SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 FE % Bilangan Pelajar

Size: px
Start display at page:

Download "SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 FE % Bilangan Pelajar"

Transcription

1

2

3 Lampiran A

4 SENARAI PEMERIKSA KURSUS PROGRAM DIPLOMA SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2015/2016 Dalam menyediakan jadual waktu peperiksaan, Unit Peperiksaan memerlukan maklumat terkini mengenai kursus kursus yang ditawarkan pada Semester Pertama Sidang Akademik 2015/2016. Kerjasama pihak tuan/puan adalah diminta untuk menghantar maklumat yang diperlukan pada atau sebelum hari Isnin 18 Januari Format maklumat yang diperlukan seperti jadual dibawah : 1. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN Bil Kod Kursus Nama Kursus (BM/BI) Unit CW % FE % Bilangan Pelajar Kursus Lain Yang Akan Menjalani Peperiksaan Serentak Nama Pemeriksa Kursus Pensyarah 1) PLV Pensyarah 2) PLV Pensyarah 3) PLV Pensyarah 4) PLV Pensyarah 5) PLV CW Course Work FE Final Exam Mukasurat 1 daripada 1

5 Lampiran B

6 PERATURAN UNTUK PEMERIKSA PEMERIKSA MENYEDIAKAN SOALAN SOALAN PEPERIKSAAN Untuk memastikan persamaan rangkasusun kertas kertas peperiksaan, pemeriksapemeriksa yang menyediakan kertas kertas peperiksaan dikehendaki mengikut peraturan peraturan seperti berikut : 1. Kertas kertas peperiksaan dibahagikan kepada DUA Bahagian Utama. Bahagian Pertama [muka surat pertama] akan menyatakan nama Universiti, Semester dan Sidang Peperiksaan, Kod dan Tajuk Kertas Peperiksaan serta Jangka Masa Kertas Peperiksaan. [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] Untuk membuat garisan melintang pada sebelah atas muka surat, sila pilih AUTOSHAPES LINES dan sila buat satu garisan melintang keseluruhan di sebelah atas muka surat pada ukuran 1.7 [VERTICAL RULER]. Nama Universiti hendaklah terletak di bahagian atas Muka Surat pertama dalam huruf besar FONT SIZE 14 dan ianya TIDAK digariskan. Sila gunakan PAGE SET UP dengan TOP MARGINS 2. Semester dan Sidang hendaklah terletak di tengah di bawah [b] dan TIDAK digariskan. Bulan dan tahun hendaklah terletak di tengah di bawah [c]. Kod kertas hendaklah dicatat dan diikuti dengan Tajuk Kertas berkenaan. Sila gunakan FONT SIZE 14 dan HITAMKAN. Jangka masa terletak di tengah di bawah Kod Kertas dengan Tajuk Kertas. Garisan pemisah seterusnya dilintangkan pada muka surat. Garisan pemisah ini dilakukan dengan menekan kekunci ENTER sebanyak 4 kali dan kemudian gariskan merintangi muka surat berkenaan. Untuk memastikan format kertas soalan muka surat pertama bahagian pertama menepati tetingkap sampul plastic kertas soalan peperiksaan, sila patuhi garis panduan yang dinyatakan [a g] di atas. Contoh format kertas soalan muka surat pertama Bahagian Pertama dilampirkan [LAMPIRAN B2]. i

7 2. Bahagian Kedua akan dipisahkan daripada Bahagian pertama dengan satu garisan melintangi keseluruhan muka surat. Ianya mengandungi Arahanarahan peperiksaan dan keterangan lain kepada calon calon. Soalan soalan akan dinomborkan dan ianya boleh disambung di muka surat berikutnya jika perlu. 3. [a] Bahagian Kedua Kertas peperiksaan akan bermula dengan maklumat mengenai bilangan muka surat yang dicetak dalam kertas peperiksaan itu. CONTOH : Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. [b] Bahagian kedua kertas peperiksaan akan juga mengandungi Arahanarahan Peperiksaan. Lima contoh diberi di bawah ini. CONTOH 1 : Jawab EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah. CONTOH 2 : Jawab Soalan No. 1 yang diwajibkan dalam Bahasa Inggeris dan mana mana tiga soalan lain. CONTOH 3 : Jawab mana mana LIMA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan hanya lima soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah. CONTOH 4 : Jawab LIMA soalan : DUA dari Bahagian A dan TIGA dari Bahagian B. Ikatkan jawapan bagi setiap bahagian secara berasingan. CONTOH 5 : Jawab EMPAT soalan. Jawab soalan yang diwajibkan dalam Bahasa Inggeris, dan TIGA soalan lain. Sekurangkurangnya SATU soalan mesti dijawab dari setiap Bahagian B dan C. ii

8 [c] Jika ada apa apa keterangan lanjut yang pemeriksa ingin menyatakan kepada calon calon, ianya hendaklah dicatatkan sebelum soalan pertama. Dibawah ini ada beberapa contoh. CONTOH 1 : Mathematical Tables akan disediakan CONTOH 2 : Slide Rules boleh digunakan dalam komputasi. CONTOH 3 : Semua soalan adalah mengandungi nilai yang sama, tetapi bahagian bahagian soalan mungkin tidak mengandungi markah yang sama. CONTOH 4 : Ikatkan setiap bahagian secara berasingan. [d] PENGGUNAAN BAHASA DALAM PENYEDIAAN SOALAN Penyediaan soalan adalah di dalam Bahasa Inggeris dan diikuti Bahasa Melayu sebagai terjemahan. Ianya diwajibkan bagi kursus kursus Teras dan kursuskursus Bahasa Inggeris. CONTOH : Explain with the aid of figure regarding microsegregation under noneequilibrium condition. How can microsegregation be removed? [Terangkan dengan bantuan gambarajah berkenaan mikrosegregasi di bawah keadaan tidak seimbang. Bagaimanakah mikrosegregasi boleh disingkirkan?] (10 Marks / Markah) Sila gunakan FONT SIZE 12 bagi soalan soalan Bahasa Inggeris manakala soalan Bahasa Melayu FONT SIZE 10. Bagi kursus kursus Keperluan Universiti dan Opsyen (Wajib), soalan adalah di dalam Bahasa Melayu, walau bagaimanapun penggunaan Bahasa Inggeris adalah digalakkan. Sila gunakan FONT SIZE 12 bagi soalan soalan Bahasa Melayu manakala soalan Bahasa Inggeris FONT SIZE 10. [e] PERATURAN PEMBERAT BAGI TIAP TIAP SOALAN Bagi sesuatu kertas yang mana soalan soalannya TIDAK SAMA BERAT, para pemeriksa dikehendaki menyatakan sumbangan peratusan bagi setiap soalan dalam kertas peperiksaan tertentu. Berhubung dengan perkara ini, adalah penting supaya peratusan [ % ] bagi jumlah soalan yang perlu dijawab oleh seseorang calon dalam kertas peperiksaan berkenaan MESTI mencapai 100%. Peratusan pemberat bagi tiap tiap soalan itu hendaklah mengikut angka penuh sahaja. [Titik perpuluhan tidak digunakan] iii

9 Misalnya : Jawab EMPAT soalan; SATU dari Bahagian A dan TIGA dari Bahagian B. Tiap tiap soalan dalam Bahagian A diberi 40% manakala soalan dalam Bahagian B diberi 20% tiaptiap satu. [Arahan di atas adalah untuk kertas peperiksaan yang mempunyai peratusan pemberat seperti berikut : Bahagian A Bahagian B Soalan 1 40% Soalan 4 20% Soalan 2 40% Soalan 5 20% Soalan 3 40% Soalan 6 20% Soalan 7 20% Soalan 8 20% Peratusan pemberat tertentu juga dinyatakan selepas tiaptiap soalan. [f] SOALAN SOALAN YANG DINILAI ATAS MARKAH SEBENAR Jika sekiranya soalan soalan dalam sesuatu kertas akan dinilai atas markah sebenar [yang diperuntukkan terhadap soalan soalan tertentu] dan bukan atas 100 markah seperti biasa, para pemeriksa dikehendaki menyatakan dengan jelas sumbangan markah bagi tiap tiap soalan dalam kertas soalan berkenaan. Sepertimana dalam perenggan 3[d] di atas, markah bagi jumlah soalan yang perlu dijawab oleh seseorang calon dalam kertas peperiksaan itu MESTI mencapai 100 markah. Seterusnya pecahan sumbangan markah bagi tiap tiap soalan itu hendaklah mengikut angka penuh sahaja [titik perpuluhan tidak digunakan]. Misalnya : Jawab LIMA soalan semuanya; DUA soalan daripada Bahagian A, DUA soalan daripada Bahagian B dan SATU daripada Bahagian C. Sumbangan markah tiap tiap soalan di Bahagian A, B dan C ialah 30 markah, 15 markah dan 10 markah masing masing. (Arahan di atas adalah untuk kertas peperiksaan yang akan dinilai atas markah sebenar seperti berikut: iv

10 Bahagian A Soalan 1 30 markah Soalan 2 30 markah Soalan 3 30 markah Bahagian B Soalan 4 15 markah Soalan 5 15 markah Soalan 6 15 markah Bahagian C Soalan 7 10 markah Soalan 8 10 markah Sumbangan markah tertentu juga dinyatakan selepas tiap tiap soalan. Harap ambil perhatian bahawa sekiranya tiada arahan dicatatkan dalam kertas soalan mengenai peratusan pemberat ataupun sumbangan markah bagi soalan tertentu maka semua soalan dalam kertas tersebut akan dianggap sebagai sama berat dan tiap tiap soalan itu dinilai atas 100 markah. Seterusnya jumlah markah yang diperolehi oleh seseorang calon akan dibahagikan dengan bilangan soalan yang perlu dijawab untuk kertas berkenaan, dan dari ini sumbangan peratusan peperiksaan akan dikira. Dalam keadaan ini pemeriksa mesti membuat kenyataan di dalam kertas peperiksaan sebelum soalan pertama : CONTOH : Semua soalan membawa markah yang sama ATAU Markah bagi tiap tiap soalan adalah 20 markah 4. BAHAGIAN BAHAGIAN Jika kertas peperiksaan dibahagikan kepada beberapa bahagian, maka namakan bahagian bahagian tersebut seperti berikut : CONTOH : Bahagian A Bahagian B di mana Bahagian A hendaklah terletak sebelum soalan pertama. v

11 5. ANGKA BILANGAN SOALAN SOALAN Soalan soalan hendaklah dicatat angka bilangan mengikut susunan bagi seluruh kertas. Jika soalan pertama dibahagikan kepada bahagian bahagian kecil maka bahagian kecil itu hendaklah dicatat sebagai a, b, c dll. Jika bahagian kecil tersebut masih mengandungi pecahan kecil maka hendaklah dicatat di bawahnya sebagai ( i ), ( ii ), ( iii ) dan seterusnya. 6. Dalam menentukan bahagian, soalan utama, soalan kecil dan soalan pecahan hendaklah seperti berikut : CONTOH : Bahagian A [Soalan Utama] (a) [Soalan Kecil] (i) (ii) [Soalan Pecahan] [Soalan Pecahan] 7. PILIHAN SOALAN SAMA ADA / ATAU hendaklah ditaip dalam huruf besar dan gariskan di bawahnya untuk menunjukkan pilihan yang berkenaan. CONTOH: SAMA ADA (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kumpulan Penguasa dan apakah peranannya dalam penyelidikan masyarakat? Jelaskan jawapan anda dengan contoh contoh. ATAU (b) Bincangkan pengertian dan kepentingan ukuran di dalam pengkajian data masyarakat. vi

12 8. PETIKAN DALAM SOALAN Jika soalan bermula dengan ayat yang lengkap, tanda pembuka kata tulisan (inverted comers) hendaklah digunakan dengan lengkap bagi petikan itu. Jika petikan itu terdapat di bahagian akhir soalan maka tanda tulisan itu hendaklah diletakkan pada petikan itu sahaja. CONTOH : (a) Sudut pengajian Sosiologi mencetuskan persoalanpersoalan manakala sudut pengajian Sains yang lain tidak. Bincangkan. (b) Terangkan kenyataan : Susunan masyarakat pada asasnya membicarakan taburan bahan bahan yang tidak sama. (c) Apakah yang dimaksudkan dengan kata kata Pergantian Keturunan?. Jelaskan dengan pusingan hidup satu tumbuhan yang bernama moss fern. 9. Jika soalan itu berbentuk soalan pilihan, tanda tanda pengikat kata perlu dicatat selepas soalan terakhir. Contoh : 1. Bincangkan dengan ringkas mengenai : (a) (b) (c) (d) (e) Sklerenkima Kolenkima Parenkima Kutin Gentian 10. [a] NOMBOR MUKA SURAT DAN KOD KURSUS Setiap muka surat mulai muka surat dua hendaklah dicatatkan nombor muka surat dan kod kursus di bahagian atasnya. CONTOH : 2 (DKT 100) vii

13 [b] NOMBOR MUKA SURAT YANG BERIKUTNYA Jika kertas soalan melebihi dari satu muka surat maka semua muka surat kecuali muka surat akhir hendaklah dicatatkan nombor muka surat berikutnya di bahagian bawah penjuru sebelah kanan muka surat : CONTOH :.3/ [iaitu diikuti dengan muka surat seterusnya] [c] PERKATAAN SULIT Setiap muka surat daripada muka surat hadapan hingga ke muka surat penghabisan perlu ada perkataan SULIT pada bahagian atas penjuru sebelah kiri dan pada bahagian bawah penjuru sebelah kanan. CONTOH : (bahagian atas) SULIT (muka surat) (Kod Kursus) (bahagian bawah) (muka surat seterusnya) SULIT 11. PENAMAT KERTAS SOALAN Pada penamat kertas soalan hendaklah ditanda dengan jelas sepeti berikut : CONTOH : ooooooo viii

14 SULIT UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS Peperiksaan Akhir Semester Kedua Sidang Akademik 2015/2016 Mac 2016 DET205 Analog Electronics [Elektronik Analog] Masa : 3 jam Please make sure that this question paper has NINE (9) printed pages including this front page before you start the examination. [Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi SEMBILAN (9) muka surat yang bercetak termasuk muka hadapan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] This question paper has SIX (6) questions. Answer any FIVE (5) questions only. Each question contributes 20 marks. [Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab mana-mana LIMA (5) soalan sahaja. Markah bagi tiap-tiap soalan adalah 20 markah.] SULIT

15 HEA 04 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Borang Vetting Kemaskini : 13 Mei 2010 Kepada Pusat Pengajian/Pusat/Institut Daripada : Dekan :.. : Kumpulan Penilai PERINGKAT PUSAT PENGAJIAN/PUSAT/INSTITUT Nama & tandatangan Penilai Nama & tandatangan Penilai Nama & tandatangan Penilai Nama & tandatangan Penilai Tarikh Kod dan Nama Kursus : : Kami telah menyemak kertas soalan peperiksaan kursus tersebut di atas dan kami ingin menyampaikan keputusan yang berikut:- (Sila tandakan. Isikan komen pada Bahagian B) A) Kertas soalan peperiksaan itu adalah sesuai dan taraf soalan adalah memadai. Nama, tandatangan & tarikh Kertas soalan peperiksaan itu tidak sesuai dan taraf soalan tidak memadai. Nama, tandatangan & tarikh B) Komen lanjut mengenai kertas soalan peperiksaan (untuk diisi oleh Penilai) Tandatangan dan tarikh 1

16 C) Respon dari Pensyarah/Pemeriksa Kursus Tandatangan dan tarikh D) Catatan Dekan Tandatangan dan tarikh 2

17 PERINGKAT UNIVERSITI Nama & tandatangan Penilai Tarikh: Nama & tandatangan Penilai Tarikh: Kami telah menyemak kertas soalan peperiksaan kursus tersebut di atas dan kami ingin menyampaikan keputusan yang berikut:- (Sila tandakan. Isikan komen pada Bahagian E) E) Komen lanjut mengenai kertas soalan peperiksaan (untuk diisi oleh Penilai) Tandatangan dan tarikh [Sila gunakan helaian tambahan jika ruangan tidak mencukupi] Disahkan oleh : Dekan Pengurusan Akademik Tandatangan : Nama : Tarikh : 3

18 HEA 05 Kemaskini : 15 Februari 2007 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Borang Keperluan Kertas Peperiksaan Bagi Calon Penuhmasa Semester Sidang Akademik (BORANG INI DISEDIAKAN DALAM DUA (2) SALINAN. SETELAH DIISI, SALINAN ASAL HENDAKLAH DIKEMBALIKAN KEPADA JABATAN PENDAFTAR (UNIT PEPERIKSAAN) MANAKALA SALINANNYA ADALAH UNTUK SIMPANAN PUSAT PENGAJIAN / PUSAT /INSTITUT KOD KURSUS : NAMA KURSUS : TANDAKAN ( ) DAN NYATAKAN BILANGAN BAHAN YANG PERLU DIBERIKAN KEPADA SETIAP CALON UNIT : ( ) KEPERLUAN (BIL) BILANGAN PELAJAR : ( ) BUKU SKRIP JAWAPAN ( ) PERATUS PEPERIKSAAN : ( ) KERTAS GRAF ( ) PEMERIKSA-PEMERIKSA : ( ) KERTAS GRAF SEMILOG ( ) ( ) BORANG OMR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) JENIS PEPERIKSAAN * : AMALI/LISAN/TEORI JANGKAMASA PEPERIKSAAN : *NYATAKAN KURSUS LAIN (SEKIRANYA ADA) YANG KERTAS SOALAN PEPERIKSAANNYA ADALAH SAMA DAN DIPERIKSA SERENTAK DENGAN KERTAS INI. NYATAKAN MAKLUMAT TAMBAHAN YANG DAPAT DIGUNAKAN BERKENAAN DENGAN PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN, ATURAN TEMPAT PEPERIKSAAN (MISALNYA BILIK PEPERIKSAAN KHAS) DAN LAIN - LAIN. SEBUTKAN ARAHAN KHAS (JIKA ADA) MENGENAI PERCETAKAN KERTAS SOALAN. KERTAS SOALAN INI BOLEH DIHANTAR UNTUK DISIMPAN SEBAGAI BAHAN RUJUKAN DI PERPUSTAKAAN. * YA / TIDAK TANDATANGAN PEMERIKSA :... TARIKH :... DISAHKAN OLEH DEKAN :... TARIKH :...

19 Borang Pengesahan Semakan Kertas Soalan Peperiksaan [Confirmation of Examination Question Paper] HEA 06 DIPLOMA Kepada : Gunakan satu borang untuk satu kertas soalan [Use separate form for each question paper.] Pendaftar Universiti Malaysia Perlis PENGESAHAN SEMAKAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN Adalah dengan ini disahkan bahawa saya telah menyemak kertas soalan peperiksaan seperti butiran berikut : [This is to certify that I have checked the examination papers as the following details:] Kod dan Nama Kursus : [Course Code and Name] Bilangan Jam Peperiksaan : [Duration of Examination] Bilangan Muka Surat Bertaip : [Number of Typed Pages] Jam [Hours] Muka Surat [Pages] Bilangan Soalan Yang Perlu Dijawab : [Numbers of Question Required to be Answer] Keperluan Penggunaan Borang Jawapan OMR: [Requirement for Using the OMR Answer Sheet] Soalan [Question] Ya / Tidak [Yes / No] Dengan ini disahkan bahawa keseluruhan kertas soalan peperiksaan ini adalah teratur, betul dan sedia untuk dicetak. [I hereby acknowledge that the entire examination question papers are in order, correct and ready to be printed.] Saya juga mengesahkan bahawa sumbangan penilaian kursus ini adalah mengikut kaedah seperti berikut : [I also confirm that the contribution of the course evaluation is in accordance with the following methods :] Bil. Penilaian [Assesment] Peratus [Percentage] 1. Kerja Kursus [Course Work] 2. Peperiksaan Akhir [Final Examination] Bilangan soalan Peperiksaan Akhir dan markah untuk setiap soalan [Number of Final Exam questions and scores for each question] Soalan [Question] % Nama Pemeriksa : [Name of Examiners] (HURUF BESAR) [In Capital Letters] Tandatangan : Tarikh : [Signature] [Date] Pusat Pengajian/Pusat : [School/Centre] Disahkan Oleh : Tarikh : [Certified By] Tandatangan dan Cop Rasmi [Date] DEKAN NOTA : Pemeriksa yang menyediakan kertas soalan peperiksaan ini adalah bertanggungjawab ke atas isi kandungan kertas soalan berkenaan. [NOTE] : [Examiner who set the question paper is responsible for the contents of the question paper.]

20 HEA 15i Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Borang Penghantaran Kertas Soalan Kemaskini : 29 Disember 2009 Kepada : Pendaftar Tarikh : Universiti Malaysia Perlis u.p : Penolong Pendaftar (Unit Peperiksaan) Rekod Penghantaran Kertas Soalan [Salinan Asal] Peperiksaan Semester : Sidang Akademik : Bersama ini disampaikan kertas-kertas soalan peperiksaan untuk tindakan pihak Unit Peperiksaan selanjutnya. PUSAT PENGAJIAN/PUSAT / INSTITUT : Bil Kod & Nama Kursus Jumlah muka surat Sila sahkan penerima kertas-kertas soalan peperiksaan dan kembalikan sesalinan memo ini kepada pihak kami. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Mencarik Adat, Melarik Hasrat Tandatangan & Cop Rasmi : Nama Pengirim : Tarikh : Tandatangan & Cop Rasmi : Nama Penerima : Tarikh :

21 Lampiran C

22 HEA 15g Kemaskini : 15 Februari 2007 PUSAT PENGAJIAN/PUSAT : Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Borang Perlantikan Pembantu Pemeriksa [Perlu dikemukakan dalam 2 salinan kepada Unit Peperiksaan] PEPERIKSAAN SEMESTER : SIDANG AKADEMIK : A. BUTIR-BUTIR KURSUS Kod dan Nama Kursus : Bilangan Calon : Nama Pemeriksa/Pensyarah : B. BUTIR-BUTIR PEMBANTU PEMERIKSA Nama Pembantu Pemeriksa [Encik/Puan/Cik] : Kelayakan Akademik : Bidang Pengkhususan : Pekerjaan : Tempat Pekerjaan : [Sebutkan Nama dan Alamat Organisasi] Adakah ia terlibat dalam pengajaran kursus tersebut di atas? Adakah ia menjadi tutor kursus tersebut di atas? Pernahkah ia menjadi Pembantu Pemeriksa sebelum ini? Jika ya, kursus apa? C. SEBAB-SEBAB PEMBANTU PEMERIKSA PERLU DILANTIK 1

23 D. ADAKAH PEMERIKSA/PENSYARAH JUGA TERLIBAT DENGAN MENGAJAR KURSUS- KURSUS YANG LAIN? JIKA YA, SEBUTKAN KOD KURSUS DAN BILANGAN PELAJAR. Kod Kursus : Bilangan Pelajar : Kod Kursus : Bilangan Pelajar : Kod Kursus : Bilangan Pelajar : Tandatangan Pemeriksa/Pensyarah: Tarikh : E. MAKLUMAT TAMBAHAN Ulasan dan Perakuan Dekan/Pengarah : Tandatangan Dekan/Pengarah : Tarikh : F. KEPUTUSAN/KOMEN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Diluluskan / Tidak diluluskan. Komen : Tandatangan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) : Tarikh : 2

24 Lampiran D

25 SENARAI STAF AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN / PUSAT / INSTITUT Dalam penyediaan jadual waktu pengawasan peperiksaan, Unit Peperiksaan memerlukan maklumat terkini mengenai staf akademik Pusat Pengajian / Pusat / Institut yang bercuti semasa waktu peperiksaan dijalankan. Kerjasama tuan / puan adalah diminta untuk menghantar maklumat yang diperlukan pada atau sebelum hari Isnin 15 Februari Format maklumat yang diperlukan seperti jadual di bawah : PUSAT PENGAJIAN / PUSAT / INSTITUT : BIL KOD & NAMA KURSUS NAMA STAF AKADEMIK TARIKH STAF BERCUTI [Sila gunakan helaian tambahan jika ruangan tidak mencukupi]

26 Lampiran E

27 HEA 15j Borang Kelayakan Menduduki Peperiksaan Peperiksaan Semester : Sidang Akademik : Pusat Pengajian/Pusat : Kepada : Pendaftar Universiti Malaysia Perlis Kelayakan Menduduki Peperiksaan Universiti Dengan ini adalah disahkan bahawa semua pelajar, kecuali yang disenaraikan di bawah, telah memenuhi syarat dan keperluan Pusat Pengajian / Pusat / Institut dan dibenarkan mengambil Peperiksaan Universiti yang dijadualkan bermula pada 2. Pelajar-pelajar berikut telah diberi Surat Tunjuk Sebab mengapa mereka tidak boleh dihalang daripada menduduki peperiksaan. Pihak Pusat Pengajian/Pusat/ Institut telah menolak alasan-alasan yang diberikan/tidak menerima Tunjuk Sebab dan dengan ini ingin mengesyorkan mereka dihalang daripada mengambil peperiksaan atas alasanalasan yang dinyatakan. Bil 1. Nama Dan No. Kad Pengenalan Pelajar Kod Kursus Alasan [Sila gunakan helaian tambahan jika ruangan tidak mencukupi] Tandatangan & Cop Rasmi : Nama : Tarikh : Catatan : + Peratus [%] ketidakhadiran kuliah/tutorial/ujian, dll. setiap pelajar.

28 HEA 15k Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Borang Menghalang Pelajar Menduduki Peperiksaan Akhir Semester Kemaskini : 15 Februari 2007 Saya mengesahkan bahawa pelajar-pelajar yang namanya tertulis di bawah adalah pelajar/ pelajar-pelajar bagi kursus (kod dan nama kursus) yang saya selia. Atas sebab-sebab yang saya nyatakan di dalam jadual di bawah, saya mencadangkan agar pelajar/pelajar-pelajar ini dihalang dari menduduki peperiksaan akhir semester bagi Semester. Nama Pelajar Sebab Catatan oleh Timbalan Dekan Catatan oleh Dekan Tandatangan Pensyarah Nama: Tarikh: Catatan Timbalan Dekan: (Diperakukan/tidak diperakukan) Tandatangan: Tarikh: Catatan Dekan: (Diperakukan/tidak diperakukan) Tandatangan: Tarikh:

29 Lampiran F

30 HEA 15h Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Borang Pindaan Senarai Pemeriksa Kursus PUSAT PENGAJIAN/PUSAT : Pindaan Kepada Senarai Pemeriksa Kursus Bagi Semester : Sidang Akademik : YANG ASAL YANG DIPINDA Kod Kursus Nama Pemeriksa Kursus Nama Pemeriksa Kursus Tandatangan Dekan/Pengarah : Tarikh :

31 Lampiran G

32 HEA 15d Borang Pemberian Kuasa Memungut Skrip-Skrip Jawapan Peperiksaan Semester : Sidang Akademik : Pusat Pengajian/Pusat/Institut : Kepada : Ketua Pengawas / Pengawas Yang Bertugas Dengan ini saya memberi kuasa kepada untuk memungut skrip-skrip jawapan bagi kursus berikut: Tarikh Waktu Kod & Nama Kursus Tarikh Tandatangan & Cop Rasmi Dekan Pusat Pengajian / Pusat / Institut PENERIMAAN SKRIP-SKRIP JAWAPAN Jumlah Skrip Jawapan Yang Diterima Nama & Tandatangan Pemungut Saksi Kepada Penghitung (Nama & Tandatangan) Tarikh

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan kaedah membina rekod item bahan terbitan bersiri bercetak yang telah dijilid dan sedia berjilid. Meliputi jurnal berjilid dan sedia berjilid yang dilanggan.

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi tatacara

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara pengendalian peperiksaan profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Prosedur ini merangkumi

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99. April 1999

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99. April 1999 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 1998/99 April 1999 CAP102/CMP102 - Pengaturcaraan Lanjutan dan Struktur Data CSC122 - Penyelesaian Masalah dan Pengaturcaraan

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

Semua Pelajar Ijazah Tinggi (Mod Kerja Kursus & Mod Campuran), Luar Pesisir dan Ijazah Pertama (Penuh Masa) PERCETAKAN. & Ijazah Pertama [Penuh Masa]

Semua Pelajar Ijazah Tinggi (Mod Kerja Kursus & Mod Campuran), Luar Pesisir dan Ijazah Pertama (Penuh Masa) PERCETAKAN. & Ijazah Pertama [Penuh Masa] Semua Pelajar Ijazah Tinggi (Mod Kerja Kursus & Mod Campuran), Luar Pesisir dan Ijazah Pertama (Penuh Masa) PERCETAKAN & Ijazah Pertama [Penuh Masa] SLIP PEPERIKSAAN Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik

More information

PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN

PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN Semua Pelajar Ijazah Pertama & Ijazah Tinggi PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2013/2014 Tarikh mula percetakan adalah : Selasa, 10 Disember 2013 Semua pelajar diwajibkan

More information

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/J1 Penggal 2 STPM 2013 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN, ARAHAN, AMARAN, DAN PERINGATAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENGGAL 2 TAHUN 2013 ARAHAN

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/44 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/44 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. Garis Panduan

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Prosedur ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CPT114 Logic & Application [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P004. PROSEDUR PEMBELIAN TERUS Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus. Prosedur ini merangkumi semua perolehan Universiti

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/28 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/28 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Garis Panduan

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/41 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/41 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. Garis Panduan

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/41 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/41 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. Garis Panduan

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen : PU/PS/GP007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen : PU/PS/GP007 Halaman: 1/36 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Garis Panduan ini merangkumi tatacara penyediaan dan

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

UNIVERSITY OF MALAYA

UNIVERSITY OF MALAYA UNIVERSITY OF MALAYA ANNOUNCEMENTS TO EXAMINATION CANDIDATES 1. EARLY ANNOUNCEMENT TEN (10) MINUTES BEFORE EXAMINATIONS BEGIN (A RECORDED ANNOUNCEMENT WILL BE MADE FOR HALLS AT THE EXAMINATION BUILDING.

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 1/28 GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN Halaman: 2/28 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara panduan peperiksaan pelajar program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Garis Panduan

More information

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2015

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2015 LP/UPSR/2015 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2015 2015 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

More information

FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA http://fom.um.edu.my www.ummc.edu.my 2010/2011 FAKULTI PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA ISI KANDUNGAN Muka surat 1. IJAZAH SARJANA ANESTESIOLOGI (MAnaes) 1 Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Ijazah Sarjana) 2001

More information

RE ORDER ADVISE STOR FARMASI KLINIK KESIHATAN UBAT BUKAN UBAT VAKSIN REAGENT

RE ORDER ADVISE STOR FARMASI KLINIK KESIHATAN UBAT BUKAN UBAT VAKSIN REAGENT RE ORDER ADVISE STOR FARMASI KLINIK KESIHATAN UBAT BUKAN UBAT VAKSIN REAGENT LAMPIRAN 1 Lampiran B Daripada: Bil No: /(tahun) Kepada: PEGAWAI FARMASI, PKD KOTA TINGGI

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT114 Logic & Applications [Logik & Aplikasi] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] INSTRUCTIONS

More information

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENYEDIAAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : Mohd.Din bin Md Nor @ Abd.Latif Jawatan : Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam Tarikh

More information

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Juruteknik Perubatan U19 SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JURUTEKNIK PERUBATAN (PROSTHETIK DAN ORTHOTIK) GRED U19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

HBT 105 KAEDAH PENTERJEMAHAN

HBT 105 KAEDAH PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007 HBT 105 KAEDAH PENTERJEMAHAN Masa : 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat

More information

PEPERIKSAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Arahan-arahan Peperiksaan Untuk Calon-calon Rancangan Pengajian Jarak Jauh

PEPERIKSAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Arahan-arahan Peperiksaan Untuk Calon-calon Rancangan Pengajian Jarak Jauh PEPERIKSAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Arahan-arahan Peperiksaan Untuk Calon-calon Rancangan Pengajian Jarak Jauh 1. Calon-calon mesti mengambil perhatian yang teliti tentang jadual waktu peperiksaan dari

More information

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 7 April 2014 7 April 2014 P.U. (A) 93 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 MESYUARAT MAJLIS KE-117 SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 1 SU Peperiksaan Seni Visual Puan Shama Cameela binti Mohammad Nama Panel: 1.

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN

SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN SUKATAN PEPERIKSAAN (SUBJEK JABATAN) AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN PEGAWAI KEBUDAYAAN 1. Tarikh Sukatan Peperiksaan diluluskan oleh Lembaga Peperiksaan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan.

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN Syarat pertandingan adalah seperti berikut :- a) Pertandingan ini dibuka kepada murid

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, tindakan, bidang tugas dan tanggungjawab untuk proses perolehan yang dibuat secara rundingan terus (Direct Negotiation).

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 9 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini dtubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/FPV/AK06 ARAHAN KERJA PENGURUSAN DRUG/PRODUK DI FARMASI UTAMA UVH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini memperincikan cara mengurus drug/produk di Farmasi Utama UVH menurut prosedur UPM/OPR/FPV/P005, langkah 6.2 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi proses pengurusan

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM No. CPD OPR: (PSAS) 1/2017 HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara untuk mengurus pembangunan ICT baharu atau naik taraf di semua PTJ UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan

More information

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH KEDOKTORAN) 2017 SUSUNAN PERATURAN BAHAGIAN I PERMULAAN Peraturan 1. Nama, Mula

More information

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR Thesis submitted in accordance with the requirements of the Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 LP/SPM/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN

More information

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 2 2.0 SKOP 2 3.0 RUJUKAN 2 4.0 KONSEP 2 5.0 PERANCANGAN DAN STRUKTUR PERLAKSANAAN LAMAN WEB 5.1

More information

LAWS OF BRUNEI CHAPTER 183 HALAL MEAT

LAWS OF BRUNEI CHAPTER 183 HALAL MEAT LAWS OF BRUNEI CHAPTER 183 HALAL MEAT S 30/1998 2000 Edition, Chapter 183 Amended by GN 274/2002 S 58/2010 REVISED EDITION 2014 LAWS OF BRUNEI CAP. 183 1 LAWS OF BRUNEI REVISED EDITION 2014 CHAPTER 183

More information

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH KURIKULUM KURSUS COURSE CURRICULUM TEL : 03 8769 2100 FAX : 03 8926 2900 URL : www.niosh.com.my

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/PKU/P005

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/PKU/P005 Halaman : 1 / 11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara pengendalian simpanan bekalan di PKU. Prosedur ini merangkumi cara pengendalian pembelian, penerimaan, simpanan, pengeluaran dan pelupusan

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMBANGUNAN KOMPETENSI SASARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DIS 1. SAY IT IN ENGLISH WITH CONFIDENCE 1 HARI Terbuka 16 2. KESELAMATAN PEJABAT DAN RISIKO 1 HARI Pelaksana 17 (Gred 11-40)

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450 BILANGAN

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya

Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya Circular No 053/2016 Dated 2 Mar 2016 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2016 Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara Fast-Track di Mahkamah Rendah Malaya

More information

2.1 Arahan kerja ini merupakan sebahagian daripada Proses Tuntutan Hasil/ Amanah (Rujuk : PA/UPKK.BEND/002/KL)

2.1 Arahan kerja ini merupakan sebahagian daripada Proses Tuntutan Hasil/ Amanah (Rujuk : PA/UPKK.BEND/002/KL) PEJABAT BENDAHARI UTM KUALA LUMPUR UNIT PENERIMAAN & KAWALAN KREDIT NAMA DOKUMEN : ARAHAN KERJA PROSES PENERIMAAN NO. RUJUKAN : AK/UPKK.BEND/001/KL Versi : Kedua Mod : 1 Tarikh Mod : 17 September 2013

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

Matlamat. Wadah Maklumat. Simposium 2014 Methodologi Pengambilan Ilmu Dalam Islam. Buku. Internet. Ceramah TV/Radio 22/10/14&

Matlamat. Wadah Maklumat. Simposium 2014 Methodologi Pengambilan Ilmu Dalam Islam. Buku. Internet. Ceramah TV/Radio 22/10/14& Simposium 2014 Methodologi Pengambilan Ilmu Dalam Islam Methodologi Pengambilan Ilmu dan Pengolahan Dalil Ustaz Fathurrahman Dawoed Pemangku Pengarah Div Pendidikan Andalus Mengenal pasti: Matlamat sumber-sumber

More information

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja

JABATAN KIMIA Kategori Arahan Kerja Mukasurat: 1 daripada 8 1. TUJUAN Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan Inductively

More information

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 LP/SPM/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN

More information