BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

Size: px
Start display at page:

Download "BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR"

Transcription

1 BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MUHAMMAD FAIS BIN YAHYA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2 PSZ 19: 16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR SESI PENGAJIAN : 2010/2011 Saya MUHAMMAD FAIS BIN YAHYA (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM / Sarjana / Doktor Falsafah) * ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) SULIT TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Alamat Tetap: Nama Penyelia : BLOK C-12-10, PPR KERINCHI, DR. MOHD ISMAIL BIN MUSTARI JLN. PANTAI PERMAI, 59200, PANTAI DALAM, KUALA LUMPUR. TEL: / Tarikh: 16 MEI 2011 Tarikh: 16 MEI 2011 CATATAN : * Potong yang mana tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

3 PENGESAHAN PENYELIA Saya mengaku bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam). Tandatangan : Nama Penyelia : DR. MOHD ISMAIL BIN MUSTARI Tarikh : 16 MEI 2011

4 BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MUHAMMAD FAIS BIN YAHYA Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia MEI 2011

5 ii PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya Tandatangan : Nama Penulis : MUHAMMAD FAIS BIN YAHYA Tarikh : 16 MEI 2011

6 iii DEDIKASI Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, Selawat Dan Salam Ke Atas Junjungan Nabi Muhammad SAW Dan Seluruh Ahli Keluarganya. Setinggi-tinggi Penghargaan Buat : Ibunda dan Ayahanda Tercinta, Faridah Binti Yusoff Yahya bin Mat Husin Terima Kasih Atas Segala Pengorbananmu, Mengandung, Melahirkan, Menjaga Dan Mendidikku, Sewaktu Aku Masih Kecil Hingga Dewasa Kini, Doa Dan Restumu, Tetap Menjadi Sumber Inspirasi & Motivasi Kejayaanku, Buat Selama-lamanya. Buat Kekanda-kekandaku, Rabiatul Adawiyah dan Mohd Syarifful Sallam, Serta Adinda-adindaku, Abdul Hakim, Mohd Firdaus, Mohd Hafizuddin dan Nabilah, Hidup Ini Penuh Dengan Ranjau Yang Berliku, Hanya Keimanan & Ketaqwaan Sebagai Bekalan, Untuk Kalian Menempuh Setiap Cabaran Mendatang. Khas Buat Adinda-adindaku, Mohd Fitri & Mohd Naim, Yang Telah Lama Pergi Menyahut Seruan Ilahi, Semoga Roh Kalian Berdua Dicucuri Rahmat, Dan Mendapat Tempat Di Sisi Allah SWT Dunia dan Akhirat. Buat Para Guru dan Pensyarah, Jasamu Akan Ku Kenang Sepanjang Masa, Kerana Menyinari dan Menyuburkan Diri Ini, Dengan Didikan Yang Tidak Pernah Kunjung Padam, Bagi Menjadikan Diri Ini Insan Berguna, Untuk Agama, Bangsa Dan Negara. Buat Teman Seperjuangan, Hargailah Persahabatan Yang Sekian Lama Terjalin Antara Kita, Suka Dan Duka Akan Sentiasa Terpahat Di Dalam Diari Hati Ini, Teruskan Perjuangan Kalian Sehingga Ke Akhir Hayat.

7 iv PENGHARGAAN Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih serta selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Setinggi-tinggi kesyukuran dirafa kan ke hadrat Ilahi kerana dengan berkat dan izin serta limpah kurnia-nya, maka laporan Projek Sarjana Muda (PSM) ini dapat disiapkan dengan jayanya hingga noktah terakhir. Sekalung penghargaan dan ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Hj. Mohd Ismail Bin Mustari selaku penyelia projek yang telah banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar sepanjang tempoh menyiapkan Projek Sarjana Muda ini. Begitu juga, buat pihak Fakulti Pendidikan dan Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) kerana memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk menjalankan kajian projek ini dengan jayanya. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada semua mahasiswa Tahun Empat, Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam), Fakulti Pendidikan, UTM kerana telah memberikan kerjasama yang baik dalam proses menyiapkan kajian ini. Tidak ketinggalan buat ahli keluarga yang banyak memberi dorongan dalam segala hal yang dilakukan. Begitu juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang banyak memberi semangat dan berkongsi idea dalam menyiapkan projek ini. Akhir sekali, jutaan terima kasih juga diucapkan kepada seluruh para pensyarah Fakulti Tamadun Islam dan Fakulti Pendidikan serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan kajian ini. Semoga segala usaha, pengorbanan, komitmen, kerjasama dan pengalaman yang dikongsikan, diberkati Allah SWT dan hanya Dia sahaja yang Maha Berkuasa membalasnya. Semoga hasil daripada kajian ini memberi manfaat kepada semua pihak dan pencinta khazanah ilmu.

8 v ABSTRAK Sesuai dengan perkembangan teknologi terkini sama ada media elektronik mahupun media cetak, para pendakwah khususnya dalam kalangan mahasiswa harus meningkatkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi (ICT) sebagai salah satu pendekatan dakwah semasa. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi, kepekaan mahasiswa dan faktor-faktor yang membentuk perkembangan budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa Fakulti Pendidikan, UTM khususnya kepada mahasiswa tahun akhir 4 SPI. Responden yang terlibat di dalam kajian ini adalah seramai 68 orang. Instrumen kajian yang digunakan ialah set soal selidik yang mengandungi 51 item soalan telah dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratusan, dan min menggunakan perisian Statistical Package for The Social Sciences 15.0 for Windows. Nilai kebolehpercayaan soal selidik ialah α = Objektif pertama berkaitan persepsi mahasiswa 4 SPI terhadap budaya tekno-da i mendapat nilai min yang tinggi iaitu Manakala, objektif kedua mengenai kepekaan mahasiswa 4 SPI terhadap budaya tekno-da i juga mendapat nilai min yang tinggi iaitu Objektif ketiga pula berkaitan faktorfaktor yang membentuk perkembangan budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa, juga memperolehi nilai min yang tinggi iaitu Pada akhir kajian disertakan cadangan khususnya kepada mahasiswa agar menguasai teknologi ICT dan menitikberatkan penyebaran dakwah kepada seluruh umat manusia. Kesimpulannya, harapan penyelidik agar kajian yang dijalankan ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada semua pihak.

9 vi ABSTRACT In keeping with development of latest technology whether electronic media or printed media, missionaries especially among students should increase themselves with knowledge and master technology (ICT) as a current dakwah approach. This research was conducted is to determine perception, sensitivity of students and factors that shaping the development tekno-da i cultures among students of Faculty of Education, UTM especially for final year students 4 SPI. Respondents that involved in this research are 68 people. Research instrument that used is set of questionnaires containing 51 item questions were analyzed to obtain descriptive value of frequency, percentage, and mean using the Statistical Package for Social Sciences 15.0 for Windows. Questionnaire reliability value is α = The first objective is about perception of students 4 SPI to the tekno-da i cultures got the high value of 4.29 mean. While, the second objective about the sensitivity of students 4 SPI to the tekno-da i cultures also showed the high value of 4.11 mean. The third objective is about the factors that shaping the development tekno-da i cultures among students, also showed the high value of 4.13 mean. At the end of this research included recommendations especially for undergraduates to control the ICT technology and emphasize preaching spread to all humanity. In conclusion, researcher hope so that study that was conducted could give many benefits to all parties.

10 vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xiv xvi xvi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Skop Dan Batasan Kajian Definisi Istilah Kesimpulan 15

11 viii BAB II SOROTAN KAJIAN 2.1 Pendahuluan Pengertian Budaya Tekno-Da i Ciri-Ciri Pendakwah Keikhlasan Ilmu Pengetahuan Seruan Kembali Kepada Al-Quran Dan Al-Sunnah Menggunakan Hikmah Dalam Dakwah Beramal Dengan Apa Yang Diperkatakan Aktif Dan Berkesan Dalam Penyampaian Dakwah Menerima Kebenaran Memberi Nasihat Dan Bersabar Apabila Disakiti Pasti Dalam Sesuatu Perkara Teknologi Dalam Dakwah Televisyen Dan Radio Internet Multimedia Buku, Majalah Dan Akhbar Faktor-Faktor Yang Membentuk Perkembangan Budaya Tekno-Da i Pengaruh Ledakan Teknologi Maklumat Isu Globalisasi Kehilangan Jati Diri Dan Pegangan Agama Perubahan Sosial Dan Gaya Hidup Media Massa Yang Merosakkan Serangan Pemikiran Oleh Musuh-Musuh Islam Kemudahan ICT Yang Mudah Diperolehi Kemahiran Dan Pengetahuan Tentang ICT Harga Galakan Ibu Bapa Pengaruh Rakan Sebaya Dan Minat Dalam Diri Mahasiswa Pengaruh Budaya Persekitaran 38

12 ix 2.6 Peranan Tekno-Da i Dalam Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kajian Lepas Kesimpulan 44 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pendahuluan Reka Bentuk Kajian Tempat Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Pengumpulan Data Primer Pengumpulan Data Sekunder Prosedur Kajian Kajian Rintis Kajian Sebenar Analisis Data Jangka Masa Kajian Kesimpulan 55 BAB IV ANALISIS DATA 4.1 Pendahuluan Analisis Data Bahagian A : Latar Belakang Responden Analisis Data Bahagian B, C dan D Analisis Data Bahagian B : Persepsi Mahasiswa 4 SPI Terhadap Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Analisis Data Bahagian C : Kepekaan Mahasiswa 4 SPI Terhadap Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa 72

13 x Analisis Data Bahagian D : Faktor-faktor Yang Membentuk Perkembangan Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Rumusan Min Dapatan Kajian Mengenalpasti Persepsi Mahasiswa 4 SPI Terhadap Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Mengenalpasti Kepekaan Mahasiswa 4 SPI Terhadap Perkembangan Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Mengenalpasti Faktor-Faktor Yang Membentuk Perkembangan Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Kesimpulan 94 BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Perbincangan Latar Belakang Responden Persepsi Mahasiswa 4 SPI Terhadap Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Kepekaan Mahasiswa 4 SPI Terhadap Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Faktor-Faktor Yang Membentuk Perkembangan Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Rumusan Cadangan Tindakan Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan 111 RUJUKAN 113 LAMPIRAN 120

14 xi SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK HALAMAN 3.1 Jumlah Populasi Kajian Mahasiswa SPI Jumlah Sampel Kajian Mengikut Jantina Peringkat-Peringkat Skala Likert Pembahagian Item Soalan Mengikut Klasifikasi Persoalan Kajian Kelas Skala Bagi Min Untuk Tahap Persetujuan Pengkelasan Maklum Balas Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Responden Mengikut Umur Taburan Responden Mengikut Kelayakan Masuk Ke UTM Taburan Responden Mengikut Sekolah / IPT Terdahulu Sebelum Memasuki UTM Taburan Responden Mengikut Keaktifan Penggunaan Laman Sosial Dan ICT Taburan Responden Dalam Penggunaan Laman Sosial Friendster Taburan Responden Dalam Penggunaan Laman Sosial Twitter Taburan Responden Dalam Penggunaan Laman Sosial Facebook Taburan Responden Dalam Penggunaan Laman Sosial Laman Blog Taburan Responden Dalam Penggunaan Laman Sosial Laman Web 62

15 xii Taburan Responden Dalam Penggunaan Laman Sosial My Space Taburan Responden Dalam Penggunaan Laman Sosial Melalui Mel Elektronik Taburan Responden Dalam Penggunaan ICT : Multimedia Taburan Responden Dalam Penggunaan ICT : Telefon Bimbit Taburan Perbandingan Peratusan Keaktifan Responden Dalam Penggunaan Laman Sosial Dan ICT Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item B Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C25 76

16 xiii 4.32 Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item C Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Taburan Skor Bagi Item D Rumusan Peratusan Dan Min Bagi Persepsi Mahasiswa 4 SPI Terhadap Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Rumusan Peratusan Dan Min Bagi Kepekaan Mahasiswa 4 SPI Terhadap Perkembangan Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Rumusan Peratusan Dan Min Bagi Faktor-Faktor Membentuk Perkembangan Budaya Tekno-Da i Dalam Kalangan Mahasiswa Min Keseluruhan Bagi Setiap Objektif Kajian 94

17 xiv SENARAI SINGKATAN ABIM FP ICT IKIM IPTA IPTS IRC IT JAIN JAKIM JIM K KS MMS NGO RM S SAW SBP SKMM SMK SMKA SMS SMUA SPI Angkatan Belia Islam Malaysia Fakulti Pendidikan Information and Communication Technology atau Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Institut Kefahaman Islam Malaysia Institusi Pengajian Tinggi Awam Institusi Pengajian Tinggi Swasta Internet Relay Chat Information Technology atau Teknologi Maklumat Jabatan Agama Islam Negeri Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jemaah Islah Malaysia Kekerapan Kurang Setuju Multimedia Massages Non-Government Organisation atau Badan-badan bukan kerajaan yang bersifat Islamik Ringgit Malaysia Setuju Sallahu A laihi Wasallam Sekolah Berasrama Penuh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Short Massages Sekolah Menengah Ugama (Arab) Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam)

18 xv SPSS SS STAM STPM STS SWT TS UKM UTM YADIM Statistical Package for Social Sciences Sangat Setuju Sijil Tinggi Agama Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Sangat Tidak Setuju Subhanahu Wa Ta ala Tidak Setuju Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Teknologi Malaysia Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia

19 xvi SENARAI SIMBOL % Peratus N Populasi Kajian n Sampel Kajian SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK HALAMAN A Soal Selidik Kajian. 120 B C D Surat Memohon Mendapatkan Maklumat Tahun 4 SPI Dan Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Yang Terdapat Di Fakulti Pendidikan Bagi Setiap Kursus. 131 Surat Kebenaran Mendapatkan Maklumat Dari Fakulti Pendidikan Dan Data Maklumat Responden 4 SPI Bagi Fakulti Pendidikan Serta Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Yang Terdapat Di Fakulti Pendidikan Bagi Setiap Kursus. 133 Surat Kebenaran Mendapatkan Maklumat Kertas Kerja Seminar Tekno-Da i Daripada IKIM Dan Resit Pembelian. 139

20 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Dakwah bererti seruan, ajakan dan panggilan ke jalan Allah SWT sematamata untuk mengesakan-nya dan menjauhi segala larangan-nya. Untuk melaksanakan dakwah tersebut perlu ada sebahagian atau segolongan umat manusia khususnya Umat Islam yang menjalankan kerja-kerja dakwah. Ia bagi memastikan kesinambungan mata rantai perjuangan menyebarluaskan kefahaman tentang agama yang diyakini dan diakui oleh Allah yang Maha Agung ini. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi : Terjemahannya : Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. (Ali Imran, 3 : 104)

21 2 Menurut H. M. Asywadie Syukur (1982:1), dakwah ada beberapa tujuan : 1. Dakwah ditujukan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada umat Islam khususnya agar menyembah Allah SWT dan tidak mensyirikkan- Nya dengan sesuatu pun. 2. Dakwah ditujukan kepada orang yang bersedia menerima Islam sebagai agamanya, memurnikan keyakinannya hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya membersihkan jiwanya dari penyakit nifaq, dan selalu menjaga amal perbuatan supaya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. 3. Dakwah ditujukan kepada seluruh penduduk bumi ini untuk mengubah sistem pemerintahan yang zalim yang dipimpin oleh orang yang zalim, yang selalu membuat kerosakan di muka bumi, memindahkan kepemimpinan yang secara teori, mahupun praktis dari tangan mereka ke tangan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, menjalankan ajaran agama dengan baik serta tidak berlaku sombong. Dakwah di dalam Islam tidak akan terhenti walaupun sedetik, meskipun berlaku perubahan zaman, keadaan, masa, corak kehidupan sosial dan komunikasi manusia. Orang mukmin lelaki dan perempuan perlu saling bantu-membantu dalam mengembangkan dakwah tersebut. Ini jelas dinyatakan Allah SWT di dalam al- Quran :

22 3 Terjemahannya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah, 9 : 71) Dan firman Allah SWT lagi yang berbunyi : Terjemahannya : Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). dan kalaulah ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasiq. (Ali Imran, 3 : 110)

23 4 1.2 Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi masa kini dikatakan mencabar iman umat Islam terutama remaja malah keruntuhan akhlak remaja dikaitkan dengan media massa sama ada media elektronik mahupun media cetak. Kalau suatu ketika dahulu kanakkanak dan remaja suka menonton televisyen atau video game, tetapi kini sukar berenggang dengan Internet, berchatting, Facebook, laman-laman web, blogspot dan seumpamanya. Menurut Ketua Pengarah IKIM, Datuk Nik Mustapha Nik Hassan dalam ucapan seminar Memperkasa Peranan Tekno-da i : Cabaran dalam Pembangunan dan Penggunaan ICT anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), beliau menegaskan bahawa sebarang usaha berkaitan dakwah kepada orang ramai perlu berlandaskan panduan yang digariskan dalam Islam. Sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, para pendakwah juga harus meningkatkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan menguasai Information and Communication Technology (ICT). Apabila pendakwah dapat menguasai teknologi tersebut, maka sudah pasti sasaran dakwahnya akan sampai kepada remaja dan mereka yang banyak hidup bergantung dengan ICT. Menurut beliau lagi, perlunya pendakwah teknologi ini untuk menghampiri dan mendekati golongan techno-savvy atau masyarakat celik ICT yang telah begitu selesa dengan perkembangan teknologi supaya mereka lebih terbuka untuk mengenali dan memahami agama Islam dengan lebih mudah. Dengan perkembangan teknologi masa kini juga, ia sedikit sebanyak boleh membantu usaha dakwah para tekno-da i dalam menyampaikan ajaran Islam, malah dengan lebih pantas (Ahmad Baei Jaafar, Majalah Solusi, 2009:23-24). Selaku seorang pendakwah yang berdakwah menggunakan rangkaian teknologi komunikasi, mereka perlu mengetahui dan mengaplikasikan beberapa metod dakwah dengan berkesan dalam segenap aspek kehidupan semasa. Sebagaimana saranan Allah SWT dalam firman-nya yang berbunyi :

24 5 Terjemahannya : Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang Engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. (An-Nahl, 16 : 125) Menurut Syahrul N. Junaini, dan Sulaiman Kadikon (2008:1), ledakan ICT hari ini harus digarap bagi membuka satu lagi wahana baru dalam arena dakwah. Berdakwah dengan kaedah digital nyata lebih mudah. Kelebihan teknologi Internet menawarkan khidmat dakwah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dari dan ke mana jua di pelosok dunia. Dalam hal ini, ICT harus diterima sebagai satu platform baru dalam gerakan dakwah. Dengan membudayakan ICT dalam melengkapi kehidupan harian, ummah akan dapat diperkasakan. Mereka akan menjadi modal insan yang inovatif, kompetitif dan efektif. Kesemua ciri ini menjadi prasyarat kepada ummah untuk bersaing di persada global yang saban hari menuntut persaingan. Kini, kewujudan beribu-ribu laman web dan portal maklumat bercirikan Islam merupakan satu sinar yang dijangka mampu menyuluh umat ini daripada kegelapan kejahilan.

25 6 Dengan perkembangan pesat peralatan teknologi komunikasi dan maklumat sedikit sebanyak memberi kesan kepada perubahan sosial masyarakat Islam di Malaysia. Perubahan sosial masa kini dan akan datang pada alaf baru perlu difahami dan dihadapi dengan bijaksana oleh para pendakwah yang terlibat dalam menjalankan aktiviti dakwah di alam maya atau alam siber. Dengan menggunakan satu istilah baru iaitu tekno-da i bagi pendakwah dalam teknologi maklumat, ia merupakan suatu petanda baru dalam metod dan perkembangan dakwah kini. Menurut Abdullah Muhammad Zin (2000:3-8), Malaysia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang pesat dari segi ekonomi, teknologi, pentadbiran dan sistem nilai. Perubahan ini memberi kesan kepada pendakwah dan pengurusan dakwah. Cabaran yang akan dihadapi oleh pendakwah dan pengurusan dakwah ialah bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang telah berubah. Ini disebabkan antara pendakwah dan masyarakat sering pengaruh-mempengaruhi. Tambah beliau lagi, antara cabaran dakwah pada alaf baru ialah : 1. Media massa yang merosakkan ; media massa sama ada elektronik mahupun bercetak yang merosakkan masyarakat ialah suatu cabaran dan halangan yang melambatkan proses dakwah. Sistem komunikasi dan informasi yang canggih seperti Internet sukar bagi pendakwah menanganinya kerana maklumatnya yang tidak terbatas sama ada yang baik mahupun yang buruk. 2. Serangan Pemikiran ; musuh-musuh Islam tidak pernah jemu memburukkan Islam melalui propaganda mereka. Gerakan Islam sering dikaitkan dengan keganasan, pelampau dan pengacau. Keadaan ini menimbulkan kesulitan kepada gerakan-gerakan Islam untuk menjalankan kegiatan mereka kerana sering diberi gambaran buruk oleh musuh-musuh Islam sehingga akhirnya menjauhkan masyarakat daripada mereka. Berdasarkan rumusan daripada beberapa hasil kajian, menurut Iran Herman (2000:87), golongan remaja memerlukan pemerhatian yang serius sama ada untuk menjadi generasi pewaris pembangunan ummah ataupun untuk tujuan membimbing

26 7 mereka keluar daripada permasalahan yang sedang mereka alami sekarang ini. Sama ada setuju atau tidak, golongan muda ini masih memerlukan bimbingan dan pandu arah untuk menjadi manusia yang benar-benar mengenali diri mereka dan menggunakan potensi mereka dengan sebaik mungkin. Di sinilah, proses dan agenda dakwah perlu mengambil peranan dan diberi perhatian yang serius oleh mahasiswa yang celik ICT. Remaja adalah sebahagian daripada masyarakat umum. Justeru itu, pendekatan, kaedah (wasilah), dan cara dakwah (uslub) perlu mempunyai variasi dan kepelbagaian dalam memenuhi metod asas dakwah itu sendiri berdasarkan situasi dan keadaan semasa arus perubahan zaman. 1.3 Pernyataan Masalah Kepentingan golongan tekno-da i untuk wujud dan memberi sumbangan kepada dakwah Islamiah memang tidak dapat dipertikaikan. Sebagaimana menurut firman Allah SWT : Terjemahannya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran, 3 : 104)

27 8 Malah seperti yang dibincangkan tentang perkataan minkum dalam ayat 104 Surah Ali Imran, para ulama Islam seperti Ibn Kathir dan al-razi bersetuju supaya firqah dari umat Islam yang mempunyai kemahiran dakwah wajib diwujudkan (Zulkiple Abd. Ghani, 2003:9). Jika tidak umat Islam keseluruhannya dianggap berdosa. Kewujudan sekumpulan masyarakat Islam yang bersifat techno-centric merupakan kumpulan sasaran baru yang perlu ditangani. Persoalannya, apakah di Malaysia tidak terdapat orang-orang Islam yang mempunyai kemahiran dalam ICT? Jawapannya tentulah kita mempunyai ramai tenaga sama ada secara individu, dalam organisasi bukan kerajaan atau di institusi-institusi kerajaan. Begitu juga dengan para pendakwah. Menurut Zulkiple Abd. Ghani (2003:9) lagi, apa yang kurang ialah kita kekurangan pendakwah dan golongan teknologi yang mempunyai dan menguasai kedua-dua kemahiran secara serentak. Tekno-da i, khususnya yang berkaitan ICT, dijangka akan mempunyai kemahiran untuk melakukan transformasi mauduk dalam alam teknikal teknologi dan berkeupayaan tinggi untuk mewujudkan rangkaian perkhidmatan media baru dalam bentuk industri sehingga mereka boleh bersaing dan memimpin arus perdana masyarakat. Dalam memahami tekno-da i secara umum, ia dapat dikategorikan kepada dua kategori iaitu pendakwah yang celik komputer dan pendakwah yang celik maklumat. Pendakwah yang celik komputer di zaman ICT ini memang penting. Tiada persoalan tentang kepentingannya. Namun begitu, darjah kepentingan pendakwah sepenuh masa yang mengkhusus dalam ICT dan yang tidak mengkhusus dalam ICT pasti berbeza, apatah lagi jika dibandingkan dengan pendakwah bukan sepenuh masa yang berdakwah kerana tanggungjawab. Untuk menghasilkan golongan pertama, ia mesti diusahakan menerusi pendidikan iaitu yang menggabungkan dua kurikulum serentak iaitu kurikulum dakwah dan kurikulum komputer (Zulkiple Abd. Ghani, 2006:8). Seterusnya menurut Zulkiple Abd. Ghani (2006:11) lagi, satu keperluan dalam celik ICT ialah celik maklumat. Celik maklumat menuntut pendakwah mengetahui bagaimana mengurus maklumat dengan berkesan terutama dalam tiga proses utama iaitu mengumpul, memproses dan menyebarkan maklumat. Jika diteliti pengalaman dakwah yang lalu, banyak medium atau alat yang digunakan. Contohnya, dalam kes al-quran, ia dikumpulkan dalam bentuk tulisan, kemudian dibukukan dengan

28 9 teknologi kertas yang datang dari negeri Cina, dicetak di peringkat awalnya di negara Barat, direkod dalam bentuk kaset dan kini disimpan dalam bentuk CD, VCD, DVD, laman sesawang dan dalam telefon mudah alih. Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh (2009:2), ICT boleh dimanfaatkan oleh pendakwah menerusi dua cara. Pertama, pendakwah menggunakan ICT bagi tujuan mencari maklumat bagi memperkayakan ilmu pengetahuan pendakwah. Ini penting supaya pendakwah maklum mengenai isu-isu semasa dan perkembangan-perkembangan mutakhir bagi membolehkan pendakwah memberikan maklum balas kepada perkara-perkara yang sedang berlaku. Keupayaan pendakwah memberikan maklum balas mengenai isu-isu baharu dan semasa menyerlahkan lagi imej pendakwah Islam. Kedua, ICT pastinya boleh dimanfaatkan bagi menyampaikan mesej dakwah kepada orang ramai. Dengan dunia maya Internet yang bersifat tanpa wajah (faceless), pantas (speedy) dan meruntuhkan sempadan fizikal masa dan ruang, pendakwah mampu mengambil peluang ini bagi menyampaikan mesej dakwah kepada sesiapa sahaja di mana sahaja pada bila-bila masa. Apa yang diperlukan hanyalah bagi pendakwah menggunakan kebijaksanaan dalam memilih platform dan aplikasi ICT yang sesuai dan terbaik bagi menyampaikan seperti Internet Relay Chat (IRC), Yahoo! Messenger, Google Talk dan sebagainya, sistem pesanan ringkas dan sistem pesanan multimedia (SMS dan MMS), animasi, program-program radio dan televisyen, multimedia (CD dan DVD), power point, blog dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan masalah yang dibincangkan, ia menjadi satu kepentingan untuk penyelidik mengkaji budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa. Justeru itu, satu kajian dilakukan khususnya kepada mahasiswa 4 SPI yang berada di tahun 4 Fakulti Pendidikan, UTM bagi mengenalpasti persepsi dan sejauhmanakah kepekaan mereka terhadap perkembangan budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa. Selain itu, apakah faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa 4 SPI berminat untuk menyampaikan dakwah menggunakan Internet dan ICT seperti Facebook, Twitter, My Space, laman blog, laman web, telefon bimbit, multimedia dan yang seumpama dengannya.

29 Objektif Kajian Mengenalpasti persepsi mahasiswa 4 SPI terhadap budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa Mengenalpasti kepekaan mahasiswa 4 SPI terhadap budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa Mengenalpasti faktor-faktor yang membentuk perkembangan budaya teknoda i dalam kalangan mahasiswa. 1.5 Persoalan Kajian Beberapa persoalan kajian yang ingin ditimbulkan ialah : Apakah persepsi mahasiswa 4 SPI terhadap budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa? Sejauhmanakah kepekaan mahasiswa 4 SPI terhadap budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa? Apakah faktor-faktor yang membentuk perkembangan budaya tekno-da i dalam kalangan mahasiswa?

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR Thesis submitted in accordance with the requirements of the Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN Universiti Teknologi Malaysia 2013 ii AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU PELATIH SAINS DAN MATEMATIK DI UTM SKUDAI SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16

More information

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI i POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI Laporan Projek Ini di Kemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH NURUL ASMAD BINTI AHMAD AZUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 1 I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan Abstrak Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan hadith yang berkaitan dengan Takaful daripada aspek takhrij dan analisis hukum. Dalam kajian ini, terdapat 31

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO 00078510 9 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : PENGGUNAAN LAMAN WEB DI DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK PELANCONGAN

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU.

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. PHRPUSTAKAAN KUi T THO 3 OOOO 0 0 0 7 7 6 1 3 2 KOLEJ UNIVERSITI

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT TENGKU NORAINI BINTI TENGKU HASSAN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UNIVERSITI

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MOHD NAZMIZI BIN MAT NAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIIVERSSIITII

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG

More information

PERANAN NGO ISLAM TERHADAP PERLAKSANAAN ISLAH DAN DAKWAH DALAM KALANGAN MASYARAKAT NORSHIELA BINTI MD SAID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERANAN NGO ISLAM TERHADAP PERLAKSANAAN ISLAH DAN DAKWAH DALAM KALANGAN MASYARAKAT NORSHIELA BINTI MD SAID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN NGO ISLAM TERHADAP PERLAKSANAAN ISLAH DAN DAKWAH DALAM KALANGAN MASYARAKAT NORSHIELA BINTI MD SAID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN NGO ISLAM TERHADAP PERLAKSANAAN ISLAH DAN DAKWAH DALAM

More information

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN i UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN ii Abstrak Kajian disertasi tentang al-quran mempunyai daya tarikan yang hebat sehingga telah mendorong ramai pengkaji lebih-lebih lagi dalam bidang Nahu.

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TITLE PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI FBMK 2012 11 PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI MASTER SASTERA

More information

Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar Makruf Nahi Mungkar Amar Makruf Nahi Mungkar Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Amar Makruf Nahi Mungkar. In Kamarul Azmi

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAIZAH BINTI ABD RAZAK Laporan Projek ini dikemukakan sebagai

More information

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR NOR AZLAN BIN HJ SALAI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR SHAHMILA BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM

More information

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 15 PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN DARIPADA TARIKH SO ALAN : Lisan : Datuk Jumat bin ldris [ Sepanggar] : 13 November 2014 : Datuk Jumat bin ldris minta MENTERI

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH KURIKULUM KURSUS COURSE CURRICULUM TEL : 03 8769 2100 FAX : 03 8926 2900 URL : www.niosh.com.my

More information