תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון א' Corresponds with Module A (Without Access to Information from Spoken Texts) גרסה א'

Size: px
Start display at page:

Download "תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון א' Corresponds with Module A (Without Access to Information from Spoken Texts) גרסה א'"

Transcription

1 תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך מקום להדבקת מדבקת נבחן א נ ג ל י ת סוג בחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: מבחן מטה לבתי ספר תיכוניים חורף תשע"ד מותאם לשאלון א' של בחינת הבגרות שסמלו )לא כולל הבנת הנשמע( שאלון א' Corresponds with Module A (Without Access to Information from Spoken Texts) גרסה א' א. ב. משך הבחינה: שעה. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון - הבנת הנקרא- 00 נקודות הוראות לנבחן פרק שני - הבנת הנקרא- 00 נקודות 100 נקודות סה"כ - אחד מבין המילונים האלה: חומר עזר מותר בשימוש: מילון אנגלי- אנגלי- עברי - قاموس انجليزي - انجليزي عربي - )מילון אנגלי- אנגלי- ערבי( ג. נבחן "עולה חדש" רשאי להשתמש גם במילון דו-לשוני: אנגלי-שפת-אמו / שפת-אמו- אנגלי. ד. הוראות מיוחדות: )1( עליך לכתוב את כל תשובותיך בגוף השאלון )במקומות המיועדים לכך(. כתוב את כל תשובותיך באנגלית ובעט בלבד. אסור להשתמש בטיפקס. בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. )2( )3( ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצל ח ה! نتمنى لكم النجاح! /המשך מעבר לדף/

2 - 2 - PART I: ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS (05 points) الفصل األو ل: فهم المقروء )05 درجة ( اقرأ اإلعالن الذي أمامك وأجب عن األسئلة 6-1 التي تليه. פרק ראשון: הבנת הנקרא )00 נקודות( קרא את המודעה שלפניך, וענה על השאלות 6 1- שאחריה. Read the advertisement below and then answer questions THE WALTON TEEN JOB CENTER If you are a teenager looking for a summer job, come to the Walton Teen Center! At the Center we can: offer you a list of employers who are looking for teenage workers. help you decide which job is best for you. help you get a full time or part time job. get you a great job even if you don't have work experience. 10 When you decide which jobs you are interested in, we can help you fill out application forms and prepare you for job interviews. You can come to the Center as often as you want. Our services are free for teenagers because employers pay us to find the best workers. 15 When you come to the Center, bring a list of the following: the kinds of work you want to do. the hours and, days you can work. the skills you have (like using computers or speaking foreign languages). places you worked in, volunteer work you did and after school activities you participated in. For more information, call us at or visit our website: /המשך בעמוד / 3

3 - 3 - ענה באנגלית על השאלות 6, - 1 על פי המודעה. בשאלות 1-4 הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה. בשאר השאלות ענה לפי ההוראות. ( 00 נקודות( أجب باإلنجليزية عن األسئلة 6-1 حسب اإلعالن. في األسئلة 1-4 ضع دائرة حول رقم اإلجابة الصحيحة. في باقي األسئلة أجب حسب التعليمات. )05 درجة( Answer questions1-6 in English according to the advertisement. In questions 1-4 circle the number of the correct answer. In questions 5 and 6 follow the instruction. 1. In lines 1-6 of the advertisement, teenagers learn.)-( i) how the Center can help them ii) what they should say to employers iii) how they can get job experience 2. The list you get from the Center tells you )-( (lines 1-6) i) how to apply for a job ii) where you can get a job. iii) which skills you need for a job 3. What do we learn from lines 7-15? i) You need work experience to find a job. ii) You can come to the Center many times. iii) You have to pay the Center for its help. 4. Employers who want help from the Center, )-( (lines 7-10) i) have to offer teenagers interesting jobs ii) interview teenagers at the Center iii) pay the Center for its service 5. According to lines 11-17, what kind of experience should you mention on your list? Write ONE thing. ANSWER: (10 points) 6. Name TWO ways you can get additional information about the Center and the help it provides. (lines 11-17) i) ii) (6*2=12 points) /המשך בעמוד 4/

4 - 4 - PART II: ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS (55 points) קרא את הקטע שלפניך וענה על השאלות 7-11 שאחריו. اقرأ القطعة التي أمامك وأجب عن األسئلة 7-11 التي تليها. Read the report below and then answer questions RENT A BIKE* by Carol Peters People who live and work in Boston will soon be able to rent a bike and use it to get around the city. A new company, called SmartBike, will make this possible. The company will put 500 bikes at ten different locations in the city. 5 Jim Stone, the manager of the company, believes that many people will rent bikes. "SmartBike will solve some of the city's traffic and parking problems. People will use the bikes to get to work or do their shopping," he says. "All our bikes have big baskets to carry packages. People can also use the bikes just for fun. We have one kind of bike and it is very easy to ride." 10 Only members of SmartBike can rent a bike. To become a member you have to pay $100 a year. Members will be able to rent a bike in one place and return it in a different location. They may use the bike for the whole day. Many cities in Europe have successful "Rent a Bike" programs. However, people often steal the bikes. "That is why, we will put special locks on our bikes and give every member a code which unlocks the bikes," says Jim Stone. 15 "We hope the company will be successful. If it is, we will buy more bikes so that more people will be able to join SmartBike," says Jim Stone. א ופ נ י ם - *bike /המשך בעמוד 0/

5 - 5 - أجب باإلنجليزية عن األسئلة 7-11 حسب القطعة. Answer questions 7-12 in English according to the report. In questions 8, 9,11 and 12 follow the instructions. In questions 7 and 10, circle the correct answer. 7. CIRCLE THE NUMBER OF THE CORRECT ANSWER, (lines 1-3) SmartBike is the name of a company that ( ). i) rents bikes to people in the city ii) makes a new kind of smart bike iii) wants people to buy more bikes األسئلة 8 و 9 و 11 األسئلة حل وفق إتباع التعليمات. 7 و 11 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة.. )05 درجة( ענה באנגלית על שאלות 7-11 על פי הדו"ח. בשאלות 9 8, ו- 11 פעל בהתאם להוראות. בשאלות 7 ו- 10 הקף במעגל את התשובה הנכונה. )00 נקודות( 8. PUT A V BY THE TWO CORRECT ANSWERS, (lines 4-7) Jim Stone believes that a lot of people will use SmartBike because ( ).... i) they will get the bikes for free...ii) it will solve parking problems... iii) they can keep the bikes for a week...iv) there will be many kinds of bikes for rent... v) they can use the bikes for many things 9. What do you have to do to rent a bike? (lines 8-13) ANSWER: CIRCLE THE CORRECT ANSWER: YES or NO. (lines 8-13) People have to take a bike and return it at the same place. YES / NO )0 points) (2x6=12 points) (9 points) )0 points) 11. What is the problem with the bikes in Europe? (lines 8-15) ANSWER: 12. What does a member need in order to use a bike? (lines 8-15) ANSWER:. בהצל ח ה! النجاح! نتمنى لكم )9 points) ) 15 points)

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון ב' Corresponds with Module B גרסה ב' הוראות לנבחן

תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך א נ ג ל י ת שאלון ב' Corresponds with Module B גרסה ב' הוראות לנבחן תכנית סטארט עמותת יכולות, בשיתוף משרד החינוך מקום להדבקת מדבקת נבחן סוג בחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: מבחן מטה לבתי ספר תיכוניים חורף תשע"ד 29.01.2014 מותאם לשאלון ב' של בחינת הבגרות שסמלו 016103 א

More information

מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית (MODULE C) מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי قاموس إنجليزي - إنجليزي - عربي

מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית (MODULE C) מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי قاموس إنجليزي - إنجليزي - عربي בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 403 016104, מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

בהצלחה! (MODULE C) Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary

בהצלחה! (MODULE C) Hoffman, Y. (2014). The Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ז, 2017, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך 403 016104, מספר השאלון: אנגלית שאלון ג' (MODULE C) ג רסה א' הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעה וחצי ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

More information

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה!

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה! בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. תשס"ז, מועד ב מועד הבחינה: מספר השאלון: 402 016103, א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י ת

More information

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה!

ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים א נ ג ל י ת (MODULE B) הוראות מיוחדות: )2( בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח. בהצלחה! בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשס"ח, 2008 מועד הבחינה: מספר השאלון: 402 016103, א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י

More information

אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן )מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי )

אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן )מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי ) בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 407 016108, מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

שאלון ד' הוראות לנבחן

שאלון ד' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ה, מועד ב מספר השאלון: 404 016105, י ת ל ג נ א שאלון ד' )MODULE D( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים מילון דו לשוני או מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי הוראות מיוחדות:

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים מילון דו לשוני או מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי הוראות מיוחדות: בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. תשס"ז, מועד ב מועד הבחינה: מספר השאלון: 401 016102, א. משך הבחינה: שעה ורבע א נ ג ל י ת

More information

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית.

א נ ג ל י ת בהצלחה! ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( השימוש במילון אחר טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית. בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. א. משך הבחינה: שעה ורבע מועד הבחינה: חורף תשס"ז, 2007 מספר השאלון: 406 016107, א נ ג ל י

More information

שאלון ו' הוראות לנבחן

שאלון ו' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ו, מועד ב מספר השאלון: 406 016107, י ת ל ג נ א שאלון ו' )MODULE F( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

אנגלית בהצלחה! ובאתר של אגף הבחינות במשרד החינוך. השימוש במילון אחר טעון אישור של הפיקוח על הוראת האנגלית. הוראות מיוחדות:

אנגלית בהצלחה! ובאתר של אגף הבחינות במשרד החינוך. השימוש במילון אחר טעון אישור של הפיקוח על הוראת האנגלית. הוראות מיוחדות: 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016381 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה ורבע אנגלית שאלון א' (MODULE A) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה

More information

(MODULE E) ב ה צ ל ח ה!

(MODULE E) ב ה צ ל ח ה! סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה מועד הבחינה: קיץ תשס"ד, 2004 מספר השאלון: 016106 י ת ל ג נ א שאלון ה' (MODULE E) הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעה ורבע בשאלון זה שני פרקים.

More information

מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת (MODULE F) ספרות )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי(

מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת (MODULE F) ספרות )מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי( בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 016117 מספר השאלון: Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א נ ג ל י ת א. משך הבחינה: שעה וחצי שאלון

More information

שאלון ו' הוראות לנבחן

שאלון ו' הוראות לנבחן סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על- יסודיים ב. בגרות לנבחני משנה ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: תשס"ה, מועד ב מספר השאלון: 406 016107, י ת ל ג נ א שאלון ו' )MODULE F( הוראות לנבחן א. משך הבחינה:

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

אנגלית (MODULE E) בהצלחה!

אנגלית (MODULE E) בהצלחה! 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016481 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה ורבע אנגלית שאלון ה' (MODULE E) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, מועד ב מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( א. משך הבחינה: שעה וחצי אנגלית שאלון

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE D) ספרות או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016115 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון ד' (MODULE D) א. משך הבחינה:

More information

ãówh,é ËÓÉÔê ÌW W É Å t" Y w f É ËÓÉÑ É èw É f Ñ u ð NNM YóQ' ÌW W É Y ÉgO d óqk É w f ym Éd É u ð NNM ÌWNQMH uqo ð NNM ÌWNQMH

ãówh,é ËÓÉÔê ÌW W É Å t Y w f É ËÓÉÑ É èw É f Ñ u ð NNM YóQ' ÌW W É Y ÉgO d óqk É w f ym Éd É u ð NNM ÌWNQMH uqo ð NNM ÌWNQMH * .1.2.3 (X).1.2.3.4.5.6 בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית שאלון

More information

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי

נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( אנגלית (MODULE F) ספרות או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. קיץ תשע"ד, מועד ב, 2014 מועד הבחינה: מספר השאלון: 416 016117, Thinking Skills נספח: כישורי

More information

אנגלית ספרות בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי

אנגלית ספרות בהצלחה! /המשך מעבר לדף/ נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( או: מילון אנגלי-ערבי / ערבי-אנגלי או: מילון אנגלי-אנגלי-ערבי בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך בגרות לנבחנים אקסטרניים ג. קיץ תשע"ד, מועד ב, 2014 מועד הבחינה: מספר השאלון: 414 016115, Thinking Skills נספח: כישורי

More information

אנגלית שאלון ז' ג רסה א' הוראות לנבחן בהצלחה! )4( ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. (MODULE G)

אנגלית שאלון ז' ג רסה א' הוראות לנבחן בהצלחה! )4( ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. (MODULE G) 3 בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה: משרד החינוך 016582 מספר השאלון: א. משך הבחינה: שעה וארבעים וחמש דקות אנגלית שאלון ז' (MODULE G) ג רסה א' הוראות לנבחן מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

More information

הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: 016117 Thinking Skills נספח: כישורי חשיבה )לפרק ראשון ושני( הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות אנגלית

More information

מבחן באנגלית בהצלחה הצלחה!!! שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז מנהל מרכז השכלה: תאריך בדיקת המבחן: כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

מבחן באנגלית בהצלחה הצלחה!!! שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז מנהל מרכז השכלה: תאריך בדיקת המבחן: כל הזכויות שמורות למשרד החינוך מדינת ישראל משרד החינוך מינהל חברה ונוער מבחן באנגלית שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: מנהל מרכז השכלה: שם: שם מרכז ההשכלה /מוסד : ציון: תאריך בדיקת המבחן: כולה שהמערכת מוסרית, ומוסרית ערכית רואים

More information

Climbing Kilimanjaro

Climbing Kilimanjaro Test 1 ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS (100 points) הבנת הנקרא )100 נקודות( קרא בעיון את הקטע שלפניך, וענה על השאלות שלאחריו. Read the article below and then answer questions 1-10. Climbing Kilimanjaro

More information

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do.

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. No cell phones. No driving. No shopping. No TV. It s not so easy to stop doing these things for a

More information

ALEPH-TAU Hebrew School Lesson 204 (Nouns & Verbs-Masculine)

ALEPH-TAU Hebrew School Lesson 204 (Nouns & Verbs-Masculine) Each chapter from now on includes a vocabulary list. Each word in the vocabulary lists has been selected because it appears frequently in the Bible. Memorize the vocabulary words. Vocabulary * 1 ז כ ר

More information

SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD

SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD Anatomy ofa l eader: them oshestory SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD FOR LESSONS IN LEADERSHIP ש מ ות EXODUS CHAPTER 2 א ו י ל ך א י ש, מ ב ית ל ו י; ו י ק ח, א ת-ב ת-ל

More information

Humanity s Downfall and Curses

Humanity s Downfall and Curses READING HEBREW Humanity s Downfall and Curses IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading

More information

A-level BIBLICAL HEBREW

A-level BIBLICAL HEBREW SPECIMEN MATERIAL A-level BIBLICAL HEBREW Paper 1 Translation, Comprehension and Composition Specimen Morning Time allowed: 3 hours Materials For this paper you must have: Source booklet and answer book.

More information

Which Way Did They Go?

Which Way Did They Go? Direction Sheet: Leader Participants will chart the route that the Israelites took on their journey out of Egypt. There are two sets of directions available. The travelogue given in Shemot (Exodus) gives

More information

תילגנאב תורגבה תניחב ןורתפ

תילגנאב תורגבה תניחב ןורתפ פתרון בחינת הבגרות באנגלית ד' שאלון (MODULE D) 414 מספרי השאלון: 016115, מוגש על ידי: ענת זהבי, חגית דמרי וארז צרפתי מורים לאנגלית ברשת בתי הספר של יואל גבע הערות:.1.2.3 התשובות המוצעות כאן הן ביחס ליצירות

More information

Introduction to Hebrew. Session 7: Verb Tense Complete

Introduction to Hebrew. Session 7: Verb Tense Complete Introduction to Hebrew Session 7: Verb Tense Complete Session 7: Verb Tense Complete A verb is an action word, and verbs are the heart and foundation of any language. Hebrew verbs use a simple three-letter

More information

Feeding the Hungry: PJ Programming at Local Food Bank. Webinar 2: Programming with Collaborative Partners January 9, 2013

Feeding the Hungry: PJ Programming at Local Food Bank. Webinar 2: Programming with Collaborative Partners January 9, 2013 Feeding the Hungry: PJ Programming at Local Food Bank Webinar 2: Programming with Collaborative Partners January 9, 2013 Multi-Age Programming: How To: Maintain each child s interest and stave off boredom

More information

Jehovah Yahweh I Am LORD. Exodus 3:13-15

Jehovah Yahweh I Am LORD. Exodus 3:13-15 Jehovah Yahweh I Am LORD Exodus 3:13-15 Moses said to God, Suppose I go to the Israelites and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? Then what shall

More information

Jacob and the Blessings

Jacob and the Blessings READING HEBREW Jacob and the Blessings IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading year.

More information

Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown. Chapter Six:

Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown. Chapter Six: Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown Chapter Six: ב ל י ל ה ה ה וא, נ ד ד ה ש נ ת ה מ ל ך; ו י אמ ר, ל ה ב יא א ת- ס פ ר ה ז כ ר נ ות ד ב ר י ה י מ ים, ו י ה י ו נ ק ר א ים, ל פ נ י

More information

Israel s Sons and Joseph in Egypt

Israel s Sons and Joseph in Egypt READING HEBREW Israel s Sons and Joseph in Egypt IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while

More information

The Hebrew Café thehebrewcafe.com/forum

The Hebrew Café thehebrewcafe.com/forum The Hebrew Café Textbook: Cook & Holmstedt s Biblical Hebrew: A Student Grammar (2009) Found here online: http://individual.utoronto.ca/holmstedt/textbook.html The Hebrew Café The only vocabulary word

More information

Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals

Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals 11-1 Goal: When you encounter a number in a text, to be able to figure it out with the help of a lexicon. Symbols in the apparatus Ordinal Numbers written out in the text

More information

A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273. Transcribed and Translated by Nehemia Gordon

A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273. Transcribed and Translated by Nehemia Gordon A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273 Transcribed and Translated by Nehemia Gordon www.nehemiaswall.com [1r] 1 [1v] The Holy Revelation of Yochanan God speaking the

More information

THOUGHT OF NACHMANIDES: VAYECHI: WHAT S IN GOD S NAME?

THOUGHT OF NACHMANIDES: VAYECHI: WHAT S IN GOD S NAME? ב) ה) THOUGHT OF NACHMANIDES: VAYECHI: WHAT S IN GOD S NAME? Gavriel Z. Bellino January 6, 2016 Exodus 6 (2) And Elohim spoke unto Moses, and said unto him: 'I am YHWH; (3) and I appeared unto Abraham,

More information

eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1]

eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1] eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

More information

SHABBOS, 10 TAMMUZ, 5778

SHABBOS, 10 TAMMUZ, 5778 ב"ה SHABBOS, 10 TAMMUZ - FRIDAY, 16 TAMMUZ, 5778 For local candle lighting times visit www.chabad.org/candles SHABBOS, 10 TAMMUZ, 5778 PARSHAS CHUKAS After Minchah, read the fifth chapter of Pirkei Avos.

More information

Jacob s Return to Canaan

Jacob s Return to Canaan READING HEBREW Jacob s Return to Canaan IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading cattle,

More information

Advisor Copy. Welcome the NCSYers to your session. Feel free to try a quick icebreaker to learn their names.

Advisor Copy. Welcome the NCSYers to your session. Feel free to try a quick icebreaker to learn their names. Advisor Copy Before we begin, I would like to highlight a few points: Goal: 1. It is VERY IMPORTANT for you as an educator to put your effort in and prepare this session well. If you don t prepare, it

More information

BE A MENTSCH. Rabbi Yitzchok Sanders. Bringing Jews Close Together!

BE A MENTSCH. Rabbi Yitzchok Sanders. Bringing Jews Close Together! BE A MENTSCH Rabbi Yitzchok Sanders Bringing Jews Close Together! פ ר ש ת ל ך ל ך Be a Mentsch means doing acts which help other people. This is especially true if our behavior makes a ד ו ש ה.ק Many people,

More information

Interrogatives. Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number.

Interrogatives. Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number. 1 Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number. 2 As a result of their nature, interrogatives indicate direct speech. Because

More information

From Slavery to Freedom

From Slavery to Freedom From Slavery to Freedom Grade 5 Integrated Unit JULILLY S SEDER PLATE PROJECT Name: Grade 5 Language Arts Underground to Canada Final Project: A Seder Plate for Julilly Jewish tradition requires us to

More information

Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham

Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham There s a piyyut, a liturgical poem, in the Yom Kippur liturgy that I am sure

More information

Noach 5722 בראשית פרק ב

Noach 5722 בראשית פרק ב ד) כ) א) ב) ג) Noach 5722 Alef. בראשית פרק ז ) כ י ל י מ ים ע וד ש ב ע ה אנ כ י מ מ ט יר ע ל ה אר ץ אר ב ע ים י ום ו אר ב ע ים ל י ל ה ומ ח ית י א ת כ ל ה י ק ום א ש ר ע ש ית י מ ע ל פ נ י ה א ד מ ה: אי)

More information

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1]

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

More information

Chapter 29 Lecture Roadmap

Chapter 29 Lecture Roadmap Chapter 29 Lecture Roadmap 29-1 Meaning of the Pual Stem Spelling Pual Strong Verbs Spelling Pual Weak Verbs א- 3 Same as always ה- 3 2-Guttural & 2-Resh Parsing Practice Translation Practice The Pual

More information

Global Day of Jewish Learning

Global Day of Jewish Learning Global Day of Jewish Learning Curriculum Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide Ruler, Steward, Servant: Written

More information

Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name.

Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name. 1 Rule: A noun is definite or specific by 3 means: If it is a proper noun, that is, a name. If it has an attached possessive pronoun like my, his, their, etc. If it has the definite article. 2 As I just

More information

כ"ג אלול תשע"ו - 26 ספטמבר, 2016 Skills Worksheet #2

כג אלול תשעו - 26 ספטמבר, 2016 Skills Worksheet #2 קריאה #1: Skill בראשית פרק כג #2 Chumash Skills Sheet Assignment: Each member of your חברותא should practice reading the פרק to each other. Make sure you are paying attention to each other, noticing and

More information

Abraham s Ultimate Test

Abraham s Ultimate Test READING HEBREW Abraham s Ultimate Test IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading (pronoun

More information

Why Study Syntax? Chapter 23 Lecture Roadmap. Clause vs. Sentence. Chapter 23 Lecture Roadmap. Why study syntax?

Why Study Syntax? Chapter 23 Lecture Roadmap. Clause vs. Sentence. Chapter 23 Lecture Roadmap. Why study syntax? -1 Why Study Syntax? - Syntax: ו How words work together to communicate meaning in clauses. Why study it? What meaning is legitimate to take from this verse? Evaluate differences in translation. Evaluate

More information

Beginning Biblical Hebrew

Beginning Biblical Hebrew Beginning Biblical Hebrew Dr. Mark D. Futato OL 501 Fall 2016 This Page Left Blank 1 Dr. Mark D. Futato Hebrew 1 Instructor: Dr. Mark D. Futato Email: mfutato@rts.edu Phone: 407-278-4459 Dates: September

More information

Translation Practice (Review) Adjectives Pronouns Pronominal suffixes Construct chains Bible memory passages

Translation Practice (Review) Adjectives Pronouns Pronominal suffixes Construct chains Bible memory passages Translation Practice (Review) Adjectives Pronouns Pronominal suffixes Construct chains Bible memory passages Review Adjectives Identify and Translate (1/2).1 סּ פ ר ה טּ ב ה.2 ה סּ פ ר ט ב.3 סּ פ ר ט ב ה.4

More information

Shemot Exodus (Exodo) 1:1-6:1

Shemot Exodus (Exodo) 1:1-6:1 Shemot Exodus (Exodo) 1:1-6:1 Now these [are] the names of the children of Israel who came to Egypt; each man and his household came with Jacob: Reuben, Simeon, Levi, and Judah His Will 5 Judges (Jueces)

More information

Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future.

Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future. Chapter 17a - introduction Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future. Chapter 17b - basic form with imperfect Qal Imperfect

More information

ה ג ד ת הע צ מ א ות. Haggadat Ha'atzmaut. A Picnic Celebration of Yom Ha atzmaut

ה ג ד ת הע צ מ א ות. Haggadat Ha'atzmaut. A Picnic Celebration of Yom Ha atzmaut Haggadat Ha'atzmaut ה ג ד ת הע צ מ א ות A Picnic Celebration of Yom Ha atzmaut Celebrate Yom Ha atzmaut with an innovative new ritual revolving around a picnic seder, and featuring a newly written haggadah

More information

שלום SHALOM. Do you have peace with G-d? יש לך שלום עם אלוהים? First Fact. Second Fact

שלום SHALOM. Do you have peace with G-d? יש לך שלום עם אלוהים? First Fact. Second Fact שלום האם יש לך שלום עם אלוהים? SHALOM Do you have peace with G-d? The following four facts explain how it is possible to know the G-d of Avraham, Yitzchak, and Ya acov. G-d Himself has provided the way

More information

Being a Man of Faith

Being a Man of Faith Bereshit / Genesis 23:1-25:18, 1 Kings 1:1-31 Matthew 2:1-23 Parashat Chayei Sarah Being a Man of Faith Parashat Chayei Sarah In this week s reading from Parashat Chayei Sarah (Shemot / Genesis 23:1-25:18)

More information

HEBREW THROUGH MOVEMENT

HEBREW THROUGH MOVEMENT HEBREW THROUGH MOVEMENT ש מ ע Originally developed as a complement to the JECC s curriculum, Lasim Lev: Sh ma and Its Blessings, plus Kiddush Jewish Education Center of Cleveland March, 2016 A project

More information

מיקוד באנגלית. Module D. New Program in English Literature. Option 1 שאלון אינטרני מספר שאלון אקסטרני מספר 414

מיקוד באנגלית. Module D. New Program in English Literature. Option 1 שאלון אינטרני מספר שאלון אקסטרני מספר 414 ענת אברבנאל צביה אופנברג מיקוד באנגלית Module D New Program in English Literature Option 1 שאלון אינטרני מספר 016115 שאלון אקסטרני מספר 414 לעדכונים והשלמות אתר המיקודים אתכם לאורך כל הדרך ענת אברבנאל

More information

Alef booklet/ Unit II. Hebrew In Action! Alef Booklet. Copyright 2013 by Lee Walzer. All rights reserved.

Alef booklet/ Unit II. Hebrew In Action! Alef Booklet. Copyright 2013 by Lee Walzer. All rights reserved. Hebrew In Action! Alef Booklet Copyright 2013 by Lee Walzer All rights reserved. 1 Alef-Bet Chart This is the Hebrew alef-bet (alphabet). Each letter has a name and makes a sound just like in English.

More information

תורשכ ירפס לכ ץבוק " ב י קלח יללכ רעש

תורשכ ירפס לכ ץבוק  ב י קלח יללכ רעש בס"ד קובץ כל ספרי כשרות י"ב חלק שער כללי הו"ל בחמלת ה' עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים זי"ע הק' שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין יצ "ו חלק י "ב 4 ספרים ספר א': הפקעת שערים חלק א': קול קורא'ס שיצאו לאור נגד

More information

David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions

David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions יז ו י ק נ ן ד ו ד, א ת-ה ק ינ ה ה ז את, ע ל-ש א ול, ו ע ל-י הו נ ת ן ב נו. 17 And David lamented with this lamentation

More information

HEBREW THROUGH MOVEMENT

HEBREW THROUGH MOVEMENT HEBREW THROUGH MOVEMENT ב ר כ ו Originally developed as a complement to the JECC s curriculum, Lasim Lev: Sh ma and Its Blessings, plus Kiddush Jewish Education Center of Cleveland March, 2016 A project

More information

The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked

The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked Psalm 37:1-40 Encouraging the Righteous / Warning the Wicked The Heritage of the Righteous and the Calamity of the Wicked A Psalm of David. א 1.Do not fret because of evildoers, Nor be envious of the workers

More information

Noah s Favor Before God

Noah s Favor Before God READING HEBREW Noah s Favor Before God IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading son,

More information

Is Forgiveness Possible? Kol Nidrei 5768 (2007) R. Yonatan Cohen, Congregation Beth Israel

Is Forgiveness Possible? Kol Nidrei 5768 (2007) R. Yonatan Cohen, Congregation Beth Israel Is Forgiveness Possible? Kol Nidrei 5768 (2007) R. Yonatan Cohen, Congregation Beth Israel A number of years ago I worked as a chaplain at an elderly home in Harlem. One morning I noticed a man in his

More information

Margalit Bergman, Research Assistant in Life Sciences At Bar Ilan U, Tel Aviv As reported by The Jerusalem Post s Ben Hartman, on Wednesday night, Margalit Bergman had been eating at the Benedict restaurant

More information

SOURCE BOOK. The Holiday Series is an initiative of Partners Detroit Compiled by Rabbi Chaim Fink

SOURCE BOOK. The Holiday Series is an initiative of Partners Detroit Compiled by Rabbi Chaim Fink SOURCE BOOK The Holiday Series is an initiative of Partners Detroit Compiled by Rabbi Chaim Fink SHAVUOS There is something unique about the holiday of Shavuos. For all other Jewish holidays, the Torah

More information

פרשת שמות. Bits of Torah Truths. Simchat Torah Series. What s in a Name?

פרשת שמות. Bits of Torah Truths. Simchat Torah Series. What s in a Name? Bits of Torah Truths Shemot / Exodus 1:1-6:1, Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23 Luke 5:12-39 Simchat Torah Series פרשת שמות Parashat Shemot Parashat Shemot What s in a Name? This week s reading from Parashat

More information

GCSE topic of SHABBAT. Shabbat. What you need to know (according to the syllabus)

GCSE topic of SHABBAT. Shabbat. What you need to know (according to the syllabus) Shabbat What you need to know (according to the syllabus) Origins & importance of Shabbat How Shabbat is celebrated including the significance of the mitzvot and traditions connected to Shabbat including

More information

God s Calling of Abram

God s Calling of Abram READING HEBREW God s Calling of Abram IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading dwelling,

More information

Ritual Sequence and Narrative Constraint in Leviticus 9. Liane Marquis The University of Chicago

Ritual Sequence and Narrative Constraint in Leviticus 9. Liane Marquis The University of Chicago Ritual Sequence and Narrative Constraint in Leviticus 9 Liane Marquis The University of Chicago SBL Annual Meeting, Pentateuch Section November 20, 2016 Offerings in Lev 9 Aaron and his Sons ʿolah calf

More information

Chapter 30 Hiphil Strong Verbs

Chapter 30 Hiphil Strong Verbs Chapter 30 Hiphil Strong Verbs 30-1 Meaning of the Hiphil Stem Spelling Hiphil Strong Verbs Ambiguities and Tricky Points Parsing Practice Translation Practice The Hiphil often describes causing an action

More information

Shabbat Passover Rabbi David M. Glickman. "American Grace" -- This Generation is Different. 'In every generation...'" and "Grace.

Shabbat Passover Rabbi David M. Glickman. American Grace -- This Generation is Different. 'In every generation...' and Grace. Shabbat Passover 5774 Rabbi David M. Glickman "American Grace" -- This Generation is Different There are two ideas I want to introduce. Two very Jewish ideas, but only one ב כ ל ד ו ר ו דו ר " are: gets

More information

Root Source Presents. Blood Moons God s Gift to Jews

Root Source Presents. Blood Moons God s Gift to Jews Root Source Presents Blood Moons God s Gift to Jews 20 April 2015 Bob O Dell bob@root-source.com root-source.com @ History of the Blood Moons Story of My Involvement A Gift to Jews? Surprise! History of

More information

Global Day of Jewish Learning

Global Day of Jewish Learning Global Day of Jewish Learning Curriculum Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide Loving the Trees (Elementary

More information

SHABBOS, 23 MENACHEM AV, 5778

SHABBOS, 23 MENACHEM AV, 5778 ב"ה SHABBOS, 23 AV - FRIDAY, 29 AV, 5778 For local candle lighting times visit www.chabad.org/candles SHABBOS, 23 MENACHEM AV, 5778 PARSHAS EIKEV, SHABBOS MEVARCHIM ELUL THINGS TO DO Tehillim Early in

More information

Relationships: Everything Else is Commentary

Relationships: Everything Else is Commentary Relationships: Everything Else is Commentary Tjj Bus 5 Shabbat Relationships July 22nd, 2017 Source 1 Source 3 Source 2 ויקרא י ט:י ח יח) ל א ת קּ ם ו ל א ת טּ ר א ת בּ נ י ע מּ ו א ה ב תּ ל ר ע כּ מ וֹ א נ י

More information

Name Page 1 of 5. דף ז. This week s bechina begins with the fifth wide line at the top of

Name Page 1 of 5. דף ז. This week s bechina begins with the fifth wide line at the top of Name Page 1 of 5 ***Place an X if Closed גמרא (if no indication, we ll assume Open חרה (גמרא of the :דף times Please email or fax your completed בחינה using the contact info above by Sunday, December 4,

More information

The Book of Obadiah. The Justice & Mercy of God

The Book of Obadiah. The Justice & Mercy of God The Book of Obadiah The Justice & Mercy of God Shortest book of the Hebrew Bible Obadiah cited as author, 1:1 A unique prophecy, in that it focuses on Edom, rather than on Israel Focuses on God s judgment

More information

פרשת פקודי. Bits of Torah Truths. Simchat Torah Series. Parashat Pekudai. Parashat Pekudei Worshiping the Lord the Way He Wants

פרשת פקודי. Bits of Torah Truths. Simchat Torah Series. Parashat Pekudai. Parashat Pekudei Worshiping the Lord the Way He Wants Bits of Torah Truths Bereshit / Exodus 38:21-40:38, 2 Kings 11:17-12:17 John 6:1-71 Simchat Torah Series פרשת פקודי Parashat Pekudai Parashat Pekudei Worshiping the Lord the Way He Wants In this weeks

More information

CAN WE STILL SING CARLEBACH?

CAN WE STILL SING CARLEBACH? TEXT STUDY CAN WE STILL SING CARLEBACH? HOW DO WE RESPOND TO PUBLIC DISCLOSURES OF ABUSE? TORAH BLESSING DISCUSSING THE SERMON: Rabbi Buchdahl examines God s instruction to the Israelites to mark their

More information

Reflections!on! Walking!with!God!

Reflections!on! Walking!with!God! Reflections!on! Walking!with!God! שבועות) Shavuot(2015/5775! 1 Introduction* AcommunityofadultlearnersatBethElspentsevenmonthswrestlingwith thequestion: What&does&it&mean&to&walk&with&God? Thecoursecurriculumis

More information

Beginning Biblical Hebrew. Dr. Mark D. Futato Reformed Theological Seminary OT 502 Winter 2018 Traditional Track

Beginning Biblical Hebrew. Dr. Mark D. Futato Reformed Theological Seminary OT 502 Winter 2018 Traditional Track Beginning Biblical Hebrew Dr. Mark D. Futato OT 502 Winter 2018 This Page Left Blank 1 Dr. Mark D. Futato Hebrew 1 Instructor: Dr. Mark D. Futato Email: mfutato@rts.edu Phone: 407-278-4459 Dates: January

More information

PARASHAT NOACH. G-d s Name in Two Tiers

PARASHAT NOACH. G-d s Name in Two Tiers 57 PARASHAT NOACH שני רבדימ בשמ ה G-d s Name in Two Tiers Hashem is G-d The Torah gives us various keys by which to understand its hidden meanings. One of the most important of these keys is the specific

More information

Bereshit / Exodus 18:1-20:23, Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6, Matthew 6:1-8:1. Parashat Yitro

Bereshit / Exodus 18:1-20:23, Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6, Matthew 6:1-8:1. Parashat Yitro Bereshit / Exodus 18:1-20:23, Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6, Matthew 6:1-8:1 Hearing from God Parashat Yitro This weeks reading is from Parashat Yitro (Shemot / Exodus 18:1-20:23), the Scriptures tell us Yitro

More information

These are the slides for the verb lectures that correspond to chapter 37 of Introducing Biblical Hebrew by Allen P. Ross.

These are the slides for the verb lectures that correspond to chapter 37 of Introducing Biblical Hebrew by Allen P. Ross. Charles Grebe www.animatedhebrew.com These are the slides for the verb lectures that correspond to chapter 37 of Introducing Biblical Hebrew by Allen P. Ross. This material can be used as is (in either

More information

Chumash Skills for 9-10G Breishit

Chumash Skills for 9-10G Breishit Chumash Skills for 9-10G Breishit 2016-2017 Over the course of the year, we will be working in centers on the skills that are important for learning There are many of these skills, but I have chosen what

More information

Gathering. Pastor Renee Kanagy (Visitors are invited to fill out a welcome card and place it in the offering basket.)

Gathering. Pastor Renee Kanagy (Visitors are invited to fill out a welcome card and place it in the offering basket.) August 6, 2017 Gathering Welcome Pastor Renee Kanagy (Visitors are invited to fill out a welcome card and place it in the offering basket.) Sharing Announcements in the Life of the Congregation Gathering

More information

Elijah Opened. Commentary by: Zion Nefesh

Elijah Opened. Commentary by: Zion Nefesh Elijah Opened Commentary by: Zion Nefesh Elijah opened and said Master of the worlds, you are one and never to be counted (because there are no more like you), you are supernal of all supernal, concealed

More information

NFTY-OV Emerging Leaders Track

NFTY-OV Emerging Leaders Track NFTY-OV Emerging Leaders Track 2018-2019 What is NFTY-OV? The Formal Definition NFTY Ohio Valley is a region of the North American Federation of Temple Youth. NFTY-OV brings together Reform Jewish Teens

More information