PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM

Size: px
Start display at page:

Download "PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM"

Transcription

1 PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM NOR SAKINAH BINTI MAT ARIF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2

3

4 PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM NOR SAKINAH BINTI MAT ARIF Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia MAC, 2004

5 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan :. Nama Penulis : NOR SAKINAH BINTI MAT ARIF Tarikh : 9/.03/ 2004

6 iii DEDIKASI Ku Abadikan Karya Ini Istimewa Untuk Bonda dan Ayahanda Yang Paling Ku Kagumi, Jutaan Terima Kasih Ku Ucapkan Atas Lautan Kasih Sayang Dan Pengorbanan Kalian Yang Tidak Ternilai Harganya. Ku Titipkan Doa Moga Kalian Berdua Sentiasa Berada Di Bawah Lembayung Kerahmatan Allah. Semua Ahli Keluarga Yang Disayangi, Khusus Untuk Nenek, Semua Kekanda, Bapa Saudara Dan Anak-anak Buah Ku. Ribuan Terima Kasih Ku Ungkapkan Di Atas Dorongan yang Kalian Berikan Untukku Dalam Mengharungi Wadah Perjuangan Ini. Sesungguhnya Perhatian Dan Nasihat Kalian Ku Jadikan Azimat Terbaik Dalam Merealisasikan Impian Mencapai Sebuah Kejayaan Ku Iringi Doa Moga Ikatan Kekeluargaan Kita Semakin Erat Dan Kukuh.. Tuan Pensyarah Yang Dihormati, Sekalung Penghargaan Atas Nasihat Dan Tunjuk Ajar Yang Diberikan. Jasa Dan Baktimu Ku Kenang Sepanjang Hayat. Ku Mohon Doa Moga Dikau Dipanjangkan Usia Dan Diberkati Allah. Para Pendidik Yang Disanjungi, Setinggi-tinggi Ucapan Terima Kasih Di Atas Curahan ilmu Yang Diberikan. Akan Ku Pergunakan Ilmu Yang Dicurahkan Ini Kepada Anak-anak Didikku. Ku Doakan Moga Allah Membalas Segala Budi Baik Yang Ditaburkan Selama Ini. Satu-satunya Bakal Suami Yang Dicintai, Gugusan Terima kasih Ku Lakarkan Untukmu Kerana Sudi Memahami Diri Ini Dan Tidak Jemu Mendorongku Demi Mencapai Sebuah Kejayaan. Dikaulah Inspirasi Dan Teman Abadiku. Ku Sisipkan Doa Moga Kehidupan Yang Bakal Kita Lalui Dihiasi Dengan Kasih Sayang Dan Kerahmatan Allah. Teman-teman Yang Dikasihi, Ku Luahkan Ucapan Terima Kasih Buat Kalian Semua Kerana Sudi Berkongsi Suka Dan Duka Dalam Meniti Perjuangan Ilmu Ini. Akan Ku Abadikan Kenangan Kita Bersama Di Bumi UTM Sebagai Memori Terindah Dalam Kamus Hidupku. Ku Selitkan Doa Moga Kalian Mendapat Kejayaan Dan Keredhaan Allah. Ya Allah Redhamu Adalah Impian Ku, Maka Berkatilah Kehidupan Kami Semua Di Dunia Dan Akhirat.

7 iv PENGHARGAAN بسم االله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dan ahli keluarga Baginda, para sahabat dan mereka yang mengikutinya sehingga akhir zaman. Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dapat menyiapkan Projek Sarjana Muda ini bagi melengkapkan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam). Sekalung penghargaan dan kasih sayang dihulurkan buat kedua ayahanda dan bonda serta seluruh ahli keluarga yang banyak memberi dorongan dan galakan sedari awal pengajian hingga kini. Doa kalian adalah penguat semangat untuk ku meneruskan perjuangan di medan ilmu ini. Tidak dilupakan setinggi-tinggi ucapan terima kasih buat penyelia yang dihormati, Dr. Hussin bin Salamon atas segala jasa dan budi baik dalam memberikan tunjuk ajar serta bimbingan hingga sempurnanya kajian ini. Turut dihargai kepada semua pensyarah dan staf PPIPS serta para responden yang banyak membantu dalam menghasilkan projek ini. Seterusnya buat teman-teman seperjuangan dan individu-individu tertentu yang banyak memberi sokongan.terima kasih diucapkan atas kesudian berkongsi idea serta memberi komitmen yang baik kepada saya dalam menjayakan kajian ini. Sesungguhnya kehadiran kalian banyak memberi inspirasi untuk ku meniti kehidupan di medan ilmu yang penuh pancaroba ini. Sebagai kalam terakhir, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ku iringi doa dan harapan moga Allah merestui perjalanan hidup kalian di dunia dan akhirat.

8 v ABSTRAK Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti persepsi mahasiswa tahun akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor terhadap personaliti lelaki lembut di UTM. Seramai 180 orang responden telah dipilih dari kalangan mahasiswa tahun akhir secara rawak dari pelbagai kursus yang terdapat di Fakulti Pendidikan. Satu set soal selidik yang mengandungi 43 item dibina dan dibahagi kepada empat bahagian. Bahagian A terdiri daripada soalan yang berkaitan dengan latar belakang responden, manakala pada bahagian B pula soalan berkenaan persepsi mahasiswa terhadap personaliti lelaki lembut. Seterusnya bahagian C adalah soalan yang berkaitan dengan persepsi responden tentang tahap penerimaan masyarakat kampus terhadap lelaki lembut. Pada bahagian D pula diutarakan tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gejala lelaki lembut. Hasil dapatan soal selidik yang diedar telah dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Package For Social Science) Version 11.0 bagi mendapatkan jumlah kekerapan, min dan peratusan. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa sebilangan besar responden bersetuju dengan ciri-ciri personaliti lelaki lembut yang dikemukakan oleh penyelidik. Namun begitu, kebanyakan responden menyatakan bahawa tahap penerimaan masyarakat kampus terhadap lelaki lembut berada pada tahap yang sederhana. Sementara itu, sebahagian besar responden bersetuju dengan cadangan yang dikemukan oleh penyelidik berkenaan cara untuk mengatasi gejala lelaki lembut. Di akhir kajian ini, penyelidik telah mengutarakan beberapa cadangan untuk mengatasi gejala lelaki lembut untuk dijadikan panduan kepada pihak-pihak tertentu. Di samping itu, cadangan kajian lanjutan juga turut dikemukakan bagi para pengkaji masa akan datang meneruskan kajian.

9 vi ABSTRACT The main purpose of this research is to identify the perceptions of final year undergraduate students of the Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor on the issue concerning the personality of transsexual or Lelaki lembut in UTM. A number of 180 respondents were chosen randomly among the final year undergraduate students of the many courses of the Faculty of Education. A set of questionnaire contains 43 items were formed divided into four different sections. Section contains questions concerning respondents background, whereas section B contains questions concerning their perceptions on the personality of transsexual. The next section, section C contains questions concerning their perception on the level of acceptance of the campus society on this group. Section D contains some of the actions that could be taken to overcome this problem. The data collected is analyzed by using SPSS (Statistical Package For Social Science) Version 11.0 to obtain the amount of frequency, mean and percentages. From this research, it is discovered that most of the respondents agreed with the characteristics of the personality of transsexual that had been suggested by the researcher. Although so, most of them stated that the level of acceptance of the campus society is quite moderate. Meanwhile, a big number of respondents agreed with the suggestions made by the researcher concerning methods to overcome this problem. The researcher has proposed a few suggestions to be implemented by acting parties in overcoming the problem. A few topics are being suggested for further research in the near future.

10 vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xiii xv xvi xvii BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian 8

11 viii 1.8 Definisi Istilah Persepsi Mahasiswa Personaliti Lelaki Lembut 11 BAB II SOROTAN PENULISAN 2.1 Pengenalan Fenomena Kewujudan Lelaki Lembut Perbezaan Antara Lelaki Lembut, Mak Nyah 14 dan Khunsa Lelaki Lembut Mak Nyah Khunsa Dilema Yang Dihadapi Oleh Lelaki Lembut Dilema Dalam Menentukan Identiti Dilema Dalam Menunaikan 19 Tanggungjawab Agama Dilema Dalam Penerimaan Keluarga Dilema Dalam Penerimaan Masyarakat Faktor-faktor Berlaku Perubahan Personaliti Kurang Didikan Agama Peranan Ibu Bapa Pengaruh Persekitaran Pengaruh Rakan Siswa Pengaruh Baka Persepsi Masyarakat Terhadap Lelaki Lembut Persepsi Positif Persepsi Negatif 27

12 ix 2.7 Lelaki Lembut Dari Sudut Perspektif Islam Mengubah Cara Berpakaian Pembedahan Anggota Kesan Kewujudan Lelaki Lembut Langkah-Langkah Untuk Mengatasi 31 Gejala Lelaki Lembut Peranan Masyarakat Umum Peranan Masyarakat Kampus Sorotan Kajian Lepas Kesimpulan 36 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Rekabentuk Kajian Kajian Perpustakaan Kajian Lapangan Tempat Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Kajian Kajian Rintis Analisis Data Kesimpulan 44 BAB IV ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan Cara Penganalisisan 45

13 x 4.3 Bahagian A : Latar Belakang Responden Rumusan Latar Belakang Responden Bahagian B : Persepsi Mahasiswa Terhadap 50 Personaliti Lelaki Lembut Fesyen Pakaian Solekan Cara Bercakap Cara Berjalan Cara Bergaul Bahagian C : Persepsi Mahasiswa Tentang 60 Tahap Penerimaan Masyarakat Kampus Terhadap Lelaki Lembut Pihak Pentadbiran Universiti Pensyarah Rakan Siswa Bahagian D : Persepsi Mahasiswa Terhadap 67 Langkah Mengatasi Gejala Lelaki Lembut Pendidikan dan Penghayatan Agama Peranan Pihak Pentadbiran Universiti Peranan Ibu Bapa Peranan Rakan Siswa Kesimpulan 76 BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Bahagian A : Maklumat Latar Belakang 78 Responden

14 xi Bahagian B : Persepsi Mahasiswa 79 Terhadap Personaliti Lelaki Lembut Fesyen Pakaian Solekan Cara Bercakap Cara Berjalan Cara Bergaul Bahagian C : Persepsi Mahasiswa Tentang 85 Tahap Penerimaan Masyarakat Kampus Terhadap Lelaki Lembut Pihak Pentadbiran Universiti Pensyarah Rakan Siswa Bahagian D : Persepsi Mahasiswa Tentang 90 Langkah Untuk Mengatasi Gejala Lelaki Lembut Pendidikan dan Penghayatan 90 Agama Peranan Pihak Pentadbiran 91 Universiti Peranan Ibu Bapa Peranan Rakan Siswa Rumusan Rumusan Bahagian B Rumusan Bahagian C Rumusan Bahagian D Cadangan Pihak Kerajaan Pusat Kementerian Pendidikan Malaysia Media Massa dan Media Elektronik 101

15 xii Mahasiswa Kajian Lanjutan Penutup 104 SENARAI RUJUKAN 105 LAMPIRAN A-C

16 xiii SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MUKA SURAT 3.1 Tahap Skor Min Taburan Responden Mengikut Umur Taburan Responden Mengikut Agama Taburan Responden Mengikut Status Taburan Skor Bagi Item 1-3 Mengenai 50 Persepsi Mahasiswa Terhadap Lelaki Lembut Dari Sudut Fesyen Pakaian Taburan Skor Bagi Item 4-6 Mengenai 52 Persepsi Mahasiswa Terhadap Lelaki Lembut Dari Sudut Solekan Taburan Skor Bagi Item 7-9 Mengenai 54 Persepsi Mahasiswa Terhadap Lelaki Lembut Dari Segi Cara Bercakap Taburan Skor Bagi Item Mengenai 56 Persepsi Mahasiswa Terhadap Lelaki Lembut Dari Segi Cara Berjalan Taburan Skor Bagi Item Mengenai 58 Persepsi Mahasiswa Terhadap Lelaki Lembut Dari Segi Cara Bergaul Taburan Skor Bagi Item Mengenai 60 Persepsi Mahasiswa Tentang Tahap Penerimaan Pihak Pentadbiran Universiti Terhadap Lelaki Lembut

17 xiv Taburan Skor Bagi Item Mengenai 62 Persepsi Mahasiswa Tentang Tahap Penerimaan Pensyarah Terhadap Lelaki Lembut Taburan Skor Bagi Item Mengenai 65 Persepsi Mahasiswa Tentang Tahap Penerimaan Rakan Siswa Terhadap Lelaki Lembut Taburan Skor Bagi Item Mengenai 67 Persepsi Mahasiswa Terhadap Langkah Mengatasi Gejala Lelaki Lembut Dari Segi Peranan Pendidikan dan Penghayatan Agama Taburan Skor Bagi Item Mengenai 70 Persepsi Mahasiswa Terhadap Langkah Mengatasi Gejala Lelaki Lembut Dari Segi Peranan Pihak Pentadbiran Universiti Taburan Skor Bagi Item Mengenai 72 Persepsi Mahasiswa Terhadap Langkah Mengatasi Gejala Lelaki Lembut Dari Segi Peranan Ibu Bapa Taburan Skor Bagi Item Mengenai 74 Persepsi Mahasiswa Terhadap Langkah Mengatasi Gejala Lelaki Lembut Dari Segi Peranan Rakan Siswa

18 xv SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT Taburan Responden Mengikut Jantina Tahap Penerimaan Masyarakat Kampus 98 Terhadap Lelaki Lembut di UTM

19 xvi SENARAI SINGKATAN AS ATS IPT KS S S.W.T s.a.w SPSS TS UTM Amat Setuju Amat Tidak Setuju Institusi Pengajian Tinggi Kurang Setuju Setuju Subhanahu Wa Taala Sallalahu alaihi wasallam Statistical Package For Social Sciences Tidak Setuju Universiti Teknologi Malaysia

20 xvii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Set Soal Selidik 109 B Surat Kebenaran Mendapatkan Rujukan 117 dari PSZ C Surat Akuan dari Fakulti Pendidikan 118

21 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah S.W.T di muka bumi ini dengan sebaik-baik kejadian. Mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah S.W.T berbanding makhluk-makhluk yang lain. Allah S.W.T telah menciptakan manusia di muka bumi ini kepada dua jenis iaitu lelaki dan perempuan. Fungsi dan perwatakan kedua-duanya adalah berbeza mengikut jantina masing-masing. Perbezaan mereka dapat dilihat menerusi cara berpakaian, percakapan dan tingkah laku. Namun, masalah yang timbul ialah wujudnya satu golongan yang terletak di antara keduanya. Mereka ini mempunyai rupa bentuk jantina lelaki tetapi berasa diri mereka bukan sebagai lelaki sebenar, mereka inilah dikenali sebagai lelaki lembut. Golongan lelaki lembut ini juga boleh diklasifikasikan kepada beberapa kelompok lain yang dikenali sebagai khunsa dan mak nyah. Fenomena lelaki lembut di kalangan masyarakat masa kini kian mendapat liputan luas malah semakin berkembang dari semasa ke semasa. Sebilangan besar individu yang tergolong dalam kumpulan lelaki lembut mengalami kekeliruan identiti jantina. Naluri dan perasaan kewanitaan dalam jiwa dilampiaskan melalui cara berpakaian, bercakap, bersolek serta berkelakuan seperti wanita.

22 2 Sementara dari sudut keagamaan, Islam telah menggariskan panduan hidup dan batasan-batasan tertentu kepada umatnya untuk diikuti. Sensitiviti agama tidak boleh diketepikan kerana fitrah kejadian manusia sudah ditentukan oleh Allah bahawa jantina seseorang manusia itu telah ditetapkan oleh-nya. Justeru itu, pertukaran perwatakan telah menafikan kekuasaan Allah S.W.T sebagai pencipta makhluk di muka bumi ini. Atas dasar inilah maka mengubah jantina sebagai suatu ketetapan-nya adalah salah di sisi agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w dalam hadisnya yang berbunyi: س و ن ر ل ع ن ع با س قا ل : ن ا ب ع ل ا الله ص لى ا الله ع ل ي ه و جا ل ن ال ر ن م ش ب ه ي س ل م ا لم ت ن ال ن ش ب ها ت م سا ء وا ل م ت ب ال ن جا ل سا ء بال ر Maksudnya : Dari Ibnu Abbas r.a katanya : Rasulullah S.a.w mengutuk lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki (Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim) Tidak dapat dinafikan bahawa gejala lelaki lembut ini telah menjadi perkara biasa dalam kehidupan di dunia Barat yang kini ia menular ke Asia. Malaysia merupakan salah sebuah negara Asia yang turut dilanda masalah budaya lelaki lembut. Berdasarkan kepada penulisan Norul Huda Abdul Halim di dalam tesisnya (2003 : 4), beliau menyatakan bahawa di Barat golongan ini sudah mempunyai kedudukan, taraf dan kebebasan serta hak yang sama rata seperti orang lain. Contohnya kaum mak nyah di Barat mempunyai kebebasan untuk berpakaian seperti wanita, hak untuk menukar jantina malah ada yang memperolehi hak untuk berkahwin dengan pasangan mereka. Di Thailand pula pertandingan ratu mak nyah turut diadakan sebagai satu lambang pengiktirafan kepada kewujudan golongan lelaki lembut ini.

23 3 Manakala di Malaysia, fenomena lelaki lembut kian berkembang di kalangan masyarakat. Golongan ini boleh ditemui dan dilihat di banyak tempat. Antaranya ialah di pusat membeli belah, butik kecantikan serta di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Malahan golongan ini juga terdiri daripada mereka yang profesional atau separa profesional dalam beberapa bidang kerjaya yang agak baik seperti dalam bidang rekaan fesyen, dandanan dan persolekan, runding imej dan bidang masakan. Kewujudan pelajar lelaki bersifat keperempuanan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bukan perkara luar biasa yang baru berlaku, tetapi ia dilihat sebagai gejala yang semakin meningkat sehingga menimbulkan kebimbangan dan menjadi perbincangan hangat dikalangan warga kampus maupun masyarakat awam. Menurut Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, Dr. Siti Zaharah Sulaiman (Utusan Malaysia : 12 Julai 2003) di mana beliau menyatakan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) seharusnya mengambil perhatian serius terhadap peningkatan jumlah pelajar lelaki lembut di kampus. Ini kerana kewujudan mereka boleh menimbulkan masalah sosial yang mungkin akan menjadi ikutan kepada para pelajar lain. Jika dilihat dari sudut kemanusiaan, kewujudan lelaki lembut ini mengundang pelbagai spekulasi, persepsi dan penerimaan di kalangan masyarakat. Namun begitu, golongan ini tidak harus diabaikan malah perkembangannya perlu diawasi dengan segera. Tugas ini menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota masyarakat dalam menangani gejala tersebut.

24 4 1.2 Latarbelakang Masalah Dalam era globalisasi yang mencapai tahap kemajuan dan kemodenan yang semakin meningkat, Malaysia turut melangkah seiring untuk mencapai sebuah negara moden yang disegani dunia. Namun begitu, dalam menjalani arus kemodenan ini kita dihujani dengan pelbagai masalah sosial di kalangan masyarakat. Pada masa kini kita dikejutkan dengan satu budaya yang kian menular di kalangan remaja yang dikenali sebagai budaya Lelaki lembut. Isu lelaki lembut bukanlah satu perkara baru. Selain dari masalah status dan identiti, kelompok lelaki lembut ini juga menganggap diri mereka menjadi mangsa diskriminasi berikutan mereka tergolong dalam kumpulan minoriti. Bagaimanapun, secara realitinya golongan tersebut semakin meningkat jumlahnya di Malaysia. Budaya lelaki lembut ini bukan sahaja menjadi ikutan golongan bawahan malah ia turut menjadi amalan kepada golongan profesional dan berpendidikan tinggi. Apa yang dibimbangi ialah fenomena ini turut melanda warga kampus apabila golongan lelaki lembut ini diterima masuk ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT), masalah lelaki lembut ini bukanlah perkara baru di kalangan pelajar. Ia dikatakan telah lama wujud dan semakin ketara sejak kebelakangan ini. Malah pada masa kini kita mulai terdengar suara-suara lantang yang memperjuangkan hak kesamarataan golongan ini di sisi masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Rajmah Hasan Shirat dalam nukilannya (Utusan Malaysia : 12 Julai 2003). Senario ini semakin hangat apabila sebahagian kecil golongan lelaki lembut di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) menyuarakan hasrat mereka supaya lelaki lembut ini diberi kebebasan dalam menentukan hala tuju kod etika berpakaian dan juga penggunaan nama mengikut pilihan sendiri. Malah mereka juga turut menuntut supaya kemudahan asas seperti tandas dan asrama di bina khusus untuk golongan tersebut.

25 5 Perkara ini dinyatakan dengan jelas oleh Mohamed Salleh Mohamed Yasin seperti yang dinukilkan oleh Syuhada Choo Abdullah (Berita Harian : 22 Julai 2003) Merenung sejenak kepada mahasiswa lembut yang menghuni kampus Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor seperti yang dinukilkan oleh Norul Huda Abdul Halim dalam penulisan tesisnya (2001 : 6), terdapat sebilangan pelajar lelaki lembut yang berpakaian kemeja T ketat mengikut potongan badan, berseluar slack dari kain jenis lembut dengan potongan wanita, berkasut sarung ala wanita serta berambut potongan baby doll. Di samping itu mereka juga akan meletakkan bedak asas di muka, membentuk kening supaya lebih cantik melalui kaedah trim dan mengukir bibir agar kelihatan menawan dengan secalit gincu. Seterusnya perilaku serta aksi-aksi yang dipamerkan sepanjang perbualan dan pergerakan juga cukup lembut sehinggakan membuat pelajar yang berselisih akan menoleh seketika kepada mereka dan memberikan pelbagai reaksi yang berbeza. Golongan lelaki lembut ini gemar bergerak secara berkumpulan yang mempunyai perwatakan lembut dan mempunyai persamaan serta penampilan yang hampir sama antara mereka. Namun begitu, golongan ini agak sukar untuk didekati sama ada di dalam maupun di luar kelas. Kebanyakan mereka hanya berminat untuk menjalinkan persahabatan dengan individu yang memenuhi citarasa mereka sahaja. Selain itu, golongan lelaki lembut juga tidak berminat membongkarkan identiti diri, aktiviti serta kehidupan mereka kepada orang lain. Mereka lebih suka menjalani kehidupan seharian dengan bebas dan tidak diganggu oleh orang lain. Rentetan dari situasi yang telah dinyatakan di atas, penyelidik berminat untuk menjalankan kajian bagi mendapatkan maklumbalas daripada mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tentang persepsi mereka terhadap personaliti lelaki lembut, tahap penerimaan masyarakat kampus dan langkah-langkah untuk mengatasi golongan tersebut.

26 6 1.3 Pernyataan Masalah Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang telah dinyatakan, jelaslah bahawa isu golongan lelaki lembut ini kian hebat diperkatakan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) termasuk di Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. Kewujudan dan perkembangan golongan lelaki lembut di Universiti Teknologi Malaysia Skudai bukanlah perkara baru, malah jumlah keahlian mereka kian bertambah tahun demi tahun. Golongan lelaki lembut di kalangan mahasiswa ini mengikuti pelbagai kursus dalam bidang pengajian di UTM dan kewujudan mereka ini memberikan pelbagai reaksi dari lapisan masyarakat kampus yang terdiri daripada mahasiswa, pensyarah serta pihak pentadbiran universiti. Lantaran itu penyelidik ingin membuat kajian untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap personaliti lelaki lembut dan tahap penerimaan masyarakat kampus terhadap golongan tersebut. Di samping itu penyelidik juga ingin mengetahui apakah persepsi mahasiswa terhadap langkah-langkah untuk mengatasi gejala lelaki lembut di UTM. 1.4 Objektif Kajian Dalam menghasilkan kajian ini terdapat beberapa objektif telah digariskan oleh penyelidik, antaranya ialah: 1) Meninjau persepsi mahasiswa tahun akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor terhadap personaliti lelaki lembut di UTM.

27 7 2) Mengenalpasti persepsi mahasiswa tahun akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor tentang tahap penerimaan masyarakat kampus terhadap lelaki lembut di UTM. 3) Mengkaji persepsi mahasiswa tahun akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor mengenai langkah-langkah untuk mengatasi gejala lelaki lembut di UTM. 1.5 Persoalan Kajian Bagi menjalankan kajian ini, penyelidik menumpukan kepada beberapa persoalan kajian yang perlu dijawab. Persoalan tersebut ialah: 1) Apakah persepsi mahasiswa tahun akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor terhadap personaliti lelaki lembut di UTM. 2) Bagaimana persepsi mahasiswa tahun akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor tentang tahap penerimaan masyarakat kampus terhadap lelaki lembut di UTM. 3) Apakah persepsi mahasiswa tahun akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor mengenai langkah-langkah untuk mengatasi gejala lelaki lembut di UTM.

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN Universiti Teknologi Malaysia 2013 ii AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI

POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI i POLA NAFS DAN HUBUNGANNYA DENGAN SALAH LAKU REMAJA DI SEBUAH SEKOLAHMENENGAH NEGERI MELAKA MOHAMED AZRI BIN MOHAMED ZABIDI Laporan Projek Ini di Kemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD AMALAN KEPIMPINAN ISLAM PENGETUA DAN PERKAITANNYA TERHADAP ATRIBUT KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL AHMAD MARZUKI MOHAMAD Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA (ULT 2132) NOOR AINI BINTI RAMLI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR BUKAN ISLAM UTM TERHADAP MATAPELAJARAN

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR

AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM KALANGAN GURU BESAR DAERAH KULAIJAYA, JOHOR SHAHMILA BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AMALAN KEPIMPINAN ISLAM MENURUT MODEL AL-GHAZALI DALAM

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU PELATIH SAINS DAN MATEMATIK DI UTM SKUDAI SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TITLE PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TAHUN TIGA DAN EMPAT SPI, UTM TERHADAP INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM NURULFITRI BINTI ASMAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG

More information

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM NORSAFAR BTE MD. KAMARZAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR LELAKI SPI TERHADAP TABARRUJ DALAM KALANGAN SISWI UTM

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN i UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN ii Abstrak Kajian disertasi tentang al-quran mempunyai daya tarikan yang hebat sehingga telah mendorong ramai pengkaji lebih-lebih lagi dalam bidang Nahu.

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR

PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH ZON PENGERANG, JOHOR NOR AZLAN BIN HJ SALAI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) PROGRAM j-qaf DI

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI FBMK 2012 11 PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI MASTER SASTERA

More information

BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR BUDAYA TEKNO-DA I DALAM KALANGAN MAHASISWA : SATU KAJIAN DI FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MUHAMMAD FAIS BIN YAHYA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 1 I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA

More information

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ TUN GHAFAR BABA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MOHD NAZMIZI BIN MAT NAWI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIIVERSSIITII

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAIZAH BINTI ABD RAZAK Laporan Projek ini dikemukakan sebagai

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI SITI MIZATI BINTI MOHD BASAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU.

M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. M I M M M M M TERHADAP SARIS PANDUAN LAMAN WEB P & P M S S M BAG? PEHSYARAH - PENSYARAH DI JABATAN KEJURUTERAAN EUKTRIK. POLITEKNIK JOHOR BAHRU. PHRPUSTAKAAN KUi T THO 3 OOOO 0 0 0 7 7 6 1 3 2 KOLEJ UNIVERSITI

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEBAGAI MEDIUM DAKWAH NURUL ASMAD BINTI AHMAD AZUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU HUBUNGAN MODUL (KPPI) DENGAN PENINGKATAN ILMU RUMAH TANGGA DALAM KALANGAN BAKAL PENGANTIN: KAJIAN DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU NASIRAH BINTI MANSOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF

SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF SKRIPSI DEIXIS USED IN ENGLISH TRANSLATION OF SURAH YUSUF by IRA MARANTIKA NIM 201332065 ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY MURIA KUDUS UNIVERSITY 2018 i ii DEIXIS USED

More information

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR 4 SPI TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DALAM KALANGAN PELAJAR SITI ZAHARAH BINTI HUSSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI

PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI PERSEPSI BANDUAN TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH DI PENJARA MOHD AFEZAN BIN MD GHANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS ABBAS NASERI TAHERI FBMK 2013 1 EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan

Abstrak. Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan Abstrak Kajian ini adalah satu penyelidikan yang dijalankan untuk mengenalpasti penggunaan hadith yang berkaitan dengan Takaful daripada aspek takhrij dan analisis hukum. Dalam kajian ini, terdapat 31

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO 00078510 9 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : PENGGUNAAN LAMAN WEB DI DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK PELANCONGAN

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT TENGKU NORAINI BINTI TENGKU HASSAN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UNIVERSITI

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR

PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR PERSEPSI MAHASISWI TERHADAP AMALAN BERUMAHTANGGA SEMASA BELAJAR. SATU KAJIAN TERHADAP MAHASISWI TAHUN AKHIR JABATAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SITI RODIAH

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN

KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN KHULUK DALAM ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002: KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU, KELANTAN NUR FADHILAH BINTI CHE MOOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA: SATU KAJIAN DI DARUL UKHUWAH, JOHOR BAHRU CHE KU SHALIHAH BT CHE KU ABDUL SATAR

HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA: SATU KAJIAN DI DARUL UKHUWAH, JOHOR BAHRU CHE KU SHALIHAH BT CHE KU ABDUL SATAR HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA: SATU KAJIAN DI DARUL UKHUWAH, JOHOR BAHRU CHE KU SHALIHAH BT CHE KU ABDUL SATAR Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

ABSTRAK. menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kajian ini

ABSTRAK. menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kajian ini ABSTRAK Perkembangan Islam di Brunei Darussalam dari dulu lagi semakin aktif apatah lagi di abad ke 20 ini banyak usaha dan strategi dakwah yang diusahakan demi menghidupkan syiar Islam di Brunei Darussalam.

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Judul :TAHAP PENGAMALAN TATACARA KEHIDUPAN BERADAB DALAM ISLAM DI KALANGAN MAHASISWA ISLAM TAHUN EMPAT, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI. SESI PENGAJIAN

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN BERAGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA MAZIDAH MOHD DAGANG FPP 2013 9 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI KEFAHAMAN

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

UNIYERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BINTI MOED YUSOT'T'

UNIYERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BINTI MOED YUSOT'T' ----l PSZ l9: 16eind. U97) UNIYERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIST JT}DUI,: KONSEP TAKWA palam AJr-OURAN DAI{ AprJIfASrN,yA pi $ALANq4!N MATTAFISW"A rrnrve-rprrr TEKNOLOGT MALAYSIA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD

MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD MUZIUM : PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH KELAHIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD Muhammad Naim Bin Abdul Aziz Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian ( Pengurusan Seni ) 2015 PENGURUSAN KOLEKSI PAMERAN DI RUMAH

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19 : 16 ( Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: REKACIPTA PERISIAN PANDUAN PEMULIHAN KECEDERAAN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMEN (ACL). SESI PENGAJIAN: 2005/2006

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI WAKAF MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DI KUALA LUMPUR

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI WAKAF MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DI KUALA LUMPUR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI WAKAF MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DI KUALA LUMPUR NURUL AZRA BINTI AB. MALIK FEM 2013 8 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI

More information