Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful

Size: px
Start display at page:

Download "Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful"

Transcription

1 Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Nurauliani Jamlus Rafdi Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor Noor Aimi Mohamad Puad Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor Wan Shahdila Shah Shahar Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor ABSTRAK Tidak dapat dinafikan sehingga kini terdapat peningkatan permintaan dalam pasaran takaful namun maklumat membuktikan masih ramai tidak mempunyai perlindungan takaful. Justeru kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penerimaan masyarakat terhadap perlindungan takaful di Malaysia. ini merupakan kajian kualitatif dimana penyelidik telah menjalankan kajian terhadap kajian lepas dan akhirnya satu analisis telah di buat bagi mengetahui faktor-faktor penerimaan masyarakat terhadap perlindungan takaful. Hasil kajian ini boleh digunakan oleh pengendali takaful dalam usaha untuk meningkatkan pasaran takaful seterusnya memartabatkan industri takaful di Malaysia. Kata kunci: Penerimaan, Takaful PENGENALAN Di dalam sistem kewangan konvensional, insurans merujuk kepada satu sistem perlindungan kewangan yang berperanan sebagai satu strategi pengurusan risiko atau alat untuk mengurangkan risiko ketidaktentuan. Insurans juga menyediakan teknik pembiayaan yang dirancang dalam mengurangkan kerugian. Manakala, sistem takaful (insurans Islam) dikenali sebagai konsep saling membantu (ta'awun) dan derma (tabarru'), di mana risiko adalah dikongsi secara kolektif dan secara sukarela oleh kumpulan peserta untuk menjamin perlindungan bersama ahli-ahli. (Dusuki, 2011; Redzuan et al., 2009). Menurut Ahmad Musadik, 2010 dan Yusof, 2009, istilah takaful berasal dari perkataan Arab iaitu kafala, yang bermaksud ' jaminan bersama' atau 'menjamin antara satu sama lain'. Konsep ini juga menjelaskan tanggungjawab ahli kumpulan sebagai satu kumpulan individu yang menjamin 479

2 antara satu sama lain terhadap potensi kerugian atau kerosakan yang dihadapi oleh sesiapa sahaja daripada kumpulan mereka. Menurut Billah (2003), konsep takaful adalah berdasarkan kerjasama di mana peserta-peserta yang terlibat memberi perlindungan kewangan antara satu sama lain. AAOIFI mentakrifkan insurans Islam sebagai suatu perjanjian di antara individu-individu yang terdedah kepada risiko untuk melindungi diri mereka terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko dengan membayar sumbangan berdasarkan "komitmen untuk menderma". Syarikat takaful pertama di Malaysia ditubuhkan setahun selepas penubuhan Bank lslam yang pertama pada tahun 1983 dan dinamakan Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB). Pada dasarnya, takaful menawarkan dua jenis produk iaitu takaful am dan takaful keluarga. Di antara ciri-ciri penting takaful am adalah takaful yang berjangka pendek, caruman yang dibayar oleh peserta akan dikreditkan ke dalam dana takaful am, tabarru' sebagai elemen teras dan tiada unsur simpanan serta boleh di kategorikan kepada takaful motor dan takaful bukan motor. Manakala bagi takaful keluarga adalah berjangka panjang dan kebiasaanya peserta turut mensasarkan untuk menabung bagi keperluan jangka panjang mereka. Contohnya pendidikan anak-anak, pencen dan pampasan untuk waris yang layak sekiranya berlaku kematian dan hilang upaya. Terdapat dua dana yang dibahagikan dalam takaful keluarga iaitu dana tabungan (akaun peserta) dan dana pelaburan (akaun khas peserta). PENYATAAN MASALAH Sehingga kini, tidak dinafikan terdapat peningkatan permintaan dalam pasaran industri takaful namun masih ramai tidak mempunyai perlindungan takaful (Rahman et al., 2008). yang dijalankan oleh Daljit (2011) juga merumuskan walaupun pasaran takaful telah ditubuhkan lebih daripada 25 tahun, namun terdapat ramai rakyat Malaysia yang tidak mempunyai perlindungan takaful. Menurut kenyataan yang diberikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Takaful Malaysia, Datuk Seri Mohamed Hassan Kamil (2015), beliau menjelaskan bahawa pasaran takaful berkembang pesat pada tahun kebelakangan ini. Statistik juga menunjukkan kira-kira 45 peratus penduduk Malaysia mempunyai satu produk insurans namun apa yang mengecewakan kurang daripada 15 peratus penduduk Malaysia mempunyai produk takaful. Justeru maklumat ini membuktikan bahawa industri takaful Malaysia masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dari segi penembusan keseluruhan pasaran insurans dan saham konvesional. Rahman (2016) dalam kajian beliau menyatakan peratusan penembusan pasaran takaful keluarga dan insurans hayat yang berada pada 13.9% dan 38.9% masing-masing pada tahun 2013 merumuskan bahawa hanya 52.8% populasi di Malaysia yang mempunyai perlindungan takaful keluarga atau insurans hayat. Manakala bakinya iaitu 47.2% penduduk Malaysia tidak memiliki sebarang perlindungan takaful atau insurans. Hakikat ini jelas menunjukkan bahawa pasaran takaful berpotensi besar untuk dikembangkan dalam industri kewangan Islam serta belum diterokai secara meluas di Malaysia. Oleh yang demikian, satu kajian perlu dilakukan untuk mengenal pasti faktor penerimaan takaful dan penembusan pasaran takaful oleh masyarakat di Malaysia disamping meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan takaful. Dapatan yang diperolehi daripada kajian boleh digunakan oleh pengendali syarikat takaful dalam usaha mempromosikan produk takaful kepada masyarakat seterusnya membantu meningkatkan pasaran takaful di Malaysia secara menyeluruh. 480

3 KAJIAN LEPAS Telah banyak kajian yang dijalankan oleh kajian lepas untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan dan penembusan pasaran takaful di Malaysia. Antara kajian yang telah dijalankan adalah Yunus dan Rahim (2010) yang mengkaji pengetahuan dan persepsi terhadap perlindungan takaful keluarga ke atas penjawat awam beragama Islam di JAKIM, Putrajaya. Dapatan kajian membuktikan bahawa terdapat hubungan positif diantara tahap pengetahuan yang tinggi dan persepsi terhadap takaful keluarga. Disamping itu hasil kajian membuktikan pekerja JAKIM yang mempuyai polisi takaful keluarga mempunyai persepsi yang lebih positif terhadap takaful keluarga berbanding dengan pekerja yang tidak mempunyai pelan takaful keluarga. Namun tidak ada wujudnya perbezaan skor pengetahuan takaful keluarga bagi pekerja yang mempunyai takaful keluarga dengan yang tidak mempunyai takaful keluarga daripada hasil kajian yang dijalankan. Amin (2012) di dalam kajian beliau yang menilai faktor sikap, norma subjektif dan jumlah maklumat terhadap penyertaan insurans islams (takaful) di kalangan masyarakat Islam. Dapatan beliau membuktikan bahawa sikap, norma subjektif dan jumlah maklumat merupakan faktor terpenting dan mempunyai hubungan positif dalam menentukan hasrat menyertai insurans Islam. Hasil dapatan juga menunjukkan faktor norma subjektif merupakan faktor yang paling dominan di antara ketiga-tiga faktor yang dikaji. Seterusnya Ayinde dan Echchabi (2012) menjalankan kajian untuk mengkaji kesediaan pelanggan-pelanggan Malaysia mengamalkan perkhidmatan insurans islam serta faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tingkah laku mereka. Terdapat lima faktor yang dikaji iaitu ketidakpastian, kelebihan yang relatif, keserasian, pengaruh sosial dan kesedaran. Kesimpulan daripada kajian tersebut mendapati hanya terdapat dua faktor yang signifikan ke atas penggunaan perkhidmatan insurans islam di Malaysia iaitu keserasian dan kesedaran. Manakala faktor ketidakpastian, kelebihan yang relatif dan pengaruh sosial tidak mempunyai hubungan yang signifikan ke atas penggunaan perkhidmatan insurans islam di Malaysia. Razak, et al., (2013) pula telah menjalankan kajian untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap takaful di kalangan orang Malaysia di mana faktorfaktor yang terlibat adalah persepsi, ciri-ciri produk, promosi serta faedah dan perkhidmatan yang berkualiti. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif diantara faktorfaktor yang dipilih kecuali faktor promosi. Hasil dapatan merumuskan tiada hubungan yang signifikan di antara faktor promosi dengan penerimaan pelanggan terhadap takaful. Manakala faktor yang paling dominan pula dalam mempengaruhi penerimaan pelanggan terhadap takaful adalah kualiti perkhidmatan. Diikuti pada tahun 2014 oleh Kamila and Norb yang menjalankan kajian melalui temubual bersama empat orang respondent dan merumuskan terdapat empat faktor yang mempengaruhi pemilihan takaful berbanding insurans konvensional di kalangan masyarakat Malaysia. Faktor pertama adalah kefahaman konsep yang jelas berkaitan takaful dan syarat-syarat pematuhan syariah oleh pelanggan mempunyai hubungan diantara pemilihan takaful di kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu faktor ajaran Islam juga mempunyai hubungan positif terhadap pemilihan takaful di kalangan masyarakat. Faktor ejen takaful yang berperanan menjelaskan konsep takaful dan manfaat yang boleh dianggap sebagai aspekaspek ibadah juga boleh mempengaruhi pemilihan takaful di kalangan masyarakat. Manakala faktor terakhir adalah pertumbuhan syarikat takaful yang banyak dan kepelbagaian produk takaful turut mempengaruhi pemilihan takaful di kalangan masyarakat. 481

4 yang dijalankan oleh Mansor, et al., (2015) pula bertujuan untuk menyiasat hubungan di antara faktor keagamaan, persepsi dan kesedaran pengguna yang mempengaruhi keutamaan pengguna Islam terhadap produk takaful di Malaysia. Hasil kajian mendapati hanya dua daripada tiga pemboleh ubah yang di pilih menjadi penyumbang besar yang mempengaruhi keutamaan pengguna Islam terhadap produk takaful di Malaysia iaitu persepsi dan faktor agama. Menurut kajian tersebut walaupun kesedaran merupakan faktor yang tidak ketara, tetapi syarikat takaful digalakkan untuk bekerja dengan gigih bagi meningkatkan kesedaran tentang takaful seterusnya mencapai potensi yang memberansangkan. Seterusnya Hassanuddin, et al., (2016) menjalankan kajian untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelanggan menyertai dalam takaful keluarga dimana faktor yang dikaji adalah produk dan perkhidmatan, ekonomi serta pengetahuan. Daripada analisis tersebut, keputusan kajian merumuskan bahawa ketiga-tiga faktor tersebut menyumbang ke arah penyertaan pekerja kepada takaful keluarga. Selain itu, hasil kajian ini mencadangkan bahawa syarikat takaful harus menumpukan perhatian dalam pemasaran dan promosi. Keputusan juga menunjukkan bahawa faktor produk dan perkhidmatan adalah faktor yang paling dominan yang menyumbang kepada penglibatan pekerja terhadap takaful keluarga berdasarkan nilai beta 0.494, diikuti oleh pengetahuan (0.288) dan faktor ekonomi (0.135). Berlainan dengan kajian yang dijalankan oleh Ngah, et al., (2016) dimana kajian mereka adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam memilih perkhidmatan dan produk takaful. Faktor yang terlibat adalah komitmen pekerja, penggunaan teknologi, memahami konsep Islam dan keadilan pengagihan kepada pelanggan. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua faktor mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam memilih perkhidmatan dan produk takaful. Keputusan untuk faktor yang paling dominan pula adalah komitmen pekerja; diikuti oleh keadilan pengagihan kepada pelanggan dan penggunaan teknologi yang berdasarkan nilai beta 0.317, dan masing-masing. Jadual 1 merupakan analisis yang diperolehi melalui kajian lepas dalam menentukan faktorfaktor penerimaan dan pemilihan takaful oleh masyarakat seterusnya boleh dijadikan sebagai kajian lanjutan di masa akan datang. Jadual 1 : Analisis Terdahulu Pengkaji Metodologi Sampel kajian Pemboleh ubah kajian dan hasil dapatan Yussyafiqah Yunus Penjawat awam ini mengkaji pengetahuan dan persepsi & Husniyah Abdul beragama Islam terhadap perlindungan takaful keluarga ke atas Rahim (2010) di JAKIM, penjawat awam. Putrajaya Dapatan kajian : Terdapat hubungan positif diantara tahap pengetahuan yang tinggi dan persepsi terhadap takaful keluarga. Keputusan kajian beliau telah membuktikan pekerja JAKIM yang sudah mempuyai polisi takaful keluarga mempunyai persepsi yang lebih positif terhadap takaful keluarga berbanding dengan pekerja yang tidak mempunyai pelan takaful keluarga. Fithriah Ab. Rahim & Hanudin Amin (2011) Pelanggan di Labuan bank ini bertujuan untuk menyiasat faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan insurans Islam di kalangan pelanggan bank di Malaysia. Faktor yang dikaji adalah sikap, norma subjektif dan jumlah maklumat yang diperolehi. 482

5 Hasil kajian : sikap, norma subjektif dan jumlah maklumat yang diperolehi mempengaruhi penerimaan insurans Islam di kalangan pelanggan bank. Hanudin (2012) Amin Pelajar di Labuan Sabah ini bertujuan untuk menilai faktor sikap, norma subjektif dan jumlah maklumat yang diperolehi terhadap penyertaan insurans islam (takaful) di kalangan masyarakat Islam. Dapatan kajian : Terdapat hubungan positif diantara sikap, norma subjektif dan jumlah maklumat yang diperolehi dalam menentukan hasrat menyertai insurans islam. Manakala faktor norma subjektif merupakan faktor yang paling dominan. Lukman Olorogun Ayinde dan Abdelghani Echchabi (2012) Masyarakat Malaysia untuk mengkaji kesediaan pelangganpelanggan Malaysia mengamalkan perkhidmatan insurans islam serta faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tingkah laku mereka. Faktor yang dikaji ialah ketidakpastian kelebihan yang relative, keserasian, pengaruh sosial dan kesedaran. Hasil kajian : Hanya dua faktor yang signifikan ke atas penggunaan perkhidmatan insurans islam di Malaysia iaitu keserasian dan kesedaran. Manakala faktor ketidakpastian, kelebihan yang relatif dan pengaruh sosial tidak mempunyai hubungan yang signifikan ke atas penggunaan perkhidmatan takaful di Malaysia. Mohamad Idham Md Razak, Rafidah Idris, Mimihayu Md Yusof, Wan Efa Jaapar & Mohammad Nazri Ali (2013) Masyarakat Shah Alam di untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap takaful di kalangan orang Malaysia. Faktor-faktor yang terlibat adalah persepsi, ciri-ciri produk, promosi serta faedah dan perkhidmatan yang berkualiti. Hasil kajian : Terdapat hubungan positif diantara persepsi, ciri-ciri produk, dan perkhidmatan yang berkualiti. Hasil dapatan merumuskan tiada hubungan yang signifikan di antara faktor promosi dengan penerimaan pelanggan terhadap takaful. Manakala faktor yang paling dominan pula adalah kualiti perkhidmatan. Maizaitulaidawati Md Husin dan Asmak Ab Rahman (2013) Soroton kajian secara komprehensif - bertujuan untuk meneliti asas penentu niat pengguna untuk menyertai skim takaful keluarga yang menggunakan teori tingkah laku terancang dan mengenal pasti faktor-faktor lain yang mungkin berkaitan ke atas penentu niat pengguna. 483 Hasil kajian : Keputusan mendapati bahawa niat ke arah menyertai skim takaful keluarga adalah tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kawalan tingkah laku tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti demografi, pengetahuan pengguna, faktor-faktor situasi dan faktor agama.

6 Naail Mohammed Kamil dan Norsham Mat Norb (2014) temubual Empat orang respondent yang merupakan pelanggan takaful. ini adalah utuk mengetahui faktor yang mendorong pemilihan takaful berbanding insurans konvensional di kalangan org islam. Hasil kajian: Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pemilihan takaful berbanding insurans konvensional di kalangan masyarakat islam di Malaysia. Faktor-faktor tersebut adalah kefahaman konsep yang jelas berkaitan takaful oleh pengguna, faktor ajaran Islam, faktor ejen takaful yang berperanan menjelaskan konsep takaful dengan terperinci dan faktor terakhir adalah pertumbuhan syarikat takaful yang banyak seiring dengan kepelbagaian produk takaful turut mempengaruhi pemilihan takaful di kalangan masyarakat Kamarul Ariffifin Mansor, Raden Mohd Ngisomuddin Masduki, Masilah Mohamad, Nursidrah Zulkarnain & Nor Atikah Aziz (2015) Masyarakat islam Malaysia ini bertujuan untuk menyiasat hubungan di antara faktor keagamaan, persepsi dan kesedaran pengguna yang mempengaruhi keutamaan pengguna Islam terhadap produk takaful di Malaysia. Hasil kajian : Hanya dua daripada tiga pemboleh ubah yang mempengaruhi keutamaan pengguna Islam terhadap produk takaful di Malaysia iaitu persepsi dan faktor agama. Nor Aini Hassanuddin, Nazuha Yusof & Zokree Abdul Karim (2016) Pekerja organisasi adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelanggan menyertai dalam takaful keluarga dimana faktor yang dikaji adalah produk dan perkhidmatan, ekonomi serta pengetahuan. Hasil kajian: Merumuskan bahawa ketiga-tiga faktor tersebut menyumbang ke arah penyertaan pekerja terhadap takaful keluarga. Shahab Aziz, Maizaitulaidawati Md Husin & Nazimah Hussin (2017) Soroton kajian secara komprehensif - ini menggunapakai model sedia ada iaitu Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB) dari perspektif takaful keluarga. ini bukan sahaja meneroka sikap, norma subjektif dan kawalan tingkah laku dilihat tetapi juga menggabungkan pembolehubah lain termasuk pengetahuan, kesedaran, keagamaan, keyakinan dan demografi. RUMUSAN ini membentangkan pelbagai kajian terdahulu bagi menentukan faktor penerimaan masyarakat terhadap takaful. Analisis yang di buat oleh penyelidik jelas membuktikan terdapat banyak faktor yang perlu di ambil perhatian terhadap pemilihan takaful oleh masyarakat dan seterusnya ini boleh menyumbang kepada kajian terkini. Pengendali syarikat takaful juga seharusnya mengambil manfaat daripada hasil analisis kajian ini dan diharapkan boleh digunakan dalam usaha meningkatkan pasaran takaful sekaligus memartabatkan industri takaful di Malaysia. 484

7 Rujukan Ahmad Musadik, S. H. S. (2010). Factors Influencing the Tendency to Subscribe with Takaful Among Martial Arts Practitioners. (Unpublished Master Thesis). Universiti Utara Malaysia. Ayinde, L. O., & Echchabi, A. (2012). Perception and Adoption of Islamic Insurance in Malaysia: An Empirical Study. World Applied Sciences Journal 20, Vol. 3, Aziz, S., Husin, M. M., & Hussin, N. (2017). Conceptual Framework Of Factors Determining Intentions Towards The Adoption Of Family Takaful- An Extension Of Decomposed Theory Of Planned Behaviour. International Journal Of Organizational Leadership 6, Billah, M. M. (2003). Islamic and modern insurance: Principles and practices. Malaysia: Ilmiah Publishers. Daljit, D. (2011), More M&As seen in insurance and takaful, The Star, 14 May, available at: andsec¼business (dicapai pada 25 November 2017). Dusuki, A. W. (2011). Islamic Financial System - Principles & Operations. International Shari ah Research Academic for Islamic Finance (ISRA): Kuala Lumpur. Hanudin, A. (2012). An Analysis on Islamic Insurance Participation (Satu Analisis Penyertaan Insurans Islam). Jurnal Pengurusan 34, Hassanuddin, N.A., Yusof, N. M., & Karim, Z. A. (2016). Employees Intentions to Participate in Family Takaful Plan. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Husin, M.M., & Rahman, A. A. (2013). What Drives Consumers To Participate Into Family Takaful Schemes? A Literature Review. Journal of Islamic Marketing Vol 4 No3, Kamila, N. M., & Norb, N.M. (2014). Factors Influencing the Choice of Takaful Over Conventional Insurance: The Case of Malaysia. Journal of Islamic Finance, Vol. 3 No. 2, Kamil, M.H. (2015) (dicapai pada 20 November 2017) Mansor, K. A., Masduki, R. M. N., Mohamad. M., Zulkarnain, N., & Aziz, N.A. (2015). A Study on Factors Infl uencing Muslim s Consumers Preferences Towards Takaful Products In Malaysia. Romanian Statistical Review nr. 2, Ngah, H.C., Rashid, K. M., & Mansor, N. (2016). Determinants of Customer Satisfaction in Takaful Products and Services. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,

8 Rahim, F. A., & Amin, H. (2011). Determinants Of Islamic Insurance Acceptance: An Empirical Analysis. International Journal of Business and Society, Vol. 12 No. 2, Rahman, N.H.A. (2016). Demographic Factors And Group Socio-Economies B40 In Family Takaful / Life Insurance Ownership. Proceeding of the 2nd International Conference on Economics & Banking 2016, Rahman, Z.A., Yusof, R.M. and Bakar, F.A. (2008), Family takaful: it s role in social economic development and as a savings and investment instrument in Malaysia an extension, Syariah Journal, Vol. 16 No. 1, Razak, M.I.M., Idris, R., Yusof, M.M., Jaapar, W.J., & Ali, M.N. (2013). Acceptance Determinants towards Takaful Products in Malaysia. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3, Redzuan, H., Rahman, Z. A., & Aidid, S. S. H. (2009). Economic Determinants of Family Takaful Consumption: Evidence from Malaysia. International Review of Business Research Papers, 5(5), Yazid, A.H., Arifin, J., Hussin, M.R. and Daud, W.N.W. (2012), Determinants of family takaful (Islamic life insurance) demand: a conceptual framework for a Malaysian study, International Journal of Business and Management, Vol. 7 No. 6, Yunus, Y., & Rahim, H.A. (2010). Pengetahuan Dan Persepsi Terhadap Perlindungan Takaful Keluarga. Jurnal Pengguna Malaysia, Yusof, T. O., Gbadamosi, A., & Hamadu, D. (2009). Attitudes of Nigerians towards Insurance Services: An Empirical Study. African Journal of Accounting, Economics, Finance, and Banking Research, 4(4),

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS ABBAS NASERI TAHERI FBMK 2013 1 EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

MALAYSIAN SOUVENIRS AND TOURISTS BEHAVIOUR TOWARD AUTHENTICITY AS AN IMPORTANT SOUVENIR ATTRIBUTE MUHAMMAD IRFAN BIN ZAWAWI

MALAYSIAN SOUVENIRS AND TOURISTS BEHAVIOUR TOWARD AUTHENTICITY AS AN IMPORTANT SOUVENIR ATTRIBUTE MUHAMMAD IRFAN BIN ZAWAWI MALAYSIAN SOUVENIRS AND TOURISTS BEHAVIOUR TOWARD AUTHENTICITY AS AN IMPORTANT SOUVENIR ATTRIBUTE MUHAMMAD IRFAN BIN ABDULLAH @ ZAWAWI A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA)

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) Norzalina Zainudin, NurNaddia Nordin, Aza Shahnaz Azman, Teh Suhaila

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD

KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD Jurnal Komunikasi KESAN DRAMA HIBUR-DIDIK DAN DOKUMENTARI DALAM MEMPENGARUHI NIAT UNTUK MENDERMA ORGAN: SATU EKSPERIMEN BERTERASKAN MODEL ELABORATION LIKELIHOOD Suraini Ghazali, Hasrina Mustafa & Bahiyah

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG

THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2016 UNIVERSITY OF MALAYA

More information

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT Mazlina Che Malek, Suhaidah Ibrahim, Nadwatul Husna Mustapha mazlinamalek@kuis.edu.my, suhaidah_ibrahim90@yahoo.com, nadwatul@kuis.edu.my

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd WAN SURAYA WAN HASSIN Jabatan Perakaunan Dan Kewangan, Fakulti Pengurusan

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib 1, Abdul Hadi Awang 2, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 3, Mohd Rasyidi Ali 4, Mohd Shairawi

More information

TABLE OF CONTENTS. Original Literary Work Declaration Form...ii. Abstract...iii. Abstrak...iv. Acknowledgements...v. Table of Contents...

TABLE OF CONTENTS. Original Literary Work Declaration Form...ii. Abstract...iii. Abstrak...iv. Acknowledgements...v. Table of Contents... ABSTRACT Islamic banks are exposed to a unique risk such as Displaced Commercial Risk (DCR). DCR arises from the assets managed on behalf of the investment account holders which may be borne by the Islamic

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia SRI WAHYU SAKINA AHMAD SANUSI Department of Accounting and Finance, Faculty of Management and Muamalah sriwahyu@kuis.edu.my NURAULIANI

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis SYED MUHAMMAD HILAL AZIZI SYED ABDUL AZIZ Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ilalalahaha123@gmail.com SAFURA AHMAD SABRI Kolej Universiti

More information

ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH DI MALAYSIA

ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH DI MALAYSIA Volume: 3 Issue: 15 [December, 2018] pp.20-28] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com ANALISIS TAHAP KEFAHAMAN PEMBAYAR WANG TIDAK PATUH SYARIAH

More information

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) 293-324 ISSN: 2231-962X KEBERKESANAN LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM MENGURANGKAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA (EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Kerjaya di AlHijra Media Corporation (TV Al-Hijrah) Marhaini Abdul Ghani Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor marhaini@kuis.edu.my Nur Liza Ramli Kolej

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Spiritual

Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Spiritual ISLAMIYYAT 39(1) 2017: 57-65 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2017-3901-07) Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Perkhidmatan Kaunseling Spiritual The Society s Perception towards the Need of Spiritual

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

MUD FLOOD AS A SUITABLE MATERIAL FOR SUBGRADE LAYER OF LOW TRAFFIC VOLUME NURUL AIN BINT! IBRAHIM

MUD FLOOD AS A SUITABLE MATERIAL FOR SUBGRADE LAYER OF LOW TRAFFIC VOLUME NURUL AIN BINT! IBRAHIM MUD FLOOD AS A SUITABLE MATERIAL FOR SUBGRADE LAYER OF LOW TRAFFIC VOLUME NURUL AIN BINT! IBRAHIM A project report submitted in partial fulfilment ofthe requirements for the award ofthe degree of Master

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91 9, Issue 1 (2017) 75-91 Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Journal homepage: www.akademiabaru.com/arbms.html ISSN: 2462-1935 Transformasi Koperasi kepada Bank Koperasi: Analisis

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI

KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI KNOWLEDGE INTEGRATION MECHANISM AS MEDIATOR BETWEEN LEAD ERSHIP STYLES AND ENTERPRISE SYSTEMS SUCCESS RAZATULSHIMA BINTI GHAZALI A thesis submitted in fulfilment ofthe requirements for the award ofthe

More information

FAKTOR PENYUMBANG KEPADA AMALAN BERETIKA DALAM KALANGAN PENIAGA

FAKTOR PENYUMBANG KEPADA AMALAN BERETIKA DALAM KALANGAN PENIAGA FAKTOR PENYUMBANG KEPADA AMALAN BERETIKA DALAM KALANGAN PENIAGA Endang Juliarti Muryono Afida Mastura Muhammad Arif Elistina Abu Bakar Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Jurnal Syariah, Jil. 22, Bil. 2 (2014) 289-294 Shariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014) 289-294 ULASAN BUKU Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini

More information

THERMOLUMINESCENCE PROPERTIES OF DYSPROSIUM-DOPED CALCIUM BORATE GLASS FOR DOSE MEASUREMENT SUBJECTED TO IONIZING RADIATION

THERMOLUMINESCENCE PROPERTIES OF DYSPROSIUM-DOPED CALCIUM BORATE GLASS FOR DOSE MEASUREMENT SUBJECTED TO IONIZING RADIATION THERMOLUMINESCENCE PROPERTIES OF DYSPROSIUM-DOPED CALCIUM BORATE GLASS FOR DOSE MEASUREMENT SUBJECTED TO IONIZING RADIATION HAMIZA BINTI AHMAD TAJUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iv THERMOLUMINESCENCE

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Muhammad Nur Bin Ruhaizad *, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi,

More information

KESAN FAKTOR INDIVIDU DAN FAKTOR PERSEKITARAN TERHADAP PEMATUHAN ZAKAT PENDAPATAN

KESAN FAKTOR INDIVIDU DAN FAKTOR PERSEKITARAN TERHADAP PEMATUHAN ZAKAT PENDAPATAN KESAN FAKTOR INDIVIDU DAN FAKTOR PERSEKITARAN TERHADAP PEMATUHAN ZAKAT PENDAPATAN Noor Hashimah Mohd Shafie Amizawati Mohd Amir ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi melihat hubungan faktor individu iaitu

More information

METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA

METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA METRIK DAN INDEKS KESELAMATAN LAMAN SESAWANG: SATU KAJIAN KES TERHADAP INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA MUHAMMAD NIZAM OMAR MOHD. ZAMRI MURAH Fakulti Teknologi dan Sistem Maklumat Universiti

More information

BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR. di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas, bab ini akan membuat

BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR. di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas, bab ini akan membuat BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR 6.1 Pendahuluan Kajian ini menganalisis mengenai keterdedahan keterdedahan risiko syariah dalam SPT di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas,

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

AN INVESTIGATION ON THE PATTERNS AND ANTECEDENTS OF CHARITABLE GIVING BEHAVIOUR AMONG MUSLIMS IN MALAYSIA SALWA AMIRAH AWANG

AN INVESTIGATION ON THE PATTERNS AND ANTECEDENTS OF CHARITABLE GIVING BEHAVIOUR AMONG MUSLIMS IN MALAYSIA SALWA AMIRAH AWANG AN INVESTIGATION ON THE PATTERNS AND ANTECEDENTS OF CHARITABLE GIVING BEHAVIOUR AMONG MUSLIMS IN MALAYSIA SALWA AMIRAH AWANG THESIS SUBMITTED IN FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR

More information

KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT)

KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT) KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT) Aza Shahnaz Azman, Norzalina Zainudin, Latifa Bibi Musafar Hameed Jabatan Ekonomi, Fakulti

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU Siti Saufirah Mohd Tahir 1, Hairunnizam Wahid 2 & Sanep Ahmad 3 ABSTRACT The amount collected in the

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies

International Journal of Islamic and Civilizational Studies UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper Potensi Keterdedahan Risiko Syariah Syarikat Pengendali Takaful Terpilih Di Malaysia Mohd Faiz Mohamed Yusof, a,b* Joni Tamkin

More information

Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi Kandungan Laman Web

Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi Kandungan Laman Web Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 1 Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi

More information

Kata kunci: Akhbar; keperluan; remaja; berita; penerimaan akhbar oleh remaja

Kata kunci: Akhbar; keperluan; remaja; berita; penerimaan akhbar oleh remaja Jurnal Teknologi Full paper Keperluan dan Penerimaan Remaja Terhadap Akhbar Akmar Hayati Ahmad Ghazali a*, Siti Zobidah Omar a, Jusang Bolong a, Mohd Nizam Osman a a Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa

More information

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: 1823-884x PENGARUH ASPEK SPIRITUALITI TERHADAP STRATEGI DAYA TINDAK GOLONGAN WANITA DEWASA AWAL (The Effects of Spirituality Aspect towards Coping Strategies among Early

More information

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR DECEMBER 2017 VOL. 10 NO. 1 ISSN: 2232-1047 eissn: 0127-8886 www.jfatwa.usim.edu.my CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR A PROPOSAL FOR CREATING

More information