ) Dccora ac procax chim, Nuru: olim Vitellii, Tarinllnn. 12.4, 1. adam" ou: Scène 5mn. uta L. Vitallii, Partis Imperatoris. Tac. H. a, 86, x. uam A. Vitele a, filio forfitan nupta ; 8C forums mater Furii Camilli Scriboniani., Tandis. 17., 51,2. (fic conjiçit CL: Frcimb. in Indic. Taciti, var: funin) ex Furio Càmülo Præfidc Dalmanæ àclaudio oppreflb. Plin. lib. 3.5pijl. I6. Per Agn ppinam, Neronjç m atfcm [tafia pulfà efi, Tac. Ann. 12, 8,1. Poftca à Neronc, qu! myldlam cxtiné cæ matas gravarc cupicbar, cum aliis illuftribus fcmlnis ab Agrippina olim pulfis, patriis fedibus affirma. vitam usque ad noviflîma chpafiani rempara produxit. Tac. Ann. 14, 12,5. 511mm Tir. chpag. LXXII. jünia SILANA.) Lspfl Comma! Tarif. Ann. IIII. XVIII. "il. UX OF C. Silüæ Tac. [11m. u, n, 3. pont Sexfio nô Afrirano pçtita, fcd dcterruit Agrippina, im udicam 8c vergcnpcm annis d;.&itanlsfd Tac. Ann.,13, 19,9. infignis orma à: blâma, 8c Agrip; piner Neroms matu diu percara, mox Verfo affeâu ab cadem novarum

113 IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM. [05 mm remm accufita, Idadleâflg, 4. inexilium acta en. ne. Me Lxxm. 13, JUNIUS 2 20 SILANIJS 37 TORŒATUS.) -. Eximia nabi: lime dikiplina ne C. Cairn. apud quem eductus crat, ad omneln claritudinem f lattas. Tac. Ann. 15, p, 3. Hunc Nero nullo crimine, nifi quad claritudine generis 8c modefla Iuventa præcelle-. bat, condemnatum, Tandis. 16,7,2. tanquam evehcretur, HoflLiam amovit, J30": municipio Apuliç, cui.nomen cit Batium. clufit. [Hic in igniflîgnum calùm (àplenter toletans, ubi percufl forem ad cædem miflum confpexit, quamvis met-mis. prævah - dus tamen, 8c iræ quam tumori propior, nudis manibus diu obnixus, vulneribus adverfis, tanquam in pu na. cecidit. TaciMn. 16, 9, z. 16, n, 2. la hoc pofleritas Aug, pet jadis»; neptem * propagata, fèclere Neronis dcfecit.. LXXlV. L. JUNIUS SILANIJS TORQYATUS.) 73441:. 16, 8.1. à Nerone acculâtus. quod fupra- Juniæ familiæ claritudinem, D. Augufium Atavum ferebat,i cum damnatio influer, brachiorum venas interfèidit. Tait, An. u, 35, 3. Mortcm qu; [coute Neronis crado ex more: gagnai: finmn 3:1:me marin dafifim, viânrum hmm fwfifi cimentier» judici: cxfitflaflêt. Tait. Ann * LXXV. JUNIA LEPîDA.) Cl Cafii, Præfidis Syriæ, Uxor, L. 31mn Silani marquai Amita,. manu mat! l pee- waters. bau, eçbœefier. Tac. Ann. 16, 8, z. nippe-appxo Jumo 31h90 8c Domi-.tia Lepida genita.marito pers mm m Infulaxn Sardlmam 3&0,Tac. Ann. I6, 9, 1. obicctante Nerone quad Inter ma inesmajorum, etiamcîcaflîi efli iem coluiitet, ira infcnptam: 11C! PARTIuM: eo [lamina cui civih s &dcfcâioném àdomo Cæfàçis quæ: fitam., 74min. 16, 7, 3. Lepida quoqueinceftus Cam fratris filio (L. Èilicet Silam Tarquin) accufat a, Cæfarijudlcanda rehéta fait. Tant. Ann. :6, 9, x... LXXVI. Horum Proavus fuit C. JUNIUS aux: N us.) Teck. 11m. 3, 68, a." Ïîbniu: que ln Silanumparalvat, que excit- I n 0 A finit"

114 106 GGDFR. DE PFSCHW FI Z COMMENTARIUS 1... je!» mm.» www, 1Mo. Divi Augylfli a. V0146 Mflala, que... Afu Proaonfida,faéïum in mm Sauna: confidtum "citai 1346:1. T10)! L. Pifiant!» fintentiam rogat. 111: multum de clcmcnn a principi: præfium, que atqùgigm Silanointudiændum cenfuir, ipfitmque in in alan: Gyzrnm flingudam. ùdnn zani, nafi F04 Un. melu: [apura Silani materna banc, (QLJIPPE ALlA PAR NTE GENITI) reddendaqaefilio dixit, adam. une Tibcrîa. Locus vexatiflimus. 8: cui explanando non una dies aut nox impenfà. Omnis autem Crux ab bis verbis: 214W: du armtegeniti, quæ aliiut mutila [le fiëpplenda ceniènt, ut pro clin, fcgatur filiaparmtc geniti: 8c fit En us. Cenfüifre Cn. Lentulum pia moderatione, non publicanda efle materna C. Silani bona, in favorem matris jable, ex qua natus effet, fed deportando in infulam (èrvanda, reddendaque filio ejus. and enim abfitrdi. ( [èrîbit CL. F teinsh. in expo]: lac. Cam.Inurp.inta&.) fiquù exijtimam plans fuzlfe julim, quam qua: [ne firiptorum reliquia nabi: exhibent. Alias Interpretum, junium, Appii JuniiF.Silanmn, Filium, cui materna bona conceduntut hic: ipfum autem damnatum C. Silanum, Filium filin, guæ neptis etat Augufti, fume eniflimat. Sed banc fententiam,am pndem confinant CL. Fremshemius in Comparat. Vcrfionum Taciti, An. 3, 63, I. Scdputo (inquiens)fizrùfa&um illi (Vire Boite) mm: tylenfa rempara»: rational" non Migrant. Nam Silanür qui bic damna.- t u: ipfiu: niant Viri du?! judicia Car. fait A. V. C. DCC. LXII. Demonjlran autem m omnia alfa [argüer è 3141M impie Augufli ante annum DCC XLIX. radium Silanum nafcipatuiflè. Ipfâ 1 pe JULIA ut à Chronologis obfènfatum, A. V. DCC XXX Il. primum edita, non omit ante apnum XIV, qui incidit in A. V. DCCLI. ex Æmiîio. ulo F enfle Æmiliam Lepida»:, inde autem mox C. 31mm nuptam edidifï e unc C. junium Silanum ProCos. Afiæ,ultra quod non memorent Hiftoriæ feriptores. Etiam falfum 8: fiâum vel inde apparu. quod C. Junius A.»V. DCC LXX. ProCos. fume fèribitur, quo, focaudurn calculum hune aunas XX. 8c I. lus non habuit. Ætas autem Ma ittratus le itima annorum X V. fuit, ut ex Decreto Maeeenatxs ocet Dia fit. in quem primus gradus Ogæflura. Ed. Doêîzfl. Lipfium Comment. Ann. Tue ",5z. ut de fororc c. janii sa. hui, Torîngu, Ve(tali Vjtgine nihü addam, quam Tacitus Ann. 3, 69, 5. puiez: manant: virginem appçllat..ngmodo autem [fi-754

115 IN TAMILIMŒ. CÆSARUM ADGDSIAM. N57 Infin [Minime filai qua: femmdum opinionetn banc ultra annos XV. au: XVI. non ferebat. Dofleantiusïn locum huncïficexpiicatf Tu! filen ; MI, Pour a! Filme. Ava: dm durit votera: Primam 5 Sandow. En Primo battit Silanum Parent; ex Secundo, nulle: litera. Silure ne primo matrimonio filium tuboit Silanum. SomndaUxar avi, ou»: a6 en nulle: me»: tuberez, privigii filin, qunjî ne. pari,» na amome, donation; para oeuf: mon, potinier. vivat. Pofiea duodi:, jih o autem impubere, eumsilannt. pour Monique filii tul or bi: boni: uteretur, remfnélu: e]! 5 damnera: in Lentque cenfia t [manda boni: materna, reddendaquefilio ejur, quad ei fieunda uxor a- vi dmfl et. flippe ex alfa parente 311mm pater en: gemme. Ne: fifau in Mi: douai: à novera filioprivigni 1:;ququ habit. A! autem "fie, fèparanda Silani materna bona, nom 8 bona mari: 11000:4»un loco. matri: off, pelte: ipfinn «ont. rbona matât fieeeeflorio jure, le»; mon» mfilz m improbe: effet ouqu en: tatar. Dixi in boni: donatiefifeum nibil. e. Et une dixi, quia filin: Silani roi non doliqnî flet, Üpater in Ie- Çdt, q i x bullant bobuit damim um, mm en non [nafé menine tuton âîqàfidorer; se ubi de damnatione Lepidiefiapra: Scaurd datum qui iam ex ca genucrat, ne bona publicarentut.. «Haâenusille. fig in hac d1v1dia conjeâurarum, locum hune vix aliter refiitucn um cent-came quam fi to ALIA, fètibatur. CORNELIA Parent: ge- l uni; qui lapins 1 rariùrum en. ê: ira C. 3min: hic non fil fèd Corneh i o Cn. Lentuli C03. F. 5: Cu. Lentuli hic (quijêpdra fiilom materna bons, reddendoqnejilio, dixerat ) anqitâ,.magnâ, Gêtiïmnie. empuanti: admetteq genitus intelhgatur. quad è fubje- Cto fchcmate clarum falote. e O z GN.

116 Jo: GODEFR. DE PESCPWH Z CQMMENTARMS r Cn. Corn. LentthsCos....,.A.V.DCCKL. A r en. Corn.Lentulus ui a! Coffin, DCCLn. C03.. V. l CN. LENTULUS. Cornelia, 11x01: C. Jan. Sil; ni, Ces. A. V. DCC XXXVII. a - C. Junius Silanus Cas. A. V. DCCLXIII. ProCos. A.- fiæ. Nottef fcilicet, qui in Cytheram infula m telegatus cit. Canin Len- Cn. Lentulu; talus Ces. Triumpha- A.V.DCC- l lis de Ge- j LXXIIX.. tulis. de &inl tæfc- quo hic Ta; I i étui-a Un cit. t Majebis Iùccefl flans accuforpifonis. [âtus fuh Senee. E fi. Tibetio, a]; Tee. Ann. 4.-": - 29,1. obit:.45 44a 1.-. l Appîus junius Silanus, Æ- miliæ Lepida: maritus. C05. A. V. DCCLXXXI.. ProCos. Hi?,i.occiIïJs A. V. DCCX V.. Cu. Lentulus Getulieus C03. Tac. A». 4, 46, 1. &fùperioris Germaniæ Lega-n, m ? Et

117 on FAMILIAM CÆSARUM AuousrAM. 109 Et hinc jam apparctacur Un. Lenenli fèntentia mitior fuerit,cenfenris, non aqua 8C igni intediçendum 8112m0 8K in Gyarum infiilam relegandum, quod Pifo dixerat; fed fe aranda Silani materna bona, QQIPPE NB. CORNELIA PAR NIE GENITI, quæ a- u mita Lentulz magna, reddendoquefilio, cui Lentulus hic Confobrinus crat: Mit bem et cuber Smwelïer unb bruberelâinb mon Gui quidem interpretationi hoc firmius in hæreo. pofiquamidem mecum fèntire CL. Tom. Reincjîum in E zfioli: animadverti., (11133 me varia eruditione plenas nuper admo um publico dedit. * De C. Silano hie Lapis: P. CORNELIUS P. F. DOLABELLA C. JUNIÈJË SILANUS FLAMEN MARTIAL. FACIUNDUM.. i. 1 Ï CURAVERUNT IDEM QgE me. BAVERÙNT. ne (bien Tarquin Romæ mariner legitut: - r afinie. C. SILANI F., OROLIAT Æ VIE. VEST. MAXIME. Etaliud in Hortis Vaticanf: I. junonl 1 JUNIÆ C. BILAN! F. - TORŒATÆ a. a SACERDOTI VESTALI ANNIS LXIIII. CÆLESTI PATRONÆ ACIlLIS L. a LXXVII. LIVIA DRUSILLA.) a: portez adoptione in Juiiam par «momentum AUÊu iinfèrta, Tom. Ann ,1. (de un more videndus Berna a: Briflom m Lib. VIL Solenn. -.Form.) FIL! i AUGUSTA dici metuir. Simon. dag Terminez. 1, a, 2. U Ann. 52], Filid item (puta pet adoptionem) Augufii, ma- - titi fui ad deus jam transgreflî :, 0 vid. 4; de Pont. Cui en nomine Ara decreta; Tait. Ann. 1,.14, 2. 6C ex Confùlto Senatus SA- CERDOS FLAMINICAâ, prima 8c perpetua, Vrllej. a, 75,3. il..... on; m,

118 ne CODEX. DE. PESCHWITL CDMMENTAIUËS Dia 16.. ç96. 1m 0m confiante: lignifia» Sable: d 5 un L WÊÏSACERDOÏEM L!Y1AM. Hinc paflim in pictât..8: Nummis DIV! FILM lcgltur. min Marmoœ Hifpanicnfi. 11mm; me. Dm F. MATRI Il. CÆSÊâÊSÏS AUG. ramonas ET CONSERVA- * M. ET CORNELIUS mua! PROCULUS GERMANICI PONÏIFEX CÆSARUM In flamine Iætco: S. P DIVÆ IllLIÆ AUG; HL. Et apud 02:11:30», 1V. de Pom: I. Ne: picta: (gnou mu :12, vider 6011m4 talla: In m1!" [immun Cætàris a]: dom. Sun: pas?" Namsque piïdus, CONJÛXQYE SACER: V os. x Nankin jtmfiâïo non [cuivra Du Nana pita.. Tiberîus, Conjux scanda:, Livia interpretanda en. Mcminit ô: hujus Sacerdotii Augufli Arianm deftrmon: Epiêfzt. Lib. r. up.19. non (in; inrilu illorum qui magna [tudio 8c fumptu illud prcnfàbant. En Verba: Hodie [cama mecum quidam fapcr Saunien a Augujîi. Dico ci, Mi homo mitre rem. jàmptum maltant fddfl fruflra. Atfiribtpublici nom "mon adnotabm. Nm tu igüur legmtihu omnibus coran: dieu. Mc infinpfimm? 8 ut nunc parfit omnihu kgmtibur qu quidfuîn? Maudit mon»: nome». Infirih ipjùm lapié) U manebit. âge, cadra Nicopoh m autem qua "tamarin au? A: corons»: une)» se 160..Siprorficm aprcti: cannant, rofum fadant: circumi, afieflq fuing i jüwgdiur. Ad ujus excmplum Agrippine dcfunâi manu fut Claudll ImperatOris V. Flaminitconfiituta ciré vidant. apud Tafdfm-I 3, 1. Scd çrætcf Liviam afcitæôt àliæ chinæ ad hujus D1- vr culmen; adeo nfecta adulation 8K Ibrdîda aine tempera étant; nem-

119 IN FAMILIAM CÆSÂRIJM AUGUSIA M.,uf nempc P. mm écharna, de quibus Max-mon quad hic termifimc P. POSTHUMIÆ P. nefas: F. PAULLÆ SACERD. m D; J11. LI. aucun. 8c aliud in Hifimnù s z LIJCR. L. F. CAMPANA FLAM. PERP. DOMUS AUGUST. Additus uoque Fini!!! Drufiuqu: 8c dandin: 8C Germanîcul. cum prîmoribus ivitatis uno 8: viginti, ad excmpium Romuh qui [èrvandæ Tatii memoriæ Soda!" Tania: inflituerat, memorantc Tacito Ann. 1, 54, r. H. 2, 95, z. qui idcmadc nova hoc SODALIUM AUGUSTALIUM fâccrdotx o, (fait. I.- f4a I. Idem arma: mu carimaniu «api:, addita SODALIUM AUGUSTALIUM SACER- DODO. Imitari cxcmpium hoc in aliis deinceps l crator-lbus glacmt, uidivifàlutau: Hinc i113 nomma, SODA.ESr.FLA; Il. HA RIANALES, ÆLIANI, ANTONINI paflun m H1- noria. De Nmm: 0421", GWÎCÎ, Filio Lapis : NERONI CÆSARI GERMANICI F. I Il. AUGUSTI N. DIV! AUGUS L mon. ELAM; AUGUSTALI 30mm AUGUSTA L1. 0&0... NOVANIus.. 04L. 315;qu ad: 11m. a; mm. Gem d. a". a». a. mp. u. mur m a! t. lipfium in ad l. Lib. du". Taiti Lit. C. Ccterum if LIVIÂ. L. Uvii Claudiani, nobiliflîmi 8: fortifiait virî ( ni aoptstus- in fîmilùm Daim DRUSI cognomcntum accepit. dkj. z, 94, I. Tait. dans. 5, 1, 1. 8c poli pugnam Philippenfcm, Bruti 8: Casa! partes. fècurus, fixa manu perdit, Vellej. z, 71, 3. Ding.) 8C Angiüflcx M Aufidio 141m Tribune. plebîs, famfliartque (ricanais, (Je. Ltd A:- tic. 13. genitæ) fiiia. relief. a, 7? s. gencre, probime, fourni, Roc magnum cminentifiîma. leej. «1.1. Primum mi matrimonium ac hbcri fucre cum Tnbcrio Claudie Mm:, , 2. Tu: du. y. 1:14 l

120 112, GODFR. DE PESCHWITZ COMMENTARIUS x, 2. Prætorc&Pontifice, magni animi doâiflîmiquc ingcniiviros Vellaj. 2,754. 2,94, I. En) Augujlu:, Vellej. 2,75, 3; cupidine formæncroniabftulit; incertum an invitant adeo properus, u: ne fpatio ad cniœndum dato, natibus fuis gravidam induxcrir, confultis et ludibrium Ponti Gibus: i An compta ne: du»; editapartu, rit: nu "et. Tac.Ann. I, 10, , 1,3. Sun. dugujl. 36. Infcétatu; banc abduâ-ioncm Prudmtiu: contra SIytnmacbum in bis vcrfibus: Nondum matemampartu vacuawrat du»: Canaqatamque virifibaltmparitùra garda: Pronuba : jam gravitât fulcrum genialeparatur V jam [13011]?" [alicante «me anémia 4mm: Azimut, haut 12min): «mu for: jam pétant. Finie-u; antewm t tdfdüm praftmidm mu»: Priwgm nondum geniti: max cditur inter Ftfimnina, houppoit: ahana marin : t.1qu Deum [brut 69 Apollinü antra dederunt Confilium, nunquam malin: uam «dan: ioda: Rejponjùm a]!, quam cupprægnam nous imita-jaguar. Tulit libcroqugn ex ca, cum maxime capcret. nihil. Hiæc caufra a- doptandi anignum utrumquc, 8c a umendi in nomen Auguflum; Iîbarium nempc Nmmm, vid. uam (er Claudium Drufitm T ac. du. 2, 32-, a. vid. fuma-87. Suez. dag. 65. Tac.11n. 1,8, x. Vc Ilej. 2,, Z5, a. Forma; cxccllençs fun, 8:, ultra uam antiquiafcminis t oatum. comls; mater lmpotens, uxor acilis (h.e. ut ipfà expfi cat apud Dia». in Apopbtegm. Omnia mandata :qu allaiter-06mn, minimyu: in faéîa "ajax dia imitent, mima: a: in [afin maorie: mariti, [ad ce: (Mime :): a: cum ambus manu, fimulatione filii bene compofita. Tac. A». 531,;- Mortem obüt ætatc extrcma, T444». 5,1,1.)annos nata LXXXll. Plin. I4. 6. Funùs cjus modicum fuit; laudata Liwia en p50 Roflris à Cæfarc Caligula proncpote, De bac PedoPocta: t Vu.H-uï :1. a t. Nu.

121 t IN. FAMILIAM CÆSARllM AUGÜSTAM; Il; Nue qui a: du, guelfctiôu: datcha, 17Mo fcihcet 8c ijô:.. agogique niam magm confaciata joui.. fifi dt, dignifie. - L I LXXVIII. TIBERIUS NERO. IMPERATOR m.) Vrfiajm 1,96. l. fimpliciter Nermm, Horatius au. Epijl. a Claudium appellent. Ex patricia Genre Claudie, Tac. du». 6, 51, l. matte Livia, patte Tiberia Claudie Nana: natus, VGIIIj. 2, 94.. I. ab Auguflo; hortatu marris. Filius. Collega Imperii eonforsque Tribunitiæ poreltatis, Tait. 4mm, 3, 5. 1,10, Io. Vellej.z, 99, 1. z, Son. m. 15. Dia 5;, 8c tandem hæres in Teflamento adfumptus cita Verba Teûamenti apud Swtonium Mer hæc leguntur: 23m. am fimflra fortuna Cajun 65 Lucium film mibi enfuit, Hberiu: thar mibi ex pamdimidia U fixant: Hart: afin. ln Faftis, ut St Fra manta Legis Regiæ, murin»: fallu»: vocari invenio. Utrumque ubjicio: Tl. fallu: diw dugujli. F. div! 3141i N. Cnfir. dag. FRAGMENTUM *) LEG. RÉGIE: Fædw. et. cum. quibw. volet. fluera. liant. in. mi. litait. D. Jappe. TM. fuite. Cafarl. dag. flambant. Claudie Cafiri. dag. Germain. (bique; al. Sentant. baba". relatimm. faune "minera. Wtur. un: ficha. par. relatiomm. dzfi etfianemlque. fatumlinat. frutti. litait D. W110. Tl. Claudie. Cdfafi. dag. Germanlca. l Utiqm. mm. ex. voluntatc. Moritatwe. juflu. mandatuve. afin. prafnmve. a0. Sauna. babelitur. minium. renon. ju: palude. babeatur. ferveur. ac. Il. à. loge. Sauna tdiflm. afin. babnetnrque. Utique. r. un mm. affama. Imperim. anthume aï J rai. patenta. 8:93:10. râlage. cmmeudavnit. qui6mqve.fi4fiêï timm. fun». labrit. mm. commit. quadrique. extra. aminci». ratio. Mm. * z I l l l. P Ü 61men lnfcrîpt p. CCXLII, je. Frid. Graham: ont. deus: Reg: (chope Vin: dentine main: lib, de Romano lmperio.

122 1go. boum. DE: PESCHWITZ œmmmarms Utiqae. ri. finet. Pomærii. prame. paner. "publica. enjela, lieeat. ati. litait. Ti. Claudie. Cæfiri. dag. Germain. Utiqae. qu. m.*a]ït."wlita. Majejîate. Diviuaram. banneampuoliearam. privataramque. reram. Je. enfloit. ai. age". fufie.ju:. patefiai e. fit. ita.ati. D. dagajle Tilnieqee. jalio. 0431i dag. Tiberieque. au o. Cefafi. dag. Germain. fioit. * Uf e. a. I a. chia: me. cf tain. it. ne. D. daguflu: maine. tenereutar. lib-grimez; fit. legiôur. plebn que. Cafer. fiait. brio. Cafir. dag. VeWnarAug. Ger- filiaux. a. claque. ex quaqae lege. rogation: D. dagujlam Tiberiumw. jais; un. a: mon. dag. Tiberiumve. Glaudiam. Caferem. dag. (infamie-am. faun. oportait.ea. maie. Imp. Cafari. Vejjzafiano. dag. face". lient. Utique. quantique. ante. banc. logent. rogataan. alla. gala. dentu. impotente. ab. Imperatore. Cafare. l ejpajîaue. dag. Ma. mandataw. ejar. a. quoqae.fa&a finit. eo. guinde. jaffa. "taque. flet. ac.populi.plebiwe. jaffa. 43a. flint. SA N C Tl O. SI. qui). bajaite. legie. ergo. adverjai. logea. rogation". pleoiave. foin. Smnuwe. mp.)". fait. fecm t five. quad. mon. ex. loge. rogatieneve.plebiwe. foire. S. w. C. face". eportebit. ne». ferait. bajaj. legir ei. ne. fraudi. ejlo. me. quid. et. mon. rem. pyulo. dore. doler. une. rai. de. ce. ra. a- V Cie. me. judicatio. ejlo. me. guis. de. ea. ra. apud. agi, fuite. V t Pro ter nimiam vinî aviditatem BIBERIUS CALDIIJS MERO vocari iberius menait. Svet.Tiber.42.8: CALDIUS quidenbàfreq acini eaiidapotu. Ad omne genus libidinisnaturaladeo prenais. mm me fenua pube fiupranda, non formam tantum 8c deé ora cor ira. cd in bis modefiam pueritiam, in aliis imagines majorant ï namentum eupidinis haberet. Tamia. 6. 1,4; callîdusôttc endielèclcnbus obfèurus. Tac. du. 6, :4. 4. nuhamæque-ex vintuti us fins. ut rebattit. quam difiimularionem, dilexit. Tacit. du». 4,, 71, sur 6. 60, li Hinca pelladoncm DOMINI, prænomen IMPERATORIS, PA- RENT S VE PAIRIÆ delatum fæpius vocaprum ref nage. Tac. du, 37, 2. anomie DOMINUM, IMPERAT ena-

123 IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM. Il: Sonatus ceterorumque civium PRINCIPEM leu Preapuum cire dixit. 52men. in". 27. Dia LVII. pag :1. Bellum Pannonicum en]: primo, me 2., 96, 2. mox dcfun o Drufo Claudie frette, beli Germanici curam l umfit, quod fua 5c Virtutc &Fortuna admit nifiravit, peragratusque vietoi omnes partes Germaniæ, fine ullo derrimento commiflï exercuus, quod præcipue cura: fèidpct fuit un, fic perdomuit illam, ut in formam pœne fiipendiariæ redegerit. Provinciæ, Vi Ilej. 2, , 104, 2-2, 105,1. Præfidibus oncrandas tributis Provincias lccnfentibus referipfit: Bani p4 cri: elfe tenderepeom, non degluliere. Adyçrfus quorundam famo os libellas, ultionem efflagltantlbus amlcxs. In Mura Civitate li. liera: elle lingaerdebere, refponditg patientiamlibertatis alicnæ clientans, 8: contemptor (in: infamies. Tac. Ami. 6, 3 3, 4. Tandem apud promontorium Miflcni, in Villa L. Luculh prope Neapohm, a; lemtoôctabifico veneno, àc. Caligula propmato, Sun. Tib. 73. va] injeé tu en am multæ vefh s. Tac. du. 6, ço, 8. 8 Die 5-3. p extinétus off. oâavo &feptuagefimo ætatis anno, tertio & vigefimo imperii, Tao. Ann. 6, Corpus Romam permllites deportatum publico funere cremetum en, Sun. T112. 7;. LXXÏX. AGRIPPINA.) Tant. Ami. l, I 2,6. 2, Sente. Epfl.z1. VIPSANIA (liai!, M. Agrippa Vipfimii, Tanit. du. ;, 19, 4.. 8C Pom (mie (ex Coi-die vcl Pomponio Anita, Cam. Nepor, dom. 21, 4. Sema. Epi.21. E uite Romano) 11mm rua: rimæ Filial. SweJilz. 7. Vellej. 2, 96, 1. I a: Agrippine. mils Cermanici.firoreon- Iangzdnea: quippe eodcm patte, Vipfinio..9atæat11bœ, oivcmâ marre. Tua. dan.4,71, 5. àcæfere Augufto vgx mnicula Ipfi del ponfate. Corn.Nep.dttie. 12, , 4.. bis verbxs: Note dl autem Attiee expie exdgriya, oui virgiuem filiameolleearot. Han: Cejàr(0&avius Aix-- fius) eix amicale»: Dôme Claudie Norma W une, maniguefao (lofionîtl: facœujuneïioneeeifitudium mmfinnit, familian tatem reddlditfrdgueulera». Hempofleanatojanmib, quanquamopume couvenicntem, mefum ne gravidam, non fineæùmmoammi angora, grognai: Augulti F. emlttere coaâus filit. Semfil. 7. and: poea ASINIQ GALLO C03. (Pellioni: djinii, Oratoris maximu,segindaraqunieni, 16,11. Flor.4. mon Cintroniquc infenfiflitni, me.svn.6. Fille, Tandu. 1.12, 6. 11,6,4.) nupta, Tac. Ain, uf A r P.2 2,3 2,

124 .116 GODFR. DE PESCHWITZ COMMENTARIDS 2, 32, 3, 4, Pie 57.p quîôtdfinimsmuinu: diâus, âdeviélis àpatre Salonusm Dalmatla, Fion 4, n, 9. no rempare mais au. jlipfim in Comma! 121:1» SW..Edog4. V133.) fi uam adulteriicumdgnppiu, Germanici vi na, alfoa Tibeno accu retur.tu.as. 6,2531. egeflate cxbi fe permien ,23, LCetemmcxdgripoiu &Afinio virxlis fexus fèptem geniti font. I. CASIM- US SALON NUS, quem filtre!» utorinum,drufi(tibcrii Imperaton s - ex Agrippina Fini) vocqt Tacxtus, Féerioquepraâmerum deflinamm Êtiblt; buggy, I. Pellicet quad ahquam ex ilia bus Germanici (quem qutu Augufli Tnbcrlusadoptaverat, Tu.Ann.1, 3,7. 1, ,232. 1, ,76,4..).du&urus effet. Dicitur enim, auctoœ Modcjlim,.90:an uxorls mec avus, qui &profimrappcllatur, a: ego fumilliprogmer: 8: Avus meuç, Socnngagnu: cit axons meæ, il- Ia ilüprpmmu. Item Prqfim: m1h1, fixons meæ avia cit, ego filins film Pr en". I on faufil. de a! «in. vid-quemnwildn. 65. Il.. ASINIUS GA LUS, qu: ad res novas Pub Claudie adfpiravit. Simon. Gland. 13. Dia 62.. Tac ,48. l. lu. CN. ASI- NIUS POLLIO, Tu. du». 4:, I, LH. 2.,;9, I. Et de hoc infèriptio fepulchri marmorei Puteohs de lac Il reparti. quam fe vidiite adfirmat Capadu: h bji. szior.nnëol. a. XXI V. p CN. ASINIO POL- LIONIS ET AGRIPPÆ N POT! PUTEOLANI PATRONO PUBLICE. 1V. ASINIUS AGRIPPA, Tadt..4nn. 4,34., I. 4,61, x. V. ASlNllIS CELER, quem C «le»: Plinius nominat, 9,17. Manet. 3. V1. ÆSERNIUS MARC LUS, 8m à Pifone patronus petitus; Tu. dans ,2. cogna quam putat Lapfim, qui interfè- (la inter Æfmiam 8c Mara-lb»: Virgule!, pet Mamüum hic defignari crcdit Eprium nomine, cujus «hlm ingnnium infère. Sed difpunxit hune errerem jam pridern CL. Du. 3mm: Frcimbmiu: in Neural b. I. V11. VlPSANIllS GALLUS, de quo Tac. A». 2., 51,1. a»; Ludwiau: Harlem in Cogit.Notg.p.z,-9.n. s. Nec enquod mirera:- aliquis; mtfiliœ Confules haie Vue futile, eumipfc Tacitus de morte apâusagens, 411.6, 7.3., 2. fènbat: 89mm audio Mamie defiuru tapa: MM :0145!me, m cmfizlariumparenti. Hæc cit iha Vip- a, quam une»; omnium Agi aliénant»: mm ohm (hoc en, ex faro fuo 8: nçtura) encefihte [habit Tacitus Ann. a, 19,4. cuitamen addenda wdçtpr jam, L. Æmüu Costor, quad (opta momifie commcmml. * - l " l LXXX.

125 IN FAMILIAM CÆSARÜM AUGUSTAM. 117 LXXX. DRUSUS CÆSAR.) Tandnn. 1, 24,1. 1,2 5, I. 3, 1,4. 3, 19, 4. 1,1, 27. 1,47, ,4. 2, s. 2., 34. a. Vellej. z, 130, 3. Cômmorior animo manuque promptus. unde & Cajtar cognominatus cit, Dia 57.11» ac fianguine humano mimis gaudens. Tac. Ann. 1.76,4. 337,5. tercos.creatus, Tac.Am:.1. 55, 1. 3, n, 6. Tribunitiam poteftatem pet patrem impetravit, T ac. An. 3, 56, I. Tandem impatiens æmuli. à Sejano, cui orto forte jurgio, manus intenderat, per Livillam (Tacitus Lioiam vocat, , ,43.9.) uxorem adulterio pelleâam, Tac. 41:11.4, 3,4. Sun. Tiber. 5 3, c aliquid leeju: 2., veneno extinguitur. T 4:. Ann 4,8, 1. Orofius lib. 7. Drufiim 51T iberio extinéium tradit, ex vulgifciiicet fabula, quæ jam Taciti ævo jaé tabatur. Quai] Sejanus, ubi locus veneficii tempusque compofita cran t, eo audaciæ proveâus fuerit,ut cum everteret,& occulto judiciodrufum veneni in pattern arguens, monucrit Tiberium, vitandam potionem, quæ prima ei apud fiiium epulanti offèrretur. Ea fraude tum fenem, ofiquam confilium inicrat, exceptum poculum Drufo tradidiiîe : arque i110 ignare 8c juveniliterhauriente, auctam Tufpicionem, tanquam metu 8c pudore fibimet inrogaret mortem, quam parti ftruxerat. Sed ut vana hæc, ira à Corneh o facile refutantur z (En enim mediocri prudentia, ne dum Tiberius tamis rebus cxercitus, inaudito fiiio exitium offèrret, idque [in manu 8c nunc ad pœnitendum regrefqu Oîufin potins minimum veneni excruciaret, auâorem inquiretet. in ituta etiam in extraneos contatione, 8: mon adverfijm unicum 8c nullius ante flagitii compenum. Sed quia- Sejanus facinorum omnium repertor habebatur, ex nimia charitate in e- nm Cæiàris, 8l ceterorum in utrumque odio, quamvis fabulofà 8c immania credebantur, atrociore femper fama erga dominantium exitus. Tacit.An.4, 11,4. Tacitus vocat illum Fratrlm (puta adoptivum) (Tiberii) CLAUDII, Ann. 3, 2,4. quem poflea fortuna contrafpem omnium ad imperiifafiigium evexit. guigne, aitnofier. 4 An. 3,18, 7. fuma, fpe. vmerationepotiu: 0mm: deflinalmmur inyerio, quam qutmfuturum principm, formula in occulta urubu. LXXXI. DUO VIRILIS SEXUS SIMUL EDlTl.) Turin. 2, 84,1. a, 56,615 3, 34,10. quorum alter quadrimus periit, Tac. du. 4,151. fillej..3.,liao,3. alter.tihriui) diâus,svtt. Tiber. 54. Dia 5s. 3 - N.

126 118 GÇDPR. DE PESCHWITZ COMMENTMUUS * 53, p â Caligulanquiîpfi cohçtesàtiberio dams fient, Sunna ,23. 1nop1nans pertrlbunum militutn repente immifi fum interemptus en; Suer quod bene præw tiderat avus. Hinc (ème! crebris cum iacrumls, hune minprem ex nepotibus * complexus, trucialteriusvultuôcadduâo: Guide: un; tu, dixit. 8 te alita , 6. Nec fefellit. Sic enim de hoc Philade kg. ad Caïn»: 81mm parade»: (Svetonius anm vocat; :3. minus congrue.) 8 imperiicobtredtm, 5 propiornn TMifucufl orm, qudbi: ratura, ipjè adoption: mye: effet, occidit, cafeta: lb sofa pains»: i : trime» ne buju: anti quid"): anfbdf, viximimpn mm 4401: main» m a fifiwfinlgcrat! i LXXXll. JULIA.) Dia Prixnumiuimatrimonium cum Num,vetultu11moliberorum Germanici fait: , 3. 4,60, 3. quo emdehteràtiberiointeremmo. au" w. s4. due ta cit à o Blonde, Tu. Ann. 3, , 4. non fine magrore eivitans, qua: avum ejus Tibuttim Equitem Romanum inermnerat, 71:41:11.6, 27, 1. 6,4534. Tandem dola Mefl aliu, aecufitore Suilio, 13, àciaudia interfeâa cit. Tac , Sunna. Chud.2.9. Dia 60.. LXXXJH. RUBELLIUS PLAUIIJS.) Tu. du. 1;, 19, TranquülusNtr. 3;. Aulum Plasma. vocat. Vitmagnis opibus. Tacit.Ann. 14, 77, quem Nero [Ermone vulgi imperio deflinatum, Tac. du» ,2. in Afiam amovit, Tait. Ann. 14, 57, 3. ibidemque manu centurionis extinxit, Tanit. Ann. 14, 49, 3. Relatum caput ejus inlufit Nero. Necita multo poil: Coniux ejus Ami- [in Poüm a, Tait. Ann , 6. 16,10, sa. 4. LAnnylii l ami: Proc.Afiæ ,1. F. invifà Neroni, tanquam vivendo mortem Rabelli Plauti cxprobaret, cum patte 8C arma Sextia, Tait. Ann codem incubiculo. codem ferra venas abfèidit. Tanit. Ann- 16,1o, ,4. LXXXIV. jùlia.) F. Au Ri, Inuit. Ann. I, 5-3., , 3- V:llej.z, 96, 1. cujus fafium 8c impu icitiam ferre nequiensrhodum œuceflit, Taç.Ann.1,4,4. Sun Vedej.2.,99,4. Ex ca proies 71km:, fed miam Aquilejæ extinâus, V , 130,3. idâoque v d a opta «(

127 " CÆSARUM AUGUSTAM. 119 adoptatus juifu Augufii, Tu. Ann.1,3.7. Germanicus Cæfar, Tac ,47, 3. a, 12, ,1.-quiideoDruji (TiberiiFilu)frmr vocatur apud , 3, ,4.8cTiberius Claudius Cæfar, poil: Imperator V. uterque ethufo fratre nepos.,lxxxv. NERO CLAÜDBJS DRUSUS.) lutta Cæfàris A penates editus, me]: 2, Tao-.111". 1, 3, 2. Germaniæ in gnaiex partedomitor.. Volltj. 2,91, 3. ô: OceanîSeptemttionalis, primus Romanorum Ducumnavi ator; trans Rhenum foiras novi a: immenfi ppetis efficit, quæa i110 Drufmidiâæ, Sun. Gland. 1. Vit-to: tantammque virtutum, quot 8: quantas natura mortalis re- C1p1t, velindufiria perficit; cujus ingemum, utrum bellicis magis operibus an civilibus fuffecerit artibus, in incerto cit. VeUej. d. I. 2, 97,2. Morum cette duicedo ac fvavitas 8: adverfus amieos 11a ac par fui æiiimmio inæflimabilis fait l. De hoc Str o Sunt à! dû navigdiln fluvii, in quorum uno Amojio, Dmfi: Brufloro: procliapicit. Extinâi in Germania corpus, (non fine veneni fuipicione, 290:1.- Cloud. 1.) ab æflivis cafiris ad h berna gefiarunt Tribuni à: Centuriones, dein fufœpemnt obviæ 1b:- rum Deeuriæ, Son. au. Dia 5;. pt. ô: in urbem devexemnt, praggrediente pedibus toto itinere,tiberîo flatte. Suer. fil. 2. nec m1- nora Auguftus, i aipertimo h emis Ticinum asque pro CSfus, neque abf eus a corpore. 111ml urbcm intravit. De crus in faro, laudatus pgo Rofiris: cunéta àmajoribus reporta. aut qui: pofleri mvenermt, cumulera, Tac. An. 3, ç, 3. Sun. Gland. Val..5, f. Exercitu: Hmararium Tumulum (quem anapllon- 6. indu: fie pulcbrmn, Vitgilius lib. 3. Inanem rumulum vocat,) propter Rhenum excitavit, citca quem (taro die quotannis decurreret,. 8c.aGall1arum Civitates publice fuppiicarent. un. Gland. 1. Addita infüper A", quam disjeétam à Germains, reflituiggermanicus. h0n0f1 que pattis ipfe cum legionibus decucurrit. A». 2., 7, 3. Petrarcha auétor e11, vifum fibi Romæ Arcum Trium halem, hure Drufo Nerom infèriptum: è quo collapfo &vctu te remporta clercs ho: duntaxat verfus à fe leâos: 1 l --d

128 11.0 GODFR. DE PESCHWITZ COMMENTARIUS d divom e Muni 2 Pervofi, bojlilu mulon" ogres. * Dans-11H ROMA dmu ttmoquefido "goba, [fier profil: Imior il)" quia Præterea Smatus inter alia carnplura nomma?» mm Ëumtrophæis via Appia, 8: Germanici cognomen ex Provincia ipfi poflcq sque ejus decrevit. Suer. Gland. 1. Flar Ovni. Fajl. 1, 197. Étonnant! nom DRUSO Germanie fait. - A Ravennæ etiam I epulchtum exfttuétum à Tib. Claudie, ejus P. cujus hæc in ptifèo Lapide.memoria: Tl. doum. Drujî. F. Ce]? Gemma. Pontifi Max. Trib. Pot. Il. Cor. Dejîg. HI. Imp. HI. P. P. dodu. 06. morion. Punk. Soi. Dot. VII F461: M. R. HI. oc. N. liberditno. donnait. [116. bac. GMGÎW. ut. quotmù. raja. ad. "immun. :jut. defrront opulent". (lamantin. 1:. id fi. negltxmht. aux. ad. VIH: ojnudnn. colbgiiqmiuen. Mit. [4mm Suprema ejusdem hac Conqueltione defievit Pedo ad Livam matrem 5.. flâna: Monial!» fiant mon: Nm P promflî: fier: par on celui:, nfimikmgm fia nultu profitent: dalorem, Heu mm que»! toto Influx in orbefuit. addit deinde marris queflcus a: intimes dolons: 1b un»: tuf pote: tonte ". daim Longiu: ut malin fieu mekfortit, dl. Vu: mon; fiurupaucu in bora invite ou»: au Cefor opens. limonitqueprem immfcuit 1111:, Afidaqu: adfitfi guttun tlnxü que.

129 IN FAMILIAM CÆSARI IM AUGUSTAM. la Et PorphyrionîAcrouius ne Ibribunt, Horatium 1V. Carmiaumübrum contra inflitutum «me in iaudem hujus Drufi. LXXXVI. ANTONIA MINOR.) Toc. Ann V ni HIViri, 8: : Mnorg îlgsororis Augufli) F. am Plinius nunquam invita exigu!.ut Pomponium. Con ularem P ! nunquam môlaire feu. 1:. Valerlus Max1mus à continentia 8c amore in Conjugem mire laudat, 4, 3. De codem Plinius 9, &or eflz, cum Hortenfio infi ni Oratore. infigniter fluito nuitam fuiffe: ut enim ille ifèinæ ua: apud Baulos Murænam ita diiexit. ut exanimatam fic e credatür, resnon fetcnda in Viro: fic ma murænæ.quam deperibat, inaures addldlt. Dandum hoc muliebri vanitati. De dia Lapis:.ANIONIAI AVGVSTAI Duvsx SACERDOTI Dm AVGVSTI MATE! IL CLAVDll CÆSARIS. AVG. P. P. LXXXVH. GERMANICVS CÆSAR.) T4111. Ann. 1, 3,7. o- mnibus animi corporisquc virtutibus fupra omnes mortales dotatus, Son. Coing. 3. mira: comitatis, Tu. Ann. 1, modicus v0- luptatum, Tac. Ann. 2, conçiliandæ ue hominum gratiæ ac promerendi amoris e caei [indic : Bel o cum Cherufcio, Marjù, 041m, Swvi: 8: Sicambri: aliisque Germaniæ populis clarus,t4c. Ann. 1,63, ,5L Flan4. Inès nomenlmperataris accepit, , motum Orientem fàpientia fua compofuit. Tacit.1ln.2,43,z. Tandem Æ pto remeans, in Antio- j chia fraude Tiberii, minifierio Pifonis uxoris ejus Plancinæinterce tus, » 2.,71,3. venenoiextlnguitur ; 2.. ingenti lu u provmciæ 8: circumjacentium populorum. Toc. on. 2,72,2. Indoluere exteræ nationes 8:Re es ; tauta illi comitas in focios, manfuetudo inhoftestvifuque auditu juxta Venerabilis: Cum magnitudinem 8: gravuatemfummæ fortune: retineret,. invidjam Q.

130 izz GODFR. DE PESCHWITZ COMMENTARIUS &adr miam cfibgcrat. Funus fine imaginibus ô: pompa getlaudes memoriam virtutum ejus celebrc fuit. Tac.dnn. 2, 7 2, 3:.uperfiitcs illi fratrcs Claudiu: naturâ, adoptione Drufiu, unius dm "a, Tu. du. 3, 1, 6. Tcrracinam usquc progrcfli, Tac. Ann. 3, 2,4. Pama: (Tibcrius) in porta obvins fiait. Devin». 3, 5, 6. Reliquiæ multi: cum lacrumis tumulo Augufti inlatæ. Tac. Ann. 3, 4, 1. LXXXVIII. AGRIPPINA.) M.Àgrippa& jable F. Auguflilmp. Neptis. Tu. Ann. 1,3311. z,7x,7. Dccus patriæ, &,dcfuna omanto, foins Augufti fimguis, unicumquc antiquitatis fpccimen appellera. Ïthbm. 3,4, 3. Mulieræqui impatiens, dominandi avida,virilibus curis fcminarum vida cxuerat. Fecunditatc 8c forma 11mm Dtufi, dagua Num x 20. fupcrgrcflà. Tamdnn. z, 43,9. hoc une infclix, quod Orbi Caligulam, 8c, ex Filia Agrippina, Ntroncm dcdiflèt: totidcm faces Orbis &duoparidcs. Utcrquc enim totus fanguis, utcrquc Rci Romanæ 6c Virmtis omnis cvcrriculum 8c mais. Defunâo marito maritum fibi dari àtiberio Impcratorc pofiulat, fcd Cæfàr non ignarus quantum ex Republica petcrcmf: ne tamcn offcnfionis zut menas manifcflus foret, fine refponfo uanqunm in.- flantem reliquit, quad ex Commcnrari is Agrippinæ îliæ, Neroms- Matris, refcrt Tarif. mm. 4, f3, 3: Max ubi a nonnuuis, quos Scianusimmifèrat, perfpccicm amicitia: monel-crut. paratum ci vencnum, vitandas focericpulas: atqucilla fimulationum ncfcia cum propret difcumbcrct, n on yuqu au: fèrmonc ficâi, nulles attingcrc Clbos; douce advenu: Tibenus, fortcan quia audivcrat ; id ne quo acrius cxpcrirctur, poma.ut crant depofita landaus, aurai na manu tradidit: ana: ex co fufpncio A grippmæ, &intaâa 0re fervis tramifit. Ncc tamcn Tibcrù vox coram [écura, fcd obvcrfixs ad matrcm, Non mimm, ait, fi quid fèveriusincam fiatuiflët, à qua. veneficiiinfimularctur. Tac. AM4, 54,1. Addeqm dixiadnum,sx. LXXXIX. NERO IÜLIUS GERMANICUS.) Tac. 41m. a.» 43, a. 4, :5, 7. 4,-59,4 Hunc ingrcltum juventam cum fragrquufa, commendavit partibus Tiberiushutquc muncre capeftendl vrgmtiviratus folvcrctur, &quinquennio manu-ms (hoc cit, aune Vlgcümo au: vigefimo primo, uam Icgitima (Luæfluræ amas Augufh 8c dciuceps ævo, armas vigefimus quintus cœptus, au: vigefimus -. - quat-

131 IN FAMÏLIAM CÆSARUM AUGUSTAM. m- rtus cxpletuscrat, utex Diane lib crudite probatl. Lipfim, in parfin! Tac.Ann.Ii11. u D. quem omnino confule.) quam pet legcs annal-iasliccrct, Œæfhram petcret, contendit: Tatit. Ann , I. fedubicompcrit. incunte arma, pro ejus quoque falute fufccpta publica vota, congcftis amariflimè probn s, - in Ponciam infulam amotum fame necavit. San. m. 54v Pontificcm ctiam orcatum dicit Tacitus. fortèinco hanter: nihilcnim de co lapides, quimanibuscjusopcra data po ni: Extat uma ( à Caligula, a; è Svctonio baud obfcurc colligitur, diwa) Roman" A NERONIS. r CÆSARIS. A GERMANICL CÆSARIS. F. Tl. AUGUSTI N. v DIV l. A116. l PRON. FLAMIN, r; V AUGUSIALIS. QYÆSTORIS. 8C ilihifpania lapis: NERONL CÆSARI. GERMANICI. F. Tl. AUGUSTI. N. DIVI. A116. PRcËhËIïAMINL meusmu. sonalî men- 111i prîmum Q;C.ecim lundi Cretül Silnni Filia paâa dcfponfà uc 17mn TIÊoÂM- 2,43, 3- Inde jucha. Drufi Cæfàris Filia, leerii c- pas, nüpts; Titi?! 241m.. 19, 3. 4, 60, 3. quam polka Rubellim Blandw v; UÈŒCŒ ÏËMPÜÎ fifi?- d m. 6, 27, l. 4414ch diximm [19m al Nm» u -.. XC. DRUSUS JULlllS GERMANICUS.) (mâta: &Auë]! 8c ipiè Scjani Éden: bonis à Scnatu judicatus 5c filme-nacamain iman-flatte Palatii, Swap. 171). 54. cumfcmiferandis ahmentismandendp è cubilf fômçntomonumiad diem dctinuiflèt. En): Ann. 6.23,3. 1 u j. I XCI. SALVIA.) L. 341w? Othonù, ProCos. Africæ,(GaIba:Imperatoris.Ncpoti,s,) a; Alhjæ, [emmiæ,f th r M; 541W 0150,51, Ponta manuscrit; VIH. «Rater: quam nondum num- Alemjllidefiçondit Maman» w.. m.....» -, Q3 XCII.

132 124 GOBEFR. DE PESCHWITZ COMMENTARIUS XCII. ÆMILIA LEPIDA.) ManiiLrpidi (de que [capa a! Nm. 73.) moderati 8c fàpientis vm,1dcoqüc ab Au (to ad Confulamm evcâifüia. Tac. 41:4, 20, 3. uæmaritum cr: gis criminationibus infecuta, quanquam imeflab 13,.tamen impumta e it, dumrfupcrfuit Pater Lepidur; poft àdelatonbus correpta en, o fervum adul. temm; nec dubitamm eftdc fiagitio, ergo omiflà dcfcnfionc. fifieu! vitæ fibi polùir. nm. du». 6, 4o, 4. Ad cam pertinct vans 19: a? PUDENS. M. LEPIDI, L. F. GRAMMATICUS PROClàlÈÊ lbr. ERAM. LEPIDÆ. MORESOJÎE. RE- A. u r DUM. VIXI. MANSIT. CÆSARIS - ILLA. NURUS. PHlLOLOGUS. DISCIPULUS. mutas; 113mm dicitur, uod filium Germànici Drufitm dmrat: qui Germamcus, Filiusa optivus Tiberii. XClll. C. CÆSAR CALlGULA.) Sic diaus ioco camer)- fi, Yin-.11». 1,414. Dia 57. quod in caftris genîtus 8c contubcrnlo lcgionum cducatüs, ad concçlinnda vulgi militai-13 Radia, Tac. la Co tegmine pedum Inducrctur. Swton. dag , 1. Erat autem vulgari 3c imiordinis militum calceamcntum. Hinc Ventidium Baflum, juvenem inppem in 4:41:34 militai toknflc, apud Plinîumlegimus 7., 43. pr. 8c Man um ad CoxfuIHum-pcrduaan, auétor cfl: 8mn debmf. s, 16. quo (enfla. 8c aligna» militim vocat Modeflinm noficr in l.lo. fie axai]: tatar. 65 l. au. C. dcnupt.àcaligatomi«[in wqwadprmëîaritperfomm: id en, ab imo, asque ad-fuperiorcm gradua]. Imperatçr 1V. fuir, moufttum illud Principis, coings patri in Syrlam, mdc rcvcrf us m (midi, caque rclcgçr in Unit,Auguftæ, Progvræ fuæ, contubcrmo matit; quam de nct am prætextatus emmi mm r0 Roftris laudàvit, tranfiitquc ad 1m-. m a»: Aviam. De hoc æpius prædicare folitus Tibcrius: Exit!) fila omniumque Cajumvitwe, Unttrinmfe Po la Romna,Pbmmem Orbi Tenant»: alunira. Ad in] Mm eve, T iberio cum plut-imislacrimis pro Condom Ian aria, funéramqueamigflflimc, confcflim Pandmrùm 8: Pantin ad transfcrendos marris A gri ppm?» frangine.. en

133 IN FAMILIAL! CÆSARUMAIIGUSTAM; me ennui: Germain) cineres feflinavit. In 0re illud fæpius habebatzo-i MNIA MlHl ET HOMlNl LICENT. Item: UTINAM POPU- LUS ROMANUS UNAM CERVICEM HABERET. Tandem à enfila Charte, Tac. 1, 32, 5. 8: Candie Sabine, Tribum s Prætoriorum mnhtum, triginta vulneribus confofibs cit. Son. Coing.. XClV. junia CLAUDlLLA.) Tacitus du" ,1. 6, CLAUDlAM vocat, MSilmi, nobililfimi Viri F. Tac. Ann. 6, 20, l. Sun.Calig.1,z. expartu mortua., 4 - XCV. LlVl-A ORESTILLA.) Quanta a: [a Pioni (fig étain nubentemque cum ad oflicium 8c ipfe venj et, luta ad. * le deduçi imperavit: Dia gy. p. 63. intraque paucos dges.repudga; tain, blennie poft relegavit,.quod reperdre ufum puons-manu, rempote medio videbatur. San l XCVI. LOLLlA PAULINA.) Tacitus 11mn, 22,2. Swfau. I Calig.PIin. 9, 33. Caji Principis Maman»: vocat. M. Lollio Paulmo Cos. 8c fororel. Volujii genita. Tac. Ann. n, 22, z, Banc C. Menin. vclrgundum r l l m 01:33;. Meimnid, Confülari,exercitusre-- en," nuptamafa mentionezlviaejus, ut quondam pulcemmæ, ubito cagprovmcia evocavit, ac perduétam- a marito conjunxxt fibl,. branque mlffam fecit, interdiâo cujusquam in perpetuum c01tu..8th 6.411; 25. Gland. z 6. Tant". I 2,22,z. Plin. 9. 3;. lib! de lux" CHUS addlt: nefmloequidcm Üfilmm cniinonicrum apparat; 1 fit] mdioori nia»: ponfaliarum cm, vidi fmrngdi: magnifique (partants: 4 - nrno mm: fa gambas tata tapira, U trinibu:, [Pirü, Attribut, :9110, 3114,51.- hu? digitüquc: que 7mm: quadragin H S. ( hoc en", ; PhillPPla qu: fun: lor.polon.fl- tolligehtf pfim confifiimpararum,nunmtabulirprobara. Ultimo ab Agrippine: Caligula: marre 0cv, en e,.,. I a XCVll. MlLONIA CÆSONlA.) Orpbiti 8: lâjlilief.o&avo "Fini? 8613M» qui pattus raro l oie: elle vitalis. Hanc neque fatal; Infigm, nequeœtate intcgrà. marrent jamex allo viro trium filial-nm, lèd Iafciviæ a: luxuriæ perditæ, a: ardentius a: confiantius amant. Dia FuitLiviæâ Caligula inter deos relatæ Q3 facet-

134 13.6: mon. DE PESCHWFIËZ COMMENTAR lus ficudosfluguflalis. Marito fupcrlfes, ladioà Centurione confetti, sa. 5m ,,9. Dia 59.p. 66:. e hac Perfiu: Satyr- V146. jam chlamyda: Regain, jam luta; gaufizpa «prix, Efidaqnuc, ingantnquc lutai Cæfonla Menu. XCVlll. JULlA DRUSILLA.) (gym infantem pet omni. nm dearum tcmpla circumferens pater, gremio Minervæ impo- l fait, alcndamque 8c inflitucndam commendavit. Svct.Calig. 25. jofephus Antiq. 19, 1. dclatam in Capitolium in fimulacri genua deofuiœe feribit, quafi communem fibiucum Joue rolem. judicio m media tchao, utro majore parente genita e et. Monuisparentibus, parieti à Centurione inlifa cit. Sima". 041: x crx. ENNlA NÆVJA.) Maèmnis Præfe âi Prætorii: uxor. Sun. Calig Tac. 4mn. 6, 45, 7. C. DRÜSlLLA.) Soror. quam Virginem prætextatus adhuc violavit, habitu etiam Venerls, cognomento Pantheæ, con-. lècravit. Ut 30610? Dia 59. p C panifie: huc.,antiqua ma Êriptio: 3. un: VENERl CÆLESTI AUGUSTÆ SACR NUMMIA. C. F. DQRCAS S. P. F. G. Vide CL. FM Emundi Fring de Stand: Illujlr. Roman. lib. cap. :28. 8! Mox L. Cdflîo Lougim Cos. conlocatam, Tac. 11m 6, 4 5, 4. eldem enguir, 8c in modum juftæ uxorxs propalam habun. Sent-.Çaqgm. radit Eutrvpiu:, Caligularn non folum confiuprach forons. Ted. etiam ex une. natam cognoviflè, quod fcelerum omnxum portentum CR. -- :5 7- i c1. AGRIPPINA ET JULlA;) Œibuscum arque fiuprï confvetudinem fecit. Svcton. au. a. V ou.

135 ln FAMILIAM CÆSÂRÜM Cll. C. CÆSAR.) Puer extiné cus Sam. C.g. puez-id: adeo amabilis infans, ut effi iem ejus habita Cu i inis, in Aide Capitolinæ Veneris, Livia edicayerit : Angu s in cubiculo fuo politam, quotienscunqne inti-omet, exofcularetur. Soma. Cohzulo 7o " ClII. DRÜSILLA Cuius matiras (1 L.Cafiiu LonginmCos.Tu. Jmt.6, 15, 4. (2.,) auprator M. Æmilin: Lepidiu. Son. Culig. 24. Dia ç9. p.651. vid. Natal mon (3.) Caligula, incefiuofusfraner. Vid. Not.6dtmm.66.âf *. ClV. AGRIPPINA.) Optimiparcntïspcmma filla, quætpucilaribus jam annis, fluprum cum M. Æemilio Lipide, d: que vid. n. 66. fpedominationis admifit. Tac , 1,4. 8C fi Cluvio apud Tacitumfides, eo quoquc fielcris procefli t. Ut medio diei, 611m id,temporis Nero per Vinum à: epulas incalefèçret,l ôfferrefë famiîus temuient o, Comptamôcinccfioparatam, iiijcâisque lafëi viè "ofèulis, ad inceflum invitai-e ( uis fèclerum Furor f) aura fuc rii. Tait. Ann.i4, 2.. Nupfit (1.) pal... Crifpo, Bis ces; a: Oratori Vi«ÏO, Tait. Ann. 6, 20,1. P Sema-d: Bentfifiu.1ï6.4. gr. ahi; momifia métrite: Sud. viæinof Inde (2.) Un. Dorif "I à Tl? berio tradita, Tac.Ann.iz, 65, 5. 4, 75, r. defunâo mariro ollièîfaï ris nequicqnam Galbnnuptiis, tandem in C. Caligulæ, fatris, foc: diflimo- contubemio vixit. Simon. 641; A que mox exolcrie objecta, atque in exilium- aâa cum nediifl èt, parme fuo Claudie, conciliante bas nu ias Pallancefllibertio &upçatore (ne. Tacit. Ann. 12,15, 1. pofl; Me 411i»; necem inccfiis humus conjunâa, Simon Tuif.dnn.-l4,z, 4. Dia 60.1) U 61. pag.69;. partoque rot paricidiis Filio Nerom împerio,.ab;eddcnî.interfe&à periit. T , 8. eo tantum memoranda, quodm Opidum Ubiorum, ubi e- dita tuerai., voteranos coloniamqne deduci curavix, cuinomen - fnditum ex vocabulo ipfitis. Tacitdn. 12, 17, 1.- Perrin miam vitæ fuæ fuorumque hilioria m-jufliscommenrariis Condidiflë, quorum mentionemnonunolocofacitiacitus, Âmlë 4.53,4. 69 Plih. 7. V l CV..LIVIA sur LIVILLA.) fiancera: Svetom ùs Taci w du». 2,,4, t. amena. lib wliadi-eiturrfonë. - O

136 n 23 GOUPIL DE PESCHWITZ COMMENTARluS ob proaviam, quæ modo Livil. modo 3:41:13 feriptoribus. Liberorom Germanic1 noviflima. Tu.dnn.2, 34,1. Nupfit M. Vinicio E- «quiti Romano. thit. Ann. 6., mitisingenii &comptæ facun-.diæ Viro, Confiilari. Tuit.Ann. 6, Smc.Paierlib.7. a: rams. fis ante QLVaro. qui Sexti,Qginrilii Vari, in Germania cum lii. Legionibus cæii, Nepos; Scxtngintilii Kari, Cos. &poflsatuminum, Syriæ Præfeâi, joli-ph Claudi ne Puchm a Tait. AM4, 66, 2. (Appii Claudii, bis Cos. Filiæ, Liv. 9. Io. Ovid. 6. FM. Cie. Tufad. 5. VaLMax. s. i4. dehinc adultcrii cum Fumio commifli, acculant:, Domitio Afro. fub Tiberio damnatæ, Tac. Ann. 4.32,2. At cui- Agrfiæinæ, uxoris Germanici, [ àtacito, du». 4, 52., i. vocetur nu piam adhuc leâum cit) Films Tacit.Ann. 4, 66, 2. Hineque à Seneca Germanici Gain. lib. I. Contr. 3. à Tacito, Ttbnii Cognatugdt. 4,66, 2.. vocatur. Confule. 3.LipfiuminCommcnt. ad b.l ;. " Poli: cædem-caligulæ, ab exilio cum fox-0re Agri pina ieverlà, cadaver ipfiusaiumultuario rogo femiambulium. levicefpite obrutum, eruit. cremavit, fepelivit. Svet.Calig. malt. Incufatur adulterii cum Annæo Seneca commifli: i edâ MeiÏallina illa Romæ im-. udentiiiima 8c impudicillima femina, a qua accufari, laudari cm.audaïlil, in fufpicionem culpæ venire. x [Sic enim de illa Juvenalis Satin. lamoit ulidum veten «mon lapiner.. Sumer: Indium: maria: angujia maillot, tu»: and; piaffai: Couffin? aurais, titulum mentira Lycifie Ojlmditqu: mon, gmrojè,briranic e, ventru»: Excepit éluda" bitumai: nique en [maffia Et Infini» Viri: Muni finit"; recelât. CVI. TIBERIUS CLAllDlUS CÆSAR. AUG. V.) Natus Lugduni animo 8c. corpore hcbetiori,-ui1de cum mater Ponant!» homini: diâitabat ; ne: abfàlutum à augura, fd tutu»: imbattu)». Et fi uem focordiæ ar cret, finltionm, aie au, filin fin CIMO- Avia q afin pro defpeâi m0 i emper habuit. Soi-or.Livilla. cum auet- aliquando imperamrum, tain iniquam ô: tain indignam opu-

137 au FAMlLÎÀM CÆSARUM AuGusrAM. a n, Populo Romano [bacul palan? &Fclgrè dctcftata bit. Sono". and. a. Oginquagcfimo poüannmmperxgm adaptas, Szveton.Claud. no. a Aviæljvia divinos honores, &Circcnll pompa currum Elephantoruffi, Auguflzino fimilem, dcccmcndum curavit. Patri Circonfcs annuos, -Matri carpc ntum 8c cognomenau uflmz- Tibcrio marmorcum arcumiuxta Pompcji Theacrum -. ccrctum olim in Scnacu. verurn omi am, peregit, SUfl.Claud. 1 x. Leges RHODI- AS Nanticas primas ex Impcraroribus firmavit, non AuguftifuccchorHîbcriu:, id quod mm ex Nmni: tum Amonini nominibus, huic Confiitutiqni adjeâis, clarè apparcc. Hic enim en Antvniuu: illc Conful, qui alias plencôcexlërtc. 25mm: Amanimu, fub Clandio una cum D. m a.s ilano, confiliatum cflit. mec! miam mac vidit præftanti imusliterarum Vir P. Fa tr 3. Snmflr. n. à: cum illo ætemi nominis JC. 34:06:11 Gatbofrcdu:, Difcurf de 1m cr. mer. c. 9. Poflrcmo, rapide veneno ab uxorc Agnppina, opcra cnophontis Mcdici, qui, tan uam nifus evomcnus adjuvarct, pinnam i110 inlitam, faucibus gus demifèrat, extinâus. 74:. Ann. 12, 67, 2., Dia 60. pag. 6 s 5. filenni Principum pompa funeratus 8c in numerum deorum relatus cit. Sun. Claud. 4;. æmulantc Agrippine! proaviæ Liviæ magnificentiam. Tac. 12,694. CV1[..ÆM!IJIA LEPIDA.) L. Æmz liipauli a: 3341m, Augufh neptis, Film, Vit-go repudiata. San. Glaud. 26. addtnat CVIII. LIVIA MEDULLINA.) Cui &cognomen mamillarat; ègencre antiquo Diâatoris Camilli. Iplb die, quinuptiisdcflinatuserat, extinëta. 3mm crx. PLAVTIA URGULANILLÀ.) Triumfali patte M. Plantio Süvanonata. fillej. 1., 111,4. cum hac 0b libidmum pro«bra &homicidü fiifpicioncm divortium fecit. son. Cluud. 26. CX. DRUSUSÎÎ Hic Pompcjis impubcs adhucv, pire pet lu-» film in fublime jaâo 8c hiatu cris excepta, &rahgulatus ca, cum paucos ante dies Scjani Filial, quæ paît parentis fupplicium à carnificelaqueo extinâa, fait. Ann. 5, 9, 3. ipfi dcfbonfa eitct. Szrct.Claud Tac.Ann. 3, ,7,» «39,3.. r i R. CXI.

138 130 GODIR. DE PESCHWITZ COMMENTARIUS CXI. CLAUDlA.) uam ex liberto fuo Bptere conceptanà, quamvis ante quintum men cm divortu nanan; ahquecœptam, exponi tamen ad matris januam 8c nudam ab ne: Juflit. Sur. Gland. 27. CXII. ÆLIA. PEU-NA.). QLÆlii Tubcrom : F. Tac. du". iz, 1; 3. Hanc ob leves oflènfas dimifit. Sono». Claud r CXIII. ANTONIA.) Tac-11mn, 68, ,4. N uptaù.) Gn. Pomptjo M. Sun Dia Gn ]:ch MJuIii Cæfàris Generi, pronepoti. Vz d. Net. ad num. 10. upra. mox, eo à Claudio interfeéio, (2.)CarnclioSu114, Tac , 2 3, 1. quimafliliam à Neroncamotus, immifiîs percufforibus, cum epulandi cauflà difcumbcret, occifus cit. Relatum caput ejus inluiit Nero, tanquampræmatura canitiedeforme. Tu:.Ann.14,5-7,8. Antonia fpernens nuptias Neronis, quafi molinix novarum rerum ab ipfo interempta en. Son. Nm 3 5. CXlV. VALERIA MESSALINA.) M Valerii MtflalaBdrbni, eonfobrini fui, F. fic Svctonim Claud. 26. reétius tamen cum Lipfia ira corrigas : Barbati M4411; 8 Confibrimfimfiliam. Nam ex L.Da-. mitio 8c [Intonia Major:, narus eft Gn. Domitim, pater Neronis Princi pis &chida amira ejusdem. Hæc Lepida nupta inde filariameflalle, Mcflizllinflm gcnuiv. At Claudius natus ex Drufi 8K Minore Antam a. Hinc Claudimôc Lepida Domitie vere Coniobrini. Ceterum Claudius, ubifu ra cetera flagitia, adulterii cum méfia &"Plaatio Lmram commi 1, Tac , 30, 2. 13, C. Silio publice denupfiflè Meffallmam com erit, Dia 60. p exturbatam domo fiipplicio affecit. Sono». Gand Tac.Ann. 1 1, 37 cf sa. CXV. CLAUDIUS BRITANNICUS.) Tarindnn , 3. 1i,3ç,3. 120?, L prius &me di&us. Santon. mais; à. pat-remihubus, pro concione manibus gemmas, &piebiper fpe- &acuia, remio ante fe retentus, commendatus fuie Swtqn. and Po remo a Nerone, metu, ne quandoque apud hominum gratiam paterna memoria prævaieret, Sun. Ner. 33. veneno nec?- turo si)" Tandngmfi, a. filpmmus Claudiorumiànguis. Tac.An.13,I7,z. i p J. - A i CXVI-

139 IN FAMILIAM CÆSARUM AUGUSTAM. 13: CXVI. OCTAVIA.) Tac. Ann. u, 37., 3. 1 z, 1,1. fpeâatæ probitatis femina. Tac. 1;, 1., 3. defponfàta (1.) L. 511mo. Tuadnn. 12., 3, 3 Sam-J» Apocolaçyntbjë laçd.0ajf 82mm. Claud. 29. vid. Nui. ad n. 61. max (2,.) Nmni Imperatori V1. nupta. Sima». Chaud Tac. du» , r. x 2, 58, )!!!de mon. 4l. CXVII. JULIA AGRIPPINA.) Dia 66mg Germanici fratris fui F. Sana». Chaud 26. Tait. Ann. 14, 2,4. mulier incefiuofi,, Tarif. Ann. 14, 2. &cædibus proceruminfamis, Tao-immun. 12,6ç, 5. vid.not.adnum.49. Cu.Domitiividua, ex quo filium habebat Neroun", qui precibus ejus poftca a Claudio in imperiumôc çognomen Neronis afcitus. Tait. Ann , , m. Chaud. 39. in imperio fucceflit, diâus Nero Claicdiu: Cafir Domitimu: Imperator V1. FamiliæCæIàx-um ultimus. Tacit.Ann.13u7,3. De Claudiihoc faéto -Scneca : l sz umquefratri: coujugem capta: Tom mfandi:, flebilijunxitfau. ubi placet Lipfii Afpongia :L Genitamgw faire Œnjugcm captant. f CXVliI. LIVILLA.) Sic Svetonius, Gland. E1. Tacitus Ann. 1,43, Liviam vocat. Formæinitioætatisindecoræ,mox puichritudme præcellens. Tait. du». 4, 5, 3. quod ctiam de Armonis, Spartanorum Re is,uxore, quæ ex deformi puella, pulcerrima uxor, evafit, tra unt Herodotur, 6, 61. 8l Paufimia: in Laconicir. Nupta (m C. Cafim. M. Agrippa: Filio. 7hcit.Ann. 4, 4o, 5. (2.)Dmfi; Cæfiri, Tiberii imperatoris Filio. Tait. d. l. Ultimo a Sejano, a quo ante adulterata fuerat, Amt. 4. 3,5. Ux or pofiulaca. Trait. Ami- 4, i9, 2.. oçcifâ cit fame a maire Antonia, Tiberii cauflà, cuiin- fidias itruxerat. Ding aï ah quid 14114:4: 2, 1.30, 4. CXiX, JULIA.) m1; Uxor (1.) Neronù, Germanici Fini, (2.) MW 3M, Tuit.Am.6,27,1.... TANTUM EST. R z in.

140 m INDEX RERUM INDEX i. RERUM AC NOMINUM (une HOC com- MENTARIO CONTINENTUR. Ct: hlm-ta A., Neroni: i Uxor. A QLÆIiu: num. Tube" I 14. Ælia Patin. g. Ælii Tubcronit. F Ælia Scjnni F. Druji Sponfit. 1 1 z Emilia: Lepida: Io.cju: Uxor UE1):- ri. p ib. MÆmiliu:Lepidw,flupratarDruji. ibid. Car Nurm fibcrii diéh. i ibid. Æmiliu Lepida, Æmil.Lepidi. F. 10. An rafla Nuru: Augufli dicatur. ibid. Uxor Scauri, U P. Qgirinii iltid. Sortir MariiLepidi. ibid. Æmilid Lepida, jable Ü L. Æmil. Pauli F. 67. Sponlà Claudii 101p". ibid. Uxor Appiij un. Silani. i6. l. I I I 105 Ænea: filin Gmi: origo. î M. Ænzhw Lepulwg fila: L. Æ- Æfirnim Marcellur, AfiniiGalli 65 A- miln F. 64. qui UN www ngimf. 8! :654 kiwi! 31W fi flufzç Agitati qui diéîi t u l..- [15mm quid. 3,7 M, fli lifl Lepidmafluj fdtor 11517:6 Agrippa olim idcm quad agar pingre L. Érudit" Paula. l 09 L. Æmiliu: Paula! Æmilii Lepidi F. I O L. Æmiliu: Paulin, eju: Uxar 6 5, Pragmr Augufli. ibid [Emilia Lepida, Ænilii Lepida. Lepidi 69 Carnahua FaujlæF. 62. dejiinau Uxor Cqfizri Vipfimia. ibid. Emilia Lepida MuriiLepidi F; Io Emilia Lepidi, Uxar Appii fanai Silani. 26 Emilia Lepida. 94. Drufijuî. en; manici Uxor. üid. Miami Lepidi F. jignifimbat. Agrippa, nid.vi:pj?zniu:. 7 Agrippina Germanici F. 106 UxorlPajfimi (5 Cil. primitif: po]! Claudii [inventoria ibid. grippât. x04. Agrippine Uxor Germaniti o M Agrippa U filin F. 64. En: alogium ibid. adulmiicum A mie Gallo incufitn. I ibid. Agrippine Tiberù Uxar v Vipjània diffa, quad M. Agriplw Wpfanii 6 Pomponne Filia. and. tw-

141 Agrippiu, Uxarit Gormgnici, Saror Confinguinea. inum. 8 I Albin Termtia. 9 z limander Antonii a! magana F. 13 Ambarid Uxor 0542M. u 4mm zinnia Mam- Cornalid. Martial. 8. à M. Pijôntz repudiata. ibid. L. Antiliim, (:qu Filid. - 8 f Antiliid Pellan]: Rubellii Plauti Uxar i 85. Nepti: Sexti4.. ibid, M. Antonin: Grimm, M, limonai M. IIIViripatcr. Antonia: M. 111mm?. (9 3.6 julidf. :6. :qu Uxor Oëfavia. a. z. à! Fulvia ;6. frater C. zinc imita?! L. Amuim. ibid. M. Antonii IIIViri Uxor chapitra. 13. liberi ex Chapitre. ibid. Cdntoniu: MJAntonii IIIViri fluor 36 M.Antoniu: IIIVir FuIviæMdritui. f6 L. milouins, M. Antanii ILlViri Fr.. ; 6 L.1ntoniu: M. juil. AntoniiF. 31. e- Sait. jiu Antonin: Filial. Afriunun, L. d un. 31. Antonia: in? F. RIix,. judqufilîm,. L. i 3 du: 1. Uxor l l Antonia Major. : ejus mu. ib. ajut Marina. 38 Antonia Miner, Uxor Claudii Nero,- Mi: Drujï. 88. M (Miami IIIViri Ü" Oâavic Muni: E AC NOMINuM. 1;] fi Antonia Claudii 1, Gn. POWejig M. Pompcji Abriepati: Uxor. :Q milouin M. Anima IIIViri si Ful: vim F. w. Uxar M. Lepidi. ib. ÂflÎÔIIÏl Uxor G», Papy, M. 1 I5. a: Camelii ibid. dppiu: Claydiun. 1. Appiu: Claudim. Gn. Pompe]? M.. fixer. * Io Appiu: Claudiu: 3141M dduher. 65 Sana: Apulcjur 33. :qu Uxor ;8. dpuhja dia. Varilia, Scxti. 4 Apuleji.34 F. 34. drifliani: Uxor forma initia «un? in: deum, inox palabritudim pucellnu,. ne Afiniu: PoIIia. 79. Pain dfmii Galli. ibid, djiniu: 64111:,» Pollioni: fait? Fil. 79 du: Uxfirdgfippinl M JIganl, ex prima matrimonia F. ibid. Car dfiniu: Saloninm diéîm. ibid. ajut finit. ibid. L, dfinia: 6411:0, 6411i p; in F. 79 zinnia: dgripgt, Afiiii Galli 8 Agrippim E i 79.C. Afiniu: Sdoninur, djinii Galli «if d- grippind F. i7 9. Car frater aurinu: Drufi, Tibçrii Inpmaton : Elii, dimtur, 8 Pragnur liberty dfflir djinim - natal. filer Jfinüfialli.. il ibid. Agrippimtî R; l b Juiiii x

142 84 * INDEX RERllM Ajîniu: Saloninu: qui]; num. 79 L. Calpurniu: Pifi; drava: a abavo. 10 C. Calpuruiu: Pijà, euqu Spanfi Livia [n a C. 0mm Uxorzl. 89 L. Mardi Pbilypi.. ibid. 1min: Mania: Jgnppina, Tiberii Uxori:, lulu, 8 l M. Attieu: Balbur. 17. qui Uxor. ibid. Jurieu: chlinu: 44. eju: Uxar ibid : à! Anglilur. go M. Aufidiu: Luna: Livia dugufla a- vu: maternai. 79. dufidia fait; ibi. Jufidia M. Jufidii Lurei F. Livia Augujia mater. 79 dugujlu: Imper. vid. 0841m". à n dugujti Uxor Livia 79 Aurelia 4. Claudiu: Britannieui. U8 M. Aureliu: Cotis 4. CM Calpurnia Orejlilla. 1 r0. taquinai Piflnflr 97 F. ibid. Cafiri: julii Uxor. ibid. Camilla. Cafliu: Cbarea, Caligula interfeâar. l l o L. Caflïu: Longinui. I o z, x o y 9; Cam Utieenfi: 16. ejus ib. C. Afinia: Poilu), Afinii Galli 85 Agrippio me F. i 79 Cacifiu: Mctrllur Cretieur. 9l Œeiliu: w] Pomponim duits", Pom- Ciaudia ponia Augujia flippa, Patin Neroni: g 6 a Poppm F. 43 Claudia. «b 1 F 3 raliu: frimer.. 4 Claudia Palebra Car Agn pfia Avanequipro Major: dvuuequ. 10 En;, Germaniei Uxârii,.S obriua dia. 1 O,a B Claudia Appii Claudii F. 15 Bagudi: Uxor l I chopant. C Cafiri: rambina. M Bruni Mater. 16 l ;. Uxor M. Antonii-III Viri. i5. eju: liberi. ibid. mon. ibid. C Cleapatra durouii 85 Cleopame F. 13. Cafir, Emilia nomm et onio Selma difla. ibid Cafir mule diaur. 5 Uxor. ibid. ejurfiiiiu halena"; Galère; ex familia gamma; l A ibid. c. Cafar Germanici F. IO4 P. Cladiui, Appii F. n". adulte! Pam- C. Cafizr Caligula. l - 95 Ptjajbid, qumado diëîu: (literont; Cafitria 3.C.efizri: 65 ChopatreF. x4. r ibid, cafane: qui appellari. 4-6 Clodia 0&avii dag. Uxor, Fulvii 5 1:4qu Caflîur, :qu Uxor Lepida 77 P. Cladii F. V 56 au? quid Romain 95.P. qui; Un»; 1 35 P. Clo-

143 . AC NOMINUM 13; P.Clodiu: Mou: Marim. numzyô - flua, 2.6; 65 Appii Silani Gagnante» Familia Con abriait: pro obrinoprgoiore. I; Dru tu. 3;. 1 n Cn.jM. Corio lanuf. Druçu: Cafiar z Bberii F. 82. Cajior L. Corizeliu: Sulla I I. ijwfilia. ibid. P. Cornelim Sapin Najîca. 57. du: Uxor Scribauia. ibid. L. CorneIia Cam. CÆJZIÏÏI Uxor. Cimm. 8. L. Cam. 8 Cinmeëî AunizeF. L. Cinnafiror. 8 Cornelia Faujla, Faujli , Ü Pompeja Filia. Io. UxorMiloni: 59 Æ- milz i Lepidi. ibid. Cornolia P. CorneIii Scipioni: Najïm Ü Cornelia Scribonize,. Uxor C. jurai Silani F. Cor. f7 7 8 Cojfu: Lentulur. 7 8 Cojfiitia, Cafizrie Uxor. 7 Q;Crijfiimu 3141i; adulter. 6 5 Gurio Fulzn a iviaritur. 56. D DomitiuI Dio notatm. Ænobarbur oeju: fifi 1.. Damitiu: Ænobarbue. 38., :qu U- i id. xor. i * 3 7 Domitia, L. Donlfiifilia. 48. Uxar Paflieni enfin ibid. Gn. Domit. Ænobarbu: 39. LDomit. Ænobarbi F. 38. eju: Uxor. ibid. Domina inecfluofiu. Lepida, L. Domitii Ænabarbi ibid.. F, 49 Doinitia zaouia Uxor M. filera Me:- eognominatm, ibid. ejm UxorLivillaibid. Cur Frater Tiberii Claredii (biffai. ibid. Drufiu julim Germanieux. 90. eju: Salvia. 9 1 Drufilla CaliguLe foror l oz. Uxor L. Caflii Longini. ibid. 105 Drufilla Germanie-i F. M Æmilii Lepi- Drufllla, di Antonii Uxor. Felieii, judme PÏÆW 66 frai, Uxor. 1 3 Ennia Nævia. I o 1 Eunoe Maura If. Concubina Cafari:.ibid. Uxor Bogudii.. ibid. F Faufla Cornelia l r. eju: Elia. ibid. Faujlu: 81111:1, eur Cafarie gener dicatar Flora. l O Flora: nomme. i 36 Fulvia Ire; marin: babuit. 56 Fulv ia M. llntonii u i. Viri Uxor. 36. MFuIvii Bambaloni: F. P. Clodii Vidua. ibid. eju: liberi. ibid. Furiu: Camillu: Seriboniauui. 7 5 Furniur. in 07 G Galbe! Imperator. 9 ; Gom quid. 3 7 Generi a" Nitra; nomine progener Ü" I Pronurm U ultrriore: veinant. Io Genn-

144 136 INDEX RERÙM Gmtilu qui dicebamur. num.; 7 Germanicu: Cajàr. 89. eju: Uxor A- Germaniqu grxppina. Cafir car Drujî, 4 Tibcrii 90 F. Frater avatar. 86 I. chi: juliapoppaa auëïor Oo ïwiuiauguflm. f4 Lydia qua ça. :qu tapira. ibid. filial, Familia juliarum apex if aufpex m: garnir nome». 6 C Cafizr. x C. En]. Cafizr, Prator. 3 ( Cafar Diéîator. 6. :qu Un": Concubina. 7,8,l1, Il. I ç, l.13, 6 Cjuliu: Cafizr Vzplùniu: M. Vipfimii Agrippa Ü julia F. 61. ajut U- xor. ibid. L Cajî Vipfimiur, Agrippa F. 62. cju: Uxor a 1. eju : Mon. 6: M. gui. Ca]: Agrip a Pollbumur. 6; Curita diéîm. i. M. Agrippa F. gadin: Antonin: M. Antdnii I I I Viri F.- Marcella Minori: Marina. ; m: Antonia: 30.. eju: Uxor ibid. M Antonii I I I Viri 65 Fulzn a F. ib Atylluwel 1411!)!!qu cogna: minatm. ;o. adulter 3141:1: Augujti Rumba. finù. ibid :4: Antonim, julia adultcr m 031d. Cafi F. y. Uxar C. Marn. 3m 3. (:4 r. mac». i çpmp. M. 9. Item QLStmilii Ccpioxù, ibid. mmparatur 034m. 10 julia Major Cajî Sam. U. xor M. Ami Balbi. 17 filin Miner i8. Sardr Ï. Cafarù. Uxor M. Padii E! Pinarii. 18 lia. le; jam, Augujli F. Uxor Tibm i. 86. du: Tiliu: Tiberim. ibid. Julia OflaviizlugÆ. ça. op abriant gardera: Doum: Auguflifçbid. t- ju: marina- 59, 60 filin Augujii Neptir. 1 cg julia Drufilla, Caligula F..100 Julia L. julzi Cafari: F. g 6 julia Druji 65 Livilla F. Uxar Neroni: 35 Rubcllii Blandi. l I. l julia Drufi CajÏ F. sa. Uxor Neroni: Germanici F. 65 Rubcllii Blant di. ilid. 3141i», Agrippa F. Uxor L. Æmilii Pan: li 6 y. ajax adultcri. 65 julia Agrippina Claudii Imper. 89 CI. Domitii Uxor 119. Nerom : ma- jurait; tcr. Calvina., Appii. ibid. Silani F A. Vltrllii Uxor. - - ilid. junia Claudilla, Caligula Uxor, Tacite Claudia. 96. MZS ilani E ibid. junia Claudilla L. Silani Fil. 7o. C. ce]. Caligula Uxor. 9c. L. ngi: Regia Fragmanum. 30 C». Lantulug. I 73 Cu. Cantal. tenailla En.

145 AC NOMINUMÆ 1.37, Cu. Cam. Lmtulmfluiêf Cofl m. 78 M. Claudiu: Maræliui, yak; Mm; Coffin Lentulur. ibid. tut. 1mm. f9 Cu.Lentulm Triumfalir. ibid. Mari-:15 buju: Uxor. 34. C». Installe: (Malins. ibid. Marcelin miner, C. Marcelin" F c- Lrpida juil. Silvani F. 77; Uxor C. jar Mufti. 3 Cafiinid. Mafia: cumfratri: Fi- C. Marii Uxar-julia; y lia L. Silm Torquto 116 th ib. Lex. Mania que. A. s4. LiviafiuLioiIla ("fermant Ta- L. Martin: Pbilzppui, agami Augufli tito 6 Dioni 3141M Munib. Uxor M. l inicii, U allai. ibid.. Livia Druftllc Conjux Augrfii Sacçrdot. ibi. Livia Drufilla Aug. Conjux 79. Livii Claudiaui à! Aufidia F. ibid. Tibe- Livia Ïîï Modulliua. M; A x - Io.. Camillacogiw- 0 Livia mine. Orejlilla, Caligula. ibid. Uxor. a; Livilla u 1.0. Tacite Livia. ibid. - xor C Drufi Cafitrii, Ti- Liviafeu beriif. Livilla, UxorC. I filial. ibid. Vipfim i. v i j. M Lolliur Paulina];. 9 8 Lollia Paulina Caligula Uxor. 98. M. tallai Paulini a Sororii L. Volufii. F. ibid. M Mania: tepidui, Æmjl. Lepidi F. le. - ajut Iibtri ib. Wilejo Marcia dici- M. - ibid. Maniurl i r.. 94 C.Marce u: 2.3. ejus Uxor. ib. li-. bm. 24, 1. f, 2.8 M. lefl lbiii :qu Uxoru. to. Un. Q: Vitricur. Martiiu, Mania Pater., f4z Martin, Uxar. C. fui. Cafirit. z C. Meuni u: vcl Memmiui. 98 M Val. MeflitllaBarbatm. l 16 Valtn a Mtfliillina, M. Vain. Mcflhlla Barbati Fi116. Claudii E! C. Silii Uxar. ibid. M10. l o. tju: Uxor. ibid. Milonia Cafonia, Caligula Uxor. 97. Orpbiti a! Vvflilia F. ibid. Q; Mai-in: Scavqla le. cjur Filia. i. Mucia Gn. Pompcji Uxor Io. QMucii Statmla f. ibid. N Næpa: pro Ava materna. i a Nero Claud Minimum, 4o. Sala: MWMHC hominir. ibid. 5qu Uxom- 4l, 42, 44.4: Ntro fui. Germanicur. 9 I. qui Sponfii QLCacilii Metrlli Crniti F. ajut Uxor julia. 91 Nero Claudiu: Drufm. I 87 Nome», Garni: mat C084-

146 * Hg. 0.08m. num.u. ȯ ajut: Ux.. ibid : Auguflus. 54. ajut Vitricur ibid. quomodo dibîu: Tertulliana ibid. ajut Uxar Livia. 97. ejus fini.r - 54 QLPmquur Rufiu I l. -eju.r Filia. 0311M Major, Ambm a E! C. 0&4- Pompch Sait. P ï F. r o. oii F mm: Miner C. oflaviii il Aria F Uxor C. Marchli z 3. Cu. Ponçeji n. v M. Antouii IIIViri M Ncroni: Uxor. I 4 Il Défavia. x 1:. Uxor L. 814m", E! Naranir. ibid. Ûâavia Sponfiu L. Silanur. 67 INDEX RERÙM Otbo. Orpbitui. vid. L. Salviu: 0th. 97 P Pallium Crifiu:, ajut: Uxor..48 M. Pediw, eju: Uxor. La. Filial! I9 QLPcdiur, M. F. 19 L. M. Philippin. 21. ajut anr. ib. L. Pinarim OquUxor. 18 Plumiu: Lateranur. l 1 4.Plautia Brgulanilla. i l x I (in. Pomp. M. Straboinit W. F. 9. ejus Üxam. 9&5 n. F. ibid. Pampeju: to. Alfa Uxor Matin la. a: ca Filii Cu. Pompcjur, Sam: Pompeju: 6 Pampeja. ibid. Pampeji F. FauflaiSulla de on ara à! QLScrvilii Capiam : Jar! 9 Gn. 1 01)?th M.F. cju: Uxor Chudù. no. :ijilim. ibid. N901, axer Sexmxl ompe Antonia. r. Io. Ejut-UxorStfibonia. ibid u Filio. Pompeja. ib- W cuju: Uxar. ibid. fi M. Marcia??? L. hui! [hon. ibid. PompcjaCn. Panp.M. F. l o. Wfli Sulla mon ibid. Eja: Filia.ibid. Pampgja C3. Cafirii Uxor. l Q. PompejiRufi and. emm-.. t ibid. Pa»; ania imbu Marat. 5 i 8 1 Papplica 546,15;. Uxor Neronir. 42. Titi Ollii Ü Pappaa Sabina F. ibid. fia: Mariti. ibid. Eju: Mû Pragmerqui: ditatuertil. 8 l Proficer. Pronurut. 3 a I Proficrur. a! l Ptolcmcu: Cafirio, CafirüCWc. F. I4. Eju: mon. I ibid Men Quintili: in banon»: Cafaris ulii, filin: appellatur. 6 P. figiriniu: Sulpitim. Io. Ejur u- xor.ibid. Prafei Syrie Gy far» i- dem qui Cyriniu: apud D. LuClM in Evaugclio dicitun 1.. ibid. i R Menin: P , Rubellii Blandi F. i.8, o

147 AC NÔMINUM..13, hum W AdumPlautium ML: Antijlic Paliutia du?, 35 i nocer. ibid. Æju: liter Mafia]! Msilanur. 96 M 8d W4- AÆI W Janine Sam: Emilia Lepida M hicnfim. FM il" mûri- maritw. 36 tu. - g i 42. Appiwjiaiur â lana! Confian- (31m s : uxor manthw Gemliu: Sabiau: Cdigulainterfrbier. Appia: jan. sa" , 5j", mon 95 Damitid Lepida. ibid. 1...?de Otbe hiverner. i 9l L..S ilauu: App. jan. filafi E68. oc- M. Salviu: Otba Peppaa Marina. 4l Suivit: Draji fui. Germanici fixer. 9 x Saura: Æmil. Lepida Marital. to,scipie jucha Adulter. i 65 L. Scribeniu: Libe. Fraur Scribenia Augujlafif Scribenid Henri: Gn. Seribenia, le ji P. Pater. CeracIii Scipieni: * Henri: Io a Oëiavii 57. L. Scribenii me. «MF. ibid. Serer L. Seribeuii Libertin ibid..ûiboaia Sext.Pemp.llxer. Io &jani amen: in Livillam- 6l smeriiui Gücbw Euh: Adulter.65 aman pater mtatur. 6 l ng Galba Scrg. Galbe F. 5 z P, ServiIiu: Ijaaricai, eju:.f. 5 f QLSmiliu: Capie. 9. Eju: Uxer.ib. Servih a.jal. Cafari: chïm. 16 smala M.Lepidi llxer. 16 Mita D. fanai Silani uxor. a 6 mais OflaviiAug. Spenfi. P. Servilii F. Jacta: ApulejuL vid. Apulqu. axait: Africain i; Spenfiu. 67 juniu: mima:.7 z. Plim e Mana: dicitur. ibid. AppiiSilani F. ibid. jumsilanurljilaai E69. gmer Caligula. ibid. jan. Silaau: Ter a: Silani F. 7;. inquo pellerita: Aaguflidtficit. a. L. fait. Sil. Torquaeu: jan. filmé F. D. juniilanug L. émiai. F. 767 l C. jumsilanm. 78. Eju: Sorer b1". quata. v. ibid. D. Silana: fait: adulter. 6 f junia Silana C. Silii axer. 50 fana: Silana fixer C. Silii. 74 I C. sua... tjll: Uxerjunia Silam. 74 C. Siliu: Val. Mcfl ailim adulter. 50 C. filin: Val. MefillinaMaritm. l I ,14: M.AnteuiiIIIViri F. 36 Sobrimprier,quadieatur. v 49 fientera au: qui: dicatur thii. 8l Servi Serra: appellatiene qaandeqa: prefiicer 89 profana: Ü alteriere: Sedale: continentur. Flavii, Hadrianalu, Æliimi,. l o, Antenini. 79 Statiliu: Taarar. 44 S 1. Statilia

148 Tania: Stafiliue. 44 9:4; que dieatur. 49 Tania, Filia Servilie. l 6 Tiberia: Claudiu: Cafir Aatber Legum Rhodium»: Nautiearum ib. liberii Claud. Nerdni: Conjux Lima. I 79 Tiberiu: Nero. laper. a. 80. Velie fimplieiter Nero dieitur. ib. Tiberii ClaudiiNereeiieêf LiviaF INDEX RERUM AC NOMINUM. mafia Meflallina prima»: Attiei Vefii- -. v.. 1 aimiez: Nereni: axer. nuai-44. Valeria: Mefalla. a; Isr atilii Tauri F. ibid. Val. Me]allina.L. Claudii I mazarin Jveteniu: aetatm. - l o,,6 Racer. ib. mare in C. Siiiumexer. lia: Galba Serg. &dp. Gdba F. il a.. i. Valeria Meflallim, nm Claudii. I ne» balla [bibendum 10 T Vara:, Sexti QLVari "cpt". ne; Germaniei Gmer. ib. liberii Cegemme i. VeEiuL. 116 Veflilia 99 Vejiinu: Poppaa Subir" inaritar. 1. Villiu: Cornelia flafla, Faajbi 6311!: F. ber. V influe. Io M. Vi imita A a: eju: I llxer, O7 Marfblla M. Vipfania: Agrippa 60. Ejufllxer in! 69 fiagmem-legi: Regia, juliajb. liberi. 61, 61., 61,64, ijerius etiam Bibi-fin, Caldiui, Julius Mare, Cf panama. Effania: Gallut, Afiuii pian: Galliü Agi?-. 6, quare. ib. pina F. g u -Tiberia: Dru]? Cefari: F. Tiberii Ca]: L. Cafar Vipfanim, du: axer,æmi- Nepe:. 8;. anreéïefratercaligulai lia Lepida. Io diâae s ennuie. ib. - "planta Tiberiiüxer 8] Titu: alliai. 4:. Hipianu: miam. 49 Titu: Statiliu: Taura: il. Velujim b " 93 «Tarquata, C. 31m. &Ianibbrer. 78 TANÏUM EST. l IMP.

149 IMRCÆS Y A U G U S T I SCRIPÎORUM. FRAGMENTA. COLLECTA PRIDEM a - - JANO RUTGERSIO; i NU.ch LoeaPLE TIORA EDITA; CuM AUGIARIO RERUM AD AUGUSTUM PEBIINENIWMs Î il A mi Hi. a: "ana. V3? v S 3. SCRI-L

150 Scripte. AuGusn. I. Il. Codicilli Epiitolæ. ad Liviam 8:. Pollxoncm.. Il]. Libellli ad Senatum. 1V. Libelli, deâa, Dccreta ad PopulumIRom. ad Milites. 8Ce. V. Rcfizripta Brute de Catonc.. VI. Hortationcs ad Philofophîam. VIL Orationes... l V111. Liber de chiha, hexamcçgs vcrfibus fcriptua; " 1X. Fcfèenniùi Tragœdia. in Polhoncm.. - j XI. æfirammta.. X11.. Elogîum Drufi [humain vcifibus. a: alîud profil Onnone. l XIV. Verfus Græci... XV. De vira fixa. Commentariorum libri X111. ad Agnppam 8: Mæccnatcm.. XVI. Legcs, 8c de rc militari Confiitutiones.. XVII. Defcri ti0,0rbis terrarum..8: Brcviarium five Rationarihum mpcrii. l XVIH. lndcxirerum àife geftarum. XIX. Tefiamentum. - XX. Mandara de [ho funçre. x XXI. Magna de admimüranda ch. Rcip. &lecrio Çæfàri. (a. I. i L un a! Gli de a in xxm. Ioci. - XXII. Diète a: Apophthcgmata. XXIV. Strategcmata. o Carmen de laudibus Auguffi ab Ovidio fèriptum Latt- " ne. aüud h ngua Gerica. Auguiti clogium è Phüonc judæo a: Juliani Cæfàribus. K. 7, Dm

151 AUGUSTI EPSIOLÆ. a; mp.- CÆS. AUGUST! I. E P I S ï O L Æ.. SvE ron. Atgwfia «sa. * ndiplomatibus libellisqucôzfipiflolisfignandis initio ) S in e ufus off: mox imago: Alexandri: noviflîme-fua, Dio cori i3 manu fèulpta, qu: ngnarc infccuti quoque Principes perfcvcramnt. Ad Epiflolas omnes horarum neque momenta. nec dici modo [éd 5c noâis quibus datæ figni carcntur, addcbat. I. AU SE NATUM. S B N E CA, De Brwit. Vin. up. 5 ; Divus Au [tus cui Dii plura quam uui præfliterunt, non dcfiit quietcm nbi prccari, vacationcm **) à Re. peterc. Omnis ejus ferma ad hoc fèmpcr revolatus cf!, ut fi i fanal-ct otium. Hoc labores flics, ctiam fi falfb, dulci ramon oblcâabat foiatio, aliquando fe viâurum fibi. ln quadam ad Scnarum mina epifto-, la, cum requiem fuam non vacuam fore dignitatis, nec â priorc loria difcrepantem, pollicitus effet, hæc verba inveni: Sedjrfia Ëmfiuiqfim, quamprarm ttipoflum : me tammcapido tmgvon : optnfgîmi mibi, provexit, ut, queniam rmm 1mm mvtturldlmc, ?!er aliquid au» lagmi: :x verborum dzdcadine. z Il. AD POPULUM RÇM. APPIANUS quinto Ballon Civilium gag. 719, ËwmoMÇénç à? lin-avoua; En, aîç- Œumquelvulgo filfiaîcarcnmr wmnôvâwç ÊfiAcÆ He 75 40:- hommes id bellum (cum Surfant. ra, fla; ôrâvomv à Kan! au", 1:32 aïrïfçggâhæcra; Cf?, -, o.. p m ex me, ÏÉÎŒ) ; 7? nm, a! T" a??? populum Romanun? potineras, WT ç am 3 f" "f T Hfl cxcrcitum pro conqmnc docuit: nûlüfllïê Affine» du: SaMav fœdug à Po eio yzolangm,qui o induis-m. au) 1 53 ai Agi-7a; agami. perplratas in cflantmanaquod... j Icoride vide Sponii Mire, p. 1:2. l a) Menin]: 8: P!InImXXXVIL 1. &Dlolib. fg, p. mflpofphngifiu sphingi, ex. fin "W! TïmanumT Io Pa 89. 8: E2. Spanhem. de ufnonumifm. p. :16. D: Dio- ") Vide infra un. vu.

152 144 moussu Hum. mm c en-â. urüroiju tu) Mimi- 8: ipforum iratarum a: Monoinfo fla) 5m 7.4",, "au Ai dou,conf qràeâompçrmmàn i AIT... i - nec ignorarei I ntomum,. 1 - à; çeaitéz-sâæ mir-ra. *) renflait-péan; Éreyxlœv ÉmçoAJç. "Î MÏÊ, m au "7 nm r coque Peloponnefum et non roman 83m. i 7. 4 m. AD EXERCITUS. IDEM Ann N. ÉpÇuÀian i. pas Memépcvo: i145??? in? féra; dmaiia-œv mç cuirais Emmerîv 707; me Àtva fiëvotç. tu; Ta srts œàyt m m ai 75v Segmirrm, mage? fla) 7050"" gimàîegia-œwdç Éçeyreüavra. au; aérai; 7h) bavât v finîxa nopz q IÊd. tu). a; 8870i, au; a; ruasà xaq Jzâaixecav. dl 5270;: a? page; «ustpcêaivovra, tu) ; miré; 5 ; ipw pcqv à Katia-ac: nia-s qu e âv Te.Pwpoquv au; fumât 707; âtno rouç ; nui-mm n a-c - ne Kg) 21:45qu; dans; 3 du à: à Mch ye-vaç, Entente rugi ne)"; mi- Amv cuirai; âv dréâya-œv. Ad omnes exercitus obfignatas mifit hueras, cum mandatis, ut una die aperirentur omnes, moxque infra peragerentur: ca pertinebanr ad fervos, qui diitenfionum inteflzinarum tcmpore aufu crantin miliriam quibus pofccnte Pompejo Senatus ex fœdcre ibertatem concc crac. Max ne u- na die comprehenfos 8c in Urbem addué cos Ramams Itallsque dominis corum szàr reflituit, au: iflorum hcredibua. Idem fecit in Sicilian - Si (Io; autem ncmo in têt-vitutem afferebat; capitc multavit in ip 1s onde aufugerant Civitatibus., 1V; AD LIVIAM UXOREM. SVETON. Claudio. mp. 4. A o Collomnu fun: cum 776Mo, in mmdafii, mu [juil, quid marina Tibm a ü) facicndum (Je: Iudi: Martidüm. Confmtit autan attrait no-. "Il!, 0*) mon." hoc anno mais Augufli XXVIII. poll iîélum Sextant Pôm dom, PIcçm pan diuturna bella ledditam: quo tampon: opidatim (en: i Pplmo Il!" Deos malaires confeaatm Auguflus &cultul en, à in.) a; mina. fait (45v figez; Geoff nflguovr W- ") Ti. Claudio, qui deinde poil Cajum imperitavit.

153 4k l EPISTOLÆ. :4; hum, [and (Je nabi: flatuendum, quad confilium in i110 fiquamur. Numjî (Il ÉçTLÊü, ut in dia»: ôaa qug&, a) quid (Il, quod dubitmm:, quinper «de»: articula: Ü. gradu: producmdu: fit., par quo: frater cju: b) produâlu: fiât? Sir: autem iaaflâæ m fmtimu: mm, un; ÆtflÀa CDSm, un; à; du) n? rdmrqn, m) ë; 75v 7:7; damât; ïè ru rgræj præbmda "murin W-Ü illum 89 un: non t]! bominibuf 1d: (ruait-m: à pourq- 61 En oiaasc a-w. Nm: fin?" afiuabimu:. fi de [Wh arrivait: imprima: Je ibcrabimug p»; rmamuévx 5,1485 poflë cum garera banon: arbitnmur", ne: ne. In prufentia amen quibu: de relut: toufulir, curare tu»: Iudi: Martialibu: triclinium fan-m ont»: m dzfilz cet nabi), fi a]! pafluru: fi al: Silam C) flic, bouzin: fifi nfineradmoneri, ne quidfizciat, quad conjpüi, 6 dcridcri poflit. Spa": cum Circenjê: ex pulvinari, non plant 91065:. Equfitu: enim in primfi onte paumier-am confiairietur. In Album»): montent in cum la: placet nain), au: c1]? Rama Latinarum didun Car enim mon pâtit!" Urbi, d) jipotaflfmtremfitumjêqui in montent? H452: nojlra:, mua Li,fmtmtiàl, quiâmplzmtjêmeldetota r: aliquid confljtui, Infini)" inter peut U mtum fluéïuemux. Liccbit autem, fi vole:. Antonia ququ mafia de: banc purin): :121]!qu qbuju: Icgendam., i l Inn). Rurfizs autem httcris: Tilmium adolcfimmn ego une, du»: tu dab, quotidic inonda al 6mm, mjôlu: une: tu»: fila Sulpx tia 69 Atbmdora : qui 11:11;»: diligentiw, 55 mina: permiçœç, daignai cliquent, cuju: motum, 5 habitant, 8 influai, imitareturmifillun A roxii rein: maraudai; N a m aberrant? eju: Mimi, fini: apparat a; 75 ; Miami; «in? êvyc veiu. un); Item tenus littoris: I Tibm um myure»: tumphmn mibi declamautm pctuiâfi, 11mm, nifi, x. T a a i x au a) SicEpiR laeobi l. 4. rima: au) JAÉfooi, à ms»; Autofinab) Enter Claudii Germanicus. 1 d) M. [uni Silani, qui deinde focchaligulæ. fupra p.103. d) Ut Anguflus une: adolcfcem. fupra p. 7. 8c alii apudeion:mxllx.p,4ls.

154 Q.,45 AUGUSTI i - Nom: 1.,.mea Livia, Minium Na»: qui un; drapai; loquatur, qutpaflît, ou", à. chima:, tançai; dite", que dimidu finit, non video. S v E T o N, Angujlo cap. 4o. Liviæ pro quodam iributario Gallo roganti, Civitatem naga-. vit, immunitatcm chœur, aflirmansj? facilimpaflurum fifio dnrabi matu-d, film üvitatù Romain vulgari banorern. V. AD JULIAM FILIAM. l Buron. Augujl. 71. tibi dendria: intenta: quinquaginta, e) que: finguli: emivi: dederam, ji veneur inter je inter «mon val talât, velpar impur Iudere, V1. AD TIBERIUM PRIV IGNUM..V Svs rou. Aug. 4o. Tiberio pro cliente Gntco petenti (civitatem) referipfit; Non aliter fi damne», quam j? prefmjfibiperfuajiflèt, quam,22sz petendi un]: fi: baient. i In 1 D. 51. Ætni tu;, mi 7711m, noii in [me re indague, a: nim uen indignai, niquant de, qui de me me]: laqueur. Saï: a]! enim., fic boa babernw, ne qui: nabi: me]: funepgfit. I - In in. 71. Avtographa quadâm Epiftola: Cmn i, in! Tiberi, cum ü:dern. Acteflmnt tamia); Vinifimê Sylviu: pater. Inter cœnure: Iufimu: ytfalexâç Cf beri, Tali: enim jofiatü, ut quifque tuner», utfeniouem miferut, infingulo: tala, jugula: de. varia: in mdium confinât:,- quo: tombai univerfi:, qui Vmermjeeernt. Et rurfus i 113m. aliis, littoris: * Nomni Tibm, i ginqmii: fiti:jueunde egimun Lujîniu:, mini. perb- me: I e) Mille «mon Ethnies. b. e. nonne panai: thaleros XXXI. 8: 3mm.) qui peut!» K

155 EPISTOLÆ. la m, dia, f) faunique aleatarium tâlflfifliflf. frater "tu: g) m : ehmaribu: rem geifit. Adfimmmm rumen perdiditmon maltant,- " me. gui: detrimenti: 11mm jpempaullatim ramait! dl- EJ "du; agi"; "il. [in h) minimum me nomme : [2d au»: efufe in Iufii Iiberali:fuiflem, utfoleo ikmmqun N4". fi, qua: manas i) remzji attique, 01::ng,- au: rainai]; [nm quad nique d0navi; 01 ch k) ne! quinquagiuta mina. Set! [me nu- Ie. Ben gnitu: enim me: me 4d fvlîflc " 810mm 4"? fi V. No: in , l Inn). ( : 76.,, gujhvimua I 31D. Dam leüica ex regia donnant redeo, puni: ancien: cum panai: acini: un duruina comedi. A. * I B K D. Ne 3min: quidem, mi fieri. un: diligenter [4104m jijunimn *) mat, quam ego badiefèrvavi ; qui in 545mo daman: pali 110mm [rimant ne i: du: brima: manducavipriu:, quam ungui inciterai». T z Inn). f) ognqmuu: poil diem quintum Id. Man, a ebantur par dies quinqua, Vide que: vixi dofli ad Ovid. 3.Faflor un iunedinqflüfiunrfiem Minemd Naninqne finirai: quinqua au»: luter. h) Thaleros 62;. Enterîti putorîanî commodum, a: nouvît Dia LV. p 56,, g) Dmfus.. j) Mumun pro ca pecunia pofuît, qu: inter duosludenm deponimr. Bodemmodo eadcm me: afin: en 8: Ovidim libto primo de lute, 45 x. si: au pirdiderie, ne» celât perdue [afin le nous! tupaïa ,.» au", It: emditimmu: RUTGERSMS. Pofl unt hmm hoc Ovidii loco panifiera: intelligi imo debent forum (cupide enim diminua) de lufozibua non de pe. canin a: lib. l. chuta V. 46. Ne: mm interna du nua. k) Similîtct Geimzni nanti, (a 0M M1 sonna. «menin. Quinquagima mini. fifiertium, fun: thalexi five joachimiei mille à quingenti..) Lue. xvux. l2. ruminas: yyçg uu 8k n? tamil-ru.

156 x48 AUGUSTI ÏBID. 92. Obf ervabat 8c dies quosdam. ne au: poflridie Nundinas quoquam proficifèererur., aut Nonis quicquam rei fèriæ inchoarct; mhil in hoc quidem aliud devitans, ut ad Tiberium fèribit. quam dipo Çnpîw nominis. l) I IDEM T13. 21; Et prsroms aliquot, ut peritillîmum roi militais, arque u- nicum 1P. R. præfidium, profequitur. Ex quibus in cxem lum palma hinc inde filbjcci. V Val: jucundiflime 7712M, a: rem genfe inter, me: nô; Mirai; çpunyëv. jutundiifime, 85, itajimfelix, virfartidia me, E9 dax numéraire. Vide. Ordinem. afiivarum 1mn. tuorum? Ego 0mm Tiieri, 0 inter tu: renon difimltatfl, au] Toc-Mm fœsvyi uv 15v çpareuopc wv, Mn page quemunmprudentiu: garera fi, quam tu geflerù, exijiimo. Hi quoqut, quintum filmoit, 0mm: tonfitaitur verfitm illum in te dicipoflt,v I Un»: 10mm: vigilaudo m) rejiituit rem. Siam l quid a ineidit x D. de i fit en tandum diligmiw, fivequidjiomeebor acide mediu: fidiu: Tigefiumcum affilera; filtcurritque verju: ilie Home: rieur, (Iliad.u ) Tain à. imagina, du ,va 514W rajeunir, in? rugi aide minicar. 131D; Attmuatum te Je continuation: labarum cum audio, du:, nifi coharrefiit dupa: meum : teque rage, ut parai: titi; ne, fi te langue" audierimu:, 59 ego, Ü mater tua exjiziremut, 6! defumma imperiifui papulu: Romanu:periclitetur. Nibil interefi, velum 1ij, ne: ont, fi tu "î" au e-!) Nonis, noms, mon ü, me en. m) Noms Enniivcrfus X". Annali de Fabio Max. Un»: home soli: (maurelle-refilai: un. a Hnnc ad Tibcrium dcflexit Augulhu verbe une immune.

157 -EPlSTOLÆ. x49 i valebir. Dm abfiero, ut te nabi: «infirmier, 8 calen me, Ufemper,pntianturj 50::me Rani. perojifimt. - O Quanquam divus Augultus reprehendens Ti. Claudium in loquitur: senau enim pet vram du: TE obrter. Hunc locum Angufti Hadrianus Cæfar apud Charifium libri Il. his verbis criminarus en, Tametji D. Augujlur nanpereruditu: borna fuerit, ut adverbium ex ufupatiur, quam ratine extulerit. Equidem Hadrianum mirer id de Augufto contra univerfum omnium lèculomm confienfum dicere non embuiffe. Rutgerj: Ismon. Un]. lib. r. mp. un. Innumenbilia incidunt riflidue, queferibi ad aluminai: apartet, 8 41? eereta. Habearml: igiiur inter ne: nota, fi air, taler, ut, cum uliq uid nerf! ftribendwn crie, pre maqueqae litt-ru faribmrjèqnmem 7 bac maïa y [W Â- B.pra B. C. Üdeineep: eadem miam «un: ; pro Z. autemliteru redenndum erit De hac ad Augufii duplex *) feribendi ration: A ira A. Svetonius A in ejus V Vltïh.,gap. Lxxxvr n. gaie: autemper mu: faim: B pro A. C prob. ne de. incep: eadem rationejequenterwlittrupanit. Pro Z. MIDI duplex D10 libre LI. p.444.fèq. Exigeant de à chaîner, i TGÏC rainai; (pâme, ixi- TU T: dione (il draffrirm 104?: imam. ra ru regov dei çoizëav rë TËËq pathrgoflïxavtêv in: émus inryygdçæv. Siquidvelii: velaliirfiii: muffiriberet areani,prbximefiquentem litremmpn a que enfui dtbtflî, q pane et., Svs ron. Au G. :6. Sec! nec Tiberio par cit, n) 4.8: exoletas, interdum 8: maudiras, voces aucupantl. A IDEM Tu. 22. Venir etiam in.fufiiicioncm per quosdam beneficii fait Centuriones à commeatu cama repetentes, mandata ad complures dedifle ambigua, 8c (qui: tomate fin y ) animosad novas res viderentur ; de ua fil picione certior ab Aucusro factus non comiviç efflagitare iquem cujuslibet ordinis cufiodem fa&is et ne diéhs fuis. T 3 V l. AD P) [mirant Auguflus Carnets. qui fimiliterd pro a; atüqtareliqnu une": feripfir; Vide Svcron. e. 56. onnem XL. p. H4. fig. 6e m m1114. j) Les. l ortie. *.

158 r50 "AUGUSTI fi Num.[. VIL ADA CAJUM NEPOTEM. Grau. xv. 7. l 1x. K41. Ogobr. Have mi Coi, men: brella: jumndirfimu:, qui". fifi. l per mediu: fidiu: defidero, au»: âme abc: ; fed primipile diebu: taliban, qua- f" li: eji bodiernun oculi mei requirunt meum Cajnm; quem, ubieumque ba: dit fuifli, filera 14mm U benevolentem bac die celebrafle quorum: fixagefimum meulent meum. i Nam, ut vider, rempara-figer communem feniorum omnium, tertium Ufixagejimum annum, confina Deo: autem ara, ut, antan: mibi fiipereji temporir, id filai: nabi: traditrere liceat in flatte Re]. clitiflimo d:- Jçæyæâévruv 6,45: à d initxam ma fiationom muni. intilianus lib. 1. Infiitutionum c. 6. Sed Augaan: quoque in E Mali: ad Cajun Ceferem eripti: "inonda quad i: calidum dime quincaidflm main; non quodi nenfit Latium, jèd quiajît odiofnm, Un! ipfi: Gram verbo fignefiuw t,.n rqi ceyov. Sane Varro lib. 3. de renifliez c. 2.. ô: Cato c. 6. Cddurn dormant. n Sur. Ana. 93. Sed 8c Caium ne rem, quod, ludæam præteryehens, apud Hierofolymam non upplicafïèt, eollaudavit. o) Idem c. 64. Nepote: (Cajum, Luciumque) 69 litre": a! mure, aliaque rudimenta perle plerumque douât: ac nibilaque laboravit, quam ut imitarentur chirograpbumfiium. i YIN. AD AGRIPPINAM NEPTEM. V Sur. Ana. 86., Et quadam EPISTOLA Agrippine: neptis in enium collandans; Sed qui: eji, inquit, dore te operam, ne m0141: tribu, minque, rir. ID. CALiou L. s. I Pana»; Cajum xv. m1., gram, a ou volent, ut dateront Talart u:,âï Afin:- tu, fieri tu»: bi: confinai. Mm pareroit cum eo ex fend: Mention", W il MW emmi": !» Il; ratinent; Valebi: mon Agrippine, 9 Î: o- zone», ut valempervmia: ad Germanimm muni. «1X o) Laudavît, pute: pet Spinolam. arque ideo in banc claitern retuli. Mn]; i o

159 q... EPISTOLÆ; x,1. 1X. AD CÆS. GERMANICUM. SVET. Cure. 8. Mm panna cum ce ex [émir mm Medicum, qum fqipfi GERMAmco, fi venet, ut ruinent. u x. AD M. ANTONIUM. Svn r. Auc.*7.. o Scd &M. Antonio in Epiflolis per conmmcliam fic ç Thuri- nus appellatur (Augufius) &ipfc (Augufius) nihil amp ius quam mirarifi referibit, pro Wrobria nanunpriwjîbi 061M.. 131D. sa. M. quidcm Antonium, ut influant, incrcpat, T14]? a faribmtcm gaz mirmturpoçiu: Mimi, quam intclligant. Deindc udens malnm, &in conflans in eligcndo gencre diccndi, ingenium ains. addldlt haro; Tuqutduh nu, Cimbmn: 11min, un Vannim Flan:, imitandi fin: 1555? 1ms ut veda], au: C. Sallufiiu: cxcnpjit ex Originilm: amuï, ? dupant: Afinimrum Oratarum imnibmfmtmtii: utrlaorum :11:45 in uo- [1mm [hmm tramfermda? o CHAmsxus Lib En!!! «fi. D10. Lib , T5 n Awæw zp iris-ah», 3mm; à dmxægn aq d un; 7:7; SœAa orfiç 71-: in: Jçépav jpeçu zmu &c. Antonioque fètipfitî, vel rcccderct a man tantofbmo, quantum ana die eqvus conficere paca, ira il: agi e- um fidzinterpofita adnavigaturnmmt nimirum intra quinçnm (hem congredcrentnr: vcl ipfè cadem conditionc in Italiam tramera: De aliis CLEOPATRÆ vel pcr Epiftolam vcl par legatos ô: m- arprctcs numiatis, idan Dio LI. p. 447.fq. au. AD JULIAM, M. datant? Marrant, [broum juliiçtfirii. - APPIAN. V. Civil. p Monitus âl.coccejout ad-antonium firiberet pofl mortem Fulviæ, utjunior adgrandiorem mate, ncgavit fi: faripturum ad hoflem; cum ab i110 nihil linerarum accipzat. De matte vcro c- us (Julia) qucftus cit, quad cognationis,urç Empeî in pæcipuo onorc habita, fugiiîct Italiam, quafi non quidvis hammam?. a c

160 152.. AUGUSTI à fc ut filio.. (me a): o 5 Kaîa-azç bizuté, * àiçme 7:5 ma. [a E! (:an pari une ajut fâpfit filin.,5 a X". A D MÆCENATEM. Svsr. Vite Horatii. Ante ï e izba» [blâmât amitorum; mon ou ni mu: 6 infirmwfçîojgïçum wolfram à t: mpia chinure. Vmict gaz. à); paraffina mmfia ad banc regain, U un: in qujlalirfcribmdi: adjuvnzt.. IDEM Ann. (.86. Genus eloqucndi fènitus ca elcgans 8: tcmpcratum: vita-. ris fententiam ineptiis arqua inconcinnitate, mondimum verborum ut ipfc dicit, flamba. Præcipuamquc curam duxir I èufizm animi quam apertiflîmc cxprimcrc. uod quo faciliqs cfliccret,autnccubi lcâorem vcl aminci-cm obtur arctac morarctur, neque præpoürioncs vocabulis adderc, neque conjunéh oncs lèpius itcrarc dubitavit, quædctraâæ affama: aliquid obfcun tatis, cçfi gratiam augent. Cacozclos 8c antiquarios, ut diverfo genet: vxtiofos, pari fafüdio fprcvit. Exagitabat nonnumquam mprimis Maxenatcm fimm, q) cujus pagonsxëç, ut ait, ciminm: usqucquaque perfèquitur, 8c imitando pcr jocum irridct. Macxonlus- SATURNAL. Il. Au (lus, quia Mæœnatcm fuumnovcrat e c ftylo ramifia, molli. diflbluto, talera f: in Epiftolis, quas ad cum I cribcbat, fæpms cxhibcbat; 8c contra caftigationcm loqncndi, quam alias tuf-[êtjibcndo [ërvabat, in cpifiola ad Mæccnatem familiari. plura m Jocos cfpufa r) fubtexit; Valc mcl gmtium, s) miaule, t) dm. a: p) Non unît Humus. Set! codem Svetonio une "a. mafia") pilau filigranas a: fittœfiir guitran, au mirât)». [un bugne" «1947:. -. q) Huius calamiflros Mæccnatis. («Imam oratinncm, infignita verba. transverl aque 8.: ambages compofitionis. fenfusqu: enervatos pcrflringunt ctiam mélo! libri de wifis corruptæ cloquenrlæ ; Seneca Epifl, n m. Videfilubet. la. Henrici Mcibomii Mæccmtem c. XXIII. p.141, feqq. Lud. Dorlcans Cogitattmov. ad Tacitum p r) Cafau b. ad Svcton. efufil. a) id.;:meuu., ç) Gyraldns HifM oëtat. malaga 4. legît miam" (3 m1114. Meibomîns p tu FOIRa

161 EPISTOLÆ. 53 1x Etruria, lafcr u) Arninum, dans: fitpermu, 7jôm num margarimm, Cilm orum fmaragd:, jaflifigularum], halle Porfmæ, x) carbunculum büg. on y) 7m m7440) mura, gamma; mæcbarum. X111. AD PHRAATEM PARTHOR. R. D10. Lv. p JE 78 75v 114??va nàc æç ërzçcihav7&v 7re a «glanai; Te; Kou a-açz, (9475 Kan axremçeîaœvr&a duré? 035:an arête; d un Tic TE flammée); Ertqua-em, Z) sa) 75; Âfflsvîollç éraflant Weoa fàïæœvtoç. Âgé 003w, m avêv à xare quêevy, au. MI-afwsyegc: tu ai 74,1": 4Mo Émetflàamç, m aérât;,uêv Banquier. Bæo zàéæv. ëxëvov d à, Koch-d en pétun impétrez. mû fige? 73v Hçaè JYw, 7dn au xœanôç. tu!) TËTo 75; s- uas-mis 73 auça Aouov, M. XIV. AD HERODEM. Phraates ch Parthorum. quum de pace ad Auguftum litteras dcdlffet, isque refèflbcns Phraatem tamtam nominaiïct o- miflb titulo Regis, jufiflètqut dr-- merda cum calen: z) adeo Bibi! territus cft, ut refèdbens fu crbc, fibi ipfi Re is chum titu o dato, Augu nm tantum Cæfàris vocabulo appellavcrit. FL. JOSEPHUS xv1.cap. 1x. al.xv. Tum fèripfit Cæfàr acerbius Hcrodi, 8c lima-arum fumma hæc fuît : S: cum olim in amici: u maînnuch. Sima Bofius ad Ciceronis Epifl. ad Auicum p: 1C4. me! Continu». (9 Vejnu (ex Banda.) Jo. Ifaacius Pontauus ad Macrob.nn ruade. Caufaubonus ad Sveton. Menu, qu: civitas Latii. Turnebus XVIII. z. Advcrfar, l etulonù (in Etruria.) n) Volaterranlu lib, XVII. Commentar- Urban, 8: Gynldus, Ejàr 4min»: i. e. Dcus Arctinus. x) Idem Gytaldus: 3:9!!! a carénai". rufians. flairai, 7m ranima. mir-rat au!, aux mucha-nm. y) C5313!).ycürâuntulum hélio. au) î vœ «intégra uam», I Aœypœ natrium». z) In Eclogja Iegationum editis àfulvio Urfino p.390. u i de eadem Augufli Epi- (loin è Diane, additur l hraatem ctiam Régis Regum tituln iultum abflincre. au) dan; âne-39v (Mucha aima 15,7; n? Bzaer gç êmnm crgmc duremça Aac. 19 : 1e baya 13 Bœwèmôv xæta9eo90q Reg:.Regmn "miam lierons", fut, 117; A fljgvl dç gironna «gare-raïa. Alla Angufhad Phraatcm ncfclo an prllo. la au par legatos refgonfio de qua Dia LI. p. 4:6.

162 154 Mémv&a «été? ÇÏÀQ, au? Junio AUGUSTI Numéhabuifl:, mon pro fabjcëîo bobinimm. [on L13. mon. ahxvr. 89;ng 35; yejæa Âznmwu vov, v Hcrodi autem reconciliatus t m TE Toi; nua-ü 5x0eo9w Ae ywv: i Cæfàr ad cum [Eribit hujusmodi J EN, à IuÊV «ivoa mïteçs v T: fra-mmxaaw. ëfézëllfu a) narçœaoiocç Év- barbera: filin, oportcrequc in 205.,jiquid verbis: Dolcre fivicem :qu qui tale: 701?. ydç débina &1) graviori: fielariifiaficpiflî nt, ut parricida: animadvartera, fi enim ci ajut É adieu. à à? ; ânonna, 429w; vasttn aœvra quêv «imines-av rai pouliot"): fate". Sin nibil nifi Jiowrpa fleâou. avaaaw uv à? Ê- fugam inflx tuerant, aoryigendo: aliter, xav du; tu"? m ânojeîæutœ m- neque ad extrema venimdum. Su! bâbneutêv, à! xdtoiikëu l:pùjf4 d2m, atiamfivadere ut u d: ra judicium ballon: Cam-flic indiéïo alain! Baryum, m vraie; erra tu Te nymoyæîa n y; tu BMIÀEQ 7m Kamdowv in qua Romani daguent, 89 advqo AexsÀooov, Élu-oz; Te :,va oî etou cati: amour 69 Cappadocia Rage Arcbelao, omniburquo reliqui: quos fion" a- 4min. TE aèdftaîuan chou mouvas. [ocrai 15; 6:33:01! grainas in a»; mico: (5 dignitata illujire: patard, JonoyBoÉmv. coran: [entonnant in judioio faraude figuarttur. xw. AD ASIAÎICOS ET CYRENENSES 8m.- IDEM Josnpnus Lib. Rognon EsBas-êç. &meçcôç. mini; Efgaîxç, Aéyu. and? 73 æv& 76 IéÂou wv tôxu gxçov 505,95. à [1.51m 1 55 èves-51 ;, QÀÂË au; en"? xçoyeycvwewp, tu; par» Ma mugi; «(FrangingQu Sairaç&. tek 73v émana 75v P , TE &xuçcôç «675v Têtu.- vêç, E a (mi, au) rê âgé; 01;sz- N sd [and shampooing; ym pn rom, Mo; xçfioæu raïs xv1. cap. vr. (al. x.) CÆSAR AUGUSTUS PONT. MAX. TRIE. POTEST EDICIT. flamingant!» fadant!» Gent nonfilum bof rempara fida 5 grata populo Ram. inventa fian tfed et malta ante, maxinqu ficb Patio mm Cafizra Imp. E! inprimi: Pontife: Max. Hyrcamu: planait mibi 9 tanjîliarii: mai: méhari: de fatma]! PopuliRom. ut fadai fiai: morion: «fi expatria ipjôrnmlegeji mmur,quema) Apud Zonaram. imam a? naremo mç.

163 idiot; 957,407; nard 76v rarççîav "mirâv véuav, x4353; êxeëvra 572 1go nævi? Bèxisee wç :959 ôxbiçs, 74:16 laçai un; à n a-valez, un) duvètent- 49m à; Îsgoao Aupm, agi énoàwaô ou carra: roi"; ânoîoxcâgnv icgoroaéwv. s yyv atç ra par; âpaaoyëv ouin); à adbbaw-zv, 75 qui rasoirs); naze;- a-neuïi, 4 13 «50; étirai-rac. éoêv ë - Tu; 00690? WT7ÆV rolç irai; Bi. CM4; 3le log? M ifldfæ, En TE CœBBæ Ie-ïs. à Te dvâçaëvfla, civet; Mâvieçoa-ultov, agi 73v Bîov ouin? bsxsiw a, si; To" anénov 75v Pâ- [aou ww 70 Te «[0;pr To 309:3 [au 67:: «haïr 671*547 7?]; E Hîç sûre- Béw: a 5c 5x!» real; raina; «ÏVS aî- W89, agi raja Mœçxla RÉ - (fis, la; faire :pr nandou civa îeâlcâa; à entamera rç: Talrrql 7m9e rri (au tirât n? nom? 7:7; Aria; ée fait! JE TIC nov:- Cj au 75v ngoagnue vm, Joint dînât! à pardon. e çquyejqbiîsn s y 753 Kaki-W mal la admodunc uji fuzflmt tampon Hycani, Pontificùfitmmi DEI, ne unarum donaria attingorrntnr, f: [fierofalyma mini ermitterentur, U ii: tradi uibu: fifi: recicxpiondi manu: Hkrajglymü delogatum : nave ragerontur ad vadimonia raflamla Sabbatir, au: qui: ont: lm fieri: praparatio 45 bora nana. &od [Equùfuratuifacror garum libre: au: filtrant pecuniam, ex cella Sabbataria,aut ex cella conolavinnn virorum romprai: cfletprofmilego ba. bannir, (flaqua lima in palliant: populi Ramaddim entur. Dccratum niam quad nui in honoremfcripfirunt al maam in uniwrfiim baminum grimpionnm, E9" ab Caji Mardi Conforini in illor Mita, ana cum bac Mille reportandum (a? jubt o in loco colcbarrimo I Commum Afin mibi Amyra confit-rap. Si qui: contra ra, qua rdiximm, factrit, non lazzi muléïaâitur pana. InÊrÎptum cit Columnæ in temp10 Cæfàris. EPISTOLÆ. XVI. AD NORBANUM FLACCUM. KaêCœeæNolanvçZ gàc i wi 1055m. xaj- C Æ S A R NOIR Ibid. B NO I gent. 133mo: aco; ou» «au: «li Dç- F LA C C0 S. fadai: nlzmnque 7min, ami9mu jeûnera: n - pwrra. Tl kan: (Pagafleç Innova,» nm fi; lgforalàum, oixœàuwç walwmy,. Gamin»: degmtibu:, qui ex acini inflitutofoliti orant triant pacaniam faoram Hierofolyma minera, liant bac forer: rumina prohibant. u 2. PHILO

164 15-6 AUGUSTI NumJ. PH l L 0 Ju DÆ u s. Lib. de legationo ad Cajun. TÎJËÉ 73; rço a nm&v 5 75v no)- srore ysvom vm aéroneyrc ewv d y- ;Q», 57! ïçerw Ëvtm au!) 76mg 25 «si; àvopoaosâç. 371:1) tiglon; ,01; mon»; au: yâç (ç) »; in: 75v 7E néo-p.8 mai- 7m, abc du?) va 7d and 7ôieâv, agi Ërra àç: 371v aï- Qægum à mâxprflov, Jat- 73v 4,03578, Miflqflœ Qu a-mg, 50mlpoz e renflouais, puma-96m; Un. angot; zanni-4 yewoipev&4. ÀM brumiez: ÉÇIGS ÀÇ tu; mais: ânée-w ipéejvléfla mvo, 7d par pampa); on ri clama. rçofasëou Toi ÇIAoo oçioiç chevalet, 7a: à? tu) 705; 75v mivrwv de? Nylon; rwd iafln aen. nacra: yol un; ée démit,» meringua, innéis- I x3530; d EVEFËTÛ d 0 W sa, lvœ pu; To râpa. pivov. cibla: a; xlzuxi; 797; altérai; aïwrçe çbono- 7eupngjoiç Æ «:095vmç fiston-n 91; Junipevoç mm won- «oings 0:5, Âge-Pu &ns ÆIia-amgo 7 palu yang «arçonna coquin 7o"; (71-473mm; 7m naira 7&0 Amar emnçmuâv, maman. èhngââm 70:5 haï; éminça, in; ên fiçe n wn 7m; laâaéozç mon si; 7a: (w476- yuz au; yole éraflai- mg Caïd proavus tuus (Caji Cali. gulæ) omnium quotquot unquam fucrunt Impcratorum o- ptimus, primus ob virtutem 8c, ifortunam Auguflus cognominatus, qui pacem terra mariquc diffi)dit usquc ad cxtrcmos orbis termines: nonne poftquam audivit ab bis quos de hoc templo crcontabatur, nullum ibi inc 4 c fimulacrum manu faéium. quod vifibili for: ma naturam invifibilcm exprimez-et, religiofè admiratus dt: qui pc ut non fummis labris phi ofop iam guitavçiat, fèd plerumque in convnvus que: fçrc quoudiana orant, memoria retraâabat quæ à philofophls didiccrat, au: ex doctorum virorum quos domi alcbat confuctudinc: uam cœnæ rompus utplurimum tribucbatur cruditis fabulis, ut non folum corpus, verum 8c anima luis reficcretur deliciis. Hujus Augufli proavi tui cum poffim cxcm- pla.,proferrc aligna:, centon. v tus etc duobus. Primum cognito.quod ncgligcrcnturfàcræ primm æ, par literas mandant provinciarum Afiæ procuratoribus, ut tueront farinas folo: infinagogi: tata: me", non min! ba: 7a.

165 raz rwéâavç à: pænç un) raguiez; èrî avala-en t5; Armada a; ra? 75;"; riflai»); a cinq: JJaa-gcaàëæ repenrup qç, au) Æmmwnç, va çâv c - mrqâevôv rwv p.31: &erq v, dérayai; JE hac-fou; éaïçegïvz-wv. JE 223v «3* vu yaua-a Sun dc, fl üxorreç ieçovrolf- g msmlæ. nô; à; 76 ée lsçoa oàu pozç 2503:. n- 74 muée: (nicha au Toïç ÎDUJBUIMÇ: pire aumaôau, wifi maræëgoug t, faire Æawepn-guéun; mataf» si; :42:3- un. rogna 914e et, «au avec ya- [4401, 1:04; yoyo, rçæygæazzv ur eçuk Ta]. par a 57:15-on cruraux; 7,03; 1&1) du) TE Jeu-arav rx m4955. (à) Paf& NoçBavôç 0Aat xn&a in. rifla, ÈME» ni Katia a6-1.5 yçyæe rm. à: à? 7?); mus-9a5; Toi « an 709:. raü: NaçBaavâç OAaÎxnâ dv36-7m9 oç, ÉQca-I æv :5?an me; v. Isaac-æ! po; 5 70: tu ; a à! ana-w, 1812;) 59:10-54:33 muffin! nîmbyopc voyç ægipan sur??? à. 13,147".ch en; [seau-mafia : du; 6.9 ÉÀm e wàu eoüw 7579 rani-5v. 3753x144 à? à»?!, 39 :4351": a3; au ne» ymo9-oq and». [57 (fi? Baccbamlia, vclfiditiafarum panvmtimla tut-banda papi: caufa: fid fibola: juflicicc temperantiæquz, in quz bu: fludium vùtutùflormt: primitid: une quotanm : confirri and: fiant fimficù, mtflà in bac fiord Ieatianeadtwlum Hitrojbblma. Dem cdicit m ai: fit impedimenta judo? mm: colleéîawc facientifiur, au: Hierofolyma au mittcngibu: marqua. m a, hæc enim crû non bis verbis, in cam ramcn fiententiam mandata funt pet literas. Subjiciarn excmplum unius epiûolæ, quo facilîus crcdas Dominq, quam C. Norbanus Flacons fenbit, indicans quid ipfi Cæfàr fi- 1 nificavcnt. Epiflzolæ. verba mut hac: C. tnarbanu: Flacon: proconfizl, E- pbefiarum nmgzjlratibu: fdilttm. Cafar mibi [emplit, 3mm: ubilumque fin:, antique mon fac cana: fana, tonferrtque emmi: qua: mittanç Hi- :rofizlyma, 50! non ou]: verni. Ida va: tertio": finie, me juhrt in fieri. l XVII. AD ATHENIENSES. PLUTARCHUS in Aflpbtbtgmatibu: pag T; AIqucu wv (MES hamadvac Tl Jafm v. 60x140 à Cum populus Athcnienfis nec fèio quid in Cæiàrem pecczflèt, u 3 96;

166 I 5 8 AUGUSTI Nùm. I. çà; du Aîyîvnç. haha la; MvSai- I cripfit ad cum ab Ægina, Non vau duré; ofynço pmgt. 8 yak à! à: accultum tflëputo 006i: me infci, alto. Aiyim &æxema m. Un»: :98 éàêv gui Æginz mbimuturum. Aliud in ënv n a-ri; 51-: imbu-c. nihil vcl dixit cis vcl fccit. XVIII. AD SEXTUM POMPEJUM. AppmNus V. Cïm LpJv. d mue me! Ans-50a. auma- Cæfàr ca ros ali uot piratas Bâv ëbæa-a wfev, a? Hapz q t ov 0-05; torfit, qui affi (nm: c âpompc- ËAsyov imvrépxlzou. à niât mais jq fubmiffos: id Cæfàr cvulga- Kan-j en: 75 me, WparÉQeçc, u; é. v1tupopu.lo,,8: ipfi Pompejd fin içtàhevfiurç; 797 noya-5?. gmficavxt pet nacrât. XIX. -AD L. TUCINIUM. b) Svs r. Auc. 64. Extrancorum quidam cœtu adeo prohibuit (filiam 8c neptes), ut L. Tucinio, claro decoroquc juvcm, fèripferit quondam, parum madejl: flafla cum, quadfiliam flan» Bajatfilutatum vmiflet. XX. AD T; POMPONIUM ATTICUM. COR N. NEros in WtaAttici. upas.. Numquatp ad factum qucmquam literas mifit (Auguflug) qum Attico mlttcht, quid ageret, inprimis, quid logera, quz. gausque in lacis, 8: uamdiu effet moraturus; fed etiam cum chet m urbc, 8: propre: uas infinitas occupationes minusfæ, quam Venet, Attlco frucrctur, nullus dies temerc intercc en t, quo non ad cum [bribcret, quo non aliquid de antiquitate ab eo reguireret; mode aliquam ci quæfiioncm poëticam proponcrct, mtcrdum jocans ejus verbofiorcs cliccret cpiflzolas. xxr. AD VlRGlLlUM MARONEM. PRISCIA N. L13. X Cæfar ad Virgilium: Expub) al. L. "au.... ut i: intelligatur cujusmentîo in Epifl. 3119m 3a Tibmum apud Svcwn. Gap h

167 IEPISTOLÆ. m Mamfii à Napoli. I Aucrox DE CAusxs Commun Encan-1mm: up. x11 i. Liœt illos (0mm) certamina 8: pericuiq fùa ad Confulatus evexerint, malo fècorurnôc factotum VIL feeeflùm, in quo tamcn ne ne apud ngum Auguftum.ratxa caruir, neque apud Po ulum 0m. noçma. Teftes Augu iepijolæ, tcfiis ipfc po. pu us, qui auditis m theatro vcrfibps Virgllu, furrexit umverfùs &forte ræfcntcm fpcitantcmquc Virglllum veœratus en fic quag fi Augu.. M A CR O B Il] s Lib. I. Saturnal. up Ipfius Maronis Epiftola qua compçliaraugufium, ira incipit: l Ego verofrequenre: liftera: à Te accz pio. Et Infra: De Æma quidam mm, fi mberculejam dignum aurifia: baberem T1413, Mater minerem. Su! lama ikebana n: off, ut pas: vitia menti: Minium opta ingreflu: milai videur: cum Infini»;, ut [du alfa gangue jiudia ad id 01m: multoque potion: impcrtiar. T1. DONATus in Vin: Virgilii. i Auguflus cum jamforte cxpcditionc Cantabrica abcitet, 8: fijpplicibuç arque mmactbus pet jocum litteris cfflagitaret utfibi de Ændde, ut lpfius verba funt, ne] prima carmini: [gypografba, ml quodliin colon minerez: ncgavit [è fafiurum Virgilius: Cul ramon multo p Il erfcâa dcmum materm trcs omnino libros recitavit, fècundfim vidclicct, quartqm fox-mm. Scd huile præci ne 0b Oétaviam: qua: cum recntanom mœreffct, ad de lio fuo vcrfus: Tu Maman: crû, dcfcciite fcçtpr: acquc ægrc refocillata dcna fèflertia pro fingulo verfu Virglho dari juifit. i CLAUDIANUS 111M; ad Olyôfium i7. 2.3L Dignatus tcnui CæIàr fcripfiite Marom. XX l l. AD HOR ATlUM FLACCUM. b 5V)! T. in En Horn. i au»: titi juri: quad au, tangua» fi. :mifiorlmibifinrü. RA 86

168 m i auguer n Natal. fie enim, if non temerefecni: 5 quantum id «fia mil)! un!» elfe 991g, fi," valetudinern tuant pofit. Inn). Tui gaulent babel) memofiarn. poteri: ex Seprimia grecque naflro andin. Nm incidit, ut i110 corans fierez à me rai mentio. Neque enim fi tuf-yak; amicitùm "afin"; firemfii, un na: grecque c) dusun-epçgavëmv. I B! D. Irafii me tibi fiitv, quad non inplm que ejumodi fri tir menant portffimum 104mm. An tic-rem, ne quad po en): infime fi :15, quad miam; fitmiliari: nabi: eflë? I m D. PertuIit ad me Dianyjîu: liôellum une»: ; que»: ego, ut «enfin: breumtem, d) quantulufcumqua e, boni conflit). Vereri autem mibi videra), ne naja. ra: libelli mi fint, quam 1p en. Sed fi tibi [laura deefl, mpufeulum non de; efi. e) [taque habit in extariolaferiôu, ou»: circuitu: volumini: wifi: èyniées-fld, fient e]! ventriculi mi. Inn): Præterca (æpe cum (Horatium) inter alios iocos, purifier)"; permit, 55 bomnneionem Iejzidzjfimum appellat. c) lm rafle ab emditiffimis vicis è librîs"mànufcrîplis amendant!!! on, cum ante: dmgomeuo ms æ vel air-rngcpauxpev monflrore legeremr. d) Liber Putcani: dtrufnrem. Sed Codex Regius ac Pari Nannii 8: au: Viucti editio longe alita: Quai egn ut mafiann, guntnlmmnqne a]; lui un]... r la. Ncutcr, ut ego pute rafle... c) Alii : [Id fi : mm dnfl, "de cf. Ex que ingeniofe Scrivcrins dîduûia vocibus V. N. des", hoc eftf r mr ne» Juif: Nam If. Cafquboni confinant: vaqueralmnde a!, longiu a nilgau IcaîOne-abit.3uam angons: rccipcrèaufim. ë marger]: XXlll. AD POMPEJUM MACRUM. Sur. Cas. s6. v Fort: ntur 8: à puera (C. Julio Cæfare) 8: ab adolcfëcntulo qua:- dam feripta, ut Landes Herculis, Tragœdia Oedipus, item Diëta collcétanca. quos omnes libelles vetult duguflu: publicari in lâwflola

169 EPISTOLÆ..15, la, quam brevem admodum ac fimplicem ad Pompejum Mururn,cui ordmandas Bibliothecas delcgavcrat, mifit. i f f 0 - H PLmnis un; Et Diva Augufto legatusgalliæ, complurcs iniittorc apparerc exanimcs Ncrëidas *) feripfit. INCERTA EX (LVxBUS EPISTOLARUM LIBRIS. PLjN. xvm: 15:, olim): pet eruum D. Augujlum curatum Epfiah : ipfius memoria cxflat.. I BID. xxr. 3.. Apud nos exemplum liccntiæ hujus non cit aliud, quam filia D. Augufli, cujus luxuria noâibus coronatum Marfyani Littem ihi-g us - IDEM.Dei-gchnt. xv1u.10. t) Mifit exbyzacio Africæ campo pnocurator ejus ex une grano gritici) vix credibile diétu, quadragmta paucis minus germina, exantque de ca te Epiflolæ. n [Minus Vin: 3. I Meffala primus reatum, "tamarin": Augultus primus dix:- mut.. SVETON. de iliujlribu: Gummatiti: en). 16. (LÇæcilius Epirota, Tufculi natus, libertusattici Sgtrü, Equitis Romani, ad quem film; Ciccronis Epifioiæ, cum fiham Pan-oui *) Fingit inde Stcph. Forcatulus lib. a. pas mie X prifca * Celtopædia nuptam, Clam Gallicæ pu:- fcétum ab Auguflo ddnimndum five Admirdiun diflum fuifi e. p f) lneptc nonnnlli lcgunr daguant. œis enim nm in hifloria Roman: hofpde en, qui xemma Augufium viventem ctiamnum dcdicaturn ac inter Dcos receptum c 2 Rutprfi i

170 162, AliGUSTI i NumJ. nuptam M.Agrip doceret, fafiacâus inca, 8: 0b hoc tomoit-1?, ad Cornehum G. 1mn fc contuht, vixitquc una famüiariffimc; quod ipfi Gallo Inter graviflinna crimina ab Augufio objicitur. GELLlus La]. n. Illud vcro Nigidianum roi atq UC,VCtbi (mrumm) tcmperamenmm Diva: Augufiu: duobus Græcis verbis cleganriflîme c rimcbat. Namquc 8: diccrc in fèrmonibus, 8: fèribcre in nylon: olitum cil 1è ajunt, "au? gagea, à) pcr quod moncbat, ut ad rem agengam limai adhlbcretur indufiriæ celcritas, 8C diligentiæ tariras. Imp D. Augujhgi li æ Latinæ non ncfèius, imunditiarum Parus. fun in fèrmombus cétator, in Epzfiali: plurifariam fi nificanone 1R3 dlcrum (dit quinti, ô: funilibus) non aliter ufùs c. n. Svsr. Ana. 67. Thallo à manu, quod pro Epzflola prodita denarios quinze!!- tos accepiflèt, crura chrcglt. V, Ogotidiano fermonc quædam la r frequentius D. s7. 6c notabiliter. vibrpaffe cum [d une ipfius autographæ diamant. In qmbus ldcntidcm, cum aliquos numquam foluturos fignificarcvult, ad K41. Grtenjêo [arum ait. Et cum hortamr. fercnda cflè præfèntia, quaiiacumque fiat, Contentifimu: bac Canne. Et ad cxprimendam feflinæ roi velociratem, Velociu: quam afparagi caquantur. Pont: affiduè 8: pro finira Buqolum. 8c pro pullo Pullciaceum,- 8c pro ceriro Vuerrafim, 8: Vapidè cf: [nôtre pro malè, 6c Benïfare pro langucrc, quod vulgo lachani arc dicirur. Item Sima: pro fumus., a: dama: gemuyo cafu finagulari pro donna. Ncc unquam aliter hæc duo, ne qms mendain magisiquam confuetudincm purot. Notavi &in chirographo præcipue: non dividit verba, nec ab cxtrcma parte verfunm abundanres hueras in airer-am transfert, fed ibidem flatlm fubjicir, circumducirque. r MARIus g) Svcton, Aug. c. 15.8: ibi Totrcntîus.

171 EPISTOLÆ. 16; MAqus.chroxmus de 0gbograpbia p Divus Augufius genitivo cafwbuju: dama: mu. pet o, mon ut nos per u, figeras fènpfit. Mcffala, Brutus, Agrippa, pro fatma,. SVETON. A116. «p.33. Orthographiam, id eft formulam rationcmque fèribendi à Grammaticis mititutam non adeo cufiodiit: ac videtur corum fequi podus opinionem, qui pcrinde feribendum ac loquamur exifiiment. Nam quod fæpe non litteras modo (éd fyllabas aut petmutat au: prætcnt, communis hominum errer efi. Nec ego id notarem, nifi mihi mirum videremr. tradidiflè aliquos. legato cum Confulari, fùcccfforcm dediflè, ut rudi 6c indoâo, cujus ma- au ixi pro ipfi feriptum animadvcrtcrit. - ŒINTILIANUS lib. n.cap.7.. I Hm nunc E littera terminamus: at vcterum Comicorum ado hue libris invcnio, Hm ad m: mir. (uod idem in Epifiolis Ath guai quas fixa manu fcripfit h) au: cmendavit. deprehenditur. D l o lib »; 444. Kaû raa-aârlw yak-2 min-æ un; );qu Tê négatives rîav Ëêmv. :576 «93; a!) ne; s - nçoanïç É; Te r? Baàfî tu? 707; 5A- Mn; 640ng rçoavayavaîcm. agi» 7&1? x9; nœyguîqm 5cm. ibénn- To. au; la: rira à MrdNav zin- Bn mg? « m aria-çgyiëeas au aérai; Exæa z. &er Mie à? appas e 734. minça , t a-r gia7o, 2Cpîyyfa à: mîffæ Eylau; tagmwac. 951ng que ut Mm,Tantam in omnibus rebut poœftatcm Agrippæac Marocnati Cæfar tribucrat, ut limeras quoque ü quas ipfi: ad Senatum aliosvefcribebat,antequam reddercptur logerint ac qua: vifum filent mutaverint, cujus rei. caufà annulum quoque ab eo accepetant, ut obfignare cas polîent. Sigillum.enim quo mm maxime utcbatur, duplex paravent, Sphingc i) in atroz 1 18 la) llla une. anographa Auguflîadhuc frequetitia «un. moins qun. fan on. durai: ne Div) Augufli, l ierùfu un" fi]: une" vident. - f) Vide fuma p. 143.

172 ,64 * AUGUSTI CODICILLI; Num.n.m. du) imà c yyanmç. êxévp rai que fimilitcr ex reffa: namfè- «and I» I * camera. W e e riusima au; curry inem K91 uaminfcul tu..3 tam e à" "à".70 a www adhlbuuadomnes Eplftolasob,. P fifi" T. I f- I fignandas: quad omnes deinraaflx fixena avfa. ceps Impcratorcs imitati funt, excepto Galba. 11. CODICILLI AD LlVlAM. SVETON. Tus. 51. Iâfianti (sapins ( Liviæî ut civitate donatum in decurias allegerct, ne avit(tibcr1us) allia cooditiogle allcâurum, uam fi paterctur a cribi albo, extortum 1d fibl à matte. At i321 commota veteres quosdam ad fe Augufli godicillordc acerbitatcôcimolemn ria morum ejus è Iâcrano proruht atque recitavir..codicilli AD k) POLLIONEM. SENECA, Lib. xv. Exurpt. Commun]: Præfat.. Cam menue in lytia l") C. Cafnre, la" Codicillo: quejhu affin D. Augufius, ut mu me: iui clementiflima vira, non rivilitcr tutu»:, ad ctiamfamiliariter, quad in fan: magna Ü retenti (uéîufiæ qua tari mu: filai l:- rno-conw via tmflët; rcflnpjît PoIÏio, E0 die cœnavx, quo eriüm nm amifi LIBELLI AD SENATÙM. Sva r. Ans De filia abfens, ac libello pethgjtfiorcm recitato notum Seinatui fccis. DI O à) Minium Pollioncm intellige, de quo ctiam Conçu. 34, 8c 3mm filinslib. a. de in c. sa, quumfiugnflæl (un: Infilte [aimai (Timgenis) quefim :19:.Hu damnant Pallium. Afinio dixi: : S yçlafeoçâç. (Slerpeatcm ramis.) Venin"?! attaque Pollionem, Equîtem Romanum ex amîds Angufli mure rafëmnr l hnias 1x,:3. Dia p &c. Alius Pollio Romilius, quem cemcfimum. 2mn"!!! excedentem Augunus harpes ejus interrogavit, quanam maxime ration: v1- aorem illum mimi corporisque puflodiflèt, çulitguc [cfbufuçg. nnnqpnllo: ris olco. fila. 82m. 34. * l) 31m. I -

173 ,.- - LIBELLI AD SENATIJM. [65.TaÎJTæ e31! la!) TaïhÀœ Éman- Se rna-sv, Ë; TE a wayov é! Aeuxaîyœn yàyeyflm vœ greee Sgnxe. (à. - pana-a; 1 ; 750 mm, La, Tory 8- Aeu-raiîç [455? 2 113; ére çx éreaâânv Jvayvâivw êm rçe tv, 5mm; aïv Tl la; 569?; zwroîç, tu? (15653 Tl 527Lnov rupràsôa oq JuvnS ôa-w, à]- wwnv. - (. 6 à? à; Krromoz Ônâ wv 7e. à; au) 1 72 m en; Êv 737 finît la; rçî TzBeejn rœæmræl- 70. Ævéym JE ; dudurîç (à yoiç oîéç Te la; yeyævîcrxav) d A- Ad) 5 reçpwmôç, ëweg Éoâèywyaîv J? à: Br Rem-fan, durêç Ëv Évry 15m3 dexs, 78 J3 à BÆ N Ov 7:; razpeîqa dmyvëm 39;, 7d n rem-acyfu m si ufiyâpcéa-œro, na) : Ta: Ta ai raàîtaq ïey7e urama, à Ta: ægipan Zou rayera:- DIAO LV. pag. 550,. IDEM Lib. va. fg. :37- D10 w. L1v.p Hæc (de tempore Senatus habendi 8c de iis quos in Senatum venir: o ortcret) 8c nalia antequam re errer Auguftus adsenacum, in tabulis perfcripta in cu-- ri; propofnit, Scnatoribus bi: ms mgredlcntxbus llberum fec1t utlegerent: ac fi quid difpliceret, au: melius eo aliquid invenircnt,.id ut exponcrent; o uguftusfèneâute jam gravis Germanicum Senatui, Sonatum Tiberio, feripto commendavit: quod ipfe quidcm, voce enim impediebatur, non reciravit, fedgermanicus, ut confveverat. * Deinde convocato Scnatu, ipfè raucedine laborans nihillocutus, Ogæflori m)libellum recitandum dedit. E0 recenfebantur res ab eo gefiæ: anni militiæ civibus n) determinaban- l tur : quantumque ii pecumæfo) e X 3 [45m m) Solénne Impèùtofibus mâtions fun vel tîbellos ad Sanatnm rccîtàr des 01:00- ribùs date. Vide Toncmium ad SvetoniiAug,c. 6;. Dioncm Pa 187.C.66I.C. I) Legionarii. I.. o) Sveton. Augufl. e. 49. agirqm d ulîqn: milita». Je?, 4d l effafllflndloryp prfnùrmw fie jan-nia» delrùxù, definitii frogrtfù "in: tu, a "fripon-5m auditif a annula raffina» : ne au au: au in"; po]? mkanemjalfn tu" ad ru uvapofiu, Apud Dioncm Énfliffndïd funt, pochard, puma, ut on]. du: notammjoindcriço Gronpviofilg. 3o Èflmvflflifific En!

174 166 ( ; s en-raina; in) ri; ; à «le; rare 337w. Minore. on»; 6 7rî ; s uâsev 5qu wtaaeyo peun; [ rirait ye France. "tarifiâmaw. 13v æ 3, 7: zèôpôç 75v kir 707; pêv JoguÇÉgarç 3535M, 7 07; æ inox Émaià ena. Kari v 3èyôyav, 707; p !, 707c æ 71150: : ère; mûrs; t5; ëarâv e BaçJvon-a, Hâte: 11 m511- (av ému c 855Mo! ê; 75v Bahîv. "A5001 4&8; ruai; ré a; s mçnfiia-al. frira à? üx :5; au; l active en? TÉÀÊü uraâôa-wv t v Waôya êv, JAN 7m flâné; JAN: aire- 7075;»! Wh: pavévr&u, un) lueurs; givre?! dîna ri; Mi mon Bi- Wh AUGUSTI Numm. port emerita flipendia pro agris quos nunquam non etcbant. eflènt accepturi: vi elicet ut ui cirent in numeris, p) confiture certo müitiæ præmio. nullam tumultuandi caufam haberent. Erant autem definiri prætorianis anni duodecim, q) afiiqlegîonariis fidccim, pecucunnæque etiam plus un;, bis mmus. «[and Uô.Lv1.pag Œiavero viêefimær) penfio adeo omnibus eremoicüa ont, ut viderctur ali uid novi motus excitatura: mi o in Senatum libello,aliorum redituum exco - tandorum ncgotium eis d. 1t. non ut abrogarct id tribun genus, fed ut nuhum aliud. coprobabilius i fis invcnientibus. id ipfum ve ab invitis absquc fun immun confirmaretur. V. RESCRIp) (me: Dîohoc loco armépim, alibi ut p.479. B.r6r.A. au. vont a; i. me tmwvymmon tironegnon entait", non auxiliariat, (Ed in kgionibus Chiant Romanoruql flipendium mercures. De hifcc mæao ym çefiflfifay yaptfoyé- Wy quos memorat idem Din in excerptis Peirefc. pag.66:, fleurions Vaieûus "a: obfewat intelligenda illa Ulpiani La, rit..1. de «Rameau: mihtari lib. XXVIII. Dîgellor. a; am in, numerùfim, lice! nia» 1:55 tironujùu. pullid: exponfit inrfatùnt, ultima nîlituful, (du) «in à m: refit?!- godan renta mm Svetonîus dixiuc rap: Tacitus. q) Pane: prosternois un!!! fedeeim, ahi: anni vigînti militîz definiti. Vide qu: viri dom ad Taciti lib. l..annal. c. 17, Dionem p. m. E C. 8:6. I) Vieefima hcrediutum tribut? genuscrario militari fuflincndo ab Même n 051- utun Je que me lib.lv. r. 56;.

175 LIBELLI, EDICrA, DECRETA V. LlBELLl a SEU EDlCTA ET DÉCRETA. I 11D P SVETON. 0P. AuG. R m volumatem (reddendi Remp.) cum ræ [à identidem ferrer, quodam etiam Edüîa bis verbis tellatuse : [tu mibifilvam ufijjæirem Remp. filin: in fufide litent, laqua :qu ni fruéïum peu-gant, que»: pua, ut aptimijlatu: dia-«w : E5 morion ut fmzm mon» fin", manjira in velligio fila [ambulants, qua judo. I Statuas - omnium. 1mn. (magnorum 31. ducum) triumphalîeffigie in u- traqueforifuiporricudedlcavit. ProfelTus cfiediéïo, cômmcntzim id fi, ut illorum valut ad exemplar a" ipfi, du»: muret, U infiqucnzium atatum hmm, exigermtur à timbra. 181D, 5;.. Cum fpeé cante eo ludos pronunciatum effet in mima, Q dominum æquum U. (207mm! 81 univerfi de ipfo diâum comprobaflent: 8C flatim manu vultuque indccoras adulationcs repreflit, 8C mièquenri die gravillîmo corripult Edz éîa. IBID Etiam libre; totos 8c Senatui recimvit; 8C populo notes per Ediâ um fæpe fout. D10. Lv.pag. ç71. lima? 7g; [48v wçorigço En: mû- Ifriore quidem anno cum dilï TES ëçfovmç durâç, fidxum effet, 1plè omnes Magn-» I.. I x x flmtum gefluros delignaverar: eçav aëna amæés un" Hoc autem &fequcntibus anms 707; Ère-ru, yejppmrœ nuai ÔKTP 9 64; Canin 797 Te 241*563 à : Éva; Écho-flué, per feripturas quasdam s 2 pro o: mas cos qu1bus Cllplebat p cbx ac populo commendabat. PLI- s) lmîçatus in lice Çæfarem, de que Svcton. cap. 4:. 55:54! quos vcht p" [ (farcnmtrtéurmfilfirtipturdbali: Cafar Diâatorillitribui. Commando v0» bis Illum 8c illum, ut vcflro fuflragio finaux dignilatcm tentant.

176 ïfisi» AùGusri Num.IV.V. I i PLINlus Machin mp. u., -,f Exflatque Divi Augufti decretum, quo annua vieena millia * Neqpolitanis pro colle Leucogæo t) numerari juffit è fifèo fuo: Co-. lomam deducens Capupm.. Adjecrt ue çaulàm offërendi, quoniam negaflent Campani, alicam con c1 (me ce metallori) poile, i Dro xux.pag T61: Te Ëo œ4 nîv dàa pyî Mm oïàmv Ego) 75v BgÀeuTÂîv Évraûç à çxoüç 5::er ; exeàsua-ev. Edixitque ne quirquam riff Scruter qui Magzjlratumgerern, Purpura induernur. AD MlLlTES.. SVET. c. 2;. I Neque pof c balla civilia aut in concione, zut per Man alios militum Commilitanr appellabat, lèd militer..vrrescripta BRUTO DE CATONE. SVETON. Ans..85. I. Multa varii generis profil oratione compofuit, Cirqmliusfnonnulla in cœtu familiarium., velut in audltorio recrravrr: fient Rcfiritha Brun De Garant. i) (E3: volumina, cum jam fçdâoî ex t) Ex quo crctarn Campani petebant. Il) Sinecreta. t x) Imirarus cil lulium Cæfarem avunculum (hum Auguflus. fient in rebus gellîs. itaîn fcrîptîs quoque. Nam ficut Cmfar de relias gellis fuir commentarios feripferaç., quos etiamnum habemus, (s ænmfôæç voeu Servius ad Æncid XI : Piaf I tarchus in Cæfare p. 713, dmwn luarœ StraboJV, p. 177.) Sic Auguflus compofuicplibms XI". commentariorum de vira Tua, de quibus infra nums XV. 51: militer ut Cæfar Ciceronis libfo de laudibus Caronis Urieenûs(Gell. XI". l 9.) qui hodie nusquam aux, oppdfuîr Anticatones five Orationer dans dvrryem: W83; Kms am mp2 Kir-mg-, memoratas eidem Plutarcho p ;3. Self! vira Caton]: minoris p.764. & in Cicerone p ac Cicerom Ipûfn Tapie". c. 2;. juvcnali v Plinio HL n. Epifl. TacitolV. 14, Annaerlom XLIpp Appiano z. Civil. pag. 4go. Svetouio Cæfare c. s6. Gelllo IV..16. SIC cum Brutus Cafari pro Caton: refpondilrct, rçfcripfitlluguflüs. 53!)qu me. mariait) 3: laudes oppugnavir. Similitcr Iibrum contra Chronem probris referma! Vulgavit etiam Metellus Scipio telle Plutarcho in Caton: minute p Aider! ragu-

177 HORTAÎ..AD PHILOSOPHIAM. us, ïmagna parte legilter, farigarus Tiberio rradidir perfequenda.. V1. HORTÀTIONES AD PHILOSOPHIAM.., Sur. Ana. 85: - Ircm(compofu1r) Honnnomas y) AD PHILOSOPHMM VIL 0RATIONE.S., V r. IN navras AVIÆ. W SVETON. Augujla mp. s. Duodécimum annum agens aviam Juliam defunâam pro concionelaudavir. æ, ŒINIILiAnus x Cam paumera: guindant 4:15: fit tradition, ê! 04ij Augufiur duodm m tutu: auna: niant pro Rafin : Iaudavm t. Cohfcr NicolaiDamalèeni. locum fupra, p. 3. z. IN FUNERE OCTAVIÆ SORORIS. D10 Lib. uv.pag.ç46. Tb) dravai» rhô djeaçlaï ai- Oétaviam fororem vira deo Wfar êéra Éri : funâam in heroo Julio publica i ripera, amarrera-pari mime c - expofuir,corrinaquceriamtunc ri rêve â wvæmvêu. a; mirés extenfà pro cgdpverefiunebrem Tl ixâ 70v iz-ndçwv Jim. Orarionem durit. 3. IN FUNERE DRUSI PRIVIGNI :18an OvimuM five Panomm Aramonnum e ad LivrAMirv l i. Deniqtæ Augullur ramera teflimonîum Caronî infigne perbibuit, cum Strauoni de pari. cui: ejus male exinimamî dixit: Quiquû puffin»: flan» Citrate" «pour un un: valu, acini: (9 m r un» cf. Macrob, Il. 4. Sarurnal. I 1 y) Han viderur compofuiife Augunm imitation: Hortenfii à cicerone foripri, quo in libre univerfa Philofophia quantopere 8: expctenda effet Je calenda,difputavout, ut ipfe referr lll. z. Turc. 8: de Officiirll. a. Auguilum autem Philofophia non leviter rinâum fludiofumque illius cuirorem, 8: hac ejus lucubntio, & ver:- rum tekimdnia, 8c ipfinr erg: Philoiophoa, Dôétorer (ne: Arium, SphIrumr 5 thcnodoruru mot &obfcwantia 0&an *.

178 l 76 Num. w. r Dmiqu: labri fureta Cafari: on Ennui, lamina clinique Du. IDEM PEDO v. m9. E ou:,. 5 1mm: laudafii 64h MIMI, r Trifiiæ cum media: rampent prfa dolor. si Tu hmm opufii Dii: averfantibur mais, Par ribi, fifincrm tr tu; fate uni. fi or! D10 L7. pag. 549., Kari arien? (yëd?) à! ri? a yapâ cm: (Drufi) infiro propofio &çaresc vrêa, rai-ain; ÉTleÔIÉ t n Mica: franchi: bdiu craie au fiaéxsa, 3, n 71:33 TIBEIOÊd «:3745- Mm 65 liber-fur ibidem z) cum laura cintrât; Évrvae, i ô KTPOT- huit, 85 Auguflmr n ana Fleurie ETOE p ÔMPGIW? irroâpâluqi. m a. Sur. CLAUD. r. Et defunâum (Drulüm) ira pro concione laudavcrir (Au 4 shit deos prccatus fit, Similu ci : fun-mr, flip: un: 7 Indium quandqu exitmn 44mn, quam illi de fient. 4. IN MNERE MARCELLI NEPOTIS. D10 Lib.L1n.p d à? à; Maipmîàâv varia-u; à Evenir non diu poil ut Mali; m ai; 39 80": à 73v dur-ù imam cellus ægrorans eademque rauô, TE Méta réerai: onc tarbn. 385E? M315" CÆËëgê " PÉVÊH drisawr. Kari durâv a mot C o lr. q. i, ublico arum LAuDA rum ne.kw WÊ Jim? fi 39 44" un Ère morcel, Au ultus in le qul- "wîwëâm. 55? 73 (m;- chrum quod ibi exltrue at, condidir, memoriaquc. rheatri une. z) in faro pro mûris. Tacit. Annal. ru. r. Jçfiefll- in fora. 1044m-!" IW. «.54 l agonis: reparu. in [fini tamarin. O Mfi

179 pà avî urane, 75 fr [411ng 13 Quint: u. r. A. ORATIONES. 17! ejus quad ante cœprum ab Augufio Marcelli diétum cit, honeflavit. Sznvrus » P: biniou flua". papota vero de Oratim translata en digufi. quam buir in rranslarrone l ami: Mamlli, cum diçercr illum immature marri devina»: fuiflè. v HoâélzçevÊu Je! ÉvAuysïëv. 51 ch Je in! raie 74v mini; ô- erpaxîu; &yâvœç v rafiwv 515m1"; 1396;, 0 50 naf9vy. à, xaræmbaîv durôv n murins, ce n 73 aïs-u ch irritâmes, à (En ri ? Éternel, 16v n Ào yov 70v r7:- airra tu", wagavrerœa pæ Ta fige T8 rinça Idfd l flvdô Tâîv JË Aiglon-7M 15v en Canzon- Êçe av névræv EÇria-œro, «5;: par; Ar a au rivai. T3 uêv ÆMSEÇ, 6 17 au rizière-r rag-2578; ; ivrœç i wd lflntdthç 7m; ÈPÜMDÏÇ 5C «me div yevape vgç, évince-aï en agira. Upa Çœnv æ 5M; rearcæ À- Mo, féru-053v 78v zéçarmv. mû 5. IN FüNERE AGRIPPÆ. ".Dlo. uv. Mg a. 14D ALEXANDervos. l Dro Lib. 1.1.pag. 45.4,,Augulrus tum forte Gain unrribus munus gladiatorium io«mm (Caji 69 Luth") nomine exhibebar. la fimul ac de morbo Agnppm co novir, properato et Urbe pro eâus,mortuum cum invenir, ac in fora propofirum funebri laudarione decoravir. icorrina inter, fe ô: mortuum cxpanfà. Æ ptîis Alexandrinisque u- niver 1s i novir, ac nullum e0- rum par idit : cujus roi caulà vera fait, quad nolebar ram mulros illos, plurimisque in rebus utiliflimos Romanis raviori malo aflicerc: prætexe ar autem huic fuæ Clemenriæ caulàm Deum Serapinm) Alexandrum- Y 2 AAe Eœva) Stupidîs non mentirait Plantain», ubi argumenium Otarionis Augulliad Menudri nos

180 73 brigand?" 76v oixiçvïv du7ôi. à TfiTov Âgmv 73v vroàî rqv, z; 7m Ç;- Aoa-oçDEvÎÎ Te à auvo vn ai Expire. Ra) To wye Aéyov ai a; cuvéva a-çien, Emma-i, Ë7rwç amuïr-w durai, vim. AUGUSTL Num.Vll. que.b) Urbis Conditorem: tertium Arium, c) Alexandrinum Civem. cujus olim in Philolophia opera ô: contubernio ufus fuerar. Orarionem autem qua caulïam veniæ iplis datæ exponeret, Græce habuit, urintclligi ab ipfis poirer. i PLUTARavines teint. Cætrrum Sarapin non Alexandrinî rantnm ac cæteriægyprii fin. gulari proiecuti fun: veneratione, Ted ab A. L1. C. 696, eriam Romani cum Religiofe colerecoeperunr. Vide Lud. Carrionem libre 84: capire primo emendarionum à: Triflanum To. a. pag Tcmplum Sarapidis Alexàndriæ fuir usquc adtheodofiirempora. quibus dirutum illudnarrar Rufinus lib. z, nm. Ecelel.cap z; &indignarur Ennapius in Ædefio p Propter religionem Dei. Sarapidis Iucundam fibi fume peregrinarionem Alexandriuam reflua: eflsevetul Imp. telle Spartiano in ejus vira c. r 7. b) Julianur lmp. Epifl. 10. ad Alexandrine! (apud Socraremlll. MME.) Alexandrun M. Alexandria: i condiroreni l I cum Sarapi,., conjungir z à la); 73v. AAs EœvSgcv. 75v. obus-17v La) «gays du 78v 653v yéyav Edgæmv « De orlglnibus nobiliflimæ hujus Ægypti urbis ab Alexandra candira:, viri dom ad Curlinnl 1V..z. c) Arius five Anus Alexandrinus, Philofophus StoicurAuguflo ac Macrenati pertineflus. cum quo Auguflusetiam colloquens &manu cum renens eodemcurni Alexandriam viâorinvrflus fuir. urreflarur Plurarchus in Antonio p. ou, Vide etiam Diontm L" p.45". Ælianumxu u. Var.& quæ viri dom ad Sveron. Augufl. cap. R9. ubi Auguflum Arei filiorumque ejus Dionyfii 8c Nicanonis conrubernium refert iniiife. Grariæ fingularisqua Anus hic apud Augnflum valuit, frcquenrem mentionem farcit Thcmiflius in Oran. ad Theodofium pag ,30. i4r.r7;. edir, Harduinianæ. a) Affemior virir doms, qui banc Otarionem. quam Latine ipfe conceperir, putant Grasse converiam ab Arioatque ira ab Auguflo habitam faille. Nain lice! Die XLV. p reflarur curantc julio Cœfare illum operam denim? non Latium tantum fed 8c Græcæ eloqucmiæ. A5701; e p y-g-oemgrç, :5 745v Accu:- www un) et? Miami-Ü»; viné-ra. Lice: ctiam non pqucaenlienr ermit- ÜOÜÎS tius a quaiuum "in Græcis profectiitdocumenra, de quibusv. C- lo-gv! elmus Bergerus in fpeciminc Rlieroriccs Auguflæ p. 6;, (q. ramer: diferfum. en Sverouii teflimonium cap 89. ut ut præfati gamin: amura» qui!!!".dfi f ffifi "un lezuareflutlio "rufian"-, in quilla C5 1 fil, pnflaâar [mgr-ier, m4345", Ù f e K; rifla Apollodarn Pergame)", qui» Fragrandem uam »: gangue d au te jumelai: d un une": : imide cria» radiât»: varia "pleur: 5,130215? v

181 GRATIONES. PLHTARCl-lus inantmiopag.951. à; à? 73 yvpva mov éflàs tjv,15; In ciras Gymnafium Cæfàr. ivafidç ivrîbvîm r: riroznm vav, e 7rz ezwiypcs mv du? 35 s; 75v giflez;- con cenf o tribunali quad cre- &um erat, confiernatos metu mov à w ouïrm Iavav, Ævæçîîvou ne? cives 8c humi fi: abjiciemcs exfurgere juflit,aitque populum fléau-06;, 245:; min]; «hics; 78v àêuov épina, arçürav [du au? 73v fils-m [è omni moxa liberare, primum ÂAs Eva ou, Jeâreçov à? ri; m Awç Alexandricaufra Conditoris,deinde Urbis tam pulchræ miracu- Saupaîgcîv 73 FÉyGS Êv, faire»! 33 3:59 Te? in??? noème. lo duâum, tertio amici gratia Arii. 7. AD EXERCITUM, ante pugnam Aâiacam. l D10 lib. rap fig. Hæc quoniamefl prolixior, ne ne verba Augu fiiièd Iénœnti- I am utcunque Græce expreflàm exhz et, ficut engin tres proximæ Orauoncs, apud Dionem reâlus legendæ, prælènu loco a me 0mm tuntur.,3. 4D SENMÙM, DE pneumo IMPERIO. - DIO Lib. L;11.pag D SENA TUM de dividendisprovinciis D10 L1n.p.507.fiq. (l idcniamp. 50;.fq.)e l0. A D P O! ULHM «je maritantis Ordinibus 8: pro]: augenda. Dm Lib. LVI. pas; T. LIVH épitome lib. LIX. e 4 Q Metcllus Cenfbr cenfuit ut omnes c0 cœntur ducereuxores, hbcrorumcreandorum cauflà. Exflat arioejus, e). quam Y 3 Augu- A"; Philofi,bifilt oræn,u qui Ding]? a NÎIJIOrù annulerai: xfi;.- fubiungii enim. ; un une. " expedile, du! apposer: dli1nuïlandtret. N41. fiqmdru aigret, Latiufmnahr, vannai": que a? (dan, Û El hic ondin: Q-Jrictelli Nnmidici dia: ARC. 6: 3. neural]: Gcllîuc lib

182 l m Il - nueusn A NunVH: Au gufizus Cgefàr, cçm de maritapdig Ordinibus agent. velu: in hæc rempora fcrxptam m Senatu rentant. SVETON. Ana. en). 89. In evolvendisutriusquclinguæ aué toribus nihil æque fèâaba-. tut quam præcepta 8c exempla publicæ vel privatim falubria: caque ad verbum excerpta. au: ad domeflicos nut ad cxercituum Provm-.ciarumqpe reâoreç,i au: 9d arbis magiftçatus plerumque mittcbat, prout quique monmone mdtgerent. Etlam hbros totos &Senatui rec1tav1t, 8C populo motos par edlétpm fæpe fccit, ur Orationes QLMmIü de proie au genda 8c Rutih i f) de mode ædificiorum, quo magis peçfuaderet urramgue rem non à fc primo animadvcrfàmfcd anttqms,am tune cura: fume. DECLAMANDI * confvetudinem * k * le ne Murinenfi quidam belle omififre. Auguftum, refert Mania: de dard: Mafia: cap. I. Il; nullus ne in prociné cu quidem labcreturdies, quinjlegereta finbcrct. declamaret. Viâor?tom de Cdfiribùt.. Longum effet referre rationes ad milita, val èroftrls nippa; han habitas, quarum apud Scriptores mentio, ut apud Sveton. Augufio c Nequapojt balla Civilia au: in Concione au: pcr Mur» allât militant Commilitonmtppewat, fidmilim. & figeât?) 75v lézapwtëv à; 73 D10 wejîov To 599m nu. Éreàââv 75713:; pag. 52. la? 2:. A perd 7615m Jypqyaeàîv Tl 793; Té; flanchez;,.è Mç 3635m «Je. P"- nm Comitiorum die (Primo Con fulatu au gurium capicns, Svcton Appian. 3. Civil. p. 586.) in Campa»; Maman: progrejfu:, fia: vultunf: tapa]! Condom»: admih te: bahut, dia: duodccim vidit. Paullo aliter fullus Obfèquens cap m cum in Campa»: Mania»: marc-tram de: datent, fax Vulturn parucrunt. Confiendenti deinde rafla tram Confuh. itmmjèx Vultum: peâi, caltai Romuli aujpicii: novant Urbem vcmdimro fignum dedemnr. Ëmî Je au) euh-3g dpîxero, à a-çbâç rumyayâv En 75 ramas M76; e D10 erx. m. 401.,, e e Ta f) P.Rutilii Rai, qui Conful fait A. l1, C cum Cn.Mallio Maxime.

183 ORATIONES. n: taffetas. Toi n wergypim ai aïmmyq a an, le!) 751 intpr s n-m ma? raffinera, rafle * Çc çov I 73v, on 75v Dair-0790:3 sa. in)» Paf): damna iyi Continue!» sans poniom um g) populo, film! mari: en: Romani, m gaffa: a f: :Îofuit, «arum qu in honorent :jmà Shunt duveta nant, qulam retufavitâ ) tribun"): ex cenfit impq ituin Iliaque rmx fit &c. Appianum V. Civil. p &c. ocra ipfi apr (poft deviâum Sex. Pompejum) 4d Urbm omit, a! r71 i Confcr n. SERMO cum LIVIA habitue. De condonandis potins quam atrocius vmdxcandls injuriis. SVETON. cap: 48. SERMONES quoque cum fin uns, etiam cum Livia fixa gravions non nifi invfèriptlsôceülgeüo abcbat, ne plus minusve loqveretur ex tempore. D10 lib. Lv.pag. 557.]?. flaireur: à? «45753 raina. ingé- Àeva m 5Mo: Te m; tudieu Kafka»;- AiÊv. Swaraâaôç 75 paumât! Douanier; 5v. (55-6 à peya Àp «673v épaxœviqe maïa flua: 70:29:11,, mifi ; (gr: ËJÊV 7rÀE av and; airçaiamu à: 713v dromupému 5:50: a? yiyva pcevav),uq r étalé?- tau (pif tu) iréçouç à» , 5m31! immémoq)t 91 )xowa. c - wagoôg n 1131:0 5,, :, tu] ours pe9 iman isogame-m, à? Julien»; Idrçepâ v 91,494,453?» Ê a iawfæ. T1 in faire, a; que: a and :63:49; Inrcrim infidüs impetitus, quarum præcipuus autor crut inter alios Cu. Cornelius Cinna Magnus, filial Pompbji Magni natus, aliquamdiu confilii inops fuit, qvum ne ne necare cos Venet, quia nihi o tutior editis cædibus fiebat, ne ne dimittete impunes, ne a ios quoque contra Il: incitaret. -Dubium quid [lamez-et, ac neque dies neque noâes fine cura, ac cum ambre agentem, Livia aliquano percontata en. Quidnamrei cum à fomno detincrct? la; à? Aôzouç&x. au; au? 214i: une., inquit Auguftus, Ut, Èv, H370, a» yuuuy, icelui Mains-o! minimum "quam à cari: uam, qui tu æ abrog) Exereitum ducentibus Urbcm influx: Icgîbue RomanîInon "abat, ut confia: a Plutarchi PomPejoipeyo. &Dione Neo on. a b) ConfGl GndlIAppiann! v,ci,i].p."..qu i I04 î H3

184 176 AuGusn étaptfpïcy a flf. furfurals 75 nié ; mon :3 6 01:st auna; amorc ôw abluer ÙICUNUÉMVÊH 306x égalât» à ! un? erra; un; autem; ou s arn- (wy aq 7&1 âxqaupu mv «infimam, «ÈME un) 75v Todmnm ov, élaune in dyaeo v Tl Érnyëpsm a tu) ai Anima: recourû- A ;. Auoo rdau 3m: 1 90 va i AlouÎa, T8 un EWJBouMJsÆw en, 30,1, du Saunas-3v Ego TE dv.9;æwiou rçémr à"). m pas? ijœc-iç nm». «in a) 7 ]va 7&1: Ëèxlu) 5ms, par) Aux-âg-. d arrmf dut!) canardai; a!) rua-w am :11 110v 452mm; figura a.- gsa-imv, «Mac tu; arsxsnms au rami; au; 73v riva ipsâç Ban- )œûovrd. daigna]. rang; rc gal? racîauç 75v Jizaqo v r: ryflévræv ai ÆàÏxëy c Sc Aan-s ç n a-n. m y ai adaro v kiwi; êmsupu œç airomwmaïmz. à durât Tëv (un. c:- xov rwv; a: v :5 irone)! :5 (40 42 Mu, av 8 ana, 7095m, empezen-cg, ai JÊ i [fîs çævaæflæss vz-n uxs ovrfq. gaufra; enfleurage! 73v negrouwuçaunmnu: leur: en Te Taureau un mon; W a mm, x 74:07:31 [à à; ïâvqêïx gâpe wv. 00, au 3 «: :?) n yqugch. a: un yang diamanta un. au à; ÉâsAamÏç maniiez, mie? y: p Num.VIl. inimico: fifi?" bahut, diitqucjiipcr alias infidii: patarin? tu une murai: quam multi 5 mibi 55 imper!) navire guinda»; [huant? que: si. [applitia quidam content, gain couina ami Mm"! ex la, M une bi diquid egngii a i un, porirefludmnt.. O (359 fermone Augufh au: dito Livia: Perniciem, ait, tibi crearl. neque mimm eh, neque ab humana [faire aiiçnum, malta, ut in tanto Impeno, a- cnti, muitofque offendenti. imirum fieri non poteft ut princeps omnibus placeat, ac non vel jufiiflîme regens, ermuitorum in odia incurrat. a- jor enim pars hominum injufta juflis potion ducunt: quorum explcri cupiditates nequcunç. Jam virtuoforum quoque ahi magnas ac multas res cxpetuntjr uas confè ui non poffunt: alu a fis poftha itos le indignantux: :.ltaque utrique palpant principem: quaproptercerçum iab his malum impendet, calusq; deinde qui infidias ftruuni. mon uidem tibi, fed principatm: tenim privato nemo tibl insu quic uam nifi à te accepta myu- I un, ecifre voiuit: principatum rema-

185 rgnæsâv, maigre-.81? 332:2, 2.375,54: mirâv dyaâ m ra: a mari: vrai:- Ttç (a; aï yr à: Janine: 7m oflag, un) flâna: 75v êtqâfrçéçm 3,0- yvôvraq- TÊTE: glue EÇ: (falsifiant dv9çra zwv, au axas-ca voua: quem. 70:5". à ph) JAN Ë: 1": 1è? pour! «aria aaqa mç 72 a; aïno ,qu 3x oîo v 76 sa î nô 7mm 31;: 7re:- Sovræ 57 Jvæymièvra., afrikao9 au mâv. 536:; pas); agre vo pma e: tapée-7a» 75v Quo-c4 m- uon-w: yîyveraq. naïf Ëuu A0)"- (dflsvëu, 7d; [42v 75v ànœquciyngrùli l0; Éva-zig:er 032w»): Je la.- x06? un] d eaux-ë a tu; pavaçm au"?, in. un" i in; and? figea unifiai rugir, JAN TE cço pas ÇuÀa otm, n a-çæaôç examen SERMONES CUM LIVIA. "I7! ejufque buna ipotens qui squc etiam infirmioribus promptius appetit. 1d ctfi en injufiorum hom inum, ac minime prudentium, tamen anatura inter alia vitia iis ineft, ac neque monitis,neque vi eximi poteft quod nulla vis, nullus metus eis qua: natura in-funt plus valet. Hæc tu tecum reputans, aliorurn peccatis minus fuccenlè, tui autem ac regni cufiodiam exquifitam inititue, ut 1d non pœnls :rro andis, fed fummopere cufto lendo tutum (èrvemus. 114:5; à: faires ÉAtÎycuçÊ», à»: "in Y pas: n :3 n 17a»,- t s a: 9 yuan], I 4 on v a]? n aux: v Ac T: 75v 1.457an 55a menu! m êmcaa iç Magnum ains-a. Janus-4p: zigs. et; plaie du 5 baguai affin. lu w: sa: (raqua a CÔQOVTfJW x, 0 ç me mura; fou; dia-imanat; saxon". que 6:2 in i5 carra faire in, 111?, y :. 31-: s m s magma?" t e u ce: e u - ira yiyues-au. èüwarav, 9:10: aréna 7m: «airât inganæa; Anis far-«3:; mm goût-azurin qui ma:- rwç aiguë: 595M: («ne a) imam) gipâc ys «1570:3; Qumflæmâæ. e- agape: Je (ms-0370m; ramas, (an s s r s f ai pêv, que Tao; rumina; un?" Ad hæc Auguftus, Sam, inquit, tapira»: baba malin, cum alia magna a6 invidia 5 infidii: tata nantira. tum une in primirfiimmum immun: : Dm»: ce": immortalium, princh eflatjimilir, nifi majorihu quam privati tarin omqafianibus, arfilicitudinibu: tanneur. Me une bac ipfim: panlfîmum angir, quad ba: ira fieri mafia»: efl, neque ultime contra et rondin»: ancragizari ardt. 0111m fint omnmo. ire pondit Livia, qui iniqueagere velint, ab iis ergo cavcamus. Sunt nobis multi milites, quorum ahi hofiibus oppouantur, alii

186 m ræynévo:, oî bi. mai-1:61 cr: 31:75;, (peau oôawviîpâç) I, agi 950:1an v rom. un, à 05cc: à si!» MÇG- A5; il dans A (35v. v 1 79W: bau ÊvAuyaus-&Â, d 7: (.43: raaaaî rondin; à tin aubv5: 75v va deru ! 850M Aignan, riois qui; 70,7; 5A- Aoiç un un a sans,40qu xa- Aerérara v c en, 57: la»; pive: nô; ronflant, (barre ai JAN):, me i 11;; ÇiAauç (PoCoâpatSa. (giron: grogneur, tîæ ê ru": aciéra»: («En à «a :5 :469 museau: :5 vumfæç,,5 yuo flammçqa pwt qufsliiâolla l. r:- rm Te au: mm: var mm imprrchw-m va MpCa ma : piller) incafaeüs qrav : 67:3 55: - m3" rçoçqaobrm. 7qu yaç aa- M. à rac; un influassi- foufou; civnraïfaq, irai; Je rabroue n a-roc); du En JAR? 17v? fflflfld xçd papir ou. i6; :5142": aux: TÆ VTÜV, Juvêv Id: TU 597,160: a 3m31: 53 i Ta xaîîw à QaBeeêmÊv abaca:- Au. Zou, ÇoBeçurdt-aç A? vivrai); ni; 004m. à paumer); p3: rat); ix- Sçaôç, zona ; à? Toi); ÇiMuç lima. ÇÎAOUÇ and? Æva ymy minora 105;. x4331: la; (En. WÆ-q. à A: En» fig à papas-ô: dura": mixa, JAN 067: y: vibra: mecum: «il: aciaw, 5;: à Mage? à dœçavriçça à boxeur a: 7:5 «Lux? recrawaâv reloua: à T3 To64; émus : AUGUSTE Numvu.. te flipent, se nos cuftodiant; ac dom: forquue fècuritatem nobls præitent: - Tutu Auguflus, Malta: 1kg: mima-a à fiai: intarfifio: :flè, verbi: api: non babet. Na»: inter ratera b0: difcillimum a]! in tamarin, quo-d non "liguant": mon rama»: ab bojiibu: nabi:, [Ed ab amiri: qui)?" mm:, quodqu: malta plan: a5 bi: quam ab alimi: parafait": immarmnt. Die: enim Maïa: 1450:1, audi: aria": udarmientibu: :55 cibumpofuma; àfiparatum miniltraut: foutra balte: quidam, arnica: OPPOMG lied, contra ba: ipjb: nullum a]! aux-imam!" fimper nabi: Ufolituda a]! gram, a: hammam fiequcntia : varan rufiadia pm mlafiim, perimlafifimam a]; f: inter flipatam: bojln malefli, makfliam amici, (bac enim m, un»: minime 4:31:05 nomme appellar: aporm) qua: a: cria»: bana: qui: amnifiatar, nunquam tanin: tantum ci: fidei tribun: pardi; ut cum ii: par. aurifia: Ufiafpmbnibu: uam and: converfiiur. Par" Imam idyavixme»

187 SERMONES CUM LIVIA fica NÜOWf vç dzanâav 9?"! film! [imam :11, nmflitatem 1 an in- "&w 9355")""1 « " 2?! 7." fidinoriburfitpplicii incantée" : quad mon; émana? a,. F Ta ardu) :3 dxgfiâwæ au a «vous: gemma hmm mac ganguefmt.. o ; ys dyaôaïç div gin-z W gm. nana. o ARcé te tu uidcm hæc, inquit Livia. Ego autem habco quod tibi dam confi mm, (modg ne id repudiçs, au: indigne feras,mc. mulier qvum fim, tibi confulcrc aufàm) cujusmo incmo ctiam fummus arnicas tibidarc poflît: non uia fcicntia, (éd quia dcefl: audacia; Juflà deinde qljld id effet pro erre, Dicam, inquit. liberc. tccum vidcücct bonorùm ac malorum particcpsg te incolumi i- pfà quoquc hodie magnans, cademquc una fi qu1d(quod abominor) durius accidat, peritura. Homincs quosdam ipfà ad peccandum impcllit natura, c- jusquc cupiditgs LOCI CCPÎ difiîcultcr potcft. Jan), ut plcrorumque de malitia nihil dicam, multos omnino meiq boni ad delmquendum movct: multos generis fplendor, diviuarum faftus, honoris magnitude, ac fortitudinis cornes audacia, 8c potentiæ ploies, ut àrcéto curfu exorbitcnt, facit. At neque nobilitatcrn m oblèun tatem, neque fortitudincm in ignaviam, neque prudentiam in flupiditatcmmutarc lient, neque fortuna-s homimlm aceldcrc, am fpiritus dcjicercinfontium dosât. (Æod ut ininflum cit, itafumâta de noxiis hominibus vindiâa oqunlàs ac infamiam paru. gedum allia via infiftamus! ac venu cos pqofequamur. E o emm ita judico, plus clemenuann quam gemma-na roficerc. am mifcricordcs non ü tantum quibus deliâz rama 36h en; charos habent. ac ratiam refcrrc fludcnt: fcd rc 1 ui etiam omnes revcrcntur ac c0 mm, lita ut ncmo cos deinde læ en: aufit. At cos qui ira incxorabili umntur, non modô cos odio habcnt n qu1 fibi manant, fcd cætcri quoque infenfi, infidiis fl ruâis [imam pernicicm cvitarc &atuunt. Vidcnut medici rariflîmc fèétionçslôc i- gues adhibcant,ncipfà videlicet vida corporis ma gis cxafpcrentzpleraquç autem geftatlonibus Ienibus ne corporis cxercitiis,& [nimbus mcdlcamcnns molliunt ac limant? cqueenjm putandum en; quad hæc corporum, illa animorum fumïtia, idco cffc inter fe diffiz m 1a..

188 go. l AUGUSTE Num. VIL milia. Etenim crû autrui hornmurn incorporei funt, tamen multa habent cum corporum natura convenientia: contrahuntur metu, turgent ita. dolore minuuntur, audacia inflantur. ut non multutn àcorporumnatura dtherant. arque candem fer: finationem rrequirant; Namfèrmo lents ad altquem habitus, omnemfremiæ mm laxat, contra afper redeum etiam ad iram concitat: venia data ferocemetiam quenque plaçat, fupplicium vel mitiflîmos animas exafperat: violenta: emm aâlony ; ut fint omnino infimimæ, irritant. manfuetæ placant: ideoque facilius perfuadendo uifpiam quamcogendo eo adducitur ut vel gravifiîma fubeat. 330d adeo en: natura comparatum, ut brutorum quoque animantium malta robuflziflima alioquin 8: feriflîma, blandiendo cicurentur, inefèandoque perdomentur. alia timidiflima arque imbellifiima male habita ac terrira ad iram concitentur. Neque ego omnibus ex æquo n0xiis parccndum cm: diço. fid audaces, Inquietos, malitiofosacfiniftriconfilühomines, unmedicabilique 8: continuæmalitiæ adfuetos, exfcindere te juoeo. exemplo earum corporis partium, quæ medicinam non pattuntur: rehquos, qui pro ter æratem, Imperitiam, imprudenttang, aut alio çafu quodam ve volentcs vel inuiti peccant, verbis cattlgare, munis corrigere. aliave tolerabiliratione traâarc: utque ln ains rebus modo gravîmes, modo mediocres pœnæirroganturfic inhac guoquere crtrapericulum cxiliis alios, alios ignominia, ch pecunra multare, aut m divcrfa loca urbefvc relegare licet. Inventi numrum fun: qui qvum fpes ac cupiditates eorum irritæ tafia: fun üïènt, ad l ànitatem rediermt: alios in confeffu locus inhoneftus, autfiationes probrofàe, dolores ueôtterrores anteoblatiemendaverunt, r0 quibus homo nobi is ac fortis mortem fibi optant-tr. p Gamme ligitur, pœnas nonfaciliores, fed graviores criant futures, qvum nos inculpati interim tuto vivere poflîmus, qut nunc multosinvidia, avaritia, metuve fortitudinis aut nobilitaus necare mmmamur. Haud enim facile creditur, cum quiin rama potentiaacltcentiavivit, abimermihomine rivatoque infidiis pet: poil le: ideo aliihos denobis tumores diva am, aliifalfisdelati ombus nos fidem habere manant, qvnm.exp oratores aufcultatoresque emiflarü I

189 SERMONES cum IfI-Yl-A. in emilïarii noltri, odioiravc, aut ab inimicis corum uos acculant accc ta pecunia, ncgatæveabhis indignationc addu i multts 1nfontibus pernicicm (huant, non modo quod cgcrint, agendumve fibi PropofucrintquiCquam, fèd quod ctiam certi quippiam durcrint auditovc tacuerint, rifuquc aut lacrymis diâum cxccperint. Poilbm infinita id genus refcrrc, qua: fi maximcvcra fiat, tamcn ca te apud libcros homincs perlèrutari, caque tibi annuntiari indecorum cit, qvum, fi te latcant, damni nihil adfcrant, relata vcl. invite (quod cum aliis mm vero principe indignurn cit) (tomacbum movçant: a: multi plurimos indiâa cauià, judicnovc fübdole parato mjufte exitium rcpcriffe autumant: neque tcfiimoma. quæfiioncs s aut alia contra illos ufurpata pro vcris habcnt.. Hæc crû nonnunquam injuflc, tamcn de omnibus ita capitali fupplicio afcais vulgo memoranrur: tuum autem Auguitc cit, non modoab injuititia, fcd ab opinione quoqucclus abcitc: quorum altcrum in privato, alterum in principe requititur.. Hominibus enim non belluis imperas: caque cit unica bcncvolcntlæ 1p» r forum veræ confequcndæ ratio, fi hoc ipfis perfuai um eflîçtas, neque àvolcntc, neque ab invito te qucnquam eorum lædi. Cogi quidcm ad mcmcndum aliqucm homo poteft, ad amandum auterri.crfuafionc opus cit : ca bcncficiis in cum collocatis, quæ uea us vidcat rribui, paratur; A: qui injurie alium morte affeum filfpicatur, eandcm fibi fortunam mctucns, cædis autorcm ut odio habcat impellitur. Porro autem invifiim cire fubditis, ne-?uc honeitum en, ô: minime cxpedit. Hæc en: quippe hominum cntcntia. privato omnes injurias cire perlèqucn as, ne vcl contemptuiindc habcatur, velopprimatur: principcm veto dcbcre ca qua: in publicam rem peccantur,ulcifci,privatim in (è admifla tolerare, qvum qui ira deliqucrint. lncq; ex contemtu,ncq; ex incurfu poifint ipfiim tarira fèptü cufiodia damno aflîccrc ego audicns, ac in ca tntucns, arum abfum uin tibi finadcam ut ncmincm omnino 0b hujusm icauiàm vira polies. Nam in hoc principatus inflitutiiçunt ut faluti fiibditorum confiilatur, ne invicem aut ab ex. ternir injurias accrpiant: non profcâo ut fi quid principcrn offendcrmt, ab c0 mtcrimantur. «Ac lcgibus quidcm, bcncnciis a: - Z 3 admo-

190 m aucusn 14mm admonitionibus cos princeps infiituerc debct, put in officio maneant: vititioiis mcdcri quodam mode, ac fânare, ne prorfus percant. lift veto magni animi, eximiæ que naturæ, vulgi peccata ferre: qnæ fi qu is omnia punicnda cogiter, imprudcns picrofque hominum occidct.. Proindc id tibi confulo ne quem poli hac talis facinoris alicuius,caulà capitc plcctas. fèdalio quodam modo cafti es1 ne nid in ofierum gravius admitterc point: 05m enim ma t tibi in erat in infiilam quandam dcportatus, aut in villa, vcl oppido non mode abs uc pecuniæ &fervitiorum copia. fcd ctiam in cufiodia pofitus, fieu ires id requirat: Nam agentibusinvicinia hoflibus, marive abalicnato, autfi in ipfà Italia urbcs muris &armis munitæ cillent, quo perfugcre fontes cirent, iisvc occupatis terrorcm nabis incuterc, alia ratio incun afui et: nunc qvum omniaarmisârmunia tionibus bellicis vaccnt, aclongiflime abfint hottes, tormaribuss terris, montibus ac fiuminibus inviis interjcâis, quisihunçycl illum hominem mctuat nudum, rivatum; hic in mcdto tut imperiis ac.intra tua arma inclufum Ipfa fane neque c0 itaturum tale quid ullum, neque fi omnino ita imamat, agcre po c çcnfco. Ergo ab bis qui nunc funt rci infidiarum a ud te faâi, pcriculum faccreincipiamus, fortaflisôchimutabunt cntcntiam, &aliosmcliores facicnt. Vides Cornclium 8c nobilcm 8: fatma clarum cire, humanitcr ctiam cccatum ejus cxpendi par fortaifis fit. Non o - mma gladius con cit (magnum enim bonum is effet, fi emcndace homincs. ac perfuadcrc valcret, and fufciptcndum [incertain amorcm adigere) fed ut corpus abolcrc alicujus poteir. ira caeterorum animos à cædis aurore avertit. qui non proptcr fupplictum fumptum vindicem amarc, [cd ob mctum mali odrffe oient. Contra quibus deliéti venia cit donata, pœnitudinc duétthencfa- &orcm lædcrc in poflcrum vercntur, fed fpe confequcndi majora ræmia cum fuis ofliciis colunt: videlicet quiinjuria aff câus, figutcm cadi inferenti conceflcrit., cum omnes putain bencficia fummopcre compcniàturum. Morcm itaquc, mivu gcre m3111. propofitumquc muta, confecuturus hoc quoquc, ut cæteraa te gravius faâa ncccfiitatem tibi extorfifle,udlcctur a qma tangam r ut cm

191 SERMONES CUM 0mm. 181 Civiratcm ex opulari forma lreipubliicæ in unius hominis potcftatemredilgere inefangumc im offibilc en: : quad fi in cœpta ratione per cvcravcris, v1dcbcrc æc quoquc duriora fpontc feerflc. His Liviæ verbis adduâus Anguftus, omnes rcos vcrbis cafiigaros indemnes demifit, Cornclio ctiam confulatu donaro: coquefaâo ira fibi omnium animes Idevrnxrr, ut non modoinfidiæ contra ipfum nullæ deinde componcrentur, [cd opinio quoquc oinnis carum intercidcrct SERMO CUM GN. CORNELIO CINNA,, conjurationis rco. SEN ECA lib, I. de cimentia cap. 9. Divus Auguiius fuit mitis princeps fi quis illum àprinci atu fuo æftimareincipiat: in comuniquidem ch.gladium movit. um hoc æratis cflct, uod tu nunc es,duodcviccfimum cgrchus annum, jam pugioncs in?inum amicorum abfèonderat, jam infidiis M. Antonii confulis lams peticrat, jam fucrar collcga profériptionis : [cd cum annum quadra cfii num tranfiifrct, &in Galliamorarctur, dclatum efl ad cum ju icium, L. Cinnam flolidi ingcnü virum infidias ci firuerc; Diâum et! 8: ubi, 8: uando 8c uemadmodum aggrcdi venet. Unus ex confciis dcfcre at. Con ituirfc ab co vindicarc. Confilium amicorum advocari juflir. Nox, illi inquicta crat cum cogirarct adolciècnrcm nobilcm, hoc derraâo integrum; Cu. Pompeji neporem, damnandum. Jam unum hominem occidere nonpoterat: cum M. Antonio profèriptionis cdiâum inter cœnam dictat-ait. Gcmens fubinde voces emitrebat varias, 8c in. ter ièconrrarias; ergo? aga parafera»: mm fleurant ambulare patin, me fadidto? Erga non dubitpœnar, qui rot civiliburbellirfiujlra petits»): «par, m navalilmr, totpedqflribwpmls i: insolant:, pojiquam terra mafiquepax pana c]!. un arc-idem conflituir, fedimmolare? Nam lamificanrcm placuerat adoriri. Rurfus filentio interpolito,, majore mulro voce, fibi, quam Cinnæ irafcebatur..qgid vivir, jipm r: te in»: maharani mardi? Œùfinir m tfitppliciorum? flirfinguinir? Eg fion nobilibur adolefimtulr : txpajitum capa:, in quad mucrons: amant? Non a]: tout! vim, fi, in :50 mpmam un; multaperdmdd finir: - Inter-

192 154 Au Gusn- Num.VlI..lntcrpcllavir tandem illum Livia uxor: Et adminis, inquit, mulrcbre confilium? Fac quod medici folent: qui ubi vifirara temcdia non proccdunt, tentant contraria. Severitatcnihil adhuc profccifii: Salvidicnum Lepidus feeutuscft, Lepidum Muræna, Murænam Cæ io, Cæpionem Egnatius, ut alios taccam, quos tanrum aufos pu et: nunc tenta, quomodo tibi ccdar clementia. Igno- [ce L. Cinnæ, deprehenfus cit. Jan: noccrc tibi non pareil". prodcffc famæ tua: potcfi... Gavifus tibi, quod advocaruminvencrat, uxoriquidem grattas egir: rcnuntlariautem cxrcmplo amicis quos in confilium ro- - gaverat, imperavit, 8: Cinnam unum ad fè acccrfir: dimifiis ne omnibus è cubiculo, cum alteram Cinnæ poni cathedram ju f- fèt: Hoc, inquit, prima»: à topera no me loquenum interpelle:, ne woofer. mm medioproclama: dabitur tibi quumdi libertin: rompu. Ego", mm, cum inboflium cajlri: invmflëm, non fofium tannin: mibi inimicum, [2d nanan fermai, patrimonium titi omne samedi. Hodie rom folia- or, ê! un: dives, ou mélo piéfort: invidmnr. Sucrdotium tiôipnenti, iouririrconplnriburfiuoantiparasite: modem militaverant, de. Cumfic te mmcrim, ora-iglou me con ituifli. Cum ad hanc vocc exclamaitet, procul banc ab fe abc cdcmëtiam; Non puffin, induir,fid:»:, Cinna: convenant, ne interloquerais. Occidm, inquam, me pour, adjccir locum, focios, dicm. Ordinem infidiarum, cui commifrum cirer ferrum. Et cum dcfixum videret,nec ex conventione jam, [cd ex confiientia, taccntcm: au, inquit, bot animochir? V: ipjêfir princepr i Mol: mcberrule cum Repubh m agitur, fi tibi ad imperandum nibilpmtermoobjlar. Domum ruai tuum non pour. Nuper Martini bominirgratia, inprivato judicio [gomina et. Aria nibilfaoiliur pour, quam contra Ccfircm admettre? Cedo,fi [in tu: foin: impedio, Pallium: MU Fabiu: Maxima. U Cofli, U Serviliifcrtnt, Muffin» i ne Jim nobilium, non inania nominapreferentinm, [cd sont»: gui imaginibus fuir corifilnt? Ne totam ejus orationem repetendo, magnam pars rem Voluminis occupem: diurius enim quam duabus horis locutum elle conflat, cum hanc poenam, qua fola erar contentus filturus, extenderet; Wrnmtiôi, inquir,cinna,iterum de, primbajli,mné infidiatari a: perm-ide. Ex bodierno die, inter no: amidtin incipiar. Conrondamur,.urrum ego mh cmfido vinrent tibi daims», on tu deltas, Poil hæe

193 CARMINA. un «En: ultra coniulatum, licitas, quad non auderetpcterc. Ami-- ciflimum fidelifiimumque abuir, hercs folus fait illi. Nullis amplius ab ullo pentus en. l il 1 si,3 PLINius Vin. 42. l ecit a: Divas Augufius Equæ tumulum, de quo Germanici Cæfaris carmcn cit. vin. c AR M 1 si. 3.ICILIdo Sur. Ana. 8;. Unus liber exflat ab eo lèriprus hexamctris verfibus, cujusô: argumentum, ô: titulus, en Siciha. IXJAJ AX TRAGOEDI A. Svar. Auc. si. j, Nain Tragœdiam magna impetu exorfus, non fuccedente. flylo, abolevit; quærcnttbusque amicis, quidnam Aiax agcrct. refpondir; Ajacemfilum in fiançant, MAcnoaius Lib. 2.; Saturnal. cap; 4., Ajacem Tra œdiam Augullus feripferat. eandcmquc quad fibi difplicuiirct, clcvcrat. Polka Luc-rus, avis Iragœdiamm fèriptorj interrogavit cum quid agcret Max un. 8; ille, infpongiam, inquit, instituât. h I - nommas TRAGOEDIA; i Svmas. Kamis-gr. Kari rengageai IAîÊurôË ri à 15x 1A A 159.2; HœSvidæ fide rcmli. Requc enim ullus, quad ego lèiami veterum ejus Tragœdiæ mentioncm fecit. Ac (licct Achillis exemplo moveri fa itum Auguliuœcx A iano annota: laudatus Bergcrus de cloquentia Au 3th pagxîz.) cri pardi, ut Suidaêlilna r c-

194 , "! N um.lx. X. XI. tellexerir non duas, verurn unam Ajacis ab ca feriptam Tragoediam, idcoque Quod is heros ob dcnegata Achillis arma (cipfum interfcce rat,hæc verba au; épandu; addar: non quod ejus Tragœdiam feripfe-. " rit, fed quad Achillis arma marris Ajacr cauflà fuerinr. a X. FESCENNINI IN POLLIONEIM. MACROB Tcmporibus triumviralibus Pollio s i) cum Fofiennino: in cum Augultus Êtipfiflët, ait; A: ego une. Non e]! enimfucilo in eumfcri- 6cr:, qui [une]! profitions. XI. EPIGRAMMATUM LIBER. De Augufii Epigrammatis Suetonius in ejus vira,i capite Lxxxv. Exflat ulm- æquo rhodien: EPIGRAMMATUM (liber)qu4ferè nm par: balisai næditabntur. Plinius libro v. Epifiola ni. quo loco [alciviam factum Epi rammatum cxcufàt: A» ego 0mn, M me mm finir dans:, quad Étui! M. Tullz um, C. Calvum, Afinium Pollioncm, M. mon»:. QHmmjium, M. Brutum, n Sullam, gammé à Spazvolom, 5er. Summum, Vurroncm, Torquatum, imàitor stator, C. Mm. miton, Lentulum, Gamin-nm k) An. &nmm, Lureium ) Ü Promu) Virginium Rufum? Et, ji non.(itficiunr amphi privera, D. julium, D. AUGUSTIJM, D. Noms»:, Tib. Czfirom? Neronom enim truffa. Scd è tanto Carminum numero uæ cum Principcm feci c confiat, nullum exflat. nifi id, quo à Marrialislibro x1, hic fubjeci impudicum illud quidcm, ac nihil minus quam Romani Principis majclrate diânum 3 verùm ca Latinilfcrmonis caftitatc, tain limplici ac ina.eétata venufiatc, ut è tanro carminum numcro, quæ cum Principcm fecich confiar, hoc ibium nabis reliâum cire videatur, uo dcfidcrium amiflbrum cxcitarer. Sana non cit guidera il ud.tam oblèuru m, ut cxplicationis cgcat; illud folùm quæri falot, quisnam Manius illc. au: quænam Glaphyra fixent? Ac vidco cruditisfimis hoqainibusplacuiflè, ut hac que. î) Afinius Panic, de que fana, p.164. * k) al. [omnium Gardien.» ï l) al. Lucanum.

195 ŒGRAMMATA. i 137; quidem nomen ab eleganria ac venuiiatc fiaum fit ; illud autem ira accipiendum un, ut in illo Perfii, V profil; efl mibi Muniu: barn. Ego neutrum vcrum cire exiüimo, [cd Auguüum ex i la billor a: fide petita nomina ul urpaflè. Glaphyram enim iliînn elle, de qua Dia libro xux. p la à? Âgxe AaÊv lârmv qui; ne. sur 1 35; du 731 AçxeAaiwv Ônt-iwv 785v 1 07; iijuzîoiç galvanisais-giflait Ë. 6x JÈ yin-çà; êtaîpjç PÀdQÔpaç Mamum autem cum, cu- us Appianus libro v. Bellorum Civrlium p m. meminir. Cominem improbum, ac tam infcfio qua Auguftum anima, ut ejus folius lûafu Fulvia in cum concitata I it ; quo nomme ab Antonic interfeétusfioliditatis ac væcordiæ l uæ pocnas luit. Roger]: MARTIAL. Lib. XLEp d bâtirent gravent. Cæl ariv Auguflzi lalcivos, livide, vcrfus il sa: lcgc, qui triflis verba Latina lcgis. Qui jutait Glupkyrm Antonia:, banc mibipmm Fulvia conflituil, [E quoquc uri fiztuum..fulviam ego ut futunm? quidjijê Admira on: Pedicem,- fuciam? mm pure!, fi fipüm. Autfizrue, outpugnemwf, un. and, fi mibi vit; Carior efl ipjïi mentale? figera canut. AbIblvis lapidas nimirum Augufle, libellas, Qui lèisromana fimplicitarc loqui. VERSUS IN ÆNEIDEM VIRGILIANAM quos à Vetcri Scholailzico fub nomineàugusti compoliros viri doâi judicanr. Ergone ficpremi: m) posait vox i du «mon Tom dirum mandore n)nefiu? Ergrüir in tzar: a nageas-m, A a 2 W; a l) «un: XVII, la. P, Hygiène qvum morio 0M: adoubeur: une» vident, F. tu)?!

196 z 1.88 f NumuXL Magna un daælaqui Min!" mufti MMWMÏÊ. Ah fac us indignum. Solvetur litera dives? I Et paterunt fpcrîtarc oculi! nec-parcetc honori Plamma lira? «dignumque operrlèryarc deçorcmâ. a; Noiier o) Apolla veta. Muiàz.pfohibcte Liber &alma Cercs faceurrire l. Veiter in armisi Miles crat: volier docilis pcr rura colonus. Nain docuir, quid ver agcret, qgid cogcrcr æfias; l Œud daret p) autumnus1 quid rama novilfimafarçt. Arva reformavir : q) ibciavit viribus ulmos:. Curavit pecudes: apibus fua eafira dicavin; i Haro dedit, ut percant? ipfum fi diacre fas cit. i s sud-aga»; fervandu filer. r) Supramu valuntat,and mandat ne juter, pour; morfle 0j). Frangaturpa riu: s3 legum amnanda r) fatfijllf, au"; rot raergejiar naéïarque dioïque labours - i».,f l Haufirit and dm, fupremaquc film parentîs Amittant vigilaflc funin. Si forterfrirenriq x)fi Et, A..». Î-L... - kan-3.5., r3, tu? erre-vigne Âfiïe ne 15.1"?), "Plus ne» Mr]: râbloit dolum. Microbiùs lib. r. Satum.cap. a4. 1M mai"! 1 51"13". MW" a) Frid.LindcnbrogxiiCedexverusz. à»; &c. s.. Miche; r " r, p) al. lepàiç r mamans i l " I i ï j. q) V.C. drôleriefomlmiàë.ç A - -4 ï; - N - «K I - le» r) Etiam hoicezquatuor vetfus mon wiumôlwîdîglçudat înabo èfiràgvîatî. nourris. s) Plin.Hifl, Vll.3a. DivaEÏuflusur-rinl irgilü amuritentrqlaflamei une": "albain vernir, maint": in: cuti tefliàüm nm 20112:7:qu "du. affin C.Sulpieiusnpollinuis mon: au. «par: Mmccrïmiqzïfl. apudyti,,dormume.. I 1 v a, l :1? " 4 * J 3m; i flamant Ehgqfuîp «gangs: in. 4L» hanteur, Vtriufqne (amul, 73 marine n. Nm fini:, a Lutin renfili: bilerüî I l t) Il. ramenda fanfare. * i. I - - i.3...v filjdilzlî mêm IJËÀ, uni "quo.folentii qui ûfiajuüc 0044,.. i A,. aluminiums; i J".,IWËLÂÜROŒÔOÊ (631m. V Knmwieatiniqmfiænbmu, on! a-, swwpfiw hâhuoknæqa-fimfm Wlfieâpjwwî" I "un (gratifiiez. v 7r R

197 l. VERSUS IN ÆNEIDEN Erravir in marre dalot: y) fi lingua locara cit Nelcio quid titubante anima, non fponre, fed altis Expugnata malis., odio languoris iniqui tv Si mens cœca fait: itcram fentirc ruinas z),troja filas, ircrum cogctur redderc voces:. ; Ardcbit miièræ poli: vaincra vulhus Elifie? Hoc opus ætemum ruer? a) ac rot bella, rot enfes In cinercs dabir bora noccns, 8c perfidus errer? Hue hac Pieridcs nemorüm cr luftra loquaces b) Tcndite, &ardcntcsigncs uvialibus undis Mcrgirc: ne pereat ram clari Mufâ poëtas, Flammaqae vanefcat..vivat Mara clarus in orbe, Ingratu ne fibi. Scd quad male jalterat ipiè, V, Sir verni c meum. Sacer cil poli rempara vitae, lsicqae crit æternam tata refbnante Çamœna. «- Carmen. 8: imperii divi fub nomme vivat: i Laadctur, placeat, vigeat, relegatur, amctur. X11. XIII.)ELOGIUM DRUSL; - v -» Sur. Imam-mp L. Nec contentas ( Anguftus) Élogîum tumqu ejus Verfiau: à r: compofiris infculpfilïc., ctiam vitæ memoriam proià Oratione compofuir. 3M r-veksusigwçl t. si Sur. Ana. 98., Vicùiam Capteis infulam ArgyémM a ellabat à dcfidia fècedentiamjllac è comitatu fiio. Scd ci; élis unirm, Mamgâbam nomment qafi candiraient ingulç qïïjzeâa V.9carc con- 5mn. LHUflJS.asgabæ, enteront: Inde u nâi r tumulum cum clin-reluira animachrtiffct magna tarba,- multislquc: lumi- - v- s Aa 3 a tubas A y) V. ce figera z);salpicius Apollinar.. - a a. I J l office (enim fatidirpopepergznu 12m,,. - - i, N le me 9441;. fiefs cramerait. l I i a) C. Mficrunfilmmr op!!! m, i si i N - b) id. dm fluai" «du: firent. «A.,u

198 m AUGUSTI num.x1v.xv. tribus. frequentari, verfum compofirum ex rempare clarè pro: nuncravrr, a, [dia æ 1 6an virago? rapineras. convcrfusquc ad Thrafyllam, Tibcrii comitcm, contra accubans rem. 8:. i gnarum rei, interrogavit, cajusnam poëtæ putaret cils; qao hælirantc fubjecit alrum, Îquïç Qu est; MaryaÏBœv Induction De hoc quoquc confuluitx Cùm illc nihil aliud refponderet, quam cujuscum ac cirent, optimos elfe; cachinum faitulir, arque in jocos effu us cil. PLIN. XXXV. ra. Venet-cm è mari exeuntcm c) D. Auguftus dicavit ln dclubro parus Cæfaris, quæ Anadyomene vocatur, vcrfibas Grascrs,d) tali operc, dam laudatar, viéto, [éd illuitrato. MACROB. lib. u. Sas. 4. Solebat delècndenti à palatio Cæfari honorificum aliquod Epigtamma porrigerc Græculus. ldtcùmfruüra fæpc. feeritct, rurlumquc cum idem faâurum vidiflcr Au gaffas, bren Çua manu in chatta cxaravit Græcum Epi ramma, pergcnti deinde ad le obviam mifit. 111c lcgcndo laa arc. mirari ram vocc a quam vulta Bec. XV. DE VITA SUA d) LIER! X111. i Salins Âuyxç oç Kaüa-œç oicr awruvôç 5 un; ; êmquâeiç; reg: 75 t ait Bis nui 75v redirai; 643Mo. ry. g Il r 1 Et aliqua ( volumina lèripfite)de virafue, quamxr u ;, d) e) Nullum Pîfiam Augulli, (cd ab Antipatri Apclle, Sidonii, Archiæ,. Democnti, a.. Julian: à Lea- nidæepigrammara in hanc Vencrem Iâgüntur m Anthologia Planuda: lib. q: cap. "up. 46;. Primum Latine expie lt Aufoni,.Eplgr. ire-6.. flagrants Gram metaphrafin omnium quinqua deditjoannes Hardunnus ad Minium, I n C) Ah hoc open: longe diverlam, aliisquc ab auetoribus digefium fait de quo "mais Vil. la. Bill. In MISIEMpaRuM DIV! Iisogame, dudeeinu 021;-

199 COMMENTARII DE VlTA 811A. i m Cantabrice tenus belle, f) nec ultra, expefuir., L I B ER I..SuEToN."AUG.eup. z:. Iplè Aaguftus nihil amplius, quam Equejiri familias aman fi feribit verni ac bonifiera, 55 in quaprimu: Sanatar pater-fun: fuerit. l L I B E R I I. Comcres in une retins PLxN. arbis loco HgflorJi. colirur in temple Remæ, 2;. l admodum faufius dive Augufto judicarus ab ipfo : qui incipicnrc co ) apparuit ladis quos acicbat Veneri Genetrici, non malte paf? obitum Parus Cæiàris, ID Çollcgio ab ce tamtam. Namque his verbis 1d gaudium prodtdit: li: ipfi: ludorum mearum didur fidu: erinitumper fiptem die: in regiane coli, qudfilajêptentfianiburl eji, eanfpeéîum. Id ariebatur ciron undeoimum 110mm diei, clarumque, 8 amniau: terrenir confiicuum fuit. E0 figna [ignifieari vulgu: credidit, Cefitri: animam inter Dearum immortale numina "septum, que immine id infiglne fimuluera «qui: ejur. quad max in fora canficravimu:. indican»: eji. ace illc in publicum, interiore gaudie fibi illum natum, fequc in ce nafci interpretatus cira 5c, fi veg mm fatcmur, filutarc id terris fait. anima s ad Eclogen Virgilii 1X. ver f. 47. En: Diamei pramfit Cofirir aflmm.. - Cam Aaguftus. Cæiar patri ludos funebres celebraret, âne me la la. ajut, urique.9114 Calage, ]. Ida April, C. OWM Hilda»: ex bagua,uo refilent, une [finir noves, Un "a nunfroflit du fanant) Imlüfll 11W". pnneporifin: XXIJI. Maïs: Pli]. pilum pompa, (un: amadou bi: in capitolin innolaje. Dia ad A. l]. C lib. Llll. p. me. 8: dilate Sonatine e. finountnuguflum ne: Satan» publieari murin. *. f),m mon: fatum Impcrii: rupin p. 4l. Libres Xlll. hujus opens faille Snidas, etiam teflis en, ne ominfqllnur Torrentin: qui in aunaie un: rapt «il, nefiio enjeu adirùfden feria-e : nm tlùcr ne". dirime: C5 W. V0. p. S7. de Hifl.Lat. Pallium: ctiam vît dodus qui ad lib. 4s. nagea. tir.:4. l. r. annota: dem- libres commentarîorum de vira (a: ab Auguilo [criptos faille. g) en.» Confnlaru Anguflîlhnnc Comctcrn confpeaum ex codeur Pliure colligia "in maniait à stawug inlalig Carats sap.88. Sema: na: qu. Die x XLy. p.373. i " ".

200 m AUGUSTI i Num.XV. medio flafla apparuit : illc eam confirmavit parentis fui cflè. Unde funt verfus iiti compofiti. Dionti autem, longé repetitum cit, à marre Veneris Dionæ. Sanè afirum græce dix1t : nam fiellam dcbuit dicerc. BæbiUS Maccr Circa horam oâavam, fiellam amplisfimam quafi lemnifcatis coronatam ortam dicit, quam uidam ad inlufirandam gloriam Cæfaris juvcnis, pertincre exiflimabant. lpfè animam parus fui cire volait, ciquc in Capitolio flatuam, fil r caput aurcam ficuam habentem, pofuit: Infcriptum in ba 1 fait, Koch-æ iiyæe çu. Scd Vulcanius arufpcx in concionem dixit comcren c e, qui fignificarct cxitum novifæculi1 8C ingreflhm dccimi: fcd quod invitis Diis fècreta rèmm. pronunciaret, fiatim [ë cire moriturum, 8c nondum finira oratione,in ipfa concionci concidit: Hoc ctiam Augujlu: in libro finaude mcmart zz vim me complexus cit, 8c hæc Mocris mon ut fila, (èd Vit» gilii rcfcrt in honorem Auguf ci compofita. Leg: I. Lib. XLVIII. Digcjl. tir. 24. De cadaveribu: damnatoriim, ex Ulpiani lib. 1x. de Oficio Proc. Corpora corum, qui capite damnantur,cognatisipforum neganda non funt. Et id [è obfervaflè ctiam D.Augufl:us libro x. D: vinifiai fcribit. INCERTA EX qvo LIBRO CONIMIËNTARIORUÆI DE VIT]! SUA, AI) AGRIPPAJW. ET MÆCENATEM.,. P L u T A R C H u s Familial. Ciccronù f) Danofllmp Valuit flan: juxta marque diccndi Ü Rtip. garendæpcritil, ut ctiam: qui uflrir f5 excrcitiâuipmcfll nt, Demofllnni: open: clarum, Diopbiru, ùojibtmur: muguetai à? (Âslioîhq) Hop7rn ïsv x01) Kaja afæ du alan a? «ÉTÉ 5 Koch-0L3 (En TaÎç 72-95; ÂyeÎw-zrraw mû Mamlw ow Ü æ-owaipœrn épuça. Cicarani: indzguerunt Pompeju: a" Ccfizr , qaod zip-[e in commmtariixad Agrippa": 8 Mæcenatem commemoravit Cæfizr. 1 APPIAN. 1v. imam. Mg. 653) ÂÇEŒMEVW 667m , m 79 ) Kaja œeêù ÇEjTÊ, rnayus vqu yé- N-

201 COMMENTARII DE VITA 511A. i9; lima narrai 0 042, Ére àzmpwv, rçëxlzævreç cabanon [42349: u; 7kg76- rejov Eîâon, ànanâv à tin-mi? n (qui Kipling, Koa caçbv «1575 3ièmmav Év av du ZITÊ! -, aîamï QuAœfanëvz 7h? imbu, m3; wifi; (sa 707; TUOMNHMAEIN Commijfi) fine! pralin, max fi amenait ad oppofltumjîbi 6413m idem, coafimquc terga vienne, perficuti ctiam "fifi: potin jùnt, que illi romaniafuere mm Antonio: A 0412:" tu»: abfintc papa fimnium, 8 mmdinn caveau, utzpfifcrifturn reliqm t infuùi Conmmtariig. IDEM ILLrR. pag Ëv à; 707; THOMNHMAEI 75 âsurs ça TE KéraÉ, TE nmse rrbc. au) Eeflœçâ, maama reçar p31! 8 95», a? à ne) Hayc mv 55 «&an afin? une Cammmtarii :, ejurqui Augufiu: cagnominatu: e12, nib il antiquim de muni gmtrpnfinprum Icgi. Alfa»: quoqu: jliyriorum gavent, pram nm (Pannomorum) quam retüli, Romaniæparuifimibi affin» cjt : verum qui: eafit, baud intelligo. Non enim ahana: ra: Augujlu: fedpropriar y confnipfit, quemadmodum ab impm a deficimte: ad tribun redegit,.65 alia: ficb proprü: legibwbdegnm: balla fiaperavit: poflrcmo reliquat 0mm: quæficmmitan: Ahp um incalunt, barbera: bellitqfiuqu: nationupcr vimjàbds dit, qui: finizima Italiamfurtimprzdanmr - - dt Cæfir dugujtu: univerfiz adtftm &c. I Santon. Auq. cap. 2.. Et &Ganim Prætorem in oflicio fiiutationis tabulas dupli- - ces Vefte mâtas tcncntem fufpicatus gladium occulcrc: nec quicquam flàtim, ne aliud invenirctur, aurug inquirerc,. pauliô poli - par Ccnturioncs, 8c milites-raptum è tçllplmali ferwlcim in modum torfit; ac fatentem nihil, lusfit OCCldl, prius ocuhs ejus fila manu effosfis. Œem tamcn (cribit, 6 0ququ patito in 2mm: fibi, (onjebïumquc à [à in mjladiam, d inde urba interdiéïa dînai un:, mafflu go, val 14mm»: iyfidiüpniiflë. I IBID. 42. Ut tandemiannona convaluit, imptum [à a Mfiferibirl, frumen-z rationnpublicu in payerait»: abolmdi. quad arum un) caltant agrarum «film; neque ramperfcwrafl :, quia arum bah":, paf: in ambitiomm ": "fini. B b IB in.

202 AUGE 8T1 IB ID ch ludo: a aitfizo immine quater 5 pro alii: magijlratibu:., qui du]: fait, dut nanfil nant, ter 55 vicia., D10 XLIV. p. 2.58; x I i i V u N l b u i Ka, ; (9:; daignas (2&9;qu 7p 7roÀs rag: fait g; dfœxydç, a5; [45v uu7aç a 0167:1!)wa yegça, ryæbnov læ, a); Ê grigou relu-ra ÉBdawz xoflœ ). 5097m4 manquai. Iuhus Cæfàr legata aliis 8c populo hortos au Tibenmz vmum numos feftcrtios dari præccplr, ut 06tav1u51pfc fcnbit, centum ô: Vlglnti,ut ahi trecentcnos. IBID. 62. Cum hac etiam (Scribonia)divortium feeit, [mie-fia, ut fêtibit, marumperverfitatcm ejui. 13m. 74. lpfè feribit, invita-(k fi quandam, in :14qu villa manant, qui finalistor film olim faillit. - SEvaus ad illud vu I. Æneid. Regina in mediir, 55:; ad v Aucusrus in CommemorationÎe V1TÆfilÆ refert, Antoniumjufiif- " f6, ut lcgiones fuæ apud Clcopatram cxcubarent, ejufquc mimât lu u parcrcnt. PLINIus lib. z. Hijl. cap. 7. D. Auguftus lævum prodidit fibi calccum h) præpoficrc induâum, quo die [éditione militari prope affiiâus c. ï PLuTARCHus ANIomo p43. 92;.. si; (2,675; (même à ZeBœçôç) à ToÎç ithomnh MAzf ;- (PE, 75v &va Tivôç âme bifide a 05:;er me 7rçô 771; Ut w" in commentarii: ipfiprodidit Gejkr, qvum a latum tuidam cju: arnica fiziflè: jomnium, recepitfc ante tonflibîum. - b Il) Svetonîus Augnflo cap. 92. dufpitin qmdam 39":". pro urtiflïmi: objem454 I; "tu: [[61 caltera perperam, arfi ngflcrpn [d un indmtrrnr, ut dinar. IDEM

203 COMMENTARII DE mm 311A. 19;., IDEM Amomo p.945- KwI "mec; "à, a? ansés; s ya yan a revraamïmïæv, êaeaæcau 33 relaxa.- mu vim à; aéra; à, 576-4,; KwCag. In pu na ad Aâlum amphi: quina": miam "maya Mm: capta "cranta, «up a tradidit Cajun ID. Bruno] T3: pair Arrzbuov, 75 51er sic rçâaaaâto, rai; à? doublai; fi 162m refis-rira? I raran-awar Mafia 57m miro gagman div, JAN sixaçôv 4:tu ErQ, hic-4570? à 7 071;.THOMNHMAEIN appeau. Antonia»: tr. legato: invitavit ad racanailiatianam, circumfitfiqua Urbi marcha, Con tala: tu»: accapit Dix dam adalajèan: 69 vigofimum armant agam, a; in Commantarii: rendit. i IDEM. IN BRuTo p Km) Kaëa ae [aëv, ai; abri; 707; ÎH OMNH MAËIN ; 7:5: ci- Mv 111:5; Ae rœy x plaignis x49 67m idovî& Nm: xeaeu a aav âne-5m, Raina; au; usteàs êv étain? zaiçaxêv. eçsæa e,um,oèv draicxapuogsïç. A: 043, a: ipfi: in Commmtarii: prodidit, quum quidam amiau: aju: M. Artariu: vifiarmn informa vidzflèt, qua fi jubaratfiaada ra Eifaaaflara ex aa- - 11m, pauma ara: exportatu:fuarat. Similia de hoc M. Artorii, Medici fomm o quad ante pugnam in caflris ad Philippos contra Casfium 8c Brutum incundam fomniavit, refcrunt Vellcjusüb.z. c.71. Valcrius Max. lib. 7. c. I. Dio XLVII. p.351. Tcrtullianus de anima c. 46. Laâantius lib. 2. c. 7. 8:0. IDEM MARCELLO pag.316. «labarum»: juan]: (Marquant Carmliu: N470: 8 i alaria: Maxima: m- mariaprodidara: AîBiQn JE à min-cap b 25844:3; uapua9 rîvoq Tri: Maïa" 793; 13v 023v épina-w, 7406m4 Aaperçâç. Livia: E5 Cafir Augujlu: *) daman: adfiliurn aman: 8 datura mgnifiaafumn, aufiararfunr. IDEM pag Armibakrn Marcellin, a: Paiybiw aubier afl, mfarrrabquidamfudir, fadinviüarn qpparat 4:13an wqaeparrnanfifl a. mué; JE A1819:, KGdG Œfl au) xénon f, 75v Wmüv w? 84mm lâbqêrriçcbopcv. 577d; mac fautif 2. V am y ) PIC-tait hoc Apgufln trad": orationetdiéh in Marcellinepoti: timbre.

204 39a AUGUSTI I Num. XV. lira Maquilleur 75v mir AvaBq. piégea, payai Aryv JË cabra: garda Mania. intima. Na: Livia, Cafiri, Carrulia Nqiatiêfintcr Gram: Ray 3.54 en. dimw,ficfilmfugatumqac aliquatpugni: à Marcelle Aurlibali: examina : fidpa. un: profanant illa affama adjicmmarrr. D10 lib.anr.pag Emmaôaa J? a; ywni 7;; Katia-ace: Tiare: KAacâÆov Agiter mec-na. :5 abria ê Kafka? dufàera, 1 53 favrçi grenier: « si; ri Tao.. immun; Madauç, on, Koch-a; ira-www» Alkfgt a? émâ rivaux? 72711;le Ne çæw 1 97 Turf: ÆWEJNKÉ. Lina cum Cæfàrc agens, Claudium Drufum Neronem pepcrlt, cum ne Cæfar tollcns, patri Êpfius (Tiberii Drufo Nerom) mifit, ac i ipfum in Commentuios nos ira remua Caficr filialurn qacmfua Conjax Liviapcpcric, Nerariipam "raidit. hmm: VALERIANDS Lib. n. dertmciica cap. 18., Ad caligines oculorum 8c ad vida vçtuflifiima, 5C ad fcabrîradines 8c obfcuritatcm, 8c ad cos qui jam propè nihil vident, 8: quibus medicamcntorum præfidia nulla invcniri pedum. Hoc remedium expertum ufitabis, 8c efficies ut vidcant clarimmc, fine omni vetuflo vitio. Pi cris aibi denarios duos, croci duos, balfimi duos, fellis vituli en vulturis five puni pu gnacis duos. mellis Attici uncias duas,i vini vcten s boni cyathos tres, fucci [baniculi unum, 8c ira compones. Piper ô: crocum tores diligentiefime, ut bene leva fit, deinde yinuxjn admifccbis 8c fuccum fumi- culi pet partes dimidias. 8c quicquid fuppraverit itemm fauchas: qvum ira fececis, itcrum tel-es bene, deinde fi quid vini aut fucci fiipcraverit, adjicies 8C tercs diutiflîme, qvumque tomm medicamentum tritum 8c levigatum fuerit ut collyrium, oportct r tranfponi illud in pyxide Cypçina, &repofirum Imams que volueris uti, ex eo unges ô: inventes en": potentiflimum remedium, un multi lumibus de obfcuritate reflituti flint; Hæc compo ltîo ex commentariis Cæfaris Augufti defiripta en, qua 8: libentifiîme utebatur, a: omnibus illum laudabat. Si cui autem. une: en": vidcatur, collyrium lem: admiêeat, a; non nocebit. I sa».

205 COMMENTAKII. a 197 Scmomus LARGus Sial. 31. Ben: facitôc hoc mediaanpeptum (ad alpebras pemngendas) uo Auguflus ufos cil:. 8c rcclplt hæc: uminis fil fi Pond. XI. lhuris candidi P. X. Aloès P. XV. Croci P. XV. Opii P. Il. Gallæ P. X. Rofæ foliorum.aridorum P. X. Plantaginis Succivcl fcminis P. X.Vino Palerno teçuntur: cgum levia faéta faut 8c,fpiffitudincm mellis habent, adj1c1çur pa fèxtarius au: hemina, aut tarti)!» commifcetur. Repomtur vafè [tagnco vol argenteo. IDEM 8:62. :77. l Antidotus Marciani Medici, cui quia.nihil declt, «M a. dieitur Græcc, id. cit perfeâa. Facit ad omnia vitia ad quæ fuperiorcs antidoti omnes. Hoc Au ufto Cæiàri com onebatura Cinnalmi P. VllI.Amom1 P. V1. C æ ni ræ P. XX. Croci P. XVI. Schœni P. V. Thuris P. V. Pi cris al i P. Il. Myrrhæ P. X. Piperislongi P. X. Nardi Indicæ. X. S. Nardi Celticæ P. XVI. Rofæ aridæ P. V1. Coflialbi P. duum. Opobalfami P. llli. Laferis Cyrcnaici, viétoriati pondue. vol SyriaciP. I. Stœchados P. V1. Gentiane: P. V. Irifolu acuçi rad. P. [Ill.vel ejusdem Sam. P. il]; Scordii P. X.Poll1 P. V. Afin-1&1]. Acori P.Ill.Phu P. III. Mify P. Il. Diâamni P. X11. Ammoniaci guttæ P. trium. A garici P. duum fe- I mis. Balfàml flamants grapa P. il]. Petrofelini P. V1. &viâoriati..rutæ filvaticæ P. HI. ferme. Fœniculifeminis P. trium femis.dauci Crotici P. 11H. Anefi P. duum.cumini Æthiopici P. duum. Rapæ feminis P. V. 8c viâoriati. Napi fiivatici Ièminis P. trium.anatis fœrninæ recentis P. Il. Anatis maièuli flinguinis aridi Pond. HI. Hœdi malèuli fanguinis aridi P. IlI. Tefiudmis marinæ (in) liois aridi P. V1. Ramis. Anfèria malèuli l anguinis aridi P. HI. Mal l8 Attici quad fans erit. Faut ad omnia. Amusjus de barba? c. mafia: ait. ubi de barba Bajih ca. Hac utebatur Imp. Auguftus. Stomachi dolorem compei cit. nec jecoris audiælems nec rcnum nec cordis doloribus lobnoxxum elfe finit 8Ce.. v 3b a XVI.

206 93 AUGUSTI. Nùm.XVI. XVI. LEGES, CONSTITUTIONES 8cc. HonA nus Lib. 1V. Oda 15. de AUGUm: - 4V - Ordincm Rcëtmn evaganti frenalicentiæ lnjecit, cmovitque culpas, Et veteres revocavn artcs.. Non qui profundum Danubium bibunt, M4514 rumpcnt Mignon Getæ Non Seres, infidivc Perfæ, Non Tanaim propc fiumén ont Dro lib. L1v.pag imcpurépcèm à? 70:27:», ÆagSEv Hæc cum decreviffcnt, con- Te min-a d une) «9:2 vopaûerâv, 3m tenderunt ab ipfo ut emcndaret gamma, ââiev, x9!) râç NOMOTE omnia fuo arbitrio, ac LEGES 7âçygaçûqa-am vxç 67 aimâa ïr o ï-. uaszvcflct ferret, casque Au- ):TOTE ! argon !, à USTAS ab c0 a pellarunt, ô: Épye vm «on a pw a-oq 50mm obtempcraturos cillis, jurarcj) voluerunt; 1.Léx Julia, MAJESIATIS. De qua Lib. IV. Inflit.tit.ult.5. 3.Lib. XLVIII. Di cfior. tir. 4. col- lato Cod. Juftinianeo lib. 1X. tir. 7. 8C 3. Ju lus Paulusüb. V. fentcntiar. tif E recemioribus Francifcus Balduinus,Parifl AntoniusContins, Spiræ H Hicronymus Gigas ibid a. 8c in traâatu traâatuum tomo XI. &Scipio Gentilislib. LdeConjuœrionibus,Hanov Albericus Gentilis, Hanov Antonius de Feloa a, Pampilonenfis, Pinciæ : Sac. Gonhofredi difcur us hifioricus, Gcncv Diflërtatio Eliæ Rhcwaldi. Bafil ôte. 7.. Lex de PRÆSIDIBUS PROVINCIARUM. DÎO lib. LIN. p t xêim æ mîaw 5,14052); êvapfaq ere Êq, H33 legs ad omnes ex æquo Provmcmrum Admlmfiratorcs wifi: la t il) «au Dio hammam hoc ci: à Augufio ranima».

207 - LEGES. - i 199 jumt,.ne que»: daîtflum mih mm agermi, neptunium et" mm qua conflitum gram, carguent, Scrutin, Imperatàriwc inju u. Gui [14cm- I for puffin (En, i: utjhztim ex Provlnçia ubi":, a: ne in "dénuda domuni taupin tmm, fid intra 1min: mmfim Mm reverttrflur. tu» A! vu-, PLlNlus 1: Epili. sa.. Sequutum cil: deinde ediâqm Divi Agi guai, quo permifit minores magiitratus ab annis duobus 8c Viginçicepere Capital Legis Pompejæ tum edictum Augufh, llttctls fubjem. il» * 4* n IDEM l un. lib. x. EpIÏÏJ... Recitatur apud me ediétum quad dicebatur Divi.Auguiti, ad Anniam pertinens. I. a. Lex Julia PECULATIJS, a: DE saecbilegus. Poli. legem latam à Julio Cæiâre. Juin Pauli fententiar. lib. V. tit Lib.XLvm.Digeri. rit. n. Cod. Lib. 1x. rit [affin Lib. 1v. tic V ** ult Bafiliea T. V1. p fq. 7, 4. Lex Julia REPETUNDARUM. -. Poli legem à L.Pifone& Julia Cæfàre lamai, (de qua-aptonius A11- guitinus T. z. thefàuri Grævmm, Cu;ac1us Obferv. V V8. 9.) - Julius Paulus fententiar. lib. V.tit. :8.,.., DigcftorJib. XLVlH. tir. 11. Cod. Lib. 1X. tu. 27. Inflit. lib. 1V rit. des 11., Bamica T-Il- p T. V1. p. 761.feq. T.VII. p. Il. Lex DE RESlDLIlS. Injiit. 1: tir. ulr. 5 I Lex DE AMBITU. Inter leges de integro Iàncitas ab Augufto hæc memoratur à fivetonio c. 34. Vide fis ô: DionemLib.LIV. p. 531., 8c Juliuip Paulum lib. V, fententiar. c. se. n D1-

208 zoo I. Aucun! Num. xvr. Digei t. lib. XLVlll. tir. i4. delege Julia Ambitus. Cod. lib.lx.tit- 26. Infini. iib.iv.tit.ult E recentioribus Mcntetus Keiwig lib. de ambitu antique 8c hodi«ciao p. s4 (il. Bremæ i i 6. Legis Juliæ THEATRALIS emendatio. Svetonius cap. 4o. -, k a a a: N: quis Senator vcl Sanatoris filins gladiatorio munere depugnarct. D10 p Lex AUGUSTI DE JUDICIIS, five PUBLICO- Svetonius.. 2 RUM Augufio JUDICIORUM. c. 32.., Poil: loges Pampejdm, liardât»: 8: filin» de quibus Afconius Pedianus 8c viridoëti ad Ciceronis Pilippicain 1. cap. 8. &Caroius v Sigonius lib. l de antiquo jure CiVium Rom. cap. i 8. d régi 71-86va Î fifi. Bafilica TJI. p Si quis tous vel acculâtor domum judicis ingrediatur, perle cm Juliam Judiciariam in legem ambitus comminit, id e aurcorum centum fiièo infcrrc jubetur. lib. XLVIII. Digefl. tit. i4; lib. 1. Le e ulia judiciorum publicorum id. XXII. tir Lex Julia Îu iciorum. D. lib. Ktit.2..leg. 1.. Ad eandem lcgem refert Antonius Auguftinus locum lib. IV. ngcflor. tir Ex ediâo Au gui ti trium dierum feriæ Saturnalibus acidifias. tcfl c Macrobio lib. 1. Satuml. c. Io. - Antiquitus confiitutum erat ut cirent qui jura publiceinterpijetarentur: quibus âcæfarc jus refpondcndi datum en, (au Jurisconfulti appellabantur, quorum omnium fententiæ pp!- niones eam auétoritatcm tenebant, ut Judici recedcre a. refponfis corum non liceret. Inflitut. lib. I. m. z. s Lex IllLlA DE SUMTIBIJS. V Svetonius A u fibcap.34. Lige: ramifiait,equadamexintegrç fait. xir, ut uiggmflam. ù Adcundus Geiliuslib.z.c.1.4. Mentio 8C apud acitum m. 5;.Aiiiial. 9. DE

209 9. DE MANUMISSlONIBUS..LEGES Manumittendi modum terminait; tette Svetonio c404 Confus Dionem LV. pag ac Paulum Maximum 8c Antonium Auguitinum ubi delegc FufiaiCaninia a: egeælia Sentia. D.LhrifiianiThomafii diflïde impedimentis manumillionis Hale: Digeftor. lib. XL. tît i4. Impmmr cum firman: manumittit, m vindiéîàm impartit, [cd tumvoluit,fit1i6:ri1 qui manumittizur, les: Augujii. Et tu I. Apud Pmfié fum Ægypti puffin» firvum manumittm ex Conflitutionc Divi Augujii. Et tic Auguflwdixit (fi materôcfilius delibertate liti am) ante de maire confine. a m:n,fic dei» dcfiliocognofci. Videôc 0d. Lib. VILtit. 11.Baiiica T. V1. pag Io. DE CESSIONE BOINORUM. Cod. Theodofi lib. 1V. tir. 19. Qgibam : ex kg: julia mien Muni. Ba..- filica T.li.pa.636. Lib. Vil. Codicis Juüiiijanei rit. 71. l. 4.. Legi: 3141:3: de oui: udmdù imafia um ôte. Vide Alciatum lib. z. l parerg. cap DE FIDEI COMMISSqlS. Divas Auguflus primus, fèmel iteçumque gracia perfonarum motus,- vel quia pet irfius Salutem rogarus quis diccretui-, au: 0b infignem perfi iam, juflic Coniulibus autoritatem [uam. ( fidei commiilis) interponcrc. Lib km. rit Et quia prima fideieommiirorum eunabula a fide heredum pencnt, 8: tam nomen uam fubitantiam acceperunt, ideo Dio vus Auguflus ad nec: iatcm juris ca retraxii. id LEGIS RHODIÆ Confirmatio.. Antonin: Imp. apud Valujium imam lib. XI V. Digzjlor. rit. 2. de kg; RI) i I. 9. égaux. fini [du n? agio-us MW. à à?. Ego quidem MundiDominus. wifi ri]; Samba-9;; 75 yâpç 75v Lex veto maris lege Rhodia- Texan m1;, à se rum nauticajudicetur, ubi nul. la; fieri-afin ivafliînqvéum. la! noitraruin legum ci adver-. * c A a T511

210 m "! i Num. XVI. n ira à;.6675 a; à 9fl0 7œ7ÊUVAU- fatum Hoc ipfiim quoquc diygçg» inane. vmnflîmus Auguiius fanant. la. Lex iulia DE DELICTIS, a: uidem DE ADUL- A mans Er-SIu o.. Sueton. Aug. c [ex de Mazarin. Horatius IV Nulli : polluitur :4an donna [lupin in: 65 la maculofum cdomuit nef" ôte. De eadem lege revocata pet Domitianum Martialis V1. 7. juifs hxpopuh : ex que, Faufiine, renard 94 digue invar: dama: jufla pudicitia ôte. i Julius Paulus lib. a. i enteiitiar. tic c ibi amplifiius Anton. Schultingius. J Codex Lufiinianeus libjx. rit. 1X. Initie Lib.IV. tit.ult.5.4.digeit; Li.XLVIIl.tir.5. o I Bafiücii T. Il. p T. V1. p s Mie): Julia de adulteriis. quæ adulterii damnatam teilem produci vei dicere teüimonium vetat. lib. XXVIII. Digejt. m, 1. l s. 6. f Julius Paulus iib. a. (émeut. rit. 19. Si 0:1:ngth contra interdigital duxerit, renifla mulieri juri: errer:, ip c pima»: adulkrii Iegi: 3141i: patin", mm nia»: diffa. Idem tir kg: juif: de adaltcnï: u- vctur, ne dotal; alia»: marina invita uxor: alienct. Addc lib. xxm. Dæefi. mg. DE FUNDO DOTALI. 8c Inititutc. lib. 2. des. Bai ica Tom. 1V. zig o V1. gag.. n. Liber Salvii filmai e dotali prædio intercidit. DE - TÉL! SERVO vide Bafilica T. 4. p Julia qua rerum dotalium alienatio prohiberur. id. T. 4. p E recentioribus adeundi Antonius Auguftinus de lcgi bus Roux. T4. tbefiiuri Græv. p fq. - Cujacius lib. XXI. Obf crvatt. c Barnabas Briiîonius ad legcm Juliam de adulteriis. 14. DE PUDICiIiA. fusion. c. 34. Codex Jufiiniam, Digit a. 6:

211 LEGES. in; k 15. Lex Julia DE V1 PUBLICA ET PRIVATA. Lib. 1V. Infiit.tit : tir. ms. s. Digcftor. lib.. XLVIII. tit. 6. 8C 7.Cod. Lib. 1X. tir Juliuç Paulus lib. V. fientençiar. tir b Bafilxca T. Il. p T. VI. p " , 442.5g E recentlonbusantomus Au gu ftp. 1 z 2 z.fq.lndov. a Schwartzenau commentar. ad tir. Cod. de v1 pub]. 8: privata,ingol[t De jure virgarum five eoërcitione in hiflioncs magifh-atibus aflcmta ab Augufto, viri dom ad Suctonium c. 45. Tacitum hb. r. Anna]. c DE ŒÆSTIONIBUS. EdiCtum D. Auguflzi, quod ropofuit Vibio Avito a: L. Aponiano COSS. k) m hune m0 um cxflat: ngfh mml ) neque [:de in mimi:ij 85 effana dtfidernn debere arbitrer, ê! cum upitalia ê! a- trociara male in non aliter explarari U invefligari palliant., quêta pu [morumjmjliomr. «a: ad requircndam atrium» oxyli- Im,ü b mducmfza. Lib. XLVlIl.Digefl.tit Lexjulia 8c ab hac inxpluribus diverlà Papia Poppzà, v DE MARITANDlS ORDINIBUS. Sveton:Au fic c. 4..fèql.. Dio LlV.pag.5;I.fq.LV.p.549. &LVL p.573. cq. Ba dica.vi. p n b Banc celebrauffimam Legem ex anti uis JConfiJltis illum-avenu: quorum fola fragmanta in Pan cals cxflant ratafia: clam»: a llbris XX. "in: Mmficianu: libris V1. U1 14: Man-alla: libris ; I o,vl.îz 6 4qu ibris XV. nomma: Ulp anm ibris XX. 3:41:34: PauIm hbris X. at ne fi Gvil. Gronum audimus ctiam 0&4- manu: nec non Cd a: libro Di eflorum XXX. feq. Ex recentioribuâ poflf prfium cxcur u (lad Tacitilll. Anna]. 11mm-, un: Augujiimtm de chibus Rom. 8c Lapin»: Tarrmtiumad calccm Horatii p. 75g. qu. fingularibusquc commentariis Immifcum Balduinum, 30mm»: de Partit: à! Ramefium de] Manzana: arque A Cc z Ennui. k) A.u.c. 76:. I) DE; ipôardisç Eguflrmu graéi Io7g in 51;) «in: UiroGe vweëfs t ai raflas nec- «in sa yûsâeq. Schoha Bafillcoro Lib. LX.T. 7. p. au.

212 m, E b AUGUSTI Num.XVI. Bar-ML. Brzïflîmium de jure Cbnnubiorum, Ferdinandum Paz He numero libcrorum cxcufàntc à muneribus publicis, ô: Vermnium Maurum de jurclibcrorum, prioribusquc accuratiorcm 34- cobum Golbafiedum in fontibus Juris Çivilis. Gencv Diligcntisfime atquc divite etpditioms apparatu biftoriam legis cxpofuit, fragmenta m) digesfiti&cap1ta fingula doétc interctatus en: !) Heinecciut m Commentario ad legemjuîam &Pa iam Poppæam Amfi ex quo biftoriam illius le is htonologico ordiuc p. 51. fuccincte traditarn mutuafi lccat:.,- A. V. C. laccxxxvx. Cn. Cornclio 8: P. Cornclio Lentu Îo. Con: Auguflus de LEGE JULIA fercnda ad Scnatum retulit, 8: æ- grc obtinuit 8C. cujus Horatius n) in Carmine [èculariifacit mennonem. A. V.C.laccxxxv1 x. C. Furnio 8: C. Silano Con: ante mefl cm Iudi 6 fæculares faâi,.quo tcmporc nondum perlas: fuetatlcxjulia, fcd jam mm. utividctur. promulgata. I «Sub fincm hujus anni rogata lex. [cd antiquata. A. V. C. loccwn. Scxto Ælio Cato &C. SentioSatumino, Coi]; perfcrtur lex Julia, fed dctraâa parte pœuarum, mais præmiis, 8: vacanone data triennü. â A.V. C. DCCLX. ŒCæcilio Mctcllo Cretico Silano, 8: A. Licinio Nerva Süiano Coflî nova biennii vacatio data en, circuma- A. V. âo C. laceur! priore x. Q-Sulpitio triennio. Camçrino &C.Poppæo. ;» Sabine 600: cquites abrogationcm legis. incante anno, &uftra urgent, Augufius denuo anni vacationcmlconccdit..* I0 Sub fincm anni M. Papio Mutilo Œhpmo Secundo Coi]: fuff eâis, fenur lcx PAPIA POPPÆA NE UXOR PRO MARITO.». EdiCto Augufli interdifium ne fœminæ pro vin? fuis intercalercnt. Hgtfl.1ib. XVI. rit. 1. ad mm 1 :ij I. z. Confcr Bafilica T. 3. p. 54D m - o m) Gothofiedu: capita XXVlll. Hcîneccius p ,1Capinxuv. a) je. Maman in vira Bontiip. 317.

213 z LEGES. 2.0; 19. Lex JULlA DE ANNONA. Diolib. LlV Dl. citer. lib. LV111. tir. n. lnflitjibjv. rit. fins 1:2 Ba ilica T. Vll. p : p, 549. E recentioribus, Jo. Henrlcus Bocclerus diit. de amena fiib lmpp. Romanis, Argentan , 2.0. Lex Julia DE TESTAMENTIS. 3:41:34: Paula: Lib. 5. fintmtitr. rit. 4.. B. dainflitufim Filiusîfamilias fi militer, ut bandant paganus nominatim n. à patte Io. au: berce Il Ëribi aut exheredari deber: jamkfublato ediôto Divi Augufti, que cautum fuel-ait ne pater jiiium militent «bander. 1 infinitum Imp. Inflitutianuin flib. a... m. 12. fr. quibu: non c l :1? permzflum face" Tejlammtum. ngd quidem jus initié tantum militantibus-datum efl, o) tain ex auâoritate D. Augulti, quam Neronis, nec non Optinl lmperatoris Trajan i: poitea veto fubfitriptione D. Hadriam e- tiam dimisfis à militia, id en: vetoranis. concclrum ell... Ulpianu: tir. XX. de Talammti: n. Io.. Films familiæ teftamentum faccre non oteflt, quoniam nihil fi:- um habet ut teûari de eo posfit. cd D. Aulguflzus 8: Marcus conflituit ut filius familiæ miles. de co beau 10, quod m ca-.firis adquifivit, tcfiamenium facere posfit... - De pre Codxcillorum, fuafu Trebatü pet Augultum fanaito Vide De vicefima Inflitut. hereditatum lib. Dio LV. a. p rit. Cuiacius 2 5. Obfèrvatt. p. V : X] Salmafiüs de modo ufurar. c.19. Antonius Schultmgms Mir-Julian: Paulum lib. 1V. (Entendu. rit. a: 8: Petrus. Burmannus de veaigalibus Populi Rom. capite X1. 2L DE TUTORIBUS. Inflimn. lib. I: tir. 20. Valefius ad excerpta Peirefc. p. 61..,. Cc a v 22v. o.) jaune]. va n.

214 2.06 meus-n Num.xv1.xvu. 2;. DE DEPORTATIONE. Dio Lib. LV1. p CONSTITUTIONES MILITARES. FL. VEGEÏIUS Lili. I. de ra militari c. 8. Hæc necesfitas compulitevoluds auâoribus, ca mein hoc opufèulo fidelisfime clicere, A uæ Cato illc Cenforius de difciplina militari feripfit: quæ ornelius Celfus, quæ Frontinus perftringendn duxerunt, quæ Paternus dili entisfimus juris militaris allertor in libros redegit: quæ A11 USTI 8C TrajaniHadrianique conflitutionibus cauta funt.. MACER lib. I. de ra militari. (lib. XLIX.Digejl. rit. [6.1. I 2.) Il! difciplina Augulli ira cavetur : Etflfcia, fabrililzu: aperüu: exercerai milite: non efle alicnum : vcrear rumen, fi »: permfcra 41ml in u nm meum aut tuum fiat, ne modm in m r: non ndbilwrur, qui mihijiz tolerandur. xvn. DESCRIPTIO ORBIS TERRARUM. PLINms cap. 2. Agrippam quidem in rama Viri diligemia. præterquc inhoc oper e cura, Orbem cum vterrarum fpeâandum propofitums elle: erraflë quis credat, 8: cum eo Divum Au gultum. ls namguecomplcxam cum p) porticum ex deüinatione 8: commenrarlls M. A-r grippæ à forore ejus inchoatam peregit. i ltinerarii Fra mentum fub ANTONlNI P11 nomine editum cum Æ: ico à Jofia Simlero Bafil ; a Divus Augul tus quamvis totum terrarum 01 me refilé dinferit, ubi ait,4 Orbi: tata: dividitzlr inpnrte: un, Euræm) dfiicam E5 Aflam, que farè e11 dupla ad quamlilvet duarum : in defcrlptione têt-me?! locorum Orbis multa memoratu digna filuit, quæye in page; ms itineribus oppida 8: urbcs occurrant, quæmaxxme tum mzlm us,. 7 v. 0,. - V mm. l L.. p) "a kg. "On Min. arma: enim adorbcm terramm. Idem Plî nius in Indice fenptorum qnlbus ad librum quartum cl! ufus, Agrippamquoquc &DÎYum Auâlï- Hum commcmoxat..

215 DESCRIPTIO onms TERRARUM. 3.5, tum peregrinamibus, mm hifloricis non parum proficiunt, neglexn. Ea nos fuo nunc ordme percurrcre lnltituimus. PLqus lib. unmpfz. w in re præfari neceflè en:, auâorem nos Divum Augufium fècuturos, defcriptioncmque ab eo faétam ltaliæ totiusin regiones XI. fed ordineeo qui littorum traétu flet, urbium quidem vicinîtates orationc urique paæpxjopera [ërvari non poire: itaque interiori in parte digelh onem in lugeras cjusdem nos fecuturos, co-f loniarum mentione fr gnata quas illc in eo prodidit numero. I D EM ibid. ubi de on ligullim: Hæc regio ex defèriptioneaugufti, nonaefi - - Adncâitur faptimo, in qua Hetruria cit. - -.Navigatio àcircejis duodeoétoginta millia paftuum pater..reglo ca a Tiberilm m Italiæ Fenatur, ex defèriptioue Augufii. Cap. Xl. Opido Metaponto,. renia Italiæ regio finitur - - Strunda regio amplexa Hirpinos, Calabriam, Apuliam, Salenginos. - -i mp. la. Sequitur regio quarra, gentiurn vel forçifllmarum ltaliæ, Ferentanorum 8:c. - - Cap. 13. glairant regio chenum eft - - Cap. 14. Sacra regio Urnbriam com lexa - - Cap. 1;. 054m te io determinatür Arimino, Pa o, Apennino. - Cap ranspadana appellatur ab eo regio undm ma. - - Cap. 18. Decima Adriatico mari appofita. n Inn; lib. v1. «p.27. A..- Hoc in loco (Chance apido Pcrjia final intima) genitum cm: Dîonyfium, terrarum orbis litus recentillimum auâorem confiai; quem ad commentanda omuia in Orientem præmifit Divus Auguâlullus, ituro in Armeniam ad Partbicas Arabicasque res majore Io. (Cajo.) * - Sunna lib. m1211; 177. d Je infime-â; KaûGzç (du) Paum- Auguflçus. Cæfàr in quatuor cumin) raz-gaz? liman 785 p.3: K0:- partes ) Galliam divifit. ira ut au: 7:7; NaçBævîrzÆ: Examine a - Celtas arbonenfi provinciæ a:--.arécanév, Anôimvâç 3 50"19: uj- tribueret, Aquitaine: coadghn nm a) me Çiyifioncm l tglcmnug [estima

216 203 - AUGUSTI Hum. XVII. 1&8. rentrés"an 0 ê7eamçœxcéâe- quos Julius Cælàr r) elle parcme. 59m 75v pas-mir) TE Fafxvaï (a; retur, usque gentes alias quatu- Tâ A5058: 71 91"06ng.vsyaMÉvwv- ordecim adderet lutta Gamm- T iu Je Aozaàv œàaîv 31:64:, 71a) [uëv nam8:ligerimhabitantes: Re- Aauyâévqu Tfoo ùlfld E page. p 751v liquumin duas partes tribueret, d un (4535i! 73 (Faim, 7M de Ton; unam Lugduno adiungens us- Be Ayalç. que ad fupcriora Rheni, merem Belgis. [s I D0 Ru s libro V. Origg. mp. 36. Æra fingulorum annorum conflituta eft à Cæfàre Augullo. - quando primum Cenfum exegit, aqromanum Orbem defèripfit. Diâa autem Æra ex eo, quod omms Orbis æs reddere profeltur cil Republicæ. Æ T H l Cu s Proæmia Cafmograpbx t. ltaque Julius Cæfàr biffextilis rationis inventor, divinis humanisque rebus fingula ter inflruûus, cum confulatus fui fafces crigeret, ex fènatus c0 ulto cenfuir. omnem orbcm jam Romani nominis admetiri pet prudentisfimos viros, 8: omni Philofi)- phiæ munere dccoratos. Ergo à Julio Cælârc 8: M. Antonio C08 S. orbis terrarum rmetin cœpit. id el c, à confulatu fuprafcripto usque ad confulatum Au ulli tertium 8: Crasfi, annis XXI. menfibus V. diebus Vllll. enodoto omnis Oriens dimenfus cil, ficut inferius demonlh-atur. A confulatu item julii Cæfiaris 8: M. Antonii usque in confulatum Augufti dccimum annis XXIX. menfibus V111. diebus x.â Theodoto feptentriqnalis pars dimenfa eft, ut cvidenter oflenditur.. A confularu fimlliter Julii Cæfaris us ue in confulatum Saturni 8: Cinnæ à Polyclito meridiana pars aimenfà cit annis xxx1 Lmenfe x. diebus lieur definita monflratur. Ac fic omnis orbis terræintra annos xxxu. à dimenforibus peragratus eft. 8: de omni ejus contxnentia perlacum cil ad Senatum. Ḍ10 r) Caïn; lib. 1. de belle Gallien cap. l. d airain à Gamin faire ad tyranu ava-th (5 un: paf-mu muai "a ad affinât» reniait, flafla! in!" un. o [un coli: srflutriuu.

217 DESCRIPTIO ORBIS TERRARUM. 269 Ev 3 : : : 1e «ZA- M une; :4050 sergés, 3 (rima-51(- v v 4 8 ui; rôv Te; Ay 4 qu p ) au; draygçdç ë créna-e. Ev Ï 13v Énâva. t yiyn ro, "Anu- on Lib. L111. p.496. ad A. U. C Tunc 8: cætera pro more fecxt, 8: (Cenfor cum Agrippa) cenfum peregit. IDEM Lib.LIV.pag.,-45. ad A.U.c. 743; YSÇQ abreyqçaîç Te à)! inanimaro,, navra. rez riz-amarra et, na.- 9areg au; 2919km, drayeyxpaï pa&. mon: J? dranyàç 75v à 7:1? initia: narcmévræv tu; lui flafla) m a: puçzéolm t) écria 1:51:17p!- mv ironie-ara. T9; yak: clos-mage:- eaç, ré; r: 52a» 7:7: iramae; flâna; a ): évaynuo-ev choyai 40941,, deintç paf "(dubitatif r: mnge vne. q Kari Lira-maye q 362ng à; Ti- flçov m0 u) 10,16", civâwœrov : l l effarante; :7: T3 ré).&u 75v, da ywâîv à rag? N a) 75E :449er naja-w agon- S era. x).ccnfum egit Augultus. emnia ue bona fua, perinde ac fie et privatüs homo. profeiï fus defcripfit. IDEM Lib. LV. la ad AU. C lpi e recenfionem eerum qui in ltalia habitarent, ac ad ducenta fefiertia pofiiderent, inivit: auperioribus ac iis qui extra fidiam celerent ad cenfum non ceaâis, veritus ne quid turbarum datent. 1d ne cenfer facere videretur, cujus rei cauffa fupraame efiindicata. ad finem cenfus cum ludrale facrum faceret, proconfulare lmperium propofüit. Die Lib. LUI. m. in. ad A. U. c. 7:7. Poflquam ami: in 64154:, Eç JE J!) Talc ramrla; » - a au!) «575v tu; dmywaiç êraziræ- Gallarnm agenda cenfin, vitaqu: il v a En!. TU 1 : raàrm aw duxa a-pujfl- I Ray. farinade aliquid tempori: ex mixa. Epitome Livii lib. cxxxw. D d - aux. a) le: legendum pro JÆoyeaÇa ç. - Vide Grotium ad Luc.ll.r. t) Subintellige Spa: au. u) Die p. ni. C. ubi enfuis perpetuinomen reculade Augnflumannotat. à. x) Ut non Ceuforis. fed Procenfularîs lmperfi auaeri tate illum Ccnfum extra Urbem feeifl e videretur. Cenferlllullrem VirumEzcch.Spanhemîum de ufu nu. mifmatum To, Il. pas. 47:,

218 ne AUGUSTI I Num. KV". Cam Auguflm Convertit"): Narbonc agent, anfu: à tribu: Gallü:, qua: puer Cafar «menin, affin. Et Lib. ngxv1 l. Tumultgu qui ab tarifia): manu: in Gallia mat, compofitm. Menug ejusdcm rei, apud Tacitum Anna]. 1.3 I. &ll.6. 8: [notationeclaudu lmp.apudgruterum p. DlLlnfèript. Divinus feriptor Lu CAS Cap. Il. 3525M): y) mugi Katia-a.- Publicatum a]? durent»: à Enfin 9e: A uya ça, dnqwsærau mî- Auguflojubmnqhiuniwrjùmûrbm, au aiupe mv. z) «En; idnyeg- (Romanum.)Primu:ibichfwa)qu Ç»; recuira êyc vrra iyeuove von Êd Imperium germa innîyria Çyrmio 75:; 203,105; Kupnvis. a) iraçs uoflo mugit. flaque 0mm adibamfuam mûre; drayçdcpeâaf, E W à; quixque civitatem, nomen Mi fia")! du) ÉÂYM www. h profifl-uml. L E q 1) Befflho ", rçoçdypaw. A3013 XVII. 7. É; ; darëmn: 75v Squaw Kaç âegi «giflai. Apud Polybium à Dionem non infrequentee 837p.; de 5Cto, 8: apud Hemdianum VIL Io. z) Cenfum hune A. u.c, 7:4.liabitum faille eumotdinarius Syriæ Pares effet Sentine,Satuminus: (Tenull. "7,19. contra Marcion.) 8: l, Sulpicius minium extra ordinem cum Imperio ad Cenfuin ngendum mimis effet. juflin. l.apoiog. p.75. No. filins Ceneraph, Pifan,p. au. Hunc inquam cenfum hanc! mitre râpéaüy ému-l- Mny nec cenfum patrimonii ac facultatum et Rem: de quadantenus in haha: fed tantum JVSÇIh-uy iwweaçpiy five defcriptionemcapimm que populomm avinas. fubolcs, ramifia, pex dignitatii, mais, atrium officiorumque diraimina in tabulas referebantun bene videtur demonflrnfl": V. C. Jazz. Perizonius diflï de Auguflea Orbis (erratum defcriprinne. Eidem affermer mica; changerai: mon de fol: intelligentijndæa, fed de toroorberomano.vemm eo, m tette Grotius.& in diœdejano referma p.274.fq.clariitmaffonue.non perafloifimul une e0- demque rempote, Ted cum Auguflus omnem vim lmperii fui peindre venet, pet omnîa regna 8e provincias conflituit cenfum agi. modo hic failieet, mode illic ut commodum erat: Mecque ut Diq quoquc 3m30! en, aïno»; in.» 7è n 75v lâiwrâv, au) ri 15v 3 5va aéro ygædzæps rsç. T es "m cmmide qui bus marmot Ancyranum à Svetonius cap. 27. ad Romani Urnem non ad Orbe!!! Romanum pertinent. ldemsveton.c. 4o. hymen-[nm murin. agit, a) Secundi cenfus Ç qui ctiam ad patrimonium 8c pecunias pertinebat) menüo Aflorc V: 37. a: apudjofephum XVH, ult. 8: XVIII. I. ubi Cyrenius [in P, Suipieius Olirinus, vit Confularis. iterum àcæîare in Syriam mimis traditur ut ante: homihum. fic nunc n arrî; rôy giflait ysyficol Erg-D. A, u C Confer Petmm Allixium diatribe de anno 8c meure natal: 18m CHrifli, 8: de Ogrinio illuflris Noxifii Cenotaphia Pifma p feq. Ac Rev. D. Chrifliani nid. bernai (une dans mirinisp. :7. reg. Lîpfiævoy.

219 BREVIARIJM IMPERII. in; y, LED ET ALaxANDnR in Navilia 2:1.,7uri:Grm4 Rem. p trime minimum; ,51! Katia-age; ôtereââîæ iôra leaâç I arduau; 789 moyens; WŒQEWEUGC EI, 394v au) rai huée-w TÉN] «ÏnÇu qtu. Omnis ccnfitiov ab Auguflo Cæfare faâa univerfos cjusdem generis hommes tributarios reddidit. Hinc à: tributa publica mata funt. RATIONES ET BREVIARIUM IMPERII. ô (Y Aâyae-Qu évje za-rav [1.er D10 Lib.LIII.-pag ad A.U.C.7;x.. - MAmygvis nérwv&e Ægfozç, flâniçqa-ev «1397;, iules pnâmiaw ëàm J æ mafia; zêta 11:1:de 75v (Je agi TEÀM ÎU MV ; «a; è: zig, 78 ; ré Jim; 79; «faire; m e BaAeurôv à 75v imam : a d4,&dlâoxov (av 1:13:34 airéîufezxgi- Toi 75v Mœ çm ou 14mm rçoacgtâiîd as-a; ë; «in rgaa-jaxévrm. Au.-. Mai; JE 17m MJ; and npoa îwv 71 0wa0!, 1 55 p81, flânai" 74 ; ra 3mm à nie arçon-5m nie 16m8; s ç BiCAîav t a-y Kim; 592m. Têâ marginez-et. 73: ænrümy ivemiam. Auguflu: Mamans Conful tu C alpurnio Pzfime, adeo gravi marée daubait, ut nulle filutùfia adeflet: itague omnibu: utfatacmcflurw dz]?- pofiti:, Magzfiratibu: a! Semtorm Equitumqsæ primoribu: ad jà convotatix, mine fifi filcceflbre confinai! mm omnnfuurmt Marcellum adbo: 16 en dvjlüatum iri t poflqutm mnmdla fi: de publiai: "agonît «gaffiefn, Pifoui libeüum, in quantitatituum E9" redirait»: publicorum indicm cmfm jlfimt., Agrippa annula!» tradidir. Ad hoc tempus pertinet quod cit apud Sveton. cap. 28. Mayjhatibu: ac Saura daman actiti: RATIONARIUM IMPERII traduit. SæpiusquchocabAuguflo faëtum ac fingulis annis, colligas ex Svctoni-i Caligula cap. :6. RATIONES IMPERII b) lb Augujlo PROPONI SOLITASfid à Féerie iu- V termijfa: paumoit. His non diffimilc BBEVIARIUM IMPERH. quad paît Augufii obitum in Senatu recltatum narrant Svctonius Auguflo cap. 10:. Tertio (viëuânine) BREVIARIUM TOTIUS z IMPEb) Laudant ex inuite hoc Augufli innitutnm Lambecins lib. a. de Bibi; Vindob. pag. 11.feq, 8:19. cheminas Nen, «un; de brwiaiio Augulli lmp. Tubing. i

220 un AUGUSTI i Num.XVll.XVHl. IMPERII com lcxusefl: :) Quantummilitumfiibfignù ubi a: t, n- mm puni; in maria f5 fifiù, Ü" vefligaliarum rejiduù. fléau. intommfcrvorumquc.uamz na, à quibm ratio exigi paf". Corn. Tacitus l. Ann. cap. x1. Cumprofim libellum, manique juflït (Tibcrius:) 0p; publica oontimôantur, quantum civium faciarumque in ami: ç que; clef", reg", provinciz, tribun, au: vefiigalia, U neceyitatn, a: lagmi.- un. La: cunéîa fila manu parferipfirat, Aucun us, nddidcratque tupi. um colrcmdi intra termina: imperii, intentait matu, au par invidiam. Dio libro LV1. p Tà rçî rov (BICÀÏOV) rai T! 75v ÇÜTW7ÔV au) rai 75; WfUC OÆer, 75v?! nimaænaituv 75v Japon-min Té, TE ràîysév 75v à fait; chaweoîç minima x En: JAN: à; du; aïyepova av Çseév- 7d. L3, êxc. Tania: liber ummam milituæ. redituum, impmdiorumpubh. torum, peaufine in Mario U fii:,aliaque idgmu: ad Imperiumpertinmtia indiabat. Etiam ORDINATIO COMH IORUM quam manu Tua [briptam Auguflus reliqueratl, memoratur à Veilcjo lib. 2. c I. E libro MSta in Bibi. Regia, tuju: titillai: malaga: Àayæçmiî Rayés-8 KouGteÊua Antiquum Rationarium cj AuguftiCæIài-is. F ù. Aayaaa fav à? (6495M) Mena Duodccim milliarcmfia pro mandant. r55 vopia R-cb n. in; puk mais computabù. Miami-m]? qui":, Ndyav in! 00h";- 13. un: 71a) viginti quatuorfollibu; æquiulct, ex nommai xaçciâorw TE ATPOTZTOT "triqua Aggujh Cafàri: traditiofl. Ior KAIEAPOE. *.,. XVIII. INDEX RERUM A SE GESTARUM. Sva r. Au G. tap.10!. Altcro (volumine) lndicem rerum à fè geflarum (com Iexus CR) quem venet incidi æneis tabulis, quæ ante MauIbleum une; rentur. D51 o c) Prodiit deinde Cræce 8: Latine in mina quarto monumentorum Cotelerii, five Analeâis Gracia. Monachorum Benediflinorum Parif cum veinant: V. C. Bemardi de Montfaucon, pag. au. 8e emendarius cum verfione Vni Cfllditifl: loann. Friderîci Grouovii ad caleem ejus libromm de fefleniil pas. ne. Lugd. Batav. 169:, 4.

221 INDEX RERUM A SE GESTARUM. 21; D10 Lib. LV1. pag. 59:. Ev Je 7:3 96:45;? ni En.» à Ë- Altcro enumerantio. remua? â 76:5: n y-m, à. u) à; xoèàacâç Ç î- le gciiarum, quas Incidl in co- M; area; 75; figée.) aga-r; magie-a; lumnas æneas lac Rami ante fu- Icimyegapâvaq ÉnëAeua-e. I um iàcrarlumwbebat. v VELLEIDS Lib. II.cap. 39, D. Auguiius præter Hifpànias aliasque gentes quarum titulis forum ejus prænitet, pæne idem, facta Ægypto fiipendiaria, qvanmm pater ejus Gallia, in ærarium redans contuhr. v ANCYRÆ IN SUBURBIIS. AUGERIus GISLENius Busnacmius gpijt. ulegationi: Tania: pag. 86. A. C. clo la Liv. Ancyram venimus, manfionc à CPqii XIX. Efiid opidum Galatiæ, Gallorum aliquando fades Teâofàgum Pliuio 8c Straboni.noni 110mm: quanquam iliud-fortaiïc. quod nunc exfiat. vctcns o i i pars tantummodo filerie. Canones Anquiram v9- cant. ic pulcherrimam vidimuslnièriptionem, 8c tabularumil- 12mm quibusindiccm rerum à [à geiiarum complexus en: Augufius. exemplum. 1d quatcnus le l potuit, Pcr nofiros homincs transfèribcndum curavnmus. Ex at incifum ædificii, quqd olim fui-rafle Prætorium fuerat, diruti ô: teâo carcntis, marmoreis a- rictibus, ira utdimidia pars intrantibus ad dextram. dimidia a finifh am occurràt. Suprema capita. fcrc intcgra funt, media lacunis laborarc incipiunt: infima veto clavarum 8c feeurium iâibus ita lacerata. ut legi non poiiint. (li-0d [âne rei linerariæ non mediocre damnum en: à doctis merito deplorandum: idque.eo magis, quod Urbem illain ab AfiæÇommunitate Auguflo dicatam comme.. C A R o Lu s C L u s lu s Epwala ad Audran: Sabottuml Anima? Veram i, Ârtbiepifiapi SMgmimji: exemplar (quad, du»: Cafarn chati mantra apud Turc. 177p. fugueur defmpjit) fiqvutmfiim, « eju: «par: Faufla Venturi. (qui nuncfuprmu: Ungaria Secretariu: cf!) ace:- ïim [rapina Wrfimm in fingbii: payai: mm»). chauffera»: d 3 flamant,

222 1.14. DE AUGUSTI. Num.XVIli. formai», voulaient»: divtfianeg arque interdum repetitiane:, utinipfiutexmplaid nant, alfirvavi, exiliiman: exprefl um de ad normaux Tabularum Amy" fiant. Venu»: alterna» exempta quad apud D. I. Samôueum pajlea aidi, nullum verjutant ruminant, nibil quidquam jimilt abfervatum [aubert depubendi. Anna autem l prafiafienti Conflantinopalim, V. C. Lebmclavio au»: Mag. D. Henrieade Liebtenjiain Cajana Legato, Verantii exemplar dedi, i [unifia najlra amidtia olmixe orant, ut fi par aceafionem An rampa-fiaieeretur, diligenter cum Tabuli: illi: couffin, Happnamnia refluèrent, abfervaret. Ille quidem, ab gravai. lagmi morbum, qua etiam ijlie extinfiu: cjl, id prajiare nonpatuit: jèd bina: Mobile: Germana:.Byzantii invertit, qui fupm ore byeme Aneynefuerant, 0 qua in Tabuli: ineifit, diligenter ex: un. y Cam if: eantuh t Verantianum exemplar, per amnia rmedepreb it, quad pro collcga.firie fimndaverfii 5. coulega b ut, E! in continuatiane n. feria: oppofito latere mu. no.quotiefèumquepro quociefcumquc. Alioqui earum exemplar fringuent fuit Verantiana: amariner enim quotidie Tabularum chamane: Tururum militant infilentia f p74 tu"; Obnfiiano: au: infiriptione: excipe" confluait, quad, fini: illi; h lnu 6er. mini: dejèrilientibu: aecidit. 4 Cam illujlri: Hem: lugeriu: Burlequiu: Vienne agent. me ragua b- mneifibedarumfafcieula: waluit, ut Amyranarum Tabulamm amylacé ipfi, dum Gy Ltgatn: ad Turc. Imp. effet, exceptant, inveniret, quad mibi traderet, fidfru ra: pafiaa enimfueeurrit, id alitai, tuqu nomen axeidiflct, mm, a" non rejlitutum. Illiu: fine exemplar ea liientiu: babilan, mais miam: mendofiim exifiimaflem quam reliqua. - Jo. L EuNCLAvms in Pandeéïi: Hifi. Tureieapag. me. (El-0113m in hifioriæ Græcælibro, cujus quia peticçaçinitium, ne qui cm auçtgris ibid nomen poterat, lcgcrc memim, de 4ncyrani mumc1pi1 conditore Augufto. Verbis ca refcmntur hujus: modi : Kriaæ; de ara AetÇ. pieu 6a 755 minet, sur) (imbu ée 75 A984, il, été?» à: 2.0qu d) nuraareaiicuv tin-a momifias, ôvépuyzzœàdpivlfu, u.- nyeieyç imine-e fla:,uëv, 11:73:03", du; 73 péan: mlw «.qu 7m du: Su,- Moi à v, 1 50; Te mimai; un rie blennie. du) 33, Bis-w, sa; avouai ?? Cam-d. «urbi çegmyyâ siégea. 7M 33, Marignan AIOIU IONV. (luge.rum hic 1 611qu en: : 23mn: tandidzfl et.4qu tuba, un»: in Ponta, ald) E6029;

223 MONUMENTO ANCYRANO. l 2 i g terami in draina ; tertiam in Syria, c) ai numini: irati eallapjani, Mutine Salaminen, fejlitutfl et : primant adpellavit dueyram, bac e]! amurant, propterea quad effet media [in laça inter duo maria, Pantieumü Afianum: alteram Bejlram, a [rature Bojlra, quem flruéîumprafeeerat: tertio nomen in Diaffialim musait. Busmsqglus, vir illuflris, in irinerario meminir; une urbem ab Afiæ communitatc (ra acmé: 15; Alu-t a; dixere Græci) Auitç fuiffe dicaram. Mcriro quidem id faétum, fi vel condiror,vcl mitauraror ejus crac Au (tus. ldeoque non abs re voluir idem Auguitus remm ab le go um, quas incidiromæ duabus in aheneis pilis juflërar. exemplar heic cxfiare.confpiciuntur autem qualesqualeshu jus reliquiæ marrnogeis infculpræ parieribus ædificii vetcris, quôd ædcmapollinis fume putanr aliqui, Busbe uius prætorium. Id veto taminfigne monumentum antiquitaris. omanæ, quia le&or exiflimare facdc porcii, a xxxn I. &amplius annis admodum cire deformarum. 8: ab infefiis omni Græcæ Romanæque eiegauriæ barbaris conidie magis ctiam lacerai-i ac dirui : placer corum caufa. qui antiquiratum vere magni æiiimandarum (iudiofi funr, fic exprcflhm 10e loco fubjiccre; qucmadmodum id temporis legarus Cæfàris Ferdinandi, maximæ vir dignitàris, AN- IONIUS VERANTIUS Epifcopus Agricnfis, per fuos rrahsfcribi curavir. Mecum vero communicabar ante profeétionem ad Turcos noiiram, Vif nobilis, 8C antiqua virture ac fide, KARULUS CLUSlilS Arrebas, acceptum ab Antonii præfulis neporc, F aufio Veranrio: quorum omnium (âne mentionem fieri, vifum fuir æ- qulifimum, un confèrvgtomm fragmenri pcnitüèaurci, uod cæhac Turcomm injuriis expofirum, ne ceteroqui nobis ncyræ prorfus, ac brevijuidem pereat. baud abaque cauià metuendum. Scd reliquas ra cm le naufragio ram ræclari tabulas operis leâor accipiar, ira diétis in parieribus et antes: ut dimidia pars inrrantibus ædificium ad dextram, airera (ème: ad fmiitram offèrat. Josnpnus SCALIGER lib. V. de mandat. MIMI"!- I"!- 444.fia -. Exrar remm ab Augufto geiiarum Ancyræ Galariæ in q lapides item indium: quem rumen in æneis tablais ipi c Augufiiàg 4 c) 9m. v - me! 1

224 1.16 a, DE AuGusnv NùmXVIII. æamï mardi volait, uæ ante Maufolcum fiatrzerentur, tette Sutranio, ut lpfc cum fcnpferat paulo ante cxceflùm.fuum, duabus Semis, Apulejo, 8c Pompcjo COSS. Pot! ejus dcceflüm incifus efl: in dubus ahcncis pilis Romæ, cujus cxcmplar Roma Ancyram f) tramèlatum : uod i3 locus communi rotins Afiæ dçleétus. in que ad aram Gcmi Augufti publica fàcrificarctur, ut in quibusdam lacis Galliæ ficha:, puta Lugduni, a: Narbone. In Ediéto Augufti pro Judæis apud Jofephum, libro x. ira lcgimus: ré, 7: daigna :3 (.40: 6253 aux ria-è? 117; 5 545; ado-58540:4, 595m wçôç min-æ; muç, tu) 67E; Paris Magné; Keva œo vb, par) &draypa. ramée sinasilla; à: finage-raire» rinça g) 70:19:37; [au Gara TE nom? ri; Aria; éd A7146? (male vulgo hévéa) éd; Je? 17; 1498:5 fi 75v arçonnaiwv. gérer ucbv a: parfila. ËnÀoqu Sy à 75 Kaëa ï& v4.53. Extant Igitur aliquot paginæ marmoreæ illius Indicis ne, uarurn cxcmplar beneficio clariflîmi viri Augerii Busbckù hac claçum, dili entîa Andrcæ Schotri h) ublicatum en primum. Demdc duo lterarum noftri faculi lamina Juflus Lipfius, i) 8c Hacius Cafàubonus k) filins defcâus maltes fupplcrunt, mcnda indicarunt, ô: fuftulcrunt. a ap1110 f) Gothîca direprione Urbis Romæ, alia translata (atqu: in perlata Ancynm) winatur Andrcaa Schottus. Cndibiliusautem AucyranosquiAugufli numcn vivî colebant. mox pan ejus obitum pariich à impetraflè à Seaux facultatcm dormi. bendi huncinrlicem (culptum in Maufolco Romano, cjusquc excmplum ante fores hcroi Auguflo Ancyræ confecrati dcdicandi, quad manu Grœcorumlin. gus: Latin: parum periiorum val Rem defcriptum vel polka feulptum Ca. (aubonnr menait. Nil: -allencis.pi-li5 ut Romæ, fcd fuis infculptum. E) Cafaub. aira-reflua.,, ) A, acharna: ad Caput primum Aurelii Viâoris de Caefaribus, AntWerp. apud Plantin.rç79. a. Inde in editione Viâoris Lugd, Batav.167o. 8, & addilil Lipfir 8c Cafauboni nous curant: Sam.?itifco, Trajeâi ad khan. I696. a. un Schertum femme: mandatai." ex apographe quod ab Antonio Verantîo accepcrac, vulgavit in pindcéîjchmoriæ Turcicæ p. au r. feq Francof l i) Lipfim in auéiario ad Martini Smetiiwmyayây lnfcriptionum antiquarum, Lugfl. Batav.apnd Rapbelcnginon. l 588. fol. arque oit Lipfium fan: d un": un thefauro lnfcript. Vert. p. CCXXX. Heidelb. A. 120;. fol. jan Rutprfinu in Viriir Loft. puis. ngd.liatav n,-, r :5.1 k) afahu: ad Svetonium Parif fol. &Argentor p:.314. inde in editionibua Svctonii Graham 8c l itifcianis. l on hofce viros de in a "Miran-

225 MONUMENTO ANCYRANO.. a r7 PITTO TuRNBFOR nijs frime in Orimtem,-Galliee 24m Epiflola XÎI, pag. I 78. L Empereur Au ufle avoit [ans doute embelli Ancyre, pulfque Tzetza l en appel e le fondateur, 8C ce fut apparamment par reconnmffance que les habrtans lu1 confàchrent le plus. grand monument qui fait encore en Afie. Vous jugerez, Monfèrgneur, de la beauté de cet édxfice par le deflëm que vous m avez ordon-- ne d en faire graver. Il étoit tout de marbre blanc a gros quaruers, les encoi meures du Vefhbule qu: fubfille encore, font alternauvement une feule prece a angle rentrant en manière d equerrc, dont les côtez ont trors ou quatre pleds de long. Ces pertes d arlleurs font attachées enfembleipar des crampons de cuivre, comme il paroit par les trous ou llsietorent embarrez ; les maurelles murailles ont encore Êo. ou 35. pieds de haut. POU]?. e, la illullrando hoc monumento præcîpuum fuit (Indium V. C. yacdia mnvii qui même egregiihominis anieül Cajun? apographum dit: in 0riente,verfati 8e A. C in vicinîa Smyrnæ a piratis Algeritanis interfeôti, non mode illnd publicavit in memoria Colloniana Lugd. Bat. 169;. 4. (cd ctiam ruas divinafloues notasque præclaras addidit. Ex hac Gronoviana editione emendationes pleræque ad feriptæ in Opere infinpionm Grurerunarnm recula Amll. I707 fol. jaune: quoquc Guilellmu Bains", hodie Altdorfinat Academiæ gloria à decul, hilloriæ marmoris Ancyrani quamjenæ I703. admodum juvenis edidit. 8: Busbequianum 8.: Collbnianum exemplar integrum fubjnnxir. Paula: præterea un: itineribus in Orientem celebria marmor Ancyranum A, à le luflrarum defcriptumque edîdit cap. l5o T. le h d FP ÏÎCÎ in Caïman" a Arum minorem, Maced oniam 8e Africam, vulgate Galllce l arif. lulu: Inde A"in. I7I4. la. p. A 19 Denique Pirtmù Tumefortii apographum audio vulgandnm à nobiliflîmo viro Mande dhôullo in Antiqnitatum Afiariearum reliquiis. qua: poll lnfcriprionir Sigeæinfigne fpeeimen emdito orbi propediem eft exhibirums., Ejusdem Tl"- nefortiani apographi meminit bis verbis illuflris Barn Ezech, Spanhemius diltert. Il". de præflantîa numifmatum edit. Amll fol.t.z. p Oppernne enraye, au hnudilnprie em rapin "1:71:71? in Angine merrapolifafiaâvirn eredîtin fine :an draguai, armure tienne «attente 4d ipfitm Marne:- à eelehrn e ne Gallo mellite, de Bouviers» un «un [me que, quel ce! ex ediri: ejus in en l [fienta (emmenrnrianilm enfla, principe, fit! un» «plaque finaux»!, quel" vulgo erudirieenfinmr, peuhle bandvngdn ler inflrufie, "Je"; Tourncbœnfii lejcripti, et"; eider. San)": un. agents; que fluidifiant: "Nid juif A ee f- eret, esbüùi.. l and de": érevifçêurm 5(9va Minier, and un pluvier: inedt ru and: Irefcrïprianüùl, 1M!" une 55 mfignn appendis fer Maman 0x90]. enfin»: 8:6.

226 21 8 AUGUSTI Num. XVlll. la facade elle cit entierement détruite, il ne relie plus que la porte par où l on entroit du Velhbule dans la maillon. Cette porte qui cil quarrée, a pieds de haut fur 9. pieds z. pouces de largeur, 8:. fœ.montans qui font chacun d une feule plece, l ont epais de 2- pieds 3. pouces. C eü a cote de cette porte qui cit toute char ée d ornemens, que l on grava il y a plus de dix-pept,cens ans. a vie d Augulte en beau latin, 8: en beaux caraé teres. L nfcri tion cil â trois colomnes â droite a: à gauche ; mais outre les ettres effacées, tout eft plein de grands trous femblables à ceux u auroient û faire des boulets de canon ; 8c ces trous que les aylàns ont ait pour arracher les crampons, ont emporté la moitié des cara&eres.. Les paremens de pierres font des quarrez barlongs fort propres, 8C d un pouce de faillie. Sans compter le Veftrbule, cet édifice cil dans oeuvre de ça. pieds de long, fur 6. pieds 8c demi de large. Il y relie encore trois fenêtres tillées, de marbre à grands carreaux femblables à ceux de nos enêtres. Je ne fçai pas de quelle matiere ces carreaux étoient garnis, fi c était de pierre tranfparente ou de verre. NONUMENTUM ANCYRANUM quod brevi ante mortem poni fecit AUGUSTUS: Adfidnn «Marque exemplarir BUSBEOLIIANI ET COSSONlANI "firmans V. C. JACOBO GRONOVIO..PlLÆ PRIORIS TABULA PRIMA. Rcrum. gellarum. Divi. Augufli..quibus. orbem. terramm. im cria. Romano. fubjecu. 6:. impenlârurn. nuas. in. retrapu licam. populumque. Romanum. feclt. incrfarum. m. duabus. aheneis. puis. quæ. l ont. Romæ. pofitæ. exemplar. fiibjeétum. Annos. undeviginti. natus. exercirum.privato. confiltio. 8c. privata. impenlà. comparavr. per. quem, rempublxcam. duqu- nano-

227 MONUMENTUM ANCYRA NUM. a u, natione. l) tamouls. op reflam. in. libertatem vindicaviomtus. decretis..honori cis. m ) ab [mana in ordinem. furn n) adlcâur. fil. confulibus. marrais. imucantem. locum. exercisur. imperium. mini. dedit. ne. max. turluta. refpublica. Ventids e prætori. firnul. cum. Cdfiimtl. confulibus. o) fadât. aurez. au, rem. eodem. anno. me.filumm. legilzur. p) confulem. cum. jèrilret. 8:. triumvirum. reipublicæ. confiitueuda.... oui in. parentem. ranjurationir.. fieri. fanant. in. exiliu-m. expuli; judiciis. legitimis. q) vetm. jure. poltea.mecum. infcrcntis. relpublicæ..... Arma. terra. marique. Romane. fignaque toto. r) orbe. terrarum. circumtuli. viâorq-ue. omnibus. [upcrjlitibus.s) civibus. peperci. niant. ex. illuflribm. gentes. quibus. tuto. limba. fervari. quam. excidere. t) matai. milia. cwium. Romanorum. adam. filera- " mente. meo. fuerunt. circiter. guingmta. ex. quibus. deduxi. in. talonna. am, remifi. in. municlpia. fila. fiipendiinjolutlsr milia. aliquanto.plun. quem. trecenta. u) ils omnibus. agro. adfignata. aut. pecuniam. propriam. dedi. naves. cepi. fefccnw: raflraras. fiquæ. minores. truismes. fuerunt. E e z Bit. l) Velle].ll.eo, Apérre (dyade Autrui; dt l abîme Confirme d Infantes» dominamcus empir [mon... - flaqua: oppnfi damnatioüjusmi chias. Gronov. I103: Tant quæ refert Diop, 1.x o. D.. n) Paulin Lucas ; J. -. si: à: sedüerufiu v- u -,- b ecufimm ) A ". Apnd Lueam cil Confilüus fr - n - - p) intellige de lege annali ætati Confulum præflituta. Narn cauris omnibus le. gibus primum (ohms fuit Luc. no. Cru-w. Vide Dionem p. 32. fq. ne. g)8ueton. Magali. e. sa. Cufi [au Apafionù un». 5mm Ctfium ue au; au spirantes, (5 in puni un perfusions fiôrerfvgennt, [gibet candi neque redis dfinres refldlul, Be veteri jure centrales thêta Il! Cœlii Epillo-À hm inter ciceronianaslibn lllj. Grenov.Paulusl..ucashabet- Mkiillefitirais Ultnrefidilùm infèrent): Reipflliu, ubi plus sefium videras, 8: faire... si: pro inferemei: exitiurn. s) ideaneasdù urne une aussi! "le mm a - z e s) Lucas,: milan. t ) id. «ride». u) Lucas: ails;

228 no * AUGuer Num. xvm. Bis. ovans. triumphavi. x) tris. cg; curulis. triumphos. a: appellarw. vicies. affame]. y) imperator. cum. pluris. triumphos. mihi. Smatur. treuiller. (en: er. natum. laurus. depofui. in. Capitolio.... V0 ue e10. nunciata.... tis. 0b. res. amphi. per. durer. ac. egatos. aufpiciis. mais. terra. mariquc. profpere. geltas. quinquagies. cr. quinquiens.decrev1t. fènatus. fupplicariaun.... dum. elle. z).... quo. fenatu. confulto. publica tum. a) cit. fucrc. PlLÆ PRIORIS TABULA SECUNDA. Patriciorum. numerum. auxi. conful. quintum. b-)jultu. populi. 8C. fenatus. fènatum. ter. legi.- c) 8C. in. confulatu. lèxto. d) cenfum. populi. conlcga. M. A rippa. egi. Lullrum. poli. annum. alterum. 8C. quadragcn 1mum. c)fcci. lege. f) quo. luftro. civium. Romanorum. confira. g) [une capita. quadragiens. h) centum. milia. 8c. lèxaginta. tria. milia. Alterna). Confulari. cum. imperio. luflrum. i) foins. feci. Ccngrirîp. N4 l- X) 5mm". Anguille 6.2!. Loquirur ira ctiam Vellcius l1. tu. ordinalisque 71h: Orienrir, «vans rriumpbare deèneril. lit Valetius Max. Il. il. Ne; au: ou»: le! un?» rriumplmvit, Grime-U. y) Tacitus lib, r. Annal. de Augullo : NumerulCenfitIatuum (chéneau que Valerium Car-cintrais (î C. Martin finie] zglnsvemt : Cantinuam par lepture Ü Migrant annal Triéunidn patrflar: nomen Imprmrorir [and a! ne virïerpdrhvm. Numus apud Mrdiobarbum p.42. IMP. CÆSAR. DlVl F, AUGUSTUS lmp. XXI. PONTIF. MAXlM. TRIBUN, POTEST. XXXVll. 2.) Paulus Lucas 2 Supplkamlum a]; Difi immormüèm.. -,- a) d.fi:pplimrum «fi, Sequitur ibi : rhdn w un: ne - - e - mur -- am---- o nrn ernm apures --. and b ) U. C. 72r.Vide quæ viri dofli ad Tacitum XI. Annal, 2;. c) si) l1 Ll.C Eufcb Chron ad num. MDCCCCLXXXIX, Sueton Cmfia c. Rend gy, tglfdlo. l mon]; film Ciuinm Ramanorum XLI. (entend 55 LX 11. m1764. e) To: anni fun: à novimmis Cenforibus Cu. Centulo 8c L. Gellio A, U. C Confer Lipfium lib. 1. cita. cap. 17. f) in Gronovius Pater ad Livii lib pro legî. Apud Paulum Lucam plane omih titur. a.) id. MF......r.. h) Pro quadrants, ut. fupra. grinçaient, arque inferlus embus pro millres, fifieonest. vident, guignier".. i) suc Vide tamen quæ notai V. C. Io. Mallbmnjauo referatopaaonfq.

229 MONllMENTlJM ANCYRANUM. au on Afinio. cos. quo. lultro. cenfà. flint. civium. Romano- norum. tapira. quadragiens. centum. milia. 8c. ducenta. trimta. tria. milia. Tertium. item. confulari. cum. imperio lumm. 1;) conlega. Tib. Cæfàre. feci. Sex. Pompeio. 8c. Sex. APPDlCJO. C05. quo. lufiro. ctiam. rmfifunt. Romanorum. capitum: quadragiens. centum. milia 65. eptuaginta. 8c feptem. milia. l) Legibus. novir. tarir. exemp a majorum. exo- Ee 3 lelcen- - k) U. ( Sveton.c, 97. I I ) H une veronumerum tertii confus qvum edere videatur ipfe Auguilus, idque paulo poll cum peraélum, arque ctiam potuerint dia eruditi cum legere in aheneis pilis Roman pofitis. [amen variant ac mutant mirifice pofleri. Traâavit fratcrmeus Laur. Theodoru: Gronovius in Bibliotheca Medicæa volumenl inquo erant aliqua Flori Annæi, ita ut poll bellum Gallogræcum fequerctur cantraéia in breviflimum epitome rerum deinde geflarum, tandem hisverbis lequentibus 5.Cenfin Rome un filerie «la»: investit hominem nonuples arrenta! 1.x X- IWIIM) 0 "eunuque "leur ventenris 17m x1): natum plumas (enfui prenpir. (grigri nota» bile. idem hic fer: numerus, quiesflat apud Eufebium in Chronicis, u iinventa dicuntur fupra noua les fexcenta 8: feptuaginta hominum millla; fic feriptuul in optimis& antiquiflëmis libris invenire le tenante Voilio lfaaco de magnitudrne Kamis km": Pagqo. qvum Scaliger edat. hominem: nentgefies «nemrod railla. quem numerumimmaniflimum vocant&8caliger&cafaubonus; in l igianir faflis ex eodem Enfebio nonagies tercentena 8c feptuaginta millia. Scd id prorfus in Vaillant) incredibile, in cenlu non aecurate exprelrum (nille numefllm. quam patins fupra certum numerum homines invenros elfe. Unique probabile non ellabeufebio ira lcriptum. apud quem toties ante velu: per formula"! d fiflflùne Remafisaiinumu tu nulllm non lavent. fifres rat m ai... quod foret iuc ertum. Deinde Idem ifle nnmerus ad veriratem unaus vix dici au: cre. dipotefl, quumipfe Princeps Auguflus. quo præfide colleéta en fumma, certum 8e allant proferat, cui parem fcripût Suidas ab eodem Voilîo allegatus. Au.- 7ËrQ Kâgag " dura; mima fait; calmirent; 115v PanLlwv nattai «galgal- 7rpv api peut. gainer-ra ai Tris Payement obtînt; Ter-ganteriez: sans gugusse paîtra: Statuant-ml pas 5;. Huncuumerum fic Latine offert Voflius: nadir"). millin üfiprendaln [urne quadugier rente in boumant miflù, five, en Ipfi SÙIJ4I laquât-r, MJrlddtt CCCCX, C5 in uper MXI. An in Anglia, ubi luce edidit, fic rarionesduci audierit nefcin. Cette ego illo pollrema millia undecim expedire ex iliis Græcis nequeo, Certe Suidæ numerus colligit quadragies femel cen. tena 8: unum millia.& feptendecim, non quadragies centena 8: undecim millia ne feprendecim. ut Voilianus prior; non quadragies femel centena 8: unum millia ac undecim, ut pollerior. Et eut non sdvocat ctiam illos Saura-rai? (Lu-in ctiam. ne quid hue pertinens omitratur, Sealiger ad Eurebii Chronlca num, MMXXVlll, ira cita: obiter fupplenspartim ex le, partira ex Lipfio. tu"! 3"" panne.

230 1.22 AUGUSTI Num.XVlll: lefcentia. jam. ex. nol m. «fic. etiamprivlrim. avitarum. m)re1 rum.exempla. n) Miranda. propojili. *) PILÆ PRIORIS TABULA TERTIA cajuns. 55. Lucium. filin. mon. honoris. mei. caillai. fenatus. populusque. Romanus. annum. quintum. 8:. sied-- mum purine. Infirmes. egi. coulage. filerie. Sexe. l empeja. (5 Sexe. Apulqo. en. qu. Infini. Rem. «pilum, quadragiu. tentures, milid. tripota, affineur. cenfa. fuut. concipitque in immorales notas 4ls7ooo. Primum bas ipfas mirer: nam certe, qui numeros noverunr. diétaut mihi oportuilte in hune modum concipi 4o;7ooo. Deinde ex hac Saligeri citatione pater, unde Cafaubonus 8c repleat engin» 8c pronuntiavcrir Ta millier poll vocem fepmn vacare, non enim folere addialatineloquemibus: crû mox le quodammodoinhibear. Triginta autemcum repouunt, nequeo vitiovcrtcre. qvum rot diâaveritlvulgatum.... iginm- Scd qvum prius l non agnofcatur à Colloniano, accelli ad ÆPMQÏW sa Eufcbii 8c voluminis MSti. quad citavi ctiam menions ne adhuc numerus exciderit, Gram-vim. m) Paulus Lucas: malhsrum. n) Svetou.c.3r 89. Horatius 1V. u. Æ: averne: remuoit une: Fer 1114! Latine.» nomen, ]: Crever: virer, franque (9 harpail l arrefld majeflm ne! "un a ) Hocloco pluralonlgc Svlù, apud Paulum Lucam 46 fcqvuntur, Hefperla âcæterisomiû a, pet Verfili ami. - XXXI. inquibus mgulispriordimidiaparsdeefl. hune in modum: - - un: ŒSnrerdoter e v - Il. ris - v v - de: r - 9*": tu" amplâfima Colle. - u - rapines (5 mania)!" - -. o Il!. un qui Omnïdfnlvlndrîdpravale fifi? et?! S4154" «une» ŒStrrofàn e m -. ne; o I triu m M " 5 "! enth me: - effleure in denim ùfifl " W" hi 1""lf " "l" 0 e - - farniente»: 40 50"01? tunes" sur e - (Braverdt tu») je»: ex pli» pantelante -. v Sillplrlo ü "sigle Confifilu du bossons a un!!!" d poum ":1th ronfler-nuit, in 91:4 punit cum!" finnmfirràfa umfirere r. - -t - "I h" ex vir sur n.. plus si: - - 6d.. (5)"). v "" o "p, p.... 4, "Je. une enferra-dal. h" ad un - o -. ntgîflranr 5.5.6; : g 3 insu Ç.IP. - - "la fia.

231 MONUMENTUM ANCYRANUM. a; mum. agentis. o) confulis. delîgnavit. ut. eum. ma iflratum. inirent. poil. quinqennium. 8:. ex. eo. die. quo. educti. e- runt. )in. forum. ut. intereflent. confiliis. publicis. decrevit. enatus. equites. autem. Romani. univerfi. Principcm. juventutis. utrumque. corum. q) parmis. et. hallis argenta, is. r) donatum. appellaverunt. t - Plebei. Romanæ. viritim Pis. trecenos. s) numeravi. ex. tellamento: patris. mei. 8C. nomme. meo. quadrin enos.*) ex. bellorum. manibiis. t) conful. quintum. u) àedi. Iterum. autem. in confulatu. decimo. x). ex. patrimonio. meo. iis. y.) quadringenos. congiari. Virmm. ter. numeravi. z) 8:. conful undccimum. a) duodecim. frumentationes; frumento. privatim. coempto. emenfus. fum. 8c. tribunicia. potefiate. duodecirnum. b) quadringenosnummos. tertium. vrritim. dedi. quæ. mea. congraria. perveneruntœ) ad.jèjlertium. d) milia. nun- quam fiançai o b - - ennui... Ç populi Rossa.... a: eue-pi.,. e. ou erf.. r.. liromimelufm...fëpnleur in,, parer au principe... Menin»: efle.. in., ne" fait».., ruiln enp-ir eonm Cajun 65 Latium 096": a) Confcrendus emiuentiflî Noriûus ad Cenotaphia Pifam. p) Paul,Lucas: fine, a) Triflan,T.l. p & Ezeeh.Spanhem. T. a. numifm. p 361. fg. ubi refellitcof fonium qui fupplevit: Priuripeu ferveniiiîjromnsrun. s) Numifmata Dneis Croyiaci Tub. X11. un. a) Sveton. Cafare p.83. Aug nno ) Dio, x49 incun 3go. r... u. t) Sic exemplar nollrum r Infra f:pms,qvnm vulgo mannbns. Enfin [iman Augu. nus ponebat in feribendo pro fienta. telle Svetomo cs7. miam Achille: Statius ad Svetonii claros Rhetoras fic nota: rutilemli ex veteri monumento Grenat). u) ;. a) Ç. 7go... I y) Præcellit. 1 in Renne. Simili! fyllepfisnnmerr infra. plût, pantenne". Pro medeingenis, l anlus Lucas femper habet Itdrlzflble z) V. C, Jacobus Perizonius dia; de morte 111d: p. sa. legit. vannerai. Argue fic ctiam exhibet Paulus Lucas. a) U.C b) u. C Sveton e) Permire proprium apud Romanos de compute rationum, quo alludere videturl erronius cap. «Jim! ennuies mafflue: perverse". Gruau. (l) Paula! Lucasdiferte baba ica. uod: ne: Gronovil 11mm! locum haber, neel srizoniià Qudauiihniou.

232 22 4 AUGUSTI Num. xvm. uam. mimis. quinquaginta. 8c. duccuta. Tribunîtiæ. poteatis. duodevi entefimum. c) congiari. trecentis. 8c. vin ointi. müibus. plc is. urbanæ. fixage-nos. dcnarios. viritim. geai &cuivis.0 militum. mcorum. ex manibiis. conful. quintum, viritîm. millia. nummum. fipgula., dgdi. Accepcrunt. id. triumphale. congiaripm. ) m. colomis. h.ominum. cil-citer, centum. 8C. viginn. m1 ha. Conful. centum. dccimum. h) faxagenos. denarios. lebci. guæ. hum. frumentum. publicum acccpcrunt. i) dcdi. a. mina. hominum. paulo. plura.quam. ducenta. fucrunt. Pecunia. quam. pro. agris. quos. in. confulatu mec. quarto. k) 8:. oflca. confulibus. M. Craflb. 65. Cn. Lentulo. Au gurc. 1) adfignavi. militibus. folvi. municipiis. [méta fiflmium. circitcr. miliens. m) fait. quam.pro. agrir. Romanis. prædiataribw. numcravi. ca. circitcr. bis. milicns. 8:. fèïèenticns. quad. pro. agris. provincialibus. folvidd. primas. 8:. folus. n) omnium qui. deduxcrunt. Cou) U. C. 7 go. Tribunïtîæ potcflatis numerus figmtur mis rantum annisîn quibus Conful Augnflus non fait. Paula: Local : Judwicinfimnm. f) Legebaturamca 7mm, pro que corrupto baud dubic, Cafaubonus gdqnqiuu pilum. Vite doélo in Bibi. falcétæ To. VllI, pag placet Venunùnilinn MËOÎHMg) Nota congiarîum dici ctiam de ce quad tribuitur mîlîtibus, ut apud Cum um V1. z 1. Gruau. Il) 11. C. 7st. i) 13 ("am-uam "AæQ. Die p. H4. Syllcpfu numcrî, cujus plura exempla du Gronovius pater de pecunia vetcri lib, z. cap. 4. k) l]. C Svcton. cap. l7, l) u. C Dimp. x38. de Auguflo: mm; ph évada; aï; adam, maxi 8? «on; ë7e guv AaLBÆy m) Paulus Lucas. Scxagrffeu. ailliez",... pas, «En.. a.. put!.. "mu-4m. n n) locus Luciani To.x pag :; péy&c au) n;51&* 94615; k) [au AMMmmaîv goy. 49L) pair épèr wgâroç. a? :46sz a; 32 mynq» a? agi-5&4. I!!! amen loqvuntur feriptorcyut Dio Lu. pag. H7. negro: [à n. Papa" 2 570:, vopffw SE 311 la) 145m. lnfcfiptio Athcnicnfis m Inncrano Sponn: M4 XÊ 1 qu hmm-eu; flic BISUWdÇ 59;;m&- KognSuQ! ËFUÇVŒIÊ. un un wgwr& 1m ont amû modum Et intct Arundclxana: r. A01. 2m:.

233 lmtonijmentum ANCYRA-NUM. 22; Colonias.militnm. o) in. ltalia. aut. in. provinciis. ad. memoriam. ætatis.meæ. feci. 8:. citez Nerone. 8:. Cn. Pifone. confiniibus. p) item. et. Antiflio. 8C D. Lælio. Confuiibus, q) 8:. C. Calvifio. 8C. L. Paflîeno. cos. r) 8C. Un. Lentula. 65. M. MciÎalla. confulibus. s) 8c. L. Caninio. 8:. (kpab ririo tmfidibur. t) uctmnù. quos. idenzidam. emcritcism) flipendiis. in. rua. municipia. remifi. puma. en. numcrato. ter. folvi. x) quam in. rem. fcftmium. milia... impendi. - quater. pecunia. mca. juvi. y) ærarium. ira. ut. fcflertium. milieu: 8c. vicicm. quinquicns. adeo..foluti. præerant z) ærario. doculerim. &.M.Æmz lio; 8c. L. Ammn a. cos. a) in ærarium.militarc quad. ex. confiiio uxorü. Livia. b) inflitui. ut. inde. præmia. darçntur. militibus. qui. viginti. fluamdia. emeruiitent. HS. milicns. 8c. feptingcntim eo. demli c ) centum. milibus. hominum F f.. o. SE A TIHIQ marnât magyamvgt un En: m9 au) www; un 501m: KJSWÆUËQ uovû un 71 3in fur au «un nuiras o) Svcton. cap.46. p) A,IJ.C 747. q) 743. r) s) 7fl. t) u. C a) anuitai: baba: noflrum exêmplar, ut in columnq manta afin-ù, in VarroneLi- 51m.: i & in Augufli area Ariminenii Celderrium [:454 vim mfim: in FaflisCapitolinis Dettnfieù, (hlm.- in Cenotaphia Pifano devifitù (ennui ; x) Paula: Lucas trfilvî..., y) Sic Tacims a. Annal. 4a. dixit "Mufti. wu dlwwf lm AumL n: m an- 65:41:" affûta: "raft-enta jument. milan-æ xaeiîmâq dixit Dia initie libri LI", Idem pag.497. émis»; xçwæ-raw 7:; âmm q; ëôs mm reiræro 7ms tu) flanc" «été. 0 01"11. z) Adeo falune panant maria ante cunm ejus ab Auguflo duabus prætoribus deman. datam. apud Diunem p Cru-w. Scd cum non credibile fit Auguflum voluiife Quæfioren in hoc monumento reprehcndcre, affermer Vire doân qui Tom. VIH. Blbl.fclc&æ cclcbcrrimi Cierici pag. 3:9. pro verbis du joint; incun. legit: du: quiprurut. Paulin Lucas habet: du: "pueront. a) u. C. 7:9. b) Vide Dion:mpag, "a, fig. liner finirait ctiam Mzcenas. id, p Apud Paulum Lucamhiclocusitalcgitur : fait: gonfle,.,, "nahua... a: a; quo fait") &c. i c) PaulusLucuhabct: «deal 5. I.l.1.. en... plat m a... ; a!"

234 ne Î AUGUSTI un xvm. I..... o.. feu. a o O O O 0 o o a l c- q fuerunt.. o n a cum: a z d. I. CIL... ocrent. &r P o a Q a q PILÆ POSTERIORIS TABULA. Curiam.-&. continens. ci. Chalcidium. i) tempium ne: Apollinis. in. Palatio. cum. porticibus. d) ædcm.divi. ulii. Lu - car. portieum. ad. circum. Flaminium. quam. fum appeïlzrri panas. ex nomine. ejùs. e) qui priorem. codem. in. Polo. fecerat. Oétaviam. pulvinar. ad. Circum. Maximum. ædes. in Capitolio. Jovis. Ferctrii. 5:. Jovis. Tonantis. aideur. 03k;- ni. f) aèdes. Minervæ. g) 8c. Junonis. Reginæ. 8C. Jovis. L1- bertatis. in. Aventino, ædem. Larum. in Emma. fiera. via. ædem. Deum. Penatium. in. Velia. ædem. Juvcntatis. ædem Matris. Magnæ. in Paiatio. feci. I Capitolium. h) 8c. Pom ejum. theatrum. utrumque. opus.,inpen- Ta. grandi. refeci. me. ulla. infcriptione. nomims. mei. Rivos. aquarum. in. pluribus. i) locis. vetuilate. labentcs. ci. 8c aquam. quæ. Marcia. ap ellatur. duplicavi. k).me novo. in. rivum. ejus.- inmiflb. i.orum. Julium. 8:. quæ. drifter»! and;, un".... «un. milita: H...0. au. a g..iïüi. ç. 0,. IJ." f. k d) 1) Sveton. Dia cap. :9. pas 4T9» - r a a i e) (En. Oftavii. ë 4 g) Vitiofe mica; du Munie. Nulius enim Du Mulgçultœ apud Romanes. No- DDiopIg-m. ta funt Tulliana ex lib. a. de natum Dent. a r cap.. a ôtant, x., l» h) Legebatur antea œuvrât», pro quo Cafaubonus McbItDiv-iiitmm de quo Dit pag. g; 3. ne. Guthexius San. Tartan. i) k) julius Conphrth;, Frontinus de aquæduâibus Paula: Bibi; Lucas. Rama? fig. 4B. 44a V y. Junio, gniafs-arnaquent nasilla, dans gaula. hm w hm! and. un perdait aulne alunai. riva», 1m 46 immature QRCÆIIPP.. Idem p. sa. Aïoli; fans. qui: Maman! (aliter: amurant, Il V 14.. "Un!!! c

235 imonumentüm ANCYRANUM quæflfuit. inter. ædem. Caftoris. 8:. ædem. Saturni. c ta. profligataque. opera. a. patte. mec. perfeci. 8c. eandem a- filicam. confumptam. incendio. ampliato. ejus. folo. fub. titulo. nominis. filiomm. Caji. Ü. Luciï. rmovavi. 8c. fi vivus. non. perfeciffem. perfici. ab. heredibus. mais. canai vinti.l) oâoginta. tcmpla. Deûm. in. urbe coutil] refeci. nulle. prærcrmiflb. quod temp. m).... et... Privaro. folo. emprunta. n) Martis. Ultoris. rem lum. forum ne. Augufium. :xfimxi. fid. entemplum. Apo! inis. o) in. oie. magnam. partem. ctiam. 4b. privais. en].- feci; quod; fùb.nomine. M. Marcelli.p).generi. uite cit. Dom. demum Maricis. q) in. Capitolio. 8:. in. æde. Divi. Julii. 8c. in æde.. F f a Apoll) Paulo: Lucas fa a maint... n n m) id. Confit.... [51mm "fui n)r d 1nd un).... mi.... a,... s unirent a.., z 53 o. a tutu. a.. Flan... lima... la». vol confiture, a) Paul. Lucas: thune»: d de Apollinù. Miror ab nulle iflud Apolliuis rempliai in faro Augufii apud Manem llltorem memorari z tanlum confiai: ex Plinio lib. vu. c. r3.apollinem charcuta fuiife. qui ejus mate en: in fora Augufli. Groom. p) Sneton. c. sa. g) Plulul Lucas: pour midis. Ante: Iegebatur Mandrin), Et non potoit vidai alifonum, quum Summanus in Capitolio a:de habuerit, & jam Lemme: obtiuuerint Tua Lemuralia.Febris quoquc oceupavifl et Palatium,Mams deniqne codent honore ufos. ut vuit rachis perfuadere Busbe trianon exemplar. Scd ctiam novimus Maries extra urbem cuiras : 8: fi ha ocrant rempluma, idque in Capitolio, id potuerit negare Symmachus, non norme Prudenrius il ln noflro cit, au cernis. [Inde poiler videri Cæfarem hic aga: de eo, quod ctiam teflatns fuit Suetonius cap, 3o. des ab eo reflétas 8e ceteracmpulcnlirfimin donis adornant : tripote qui in cellam jovil Capitolini ndecim milia pondu auri gemmasque ac margaritas quingcnties H8. un: donation: eonrulerit. Ac fi vellet dom: Jeannin in au?) ù Capilnlù &c. Scd mlhi videtur ad Iucem temporiç noflri vint poire quidquam elegantius produci. quam beneficio Coû oniinancifcimur. Nam in apographo noflro palet prorfas legi debere Makis, Marina: enim Nympbam Laurentem ncmiuarat Vir-

236 2.28 AUGUSTI Num.XVlll. Apolliuis. 8c. in. temple. Martis. Vié coris. r) confecravi. quæ mihi. confiiterunrî incirciter. s) miliens. Auri. coronarii.pmxdo. triginta. 8C. qumque. milia. municipiis. si. coloniis. ltaliæ conferentibus. ad. triumphos. mecs. quintum. conful. remifi. 8:. poitea. quotiescumque. Imperator. ap;dlatu:.fimz. aurum coronarium. non.accepi.deccrnentibus.municipis.t).... adque antea. decrcverant. A 541w. Spcéîacula. u) gladiatorum. dedi mec. nomine. 8C. quinquiens filiorum. mearum. U. nepotum. nomine. quibus. muneribus pugna- Virgilius: eam fcquentes dubitarunt Circen an Venercm intelligerent Servio vel hanc intelligente vel poeticam in ca licentiam, Laurente Maricn fumpta pro Minturnenfi. Banc opinior quoquc paflea aecepilte fedem in illo Capitolio, quad euriam Deorum interpretatut Tertullianus, [cd in plurali numero, perinde ut Venues complures diflmguuutur,& Marcias faâas.ficut quum alibi Leva: fanum agnofcatur, alibi Sulevæ honorantur fui) titulo Manum, Hæc celcberrimi Gronovii olifervatio non placet viro doflo in Bibl. felcfla T. Vlll. pag. 131 qui non magis putat dici poile (enfanta); Marin: quam confina- -ui Ventriôut. Hicitaque legendum coniicit: Dom: dfmilm 1x Mmiéiir. ut faprn, pag. :23. x) Sic quoquc Coflbnii chatta. Unde nihil facilins leviusque efi, quam cogitate de Marte ultore,ut facit Liplius. Niminm celebris illc fait fub Augullo, quam ut non flatim illc menti fuccurrerct, 8c ubilibet prompte inculcaretur: 8c nec ipfe Augullus in hac recenfione rernm ftiarurn cum penne aliqumics omifit; ut mirer rationemjufli Rycquii in feripto chapitoliohac citantis 8: cognomen hoc penitus negligentis. 01mn autem ex (ide nainsque chirographi credi nporteat in lapide ipfo exiler: Muni: Viâoris, lice! hujus mentionem in nummis Augulli etiamnum notis non habeamus, immo ex Galbæ 6: mox Vitelli nliornmque infequentium nummis primo cum fluâtemus, ( & ex veteri lnfcriptione apud Reincfium p. l 2;.) non dubito tamen ira illum clin Roma:. ubi varia templa ejus confia: cxtitiflè, cultum FuilTe, ut in hujus ctiam velut parentis Romanorum temple aliqua pretiofa confecraverit hic l rinceps, Commendaverit Romanis funm Ultorem; id minime vetat dediffe ctiam aliqnid vetuflioii Viè iori, ficut&solidonum dedilte tellatur vetus infcl iptïo, 8c baud dubie multis aliis diis, Certe non temere id mutem,&in indicibus lnfriptionum (iruteti mm hine illc Mars Viélor nflcntatur, tum ex a- Iiis lapidibus, quorum ætatem quisindicabie? Manœin Capitolio Cultes oolit- s) Paulus tunt. Lucas Gram-u. H5 (irriter [:77an firibr. t) paulus Lucas : 69 ce.,. a. Il) ld..., mu gladialarrm.

237 l MONUMENIuM ANCYRANUM. m pugnaver unt. x) decem... o O o O chuunturfiptcm urficulipmitu: crafi.. vendrions. bcfliarum. Africanaq rum.y) mec. nomine.aut. filiorum. mecrum. 8;. neputum in circo. aut. in. fore. aut: in. amphitheatris. z) populo. dedt fèxiens. &.vigiens. a) uibus.confe&a. flint. beltiarum. circiter. trama. b) milia.. quingenta., Navalis. prælii. c) fpeâaculum. cpulo. dcdi. cira. Tibm m. in. quo loco. nunc. ncmus. cit. Ca: arum. cavato. fol-o. in. longitudi- j ne. mille. 8e. oaingentos. pedes. in. latitudine. "manille, a". ducenti. in. quo. triginta. rcfiratæ. naves.trtrcmes. tiquadriremcs. plures. autem. minores. inter. fe. conflixerunt. Angcg x.u.pcrjieù. d) cl asfibus. Pugna verunt. præter. retmges. milia.hominum.... circiter. i me mmplis. omnium. civitatum. Peloponnefi. 8:. Afiæ. viâor. ornamcnta- repofui. quæ. fpoliatis. remplir. M. 11ntoniu:. cum uo. bellum. etteram. privatim. poitcderat. Statuæ. pede- 03. a! eque res. 6C. in. quadrigeis. argenteæ. Reterunt. in "me vxcte) Circiter. quas. ipfè. fultuli. exque. caw pecuma F f 3 dona. x) rauitnglucaszi.... du... mon... in.. la". «ou»:.. "ubi" îfllll o.. de pr... rami-e.. o a ternira» m a.. f5 du:... uret- clients. leur!» sa...,. n ter et 11mm... la, ", "4:;.... religion Agrippa. o. afin.. ri.... ochvrnùdsildu COSS.... a o.. t y) Atrieanaa lulu CCCXX..,. ab. An d allo feflfl! millas notatl liniul deinde. Vlll,17. marnai.- Griffes apud Dionem hl". p.511: E ephantcs intellige, 2) ndde quæ viri dom ad Simon. cap. 43. a) vicient, Paula: Lucas. i b) id.rri flîiieiic. e) Vide ad Svcton.c.43, &Norifii Cenotaph.Pifan. p. lat. d) lta Gronovius ex Ovidio 11min. 17:. agit! made in» klhuîub s imagine Cafa- I nfida: indus]: Cotropidnqve "tu. e) Hoc foie exeepto numeri cæteri in Marmore Anqrano omnesintegri petfcripti, non noria exprelli font. Apud Paulum Lucam... XC. l

238 1.30 AUGUSTE Hum. XVIII.. dopa; auyea. in. ædc. Apollinis. mec. nomme. 8c. morula qm. mihl. Itacuarum. honorem. habucrunt. pofui. Marc. hacavi. a. pracdonibus. f)... domibus à.2.. fuis;.. ;contra. rem.....domi. Ex xxvu. mrfimli: panitur aidai: in. Coflbniana :xempldri a): Butâtquùni ba; vous prdtedcnm flapi velu: fragmenta trium verjîculorum, a: raflent xx1v. Armem ae. regnum.per. Tibcrium. filium. meum. Regi. g) Artaxiae. ademptum. Fgram. cuidam.tradidi. et. poflcajila. mortuo. Partbis. adimentibur. filio. ejus. Aartavidi. h) Ariobarzancm. qui. crat. cx.chio. gencre. Armcniorum. oriundus. in. id. reflitui. Provincias. omnes, quae. trans. Adrianum.. une?» mini: adfipplin am fimendnm trodehnmr (fupra pag. 144.) C5 tu ""4.0051": a [:4114 [ponte fia 59 M.. nul-i,. c,,,. Dure-m dtpnpfifl f) Apud Paulum Lucam: Eortlia. (Proelio) firvamnnqui nageaient (apfugerunt) à Dominixjuù 55 arma tantra Rtmp, "natrum.,. nidfirt quum capta Da. 8.1br4vernatinmdcml... lia,, r m.... la... tare: plu": quam M0601)! :.... au]... [élufafli fiat 44 un dinar que fripmfimt.... ""1!" Cal! "5*" la": prav : finitimc fanant gante: qu n,... (fi. ne: aux.., : ŒHIfiAniu provint-1.4., t Oran: 4;er adoflium.416ùflum.... on: (a que praxîmd (fi Hadriaumtf. o. cadi gaz) 6:14: par injuria» Jaime,. C.,, 46 afin R60" " Grimm reliant)» tuque 4d.... a rut-oignit que 06 85"77]! ne," nuri qui:qu Ramdam ante id renfla adit, Cimûriqnc a Saumons; (9 (jardon me»: 411i Germawrnm populi par legato: amitintn au»! Üpopaà Rem. patinant: Mn jaffât égaufiitia duâi fiant... banian enfequ-e. tflllfarein , jam 11:4 a:.,,,. rfjfiut un, la li.. fit n... m,. (9 h,. au. l.... au. I 411. L.. siam. i "infini.. r.. fait: regt tjlu Ant- 14x:.. m paie... m4,. safrana (xtmplo Hg;. o in.... Nm Tigrdnù Regilper.. Ra.. mie.. I,. "un" o o o ne: [mon... m4- m" fil?" - o v a o ganter». rfnôelhnrm nul., pu gamfilin»: meurt: &c. g) Tacitus Il. a. Anna]. Dio LI". p. :27. Gram-v. h) l aulus Lucas: drtavmdi, 1.0 aquavit ex Regivgemre.,.. "l,. r. feninrum.

239 MONUMENTUM ANCYRANÜM. m marc. vergum. ad. affaitent Afianafqac. jam. ex. parte. magna. Regibus. cas. polfidçpnbus. Sicilf mque. i) ac. Sardiniam. occupatas. hello, fervm. rampera".. Colonias.ii1. Africa. Sicilia. Calcdonia. lutta ue. Hifpania. mulm. collocavi. ex. Gallia.Narbone nfi. k) pruji ia. militum. doduxi. ltalia. autem. colonias. quac. vivo. me. cclcberrimac. et. frcqucmiflimae. fucrunt. duodem ginm. l) dcduaas. habct. Sigma. militaria. complum. par. duces. amilta deviétir. miam. mgpi. ex. Hifpania. 8:. gentihu. AtlantianarthOS. trium. exerc1- tuum. Romanœumfpolia. et. figna.m) remittm. mihi. fuplicefiluc. amicitiam. po uli. Romani. peterc. cocgi.. ;. ca. autem fic. in. pomma i. quad. efl. in. tcmplo.martis. Ultoris. n) repofui. Pannoniomm. gentes.quu. ante. me. rincipem. populi. Romani. cxcrcitus. nunquam. adicraut. cviâas. pcr. Tib:rium.Neronçm. qui. tum. çrat. privignut. meus. imperio. populi. Romani. adieu. protullquc.... numinis.... exercitus. o) Proî) Hue ego referendos exinimo nummos Angullî, qui reperiuntur cum lirais modo IMP. 1x. SlClL. mode IMP. X. SlClL. item IMP. XI. SlÇlL. & lmi. X"- SICIL. in quibus pklvumque Diana oncnditur. En 8c "la bellica Dea. SCÎO ctiam, quid de un. feripferint alli. Mil)! videtur titulum lmperamris quidem ex illo, quod fuflinet appellarc in, hello fenil! admifilte; non tamcn Martcm in en aguoviflë, Ted Dianam ; non ficus ac venatio quædam belluarum configurer. ac par fugitivarios comprchenfi 8c ramai (biffent fugitivi, Dia lib. L. inter regioncl, quæ ab Auguflo flabant Contra Antonium, Siciliam San diniamque memorat; nec polka in rebus Angufli quidquam ultra, niû quod 15:41.8; quidam tumultussudiniam movtrit, lib. LV. Grmav. k) Cum Gallium Narbonenlëm populo reddidita.u,ç."inclut. Diopag,fo4. "a. Granit).. I) Sveton,cap. 4a. m) "in nué: 7:9; au gamin: la numis Au uni: SIGN. I mur. A. PARTHIS RECUËQOruw. g i n) Die pag , a) Apud Paulin un; luce deincqn fubjiciunçu:

240 m H AUGUSTI Num.xvm. Prbtuh que - - r. il flamba": quoda- - v- - - mandat: ci: [in v- - - a j Turque - -, - - par r sapin: Gentni z - - Api me ne in Audu---q---mnojlmm pale; b.ajhxr - a - eü fir - - fun -. Tanaim ultra ru rama - - un: U bikr 4d mefitplici: confit - - gy Python»: firida Ray: phrati - - medorum m: - u o... Re: Brimn dam no bella "on.. Madamnr- - manant»; fuebo f Imam Pbratn ara - - film: filiotfua: pupe - -. jam.. Non [Mlle fuyantu - fid amicitiam noflram par ignora Pttflu plurimæque clic genre: 5x7: a - - me pria a): quibus 4mm cum populo- Romano national» 6 amie-ma. commemum A in: gente: Partborum 55 Mrdorum - - v prim pelgnumsa. tium rage: par ce: acctperuntpa ri: flint»; Roy: Orodü miam media - o r - - artavazdi: fi hum In confidatu rtgi: fixto Aria 55 fiptimo arzani: -. a affinera»: ne A-. Par confenfim um vcr arum jam rampubliuznh Ex weapoteflate in mm - v r rium tramail Quel?" marna "1me I u a - finlü huru : Pofle: adium meurum u - - i vi cafit - - r «341mm: 72mm ü que - - fi r in [du paf v - - arquer» j? - - r - yard -. - vh1utinh o o cfip - - uicquti.h -. l u à- -Pqfl -d-w... -n- - - v ile amplio - c -. - a - q - - rtiumde com mm cou alan: n [in - - ordo Populu: - - Roman: um wr u: - - w- «- iris idque AI» wflt bu - - edium mm - am - priât» - - info" hg. -. quadr.- [quanti -ijic.po: fibuc i, I. - un

241 MONUMENIIIM ANCYRANUM. 2L; o - - mon age - - m fiptuagnu Summa peanut: aqueux dal... -, u militibu: Dmrium Open: fiai. nova adam m Divx juli quirini minerve Larum Deum Pmuiium juu. - - i -. v.- Ad circum curium cum c. - filin»: - - atrium - - Martclli Cmfmm Refait tapira a -.-À l un: [ont Pti a qu a»! la v- 1":me - r w gladiatomm a. - - u ne matu incendia qu - - n film flaque quorum Cm - - f cxplwit.. -. COLONIÆ MILITARES XXVIII. AB AUGUSTO IN- TRA ITALIAM FREOEENTATÆ - TESTE Svsron. «p.46. kaccl ræ. hautin: decciom it.. Alatrlum. id. i Aquinum. - Pli». Il]. y. Arlminum. Signal. lib. 3. de antique; jam Italie cap. 4. Atclla. Au gufta Laurentum. Frontin. 17mn infaqpe. W11. I Nom dg. n. Cmtapb. Pian. t. z.. Augufia Pola in Illria. Venu infcripttpudgruter. p. CCCCXXXIIJ JuliafAu.Pfla Fatma. H. Narir. " Augufla crufia. id. Augufla Taurinorum. Sigma. x Augnfta Vcrona. H. Nom., Benevcntum. Frontin. si vau: Marque apud Fabrcttum p. Io Bovianum. 813ml. Capua. id. Plin.lll. 7. 8: XVIII. n. Caudium. frontin. 1 Cumæ. Frontin. v tdcrtona Plus. 1111;. Venu Infinptia glu! Golrz. 8 Gravifcc

242 V En Gravifcæ. Fromin. Colonia Felix Nolana H. Nom. Nuccria. Frantz». AUGUSTI mmxvm Colonia Onana in Étruria. 3191:4: Fontanini lib. 3. dvauüquimüll Horn: cap. z. Èulia Pifima. H. Nom. uteoli. Frontin. Sora. Fronrin. Pli». HI. 1. Svcflà. Plin ç. Venu I «1»un 6m Ïcanum Sidicinum. nanti Plis. 111.]. p 9 Venafrum. Plin. HI. ç. Numos in uibus Coloniarum Auguftimcm-oria, vide apudgoizium ab. XLIX. qu. XIX. TESTAMENTUM. D10 Lib. LUI. p. :17. ad A. U. 73L T61: ; Taie Jluân wç écivyu pi! à; 78 Euvéâ yow, d un: Enâay ti-9 e Amrev, àâmvâpsvoç Taïg- impaires 51 ; Hùa liç demis Jugez" xœ ÎsAeAam-aîç 3v. Ou [du Ta: 41 6va, 3539?; qui; ÉTinî au un veto Cæfàr valetudinc recuperata, Tcflamentum, quad fmm Senamm intulit, voluitque recitare, oflenfurua hominibus. miminem le fui Principatus fucccfforem conflituifïc. Ne tamcn legcrct ab omnibus prohibitusnfuit. IDEM D10 Lib. LV1. p ad A. U. c * Mt7cî 7570 fait; Jzaâq uuç «:1275 noajbw ç ru; mræçflêu cive yw, ai; un; areau-av BaÀeu lfi «ÏmæÀeyeËlq. Kan7eAe Àe-1r7a A? à civ- 7a15 Ta uêv c960 m en TE nioient 72 Tl. - Bief?, 76 à? Acta-5V T? limiez c5; Tr v5; As yamv. 7m yat f n au] au": Tic airât; oui-r15 aë7ra vq-rcu, waçaô tu? 88).»); pugnace, Tao-510v m tançai 1 81 "un nua-mirât; «la: Poil mortem e us Iefia menmm Polybiup qui am excæfaris libertis recitavnt, quia non decebatidàsenatœcle ni. In Tcflamemo ex ben": lberius, 6:, ficutiquidamm oriætradiderunt ex trient: Livia heres inflituebantur. Nm Augul tus ut fuorum quo uc bonomm al;- qua pars ad Mamyervenîrc i æ ṇ1

243 mâîma KAqçoia poi mw 3:5 57m beyeyïçæro. Kripcwra à? à a»)? une: mana: ranch un; 75v fleurir. suivrai: si à 76: ÆMo rgt wv. 151,5er; fixhsunâç à krach-w, giflai tu; Cu.- naeôa-c à? (MW l misiez; pneu:- Âupgi 797; çwiwrcuç, raïs Êoçupégozç un: ranima. à 344w marias; âqœpguæç, 707; 3 aïs du) Juin-mu à? Aura; Té? rani];- au; 31599: rifle (qui 395,41;an ne. Jo9ïivou étama-e. Rai - arçocrs ra la] Toi"; tapir. Êv M51! En Ëv læv flic mut-5 691; 75v n a-15v s - xeuàqçovopu xa, æquo-fraie mina une: Ter figea-63m, ; dulçaâàaj;. danùsiîvou, 23mg en: tu; fait hein. si une? rua. ring. EXOF ra. Éleâézm-o, 1 07; mua-lu «675 mir- Tæç, si [du Tire Tî ÀC-im tic-au, Eu- S ÛÇ, e; à? (qui, p.574: rai-ru naïf]? d inàlà x. Tain-ne [46 va vagi fait; aia-,» Angie; raciale; (à, fla) : in unîyaye. vin; 62:49:51! c - TISTAMENTUMJ v a? poirer, à Senatu petierar, ut tan-. tum ctiam præter legum p) præfèripta relinqui illi poirer; Hi igitur hercdes fèripri ab eo fucrunt. Pochflîones autem 8c pecunias legavitmultasmultis non neceflàrils modo fuis [éd nulle ctiam propinquitatc le contingentibus; neque Senatoribue tantum Equitibusque, fed Regibus ctiam: Populo quadringenties fèflertium, militibus Præmrianis fingulis millia munum, urbanis cohortibus quingenos fèitertios, reliquis legio-i nariis Civium Ron]. vit-mm trecenos. Pueris ctiam quorum paternas ipfis adhuc tençram æ- tatcm agentibus hereditates a-. dierat, patrimonia cum reditim -bus jam: reddi fimulgc virilem. æçatem attigi eut: quod idem v1vus ac fpirans q) ctiam obiervaveran. ut fi cujus hæres fieret, Gg 2 flairas p) Lege Voeonîai A. l1. C. un; prohibitum eut mulieri heredîtate oemere plus quam l scutum nnlha numum ut dixi ad Dionem pag. r73. q) Simon, a. f6ï mlparru berediutm à qua-nuque paumant "1: "0 40. Men) un. mimine, du: [î "pilai «au (leur, dia vîn lü aga in! tapina» tu. tienne-ra "flûter: (affluerai. Laudat hoc «in. Tibetim - 0min: dia. in Augulli fusiez: apuddionen LV1]. p. :97. E. au liberi en:, orpnino hi:, patarin bona vel (hum fi adul- ti cirent, vel poni, omnia rem-- tueret. A: quiea bonitate erga aliorum liberos utebarur, tamen filiam [uam ab exilio non redus- p.3...

244 ,36. AÙGUSTÎ Num. xrx. gang," m! "45,0" a, 7c; 4,57; xit, guamvês legato eam digr-... I tus, tuque.uo monumento no "MF"? "mçm man prohtbuit. Sun-.Auo. np.c1. Tssnmsmum L. Planco, C. Süio C035. tu. Non. Apr. ante annum, a: quatuor menfes, quam decedetet, faôtum ab eo, ac duobus Codncibus partim ipfius, parfin: libertorum Polybii ô: Hilarionis manu (èriptum, depofitumque apud fe Virgines Vefiales cum tribus fignatis æque voluminibus protulerunt. H Æ R E D E s inflimit- primes Tibenum ex parte dimidia a: fextante; Liviam ex parte tertia; que: 8: ferre nomen fuum jufiît. Secundos,Dtufilm Tib. fil. ex trientc; &cx partibus reli ois Germanicum, liberofque ejus tres fèxus virilis. Tertio ra u propinquos akmicosque complures. Le avit Hop. R. que tingenties, tszbnubus r) tricks quinquies H S, rætonams multibus fingula malta nummomm ; cohortibus urbanis quingenos; legionariis trecentos nummos, quam fummam repræfentari juffit, nain 6c confifcatam, repofitamque, femper habuerat. Reliqua legara varie dedit: pro. duxitque quædam ad vicena fifiertia: quibus folvendis annuum div cm finiit, excul àta rei familiaris mediocrîtate; nec lus perventurum ad heredes ros, quam millies 6c quingentics proæhùs :quamvis viginti proximis annis quater decies mimes ex tefiamentis a- micorum percepiffet; quad pene omne cum duobusfpaternis.atri-moniis, cæterisque hercdiitatibpsg ichmp. abfum «tu. [u tas fila!!! neptemque, fi qmd hm accudxflèt. mit fepulchro fuo 1ncm TAcrrus Lib. t.amui.np. a.. à -., Nihil primo Senatus die agi paffus Tibet-in: nifi de fûprcmis Auguffi. Cujus teflamentum mlatum pervirgines Veflæ, Tiberium 8c Liwam heredes habuir. Livia in familtam nomenqueauguflæ adfumebatur. In fpcm I ecundam.neporcs prompqtesqqe:.. t,temo t) Hoc en Mai. Tacit.lib. l. c. a. Svet. Tiberio c. s7. sarrau fifiqœndnufnætre. «la» mon» mandera Il! Mliqrft «gifle, nullu- reddillgomgupleü "11 07: [a.- alrdh. «(A "d arc lclitnn, daman: alfap lùin. lupulin?, (5,4"! fun un": "fine. Dio LVII. p.64. addit, oh id faflum perfolutol à Hberio viritîm pthlxxv. demie» hoc en numoo [amnios me.

245 TESTAMENTIJM. 197 tertio rada primates Civitan s Ëripfcrat, plerosquc invif os fibi, Ed ja antia gloriaquc ad oficros. Legata non ultra civilcm modum, nifi quad populo plcbi quadrin coties & tricics quinquics z prætonanarum cohoruum müitibus lngula numum mima, lcgionariis autcm cohortibus Cîvium Romanorum triccnos numos viririm dcdit. o Sur. T Illatum dcinde Augufli teflamcntum non admiaîs fi natoriq bus nifi S:natorii0rdims,cætcris extra curiam figna agno centibus rccitavit perlibcrtum. TESTAMENT! initium hoc fun: 25mm: juiflrafonuu Cajun: U Latium natif triplât, 56min szar mibi ex par" Jimidia C9" fixant: barn :120. A Gants. 1. pag. se. Augultus tcflamcnto: Guppy, Iodimpmpunmü colormflmu. Sva ron, CLADDIO. 4. Ac ne.hærcdcm quidcm nifi inter tcrtios au pcnc cxtrancos è parte Iéna ginguflum Claudioum) nuncupavit. legatoquc non amphus quam o ingcntorum Iéficrtiorum profecutus. XX. LIBER MANDATORUM DE FU- NERE SUC. DIoLv1-.p Eflxopu cfi q à: à 653A51: ria-aga. au; «du? JAçËa Qo drôme. É- 7Éyaarn à? à» mw n33 recuire: 3cm 15; uçïyç figaro. mati fimt in Senaturn f præter tcfhmcntum) libri quatuor. Primo ocontincbantut de funcrc [ho mandata SVETON. Aucun. cap. c1. De tribus voluminibus *) unemandm afin": fin. complexus ca. Gg g XXI. 0) Scçundo,.lndex remm.5 Auguflo gitana: continebamt, d: au !!- no braviuihmilmpcriî. de que p. m.

246 .238 AUGUSTI NumXXl. XXl. MANDAT A DE ADMINISTRANDA REP. Rcip. 8c Tibcrio Cæl î data. i la) èvtoaîç tu 6,. - rlrerer 1 45 Tlflsg çn la] 753 x0:- vqî yl 5M TE, 27m; fuh dre- MuStçôa-l ranch, in: fui « râ 595Mo 7b) Varo Aw raqçaîawa r «Il a fla) militaient ramai); i;- Dm 116. LV1. p Ogarto libello s) præccpta 8c confilia Tibcrio ac rcipublicæ data, inter-que alia, ncmul- ros manumittcrcnt t) ne mimirum varia turba urbs imploretur: nove multos jure civitatis 7 (Pour!, in 701W 73 JuÏÇDogav Q l. donateur, u) qué vidclicet iplî 4571:; ne; 13 ôwy xoavâ ni n un; multa habcrcnt (un? [ubdmç x) potlora: ut rempubhca omnibus y) qui prudentia ac rcrum 5c- W"! a) Hoc quarturn volumen non un omittunt quai. com tertio conjungunt Suetoa nia! un &Tacitus lib.r. Annal.c.n. mentioni debreviario lmpcriifirbjnngens: 2go ana. [ru mon parjuipfirar dapflm, ddideraqni: Coalition. 8m. Ngque in hoc unum tanrum capa: de coërcendo intra termines linprrio, fer! pinta continebantur ut Dia cvidenter docer. Et Suctonius de Neronc c. la. Ex mgr]?! "qui," ihprrtnran [i pnfiflàr. Videur in illo Confilio «in! failli Caput de ordination: comitiorum. Vellejul lib. a. c. l a4. miam-prin- 6,459". filai; aman fait ordiurù Coudrier-n, par mafia frayant- il) De :IIÎII loge mgulli qua "tiquent. manumimonibus modum (bruit, jam diûum fripa p. son Et de magno qui "Il: temporiblu invaincu: multiplicique abufu nota gravi! gueula Dionyfii Halicarnalfci lib. W. Antiqv. Ron-n. p. nana. u) Mamans quidem apud Dioncm pag tuaient qnœiibct fumera»! lampai. etiam Civirate Remana douar:.- Sec! Auguflo alia mens, quem Civitatem Romnnamparcifline dediife nota: Suetoniusc. 4o.. 7 h Q x) ui Cives Romani non crantât Romani. pmbant, (liai firblefli, à; 4&an ;, Grimm Il! apud Dionem p. 60;. la in Cives& fume-êtas rovmcia. la univerfum lmperium diflinguebamr, arque u: Annule: Ont; in Romain T43. p. au. Ta ph jugère» (49 ç La annulât»! xylfuyara-reeov farzaxu. murmà 6! quem! aure 3:57:, fi 83 Mura: 0m la!) gemmer: Ab his dillin un tertium goum 1-6 bavas" fœdcratorum 8: [oenomm qu; fuis legibus patriisqne iufiitutis viverc permirtebanmr, lraque rac flip»; 7a; ab Juneau; dininguit Auguflus apud Dioncm p. son. 8: :3» p.526. I) Ex hoc confllio Tibqriusinitiolmperii, ligot in a ia dcinfle ailier). omnia, ait a- pud Tatiana! "la. l. cap. Xh infirma: «rififi a: 1min [ , un au! un! «w. x i I

247 l I MANDATA DE ADMINISTR. un a.» rendarum peritia cirent præditi, commuteront, ne ne uni alicui eam totem cre cran: : ne vel tyrannidcm is affèâaret, vol ce advcrfa paflb respublica corruercr, ut contenti præfènti fortuna, non cupcrent fines imperii profane: z) quippc quum difficultcr imperium tantum fervari pohit, periculum fore, ne plut-a appetcndo, parte. quoquc amittercnt, Hoc cum non verbis modô, fèd rc etiam fèrvaffe comtat. manque Clfi plurima barbarorum a) fui juris poterat cificcrc, nunquam ramon voluit. Hæc præceptis Augufli contincbantur. XXlI. DICTA ET APOPHTHEGMATA. S F. N E c A Pater, Controverfi x4. De L.Vinicio ele g amer dixit divus g Au ufius:. Vi niciu: Un!!! IDEM and: (qu-rat,,lurufnilim nui. Ru). firiui: labrihn enfumât. De Auguflo Die p. s Il. à in?!» au.) rflfludl mvapovù-i ivoluq Ë-ra, arçoçt lpe æfl; 74:; arairô 807m?! rupfism vm a:, a a; 1-3 cipaye, W75, (Maqtfle. fi. i il Aigu-flan voulu, main purpurin. à lib. I, Annal. c. XI. Mlailcnlfu a». nævi ToÎç Âuvauévoiç 1g; ( ; ægi r Îav émrçévav? à; gazéifiai aimçîçiv cuirai wœgpvece afinrw a- na); mire rugi-viâ& Tu; criâm- P5031, F67. ai! 7r7aja-acv rq: (245178, 7-6 Jimç o-mv rqœàfi ].ch TE diu- 1-07; 53a)»:, ToÎç Te «afin; oisonsosfich, (g; yqâdyiç É7ri 7rAeiov du; «fo êraufrîæoq êâeâaj-aq ,: Àœx rc v TE Mx? cadi-lu) ,» m; mvâuus va-qiv à Tigra à Tri Ëv ra. d:- 7roAs zra; 5&4. Tara 7:2? La; du? gym; de? 7mn à A57? yévav and) agi Ëf yçe) : 75v dur?) mimi à: TE Æzçëæyxâ 750m7»;- a aog oq, âs éàqcre ,uÈv ên oâa; ingm um in numerato baba. r) [Mi É: 3m. Leunclav. z)ld.tacizm in ligneul: vin c. tu obi de Britanniæ negieçh rubiugatione :ConfiIm. filin»: cairnndiinru main» hffrii, interna» un, au p" vinifiai». de invidia addit, mali gnam potins quam verifimilcm fiifpicioncm cire arbitra. Nain ut Surtonius c. u. tantum abfuir Auguflus lpfe vivras a: fpirans a cupidiraré qinoquo mode Imperiurn vel bellicam gloria: augendi, a: diligenter manne. rit 75v in; neomlinuv Maya"; : Ipud Dioncm p c no. Vide 8: p. ç97. ubi hoc Confihum æqvum à prudemâtiberio ut debuir laudatnr. a)etiam Anima: præf.hiflor. prudentiæ hoc tribuit Impmtorum [in mare que exaugufli przfcripto nouent lmperinm in infinitum lofent ad genres barbares, i1) a n! si "fi agi;. alphas tu)" a [un.5051»:antu, sans. dag-n, inquit, ego wifi in llrhqbgani tatami a]; fin," po. F14" *d"m î «la? Main" MM» : i325 livra? W548: itema n;, ne "un" d hafnium; que 1M faut.

248 m AUGUSTI NumXXILL. ID B M pouf. lib. I V. axa-171l Commit-r]: Tanta Haterio cratveloci tas orationis, ut vitium fieret. Ita- Âue divus Augultus optime dixit :. Hatcriu: nbjtcrfufiaminmdm 91. deo non currere fcd decurrere Videbatur. IDE M prqf. Lib. V. Commun]: Bene declamavit Gavius Silo: cui Cæiàr Augultus, cumfrequeuter cauiàs a cntem in Terracincnli Colonia audifler, plenum teflimonium re idit, dixit enim : Nunquam audioi patremfamiliadifirtiortm. Q-VINTILIANUS VI. 3. Adhibetur fimiiitudo interim palam, interim (blet inferiparabolæ, cujus cit generis id Augulti, qui militilibellum timide porrigenti, Nali, inquit, duh tare tanguant afin» b) clcfbanto du. I B i D. Eques Romanus ad quem in fpeâaculis bibentemcum milis- Fer Au gufiusxqui ei diceret: Ego fiprandm vola, damant en. Tu cuira, inquit. non times ne locum perdas. Fræfeâo, c, îluem in nominia notabat, fubindeinterponcnti precibus, quid te ponde o parti mec? Die me tibidifplimflë, (LVINTILIANUS ibid. - Finitione ufiis cit Auguftus de pantomimis duobus qui alternis gcfiibus contendcbant, cum eorum alterum,falmarm dixit, altcruin inteipi flatarem. IBID. d Eluditur ridiculum ridiculo. ut divus Augufius, cum eigalli torquem aureum centum pondo dediflènt, 8C Dolabella pet jocum, tentans tamen joci. eventum, dixiflèt: Impcrator, torque me dona. Mule rc,inquit,civica d) doum..1 a in.., b) En «in: apnd Summum Mg. c. n. 8: Macrobinm lib. z Saturn. cap a c ) Mambiul lien-clin [aux dolmens viniquvrmn appellat, quem un afin: au. de" Augulhu la: : ilofipplc: bu Ù mqliafl munir, «and. «lm-.u du n04?!" gwdpari me lient? "fait: die me tibi displieuiffe. il) En: hac magna fait: gloria, [cd pretii exigui a quem. fronde aut aigu: enlise. Vidé Carolum i afehaliuin lib. 7.4: «mais c. 0.8:; i.

249 4 x. DlCTA ET APOPHTHEG MATA. Inti).. Cum ab eo miles nefcio tuid improbe peteret. 8c veniret contra Martianus quem fufpica atiir 8c iplùm al iquid injufie rogaturum, Non mugir, inquit, facilite, commilito, qulplfil, qui» quodmartu": me peinant: :11. V. Dia Lib. LV1. pag. 589.fq. t Tfiy.PaiM filme) Roman: qui» [omnium IMGPÏ. A4913," alitai rapinant.. Marmara»: vabi: rcli nquo. SVETON. clip. toc. Supremo die idéntidem exquirens an jam de le tumultus foris Effet. PCtÎtO fpccuio,.capîllum. fibi comi, ac malais labentes icorrigi præeepit. Et amicos admifros percunctatus «quid if: viderotur mimant un; commodo tmrrgiflè. adjcc1t 8C clàufulam, A675 ingérai x9) «givre; époi; (Anal pagé; [lamie-are. Die LVI. p K967i» à? Jii fait nef fraierai ripoit»; fait yeaaa7o7roîç à; «si; c 7rl pipa rivêç ; agi-mira, (a; râperait: raina. 73v 75v civsgainwvi Bâti rivée-mita. Plan. [un quoqur valut mima finito Iudionc: fêlent, I ab amict] popofcit, omunn Immrmu virant in volutifiibfiznmm. SVB ION. Augufi. up. 99. In olèulis Liviœ, 8: in hac voce defecit : Livia nojln conjugii mentor vive ne val: : fortitus CXiÏfigm facilem 8: qualcm fèmper o tao verat. Nam fore quoties aud et eito ac nullo cruciatu defun um uempiam, libi 8: fuis s usavda-îw fimilem, hoc enim verbe utif o. lebat, precabatur. x in SVETON. Tibet: rap Vair Auguf timorientis pep cubicularios excepta, mifurum po- i.....,uhmi Rem. qui un: Inuit maxilli: mit. e) Zonaras l h mafmv. IDEM f) Apud lulianum in Cafaribus dîmz h mv. l Meluînit Aurelius Viaor quoque 8: o I Svetonius c. as. De flingufli ycro magnificis quibus utbem exompvir foris, ba. filieis. drticibusâtexflruflionibus, piærersvemiiium Plinius XXXVI. u. Keae au: «hmm-diorduguflur n illbiliétqpràreipue «ra trie «33707;- io- ugày, firmum ac (labile imperium, eiusque feturitattm ac tutuin rebut innuifylic A 24!

250 24-2. i i AUGUSTIi» i Num.XXlI.À r IDEM, Galbâcap.4. [A Confiat Au gultumgalba; uero adhuc, falutanti fe inter æquo. - les, apprehenfà buccula, dixi e: sa) au) réuni 7,7; 595g; in.» n. «renié,, etiam tu, fifi, !!!» mfirum dogujhbit. IDEM AucusTo rap (Ante poüremum iter) cum interpellatores aliis arque laliis caufis in jure dicendo detinerent, exclamavit, quod 8C ipfum mox inter omina relatum Cil", non,fiomnia morarmtur, ampliiu f: 1m]!- bac Rem fatum". CAP. 66. I Viccm fuam conqueltus en. quodfilifili mm limer muid: quai:- uu: velte: irafii. CAP. 65. Ad omnem Agrippæ nepotis 8c Juli arum mentionem ingemifcens, proclamare etiam folebat: «59 ZQEÀOV and; 7 indou, Jyavc ç7 éraflât» (Iliaduy. 4o.) - - De filia abfens ac libella pet Ogæfiorem recitato notum Senatu fecit, abliinuitque congrefru hominum diu præ pudore: etiam de necanda deliberavit. Certe fub idem tempus cum una ex confeiis libertaaphœbe immine, V fufpcndio vitam finifret, Maluijfe [a ait Pbœbflpdtrtmfiufll Deprecanti fæpe populo Rom.& pertinacius infianti, ulnfih c: 1!!qu ronjugn pro soucione imprecatus, - PLuTARCHus in Perirle mg. 1:2..,. Es vsç nuai; à ; erîaç xu- Cælàr cumi flcgrinosfçrtc v5»: rime ne) rts flliudi; à; tu"; ua A- quosdam vidi etromædivites. irait reçiçe pav rdç, la) dyawôvmç Put panum çatulos in grermo 8: ijaivô Kaëaug à; e omsv ioniens-av si imiarum Circumfizrebantat ne ora,sz mif cré-raïs aï rix isa-iv «à in deliciis habebant, anne - ywaûxsç. minet, quæfivit, apud cos non pareront liberos? Idem in C imoiiepag; 886. nuisaivopaq à: méat, muai; Cæfarern accepi longo tenir mw;.aîælv. tir-m307; fifi;, En? pore poll ad quendam ex film 75!

251 . DICTA ET APOPHTHEGMATA. 113v 9uywrçidôv. 73v (là BiBNbii Ë- xorm Kixr gæv âv 607m"; xeçflv, conf vinifiant n inca-riz.» WielMÀU- 779v. idoine dé KddlCdej a AzzBâv (a) dleàstïiv » m en» rami TE BIBÀÏU- naiaiv il" érodido v roi. Té); paginât, Quinto. Maud vigie, a ont?, hôyiq» (a) ÇiAo ir-atfiç. lime JE xamsç dvdeiaiç à MrdioAaÎvcyi Tic érrèç 1 01 er ram- Tioz. T510! 51,190! iddv ci KÆCœ: éminçât 5m19 tu) x civraiç égayai.- qift vov, Tafiôfiflh in tomerai! pas: ou pinçai, angoæpevwv 3"on TaÇ dexovraç éteint. Qu a-nm Ëunov-. av Tir 7ra Àu eiaqçt vou nom:- me! 62,80?! grief 73 («par feutrer on; etmç alentira, m 7m06 N70; du! être; à; hlm; diri- BAnlJou. nç d; Ériçgëxldaç il Km"- irçoicqfdvfiv gain-go a, (et? gvvü youyou 7o flamant, ont 8x argon (Cpt). vrillait.ino du warrïenu corau- 94 &qu î Ëri pinot murmyt mç (embraya-ou. d à? imaginât arguai. TU 11;; rancirai; à; roi; 4h04; tu) «ne; fait 76m 618m Cinroni: g)-inepotem acceliiffe: illum autem quod volumen quoddam Ciccronis, manibus teneret, perculfum ment id veflïe contexifle: Cæiàrem veto, qui animadverterat, fumfiile volumen, &llantem ma na et t parte evolviflè: reddidi einde puero, ac dixilïe, Mu: bic vif, fifi, Jaffa: fin": Hymne cannai. Idem Brutapg. ici i. Statua Bruti ærea (leur MediolaniinGallia cilâlpina pofita. Hanc uæima mena sre - fentabciit 8c erat ahàbmaâaîîæut vidit.cælàr, præteriit : Mont - fubfiftens, compluribus audientibus vocavit Magifiratus, civitatem coruin ferens fibi compertum cire focdus pacis rupisfe, quad hofiem funin apud le haberet. Ac primum fane negaverunt, 8C queinnam lignificaret ambigentes, intuebantur fe mutuo. Ut veto converfus Cæfàr ad flamant, contraôta fronte, nonne ille, naquit, hic flat hoflis nouer i multo illi maë is perculfi obmutuere. Al: Cæ ar arridens laudavit Gallos quod amicis cirent etiam in ad H h 2 g; g) Quarto lande hauferit Voliius Epill. CCLVlll. ad Hug.Grotium: un... «in. romain, qui citera-i clin! qohrangùflnil, poflrcmum acculer: omieorurn Je! Mi enligna mu lulu: vifs»!, quiafimlznr 73:11:31, (un [actinium dirent Œdviianm, rodondamqm. Pompejo fimile aliquid ad Cicéroncm diaum me. mini.

252 at 5ms;, tu; 73v didaaïvrœ and mina» www GIGC NUG ÉV. AUGUSTI Num. XXll. verfis repus fiabiles, præcepit- que ne Rama loco moveretur. PLUTARCHUS in Apoprbogmatiôu: Roy!» a! Darwin.. pag Ricain É weârêa taixaipseiç 2:- Buçêç, en perpétuai du. [initioit «rugirai ; tarama-l au pack dilua r; urgé-ra Kai Caqu émondés- &, du: finition si; agi; MEN ÂVTKJWÊJ 1.651,06:tu. évadoôvaq PÙHGÏOIC BaAJW 1-3 unilaté- 93v i573 K, Émis-w (l aimait marijuana urine. et? a hormis 7d 545v pagina-r4 zarr xov rgn. étreint à; 75; aimantin-tu; dmàg-îv, si Cœ- Ççovâ: IGSÀIEUIIOVTÊM in; ur7eq in: tarpon fringua 5;? de: (un air avr, tumeur par mon iua ëo de élu-ive.» «qui 751 "Arrêt moucha-tv. tin-ci à? ipumai Aicqç à 75v egosxâîv Bora-Mail; 4 16 Âvrwvi ai mragaa- Minium» tf3; aoûtât du an za- i nu; mit-out, JAN la) étament, 3m (fur TU. eupmxiau, rçoriaiv 7m 75v d va Cota-imbu à K950- Êiarev, Ëyai rçodwîæv ÇiÀâ, recoin- Tel; A: imam. Tëv æ A Atgavdçt uv fini: 7b) à,- Mafn ni droiture. rein-509w arçon-- d oxaivrwv ) éraflait rai 1-3 flâna. (a) rægçqceiyevât Kçmv 72v ÂÂEEdValpin, ÇéâEDS af pâti 1-7,; rénale?" wpôrov Jus-ra lumen. à 75 xai A- AQu imitai. du? 73v mirât: 5A6- CÆSAR, qui primas Au - flus efi cognominatus, ado e- fcens etiamnum Antonium repofèebat millies fèflertiü, quam pecuniam ex Julii Cæfiris interfeé ti domo is abftulerat: cuiebat enim perfolvere Romanis e atum Julii, viritim denarios XV. Antonio autem pecunir am detinente, ipfiimqucfi [aperet abflinere hac poftulatione jubente. hæreditatem paternam proièripfit ac vendidit, le atoque perfolvendo benevo entiam (ibi, odium civium Antonio paravit. Rymetalces Thracum tex ab Antonio ad ipfum defecerat, Ibcietatemque h ànc immoderate in conviviis odiolèqueiaûao bat: iiaque Augufluscuidam reliquorum regum propinans dixit z Ego proditionem amo, pro. ditores non laudo. n Cum Alexandrini urbe capta, acerbislima quæque exfpeâarem, confcenfo tribunali Arium Alexandrinum juxta le fiatuit, urbique fe parccre dixit: primum 0b ejus magnitudinem atque pulcritudinem, deinde fü-

253 DICTA ET APOPHTHEGMATA gardon a faire! d? lige-ion 73v ÇgÂOVo à nantira; (li Zrî Ëgwç 5 fa: à Aififi? JIODÇâV, Épuyæ 73v ugrouz-i fa. migrai à: Té; pa xeos anà clair. fin-av avec. magne», Jamie-or; ure Çaiyc, pin-trip !!! à «initiant Épvoyq a mwdë ÉleÉÀcud tu kg; 9913; 799e»; [45m. Ëv d? Zinnia. lignai! abri Snack!!! tiarés-na? diaminlw. êmdo wmi clé 7P v& miré? BiBÀt ov à: (il yryçaufiëm la), d aimxçîçv Ï Mafia; (gr: tinterait; 71 in; axé; aimyvoôç KâCaç iiwe yeaxlzè. Aazê. nuai à? waluiœ 75 WFBIMTE une inca-av encan-à à: fait yeves Ài oiç 355m t - Àd fledn prohiba. A Slwadaipçd J3 «a; (pillera-64:,» dm) 750:; sig- oîxav dçes îvaq dsqsérn twexaîçqa ev. l or-ri ds darda-d cuirai à.49»;- véjaæ cirer. Ô rou 59465; Kati- Cae, (vidit ding]; [a] i ; w;o - figer n ni ânon-i à 1&7an yfdflfl l par; 3:06:31 orge; saurir, inimi- Céptvâ» d un? rît x3939, En on? rapin-&l (54,1) pagaiera 5x0. girofli- 96cv dut-à ËAav èrimêv, tin-ait in t a-î aux) «rifle dxivduuov yt eyç. fixation; JE in ÀAÉEMÆÆ duo à ranimai-fi. yeyovaiç 5751 nuançai? parût ra. altéra. ragréent proptcr aurorem ejus Alexandrum, denique in gratiam amici Erotcm fui funin Arii. inægypto. procuratorcm audiens corurnieem guæ in ugna omncs vineeret, infiipera Illsâue effet, emilte atque comedi e, accivit 8c in; quifivit, fafîumque in. o clams. aflïgi jusfit. Siciliæ procuratorein Arium loco Thcodori confiituit: cumquc ci uidam libellum cxh1-. buicht. in quo fèriptum erat: Calvus, aut fur en: Theodorus Tarfenfis, uid tibi videtur? fubfèripfit, Videtur. A Mercenate, quicum vitam agebat, quotannis in nataliciis donc accipiebat patcram. Athenodoro philofopho domum redeundi 0b feneétutem petenti veniam, ponw cesfit: qui cum valedieens eihæc verba protuliflèt: Cum iraf ceà ris, Augufte, nihilante veldixeris vcl feeeris, quam tecum XXIV.orationis elementa tope-1 tieris : manu ejus arrcpta Au guflus, etiamnum, inquit, tua inihi opus cil: præfentia: ac per totum porro annum feeum dotinuit, Silentii, inquicns, tutum :ch præmium.. Audito Alexandrum, cum an. nos natus XXXII. pleraquc flibcgiifet. anxium faillie de matc- H h 3 tu

254 246 AUGUSTI Num. XXII. en 75v Avait zço m. t S aiiuæçn si in; larigot MfwdçQa Égal iyâ ro TE x. éd: ou BÎYÉÀb) iîymoiiu. 75 (liardiez; et)» wigwam. radiai; rît 153i rôv poixôv mie pu, à daigna and"; dé lignifia; Tell; éraf ri oqç ytiapivovç, à 15; de? maaïfsæ-aq roi); ciao v-rotç, site. argot;- irra-aôi ;, 12v t ai rafiot saunai diabebmpe vov vraie-itou 5 d un a ruât; xegriv. 6min: à? niva- CSÊŒ, néper ËSqiioiç a: Kio-up. cum menine» «in Tien; imbu E- xsivlw ragwrémô oq si dsivrvov. radai JE Tir Soywrçidouiî si; Â:- (uviou d uriner arasai 7M! en?» 15mm 4.075; Tri! notifiiez), réapugvdi TU A Arfaévàèou, Je réa ami? ratèæx oaausiia-ou. Tamarins à? rît.215; 37mm citraàti en; dandinai, ç sidérera m- gi TE «du? veinard diç ÉBSÀÉufaire, TiBëaov gle ywv. q, GoevBouîaroiç ds roi); éraiew Wi "ou; MTŒÇÉÎÀG; BOUÀGIFŒVÊ", ait a: flood-ë v, à»; É0oçu Boiw, Kamie ai rt (curry) vimyr çavrd, Ë n ai; yr gov rrç invar. To5 æ ÂSIavoüav Muni Ïqpae- i -, q l v î I frima, ri doeoiæ, i)! à sur Aiyi wiç aiëo9w4, fui M965: mirai); Égièpifi. 8 qui? à éhaiyi vg dut ria agendi ad reliquum rompus: Miror, inquit. Alexandrum non cxiftimaflè majoris cilla operæ imperium partum bene conflituerc, quam pararc. Lata de adulteris lege, in qua de reorum cjus fiagitii judicioôt fup licio erant omnia definita. o a in-adolelèentem, ui cum fulia adultérium commilifre dicebatur, iratus irruit, manibusque cum pulfavit. qui cum exclamaret, Legem tuliiii ô Cæfàr : ira pœnitudine cit correptus. ut cœnam ca die reculanrit Ċ. Cæfiiri filiæ fuæ filio, cum cum in Armeniam mittcret,prccatus cit à diis. vratiam Pompeji, audaeiam Al exaudri, for-tunain fuam concedi. Romanis autetn fe imperii fui hercdem reliâurum dixit, qu: nunquam bis una de rc confultaverit : Tiberilmiimucns.. Tumultuantcs juvcnes qui in honore cran: volens compefèerc, cum non animum advertercnt, fed obftrepercnt: audite, inquit, juvenes fençm, quem juvencm feues audiverunt. ngd peccach aliquid videbatùr populus Athcnienfis,. ab Ægino [cri fit adeum:exil ttmo non vos tafia-c me iralèi vous:, q i 9631"? J l

255 DICT A ET APOPHTHEGMAÏA: xapa rm. 5&0 dê a dêv min riz-eu alioqui enim non ouïgour I dorade, 0576 Enfiler. hyemem Æginæ. Aliudn l vol dixit eis Vel fecit. Tôv J3 EdæxAr ooç ufflo gævàiiç Cam unus de Euryelis accu; fateribus effiifius libertate dit cendi 8: ad fafiidium us ne u- fus, ad hæc vetba prolap us ef- Ièt: Si hæc tibi, Oæfar, non vi I, taxa na, terrirai; cum V.iiçaâàazç à uraiiéçwç affina-infa- [4598, arçon airai , El nuira? irai KaëCœç a? Ç vsraq ptyaline, aimai «airât drgoô m Foi Gawai dou 7b) mégira. dû 59- yio9 êç draïym châtain. wu96pcrima JE in 75v dm? lignifiât: y570- vo fæv in 575; t çi, icefiireiixlairo, mû (4573m revêtiroient; cure-mire. I néo-mg: JE du) abria; à: Septa- Ai uv Joan n aie»); n y"; t a-imitât; cimdoiiëvr&i. BÜSuicoi ( E43») in argiëç, 08mg oixodopôv niç- (8.75; Papi); karting -. in r j grimant -* kief didis. lratus Au trilla cum le (è inde auferre j. Audiens autem cire cum de Brafidæ poiteris fupcrltitem. SCClYlt, verbisque mediocritcr eafhgatum dimifir. Pifone domum - à fundamentis. usque, ad fummum tectum accurate cxædificante: Animum, inquit,exhilaras meum: ita aidificans, ac firoma fit futura fempitcrna. i. Svg ro mus Jaguji. «p.45. Vifà quondampro Coneione pullatorumturba, indignabun- r dus a: clamitans, on, ait, Romano: rmm Domirm, gmtmqu: rogaton. Idem Aiigujla r Confalutanti Patrie Patron: Scnatui lacrymans refponditaugufins: Muffin: 1:01on ottoman, Pour: C. quid ladin aliud Dm immonde: pritdfl, que»: in banc confinfiim vejirum ad ultimum vitæ fine»; mibi piffer" lirait. * - Et up cum Arbrenas Nonius arâius ci junéius, caufim vencficiî ; moulante Callîo chcro diccrct, confuluit Senatum quid oflicii fui putarct z amaigri mimfç, on, ji [apitoyât, «ont: hgihu mm

256 :43 i a aucusn Num.XXII. findeejfet, définie" ce adamantin amieum exijlimtretur. lit-confettt ientibus univerfis f it in fubfelliis pet aliquot boras, vcrum tacitus, ac ne laudationc quidem judiciali data. - - Nunquam Filios fuos populo commendavit, ut non adjiccret,fi mm. Idem up. 5 i. maclant cognitione. qvum ÆmilioÆliano Cordubcnfi inter cætera crimina vel maxime objicerctur, quad male opinaridc Cæiiirc foicret z contredits ad accuiàtorcm. commotoque limills,.ülim, inqtfit, lm niiproôu : fuient feint Æliam 9 me lingam baiera; rhumb" de n laquer. Ncc quicquam ultra au: (tatin: au: poftca inquifivit.. Cap. 33. Manifclti arricidii reum. ne culeoinfuerctur. quod non nifi confeflî a nianturhac pœna. ira fertur interrogailè: cm: paire»: hmm mm midi i? Et cum de falfo tcliamento ageretur, omncsque fignatores loge Cornelia tenerentur, non tantum duas tabellas damnatoriam 8: abfolutoriam, fimul cognol ècntibus de-. dit. (cd tertiam quoquc qua ignofèeretur iis quos fraude adfi» gnandum, vol errorc induétos confirmer. i SVE ION. 11:43. cap. 16. f Alii diâum faâumquc ejus criminantur, quafi claliîbus tempel iate perditis exclamaverit, etiam invita Neptune viaoriamfi adynritm, ac diecircenfium proximo folenniipompæ. fimulacrutri Der b) detraxerit ,.... i - Idem rap, I 3. 4 In fplendidiflimum quemque captivum non fine verbatim! contumelia fæviit : ut quidem uni fuppliciter le ulturam peccant! refpondifle dicïtur: jam ijtom in daluerumfirevpotefiitem. ï Cap. 13. Il " Alexandriæ, conditorium 6: corpus Magni Alexandri, cum prolatumièpcnetrali fubjeciflèt oculis, coron! aurea impolitafi ac f, q Il) Neptuiii.. l Conierïdech. - v Êpàiihem, ad Juliani 1 a Craintes. l p. 16.4"" 0.

257 100 ET STRATEGEMATA. 149 ac fioritgus.adfpcrfis veneratus cft : confultusajïœ num 8: Ptolcmarna: Infplccrc venet, Regain fi voluzflè, air, vidcrz, mm marmot. Cap. z 5. Nihil minus in pet-fado Ducc quam feflinationem tcmcritatemquc convenir: arbitrabatur. Crebroiraquc illajaé tabat : cru-èv- Ôa B0350; (Fefiimlmu) Et: nia-«pané; 75 Éïdlpcévæy sala-ô; mana- 111;. (Cannabdli Dax przflu trmrario. ).t: fin abriter fini quitquid fiat ni: (mu. Prælium quidcm au: bellum fulèipiendum omnlno neabat, nifi cum major amolumcnti fpcsquàm damnimctus citencrctur. Nain minima commodn non minima criante: dzfcrimin: fimilu ajcbat Je auna lump pifmntibu:, :14qu abrupti mura m4114 caltant par [tri pafit.. X X I î Ï. J O C l. Iocos Augufti quos filvo Màjcftatis pudorisque rcfpcâu jccit ipfè 8: quos ab aliis prolatos i) pertulit, obvium en: legcrc apud Macrobium lib. z. toto capitc quarto, atquc inde apud Erasmum lib. 1V. Apophthegmatum.. ngrmanùs lié. V1. cnp. 3. Auguftus nuptiantibus Tarraconcnfibus palmam in ara ejus cnatam, Ayant, mquit, jam fief: mmdatù. XXIV. STRATEGEMATA. POLTÆNUS Lib. VIH. Strtgem. up rèç eux-aï; mima nau- Augufius :93 gui in.pugm s mtepiwç du: «Un?! minanim eflent prævarzcau, non gntcrfi- Quinoa. cicbat omncs, fedeccnpabaç. 256m5; un"; àæàaîu gagnan- îauguftus us. qu1 0b nmndn-. l. par H7. Sema "L40. de in 8: lib. x. de Clememia c. [3.8: P mugs 1.x. 1;. Ncç î) Eiiaddo illud apud Quintilianum Vl. 3. la": Rama-1. olficiqn fuguflo qui patrimnùuklnedlflümeun inpitp-ràvi. Et AntiflinLabeoms libertalcrfa de qua Diop. p. un & Suetonius c. 3;. Vcdîi Pollionis que lue. de qua Duo p. non Mæccnatil quem idem Die. "a; narra: cofinîtionibus dlutlus amdcnu Augufloinfctipta codicille mm c vertu: ; 43; m7; Sima. 3 "? " «nifes..

258 250 - AUGUSTI rape vazç, Q4943; abri rugôvüâni- Nue perçacs aq ; 79:; èrl.éëëmre âs J inpaya flaq ÔxéAeva-ek) 7rçâ 15 geyn yeiu Aurtfévgç ëçdvaq. En Je lire Ï) and ràwq oçopêv à) 5M; iniau. Zeëaçàç i707; t aura? Çyrwoï s rugiyynàlev, «fragilisiez; 1:45:03- Tmeva; palus-æ,,5, annexé; em- ).eys 1-3, :96:»;- aà 73, A F pgà ÏÇ yak: 56 diamantin) a? mon); ÇparnAcz TnÇc macs-â; 707; dvàleyyaâê m Je à : gemmai; E358 Je» gray.. n Q V N i I!«Laxivàlu yaç Finals "Hà JIÆQE PHV NumXXIV. tatcin minus dextre rem adipiniflraflènt, hordepmlpro truico jusfit mcnfuran.. Augullrus cos qui in exercitu deliquiitent, jusfit ante ducem flexis genibus (faire: nonnunquam etiam latere: cptum diem ferre. - Auguftus fuis ducibusimperabat, ut maxime [Emmaüs curam agerent: 8c continente: hoc interabat, Feftina lente z Itcmqueillud: camus dux, confidentilonge eflpræfercndus.. Augufluseôs qui fin larem Virtutcminpræliisedidi antan? pliflîmis auri, ar entique mnnerib us ornare f0 chat. Auguflus, cos qui nuhô-dçi! poftulante en pcricula cani rag avec: Marmara; fi-. V, v 4. f i e 75v in) née; a? geanyê Mn du; g çmgq, flan? (enfin, lumen, yowvrnà ç. non proo. Lego veto 7, , ;eæ1-;,ya g,hnc (il, dntepmorin». Salonîusîn Anguille, Pro (une delienrum gaur: 1:41:71 ignamiçnï: fiât, fifi?! [et "Il. dienjnhrn unpanrium, intercala» uniate: difiiuaugm. Ca aubonus, t) au) vinysoæaeây. Snetonio in Aug. cap. :4. 7:! "il. afin»: portant". lmmo integram quandoquc legionem cum ignominia dimîttebat. telle «du. ibidem, imitatus in ce Cæfarcm, qui nonam legionem and Placentiam lumultuanmn, punitis faditionisaufloribus. miam dîmifit. ut idem rehaut in Julie cap. 69. nec non Lucanus lib. V. Dionelib. XLl. 86 Appianus lib. Il. de B. C. Mafiliriur, m) Ë Sgœrüç ÇÇdTyÀaly rqç. I seripmm crat çeœfjaf-nyç; Ex Suetonio "pommas vexant leétioncm. erum Vera apud cum er in omnibus, qua: ado hue vidi, cditionibus confnndi ha: duas main, ac pro una lutheri. Cdfifi la".

259 rît murai; cimmé- ÙVQ ; à 79"; rçê; Kio-m m3 lehm main? n) rtçmâce m 73v Moine 558 an MÉW médew 1:31 1 0th içnfpôv é: 1:5 MM 75 and lagune-10v maüa m JiAÇèe L3. 5 Eefiæçàç ânons-go" rôt Minier) à; pima» 7,03; au? 73v Maman a) raïs- pêv 11m - gus s y 3554:5 ri Métis and 1 l 1 TæNdl 5min un?! a aiç ri n a-i- 31 ëarmacua-am vaç. ciné; à? Ça:- TIJM 7:7;de in).qu la; pamyfiruv. MÉMÙ : 7p wwneuii 75; vaupaxîazç. à qui wimygv dvsxéemrev, O) (56 Æv tôpwiçç) pana» à ÇEVéÎ m0140 xq a av, à. à? à; a? m5 fluxé». and Év 7:5 qui); Imam,"- giræroo Munis à? mimi!.ëçpm m 5760W» «3&3 flmâëvrnu in? rôvimcupdwyiç th) et" n - Jæ æcgæëôaf. 6 Wçêç 70v A ÆMVJÉVNÇ Wilevia æç, fi wifi. 7916Z". a) mgqîâw. MS. mg, vitiofe. STRATÉGEMATA. 25.!; cet-eut. dicchat nihil ab iis ferre, qui aurais hamis 17mm: renta. Au s in hello contra Brutum 8c Caflium, trajicere Adriam volebat. Mutius nauarehus hoitibus in infulam appellentibus juxta.brundufium. prohibitutus cos manifclto vidcbatur. Auguftus decipitmudam, ira fe gel-eus, quafi na- (w vau prælio advetfias ipfum decertaturus eflet, 8c miennes ad dextram Adriæ verfus Italiam navigarc julfit. tanquam ad infulam adnavigaturus. Ipfèoneradas turribus im lebat, 8c machiniez. Matins eceptus navalis pu na: apparacu, m pelagus rece, ut in latiori potins uam an uflo mari pugilat? cet-ct. ugultusvero prælium non commifit, fed in infula naves (izbdueebat. Marius nullum alium 02mm habens. in Ihçfpmtidpem coaaus cit trans irrue. Auguftus Adriam f e periculo tranfiem. in li z Macédonien) parvenir. «en; min [ne hmmopimc. Hem ivrin Mwspl- 0) a? il! 55mn i; fifi; rauuæydrm. à SE refluât a? m3744 luixyh «in u tu and). plan..jta locum hune cum MS. 8c Inter- rein: fupplevi. Media inter u la! POP Wagram huma. M3.uucule. Mafiaüiu. gy 8c "(si in Vulgata deliderabanmr. retaille poil 13v [Jean edidi, addito en: O

150 Communio They all wondered at the words that proceeded from the mouth of God. 1. The Lord hath reigned, let the earth rejoice, let many islands be glad. 2. His lightnings have shone forth to the world:

More information

Hymnbook. Religious Education

Hymnbook. Religious Education Religious Education Department St. John the Baptist Catholic Church 120 West Main Street Front Royal, Virginia 22630 540 635-3780 ext 404 Religious Education Email: wluckey@comcast.net website: sjtbre.org

More information

31 st Sunday in Ordinary Time (Year C)

31 st Sunday in Ordinary Time (Year C) 31 st Sunday in Ordinary Time (Year C) Second Vespers D e- us, VIII O blest with radiance bright Hymnus And o er the in adiu-tó-ri- um me- um inténde. God, come to my assistance. R. Dómi-ne, ad adiu-vándum

More information

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 Sacred Heart of Jesus Availability - the strength of our mission 4 th of November 2016 day_33 GC 36 - Rowing into the ep INVITATORY eng May the Spirit of Christ Jesus,

More information

F/A. gua, tus, mae ro, go. da pré ca er tó. lin gua glo ri ó si Cór po. si tus nae, rum. cor ex re ver ve laus. po in cúm bo ne et. tum.

F/A. gua, tus, mae ro, go. da pré ca er tó. lin gua glo ri ó si Cór po. si tus nae, rum. cor ex re ver ve laus. po in cúm bo ne et. tum. PANGE LINGUA VERSES: ( = 96 108) antor/hoir /A maj7 7 Pan No In Ver Tan *OSTINATO RERAIN: All **Pan glo pa s cte m cra na coe t, s b l da ca er t l gua glo r po 6 nae, r gua,, mae ro, go s my sté. Pan

More information

ADVENT SEASON FIRST SUNDAY OF ADVENT. ::t-- I.- -. I. D te leva-vi a- nimam me- am : I. I 1. De- us me- us .--.-

ADVENT SEASON FIRST SUNDAY OF ADVENT. ::t-- I.- -. I. D te leva-vi a- nimam me- am : I. I 1. De- us me- us .--.- Introit ADVENT SEASON FIRST SUNDAY OF ADVENT VIII C I ::t-- I.- -. I C Ps 24: 1-4 = "'1'-_ r- D te leva-vi a- nimam me- am : II De- us me- us C...:;:. --" ii\li...- l== I. I 1 in te confi- do,,.. non e-

More information

Religious Education Hymnbook

Religious Education Hymnbook Religious Education Department St. John the Baptist Catholic Church 120 West Main Street Front Royal, Virginia 22630 540 635-3780 ext 404 Religious Education Email: wluckey@comcast.net website: sjtbre.org

More information

PSALM 140. & b Slow «««««« «««« ««« ˆ_«l ˆ« ˆ_«l « j ˆ««ˆ ˆ« ˆ«« l ˆ«. ˆ« nˆ_ « ˆ ˆ ˆ. -ˆ l ˆ« «. ˆˆ ˆ ˆ«« j ˆ ˆ ˆ« ˆ_ nˆ_ˆ_ «««« ˆ ˆ ˆ«.

PSALM 140. & b Slow «««««« «««« ««« ˆ_«l ˆ« ˆ_«l « j ˆ««ˆ ˆ« ˆ«« l ˆ«. ˆ« nˆ_ « ˆ ˆ ˆ. -ˆ l ˆ« «. ˆˆ ˆ ˆ«« j ˆ ˆ ˆ« ˆ_ nˆ_ˆ_ «««« ˆ ˆ ˆ«. Byzante Basi Kazan (1915 2001) & b So son _ n. have cried out un e, & b. j _ n_ hear me. Hear & b me, Lord. have _ cried out & b. ṇ _ Œ e, hear me Give ear & b _ n. j voice sup pi ca & b tion, hen cry

More information

ANTIPHONS OF B.V.M. FROM SUNDAY I OF ADVENT THROUGH THE FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD

ANTIPHONS OF B.V.M. FROM SUNDAY I OF ADVENT THROUGH THE FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD ANTIPHONS OF B.V.M. V Alma Redemptoris (AM-I 472) FROM SUNDAY I OF ADVENT THROUGH THE FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD Al- ma * Redempto-ris Ma- ter, quae per vi- a cae-li por-ta ma- nes, et stel- la ma-

More information

Mi b /Sol E b /G. œ œ œ œ. œ œ j. Do m7 Cm7. nos. por

Mi b /Sol E b /G. œ œ œ œ. œ œ j. Do m7 Cm7. nos. por Daniel 3: Cántico de Daniel/ Canticle Daniel Melodía/ Melod Teclado/ Keboard % % ESTRIBILLO/RERAIN (q = ca 96) 4 4 4 Cri a tu ras todas Señor, bende cid al Señor, en sal Bless Lord, all ou works Lord /La

More information

5 th Sunday in Ordinary Time (Year B)

5 th Sunday in Ordinary Time (Year B) 5 th Sunday in Ordinary Time (Year B) Second Vespers D e- us, VIII O blest with radiance bright Hymnus And o er the in adiu-tó-ri- um me- um inténde. God, come to my assistance. R. Dómi-ne, ad adiu-vándum

More information

D E k k k k k k k k k k k k k k. a M. k k k k. k n k k k k k k k k k k. k k k k k k k n. k n

D E k k k k k k k k k k k k k k. a M. k k k k. k n k k k k k k k k k k. k k k k k k k n. k n Sot hromatic Mode 4. Vu=. ome quicly. O hrist, You a - loe are He who quic - ly comes to our aid. We pray that You show Your quic re-spose rom heav-e to Your ser-vats who are su - er - ig. ree them o their

More information

2 nd Sunday in Ordinary Time (Year A)

2 nd Sunday in Ordinary Time (Year A) 2 nd Sunday in Ordinary Time (Year A) Second Vespers D e- us, VIII O blest with radiance bright Hymnus And o er the in adiu-tó-ri- um me- um inténde. God, come to my assistance. R. Dómi-ne, ad adiu-vándum

More information

Spanish Propers Thirty-first Sunday in Ordinary Time, XXXI Domingo Ordinario Introit: Antífona de Entrada

Spanish Propers Thirty-first Sunday in Ordinary Time, XXXI Domingo Ordinario Introit: Antífona de Entrada Spanish Propers Thirty-first Sunday in Ordinary Time, XXXI Domingo Ordinario Introit: Antífona de Entrada Graduale Romanum: A&B: Ne derelínquas me, Dómine Deus meus, ne discédas a me: inténde in adiutórium

More information

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 Saint Alphons Rodríguez For our Brothers 31 st of October 2016 day_29 GC 36 - Rowing into the deep INVITATORY Secre.-S: Gene.-S: Secre.-S: Gene.-S: G ad G le Sei-gneurte

More information

Official Cipher of the

Official Cipher of the No: Official Cipher of the Most Worshipful Grand Lodge of Ancient Free & Accepted Masons of the State of Maine Not to be consulted in any Lodge or exemplification while in session. (By participating officers.)

More information

mass for the dead grant them.

mass for the dead grant them. mass for the dead ENTRANCE ANTPHN E vi rest grant them, - ter- nal un- per-pet-u-al light shine up-on them. Cf. 4 Esdr 2: 34-35 rm, gr and let 1. Praise is due you * in Sion, God. Psalm 65 (64): 2-3a,

More information

LATIN PREPOSITIONS. villa, -ae, f. urbs, urbis, f. hortus, -ï, m.

LATIN PREPOSITIONS. villa, -ae, f. urbs, urbis, f. hortus, -ï, m. LATIN PREPOSITIONS ä/ab, away from, by ad, to, toward, at adversus, opposite, against ante, before apud, among; at the home of circum, around conträ, against cum, with dë, down from, about, concerning

More information

Psalm 140. j ˆ«. ˆ«w « ˆ ˆ ˆ«ˆ«. ˆ« ˆ ˆ« ====================== ˆ«ˆ«ˆ«ˆ« l ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ« l ˆ« «. ˆ «««« j « j «««« & b ˆ«««« j « ˆ«ˆ ˆ ˆ« ŵ«.

Psalm 140. j ˆ«. ˆ«w « ˆ ˆ ˆ«ˆ«. ˆ« ˆ ˆ« ====================== ˆ«ˆ«ˆ«ˆ« l ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ« l ˆ« «. ˆ «««« j « j «««« & b ˆ«««« j « ˆ«ˆ ˆ ˆ« ŵ«. » œ» œ» œ» œ» Byzante So ««ˆ ˆ «««ˆ ˆ «ˆ ˆ ˆ «ˆ s «cried out un 85 Basi Kazan (1915 2001) «ˆ ŵ«. j ««««ˆ ˆ ˆ ˆ.. j Hear ««ˆ ˆ. ˆ ««««ˆ ˆ ˆ me.. œ». un e.. j ««ˆ ˆ _«œ» œ» œ» œ» Give ear voice sup pi ca

More information

14+ ENTRANCE EXAM LATIN. 1 hour. Name:

14+ ENTRANCE EXAM LATIN. 1 hour. Name: 14+ ENTRANCE EXAM LATIN 2013 1 hour Name: The varied life of Alcibiades, before and after his exile from Athens. 1. Study the following passage (do NOT write a translation), and answer the questions below

More information

Sunday Vespers. 25 th Sunday of Ordinary Time. September 18, 2016

Sunday Vespers. 25 th Sunday of Ordinary Time. September 18, 2016 Sunday Vespers 25 th Sunday of Ordinary Time September 18, 2016 2 Vesperale O.P. D e- us, in adiu-tó-ri- um me- um inténde. God, come to my assistance. R. Dómi-ne, ad adiu-vándum me Lord, make haste to

More information

CONTEMPORARY SONGS OF FAITH. Give Us Your Peace/ Danos Tu Paz. Music by Sarah Hart and Jesse Manibusan

CONTEMPORARY SONGS OF FAITH. Give Us Your Peace/ Danos Tu Paz. Music by Sarah Hart and Jesse Manibusan 3012621 Give Us Your Peace/Danos Tu Paz Sarah Hart/esse Manian 3012622 (PD) SATB hoir, Keyoard, Guitar, and Assemly NTEMPRARY SNGS AITH Give Us Your Peace/ Danos Tu Paz Mic y Sarah Hart and esse Manian

More information

1 st Sunday of Advent (Year A)

1 st Sunday of Advent (Year A) D 1 st Sunday of Advent (Year A) Second Vespers e- us, adiu-tó-ri- um me- um ténde. God, come to my assistance. R. Dómi-ne, ad adiu-vándum me Lord, make haste to help me. festí-na. Gló-ri- a Patri, Glory

More information

Quem terra, pontus, æthera

Quem terra, pontus, æthera Suius [lto] Tenor [Tenor] Bassus [Bass] [ < { [ < { [ < { Quem Quem terra, pontus, æthera ter ra, pon Quem tus, quem Quem ter ra, pon ter ra, pon ter ra, pon tus, æ tus, tus, æ William Byrd (c.15401623)

More information

PSALM 14O «. « «ˆ ˆ_ «Œ. nˆ ˆ ˆ««« ====================== l ˆ«. ˆ« ˆ « ˆ««ˆ ˆ« ˆ ˆ« ˆ«Œ «« ˆ«« ˆ ˆ ˆ« j ˆ_ «« ˆ ˆ_ «l ll. ˆ_ ˆ ˆ_ «_«l.

PSALM 14O «. « «ˆ ˆ_ «Œ. nˆ ˆ ˆ««« ====================== l ˆ«. ˆ« ˆ « ˆ««ˆ ˆ« ˆ ˆ« ˆ«Œ «« ˆ«« ˆ ˆ ˆ« j ˆ_ «« ˆ ˆ_ «l ll. ˆ_ ˆ ˆ_ «_«l. Byzantine Sow & ˆ ˆ ˆ ˆ. j ˆ_ ˆ ˆ_ _. son Basi Kazan (1915 2001) cried 99 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ un to e. Hear & _ ˆ ˆ ˆ ˆ. j ˆ_ ˆ ˆ_ me. Hear Lord. ˆ ˆ ˆ w &. b j j # ˆ bˆ j ˆ ˆ nˆ ˆ Hear & ˆ_. j ˆ_ ˆ ˆ_ _ voice

More information

32 nd Sunday in Ordinary Time (Year C)

32 nd Sunday in Ordinary Time (Year C) 32 nd Sunday in Ordinary Time (Year C) Second Vespers D us, in adiu-tó-ri- um m um inténde. God, come to my assistance. R. Dómi-ne, ad adiu-vándum me Lord, make haste to help me. festí-na. Gló-ri- a Patri,

More information

LATIN 1942/1 PAPER 1 (LANGUAGE 1) FOUNDATION TIER

LATIN 1942/1 PAPER 1 (LANGUAGE 1) FOUNDATION TIER Oxford Cambridge and RSA Examinations General Certificate of Secondary Education LATIN 1942/1 PAPER 1 (LANGUAGE 1) FOUNDATION TIER Specimen Paper 2003 Additional materials: Answer booklet. Candidates answer

More information

LORD, Let My Prayer Arise/ Suba Mi Oración. œ œ œ. œ J. J j. Am7add4. j J j. J j. Su - ba mi o - ra - ción

LORD, Let My Prayer Arise/ Suba Mi Oración. œ œ œ. œ J. J j. Am7add4. j J j. J j. Su - ba mi o - ra - ción 2 Refrain based on Psalm 11:2 Verses based on Psalm 138:1 2ab, 3, 6, 7 Spanish verse translations by ai orz LRD, Let My Prayer Arise/ Suba Mi ración Bob Hurd horal arrangent by raig Ksbury Keyboard accompanint

More information

Q UE se pos-tre * ante ti, Señor, la tie-rra en-te-ra; que

Q UE se pos-tre * ante ti, Señor, la tie-rra en-te-ra; que Spanish Propers II Domingo Ordinario Introit: Antífona de Entrada Graduale Romanum: Ps. 65:4 and 1-2 Omnis terra adóret te, Deus, et psallat tibi: psalmum dicat nómini tuo, Altíssime. Ps. Iubiláte Deo

More information

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ & b œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ Œ œ & b œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ w w œ œ œ œ & b c œw œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ & b œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ Œ œ & b œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ w w œ œ œ œ & b c œw œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ Ode 1 - First Canon c Christ is born, heav glo - ri - fy n him. Christ hath come - ens, re - ceive him. Christ is on earth, be ye el - e - vat - 1 from the ed. Sing un - to the Lord, all thē earth; and

More information

hu - cir - stayed taught man cum - be - Your Sav - each went led Mo - al - Law, all cised sm, of thanks as and the for Lord, Child, The This For the

hu - cir - stayed taught man cum - be - Your Sav - each went led Mo - al - Law, all cised sm, of thanks as and the for Lord, Child, The This For the Dive Liturgy Propers, January 1, 2012 SUNDAY BEFORE THEOPHANY Circumcision of Our Lord, God Savior Jesus Christ Our Holy Far Basil Great, Archbishop of Caesarea Hymn & # 1. In 2. For 3. But 4. For His

More information

Latin 101: Noun and Verb Practice for 4/16/2010

Latin 101: Noun and Verb Practice for 4/16/2010 Gender, Number, Case Latin 101: Noun and Verb Practice for 4/16/2010 Achilles nōn sōlum vir fortis sed etiam Thetidis deae fīlius erat. ille cum Agamemnone aliīsque Graecīs ad Trōiam vēnerat et bellum

More information

SIMPLE CHORAL GRADUAL

SIMPLE CHORAL GRADUAL SIMPLE CHORAL GRADUAL Refrains for Congregation Voume 6 Sundays Year 24 4 (Christ King) Richard Rice August 2012 Twentyfourth Sunday Year Entrance: Sirach 6:18; Psam (121)122:1,2 & bc. Give peace, Lord,

More information

mouth and it will be shall speak

mouth and it will be shall speak Katabasiae Ode 1 I shall o - pen my 19 mouth and it will be filled with the Spir - it, and I shall speak forth to the Queen Moth - er. I shall be seen joy - ful - ly sing - ing her prais - es, and I shall

More information

October 11th-17th. The Sunday of the Holy Fathers of the 7th Ecumenical Council. Stichera at "O Lord, I have cried"

October 11th-17th. The Sunday of the Holy Fathers of the 7th Ecumenical Council. Stichera at O Lord, I have cried Byzantine Mode 6 Special Melody: re the morning star b b Adapted by Dn. John l Massih 1) Pa - tri - arch er - man - os the New as - sem - bled b b thē ac - counts of all of the Sev - en oun - cils b b

More information

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject *5373651264* LATIN 9788/04 Paper 4 Prose Composition or Comprehension

More information

B iii. E iii. The Blessing of Candles and the Procession. february 2 the presentation of the lord ANTIPHON. our Lord. power to en-lighten.

B iii. E iii. The Blessing of Candles and the Procession. february 2 the presentation of the lord ANTIPHON. our Lord. power to en-lighten. february 2 presentation lord The Blessg Candles and Procession The faithful hold ir hands unlighted candles. While candles are beg lit, followg antiphon or anor appropriate chant sung. ANTIPHON B iii E-hold,

More information

Saint Athanasius of Athos

Saint Athanasius of Athos Saint Athanasius of Athos July 5 Intonation: #20 Andante & bb Úª # Vespers oxasticon Plagal Second Mode lo - - - ry to the a - ther and to the & b b #.. Son and to the Ho - ly Spir - - - - it. ovxa...

More information

blessed by the priests.

blessed by the priests. Another Canon in 80 Text taken from The ivine Prayers & Services by Nassar, 1938. Ver - i - ly, the fruit of the prom - ise did come forth from Jo - a - chim and An - na the right - eous, name - ly Mar

More information

Tuesday 2 June 2015 Afternoon

Tuesday 2 June 2015 Afternoon Oxford Cambridge and RSA H Tuesday 2 June 2015 Afternoon GCSE LATIN A402/02 Latin Language 2 (History) (Higher Tier) *5047857245* Candidates answer on the Question Paper. OCR supplied materials: None Other

More information

contemporary songs of faith We Belong to You/Somos Tuyos Assembly, Three-part Choir, Keyboard, and Guitar œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Bb F/Bb C

contemporary songs of faith We Belong to You/Somos Tuyos Assembly, Three-part Choir, Keyboard, and Guitar œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Bb F/Bb C contemporary ngs of faith aculty, Students Alumni of Loyola Marymount University, Los Angeles, alifornia Be You/So Assemly, Threepart hoir, Keyoard, Guitar glish, Vicria Thomn Spanish tr., Pedro Rualcava

More information

C AN-tad al Se- ñor * un cánti- co nuevo, a-le- lu-

C AN-tad al Se- ñor * un cánti- co nuevo, a-le- lu- Spanish Propers V Domingo de Pascua Antífona de Entrada Graduale Romanum: Ps. 97: 1,2 Cantáte Dómino * cánticum novum, allelúia: quia mirabilia fecit Dóminus, allelúia: ante conspéctum gentium revelávit

More information

Friday 19 May 2017 Afternoon

Friday 19 May 2017 Afternoon Oxford Cambridge and RSA H Friday 19 May 2017 Afternoon GCSE LATIN A401/02 Latin Language 1 (Mythology and domestic life) (Higher Tier) *5188251344* Candidates answer on the Question Paper. OCR supplied

More information

Rachel SAMPLE. Requiem for the Innocents Ï Ï J Ï. ú ú ú ú ú ú SAMPLE. 12 Ï Ï Ï ú ú SAMPLE

Rachel SAMPLE. Requiem for the Innocents Ï Ï J Ï. ú ú ú ú ú ú SAMPLE. 12 Ï Ï Ï ú ú SAMPLE Recitative q = Cello cues eremiah 1:15 î Î ä Rachel 5 Music y E LOUIS CANTER The LORD says, "A sound is heard, is heard, in Ra - mah, 8 î Î Ra - chel is cry-ing for her chil-dren; for they are no more,

More information

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education. Published

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education. Published Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education LATIN 0480/13 Paper 1 Language MARK SCHEME Maximum Mark: 10 Published This mark scheme is

More information

Liturgy of Resurrection

Liturgy of Resurrection Liturgy of Resurrection Sister Rosemary Ferguson, OP Saint Catherine Chapel Monday, April 23, 2018 I will rise, I will go back to the white and silver shore. I will have courage, as the sun does rising

More information

The Three Women of Christmas A sacred song cycle for four solo voices with piano and flute accompaniment

The Three Women of Christmas A sacred song cycle for four solo voices with piano and flute accompaniment Mary Finlayson The Three Women of Christmas A sacred song cycle for four solo voices with piano and flute accompaniment Mary... soprano Elizabeth... Mezzo Anna... Contralto Evangelist... High baritone

More information

D IOS mí- o, * ven en mi ayu- da; Se-ñor, da- te. Spanish Propers. Introit: Antífona de Entrada. 18 th Sunday of Ordinary Time XVIII Domingo Ordinario

D IOS mí- o, * ven en mi ayu- da; Se-ñor, da- te. Spanish Propers. Introit: Antífona de Entrada. 18 th Sunday of Ordinary Time XVIII Domingo Ordinario Spanish Propers XVIII Domingo Ordinario Introit: Antífona de Entrada Graduale Romanum: (Year A) Cf. Is 55: 1; Ps. 77 Sitiéntes * veníte ad aquas, dicit Dóminus: et qui non habétis prétium, veníte, bíbite

More information

Spanish Propers Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time, XXVI Domingo Ordinario Introit: Antífona de Entrada

Spanish Propers Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time, XXVI Domingo Ordinario Introit: Antífona de Entrada Spanish Propers Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time, XXVI Domingo Ordinario Introit: Antífona de Entrada Graduale Romanum: Phil 2:10,8,11; Ps 101:2 A: In nómine Dómini omne genuflectátur, caeléstium,

More information

2017 Academic Scholarship. Preliminary Examination. Latin. Time Allowed : One Hour

2017 Academic Scholarship. Preliminary Examination. Latin. Time Allowed : One Hour 2017 Academic Scholarship Preliminary Examination Latin Time Allowed : One Hour Attempt as many of the questions as you can. Please write your answers on alternate lines. You are given some help with vocabulary

More information

AT THE CROSS HER STATION KEEPING (Stabat Mater Dolorosa) the his that xta tri it. keep shar tressed, ró mén flí. tion row dis lo ge af.

AT THE CROSS HER STATION KEEPING (Stabat Mater Dolorosa) the his that xta tri it. keep shar tressed, ró mén flí. tion row dis lo ge af. AT THE RSS HER STATIN KEEPING (Sta Dolorosa) /E 7 /E At Through Sta u / an high h how ius quam /G guish ly cri ne cross heart, sad á G7 weep ar blest mó lén dí h and stis sa, hrist above in rment hangs,

More information

CONGRÉGATION GÉNÉRALE 36 rome // 2016

CONGRÉGATION GÉNÉRALE 36 rome // 2016 CONGRÉGATION GÉNÉRALE 36 rome // 2016 Shalom 08 novembre 2016 jour_37 GC 36 en ramant vers le large L INVITATOIRE eng Peace be with you! 1. Dm Sha - lom cha - 2. ve - rim, sha - 3. 4. 5. lom cha - ve -

More information

# œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ # œ œ œ. & # œ œ œ œ. & # œ œ œ œ œ. Introit Psalm 118, mode I. Opening Hymn

# œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ # œ œ œ. & # œ œ œ œ. & # œ œ œ œ œ. Introit Psalm 118, mode I. Opening Hymn Tentythird Sunday in Ordinary Time September 8, 2013 10:00 am Mass Basilica of Sacred Heart University of Notre Dame Notre Dame, Indiana Introit Psalm 118, 137.124 mode I Iustus es Domine, et rectum iudicium

More information

forth from thy womb and on earth

forth from thy womb and on earth Ninth Ode Tone 4 Thy birth free of cor - giv - ing, O The - o - to - - rup - tion; for kos, has been shown God put - ting on flesh; walked a - mong men. and on earth did come forth from thy womb he did

More information

Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, wœ œ. œ œ

Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, wœ œ. œ œ Commissioned by St. nne Catholic Church, Houston, Texas, Jim Ross, Director Music and Liturgical Ministry, Mat McCue, Handll Choir Director and rganist, for 007 ilgrimage to Eastn Euroe Savior, Blesd Savior

More information

Common Troparia Used for Various Saints

Common Troparia Used for Various Saints Byzantine Music in English Common Troparia Used for Various Saints in the rthodox Church by Common Troparia Used for Various Saints Troparion for a Martyr (Tone 4) 1 Troparion for more than one Martyr

More information

Psalm 140. & # # Slow «« bˆ«ˆ««««««« «ˆ« ====================== «««« ˆ ˆ« ˆ«« ˆ w ˆ«««« ˆ«ˆ bˆ ˆ« ˆ«. bˆ«j ˆ««ˆ ˆ« ˆ«bˆ«ˆ« bˆ nˆ ˆ« nˆ« bˆ« & # # ««««

Psalm 140. & # # Slow «« bˆ«ˆ««««««« «ˆ« ====================== «««« ˆ ˆ« ˆ«« ˆ w ˆ«««« ˆ«ˆ bˆ ˆ« ˆ«. bˆ«j ˆ««ˆ ˆ« ˆ«bˆ«ˆ« bˆ nˆ ˆ« nˆ« bˆ« & # # «««« Byznte So b ˆ bˆ b ˆ ˆ s cried out un Bsi Kzn (1915 2001) 72. Œ ˆbˆnˆ ˆ ˆ ˆ «ˆ ««ˆ «ˆ ˆ «ˆbˆ ˆ e. Her # # Œ &. b bˆ ˆ «ˆ Her cried out n «ˆ b b n. b Her b. b j. b j «ˆ voice sup un pi Give me, er c bˆ

More information

It works! Faith Promise Principles. Be assured - Faith Promise Principles. What is a Faith Promise? Also known as Grace Giving

It works! Faith Promise Principles. Be assured - Faith Promise Principles. What is a Faith Promise? Also known as Grace Giving What is a Faith Promise? Also known as Grace Giving Be assured - It works! 1 IN D IA Si 0 Man da la y tw e Rangoon BURMA T avo y Phuket Med an Chiang LA O S Vientiane T HA ILA N D Bangkok Su ma tra Bengkulu

More information

Third Sunday of Easter Sunday, May 4, 2014 Basilica of the Sacred Heart University of Notre Dame

Third Sunday of Easter Sunday, May 4, 2014 Basilica of the Sacred Heart University of Notre Dame Third Sunday Easter Sunday, May 4, 2014 Basilica Sacred Heart University Notre Dame Preludes Cello Ccer A Mor, RV 422 Vivaldi Laudate Domum Berthier & 3 4 Lau da te Do minum, lau da te Do mi num, 1. 2.

More information

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 All souls of the Society Holy Spirit - Consolator optime 7 th of November 2016 day_36 GC 36 - Rowing into the deep INVITATORY French eng In God alone my soul can find

More information

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Name: Quran Group: Grade: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Read in the name of your Lord who created, created man from clot of blood.

More information

SAMPLE. Kyrie MASS OF THE INCARNATE WORD [D/F#] [C/E] [G/D] [D] A E/G D/F A/E E. œ œ œ œ Ó. e e. lé lé - - DŒ Š7. lé lé

SAMPLE. Kyrie MASS OF THE INCARNATE WORD [D/F#] [C/E] [G/D] [D] A E/G D/F A/E E. œ œ œ œ Ó. e e. lé lé - - DŒ Š7. lé lé 5 9 q = 110 apo fret 2 # 4 1 17 antor: # Kyrie [] [/#] [/E] [/] [] E/ / /E E [] [/#] [Em] [Bm] E/ Ký hri ongregation: # antor: Ký hri ri e, e ste, e lé lé i i son. son. [add2] [] [Em] [maj7] [sus4] []

More information

Hymnbook. Religious Education

Hymnbook. Religious Education Religious Education Department St. John the Baptist Catholic Church 120 West Main Street Front Royal, Virginia 22630 540 635-3780 ext 404 Religious Education Email: wluckey@comcast.net website: sjtbre.org

More information

Divine Liturgy Propers SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND Sixth Paschal Sunday

Divine Liturgy Propers SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND Sixth Paschal Sunday Divine Liturgy Propers SUNDAY OF THE MAN BORN BLIND Sixth Paschal Sunday Immediately after the opening blessing, the following is sung once by the priest and then twice by the faithful: Troparion of Pascha

More information

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 Magnificat 22 nd of October 2016 day_20 GC 36 - Rowing into the deep INVITATORY Dm A 4-3 Dm C F Bo-num est con - fi - de - re in Do - mi - bo - num spe - ra - re in

More information

THE SUBJUNCTIVE IN LATIN A Guide (by no means complete)

THE SUBJUNCTIVE IN LATIN A Guide (by no means complete) THE SUBJUNCTIVE IN LATIN A Guide (by no means complete) Independent Subjunctives Main Verb in Main Clause Will probably sound different than indicative Name Use Example Aff. intro Neg. intro Volative a.

More information

A Selection of verses from Psalm 44 for Feasts of the All-holy Theotokos. A Good Word. œ œ œ œ. good. lu - œ œ œ œ œ œ. God: An-gels, world:

A Selection of verses from Psalm 44 for Feasts of the All-holy Theotokos. A Good Word. œ œ œ œ. good. lu - œ œ œ œ œ œ. God: An-gels, world: A Selection verses from Psalm 44 for Feasts All-holy Theotokos A Good Word Byzantine Chant Tone 1 4 4 Ison = D A good. word: n Bishop BASIL. Al - le - lu - i - a! Ó My heart hath poured forth a good word.

More information

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe. Second Vespers

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe. Second Vespers Our Lord Jesus Christ, Kg of the Universe Second Vespers 2 Our Lord Jesus Christ, Kg of the Universe D e- us, adiu-tó-ri- um me- um ténde. God, come to my assistance. R. Dómi-ne, ad adiu-vándum me Lord,

More information

RCIA Option: Fourth Sunday of Lent

RCIA Option: Fourth Sunday of Lent Je ru RE joice, sa lem, * and all who love her. Be ex joy ult and ful, be sat all is fied who at were her in mourn con sol ing ing; breast. 7 RCI Option: Fourth Sunday of Lent Responsorial Psalm: Psalm

More information

WESTOVER HILLS Order of Worship July 2, 2017

WESTOVER HILLS Order of Worship July 2, 2017 WESTOVER HLLS Order of Worship uly, 07 Glory God Forever Soft elcome Congregational Reading (eremiah :a) Ro Turn Your Eyes Upon esus Salvation Belongs Our God Welcome Christian Offering Christian Announcement

More information

Universal Features: Doubts, Questions, Residual Problems DM VI 7

Universal Features: Doubts, Questions, Residual Problems DM VI 7 Universal Features: Doubts, Questions, Residual Problems DM VI 7 The View in a Sentence A universal is an ens rationis, properly regarded as an extrinsic denomination grounded in the intrinsic individual

More information

341 0 Come, All Ye Faithful / Adeste Fideles. faith- ful, God,_ an - gels, greet thee, de - les, De - 0, i - 0, na - tus ,~ =-~. ~

341 0 Come, All Ye Faithful / Adeste Fideles. faith- ful, God,_ an - gels, greet thee, de - les, De - 0, i - 0, na - tus ,~ =-~. ~ 341 0 Come, All Ye Faithful / Adeste Fideles 'e1.0 2. 3. 4. 1. Ad 2. 3. 4. t come, all ye God Sing, choirs Yea, Lord, we - r! - ste fi De-urn de Can - tet nunc Er - go qui faith- ful, God,_ an - gels,

More information

Sacred Song for Kids. ilp. 1st Edition. International Liturgy Publications Nashville, TN

Sacred Song for Kids. ilp. 1st Edition. International Liturgy Publications Nashville, TN Sacred Song for Kids 1st Edition ilp International Liturgy Publications Nashville, TN HM201616 Copyright 2016, International Liturgy Publications P.O. Box 50476, Nashville, TN 7205.ILPmusic.org 888-898-SONG

More information

piecing the puzzle: connection Embracing Scripture Reading: Romans 12:1-8

piecing the puzzle: connection Embracing Scripture Reading: Romans 12:1-8 Closing Worship Friday, August 19, 2016 Davis Chapel piecing puzzle: connection Embarking * Song: Somos el Cuerpo de Cristo Preparing Puzzle Embracing Scripture Reading: Romans 12:1-8 Shonda Jones Neal

More information

Missa Ubi Caritas Bob Hurd

Missa Ubi Caritas Bob Hurd Missa Ubi Caritas Bob Hurd Excerpts from the English translation of the Roman Missal 2010, International Commission on English the Liturgy, Inc. (ICEL), 1100 Connecticut Ave NW, Suite 710, Washgton, DC

More information

Divine Liturgy Propers, May 10, 2017 MID-PENTECOST WEDNESDAY

Divine Liturgy Propers, May 10, 2017 MID-PENTECOST WEDNESDAY Divine Liturgy Propers, May 10, 2017 MID-PENTECOST WEDNESDAY The holy apostle Simon the Zealot, one of the Twelve; also called the Canaanean. Tradition tells us that it was Simon who was the bridegroom

More information

Thousands of Gregorian chant scores, videos, and more await you: ccwatershed.org

Thousands of Gregorian chant scores, videos, and more await you: ccwatershed.org Sequence Lauda Sion 1. Lauda 2. Quantum St. Thomas Aquinas ( 1274) Lauda Si- on Salva-tó-rem, du-cem et pastó- rem, In hymnis et cán Praise, O Sion, thy Savior, praise thy Leader and thy Shepherd in hymns

More information

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time Tentyfourth Sunday in Ordinary Time September 13 2015 10 am Mass Basilica Sacred Heart University Notre Dame Notre Dame Indiana Introit Sirach 36 18; Psalm 121 mode I Da pacem Domine sustinentibus te Ut

More information

The Gospel of Mark Chapter 1

The Gospel of Mark Chapter 1 The Gospel of Mark Chapter 1 For The Kids Gospel of Mark Club Earn Your Certificate of Completion by Reading The Gospel of Mark And Completing all the Comprehension Work English Majority Text Version by

More information

NATIONAL DAY OF PRAYER 2014 IMPACT REPORT

NATIONAL DAY OF PRAYER 2014 IMPACT REPORT NATIONAL DAY OF PRAYER 2014 IMPACT REPORT 1-800-444-8828 www.nationaldayofprayer.org It has been an incredible year here at the National Day of Prayer Task Force. In this 2014 Impact Report, we want to

More information

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time Sunday, November 16, 2014 Basilica of the Sacred Heart University of Notre Dame

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time Sunday, November 16, 2014 Basilica of the Sacred Heart University of Notre Dame ThirtyThird Sunday Ordary Time Sunday, Novemr 16, 2014 Basilica Sacred Heart University Notre Dame Preludes Vocalise Rachmanf Come My Way, My Truth, My Life Warner Openg Rites Hymn God, Whose Givg Knos

More information

Reimagining Our Church for the Kingdom. The shape of things to come February 2018

Reimagining Our Church for the Kingdom. The shape of things to come February 2018 Reimagining Our Church for the Kingdom The shape of things to come February 2018 Setting our campus to Vision: Setting our campus to work for the kingdom From Mark Searle We started 2018 with a series

More information

SAMPLE. for Franci Nussbaum-Vitanza. Mass of St. Frances Cabrini Guitar/Vocal Edition Kevin Keil

SAMPLE. for Franci Nussbaum-Vitanza. Mass of St. Frances Cabrini Guitar/Vocal Edition Kevin Keil Mass St. Frances abrini Guitar/Vocal Edition Kevin Keil 2010, OP 5536 NE Hassalo, Portland, OR 97213 (503) 2811191 liturgy@ocp.org ocp.org Excerpts from the English translation The Roman Missal 2010, International

More information

First Sunday in Advent

First Sunday in Advent First Sunday in Advent Introit Ad te levavi (Mode 8) 1 Psalm 25 BewvGtvyuvUYvmvHyvyLoovuyuvtyvyuHyyTv,vuvzz To you, O Lord, I lift up my soul; in BoovovvpoPvmvtytvtuoivuivIUv,vLovovooovJuv you, my God,

More information

Second Sunday of Lent March 15-16, Basilica of the Sacred Heart

Second Sunday of Lent March 15-16, Basilica of the Sacred Heart Second Sunday Lent March 15-16, 2014 Basilica Sacred Heart University Notre Dame Notre Dame, Indiana The Introducry Rites Opening Hymn & bb b b & bb b b 1. 2. 3. 4. c The He There The An - I Tri -. God

More information

The Commemoration of all the Faithful Departed (All Souls)

The Commemoration of all the Faithful Departed (All Souls) The Commemoration all Faithful Departed (All Souls) November 2 2014 10 AM Mass Basilica Sacred Heart University Notre Dame Notre Dame Indiana Introit Psalm 65: 2 mode VI Requiem aeternam dona eis Domine

More information

Thirty-First Sunday in Ordinary Time

Thirty-First Sunday in Ordinary Time Thirty-First Sunday Ordary Time Sunday, November 3, 2013 Basilica Sacred Heart University Notre Dame du Lac Garg Be Like Him Frankl/Xulu/Safamela Kaze, kaze kabonaghala tha sananaye. When he comes, shall

More information

The Resurrection Troparia/Kontakia

The Resurrection Troparia/Kontakia 44 The Resurrection Tropri/Kontki Anthology Serbin Chnt: Volume II Tone 1 pg 44 Tone 5 pg 50 Tone 2 pg 46 Tone 6 pg 52 Tone 3 pg 47 Tone 7 pg 53 Tone 4 pg 49 Tone 8 pg 55 while grnt When h sol The Resurrection

More information

Time s Eldest Son. Then Sit Thee Down. When Others Sing Venite Exultemus

Time s Eldest Son. Then Sit Thee Down. When Others Sing Venite Exultemus Time s Eldest Son Then Sit Thee Don When Others Sing Venite Exultemus John Dol Time s Eldest Son John Dol h = 96 C C Time s eld est son, # Old Age, the heir of Ease, Time s eld est son, Old Age, Old Age,

More information

June 30th. The Synaxis of the Twelve Apostles. Stichera at the Praises. 1) O chief foun - da - tion of Christ's di - vine A - pos - tles, œ œ

June 30th. The Synaxis of the Twelve Apostles. Stichera at the Praises. 1) O chief foun - da - tion of Christ's di - vine A - pos - tles, œ œ Byzantine Chant Tone 4 Special melody: Thou who wast called from on high Adapted by n. John l Massih 1) O chief foun - da - tion of Christ's di - vine A - pos - tles, hav - ing left all things be - hind

More information

Antiphon 1: Hosanna to the Son of David. œ œ

Antiphon 1: Hosanna to the Son of David. œ œ 2 Keyboard Antiphon 1: Hosanna to the Son of David Hosanna filio David fr. Liber Usualis oyfully f Ho- san - na to the Son of Da - vid! D Am Am7 D. f. name of the Lord. Am Keyboard. D O King of Is - ra

More information

place in which hath lain Christ thē un-con

place in which hath lain Christ thē un-con 164 Priest/Deacon: The Theotokos, Mor of Light, let us honor and magnify in song. Ode 9 - First Canon Mag-ni - fy, O my soul, her who is more hon' - ra - ble and more ex - - alt - ed in glo - ry than heav

More information

St Julie, the Smiling Saint

St Julie, the Smiling Saint St Julie, the Smiling Saint A Cantata for the Sisters of Notre Dame 2002 and 2012 (c) Stephen Eric Smyth and Gerry Fitzpatrick St Mungo Music, Glasgow 2 Words (c) Stephen Eric Smyth Julie Music (c) Gerry

More information

Report of the Committee on Nominations and Leadership Development

Report of the Committee on Nominations and Leadership Development Report of the Committee on Nominations and Leadership Development Page: 1 Church Contact Information: Church Name: AWFC Church Number: Charge Conference Date: Date Positions Begin: Full Location Address

More information

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ The Great Canon of St Andre of Crete - Tone 6 ODE 1 He is my Help-er and Pro-tect - or, and has be-come my sal - va - tion This is my God and I ill glo - ri - fy Him My fa - ther's God and I ill ex - alt

More information

Third Sunday of Easter. April 14, :00 am

Third Sunday of Easter. April 14, :00 am Third Sunday Easter April 14, 2013 10:00 am Basilica Sacred Heart University Notre Dame Notre Dame, Indiana Introit Psalm 65, 13 mode VIII Iubilate Deo omnis terra, alleluia: Shout oyfully to, all earth,

More information

Pentecostarion SUNDAY OF THE MYRRH-BEARING WOMEN. Apolytikia. raised up the

Pentecostarion SUNDAY OF THE MYRRH-BEARING WOMEN. Apolytikia. raised up the Pentecostarion SUNDAY OF THE MYRRH-BEARING WOMEN Based on Byzantine Chant - Tone 2 Apolytikia Adapted from the music of Ray George (1917-2002) When Thou didst des - cend todeath, O Life im - mor - - tal,

More information

PY An 1. The text of the celebrated Pylos tablet An 1 reads as follows:

PY An 1. The text of the celebrated Pylos tablet An 1 reads as follows: PY An 1 The text of the celebrated Pylos tablet An 1 reads as follows:.1 e-re-ta, pe-re-u-ro-na-de, i-jo-te. ro-o-wa 8. 5.4 po-ra-pi 4.5 te-ta-ra-ne 6.6 a-po-ne-we 7[ As the heading (on line 1) indicates,

More information

Bless the Lord, O my soul, and all within me, his holy name. Glory be to the Father... ly! ly! ly! ly! Lord. Though. Lord. j œ. ing.

Bless the Lord, O my soul, and all within me, his holy name. Glory be to the Father... ly! ly! ly! ly! Lord. Though. Lord. j œ. ing. The Most Holy Trity May 25-26 2013 Basilica of Sacred Heart University of Notre Dame Notre Dame Indiana Introit Romans 5:5; 10: 11; Ps. 103 mode VIII (10:00 Mass) The love of has been poured to our hearts

More information

qj Gott"4.1( r; 14..".( kin; ' 3 t vid ,t k001 "al) "a L.,.4A. )u...:34 ,..r,- n...t.,.. 1 vki ucia, ca IND Pr.../ U-dt.

qj Gott4.1( r; 14...( kin; ' 3 t vid ,t k001 al) a L.,.4A. )u...:34 ,..r,- n...t.,.. 1 vki ucia, ca IND Pr.../ U-dt. o qj Gott"4.1( Pr.../4 0-4- (1) U4-4-1u.A vt r) L.,, c.c "A-t" 6A4A0---i 51. kin; ' 3 t vid..41. (V Ail %) a'). r; 14..".(04..3 0,t k001 "al) "a U-dt. 1 041'4-'416 CI... 0... (rd 1F 0 0 (1)^06 L I`i' L.,.4A.

More information