GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

Size: px
Start display at page:

Download "GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN"

Transcription

1 Halaman: 1/28 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

2 Halaman: 2/ TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Garis Panduan ini merangkumi tatacara penyediaan dan pelaksanaan peperiksaan termasuk penyediaan kertas soalan dan skema jawapan, percetakan kertas soalan, keselamatan kertas soalan,pengendalian dewan peperiksaan,pelantikan ketua pengawas, pengawas dan pembantu pengawas peperiksaan, tugas dan tanggungjawab ketua pengawas, pengawas dan pembantu pengawas peperiksaan, pengendalian markah dan gred peperiksaan, peperiksaan gantian dan peperiksaan khas. Pelajar program pengajian prasiswazah tidak termasuk program Doktor Perubatan, Program Asasi Sains Pertanian, Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Program Pengajian Mod Eksekutif. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen UPM/PGR/MK/001 Manual Kualiti Universiti Putra Malaysia - Quality Management Systems - Requirements MS ISO 9001: Minit Mesyuarat Senat UPM (berkaitan) 4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN AKD Fakulti KBAKD PTJ KJ KPAA MSKP : Bahagian Urus Tadbir Akademik : Semua Fakulti dan Pusat Kokurikulum dan : Pembangunan Pelajar : Bahagian Urus Tadbir Akademik : Pegawai yang dilantik oleh PTJ untuk mengawal selia ujian/peperiksaan : Dekan Fakulti, Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar dan Pengarah Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa : Jabatan di Fakulti : Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa : Mesyuarat Semakan Keputusan Peperiksaan Peringkat : Universiti

3 Halaman: 3/28 Pembantu Peperiksaan Pensyarah PT PT (P/O) PT (P/O) PTJ PT (PTJ) PTJ TDA : Pegawai yang membantu dan Peperiksaan mengawal selia ujian/peperiksaan : Pegawai yang membantu mengawal selia ujian/peperiksaan : Pensyarah yang mengajar kursus berkenaan : Pegawai Tadbir Bahagian Tadbir Urus Akademik : Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Bahagian Urus Tadbir : Akademik : Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Pusat Tanggungjawab : Pegawai Tadbir Pusat Tanggungjawab : Pusat Tanggungjawab : Timbalan Dekan (Akademik)/ Timbalan Pengarah yang menguruskan hal Akademik 5.0 TANGGUNGJAWAB TNC (A&A), PTJ, KPAA dan KBAKD bertanggungjawab memastikan Garis Panduan Peperiksaan ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat mesti mematuhi garis panduan ini.

4 Halaman: 4/ PANDUAN 6.1 Panduan Peperiksaan Arahan Am Peperiksaan Setiap pensyarah yang mengajar sesuatu kursus pengajian adalah layak dan dengan ini terlantik menjadi pemeriksa bagi kursus pengajian yang diajarnya Setiap fakulti hendaklah mewujudkan jawatankuasa berikut : Pensyarah PTJ Jawatankuasa Penyemakan Soalan dan Skema Jawapan; dan Jawatankuasa Penyemakan Keputusan Peperiksaan; Pensyarah/Penyelaras hendaklah memaklumkan rangka kursus dan tarikh ujian/penilaian bagi kursus yang diajarkannya kepada pelajar pada hari pertama kuliah semester bermula Peperiksaan bagi sesuatu kursus hendaklah diadakan pada masa yang ditetapkan dan lazimnya dihadkan kepada dua (2) jam, kecuali bagi program yang perlu menepati keperluan akreditasi badan profesional atau bagi program pengajian tertentu yang ditetapkan oleh Senat, tempoh peperiksaan dihadkan selama tiga jam Penilaian pertama hendaklah diadakan sekitar minggu kelima (antara minggu keempat hingga minggu keenam) dan keputusannya hendaklah dimaklumkan sebelum minggu ketujuh berakhir. Pensyarah TDA KJ/TDA

5 Halaman: 5/ Penilaian kedua hendaklah diadakan sekitar minggu ke 10 (antara minggu kesembilan hingga minggu ke 11) Peperiksaan Akhir Semester ditetapkan pada minggu ke-16 (enam belas) hingga minggu ke-17 (tujuh belas) dan hendaklah dilaksanakan mengikut Jadual Waktu Peperiksaan yang telah ditetapkan Pensyarah tidak dibenarkan untuk menukar Jadual Waktu Peperiksaan yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Urus Tadbir Akademik, kecuali dengan alasan yang munasabah. KJ/TDA TDA Pensyarah/PT Penyediaan Kertas Soalan dan Skema Jawapan Pensyarah hendaklah memastikan kerahsiaan dan keselamatan soalan peperiksaan dan skema jawapan dijaga sepenuhnya sepanjang proses penyediaan soalan tersebut Pensyarah dikehendaki untuk menyediakan sekurangkurangnya dua set soalan yang berbeza serta skema jawapan setiap soalan dalam dwibahasa pada setiap semester (set soalan kedua akan digunakan sekiranya berlaku kebocoran soalan/pertindihan masa peperiksaan pelajar) Bagi soalan peperiksaan yang disediakan dalam dua set yang berbeza, pensyarah hendaklah memastikan bahawa ia adalah sama tahap antara satu dengan lain Kertas soalan peperiksaan akhir hendaklah terdiri daripada soalan panjang komprehensif bagi mengukur kebolehan pelajar bagi menilai, menghurai, menghubung kait maklumat, menganalisa dan berfikir Pensyarah Pensyarah Pensyarah Pensyarah

6 Halaman: 6/28 secara kritis melalui jawapan yang diberi Soalan yang mengandungi gambarajah berkaitan hendaklah jelas, mudah dibaca dan difahami Segala arahan kepada calon hendaklah dijelaskan dalam ARAHAN pada muka pertama kertas soalan Soalan mesti ditaip menggunakan program Microsoft Word untuk memudahkan penyuntingan (jika perlu) dan mematuhi panduan berikut: Pensyarah Pensyarah Pensyarah Saiz kertas : A Jarak antara barisan : Saiz Font : Jenis Font : Arial (Italic bagi terjemahan) Untuk tujuan keseragaman, gunakan format muka hadapan kertas soalan yang ditetapkan oleh Bahagian Urus Tadbir Akademik seperti yang ditunjukkan di Lampiran Soalan mestilah bermula dengan muka surat dua (2) dan nombor muka surat sebaik-baiknya dicetak di bahagian bawah-tengah kertas soalan Setiap Pensyarah dikehendaki menyediakan sekurangkurangnya satu (1) set kertas soalan untuk Peperiksaan Gantian/Khas, jika perlu Bagi soalan peperiksaan yang berbentuk objektif perlu disediakan beberapa set kertas soalan dan disusun secara berselang-seli semasa peperiksaan dijalankan untuk mengelakkan kejadian perbuatan meniru. PK/Pensyarah PK/Pensyarah PK/Pensyarah PK/Pensyarah

7 Halaman: 7/ Keselamatan Kertas Soalan PTJ/TDA Fakulti hendaklah melantik Pegawai Tadbir sebagai pegawai yang bertanggungjawab/ Urusetia terhadap pengurusan dan keselamatan kertas soalan peperiksaan fakulti Setiap fakulti hendaklah menyediakan sebuah bilik khas/bilik kebal untuk tujuan penyediaan dan penyimpanan kertas soalan peperiksaan. Penyediaan kertas soalan hendaklah dibuat di bilik yang tidak terdedah kepada umum Skema jawapan hendaklah disimpan oleh Timbalan Dekan (Akademik)/KJ di fakulti masing-masing Soalan peperiksaan hendaklah disimpan dalam storan luaran (disket, thumb drive atau CD) dan komputer tidak disambung ke sistem rangkaian komputer/rangkaian internet bagi mengelakkandari dicerobohi Kertas soalan yang telah diproses dan disimpan akan hanya dikeluarkan oleh Pegawai Tadbir fakulti pada hari peperiksaan kursus berkenaan sahaja yang dibenarkan untuk mengambil kertas soalan dan keperluan peperiksaan dalam bilik khas/bilik kebal tersebut Kertas soalan hendaklah diambil dan dibawa oleh ke dewan/bilik peperiksaan dalam tempoh satu (1) jam sebelum peperiksaan bermula dengan kebenaran Pegawai Tadbir setelah direkodkan. PTJ/TDA PT PTJ TDA/KJ PK/Pensyarah/ KJ PT PTJ PT PTJ /

8 Halaman: 8/ Percetakan Kertas Soalan Bilik percetakan khas untuk kertas soalan perlu disediakan dan sistem kawalan keluar masuk ke bilik tersebut perlu dilaksanakan dengan menyediakan buku rekod kawalan masuk. Hanya individu tertentu sahaja dibenarkan untuk masuk ke bilik tersebut Semasa proses percetakan dijalankan, pintu bilik percetakan khas tersebut perlu dipastikan supaya sentiasa berkunci Mesin percetakan tersebut perlu dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan kecukupan keperluan mesin percetakan tersebut (contoh: toner) perlu dipastikan Kertas soalan yang dicetak hendaklah dimasukkan ke dalam sampul yang dimeteri dan bilangan kertas soalan perlu mengikut bilangan pelajar yang telah berdaftar dan dilebihkan lagi dengan sekurangkurangnya lima (5) set kertas soalan. Salinan yang lebih mesti dirincih bersama kertas soalan lain. (format sampul kertas soalan adalah seperti di Lampiran 2) yang mengandungi maklumat berikut: PTJ/TDA PT PTJ PT PTJ PT PTJ kod kursus dan kumpulan; tempat, tarikh dan masa peperiksaan; bilangan calon yang akan menduduki peperiksaan kertas berkenaan; bilangan keseluruhan kertas soalan; bilangan sampul soalan;

9 Halaman: 9/ nama Pemeriksa Kursus; nama ; dan ruangan tandatangan pegawai bertanggungjawab Sampul kertas soalan hendaklah disimpan dalam kabinet/peti besi/bilikkebal berkunci. PT PTJ PT PTJ Sebarang salinan kertas soalan yang rosak hendaklah direkodkan dan disahkan oleh Pegawai Tadbir fakulti sebelum dirincih Pengendalian Dewan Peperiksaan Tempat kuliah adalah juga merupakan tempatpeperiksaan bagi kursus tersebut, kecuali dalam keadaan tertentu dan dengan permohonan pensyarah, tempat peperiksaan ditentukan oleh Bahagian Urus Tadbir Akademik. Permohonan tempat perlulah dikemukakan kepada Bahagian Akademik pada awal semester. Bagi peperiksaan yang melebihi dua (2) jam, ia perlu dimaklumkan lebih awal bagi tujuan perancangan penjadualan yang lebih sistematik Bahagian Urus Tadbir Akademik akan menentukan dewan/bilik untuk dijadikan tempat peperiksaan. Penempatan peperiksaan di bilik/dewan fakulti diberi keutamaan kepada kursus fakulti berkenaan Bahagian Urus Tadbir Akademik akan menentukan dewan/bilik untuk dijadikan tempat peperiksaan. Penempatan peperiksaan di bilik/dewan fakulti diberi keutamaan kepada kursus fakulti berkenaan. PT PT PT/ PT PTJ

10 Halaman: 10/ Meja hendaklah disusun pada jarak yang sesuai - (lebih kurang 1 meter) antara tepi meja dengan tepi meja lain di sebelahnya serta dilekatkan nombor meja di kiri meja Menyediakan kemudahan meja/kerusi peperiksaan yang dikhususkan untuk calon : PT/ PT PTJ PT/ PT PTJ kurang upaya/mengandung bersaiz badan besar; kidal; dan memerlukan keperluan khas dan sebagainya Dewan/bilik peperiksaan hendaklah mempunyai kemudahan yang mencukupi seperti alat pandang dengar, pembesar suara berfungsi dan jam dinding yang boleh didengar dan dilihat oleh pelajar Menyediakan peti pertolongan cemas (first aid kit) di tempat yang berdekatan dengan dewan peperiksaan Fakulti dan Bahagian Akademik hendaklah memastikan dewan/bilik peperiksaan fakulti dalam keadaan selamat digunakan dengan memenuhi ciriciri keselamatan Ruang luar dewan/bilik peperiksaan hendaklah dalam keadaan bersih, teratur dan : PT/ PT PTJ PT/ PT PTJ PT/ PT PTJ PT/ PT PTJ Tiada gangguan (lalu-lalang, bising) Mempunyai kemudahan bilik air/tandas yang berhampiran.

11 Halaman: 11/ Tanda arah dan arahan berkaitan peperiksaan yang menunjukkan tempat/perkara berikut: PT/ PT PTJ bilik / dewan peperiksaan; bilik air / tandas; jangan bising, Peperiksaan sedang dijalankan ; dan masuk dan keluar dewan peperiksaan Mempamerkan di tempat yang boleh dilihat dengan mudah oleh calon: PT/ PT PTJ Bahagian II, Tatatertib Am, Para 8 (a), (b), (c) dan (d), Akta Kolej & Universiti 1971, Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) Contoh adalah seperti ditunjukkan di Lampiran susun atur meja dan senarai calon peperiksaan yang mengandungi maklumat sesi semester, kod kursus, kumpulan, tarikh, masa, tempat, nombor meja, nombor matrik dan nama calon untuk rujukan pelajar di pintu masuk dewan peperiksaan;

12 Halaman: 12/ Jadual Waktu Peperiksaan; dan arahan-arahan lain dari masa ke semasa Tugas dan Tanggungjawab Peperiksaan Mengetuai pengawasan peperiksaan mengikut peraturan yang dikuatkuasakan oleh Universiti pengawas dikehendaki melapor diri di bilik urusetia peperiksaan fakulti dalam tempoh satu (1) jam sebelum peperiksaan bermula dan mengambil perkara berikut: PT/ Sampul yang mengandungi kertas soalan peperiksaan yang mencukupi dan pembetulan kepada soalan, jika ada Keperluan peperiksaan (buku jawapan, kertas jawapan OMR, buku log, kertas graf, tali pengikat dan lain-lain) Fail yang mengandungi perkara-perkara berikut (mana yang berkaitan): senarai tugas ketua pengawas/pengawas; Borang Kehadiran (PU/PS/BR12/PEP) senarai pelajar yang akan menduduki peperiksaan; senarai pelajar yang

13 Halaman: 13/28 terhalang daripada menduduki peperiksaan; slip kehadiran; jadual waktu peperiksaan; pengumuman arahan peperiksaan; panduan mengisi borang jawapan OMR; Log Penyerahan dan Penerimaan Dokumen Peperiksaan dan Pemulangan Buku Jawapan Ujian/ Peperiksaan; dikehendaki berada di bilik/dewan peperiksaan tidak lewat dari 30 (tiga puluh) minit sebelum peperiksaan bermula Memastikan pengawas hadir ke bilik/dewan peperiksaan tidak lewat dari 30 (tiga puluh) minit sebelum peperiksaan bermula Memastikan semua tanda arah dan arahan, senarai nama, dan susun atur meja tempat duduk peperiksaan calon telah diletakkan di tempat yang sesuai Memastikan dewan/bilik peperiksaan dilengkapi ciriciri keselamatan Memberi penerangan dan mengaturkan tugas.

14 Halaman: 14/ hendaklah memastikan kehadiran pelajar diambil sebelum peperiksaan bermula bukan semasa waktu peperiksaan sedang dijalankan agar tidak mengganggu konsentrasi pelajar membuka sampul kertas soalan, menyerahkannya kepada pengawas dan mengarahkan mereka supaya meletakkan kertas soalan, slip kehadiran dan buku jawapan di atas meja calon selewat-lewatnya 25 (dua puluh lima) minit sebelum peperiksaan bermula Membuat pengumuman pelajar masuk ke dewan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) minit sebelum peperiksaan bermula Memastikan peralatan yang akan dibawa masuk oleh calon ke dalam dewan peperiksaan adalah hanya untuk keperluan peperiksaan sahaja. Lain-lain peralatan atau keperluan hendaklah dengan persetujuan atau pemeriksa kursus Menyampaikan Pengumuman Arahan Peperiksaan 10 (sepuluh) minit sebelum peperiksaan bermula atau setelah calon mengambil tempat duduk yang ditetapkan. Teks Pengumuman Arahan Peperiksaan kepada pelajar adalah seperti di Lampiran Membuat pengumuman peperiksaan dimulakan Menerima senarai kehadiran calon dari pengawas untuk tujuan laporan. (Tandatangan pelajar sebagai bukti kehadiran peperiksaan perlu diambil sebelum peperiksaan bermula Rujuk : Borang Kehadiran pelajar - PU/PS/ BR03/AJR)

15 Halaman: 15/ Memastikan hanya calon yang disenaraikan layak menduduki peperiksaan tersebut Mengingatkan calon masa peperiksaan akan tamat kira-kira 15 (lima belas) minit sebelum peperiksaan berakhir Membuat pengumuman peperiksaan ditamatkan Mengarahkan pengawas mengumpulkan semua kertas soalan dan buku jawapan/omr mengikut kumpulan yang ditetapkan serta jumlahnya hendaklah sama dengan jumlah bilangan calon yang menduduki peperiksaan Mengarahkan pengawas menyemak semua set kertas soalan agar tidak hilang atau dikoyakkan oleh calon. Kes set kertas soalan yang hilang atau dikoyakkan hendaklah dilaporkan kepada PTJ yang menawarkan kursus berkenaan untuk tindakan tatatertib Selepas peperiksaan tamat, dikehendaki untuk menyerahkan satu (1) salinan kertas soalan peperiksaan kepada Pegawai Tadbir Bahagian Akademik dan memastikan tidak ada bahan peperiksaan yang tertinggal di dalam dewan peperiksaan dan menyerahkan kepada urusetia di Fakulti perkara-perkara berikut: Borang Laporan Pepeiksaan; Buku Jawapan/OMR dan Kertas Soalan; Senarai kehadiran calon;

16 Halaman: 16/ Laporan kehadiran calon; dan Log Penyerahan dan Penerimaan Dokumen Peperiksaan dan Pemulangan Buku Jawapan Ujian/ Peperiksaan Bertanggungjawab untuk menghubungi Fakulti /Bahagian Akademik sekiranya terdapat sebarang masalah semasa pengendalian peperiksaan Mengambil tindakan yang difikirkan sesuai ke atas calon yang melanggar peraturan peperiksaan dan membuat laporan bertulis dengan segera kepada Pihak Berkuasa Tatatertib pelajar (Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)) Menghadiri Perbicaraan Tatatertib pelajar, jika diperlukan Tugas dan Tanggungjawab peperiksaan dikehendaki : Melapor diri kepada di dewan/bilik peperiksaan selewatlewatnya 30 (tiga puluh) minit sebelum pepriksaan bermula Membaca dan memahami Garis Panduan Peperiksaan yang ditetapkan Memastikan pelaksanaan peperiksaan berjalan mengikut peraturan yang telah ditetapkan Mengedar dan menyusun kertas soalan yang betul bersama buku jawapan/omr

17 Halaman: 17/28 mengikut arahan yang diarahkan oleh Memastikan tiada nota, buku catatan atau sebarang bahan yang berkaitan dengan peperiksaan dalam bilik air atau manamana tempat yang berdekatan dengan dewan peperiksaan Mengawas dan memastikan calon masuk ke dewan peperiksaan dengan mematuhi peraturan peperiksaan Membantu peperiksaan menyemak kehadiran dan identiti calon dengan: Memastikan nombor matrik di kad matrik sama dengan yang terdapat dalam senarai calon peperiksaan dan duduk mengikut nombor meja yang ditetapkan; Memastikan gambar pada kad matrik sama dengan wajah calon (jika terdapat sebarang kekeliruan kad pengenalan dan slip pendaftaran kursus digunakan untuk pengesahan identiti calon); Memastikan calon menulis nama, nombor matrik dan program di muka hadapan kertas soalan (bagi tujuan semakan kertas soalan yang

18 Halaman: 18/28 tidak lengkap, hilang atau dikoyakkan); dan Menandakan (/) pada senarai kehadiran calon Mengawas pergerakan calon sepanjang peperiksaan supaya calon tidak berhubung antara satu dengan lain ketika menjalani peperiksaan dalam dewan bagi memastikan calon tidak meniru atau melakukan perbuatan yang boleh dianggap sebagai meniru Jika ada calon yang hendak keluar ke tandas atau ada masalah kesihatan maka pengawas yang sama jantina bertanggungjawab mengiringi keluar atau memberi pertolongan kepada calon berkenaan bagi memastikan calon tidak melakukan penipuan Melayani pertanyaan/permintaan calon perkara yang bersangkutan dengan peperiksaan. (Jika terdapat sebarang kekeliruan sila rujuk kepada Peperiksaan) Melaporkan dengan segera kepada sekiranya terdapat calon yang melanggar peraturan atau disyaki melanggar arahan peperiksaan seperti dalam Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003 (Pindaan 2005).

19 Halaman: 19/ Membantu mengumpul/memungut dan mengira bilangan buku jawapan/omr dan kertas soalan adalah mencukupi dengan bilangan calon yang mengambil peperiksaan Menyemak dan mengasingkan semua set kertas soalan dan buku jawapan/omr Melaporkan kepada kes kertas soalan yang hilang atau dikoyakkan untuk tindakan tatatertib Memastikan calon yang keluar dari dewan peperiksaan tidak membawa keluar buku jawapan/omr Menghadiri Perbicaraan Tatatertib Pelajar, jika diperlukan Tugas dan Tanggungjawab Pembantu Peperiksaan Pembantu Peperiksaan dikehendaki : Melapor diri kepada di dewan/bilik peperiksaan selewatlewatnya 30 (tiga puluh) minit sebelum peperiksaan bermula Membaca dan memahami Garis Panduan Peperiksaan yang ditetapkan. Pembantu Peperiksaan Pembantu Peperiksaan

20 Halaman: 20/ Membantu dan dalam semua tugas pengendalian peperiksaan meliputi: Pembantu Peperiksaan membantu mengambil dan membawa keperluan peperiksaan ke dewan peperiksaan; memastikan meja/kerusi adalah mencukupi dan disusun secara teratur; mengedarkan kertas soalan dan buku jawapan/omr dan keperluan peperiksaan yang lain di atas meja peperiksaan dengan teratur; mengumpul dan mengira buku jawapan/omr serta kertas soalan; membantu menyerahkan semua bahan peperiksaan kepada urusetia di fakulti; dan Menghadiri Perbicaraan Tatatertib Pelajar, jika diperlukan Larangan kepada, dan Pembantu Peperiksaan Pembantu Peperiksaan / / Pembantu

21 Halaman: 21/ , dan Pembantu adalah dilarang dari melakukan perkara berikut: Pembantu Peperiksaan Duduk setempat di dalam dewan peperiksaan sepanjang peperiksaan dijalankan Berbual dengan pengawas peperiksaan lain dalam dewan peperiksaan ketika sedang bertugas Berkomunikasi dengan calon dalam dewan peperiksaan kecuali perkara yang berkaitan dengan peperiksaan Melakukan aktiviti yang boleh mengganggu calon dalam dewan peperiksaan seperti perbuatan makan, merokok, tidur atau tertidur ketika sedang bertugas Meninggalkan dewan peperiksaan tanpa kebenaran sehingga urusan peperiksaan selesai Membenarkan pelajar membawa bahan yang membolehkan calon meniru dalam dewan peperiksaan Berpakaian tidak kemas seperti: memakai selipar; dan memakai pakaian yang menjolok mata yang boleh mengganggu calon.

22 Halaman: 22/ Meminta orang lain/kawan untuk bertugas sebagai pengawas ganti semasa peperiksaan sedang berjalan kecuali dengan kebenaran PTJ Membawa keluar sebarang bahan yang berkaitan peperiksaan dan tidak menyerahkan kepada urusetia fakulti Meninggalkan sebarang dokumen yang berkaitan dengan peperiksaan di dalam atau di luar dewan peperiksaan secara sengaja atau tidak sengaja Pengendalian Markah dan Gred Peperiksaan Pengurusan dan Pengendalian Kemasukan Markah Peperiksaan oleh pensyarah/pemeriksa hendaklah menggunakan Modul Masuk Markah, Sistem Maklumat Pelajar (SMP) Pensyarah/pemeriksa adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penggunaan ID dan kata laluan serta urusan kemasukan markah bagi kursus masing-masing. Setiap pensyarah/pemeriksa digalakkan untuk meminda kata laluan yang telah diberi kepadanya mengikut keperluan pada bilabila masa bagi tujuan keselamatan data/markah yang telah dimasukkan ke dalam SMP; Pensyarah hendaklah memberikan markah berdasarkan skema markah dan gred seperti dalam Jadual Keempat, Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003 (pindaan 2005) seperti di Lampiran 5. Markah hendaklah direkodkan menggunakan pen berdakwat kekal dan penggunaan pensil adalah tidak dibenarkan. PT/PPT/PTM Pensyarah Pensyarah

23 Halaman: 23/ Sebarang pembundaran markah jika ada, hendaklah dilakukan sebelum penjanaan PNG/PNGK dilaksanakan di dalam Modul Masuk Markah Senarai markah dan gred bagi setiap kursus hendaklah dicetak dan disahkan oleh Jabatan dan PTJ, dan salinan kepada: Pensyarah PTJ/ TDA Bahagian Urus Tadbir Akademik; Fakulti yang menawarkan kursus; dan Fakulti calon PTJ mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Penyemakan Keputusan Peperiksaan peringkat fakulti untuk memastikan salinan keputusan peperiksaan (markah dan gred) adalah betul dan tiada calon yang tidak mempunyai gred (gred N), sebelum dimajukan kepada Bahagian Urus Tadbir Akademik untuk Mesyuarat Jawatankuasa Penyemakan Keputusan Peperiksaan Peringkat Universiti Tarikh akhir penghantaran gred adalah sepuluh (10) hari bagi semester pertama/empat belas (14) hari bagi semester kedua dari tarikh peperiksaan setiap kursus atau tarikh lain yang ditetapkan oleh Bahagian Urus Tadbir Akademik Markah yang telah diproses tidak boleh diubah/dipinda setelah tamat tempoh proses kemasukan markah Pindaan markah akibat kecuaian atau masalah teknikal dalam pengiraan markah adalah tidak dibenarkan kecuali Pensyarah/ pemeriksa menulis PTJ Pensyarah Pensyarah PTJ/KJ

24 Halaman: 24/28 surat permohonan mengubah/meminda markah berserta dengan alasan munasabah kepada Bahagian Akademik setelah mendapat kelulusan Jabatan dan PTJ masing-masing Keputusan gred kursus secara tidak rasmi boleh diumumkan oleh Jabatan masing-masing sebaik sahaja markah diproses melalui SMP oleh Pensyarah/pemeriksa kecuali pelajar yang masih berhutang dengan universiti. Pensyarah/pemeriksa tidak dibenarkan sama sekali mengumumkan keputusan gred kursus yang dikendalikan Senarai markah boleh dicapai/dicetak dari Modul Masuk Markah, SMP Pensyarah yang memberikan peperiksaan/penilaian berterusan hendaklah memaklumkan keputusan peperiksaan/ penilaian berterusan kepada pelajar yang berkenaan kecuali pelajar yang masih berhutang dengan universiti dalam tempoh dua (2) minggu selepas peperiksaan atau penilaian berterusan itu diadakan Keputusan peperiksaan yang muktamad hendaklah disahkan oleh Senat Universiti dan diumumkan oleh Bahagian Urus Tadbir Akademik Keputusan gagal dalam sesuatu kursus tidak diambil kira dalam pengiraan purata nilaian gred keseluruhan apabila pelajar lulus kursus berkenaan yang diulangi. Bagi pelajar yang mengulang berulang-kali dan akhirnya mendapat gred lulus, maka gred gagal kali pertama sahaja tidak diambil kira dalam pengiraan purata nilaian gred keseluruhan. KJ PK/ Pensyarah PK/ Pensyarah KPAA/PT TDA

25 Halaman: 25/ Pelajar dibenarkan mengulang kursus untuk meningkatkan gred hanya sekali, gred ulangan akan digunakan sebagai gred muktamad. (sila rujuk para 59 (i) dan (h), Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003 (pindaan 2005). TDA 6.2 PANDUAN PEPERIKSAAN KEPADA PELAJAR Arahan Am Pelajar dikehendaki menyemak dan menyimpan slip pendaftaran kursus bagi tujuan pengesahan menduduki peperiksaan akhir Pelajar dikehendaki menyemak Jadual Waktu Peperiksaan dan kumpulan kuliah bagi kursus yang diambil. Jika berlaku pertindihan jadual, sila hubungi pensyarah atau pejabat Dekan Fakulti bagi urusan penyemakan/pembetulan dengan Bahagian Urus Tadbir Akademik Pelajar pada setiap masa dikehendaki menghadiri kuliah, tutorial, kelas, menyempurnakan tugasan bagi setiap kerja kursus mengikut tempoh yang ditetapkan atau lain-lain pengajaran berhubungan dengan kursus pengajiannya serta bersedia untuk menghadapi peperiksaan Pelajar yang menghadiri kurang daripada 80 (lapan puluh) peratus keseluruhan jam kredit yang ditetapkan bagi sesuatu kursus pengajian yang didaftarkan adalah terhalang dari menduduki peperiksaan akhir kecuali ketidakhadiran adalah disebabkan masalah kesihatan yang disahkah oleh Pegawai Perubatan dari Pusat Kesihatan UPM atau Hospital/Klinik Kerajaan. TDA/ PA TDA Pensyarah KJ/TDA

26 Halaman: 26/ Pelajar perlu menjelaskan yuran pengajian setiap semester untuk memastikan tidak terhalang dari menduduki peperiksaan dan mendapatkan keputusan peperiksaan. PT PTJ 6.3 PEPERIKSAAN GANTIAN Peperiksaan gantian boleh dipertimbangkan jika pelajar : Tidak dapat menghadirkan diri bagi mana-mana peperiksaan atas alasan munasabah dan pihak PTJ pelajar setelah berbincang dengan pensyarah berkenaan, berpuashati dengan kemunasabahan alasan yang diberi Mengemukakan permohonan kepada pensyarah kursus berkenaan/ PTJ pelajar dalam tempoh tiga (3) hari berkerja dari tarikh pelajar tidak menghadiri peperiksaan kursus berkenaan dan pelajar dibenarkan menduduki peperiksaan gantian sekali sahaja bagi setiap peperiksaan kursus yang didaftarkan Pensyarah dikehendaki menyediakan soalan peperiksaan gantian dan peperiksaan berkenaan hendaklah diadakan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh peperiksaan asal. PTJ/ TDA PTJ/ TDA Pensyarah 6.4 PEPERIKSAAN KHAS Peperiksaan gantian boleh dipertimbangkan jika pelajar : Pelajar dua (2) semester akhir, iaitu berklasifikasi Sulung atau Akhir yang gagal sesuatu kursus pengajian boleh memohon menduduki peperiksaan semula dengan cara menduduki peperiksaan khas sekali sahaja bagi kursus pengajian berkenaan pada tarikh yang ditetapkan oleh Bahagian Urus Tadbir Akademik Pelajar mengemukakan permohonan bagi menduduki peperiksaan khas dalam tempoh satu (1) minggu sebaik sahaja keputusan peperiksaan rasmi diumumkan. (Rujuk: PTJ/ TDA/ PT PTJ/ TDA/ PT

27 Halaman: 27/28 Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan Khas PU/PS/BR15/PEP) Pensyarah dikehendaki menyediakan soalan peperiksaan khas dan peperiksaan berkenaan hendaklah diadakan dalam tempoh satu (1) minggu selepas tarikh tutup permohonan Peperiksaan Khas Gred maksimum yang layak diperoleh pelajar ialah gred D. Gred peperiksaan khas ini akan menggantikan gred kursus pelajar berkenaan. Pensyarah Pensyarah 7.0 SENARAI LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 : Format Muka Hadapan Kertas Soalan : Format Sampul Kertas Soalan : Bahagian II, Tatatertib Am, Para 8 (a), (b), (c) dan (d), Akta Kolej & Universiti 1971, Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) : Pengumuman Arahan Peperiksaan : Jadual Keempat, Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003 (Pindaan 2005)

28 Halaman: 28/28 Maklumat Am Walau apapun yang dinyatakan dalam Garis Panduan ini sekiranya terdapat kekeliruan, kesamaran atau ketidakpastian maksud, keputusan muktamad boleh dibuat oleh Naib Canselor. Bahagian Urus Tadbir Akademik Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Tel : /6250/6054/7822 Fax :

29 Lampiran 1 FORMAT MUKA HADAPAN KERTAS SOALAN Lubang (untuk ikat tali) Font Arial Bold saiz 14 NAMA FAKULTI Font Arial Bold saiz 12 Peperiksaan Akhir Semester 20 /20 KURSUS : KOD : Font Arial Bold saiz 12 PROGRAM : TARIKH : MASA : JANGKAMASA : Font Arial Bold saiz 11 ARAHAN KEPADA CALON: Font Arial saiz 11 Nama : No. Matrik : Hak Cipta Terpelihara Program : UPM CONTOH FORMAT MUKA HADAPAN KERTAS SOALAN No. Meja : Tanda tangan : Kertas soalan ini mengandungi halaman termasuk helaian pertama. Hak Cipta Terpelihara UPM

30 CONTOH FORMAT MUKA HADAPAN KERTAS SOALAN FAKULTI PERTANIAN Peperiksaan Akhir Semester Pertama Semester Sesi KURSUS : PERTANIAN ASAS KOD : PRT 2001 PROGRAM : BACELOR SAINS (PERNIAGAANTANI) TARIKH : 6 November 2010 MASA : pagi JANGKAMASA : 2 jam ARAHAN KEPADA CALON: 1. Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan 2. Semua simbol yang digunakan membawa maksud berbeza. 3. Nama : No. Matrik : Program : No. Meja : Tanda tangan : EXAMPLE Kertas soalan OF THE ini mengandungi FRONT PAGE _6_ OF AN halaman EXAMINATION termasuk QUESTION helaian pertama. PAPER Hak Cipta Terpelihara UPM

31 FACULTY OF AGRICULTURE Final Examination First Semester of COURSE NAME : CODE : PROGRAMME : DATE : TIME : DURATION : INSTRUCTIONS UPM All rights reserved Name : Matric No. : Programme : Seat No. : Signature : This paper consists of 6 pages including the front UPM All rights reserved

32 FORMAT SAMPUL KERTAS SOALAN Lampiran 2 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NAMA FAKULTI ALAMAT Tel : X-XXXX Fax: X-XXXX PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PERTAMA/KEDUA SESI : KOD KURSUS : PROGRAM DAN TAHUN: (Lihat kertas soalan) KUMPULAN : BILANGAN KERTAS SOALAN: BILANGAN CALON: NAMA PENSYARAH: KETUA PENGAWAS: TARIKH: MASA : TEMPAT: PENTING: Sebelum mengedar kertas soalan pastikan soalan di dalam sampul adalah betul untuk peperiksaan yang dijalankan pada masa itu. KEPERLUAN: SAMPUL DISEMAK OLEH: DARIPADA

33 Lampiran 3 AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI, 1971 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (TATATERTIB PELAJAR-PELAJAR) 2005 BAHAGIAN II TATATERTIB AM 8. Tiada pelajar boleh:- (a) (b) (c) (d) membawa apa-apa buku, kertas kerja, dokumen, gambar atau benda lain, kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa, ke dalam atau ke luar dari sesuatu bilik peperiksaan, atau menerima apa-apa buku, kertas kerja, dokumen, gambar atau benda lain daripada mana-mana orang lain semasa di dalam bilik peperiksaan, kecuali seseorang pelajar boleh, semasa dia di dalam bilik peperiksaan, menerima daripada pengawas peperiksaan apa-apa buku, kertas kerja, dokumen, gambar atau benda lain yang telah disyorkan oleh pemeriksa atau Lembaga Pemeriksa, dan dibenarkan oleh Naib Canselor; menulis, atau telah menulis melalui orang lain, apa-apa maklumat atau gambar rajah yang mungkin berkaitan dengan peperiksaan yang didudukinya, di atas tangannya atau di atas mana-mana bahagian lain tubuh badannya, atau di atas pakaiannya; berhubung dengan mana-mana pelajar lain semasa sesuatu peperiksaan melalui apa-apa jua cara; atau menipu atau cuba untuk menipu atau berkelakuan mengikut cara yang boleh ditafsirkan sebagai menipu atau cuba untuk menipu dalam sesuatu peperiksaan, semasa peperiksaan itu sedang berjalan.

34 Lampiran 4 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BAHAGIAN AKADEMIK PENGUMUMAN ARAHAN PEPERIKSAAN Panduan Peperiksaan adalah dikehendaki menyampaikan pengumuman 1 hingga 3 berdasarkan teks di bawah 15 (lima belas) minit sebelum sesuatu peperiksaan dimulakan. Pengumuman 4 hendaklah disampaikan 15 (lima belas) minit sebelum peperiksaan berakhir dan pengumuman 5 disampaikan sejurus peperiksaan tamat. PENGUMUMAN 1 : Arahan Am Peperiksaan mengumumkan kepada pelajar : - PELAJAR DIKEHENDAKI MEMATUHI SEMUA ARAHAN BERKAITAN PEPERIKSAAN DALAM KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK) 2003 (PINDAAN 2005). PERTAMA : SILA LETAKKAN KAD MATRIK DAN SLIP PENDAFTARAN KURSUS DI ATAS MEJA UNTUK DISEMAK; KEDUA : ANDA TIDAK DIBENARKAN MEMBUKA KERTAS SOALAN ATAU MENULIS PADA KERTAS JAWAPAN SEBELUM DIBERITAHU; KETIGA : ANDA DILARANG MENIRU ATAU MENIPU SEMASA MENDUDUKI PEPERIKSAAN; KEEMPAT : ANDA DILARANG MEMBAWA SEBARANG NOTA, ALAT KOMUNIKASI ATAU TELEFON BIMBIT ATAU PERALATAN ELEKTRONIK DAN KALKULATOR YANG MEMPUNYAI MEMORI YANG BESAR, KECUALI DENGAN KEBENARAN KETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN. PIHAK UNIVERSITI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN BARANG HAK MILIK PELAJAR; KELIMA : ANDA TIDAK DIBENARKAN BERKOMUNIKASI SEMASA PEPERIKSAAN BERJALAN. SILA DAPATKAN BANTUAN PENGAWAS PEPERIKSAAN SEKIRANYA MEMERLUKAN SEBARANG BANTUAN; KEENAM : ANDA TIDAK DIBENARKAN KELUAR DEWAN PEPERIKSAAN PADA 30 MINIT PERTAMA PEPERIKSAAN BERMULA DAN 15 MINIT TERAKHIR PEPERIKSAAN; KETUJUH : SILA PATUHI ARAHAN PENGAWAS PEPERIKSAAN SEKIRANYA BERLAKU KECEMASAN; DAN KELAPAN : ANDA BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB SEKIRANYA MELANGGAR PERATURAN PEPERIKSAAN YANG BERKUATKUASA.

35 PENGUMUMAN 2 : Arahan Menjawab Soalan mengumumkan kepada pelajar :- INI ADALAH PEPERIKSAAN BAGI KURSUS... KOD...(sebutkan bilangan muka surat, bilangan soalan dan bilangan soalan yang perlu dijawap). SILA PASTIKAN KERTAS SOALAN ADALAH BETUL (sila pastikan kod dan nama kursus, bilangan muka surat dan jumlah bilangan soalan). SILA BACA DAN PATUHI ARAHAN DI MUKA HADAPAN KERTAS SOALAN DAN BUKU JAWAPAN ANDA. (Sila umumkan pembetulan kepada kertas soalan, jika ada). SILA TULIS NAMA, NOMBOR MATRIK DAN PROGRAM DI MUKA HADAPAN KERTAS SOALAN DENGAN TERANG DAN JELAS. Pengumuman :- Bagi Yang Menggunakan Buku Jawapan :- SILA TULIS NOMBOR MATRIK, PROGRAM, SEMESTER PENGAJIAN, KOD KURSUS DAN NAMA KURSUS DENGAN TERANG DAN JELAS PADA MUKA HADAPAN BUKU JAWAPAN. BAGI SETIAP MUKA SURAT BUKU JAWAPAN, SILA TULIS NOMBOR MATRIK DAN NOMBOR SOALAN SAHAJA. (Sila pastikan pelajar tidak menulis nama pada buku jawapan). Bagi Yang Menggunakan Kertas Jawapan OMR :- SILA LOREKKAN MAKLUMAT DAN JAWAPAN ANDA DENGAN JELAS DI RUANGAN YANG DISEDIAKAN MENGGUNAKAN PENSEL 2B. PENGUMUMAN 3 : Arahan Memulakan Peperiksaan mengumumkan kepada pelajar :- JANGKA MASA PEPERIKSAAN BAGI KURSUS... ADALAH SELAMA... JAM. PEPERIKSAAN AKAN BERMULA PADA JAM... DAN AKAN BERAKHIR PADA JAM.... PELAJAR DIBENARKAN MEMBUKA KERTAS SOALAN SEKARANG.

36 PENGUMUMAN 4 : Peringatan Masa Peperiksaan Akan Tamat ( memberi peringatan kepada pelajar masa peperiksaan akan tamat). SILA AMBIL PERHATIAN, PEPERIKSAAN BAGI KURSUS... AKAN TAMAT 15 MINIT DARI SEKARANG. PENGUMUMAN 5 : Arahan Menamatkan Peperiksaan mengumumkan kepada pelajar : WAKTU PEPERIKSAAN TELAH TAMAT, SILA LETAKKAN PEN / PENSEL. SILA SEMAK BUKU JAWAPAN ANDA, DAN PASTIKAN NOMBOR MATRIK DAN NOMBOR SOALAN TELAH DITULIS DI SETIAP HELAIAN BUKU JAWAPAN. PASTIKAN SEMUA BUKU JAWAPAN DIIKAT MENGIKUT SUSUNAN NOMBOR SOALAN DAN DILETAKKAN DI ATAS MEJA BERSAMA KERTAS SOALAN SEBELUM ANDA MENINGGALKAN DEWAN PEPERIKSAAN. BAGI PEPERIKSAAN YANG MENGGUNAKAN KERTAS JAWAPAN OMR, PASTIKAN KERTAS JAWAPAN OMR DILETAKKAN DI ATAS KERTAS SOALAN, SEBELUM ANDA MENINGGALKAN DEWAN PEPERIKSAAN. Atau gunakan arahan lain jika ada, (contoh: SILA MASUKKAN BUKU JAWAPAN BERSERTA KERTAS SOALAN KE DALAM SAMPUL/KOTAK KHAS, MENGIKUT LABEL PEPERIKSAAN YANG DISEDIAKAN DI HADAPAN DEWAN PEPERIKSAAN.) (Peperiksaan ditamatkan)

37 Lampiran 5 Jadual Keempat (Perenggan 57 Purata Nilaian Gred Keseluruhan) Pengiraan Mata Kekurangan: 1. Mata kekurangan hendaklah dikira seperti berikut Mata Kekurangan = 2 (Jumlah timbunan jam kredit yang diambil) - (jumlah timbunan mata nilaian yang diperoleh) 2. Purata Nilaian Gred hendaklah dikira seperti berikut:- Jumlah besar mata nilaian gred Purata Nilaian Gred = Jumlah besar jam kredit Purata Nilaian Gred Keseluruhan (PNGK) = Jumlah Mata Nilaian Keseluruhan Jumlah Jam Kredit Keseluruhan 3. Skema pemarkahan, gred abjad dan mata nilaian hendaklah seperti yang disenaraikan di bawah: Markah Gred Abjad Mata Nilaian Gred A A B B B C C C D D atau kurang F 0 4. Penentuan gred abjad hendaklah berdasarkan markah yang diperoleh bagi sesuatu kursus. 5. Pengiraan mata nilaian gred hendaklah berdasarkan gred abjad yang diperoleh bagi sesuatu kursus, dan jumlah jam kredit kursus tersebut.

38 6. Setiap abjad yang digunakan untuk menyatakan gred pelajar yang dinilai dan digunakan dalam transkrip untuk menunjukkan kedudukan pelajar dalam sesuatu kursus hendaklah mengikut simbol dan keterangan di bawah: Gred/Simbol Keterangan A A- B+ B Amat Cemerlang Sangat baik Sangat Baik Baik B- Baik C+ C C- D+ D F TL Memuaskan Memuaskan Lemah Lemah Sangat Lemah Gagal Tidak Lengkap. Simbol ini menunjukkan bahawa pelajar tidak dapat memenuhi sebahagian daripada keperluan sesuatu kursus yang berbentuk praktikal seperti latihan industri atau latihan mengajar. Pelajar hendaklah diberi tempoh hingga akhir minggu kedua pada semester berikutnya untuk melengkapkan kursus itu untuk mendapat penilaian penuh dan gred. AU Audit. Simbol ini menunjukkan bahawa pelajar mendaftar, dan menghadiri kursus dan mengambil peperiksaan bagi kursus itu. M Memuaskan. Huruf gred ini diberikan kepada kursus yang keputusannya tidak digredkan tetapi diberikan catatan lulus sahaja. TM Tidak memuaskan. Huruf gred ini diberikan kepada kursus yang keputusannya tidak digredkan tetapi diberi catatan gagal sahaja. TD Tarik diri. Simbol abjad ini digunakan bagi pelajar yang menarik diri daripada kursus dengan kebenaran pensyarah dan Dekan Fakulti yang menawarkan program selepas tiga minggu tetapi sebelum tujuh minggu pertama pengajaran kursus. Penarikan diri dalam masa tiga minggu pertama pengajaran boleh dibenarkan dengan persetujuan penasihat akademik pelajar tanpa apa-apa simbol abjad atau gred direkodkan.

39 S Sambung. Simbol abjad ini digunakan bagi sesuatu kerja atau projek yang melebihi satu semester untuk disiapkan. Kerja atau projek yang diberi simbol 'S' tidak diberi mata nilaian tetapi kredit baginya hanya dikira untuk penentuan kredit minimum bagi sesuatu semester dan bukan untuk keperluan bergraduat. Kredit dan mata nilaian bagi kerja atau projek tersebut hanya diambil kira bagi maksud pengiraan jumlah kredit untuk bergraduat dan purata nilaian apabila simbol 'S' digantikan dengan gred abjad.

40

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen : PU/PS/GP007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen : PU/PS/GP007 Halaman: 1/36 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Garis Panduan ini merangkumi tatacara penyediaan dan

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/28 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/28 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Garis Panduan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi tatacara

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara pengendalian peperiksaan profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Prosedur ini merangkumi

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/41 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/41 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. Garis Panduan

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/41 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/41 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. Garis Panduan

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/44 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/44 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. Garis Panduan

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/J1 Penggal 2 STPM 2013 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN, ARAHAN, AMARAN, DAN PERINGATAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENGGAL 2 TAHUN 2013 ARAHAN

More information

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Prosedur ini merangkumi semua

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2015

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2015 LP/UPSR/2015 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2015 2015 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH KURIKULUM KURSUS COURSE CURRICULUM TEL : 03 8769 2100 FAX : 03 8926 2900 URL : www.niosh.com.my

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah membina rekod item bahan terbitan bersiri bercetak yang telah dijilid dan sedia berjilid. Meliputi jurnal berjilid dan sedia berjilid yang dilanggan.

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

Semua Pelajar Ijazah Tinggi (Mod Kerja Kursus & Mod Campuran), Luar Pesisir dan Ijazah Pertama (Penuh Masa) PERCETAKAN. & Ijazah Pertama [Penuh Masa]

Semua Pelajar Ijazah Tinggi (Mod Kerja Kursus & Mod Campuran), Luar Pesisir dan Ijazah Pertama (Penuh Masa) PERCETAKAN. & Ijazah Pertama [Penuh Masa] Semua Pelajar Ijazah Tinggi (Mod Kerja Kursus & Mod Campuran), Luar Pesisir dan Ijazah Pertama (Penuh Masa) PERCETAKAN & Ijazah Pertama [Penuh Masa] SLIP PEPERIKSAAN Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

UNIVERSITY OF MALAYA

UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA ANNOUNCEMENTS TO EXAMINATION CANDIDATES 1. EARLY ANNOUNCEMENT TEN (10) MINUTES BEFORE EXAMINATIONS BEGIN (A RECORDED ANNOUNCEMENT WILL BE MADE FOR HALLS AT THE EXAMINATION BUILDING.

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN Syarat pertandingan adalah seperti berikut :- a) Pertandingan ini dibuka kepada murid

More information

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19 SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTHETIK DAN ORTHOTIK) GRED U19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN

PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN Semua Pelajar Ijazah Pertama & Ijazah Tinggi PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2013/2014 Tarikh mula percetakan adalah : Selasa, 10 Disember 2013 Semua pelajar diwajibkan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA http://fom.um.edu.my www.ummc.edu.my 2010/2011 FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA ISI KANDUNGAN Muka surat 1. IJAZAH SARJANA ANESTESIOLOGI (MAnaes) 1 Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2001

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan 1(TK 1) i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip berkaitan

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017 SUSUNAN PERATURAN BAHAGIAN I PERMULAAN Peraturan 1. Nama, Mula

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, tindakan, bidang tugas dan tanggungjawab untuk proses perolehan yang dibuat secara rundingan terus (Direct Negotiation).

More information

PEPERIKSAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Arahan-arahan Peperiksaan Untuk Calon-calon Rancangan Pengajian Jarak Jauh

PEPERIKSAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Arahan-arahan Peperiksaan Untuk Calon-calon Rancangan Pengajian Jarak Jauh PEPERIKSAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Arahan-arahan Peperiksaan Untuk Calon-calon Rancangan Pengajian Jarak Jauh 1. Calon-calon mesti mengambil perhatian yang teliti tentang jadual waktu peperiksaan dari

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 LP/SPM/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN

SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN PEGAWAI KEBUDAYAAN 1. Tarikh Sukatan Peperiksaan diluluskan oleh Lembaga Peperiksaan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan.

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENYEDIAAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : Mohd.Din bin Md Nor @ Abd.Latif Jawatan : Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Tarikh

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 FE % Bilangan Pelajar

SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 FE % Bilangan Pelajar Lampiran A SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 Dalam menyediakan jadual waktu peperiksaan, Unit Peperiksaan memerlukan maklumat terkini mengenai kursus kursus

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara untuk mengurus pembangunan ICT baharu atau naik taraf di semua PTJ UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 LP/SPM/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

More information

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk melaksanakan Mesyuarat Kajian Semula pengurusan pada tempoh yang dirancang. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua perancangan, pelaksanaan,

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, TINDAKAN PENCEGAHAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, TINDAKAN PENCEGAHAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 Memastikan pelupusan yang betul bagi ketakakuran yang dikesan untuk aktivitiaktiviti, produk dan perkhidmatan; 1.2 Mengambil tindakan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/PKU/P005

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/PKU/P005 Halaman : 1 / 11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara pengendalian simpanan bekalan di PKU. Prosedur ini merangkumi cara pengendalian pembelian, penerimaan, simpanan, pengeluaran dan pelupusan

More information

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P003 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara/proses untuk: 1.1 Memastikan pelupusan yang betul bagi ketakakuran yang dikesan untuk aktiviti-aktiviti, produk dan perkhidmatan;

More information

PEJABAT NAIB CANSELOR. Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Mesyuarat JKKP-UPM dan JKKP-PTJ.

PEJABAT NAIB CANSELOR. Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Mesyuarat JKKP-UPM dan JKKP-PTJ. Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Mesyuarat JKKP-UPM dan. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan dan pelaksanaan Mesyuarat JKKP- UPM dan merangkumi keahlian,

More information

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Perpustakaan yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Perpustakaan yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PERPUSTAKAAN GRED S17 PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM

PENGURUSAN. Kod Dokumen : UPM/PGR/P008 PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara untuk melaksanakan Mesyuarat Kajian Semula pengurusan pada tempoh yang dirancang. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU MAKMAL DAPUR LATIHAN GRED C17 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU MAKMAL DAPUR LATIHAN GRED C17 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU MAKMAL DAPUR LATIHAN GRED C17 FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1. Tarikh Sukatan : 24 MEI

More information

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya Circular No 053/2016 Dated 2 Mar 2016 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya

More information

Polisi ipad Pensyarah

Polisi ipad Pensyarah Polisi ipad Pensyarah Kolej PERMATA Insan Kod Rujukan IPPP15-01 Versi V1 Tarikh Versi 1 Oktober 2015 Disediakan oleh Ahmad Faiz Bin Ab Aziz [Pegawai Teknologi Maklumat, KPI] Disahkan oleh 1. Pengenalan

More information

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Veterinar (Fakulti Farmasi) yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Veterinar (Fakulti Farmasi) yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU VETERINAR GRED G17 FAKULTI FARMASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

PROSEDUR SOKONGAN KEPUASAN PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11. Disediakan oleh : Disemak oleh : Diluluskan oleh :

PROSEDUR SOKONGAN KEPUASAN PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11. Disediakan oleh : Disemak oleh : Diluluskan oleh : MS ISO 91:25 Tarikh Kuatkuasa 17 Febuari 26 Muka Surat 1 daripada 14 PROSEDUR SOKONGAN KEPUASAN PELANGGAN Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI PENGURUS KUALITI Diluluskan oleh : (PROF. MADYA

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 8 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Inductively

More information

GARIS PANDU, PROSEDUR PERMOHONAN & PENGELUARAN LESEN AHLI GABUNGAN/ KELAB BENUA UCI

GARIS PANDU, PROSEDUR PERMOHONAN & PENGELUARAN LESEN AHLI GABUNGAN/ KELAB BENUA UCI 1. DEFINISI & PRINSIP Lesen ialah dokumen pengenalan yang dikeluarkan oleh PKBM/UCI (PERSEKUTUAN KEBANGSAAN BERBASIKAL MALAYSIA) bagi melayakkan seseorang pelumba atau pegawai untuk menyertai sesebuah

More information

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 MESYUARAT MAJLIS KE-117 SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 1 SU Peperiksaan Seni Visual Puan Shama Cameela binti Mohammad Nama Panel: 1.

More information

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11 PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN UKM-SPKP-PKU11 Disediakan Disemak Diluluskan Jawatankuasa SPKP UKM... ABU BAKAR MAIDIN Ketua Pustakawan / Timbalan Wakil Pengurusan... AB. AZIZ OTHMAN Pendaftar / Wakil Pengurusan

More information

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 2 2.0 SKOP 2 3.0 RUJUKAN 2 4.0 KONSEP 2 5.0 PERANCANGAN DAN STRUKTUR PERLAKSANAAN LAMAN WEB 5.1

More information

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM No. CPD OPR: (PSAS) 1/2017 HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information

Arahan Kerja Selamat Mengangkat Beban Berat. Disahkan Tarikh Versi Muka Surat Perubahan Dokumen Versi

Arahan Kerja Selamat Mengangkat Beban Berat. Disahkan Tarikh Versi Muka Surat Perubahan Dokumen Versi MAKLUMAT DOKUMEN Tajuk Dokumen Arahan Kerja Selamat Mengangkat Beban Berat Pemilik Proses Pengarang Dokumen Pelulus Dokumen Pengurus Access Melaka Penolong Pengurus, AND Selatan VP RD,ND Dokumen Versi

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 9 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (PTK1) BAGI JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Mempunyai pengetahuan melaksanakan bidang tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan

More information

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 7 April 2014 7 April 2014 P.U. (A) 93 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN

More information

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMBANGUNAN KOMPETENSI SASARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DIS 1. SAY IT IN ENGLISH WITH CONFIDENCE 1 HARI Terbuka 16 2. KESELAMATAN PEJABAT DAN RISIKO 1 HARI Pelaksana 17 (Gred 11-40)

More information

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK SISTEM PENJADUALAN SYIF Nurul Iddayu Bahari Idrus Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengurusan operasi harian merupakan satu aspek penting dalam sesebuah organisasi

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P002 PROSEDUR PENGURUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses perolehan, pemprosesan dan pengkatalogan bahan monograf, media dan terbitan bersiri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information