Përmbajtja: Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit

Size: px
Start display at page:

Download "Përmbajtja: Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit"

Transcription

1

2 Përmbajtja: 1. Hyrje në sistemet e informacionit 2. Strategjia e organizates dhe sistemet e informacionit 3. Etika e informacionit privatesia dhe siguria 4. Rrjetet, interneti dhe biznesi elektronik (e-business) 5. Sistemet e informacionit brenda kompanisë 6. Manaxhimi i mardhenjeve me klientet (CRM) 7. Business Intelligence 8. Zoterimi i sistemeve te informacionit dhe aplikimeve 9. PB 1 Praktika Biznes Inteligjence 10. PB 2 Praktika perdorimi te pajisjeve mobile ne biznes 11. PB 3 Microsoft Dynamics Navision Material pune për Agna Leadership Academy Faqe 2

3 Në sektorin e financës dhe të kontabilitetit, menaxherët i përdorin sistemet: për të parashikuar të ardhurat dhe aktivitetin e biznesit, për të përcaktuar burimet më të mira dhe përdorimin e fondeve, për të kryer kontrolle/auditime, për të siguruar që organizata është financiarisht e shëndoshë dhe se të gjitha raportet dhe dokumentet financiare janë të sakta. Në shitje dhe marketing, menaxherët përdorin teknologjinë e informacionit për të kryer funksionet e mëposhtme: Analizën e produktit : zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja Analizën e vendndodhjes : përcaktimi i vendit më të mirë për ndërtesat ku vendosen linjat e prodhimit dhe magazinat. Analiza e Promocionit : identifikimin e kanaleve më të mirë për reklamat Analiza e Çmimit : vendosja e çmimeve të produkteve për të marrë të ardhura sa më të mira/larta Menaxherët e Marketingut e përdorin IT për të menaxhuar marrëdhëniet me klientët e tyre. Në prodhim, menaxherët e përdorin IT për tu kujdesur për porositë e klientëve, për të programuar oraret e prodhimit, për kontrollin e niveleve të inventarit dhe monitorimin e cilësisë Material pune për Agna Leadership Academy Faqe 7

4 Material pune për Agna Leadership Academy Faqe 15

5 Secure Socket Layer : Secure socket layer (SSL), tani të quajtur siguria e shtresave te transportit ( TLS ), është një standard enkriptimi i përdorur për transaksione të sigurta të tilla si blerje me kartë krediti dhe online banking. TLS enkripton dhe dekripton të dhënat midis një Web Server-i dhe browser-i nga burimi deri në destinacion. TLS është treguar nga një URL që fillon me https në vend të http dhe kjo shpesh shfaqet me një ikonë të vogël ne forme kyci, në kete adresë të browser-it. Kontabilistët janë përgjegjës për rritjen e transparencës së transaksioneve, duke siguruar pajtueshmërinë me Standardet Ndërkombëtare dhe për reduktimin e rreziqeve mbi të dhënat financiare. Menaxherët financiare janë përgjegjës për zbulimin e plotë, të drejtë, të saktë, me afat kohor dhe te kuptueshem per të gjitha raportet financiare. Profesionistët e marketingut kanë mundësi të reja për të mbledhur të dhëna mbi klientët e tyre përmes B2C. Këto të dhëna duhet të përdoren vetëm brenda kompanisë dhe nuk duhet të shiten. Ata nuk duan të akuzohen për shkelje te privatesise dhe duhet të analizojnë rreziqet e veprimeve të tyre. Manaxheri Prodhimit vendos nëse do te kontaktojë nje pale të tretë për veprimet prodhuese te biznesit. Çdo lidhje e dobët në zinxhirin e menaxhimit te furnizimit vë të gjithë zinxhirin në rrezik. Menaxherët e burimeve njerëzore duhet të formulojnë dhe zbatojnë politika të tilla që në të njëjtën kohë të ruajnë nje marrëdhënie të besueshme midis punonjësve dhe menaxhuesve. Ata duhet të verifikojnë që të gjithë punonjësit të kuptojnë politikat dhe procedurat e sigurisë së informacionit te kompanise. Etika mund të jetë më e rëndësishme për punonjësit e MSI për arsye të kontrollit të përgjithshëm të informacionit rreth kompanisë, punonjësve dhe aseteve. Siguria e informacionit është vendimtare për suksesin e organizatës, edhe pse ai është pothuajse i padukshëm deri në momentin e një sulmi te suksesshëm. Stafi MSI duhet të specifikojë modelin e ekspozimit të rrezikut të sigurisë për të ndihmuar kompaninë per identifikimin e rreziqeve të sigurisë dhe të përgatisë përgjigjet për incidentet e sigurisë dhe fatkeqësive natyrore. Material pune për Agna Leadership Academy Faqe 26

6 Literatura: - Management Information Systems Rainer, Prince, Watson - Introduction to Information Systems Rainer, Cegielski - Essencials of Business Processes and Information Systems Simba R. Magal, J.Word Material pune për Agna Leadership Academy Faqe 35

7 Agna Leadership Academy, 2014

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik

Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Plan-Programi për Auditor të Sektorit Publik Trajnimi për kualifikimin Auditor të Sektorit Publik do të mbulojë lëndët dhe temat e mëposhtme: Moduli 1: Raportimi Financiar I. Teoria e kontabilitetit II.

More information

Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore

Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore REPARIS A REGIONAL PROGRAM Seminar i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Rregullatorët Çështjet e Kontabilitetit dhe Rregullatore Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 7 Publikimet

More information

Raport i Transparencës 2017

Raport i Transparencës 2017 Raport i Transparencës 2017 Informacion per vitin fiskal të mbyllur 31 dhjetor 2017 Grant Thornton Albania Prill 2018 1 Përmbajtja Fokusi në cilësi 3 Struktura ligjore 4 Grant Thornton në Shqipëri, Kosovë

More information

FIRMAT. Punuar nga: Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi. Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano

FIRMAT. Punuar nga: Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi. Prepared by: Fernando Quijano and Yvonn Quijano C H A P T E R 1 FIRMAT Prepared by: Punuar nga: Fernando Quijano and Yvonn Quijano Dr. Qazim Tmava Mr. Besart Hajrizi C është firma? Njësi që orgnizon dhe koordinon faktorët e prodhimit (burimet natyrore,

More information

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor.

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA 1 Shëmbuj për përdorimin praktik të programit për aftësitë

More information

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor.

Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCAT Në fund të programit gjenden Shtojcat, në të cilat pasqyrohen shembuj praktikë(jo të detyruar), të zbatimit të programit mësimor. SHTOJCA 1 Shembuj për përdorimin praktik të programit për aftësitë

More information

From the Pastor s Desk

From the Pastor s Desk Saint George Orthodox Church September November, 2014 From the Pastor s Desk Dear Brothers and Sisters: You may have noticed that The Wonderworker did not appear in July as it usually has. It will now

More information

Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements

Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements

More information

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *)

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *) STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM *) Hyrje në Standardet ndërkombëtare Auditimi i brendshëm kryhet në mjedise të ndryshme ligjore dhe kulturore; brenda organizatave

More information

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET)

STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET) STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (STANDARDET) Hyrje në Standarde Auditimi i brendshëm kryhet në mjedise të ndryshme ligjore dhe kulturore; brenda organizatave

More information

KRIMI EKONOMIK DHE KORRUPSIONI NË SHQIPËRI, LUFTA NDAJ TYRE.

KRIMI EKONOMIK DHE KORRUPSIONI NË SHQIPËRI, LUFTA NDAJ TYRE. Role, Competences and Responsibilities of Public Institutions on Generating new Scope Towards European Integration Roli, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Institucioneve Publike në krijimin e hapësirave

More information

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë This Project is funded by the European Union MINISTRIA E FINANCAVE Agentur für europäische Integration und ëirtschaftliche Entëicklung MANUAL

More information

Administrimi i biznesit (MBA)

Administrimi i biznesit (MBA) Study program Fakulteti Cikli i studimeve Administrimi i biznesit (MBA) Biznesi dhe Ekonomia Cikli i dytë (Pasdiplomike) SETK 120 Kodi Titulli N-MBA120C Magjistër i administrimit të biznesit Numri në arkiv

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT AUDITIMI FINANCIAR MANUALI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT AUDITIMI FINANCIAR MANUALI REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT AUDITIMI FINANCIAR MANUALI DHJETOR 2015 1 HYRJE Realizimi i auditimeve financiare është një nga objektivat themelore strategjike të KLSH-së, objektiv

More information

MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT

MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT KLSH MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT MANUAL I AUDITIMIT TË IT PËR INSTITUCIONET SUPREME TË AUDITIMIT 08 2015 43 Tiranë, 2015 MANUAL I AUDITIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

More information

KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve

KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve KORNIZA E MATJES SË PERFORMANCËS SË SAI-ve Grupi i punës së INTOSAI-t mbi vlerën dhe dobitë e SAI-ve **Miratuar në Kongresin e XXII-të të INTOSAI-t** Seria: botime KLSH-07/2017/74 Tiranë 2017 REPUBLIKA

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS DISERTACION PËR MARRJEN E GRADËS DOKTOR I SHKENCAVE

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS DISERTACION PËR MARRJEN E GRADËS DOKTOR I SHKENCAVE UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS DISERTACION PËR MARRJEN E GRADËS DOKTOR I SHKENCAVE MSc. ENKELEDA KUKA VLERËSIMI I PËRDORUESHMËRISË SË APLIKACIONEVE

More information

BANKAT NE SHQIPËRI MODELET ORGANIZATIVE NË PROÇESIN KREDITUES COMMERCIAL BANKS IN ALBANIA - ORGANIZATION MODELS IN LEDING PROCESS

BANKAT NE SHQIPËRI MODELET ORGANIZATIVE NË PROÇESIN KREDITUES COMMERCIAL BANKS IN ALBANIA - ORGANIZATION MODELS IN LEDING PROCESS Seventh International Conference Konferenca e shtatë Ndërkombëtare BANKAT NE SHQIPËRI MODELET ORGANIZATIVE NË PROÇESIN KREDITUES COMMERCIAL BANKS IN ALBANIA - ORGANIZATION MODELS IN LEDING PROCESS Ergys

More information

Autorë: Vasil Naçi MBA New York University, Pragë, President i Agna Group. Alma Bici MA Leicester University, DBA candidate, Bradford University,

Autorë: Vasil Naçi MBA New York University, Pragë, President i Agna Group. Alma Bici MA Leicester University, DBA candidate, Bradford University, Autorë: Vasil Naçi MBA New York University, Pragë, President i Agna Group Alma Bici MA Leicester University, DBA candidate, Bradford University, School of Management Genti Kaçi Drejtor i trajnimeve - Agna

More information

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT MANUAL PËR AUDITIMIN FINANCIAR

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT MANUAL PËR AUDITIMIN FINANCIAR KLSH 1925 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT MANUAL PËR AUDITIMIN FINANCIAR Tiranë, 2009 P Ë R M B A J T J A HYRJE PJESA E PARË - PLANIFIKIMI I AUDITIMIT Kapitulli i I-rë - Objektivat e planifikimit të auditimit

More information

RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT

RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT Vjosa Hajdari - Risku dhe kategoritë e riskut të cilat përballen investitorët RISKU DHE KATEGORITË E RISKUT TË CILAT PËRBALLEN INVESTITORËT Vjosa Hajdari, Universiteti i Prishtinës / FSHAB Pejë, Kosovë

More information

Tel: Tel:

Tel: Tel: Mikroekonomia e Avancuar Politikat Publike dhe Niveli i Studimit MASTER Viti: I Semestri: I Prof.Asoc.Dr. Afrim Selimaj selimajafrim@yahoo.com Tel: 049-165-282 Tel: Qëllimi i Përshkrimi i Mikroekonomia

More information

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG-2016-003) Projekti i USAID-it Drejtësi për të gjithë në Shqipëri shpall Thirrjen për

More information

Vlerësime mbi vulnerabilitetin ndaj klimës

Vlerësime mbi vulnerabilitetin ndaj klimës Vlerësime mbi vulnerabilitetin ndaj klimës Vlerësimi mbi vulnerabilitetin, rrezikun dhe adoptimin e sektorit shqiptar të energjisë ndaj ndryshimeve klimatike Programi për vlerësimet e vulnerabilitetit

More information

Rekomandimi Rec(2000)20 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi rolin e ndërhyrjes së hershme psikosociale në parandalimin e kriminalitetit

Rekomandimi Rec(2000)20 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi rolin e ndërhyrjes së hershme psikosociale në parandalimin e kriminalitetit MINISTERS DEPUTIES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES Recommendations Recommandations Rec(2000)20 06/10/2000 Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the role of early psychosocial intervention

More information

Kapitulli 4: E-mjedisi

Kapitulli 4: E-mjedisi Kapitulli 4: E-mjedisi Lënda: Modelet e Biznesit Elektronik Drejtimi: DS Semestri:6 Viti akademik:3 Msc. Zirije Hasani Përmbajtja Identifikimi i elementeve të ndryshme të një organizate të makro-mjedisit

More information

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE

MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE Etika Paanësi EtikaDetyrë MBËSHTETJESAI-vePËR PËRMIRËSIMINEINFRASTUKTURËSETIKE PjesaI Njëvështrim i përgjithshëm i strategjivedhe prak kave tësai-eve ISBN: Seria:bo meklsh2/14/23 EUROSAI Korik13 KONTROLLI

More information

Manaxhimi Financiar i OJF-ve

Manaxhimi Financiar i OJF-ve Manaxhimi Financiar i OJF-ve dhe Kuadri Rregullator Botimi i dytë Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim Ky publikim është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

More information

4. Korniza punuese për praktika profesionale - Standardet dhe kodi etikës.. 11

4. Korniza punuese për praktika profesionale - Standardet dhe kodi etikës.. 11 Shënim: Materiali për Modulin e 1-rë Bazat e Auditimit të Brendshëm të Programit Kombëtar për Trajnim për auditorët e brendshëm në sektorin publik në Kosovë është përgatitur duke përdor pjesët e materialit

More information

Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat

Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Statistikës (SNZhS) PARIS21 Secretariat Nëntor 2004 Përmbajtja Parathënie Akronimet. Kapitulli 1. Hyrje 1.1. Vështrim i përgjithshëm mbi

More information

Menaxhimi bashkëkohor bankar

Menaxhimi bashkëkohor bankar Study program Fakulteti Cikli i studimeve Menaxhimi bashkëkohor bankar Biznesi dhe Ekonomia Cikli i parë (Deridiplomike) SETK 180 Numri në arkiv i akreditimit [180] 03-160/2 Vendimi për fillim me punë

More information

SYLLABUS ANALIZA FINANCIARE. 1. Përshkrimi i Lëndës. Fakulteti Ekonomik

SYLLABUS ANALIZA FINANCIARE. 1. Përshkrimi i Lëndës. Fakulteti Ekonomik SYLLABUS Fakulteti Ekonomik LËNDA: ANALIZA FINANCIARE Niveli i kursit: Bachelor Lloji i kursit: Obligative Viti i studimeve: Viti III Semestri: Semestri V Kodi dhe shifra e lëndës: Koha/lokacioni: Ligjëratat:

More information

Profesori Emri Roli Telefoni Zyra. Lulzim Zeka Ligjerues dhe Tutor AB

Profesori Emri Roli  Telefoni Zyra. Lulzim Zeka Ligjerues dhe Tutor AB Universiteti i Prizrenit KONTABILITETI FINANCIAR II Semestri 2, 2010/2011 Syllabus Koha: e mërkurë Koha: e mërkurë 08:00 09:30 Ligjerata, dhe 09:45 11:15 Ushtrime 11:30 13:00 Ligjerata, dhe 14:00 15:30

More information

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG )

Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG ) Projekti i USAID-it për Përmirësimin e Veprimtarisë të Gjykatave Drejtësi për të gjithë THIRRJE PËR APLIKIME (RFA-JAG-2016-002) Projekti i USAID-it në Shqipëri Drejtësi për të gjithë fton Organizatat e

More information

Reforma e MFK në Shqipëri

Reforma e MFK në Shqipëri A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Reforma e MFK në Shqipëri Anila Çili, Drejtore e NjQH/MFK Ministria e Financave EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 qershor

More information

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë. Dr.sc Ferit Idrizi, Lead Oditor

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë. Dr.sc Ferit Idrizi, Lead Oditor Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë Dr.sc Ferit Idrizi, Lead Oditor Standardet: Janë dokumente që përmbajnë specifikime ose kritere teknikë të saktë, të cilët përdoren si regulla ose udhëzues për të siguruar

More information

PLANI I INTEGRITETIT

PLANI I INTEGRITETIT Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Punëve të Brendshme / MinistarstvoUnutraśnjihPoslova / Ministry of Internal Affairs Departamenti për Riintegrimin

More information

Asistencë Teknike për. Raporti Përfundimtar dhe. Plani i Vlerësimit

Asistencë Teknike për. Raporti Përfundimtar dhe. Plani i Vlerësimit MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS Shqipëri Asistencë Teknike për Standardet e Performancës së MASH dhe Plani i Vlerësimit Projekti për Reformën në Arsim Kredia # 3343 - ALB, Nr. i Kontratës: CS 051 / CQ

More information

Module të trajnimit për sipërmarrëset. Udhëzues për trajnimin. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe

Module të trajnimit për sipërmarrëset. Udhëzues për trajnimin. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe Module të trajnimit për sipërmarrëset Udhëzues për trajnimin Selska cesta 217 / IV HR - 10000 Zagreb, Croatia www.seecel.eu @seecel

More information

Mbajtja e Fëmijëve sigurt Si ti implementojm ë standardet

Mbajtja e Fëmijëve sigurt Si ti implementojm ë standardet Koalicioni Mbajtja e fëmijëve të Sigurt Agjencitë Anëtare Partneritieti për Street Children ( Fëmijët e rrugës) Partneritieti për Street Children ( Fëmijët e rrugës) përbëhet nga 37 organizata të Mbretërisë

More information

PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR)

PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR) UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" FAKULTETI I MJEKËSISË PROGRAMI INFERMIERI PUNIM DIPLOME (NIVELI BACHELOR) TEMA: PËRDORIMI I MEDIAVE NË PROMOVIMIN SHËNDETËSOR Mentori: Prof. Ass. Dr. Naim Jerliu Kandidati:

More information

UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I EKONOMISE DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION

UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I EKONOMISE DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I EKONOMISE DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT DISERTACION ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I SHOQËRIVE TË FURNIZIMIT ME UJË. VENDOSJA E TARIFAVE NJË VENDIM I RËNDËSISHËM PËR SUKSESIN

More information

Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri

Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri PhD Enea Hoti MA Orsiola Kurti Zhvillimi rural me pjesëmarrje në Shqipëri: Gjendja aktuale dhe sfidat e ardhshme Hyrje Zonat rurale në Shqipëri vuajnë nga përdorimi jo efiçient i burimeve, nga performanca

More information

RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE

RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE UNIVERSITETI ALEKSANDËR MOISIU, DURRËS FAKULTETI I BIZNESIT PROGRAMI I DOKTORATURËS SHKENCA EKONOMIKE... në kërkim të gradës Doktor Shkencash RAPORTIMI FINANCIAR E TATIMOR NJËSIVE EKONOMIKE SHQIPTARE SFIDAT

More information

rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit

rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit rregullore e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e lartë të Shtetit REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT RREGULLORE E PROCEDURAVE TË AUDITIMIT NË KONTROLLIN E LARTË TË SHTETIT (Pjesë

More information

Sanksionimi i të drejtave të të moshuarve Drejt një Konvente të Kombeve të Bashkuara

Sanksionimi i të drejtave të të moshuarve Drejt një Konvente të Kombeve të Bashkuara Sanksionimi i të drejtave të të moshuarve Drejt një Konvente të Kombeve të Bashkuara Një mjet për promovimin e një dialogu për krijimin e një Konvente të re të Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e të

More information

UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE-JURIDIKE DEPARTAMENTI ADMINISTRIM PUBLIK. Adresa: Lagja 1, Rr Currilave, Durres

UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE-JURIDIKE DEPARTAMENTI ADMINISTRIM PUBLIK. Adresa: Lagja 1, Rr Currilave, Durres UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE-JURIDIKE DEPARTAMENTI ADMINISTRIM PUBLIK Adresa: Lagja 1, Rr Currilave, Durres Tel & Fax: 00355 52 39 167 / 67 Website: www.uamd.edu.al

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT STANDARDE NDËRKOMBËTARE AUDITIMI MBI BORXHIN PUBLIK

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT STANDARDE NDËRKOMBËTARE AUDITIMI MBI BORXHIN PUBLIK REPUBLIKA E SHQIPËRISË KONTROLLI I LARTË I SHTETIT STANDARDE NDËRKOMBËTARE AUDITIMI MBI BORXHIN PUBLIK Tiranë, 2013 Përmbajtja Faqe Parathënie 5 ISSAI 5410 - Udhëzim për Planifikimin dhe Realizimin e një

More information

UDHËZIM PËR MBËSHTETJE TEKNIKE DHE BACKUP PËR SISTEMIN ELEKTRONIK TË KLIRINGUT NDËRBANKAR

UDHËZIM PËR MBËSHTETJE TEKNIKE DHE BACKUP PËR SISTEMIN ELEKTRONIK TË KLIRINGUT NDËRBANKAR UDHËZIM PËR MBËSHTETJE TEKNIKE DHE BACKUP PËR SISTEMIN ELEKTRONIK TË KLIRINGUT NDËRBANKAR Në pajtim me Rregulloren e UNMIK nr. 2001/26 për Transaksione të Pagesave dche në bazë të nenit 9 të Rregullës

More information

Deloitte Audit shpk. Raporti i transparencës. Audit. Prill 2016

Deloitte Audit shpk. Raporti i transparencës. Audit. Prill 2016 Deloitte Audit shpk Raporti i transparencës Prill 2016 Audit RAPORTI I TRANSPARENCËS SË DELOITTE AUDIT ALBANIA sh.p.k. Hyrje Si një firmë auditimi që kryen auditimin ligjor të llogarive vjetore të entiteteve

More information

ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DHE PERFSHIRJA E OSHCve NE PROCESET ME PJESEMARRJE

ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DHE PERFSHIRJA E OSHCve NE PROCESET ME PJESEMARRJE ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DHE PERFSHIRJA E OSHCve NE PROCESET ME PJESEMARRJE Një udhëzues për drejtues të OSHCve Jonida Alite Peter Guštafík Karolína Miková Zora Paulíniová ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DHE PERFSHIRJA

More information

Organizata Efektive e Punëdhënësve. Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve

Organizata Efektive e Punëdhënësve. Një seri e udhëzuesve praktik mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve Organizata Efektive e Punëdhënësve Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve Udhëzuesi dy Strategjia Qasja Strategjike në Menaxhimin e Organizatave

More information

ÇËSHTJET GJINORE DHE KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW)

ÇËSHTJET GJINORE DHE KONTROLLI I ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA (SALW) This project is funded by the European Union Empowered lives. Resilient nations. Hyrja Politikat për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta kanë si qëllim që të rrisin sigurinë e përgjithshme të qytetarëve

More information

Auditimi i prokurimit publik

Auditimi i prokurimit publik Udhëzimi 28 Shtator 2016 Prokurimi publik Auditimi i prokurimit publik P Ë RMBAJTJA Objektivat dhe kriteret e auditimit Fazat kryesore të prokurimit dhe çështjet kryesore të tyre: o Përcaktimi i nevojave

More information

Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik

Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik Konventa e Këshillit të Evropës mbi falsifikimin e produkteve mjekësore dhe krime të ngjashme të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin publik Moskë, 28. X. 2011 Teksti është korrigjuar në përputhje me

More information

PERMBAJTJA VLERAT TONA 3. Pergjegjesia e jone sociale dhe ambientale 4. Misioni yne 5. Parimet dhe vlerat e referimit 6

PERMBAJTJA VLERAT TONA 3. Pergjegjesia e jone sociale dhe ambientale 4. Misioni yne 5. Parimet dhe vlerat e referimit 6 KODI I ETIKES PERMBAJTJA VLERAT TONA 3 Pergjegjesia e jone sociale dhe ambientale 4 Misioni yne 5 Parimet dhe vlerat e referimit 6 PARIMET E SJELLJES NE MARREDHENIE ME TE GJITHA PALET 7 Parime te sjelljes

More information

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT KONTROLLI I LARTË I SHTETIT Seria: botime KLSH-07/2013/17 KONTROLLI I LARTË I SHTETIT GJON NDREJA RAPORTIMI I AUDITIMIT Guidë Tiranë, 2013 Gjon Ndreja Titulli i librit: Raportimi i Auditimit Autori: Gjon

More information

SYLLABUS FAKULTETI EKONOMIK

SYLLABUS FAKULTETI EKONOMIK UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOMIK Departamenti Menaxhment dhe Informatikë Studime master SYLLABUS FAKULTETI EKONOMIK LËNDA: Etika në biznes dhe pergjegjesia shoqrore e korporatave Niveli i kursit:

More information

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT. Ministria e Drejtësisë-lloji i auditimit AuditimFinanciar

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT. Ministria e Drejtësisë-lloji i auditimit AuditimFinanciar RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT Ministria e Drejtësisë-lloji i auditimit AuditimFinanciar Tiranë, Dhjetor 2017 1 Nr. Përmbajtja Faqe I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE II. HYRJA (Të dhëna mbi Projektin e Auditimit)

More information

PRAKTIKAT E SHËNDETSHME TË KULTURËS ORGANIZATIVE DHE KOMUNIKIMIT NË MBËSHTETJE TË ANGAZHIMIT TË PUNONJËSVE. Punim për gradën shkencore:

PRAKTIKAT E SHËNDETSHME TË KULTURËS ORGANIZATIVE DHE KOMUNIKIMIT NË MBËSHTETJE TË ANGAZHIMIT TË PUNONJËSVE. Punim për gradën shkencore: PRAKTIKAT E SHËNDETSHME TË KULTURËS ORGANIZATIVE DHE KOMUNIKIMIT NË MBËSHTETJE TË ANGAZHIMIT TË PUNONJËSVE Punim për gradën shkencore: DOKTOR I SHKENCAVE NË EKONOMI Përgatiti: Fatma Jaupi, MBA Udhëheqës

More information

Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements

Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo Elementet e njohurive të Auditimit të Brendshëm Internal Audit Knowledge Elements

More information

The Danish Neighbourhood Programme. Udhëzues. e të drejtave. shëndetësore

The Danish Neighbourhood Programme. Udhëzues. e të drejtave. shëndetësore The Danish Neighbourhood Programme Udhëzues për monitorimin e të drejtave të njeriut në institucionet shëndetësore Tiranë, Mars 2015 The Danish Neighbourhood Programme Udhëzues për monitorimin e të drejtave

More information

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik Udhëzimi 33 Shtator 2016 Prokurimi publik Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në prokurimin publik PËRMBAJTJA Hyrje Masat e përgjithshme për të lehtësuar aksesin e NVM-ve në prokurimin publik Masat

More information

Raporti mbi Termokosin SH.A.

Raporti mbi Termokosin SH.A. Zyra e Revizorit Gjeneral Raporti mbi. KPMG Albania Sh.p.k. Ky raport përmban 68faqe 15 Qershor 2006 Zyra e Revizorit Gjeneral Raporti mbi Termokos sh.a. 15 Qershor 2006 Përmbajtja 1 Të Përgjithshme 1

More information

PROGRAMI I STUDIMIT MENAXHIM (BACHELOR) SYLLABUSET SEMESTRI I PARË

PROGRAMI I STUDIMIT MENAXHIM (BACHELOR) SYLLABUSET SEMESTRI I PARË PROGRAMI I STUDIMIT MENAXHIM (BACHELOR) SYLLABUSET SEMESTRI I PARË EKONOMIKS 75 orë, 7 kredite Pedagogu: Prof. dr.elfrida Zefi Problemet ekonomike dhe qëllimet ekonomike. Mungesa dhe përzgjedhja. Specializimi,

More information

MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT

MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM/ KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA/ MANUAL THEMELOR PËR AUDITIMIN E PERFORMANCËS MANUALI I AUDITIMIT TË PROKURIMIT

More information

Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve

Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve World Vision Stephanie Delaney Konsulente Ndërkombëtare për Mbrojtjen, Pjesëmarrjen, të Drejtat dhe Mirëqenien

More information

PROGRAMI I STUDIMIT FINANCË-KONTABILITET (BACHELOR) SYLLABUSET

PROGRAMI I STUDIMIT FINANCË-KONTABILITET (BACHELOR) SYLLABUSET PROGRAMI I STUDIMIT FINANCË-KONTABILITET (BACHELOR) SYLLABUSET SEMESTRI I PARË EKONOMIKS 75 orë, 7 kredite Pedagogu: Prof. dr.elfrida Zefi Problemet ekonomike dhe qëllimet ekonomike. Mungesa dhe përzgjedhja.

More information

Subordinate causal clauses in Albanian language

Subordinate causal clauses in Albanian language Subordinate causal clauses in Albanian language FABIANA VELENCIA Abstract fvelencia@yahoo.com Causative connectors viewed in different aspects and analyzed in different subordinate causal clauses. The

More information

Ky numër reviste botohet me mbështetjen financiare të Divizionit të Diplomacisë Publike të NATO-s.

Ky numër reviste botohet me mbështetjen financiare të Divizionit të Diplomacisë Publike të NATO-s. Bordi Shkencor: Prof. Dr. Rexhep Meidani (kryetar) Dr. Pëllumb Qazimi (anëtar) Dr. Elona Dhembo (anëtar) MA Arjan Dyrmishi (anëtar) Redaktor përgjegjës: Dalina Jashari Ky numër reviste botohet me mbështetjen

More information

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Citimi i Referencave & cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Shmangëja nga Plagjiatura wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE. Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit

MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE. Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit MANUAL PËR NJËSITË E MBROJTJES SË FEMIJËVE Për mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimit nëpërmjet internetit Tiranë, 2016 1 Ky botim i CRCA Shqipëri mund të citohet, fotokopjohet apo printohet,

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR FUSHA: TEKNOLOGJI LËNDA: TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT PROGRAMI I LËNDËS

More information

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit

Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Prmbledhje mbi Monitorimin e Paraburgimit Përmbledhje Nr.1 Të Bëjmë Rekomandime Efektive Që në themelimin e saj në vitin 1977, Shoqata për Parandalimin e Torturës (SHPT) ka promovuar nje monitorim të rregullt

More information

DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR

DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR DIFERENCAT GJINORE DHE PJESËMARRJA QYTETARE E KOMUNITETEVE VENDORE NË INFORMIMIN MJEDISOR në kuadër të projektit:

More information

BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS PROJEKTI PËR SUKSESIN E NXËNËSVE QË MËSOJNË ANGLISHT

BLUEPRINT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (ELLS) SUCCESS PROJEKTI PËR SUKSESIN E NXËNËSVE QË MËSOJNË ANGLISHT EDUCATION DEPARTMENT / UNIVERSITY NEW YORK Misioni i Zyrës së Arsimit Dygjuhësh dhe Studimeve në Gjuhë të Huaja (Office of Bilingual Education and World Languages OBE-WL) pranë Departamentit të Arsimit

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAMET E KURRIKULËS PËR GJIMNAZIN ME KOHË TË SHKURTUAR FUSHA: TEKNOLOGJI LËNDA: TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT PROGRAMI I LËNDËS

More information

Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve kombëtare dhe masave për punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve kombëtare dhe masave për punësimin e personave me aftësi të kufizuara E Ë Z I L E A V E AN M A R G O R P Ë T T I M I S Ë R VLE E R A T Ë B M O K E V A S E V A N DHE MA O S R E P E N I M I S Ë N U P PËR A R A U Z I F U K Ë T I S Ë ME AFT Botimi: Analiza për vlerësimin e programeve

More information

AutoCAD Civil 3D. Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk Autodesk

AutoCAD Civil 3D. Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk Autodesk AutoCAD Civil 3D Xhavit Ratkoceri IEE Prishtine, Rep. e Kosoves Perfaqesues i Autodesk IEE shpk eshte themeluar ne 2004 Zyra kryesore ne Prishtine, Rep. e Kosove Zyra perkrahese ne Tirane, Rep. e Shqipërisë

More information

TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7

TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7 TABELA E PËRMBAJTJES LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE... 6 HYRJE... 7 KORNIZA STRATEGJIKE E REFORMËS SË ADMINISTRATËS PUBLIKE... 10 Kushti kryesor: Është krijuar udhëheqja e reformës së administratës

More information

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS DISERTACION

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS DISERTACION UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI I FINANCËS DISERTACION VLERA E SHTUAR E AUDITIMIT TË BRENDSHËM RASTI I SISTEMIT BANKAR NË SHQIPËRI Në kërkim të gradës shkencore Doktor i Shkencave

More information

Implementimi i strategjisë

Implementimi i strategjisë Pjesa e Parë BAZAT E MENAXHMENTIT Qasjet lidhur me menaxhmentin Evolucioni i teorisë së menaxhmnetit Rrethina dhe kultura menaxheriale shoqërore PLANIFIKIMI DHE STRATEGJIA Planifikimi Vendimmarrja Implementimi

More information

DCAF. Çfarë janë komisionet parlamentare për mbrojtje dhe siguri? Çfarë e dallon mjedisin e punës së këtyre komisioneve nga ai i komisioneve të tjera?

DCAF. Çfarë janë komisionet parlamentare për mbrojtje dhe siguri? Çfarë e dallon mjedisin e punës së këtyre komisioneve nga ai i komisioneve të tjera? Çfarë janë komisionet parlamentare për mbrojtje dhe siguri? Çfarë e dallon mjedisin e punës së këtyre komisioneve nga ai i komisioneve të tjera? Cilat komisione merren me mbrojtje dhe siguri? Çfarë lloj

More information

Procedurat e Ankimit për Arsimin e Veçantë

Procedurat e Ankimit për Arsimin e Veçantë Procedurat e Ankimit për Arsimin e Veçantë Zyra e Arsimit të Veçantë dhe e Shërbimeve të Ndërhyrjes së Hershme Shkurt 2003 Complaint Procedures for Special Education Albanian PROCEDURAT E ANKIMIT PËRMBAJTA

More information

DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm

DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm DOKUMENT AKTUAL Roli i punës së të rinjve në parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm Hyrje Të rinjtë janë një fokus i rëndësishëm në parandalimin e radikalizimit sepse mund të jenë një

More information

From the Pastor s Desk

From the Pastor s Desk Saint George Orthodox Church Fourth Quarter, 2011 From the Pastor s Desk Dear Brothers and Sisters: We present to you the fourth quarterly edition of The Wonderworker. In this issue, we are continuing

More information

Digjitalizimi i ekonomisë dhe ndikimi i tij në tregun e punës. Sfidat për Shqipërinë. Autor: Dr. Prof. Asoc. Adriatik Kotorri

Digjitalizimi i ekonomisë dhe ndikimi i tij në tregun e punës. Sfidat për Shqipërinë. Autor: Dr. Prof. Asoc. Adriatik Kotorri Digjitalizimi i ekonomisë dhe ndikimi i tij në tregun e punës. Sfidat për Shqipërinë Autor: Dr. Prof. Asoc. Adriatik Kotorri DIGJITALIZIMI I EKONOMISË DHE NDIKIMI I TIJ NË TREGUN E PUNËS. SFIDAT PËR SHQIPËRINË

More information

AK-INVEST SH.A. Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve. V E N D I M Nr. 9, date

AK-INVEST SH.A. Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve. V E N D I M Nr. 9, date AK-INVEST SH.A. Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve V E N D I M Nr. 9, date 25.03.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT Asambleja e Përgjithshme

More information

Rrethinat e Objektit Dhe Roli I Planifikimit

Rrethinat e Objektit Dhe Roli I Planifikimit 7-1 Rrethinat e Objektit Dhe Roli I Planifikimit Pregatiti: Rudina Degjoni 7-2 Rrethinat e objektit jane faktoret ndikues te drejtperdrejte mbi proceset funksionale dhe menaxhuese te objektit. Ndahen ne

More information

Ndalimi i ndëshkimit trupor në shkolla Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti

Ndalimi i ndëshkimit trupor në shkolla Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti Ndalimi i ndëshkimit trupor në shkolla Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti Nisma Globale për t i Dhënë Fund Ndëshkimit Trupor të Fëmijëve 1 Në këtë seri: Ndalimi i ndëshkimit trupor të fëmijëve:

More information

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE Strategjia Sektoriale e Turizmit 2007-2013 1 KAPITULLI I 1.1 KONTEKSTI STRATEGJIK Gjatë vitit 2005-2006, Ministria e Turizmit,

More information

Nr. i Dokumentit: RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË KOMUNËS SË PEJËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2017

Nr. i Dokumentit: RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË KOMUNËS SË PEJËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2017 Nr. i Dokumentit: 22.6.1-2017-08 RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË KOMUNËS SË PEJËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2017 Prishtinë, qershor 2018 Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës

More information

ISSN Nr.5

ISSN Nr.5 ISSN 2308-6106 Nr.5 2013 seria: botime KLSH-05/2013/15 Titulli: AUDITIMI PUBLIK NR.5 Redaktoi: Alma Shehu Art Desig: Kozma Kondakçiu Shtypur në Shtypshkronjën KRISTALINA KH Laprakë, Tiranë seria : botime

More information

IFLA PARIMET MBI PËRKUJDESJEN D H E P Ë R D O R I M I N E MATERIALIT BIBLIOTEKAR. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

IFLA PARIMET MBI PËRKUJDESJEN D H E P Ë R D O R I M I N E MATERIALIT BIBLIOTEKAR. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës IFLA PARIMET MBI PËRKUJDESJEN D H E P Ë R D O R I M I N E MATERIALIT BIBLIOTEKAR Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës Prishtinë 2004 Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës IFLA Parimet

More information

Auditim performance: CENSUS 2011 K O N K L U D O I:

Auditim performance: CENSUS 2011 K O N K L U D O I: KONTROLLI I LARTË I SHTETIT DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS Adresa: Bulevardi Dëshmorët e Kombit, nr. 3, Tiranë; Tel-Fax: 0693067738 E-mail: rmuca@klsh.org.al; Web-site: www.klsh.org.al Auditim

More information

Analytica. Dhjetor 2009 Shkup

Analytica. Dhjetor 2009 Shkup Maqedonia e mbetur prapa në shfrytëzimin e efektshëm të fondeve të BE-së (IPA, Programet Kornizë) Analizë nga Analytica Analytica Dhjetor 2009 Shkup Hyrje Progresi lidhur me Kapitullin 22 të acquis communautaire

More information

Referim KRIZA ENERGJITIKE DHE LIGJI PËR RUAJTJEN E NXEHTËSISË NË BANESA

Referim KRIZA ENERGJITIKE DHE LIGJI PËR RUAJTJEN E NXEHTËSISË NË BANESA Referim KRIZA ENERGJITIKE DHE LIGJI PËR RUAJTJEN E NXEHTËSISË NË BANESA Tashmë jemi te ndërgjegjshëm që në Shqipëri jetojmë në një krizë të vazhdueshme të energjisë elektrike e cila është shtrirë vitet

More information

Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës?

Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës? Pse të zgjedhim Perëndinë e Biblës? Njerëzve iu pëlqen të kenë lirinë të zgjedhin "Perëndinë" e tyre. Pse të zgjedhësh Perëndinë që zbulohet në Bibël? nga EveryStudent.com Shumë prej nesh kanë në mendje

More information

RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR I PËRGJEGJËSISË SOCIALE TË KORPORATËS

RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR I PËRGJEGJËSISË SOCIALE TË KORPORATËS RAPORTI VJETOR I INTEGRUAR I PËRGJEGJËSISË SOCIALE TË KORPORATËS 2015 Drejt biznesit të qëndrueshëm +355 (0) 44502350 info@anteacement.com www.anteacement.com QSR code Përmbajtja 04 Mesazhi i Menaxherit

More information

MJETI MONITORUES NJË SËRË UDHËZIMESH PËR TË VLERËSUAR PROGRESIN DREJT VIZIONIT TË AFTËSIVE

MJETI MONITORUES NJË SËRË UDHËZIMESH PËR TË VLERËSUAR PROGRESIN DREJT VIZIONIT TË AFTËSIVE FRAME: AFTËSI PËR TË ARDHMEN MBËSHTETJE PËR VIZIONIN STATEGJIK TË ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NJËRËZORE MJETI MONITORUES NJË SËRË UDHËZIMESH PËR TË VLERËSUAR PROGRESIN DREJT VIZIONIT TË AFTËSIVE 2020 Përmbajtja

More information