Mbajtja e Fëmijëve sigurt Si ti implementojm ë standardet

Size: px
Start display at page:

Download "Mbajtja e Fëmijëve sigurt Si ti implementojm ë standardet"

Transcription

1 Koalicioni Mbajtja e fëmijëve të Sigurt Agjencitë Anëtare Partneritieti për Street Children ( Fëmijët e rrugës) Partneritieti për Street Children ( Fëmijët e rrugës) përbëhet nga 37 organizata të Mbretërisë së Bashkuar në bazë të përkushtuar për mirëqenien dhe drejtat e fëmijëve të rrugës që jetojnë dhe punojnë aty, dhe fëmijët në rrezik për të marrë jetën e rrugës. Mbajtja e Fëmijëve sigurt Si ti implementojm ë standardet Doracaku 2 EveryChild EveryChild punon në tërë botën për t i dhënë një të ardhme të sigurt fëmijëve të pambrojtur, që janë në rrezik, ose të ndarë nga familja tyre apo komuniteti. NSPCC Qëllimi i NSPCC së është që ti jap fund mizorisë ndaj fëmijëve. Vizioni i tyre është. një shoqëri ku fëmijët janë të dashur, vlerësuar dhe të aftë për ta pëmbushur potencialin e tyre Oxfam Oxfam punon me të tjerët që ta mposhtë varfërinë dhe vuajtjet People In Aid (Njerëzit në Ndihmë) People In Aid ndihmon organizatat qëllimi i të cilave është lehtësimi i varfërisë dhe vuajtjeve, për të rritur ndikimin e tyre nëpërmjet menaxhmentit më të mirë në njerëz dhe mbështetje. Plan Plan është një nga organizatat më të mëdha të fëmijës në qendër të zhvillimit të komunitetit në botë. Ata punojnë në 62 vende të botës në projekte dhe inicijativa që adresojnë shkaqet e varfërisë dhe pasojat e tij në jetën e fëmijëve. Save the Children Save the Children lufton për fëmijët në Mbretërinë e Bashkuar dhe rreth botës që vuajnë nga varfëria, sëmundjet, padrejtësia dhe dhuna. Ata punojnë me ta për për të gjetur përgjigje të përjetshme për problemet me të cilat përballën. Tearfund Tearfund është një organizatë ungjillore Krishtere asistuese dhe shoqatë bamirëse që punon në më shumë se 70 vende në të gjithë botën. Federata Ndërkombëtare Terre des hommes Themeluar në vitin 1960, Fondacioni Terre des hommes është OJQ ja Zvicrane udhheqëse në fushën e ndihmës dhe mbrojtjen e fëmijës, e pranishme në më shumë se 30 vende të botës. World Vision World Vision është një nga agjencitë udhëheqëse botërore ne fushen e asistencës dhe zhvillimit. Ajo është një organizatë e krishterë dhe aktualisht punon në gati 100 vende, duke ndihmuar mbi 100 miljon njerëz në luftën e tyre kundër varfërisë, urisë dhe padrejtësisë, pa marrë parasyesh besimet e tyre fetare. Kontribuesi kryesorë financiarë: Fondacioni Oak Fondacioni Oak kryen veprimet e saj për të adresuar çështjet shqetësuese globalo-sociale dhe mjedisore, veçanërisht ato që kanë një ndikim të madhë në jetërat e pafavorizuara Further Kopjet t ëcopies mëtejshme of this t brochure ë kësaj broshure can be downloaded mund t ë shkarkohen from nga Keeping Chlidren Safe (ti mbajm ë fëmijët t ë sigurt ë) websajti; Kopjet Hard copies e printuara are available jan ë n ëfrom dispozicion nga Shpenzimet postare mund t ë kërkohen për kopjet ose dërgimet e shumëta Ndërkombëtare. Drejtat Autoriale Save the Children UK 2006 ISBN Mamanazar Ashrbaev / EveryChild Prodhuar nga Koalicioni Mbajtja e fëmijëve të Sigurt

2 Përmbajtja Për çka shërben doracaku Mbajtja e fëmijëve sigurt? Struktura Terminologjia Synimet Pasqyrë e standardeve Si të përdorim këtë udhëzues Faza e parë: Njohja e organizatës suaj - Aktiviteti 1.1: Fëmijët dhe organizata juaj - Aktiviteti 1.2: Praktika e mirë me fëmijët - Aktiviteti 1.3: Mjeti i vetë-auditimit - Aktiviteti 1.4: Vlerësimi dhe menaxhimi i rrezikut - Aktiviteti 1.5: Analizat e pjesëmarrësve Përmbledhje Faza e dytë: Plotësimi i standardeve Standardi 1: Një politikë e shkruar në mbajtjen e sigurt të fëmijëve Standardi 2: Vënja e politikës në praktikë Vënja së bashku e politikës dhe procedurave - një udhëzim hap-pas- hapi Hapi 1: Kend duhet t'a konsultoni? - Aktiviteti 2.1: Me kë duhet të bisedoni rreth një politike për mbrojtjen e fëmijëve Hapi 2: Detyra / grupi punues - Aktiviteti 2.2: Dizajnimi i një deklarate politike Hapi 3: Draftin e parë - një deklaratë politike - Aktiviteti 2.3: Shkrimi i deklaratën tuaj politike Hapi 4: Procedurat - Aktiviteti 2.4: Duke iu përgjigjur një shqetësimi për mbrojtjen e fëmijëve Hapi 5: Anëtari i caktuar i personelit për mbrojtjen e fëmijëve Hapi 6: Konsultim më i gjerë Standardi 3: Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve Rreziku dhe cenueshmëria Masat përkatëse parandaluese, - çfarë mund të bëjmë për të parandaluar dëmtimin e fëmijëve? Hapi 1: Rekrutimi dhe përzgjedhja e personelit - Aktiviteti 3.1: Hulumtimi i Rekrutimit dhe listës së plotë Hapi 2: Parandalimin e dëmtimit të fëmijëve dhe teknologjia informative - Udhëzime për regjistrimin e imazheve (fotografike dhe të tjera) - Udhëzime për imazhet botuese Hapi 3: Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve dhe aktivitetet e sigurta - Udhëzime për stafin përgjegjës për ngjarjet / aktivitetet që përfshijnë fëmijët në një kontekst të zhvillimit - Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve në programet ose projektet - Projektimi i programit - Aktiviteti 3.2: Vlerësimi i situatës aktuale - Aktiviteti 3.3: Praktikë e mirë e zbatimit - Aktiviteti 3.4: Monitorimi dhe vlerësimi Mbajtja e F ëmijëve sigurt P ërmbajtja 1

3 Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve në sponsorizimin e fëmijës Parandalimi i dëmtimit - mbajtja e fëmijëve të sigurt në raste urgjente - Aktiviteti 3.5: Puna me fëmijët në situata të krizave - Aktiviteti 3.6: Urgjencat të qenurit i përgatitur - Aktiviteti 3.7: Planifikimi i veprimit Përmbledhje: Parandalimi dhe praktika e mirë Standardi 11: Puna me partnerët për të përmbushur standardet Çfarë mendojm ne duke punuar me partnerët? - Aktiviteti 11.1: Puna me organizatat partnere - Aktiviteti 11.2: Promovimi i mbrojtjes së fëmijëve me partnerët - Aktiviteti 11.3: Zhvillimi i standardeve minimale për partnerët Standardi 4: Udhëzimet e shkruara mbi sjelljen ndaj fëmijëve Zhvillimi i kodeve të sjelljes - Aktiviteti 4.1: Zhvillimi i një kodi të sjelljes Standardi 5: Përmbushja e standardeve në vende të ndryshme Përshtatja në kontekstin e vendit dhe lokal - Aktiviteti 5.1: Praktikat lokale që mund të shkaktojnë dëm fëmijëve - Aktiviteti 5.2: Identifikimi i burimeve lokale Zhvillimi i procedurave lokale - Procedura e raportimit në mbrojtjen e fëmijëve (mostër bosh) - Aktiviteti 5.3: Abuzimi i fëmijëve ose tradita kulturore dhe praktike? - Aktiviteti 5.4: Besimet kulturore dhe mbrojtja e fëmijëve Njohjet Burimet në faqet e internetit Referencat Numrat e regjistruar të shoqatave bamirëse Shtojcat dhe informacion shtesë mund të gjenden në CD ROM (Doracaku 5) Standardi 6: Të drejtat e barabarta të të gjithë fëmijëve në mbrojtje Nevoja të ndryshme, të drejta të barabarta Vënja në veprim e strategjis tuaj për të mbrojtur-të gjithë-fëmijët Monitorimi dhe vlerësimi - Aktiviteti 6.1: Sigurimi i të drejtave të të gjithë fëmijëve për mbrojtje nga abuzimi Standardi 7: Komunikimi i porosis 'mbani fëmijët e sigurt' Sigurimi i komunikimit efektiv - sistemet dhe procedurat - Aktiviteti 7.1: Cilat metoda të komunikimit ekzistojnë tashmë? Zhvillimi i një qasje partneriteti për komunikim Partneriteti me fëmijët dhe të rinjtë Metodat e komunikimit Standardi 8: Arsimimi dhe trajnimi për të mbajtur fëmijët e sigurt Pse arsimimi dhe trajnimi është thelbësor Cikli i planifikimit të trajnimit - Aktiviteti 8.1: Identifikimi i nevojave për trajnim Standardi 9: Qasja për këshilla dhe përkrahje Sigurimi që fëmijët të kenë qasje në informata dhe përkrahje Standardi 10: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve Duke qenë të përgatitur - zbatimin e politikës - Aktiviteti 10.1: Zhvillimi i një strategjie të zbatimit - Aktiviteti 10.2: Zbatimi - si ta bëni atë të ndodhë - Aktiviteti 10.3: Si do të dini ju nëse është duke funksionuar? Mbajtja e F ëmijëve sigurt P ërmbajtja Mbajtja e F ëmijëve sigurt P ërmbajtja 3

4 dobishme kur ju i zbatoni standardet në organizatën tuaj. CD-ja gjithashtu ka disa shembuj të programeve të trajnimit dhe seminare trajnimi shtesë për ju të përmirësoni dhe përshtateteni. Çelësi Doracaku 5 Chloe Hall / EveryChild Në vitin 2003, një konsorcium i organizatës ndërkombëtare jo qeveritare (OJQ) në partneritet me NSPCC (Shoqëria Kombëtare për Parandalimin e mizoris për Fëmijët) filloi Përcaktimi i Standardit - një qasje të përbashkët për mbrotjen e fëmijëve. Ky dokument dha për herë të parë, të dhënat e standardeve themelore që organizatat ndërkombëtare ose në zhvillim që punojnë me fëmijët duhet t'i përmbushin, për t'i mbajtur ata të sigurt nga abuzimi. Qarkulluar gjerësisht, synonte të inkurajojë një qasje më strategjike për mbrojtjen e fëmijëve në mënyrë që të gjitha OJQ-të në të gjitha vendet punonin për të njëjtat standarde. Ky dokument tashmë është korrigjuar dhe riemëruar si Mbajtja e fëmijëve të sigurt: Standardet për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe formon një pjesë të Mbajtja e fëmijëve të sigurt: një doracak për Mbrojtjen e Fëmijëve. Për kë është Pakoja e Doracakut Mbajtja e fëmijëve sigurt? Kjo është një pako e plotë për të gjitha agjencitë, të mëdha dhe të vogla, që punojnë në nivel kombëtar ose ndërkombëtar me fëmijët dhe përfshijnë, OJQ-të ndërkombëtare, me ose pa një fokus të veçantë për fëmijët, organizatat ndërkombëtare, partnerët e OJQ-së së OJQ-ve ndërkombëtare dhe partnerët e organizatave ndërkombëtare, OJQN tjera (kombëtare dhe lokale), partnerët qeveritar dhe ndonjë nga agjencitë tjera që kërkojnë masat për mbrojtjen e fëmijëve të jenë në vend. Fjala Agjenci apo organizatë përdoret në këmbyeshmëri në tërë dokumentin. Struktura Mbajtja e fëmijëve të sigurt: Një pako doracak për Mbrojtjen e Fëmijëve është një paketë e plotë për njerëzit që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve nëpër botë. Ky doracak synon të mbështes agjencitë në nivele ndërkombëtare, kombëtar dhe lokale për t'i vënë këto standarde në praktikë. Pako Doracaku ka pesë komponente: Doracak 1 - Mbajtja e fëmijëve të sigurt: Standardet për Mbrojtjen e Fëmijëve, një libër që shpjegon se çfarë duhet të jenë standardet bazë për të gjitha organizatat që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve nëpër botë Doracaku 1 Doracak 2 - Mbajtja e fëmijëve të sigurt: Si të zbatohen standardet, një pako burimi që ofron udhëzime dhe aktivitete për t'ju ndihmuar ju dhe organizatën tuaj për të përmbushur ato standarde Doracaku 2 Jon Warren / World Vision Doracaku 1 Doracaku 2 Doracaku3 Terminologji Synimet Pasqyrja e standardeve Standardi 1 Standardi 2 Standardi 3 Standardi 4 Standardi 5 Një politikë e shkruar mbi mbajtjen e fëmijëve të sigurt Vendosja e politikës në praktikë Udhëzimet me shkrim mbi sjelljen ndaj fëmijëve Standardi 6 Të drejtat të barabarta për të gjithë fëmijët në mbrojtje Standardi 7 Standardi 8 Standardi 9 Standardet për Mbrojtjen e Fëmijëve Si ti Zbatojmë Standardet Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmiut Parandalimi i dëmtimit të fëmiut P ërmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme Komunikimi i mesazhit 'mbajtja e fëmijëve sigurt' Edukimi dhe trajnimi për mbajtjen e fëmijëve të sigurt Qasja për këshilla dhe mbështetje Doracaku4 Doracaku 5 DVD CD-Rom Mbajtja e fëmijëve të sigurt (MFS): Doracaku për mbrojtjen e fëmijëve përfshin një Fjalor - Shpjegon kuptimin e disa fjalëve dhe termeve që ne përdorim. Fjalori gjendet në CD-ROM (Doracaku 5). Doracaku 5 Pako që tani jeni duke e lexuar është Doracaku 2 - Mbajtja e fëmijëve të sigurt: Si të zbatohen standardet, për të cilat ne do të referohemi në Si të udhëzoni. Ky Si të Udhëzoni shton detaje për kriteret në bazë në standarde, duke dhënë informacion hap-pas-hapi rreth asaj se si të përmbushen standardet e MFS-së. Nëse ndërtoni këto standarde në planet dhe politikat e agjencisë suaj, do t'ju ndihmojë ta bëni organizatën tuaj të sigurt për fëmijët dhe personelin. Udhëzuesi përshkruan standardet e Mbajtjjes së fëmijëve të sigurt, që kontribuojnë të keni një 'organizatë të sigurt për fëmijët' - një organizatë që është e sigurt për fëmijët ta përdorin dhe të mbështeten nga organizata. Edhe nëse aktiviteti kryesor i agjencis tuaj nuk është i përqendruar rreth fëmijëve, fëmijët janë pjesë e komunitetit dhe organizatat ende kanë nevojë për të ndërtuar mbi elementet /standardet bazë për të siguruar se ata nuk janë fajtor ose të vetëkënaqur në detyrën e tyre për kujdesin ndaj fëmijëve. Ju mund të gjeni më shumë informacion mbi standardet në Mbajtja e fëmijëve të sigurt: Standardet për mbrojtje të fëmijëve (Doracaku 1). Doracaku 1 Doracak 3 - Mbajtja e fëmijëve të sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmijëve, një pako e ushtrimeve fleksibile trajnuese dhe materiale për t'ju ndihmuar ju dhe stafin trajnues të organizatës suaj për të përmbushur standardet Doracaku 3 Doracak 4 - Një DVD - për të mbështetur dhe ndihmuar me trajnim Doracaku 4 Doracak 5 - Një CD - për të mbështetur dhe ndihmuar me trajnim dhe zbatimin e standardeve. CD-ja përmban të gjitha materialet e trajnimit, shënimet e trajnerit, ushtrimet, veprimtaritë, format mostër dhe shabllonet që do të jenë vërtetë të Standardi 10 Zbatimi dhe monitorimi i standardeve Standardi 11 Puna me partneritetin në përmbushj ën e standardeve Ky udhëzues ofron materiale dhe aktivitete për të ndihmuar agjencitë në zbatimin standardeve. Kjo përfshin: shënimet udhëzuese shabllonet 4 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Mbajtja e F ëmijëve sigurt 5

5 deklaratat mostër të politikës kodet e praktikës aktivitetet e ekipit. Si ta përdorni këtë udhëzues Si të Udhëzosh është hartuar si një zgjedh dhe përziej,- ju zgjidhni cilat standarde dhe aktivitete për t'u përdorur, në varësi të: asaj se me kë jeni duke punuar- anëtarë të ndryshëm të stafit, vullnetarë dhe kështu me radhë agjencisë ose organizatës/ve që ju ose ata punojnë për asaj sa janë tashmë duke i zbatuar agjencitë ose organizata/t politikat, procedurat dhe standardet për të mbajtur fëmijët e sigurt. Ky udhëzues është i ndarë në dy faza; çdo fazë përmban disa ushtrime dhe aktivitete. Kjo mund të bëhet nga ju vetë apo me kolegët tuaj. Ato do t'ju ndihmojnë të mendoni se si mund të zbatohen standardet të caktuara në kontekstin e juaj ose një organizate partnere, dhe do t'ju udhëheq përmes veprimeve që do t'ju ndihmojë të prodhoni materialin që ju nevojitet. Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës ju ndihmon të mendoni se si funksionon tashmë organizata, çfarë është mirë, çfarë nuk është mirë, çfarë ju mund të ndryshoni ose të përmirsoni. Në fazën e parë, ju do të ndërtoni një pasqyrim të organizatës në mënyrë që ju të jeni në gjendje për të parë se çfarë duhet të bëhet për ta bërë më mirë. Faza e dytë: Përmbushja e standardeve shikon në secilin prej standardeve, një nga një. Për çdo standard, ju do të gjeni shënime dhe aktivitete udhëzuese; pika diskutimi, ide dhe shembuj që do të ndihmojnë organizatën që të zbatoj atë standard të veçantë. Nuk mund të pritet nga asnjë organizatë që të zbatojë të gjitha standardet përnjëherë. Është e rëndësishme që t'i përdorni ato për të hartuar një plan veprimi me prioritetet dhe afatet kohore që janë reale për ju ose një organizatë partnere në kontekstin në të cilin ju punoni. Standardet ekzistojn për t'ju ndihmuar që të zgjidhni çfarë është niveli minimal që ju duhet të punoni në atë drejtim. Ju duhet të zgjidhni cilat standarde janë prioritet për projektin tuaj ose agjencinë. Nëse, për shembull, ju tashmë keni një politikë dhe procedurë për mbrojtjen e fëmijëve por ju vërtetë nuk i jeni drejtuar mënyrës si të parandaloni abuzimin, ju mund të dëshironi të filloni në Standardin 3 dhe 4. Por ne ju rekomandojmë të filloni me Fazën e parë, e cila do t'ju ndihmojë në identifikimin e boshllëqeve, rreziqeve dhe përparësive. Shënim: Nëse agjencia juaj (ose një organizatë partnere që e financoni) më parë nuk ka shikuar në konceptin e Mbajtjes së fëmijëve të sigurt, atëherë është me rëndësi që të bëni disa ushtrime themelore të rritjes së ndërgjegjësimit për mbrojtjen e fëmijëve nga Mbajtja e fëmijëve të sigurt: Trajnim për Mbrojtjen e Fëmijëve (Doracaku 3). Modulet 1-4 japin një mostër të ushtrimeve që mund të ndërtohet gjatë ditëve të trajnimit apo ushtrimeve ekipore.dvd-ja (Doracaku 4) dhe CD ROM (Doracaku 5) shoqëruese gjithashtu do të mbështesin në seanaca udhëzimi /trajnimi. Kjo do t'ju ndihmojnë për të siguruar se kushdo që ka kontakt me fëmijët, në punën e tyre ka një kuptim themelor rreth asaj se çka është Doracaku 4 abuzimi i fëmijëve, si ta njohim atë dhe si të përgjigjemi kur lindin shqetësime. Doracaku 5 Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj Kjo pjesë e parë e paketë aktivitetit të burimeve- Faza e parë- do t'ju ndihmojë të mendoni dhe identifikoni se si dhe çfarë organizata juaj (apo organizata juaj partnere) aktualisht bënë për të mbajtur fëmijët e sigurt. Faza e parë do të tregoj: çfarë jeni duke bërë drejtë- praktikë e mirë çfarë nuk jeni duke e bërë drejtë, apo nuk janë duke bërë, praktikë e dobët, boshllëqet e shërbimit dhe rreziqet kush është prekur, kush ka një interes që ju ta rreguloni atë- palët e interesuara kryesore. Për shumë agjenci, fëmijët nuk janë fokusi i tyre kryesor- për shembull, fokusi i tyre kryesor mund të jetë ndihma në ujë, ose shpërndarjen e ushqimit, apo të përfshijë komunitetin e gjerë. Megjithatë, kur këto organizatat analizojn veprimtaritë e tyre, shumica janë të habitura kur mësojn sa kanë ata kontakt me fëmijë. Fëmijët kudo janë të pambrojtur ndaj abuzimit dhe shfrytëzimit nga njerëzit në pozita të pushtetit dhe besimit. Raportet e fundit në Mbretërinë e Bashkuar dhe jashtë vazhdojnë të tregojnë këtë. Kështu që, është thelbësore që të gjitha agjencitë e ndihmave dhe të zhvillimit janë në gjendje për t'u siguruar që ata kanë sisteme të rekrutojnpersonelin në mënyrë të duhur, të adresojn praktikat dhe sjelljet e këqija dhe për t'iu përgjigjur shqetësimeve kur ato lindin. Aktivitetet e mëposhtme janë projektuar për t'ju ndihmuar që të hartoni pozicionin aktual të një organizatë,në lidhje me mbajtjen e fëmijëve të sigurt. Zgjidhni aktivitetet që do t'ju japin pasqyrimin më të mirë. Nëse jeni duke punuar me një organizatë partnere për t'i mbështetur ata në zbatimin e politikave dhe procedurave për mbrojtjen e fëmijëve, ju lutem referojuni udhëzimit shtesë në Standardin 11: Puna me partnerët për të përmbushur standardet (shih faqet 83-86). Para se të përpiqeni, të zbatoni standardet dhe sajimin e politikave dhe procedurave, është thelbësore që çdokush që punon për organizatën pajtohet dhe kupton: se si agjencia përcakton abuzimin e fëmijëve dhe mbrojtjen e fëmijëve detyrën e tyre për të mbajtur të sigurt nga abuzimi fëmijët me të cilët ka kontakt, ose të cilëve ju ofron shërbime. Ky udhëzues do të sigurojë mjete për t'ju ndihmuar të siguroheni se agjencia juaj është e sigurt për fëmijët. Do t'ju mbështesë në marrjen e vendimeve mbi veprimet që ju duhet të merrni për të përmbushur çdo standard. Gavin White / EveryChild 6 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj 7

6 AKTIVITETI 1.1: FËMIJËT DHE ORGANIZATA JUAJ Synimi Tpër të pasqyruar sasin e kontaktit që organizata tuaj ka me fëmijët. Shënimet Mendoni për aktivitetet / shërbimet kryesore që ofron agjensia juaj për fëmijë, ose mënyrat se si organizata juaj vjen në kontakt me fëmijët. Tani imagjinoni një ditë normale dhe identifikoni sa fëmijë organizata (stafi, vullnetarët etj) normalisht takojnë, bisedojn me, apo kanë qasje për shkak të këtyre aktivitete. Mendoni se sa është mosha e fëmijëve, nëse ata janë fëmijë të pashoqëruar, fëmijët që jetojnë në një institucion, në arsim, ose me familjet e tyre etj. Kjo mund t'ju ndihmojë për të nxjerrë (vizatuar) një fëmijë në një copë letre të tabelës shfletuese dhe të keni një seri linjash që dalin. Ju mund të përdorni ngjyra të ndryshme për të treguar nëse kontakti me fëmijët është i rregullt, i rastit ose nga distanca - nëpërmjet postës elektronike, për shembull. A ka organizata ndonjë informacion tjetër relevant në lidhje me fëmijët ose të rinjt me të cilët kanë kontakt? A ka mënyra të tjera që ju mund të keni kontakt me fëmijët, siç janë: me letër, telefon, post elektronike? A jeni i habitur nga shumë ose pak kontakte që keni? Nëpërmjet këtij aktiviteti, ju do të filloni të identifikoni kush, dhe në çfarë mënyra njerëzit në organizatë kanë kontakt apo qasje tek fëmijët. AKTIVITETI 1.2: PRAKTIKA E MIRË ME FËMIJËT Synimi Për të identifikuar gjërat që organizata juaj po bënë mirë në punën e saj me fëmijët. Shënimet Ju nuk duhet të shiqoni vetëm në boshllëqet në organizatën tuaj. Po ashtu shikoni në punë të mira që ju tashmë bëni. Organizatat shpesh kanë një angazhim të madh në mbrojje të fëmijëve me të cilët vijnë në kontakt dhe mbajtjen e tyre të sigurt. Ju mund të bëni shumë gjëra në punën tuaj që nuk janë të formalizuara, nuk shkruhen, por ato ndodhin! Disa sisteme tashmë mund të ekzistojnë jozyrtarisht. 1. Nëse jeni duke punuar me organizatën tuaj, apo me një organizatë partnere, sigurohuni që ta identifikoni praktikën pozitive. Filloni të mendoni për fuqitë e organizatës suaj, në punën e saj me fëmijët. Mendoni: për mënyrën e përkujses dhe vlerës ndaj fëmijëve kontaktin / përfshirjen e komunitetit lokal angazhimin dhe qëndrimin e stafit ndaj fëmijëve mënyrën se si menaxhohet një organizatë politikat ose procedurat ekzistuese trajnimin e stafit si rekrutohen stafi. Rishikoni listën e mësipërme dhe shtoni më shumë nëntituj/ hapësira nëse ju dëshironi. 2. Ose ju vetë, apo me të tjerët, mendoni për anët e forta që organizata juaj, ose një organizatë partnere, sjell në punën e saj me fëmijë nën secilin titull në listën e mësipërme. Pasi të vazhdoni të bëni auditimin dhe vlerësimin e rrezikut në veprimtaritë e mëposhtme, mos harroni të balanconi boshllëqet në praktikën tuaj me gjëra pozitive që një organizatë / aktivitet sjell. Geoff Sayer / Oxfam Mamanazar Ashrbaev / EveryChild 8 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj 9

7 AKTIVITETI 1.3: MJETI I VETË-AUDITIMIT Synimi To measure how far (or near!) your organisation is from meeting the Shënimet Ky mjet për vetë-auditimit është një mënyrë ideale për të matur se sa larg (apo afër!) Organizata juaj është nga takimi i standardeve në mbajtjën e fëmijëve të sigurt, dhe ku keni nevojë të përmirësoheni. Qasja është e bazuar në punën e Xhorxh Varnava nga ish- Forumi Fëmijët dhe Dhuna, NCB (National Children's Bureau- Byroja Nacionale e Fëmijëve). Me leje të autorëve, NSPCC ka përshtatur materiale për ti përdorur si një mjet të auditimit për mbrojtjen e fëmijëve. Mjeti për vetë-auditim gjendet ne CD Rom poashtu. Përdorja e pikave të kontrollit Doracaku 5 Pyetjet në pikat e kontrollit të cekura më poshtë janë të dizajnuara për ti nxjerrë në pah (kriteret) e kërkesave minimale e që të gjitha agjencitë që janë angazhuar për mbrojtjen e fëmijëve duhet të përpiqen që ti përmbushin ato. Megjithatë, varët nga natyra e punës dhe kontekstit që ka organizata juaj në lidhje me fëmijët dhe mjedisin, si dhe kushtet e punës që ju punoni, sepse disa nga pikat e kontrollit mund të duken më të rëndësishme se të tjerat. Ky mjet i vetë- auditimit do të jetë një udhëzues i dobishëm, edhe nëse dëshironi ju mund ti fshini apo shtoni kriteret shtesë për të siguruar rëndësi në aktivitetet tuaja të veçanta (web'i për vetë-auditim lejon kriteret shtesë). Para se të filloni, merrni një kopje të pyetësorit, vendoseni datën në kopje dhe pastaj ndiqni hapat e përshkruar më poshtë. Ju pastaj mund të mbani një shenim në mënyrë që ti shqyrtoni përparinet tuaja në një datë të mëvonshme. Mjeti për vetë-auditimi kërkon që ju të mendoni për gjashtë fusha të ndryshme të organizatës suaj: Mjeti për vetë-auditimi kërkon që ju të mendoni për gjashtë fusha të ndryshme të organizatës suaj: 1. fëmijët dhe organizata 2. politikat dhe procedurat 3. parandalimin i dëmtimit të fëmijëve 4. zbatimi dhe trajnimi 5. informacionet dhe komunikimet 6. monitorimi dhe rishikimi Ekzistojnë gjashtë deklarata / standarde brenda çdo fushe. Lexojeni çdo deklaratë dhe vendosni nëse çdo deklaratë është: A: në vend B: e bërë pjesërisht C: jo në vend Fëmijët dhe organizata A B C 1. Agjencia e ka shumë të qartë lidhjën me përgjegjësinë e saj për mbrojtjen e fëmijëve dhe e bën këtë gjë të njohur për të gjithë ata që vijnë në kontakt me të. 2. Mënyra se si stafi dhe përfaqësuesit tjerë sillen ndaj fëmijëve tregon se ata janë të angazhuar për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi. 3. Ekziston një vetëdije e mirë e Konventës së OKB-së për Drejtat e Fëmijëve (UNCRC) ose instrumentet tjera të drejtave të fëmijëve dhe kjo shikohet si një bazë për mbrojtjën e fëmijëve në organizatë. 4. Menaxherët dhe personeli i lartë siguron që fëmijët janë dëgjuar, konsultuar dhe se drejtat e tyre janë arritur. 5. Agjencia e bën të qartë faktin se të gjithë fëmijët kanë drejtat e barabarta për mbrojtje. 6. Agjencia i menaxhon sjelljet e fëmijëve në mënyr që ato të mos jenë të dhunshëme dhe që nuk i degradojnë ose turpërojnë fëmijët. Politikat dhe procedurat që ndihmojnë A B C 1. Agjencia e ka politikën për mbrojtjen e fëmijës me shkrim apo ka i disa marrvëeshje të qarta për të siguruar që fëmijët janë të mbajtur sigurt nga dëmi. 2. Politikat apo marrëveshjet janë aprovuar dhe miratuar nga organi drejtues përkatës (p.sh., bordi i lartë drejtues, ekzekutivi, komiteti). 3. Politikat ose marrëveshjet duhet të përfillen nga të gjithë. 4. Ka procedura të qarta për mbrojtjen e fëmijëve që jan në vend dhe që sigurojnë udhëzime hap-pas-hapi mbi atë se çfarë veprimi duhet ndërmarrë, nëse ka brenga ose shqetësime në lidhje me sigurinë e një fëmije apo mirëqenie. 5. Duhet caktuar një person në mbrojtjen e fëmijës / ve me një qëllim dhe mënyrë të qartë, si dhe ti përcaktoni pozitat dhe përgjegjësitë e tyre. 6. Procedurat e mbrojtjes së fëmijëve, gjithashtu duhet ti marrin parasysh dhe rrethanat lokale. Shenoni në kutitë e duhura me A, B dhe C 10 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj 11

8 Parandalimi i dëmtimit të fëmiut A B C 1. Ekzistojnë politikat dhe procedurat ose mënyrat e rëna dakord për rekrutimin e përfaqësuesëve dhe për vlerësimin e tyre mbi përshtatshmërinë për të punuar me fëmijët, dhe nëse është e mundur që ti kontrolloni paraprakisht referencat e tyre si dhe ndonjë kontrollim të mundshëm në polici. 2. Ekzistojnë udhëzimet me shkrim për sjelljet ose ndonjë mënyrë tjetër që ti përshkruhet stafit dhe përfaqësuesëve tjerë se çfarë është sjellje e pranueshme dhe ajo e papranueshme sidomos kur vjen puna te kontaktet me fëmijë. 3. Pasojat për thyerjën e udhëzimeve mbi sjelljet në mënyrë të qartë lidhen me procedurat disciplinore organizative. 4. Ekziston një udhëzues mbi përdorimin e duhur të teknologjisë informative të tilla si, interneti, websajtet, kamerat digjitale etj, vetëm e vetëm për të siguruar se fëmijët nuk janë vënë në rrezik. 5. Aty ku ka përgjegjësi direkte për të drejtuar / siguruar aktivitete, duke përfshirë kujdesin rezidencial, fëmijët në mënyrë adekuate janë të mbikëqyrur dhe mbrojtur në të gjitha kohët. 6. Ekzistojnë edhe mënyrat e publikuara p.sh., si mundet stafi / përfaqësuesit ti shfaqin shqetësimet, edhe në fshehtësi po që se është e nevojshme, për sjelljet e papranueshme nga stafi apo përfaqësuesit tjerë. Implemementimi dhe trajnimi A B C 1. Ekziston udhëzuesi i qartë për personelin, partnerët dhe organizatat tjera (duke përfshirë edhe organizatat financuese) se si do të mbahen fëmijët të sigurt. 2. Mbrojtja e fëmijëve duhet të aplikohet në atë mënyrë që edhe nëse kultura është e ndjeshme por duke mos i injoruar veprimet të cilat janë të dëmshme për fëmijët. 3. Ekziston një plan me shkrim që tregon se çfarë hapa do të merren për ti mbajtur fëmijët të sigurt. 4. Të gjithë anëtarët e stafit dhe vullnetarë kanë trajnime në mbrojtjen e fëmijëve, dhe kur ata i bashkohen organizatës ata do të njihen me njohuritë e politikave dhe procedurave të mbrojtjës fëmijës në organizatë dhe aty ku ato egzistojnë. Informacionet dhe komunikimet A B C 1. Fëmijët janë bërë të ndërgjegjshëm për të drejtën e tyre që të jenë të sigurt nga abuzimi. 2. Të gjithë në organizatë e dinë se cili anëtar i caktuar i ka përgjegjësitë e veçanëta për mbajtjen e fëmijëve sigurt dhe si duhet t'i kontaktoni ato. 3. Për fëmijët lokal detajet e kontaktit janë vënë në dispozicion për ti kontaktuar burimet e mbrojtjës, vendet e sigurta, autoritetet kombëtare dhe ndihmat emergjente mjekësore. 4. Fëmijët janë të pajisur me informacione se ku duhet t shkojnë dhe kërkojnë ndihmë dhe këshilla në lidhje me rastet e abuzimit, ngacmimit dhe frikësimit. 5. Kontaktet janë vendosur në nivelin lokal dhe / ose atë kombëtare përkatësisht për mbrojtjën e fëmijës / dhe agjencive të mirëqenies sipas nevojës. 6. Anëtarët e personelit me përgjegjësi të veçantë për mbajtjen e fëmijët të sigurt kanë qasje në këshilla specialiste, mbështetje dhe informacione. Monitorimi dhe rishikimi A B C 1. Marrëveshjet janë vënë në vend në mënyrë që të monitorohen pajtueshmëritë e masava të mbrojtjës së fëmijëve, masa që kërkohen nga organizata. 2. Rregullisht ndërmeren hapat e nevojshme për ti pyetur fëmijët dhe prindërit / kujdestarët në lidhje me pikëpamjet e tyre mbi politikat dhe praktikat që kanë për qëllim mbajtjen e fëmijëve të sigurt dhe efektivitetin e këtyre. 3. Organizata përdor përvojën e operimit në sistemin e mbrojtjës së fëmiut në mënyr që të ketë ndikim në politikën dhe zhvillimin e praktikës. 4. Të gjitha incidentet, akuzat e abuzimit dhe ankesat tjera duhet të regjistrohen dhe monitorohen poashtu. 5. Politikat dhe praktikat rishikohen në intervale të rregullta, kjo mund të bëhet në mënyrë ideale të paktën çdo tre vjet. 6. Si pjesë e një përmbledhjeje mbi ruajtjen e politikave dhe praktikave, Fëmijët dhe prindërit / kujdestarët janë konsultuar poashtu. 5. Të gjithë anëtarët e stafit dhe përfaqësuesit kanë mundësi që të mësojnë se si ti dallojnë dhe përgjigjen shqetësimeve të mundshme rreth abuzimit të fëmijëve. 6. Bazuar në këto standarde paraprakisht është ndërmarrë një punë me të gjithë partnerët në mënyrë që të dakordohen pritjet e praktikës së mirë. 12 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj 13

9 Rrjeti për vetë-auditim Kur ta keni përfunduar mjetin për vetë-auditimi, transferoni përgjigjet tuaja në rrjetë duke përdorur lapsa me ngjyra të ndryshme ose tre lloje të ndryshme të ngjyrave me hije (nijanca). Rrjeti për Vetë-auditim ju lejon ta bëni një diagram të organizatës suaj, duke treguar se sa mirë organizata e juaj është duke e aplikuar mbajtjën e fëmijëve sigurt, dhe ku duhet të merrni veprime të mëtejshme. Përdorni ngjyra të ndryshme, ose llojet e ndryshme të hijës për A, B dhe C. Ju lutem keni kujdes se ky rrjet i pasqyron standardet e Mbajtjës së Fëmijëve Sigurtë. Për ta bërë më të lehtë këtë punë ato janë futur në gjashtë kategori. Qëllimi i këtij ushtrrimi është që ta dalloj çdo boshllëk në secilën prej këtyre gjashtë seksioneve. Pasi kriteret kryesore të mësipërme janë lexuar dhe shenuar me si p.sh.,: në vend, e bërë pjesërisht apo jo në vend, transferoni rezultatet në rrjetë duke përdorur hijet (nijancat) kryesore më poshtë. Në mënyrë të dukshme rrjeti pastaj ilustron fazën e arritur të organizatës në ruajtjen e fëmijëve dhe i thekson nevojat për veprime të mëtejshme që duhet të ndërmerren. Ju lutem vini re se kjo nuk ka për qëllim përparimin në mënyrën hierarkerike 1-6, Qëllimi i këtij ushtrimi është që të zbulojë ndonjë zbrazëti të mundshme. 3. Parandalimi i dëmtimit të fëmiut 1. Fëmijët dhe organizata Në vend Pjesërisht e bëre Jo ne vend 2. Politikat dhe procedurat 4. Implementimi dhe trajnimi Jon Warren / World Vision AKTIVITETI 1.4: VLERËSIMI I RREZIKUT DHE MENAXHIMI I RREZIKUT Synimi Për të identifikuar rreziqet aktuale për mbrojtjen e fëmijëve në organizatën tuaj. Tani që ju keni planifikuar / identifikuar: llojin e kontaktit që organizata juaj ka me fëmijët përmirësimet ose gjërat që organizata juaj i bënë mirë, dhe mangësitë ose fushat për përmirësim nëpërmjet mjetit të vetë-auditimit është e dobishme për të kryer një vlerësim më të detajuar. Përse të bëhet vlerësimi i rrezikut? Vlerësimi i rrezikut është një mënyrë për të identifikuar mundësin e gjërave që ndodhin që do të kenë një ndikim negativ në objektivat e organizatës suaj dhe reputacionin. Ky informacion do të kontribuojë në një plan veprimi dhe nëse është e nevojshme një raport për t'u prezantuar menaxherëve të lartë ose bordeve ekzekutive për t'u ndihmuar atyre të kuptojnë pse zbatimi i standardeve është aq i rëndësishëm. Pse është e rëndësishme për të zbatuar standardet? Mos zbatimi i standardeve mund të ketë pasoja shumë serioze për organizatën, për shembull: disa organe të financimit / granteve nuk dhurojn para për organizatat të cilat nuk mund të tregojnë qartë se si ata mbrojnë fëmijët dhe i mbajnë ata të sigurt kompanitë e sigurimit janë duke u bërë ngurruese të japin përgjegjësi të sigurimit pa qenë në vend politikat e mbrojtjes së fëmijëve. reputacioni i një organizate mund të jetë dëmtuar keq në qoftë se ato janë gjetur të jenë neglizhente në detyrën e tyre për kujdesin e fëmijëve donatorët mund të mos mbështesin ato OJQ të cilat nuk e marrin seriozisht këtë çështje. 5. Informatat dhe komunikimi 6. Monitorimi dhe rishikimi Vlerësimi i rrezikut duhet të jetë një pjesë e planifikimit të ndojnë projekti dhe duhet të marrë parasysh të gjitha aspektet e projektit, por veçanërisht rreziqet që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve. Pasi të keni vlerësuar këto rreziqe, atëherë ju duhet t'i menaxhoni ato të siguroheni që ju jeni të vetëdijshëm për rreziqet dhe të ndërmerrni veprime për të zvogluar rrezikun, dhe t'i keni ato nën kontroll. Çfarë është vlerësimi i rrezikut? Vlerësimi i rrezikut është një rishqyrtim për t'ju ndihmuar të mendoni rreth: detajeve praktike të një programi, shërbimi ose aktiviteti gjërat që mund të shkojnë keq gjasat / mundësia e këtyre gjërave të shkojn keq ndikimi i këtyre gjërave të shkojn keq. Richard Hanson / Tearfund Çfarë është menaxhimi i rrezikut? Pasi të keni bërë një vlerësim të rrezikut, atëherë ju mund të ndërmerrni hapa për të menaxhuar rreziqet duke: identifikuar mënyrat për reduktimin e rreziqeve vendosur paraprakisht se çfarë të bëni nëse gjërat nuk shkojnë mirë dhënë rolet njerëzve të ndryshëm për të monitoruar dhe menaxhuar mbrojtjen e fëmijëve. 14 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj 15

10 Sigurohuni që të jepni vetes kohën e mjaftueshme për të bërë vlerësimin e rrezikut dhe menaxhimin e rrezikut. Për t'u siguruar që ju të mendoni për të gjitha rreziqet e mundshme, përfshini një varg të gjerë të partnerëve të projektit në vlerësimin tuaj të rrezikut, kështu që ju keni një pasqyrim të plotë të aktivitetit / projektit të organizatës tuaj. Kur duhet të bëni vlerësimin e rrezikut dhe menaxhimin? Menaxhimi i rrezikut duhet të jetë një pjesë e vazhdueshme e çdo projekti. Ju duhet të kryeni vlerësimin e rrezikut për çdo projekt të ri apo program. Kur ta keni bërë atë një herë ju do të jeni në gjendje për të përshtatur ushtrimin për projektet e ardhshme. Shtatë fazat e vlerësimit të rrezikut Mençuria e fëmijëve (2003) sugjeron se ekzistojn shtatë fazat e vlerësimit të rrezikut. Këto janë dhënë më poshtë. Shtatë fazat e vlerësimit të rrezikut 1. Krijoni kontekstin, fushëveprimin dhe vendosjen 2. Identifikoni rreziqet 3. Analizoni rreziqet Forma (shablloni) i Vlerësimit të rrezikut F u s h a t e r r e z i k u t Fushat e shqetësimit L M U Si janë rekrutuar stafi/vullnetarët Mungesa e politikës dhe procedures që ndihmojn në mbrojtjen e fëmijëve. Ku ndodhet projekti. Aktivitetet me fëmijë. Mungesa e njoftimit/trajninit ose mbështetjes së stafit. Konteksti dhe mjedisi. Proces joformal, të paorganizuar, pa kontrollime të referencave, shumë e mundshme të rekrutohet dikush që është i papërshatshëm për të punuar me fëmijët Nuk janë të shkruara, ose të zbatuara Mund të jetë i izoluar dhe larg kuminitetit Jo të menaxhuara ose mbikqyrura Stafi janë të panjoftuar, të patrajnuar ose të pa mbikqyrur Organizata vepron në situata të konfliktit, urgjencës ose restaurimit X X X X X X 4. Vlerësoni rreziqet 5. Zbatoni strategjitë për të minimizuar dhe parandaluar rrezikun 6. Shqyrtoni dhe rishikoni rreziqet dhe masat parandaluese 7. Komunikoni dhe konsultoni Forma e mëposhtme duhet t'ju ndihmoj të mendoni dhe të identifikoni fushat e rrezikut të organizatës suaj. Kultura e organizatës. Komunikimi dhe konsultimi me te tjerët. Organizata nuk mund të kuptoj se mund të ketë ndonjë rrezik. Mohimi se ata do te kenë ndonjëherë ndonjë problem Nuk ka mundësi të merren reagimet nga fëmijët, komuniteti, partnerët ose të tjerët që shfrytëzojn shërbimin X X Shënimet Përdorni Formularin Mostër të Vlerësimit të Rrezikut nga prapa për të identifikuar ndonjë nga zonat e rrezikut në veprimtarit për të cilat është përgjegjëse organizata juaj. (Shënim: Një shabllon i zbrazët për këtë është në dispozicion në CD ROM, Doracaku 5) Ju duhet të vlerësoni rreziqet për projektin / programin / dhe organizatën tuaj. Rendit rreziqet i Ulët (U), Mesatar (M) dhe i Lartë (H). Pasi të keni bërë këtë, shpenzoni pak kohë duke e bërë një vlerësim se si të monitorohet ky rrezik. Doracaku 5 Fushat tjera për t'u konsideruar përfshijnë: diskriminimin menaxhimin dhe mbikëqyrjen e personelit dhe vullnetarëve marrëdhëniet me agjencitë partnere monitorimin dhe rishikimin raportimin dhe përgjigjen ndaj shqetësimeve. Mund të jetë që ju vetëm monitoroni situatën dhe shqyrtoni në një trajtë të specifikuar kohore. Ose mund të jetë se janë të nevojshme disa ndryshime në sjellje apo praktikë.nëse vlerësimi juaj është se diçka është me të vërtetë e rrezikshme atëherë ju duhet të keni parasysh ndalimin e aktivitetit, sjelljes apo praktikës sa më shpejt të jetë e mundur. Mos harroni të kërkoni këshilla dhe t'i ndani shqetësimet dhe vlerësimet me të tjerët,përfshirë menaxherët. Tearfund Ju duhet ta bëni një vlerësim për çdo projekt të ri, apo program. Në një botë ideale, vlerësimi i rrezikut duhet të bëhet në fazat e planifikimit, kur jeni duke zhvilluar aktivitete të reja, duke ndryshuar ato ekzistuese apo rolet dhe përgjegjësitë e individëve. Ju mund të përshtatni këtë mjet / formular në mënyrë që ju të mund të ndërtoni atë në kornizat e planifikimit, por më pas mund të bëhet një pjesë integrale e doracakut të organizatës tuaj, për të vlerësuar dhe menaxhuar rreziqet në mbrojtjen e fëmijëve. 16 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj 17

11 2. Vendosni nëse niveli i tyre i ndikimit është i lartë, i mesëm ose i ulët. 3. Parashikoni pikëpamjet e tyre të standardeve dhe nevojën për një organizatë të ndryshoj - a do të jenë ata për apo kundër saj, apo neutral? Palët pjesëmarrëse në zhvillimin e politikës së mbrojtjes së fëmijëve pala pjesëmarrëse primare fëmijët pjesëmarrësi pala pjesëmarrëse dyt ësore donatorët Andy Baldwin / Tearfund komuniteti i gjërë organizata financuese Agjencia Juaj AKTIVITETI 1.5: ANALIZAT E PALËVE PJESËMARRËSE Synimi Të identifikojë aktorët kryesorë dhe palët e interesuara në procesin e zbatimit të standardeve për të mbrojtur fëmijët dhe për t'i mbajtur ata të sigurt. Pasi të keni përfunduar skicën tuaj të palëve pjesëmarrëse, kopjo diagramin më poshtë në një cope letre të madhe dhe shtoni shembujt tuaj. CD-ja ka një shembull. Doracaku 5 Të bësh një analizë të pjesëmarrësve do t'ju ndihmojë të vendosni se kush mund t'ju ndihmojë dhe mbështesë në përpjekjet tuaja për të bërë organizatën tuaj të sigurt për fëmijët, dhe kush mund ta bllokojë ose sabotojë atë. Çka është një palë pjesëmarrëse? Një palë pjesëmarrëse është një individ i cili do të ndikohet nga projekti dhe për këtë ka një interes të rëndësishëm ose, pjesëmarrje në përfitimet e zbatimit të standardeve, palë pjesëmarrëse është çdokush që është i përfshirë në projekt / program. Ata të gjithë kanë të drejtë t'u dëgjohen mendimet e tyre. Duke përdorur tabelën e kundërt (në CD Rom) identifikoni palët e interesuara tuaja kryesore. Zakonisht janë dy ose tre grupe kryesore: palët e interesuara kryesore, janë njerëzit, duke përfshirë fëmijët apo institucionet që përfitojnë direkt nga organizata juaj palët e interesuara dytësore, janë ato që kanë ca ndikim mbi programin / aktivitetin / projektin, kanë kompetenca në vendim-marrje, ose përfitojnë nga aktivitetet e tyre drejtpërdrejtë ose tërthorazi komuniteti i gjerë. Doracaku 5 Kryerja e një analize të palëve të interesuara 1. Filloni duke identifikuar palët pjesëmarrëse kyçe në agjencin tuaj. Disa nga ta mund të jenë brenda agjencisë, të tjerët jashtë. Për shembull, mund të përfshijë partnerët, udhëheqësit e komunitetit, menaxherët, dhe fëmijët. QËNDRIMI Për Neutral Kundër X organizatat partnere X stafi X donatorët Ulët Mesatare Lartë NDIKIMI / AUTORITETI Ky diagram do t'ju ndihmojë të vendosni se ku ju mendoni se çdo pjesëmarrës do të jetë, kuptimin e qëndrimit të tyre (për zbatimin e standardeve për mbrojtjen e fëmijëve) dhe ndikimin. Për shembull, nëse ju mendoni se donatorët kanë shumë ndikim dhe pushtet dhe do të jenë mbështetës të zhvillimit të politikave / standardeve për mbrojtjen e fëmijëve atëherë ju do të shënoni ata, i lartë si më sipër. Por stafit mund jetë më shumë kundër kësaj ideje sepse ata besojnë se ata janë të sigurt dhe nuk është e nevojshme, kështu që ndikimi i tyre mund të jetë mesatar në i lartë. Organizatat partnere mund të kenë ndikim mjaft të ulët dhe në fakt nuk kuptojn çështjet, kështu që keni pak ndikim të vërtetë në këtë fazë. 18 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj 19

12 Faza 2: Përmbushja e standardeve Ju do të keni nevoj për kopjen tuaj të Doracakut 1- Mbajtja e fëmijëve të Sigurt: Standardet për Mbrojtjen e Fëmijëve në mënyrë që ju të mund të planifikoni fazën e ardhshme. Nën çdo standard ka disa aktivitete, burime dhe ide për t'ju ndihmuar të vendosni atë standard në praktikë. (Në disa raste) standardet janë vënë së bashku ku lidhen temat dhe detyrat. Mund të punoni përmes çdo standardi në një mënyrë logjike apo lëvizje midis tyre varësisht çka shihni si prioritet për agjencinë tuaj. Përveç kësaj, CD-ja (Doracak 5) ka listat mostër format, dhe mjetet tjera dhe burimet për ju për të riprodhuar varësisht se çfarë janë nevojat e organizatës tuaj. Doracaku 5 Richard Hanson / Tearfund Në qoftë se ju ose organizata partnere veq keni filluar ta kuptoni rëndësinë për të patur një politikë për mbrojtjen e fëmijëve, atëherë filloni me Standardet 1 dhe 2. Çfarë janë opsionet për menaxhimin e palëve tuaja të interesuara? A mund të sjellni palë të reja të interesuara për të provuar dhe ndryshuar ekuilibrin e pushtetit? A është e mundur për të rritur ndikimin e njerëzve të cilët janë për zbatimin e standardeve, dhe për të zvogëluar mundësin e atyre që mund të jenë kundër tyre? A mund të formohet partneriteti me të tjerët për të forcuar projektin? A mund të fitoni kundër palëve të interesuara negative duke inkorporuar disa nga idetë e tyre? A keni ndonjë ide tjetër apo mendime? Tani kthehuni në skicën tuaj origjinale të palëve pjesëmarrëse dhe shtoni në të kush mund t'ju ndihmojnë ose mund t'ju rezistoj. Gjithashtu merrni në konsideratë ndonjë palë pjesëmarrëse me të cilën mund të punoni në partneritet. Përmbledhje Faza e parë ju ka dhënë një sërë teknikash dhe mjetesh për të pasqyruar mirë organizatën tuaj, dhe organizatat partnere, dhe të jeni të qartë në lidhje me atë se çfarë bën mirë organizata juaj dhe ku janë mangësit. Gjithashtu do t'ju ketë ndihmuar për të identifikuar fushat e mundshme të rrezikut. Analiza e palëve pjesëmarrëse do t'ju jap idetë se kush ka një interes në sukses të zhvillimit më të mirë të standardeve për mbrojtjen e fëmijëve. Këto mjete mund t'ju ndihmojë me një plan projekt dhe për t'u siguruar që ju të përparoni. Mund të jetë e dobishme për të përmbledhur punën tuaj në një raport të menaxhimit, duke dhënë informacion në lidhje me çështjet e rëndësishme, hapat e ardhshëm dhe implikimet e mundshëm të burimeve.pa marrëveshje dhe mbështetjen e tyre, do të jetë shumë e vështirë për të ecur përpara. Shënim: Para se të lëvizni për në Fazën e dytë, lexoni Shënimet e Trajnerëve: Përkufizimet e abuzimit në CD Rom (Doracak 5), ose në pakon trajnuese (Doracak 3) për t'ju ndihmuar të kuptoni më qartë çështjen e abuzimit të fëmijëve dhe mbrojtjen. Doracaku 3 Doracaku 5 Richard Hanson / Tearfund 20 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e parë: Pasqyrimi i organizatës suaj Mbajtja e F ëmijëve sigurt Faza e Dytë: Përmbushja e standardeve 21

13 Standardi 1 Standardi 1: Një politikë e shkruar në mbajtjën e fëmijëve sigurt Çfarë është standardi? Të gjitha agjencitë ose organizatat që punojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi me njerëz nën moshën 18 vjeç duhet të kenë një politikë me shkrim për mbajtjen e fëmijëve të sigurt. Kjo përgjithësisht është e njohur si një politikë për mbrojtjen e fëmijëve. Pse agjencitë duhet të përmbushin këtë standard? Politika tregon që agjencia është e angazhuar në mbajtjen e fëmijëve sigurt. U bënë të qartë të gjithëve se fëmijët duhet të mbrohen, ndihmon për të krijuar një mjedis të sigurt dhe pozitiv për fëmijë, dhe tregon se organizata është duke e marrë detyrën e saj të kujdesit seriozisht. Jenny Matthews / Plan Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë Çfarë është standardi? Duhet të jetë një udhëzim i qartë në atë se çfarë të bëni kur lind një incident ose shqetësim për mbrojtjen e fëmijëve. Pse agjencitë duhet të përmbushin këtë standard? Procedurat dhe udhëzime të qarta do të ndihmojnë për t'u siguruar se ka një përgjigje të shpejtë ndaj shqetësimeve rreth sigurisë dhe mirëqenies së fëmijës. Ato gjithashtu ndihmojnë një organizatë për të përmbushur ndonjë kërkesë ligjore apo udhëzime praktike. Vendosja së bashku e politikës dhe procedurave - një udhëzim hap-pas- hapi Standardi 2 Synimi Për të ndihmuar organizatat që të zhvillojnë një politikë për mbrojtjen e fëmijëve dhe procedurat për t'u marrë me shqetësime. Nëse dëshironi të krijoni një politikë dhe procedurat për mbrojtjen e fëmijëve për organizatën tuaj, është me të vërtetë e rëndësishme që të përfshini njerëzit e duhur kur i planifikoni dhe zhvilloni ato. Shumë shpesh, një personi i'u është dhënë përgjegjësi që vetë t'i zhvillojn politikat. Është shumë e rëndësishme që të përfshihen të gjithë - do të duhen marrëveshje, para, burimet, stafi dhe dikush me shumë përvoj për të miratuar politikën për t'u siguruar se funksionon dhe është e efektshme. Shënimet e mëposhtme ofrojnë udhëzime të detajuara hap-pas-hapi për t'ju ndihmuar të zhvilloni një politikë dhe procedurë për mbrojtjen e fëmijëve. Hapi 1: Kë duhet ta konsultoni? Së pari gjërat e para - ju duhet të mendoni se kë do ta konsultoni në lidhje me politikat dhe procedurat - sigurohuni që të përfshini sa më shumë njerëz që është e mundur, në mënyrë që ata të gjithë të përfitojn nga rasti dhe do të thonë mendimin e tyre. Adam Hinton / Plan Të gjitha organizatat që punojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi me njerëz nën moshën 18 vjeç duhet të kanë një politikë të shkruar për mbajtjen e fëmijëve sigurt." Mendoni rreth menaxhimit të lartë, dhe pastaj për njerëz të tjerë që pasqyrojn apo përfaqësojnë pjesë të ndryshme të organizatës dhe aktiviteteve të saj. Shpesh, organizatat bëjnë gabim duke menduar se problemi i mbrojtjes së fëmijëve zë vend vetëm në një pjesë të organizatës. Nëse dëshironi që politikat dhe procedurat tuaja të funksionojn dhe të kenë sukses, ju duhet të siguroheni se ato janë kryesore të organizatës,dhe se të gjithë kanë pasur mundësi që të thonë fjalën e tyre në zhvillimin e tyre.nëse të gjithë kontribuojn për të, dhe pajtohen me politikën, do të jetë më efektive - përfshij të gjithë që mundesh, nga vullnetarët tek stafi i burimeve njerëzore dhe menaxhimit të lartë. 22 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 1: Një politikë e shkruar në mbajtjën e fëmijëve sigurt Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë 23

14 AKTIVITETI 2.1: ME KË TË BISEDONI PËR POLITIKËN E MBROJTJES SË FËMIJËVE pse organizata dëshiron një politikë dhe procedurat për mbrojtjen e fëmijëve si, gjërësisht, do të përmbushet kjo përgjegjësi Standardi 2 Të gjitha pjesët e organizatës tuaj: Në një copë letre të bardhë shkruani pjesët e ndryshme të organizatës dhe kë mendoni se ju duhet të konsultoni nga çdo pjesë. A ka ndonjë mënyrë të natyrshme për të sjellur njerëzit së bashku për të biseduar për politikën? Apo, mos keni nevojë për të organizuar një ngjarje për të bërë përpjekje që të përfshini njerëz në proces? Mendoni për: Resurset: A keni ndonjë burim, njerëzor apo financiar për të mbështetur punën? Nëse jo, çfarë dhe sa mund të keni nevojë? Hartimi i një politike të qartë nuk do të kushtojë shumë, por mund të ketë shpenzime të tilla si botimi dhe trajnimi. Jon Warren / World Vision për kë vlejnë politikat dhe procedurat (Të gjithë stafi dhe vullnetarët, çka në lidhje me partnerët?), dhe statusi i saj a është e detyrueshme, a duhet të gjithë që janë të lidhur me organizatën t'u binden atyre? përkufizimi i një fëmije (përdor si udhëzim konventën e OKB-së për të drejtat e një fëmije, p.sh çdo fëmijë nën moshën 18) përkufizimi i organizatës tuaj për abuzimin e fëmijëve si përputhet kjo politikë me politikat dhe procedurat tjera që promovojnë mirëqenien/ të drejtat e fëmijës në agjencin tuaj një plan për shqyrtim dhe monitorimin e politikave dhe procedurave. Standardi 2 Hulumtimi: A keni hulumtuar çfarë organizatash / projekte e ngjashme janë duke bërë? Kush mund të jetë në gjendje t'ju ndihmojë ose shkëmbej ekspertizën? Shkruani një listë të njerëzve që ju mendoni se duhet të jenë pjesë e detyrës / grupit punues; mund të përfshijë anëtarë të komunitetit ose të organizatave partnere gjithashtu. Pastaj organizoni takimin e parë ose telekonferencë. Hapi 2: Detyra / grupi punues Tani keni arritur të sjellni së bashku një grup të vogël të njerëzve të duhur për të diskutuar zhvillimin e politikave dhe procedurave dhe çfarë është e nevojshme. Shpesh është e dobishme ta quani këtë një detyrë për mbrojtjen e fëmijëve ose grup punues në mënyrë që të gjithë të kanë të qartë se çfarë është funksioni i tij. Sjellja e njerëzve së bashku Nëse udhëtimi dhe distanca janë një problem, është e mundur ose të keni një grup të njëmendët (me ose telefon), ose të mbani takime si pjesë e seminareve të tjera rajonale? AKTIVITETI 2.2: PROJEKTIMI I NJË DEKLARATE TË POLITIKËS Me grupin tuaj të punës: Parimet themelore Politika për mbrojtjen e fëmijëve e çdo organizate duhet të bazohet në një numër të parimeve. Më poshtë, do të gjeni një listë të disa prej parimeve kryesore që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve. Sigurohuni që të konsultoheni me njerëz të tjerë para se të keni rënë dakord se mbi cilat parime bazohet dokumenti juaj politik. Organizata juaj tashmë mund të përdor disa parime në materialin e saj promovues dhe dokumente të tjera. Politika është e bazuar në parimet e mëposhtme: të drejtat e fëmijës për mbrojtje nga dëmtimi, abuzimi dhe shfrytëzimi siç është përcaktuar në Konventën e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijëve (UNCRC) mirëqenia e fëmijëve duhet të mbrohet dhe promovohet kur ekziston një konflikt interesi, nevojat e fëmijës janë gjithmonë më të rëndësishme njohjen e rëndësisë së prindërve, familjet dhe kujdestarët tjerë në jetën e fëmijëve njohjen e rëndësisë për të punuar në partneritet me agjencitë tjera partnere në mbrojtjen e fëmijëve Shpjegoni çështjet, pse dhe çfarë është e nevojshme - cilat janë politikat dhe procedurat për të, pse janë ato, dhe standardet, të rëndësishme, si do të përfitojnë organizata dhe anëtarët e stafit; si do të përfitojnë fëmijët dhe familjet? njohjen e të drejtave të personelit dhe të vullnetarëve në trajnim dhe mbështetje fëmijët janë individë me nevojat e tyre, dëshirat dhe ndjenjat Zhvilloni kushtet e referencës (arsyeja dhe qëllimi) për grupin - sigurohuni që gjithkush i kupton ato. Ndani çështjet dhe ekspertizën / përvojën - kjo do të bëjë të gjithë të ndjehen të vlerësuar dhe për të inkurajuar njerëzit që të japin mendimin e tyre dhe të involvohen. Filloni me fundin! Deri ku doni të shkoni? Si mund të duket dokumenti i politikës së mbrojtjes së fëmijës? Si mund të jetë i ndryshëm nga dokumentat tjerë të politkës. Mund të jetë një ide e mirë për t'u treguar të gjithëve një shembull të politkës së një organizate tjetër. Pranoni lidhjet me politikat e tjera siç janë rekrutimi, shëndeti dhe siguria dhe ankesat / disiplinore. Hapi 3: Drafti i parë - një deklaratë politike Lista e mëposhtme jep një strukturë të thjeshtë për të ndihmuar grupin punues për të hartuar draftin e parë të politikës së mbrojtjes së fëmijëve. Drafti i parë duhet të fillojë me një deklaratë dhe duhet të përfshijë: çfarë dëshiron organizata të njoftoj për mbrojtjen e fëmijëve Fleksibilitet kur bëhet përcaktimi i abuzimit të fëmijëve në pjesë tjera të botës, duke njohur nevojën për t'i kushtuar vëmendje të kuptuarit lokal të abuzimit, fazën e zhvillimit dhe të faktorëve mjedisor. AKTIVITETI 2.3: TË SHKRUARIT E DEKLARATËS SUAJ POLITIKE 1. Harto një deklaratë të thjeshtë politike që shpreh filozofinë e organizatës tuaj. Një deklaratë e politikës për mbrojtjen e fëmijëve duhet të përcaktoj se çfarë dëshiron të thotë organizata rreth asaj se si i mbron fëmijët dhe si i mban ata të sigurt. 2. Referohu politikës ndërkombëtare / kombëtare, legjislacionit ose udhëzimit që mbështet politikën. Lidhe atë tek të drejtat e fëmijëve për t'u mbrojtur nga abuzimi dhe shfrytëzimi (UNCRC). 3. Shpjego gjerë por objektivat praktike, dhe arsyeja për të patur procedurat dhe udhëzimin me shkrim që e mbështet atë (si në standardin 2). 4. Mirato nevojat e të gjithë fëmijëve për t'u mbrojtur duke përfshirë edhe ata që janë me aftësi të kufizuara, nga pakica etnike / grupet e besimit, dhe pavarësisht nga gjinia, seksualiteti, kultura. 24 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë 25

15 Standardi 2 5. Ofroni deklarata të qarta rreth terminologjisë (dmth. Anëtar i stafit është ndonjë i punësuar dhe i paguar nga organizata, një vullnetar është një punëtor që nuk paguhet nga organizata, etj) dhe për kë zbatohet politika. 6. Bëni të qartë statusin e dokumentit, për shembull, a është i detyrueshëm? A e ka miratuar bordi ose komisioni atë? Këtu është një shembull i deklaratës politike për mbrojtjen e fëmijëve që mund t'ju ndihmojë. Parimi udhëzues është se Shoqata Bamirëse të Qënit i Sjellshëm me Fëmijë beson se është gjithmonë e papranueshme për një fëmijë të përjetojë abuzim të çfarëdo lloji. Shoaqata Të Qënit i Mirë me Fëmijët pranon përgjegjësinë e saj për të ruajtur mirëqenien e të gjithë të rinjëve duke i mbrojtur ata nga abuzimi. Politika është shkruar për të siguruar se të Qënit i Mirë për Fëmijët, merr çdo masë të mundshme për të penguar abuzimet. Synon të sigurojë se askush nga stafi i saj, vullnetarët ose partnerët të mos merren me sjellje që mund të lejojnë abuzimin të ndodhë apo veprimet që mund të keqinterpretohen nga fëmijët, familjet e tyre ose të rritur të tjerë që përbëjnë ose që çojn në abuzim. " Tani ju duhet të keni hartuar një deklaratë të shkurtër të politikave dhe të identifikoni parimet kryesore mbi të cilat bazohet politika e mbrojtjes së fëmijëve. Faza tjetër është hartimi i një politike për mbrojtjen e fëmijëve. CD-ROM-i përmban një shembull të modelit të politikës për mbrojtjen e fëmijëve. Nevoja për të raportuar përmes një procesi të brendshëm të mbrojtjes e fëmijëve lind në këto raste: abuzimi është vërejtur ose i dyshuar është bërë një akuzë e abuzimit një fëmijë zbulon abuzimin është bërë një ankesë në lidhje me abuzimin e mundur ose shfrytëzimin e fëmijës nga një anëtar të personelit. Ju duhet të sqaroni me grupin tuaj punues: Çfarë ndodh tani, si raportohet një shqetësim në lidhje me abuzimet e mundshme të një fëmije? Tashmë mund të jetë një procedurë joformale, por mund të mos jetë e shkruar diku. Si trajtohen shqetësimet dhe kush ka përgjegjësi për menaxhimin e procesit? Çfarë mungon, dhe çka funksionon mirë? Mund të jetë që ju të shikoni në proceset tjera disiplinore apo mënyrat për t'u marrë me të, për shembull, një ankesë për ngacmim seksual që ju jep disa ide rreth asaj se çfarë qasje mund të jetë më e mirë. Standardi 2 7. Para përfundimit të takimit provoni dhe sistemoni idet që do t'ju ndihmojnë për të hartuar draftin e parë. Nuk duhet të jetë shumë i gjatë! Të jetë i thjeshtë dhe i qartë. Doracaku 5 8. MOS HARRONI të nxjerrni një plan veprimi me afatet kohore dhe thuani kush çka do të bëjë, deri kur. Cakto një kohë të takoheni përsëri nëse është e mundur, dhe kur do të nxirret drafti i parë për konsultim. Hapi 4: Procedurat Është e rëndësishme që një organizatë të ketë procedura në mënyrë që të gjithë ta dinë se si të veprojnë kur ka një shqetësim në lidhje me një fëmijë kujt t'i tregojnë dhe si t'i marrin shënimet. Hapat e mëposhtëm do t'ju ndihmojnë që të bini dakord për një procedurë të raportimit. Përgjegjësia për të raportuar Të gjithë stafi dhe vullnetarët duhet të jenë vigjilent për shenjat që mund të sugjeron se një fëmijë apo person i ri ka nevojë për ndihmë. Në shumë vende, ligji konstaton që shqetësimet, akuzat ose dyshimet duhet të raportohen në autoritetet relevante kombëtare siç janë departamentet e policis lokale dhe / ose shërbimeve sociale. Megjithatë, disa vende ende nuk kanë sisteme të formalizuara. Dështimi për të bërë diçka mund të rezultojë që një fëmijë të keqtrajtrajtohet / shfrytëzohet vazhdimisht dhe në disa raste edhe rezultojn në vdekjen e një fëmije. Detyra e mëposhtme mund t'ju ndihmojë me këtë. AKTIVITETI 2.4: REAGIMI NDAJ NJË SHQETËSIMI PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE Synimi Për të menduar se çka ndodh tani në organizatën / projektin tuaj, kur dikush ka një shqetësim për mbrojtjen e fëmijëve. Shënimet Me gjithë grupin ose në çifte nëse grupi është i madh, përdorni një ose më shumë nga skenaret vijuese. Ju do të gjeni më shumë raste skenare në Mbajtja e Fëmijëve të Sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmijëve (Doracaku 3). Shikoni Modulet 2 dhe 3 dhe Seminari Thelbësor 1. Këto dhe raste tjera skenare mund të gjenden në CD-Rom. Doracaku 3 Doracaku 5 Të vendosësh nëse do të raportosh mund të jetë një përgjegjësi shumë e vështirë. Procedura duhet të siguroj që të gjithë e kanë të qartë se çfarë hapash duhet të marrin në lidhje me sigurinë e fëmijëve dhe të dëshmitarëve tjerë. Faza e parë është për të vendosë nëse shqetësimet janë brenda organizatës ose ka të bëjë me një situatë të jashtme. Të gjitha procedurat lokale të raportimit duhet të jenë të zhvilluara dhe dakord me komunitetin dhe stafin lokal. Për të ndihmuar të kuptohet kjo më tepër, ju lutem referojuni disa ushtrimeve trajnuese në Doracakun 3 - Mbajtja e fëmijëve sigurt: Trajnimi për mbrojtjen e fëmijëve. Shikoni në Modulin 3 dhe Seminari Thelbësor 1. Doracaku 3 Parimi udhëzues është që siguria e fëmijëve është gjithmonë konsiderata më e rëndësishme. Çdo pretendim apo shqetësim në lidhje me abuzimin e një fëmije duhet të trajtohet seriozisht dhe për këtë arsye është e rëndësishme për këdo që ngritë një shqetësim të ndjekin rreptësisht procedurën e raportimit. Kujdes i veçantë duhet të merret në lidhje me konfidencialitetin dhe shkëmbimin e informacionit me njerëzit e duhur. Çdo pretendim apo shqetësim në lidhje me abuzimet e fëmijëve duhet të trajtohen seriozisht. Michelle Gilbert / Plan 26 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë 27

16 Standardi 2 Skenaret e rasteve 1. Një anëtar i personelit (apo vullnetar) sheh një punëtor të projektit i cili është i punësuar nga agjencia juaj duke goditur një fëmijë. Ata janë duke përdorur një shkop për ta rrahur fëmiun i cili ka vjedhur ushqim nga byfea e dyqanit. 2. Një anëtar i stafit / vullnetar dëgjon një thashetheme që një anëtar i ri i stafit, i cili është emëruar si këshillues, e ka lënë punën e tij të mëparshme nën rrethana të dyshimta. Thashethemet janë rreth sjelljeve të papërshtatshme me djem të mitur në fshatin ku ai ishte duke punuar. 3. Në një vizitë rutinore në një shtëpi familjare ju shihni një baba duke rrahur fëmijën e tij me një rrip lëkure. Fëmija është qartë i shqetësuar dhe gjakderdhë nëpër shpinë dhe këmbë. Reagimi ndaj një shqetësimi për mbrojtjen e fëmijëve (CD Rom) Hapat që duhet marrë parasysh Çka do të ndodhë? Kujt do t'i tregoni dhe kur? Kush do të jetë personi juaj i caktuar/emëruar? Kush do të jetë përgjegjës për menaxhimin e procesit? Çështjet e ngritura Doracaku 5 Standardi 2 4. Disa prej vajzave të reja në kamp janë duke u sillur kot në zonën e furnizimeve; ju dyshoni që ato mund të jenë duke ofruar favore seksuale për ushqim shtesë. Si do të regjistrohet? 5. Në një vizitë në një shtëpi banimi për fëmijët me aftësi të kufizuara që organizata juaj e mbështet, ju vëreni se disa nga fëmijët janë në rroba shumë të pista dhe duken të palarë. Një fëmijë në një karrocë invalidësh është ulur në pantallona të ndyra dhe të lagët. 6. Ka pasur një rritje në numrin e vizitorëve në kamp, siguria nuk është aq strikte dhe ka thashetheme se dy burra po kërkojnë nga familjet nëse ata e dinë ndonjë fëmijë që mund të jepet për birësim. Si do të përcillet më tej dhe kujt? 4. Nxjerrni së bashku disa nga pikat kryesore dhe hapat që do të ndihmojnë me hartimin e një procedure të përshtatshme. CD-ROM-i ka disa mjete të dobishëm për menaxhimin e ankesave të abuzimit që janë bërë kundër stafit. Aty është një mostër e modelit të ankesave, forma e rekomandime dhe një doracak i planifikimit të hetimit. Doracaku 5 Al Deane / EveryChild Shënim: Në qoftë se këto skenare nuk janë tipike të organizatës/projektit tuaj të vaçantë, atëherë pyesni grupin ose kolegët për disa shembuj nga eksperienca e tyre dhe përgatitni disa më të sakta. 1. Diskutoni skenarin / et dhe nxjerrni çështjet e ngritura. Kujt do të, ose do të mund t'i tregonin ata, si do të menaxhohej tani, dhe çfarë mungon? 2. Diskutoni çfarë është situata aktuale. Kjo mund të demonstroj disa huti dhe mungesë të konsistencës (përputhjes) në lidhje me procedurën aktuale se çfarë duhet bërë në këto lloj situatash. Disa njerëz do të ndihen më të sigurt se të tjerët në lidhje me atë çfarë të bëjnë, megjithatë përvoja na ka mësuar se një politikë dhe procedurë që është e përcaktuar dhe e arritshme do të ndihmojë për të siguruar që këto situata trajtohen si duhet. 3. Rivendos tabelën e mëposhtëm në përgjigje të një shqetësimi për mbrojtjen e fëmijëve në një copë letre dhe përpiquni të bini dakord se çfarë mund të jetë praktika më e mirë në qoftë se keni projektuar një procedurë dhe proces për organizatën tuaj. Në CD-ROM ekziston gjithashtu një kopje e tabelës, një shembull i formës së raportimit të incidencës dhe një tabelë e rrjedhës të cilat do të jenë të dobishme në zhvillimin e procedures për mbrojtjen e fëmijëve për agjencinë tuaj. Doracaku 5 Të gjitha organizatat duhet të emërojn një person përgjegjës për t'u siguruar që politika për mbrojtjen e fëmijëve është zbatuar dhe ndjekur. CD-ROM-i përmban gjithashtu një broshurë të dobishme, "Çfarë të bëni nëse dikush j'u thotë se ata janë abuzuar '- ju mund të gjeni këtë broshurë në Doracakun 3, Moduli 3 Doracaku 3 Doracaku 5 Shënim: Ekzistojnë çështjet e veçanta dhe procedurat që duhen shqyrtuar nëse ankesat kanë të bëjnë me shfrytëzimin/abuzimin e mundshëm të fëmijëve nga një anëtar i personelit. CD-ROM-i përmban disa udhëzime të veçanta dhe mostra të mjeteve planifikuese të hetimeve për organizatat për t'i përshtatur në këto situata.burimet e materialeve tjera mund të gjenden në faqen e internetit ICVA sipas projektit të Ndërtimit të Organizatave të Sigurta dhe një kopje të modelit të protokolleve të Raportimit mund të shkarkohen nga aty. Përveç kësaj në qoftë se një anëtar i stafit është i dyshuar ose zbulohet në posedim të imazheve (pornografike) të fëmijëve në një kompjuter ose dyshohet për një krim të internetit, kjo duhet të raportohet në polici. Fondacioni Shikoje Internetin dhe Taskforca Virtuale Globale grupe punuese (të cilat kanë aleancë ndërkombëtare të agjencive për zbatimin e ligjit duke punuar së bashku për ta bërë internetin të sigurt) mund të kontaktohen për këshilla të mëtejshme në këtë fushë. Hapi 5: Anëtari i stafit i caktuar / emëruar për mbrojtjen e fëmijëve të veprojë si një pikë qendrore për të marrë informacion Doracaku 5 Të gjitha organizatat duhet të emërojnë një person të caktuar i cili është përgjegjës për tu siguruar që politika për mbrojtjen e fëmijëve është duke u zbatuar dhe ndjekur. Ky rol duhet të pasqyrojë natyrën dhe strukturën e organizatës dhe personi duhet të jetë me përvojë të mjaftueshme, të ketë mbështetje të mjaftueshme për të kryer këtë rol. Në secilin nivel të duhur duhet të jetë një person i emëruar me të cilin mund të flasin njerëzit në lidhje me çështjet e mbrojtjes së fëmijëve. Është praktikë e mirë për të identifikuar apo projektuar brenda organizatës tuaj një person i cili mund të veprojë si person i caktuar dhe të gjithë duhet të dinë si të kontaktohen ata. Në organizatat më të mëdha duhet të jetë një strukturë që identifikon numrin e njerëzve të caktuar në të gjitha rajonet/ aktivitetet e ndryshme. Roli i këtij personi të emëruar është: të bëjë një përgjigje të shpejtë duke kërkuar për më shumë të dhëna siç duhet 28 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë 29

17 Standardi 2 kërkoj udhëzime nga menaxhmenti i lartë të konsultohet me të tjerët duke përfshirë agjencitë lokale, dhe udhëheqësit e komunitetit të bëjë një referim formal nëse është e nevojshme dhe nëse ekzistojnë sistemet të vlerësoj rrezikun për t'u siguruar që të gjitha informatat janë të regjistruara në Raportin e incidentit të formularit të shqetësimit Ju mund të dëshironi të shtoni apo ta zhvilloni këtë rol sipas nevojave të organizatës tuaj. Megjithatë, normalisht personi i caktuar nuk duhet të jetë kryetar i shërbimit ose të kanë vetëm përgjegjësin për administrimin e mbrojtjes së fëmijëve për një agjenci. Është gjithmonë mirë për t'u siguruar se nuk ka linja tjera të përgjegjësisë dhe njerëz përgjegjës dhe jo vetëm një rrugë e raportimit. Roli duhet të jetë i ndarë apo i mbështetur nga disa njerëz dhe aranzhimet të jenë në vend për të mbuluar për mungesat. Nëse keni kaluar nëpër të gjitha këto si më lartë, deri tani ju duhet të keni draftin e parë të politikës dhe procedurës për mbrojtjen e fëmijëve. Hapi 6: Konsultimi më i gjerë Sigurohuni që të konsultoheni me grupin tuaj të punës, para se të shkohet për konsultim më të gjerë, poashtu sigurohuni që menaxhmenti i lartë ta shohë dhe miratojë atë. Shih Standardet 7 dhe 10 për ide rreth komunikimit dhe zbatimit. Somluck Khamsaen / World Vision Shumë fëmijë janë elastik (marrin veten shpejt) ndaj abuzimeve dhe kanë një kapacitet të madhë p ër të mbijetuar edhe në ngjarjet më të vështira. " Standardi 3: Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve Çfarë është standardi? Proceset ekzistojnë për të ndihmuar të minimizohet mundësia që fëmijët të abuzohen nga ata që janë në pozita të besimit. Pse agjencitë duhet të përmbushin këtë standard? Disa njerëz që punojnë në, ose që kërkojnë të punojnë në agjencitë (nëse është e paguar ose punë vullnetare) përbëjnë një rrezik për fëmijët. Është e mundur të minimizohen rreziqet dhe të parandalohen abuzimet duke vendosur në vend masat e caktuara. Rreziku dhe cenueshmëria Rreziku dhe si të shmanget rreziku tani janë pjesa kryesore e strategjisë punuese të shumë organizatave. Sa më shumë të flasim dhe të kuptojm rrezikun, aq më shumë ne mund të mendojmë për parandalimin e tij. Shumë organizata kanë zhvilluar politikat dhe procedurat për të siguruar që fëmijët me të cilët janë në kontakt janë të sigurtë nga dëmtimi. Për shembull, tani disa organizata kanë procedura shumë rigoroze për rekrutimin dhe kontrollin e personelit të ri. Organizatat që nuk marrin hapa të tillë për të mbrojtur fëmijët mund të jetë e ndjeshme ndaj abuzuesve të mundshëm të cilët mund të përpiqen të punojn për ta. Organizatat duhet ta bëjnë shumë të vështirë për njerëzit që duan të dëmtojnë fëmijët ose të kenë qasje tek ta. Masat e rrepta për të parandaluar dëmtimin e fëmijëve duhet të jenë pjesë e vlerësimit të rrezikut dhe strategji e çdo organizatës. Standardi 3 Në fazën e parë të këtij udhëzuesi, Aktiviteti 1.4 do t'ju ndihmojn për të identifikuar rreziqet e veçanta dhe mjetet e auditimit (Aktiviteti 1.3) gjithashtu do të ndihmojn në identifikimin e mangësive. Nëse nuk i keni bërë këto aktivitete, bëni ato tani. Ato do t'ju ndihmojnë për të identifikuar se çfarë veprimi duhet të ndërmerrni për të zvogëluar rrezikun. Pjesa tjetër e procesit është për t'u siguruar se sa më shumë doracak, aktivitete, politika dhe procedura janë në vend që ndihmojnë të largojnë dhe parandalojn çdo dëmtim të mundur që vjen për fëmijët nën kujdesin tuaj. Organizatat e pambrojtura, fëmijët e pambrojtur Shumë fëmijë janë elastik ndaj abuzimit dhe kanë një kapacitet të madh për të mbijetuar edhe ngjarjet më të vështirë. Megjithatë, përvoja tregon se abuzimi i fëmijëve ka më shumë gjasa të ndodhë në organizata që nuk i ndërtojnë masat parandaluese në strukturën dhe sistemet e tyre. Në përgjithësi, këto organizata kanë: mbikëqyrje minimale të fëmijëve udhëzime ose procedura joformale për trajtimin e shqetësimeve një qëndrim se "nuk mund të ndodhë këtu" shumë pak ose aspak njohuri të veçanta, dhe vetëdije për abuzim/ mbrojtje të fëmijëve në komunitetin vendor shumë pak ose nuk ka kufi profesional ose kode të sjelljes Craig Mullaly / EveryChild bashkëpunim, mbështetje dhe mbikëqyrjen të dobët boshllëqet mes politikës dhe praktikës udhëheqja e dobët ose udhëheqësit karizmatik shumë të fortë të cilët kanë pushtet absolut mbi të gjithë stafin. 30 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 2: Vendosja e politikës në praktikë Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 31

18 Dy shembujt e mëposhtëm u publikuan në shtypin ndërkombëtar. Këta shembuj tregojnë se kur organizatat nuk janë të rregulluara ose të monitoruara, fëmijët mund të vihen në shënjestër nga njerëzit që përdorin postet e tyre të besimit për t'i shfrytëzuar dhe abuzuar ata. Agjencitë humanitare kanë një përgjegjësi për të parandaluar këto incidente të tmerrshme që të ndodhin- parandalimi është pjesë thelbësore e mbajtjes së fëmijëve të sigurt nga abuzimi. AKTIVITETI 3.1: ANALIZA DHE LISTA E PLOTË E REKRUTIMIT Synimi Të marrë në konsideratë se si organizata juaj aktualisht rekruton stafin dhe nëse zbaton standardet e njëjta për grupe të ndryshme të stafit. Standardi 3 Shembulli i parë përfshinë një ish-punëtor të ndihmave dhe pedofilin e dënuar britanik i cili ishte burgosur në Adis Ababa, pasi që ishte dënuar për vepër seksuale kundër fëmijëve. Pavarësisht dënimeve të tij të mëparshme, sepse nuk ishte kryer asnjë kontrollë, ai ishte në gjendje për të themeluar një shkollë për më shumë se 300 jetim të fshatit. Fëmijët fituan besim të tillë në atë, sa që edhe kur burra të tjerë silleshin rreth fshatit, djemt thjesht pranonin ata dhe ata u jepnin fëmijëve para dhe ëmbëlsira. Mirëpo nuk ishte një vend i sigurt, por një qendër e abuzimit të fëmijëve ku fëmijët e pafajshëm kanë qenë në shënjestër nga një grup pedofilësh. Shembull i dytë përfshinë punëtorët ndihmës në më shumë se 40 agjenci të cilët ishin të implikuar në shfrytëzim të gjerë seksual dhe abuzim të fëmijëve refugjatë, duke j'uofruar racione ushqimi në këmbim të favoreve seksuale. Shumica e vajzave ishin nën moshën 18 vjeqare dhe ato thanë se për të marrë ushqime, nota më të mirë në shkollë, strehim apo ilaçe, ato është dashur të ofrojnë favore seksuale. Raporti gjeti se shumica e abuzuesve të supozuar ishin meshkuj kombëtar të cilët tregtonin mallra humanitare për seks. Jim Loring / Tearfund Parandalimi është një pjesë thelbësore e mbajtjes së fëmijëve sigurt nga abuzimi. Shënimet 1. Përdorni shembujt e mëposhtëm të një Tryeze të rekrutimit për të menduar për mënyrën se si organizata juaj i qaset rekrutimit. 2. Lexo pyetjet dhe përgjigjuni pyetjeve me po, jo apo ndonjëherë, për secilin lloj të punësimit. 3. Kur të keni përfunduar, mendoni për përgjigjet tuaja. Pasqyroni mbi pyetjet e mëposhtme: A janë disa punë të kontrolluara me më shumë kujdes se sa të tjerat? Pse? Ku janë mangësit tuaja dhe pse? Çfarë mendoni se keni nevojë për të ndryshuar? 4. Shkruaj një listë, që përcakton: pyetjet që ju mendoni se të gjithëve do të duhej t'u parashtrohen çfarë verifikime duhet të bëhen në çdo kandidat Standardi 3 Masat parandaluese-çka mund të bëjmë ne për të parandaluar dëmtimin e fëmijëve Ka hapa të ndryshëm që një organizatë mund të ndërmarrë për të inkurajuar një kulturë të siguris në punën dhe vendet e tyre të punës, dhe për të parandaluar apo zvogëluar rrezikun e dëmtimit të fëmijëve- këto quhen masat parandaluese. Këto masa parandaluese mbrojnë fëmijët, stafin dhe reputacionin e organizatës. Seksionet e mëposhtme do t'ju ndihmojnë të: ndërtoni mbi masat ekzistuese që ju dhe organizata juaj i keni në vend, dhe / ose zhvilloni masat e reja minimizoni mundësinë që fëmijët dhe të rinjtë të keqtrajtohen nga njerëzit në pozitë të besimit. kush është përgjegjës në organizatën tuaj për çdo verifikim? Shënim: Në përgjithësi, standardet e njëjta duhet të aplikohen për personelin e paguar, jo të paguar, afatshkurtër ose të përhershëm. Ju do të gjeni një tabelë boshe pë rekrutimin e stafit në CD Rom (Doracaku 5). Rekrutimi i sigurt Më poshtë, ju do të gjeni një listë të hapave të rekomanduar për të ndërmarrë për të siguruar praktika të sigurta të rekrutimit. Kur të bëni rekrutimin e personelit të ri, ju duhet të ndjekni çdo pjesë të këshillës së më poshtme, sa më shumë që është e mundur brenda detyrimeve të vendit / kontekstit në të cilin punoni. CD-ROM-I ka një numër të mjeteve që mund t'ju ndihmojnë gjithashtu: Doracaku 5 Doracaku 5 Hapi 1: Rekrutimi dhe përzgjedhja e personelit Organizatat duhet të aplikojnë një sistem të rreptë të verifikimit gjatë rekrutimit të personelit të rinjë para se t'i punësojn ata. Shumë organizata kanë procedura të mira të rekrutimit që: përshtatë kandidatët me listën e kritereve të qarta për një punë, p.sh, çfarë kualifikime dhe përvoja ata kanë nevojë etj përpiqen të gjejnë kandidatët vlerat dhe qëndrimet e të cilëve janë të njëjta si të organizatës. Një mostër e formës së deklarimit për mbrojtje të fëmijëve (një mënyrë për të kërkuar nga punonjësit e ardhshëm të vetë deklarojnë se ndaj tyre nuk është zhvilluar ndonjë hetim për abuzim të fëmijëve). Një formë e verifikimeve policore të së kaluarës dhe forma e shkarkimit (mostra të formave nga Wolrd Vision (Vizioni Botëror) rreth asaj se si dhe kur të bëhen verifikimet policore të së kaluarës dhe çfarë postesh mund të shkarkohen). Një mostër formë referimi të karakterit për mbrojtjen e fëmijëve (një mënyrë për të kërkuar nga njerizit të cilët njohin një punonjës të mundshëm për të komentuar mbi përshtatshmërin e tyre për të punuar ose për të patur qasje tek fëmijët). Këto procedura mund të ndihmojnë për t'u siguruar që punonjësit e ardhshëm janë që meritojn besim dhe të besueshëm. Shembujt e pyetjeve të mbrojtjes së fëmijëve, të cilat duhet parashtruar gjatë një procesi të rekrutimit. Një pakicë e vogël e individëve do të synojnë organizatat në mënyrë që ata të mund të fitojn qasje tek fëmijët me qëllim që t'i abuzojn ata. Ata do të kërkojn për organizatat që kanë sisteme të dobëta rekrutimi ose ku standardet nuk aplikohen në mënyrë konsistente dhe poashtu nuk respektohen. Si një organizatë, ju duhet të keni politika dhe procedura të fuqishme, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, për rekrutimin e përfaqësuesve të cilët kanë kontakt me fëmijët dhe për vlerësimin se sa janë ata të përshtatshëm për të punuar me fëmijët. Edhe në qoftë se puna nuk përfshinë personin që punon drejtpërdrejt me fëmijët, ju duhet të keni parasysh qasjen ndaj fëmijëve që puna i ofron atij / asaj në vend të caktuar, në vendin nikoqir. 32 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 33

19 Lista e plotë për rekrutim dhe përzgjedhje Standardi 3 Tabela Rekrutuese P ërgjiu me po, jo apo nganjëher pyetjeve të cekura mëposhtë, p ër çdo lloj të punëtorve. T ë t jer ët Stafi Stafi K ëshilluest e (ju lutem kombëtar Nëderkombëtar pavarur Vullnetarët Praktikantët Refugjatët emëroni) A e punësoni këtë staf? A është ky staf në kontrata afatshkurtër? A jepni intervista personalisht apo përmes telefonit? A pranoni vetëm aplikacione me shkrim? A i merrni referencat? Nëse po, sa? A janë këto referenca verbale? Përmes telefonit ose jozyrtare? Fjalë të gojës? Ose a merrni referenca të shkruara? A i verifikoni qualifikimet? A i verifikoni dosjet kriminale/ a bëni verifikime policore të së kaluarës? A kërkoni nga kandidatët të nënshkruajnë formën e vetë deklarimit për ndonjë denim të mëparshëm? A e verifikoni identitetin e tyre? Përshtatur nga Nolan, P (2004) Roli i të drejtave të njeriut në mbrojtjen e fëmijëve, Njerëzit në nevojë 1. Kur e projektoni punën, analizoni rolin dhe mendoni rreth çështjeve të mbrojtjes së fëmijëve dhe rrezikut në punë:?çfarë kontakti me fëmijë përfshinë puna??a do të kenë punonjësit qasje të pambikqyrur tek fëmijët, apo a do të mbajnë një pozitë të besueshme? Çfarë lloj kontakti tjetër mund të ketë personi me fëmijët (p.sh, përmes postës elektronike, telefonit, letrës, internetit)? 2. Paraqitni përshkrim të qartë të punës, përmbledhjet e kompetencave/rolit për të gjitha postet përfshirë ku rekrutohen kontratat afat shkurtëra, këshilluesit. 3. Sigurohi që kriteri i përzgjedhjes përshkruan përvojën e nevojshme përkatëse nëse posti përfshinë punë të drejtpërdrejt me fëmijët. 4. Sigurohuni që angazhimi për mbajtjen e fëmijëve të sigurt të përfshihet në detajet të ndojnë posti dërguar tek kandidatët e mundshëm për punë. 5. Krijoni forma aplikimi që kërkojn pëlqim për të marrë informata mbi dënimet/ procedurat diciplinore të mbetura pezull të personave në të kaluarën. 6. Kërkoni dokumentacion për të konfirmuar identitetin dhe dëshmitë e kualifikimeve përkatëse. 7. Sigurohuni të keni një proces intervistimi të planifikuar mirë- sigurohuni që intervistuesit kanë përvojën dhe njohurin e duhur rreth mbrojtjes së fëmijëve dhe praktikën më të mirë. 8. Përfshini disa pyetje specifike në intervistë që vënë në dukje qëndrimet dhe vlerat e njerëzve në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve. A mund ata të japin shembuj rreth asaj se ku kanë vepruar për të mbrojtur një fëmijë, çfarë kanë mësuar ata nga kjo, çfarë ndikimi ka pas praktika e tyre e tanishme.? 9. Merrni tre referenca përfshirë disa nga punonjësit e mëparshëm apo tjerët që kanë njohuri për përvojën e kandidatëve dhe përshtatshmërinë e tyre për të punuar me fëmijë. 10. Verifikoni identitetin e referuesve. 11. Bëni verifikime të së kaluarës sa më shumë që është e mundur. 12. Merrni parasysh përdorimin e periudhave provuese të punësimit për të siguruar njëherë përshtatshmërin në post. Kjo listë e plotë është në CD-ROM, por ju mund të shkarkoni një kopje të plotë të udhëzuesit: Roli i të drejtave të njeriut në Mbrojtjen e Fëmijëve nga Populli në ndihmë. Faqja e internetit Doracaku 5 Hapi 2: Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve dhe teknologjia informative Risia e fundit dhe zhvillimi do të thotë që tani është e mundur të komunikojmë me fëmijët në një numër mënyrash të ndryshme. Organizatat duhet të vlerësojnë mënyrat e mundshme që fëmijët vijnë në kontakt komunikimi me stafin, dhe të vendosin se çfarë udhëzimi ata duhet të ndjekin për të parandaluar abuzimet e mundshme përmes komunikimit dixhital të tilla si tekst SMS, , dhoma muhabeti ne internet, telefonat me foto, kamerat digjitale etj. Është e rëndësishme që organizatat të zhvillojnë një kod të sjelljes që përfshin udhëzime mbi praktika të mira dhe sjellje të sigurt nëpërmjet këtyre mjeteve të reja teknologjike. Standardi 3 34 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 35

20 Standardi 3 Shumë organizata përdorin imazhet e fëmijëve - video, fotografit - në faqet e internetit dhe broshura, si pjesë e publikimit të punës së tyre. Nëse ju do të përdorni imazhet e fëmijëve, duhet të ndiqni rreptësisht udhëzimet, si për qëllimet e mbrojtjes së të dhënave dhe për të mbrojtur vetë fëmijët. Abuzuesit ndonjëherë kanë shënjestëruar fëmijët fotografitë e të cilëve ata i kanë parë në këtë material. Ju duhet të mendoni veçanërisht për: nëse fëmijët mund të identifikohen kur ju përfshini informata personale me një fotografi nëse imazhet mund të përdoren në mënyrë të papërshtatshme - për shembull, përshtaten ose kopjohen për përdorim në pornografinë e fëmijëve në faqet e internetit Caroline Irby / Plan Hapi 3: Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve dhe aktivitetet e sigurta Udhëzime për stafin përgjegjës për ngjarjet / aktivitetet që përfshijnë fëmijët në një kontekst të zhvillimit Teksti i mëposhtëm jep udhëzime të qarta për stafin për atë se çfarë duhet të bëni për të mbajtur fëmijët dhe të rinjtë të sigurtë përpara, gjatë dhe pasi që i keni përfshirë ata në aktivitete. Ku jeni duke punuar padyshim do të ndikojë sa mund të arrihet në vijim. Udhëzimi nuk mund të mbulojë çdo aktivitet apo ngjarje por ju duhet të jeni në gjendje të zbatoni parimet e gjera në të gjitha aktivitetet dhe ngjarjet. Ne ju rekomandojmë t'i lexoni me kujdes para se të planifikoni ngjarjet. Standardi 3 sa janë të përshtatshme imazhet vizuale të fëmijëve për atë që ju doni të paraqitni. Nëse fëmijët janë të zhveshur ose duken të pambrojtur, si mund të interpretohet kjo? përdorimi i fotografëve të panjohur, të cilët nuk janë kontrolluar si duhet. Vlerësimi i rrezikut Para nënshkrimit të një ngjarje ose aktiviteti, stafi duhet të konsiderojnë bërjen e vlerësimin e rrezikut për të vendosur nëse të fillohet projekti apo jo. Udhëzimet e mëposhtme do t'ju ndihmojnë për zhvillimin e udhëzimeve të përshtatshme për organizatën tuaj. Udhëzime për regjistrimin e imazheve (fotografike dhe t ë tjera) Merrni parasysh pikat e mëposhtme (a-g) në detaje, dhe pastaj punoni një strategji për t'u marrur me çdo rrezik që identifikoni. Kur të keni përfunduar vlerësimin, nëse mendoni se rreziqet e ngjarjes ose aktivitetit janë shumë të larta, ju nuk duhet të vazhdoni. a. Verifikimi / kontrollimi për aktivitete Të gjithë fëmijët duhet të jenë të veshur në mënyrë të përshtatshme në bazë të vendit të tyre të origjinës. Në vendet ku fëmijët veshin disa gjëra të veshjes, jeni veçanërisht të kujdesshëm në lidhje me imazhet që ju zgjidhni. Imazhet e marrura duhet të fokusohen në një aktivitet dhe, kur është e mundur, paraqitni grupe të fëmijëve në vend të individëve. Sigurohuni që fotografët dhe film-krijuesit nuk lejohen të kalojnë kohën me fëmijë ose të kanë qasje në fëmijë pa mbikëqyrje. Çdo ankesë apo shqetësim në lidhje me imazhet e papërshtatshme apo bezdisëse duhet të raportohen dhe regjistrohen si çdo shqetësim në mbrojtjen e fëmijëve. Udhëzime për botimin e imazheve Përdorni vetëm emrat e fëmijëve; keni kujdes të mos zbuloni shumë detaje rreth asaj ku jetojnë ata, shkolla e tyre dhe hobi. Kërkoni lejen e fëmijëve për të përdorur fotografin e tyre. Nëse është e mundur, merrni pëlqimin e prindërve / kujdestarëve të tyre dhe informo të gjithë se për çfarë, ku dhe si do të përdoren imazhet. Mundohuni të merrni imazhet që përfaqësojnë një varg të gjerë të fëmijëve - djem dhe vajza të moshave të ndryshme, me aftësi dhe grupe të ndryshme etnike. Kërkoni këshilla në lidhje me vënien e imazheve në një faqe interneti - sigurohuni që të keni kohë t'i redaktoni imazhet para se ato të shfaqen në faqen e internetit. Nëse video / pjesë të shkurtëra filmike janë dorëzuar nga serveri juaj atëherë materiali mund të shkarkohet, prandaj ne ju rekomandojmë që të përdorni një server të pavarur. (Përshtatur nga Departamenti Anglez i Futbollit për Mbrojtjen e Fëmijëve udhëzimet për përdorimin e imazheve për fëmijët nën 18, Faqja e internetit për mësim të Shoqatës së Futbollit seksioni Gol për Mbrojtjen e Fëmijëve - ka disa këshilla të tjera të dobishme në mbrojtjen e fëmijëve dhe fëmijët në sport.) CD-ROM-i ka edhe një tjetër shembull të udhëzimit mbi përdorimin e imazheve vizuale në seminar për sponzorimin e fëmijës. Doracaku 5 Ju mund të gjeni informata shtesë mbi abuzuesit seksual dhe internenetin në Doracaku 3 Mbajtja e F ëmijëve Sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmiut Moduli 4 Ku është e mundur ju duhet të kontrolloni të gjithë ata që kanë gjasa të jenë në pozita të besueshme me fëmijët e përfshirë në një projekt / aktivitet të ri. (Për më shumë detaje shih Hapi 1: Rekrutimi dhe përzgjedhja e personelit.) Ndonjëherë mund të jeni të përfshirë me organizatat ose individët të cilët drejtojn një ngjarje për fëmijët dhe të rinjtë vetëm një herë. Këta njerëz përfshijnë vetëm për një here ndihmëtarët / prindërit, vullnetarët, organizata furnizuese për shërbime vallëzimi ose ditë feste, fotografët ose korporata për mbledhjen e fondeve për të drejtuar një fushatë me fëmijë. Ju duhet të kërkoni nga të gjithë ata që do të kenë kontakt të drejtpërdrejtë me fëmijët dhe të rinjtë në ngjarje të nënshkruajnë një formular të Deklaratës për mbrojtjen e fëmijëve (CD ROM), duke deklaruar çdo vepër penale që kanë kryer kundër fëmijëve në të kaluarën. Një anëtar i veçantë i stafit duhet të marrë përgjegjësinë për mbledhjen e këtyre formularëve dhe ruajtjen e tyre në vend të sigurt. Formularët duhet të shkatërrohen posa të përfundoj përfshirja e individit me organizatën. Doracaku 5 b. Kontratat Ju duhet gjithmonë të keni një formë të kontratës ose marrëveshjes me shkrim me çdo individë / organizatë që do të ofrojnë shërbime, ose përfshihen në aktivitete ose ngjarje me fëmijët, që ata do të veprojn në përputhje me standardet e pritura të sjelljes dhe të pajtohen me politikën e mbrojtjes së fëmijëve. Ju do të gjeni disa mostra të kodeve të sjelljes për personelin dhe vullnetarët në CD ROM nën standardin 4. Doracaku 5 Mbikëqyrja dhe treguesit e rriturve / fëmijëve Ju gjithashtu duhet të vlerësoni se sa të rritur do t'ju nevojiten për të mbikëqyrë fëmijët, dhe individët të cilët ju nuk keni qenë në gjendje t'i kontrolloni në një nivel të lartë. Ju duhet të synoni të keni një numër të caktuar të të rriturve për numër të fëmijëve. Për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar, për fëmijët nën moshën tetë vjeq, proporcionet e rekomanduara ndaj të rriturve dhe fëmijëve janë dhënë më poshtë. 0-2 vjeç 1 i rritur: 3 Fëmijë 2-3 vjeç 1 i rritur: 4 Fëmijë 3-8 vjeç 1 i rritur: 8 Fëmijë Shënimet e Trajnerit dhe Broshurat). Doracaku 3 36 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 37

21 Standardi 3 Shënim: Këto mund të ndryshojnë nga vendi në vend dhe zakonet lokale dhe mund të të jetë jo reale për të arritur këtë. Megjithatë, ju duhet të synoni që të ketë një balancim të sigurtë dhe të arsyeshëm të të rriturve dhe fëmijëve. Nuk ka udhëzime zyrtare mbi treguesit për fëmijë mbi 8 vjeç, por ne sugjerojnë se dy të rritur për grup të (deri) 20 fëmijëve. Gjithmonë duhet të ketë një minimum prej dy të rriturve me ndonjë grup të fëmijëve për t'u siguruar që në një rast urgjent me një fëmijë, në qoftë se një i rritur është dashur të largohet, një i rritur tjetër mund të qëndroj me fëmijët e mbetur. Proporcionet mund të mos jenë gjithmonë të mundshme por ju duhet të bëni çdo përpjekje për të arritur nivelin më të mirë të mundshëm të mbikëqyrjes në çdo kohë. Për individët të cilët nuk janë verifikuar, aranzhimet adekuate mbikëqyrëse duhet të jenë në vend për t'u siguruar që ata nuk janë në një pozitë që t'i dëmtojn fëmijët. Ndërsa Formulari i Deklarimit për Mbrojtjen e Fëmijëve është një mjet i rëndësishëm për mbajtjen e fëmijëve të sigurt, është vetëm një vetë-deklarim dhe i referohet njerëzve që thonë të vërtetën. Prandaj është e rëndësishme që të qëndroni vigjilent në mbikëqyrjen e individëve të cilëve u është dhënë qasje tek fëmijët. Mënyra të tjera për t'u siguruar që individët nuk do të kenë mundësit për abuzimin e pozitës së tyre. Përpiquni të përdorni vende / hapësira të hapura, ku individët nuk mund vetë t'i marrin fëmijët me vete dhe të rriturit të jenë gjithmonë në sytë e të rriturve tjerë. Richard Hanson / Tearfund f. Pëlqimi i prindërve Kudo që të jetë e mundur, nëse ju ose dikush në organizatën tuaj njohin prindërit dhe / ose kujdestarët e fëmijëve të përfshirë, ju duhet të merrni pëlqimin e tyre për fëmijët nën moshën 18 vjeç për të ardhur në një ngjarje ose aktivitet - përdorni formularin e pëlqimit për të regjistruar lejen e tyre. A e dini kë të kontaktoni në një urgjencë që përfshinë fëmijët? Sigurohuni që të pyesni për raste urgjente në formularin e pëlqimit - ju duhet të dini si dhe kë të kontaktoni nëse ka një rast urgjent. Formulari i pëlqimit poashtu duhet të pyes prindërit për të dhënë lejen e tyre për fëmijët që të marrin trajtim në qoftë se është e nevojshme. Mundohuni të kuptoni kërkesat e fëmijëve për racionet ushqimore dhe mjekim apo çështjet e shëndetit -a është fëmija alergjik në ndonjë ushqim, apo a janë ata vegjetarian, për shembull, a janë duke marrë ata ndonjë ilaçe ejt.? Ju do të gjeni një kopje mostër të formularit të pëlqimit në CD Rom. Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve në programe ose projekte Doracaku 5 Seksioni mëparshëm vuri në dukje nevojën për të inkorporuar parimin e gjerë të mbajtjes së fëmijëve të sigurt në ngjarje/aktivitete të cilat përfshijnë fëmijët. Parimi duhet të zbatohet në të gjitha organizatat në çdo fazë të ciklit të programit. Standardi 3 Mbani një kulturë të vetëdijes në mesin e të rriturve dhe fëmijëve të pranishëm duke u siguruar që të gjithë e kanë të qartë në lidhje me rolet dhe përgjegjësitë e tyre, dhe njerëzit janë të inkurajuar të kundërshtojnë dhe raportojnë çdo sjellje të papërshtatshme me fëmijët. Vlerëso to Përcak Informo fëmijët për mekanizmat e raportimit dhe si të bëjnë një ankesë. Sigurohuni që keni mbikëqyrjen e mirë të stafit / vullnetarëve të pranishëm në një ngjarje. Sigurohuni që të merrni reagime dhe komente, dhe diskutoni pas ngjarjeve. o d. Shëndeti dhe siguria Ka shumë konsiderata të shëndetit dhe sigurisë kur vlerësohet rreziku në ndonjë ngjarje ose aktivitet. Referojuni udhëzimit të organizatës tuaj për shëndetin dhe sigurin për t'u siguruar që ju t'i shtroni vetës pyetjet e duhura kur jeni duke planifikuar një ngjarje apo aktivitet, për shembull: A është vendi në lartësin të duhur sa i përket shëndetit dhe siguris (p.sh., rrezik nga zjarri etj)? A keni pajisje të përshtatshme higjienike? A keni furnizimet e ndihmës së shpejtë për t'u marrë me aksidentet e vogla? Po në lidhje me rreziqet e shëndetit dhe siguris që lidhen me ndonjë aktivitet me rrezik? A është vendi i arritshëm për personat me aftësi të kufizuara? A ka lehtësira për ata? Po në lidhje me transportin e fëmijëve dhe të rinjve? Ku është vendi dhe sa është i sigurt, a ka ndonjë çështje sigurie apo konflikti lokal që ju duhet të jeni në dijeni? e. Sjellja me fëmijët dhe të rinjtë (Shih standardin 4) Të gjithë atyre që janë të përfshirë në ngjarje ose aktivitet duhet t'u kërkohet të nënshkruajë një kod sjelljeje. Ky kod detajon sjelljen apo praktikat që nuk janë të pranueshme. Standardi 4 jep më shumë informacion mbi këtë, dhe ka shembuj të kodeve që organizatat tjera kanë zhvilluar. Implement Cikli i programit (World Vision) Vlerësimi i një situate të fëmijës Për të maksimizuar përfitimet e programit dhe minimizuar ndikimet e mundshme të dëmshme ndaj fëmijëve, organizatat duhet të kuptojnë situatën e tanishme të fëmijëve në kontekstin në të cilin ata janë duke planifikuar të punojnë para se të projektojn një program. Pyetjet e mëposhtme (përshtatur nga World Vision International) janë veçanërisht të dobishme në vlerësimin e gjendjes së fëmijëve para se të ndodhë projektimi i programit: Pyetje të përgjithshme Cila është situata aktuale për fëmijët? Sa fëmijë janë në vend / zonë? Cila është gjinia e tyre, mosha, profili i paaftësis? Si, dhe a i ka dëmtuar ata ndonjë ngjarje e kohëve të fundit? A ka një qeveri të zgjedhur? to (RI)projek 38 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 39

22 AKTIVITETI 3.2: VLERËSIMI I SITUATËS AKTUALE Synimi Për të krijuar një formë vlerësimi për organizatën tuaj që të përdoret për të informuar projektimin e programit nga perspektiva e mbrojtjes së fëmijëve. Standardi 3 David Levene / EveryChild Shënimet Futni në listë secilën prej zonave të programit me të cilat është e përfshirë organizata juaj. Një listë e plotë sektoriale, e cila përshkruan faktorët kyç të cilët duhet të konsiderohen në mënyrë që të sigurohet që fëmijët janë të mbrojtur në zonat e ndryshme të programit, mund të përdoret në këtë fazë vlerësimi. Duke përdorur listën e plotë sektoriale në CD Rom si një shembull, krijo një formë vlerësimi për t'u përdorur nga organizata juaj. Doracaku 5 Standardi 3 Jim Loring / Tearfund Cilat ligje që ndikojnë në fëmijët janë miratuar? A e ka ratifikuar vendi Konventën e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijëve? A është ratifikuar ndonjë protokoll opcional? Projektimi i programit Kur të projektoni ndonjë program sigurohuni që ju të ndiqni udhëzimet e mëposhtme, përshtatur nga World Vision Zimbabve dhe World Vision (ndërkombëtar) International: Përfshij mbajtjen e fëmijëve të sigurt si një qëllim të veçantë në të gjitha projektimet e programit. Të gjitha planifikimet e programit duhet të përfshijnë një vlerësim të cenueshmëris së fëmijëve, burimet dhe mekanizmat e përballimit. Duhet të mendoni për çështjet e mbrojtjes së fëmijëve dhe të vendosni cilat në mënyrë specifike duhet t'i përfshini në hartimin e programit tuaj. Cilat institucione kombëtare dhe ministri të qeverive kanë përgjegjësinë për fëmijët, dhe çfarë është kapaciteti i tyre aktual? A është nënshkruar ndonjë MM (Memorandum i Mirëkuptimit)? A ka punuar agjencia / OJQ-ja në partneritet me ndonjë ministri të qeveris më parë? Cilat janë praktikat tradicionale në lidhje me kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve? Cilat agjenci të OKB-së, organizata joqeveritare ndërkombëtare, OJQ dhe organizata tjera operojnë në vend dhe punojnë në çështjet e fëmijëve? Shkollimi A është shkollimi i detyrueshëm? për cilat mosha? Çfarë është ndjekja e mësimit? A ka dallime të ndjekjes së mësimit midis djemve dhe vajzave? Cila është gjuha e arsimimit? A është program i vendosur nga qeveria? A ka ndonjë dispozitë të bazuar në komunitet? Proceset pjesëmarrëse të përdorura në hartimin e programit duhet të kryhen nga personeli që janë trajnuar në mbrojtjen e fëmijëve. Ata duhet të jenë të vetëdijshëm për procesin e raportimit për abuzimet e dyshuara të fëmijëve. Ju duhet të përfshini fëmijët në hartimin e programit për t'u siguruar dhe për ta bërë të qartë se jeni duke i dëgjuar ata, dhe se ju respektoni shpresat dhe aspiratat e tyre. Poashtu do t'u japë atyre një besim për të mbrojtur veten. Por në fund të fundit të rriturit janë përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve, dhe ju nuk duhet të prisni që fëmijët të marrin vendimet e të rriturve. Duhet të përfshini aktivitetet e parandalimit dhe ndërgjegjësimit për mbrojtjen e fëmijëve në planet e programit tuaj, veçanërisht kur vlerësimi ka treguar se fëmijët janë të pambrojtur. Mbajtja e fëmijëve të sigurt duhet të jetë parimi themelor i të gjitha hartimeve të programit. Nevoja për mbrojtje të veçantë, sidomos të grupeve të rrezikuara duhet gjithashtu të jetë një prioritet në të gjitha hartimet e programit. Hartimi i programit duhet t'i referohet standardeve për mbrojtjen e fëmijëve që duhet të ndiqen në zbatimin e programit. Rrjedhimisht, një propozim program duhet të: specifikoj saktësisht cilat udhëzime dhe standarde për mbrojtjen e fëmijëve janë duke u ndjekur njëlloj në hartim dhe zbatim. Shëndeti A është kujdesi shëndetësor i bazuar në praktikë tradicionale ose 'perëndimore', apo një përzierje? Sa shumë është në dispozicion kujdesi shëndetësor në të gjithë vendin? specifikoj se si këto standarde do të monitorohen gjatë fazës së zbatimit të programit. Pyetja kryesore: Si mund të përfshihen këto standarde në mënyrën që organizata juaj harton programet? Cilat janë praktikat tradicionale të lindjes? A ka ndonjë praktikë të gjymtimit gjenital (GJGJF) të femrave? A ndodhë diçka e tillë? Sa i përhapur është vaksinimi dhe kundër cilës sëmundje? Mendoni për faktorët që ju duhet të merrni në konsideratë për të mbajtur fëmijët e sigurt në secilën nga këto zona të programit. Zbatimi i programit Mbrojtja e fëmijëve duhet të jetë në qendër të të gjitha fushave të zbatimit të programeve. Standardet tjera në këtë udhëzues ofrojn informacion të rëndësishëm për parandalimin, kodet e praktikës dhe sjelljes, dhe impementimin, të cilat të gjithado të jenë të dobishme në procesin e zbatimit. 40 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 41

23 AKTIVITETI 3.3: PRAKTIKA E MIRË NË IMPLEMENTIM Shënimet Standardi 3 (Përshtatur nga Lista e plotë e ndikmit të fëmijëve e Aleancës Save the Children) Synimi Për të vlerësuar se si një projekt propozim nxit praktikë të mirë në mbrojtjen e fëmijëve në fazën e zbatimit. Shënimet Zgjidhni një program që e njihni në organizatën tuaj dhe përgjigjuni pyetjeve vijuese në lidhje me propozimin e programit: Cilat standarde duhet të ndiqen në implementim në lidhje me sigurinë, rekrutimin dhe mbikëqyrjen e fëmijëve? Si do të zbatohen dhe monitorohen këto standarde, sipas propozimit? Pyetje kryesore: Si mund të ndryshoni shabllonin e propozimit të programit tuaj për të dhënë më shumë hapësirë për t'u marrë parasysh standardet e mbrojtjes së fëmijëve në zbatimin e programit? Vlerësoni dhe monitoroni sistemet tuaja të tanishme, duke i përdorur kritetet në vijim (ju mund të gjeni kopje të këtij mjeti të vlerësimit në CD Rom): Doracaku 5 Deklarata Po Jo Fëmijët janë njerëz të rinjë të moshave të ndryshme dhe janë të përfshirë në procesin e monitorimit dhe vlerësimit. Fëmijët e identifikuar si më të pambrojturit në hartim të programit janë të përfshirë në procesin e monitorimit dhe vlerësimit. Sistemi i MV (Monitorimit & Vlerësimit) merrë në konsideratë mënyrat në të cilat programi përkrah dhe mbron shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve dhe njerëzve të rinjë të moshave të ndryshme, p.sh,:?lindje 4 vjeç?5 7 vjeç 8 12 vjeç Standardi 3 Vlerësimi i Programit Vlerësimi do t'ju ndihmoj për të vërtetuar se si programet dështojnë ose kanë sukses për të përmbushur qëllimet e tyre, do t'ju ndihmoj t'i mësoni mësimet për hartimin e programit dhe zbatimin dhe sugjeron përmirësimet. Kjo do të ndihmoj projektin tuaj të tanishëm dhe poashtu do t'ju ndihmoj të bëni projekte më ekektiv në të ardhmën. Nëse ju jeni të përkushtuar për të mbajtur fëmijët të sigurt, mbrojtja e fëmijëve duhet të jetë pjesë kryesore e vlerësimit të programit. Duke marrë parasysh se sa larg keni arritur, objektivi i mbrojtjes së fëmijëve i caktuar në planin origjinal duhet të jetë në qendër të vlerësimit tuaj. Vlerësimi duhet të marrë në konsideratë nëse aktivitetet e programit kanë çuar në ndonjë efekt negativ të paparashikuar në mbrojtjen e fëmijëve vjeç vjeç Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit merrë parasysh në ç'mënyrë një program shton mbrojtjen që ju i ofroni fëmijëve dhe njerëzve të rinjë të moshave të ndryshme kundër:?dëmtimit fizik, mendor dhe abuzimit?abuzimit seksual ose manipulimit?shfrytëzimit në punësim?abuzimit të drogave kufizimi i të drejtave AKTIVITETI 3.4: MONITORIMI DHE VLERËSIMI (M & V) (Përshtatur nga Lista e plotë e ndikmit të fëmijëve e Aleancës Save the Children) Synimi Për të vlerësuar sistemet aktuale të monitorimit dhe vlerësimit nga një vlerësim i mbrojtjes së fëmijëve Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit merrë parasysh në ç'mënyrë një program ndikon në qasjen e të gjithë fëmijëve dhe njerëzve të tij në:?shkolla dhe edukim të mirë që përmbush nevojat e tyre individuale?shërbime të kualitetit të lartë, të përshtatshme dhe kujdesje të arritshme shëndetësore lojë, kohë të lirë dhe lehtësira kulturore që përmbushin nevojat e tyre të shprehura. Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit merrë parasysh ndikimin e programeve tek fëmijët që nuk janë të përfshirë në program (p.sh në një program për të rritur qasjen e vajzave në edukim, çfarë është ndikimi në djemt në komunitet?) Pyetje kryesore: Nëse jeni përgjigjur jo në ndonjë nga këto deklarata, si mund t'i inkorporoni këto konsiderata në monitorimin tuaj aktual dhe sistemet e vlerësimit? Caroline Irby / Plan 42 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 43

24 Standardi 3 Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve në sponzorizim Në CD-ROM që e shoqëron këtë udhëzues ka një seksion të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve dhe sponsorizim. Ka një përmbledhje të një mini-auditimi për të përdorur në organizatat e sponsorizimit të fëmijëve dhe disa aktivitete tjera për të ndihmuar ato organizata të bëjnë krejt çka munden për të parandaluar abuzimin dhe për të mbrojtur fëmijët që i mbështesin. Gjithashtu në CD-Rom do të gjeni një seminar trajnimi në mbrojtjen e fëmijëve për ata që punojnë në sponsorizimin e fëmijëve në seminaret Mbajtja e fëmijëve sigurtë: Trajnim për Mbrojtjen e Fëmijëve (Doracaku 3). Doracaku 5 Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve mbajtja e children safe in emergencies Pse dhe si janë fëmijët të pambrojtur në raste urgjente? Doracaku 3 Gjithnjë e më shumë, OJQ-të ndërkombëtare dhe organizatat tjera duhet të përgjigjen në raste urgjente, në nivel lokal dhe kombëtar. Edhe pse ka përjashtime, të tilla si Cunami i Azisë në vitin 2004, dhe tërmeti në jug të Azisë në vitin 2005, shumica e situatave urgjente janë në një farë mënyre të parashikueshme. Organizatat për ndihmë e dinë se çdo vit, stinët me shira, thatësirat dhe përmbytjet rregullisht shkretojnë pjesë të ndryshme të botës në kohë të caktuara, ashtu siç bëjnë qeveritë e paqëndrueshme dhe situatat politike. Megjithatë, nuk ka dyshim se çështja e mbrojtjs së fëmijëve është pak në rendin e ditës në shumicën e situatave të jashtëzakonshme. Edhe pse sigurimi i mbijetesës dhe plotësimit të nevojave bazë është gjithmonë përparësi, është shumë e rëndësishme për të ditur se në raste urgjente të gjithë fëmijët janë të pambrojtur, veçanërisht ata që janë të zhvendosur, dhe pa prindërit e tyre ose anëtarët e ngushtë të familjes. Është e vështirë për të siguruar mbrojtjen e këtyre fëmijëve kur problemet janë aq komplekse ose në shkallë të lartë, dhe mbrojtjet e zakonshme shoqërore nuk janë në vend ose nuk janë më funksionale. Përderisa raporti i Komitetit të Përhershëm të Inter-Agency (IASC) ka vënë në pah se: Marcus Perkins / Tearfund N ë raste urgjente të gjithë fëmijët janë të rrezikuar veçanërisht ata pa prindër ose pa anëtarë të ngushtë t ë familjës. luajnë dhe pushojnë në zonat ku familjet e zhvendosura janë strehuar. Loja është gjithashtu një pjesë kritike e shërimit prej traumave. Asistenca duhet t'i jepet anëtarëve të familjes në mënyrë që ata të mund të vazhdojn të kujdesen për fëmijët. Mbrojtja e fëmijëve duhet të jetë një pjesë integrale e fazës së parë të çdo përgjigje humanitare, duke përfshirë atë së bashku me ushqim, strehim, shëndetësinë, ujin dhe kanalizimet. Puna me shoqatat tjera bamirësive, autoriteteve të OKB-së dhe atyre lokale për t'u siguruar që procedurat dhe udhëzimet janë në vend për t'u siguruar që fëmijët janë mbajtur të sigurt. Mbështet dhe monitoro fëmijët në komunitet, më fort se në kampe ose strehimore të ndara, për të shmangur institucionalizimin e fëmijëve, dhe për të parandaluar ndarje të mëtejme. Kjo kërkon mekanizma rigoroz të shqyrtimit. Zhvilloni zgjidhje afat-gjatë për fëmijët familjet e të cilëve nuk mund të gjurmohen. Punoni me një grup ndër-agjenci për fëmijët e pashoqëruar dhe të ndarë për të mbështetur koordinimin dhe zbatimin e procedurave të përshtatshme dhe politikave në të gjithë rajonin. Në qoftë se organizata juaj nuk punon rregullisht në kontekste të jashtëzakonshme konsideroni aktivitetin e mëposhtme. AKTIVITETI 3.5: PUNA ME FËMIJËT NË SITUATA KRIZE Synimi Për të identifikuar disa nga dallimet në mes të punës me fëmijët në një kontekst të zhvillimit dhe gjatë krizave emergjente / humanitare. Shënimet Ky aktivitet mund të bëhet nga ju vetë ose me të tjerët. Standardi 3 "Mungesa e alternativave ekonomike për popullsinë e zhvendosur mund të rezultojë në seks komercial dhe shfrytëzues duke qenë një nga mundësitë e pakta për brezat e ardhshëm për të plotësuar nevojat bazë. " "Komunitetet përfituese shpesh vijnë nga një mjedis ku seksi dhe dhuna me bazë gjinore është e zakonshme dhe strukturat e komunitetit mund të konspirojn për të siguruar se një gjë e tillë vazhdon. " Çfarë lloj gjërash kapërcehen, harrohen apo anashkalohen në situatat e jashtëzakonshme? Vëni në list gjërat që vijnë në mendje. Për shembull, a zbatohen ndonjë nga këto në vijim? Rekrutimi i shpejtë pa kontrolluar kredencialet, pa i marrë referencat. "Kur gratë dhe fëmijët janë të zhvendosur, nuk kanë mundësi për të plotësuar kërkesat e tyre themelore dhe janë të përjashtuara nga përfshirja në komunitet në vendim-marrje dhe shkollim, atëherë është shumë e lehtë për situata që të zhvillohen ku ata bëhen tepër të pambrojtur ndaj abuzimeve dhe shfrytëzimit. " Përdorimi i konsulentëve dhe personelit të tjerë që nuk kanë qenë të verifikuar. Përdorimi i stafit kombëtar apo refugjatëve, të cilët nuk kanë qenë të verifikuar. Interesimi i mediave për fëmijë jo i mirë. Përveç kësaj, është e rëndësishme për të njohur dobësit shtesë në urgjencat e fëmijëve të zhvendosur dhe fëmijëve jetim të pashoqëruar. Pa masa paraprake të qarta dhe të thjeshta është shumë e lehtë për fëmijët e zhvendosur dhe të pashoqëruar të zhduken në duart e krimit të organizuar që synon fëmijët e pambrojtur. Redukimi i reziqeve Mbrojtja e fëmijëve në raste emergjente duhet të jetë një prioritet i lartë dhe ne duhet të pranojnë se mekanizmat e mbrojtjes tradicionale të komunitetit mund të mungojn ose shpërbëhen. Për të reduktuar rreziqet në rritje që fëmijët përballen në raste emergjente, Save the Children (Ruani Fëmijët) sugjeron si në vijim: Të gjithë fëmijët e ndarë duhet të jenë të regjistruar dhe monitoruar. Fëmijët dhe foshnjat e ndara duhet të bashkohen me familjet e tyre duke përdorur pajimet për gjetjen e familjes dhe bazat e të dhënave. Dëmtimi i mëtejshëm për fëmijët dhe të rinjtë duhet të parandalohet përmes aktiviteteve mbrojtjese të fëmijëve dhe duke siguruar vende për fëmijët që të Mungesa e mbikëqyrjes. Mjedise të vështira pune. Mungesa e mbikëqyrjes dhe mbështetjes për stafin. Puna e izoluar, dhe me orë të zgjatura. Rregullime të dobëta për jetesë, mungesa e ujit të pastër, ushqimit etj. Çfarë tjetër është e ndryshme? Cilat janë rreziqet shtesë për fëmijët dhe organizatat, kur gjërat kapërcehen, harrohen etj.? Çfarë mund të bëjë praktikisht organizata juaj për të zvogëluar këto rreziqe? Është jetike që të jetë e qartë për atë se çfarë rreziqe tjera ekzistojnë dhe nga kush jeni duke i mbrojtur fëmijët. Vëmendja shpesh është përqendruar krejtësisht në ngjarjet e menjëhershme por rreziqet për fëmijët mund të jenë nga punëtorët ndihmës dhe / ose reagimet e komunitetit. 44 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 45

25 Standardi 3 AKTIVITETI 3.6: NEVOJAT E NGUTSHME TË JESH I PËRGADITUR A ka organizata jua një politikë për mbrojtjen e fëmijëve? Nëse po, si aplikohet në situata të jashtëzakonshme? Mund të mos ketë qenë shkruar me këtë në mendje. Është e dobishme për të rishikuar politikën e organizatës suaj për mbrojtjen e fëmijëve në lidhje me emergjencat dhe 11 standardet për të mbajtur fëmijët e sigurt. Përdorni tabelën më poshtë për t'ju ndihmuar, një mostër për ta përdorur është në CD-Rom. Doracaku 5 Stan dardi 1: Një politkë e shkruar për të mbajtur fëmijët të sigurt Standardi 2: Vendosja e politkës në praktikë A është politika e përshtatshme/dobishme në reagimin ndaj një urgjence? A janë parimet e zbatueshme në reagime të skenareve urgjente dhe a janë ato të informuara nga kodet humanitare ndërkombëtare? Në qoftë se ju tashmë jeni përgjigjur në një urgjencë, sa ishte e rendësishme politika dhe çka keni mësuar? Çka do të keni nevojë për të ndryshuar në procedurat dhe sitemet tuaja të tanishme në mënyrë që të fëmijët të mbahen të sigurt në një urgjencë? Si do të vendosej dhe shpjegohej kjo tek stafi? A i keni hartuar resurset lokale? Kush do të mund t'ju ndihmoj dhe si mund të punoni së bashku për të zhvilluar një procedurë raportimi dhe një procedurë të ankesës? Kush do ta zhvillonte dhe si do të implementohej? Si do të siguronit stafin, vullnetarët, fëmijët dhe komunitetin që të dinë rreth procedurave? Standardi 6: Të drejta të barabarta për të gjithë fëmijët në mbrojtje Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fëmijëve sigurt Standardi 8: Edukimi dhe trajnimi për t i mbajtur fëmijët sigurt Standardi 9: Qasja në këshillim dhe mbështetje A kanë sistemet e mbledhjes së të dhënave informacion për grupet e veçanta të pa mbrojtura siç janë grupet me aftësi të kufizuara, grupet etnike minoritare, vajzat dhe familjet e kryesura nga fëmijët? A keni marrë parasysh integrimin e mbrojtjes së fëmijëve në të gjitha aktivitetet tuaja të vlerësimit për të siguruar shpërndarje të barabartë të racioneve ushqimore dhe gjërave tjera jo-ushqimore? Si do ta dinë fëmijët për politikën tuaj të mbrojtjes së fëmijëve dhe çka mund të presin nga stafi juaj? Si do ta dinë fëmijët se çfarë është sistemi juaj i raportimit dhe ku janë vendet e sigurta për fëmijë? A keni emëruar/caktuar njerëzit për të vepruar si pika përqëndrimi/kontaktimi tek të cilët fëmijët dhe të rriturit mund t'i raprtojn shqetësimet e tyre? A janë identifikuar sistemet për të mundësuar të rekrutuarve të rinjë ose stafit të rizhvendosur të jenë të trajnuar në mësymje të një urgjence? A ekziston ndonjë person kryesor i cili ka përgjegjësi për të kuptuar mbrojtjen nga rreziqet e veçanta të identifiluara në ndërtimin e skenarit? A keni diskutuar me agjencitë tjera për përgjigjet e tyre të mbrojtjes së fëmijëve në raste urgjente dhe nëse mund të shkëmbehen resurset, p.sh pikat kryesore? Standardi 3 Si do të mbahej informata sekret në një hetim të mbrojtjes së fëmijëve, për shembull, një kamp? A keni identifikuar mbështetjen e jashtme psikologjike dhe resurset për stafin që punojn në një rast urgjent? Standardi 3: Parandalimi i dëmtimit të fëmijëve - rekrutimi i sigurt Si do të mund të rritej shpejtësia e rekrutimit por të mbetet e sigurt? Si do të siguroni stafin e ri që t'i kuptojn poltikat dhe procedurat? Standardi 10: Zbatimi dhe monitorimi Si do t'i qaseni mbrojtjes së fëmijëve në reagimin tuaj urgjent? Çka keni mësuar për reagimin tuaj në mbrotjen e fëmijëve nga reagimi i juaj i fundit urgjent? Nëse gjinden në lokacionin e urgjencës, a e dinë stafi se çka kërkohet? A keni vende të sigurta për fëmijët? A ka vende të sigurta në planifikim të kampeve? Standardi 11: Puna me partnerët (për të përmbushur standardet) Çfarë masash të domosdoshme do të kërkoni nga partnerët e rinjë në një situatë urgjente? A keni alternativa nëse nuk është e mundur t'i implementoni keto masa? Standardi 4: Udhëzimet e shkruara mbi sjelljen ndaj fëmijëve Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacione të ndryshme A aplikohen udhëzimet në mënyrë efektive në situata emergjente? Si do të publikohen ato në rast urgjent që fëmijët dhe të rriturit do të dinin çka të prisinin? A adresojn protokollet dhe udhëzimet mediale (kontaktimi me shtypin dhe imazhet e fëmijëve) mbrojtjen në raste urgjente? A keni marrë parasysh implikimet e konteksteve të ndryshme kulturore në ndërtimin e skenareve tuaja? A i kuptoni ju dhe/ose partnerët e mundshëm rreziqet e ndryshme prezente në një urgjencë dhe si mund të zvoglohen ato? AKTIVITETI 3.7: PLANIFIKIMI I VEPRIMIT Synimi Përqëndrimi dhe shqyrtimi në planin reagues urgjentë të organizatës tuaj. Shënimet Lista e mëposhtme jep këshillat krysore për reagime emergjente dhe mbajtjen e fëmijëve të sigurt. Përdorni listën për të vlerësuar praktikën e tanishme dhe të bëni një plan veprimi për gjërat që mund të kenë nevojë të rishikohen dhe ndryshohen. 46 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 47

26 Para se të shkoni në teren Praktika e mirë në kontakt fizik do të thotë: 1. Shqyrtoni praktikat e rekrutimit për punëtorët tuaj me kontrata afat-shkurtëra, dhe konsulentët. A mbani një regjistër, dhe a keni kryer kontrolle adekvate për të verifikuar identitetin e njerëzve dhe aftësitë? mbajtja e një distance të sigurt dhe të përshtatshme nga fëmijët prekja e fëmijëve vetëm kur është absolutisht e nevojshme në lidhje me aktivitet të veçantë 2. Planifikoni, informoni dhe trajnoni stafin për reagime urgjente në mbrojtjen e fëmijëve para se të shkojn në situata emergjente. Në situata kampi kërkimi i marrëveshjes së fëmijës para çdo kontakti fizik të siguroheni që të informoni fëmijët me aftësi të kufizuara për ndonjë kontakt të nevojshëm fizik dhe se si ndjehen ata me të. Standardi 3 1. Ofroni trajnim për stafin. 2. Sigurohuni që kodet e mirësjelljes janë zbatuar. 3. Rivlerësoni praktikat e rekrutimit, duke përfshirë për stafin e sigurisë. 4. Në kampe hartoni një plan Mbajtja e Fëmijëve Sigurt që trajton: masa për gjumë të sigurt zonat e sigurta për lojra pajisje për pastrim dhe banjë pikat fokale ku fëmijët mund të marrin mbështetje, bëjnë ankesa personeli i trajnuar i caktuar që janë përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve në kamp dhe mund të lidhen në komitetin e menaxhmentit te kampit nevojat mjekësore dhe arsimore udhëzimet në 'kujdesjen' ose vendosjen me anëtarët e zgjeruar/mbijetuar të familjes, ose të rritur të tjerë programet çmobilizuese që poashtu adresojn nevojat e vajzave. CD-ROM ka një mostër të Parimeve udhëzuese të praktikave më të mira në një situatë fatkqësie. Gjithashtu do të gjeni një Seminar Special në seksionin e Pakos Trajnuese të këtij CD Rom-i, Mbajtja e Fëmijëve të Sigurtë në Kontekstet e Urgjencës, e cila hulumton këto çështje më thellë. Doracaku 5 Përmbledhje: Parandalimi dhe praktika e mirë Praktika e mirë në planifikimin e një projekti për punë që përfshinë fëmijët do të thotë, nga fillimi: bërja e vlerësimit të rrezikut, dhe monitorimin e rrezikut gjatë gjithë projektit identifikimin e njerëzve me përgjegjësi të caktuar mbrojtëse rekrutimi efektiv, duke përfshirë verifikimet dhe kontrollet e përshtatshme të stafit dhe vullnetarëve Praktika e mirë në marrëdhëniet ndërnjerëzore do të thotë: trajtimi i të gjithë fëmijëve në mënyrë të barabartë, dhe me respekt dhe dinjitet gjithmonë duke vënë mirëqenien e çdo fëmije në rend të parë, para se të arrihen qëllimet ndërtimi i marrëdhënieve të balancuara bazuar në besimin reciprok të cilat fuqizojnë fëmijët të marrin pjesë në procesin e vendim-marrjes dhënja e reagimeve entuziaste dhe konstruktive se sa kritikave negative duke qenë një rol- model i shkëlqyer për marrëdhëniet me njerëz të tjerë njohja se fëmijët me aftësi të kufizuara mund të jenë edhe më të pambrojtur ndaj abuzimeve se sa fëmijët tjerë. Praktika e mirë në menaxhimin e informacionit të ndjeshëm do të thotë: të paturit e një politike dhe procedurave për marrjen, përdorimin dhe ruajtjen fotografive ose imazhe të fëmijëve monitorimi i kujdesshëm dhe përdorimin materialeve dhe aktiviteteve me bazë në internet procedurat e miratuara për raportimin e çdo dyshimi apo akuze të abuzimit sigurimi i konfidencialitetit në mënyrë që të mbrohen të drejtat dhe për të përfshirë trajtimin e sigurt, ruajtjen dhe asgjësimin e çdo informacioni të siguruar si pjesë e procesit të rekrutimit. Praktika e mirë në zhvillimin profesional do të thotë: freskimi me informacion rreth shëndetit dhe sigurisë, dhe vetëdijes së përgjithshme për mbrojtjen e fëmijëve informimi rreth legjislacionit dhe politikave për mbrojtjen e fëmijëve ndërmarrje të rëndësishme të zhvillimit dhe të trajnimit. (Marrë nga udhëzimet NSPCC 2004) Standardi 3 duke ditur se si jeni në kontakt me shërbimet lokale/ kombëtare, në rast se ju keni për të raportuar një shqetësim tek ata. Praktika e mirë në një mjedis fizik ku ka kontakt me f ëmijët do t ë thotë: duke u siguruar gjithmonë që dikush nga shkolla / institucioni shkollor, organizata e të rinjve apo kuadri i kampit/ kujdesit është i pranishëm dhe për këtë arsye përmbushja e përgjegjësis së tyre për të siguruar sigurinë e atyre në kuadër monitorimi i rreziqeve gjatë gjithë projektit. Caroline Irby / Plan 48 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 3: Parandaalimi i dëmtimit të fëmijëve 49

27 Standardi 4:Udhëzimet me shkrim mbi sjelljen ndaj fëmijëve Kodi i sjelljes duhet të jetë konciz dhe i qartë, dhe duhet të përshtat nevojat e një organizate të vacantë. Edhe pse kemi disa shembuj rreth asaj se çfarë kanë bërë organizatat tjera, është e rëndësishme që këto janë përdorur vetëm si një referencë, ose pikë fillimi. Çdo organizatë ka nevojë për të zhvilluar kodin e vet. Shumë organizata tashmë do të jenë të njohura me (dhe mund të kenë miratuar) Task Forcën e KPNA (Komiteti i Përhershëm Ndër-Agjenci) të Kombeve të Bashkuara mbi Parimet Themelore dhe Kodin e Sjelljes Shih / iasc dhe Kodi i sjelljes së Kryqit të Kuq Ndërkombëtar Standardi 4 Çfarë është standardi? Ekzistojnë udhëzimet me shkrim që përshkruajnë se çka është sjellje e përshtatshme, siç janë kodet e sjelljes apo kodet e praktikës ndaj fëmijëve. Pse agjencitë duhet të përmbushin këtë standard? Fëmijët duhet të përjetojnë një atmosferë të sigurt, pozitive dhe inkurajuese. Standardet e shkruara duhet të përcaktojë për çdo njenin çka është sjellja e pranueshme dhe e papranueshme ndaj fëmijëve. Këto udhëzime mund të ndihmojnë për të minimizuar mundësitë për abuzime dhe ndihmon në parandalimin e pretendimeve dhe akuzave të pavërteta që bëhen kundër personelit dhe përfaqësuesve tjerë. Zhvillimi i kodeve të sjelljes Një kod i sjelljes është një udhëzues i qartë dhe konciz i asaj se çka është dhe çka nuk është sjellje apo praktikë e pranueshme kur punojmë me fëmijët. Kodi i sjelljes është një element thelbësor i politikës së mbrojtjes të fëmijëve së një organizatë dhe i gjithë stafi duhet të pajtohen me të, kur ata punësohen dhe fillojnë punën e tyre. Kur zbatohet siç duhet, një kod i mirësjelljes do të reduktoj / kufizoj rrezikun e abuzimit të fëmijëve që ndodhin. Bënë të qartë se çfarë veprimi ju duhet të merrni nëse kodi është shkelur apo nuk ndjeket siç duhet. TASK FORCA E KPNA-së E KOMBEVE TË BASHKUARA MBI PARIMET BAZË DHE KODIN E SJELLJES Shfrytëzimet dhe abuzimet seksuale nga punëtorët humanitar përbëjnë aktet vulgare të sjelljes së pahijshme dhe për këtë arsye janë bazë për përfundimin e punësimit. Aktiviteti seksual me fëmijët (persona nën moshën 18 vjeç) është i ndaluar pavarësisht nga mosha e pëlqimit në vend. Besimi i gabuar në moshën e fëmijës nuk është një mbrojtje. Këmbimi i të hollava, punësimi, mallra ose shërbime për seks, duke përfshirë favore ose forma të tjera të sjelljes poshtëruese, degraduese ose shfrytëzuese është e ndaluar. Kjo përfshin shkëmbimin e ndihmës që është për shkak të përfitimeve. Marrëdhëniet seksuale mes (EMRI I AGJENCIS) anëtarëve të personelit dhe përfitimeve janë të dekurajuara fuqimisht që ato janë bazuar në dinamikat vërtetë të pabarabarta të pushtetit. Marrëdhënie të tilla minojnë kredibilitetin dhe integritetin e punës së ndihmës humanitare. Ku një (EMRI AGJENCIS) anëtar i stafit zhvillon shqetësimet apo dyshimet në lidhje me abuzimin seksual ose shfrytëzim nga një anëtar I stafit, qoftë në (EMRI AGJENCIS) apo jo, ai / ajo duhet të raportojnë të tilla shqetësime nëpërmjet procedurës së përshkruar. Standardi 4 (EMRI AGJENCIS) punëtorët janë të obliguar të krijojnë dhe mirëmbajnë një mjedis, i cili pengon shfrytëzimet dhe abuzimet seksuale dhe promovon implementimin e këtij kodi të sjelljes. Menaxherët në të gjitha nivelet kanë përgjegjësi të veçantë për të mbështetur dhe zhvilluar sistemet të cilat e mbajnë këtë mjedis. KPNA (Komiteti i Përhershëm Ndër-Agjenci) Megjithatë, këto vetëm kanë të bëjnë me çështjen e abuzimit seksual dhe shfrytëzimit dhe prandaj një kod më praktikë i bërjes dhe mosbërjes së praktikës është gjithashtui nevojshëme që trajton: kontaktin fizik dhe prekjen mjedisin dhe hapësirën punuese gjuhën dhe barazin Adam Hinton / Plan Një kod i sjelljes është një udhëzues qartë dhe konciz asaj se çfarë është dhe çfarë nuk është sjellje ose praktikë e pranueshme kur punojm me fëmijët. praktikën e mirë kur punojmë drejtpërdrejt me fëmijët përgatitjet e kontaktit transportit kulturën e sigurt dhe të hapur rregullimet e gjumit disiplinën. 50 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 4: Udhëzimet me shkrim mbi sjelljen ndaj fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 4: Udhëzimet me shkrim mbi sjelljen ndaj fëmijëve 51

28 AKTIVITETI 4.1: ZHVILLIMI I NJË KODI TË SJELLJES Snimi Për të identifikuar hapat e duhur për zhvillimin e një kodi të sjelljes për stafin dhe vullnetarët në agjencin tuaj. Shënimet Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme Ju mund të dëshironi të bëni këtë aktivitet vetë ose në konsultim me të tjerët. 1. Vendos në qoftë se organizata juaj ka ndonjë ndonjë kod të sjelljes mirësjelljes që tashmë aplikohen për të punuar me fëmijët. Nëse ato ekzistojnë, a janë ato: të njohura për relevante Çfarë është standardi? Ekziston udhëzimi i qartë se si do të përshtaten udhëzimet e organizatës në vende të ndryshme që të përshtatet me rrethanat lokale. Standardi 4 të duhura të qarta në pajtueshmëri me? 2. A mungon ndonjë element? A i ndihmon stafit të ndjehen të mbrojtur ose a janë ata të dykuptimt dhe të hapur për interpretim? A mund t'ju asistojn nëse keni dyshuar ose vërejtur praktika ose sjellje të dobëta me fëmijët? 3. Vë në listë atë që ju mendoni se është sjellje e pranueshme dhe e papranueshme dhe çfarë i vënë fëmijët në rrezik, përmbledh çka mungon ose çka duhet të ndryshojë. 4. Konsultoni / pyesni fëmijët - sajoni një sesion me fëmijët me të cilët jeni duke punuar për të asistuar në zhvillimin e kodeve të praktikës / sjelljes. Kjo do t'ju ndihmojë nëse ju mund të kërkoni nga ata që ta hartojn kodin e tyre gjithashtu. Mund të jetë një kod i përgjithshëm mbi sjelljen ose mund të jetë në parandalimin e detyrimit. Pyetni fëmijët që të identifikojn se çfarë sjellje i bën ata të ndjehen të sigurt me të rriturit me të cilët vijnë në kontakt dhe për çfarë lloj gjërash ata ndjehen të parehatshëm. Standardi 7 i këtij udhëzuesi ka një numër të aktiviteteve shtesë projektuar për të inkurajuar pjesëmarrjen e fëmijëve në gjëra që ndihmojnë mbrojtjen e tyre dhe për t'i mbajtur ata të sigurtë. Pse agjencitë duhet të përmbushin këtë standard? OJQ-të dhe agjencitë tjera punojë në një shumëllojshmëri të mjediseve me variacione të mëdha në mirëkuptim dhe marrëveshjet për mbrojtjen e fëmijëve. Ndonjëherë kakuptime të ndryshme se çfarë do të thotë abuzimi i fëmijëve. Agjencia duhet të japë udhëzime të qarta për stafin, partnerët dhe organizatat tjera (duke përfshirë organizatat finacuese) se si do të aplikohet dhe adaptohet praktikisht politika e mbrojtjes së fëmijëve në këto rrethana të ndryshme. Udhëzimet duhet të aplikohen në mënyrat që janë të ndjeshme ndaj kulturave të ndryshme, por pa injoruar praktikat që janë të dëmshme për fëmijë. Përshtatja në kontekst të vendit dhe atij vendor Nevojitet një udhëzim i qartë se si, dhe sa larg, mund të adaptohet politika e një organizate në vende të ndryshme dhe kontekste lokale. Nganjëherë ka kuptime të ndryshme kulturore se çfarë përbën abuzimi. Organizata duhet të konsultohet në nivel vendor me stafin kombëtar në mënyrë që të japë udhëzime të qarta se si të përgjigjen kur ngriten shqetësime të jashtme për mbrojtjen e fëmijëve dhe si do të adaptohet dhe të zbatohet politika për mbrojtjen e fëmijëve në rrethana të ndryshme. Standardi 5 5. Duke përdorur informatat që keni mbledhur tani, mundësisht me një grup tjerër nga organizata juaj, filloni të shkruani kodin tuaj të mirësjelljes. Në Fazën 1 Aktiviteti 1.1 ka një ushtrim për t'ju ndihmuar të identifikoni ku dhe sa keni kontakt me fëmijët. Nëse nuk e keni bërë këtë ende, bëjeni tani. Konsideroni fushat të cilat mund të jenë të rrezikshme (p.sh. aktivitetet ku jeni duke punuar vetëm me fëmijët, komunikimi me ta nëpërmjet postës elektronike, ose në vende të izoluara ose pa mbikëqyrje). Hartoni një listë të Bërjes dhe Mosbërjes që mund të ndihmojë për të sqaruar se çfarë është dhe çfarë nuk është praktikë e pranueshme. 6. Konsultoni / pyesni të tjerët - qarkulloni një projekt-kod tek njerëzit kyç duke kërkuar reagime dhe komente. 7. Pasi formalisht të keni rënë dakord, ju duhet t'u tregoni të tjerëve për kodin e sjelljes në sesione informimi, trajnime për mbrojtjen e fëmijëve, dhe / ose në takime ekipi. Siguroni që vetëdijësimi i kodit është ndërtuar në pako rekrutimi dhe induksioni (vënje në post). Stafit të ri dhe atij ekzistues duhet t'u kërkohet të nënshkruajnë se ata kanë lexuar dhe kuptuar kodin. 8. Cakto një afat kohor për të shqyrtuar ndikimin e kodit dhe monitoro efektivitetit e tij. Përfshij fëmijët në procesin e shqyrtimit. Shënim: CD ROM-i përfshin modelin e kodeve të sjelljes nga dy OJQ ndërkombëtare Terre des hommes dhe Tearfund. Doracaku 5 Al Deane / EveryChild 52 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 4: Udhëzimet me shkrim mbi sjelljen ndaj fëmijëve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme 53

29 Politika duhet të jetë e ndjeshme ndaj kulturës në të cilën operon, por nuk duhet të harroj ose të pranojë aktet e keqtrajtimit që janë abuzive. Lista e plotë për mbledhjën e informatave lokale Mbajtja e fëmijëve sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmijëve (Doracaku 3) gjithashtu ndërton mbi këtë standard dhe ofron disa ushtrime trajnuese për të ndihmuar në përcaktimin e abuzimit, rritjen e vetëdijes dhe të kuptuarit e kulturave të ndryshme, traditave, besimeve dhe konteksteve. Gjithashtu ka një numër të ushtrimeve që ndihmojnë në identifikimin e disa aspekteve pozitive të praktikës lokale dhe traditës në lidhje me kujdesin e fëmijëve. Nëse mundeni, hidhni një sy nëpër ato ushtrime trajnuese para se të bëni ndonjë punë të mëtejshme në këtë standard. Këto ushtrime mund të gjendet në Modulin 2 të Doracakut 3. Ju poashtu mund të gjeni Shënimet e Trajnerëve nga ky modul në CD ROM, këto shënime japin më shumë informacion në lidhje me përkufizimet. Doracaku 3 Doracaku 5 AKTIVITETI 5.1: PRAKTIKAT LOKALE QË MUND TË SHKAKTOJNË DËM TEK FËMIJËT Synimi Të krijojë përkufizime lokale të abuzimit të fëmijëve / keqtrajtimit të fëmijëve. Resurset legale Detajet e ndonjë organi qeveritar ose agjencie me autoritet të parashikuar me statut për mbrojtjen e fëmijëve. Përmbledhje e legjislacionit që drejton mirëqenien/mbrojtjen e fëmijëve. Identifiko konventat ndërkombëtare të cilat vendi i ka nënshkruar ose ka ratifikuar (p.sh Konventa e OKB Së për të Drejtat e Fëmijëve) Analiza të shkurtëra të implementimit/zbatimit të legjislacionit deri sa kjo dihet. Hetime Kriminale/Ndjekja Penale- Policia dhe Gjyqësia Pozita e Policis lokale në hetimin e sulmeve kriminale kundër fëmijëve dhe mundësia e ndjekjes penale të veprave të tilla. Mosha legale e pëlqimit në vend dhe legjislacioni që e mbulon këtë. Agjencitë tjera Shërbimet Shëndetsore, OJQ-të, Forumet Ndër-Agjenci Standardi 5 Shënimet Ky aktivitet do të: jap një përshkrim të shkurtër të llojeve të ndryshme të abuzimit të fëmijëve identifikojë llojet e përhapura të abuzimit në zonën e pjesëmarrësve lokal. Një përshkrim më i detajuar dhe zgjerim i këtij aktiviteti është i përshkruar në Doracakun 3 - Mbajtja e fëmijëve sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmijëve Moduli 2, Ushtrimet Doracaku 3 Duke përdorur pyetjet e mëposhtme përpiquni të identifikoni: Detajet e shëndetit dhe shërbimeve tjera që mund të jenë të arritshme si pjesë e përgjigjës së viktimës. Detajet e OJQ-ve, agjencive tjera, organeve tjera relevante rrjeteve profesionale, përfshirë ndonjë lidhje marrëveshje lokale për t'u marrë me çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, HIV-it, qendrat e grave/refugjatëve ose strehim të sigurt. Komuniteti Detajet e mekanizmave joformal/komunitetit bazuar në drejtësi dhe mbrotje, dhe si funksionon kjo. Standardi 5 Çfarë lloj sjellje janë parë në zonën lokale që mund të shkaktojnë dëm tek fëmijët? Kush e shkakton dëmin? A ka ndonjë praktikë apo traditë të zakonshme që mund të dëmtojë fëmijët? Si mund të ndikojnë ato tek fëmijët? Çfarë ligjesh ekzistojnë që të mund të përdoren për të mbrojtur fëmijët? Identifikoni dhe vendosni kontakt me OJQ-të/OJQ-të ndërkombëtare me bazë në vend dhe organizatat tjera që punojnë për mbrojtjen e fëmijëve / të drejtave ose programeve për ndihmë që kanë të bëjnë me fëmijët. Mbledhni informacion rreth resurseve të komunitetit siç janë: grupet mbrojtëse, grupet e komunitetit dhe besimit, ose aktivitetet e organizuara të fëmijëve të cilat mund të mbështesin punën e mbrojtjes së fëmijëve. Vendosni kontakt me ndonjë institucion akademik që punon në të drejtat e fëmijëve. AKTIVITETI 5.2: IDENTIFYING LOCAL RESOURCES Pas konsultimit se mbi çfarë ekzistojn besimi lokal, traditat, praktikat dhe situatat për fëmijët në zonën lokale, hapi i ardhshëm është që të planifikohet se çfarë resurse ligjore dhe të komunitetit shoqëror ekzistojnë. Ose nëpërmjet diskutimeve, ose si një detyrë e caktuar brenda një afati kohor, ju duhet të mësoni sa më shumë informacion që të jetë e mundur rreth mjedisit/kontekstit local, duke përfshirë: Identifiko dhe dokumento praktikat e dëmshme tradicionale siç janë: martesa e hershme, fillimi i kremtimeve, dhe synetia e femrave. mjedisin lokal, situatën politike etj kontekstet ligjore dhe sociale dhe strukturatë lidhjet me komunitetin lokal ndonjë udhëzim ekzistues ose protokoll në mbrojtjen e fëmijëve resurset (mjekësore, arsimi, udhëheqësit e komunitetit, banor komitetet e banorëve, individët). Lista e plotë duhet t'ju ndihmojë në mbledhjen e informacionit që ju nevojitet në nivel lokal. Një kopje është në CD Rom. Doracaku 5 Mamanazar Ashrbaev / EveryChild 54 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme 55

30 Zhvillimi i procedurave lokale Pasi të keni bërë aktivitetin e hartimit (shih më lart), është ide e mirë të mbledhni informata. Kjo do t'ju ndihmojë për të shkruar një procedurë lokale duke e bërë të qartë: si duhet të raportohet abuzimi i mundshëm i fëmijëve, dhe çfarë dhe kush mund t'ju ndihmojë për t'u siguruar që shqetësimi është trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Ju do të duhet të identifikoni ato shqetësime që janë të brendshme për organizatën dhe duhet të përshtaten me politikën e mbrojtjes së fëmijëve, dhe ato që janë të jashtme dhe mund të kenë nevojë për një reagim të gjerë të komunitetit. Mbajtja e fëmijëve sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmijëve (Doracaku 3) Moduli 3 Ushtrimet 3.6 ose 3.7 do t'ju ndihmojnë të mendoni përmes këtyre çështjeve në më shumë hollësi. Duke përdorur një skicë të zbrazët (shih më poshtë dhe në CD Rom) harto një proces të raportimit që përshtatet me gjendjen tuaj lokale. Kjo duhet qartë të ilustrojnë se si do të menaxhohen shqetësimet për mbrojtjen e fëmijëve në nivel lokal e poashtu brenda organizatës tuaj. Doracaku 3 Doracaku 5 Procedura e Raportimit të Mbrojtjes së Fëmijëve (mostër boshe) Përdorni skicën për të plotësuar boshllëqet dhe vendosni mbi procesin e organizatës tuaj; shtoni në emra aty ku ka boshllëqe. Procedura për përgjigje ndaj raporteve të shqetësimit është si vijon: AKTIVITETI 5.3: ABUZIMI I FËMIJËVE OSE TRADITA DHE PRAKTIKA KULTURORE? Synimi Për të shqyrtuar traditën dhe praktikën kulturore të pranueshëm, dhe keqtrajtimin e fëmijëve. Shënimet Besimi, kultura dhe tradita luajnë një pjesë të rëndësishme në mbajtjen e fëmijëve të sigurt nga abuzimi dhe dëmtimi. Megjithatë, në disa pjesë të botës mund të jetë shumë e vështirë për të ruajtur ekuilibrin në mes të respektimit të traditave lokale dhe të drejtave të fëmijëve dhe trajtimin e ndonjë praktike që janë të dëmshme dhe abuzive për fëmijët. Aktiviteti në vijim do t'ju ndihmojë të merreni me këtë çështje. 1. Para së gjithash identifiko pikat e forta të bashkësisë lokale dhe të traditave, besimit dhe praktikave që ndihmojnë mbrojtjen e fëmijëve dhe mbajtjen e tyre të sigurt. 2. Pastaj lexoni skenaret. Përdorni ato për të filluar një diskutim me kolegët, partnerët, ekipet, punëtorët e komunitetit, dhe udhëheqësit etj. Skenaret janë poashtu në CD ROM - ju lutem përdorni ato vetëm si udhëzues dhe zhvilloni të tjera që përshtaten në kontekstin në të cilin punoni. Doracaku 5 3. Diskutoni nëse mendoni apo jo se ato përbëjnë abuzim të fëmijëve dhe, nëse po, çfarë mendoni çfarë veprimi mund të merret. Pas diskutimit - pyetje të dobishme Standardi 5 Shqetësimi i ngritur ose ankesa e bërë Në çfarë çështjesh apo ndryshimesh përqëndrohen skenaret? Standardi 5 A ka marrëveshje mbi atë se çfarë duhet të jetë përgjigja ndaj skenareve? Çfarë ishin dallimet në qëndrimet dhe vlerat? Shqetësimi kaloi tek A u identifikuan tradita ose praktika tjera në diskutim? A jeni dakord me atë që është e pranueshme nga ana kulturore apo jo? Si ndikon kjo në punën që programi ose organizata juaj është duke ndërmarrur? Shqetësimi ka të bëjë me abuzim të mundshëm të një fëmiu nga dikush jashtë organizatës Shqetësimi sillet rreth sjelljeve të stafit, vullnetarëve ose partnerëve Përdoreni këtë informacion për të kaluar në aktivitetin e ardhshëm që hulumton disa mënyra praktike të adresimit të ndonjë konflikti në mes të kuptimit kulturor dhe mbrojtjes së fëmijëve. A ka nevojë të raportohet shqetësimi në mirëqeniën/ apo autoritetet statutore? A ka nevojë të raportohet shqetësimi në mirëqeniën/ apo autoritetet statutore? Ndërlidhu me stafin e brendshëm të duhur të personelit Vendosni mbi përgjigjet e mëtejshme Kërkoni sqarime të mëtejshme rreth hapave pasuese dhe se a duhet që t i informoni prindërit/ kujdestarët apo të tjerër Vendosni mbi përgjigjet e mëtejshme Besimi, kultura dhe tradita luajnënj një pjesë të rëndësishme në mbajtjën e fëmijëve të sigurt nga abuzimi dhe dëmtimi. Marcus Perkins / Tearfund 56 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme 57

31 Standardi 5 SKENARET Skenari 1 Gjatë një diskutimi, një konsulentë përmend se në një vizitë në një program të një agjencie partnere të kujdesit për fëmijët, ajo ka vërejtur fëmijët me duar të ënjtura dhe shenja në trupat e tyre. Ajo tha se dukej se ata ishin rrahur. Kur ajo kishte pyetur drejtorin e programit, ajo i kishte thënë asaj se Bibla thotë: "Ruaje shufrën dhe prish (lazdro) fëmijët." Skenari 2 Është praktikë e zakonshme që fëmijët me vështirësi në të mësuar të kujdesen për fshatin, ata nuk kanë qasje në ndonjë lloj shkollimi ose aftësitë të pavarura për jetesë. Skenari 3 Në këtë vend, kur lindin fëmijët me aftësi të kufizuara, ka qenë gjithmonë e pranueshme për fëmijët që të merren nga prindërit e tyre dhe të dërgohen në institucionet shtetërore për përkujdesje - nuk pritet që familjet do të duhej të mbajnë barrën" e kujdesjes për këta fëmijë. Skenari 4 Është praktikë e zakonshme për djemt të bëhen synet kur ata arrijnë moshën e pjekurisë, është një simbol i tyre se janë bërë burra. Skenari 5 Është ende praktikë e zakonshme për vajzat që do të bëhen synet (gjymtimi gjenital i femrës) edhe pse ligji i vendit e ndalon atë. Skenari 6 Nëse një vajzë e re është përdhunuar pastaj shërimi tradicional për këtë është që ajo të martohet me njeriun që e ka përdhunuar atë. Skenari 7 Në mënyrë që të mbështetet varfëria ekstreme në zonat rurale, vajzat e reja rreth 12 vjeç janë dërguar në qytet për të fituar para me prostitucion. Pa këto para, familjet e tyre do të vdisnin urie. Skenari 8 Është praktikë e zakonshme për të rriturit që të zhveshin pantallonat e shkurtra të djemve të vegjël dhe t'ua tërheqin penisin e tyre. Kjo është diçka që ndodh vetëm me djemtë e rinj, nuk konsiderohet të jetë abuzim dhe stafi në këtë organizatë nuk do të ndëshkohen për këtë. Skenari 9 Puna për të mbështetur familjen tuaj në këtë rajon nuk është puna e fëmijëve, është e arsyeshme për fëmijët që të punojnë si shërbëtorë për të pasurit. AKTIVITETI 5.4: BESIMET KULTURORE DHE MBROJTJA E FËMIJËVE Synimi Për të eksploruar mënyrat praktike për të adresuar konfliktin midis besimeve kulturore dhe politikave të mbrojtjes së fëmijëve. (Bazuar në një ushtrim të zhvilluar nga Save The Children UK në një seminar në Sierra Leone) Shënimet 1. Ju duhet ta bëni këtë aktivitet në një grup ose si një ekip. Kërkoni nga grupi të përshkruajnë praktikat kulturore që ekzistojnë në fushat e tyre të punës dhe të cilat: shkaktojnë tensione kulturore janë në kundërshtim me standardet që kanë për qëllim mbajtjen e fëmijëve të sigurt. Aktiviteti i mëparshëm duhet t'u ketë ndihmuar të identifikoni se cilat shkaktojnë më së shumti tension. 2. Në një copë të madhe letre, vizatoni dy kolona në të majtë, shkruani "Praktika", në të djathtë shkruani, " besimi i mbështetur ". Kërkoni nga grupi të identifikojn praktikat kulturore që janë të përhapura në komunitetin lokal apo vend dhe besimin e mbështetur e që ka të bëjë me të. Disa shembuj janë dhënë më poshtë Praktika Besim i mbështetur në diqka Standardi 5 Martesat e hershme Fëmijët duke fituar para Ndëshkimet trupore Pjekuria përcaktohet nga zhvillimet fizike Fëmijët konsiderohet si asete financiare Prishja e fëmijut nëpërmjet rrahjës Ceremonit ë e inicuare nga Ritualet e kalimit nga djali në njeri meshkujt 3. Kur grupi t i ketë identifikuar praktikat dhe besimet, atëher filloni të diskutoni dhe mundohuni të zbuloni pse këto praktika dhe besime ekzistojnë, prej nga vijnë ato, dhe pse akoma mirëmbahen. Çfarë doze të ndikimit ka feja dhe besim dhe si ndikojnë ato në praktika dhe besime? 4. Kërkoni nga grupi të mendojnë se çka duhet të ndodhë - se çfarë janë prioritetete? Çfarë mund të bëjnë ata për t i reduktuar praktikat abuzive, mospërfillëse ose shfrytëzuese ndaj fëmijëve? 58 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme 59

32 5. Tani kërkoni nga grupi që të mendojnë në lidhje me pengesat që ata mund t i gjejnë për t i ndryshuar praktikat abuzive kulturore. Pse ka mundësi që komuniteti të jetë i ndjeshëm në lidhje me këtë? A do të shkaktojë kjo tensione? Nëse po, atëhere pse? Si mund të punojnë me komunitetin për të arritur sukses? Për shembull: Shkaku i tensioneve Burimi i fuqisë dhe kontrollit që njerëzit të cilët e praktikojnë atë duan të ruajnë Një kulturë e rrënjosur thellë në shoqërinë sociale, rrënjë politike dhe ekonomike Nd shkimi fizik është i pranuar si nj normë, si në shtëpi ashtu edhe në institucionet arsimore Puna me komunitetin Punoni me komunitetin në mënyrë që t i tejkaloni disa nga mitet negative Ndihmoni fëmijët që t i identifikojnë se cilat janë rreziqet e praktiktikimeve ë ë Gjeni mënyrat pozitive në menaxhimin e sjelljeve Paragjykimi dhe diskriminimi mund t i parandalojë disa fëmijë nga ndihma për të cilë ata kanë nevojë. " Standardi 6: Të drejtat e bar- abarta për të gjithë fëmijët në mbrojtje Standardi 5 Al Deane / EveryChild Standardi 6 Jim Loring / Tearfund Çfarë është standardi? Hapat janë ndërmarrë për ti adresuar nevojat e të gjithë fëmijëve që të jenë të mbrojtur nga abuzimet. Pse duhet që agjencitë t i përmbushin këto standarde? Abuzimi ndodh me fëmijët meshkuj dhe femra të të gjitha moshave, racës, gjinisë, moshës,religjionit ose paaftësisë, orientimit seksual, përkatësisë sociale apo kulturore. Disa fëmijë, të tillë siq janë fëmijët me aftësi të kufizuar, janë veçanërisht të pambrojtur. Paragjykimi dhe Diskriminimi mund t i parandalojë disa fëmijë që ta marrin ndihmën për të cilën ata kanë nevojë dhe agjencitë duhet t'i ndërmarrin hapat për tu siguruar që të gjithë fëmijët janë të mbrojtur dhe për të marrë mbështetjën që ata e kërkojnë. Nevoja të ndryshme, të drejta e barabarta Individët, grupet dhe organizatat e kanë një detyrë dhe përgjegjësi për të siguruar se mirëqenia e fëmijëve nga grupet e pakicave dhe komuniteteve të ndryshme janë adresuar në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët dhe të rinjtë të cilët kanë aftësi të kufizuara, ose vijnë nga grupe të ndryshme etnike apo kulturore apo fise që lehtë mund të bëhen viktima të diskriminimit sistematik dhe paragjykimit. Natyrisht, ky diskriminim dhe paragjykim mund të jetë i dëmshëm për mirëqenien e fëmijës. Kjo mund të thotë se ata nuk marrin shërbime thelbësore që mund t'i mbrojë ata dhe për të promovuar mirëqenien e tyre. 60 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 5: Përmbushja e standardeve në lokacionet e ndryshme Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 6: Të drejtat e barabarta për të gjithë fëmijët në mbrojtje 61

33 Disa fëmijë dhe të rinjtë janë më të rrezikuar për shkak të dallimeve të tyre; organizatat duhet të sigurojnë që të kenë strategji efektive në qasjen maksimale të shërbimeve të tyre. Organizatat duhet të konsiderojnë disa nga këto që janë shenuar më poshtë: Politikae mbi mbrojtjën e fëmijëve, strategjitë dhe planet e veprimit reflektojnë në një angazhim të barazisë dhe diversitetit (dallimit) për të siguruar se nevojat e fëmijëve nga grupet minoritare janë përmbushur. Të gjitha agjencitë që ofrojnë shërbime për fëmijët duhet të demonstrojë kompetenca në vlerësimin e nevojave të fëmijëve në ngritjet kulturore të ndryshme. Të gjitha agjencitë që ofrojnë shërbime të arritshme duhet të sigurojnë që informacioni dhe materialet janë vënë në dispozicion për të gjitha grupet e ndryshme. Të gjitha agjencitë duhet të sigurojnë mbështetje në komunikim dhe shërbime të përkthyesit për fëmijët dhe familjet e tyre ku nevojat e komunikimit janë të ndryshme. Partneritetet lokale ekzistojnë me grupet e minoriteteve për të siguruar që ata të marrin pjesë plotësisht në vendimet se si t i mbajnë të gjithë fëmijët të sigurt. Në mënyrë që të zhvillohet një strategji ose plan organizativ për mbrojtjën e të gjithë fëmijëve, faza e parë është të sigurohemi që ai plan të reflekton në nevojat reale të fëmijëve të nga grupet e komuniteteve pakicë me të cilët punojmë. Këto nevoja do të ndryshojnë jashtëzakonisht shumë. Shembujt mund të përfshijnë: një strategji për zhvillimin dhe promovimin e shërbimeve të arritshme dhe përgjegjshme ndaj nevojave të fëmijëve me aftësi të kufizuar Programet e HIV dhe AIDS'it për të synuar veçanërisht nevojat e fëmijëve dhe të rinjtëve Richard Hanson / Tearfund Monitorimi dhe vlerësimi Monitorimi dhe vlerësimi janë pjesë përbërëse të shërbimit që ju e ofroni. Kjo do të thotë se ju do të keni nevojë që të bëni krahasime mbi shërbimet që ju i ofroni tek fëmijët dhe të zbuloni se si priten ato nga fëmijët të ndryshëm. Kur të monitoroni ju duhet që: të siguroheni që të keni marrëveshje të monitorimit dhe tregues të performancës në çdo mjet të auditimit në mënyrë eksplicite t i bëni referencat e përkatësive etnike, aftësive të kufizuara, gjinisë, statusit të HIV-it, seksualitetit, moshës, dhe të gjitha ndryshimet e tjera të identifikuara te fëmijët të monitoroni, rishikoni dhe vlerësoni përparimet e bëra në strategjinë tuaj që t i mbani të gjithë fëmijët sigurt të bëni referenca specifike për angazhimin tuaj për të mbrojtur të gjithë fëmijët në mekanizmat tuaj të raportimit, për shembull, raportet tuaja tremujore apo vjetore publikoni dhe festoni për arritjet tuaja gjerësisht dhe siguroni që të gjitha grupet e pakicave t i marrin këto informacione, duke dërguar një mesazh të fortë se organizata juaj është e angazhuar për trajtimin e pabarazive. AKTIVITETI 6.1: TË SIGURUARIT E TË GJITHA DREJTAVE TË FËMIJËVE NË MBROJTJE NGA ABUZIMI Qëllimet Për t i identifikuar boshllëqet e dispozitave të fëmijëve brenda organizatës tuaj, ato që janë të vështira për t'i arritur ose të përjashtuara nga shoqëria. Për të bërë një plan veprimi në mënyrë që ju t'i mbështetni këta fëmijë në të ardhmën. Shënime Standardi 6 arritja tek fëmijët që janë viktima të dhunës në familje arritja tek fëmijët që janë viktima të luftës Strukturat për ruajtjen dhe mbrojtjen e vajzave dhe grave të reja që janë viktima të dhunës gjinore dhe që u jan nënshtruar zakoneve dhe praktikave që dëmtojnë mirëqenien e tyre emocionale dhe fizike. Aktiviteti në vijim mund t'ju ndihmojë në zbatimin e këtyre standardeve në vet mjedisin tuaj. Kjo është ndoshta më së miri të bëhet të paktën me një person tjetër, posaçërisht me njerëzit tjerë të organizatës suaj dhe nga agjencit e partneritetit tuaj. Ky ushtrim funksionon më së miri si një diskutim mes partnerëve që punojnë së bashku, ose në një grup të vogël. Për këtë aktivitet juve do t'ju duhen shumë letra dhe stilolapsa, apo një dërrasë të zezë dhe shkumës. Standardi 6 Duke vendosur strategjinë tuaj mbrojtja-e-të-gjithëf ëmijëve në veprim Nëse vetëm e botoni një angazhim për të mbajtur të gjithë fëmijët e sigurt, ka gjasa për të frymëzuar apo ndikim në heqjen e pengesave. Organizatat duhet që të angazhohen dhe të kenë qëllime afat-gjata në zhdukjën e diskriminimit që i vë fëmijët në rrezik. Ju do të keni nevojë për një udhëheqje të qartë dhe një përkushtim nga stafi lartë i juaj i menaxhimit për ta zbatuar këtë strategji. 1. Identifikimi i një fëmije në programit tuaj Filloni duke menduar për atë që do të thotë nga 'të gjithë fëmijët' në agjencin apo programin tuaj dhe mendoni për një fëmijë të veçantë që mund të jetë i anashkaluar lehtë sepse ata janë të ndryshëm në disa mënyra, dhe mund të jenë në rrezik të ndonjë situate të keqe apo edhe abuzimi. Vizatoni me një stilolaps-foton e një fëmije duke iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme: Cili është emri i tij apo saj? Sa vjeç janë ata? Elementet kryesore Sigurohuni që objektivat të janë të qarta, dhe lidhur me rezultatet që lidhen me mbrojtjen e të gjithë fëmijëve. Sigurohuni që rolet dhe përgjegjësitë, dhe veçanërisht pritjet e menaxhmentit të lartë, të përcaktohen mirë. Siguroni trajnime të mjaftueshme për ta mbështetur personelin në detyrën e tyre për t i mbajtur të gjithë fëmijët të sigurt. Ku jetojnë? Kush këjdesët për ta? Si mund ata të komunikojnë? Sa të lëvizëshëm janë ata? A janë ata në gjendje ti kuptojnë kujdestarët e tyre, familjën e tyre ose vullnetarët? A kanë shokë? Caktoni afate-kohore reale Sigurohuni që aktivitetet janë nxjerrë nga burimet adekuate Siguroni pjesëmarrjen e komunitetit duke përfshirë edhe fëmijët. Michelle Gilbert / Plan Në çfarë mënyre nevojat e tyre mund të neglizhohen? Sa të prekshëm munden ata të jenë ndaj abuzimeve? Përgjigjet e juaj për këto pyetje, ose në të vërtetë ndonjë vështirësi që keni në përgjigjet e tyre, mund të tregojnë se sa mirë jeni në gjendje ti identifikoni përjashtimet 62 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 6: Të drejtat e barabarta për të gjithë fëmijët në mbrojtje Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 6: Të drejtat e barabarta për të gjithë fëmijët në mbrojtje 63

34 potenciale të fëmijëve dhe nevojat e tyre. Vazhdoni me këtë punë në një fletë të veçantë dhe pastaj përdorni një fletë tjetër për pjesën tjetër të aktivitetit. 2. Planifikimi (hartimi) Duke identifikuar një fëmijë apo person të ri në organizatën apo programin tuaj, mendoni nëse ka fëmijë të tjerë të cilët mund të përshkruhen si 'të ndryshëm dhe që mund të jenë pre e diskriminimit. Realizoni një ushtrimin të planifikimit-hartimit brenda programit tuaj duke identifikuar fëmijët ose të rinjët që janë me të vështirë për t i arritur, dhe vizatoni ato si fytyra të mëdha në një copë të madhe letre. Ju duhet t i trajtoni ata si individë dhe t'ju jepni shprehje të sakta që shpie kah mendimi se si ata në përgjithësi ndjehen për gjërat në jetën e tyre. 3. Nevojat për mbrojtje Tjetër, për çdo fytyrë, identifikoni se çfarë keni parasysh që nevojat e tyre për mbrojtje mund të jenë, ose cilat janë rreziqet për sigurinë e tyre aktuale në aspektin e abuzimit. Shkruani këto me ngjyra të ndryshme. Shembulli Aktivitetit Reagimi Faza përfundimtare e këtij aktiviteti është plani veprimit. Ky plan në mënyrë ideale duhet të bëhet me partnerët, ose brenda dhe / ose jashtë organizatës tuaj. Përdorimi i materialit që e keni gjeneruar më sipër, përkthejeni këtë në një fletë veprimi siq vijon. Mundësoni që individët të përqëndrohen në anonimitet. Ju jeni duke i identifikuar nevojat e paplotësuara të agjencisë ose programit tuaj dhe kjo duhet t'ju ndihmojë në zhvillimin e një strategjie të përgjithshme. Kjo tabelë është në CD Rom për ju që ti riprodhoni. Doracaku 5 Ky aktivitet duhet të bëhet në mënyrë ideale me mbështetjen e plotë dhe përfshirjen e menaxherëve të lartë. Ajo duhet të lidhet me politikat tjera të barazisë që organizata e juaj i ka. Shfrytëzoni sugjerimet që gjenden në fillim të kësaj faqe të standardit ( faqe 61) për të ndihmuar që të monitoroni dhe rishikoni se si organizata juaj është duke funksionuar. Konsideroni përdorimin e aktivitetit të planifikimit-hartës rregullisht, me fytyrat e njëjta ose me fëmijët, për të parë se si arrihen rezultatet tuaja të dëshiruara për mbajtjen e tyre të sigurt nga çdo rrezik apo abuzim. Udhëzuesi mbi Veprimin e Planifikimit Nevojat për mbrojtje Reziqet p ër sigurinë Kujdestarë të sigurt Qasja në edukim Kujdesi intim dhe i sigurt Shum ë njer ëz të ndryshëm që kujdesën Jeta në institucionin shtetëror Nevoja të paplotësuara të mbrojtjës Veprime të propozuara Nga kush Deri kur Burimet Barrierat Të tejkaluara e mundshme nga Rishikimi I izoluar nga familja dhe komuniteti Standardi 6 4. Palët pjesmarrëse Nuk ka mënyrë që të komunikohet gojarisht Standardi 6 Rreth e rrotull çdo fytyre në hartën tuaj, identifikoni se kush mund të jetë si palë pjesmarrëse në të ardhmen që fëmiut - a ka një prind ose kujdestar, vullnetar, udhëheqës fetar, punëtor shëndetsor, apo shok? Cila organizatë ka një ndikim në të ardhmen e tyre mos jeni ju? Cilët partnerë janë të përfshirë - ose kush mund të jetë? Përsëri, përdorni një ngjyrë tjetër për këtë dhe lereni një hapësirë në mes të fytyrës (së fëmijës) dhe palëve të interesuara. Nëse nuk ka palë pjermarrëse, atëherë kjo duhet të jetë e qartë. 5. Shërbimet ose pengesat në marrjën e shërbimeve Tani, mbusheni hapsirën në mes fëmijës dhe palëve të interesuara duke identifikuar se çfarë shërbime ato tashmë marrin që u japin atyre mbrojtje nga dëmi. Kjo pjesë e ushtrimit mund të jetë e vështirë, pjesë e cila padyshim do t ju jap një mesazh të rëndësishëm se si ju përgjigjemi nevojave të fëmijëve të pambrojtur. Nëse ka ende ndonjë boshllëk apo pengesë, përpiquni që të identifikoni se çfarë mund të jenë ato pengesa. Këto mund të përfshijnë: vështirësit në komunikim burimet - edhe financiare edhe njerëzit fëmijët nuk konsiderohen si të rëndësishëm prioritetet konkuruese dhe kështu më radhë. 64 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 6: Të drejtat e barabarta për të gjithë fëmijët në mbrojtje Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 6: Të drejtat e barabarta për të gjithë fëmijët në mbrojtje 65

35 Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fëmijëve sigurt Çfarë është standardi? Sistemet dhe proceset janë vënë në funksion për të siguruar se të gjithë në agjenci e dinë se si duhet mbajtur fëmijët të sigurt, kërkohen mendimet e tyre për mbajtjen e fëmijëve të sigurt, dhe njëkosisht edhe mendimet e tyre ndëgjohen. Pse duhet që agjencitë t i përmbushin këto standarde? Politikat dhe procedurat e vëna në funksion nga organizatat për ti mbajtur fëmijët e sigurt janë të efektshme vetëm nëse njerëzit janë të vetëdijshëm rreth tyre, ato mund të kontribuojnë në zhvillimin e tyre dhe kanë mundësi për ti shprehur pikëpamjet e tyre mbi atë se si funksionojnë ato. Garantimi i komunikimit efektiv sistemet dhe procedurat Për zbatimin e suksesshëm të standardeve ju duhet që të keni: sisteme efektive të komunikimit, stafi i rritur dhe vullnetarët të cilët janë të motivuar për ti dëgjuar fëmijët, dhe stafi që është i kualifikuar në metodat e komunikimit me fëmijët në rrethana të vështira. Rrethanat e vështira ekzistojnë atëherë kur kemi nevojë për ndihmë humanitare të vazhdueshme ose në situata akute emergjente, ose mund të jenë për shkaqe të situatave të veçanta apo individuale që ndikojnë tek fëmijët veçanërisht, të tilla si rastet e HIV-it, abuzimit apo dëmit. Ky seksion do të merret pra me dy sistemet dhe metodat për të siguruar një komunikim efektiv. Sistemet që duhet zbatohen në organizatën tuaj, duhet të sigurojnë se personeli, organizatat partnere, prindërit / kujdestarët dhe fëmijët, janë të gjithë njësoj në dijeni të politikës së mbrojtjes së fëmijëve dhe parimin e mbajtjes së fëmijët të sigurt. Kjo do të thotë se standardet 1-4 janë në vend; dhe ky paragraf ka lidhje të ngushë me ato. Zhvilloni një qasje të partneritetit për prindërit ose kujdestarët, komunitetin lokal, fëmijët dhe të rinjtët do të jenë shumë të rëndësishëm. AKTIVITET 7.1: CILAT METODA T Ë KOMUNIKIMIT TANIM Ë EKZISTOJN Ë? Synimi Për ti identifikuar metodat e ndryshme të komunikimit që ju tashmë i përdorni. Shënime 1. Bëni një listë të metodave të cilat ju i përdorni në mënyrë që ti tregoni njerëzve për organizatën tuaj të punës, për shembull: duke ju treguar njerëzve, rekomandimet nga njerëz të tjerë, posterat, reklamat, broshura, etj Sa të efektshme janë këto metoda të komunikimit dhe çfarë doni që njerëzit të dinë? 2. Për ti përmirësuar metodat e komunikimit është e rëndësishme që punohet në partneritet me të tjerët. Më poshtë janë disa nga mënyrat e zhvillimit dhe qasjës së partneritetit. Zhvillimi i qasjës së partneritetit për kommunikim Standardi 7 Inkurajoni përfshirjen nëpërmjet prindërve / kujdestarëve / fëmijëve / komunitetit sa më shumë të jetë e mundur, për shembull, anëtarësimi në komisione apo grupe drejtuese / planifikiuese, si dhe përfshirja e aktiviteteve ditore. Sigurohuni që ta dini se kush e ka përgjegjësinë për kujdesin e fëmijës në çdo program ose projekt dhe mbani shënime mbi të dhënat e tyre të kontaktit. Sigurohuni që stafi të jetë lehtësisht i identifikueshëm kur është në vendin e punës, për shembull duke veshur një fanellë me mëngë të shkurta apo duke bartur ndojnë simbol. Sa herë që është e mundur siguroni pëlqimin e prindërve për aktivitete. Sigurohuni që komunikimi ndërmjet organizatës dhe prindërve / kujdestarëve / fëmijëve / udhëheqësve të komunitetit të bëhet në gjuhë apo dallime të kuptueshme. Sigurohuni që prindërit, fëmijët dhe të tjerët që janë relevant të kenë njohuri rreth politikave tuaja të mbrojtjes së fëmijëve dhe procedurave të raportimit. Sajoni ndonjë procedurë të ankesave dhe sigurohuni që kjo të bëhet publike dhe që të gjithë të kanë njohuri në lidhje me të. Përfshijni prindërit, poashtu edhe fëmijët, në zhvillimin e kodeve dhe sjelljeve të mira p.sh. për sjellje anti-detyruese etj Standardi 7 Al Deane / EveryChild Sajoni mënyra për të marrë reagime nga prindërit / kujdestarët / fëmijët / komunitetet për të gjetur se çfarë jeni duke bërë mirë e çfarë jo, çfarë nuk është duke funksionuar dhe ti verifikoni ata njerëz se qfarë dinë ata në lidhje me organizatën tuaj dhe si funksionon ajo. 66 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fë fëmijëve sigurt Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fë fëmijëve sigurt 67

36 Partneriteti me fëmijët dhe të rinjët Është shumë e rëndësishme që ta krijoni një kulturë të hapur brenda organizatës suaj ku fëmijët mund të ndihen se janë të hapur dhe të ndershëm rreth diskutimeve dhe çdo gjëje që është brengosëse për ata në momentin kur ata janë me ju. Kjo ndodh vetëm atëher nëse ju në mënyrë aktive ju prezantoni këtë dhe rregullisht ju shtroni pyetje rreth asaj se si ata ndihen dhe çfarë është duke ndodhur me jetën e tyre. Duke i dhënë fëmijëve besim për tu shprehur Një nga faktet trishtuese të abuzimit apo dëmtimit të fëmijëve është se ajo i bënë ata të heshtur dhe i ndalon që të rrëfehen madje edhe të rriturve që ata mund ti njohin dhe besojnë. Arsyeja për këtë është se të rriturit përgjithësisht janë fizikisht më të fuqishëm se fëmijët, dhe ata mund të përdorin kërcënime ose frikësime, ose të marrin diçka të vlefshme nga një fëmijë gjë që i ndalon ata për të treguar (rrëfyer). Nëse vërtetë dëshironi që organizata juaj të promovon një kulturë dhe mjedis të sigurt atëherë ju duhet që në mënyrë shumë të qartë t'ju tregoni fëmijëve se ata mund të flasin lirshëm. Ju mund ta bëni këtë në disa mënyra. Mos harroni faktin se për shumë fëmijë të rinjë ose të paaftë ju mund të kenë nevojë të bëni përpjekje shtesë për tu siguruar se ata i kuptojnë mesazhet në mënyrë të njëjtë. Këto janë disa nga gjërat që ju mund ti bëni: Inkurajoni fëmijët duke i përfshirë ato nëpër komisione të menaxhimit. Michelle Gilbert / Plan ''Organizatat krijojnë një mjedis të sigurt dhe shumë të respektueshëm për fëmijët vetëm atëher kur ata bisedojnë dhe i dëgjojnë ata'' Sistemet e komunikimit të përqëndruara tek Fëmija përpiqet ta krijon një ambient të sigurt që fëmijët të bëhen më autoritarë dhe të flasin rreth asaj që i bën ata të ndjehen më të sigurtë, si dhe kur ata janë të brengosur për sigurinë dhe mirëqenien e tyre. Mbështetja e drejtave të fëmijëve Në mbështetje të këtyre koncepteve, neni 12 i Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi Drejtat e Fëmijës (KDF) thotë se "fëmija ka të drejtë që ta shprehë një mendim dhe që ai mendim të merret parasysh në çdo çështje ose procedurë që ndikon në fëmiun ". Neni 13 i KDF- deklaron mbi të drejtën e fëmijës për të "marrë dhe bërë të njohur informacionin dhe për t'i shprehur pikëpamjet e tij ose të saj, përveç nëse kjo do t'i shkelte drejtat e të tjerëve ". Mjetet praktike dhe strategjitë për konsultime dhe bisedat me fëmijë Nëse ju dëshironi t'i mbani fëmijët e sigurt, është e rëndësishme për tu siguruar se linjat e komunikimit janë të hapura, që fëmijët të njohin të drejtat e tyre, dhe të dinë se si të flasin për ato që ata kanë nevoj dhe duan. Këto shtatë mjetet në vijim duhet t'ju ndihmojë në bërjën e fëmijëve më të sigurt. 1. Dëgjimi Haptazi diskutoni me fëmijën mbi parimet e mbrojtjës dhe politikave. 2. Të zbuloni se çfarë i bën fëmijët të ndjehen të sigurtë Standardi 7 Vërtet dëgjoni dhe merrni parasysh atë që ata kanë për të thënë - sigurohuni që të mos jeni diskriminues - dhe të sigurt se ata e dinë që ju jeni duke i dëgjuar. Afishoni postera apo fletushka të informacioneve sidomos për fëmijët e ri që janë bashkangjitur, flisni hapur për nevojën e fëmijëve që të ndjehen rahat dhe sigurt. Sigurohuni që çdo fëmijë ta ketë një person të emëruar ose një pikë fokale ata mund të drejtohen nëse ata kanë shqetësime në lidhje me ndonjë gjë. Sigurohuni që posterat tuaj ose broshurat ta bëjnë të qartë se disa sjellje të caktuara janë krejtësisht të papranueshme, të tilla si ngacmimi, gjuha raciste apo sjellje kërcënuese etj. Ata duhet gjithashtu të deklarohen se çfarë do të ndodh nëse ajo sjellje nuk ndalet. Verifikoni disa sjellje nepërmjet pytsorëve të shkurtër apo drejtoni ato nëpër fokus grupe herë pas here në mënyrë që të kontrolloni se si po shkojnë punët. Mos harroni se sistemet e komunikimit dhe praktikat nuk ju gënjejnë brenda organizatës. Është e rëndësishme që organizata juaj ka themeluar lidhje me organizata të tjera në lokalitet me qëllim për të nxitur idenë e një vendi apo komuniteti të sigurtë dhe për t'i ndarë bashkarisht praktikat e mira. Duhet ta themeloni një lidhje nëpër të gjitha territoret, si brenda organizatës ashtu edhe më gjerë si dhe në mes të organizatave tjera ose me grupet e komunitetit. Është shumë e rëndësishme që ju ta shihni organizatën tuaj si pjesë të një rrjeti të gjërë të vendit, ku të gjithë luajnë një rol jetik në ruajtjen e fëmijëve dhe të rinjtëve. Metodat e komunikimit 3. Krijimi i zonave të sigurta 4. Identifikimi i sjelljeve të sigurta 5. Fuqizimi i fëmijëve dhe të rinjtëve 6. Inkurajimi i fëmijëve për të folur dhe ankuar 7. Duke pranuar se ato ndonjëherë janë të rrezikuar, duke u siguruar fëmijëve që ta kuptojnë se ata mund të vihen në shënjestër nga abuzuesit dhe duke i ndihmuar ata që të mbrohen Tani le ti shohim secilat nga këto sugjerime në më shumë detaje. 1. Ndëgjimi Diskutoni s'bashku dhe trajnoni stafin dhe vullnetarët në lidhje me komunikimin me fëmijët. Lista e mëposhtme tregon disa nga mënyrat më të mira ku ju mund të siguroheni se jeni duke i ndëgjuar fëmijët dhe të rinjët. Mundësojuni fëmijëve kohë të mjaftueshme që të flasin. Jepni fëmijëve një mundësi të bisedoni privatisht, por sigurohuni që hapësira të jet e sigurt dhe jo frikësues për ata. Siguroni nj ë ambient fizik i cili është i mirëpritur për fëmijët dhe të rinjtë - pyetni fëmijët dhe të rinjtë se cili mjedis fizik do të ishte më i rehatshëm për ata. Ndëgjoni me kujdes për atë që fëmijët dhe të rinjtë janë duke thënë. Standardi 7 Komunikimi me fëmijët Organizatat krijojnë një mjedis të sigurt dhe me shumë respekt për fëmijët vetëm atëher kur ata konsultohen dhe bisedojnë me ata, dhe krijoni kohë dhe mundësi për t'i dëgjuar ata. Duke i lejuar fëmijët dhe të rinjtët ta kenë një rol në vendimet që i prekin ata, duke i marrë idetë e tyre seriozisht dhe respektuar si dhe vlerësuar pikëpamjet e tyre, atëherë një organizatë është duke kontribuar për ndërtimin e një fëmijë apo personi të ri në vetë-respektim dhe besim. Kjo gjithashtu i forcon marrëdhëniet e tyre me organizatën tuaj. Në qoftë se një fëmijë apo person i ri e zbulon abuzimin, ato të merren seriozisht, mos u bëni paragjykues dhe shpjegoni me kujdes se çfarë do të ndodhë më pas. Mos bëni premtime të cilat nuk mund t'i mbani. Përdoreni gjuhën e cila është e përshtatshme për moshën e fëmiut apo personit të moshës së re. Diskutoni në mënyra që të komunikimi të jet i efektshëm me si dhe dëgjoni fëmijët me aftësi të kufizuara. 68 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fë fëmijëve sigurt Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fë fëmijëve sigurt 69

37 Përfshini fëmijët në krijimin e hapsirës së tyre të sigurtë'' dekorimi i mureve me posterat miqësor të fëmijëve, lodra, mobilje etj ku ndodhet lokacioni i asaj hapsire të fëmijëve, si psh një vend që është i sigurt dhe që ndodhet një pjesë të caktuar të qytetit. njerëz që kanë njohuri në pritje ose tipe njerëzish që ndiheni rehat. njerëz të rinj si punëtorët apo kolegë të pranishëm dhe në dispozicion. 4. Sjellja e sigurt Ka shumë mënyra për t'i përfshirë fëmijët dhe të rinjtë në krijimin e mjedisit të tyre të vet dhe sigurt. Një mënyrë e mirë është që t'i përfshini fëmijët më të vjetër dhe njerëzit më të rinjë në hartimin e Kodit të Mirësjelljes për fëmijët. Një Kod i Mirësjelljes / Sjelljes për fëmijët ju ndihmon që t'i shpjegoni drejtat dhe përgjegjësit e tyre atëhere kur ata marrin pjesë në aktivitetet ose programet e organizatës suaj. Ajo mund të jetë e shkruar në një gjuhë të thjeshtë, ato duhet të reklamohen gjerësisht dhe duhet të adresohen të gjitha çështjet që janë të rëndësishme për fëmijët dhe të rinjtë në organizatën tuaj sikurse: si do të trajtohen sjelljet e ngacmimit çfarë politike është në fuqi mbi përdorimin e drogave dhe alkoolit si do të menaxhohen sjelljet e rrezikshme apo ato abusive. 5. Fuqizimi i fëmijëve dhe të rinjëve Chloe Hall / EveryChild Zhvilloni seminare të ndryshme simbas Konventave të OKB'së mbi të Drejtat e Fëmijëve (UNCRC). Mësojuni fëmijëve dhe të rinjtëve Konventat, pyesni ata se çfarë do të thotë kjo për ata dhe si mund të ndikojnë ato në jetën e tyre. Trajnoni njerëzit e rinjë për Konventat në mënyrë që ata të bëhen avokatë të kolegëve dhe edukatorë. Standardi 7 2. Duke u ndier i sigurt Shikoni mënyrat për t'i lejuar fëmijët dhe të rinjtë për të diskutuar se çfarë i bën ata të ndjehen të sigurt, dhe të përdorin këtë informacion për t'i drejtuar aktivitetet dhe programet tuaja. Për shembull: Për fëmijët e vegjël: kërkoni nga ata që të vizatojnë fotografi, të shkruajnë tregime apo të veprojnë se çfarë i bën ata të ndjehen të sigurt. Ju mund ta bëni këtë në një grup. Përdorimi vizatimeve të tyre si postera në organizatë - kjo do t'i bëjë ata të shohin se janë duke kontribuar në organizatë, edhe në ndërtesë, ku fëmija të ndihet sikurse ky është një vend për fëmijë, dhe jo vetëm një vend për të rriturit. Për fëmijët më të vjetër: mbani seminare dhe i kërkoni nga ata që ta përshkruajn atë se çfarë i bënë ata të ndjehen të sigurt. Kjo mund të bëhet në shumë mënyra duke përfshirë artin, luajtja në role, muzikë ose valle. Dallimet gjinore: mundësoni që të ketë biseda veç e veç për vajzat dhe djemtë për shqetësimet e tyre, veçanërisht lidhur me ndjenjën e sigurt. Përfshini fëmijët dhe të rinjtë në zhvillimin e politikave dhe procedurave për organizatën tuaj. Pyeti ata për komentet e tyre. Përfshini njerëzit e rinj nëpër intervista dhe panele për përzgjedhjen e personelit dhe vullnetarëve. Mbështetni ata përmes këtij procesi dhe përfshini mendimet dhe reagimet e tyre në përzgjedhje. Përfshini fëmijët dhe të rinjtë në planifikimin e aktiviteteve dhe programeve. Në qoftë se është e përshtatshme në organizatën tuaj, edukoni të rinjët për zhvillimet seksuale, formimin e marrëdhënieve seksuale me konsensus dhe të barabartë si dhe atë të autorizuar në përcaktimin e përvojave të tyre seksuale. Ofroni vetëdijsim mbi llojet e ndryshme të abuzimit, për abuzuesit dhe rreziqet. Siguroni që të keni përfaqsues të rinjë në bordin ose komisionin e organizatës suaj. Standardi 7 Abuzimi i kolegëve dhe frikësimi: siguroni vende të sigurta për fëmijët që të flasin me të rriturit në lidhje me vështirësitë të cilat ata përballen kur janë duke u keqtrajtuar apo ofenduar nga të rinjët tjerë. 3. Fushat e sigurta Kërkoni nga fëmijët dhe të rinjtë të tregojnë se cilat janë fushat ku ato ndihen të sigurt dhe rehat. Kërkoni nga ata që ta dizajnonjë mjedisin e tyre të sigurt.përfshini shembujt në vijim: si janë pozicionuar karrigat dhe tavolinat hapësirat private dhe ende të dukshme dyert e hapura 6. Të shprehurit: bërja e ankesave Organizata juaj duhet të diskutoj mbi mënyrat që i mundëson fëmijët ta dijnë se ata mund të ankohen në qoftë se ata nuk janë të lumtur, si dhe t'i inkurajoni dhe mbështesni fëmijët dhe të rinjtë të cilët dëshirojnë të bëjnë ankesa. Në çdo organizatë, qofshin ato të mëdha apo të vogla, është e rëndësishme që të ekzistojnë procedurat për ankesa dhe raportime të qarta, ku zbulimet, shqetësimet, dyshimet apo akuzat e abuzimit të fëmijëve mund të ngrihen. Një procedurë e ankesave mund të zhvillohet me pjesëmarrjen e stafit, vullnetarëve, të rinjtëve dhe familjeve. Një sistem i qartë i ankesave mundëson dhe siguron për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë, që ta dijnë se ku duhet kërkuar ndihma në organizatën tuaj. 70 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fë fëmijëve sigurt Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fë fëmijëve sigurt 71

38 Procedura e ankesave duhet t'i përfshijnë këto në vijim: çfarë duhet të raportojnë kur duhet raportuar kujt t'i raportojnë si të raportohet përcjellja e rastit. Standardi 8: Edukimi dhe trajnimi për mbajtjën e fëmijëve sigurt Standardi 7 Ju mund t'i caktoni një apo dy njerëz në organizatën tuaj që janë të caktuar në mbrojtjen e fëmijës / oficerë të sigurisë në lidhje me të gjitha shqetësimet, ankesat apo incidentet e dëmtimit ose abuzimit që mund të raportohen tek ata. Standardet 1 dhe 2 kanë më shumë detaje mbi rolin e caktuar ose emrin e personit për mbrojtjen e fëmijëve. Sistemi ankesave duhet të promovohet gjerësisht dhe të shpjegohet, dhe ju duhet të distribuoni nga një kopje për të gjithë që janë të përfshirë në organizatë. Një verzion më i lehtë dhe shoqëror mund të zhvillohet që t'i jipet fëmijëve dhe të rinjëve. Kur fëmijët raportojnë çdo rast të dëmtimit apo abuzimit është e domosdoshme që ata të mbështeten përgjat procesit dhe të informohen për çfardo që ndodhë. Ata duhet t i referoni tek këshilli lokal, social ose tek shërbimet shëndetësore që mund të ndihmojë në mbështetjen e tyre. Ju gjithashtu mund të mendoni për strategjitë tjera - disa i kemi sugjeruar më poshtë. Një kopje e kodit tuaj të sjelljes dhe procedurave të ankesave ta vendosni në ekranin e organizatës si dhe broshurat në dispozicion për të gjithë personelin, vullnetarët, fëmijët dhe të rinjtë, familjet, vizitorët dhe partnerët. Vendosi një kuti për sugjerime. Kjo siguron një mënyrë të fshehtë ose më pak kërcënuese për fëmijët dhe të rinjtë për të bërë sugjerime ose ankesa ndaj organizatës tuaj dhe aktiviteteve ose programeve që ata marrin pjesë. Duhet ta keni në konsideratë çështjën e fëmijëve me aftësi të kufizuar rreth asaj se si mund t'i komunikojnë ata ankesat e tyre veçanërisht nëse ata kanë vështirësi në komunikimin verbal. Kujtoni faktin se si fëmijët me aftësi të kufizuar janë të pambrojtur ndaj abuzimeve. Kjo gjë është shumë e rëndësishme dhe në mënyrë të veçanët nevojat e tyre të komunikimit asesi të mos harrohen. 7. Duke pranuar se nganjëherë ata janë të pambrojtur Në mënyrë që ata ta mbrojnë veten e tyre, fëmijët duhet ta pranojnë faktin se ata mund të të vihen në shënjestër nga abuzuesit. Bisedoni me fëmijët mbi atë që i bën ata të ndjehen të sigurt dhe të pasigurt dhe se ata duhet gjithmonë të bisedojnë me dikë në qoftë se ata ndjehen të pasigurt ose kanë qenë të dëmtuar. Teaffund Çdokushë që është në kontakt me fëmijët ka një rol për të luajtur në mbrojtj ën e tyre. Çfarë është standardi? Ekzistojnë mundësitë që stafi juaj të mësoj mbi zhvillimin dhe ruajtjën e qëndrimeve të nevojshme, aftësive dhe njohurive mbi mbajtjën e fëmijëve sigurt. Pse duhet që agjencitë t i përmbushin këto standarde? Çdokush që ka kontakt me fëmijët ka një rol për të luajtur në mbrojtjen e tyre. Kjo mund të bëhet në mënyrë të efektshme dhe besueshme vetëm atëherë nëse ata janë të vetëdijshëm për çështjet dhe kanë kuptime të nevojshme dhe aftësitë për ti mbajtur fëmijët sigurt. Agjencitë që punojnë me fëmijë kanë një përgjegjësi për të ofruar mundësi për trajnime dhe zhvillim për personelin e tyre dhe njëkosisht për t'u siguruar që edhe fëmijët të përfshihen në ato programe që ata të mësojnë më tepër për mbajtjen e fëmijëve të sigurt. Pse është i rrëndesishëm edukimi dhe trajnimi Edukimi dhe trajnimi janë mënyra shumë të fuqishme për ta përmirësuar praktikën. Ai është i rrëndsishëm sepse të gjithë ata që merren me punët me fëmijët ose të avokimit në emër të tyre duhen të kenë qasje në trajnime që ndihmon në ruajtjen e aftësive dhe të kuptuarit që ata kanë nevojë për të siguruar që fëmijët të jenë të mbrojtur nga rreziku dhe e keqja të zvogëlohet. Trajnimi gjithashtu siguron një mënyrë për të siguruar që mësimet e mësuara të praktikohen përsëri në sistemin e organizimit dhe strukturës. Mbajtja e fëmijëve e sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmijëve (Tool 3) pakoja e trajnimit që e shoqëron këtë udhëzues - ka disa module kryesore të trajnimit dhe seminare të specializuara për ti ndihmuar organizatat në trajnojnimin e stafit, partnerët dhe menaxherët. Ju lutem referojuni pakos së trajnimit për më shumë informacione. Megjithatë, identifikimin e nevojave për trajnim dhe zhvillimi i një strategjie të trajnimit janë hapat që duhet marrë për të siguruar që trajnimi të jet proaktiv, i organizuar dhe rëndësishëm për të gjithë stafin. Aktivitetet e mëposhtme do të ndihmojnë ata që janë përgjegjës për organizimin e trajnimit, dhe ju mund ta bëni këtë. Doracaku 3 Çdo strategji efektive e trajnimit duhet të mbahet brenda një kornize të punës që përfshin: Standardi 8 Në kohë krize, fatkeqësit natyrore ose në raste emergjente, sigurohuni që fëmijët ta dijnë ku gjenden zonat e sigurta ose ku janë ngrit hapsirat miqësore të fëmijve, kështu që nëse ata janë zhvendosur nga pridërit ose familja ata duhet të qëndrojnë me dikë që ata mund t'i besojnë, dhe ta dijnë kujti ti drejtohen në qoftë se ata dëshirojnë ta raportojnë një shqetësim. zhvillimin e mbrojtjës së planeve lokale të veprimit për fëmijët dhe sistemeve të raportimit për një situatë emergjente që ndihmon në mbajtjën e fëmijëve sigurt në momentet kur ata janë më të pambrojtur dhe për të siguruar se ata nuk janë në shënjestër të abuzuesve. organizata juaj mund të ofrojë seanca në arsimim ose informacione për njerëzit të rinjë, familjet dhe anëtarët e komunitetit për të drejtat e fëmijëve, abuzimit ndaj fëmijëve dhe fuqizimin e fëmijëve dhe të rinjve në mënyrë që të flasin lirshëm për shqetësime. marrëveshjet dhe mbështetjet nga menaxherët e lartë standardet e praktikës rregulloret dhe procedurat udhëzimet praktikë. Nëse nuk i keni këto gjëra në vend, mos i kompenzoni këto mangësi vetëm duke bërë trajnime. Trajnimi jashtë kësaj kornize të punës nuk do të kishte asnjë përfitim afatgjatë në një organizatë ose, më e rëndësishmja, për mbrojtjen e fëmijëve. Për shembull, nuk është mirë që ngritja e vetëdijes së stafit të jetë e lartë kurse praktika me fëmijët të jet e varfër atëhere kur nuk ka procedura për raportimin e çështjeve mbi dikë. Diagrami në faqen tjetër tregon se si identifikimin e nevojave për trajnim përshtatet me planifikimin dhe projektimin e ngjarjeve të trajnimit. Këto procese nuk guxojnë të jenë të ndara. 72 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 7: Komunikimi i mesazhit mbajtja e fë fëmijëve sigurt Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 8: Edukimi dhe trajnimi për mbajtjën e fëmijëve sigurt 73

39 PLANIFIKIMI I CIKLIT-TË TRAJNIMIT Identifikimi i nevojave prioritare p ër trajnime mostra tabelare Si të arrihen këto ( ju mund t i bash- Vlerësimi i trajnimit Qëllimet e Agjencisë për fëmijët Fusha e subjektit Numri i stafit kangjiteni OJQ ve tjera me qëllim të redukimit të kostos) Prioriteti I lartë?4 I ulët?1 Resurset/ kostot Dhënia e trajnimit Identifikimi i nevojave të trajnimit/mësimit Vetëdijsim bazik mbi mbrojtjën e fëmiut Rregullorja dhe procedurat Rekrutimi dhe përzgjedhja Praktikat mbi komunikimin e mirë me fëmijët Të gjithë Të gjithë Menaxherët dhe stafi i lartë Programi i partneritetit specifik mbi stafin Induksioni Mbledhjet me stafin Ngjarjet e trajnimit Induksioni Mbledhjet me stafin Ngjarjet e trajnimit Mbledhjet/trajnimet në zyrën kryesore Donatorët vendor Të arritura nga kreu Jashtë limiteve buxhetore vjetore të trajnimit Të arritura nga organizata Të arritura në mënyrë lokale duke i kërkuar partnerëve që ti paguajn evenimentet Dizajnimi i trajnimit Induksioni i stafit të ri 40 Menaxheri Induksioni Kontratat organizative për literaturë 4 Ulët Standardi 8 Faza e parë është që të identifikohen nevojat e trajnimit / të mësuarit. Ju mund ta gjeni këtë mostër të rrjetit që do t'ju ndihmojë në identifikimin e nevojave për trajnim dhe që gjindet në CD Rom. Pasi t'i keni identifikuar këto nevoja, faza e ardhshme e ciklit është për ta formuluar një strategji trajnimi ose programi. Doracaku 5 AKTIVITETI 8.1: IDENTIFIKIMI I NEVOJAVE TË TRAJNIMIT Synimi Identifikimi dhe prioritetet e trajnimit të duhur për mbrojtjën e fëmijëve. Shenime 1. Para se të përpiqeni që t'i identifikoni nevojat e trajnimit në mbrojtjen e fëmijëve në organizatën tuaj, konsideroni pyetjet e mëposhtme: Si janë të identifikuara aktualisht nevojat për trajnim në organizatën tuaj? A është trajnimi një aktivitet i organizuar ose vetëm një ngjarje e rastit? A ka dikush ndojnë përgjegjësi të caktuar për ta koordinuar atë? Si u jep përparësi kërkesave të trajnimit organizata juaj? A ka njdonjë buxhet për trajnim? Çfarë burime ka organizata juaj? Nëse nuk jeni në dijeni, ose nuk jeni të sigurtë rreth përgjigjeve të këtyre pyetjeve, atëherë është shumë e rëndësishme që ta gjeni dikë tjetër në organizatën tuaj që mund t'ju ndihmojë rreth përgjigjeve të këtyre pyetjeve. Parimet e trajnimit Të gjitha strategjitë e trajnimeve / edukimit duhet të bazohet në parimet e mëposhtme. Trajnimi duhet që t i: plotësoni nevojat e fëmijëve një trajnim i mirë për stafin do të thotë se ata do të jenë në gjendje të mirë për t'i ndihmuar fëmijët pasqyroni vlerat, objektivat dhe misionin e organizatës rregulloni prioritetet simbas nevojave siguroni qasje të barabarta sigurohuni që trajnimet të jenë të arritshme për njerëzit që kanë nevojë sigurohuni që të keni burime të mjaftueshme për ta drejtuar trajnimin në mënyrë të efektshme të vlerësoni siç duhet. Nëse i keni ndjekur këto parime ju tani duhet ta keni një ide më të qartë: p ër çfarë trajnimi keni nevojë në organizatën tuaj si t'i përmbushni këto nevoja burimet që mund të jenë në dispozicion kush mundet t'ju ndihmojë dhe mbështesë në zhvillimin e trajnimit. Standardi 8 2. Tani shikoni tabelën në mënyrë të kundërt. Përdoreni atë për t'ju ndihmuar në identifikimin e nevojave të ndryshme të trajnimit që mund t'ju hyjë në punë. Kjo mund të jet e dobishme në riprodhimin e saj për nevoja tuaja ose ta merrni si kopje nga CD Romi. Doracaku 5 3. Përdoreni këtë për t'i identifikuar nevojat dhe prioritet pastaj filloni të planifikoni se si t'i vendosni këto në strategjitë e trajnimit që ju duhen dhe që paraprakisht që t i keni të aprovuara dhe miratuara nga menaxhmenti juaj. Pasi të keni rënë dakord tani jeni gati ta planifikoni programin e trajnimit duke i përdorur modulet themelore dhe seminareve të veçanta në Mbajtjën e fëmijëve Sigurtë: Trajnim për Mbrojtjen e Fëmijëve (Doracaku 3). Cikli mund të kompletohet nga planifikimin dhe hartimi i programit të trajnimit, shpërndarjës, dhe natyrisht, përmes vlerësimit në mënyrë që ju keni prapaveprime të ndonjë mësimi ose për nevoja të trajnimeve të mëtejshme. Doracaku 3 74 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 8: Edukimi dhe trajnimi për mbajtjën e fëmijëve sigurt Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 8: Edukimi dhe trajnimi për mbajtjën e fëmijëve sigurt 75

40 Standardi 9: Qasja në këshilla dhe mbështetje Çfarë është standardi? Marrëveshjet bëhen për të siguruar informacione dhe mbështetje esenciale për ata përgjegjës që punojnë në mbajtjen e fëmijëve të sigurt. Fëmijët të cilët janë pre e keqtrajtimeve duhet ndihmuar gjithsesi. Pse duhet që agjencitë t i përmbushin këto standarde? Abuzimi i fëmijëve është shqetësues dhe mund të jetë i vështirë për t'u marrë me të. Organizatat kanë për detyrë të sigurojnë këshilla dhe mbështetje për t'i ndihmuar njerëzit që e luajnë rolin e tyre në mbrojtjen e fëmijëve. Fëmijët kanë nevojë t'i drejtohen dikujt kur ata janë duke u abuzuar. Shpesh, ata nuk e dinë se ku të kërkojnë ndihmë. Michelle Gilbert / Plan Të gjithë fëmijë kanë të drejtë në informata dhe ndihmë kur ata kanë probleme. Duke u sigurar se të gjithë fëmijët kanë qasje në informata dhe mbështetje Të gjithë fëmijët dhe të rinjtë kanë të drejtë në informacione dhe ndihmë kur ata kanë ndonjë shqetësim apo problem apo kur ata kanë qenë të abuzuar apo dëmtuar. Është e rëndësishme që të ketë burime shtesë të cilat janë të zhvilluara për tu siguruar se edhe fëmijët me aftësi të kufizuar, ose ata që kanë vështirësi në komunikim t'i marrin ndihmat e duhura. Që të arrihet kjo, duhet të siguroni një mënyrë që ta zhvilloni një listë për fëmijët dhe të rinjtë, duke ju dhënë informacione se si dhe ku ata mund të marrin ndihmë dhe përkrahje në atë rajon ose në komunitetin lokal. Gjeni njerëz që kanë përvojë në punën me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe që mund të ndihmojë në zhvillimin e informacionit alternativ, nepërmjet audios ose mënyrës prapavepruese, për shembull. Hulumtoni se çfarë lloj shërbimesh ekzistojnë nëpër organizata apo komunitetet e regjionit ku ju veproni, verifikoni se çfarë asistence u jipet fëmijëve ose te rinjëve që kanë qenë të abuzuar. Kjo listë ju mundëson juve si punonjës me fëmijë ti asistoni fëmijët si dhe të rinjët në qasje të këshillave dhe mbështetjës lista duhet të mbahet e freskuar dhe që t'i përfshin vetëm shërbimet e cilësisë së lartë, që janë vlerësuar si të sigurta nga organizata juaj dhe që njëkosisht t i caktoni prioritet që janë në interesat më të larta për fëmijët. kërkoni reagime nga fëmijët dhe të rinjtë në lidhje me shërbimet dhe nëse ka ndonjë shqetësim në listën e këtyre shërbimeve. Edukojeni stafin dhe vullnetarët si t'i ndihmojnë fëmijët dhe të rinjtë që ata të gjejnë mbështetje dhe këshilla të mira duke u ofruar atyre këto lista dhe ata të shohin se çfarë lloj shërbimesh mund të sigurojnë. Edukoni fëmijët dhe të rinjve që ata të kërkojnë ndihmë sepse kanë të drejtë për të, t'i ndëgjoni dhe merrni seriozisht, dhe t'ju tregoni se ku mund të kërkojnë ndihmë nëse kanë nevojë ose nëse kanë qenë të abuzuar. Vetëdijsoni fëmijët dhe të rinjtë që ata të kërkojnë këshilla dhe mbështetje për një sërë çështjesh, dhe jo vetëm kur ata kanë qenë të abuzuar. Fëmijët dhe të rinjtë duhet ta dinë se ku mund ta gjejnë dikë që të flasin për çështje të tilla si: Standardi 9 - Probleme me një mësues - Probleme me një prind / kujdestar - Detyrimet - Edukimi seksual - Probleme të marrëdhënies - Këshilla mjekësore konfidenciale - Këshilla ligjore Standardi 9 Geoff Crawford / Tearfund Fëmijët kanë nevojë t i drejtohen dikujt kur ata janë duke u keq ëtrajtuar. 76 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 9: Qasja në këshilla dhe mbështetje Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 9: Qasja në këshilla dhe mbështetje 77

41 Standardi 10 Standardi 10: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve Çfarë është standardi? Agjencia zhvillon një plan veprimi për ta monitoruar efektivitetin e hapave që është marrë për t'i mbajtur fëmijët sigurt. Pse duhet që agjencitë t i përmbushin këto standarde? Për t'i mbajtur fëmijët sigurt, rregulloret, procedurat dhe planet duhet të zbatohen nëpër të gjitha pjesët e organizatës. Duhet bërë verifikimet e nevojshme për tu siguruar se kjo gjë ndodh vazhdimisht. Pikëpamjet e atyre që janë të përfshirë brenda dhe jashtë organizatës munden t'ju ndihmojnë në përmirsimin e efektivitetit të çfarëdo lloj mase që është ndërmarrë. Pregaditja implementimi i regulloreve Një nga çelësat e suksesit është që të jeni të qartë rreth asaj se si i zbatoni rregulloret dhe çfarë mund t'ju bllokojë ta kryni këtë me sukses. A mos janë rregulloret dokumente të vdekura sepse askush nuk i shikon? Apo janë të gjalla dhe të dobishme në udhheqjën e praktikave organizative? Seminari Themelor 1 në Doracakun 3 - Mbajtja e fëmijëve Sigurt: Trajnim për Mbrojtjen e Fëmijëve e ka një ushtrim që ju ndihmon në identifikimin e pengesave të mundshme për zbatimin e një politike për mbrojtjën e fëmijëve '. Para se të vazhdoni shikojeni mirë këtë: Çka ka funksionuar mirë? Pse? Si ishte paraqitur? Si komunikohen gjërat në tërë organizatën tuaj? Zbatimi Katër fazat e zbatimit: Doracaku 3 Është e dobishme të mendohet se çfarë ndryshime tjera ka pasur në rregullore, dhe si i ka paraqitë këto ndryshime organizata juaj. Shumica e rregulloreve implementohen mirpo shumë pak monitorohen për parë se si kanë qenë të suksesshme. Zbatimi dhe monitorimi janë çështje thelbësore për vendosjen e standardeve për mbrojtjen e fëmijëve në praktikë. Çelësi për zbatimin e suksesshëm është që ta zhvilloni një strategji zbatimi. Në mënyrë ideale, kjo duhet të jetë pjesë e projektit si tërsi për zhvillimin e standardeve të mbrojtjës së fëmiut, kështu që ju duhet të mendoni për të që në fillim, dhe jo në fund! 1. Zhvillimi i politikës 2. Zbatimi i politikës - kur, ku për kënd 3. Përhapja e politikës - si arrinë ajo tek njerëzit, duke u treguar atyre në lidhje me të 4. Shqyrtimi dhe vlerësimi Jim Loring / Tearfund AKTIVITETI 10.1: ZHVILLIMI DHE ZBATIMI I NJË STRATEGJIE Synimi Q ë ta zhvillojmë një strategji të zbatimit. Shenime 1.Së pari mendoni, dhe pastaj merrni një copë letre të bardhë, bëni shënime në këto pyetje: Për çfarë lloj çështjesh duhet të mendoni? Kush janë akterët kryesorë? Cilat janë vështirësitë e mundshme ose pengesat? A e kundërshton dikush procesin e zhvillimit të standardeve për mbrojtjen e fëmijëve? Për çfarë trajnime kanë nevojë njerëzit? Kush do ta siguron mbajtjën e trajnimeve? 2. Caktoni disa objektiva të zbatimit: Çfarë jeni duke u përpjekur për të arritur? Çfarë doni që njerëzit t ju kuptojnë, të ndiehen dryshe apo të veprojnë ndryshe si rezultat i standardeve për mbrojtjen e fëmijëve? 3. Konsideroni këto çështje kryesore: Kush mund të më ndihmoj me informacione, aftësi të specializuara, dhe burime? Për çfarë burime mund të kemi nevojë? Kush është duke bërë punë tashmë që mund të lidhet / i dobishëm për zhvillimin e mbrojtjës praktikë të fëmijëve? Kush mund të jetë kundërshtar i projekteve të mia dhe të tentoi ti ndaloj ato? Kush ka nevojë të jetë i përfshirë në një nivel më të lartë? 4. Bëni një përmbledhje të përgjigjeve dhe shënimeve që ju keni bërë: Mundohuni t'i shkruani disa objektiva të zbatimit mos u mundoni që të shkruani shumë, një copë letër duhet t'ju mjaftoj. Duke marrë parasysh vështirësitë e mundshme, faktin se kush mund t'ju ndihmojë, kjo duhet t ju ndihmojë juve në vendosjën e disa objektivave reale. Objektivat duhet të jenë INTELIGJENTE: t ë specifikuara të matura të arritshme reale të cakuara me afate-kohore Standardi Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 10: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 10: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve 79

42 AKTIVITETI 10.2: ZBATIMI SI TA REALIZONI KËTË Synimi Që t i identifikoni mënyrat më të lehta që ta realizoni zbatimin më lehtë Shenime Ekzistojnë dy mënyra të ndryshme dhe efektive për zbatimit e politikës - mënyra formale dhe jo-formale. Shikoni tabelën më poshtë për disa shembuj: Formale Mledhjet/takimet Buletini Memo të Të gjitha at e personelit Konferencat Formale Jo-formale Rrjetet Duke ndëgjuar/biseduar Duke ndarë Diskutimi Trajnimi Dokumentacioni i rregulloreve Sajtet e diskutimit t ë brendshëm - Intraneti 1. Në një copë të madhe letre vizatoni dy kolona, me titujt më poshtë. Mendoni për organizatën tuaj. Çfarë lloje të komunikimit tashmë ekzistojnë - a janë ato formale apo jo-formale? Jo-formale Jon Warren / World Vision AKTIVITETI 10.3: SI MUND TA KUPTONI NËSE KJO DO TË FUNKSIONOJ? Synimi Që t'i identifikoni mjetet menaxhuese që do t'ju ndihmojë për të sigurar zbatimin Shenime Ekzistojnë disa mënyra të ndryshme të identifikimit të mjeteve menaxhuese që do t'ju nevojiten për të siguruar zbatim e rregullorës. Disa janë formale, të tilla si: mjete menaxhuese që sigurojnë zbatimin e rregullorës dhe procedurave nga njerëzit shqyrtimin e ndonjë ankese apo shqetësimit të mbrojtjës së fëmijëve analizat e praktikës dhe të gjitha dështimet e zbatimit të procedurave, kodet të praktikës etj Disa janë më jo-formale, këtu përfshihet mirëkuptimi i njerëzve, vetëdija, ndjenjat, përceptimet, sjelljet dhe qëndrimet. Ekziston një shumëllojshmëri e mjeteve matëse që mund t'ju ndihmojë, duke përfshirë: pyetësorë fokus grupe intervista auditime vëzhgime. Është thelbësore që strategjia juaj ta përfshin një plan dhe afat-kohor për të zbuluar se kush, si dhe kur ju do t i bëni vlerësimet dhe shqyrtimet 2. Përmbledhni ato që i keni menduar dhe shikoni pyetjet më poshtë - kjo duhet t'ju jep një përmbledhje të një strategjie për zbatim, duke përfshirë: zbatimin e qartë të objektivave mënyrat formale dhe jo-formale të komunikimit ta dini se kush mundet t'ju ndihmojë për çfarë lburime keni nevojë cili afat-kohor është real për ju Në faqen tjetër do ta gjeni një shembull të mjetit menaxhues, rregullorën për Mbrojtjën e Fëmijëve dhe planin e veprimit dhe Zbatimit. Kjo ju jep një shembull se si ta planifikoni zbatimin e politikave në organizatën tuaj. Brenda CD-ROM'it do t'i gjeni kopjet e thata të modeleve ku ju mund të printoni dhe nëse keni nevojë t i shfrytëzoni. Përveç kësaj ka CD-ROM'i ka edhe mjetin për mbrojtjen e fëmijëve dhe është për menaxherët. Kjo është një listë e plotë për mbajtjen e fëmijëve të sigurt dhe është përgjegjsi e menaxhmentit. Doracaku 5 Shpesh, organizatat që zbatojnë standardet e mbrojtjes së fëmijëve / politikave zbulojnë se ata kanë më shumë incidente bazuar në referime / ankesa. Kjo tingëllon keq, por vërtetë është një shenjë e mirë. Ajo tregon se stafi dhe fëmijët janë më të vetëdijshëm dhe i njohin përgjegjësinë e tyre për t'i raportuar shqetësimet e tyre. Kjo nuk do të thotë që një organizatë ka probleme. Kjo do të thotë se organizata i ka zhvilluar disa mënyra për zbulimin dhe ballafaqimin e praktikave të rrezikshme apo të këqija që kanë qenë të fshehura (më parë). Standardi 10 cilat janë vështërsit apo pengesat që mund t i hasni. Vlerësimi dhe rishikimi Elementi tjetër thelbësor në procesin e zbatimit të suksesshëm është vlerësimi dhe shqyrtimi. Standardi Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 10: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 10: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve 81

43 Standardi 10 STANDARDI 10 PLANIFIKIMI VEPRUES PËR ZBATIMIN E MBROJTJËS SË FËMIJËVE Emri i vendit të programit etj: Fushat e zbatimit Aktivitetet Prioritare Nga kush Kur Nevojat e Mbështetjës/burimeve Shp ërndarja /vet ëdija Procedurat Vendore Sistemet Menaxhuese Vlerësimet e rrezikut T ë mësuarit & zhvillimet Komentet shtesë Kompletuar nga... Data... Reena Samuel / World Vision Aty ku agjencitë punojnë përmes partnerëve, ata duhet të zhvillojnë politika dhe procedura për mbrojtjën e fëmijëve gjithashtu. Standardi 11: Puna me partnerët në përmbushjën e standardeve Çfarë është standardi? Aty ku agjencitë punojnë me ose përmes partnerëve të cilët janë në kontakt me fëmijët, ata partnerë duhet të kenë ose të zhvillojnë politika të mbrojtjes së fëmijëve dhe procedura, të cilat janë në përputhje me këto standarde. Pse duhet që agjencitë t i përmbushin këto standarde? Kur punon në partneritet me të tjerët, organizatat kanë përgjegjësi të sigurojnë që fëmijët janë mbajtur sigurt edhe nga vetë organizatat partnere. Shumica e partnerëve që punojnë me fëmijët tani më do të jenë të brengosur për mbrojtjen e fëmijëve dhe mund të kenë politika të mira dhe procedura në vend. Një diskutim mes partnerëve bazuar në këto standarde duhet që ta lejojë një mësim të ndërsjellët dhe zhvillim që është rënë dakord në bazë të praktikës së mirë. Çfarë nënkuptojmë kur punojmë me partnerët? Ne flasim shpesh rreth punës me partnerët, ose partneritetin e punës. Partneritetet ndryshojnë shumë, por në përgjithfësi ato bien në kategoritë e gjëra të mëposhtme: puna me komunitetet vendore dhe organizatat e vogla - p.sh. grupet e fëmijëve, strukturat e komunitetit vendor, Organizatat të bazuaa në komunitete (OBK) për të planifikuar dhe për të dhënë programe puna nëpërmjet organizatave të mëdha dhe atyre që jaë më të vendosura (OJQ-të, koalicionet, organizatat joqeveritare ndërkombëtare), të cilat veprojnë si "partnerë të zbatimit, që japin programe dhe projekte dhe gjagjësisht e menaxhojnë këtë në baza ditore një kategori hibride, dmth duke punuar me një organizatë të mëdhe, organizatat partnere të themeluara (p.sh. ministria e qeverisë, agjencia e KB-së, OJQ-ve të tjera), zakonisht të përshkruara në bazë të 'bashkëpunimit' dhe i qeverisjës bazaur në marrëveshjet formale me shkrim Sidoqoftë dallimet dhe kombinimet ekzistojnë, por këto kategori përshkruajn shumicën e marrëveshjeve të partneritetit. Është e rëndësishme për ta analizuar natyrën e marrëdhënies së partneriteti tuaj në mënyrë që t'i zhvilloni pritjet reale dhe qasjet e përshtatshme për të punuar me ta për mbrojtjen e fëmijëve. Për shembull, edhe pse punoni me një OBK të vogël ende duhet ta kërkoni një marrëveshje të përbashkët për mbrojtjen e fëmijëve OJQN'të mund t'i informojnë shkurtimisht OBK'të mbi rregulloret dhe procedurat dhe të pajtohen me disa rregulla themelore mbi mënyrat e bashkpunimit të përbashkët në mënyrë që mbrojtja fëmijëve të jetë prioritet. Pas diskutimeve fillestare, këto marrëveshje mund të jenë shumë të thjeshta dhe vetëm të rëna dakord. Megjithatë, një OJQN / OJQ duhet ta ndërtojë mbrojtjen e fëmijëve në kontrat kur janë duke krijuar marrëdhënie formale me një partner-zbatues vendor, dhe të zhvilloj marrëveshje formale me shkrim mbi atë se si do ta sigurojnë së bashku, që të dy agjencitë mbrojtjen e fëmijëve Implikimet për mbrojtjën e fëmijëve Disa nga parimt themelore të partneritetit të punës nënkupton se një angazhim për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimi duhet të jetë element thelbësor në marrëdhëniet e partneriteti. Vlerat dhe parimet vepruese që në thelb duhet të Standardi Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 10: Zbatimi dhe monitorimi i standardeve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 11: Puna me partnerët në përmbushjën e standardeve 83

44 jenë të njëjta mes partnerëve; partnerët duhet ta përfshijnë një qasje të përbashkët në ruajtjën e të drejtave të fëmijëve dhe të sigurohen që ta mbajnë këtë. Po ashtu, çështjet e përgjegjshmërisë dhe transparencës tradicionalisht të aplikuara në bazë të qeverisjës, financave dhe çështjeve tjera operative. Por ato gjithashtu duhet të zbatohen edhe nga ne që punojmë me fëmijët. Organizatat joqeveritare ndërkombëtare duhet të sigurohen se puna e partnerit të tyre ose kontakti me fëmijët tregon praktik të standardit integrues dhe etik, duke përfshirë edhe angazhimet e qarta mbi mbajtjën e sigurtë të fëmijëve. Partner ët dhe mbrojtja e fëmijëve Çfarë po përpiqemi të arrijm ë? Ju dhe partnerët tuaj duhet të bini dakord që të angazhoheni në mbajtjën e fëmijëve sigurt. Praktikat dhe marrëveshjet e menaxhmentit të partnerëve të OJQN've duhet ta reflektojë këtë angazhim të përbashkët për mbrojtjen e fëmijëve dhe të përgjigjen për çështjet e abuzimit. Mënyra më efektive për të mbajtur fëmijët e sigurt është që të ketë një qasje pozitive, mbështetëse në punën me partnerët. Informimet, shkëmbimet dhe informacionet mbi aktivitetet tjera do të jenë thelbësore. Menaxherët vendor duhet të konsiderojnë si t'i mirë-informonjë partnerët e mbrojtjes së fëmijëve dhe cilat janë angazhimet e tyre dhe qfarë nënkuptojnë ata mbi punën me partnerët. Ata gjithashtu duhet të mendojnë për mënyra më të mira në angazhimin e partnerëve ". Praktikisht kjo do të thotë që duke u siguruar: OJQN'ët janë të qarta në lidhje me natyrën e marrëdhënieve të partneritetit me të cilët ata kanë hyrë ka një vlerësim të shëndoshë mbi agjencionin partner në kuptimin e punës së tyre me fëmijët dhe faktin se si i mbajnë ata fëmijët sigurt hapat e mëtejshme të kërkuara në këtë fushë janë identifikuar keni arritur marrëveshje mbi faktin se si do të mbështenet agjencia partnere nga OJQN'ja që të arrihet pajtueshmëria / kompetencat rreth mbrojtjes së fëmijëve. AKTIVITETI 11.1: PUNA ME ORGANIZATAT PARTNERE Synimet Të punojmë me partnerët ekzistues për t'i shqyrtuar masat ekzistuese për mbrojtjen e fëmijëve. Ta identifikojmë nivelin e pajtueshmërisë mbi standardet e mbrojtjës dhe Mbajtjën e Fëmijëve Sigurt. Jon Warren / World Vision Shenime Ky proces mund të ndërmerret me agjencitë individuale partnere, por ju mund ta organizoni një seminar me një numër përfaqësues të partnerëve: Shqyrtoni praktikat aktuale duke përdorur mjetin për vetë-auditim që ndodhet n ë doracakun Mbajtja e Fëmijëve Sigurt (CD Rom). Doracaku 5 Është shumë e rëndësishme që në momentin kur jeni duke folur me partnerët për gjëra të njejta sigurohuni ta keni një bindje të qartë se çfarë nënkuptoni me termin "mbrojtja e fëmijëve '. Gjetja e një gjuhe të përbashkët dhe kuptimi i atij termi është pjesë thelbësore për tu siguruar që marrëveshjet e partneritetit kanë kuptim. Informacioni dhe ushtrimet në Mbajtja e Fëmijëve Sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmijëve (Doracaku 3) mund t'ju ndihmojë që ta realizoni këtë. Shih Modulet 2 dhe 3 për idetë se si t'i themeloni kuptimet vendore mbi abuzimint. Doracaku 3 Vlerësimi i rrezikut - ju mund të dëshironi të shikoni se ku ndodhen rreziqet potenciale që ekzistojnë në agjencitë partnere dhe punën e tyre, ndoshta duke përdorur mjetet e analizimit të rreziqeve të përfshira në Fazën 1 të këtij udhëzuesi, në Aktivitetin 1.4. Pasi t'i keni shqyrtuar praktikat aktuale, kuptimet mbi abuzimin, dhe çështjet e rrezikshme, atëherë është e rëndësishme që ta hartohet një ide se çfarë mund të jetë e nevojshme për tu ndryshuar dhe si ta zhvilloni një Plan të Veprimit. CD-ROM'i përfshinë një mostër të marrëveshjës së partnerit që është zhvilluar nga Save the Children - ku ju mund të dëshironi ta përdorni këtë si një bazë për zhvillimin tuaj të marrëveshjës së partneritetit të punës. Doracaku 5 AKTIVITETI 11.2: PROMOVIMI I MBROJTJËS SË FËMIJËVE ME PARTNERËT Synimi Për të vendosë se çfarë hapa janë të nevojshëm në agjencin tuaj dhe për t'i ndihmuar menaxherët dhe stafin në promovimin dhe mbështetjën e zbatimit të politikave për mbrojtjen e fëmijëve me partnerët. Shenime 1. Ky është një aktivitet në grup - bashkoni një grup të vogël të kolegëve dhe lejoni ata që të punojnë së bashku për disa orë. Mendoni rreth pyetjeve të mëposhtme: Si punohet aktualisht me partnerët në programin tuaj Cilat janë shqetësimet kryesore për mbrojtjen e fëmijëve dhe partnerëve? 2. Bisedoni për praktikat e tanishme dhe identifikoni çështjet kyçe në një copë të flip qartit (letër). Grubmulloni së bashku disa tema të përbashkëta. A ka ndonjë surprizë? Ku janë fushat e praktikës së mirë, dhe fushat e rrezikut? 3. Merrni parasyesh natyrën e marrëveshjeve të partneritetit A janë marrëveshjet tuaja të partneritet formale ose jo-formale? Standardi 11 Tearfund A jeni duke punuar me ato, ose përmes, këtyre agjencioneve? A ka marrëveshje të shkruara ose kontrata, apo vetëm mirëkuptimie të thjeshta verbale mes palëve, dhe kështu me radhë. 4. Tani mendoni se çka duhet të përfshijnë udhëzimet me partnerët, në bazë të analizave tuaja. Lista e mëposhtme jep disa sugjerime. përzgjedhjen e partnerëve qartësinë mbi rolet dhe përgjegjësit Standardi Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 11: Puna me partnerët në përmbushjën e standardeve Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 11: Puna me partnerët në përmbushjën e standardeve 85

45 qartësinë mbi rolet dhe përgjegjësit takimet Falënderimet marrëveshjet e vazhdueshme monitorimet matja e ndikimit raportimi mbi zbatimin e politikave dhe procedurave për mbrojtjen e fëmijëve veprimet e veçanta të kërkuara planifikimin e suksesshëm, strategjitë e vazhdueshme dhe implikimet mbi mbrojtjen e fëmijëve. 6. A e ngrit kjo ndonjë çështje të brendshme në lidhje me kapacitetet dhe burimet që e mbështesin procesin? OJQN'të ose agjencitë e tjera kanë një përgjegjësi që t'i mbështesin partnerët e tyre në fushat e identifikuar si prioritet. Për këtë arsye, është e rëndësishme për të gjitha agjencitë që të mendojnë rreth burimeve që ata do të kenë nevojë për mbështetjen e partnerëve në përmbushjën e standardeve. AKTIVITETI 11.3: PËRGADITJA E ZHVILLIMEVE MINIMALE PËR PARTNERËT Synimi Për t'i vendosur disa standarde minimale për mbrojtjen e fëmijëve dhe punën me partnerët. Shenime 1. Mendoni për mangësitë që ju i keni identifikuar - ose nga ushtrimi i auditimit ose nga vende të tjera. Punoni së bashku për të vendosur se si mund t'i plotësoni këto mangësi dhe t'i vendosni standardet minimale fë cilat i prisni nga partnerët? Kjo mund t'i përfshijë standardet e sidomos për: Jon Warren / World Vision Autori do të donte t'i falënderonte individët dhe organizatat e mëposhtme për kontributin e tyre për Doracakët. Anëtarët e Koalicionit Mbajtja e Fëmijëve Sigurt dhe organizatat e tyre mbështetëse Rozmari Gordon, Shef i Shërbimeve Konsulencë, NSPCC Philippa lei, Këshilltar për Politika të Drejtat e Fëmijës, World Vision në Mbretërinë e Bashkuar Anna Lewis, National Youthwork Asistent, Tearfund Amanda Marshall, Programit të Zhvillimit të Zyrtare, Tearfund Pauline McKeown, ish-pjesëmarrja e fëmijëve dhe të drejtat e Këshilltar, Plani Jenny Mejers, Këshilltar i Lartë, NSPCC Pali Nolan, mbrojtjen e fëmijëve Manager, Plani Jonathan Potter, Drejtor Ekzekutiv, njerëzit në Ndihma Riçard Pauell, Shef i Global Mbrojtjen e Fëmijëve, Save the Children UK Ruth Steele, Child Policy Manager, EveryChild Kolin Tucker, Menaxher i Programit - Palestina, Egjipti dhe Etiopia, International Federata Terre des hommes Marie Wernham, Ish-Drejtor, Avokim dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, Konsorciumin e Street Children Yoma dorezë e xhamave, Këshilltar Programi Humanitare, Oxfam Fondacioni Oak për mbështetjen e tyre financiare Standardi 11 si e rekrutonit stafin si e bëni verifikimin dispozitat e stafit trajnues zhvillimi i një kodi të sjelljes zhvillimi i procedurave të raportimit partner komunikimi me fëmijët Procedurat e ankesave. Shikoni CD ROM'in për mostrën e marveshjës së partnerëve. Përmbledhje Tool 3 Doracaku 5 Ky udhëzues duhet t'ju ndihmoj juve dhe agjencionit tuaj që të filloni me procesin e zbatimit të Standardeve SMF për Mbrojtjen e Fëmijëve. Detyra do të jetë gjithmonë sfiduese dhe kurrë e lehtë, por me zyrtarizimin e procesit dhe vendosjën e sistemit organizativ, fëmijët që vijnë në kontakt me agjencinë tuaja, do të ketë një shanc më të madhe për tu mbajtur sigurt. Mbajtja e fëmijëve e sigurt: Trajnimi për Mbrojtjen e Fëmijëve (Doracaku 3) ofron një gamë stërvitjesh për trajnim dhe materiale që të siguroheni se i gjithë stafi është përkrahur dhe trajnuar për kryerjën dhe zbatimin e standardeve më tej. Individët tjerë që kontribuan në kohë, energji dhe burime Child Wise - Karen Flanagan dhe Fiona Williams NSPCC Shoqatat Konsulente të Trajnimit, Dee Jethwa NSPCC Konsulent i Lartë i Trajnimit, Zaffira Shah NSPCC Barazia dhe Diversiteti Menaxher, Norbert Marjolin NSPCC Oficer për Komunikime dhe Marketing, Katie Moll NSPCC Dizajner Grafik i Multimedias, Rachel Tunstall NSPCC Drejtor dhe Producent Audio- vizual, David Ward Editor i pavarur i jashtëm, Jo Hathaway ICVA Kordinator i Projektit Ndërtimi i Organizatave më të Sigurta, Katharina Samara VIVA; Rrjeti i Advokuesve dhe Këshilltar i të Drejtave të Fëmijëve, Joanna Watson 86 Mbajtja e F ëmijëve sigurt Standardi 11: Puna me partnerët në përmbushjën e standardeve Mbajtja e Fëmijëve sigurt Falënderimet 87

46 Falënderimet shkojnë për të gjithë ju që keni ndarë trajnime dhe burime të materialeve që janë përshtatur për Doracakët. Gjithashtu falënderohen edhe autorët origjinalë; dhe na vie keq nëse e kemi harruar ndonjë pune tuajën. Me falënderime Autori Jenny Mejers, Këshilltar i Lartë, NSPCC (Shoqëria Kombëtare për Parandalimin e Mizoris së Fëmijëve) Burimet nga faqet e internetit ARC Veprimi për të Drejtat e Fëmijëve Një trajnim i bazuar në drejtat e fëmijës dhe iniciativa mbi ngritjen e kapaciteteve. Mbrojtjen e fëmijëve politikat dhe procedurave E, Xhekson dhe M, Wernham (2005) Doracakët mbi politikat dhe procedurat e Mbrojtjës së Fëmijëve si ta krijojmë një organizatë të sigurtë të fëmijëve: Child Hope UK Shfrytëzimi i Fëmijëve dhe Qendra e Mbrojtjes Online Child Wise ECPAT Australi Child Wise është një organizatë bamirëse që punon në parandalimin dhe redukimin e abuzimit seksual dhe shfrytëzimin të fëmijëve në Australi dhe jashtë. Child Wise është përfaqsuesja Australiane e ECPAT Ndërkombëtar që është një fushatë globale ekzistuese në mbi 70 vende të vendosura t'i japin fund shfrytëzimit komercial dhe seksual të fëmijë (CSEC). Mbrojtja e Fëmijëve në Njësin e Mbështetjës Ka shumë informacione në mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi në sport dhe kohë të lirë. Rrjeti i Informatave mbi të Drejtat e Fëmijëve EduCare Një mori të kurseve të trajnimeve mbi vetëdijën dhe mbrojtjën që mbahet nepërmjet sistemit online nga distance, janë në dispozicion dhe janë të zhvilluara në partneritet me NSPCC. ECPAT Një rrjet i organizatave dhe individëve që punojnë së bashku në eleminimin e prostitucionit të fëmijëve, pornografisë së fëmijëve dhe trafikimit të fëmijëve. Shoqata e Futbollit Shoqata e Futbollit Anglzë ka një faqe të interneti e cila është e dobishme për ndonjë agjenci që është e përfshirë në sport. Shiko dhe mësoni në faqen e internetit (Seksioni mbi objektivat e mbrojtjës së fëmijëve), i cili ka disa këshilla të dobishme për mbrojtjen e fëmijëve dhe fëmijët në sport. Fondacioni Internet Watch Një faqe interneti e dobishme për këshilla dhe udhëzime mbi krimet e abuzimit të fëmijëve në internet Al Deane / EveryChild Këshilli Ndërkombëtar i Agjencive Vullnetare (ICVA) ICVA është një rrjet global, humanitarë që sjell të drejtat e njeriut së bashktu me të tjerët, dhe ka për synim zhvillimin e OJQ-ve si një aleancë për mbrojtje dhe veprime humanitare. ICVA i drejton Projektet e Organizatave mbi Ndërtimin e Organizatave të Sigurta, e cila i ndihmon agjencitë humanitare në zhvillimin e kapaciteteve për t'i hetuar akuzat e shpërdorimit ose shfrytëzimit nga personat që anëtarët e stafit i dyshojnë. Projekti ofron trajnimi, përkrahje dhe këshilla për marrjen e ankesave dhe kryerjen e hetimeve. Përveç kësaj, përmes projektit, OJQ-të nga e gjithë bota po vijnë së bashku dhe po ndërtojnë marrëdhënie ndërmjet OJQ-ve dhe organizatave të KB-së me qëllim për t'i bërë organizatat humanitare më të sigurta për përfituesit. Informacion mbi ICVA, Ndërtimi i Projekteve të Organizatave më të Sigurta, trajnimet dhe materiale mund të gjenden në faqen e internetit Mbajtja e F ëmijëve sigurt Falënderimet Mbajtja e F ëmijëve sigurt Burimet nga faqet e internetit 89

Përmbajtja: Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit

Përmbajtja: Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit Përmbajtja: 1. Hyrje në sistemet e informacionit 2. Strategjia e organizates dhe sistemet e informacionit 3. Etika e informacionit privatesia dhe siguria 4. Rrjetet, interneti dhe biznesi elektronik (e-business)

More information

Udhëzime për shkolla W RLD. Udhëzime për. #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër. CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY

Udhëzime për shkolla W RLD. Udhëzime për. #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër. CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY Udhëzime për #fëmijëtimarrinshkollatpërsipër Udhëzime për shkolla W RLD CHILDREN'S 20 Nëntor 2017 DAY #Fëmijët i marrin shkollat përsipër Është ditë zbavitëse që përçon porosi serioze, ku përveç njoftimit

More information

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Trajnimi për kualifikimin Auditor të Sektorit Publik do të mbulojë lëndët dhe temat e mëposhtme: Moduli 1: Raportimi Financiar I. Teoria e kontabilitetit II.

More information

Sanksionimi i të drejtave të të moshuarve Drejt një Konvente të Kombeve të Bashkuara

Sanksionimi i të drejtave të të moshuarve Drejt një Konvente të Kombeve të Bashkuara Sanksionimi i të drejtave të të moshuarve Drejt një Konvente të Kombeve të Bashkuara Një mjet për promovimin e një dialogu për krijimin e një Konvente të re të Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e të

More information

From the Pastor s Desk

From the Pastor s Desk Saint George Orthodox Church September November, 2014 From the Pastor s Desk Dear Brothers and Sisters: You may have noticed that The Wonderworker did not appear in July as it usually has. It will now

More information

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET)

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET) STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET) Hyrje në Standarde Auditimi i brendshëm kryhet në mjedise të ndryshme ligjore dhe kulturore; brenda organizatave

More information

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor.

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA 1 Shëmbuj për përdorimin praktik të programit për aftësitë

More information

Rekomandimi Rec(2000)20 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi rolin e ndërhyrjes së hershme psikosociale në parandalimin e kriminalitetit

Rekomandimi Rec(2000)20 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi rolin e ndërhyrjes së hershme psikosociale në parandalimin e kriminalitetit MINISTERS DEPUTIES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES Recommendations Recommandations Rec(2000)20 06/10/2000 Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the role of early psychosocial intervention

More information

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor.

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCAT Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA 1 Shembuj për përdorimin praktik të programit për aftësitë

More information

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *)

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *) STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *) Hyrje në Standardet ndërkombëtare Auditimi i brendshëm kryhet në mjedise të ndryshme ligjore dhe kulturore; brenda organizatave

More information

BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS PROJEKTI PËR SUKSESIN E NXËNËSVE QË MËSOJNË ANGLISHT

BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS PROJEKTI PËR SUKSESIN E NXËNËSVE QË MËSOJNË ANGLISHT EDUCATION DEPARTMENT / UNIVERSITY NEW YORK Misioni i Zyrës së Arsimit Dygjuhësh dhe Studimeve në Gjuhë të Huaja (Office of Bilingual Education and World Languages OBE-WL) pranë Departamentit të Arsimit

More information

Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve

Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve World Vision Stephanie Delaney Konsulente Ndërkombëtare për Mbrojtjen, Pjesëmarrjen, të Drejtat dhe Mirëqenien

More information

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE Etika Paanësi EtikaDetyrë MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE PjesaI Njëvështrim i përgjithshëm i strategjivedhe prak kave tësai-eve ISBN: Seria:bo meklsh2/14/23 EUROSAI Korik13 KONTROLLI

More information

DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm

DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm Hyrje Të rinjtë janë një fokus i rëndësishëm në parandalimin e radikalizimit sepse mund të jenë një

More information

MANUALI I METODOLOGJISE SE VLERESIMIT TE NEVOJAVE PER TRAJNIM NE SHCK

MANUALI I METODOLOGJISE SE VLERESIMIT TE NEVOJAVE PER TRAJNIM NE SHCK Republika e Kosovës Republika KosovaRepublic of Kosovo Ministria e Administratës PublikeMinistarstvo Javne Uprave Ministry of Public Administration Departamenti i Administrimit të Shërbimit CivilDepartment

More information

Reforma e MFK në Shqipëri

Reforma e MFK në Shqipëri A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Reforma e MFK në Shqipëri Anila Çili, Drejtore e NjQH/MFK Ministria e Financave EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 qershor

More information

KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve

KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve Grupi i punës së INTOSAI-t mbi vlerën dhe dobitë e SAI-ve **Miratuar në Kongresin e XXII-të të INTOSAI-t** Seria: botime KLSH-07/2017/74 Tiranë 2017 REPUBLIKA

More information

Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA

Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA Qendra për Arsim e Kosovës Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile Ulrich Schiefer Reinald Döbel PROJEKTI MAPA Udhëzues praktik për planifikimin dhe vlerësimin e integruar të projektit Me kontribut nga Lucinia

More information

Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat

Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat Nëntor 2004 Përmbajtja Parathënie Akronimet. Kapitulli 1. Hyrje 1.1. Vështrim i përgjithshëm mbi

More information

AutoCAD Civil 3D. Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk Autodesk

AutoCAD Civil 3D. Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk Autodesk AutoCAD Civil 3D Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk IEE shpk eshte themeluar ne 2004 Zyra kryesore ne Prishtine, Rep. e Kosove Zyra perkrahese ne Tirane, Rep. e Shqipërisë

More information

The Danish Neighbourhood Programme. Udhëzues. e të drejtave. shëndetësore

The Danish Neighbourhood Programme. Udhëzues. e të drejtave. shëndetësore The Danish Neighbourhood Programme Udhëzues për monitorimin e të drejtave të njeriut në institucionet shëndetësore Tiranë, Mars 2015 The Danish Neighbourhood Programme Udhëzues për monitorimin e të drejtave

More information

Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore

Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore REPARIS A REGIONAL PROGRAM Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 7 Publikimet

More information

STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE

STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT MENDIMTARE UDHËZUES PËR TRAJNUESIT CHARLES TEMPLE, ALAN CRAWFORD, WENDY SAUL, SAMUEL R. MATHEWS, JAMES MAKINSTER. BOTIM I PROJEKTIT ZHVILLIMI I TË

More information

Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve

Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve Republika e Shqipërisë Ministria e Arsimit dhe Shkencës Udhëzues Praktik për mbrojtjen e fëmijëve with funding from Koordinimi i projektit dhe përgatitja për

More information

Doracak për Nivelet Drejtuese në Shërbimin Civil

Doracak për Nivelet Drejtuese në Shërbimin Civil Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada Government Ministria e Administratës Publike / Ministarstvo Javne Uprave / Ministry of Public Administration Departamenti i Administrimit

More information

MATJA E PERFORMANCËS, IMPAKTIT DHE KËNAQSHMËRISË NË NIVEL LOKAL

MATJA E PERFORMANCËS, IMPAKTIT DHE KËNAQSHMËRISË NË NIVEL LOKAL MANUAL MATJA E PERFORMANCËS, IMPAKTIT DHE KËNAQSHMËRISË NË NIVEL LOKAL Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim

More information

Organizata Efektive e Punëdhënësve. Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve

Organizata Efektive e Punëdhënësve. Një seri e udhëzuesve praktik mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve Organizata Efektive e Punëdhënësve Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve Udhëzuesi dy Strategjia Qasja Strategjike në Menaxhimin e Organizatave

More information

PLANIFIKIMIN HAPËSINOR

PLANIFIKIMIN HAPËSINOR UDHËZUES për në PLANIFIKIMIN HAPËSINOR ME PJESËMARRJE KOSOVË August Gusht 2015 UDHËZUES PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR ME PJESËMARRJE NË KOSOVË 1 Ky udhëzues është përgatitur nga CHwB, Prishtinë. Pikëpamjet

More information

Ndalimi i ndëshkimit trupor në shkolla Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti

Ndalimi i ndëshkimit trupor në shkolla Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti Ndalimi i ndëshkimit trupor në shkolla Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti Nisma Globale për t i Dhënë Fund Ndëshkimit Trupor të Fëmijëve 1 Në këtë seri: Ndalimi i ndëshkimit trupor të fëmijëve:

More information

MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT

MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM/ KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA/ MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT

More information

E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS

E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS Praktikat e suksesshme në rajonin e EQL/KSHP dhe rekomandimet për Qeverinë Shqiptare. Mars 2012 E drejta E fëmijëve me aftësi të kufizuara

More information

CURRICULUM VITAE. Remarks: 8. Publikimet shkencore: Tema Revista shkencore Impact factor/issn The Tragic Living of Woman in Modern Albanian Literature

CURRICULUM VITAE. Remarks: 8. Publikimet shkencore: Tema Revista shkencore Impact factor/issn The Tragic Living of Woman in Modern Albanian Literature CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: VULA 2. Emri: Elsa 3. Kombesia: Shqipëtare 4. Data e lindjes Kosovare 5. Vendi i lindjes: 26.05.1991 6. Kontakti: Femër Email: Tel: vula.elsa@gmail.com /elsa.vula@uni-gjk.org

More information

Education Sector. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Shqipëria. Analizë e Politikës Arsimore Çështje dhe Rekomandime

Education Sector. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Shqipëria. Analizë e Politikës Arsimore Çështje dhe Rekomandime Education Sector United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Shqipëria Analizë e Politikës Arsimore Çështje dhe Rekomandime Prill 2017 Shqipëria Analizë e politikës arsimore Çështje

More information

VENDIMI nr. 14/04 PLANI I VEPRIMIT 2004 i OSBE-së PËR PROMOVIMIN E BARAZISË GJINORE

VENDIMI nr. 14/04 PLANI I VEPRIMIT 2004 i OSBE-së PËR PROMOVIMIN E BARAZISË GJINORE This is not an official translation of MC.DEC/14/04 MC.DEC/14/04 Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 7 dhjetor 2004 Këshilli i ministrave Sofje 2004 Nga anglishtja Dita e dytë e takimit të

More information

Korniza evropiane e kualifikimeve (KEK) për mësimin gjatë gjithë jetës. Korniza Evropiane e Kualifikimeve

Korniza evropiane e kualifikimeve (KEK) për mësimin gjatë gjithë jetës. Korniza Evropiane e Kualifikimeve Korniza evropiane e kualifikimeve (KEK) për mësimin gjatë gjithë jetës Korniza Evropiane e Kualifikimeve Europe Direct është një shërbim, që u ndihmon të gjeni përgjigjet në pyetjet tuaja rreth Bashkimit

More information

Procedurat e Ankimit për Arsimin e Veçantë

Procedurat e Ankimit për Arsimin e Veçantë Procedurat e Ankimit për Arsimin e Veçantë Zyra e Arsimit të Veçantë dhe e Shërbimeve të Ndërhyrjes së Hershme Shkurt 2003 Complaint Procedures for Special Education Albanian PROCEDURAT E ANKIMIT PËRMBAJTA

More information

SHKURTESAT CEDAW CSD D4D GA GEL GIA GM GMM M&E SCR 1325 WAGJ

SHKURTESAT CEDAW CSD D4D GA GEL GIA GM GMM M&E SCR 1325 WAGJ Parathënie Ky manual është pjesë e një procesi të vazhdueshëm për t'i iden fikuar sfidat dhe për të ndërtuar kapacitete për integrim gjinor. Manuali është inicia vë përcjellëse e iden fikuar gjatë fazës

More information

Për Shkollën Qendër Komunitare -

Për Shkollën Qendër Komunitare - DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE KORÇË UDHËZUESI I GJITHËPËRFSHIRJES Për Shkollën Qendër Komunitare - Mbështetur nga UNICEF Dhjetor, 2014 1 Ky material u përgatit në kuadrin e Programit të Arsimit Bazë të UNICEF-it

More information

Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve kombëtare dhe masave për punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve kombëtare dhe masave për punësimin e personave me aftësi të kufizuara E Ë Z I L E A V E AN M A R G O R P Ë T T I M I S Ë R VLE E R A T Ë B M O K E V A S E V A N DHE MA O S R E P E N I M I S Ë N U P PËR A R A U Z I F U K Ë T I S Ë ME AFT Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve

More information

Raport i Transparencës 2017

Raport i Transparencës 2017 Raport i Transparencës 2017 Informacion per vitin fiskal të mbyllur 31 dhjetor 2017 Grant Thornton Albania Prill 2018 1 Përmbajtja Fokusi në cilësi 3 Struktura ligjore 4 Grant Thornton në Shqipëri, Kosovë

More information

4. Korniza punuese për praktika profesionale - Standardet dhe kodi etikës.. 11

4. Korniza punuese për praktika profesionale - Standardet dhe kodi etikës.. 11 Shënim: Materiali për Modulin e 1-rë Bazat e Auditimit të Brendshëm të Programit Kombëtar për Trajnim për auditorët e brendshëm në sektorin publik në Kosovë është përgatitur duke përdor pjesët e materialit

More information

STANDARDET E SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE (DRAFT)

STANDARDET E SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE (DRAFT) Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT STANDARDET E SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE (DRAFT) Janar, 2014 STANDARDET E SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE, NJË SHKOLLË

More information

MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT

MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT KLSH MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT 08 2015 43 Tiranë, 2015 MANUAL I AUDITIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

More information

Asistencë Teknike për. Raporti Përfundimtar dhe. Plani i Vlerësimit

Asistencë Teknike për. Raporti Përfundimtar dhe. Plani i Vlerësimit MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS Shqipëri Asistencë Teknike për Standardet e Performancës së MASH dhe Plani i Vlerësimit Projekti për Reformën në Arsim Kredia # 3343 - ALB, Nr. i Kontratës: CS 051 / CQ

More information

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Përmbledhje Nr.1 Të Bëjmë Rekomandime Efektive Që në themelimin e saj në vitin 1977, Shoqata për Parandalimin e Torturës (SHPT) ka promovuar nje monitorim të rregullt

More information

Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri

Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri PhD Enea Hoti MA Orsiola Kurti Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri: Gjendja aktuale dhe sfidat e ardhshme Hyrje Zonat rurale në Shqipëri vuajnë nga përdorimi jo efiçient i burimeve, nga performanca

More information

e gjelbër Si të bëhemi një shkollë Trajnim për mësuesit. Korçë, 9-11 Maj 2014 This project is implemented by The Albanian Society of Biologists

e gjelbër Si të bëhemi një shkollë Trajnim për mësuesit. Korçë, 9-11 Maj 2014 This project is implemented by The Albanian Society of Biologists Si të bëhemi një shkollë e gjelbër Trajnim për mësuesit. Korçë, 9-11 Maj 2014 This project is co-funded by the European Union This project is implemented by The Albanian Society of Biologists Z/Znj Si

More information

karrigeve me rrota manuale

karrigeve me rrota manuale POLITIKAT DHE PLANIFIKIMI 131 Udhëzues për ofrimin e karrigeve me rrota manuale në vendet me burime të kufizuara 5 PASQYRA E LËNDËS 1 Udhëzues për ofrimin e karrigeve me rrota manuale në vendet me burime

More information

Deloitte Audit shpk. Raporti i transparencës. Audit. Prill 2016

Deloitte Audit shpk. Raporti i transparencës. Audit. Prill 2016 Deloitte Audit shpk Raporti i transparencës Prill 2016 Audit RAPORTI I TRANSPARENCËS SË DELOITTE AUDIT ALBANIA sh.p.k. Hyrje Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve

More information

ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DHE PERFSHIRJA E OSHCve NE PROCESET ME PJESEMARRJE

ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DHE PERFSHIRJA E OSHCve NE PROCESET ME PJESEMARRJE ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DHE PERFSHIRJA E OSHCve NE PROCESET ME PJESEMARRJE Një udhëzues për drejtues të OSHCve Jonida Alite Peter Guštafík Karolína Miková Zora Paulíniová ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DHE PERFSHIRJA

More information

Implementimi i strategjisë

Implementimi i strategjisë Pjesa e Parë BAZAT E MENAXHMENTIT Qasjet lidhur me menaxhmentin Evolucioni i teorisë së menaxhmnetit Rrethina dhe kultura menaxheriale shoqërore PLANIFIKIMI DHE STRATEGJIA Planifikimi Vendimmarrja Implementimi

More information

TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7

TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7 TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7 KORNIZA STRATEGJIKE E REFORMËS SË ADMINISTRATËS PUBLIKE... 10 Kushti kryesor: Është krijuar udhëheqja e reformës së administratës

More information

Roli i mësimdhënësit në ligjërimin e letërsisë

Roli i mësimdhënësit në ligjërimin e letërsisë Roli i mësimdhënësit në ligjërimin e letërsisë Mustafa Erdem Abstrakt Ky punim parashikon përmbledhje të ideve dhe kërkimeve mbi rolin e mësuesit në mësimdhënien e letërsisë. Letërsia dhe gjuha janë të

More information

Zhvillimi i Shkathtësive të. Leximit në

Zhvillimi i Shkathtësive të. Leximit në Pikëpamjet e autorit të shprehura në këtë botim nuk i reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ky doracak

More information

DCAF. Çfarë janë komisionet parlamentare për mbrojtje dhe siguri? Çfarë e dallon mjedisin e punës së këtyre komisioneve nga ai i komisioneve të tjera?

DCAF. Çfarë janë komisionet parlamentare për mbrojtje dhe siguri? Çfarë e dallon mjedisin e punës së këtyre komisioneve nga ai i komisioneve të tjera? Çfarë janë komisionet parlamentare për mbrojtje dhe siguri? Çfarë e dallon mjedisin e punës së këtyre komisioneve nga ai i komisioneve të tjera? Cilat komisione merren me mbrojtje dhe siguri? Çfarë lloj

More information

DOKTORATURË E DREJTA PËR KUJDES SHËNDETËSOR DHE SIGURIM SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

DOKTORATURË E DREJTA PËR KUJDES SHËNDETËSOR DHE SIGURIM SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË DEPARTAMENTI I TË DREJTËS PUBLIKE DOKTORATURË E DREJTA PËR KUJDES SHËNDETËSOR DHE SIGURIM SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Udhëheqëse shkencore Prof.Dr. Aurela ANASTASI Kandidate Laureta MANO Tiranë,

More information

rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit

rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT RREGULLORE E PROCEDURAVE TË AUDITIMIT NË KONTROLLIN E LARTË TË SHTETIT (Pjesë

More information

Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës?

Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës? Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës? Njerëzve iu pëlqen të kenë lirinë të zgjedhin "Perëndinë" e tyre. Pse të zgjedhësh Perëndinë që zbulohet në Bibël? nga EveryStudent.com Shumë prej nesh kanë në mendje

More information

Formular për SYLLABUS të Lëndës

Formular për SYLLABUS të Lëndës Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Titulli i lëndës: Retorika dhe Argumenti Niveli: Bachelor Statusi lëndës: Zgjedhore Viti i 3 studimeve: Numri i orëve 3+0 në

More information

PLANI I INTEGRITETIT

PLANI I INTEGRITETIT Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Punëve të Brendshme / MinistarstvoUnutraśnjihPoslova / Ministry of Internal Affairs Departamenti për Riintegrimin

More information

SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË?

SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË? DORACAK SI TË RAPORTOHET PËR ÇËSHTJET QË LIDHEN ME SIGURINË? AUTORË: Andreja Bogdanovski Magdalena Lembovska SHKUP 2015 Trupi i ekspertëve i Analytica-s DORACAK Si të raportohet për çështjet që lidhen

More information

Module të trajnimit për sipërmarrëset. Udhëzues për trajnimin. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe

Module të trajnimit për sipërmarrëset. Udhëzues për trajnimin. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe Module të trajnimit për sipërmarrëset Udhëzues për trajnimin Selska cesta 217 / IV HR - 10000 Zagreb, Croatia www.seecel.eu @seecel

More information

ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE

ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE ROLI I MËSUESVE NË MBËSHTETJE TË PUNËS INDIVIDUALE PËR ZHVILLIMIN TËRËSOR SIPAS GRUPMOSHAVE roli i mësuesve në mbështetje të punës individuale për zhvillimin tërësor sipas grupmoshave Autorët: Dr. Kristina

More information

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG-2016-003) Projekti i USAID-it Drejtësi për të gjithë në Shqipëri shpall Thirrjen për

More information

MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE. Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit

MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE. Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit Tiranë, 2016 1 Ky botim i CRCA Shqipëri mund të citohet, fotokopjohet apo printohet,

More information

Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja

Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja Të dashur Vëllezër dhe Motra: Zoti ka shpallur: Është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e mi (DeB 104:15). Kjo zbulesë është një premtim nga Zoti se Ai do të

More information

Menaxhimi bashkëkohor bankar

Menaxhimi bashkëkohor bankar Study program Fakulteti Cikli i studimeve Menaxhimi bashkëkohor bankar Biznesi dhe Ekonomia Cikli i parë (Deridiplomike) SETK 180 Numri në arkiv i akreditimit [180] 03-160/2 Vendimi për fillim me punë

More information

INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL

INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL INKLUZIONI NË ARSIMIN E MESËM PROFESIONAL DORACAK PËR PUNË ME NXËNËSIT ME NEVOJA TË VEÇANTA ARSIMORE Inkluzioni në arsimin e mesëm profesional Doracak për punë me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore

More information

Programi "Zhvillimi i Mendimit Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit" (MKLSh) STANDARDET DHE MANUALI PËR CERTIFIKIM TË PROGRAMIT

Programi Zhvillimi i Mendimit Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit (MKLSh) STANDARDET DHE MANUALI PËR CERTIFIKIM TË PROGRAMIT Programi "Zhvillimi i Mendimit Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit" (MKLSh) STANDARDET DHE MANUALI PËR CERTIFIKIM TË PROGRAMIT Sponsorizuar nga: Instituti i Shoqërisë së Hapur Nju Jork Shoqata Ndërkombëtare

More information

UNIVERSITETI I GJAKOVËS FEHMIAGANI PUNIM DIPLOME

UNIVERSITETI I GJAKOVËS FEHMIAGANI PUNIM DIPLOME UNIVERSITETI I GJAKOVËS FEHMIAGANI FAKULTETI I EDUKIMIT PROGRAMI FILLOR PUNIM DIPLOME TEMA: RËNDËSIA E LOJËRAVE DHE LODRAVE NË ZHVILLIMIN E FËMIJËS Mentori: Prof.Ass.Dr.SHEFQET MULLIQI Kandidatja: MAJLINDA

More information

Tel: Tel:

Tel: Tel: Mikroekonomia e Avancuar Politikat Publike dhe Niveli i Studimit MASTER Viti: I Semestri: I Prof.Asoc.Dr. Afrim Selimaj selimajafrim@yahoo.com Tel: 049-165-282 Tel: Qëllimi i Përshkrimi i Mikroekonomia

More information

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Citimi i Referencave & cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Shmangëja nga Plagjiatura wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

Udhëzues për zhvilluesit e standardeve të profesionit (SP) Përmbajtja

Udhëzues për zhvilluesit e standardeve të profesionit (SP) Përmbajtja Udhëzues për zhvilluesit e standardeve të profesionit (SP) Përmbajtja Hyrje... 3 Pjesa 1 Të mësojmë për profesionin që na intereson... 3 Çfarë janë sektorët e shkathtësive dhe si i përdorim ato për zhvillimin

More information

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik Udhëzimi 33 Shtator 2016 Prokurimi publik Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik PËRMBAJTJA Hyrje Masat e përgjithshme për të lehtësuar aksesin e NVM-ve në prokurimin publik Masat

More information

Fakulteti i Edukimit (Programi: Master i mësimdhënies në matematikë

Fakulteti i Edukimit (Programi: Master i mësimdhënies në matematikë Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: Titulli i lëndës: Niveli: Statusi lëndës: Viti i studimeve: Numri i orëve në javë: Vlera në kredi ECTS: Koha / lokacioni: Mësimëdhënësi i lëndës: Detajet kontaktuese:

More information

MANUAL TRAINIMI PJESMARRJA E GRAVE DHE TË RINJVE NË VENDIM-MARRJEN LOKALE KOALICIONI PËR NXITJEN E PJESMARRJES SË GRAVE DHE TË RINJVE NË POLITIKË

MANUAL TRAINIMI PJESMARRJA E GRAVE DHE TË RINJVE NË VENDIM-MARRJEN LOKALE KOALICIONI PËR NXITJEN E PJESMARRJES SË GRAVE DHE TË RINJVE NË POLITIKË KOALICIONI PËR NXITJEN E PJESMARRJES SË GRAVE DHE TË RINJVE NË POLITIKË Albanian Coalition for Promotion of Women and Youth in Politics PJESMARRJA E GRAVE DHE TË RINJVE NË VENDIM-MARRJEN LOKALE MANUAL

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË STRATEGJIA KOMBËTARE E MBROJTJES SOCIALE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË STRATEGJIA KOMBËTARE E MBROJTJES SOCIALE REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË STRATEGJIA KOMBËTARE E MBROJTJES SOCIALE 2015-2020 Faqe HYRJE 3 I. KUSHTET AKTUALE 5 1. Varfëria dhe skema e Ndihmës Ekonomike 5 2. Aftësia

More information

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MBROJTJEN SOCIALE

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MBROJTJEN SOCIALE STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MBROJTJEN SOCIALE 2015 2020 Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2015 2020 STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MBROJTJEN SOCIALE 2015 2020 Miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave

More information

NJËSIA 4: Konflikti Çka duhet bërë nëse nuk pajtohemi?

NJËSIA 4: Konflikti Çka duhet bërë nëse nuk pajtohemi? NJËSIA 4: Konflikti Çka duhet bërë nëse nuk pajtohemi? Koncepti i paqes ka një dimension të rëndësishëm kulturor. Tradicionalisht, në kulturat e lashta të lindjes, paqja ka të bëjë më shumë me paqen e

More information

ÇËSHTJET GJINORE DHE KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW)

ÇËSHTJET GJINORE DHE KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW) This project is funded by the European Union Empowered lives. Resilient nations. Hyrja Politikat për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta kanë si qëllim që të rrisin sigurinë e përgjithshme të qytetarëve

More information

Nr41-Ji Prot Tirane,;!

Nr41-Ji Prot Tirane,;! REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT Nr41-Ji Prot Tirane,;! 3. 3. 2014 5TANDARDET E 5HKOLLE5 51 QENDER KOMUNITARE Tirane, 2014 5T ANDARDET E 5HKOLLE5 51 QENDER KOMUNITARE, NJE 5HKOLLE

More information

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Seria: botime KLSH-07/2013/17 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT GJON NDREJA RAPORTIMI I AUDITIMIT Guidë Tiranë, 2013 Gjon Ndreja Titulli i librit: Raportimi i Auditimit Autori: Gjon

More information

I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT

I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT I. HYRJE NË SISTEMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DINJITETI NJERËZOR TË DREJTAT E NJERIUT ARSIMIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT SIGURIA NJERËZORE >> Kultura e të drejtave të njeriut nxjerr fuqinë e saj më të madhe

More information

MENAXHIMI I RI PUBLIK DHE REFORMAT ADMINISTRATIVE НОВОТО ЈАВНО МЕНАЏИРАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕФОРМИ NEW PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE REFORMS

MENAXHIMI I RI PUBLIK DHE REFORMAT ADMINISTRATIVE НОВОТО ЈАВНО МЕНАЏИРАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕФОРМИ NEW PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE REFORMS 35-027.12 C E N T R U M 4 Atifete Thaqi 1 Shpresa Feraj 2 MENAXHIMI I RI PUBLIK DHE REFORMAT ADMINISTRATIVE НОВОТО ЈАВНО МЕНАЏИРАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕФОРМИ NEW PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE

More information

Udhëzues për qasjen, që shtrihet në tërë sistemin, për implementimin e Strategjive Nacionale për Zhvillimin e Statistikave (SNZhS)

Udhëzues për qasjen, që shtrihet në tërë sistemin, për implementimin e Strategjive Nacionale për Zhvillimin e Statistikave (SNZhS) Udhëzues për qasjen, që shtrihet në tërë sistemin, për implementimin e Strategjive Nacionale për Zhvillimin e Statistikave (SNZhS) PARIS21 Secretariat 31 Tetor 2007 Përmbajtja: PARATHENIE TERMINOLOGJIA

More information

DORACAKU I KOMUNIKIMIT DHE DUKSHMËRISË

DORACAKU I KOMUNIKIMIT DHE DUKSHMËRISË DORACAKU I KOMUNIKIMIT DHE DUKSHMËRISË për Projektet e jashtme të Bashkimit Evropian 2010 EuropeAid Komisioni Europian Zyra për Bashkëpunim EuropeAid Rue de la Loi 41, B-1049 Bruxelles Fax: 32-2 299 64

More information

DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR

DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR në kuadër të projektit:

More information

Auditimi i prokurimit publik

Auditimi i prokurimit publik Udhëzimi 28 Shtator 2016 Prokurimi publik Auditimi i prokurimit publik P Ë RMBAJTJA Objektivat dhe kriteret e auditimit Fazat kryesore të prokurimit dhe çështjet kryesore të tyre: o Përcaktimi i nevojave

More information

Analytica. Dhjetor 2009 Shkup

Analytica. Dhjetor 2009 Shkup Maqedonia e mbetur prapa në shfrytëzimin e efektshëm të fondeve të BE-së (IPA, Programet Kornizë) Analizë nga Analytica Analytica Dhjetor 2009 Shkup Hyrje Progresi lidhur me Kapitullin 22 të acquis communautaire

More information

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË E KOSOVËS STANDARDET E PËRGJITHSHME TË EDUKIMIT DHE ARSIMIT PARASHKOLLOR NË KOSOVË (3-6 VJEÇ)

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË E KOSOVËS STANDARDET E PËRGJITHSHME TË EDUKIMIT DHE ARSIMIT PARASHKOLLOR NË KOSOVË (3-6 VJEÇ) MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË E KOSOVËS STANDARDET E PËRGJITHSHME TË EDUKIMIT DHE ARSIMIT PARASHKOLLOR NË KOSOVË (3-6 VJEÇ) Prishtinë prill, 2006 1 Kryeredaktor Dr. Fehmi Ismaili Redaktorë:

More information

Dita Botërore e Ushqimit 16 Tetor 2017

Dita Botërore e Ushqimit 16 Tetor 2017 Dita Botërore e Ushqimit 16 Tetor 2017 Ndryshoni të ardhmen e migracionit. Investoni në sigurinë ushqimore dhe në zhvillimin rural. Drejt një të ardhmeje të qëndrueshme Qëllimi global për të arritur Zero

More information

Gender & HIV/AIDS. Tekste të Rëndësishme, Studime rastesh Mjete, Udhëzues dhe Organizata

Gender & HIV/AIDS. Tekste të Rëndësishme, Studime rastesh Mjete, Udhëzues dhe Organizata Gender & HIV/AIDS Tekste të Rëndësishme, Studime rastesh Mjete, Udhëzues dhe Organizata Emma Bell (autore) Emma është Drejtuese e Kërkimit dhe Komunikimeve me BRIDGE. Ajo kordinon punën e shërbimeve të

More information

Konventa kuadër per mbrojtjen e pakicave kombetare dhe raporti shpjegues

Konventa kuadër per mbrojtjen e pakicave kombetare dhe raporti shpjegues Konventa kuadër per mbrojtjen e pakicave kombetare dhe raporti shpjegues Framework Convention for the protection of national minorities and explanatory report Convention-cadre pour la protection des minorités

More information

Komuna sipas masës së fëmijës

Komuna sipas masës së fëmijës Komuna sipas masës së fëmijës DORACAK PËR PËRGATITJEN E PLANIT LOKAL AKSIONAL PËR FËMIJËT 1 2 CIP Katalogizacija vo publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski Skopje 342.7.053.2:352.077.6(497.7)(035)

More information

Rrethinat e Objektit Dhe Roli I Planifikimit

Rrethinat e Objektit Dhe Roli I Planifikimit 7-1 Rrethinat e Objektit Dhe Roli I Planifikimit Pregatiti: Rudina Degjoni 7-2 Rrethinat e objektit jane faktoret ndikues te drejtperdrejte mbi proceset funksionale dhe menaxhuese te objektit. Ndahen ne

More information

HISTORI TË PËRBASHKËTA PËR NJË EUROPË PA KUFIJ

HISTORI TË PËRBASHKËTA PËR NJË EUROPË PA KUFIJ HISTORI TË PËRBASHKËTA PËR NJË EUROPË PA KUFIJ 33Ndikimi i Revolucionit Industrial 33Zhvillimi i Arsimit 33Të drejtat e njeriut siç pasqyrohen në historinë e artit 3 3 Europa dhe bota UDHËRRËFYES BOTIMI

More information

2 Forumi Shqiptar Social Ekonomik ASET MA UAL PËR MARRËDHË IET E JËSISË VE DORE ME PUBLIKU

2 Forumi Shqiptar Social Ekonomik ASET MA UAL PËR MARRËDHË IET E JËSISË VE DORE ME PUBLIKU 2 Forumi Shqiptar Social Ekonomik ASET MA UAL PËR MARRËDHË IET E JËSISË VE DORE ME PUBLIKU Tiranë, Shtator 2009 Manual: Marrdhëniet e Bashkisë me Publikun 3 Copyright 2009 nga ASET - Forumi Shqiptar Social

More information

E drejta e publikut për informacion mjedisor dhe pjesëmarrje në vendimmarrje

E drejta e publikut për informacion mjedisor dhe pjesëmarrje në vendimmarrje Qendra EDEN Udhëzues për strukturat e qeverisjes vendore E drejta e publikut për informacion mjedisor dhe pjesëmarrje në vendimmarrje Zbatimi i Konventës së Aarhusit në Shqipëri Tiranë 2006 përgatitur

More information

Udhëzues për gratë. mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË. Megan Bas ck dhe Tobie Whitman DCAF. The Institute for Inclusive Security

Udhëzues për gratë. mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË. Megan Bas ck dhe Tobie Whitman DCAF. The Institute for Inclusive Security Udhëzues për gratë mbi REFORMËN NË SEKTORIN E SIGURISË Megan Bas ck dhe Tobie Whitman The Institute for Inclusive Security DCAF DCAF a centre for security, development and the rule of law Përkthimi dhe

More information