आय.ट. व व अ ड ब फ ट श प CS3 करण प ट ल

Size: px
Start display at page:

Download "आय.ट. व व अ ड ब फ ट श प CS3 करण प ट ल"

Transcription

1 आय.ट. व व अ ड ब फ ट श प CS3 करण प ट ल आय.ट. व व

2 PHOTOSHOP CS3 A. Introduction to Photoshop Adobe क पन च Photoshop ह एक स टव अर आह. य त फ ट म य फ रफ र करत य त त, तस च द न फ ट च म स ग करत य त. इम ज क न ग क न य त ट कत य त त. च त ल र ग बदलवत य त तत, तस च च न फ न श ग करत य त. उ ह त घ तल ल च स य क ळ य व त वरण म ण बदलवत य त. झ ड वर य हर य आ य न रसरश त क शर आ ब य त ल त न य मदत न करत य त त. क व य त त ज पय त दसण -य सम वर एख द ह ड क व उड घ ण र म स अश क ट कत य त. तस च एख द क र फ ट श भर वष प व च भ स व अस इफ ट य वर द त य त. फ ट श प ह एक म ठ मह स गर आह. य त ल श भर ट क कम ड शक य स ठ आपण स एक ज म प रण र न ह. B. Screen Photoshop CS3 स क य नतर प ढ ल म ण न य त. Title Bar Menu Bar Option Bar Tool Box Layers Page: 2 Adobe Photoshop CS3 2010

3 New File :- फ ट श प स झ य न तर आप य ल न वन फ ईल तय र कर वय च अस ल तर File म न मध न New य कम डल लक कर व. य कम डल लक क य वर प ढ ल म ण एक ड यल ग ब स य त. i) Name य थ फ ईलस ठ एक न व दय व. ii) Preset Size- य थ इम जस ठ आ धच स ट क न ठ वल ल स ईज नवडत य त. iii) Width & Height य थ आपण ज Preset size नवडल ल अस ल य प परच ल ब व द दसत. पण जर आप य ल य प व गळ स ईज हव अस ल तर त य थ द त य त. iv) Resolution :- फ ईलच प स ल रझ य शन य थ न ठरवत य त. ज वढ रझ य शन ज त त वढ फ ईलच आक र व ढत ज त. v) Mode :- य त फ ईल य कलर म डम य हव अस ल त कलर म ड आपण घ ऊ शकत. न वन फ ईल तय र करत न RGB म ड य व आ ण फ ईलम य बदल करत न CMYK म ड य व. vi) Content - य थ न फ ईलच ब कर उ ड प ढर, र ग त क व transparent ठ वत य त. वर ल सव ऑ शन स ट झ य वर Ok य बटन वर लक कर व. C. Tool Box फ ट श प न य ड व कड एक उभ ट ल ब स दसत. य थ ल य क ट ल य तळ श एक ब र क क ळ क ण दसत, य वर लक क य स आपण स य ट लख ल असल लल इतर ट स दसत त. Page: 3 Adobe Photoshop CS3 2010

4 Move Tool Marquee Tool Rectangular, Elliptical, Single Column, Single Row Lasso Tool Polygonal, Magnetic Quick Selection Tool, Magic Want Crop Tool Slice Spot Healing Brush Brush Pencil, Color Replacement Clone Stamp Pattern Stamp History Brush Tool Art History Brush Eraser Tool, Background Eraser, Magic Eraser Paint Bucket Blur Sharpen, Smudge Dodge Pen Freeform Pen, Add anchor Point, Deflect Anchor Point, Convert Anchor Horizontal Type, Vertical Type, Horizontal Type Mask, Vertical Type Mask Path Selection, Direct Selection Tool Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line, Custom Shape Notes, Audio Annotation Eye Dropper, Color Sampler, Ruler Hand Zoom Set Background and Foreground Color Edit in Quick Mass Mode Change Screen Mode Page: 4 Adobe Photoshop CS3 2010

5 1) Move Tool: एख द इम ज क व इम जच सल ट क ल ल भ ग एक ठक ण ह न द स-य ठक ण हलव य स ठ य ट लच व पर ह त. जर इम जच क ह भ गच फ त हलव यच अस ल तर त भ ग आ ध सल ट कर व न तर य भ ग त लक क न त ग कर व. कट झ ल य भ ग य ज ग ब कर ऊ ड कलर आल ल असत. 2) Marquee Tool :- य ट लच व पर इम ज मध ल क ह भ ग सल ट कर य स ठ ह त. ह ट ल सल ट क न म ऊस प इ टर फ ईलम य आण य स य च आक र + च ह स रख दसत. इम ज मध ल सल ट झ ल ल भ ग moving dotted lines म य द ख वल ज त. जर ह सल शन एक ठक ण ह न द स-य ठक ण हलव यच अस ल तर य ब ड र म य म ऊस प इ टर न ऊन ग कर व व य ठक ण ह सल शन हव आह त थ न ऊन स ड न दय व. तस च म यभ ग प स न सल ट कर वय च अस ल तर Alt क स क न सल ट कर व. Multiple सल शन स ठ Shift क स क न द सर भ ग एक च व ळ सल ट करत य त. Sub Tool :- य ट ल य ख ल ल ब ज ल असल य ब ण वर लक क य स य त प ढ ल sub tools दसत त - A) Rectangular Marquee: - य ट लन इम ज च क न आक र त सल ट करत य त. B) Elliptical Marquee: - य ट लन इम ज ग ल क र सल ट ह त. C) Single Row marquee: - य ट लन इम जम य सल शनच आडव ल ईन य त. ज थ सल शन हव अस ल त थ म ऊस प इ टर लक कर व. D) Single column marquee :- य ट लन इम जम य सल शनच उभ ल ईन य त. ज थ सल शन हव अस ल त थ म ऊस प इ टर लक कर व. वर ल ट स च व पर करत न Option Bar वर प ढ ल पय य य त त. i) New selection: न वन सल शन स ठ ह ऑ शन सल ट कर व. ii) Add to selection: जर आपण आ धच एख द भ ग सल ट क ल ल अस ल आ ण आत आप य ल य सल शनच ए रय व ढव यच अस ल तर ह पय य नवड व. Page: 5 Adobe Photoshop CS3 2010

6 iii) Subtract from selection: जर आपण आ धच एख द भ ग सल ट क ल ल अस ल आ ण आत आप य ल य त न क ह भ ग वगळ यच अस ल तर ह पय य व पर व. iv) Intersect with selection: य पय य न द न सल शन मध ल क मन भ गच ठ वल ज त. तस च प ह य द न Marquee Tool च Style ठरवत य त. i) Normal : ह type सल ट क ल ल अस त तर आपण जस करत तस इम जच भ ग सल ट ह त. ii) Fixed Ratio: य थ आपण Width आ ण Height स ठ आपण ज ratio ठ वल ल अस ल य म ण इम ज सल ट ह त. उद. य थ आपण width आ ण height स ठ 1:1 ratio ठ वल ल अस ल, तर सल शनच ल ब आ ण द एकसम न ठ वल ज त. iii) Fixed Size: य थ आपण width आ ण height ह pixel म य ठरव शकत. 3) Lasso Tool: य ट लच व पर ह ड सल ट कर य स ठ ह त. ज ह इम जच ज भ ग सल ट कर व य च अस ल त जर ख प व कड तकड अस ल तर य ट लच व पर ह त. ज भ ग सल ट कर वय च अस ल, य भ ग य ब ज न ह ट ल ह ड ग कर व. Sub Tool: A) Polygonal Lasso Tool: ह ट ल इम ज ल ईन ट ल ईन सल ट कर य स ठ ह त. ज ह इम जच सल ट कर य च भ ग सरळ र ष म य असत त ह ह ट ल व परल ज त. ह ट ल सल ट क न ज थ न स रव त कर वय च आह त थ लक कर व. ज थ ल ईन स पव यच आह त थपय त म ऊस न त न एक सरळ र ष य त. य प दत न सल शन करत ज ऊन ज थ न स रव त क ल अस ल य प इ टवर लक कर व क व डबल लक कर व. B) Magnetic Lasso Tool: य ट लच व पर करत असत न इम ज मध ल भ ग सल ट करत न सल शन ज जवळ य भ ग ल आप आप चकटत. ज ह जलद गत न सल शन कर य च आव य त असत त ह य ट लच व पर क ल ज त. ह ट ल सल ट क न इम जच य भ ग प स न स रव त कर वय च अस ल त थ लक कर व. Page: 6 Adobe Photoshop CS3 2010

ट ल.इआरप 9 Module - 1 करण प ट ल आय.ट. व व

ट ल.इआरप 9 Module - 1 करण प ट ल आय.ट. व व www.iteguru.com आय.ट. व व ट ल.इआरप 9 Module - 1 करण प ट ल आय.ट. व व A. Introduction to Accounting Objective :- Accounting हणज क य? Accounting च फ यद. Accounting स ठ ल गण -य य य. Ccounting च क र आ ण य च

More information

6 BACHELOR OF COMMERCE (B.COM.)(CBSGS)(75:25)SEM VI / C0185 FINANCIAL ACCOUNTING & AUDITING : PAPER X AUDITI. [Time: Hours ] [Marks: 75 ]

6 BACHELOR OF COMMERCE (B.COM.)(CBSGS)(75:25)SEM VI / C0185 FINANCIAL ACCOUNTING & AUDITING : PAPER X AUDITI. [Time: Hours ] [Marks: 75 ] N.B: [Time: 2 1 2 Hours ] [Marks: 75 ] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory. 2. Question No.2 to 5 have internal options. 3. Figures to the right

More information

Q.2 A) Write a detail note on effective solid waste management. 10 B) Discuss various effects of hazardous waste on environment and health.

Q.2 A) Write a detail note on effective solid waste management. 10 B) Discuss various effects of hazardous waste on environment and health. N.B: [Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory. 2. Draw diagrams / maps wherever necessary. 3. Figures to the right indicate marks

More information

https://uidai.nseitexams.com/uidai/loginaction_input.action

https://uidai.nseitexams.com/uidai/loginaction_input.action NSEiT क ऑपर टर और स परव इजर सर ट फ क शन क ल ए न च र ए गए नन श क प न कर Kindly follow the below listed directions for Opertor/Supervisor certification through NSEiT क रम 1 - NSEiT क व ब स ईट क इस ल क स

More information

Madhya Pradesh WAREHOUSE STORAGE MODULE

Madhya Pradesh WAREHOUSE STORAGE MODULE User manual for Madhya Pradesh WAREHOUSE STORAGE MODULE A software developed under the project Extension of IISFM to DCP States Food and Consumer Affairs Infosys Division National Informatics Centre Department

More information

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education ambridge International Examinations ambridge International General ertificate of Secondary Education *0123456789* HINDI S SEOND LNGUGE 0549/02 Paper 2 Listening For Examination from 2019 SPEIMEN PPER pprox.

More information

Amendment of clause-2

Amendment of clause-2 Uttar Pradesh Shasan Food and Civil Supplies Section-7 In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following

More information

Bill No. 9 of 2011 THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2011 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill further to amend the

Bill No. 9 of 2011 THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2011 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill further to amend the Bill No. 9 of 2011 THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2011 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955. Be it enacted by the Rajasthan

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2684] ubz fnyyh] jfookj] uoecj 13] 2016@dkfrZd 22] 1938 No. 2684] NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 13, 2016/KARTIKA 22, 1938 नई द ल, 13 नव बर, 2016 क.आ. 3447(अ). भ रत सरक र,, आ थक क य वभ ग क अ धस चन स.

More information

Bill No. 8 of 2015 THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2015 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill

Bill No. 8 of 2015 THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2015 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill Bill No. 8 of 2015 THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2015 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill further to amend the Rajasthan Agricultural Produce

More information

Preparation before Registration & Making Payment

Preparation before Registration & Making Payment Preparation before Registration & Making Payment Very Important Note before buying Registering & Making Payment: Keep a valid active mobile phone number & email address which belongs to you. BPSSC shall

More information

व Brahma Vidya. Kaivalya Upanishad 12 क वल य उप नषत. Volume 2

व Brahma Vidya. Kaivalya Upanishad 12 क वल य उप नषत. Volume 2 Kaivalya Upanishad क वल य उप नषत Volume 2 As we saw last time, Ashvalayana, a qualified and interested student, approached a distinguished teacher, a व च यर, in the proper manner, with this request: अध

More information

SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MONAD UNIVERSITY, HAPUR

SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MONAD UNIVERSITY, HAPUR Course: DIP-111, Professional Communication Q. 1 (a) We are habitual of using article and it is studied in two parts. Describe them. Give your ideas for using indefinite and definite article. Write 10

More information

1 Bill No. 23 Of 2010 THE RAJSTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2010 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill

1 Bill No. 23 Of 2010 THE RAJSTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2010 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill 1 Bill No. 23 Of 2010 THE RAJSTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2010 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955. Be it enacted by the

More information

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA ORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION-(i) ]

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA ORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION-(i) ] [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA ORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION-(i) ] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) Notification No. 9/2017-CENTRAL EXCISE (N.T.)

More information

SketchBook for Galaxy

SketchBook for Galaxy SketchBook for Galaxy क प र इट और ट र डम र क SketchBook for Galaxy v.3.2 2015 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication य parts thereof, may

More information

LATE.PRAMODJI MAHAJAN NEW ENGLISH SCHOOL, AMBAJOGAI. Gaurav : Guest Editor :- Mrs. Geetanjali Yogesh Kulkarni

LATE.PRAMODJI MAHAJAN NEW ENGLISH SCHOOL, AMBAJOGAI. Gaurav : Guest Editor :- Mrs. Geetanjali Yogesh Kulkarni LATE.PRAMODJI MAHAJAN NEW ENGLISH SCHOOL, AMBAJOGAI -: Guest Editor :- Mrs. Geetanjali Yogesh Kulkarni (Principal, Late. Pramoji Mahajan New ) E-Book Published by GURUKUL INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY

More information

9 Uncorrected/ Not for Publication

9 Uncorrected/ Not for Publication 9 Q. NO. 361 र शद अ व : सर, सरक र न ज जव ब दय ह और उसम व डर ब क क ज प वट र ल इन ह, according to the poverty line of the World Bank, it is 1.25 dollars per day, which comes to near about Rs. 60 per day.

More information

Bill No. 13 of 2011 THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2011 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill

Bill No. 13 of 2011 THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2011 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill Bill No. 13 of 2011 THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2011 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill further to amend the Rajasthan Agricultural Produce

More information

TIME AND WORK QUESTIONS FOR SSC GD RPF EXAM 2018 TIME AND WORK PDF HINDI 2018

TIME AND WORK QUESTIONS FOR SSC GD RPF EXAM 2018 TIME AND WORK PDF HINDI 2018 FOR PDF SUCCESS KEY98 : www.successkey98.in MOCK TEST : www.successkey98.org TELEGRAM : https://bit.ly/2pbwlc9 TIME AND WORK QUESTIONS FOR SSC GD RPF EXAM 2018 TIME AND WORK PDF HINDI 2018 Q1. 12 men can

More information

Web Site :- : : / / / 2015 :- / /2015

Web Site :-   : : / / / 2015 :- / /2015 ..2,,, -425412. Web Site :- www.nipcdhule.com :- 02564-210058 Email :- eempd2_ndrbr@wrd.maharashtra.gov.in :- 02564-210077...2/ / / 2015 :- / /2015, ह ह ह :- ह. 2015-16 ह, ह. 2015-16 ह ह. 1 ह, :...,.2,,.02564/210077

More information

Current Affairs Live 6:00 PM Daily

Current Affairs Live 6:00 PM Daily Chandan Ranges is located in which state? (a) Madhya Pradesh (b) Rajasthan (c) Haryana (d) Punjab च दन पवर त श र खल कस र ज य म स थत ह? (a) मध य प रद श (b) र जस थ न (c) हरय ण (d) प ज ब Question of the Day

More information

Web Site :- : : / / / 2015 :- / /2015

Web Site :-   : : / / / 2015 :- / /2015 ..2,,, -425412. Web Site :- www.nipcdhule.com :- 02564-210058 Email :- eempd2_ndrbr@wrd.maharashtra.gov.in :- 02564-210077...2/ / / 2015 :- / /2015, ह ह ह :- ह. 1 2015-16 ह, ह.1 2015-16 ह ह. 1 ह, 2 / ह.

More information

ह द : 1. सभ म त र ओ स सम ब हदत २-२ शब द ल ख ए 2.प च प ज स ल न

ह द : 1. सभ म त र ओ स सम ब हदत २-२ शब द ल ख ए 2.प च प ज स ल न Class-1 Maths Write counting 1-100 2 times Learn number names from 1-20 English 1. Make a turtle with the help of clay 2. Learn spelling of your name,father s name, mother s name, brother s name & sister

More information

Institution of Safety Engineers (India) Aim to prevent Accident, Protect Environment & Minimises Losses during disaster

Institution of Safety Engineers (India) Aim to prevent Accident, Protect Environment & Minimises Losses during disaster I n dust rial s afety note s i n H i ndi, Part-I P a g e 1 Aim to prevent Accident, Protect Environment & Minimises Losses during disaster यह म न अल स र इ ज नयस स थ न (भ रत) क स प त ह स र इ ज नयस स थ न

More information

:46:41 pm 1

:46:41 pm 1 21-03-2019 07:46:41 pm 1 WHAT? Achamanam means sipping drops of water thrice with mantras which purifies you to do all your religious rights and duties. Manusmriti 2.61 says : श च ई स : सव द आचम द एक त

More information

A DIALOG TO CONNECT SOULS

A DIALOG TO CONNECT SOULS Volume 1, Issue 1 July 2014 A DIALOG TO CONNECT SOULS A Newsletter of Saunvad Centre for Music and Healing July 2014 Volume 1, Issue 1 SAUNVAD CENTRE FOR MUSIC AND HEALING SAUNVAD (स व द) A Dialog to connect

More information

1 A reference to the thirty-six Rajput tribes, who had settled in the Avadhi area.

1 A reference to the thirty-six Rajput tribes, who had settled in the Avadhi area. This is the part of the text from the Cāndāyan when Chāndā s father, Rao Mahar, is being challenged by a neighboring Rao, Rūpchand, who has fallen in love with Chāndā and will do anything to carry her

More information

Application Reference Letter

Application Reference Letter - Opening Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam, Formal, female recipient, name unknown Dear Sir / Madam, Formal, recipient name and gender unknown Dear Sirs, Formal, when addressing

More information

Bill No. 15 of 2014 THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative

Bill No. 15 of 2014 THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Bill No. 15 of 2014 THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014 (To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) A Bill to amend the Contract Labour (Regulation

More information

उ तर द श श सन र ज व अन भ ग-1 स य -40/997/एक (10)/2012 लखनऊ: दन क: 14 अग त, 2014 क य लय- प

उ तर द श श सन र ज व अन भ ग-1 स य -40/997/एक (10)/2012 लखनऊ: दन क: 14 अग त, 2014 क य लय- प उ तर द श श सन र ज व अन भ ग-1 स य -40/997/एक-1-2014-9(10)/2012 लखनऊ: दन क: 14 अग त, 2014 क य लय- प व म हम न द सर वत च रट ब ल ट र म 0 उ च य य लय, इल ह ब द म स वल मस0 स य -67058/2013 व म हम न द सर वत च रट

More information

Dictionaries द व र : स ज व भद र य स न तक त त श क षक (स गणक शवज ञ न ) क ० शव० ब ब क (लखनऊ स भ ग) स ब एसई प ठ यक रम पर आध ररत कक ष -11

Dictionaries द व र : स ज व भद र य स न तक त त श क षक (स गणक शवज ञ न ) क ० शव० ब ब क (लखनऊ स भ ग) स ब एसई प ठ यक रम पर आध ररत कक ष -11 Dictionaries स ब एसई प ठ यक रम पर आध ररत कक ष -11 द व र : स ज व भद र य स न तक त त श क षक (स गणक शवज ञ न ) क ० शव० ब ब क (लखनऊ स भ ग) पररचय Python हम collections क स गर त करन क ल ए कइ ऐस स ल ध ए प रद न

More information

म वभ ग क स व ओ क लए आव दन क स ब ध म नद शक

म वभ ग क स व ओ क लए आव दन क स ब ध म नद शक LABOUR DEPARTMENT MANAGEMENT SYSTEM END USER GUIDE म वभ ग क स व ओ क लए आव दन क स ब ध म नद शक 1 TABLE OF CONTENTS Contents END USER GUIDE... 1 INTRODUCTION... 3 ABOUT THIS DOCUMENT... 4 INTENDED AUDIENCE...

More information

S C H E M E. 1. The public Charitable Trusts registered under the provisions of the Bombay Public Trusts Act,

S C H E M E. 1. The public Charitable Trusts registered under the provisions of the Bombay Public Trusts Act, S C H E M E 1. The public Charitable Trusts registered under the provisions of the Bombay Public Trusts Act, 1950 (for short B. P. T. Act ) which are running Charitable Hospital, including nursing home

More information

ISA Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Guidelines 2017

ISA Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Guidelines 2017 ISA Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Guidelines 2017 Acknowledgment We sincerely thank and acknowledge the contribution of all the member professional societies and members of Team Resuscitation for

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 897] ubz fnyyh]

More information

DELHI PUBLIC SCHOOL NTPC FARAKKA SYLLABUS BREAKUP FOR

DELHI PUBLIC SCHOOL NTPC FARAKKA SYLLABUS BREAKUP FOR II Subject Art & Craft Teacher DC Apr'18 21 Draw any figure with the help of different shap. May'18 20 Scenery study from the book with colour. Jun'18 6 Paper craft ( dragon) Jul'18 23 Draw scenery with

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1640] ubz fnyyh]

More information

DAV CENTENARY PUBLIC SCHOOL, PASCHIM ENCLAVE, NEW DELHI-87 SUMMATIVE ASSESSMENT 2 (SESSION ) CLASS III

DAV CENTENARY PUBLIC SCHOOL, PASCHIM ENCLAVE, NEW DELHI-87 SUMMATIVE ASSESSMENT 2 (SESSION ) CLASS III CLASS III L-4 Keys of Keyboard L-5 Fun with MS Paint L-6 More about MS Paint L-7 Word Pad Practical-Word Pad ART/ CRAFT a) Landscape b) Villagescape c) Seascape GENERAL KNOWLEDGE Pages : 39,41,43,44,45,55,57,58,61,62

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन प अ धस चन

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन प अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 217] ubz fnyyh]

More information

Summer Holiday home work

Summer Holiday home work Summer Holiday home work Class I Subject English 1. Write and learn A to Z capital letter (5 times) 2. Write and learn a to z small letter {5 times} 3. Write your name in English (5 times) subject Maths

More information

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग:

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: Volume 4 न ह द हभ त शक य त य कम र ण यश षत: यस त कमर फलत य ग स त य ग त य भध यत 18-11 अ न म म च वध कमर ण: फलम भवत यत य गन त य न त स न य सन क व चत 18-12 पञ च त न मह ब

More information

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग:

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: Volume 15 ई र: सवर भ त न ह श ऽज र न त त मयन सवर भ त न यन र ढ न म यय 18-61 तम व शरण गच छ सवर भ व न भ रत तत स द त पर श न त स थ न प स य स श तम 18-62 इ त त ज ञ नम ख य त

More information

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] य वभ गय ग: Chapter 17 अश व हत घ र तप यन त य तप जन : दम भ हङ क रस य : क मर गबल न वत : 17-5

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] य वभ गय ग: Chapter 17 अश व हत घ र तप यन त य तप जन : दम भ हङ क रस य : क मर गबल न वत : 17-5 ÛIm] g]v]t]/ g]it]] य वभ गय ग: Volume 2 अश व हत घ र तप यन त य तप जन : दम भ हङ क रस य : क मर गबल न वत : 17-5 कशर यन त: शर रस थ भ त ममच तस: म च व न त: शर रस थ त न वद ध य स र न य न 17-6 आह रस त व प सवर स

More information

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN HYDERABAD REGION COMMON SUMMATIVE ASSESSMENT- II CLASS: VIII MARKS: 60 SUBJECT: SOCIAL SCIENCE DURATION: 2 ½ Hrs Instructions: Question paper consists of 21 questions. All

More information

अन ल क-4 अन ल क ट क कर, सब- कर तथ हक क अ धक र एव द य व SEBI एव ट क ए सच ज र नध रत

अन ल क-4 अन ल क ट क कर, सब- कर तथ हक क अ धक र एव द य व SEBI एव ट क ए सच ज र नध रत अन ल क-4 अन ल क ट क कर, सब- कर तथ हक क अ धक र एव द य व SEBI एव ट क ए सच ज र नध रत 1. हक ए सच ज /भ रत य तभ त एव व नमय ब ड (SEBI) क नयम, उप- नयम और व नयम एव समय-समय पर ज र प रप /न टस म द गई प रभ ष क अन स

More information

Don t Torture The Dying

Don t Torture The Dying 1 Date: 20-06-16 Don t Torture The Dying Health ministry s draft law confuses between euthanasia and withdrawal of life support The Constitution of India guarantees life with dignity as a fundamental right.

More information

DELHI PUBLIC SCHOOL NTPC FARAKKA SYLLABUS BREAKUP FOR

DELHI PUBLIC SCHOOL NTPC FARAKKA SYLLABUS BREAKUP FOR I Subject Art & Craft Teacher DC How to draw figure with the help of different shap How to draw scenery Jun'18 6 Which colours are primary colour and how to develop colour concept. Paper craft( greetings

More information

MASTER QUESTION PAPER WITH KEY

MASTER QUESTION PAPER WITH KEY 1. न च दए गए म, न द वक प म स स ब धत श द क चयन कर ड टर : नस ::? : अन य य. कम. नय. कम च र. न त 2. क नस स य, न च दए स ब ध क सव म ढ ग स प ण कर ग? 42 : 20 :: 64 :?. 31. 33. 35. 36 3. अस गत क च न. रय. श त रम

More information

Current Affairs/कर ट अफ यसर ( 24 सतम बर 2018) By Surendra Pandey (Twice Appeared for IAS interview)

Current Affairs/कर ट अफ यसर ( 24 सतम बर 2018) By Surendra Pandey (Twice Appeared for IAS interview) Current Affairs/कर ट अफ यसर ( 24 सतम बर 2018) By Surendra Pandey (Twice Appeared for IAS interview) Question of the Day Who gave Gandhiji the title of Father of Nation? (a) Rabindranath Tagore (b) Jawahar

More information

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग:

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: Volume 5 त व स त कत र र आत म न क वल त य: पश य त अक तब त व त न स पश य त दमर त : 18-16 यस य न ह क त भ व ब : यस य न लप यत हत व प स इम न ल क न न ह न त न नबध यत 18-17 ज

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2922] ubz fnyyh]

More information

REMAL PUBLIC SCHOOL. Class II ( ) ENGLISH UNIT- 4

REMAL PUBLIC SCHOOL. Class II ( ) ENGLISH UNIT- 4 Class II (2018 2019) ENGLISH UNIT- 4 Course Book: Chapter- 9 Bhoomi new words, finger reading practice, compound words, words related to space, question answers. Chapter- 12 If I Were Poem recitation.

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 90] ubz fnyyh] lkseokj]

More information

Have you heard of the Four Spiritual Laws?

Have you heard of the Four Spiritual Laws? Have you heard of the Four piritual Laws? य आप च र आ य मक नयम ज नत ह? Just as there are physical laws that govern the physical universe, so are there spiritual laws which govern your relationship with

More information

They don t really care about us

They don t really care about us 1 Date: 06-04-18 They don t really care about us Our politicians have mastered the art of electioneering untied to performance or public welfare Rishi Sethi, [The writer runs a PR and marketing startup]

More information

र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त त अ क: 6 त रहव वध न सभ क छठ स क छ त सव दवस स य : 14 म गलव र, 22 म च, 2011

र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त त अ क: 6 त रहव वध न सभ क छठ स क छ त सव दवस स य : 14 म गलव र, 22 म च, 2011 spp/akt/22.03.2011/11.00/1a अ क: 6 त रहव वध न सभ क छठ स क छ त सव दवस स य : 14 म गलव र, 22 म च, 2011 र ज थ न वध न सभ क ब ठक 11:00 बज र ज थ न वध न सभ भवन, जयपर म र भ हई ( द प स ह श ख वत, अ य, पद स न) अ य

More information

उपय ग त य प क रमज न और म न सक व य क दव इय

उपय ग त य प क रमज न और म न सक व य क दव इय Handy fact sheet: Ramadan and mental health medicines उपय ग तय पक रमज न और म न सक व य क दव इय Hindi रमज न कब ह? वष दर वष रमज न क महन क स र वष त रख अलग-अलग ह त ह और स थ ह आप कह अवथत ह उस पर नभर करत ह ए

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III [k.m 4 PART III Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 228] ubz fnyyh] c`glifrokj] twu 14] 2018@T;s"B

More information

KV Paschim Vihar Winter holiday homework Class I

KV Paschim Vihar Winter holiday homework Class I KV Paschim Vihar Class I English Do reading of page number 91 and 92. Make a mask of lion. Maths Learn number names from 1-50 Learn backward counting 100-1. Do in book page no. 52-58 and 104-108. EVS Learm

More information

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] य वभ गय ग: Chapter 17 अज र न उव च य श व धम त स ज य यजन त य न वत : त ष न त क क ष ण स वम ह रजस तम: 17-1

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] य वभ गय ग: Chapter 17 अज र न उव च य श व धम त स ज य यजन त य न वत : त ष न त क क ष ण स वम ह रजस तम: 17-1 अज र न उव च ÛIm] g]v]t]/ g]it]] य वभ गय ग: Volume 1 The Yoga of Three-fold य श व धम त स ज य यजन त य न वत : त ष न त क क ष ण सवम ह रजस तम: 17-1 भगव न व च वध भव त द हन स स वभ वज स वक र जस च व त मस च त त श

More information

DAV PUBLIC SCHOOL,ASHOK VIHAR,PH-IV,DELHI SESSION

DAV PUBLIC SCHOOL,ASHOK VIHAR,PH-IV,DELHI SESSION DAV PUBLIC SCHOOL,ASHOK VIHAR,PH-IV,DELHI-110052 SESSION 2018-19 ENGLISH SYLLABUS UNIT TEST 1 HALF YEARLY UNIT TEST 2 FINALS 20 MARKS 80 MARKS 20 MARKS 80 MARKS Monday Morning Blues Tale of a Tail Five

More information

WIT AND HUMOUR, POETRY AND COUPLET to (16 th Session of 16 th Lok Sabha) Date Subject Name of Member/Minister

WIT AND HUMOUR, POETRY AND COUPLET to (16 th Session of 16 th Lok Sabha) Date Subject Name of Member/Minister WIT AND HUMOUR, POETRY AND COUPLET 11.12.2018 to 08.01.2019 (16 th Session of 16 th Lok Sabha) Sr. No. Date Subject Name of Member/Minister 1. 12.12.2018 Obituary references on the demise of Hon ble former

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. No. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 375] ubz fnyyh]

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 822 GI/2014 (1) vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m PART II Section 3 Sub-section izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 86] ubz

More information

.. shikshashtaka (chaitanyamahaprabhu).. श क (च त मह भ )

.. shikshashtaka (chaitanyamahaprabhu).. श क (च त मह भ ) Document Information Text title : shikshaashhtakam File name : shiksha.itx Category : ashtaka Location : doc_z_misc_general Language : Sanskrit Subject : philosophy/hinduism/religion Transliterated by

More information

Series: 02 TEACHING APTITUED

Series: 02 TEACHING APTITUED Series: 02 TEACHING APTITUED 1. The effect of fear and punishment can make the 6. If a student does not work honestly then you? children uninspired, by this statement you? (A) Honor students will be embarrassed

More information

MESSAGE BY I/C HM. A Child Without Education Is Like A Bird Without Wings. Mr. ANIL KUMAR (PRINCIPAL)

MESSAGE BY I/C HM. A Child Without Education Is Like A Bird Without Wings. Mr. ANIL KUMAR (PRINCIPAL) CMP Newsletter amply shares the joy of learning, the enthusiasm and the talent of the little children, the achievement and activities of the year and the challenges and needs we have before us. The biggest

More information

शव च ल स. Salutation to Girijaa s son, Ganesha, who is the source of all well being as well

शव च ल स. Salutation to Girijaa s son, Ganesha, who is the source of all well being as well शव च ल स ॐ नम शव य द ह जय गण श ग रज स वन म गल म ल स ज न कहत अय य द स त म द उ अभय वरद न Salutation to Girijaa s son, Ganesha, who is the source of all well being as well as of wisdom. Ayodhyaadaasa entreats

More information

read me Caution: Before using your phone, please read the safety, regulatory and legal information provided with your product.

read me Caution: Before using your phone, please read the safety, regulatory and legal information provided with your product. en-gb read me Caution: Before using your phone, please read the safety, regulatory and legal information provided with your product. Moto E4 Plus_GSG_India Country Group_en-GB hi_ssc8c18363a.indb 4/7/2017

More information

Mishra English Study Centre. Conjunction ज ड़न व ल. BY Pritam Kumar Raw

Mishra English Study Centre. Conjunction ज ड़न व ल. BY Pritam Kumar Raw Mishra English Study Centre ज ड़न व ल BY Pritam Kumar Raw is a joining word it joints two Words, Phrases or Sentences together. Ex.:- Ram and Shyam are very laborious. According to uses can be divided into

More information

GUIDELINES FOR RSBs/ ZSBs FOR PROVIDING EMPLOYMENT ASSISTANCE TO JCOs/ORs. What is the procedure to apply for employment assistance through DGR?

GUIDELINES FOR RSBs/ ZSBs FOR PROVIDING EMPLOYMENT ASSISTANCE TO JCOs/ORs. What is the procedure to apply for employment assistance through DGR? GUIDELINES FOR RSBs/ ZSBs FOR PROVIDING EMPLOYMENT ASSISTANCE TO JCOs/ORs What is the procedure to apply for employment assistance through DGR? All the vacancies received by DGR are available on the DGR

More information

क वल य उप नषत. व Brahma Vidya आत म न अर ण क त व णव च उ र रण म ज ञ न नमर थन अभ य स त प श दह त प ण डत: 11

क वल य उप नषत. व Brahma Vidya आत म न अर ण क त व णव च उ र रण म ज ञ न नमर थन अभ य स त प श दह त प ण डत: 11 Kaivalya Upanishad क वल य उप नषत Volume 3 आत म न अर ण क त व णव च उ र रण म ज ञ न नमर थन अभ य स त प श दह त प ण डत: 11 स एव म य प रम हत त म शर र आस थ य कर त सवर म -अन नप न द व च भ ग : स एव ज त प रत म त 12

More information

ENGLISH HOLIDAY HOMEWORK Class- VI

ENGLISH HOLIDAY HOMEWORK Class- VI ENGLISH HOLIDAY HOMEWORK Class- VI 1. Write a paragraph on the topic Good food and Good Health. 2. You are Priya /Amar of KV ONGC Sivasagar. You have found a bracelet lying in the school playground. Write

More information

Droan Vidya Peeth New Jeewan Nagar, Sonepat ( )

Droan Vidya Peeth New Jeewan Nagar, Sonepat ( ) APRIL Course Book (Petals) L-1,2,3( All things,bright and beautiful;election in Bird's world, National Festivals of India) W/M,Q/A,Exercise, Assignments,Activity. Grammar: Sentence,Subject-Predicate,Tense

More information

य न क ड 1. य न क ड क य ह? 2. य न क ड क य? 3. य न क ड ट क ल ज क वर श षत ए

य न क ड 1. य न क ड क य ह? 2. य न क ड क य? 3. य न क ड ट क ल ज क वर श षत ए 1. य न क ड क य ह? य न क ड सर वप रथम हम यह समझ आर श यक ह ग कक य न क ड क य ह? क य य न क ड क ई फ ण ट ह? क य य न क ड क ई ट कण क ट ल ह? य य न क ड क ई हहन द म ट कण कर क तर क ह? र स त त: य न क ड एक ट क ल ज (Technology)

More information

Vivid. Edition Inhouse Magzine of InterJAS Logistics Pvt.Ltd.

Vivid. Edition Inhouse Magzine of InterJAS Logistics Pvt.Ltd. Edition - 2 www.interjaslog.com Inhouse Magzine of InterJAS Logistics Pvt.Ltd. Wishing you all a Very Happy Diwali & Prosperous New Year. I am sure this Diwali will bring lot of Happiness, Success & Brightness

More information

vlk/kj.k Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 609] ubz fnyyh]

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY HkkxII [k.m 3 mi&[k.m(i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkjlsizdkf'kr PUBLISHEDBYAUTHORITY

vlk/kj.k EXTRAORDINARY HkkxII [k.m 3 mi&[k.m(i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkjlsizdkf'kr PUBLISHEDBYAUTHORITY jftlvªhlaömhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY HkkxII [k.m 3 mi&[k.m(i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkjlsizdkf'kr PUBLISHEDBYAUTHORITY la- 693] ubz fnyyh] 'kqøokj]

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr आद श

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr आद श jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1680] ubz fnyyh]

More information

read me Caution: before using your phone, please read the safety, regulatory and legal information provided with your product.

read me Caution: before using your phone, please read the safety, regulatory and legal information provided with your product. en-gb read me Caution: before using your phone, please read the safety, regulatory and legal information provided with your product. Different is better Moto G5+_GSG_India Country Group_en-GB hi_68018290016a.indb

More information

FAQs FOR EX-SERVICEMEN JCOs/ ORs FOR PROVIDING EMPLOYMENT ASSISTANCE TO JCOs/ORs

FAQs FOR EX-SERVICEMEN JCOs/ ORs FOR PROVIDING EMPLOYMENT ASSISTANCE TO JCOs/ORs FAQs FOR EX-SERVICEMEN JCOs/ ORs FOR PROVIDING EMPLOYMENT ASSISTANCE TO JCOs/ORs What is the procedure to apply for employment assistance through DGR? All the vacancies received by DGR are available on

More information

NISCORT FATHER AGNEL SCOOL, VAISHALI

NISCORT FATHER AGNEL SCOOL, VAISHALI NISCORT FATHER AGNEL SCOOL, VAISHALI TERM SYLLABUS FOR CLASS VI (2017-18) SUBJECT PERIOD I SYLLABUS FOR HALF YEARLY EXAM. PERIOD II SYLLABUS FOR FINAL EXAM. MATHS 1. Knowing Our Numbers 1. Knowing Our

More information

आ द य दय न म वल. Commentary with Namavali : by N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in

आ द य दय न म वल. Commentary with Namavali : by N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in आ द य दय न म वल Commentary with Namavali : by N.Balasubramanian bbalu at satyam.net.in eस {INTRODUCTION} Aditya Hridayam is a popular hymn. It appears in the Yuddhakandam in Valmiki's Ramayana. It is a

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 508] ubz fnyyh]

More information

Hindi. Lesson 8 Skip Counting Lesson 11 Money Lesson -12 Time Addition carry over

Hindi. Lesson 8 Skip Counting Lesson 11 Money Lesson -12 Time Addition carry over Periodic Test II (2018-19) Class I Date Day 26.11.18 MONDAY 29.11.18 THURSDAY 03.12.18 MONDAY E.V.S 06.12.18 THURSDAY Hindi 10.12.18 MONDAY ----------- Class I Lesson 5- On the Bus Lesson 6 The Drone Poem

More information

ST.JOSEPH S HIGHER SECONDARY SCHOOL

ST.JOSEPH S HIGHER SECONDARY SCHOOL ST.JOSEPH S HIGHER SECONDARY SCHOOL BARAMULLA, KASHMIR 193101 CLASS VI English Text Book: Cordova Learning series (Glitter) CCE Edition Growing with Grammar UNIT- I: 1. The conjurer s revenge 2. Laugh

More information

Disc.CD No.497, dated at Mangaldei, (Assam)

Disc.CD No.497, dated at Mangaldei, (Assam) व त ल प न.497, म गलद ई (अ स म), दन क 22.01.08 Disc.CD No.497, dated 22.01.08 at Mangaldei, (Assam) समय 00.05-00.58 ज स - ब ब ब धम म ज स डफ दर 3-4 (स ) स ल ब द ज म ल त ह, म स म न धम म भ स म ह य? ब ब - जब

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 835] ubz fnyyh]

More information

ल लत श त. Among the 18 puranas, brahmanda-purana is well known for the. the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the

ल लत श त. Among the 18 puranas, brahmanda-purana is well known for the. the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the ल लत श त { ल लत श त } Three hundred names of Goddess Lalita Introduction This introduction deals with the background of lalitatrishatistotram. Among the 18 puranas, brahmanda-purana is well known for the

More information

600 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24, 2018/CHAITRA 3, 1940 [PART II SEC. 3(i)]

600 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24, 2018/CHAITRA 3, 1940 [PART II SEC. 3(i)] 600 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 24, 2018/CHAITRA 3, 1940 [PART II SEC. 3(i)] Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees Period probation,

More information

Direction (1-10): contemplate jagged thriving burgeoning

Direction (1-10): contemplate jagged thriving burgeoning 1 Direction (1-10): Read the following passage carefully and answer the questions that follow. Certain words/phrases are printed in bold to help you locate them while answering some of the questions. The

More information

स र दर णक: प र ण स र णग रहर उपर ग क ल ए न द र स मव र, 21 अगस त Agreement v1.4 Mar Eclipse2017.org, inc. Eclipse2017.org, inc.

स र दर णक: प र ण स र णग रहर उपर ग क ल ए न द र स मव र, 21 अगस त Agreement v1.4 Mar Eclipse2017.org, inc. Eclipse2017.org, inc. स र दर णक: उपर ग क ल ए न द र प र ण स र णग रहर स मव र, 21 अगस त 2017 Agreement v1.4 Mar 2014 2014-2017 2014-2017 TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER Please read these Instructions for Use carefully

More information

र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त त ग व र, 17 म च, 2011 र ज थ न वध न सभ क ब ठक 11:00 बज र ज थ न वध न सभ भवन, जयपर म र भ हई

र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त त ग व र, 17 म च, 2011 र ज थ न वध न सभ क ब ठक 11:00 बज र ज थ न वध न सभ भवन, जयपर म र भ हई VPS-AKT-17.03.2011-11.00-1a अ क: 6 त रहव वध न सभ क छठ स क इक त सव दवस स य : 12 ग व र, 17 म च, 2011 र ज थ न वध न सभ क ब ठक 11:00 बज र ज थ न वध न सभ भवन, जयपर म र भ हई ( द प स ह श ख वत, अ य, पद स न) अ य

More information

नर सहकवच. I shall now recite the Narasinha-kavacha, formerly spoken by. It bestows upon one all opulences and can give one elevation to the

नर सहकवच. I shall now recite the Narasinha-kavacha, formerly spoken by. It bestows upon one all opulences and can give one elevation to the नर सहकवच { नर सहकवच } अथ न सहकवच त न सहकवच व य ल द न दत प र सव र कर प य सव प वन शन १ I shall now recite the Narasinha-kavacha, formerly spoken by PrahlAda MahArAja. It is most pious, vanquishes all kinds

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 3156] ubz fnyyh]

More information

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग:

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: Volume 9 न तद स त प थव य व द व द व ष व प न: स व क तज म र यद भ: स य त भग र ण : 18-40 णक ष य वश श ण च पर तप कम र ण वभ न स वभ व भव ग र ण : 18-41 शम दम:तप: श च क ष न त:

More information

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग:

ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: ÛIm] g]v]t]/ g]it]] म क षस न य सय ग: Volume 11 स व स व कमर ण य भरत: स स लभत नर: स वकमर नरत: स यथ वन द त तत ण 18-45 यत: व भ र त न य न सवर मद ततम स वकमर ण तम अभ यच यर स वन द त म नव: 18-46 य न स वधम वग ण:

More information

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 844 TO BE ANSWERED ON 07 th FEBRUARY, 2017 LINKING

More information

र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त त अ क 3 त रहव वध न सभ क त त य स क ब वनव दवस स य 17 ग व र, 27 अग त, 2009

र ज थ न वध न सभ क क य व ह क व त त अ क 3 त रहव वध न सभ क त त य स क ब वनव दवस स य 17 ग व र, 27 अग त, 2009 lpm/akt/1100/1a/27.08.09 अश धत त/ क शन थ नह अ क 3 त रहव वध न सभ क त त य स क ब वनव दवस स य 17 ग व र, 27 अग त, 2009 र ज थ न वध न सभ क ब ठक 1100 बज वध न सभ भवन, जयप र म र भ ह ई ( द प स ह श ख वत, अ य, पद स

More information