Final AMB pmd

Size: px
Start display at page:

Download "Final AMB pmd"

Transcription

1 t 1 üehé ø fi DY Ó\T> T Ä à >ös e C +&Ü>± m> πsdæq etvü ø±e + Ä<ÛäTìø etvü uû s + -- kõvæ + \* ø fi \T ü] üø «Hê> ]ø î dü+πø ê\t. düe C ìøï ø s B æø \T, ø±yê \T, Hê ø±\t n ï ˇπø düè»q X øïôøï nh ø s bõ\t bõsêù«\t. ÄHê&ÉT Hê ø±\t sêdæq~ ø e \T. H &ÉT dæìe \øï ø < ä\t sêdütôqïb ø e Ò. ø e \ î dæìe \ î s ø±\ u +<Û äe + ñ+~. á s E düe»+ À kõvæ + Ä<äs D î <ä s yótæ+~. kõ ò ºy sy, dæ*ø±hé yê üœ etπs~ s T +# &É+ Ò<äT H {Ï sêìøï` Ç +{Ï u <Ûëø s yótæq ü]dæú T À ˇø j TTe ø < ëhêj T î&ét, ˇø etvü ø±yê ìï kõe q Á üc ø + À ÁbÕ# Ts + ÀøÏ rdüt îe#êã&ét. n & üesykõºsy üehé ø fi DY.»qùdHê~Û ü üehé bõøº kõú æ+ q üœ{ï qt+ ˇø ø $ ø $ «+ y ~ø MT<äqT+ _> Zs >± $ì ædütôhêï&ét. Ä ø $ etvü ø $ X ùw+á<ä. Ä etvü ø±e + Ä<ÛäTìø etvü uû s +. q e# q ø $ «dü+ø \Hê\ìï+{Ï üsê«\t>± et* Ä<Û ätìø etvü uû s + etvü ø±e +>± r]ã~~ Á ü# T]+ s+&étqïs <äxêu \T <ë{ï+~. ˇø ø± ø±yê\ì üehé ø $ îe s T&ÉTøÏ ø ãts T # XÊ&É. ü dü Ôø + ÇkÕÔqT ø±ì Bìï et fl Á æ+{ÿ # ùd êvü T Ò<äT. n# Tà y stt+# +&ç nì ø $ îe s T&ÉT kõ øï yótts ô Tº îhêï&ét. yó+ H üehé ø fi DY ñ<ës Ô+ m+ dü+ wü+>± ø ø n_ûe q ø $ X ùw+á<ä ø±yê ìï ettá~+ yó\t> T ÀøÏ Ó#êÃ&ÉT. qt $ì ædütôqï ø $ *ï ü düôø s ü+ À etqett+<ät+#ê&ét. $X +fò ü düôø±\t ø=qt> \T > etìùdô ü düôø + ø=+ Tqï yêfi fl À H {Ï j TTe s + j TTe î Ò m îÿe et+~ ñhêïs. ªªH ì+ ê æ&ç ø&ét etfòº ø±e# TÃ... ø± ø \yót Ô ˇø < X ü C +&Ü îqï+ bı> s T ñ+~μμ nqï ø $ ì»qvü è<äj À Ä à>ös e ü êø +>± m> Ts y dæq ò ütq ˇø ÿ üehé

2 2 ø fi DYπø <ä îÿ T+~. ˇø kõe õø esêzìøï #Ó+~q yê&ét. Ä es Z+ Á üjó»hê\ø dü+ e Á y T >±ø j eqà+~ ÁX j TdüT ø dü+ b sê{ \ î y ~ø >± ì* düe»+ À ø èwæ # dütôhêï&ét. Ä<ÛäTìø etvü uû s + ø±e + Á ü# T]+ kõvæ +, \* ø fi \T, î\ et ê\ î nr yótæqeì, C dü+ ü<ä n, #ê{ï #Ó ü THêï&ÉT. &Ü. õ Vü ]X Ã+Á<ä Á ükõ<é dü+bõ<ä î\t ø± ü $TÁ e dü üá ø &çôd+ãsy s Jeq <ëq Á üuûñte n+ Tqï Ä<ÛäTìø etvü uû s + üehé ø fi DY düèwæº+ q Vü dæø dü+# \q+ -- e ekõj T+, Hê> ]ø ü]d et Á ükõúq+ À =* $»j T+, ˇø etvü Ôs yótæq etõ. y <ë À düs «Á ê <Ûëq + Á üdüøïô ñqï~. Çø Ó\T> T kõvæ ê ìøï eùdô e ekõj T+ ø s î\ Jeq+ s+{ï m+<äs etvü qtuû e \T et s # q À Á ø ü{ ºs T. <ätep«] sê$t s&ç >±] ø èw e\t&ét ø±e + Ó\T> T ü<ä ø $ «dü+ ü<ä À ˇø ÄDÏeTT +. düetø± q e# q ø e À e ekõj ìøï, s TøÏ ô <ä y dæq yês T etvü ø $ X ùw+á<ä. Hê < X + Hê Á ü»\t, et+& dü s T &ÉT, >=Á] ø±yê À H {Ï e ekõj T+, s T\ dæú > T\T ø fi fl î ø {Ï ºq Tº ø±qekõôstt. q e# q ø $ ê ø±yê \ìï+{ï > T~> T à Ä<Û ätìø etvü uû s + dü+ üps í ø±e +>± etqø +~+#ês T X ùw+á<ä. Ç+<äT À Äj Tq q ne ê]ø À ªªá< XÊìøÏ Hê> * Á ürø. á < X ü Äø è Hê> * Äø è ˇø <ëìh=ø {Ï b * ñ+ T+~. <ëì Jeq ø < ëhêj T î&ét ø s î& n & á < X ü Jeq <ëq Á üuûñte μμ n+{ s T. ªªeT+& ^ μμ ø $ À ø s î\t, < æ&ç<ës T\ î et<ûä $uû» πsk>± Hê> *ì Ä$wüÿ]+#ês T. á ÁøÏ+~ ø $ ê yêø± \T # ~$ s T\ô Äj Tq ü& Äy <äq etq î

3 3 ne> etú T+~. 1. ªª y=ø ø Ás ettø ÿy ø±y=# Tà ø± nhê~ düèwæº À \jót Ôq e qe etvü ø ø ø Vü ïì$ Hê> * nh ù πs >±... Äø±X + qt+ uûñ > fi + MT~øÏ sê*q ˇø et+& nø åsêì$ Msê ìøï + b stt uûñ $T Äq+< Á< ø + üfi Sfl, Çfi ófl ü<ë \ < dæfi fl <ëhê\t # dæ+~ e á ~q+ # ]Á # s et ù J À ^#êe e qe C et<ûä ˇø et+& ^ ` ø±s # s T\T ø±s X Ss T\T nì...μμ 2. ªª î á +&ç +»\T m edütôhêïjó Ó\TkÕ á H \ mes T <ätqtï THêïs Ó\TkÕ H qt < XÊìï <äth ïyê&çï <ÛëHê ìøï ø±fi ófl sêyê\ Ä ø±fi fl À ù <ä\ ett+ fi fl î q&ét<ë eth ø \\T sêyê\ ep Vü \T üh ïyê&çï`μμ á s E uû s < X et+ { e ekõj T+ Vü è<äj T$<ës ø <äèx +>± e ]b stt+~. s T\ Ä êàvü *ï Á ükõô$+# ì ~q üá πø Ò<äT. ø s Te ø± ø±\t ì + m<äts j T Jeq düetdü >± e sêstt. nqï üps í nsttq uû Ñs e ett<ät _&É \T, s T\T á s E e\dü ø±]à î\t>± e ]b j s T. n+<ätπø s T\T ªªm+&É\ \bõ>±\ yó[flb T+fÒ $T*j Tq >=+ T <Ûëq ü sêdüt\tμμ ªª s T Hê> * yó dütôhêï&ét Áø dütô \Te yó dæq T

4 4 á < X ü > s > T&ç À < e &ÉT Js íyótæb j &ÉT Äø * y k Ô+~ ets < e &ç ø dü+μμ ` n+ THêïs T X ùw+á<ä. Ä<ÛäTìø etvü uû s + 25 j T+&ÉT >± n+<ätu T À Ò î+&ü b stt+~. üesy kõºsy üehé ø fi DY bõ ÁãØ À ø± # <äte Äy XūÛ Ñ] T&Éj &ÉT. q ãvæ s +> düuûñ À á ø $ \T $ì æ+# kõ>±&ét. X ùw+á<ä îe s T&ÉT etq$ # dütø e&é+ nìïvü +> T\ Äø s D j T+>± Ä<Û ätìø etvü uû s + nh á ø s πø Vü dü+ n# TÃy stt+ á s E etqett+<ät+#ê&ét. üehé ø fi DY î ªª s T H dü Ô+μμ Vü ] ø n_ûq+<äq\t q q dü+e s X óuû ø±+ø å\t Ó*j TCÒk Ô+~. ` yó. yó+ø fòx «s sêe dü+bõ<ä î\t s T H düô+ e dü üá ø,»qe] 2017

5 5 Hê < X + - Hê Á ü»\t nh Ä<ÛäTìø etvü uû s ett (Hê < X + ` Hê Á ü»\t, et+& dü s T &ÉT, >=Á], ns TdüTÔqï ÄBà, düettá<ä+ Hê ù s T, s bõ]b stt+~, Áù et ÒK\T, X wücà ï) Seshendra: Visionary Poet of the Millennium *** Ä<ÛäTìø ø $ ê # Áø e]ô X ùw+á<ä X s à. ªªø \yót Ô Hê î ˇø < X ü C +&Ü îqï+ bı> s T ñ+~μμ n+ C øï Ãq Äj Tq nø ås X øïô H {Ïø j TTe qt ñ Ôõ + # k Ô+~. Hê\T> Tqïs <äxêu \ Hê{Ï á ªÄ<ÛäTìø etvü uû s +μ e# q ø $ ê dü+ø \Hê\ (1970`1986) düe Vü s +. Ä<ÛäTìø uû s < X + À uûñ $Tø dü+ Á ü»\t # dæq j TT<ä y T á ü düôø +. mì$t~ düs Z\Tqï á ø±y Vü dü+ À ø $ Vü è<äj T+ es Z #Ó Hê ìï s *+ ücòj T&Éy T. qe MøÏ Ä+Á<ÛäCÀ Á ü# Ts D 29`06`2016 Gunturu Seshendra Sharma Memorial Trust Hyderabad : India

6 Adhunika Mahabharathamu Telugu Poetry Gunturu Seshendra Sharma 1st Edition : nd Editon : rd Revised Edition : th Revised Edition : 30th May th Revised Edition : 24th July th Revised Edition : 15th January 2020 $ø±] dü+áø±+ copyrights:saatyaki S/o Seshendra Sharma saatyaki@gmail.com This book is e-published, e-book is kinige.com Price :Rs.450/- Available : Nava Telangana(T.S), Vishalandra (A.P) all branches Mana Telangana (T.S), Prajashakthi (A.P) all branches Navodaya Book House, Hyderabad & Other Book Centers DTP & Page Layout : Vootukuri Kishore Reddy Cover Design : Poet s Portrait : PAUL KOUYIOUMTZIS (Greek Painter Athens Grece) Art Work : Goli Sivaram Page Layout : Venkat Attaluri Printed : Sai Likhita Printers Khairathabad, Hyderabad, India Published by : Gunturu Seshendra Sharma Memorial Trust Hyderabad India

7 $wüj T dü ü]# j T+ 1. Jeq πsk dü+düàs D Gunturu Seshendra Sharma An extraordinary poet scholar - The Hindu ø $ ø \\ î Á ü _+ãmt ø±y Vü dü X ùw+á<ä Ä<ÛäTìø etvü uû s + ˇø $X «<äèx etq ø±\ ü etvü ø $ X ùw+á<ä ` Ä#ês U etdï et+& dü s T &ÉT - Ä#ês qqte dükõ«$t Á ü ü+# ø $ ê # Áø e]ôøï nø ås ü{ º_Ûùwø + ` dühêàq üá X ùw+á<ä s # q\t ˇø dü # q ne ê]ø Á üc üs «ett dü s üs «ett üx ó üs «ett Á üyêvü üs «ett ÄBà üs «ett Áù et üs «ett düettá<ä üs «ett CÀ ê ï üs «ett etúøïôø üs «ett etj T s üs «ett dümtø å\t

8 8 X ùw+á<ä Jeq πsk 20th October th May 2007 ü {Ϻq }s T : Hê>±sêEbÕ&ÉT Á>±eT+, HÓ\ s T õ, m. æ. * <ä+á&ét\t : > T+ s T dütáãvü àd +, ne àj TeTà ãt Tºe \T : nqdü j T, < eùdq, sê»x Ks + uû s : C qøï L Tfi ófl : edüt+<ûäs, πse îe s T\T : eqe *, kõ øï B.A : A.C. College : Gunturu : A.P Law : Madras University. Madras : Tamil Nadu Municipal Commissioner (37 Years), Government of Andhra Pradesh etq ø < ä î\t ªªÄj Tq s ü+ düt+<äs +, e et<ûäts +, ø $ «+ s düuûñ] +. n\+ø±s XÊÁkÕÔ\qT Wb düq ü{ïºq ü+&ç T&ÉT et+ eø Ô, yê dü+, $ets sêdæhê Äj Tq ettá<ä Á üdütœ +. Äj Tq~ $X «e qe <äèwæº. bõq q ÄVü s $Vü sê\ qt+ ì HÓ $T Ôø ø±sê # s D\T, Ä À# q\t... nìï+{ Äj Tq dü+á ü<ëj T, Ä<äTìø ê«\ y Tfi $+ ü. ªdüπsHê düt œh uûñe+ Tμ nqï~ Äj Tq Ä àìhê<ä+, òütàwü+. Äràj TT\ î, n_ûe qt\ L Äj Tq X ùwhé, X ùw+á<ä n Ç ã+<ûät ê«\qt *ùdô Äj Tq ù s T X ùw+á<ä X s à...μμ ` Ä+Á<ÛäÁ üuûñ dü Á yês üá ø (21 Ä> dütº, 2000) *** j TTe qt+ j TTe <ëø± (ø $ ê dü+ø \q+) qt+ ü {Ϻq }s T HÓ\ s T õ ñ<äj T ] ê\tø± Hê> sêebõ&ét uû s Á üuûñt «ªsêÁùwº+Á<äTμ _s T<ä+, ø \ø êô sêáw ºj T Væ +B nø±&émt nyês T, πø+á<ä kõvæ nø±&émt nyês T, Ó\T> T $X «$<ë \j T+ >ös e

9 9 &Üø ºπs T ettk ü s kõÿsê\t. > T+ s T m.dæ. ø± ÒJ qt+ ü ºuÛÑÁ<äT\T. etá<ëdüt ø± ÒJ qt+ ª μ &çá^. Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ Á üuûñt «+ À ettì ü Ÿ ø MTwüqs T>± üì# dæ, ü<äm $s etd # XÊs T. Hê < X +` Hê Á ü»\t, et+& dü s T &ÉT, >=], düettá<ä+ Hê ù s T, ø $ùdq y Tìô òk º, s ø ÔπsK, dü«s ívü +dü, ø±\πsk, c &É, Ä<ÛäTìø etvü uû s +,»qe+xȳét Á ü<ûëq s # q\t. ` ø $ «+ À, kõvæ $ets Ù À $\ø ådt\t ` Á ü ü+# kõvæ + MT<ä, uû s rj T kõvæ + MT<ä kõ~ûø±]ø ü]# j T+ ` dü+düÿè, Ä+Á<Ûä, Ä+> uû wü À ü+&ç T\T ` e# q ø $ «+, ü<ä s # q ` s+&ç+ düe q Á ü uû e+ T\T ` Ä<ÛäTìø ø $ «+ À $\ø åd }Vü XÊ* áj Tq Á ü ø ` e# q ø $ ê«ìøï ˇø ø= Ô yêøï* Ó] q dü«+á T\T ` ãvæ s + s Á üø è T\ î et s # q<ë«sê yê U q+ ü*øïq <ës Ùìø ø $. ` ˇø±H=ø XË ìsêà. n.cà.`$.uûà Á ü# Ts D\T 1999 nø ås qø åá ê\t kõvæ ü düe kõ X ùw+á<ä ªªdüeTTÁ<ä+ ˇø &ç ø±fi fl <ä> Zs / Ls TÃì yótts T> <ät / TbòÕqT >=+ T / Ô+ nq&é+ ms > <ät/ üs «+ me&çø e+ dü + # j T<äT/ H ì+ ê ˇø æ&ç ø&ét etfòº ø±e# TÃ/ ø± ø \yót Ô Hê î / ˇø < X ü C +&Ü îqï+ bı> s T+~μμ n+ > +;Ûs +>± ü*øïq etvü ø $ > T+ s T X ùw+á<ä X s à. z ns ú X êã ø±\+ Äj Tq düèdæº+ q kõvæ + Äj Tq Á ü uûñ î ì<äs Ùq+>± ì\tdütô+~. ü<ä +, > <ä +, e# q ø $ «+ Ç nh ø Á üáøïj T À Äj Tq kõvæ düè»q >±$+#ês T. X ùw+á<ä HÓ\ s T õ, Hê> sêe bõ&ét Á>±eT+ À 20 nø ºãsY 1927q > T+ s T dütáãvü àd +, nqdü j TeTà <ä+ ü T\ î»ìà+#ês T. > T+ s T X ùw+á<ä X s à n\+ø±s XÊÅkÕÔ\qT

10 10 Wb düq ü{ïºq ü+&ç ø $. Äj sêdæhê q<ó q ˇø ettá<ä Á üdütœ +>± ø ì ædütô+~. X ùw+á<ä dü+düÿè, Ä+Á<Ûä, Ä+> uû wü À ìcõí T&ÉT. Äj Tq ø $ «+ ÀqT, $ets Ù ÀqT ˇø $\ø åd ø ì ædütô+~. e# q ø $ Ó Hê, ü<ä + nstthê X ùw+á<ä #Óù Œ Ør ˇø Á ü ø yótæq<. Á ü»\ ø düy T ø $ «et+{ s T X ùw+á<ä. ªªq<äT\T, ø e \T, uûñ > fi ü s ø ÔHêfi \T/q<äT\T Á üevæ kõôstt ø $ / üx óe \ ø dü+/ ü åî\ ø dü+, etqtwüß \ ø dü+/ q<ät\t ø H ø \\T òü*kõôstt bı À / ø e \T ø H ø \\T ò ü*kõôstt. etqtwüß À μμ n+ ø $ «+ me]ø düyó Ó\T ü ês T. ªª Òk Ô+~ ñwü'ø±+ T À ì+ ˇø Vü düô+ / Ä Vü düô+, ø±\+ nh ìs + s ÁXÊ$T î&ç düetdüô+μμ. ø± ìï ÁXÊ$T î&ç b *à ˇø >= üœ uû yêìï ü*øïkõôs T X ùw+á<ä. Äj Tq ÁXÊ$T î&ç üø å+ evæ + q ø $>± nh ø ø $ À ø ì ækõôs T. Äj Tq yótt<ä ü<ä s # q\ ü yótt> TZ # æhê s Tyê ø±\+ À m îÿe>± e# q s # q Ò # XÊs T. Äj Tq ü<ë \qt $qï m+<äs nãt s ü&ü s T. ll X ùw+á<ä ü<ë \T # ~$ Ç~ et+ ü<ä e Òø Áô ò+ et<ä e n+ Á üx +dü\ ett+#ó êô&ét. î\> Á ettà\t e î Òe / <Ûäìø Á Ls ÁøÏj &ç /»«* ÁbÕDÏ# et düet Vü yóttø fò / dü +ãt, }Vü uû ÑTC / s ZfiēTT Ÿ $ æœq $X «et ]ÔyÓTÆX +/U sêe+ CÒj TT& / <ä[ ÁXÊ$Tø Je sê / uûñteq / <ë«s +ãt uûò~\ > Hé n+ <ä[ T\ üø å+ evæ + #Ó ü ês T. uû s Á üuûñt «+ qt+&ç ªsêÅùwº+<äTμ _s T<äT bı+~q X ùw+á<ä Hê < X + Hê Á ü»\t, et+& dü s T &ÉT, >=], düettá<ä+ Hê ù s T, ø $ùdq y T ô òk º, dü«s ívü +dü, s ø ÔπsK, ø±\πsk, c &É, Ä<ÛäTìø etvü uû s +,»qe+x + e+{ï s # q\t # XÊs T. > T+ s T m.dæ. ø± ÒJ qt+ &çá^ ü{ ºqT, etá<ëdüt ø± ÒJ qt+ ª μ &çá^ì bı+<ës T. Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ Á üuûñt «+ À ettì ü Ÿ ø MTwüqsY>± ü<äm $s etd # XÊs T. X ùw+á<ä m+ >= üœ ø $ «+ sêxês #Ó üœ&üìøï ˇø et+ ñ<ëvü s D Äj Tq ù s T H ãt Ÿ ãvüqet ø=s î Hê$TH {Ÿ ø±e&éy Tqì #Ó üœe# TÃ. Äj Tq $X «ø $ nì òüt+{ ü< ä+>± #Ó üœe# TÃ. Äj Tq nìï s # q\t

11 11 ø * æ <ë<ë ü 40 es î e#êãstt. <ÛäHésêCŸ ] kõvü # s + e\ Äj Tq sêdïyêkõìøï yófi s +{ s T ø±ì m Te+{Ï uûòwüc \T Òì ø $>± Äj Tq düìïvæ +>± yót* q yês +<ä]ø Ó\TdüT. =*s E À lø± îfi + õ ñ< > dü+ ò ü ìï.$.kõ+ã esêe ø *dæ kõú æ+#ês T. Bìe\ Äj Tqô ø et ìdütº ettá<ä ü&ç+~. B+ Äj Tq 1975 À ìs +<Û ä ü<äm $s etd # j * e Ã+~. ø $ «+ m ñ+&ü À #Ó ü ês=ø # X ùw+á<ä. ˇø n+<äyótæq b yót+ n+fò/ <ëìøï > T+&Ó ñ+&ü*/ n~ ø ïs T ø±sêã*/ &ç T\ üø å+ evæ +#ê\+{ s T. Ç Te+{Ï ü<ë\ <ë«sê X ùw+á<ä ø ne> ete T+~. Äj Tq ø et ìdütº bõøº düuûñt &ÉT ø±ø b stthê ªªmes \s T ets=ø &ç ø dü+ / ªª ø Ãyê&çøÏ qte «ãttdá> dütô&ç$ / e syÿ î á X êã ü nhêïs TÔ\+<äs ãttdá> dütô\tμμ nì e syÿ >= üœ Hêìï Ó*bÕs T. e syÿ > T]+ etπs ø $ nqì >= üœ e *$. ªø± ìï Hê ø± + # düt î+{ / <ëìmt<ä Àø±ìøÏ ˇø dü«üï+ sêdæ ÇkÕÔ / <ëìøï+~ Hê } æ] dü+ ø + # kõô. X ùw+á<ä dü«üï+ ndüe q \T Òì düe»y T. kõe qt \ ø cõº\qt, ø ïfi flqt # dæ # *+# ø $>± X ùw+á<ä #ê ø $ À ø ì ækõôs T. ªªH qt #ÓeT _+<äte ì / ø +&É\ ø=+&é À ñ<ästt+# Àø ã+<ûäte ì / > T+&Ó\ Hê î < d Ô / H qt+& B u <Ûä\ ãd Ôμμ Ç +{Ï ñ<ëvü s D\T mhó ïhê # æ+# e# TÃ. Äj Tq u <Ûä\T ü&ẙê] ø dü+ ø $ «+ sêxês ì #Ó üœ&üìøï ù <ä\t Òì Àø±ìï ø s T îqï X ùw+á<ä n +{Ï ~Hêìï # kõôq+{ &ÉT. ªªÄ ~Hêìï Hê ø +{Ï # kõô / sê«ˇø ñ<äj T+ Àø + À ñqï s +> T\ ï $T+ / Vü stt>± # ìb stt/ ˇø qï düàè HÓ m ]b êμμ nqï etvü ø $ X ùw+á<ä 30 y T 2007q kõvæ Àø±ìï M&ç XÊX «+>± yó[flb j s T. ` ìjó For Sheshendra Sharma s Books and other information please contact : Saatyaki S/o Sheshendra Sharma saatyaki@gmail.com, , Ä~yês + Ä+Á<Û äá üuûñ Ä+Á<ÛäÁ üuûñ ~q üá ø 9 p 2017

12 º 12 dü+düàs D Á üettk kõvæ ry Ô > T+ s T X ùw+á<ä X s à (79) y T 30 sêá ets DÏ+#ês T. Äj Tq 1927 À HÓ\ s T À ü* > &É s T Á>±eT+ À»ìà+#ês T. Ä+Á<ÛäÁ ü< XŸ Á üuûñt «+ À &ç üp { ettìdæ ü Ÿ ø MTwüqsY>± üì# XÊs T. ªHê < X + ` Hê Á ü»\tμ ªX wücà ïμ, ªs ø ÔπsKμ, ª>=] μ, ªÄ<ÛäTìø etvü uû s +μ, ª»qe+X +μ, ªs T T òütàwüμ, ªeT+& dü s T &ÉTμ, ªdü«s ívü +düμ, ªsêe j TD s Vü kõ \Tμ e+{ï s # q\t # XÊs T. ªø $ùdq y Tìô òk ºμ Äj Tq dütá üdæ<ä s # q. Äj Tq kõvæ ø èwæøï πø+á<ä kõvæ nø±&émt nyês T \_Û+ +~ À Ó\T> T $X «$<ë \j T+ Äj Tq î &Üø πs{ÿ Á ü<ëq+ # dæ+~. ø $ «+, kõvæ $ets Ù Ç s e# q s # q\ ï ø * æ 40øÏ ô >± ü düôø±\t e#êãstt. <Û ähésêcÿ ] kõvü # s + sêdïyêkõìøï yó[fl kõvæ kõáe {Ÿ>± e ]q T ø ì æ+ Hê, Äj Tq e] <ëø± mkõº_ wtyót+{ÿ î <ä s +>±H ñhêïs T. ñ< > + =*s E À Áoø± îfi + õ ñ< > dü+ òü ìï.$. kõ+ã esêe ø *dæ ìsêàd+ # dæ ø et ìdütº>± ettá<ä ü&ç Äj TqqT ìs +<Ûä ü<äm $s etd î > T]# dæ+~ Ä+Á<Ûë ñ ü mìïø À ø et ìdütº bõøº yó ü ì\ã&çq ÁoÁo <ë<ë ü et dæ ú$t + ø ÀŒsTTq ü &ÉT Äj Tq î n+&é>± ø $ sêdæ z $T ê êÿ*ø y T nì Áb Væ + q ø $ X ùw+á<ä. Ç+ø 1991 qt+ > ŸŒ j TT<ë ìï K+&çdü Ô nyót]ø± kõáe» yê<ëìï dæ ús +>± e πsøï+ q X ùw+á<ä ª T\T #Óù Œ nyót]ø± ` ÇB # ]Á μ nì yê dü dü+ ü {Ï e\te]+#ês T. Äj Tq ets D ìøï ªMø åd+μ q Á ü>±&ûé dü+ êbõìï e ø Ô+ # k Ô+~. Mø åd+ sê»ø j ] ø, kõe õø e dü üá ø p 2007

13 13 Gunturu Seshendra Sarma: An extraordinary poet-scholar One of the ironies in literature is that he came to be known more as a critic than a poet HYDERABAD: An era of scholastic excellence and poetic grandeur has come to an end in the passing away of Gunturu Seshendra Sarma, one of the foremost poets and critics in Telugu literature. His mastery over western literature and Indian `Alankara Sastra' gave his works a stunning imagery, unparalleled in modern Indian works. One of the ironies in literature is that he came to be known more as a critic than a poet. The Central Sahitya Akademi award was conferred on him for his work `Kaala Rekha' and not for his poetic excellence. The genius in him made him explore `Kundalini Yoga' in his treatise on Ramayana in `Shodasi' convincingly. His intellectual quest further made him probe `Naishadha Kaavya' in the backdrop of `Lalita Sahasra Naamavali', `Soundarya Lahari' and `Kama Kala Vilasam' in `Swarna Hamsa'. Seshendra saw the entire universe as a storehouse of images and signs to which imagination was to make value-addition. Like Stephene Mallarme who was considered a prophet of symbolism in French literature, Seshendra Sarma too believed that art alone would survive in the universe along with poetry. He believed that the main vocation of human beings was to be artists and poets. His `Kavisena Manifesto' gave a new direction to modern criticism making it a landmark work in poetics. Telugus would rue the intellectual impoverishment they suffered in maintaining a `distance' from him. Seshendra could have given us more, but we did not deserve it! The denial of the Jnanpeeth Award to him proves it. Friday, June 01, 2007

14 Ñ ø $ ø \\ î Á ü _+ãmt ø±y Vü dü+ Çs yó sê«á ø±y Vü dü+ Hê\T> e ü qs TàÁ<äD düsê«+> düt+<äs +>± etq ett+<ät î e Ã+~. kısêãt, s T T ò ütàwü ~ s Bs È ø±yê \ s # q ÁbÕs +uû ÑyÓTÆq etvü ø $ X ùw+á<ä ø $ êj Á á Ä<Û ätìø ø±y Vü dü s # q üsêø±wü º î # s T î+~. ªªˇø ø $ Á ø s D X ó~ q Ä àø < ä sêùdô n< Ä < X ü ø < ä ne T+<äì, $X «e qe ø < ä ne T+<äμμì X ùw+á<ä et ne ê]ø À $e]+#ês T. ªªH H=ø #ÓeT _+<äte ì ø +&É\ ø=+&é À ñ<ästt+# Àø ã+<ûäte ìμμ ªª # ]Á À #ÓeT ˇø XÊX «n+ sê«væ ì>± Á üevæ dü Ô ñ+ T+~μμ ªªùd«<ä_+<äTe \T ê dü s T &ÉT et]+»dæ«ne THêï&ÉTμμ ªªy <ä+ Á üevæ +# ùd«<ä+ À etè> «+ æ+&ç m+&é\mt<ä Äs y XÊ+μμ Ç ê ~ ü+ îô\t á ø±y Vü kõìøï et \dü Ô+uÛ \T. ø $ Ä<äsêÙìøÏ, ì»etyê«\ì ø $ Äø±+øÏådüTÔqï ø \\ î Á ü _+u \T. ªªes Z #Ó q +»«*+ ücòj T&Éy T ø±e Vü è<äj T+μμ nqï X ùw+á<ä ø $ ì à ê_ûábõj T+ á yêø± À $~ ete +~. Ä<ÛäTìø etvü uû s + ˇø ø s πø Vü dü+. ªªá < XÊìøÏ Hê> * Á ürø. á < X ü Äø è Hê> * Äø è ˇø <ëìh=ø {Ï b * ñ+{ stt. Jeq ø < ëhêj T î&ét ø s î&. n & á < X ü Jeq<ëq Á üuûñte μμ ø qtø H dü s üs «+ À (et+& dü s T &ÉT) ªª s T Hê> * yó dütôhêï&ét Áø dütô \Te yó dæq T μμ ô s <ät'k+ rs ø b e# e{ïº ø=&éefi ófl ü Tº îqï æ&çøïfi yótt\tkõôsttμμ nì e < ä #Ó+<äT ês T X ùw+á<ä. Á üettk ø e \T $ÁXÊ+ Ó\T> T Ábıô òdüs T &Ü. U etdï, &Ü. qqte dü kõ«$t >±s kõàs ø ühê kõ\t á ø s πø Vü kõìøï ñb <ëè ê\t>± # s Ã&É+ á ü qs TàÁ<äD Á ü ø Äø s D. et ñ ühê kõ À M]s Te s Ä<ÛäTìø ø $ «+ À ø±y Vü dü Á üáøïj T î X ùw+á<ä Á ü æ êetvüq&éì $X wüd àø +>± $X Bø ]+#ês T. # \q Á ü]áxēt À z Á üettk ø < ëhêj T î&ét ˇø etvü ø $ ãèvü êÿyê ìï ò ütq+>± n# Tà y stt+# &É+ Ç< yótt<ä{ïkõ]. # \q Á s +> À üesykõºsy>± yó\t>=+ <ät Tqï H {Ï s + ø < ëhêj T î&ét üehé ø fi DY 2014 qt+ q ãvæ s +> düuûñ À X ùw+á<ä ø $ *ï <Ûësêfi +>± Á ükõô$dü Ô etvü ø $ X ùw+á<ä ü ñqï n_ûe Hêìï #ê T î+ THêïs T. X ùw+á<ä>±] ü e qï >ös e+ üehéø fi DY q î n + ÇwüºyÓTÆq ªªÄ<ÛäTìø etvü uû s +μμ etvü Á> +< ëìï Hê\T> e ü qs TàÁ<äD # stt+ n üps «yótæq ìyê[>± düet]œ+# Tø e&é+ n_ûq+<ä j T+. ` edü+ Ä~yês + Ä+Á<Û äá üuû Ä+Á<Û äá üuû Ñ ~q üá ø

15 ä 15 X ùw+á<ä Ä<ÛäTìø etvü uû s + ˇø $X «<äèx + X ùw+á<ä Ä<ÛäTìø etvü uû s + nh ø±e + Ä<ÛäTìø kõvæ + À ø±y Vü kõ\t Òì À T r]ã+~. kõe õø #Ó Hê ìï kõvæ > + # j T + ø dü+ X ùw+á<äx s à e# q ø $ êyêvæ ø qt m+# Tø=Hêïs T. es Ôe qø $ «+ À Ç Vü dü+ ˇø n# T+_ Á üáøïj T.BìøÏ Ç eè Ô+ ñ+&é<ät. bõxêã < XÊ À q Ç Te+{Ï ø±yê Ò edütôhêïstt. Ç~ ˇø Bs Èø $ >± uû $+# e# TÃ. ü~ üsê«\ ãèvü êÿe +. X ùw+á<ä Ä à î düetá> dü«s ü+. ø $ ê $X «s ü+. Ç+<äT À üs «Xū ìï kõs úø +>±H yê&üs T. æ üøô üs «Hé( üèbõ\q üps DjÓ ').edütô s øå± üps ø y T üs «+. üs «X ã + n ïá st y <ëìøï dü+ã+<ûäv+ q~. e wæº>± dü$twæº>± $X «düô s üet+ ê ñqï~ k et> ] êπ>ï. edütôe î ñ üáø etkõúq+ ãt îÿ. ñ üdü+vü s kõúq+ kõet+. s+{ïet<û ä ñ+& edütôá ükõôs + j T»düT. Ç$ n ï üsê«\t. uû s + n ï $<ä ø±ã{ï º Ç+<äT Àì uû >±\ î üsê«\ì ù s T. üs «+ n+fò Á> +~. s dü ã \ Á> +~ ã+<û qy T düèwæº. s düã \ ês e \qt ã{ïº Jeqdüèwæº À $$<Ûä Á> +< Œ&É êstt. Á ü Á> +~ Àq s dü+ ñ+ T+~. n+fò üp]ô>± e qe J$ y T etvü uû s +. ô >± etvü uû s + À qs T& Á ü<ûëq+. <Ûäs àsêc <ät\t n &ç Á üeè TÔ Ò. etvü uû s + e qy Vü dü+. <ëìøï qs T& Hêj T î&ét. et j T+Á êìï ø={ï ºqyê&É bõ+#ê*ì # ü{ï ºq yê&é, yó sê> + bı+~qyê&é, ^ qt #Ó æœ+# Tø=qïyê&É uû s j TT<ä + À $»j T+ bı+~qyê&é ns T qt&. Ä<ÛäTìø etvü uû s + Àq kõe q qs T&ÉT Hêj T î&ó X ùw+á<ä ^ ê#ês T &ÉT. H qt s a+s a e s T êìï ` H qt e#êãqt. s +&ç Hê Hê Á ü»\+ ê! Hê Á ü» sê s +&ç! Hê sêyê\+fò kõ+ + ø ÀŒyê*. ø +sƒ + Àì+N kı+ + bõ πøj * n&ét> &ÉT> THê Á ü»\ bõ \T æ&ét> T\T î] æ+#ê*. n+<ätπø Ä<ÛäTìø etvü uû s À H ãt Ÿ ãvüqet øï Hê$TH {Ÿ nstt+~. kõe q»qt\ ø dü+ sêdæq ø $ «+ yê]h m+ >±H Á üuû $ + # dæ+~. X ùw+á<ä ej TdüT, nqtuû Ñe+ bõ+&ç +, Á ü uû Ñ æ+&ç e \ et \T>± n+~+ q Ç Vü dü$t~. Á ü ü+# e qe ìøï # ]Á,»j ü»j ï, uûñ uûñ$wü <ä«s Ôe Hê ï nqtuûñec q H Á <ä«j T+ <ä]ù+ Ä $X «<äèx +qt+ ê Œs + æ+&çq ø±e +. ø $ «+ À $\Te*ï >± edütôs bõ +{Ï ø±e kõetá ì >± ø $ Ä À# q Ò ìπs kõôj Tì á ø±e + ìs æ+ +~. &Ü. n<ä +øï lìyêdt nø ås + k etyês +, dü s ~q üá ø 29 Ä> dtº 2016

16 etqø±\ ü etvü ø $ X ùw+á<ä Ä#ês U etdï ø $ $ets Ù î\t $ÁXÊ+ Ä#ês T \T Ó\T> T $X «$<ë \j T+ ****** X ùw+á<ä 89e»j T+ dü+<äs T # dæq á dü<ädüt À X ùw+á<ä X s à ø $ «+ô ø \ø Á üdü+> + # j Te\dæ+~>± ÄVü «ì+ q ìsê«vü î\ î ettk +>± $TÁ T\T kõ øï >±] ø è» \T Ó*j T # düt î+ THêïqT. ø èwüíxêádæô >±s T et yê dü+ ªn ü &ÉT ü {Ϻ e +fòμ À nwüº~> Z» ø e \ ø±\+ À êqt ü {Ϻ e +fò uûñteq $»j T+ À q kõúq+ n\ kõì ô <ä q>±] düs düq nì sêdüt îqï Tº > Ts TÔ. ø $Á j ìï, Á üã+<ûä ø e \q, yêπ>zj Tø±s T\q # &É Ò<äT ø±, Hê n<äèwüº+ ø=b > T+ s T X ùw+á<ä X s à >±]ì # kõqt. yê]ì # &É + üps «ø e \qt # &É Ò<äqï u +> Hê À+ b stt+~. Äs &ÉT> T\ ÄC qtu VüQe, dütœ s Á<ä æ, <äã ü+&ét#êj T, bõ+&ç + yó* b j T ettkes ÃdüT. dü+á ü<ëj TyÓTÆq ø Tº, ettk+ MT<ä m ü &É yó*π> s Tqe «! Äj TqTï # XÊø ãvüqxê lhê< ät&ét L&Ü Ç π> e +&ç ñ+{ &Éì æ+ +~. n+ î ett+<ät Äj Tq ø $ ê«ìï # <äte îhêï, Á ü ø å+>± Äj TqTï # dæ+~ Ä+Á<Ûä $X «$<ë \j T+ À. n üœ{à ø=s bõ{ï lsêetet ]Ô >±] ü<äm $s etd dü+<äs +>± ìs «Væ + q kõvæ dü<ädüt À Äj Tq T\Hê àø kõvæ +ô ø \ø Á üdü+> + # j T&ÜìøÏ e#êãs T. ÄHê{Ï Äj Tq Á üdü+> + ÁXÀ \qt et+á ett> T \qt # dæ Äq+<ä bõs ex + À z\ &ç+ +~. Hê yótt<ä{ï ø $ ê dü+ ü {Ï ette«\# ø Ás Äj Tq î ü+ æ+ q ü &ÉT et+ ñ Ôs + sêkõs T. ø $ «+ ø±ì< B MT ø $ «+ À Ò<äì. etvü ø $ qt+&ç Äe bı+~q+<ät î bı+ b j qt. Ä sê«s+&ét et &ÉTkÕs T ôv <äsêu <ät À ø *dæq ü &ÉT, Hê ù s T #Ó æœ, qetkõÿs + ô &ç, z! MTs T 16

17 17 Ó*j Tπø+! MT # ø Ás e ~. nì # et êÿs +>± n&ç π>yês T. ette«\ # ø Ás nì düe <Ûëq+ #Ó_ ettdæettdæ>± qe «î+ ett+<ät î q&ç#ẙês T! X ùw+á<ä X s à $ ü e ø $ «n+ j TT> + Àq nqtuûñ ø $ «Äs +uû Ñj TT> + Àq s+{ïø et<û ä yês ~Û>±, nqtdü+<ûëqø s Ô>± e evü ]+ q ø $. ªkÕe õø düœèvü μ ù s T $ ü e ø $ «+ ` edütôe MT<ä ô {Ϻq+ ÁX <ä, uû cõ Œ\ MT<ä ô º Ò<äT. ets=ø üø ÿ nets Ms T\ düàè ^ ê\t ñøïÿ]_øïÿ] # dütôqï ø±\+ ` ll π>j T òüdï n+~ ü # Tà îì ekõ> sy ñ<ä et+ HÓ\ u \T&Ó ~q~q Á ües e qetú Tqï ø±\+, n T e# q ø $ «+ À Á ü s H ì lìyêdt, $et\, kâ<ë e+{ï yês T á n üyê<ätqt $TqVü stt+ ü >± ø $ «+ sêdütôhêïs T. ªkÕe õø düœèvü μ nqï n] b sttq ü<äã+<ûëìï X ùw+á<ä ráe+>± ìs dæ+#ês T. ˇø <äx À ndüvæ +# T îhêïs T. Ç ü &ÉT ø±yê* +~ ªkÕVæ düœèùv μ ø± ªkÕe õø düœèvü ø±<ä, qte «m+ >= üœ $wüj ìï #Ó æœhê ÁbÕ< ä$tø +>± n~ kõvæ + nstt ñ+&ü\qï~ Äj Tq uû eq. kõvæ düœèvü Òì yê&ét kõvæ s +> + À e{ïº q dt ù üsy u jyt nqï~ Äj Tq n_ûábõj T+. n+<ät î Äj Tq < X < XÊ\ ø±e \ø åd \qt, kõvæ <ä e \qt åîdí+>± n<û ä j Tq+# dæ uû s < X kõvæ # ]Á ÀH n ü s ü+ nq<ä q ªø $ùdq y Tìô òk ºμ Á> +< ëìï s bı+~+#ês T. ªø $ùdqμ ù s T dü+düúqt kõú æ+, á < XÊìøÏ ø±yê* +~. yó C ìø Hêj Tø «y T>±, sê»ø j T Hêj Tø «+ ø±<äì ìs «+<ä+>± Á üø {Ï+#ês T. ÁbÂ&ÛÉ ü<ä ø±yê \T sêùd <äx qt+&ç e# q ø $ «+yó ü Äj Tq etfi &É+ kõvæ + À Á üc kõ«$tø uû yê\qt ô +bı+~+ ü# j T&Éy T! ÁbÕ#, bõxêã ø±yê \qt, ø±e ø fi «dæ<ë + ê\qt Wb düq ü{ïºq X ùw+á<ä y fi ó dü+á ü<ëj T+ Àq, Äj Tq s düt Ä<Û ätìø Àq ñhêïstt. n+<ätπø Äj Tq ø $ ê«ìøï n+ ã\+! ø ºeT+ sêet*+>± s&ç ø $ ê«ìøï ^ TsêsTT Çe õh wühé nì#óù Ô, X ùw+á<ä <ëìøï kâ+<äsê ìï L&Ü CÀ&ç+#ês T. n+<ätπø X ùw+á<ä ø±yê \T >= üœ }Vü XÊ* «+ qt,

18 18 kâ+<äs + q =DÏøÏdü &ÉT êstt. n+<ät î Äj Tq ø±yê À ñ<ëvü s D\T ø ø=\ \T! X ùw+á<ä q J$ ø±\+ À sêdæq nh ø ø±yê \qt ªÄ<ÛäTìø etvü uû s +μ>± > T~> T à Á üø {Ï+#ês T. Bì > T]+ X THêïs $q+&ç ªªH qt Hê J$ + À nh ø ø±yê \T sêj T Ò<äT sêdæ+~ ˇπø ø±e +. <ëì ù s T Hê < X + Hê Á ü»\t. <ëì es Ôe q Hêe + s + ªÄ<ÛäTìø uû s +μ. Ä ø±e + jóttø ÿ uû >±\T n ü &É ü &É sêdü Ô e#êãqt. _Ûqï _Ûqï HêeTø s D \ n ü &É ü &ÉT e Ãq Ä uû >± Ò dü+ üps í ø±e + À üsê«\t>± Á ü ø åetú THêïsTTμμ nì n+ Ä<ÛäTìø etvü uû s êìï ü~ üsê«\t>± $uûñõ+#ês T. ø $ n+fò ªø wüºj$μøï Çs TyÓ ü e +& yê&éì Ä<ÛäTì î\ ìs «# q+. X ùw+á<ä ø±\+ À ìs + s ÁXÊ$T îdïí # dütôhêï&ét` ªª Òk Ô+~ ñwü'ø±+ T À + ˇø Vü düô+ ÄVü düô+, ø±\+ nh ìs + s ÁXÊ$T î&ç düetdüô+μμ Hê < X + Hê Á ü»\t ø±e + À ÁbÕs +uûñ yêø± \T Ç$. ø e \T, ø $ «+ me] ø dü+? Á ü»\ ø dü+ n+{ s T X ùw+á<ä ` q ø $ «+ ì+&ü Á ü»\qt ü\e]kõôs T, Á ü»\ø dü+ ü] ækõôs T ` ªªq<äT\T, ø e \T uûñ > fi ü s ø ÔHêfi \T q<ät\t Á üevæ kõôstt ø $ üx óe \ ø dü+, ü åî\ ø dü+, etqtwüß \ ø dü+ q<ät\t ø H ø \\T òü*kõôstt bı À ø e \T ø H ø \\T òü*kõôstt etqtwüß À μμ yê U q ìs ù øå±\sttq á ü+ îô\ yóqø uû s rj T Äs <Ûäs à dü Œ ]Ô e +~. ª üs üø±sêj T Ç<ä+ X Øs +μ üps «ü s Twæ Áb ø ÔyÓTÆq ÁX ó øï Ç~ Ä<ÛäTìø ø $ ê_û e øïô. et] ø $ «+ m ñ+&ü*? n~ me]ø dü+ ñ+&ü* nh n+xê\qt X ùw+á<ä nh «wæ+»yêãt\t ø qt>=hêï&ét. <ëì kõsê+xȳ T á ø $ ê ü+ îô\t `

19 19 ªªˇø n+<äyótæq b jót+ n+fò <ëìøï ˇø > T+&Ó e +&Ü* n~ ø ïs T ø±sêã* &ç T\ üø å+ evæ +#ê*μμ ø $ ê«ìøï ˇø > T+&Óø±j T, <ëìøï ø ïs T, Ä ø ïs T &ç T\ üø å+ evæ +#ê\q&é+ ` ø $ #ê düœwüº+>±, <Ûäè&É+>±, ìx Ãj T+>± &ç T\ üø å+ evæ +#ê&éq&üìøï ì<äs Ùq+ô ø $ ê ü+ îô\t! X ùw+á<ä ÁbÕ< ä$tø +>± uû s rj T ê «ø + q qt+&ç ãj T\T< ]Hê Á ü ü+# <äs ÙHê\qT n<ûä j Tq+# j T&É+, etø ettk +>± e ]ÿ»+ ü >±&ÛÜqTs øïô ø * ñ+&é + Äj Tq ø±yê \ À nh ø dü+<äsê À > etì+# e# TÃ. á ü+ îô\t # &É+&ç: ªªmes \s T ets=ø &çø dü+ ø Ãyê&çøÏ qte «ãttdá> dütô&ç$ e syÿ î á X êã ü nhêïs TÔ\+<äs s TDÁ> dütô\tμμ Ó\T> T e ]ÿ dütº y T<ÛëM, $ ü eø M nq Òì >= üœ e \T nhêïs T X ùw+á<ä. Á ü ü+# ø±]à î +ø +&ç! b j T< MT Ò<äT dü+ øfi ó üœμμ nì e syÿ etôvabõ<ûë j TT&ÉT Ç Ãq æ\t ü Á ü ü+# ø±]à î\qt dü+ òüt{ï + # dæq ˇø n üps «#ê]á ø düìïy XÊìøÏ ø $ ê s ü+ ô yêø± \T! Ç+ø± á < X + ˇø ãt<ät &ÉT, ˇø ò üp Ò, ˇø n+uò&éÿs T, ˇø e s ÿ n+<ä] yês ø±yê* q ˇø nìyês qt m<äts=ÿ+ H ñ+~. Äj Ä]úø, kõe õø es D \qt <ë{ï Äj esêz\t, Äj î \T &çdtø±«*ô ò et]j TT &û`ø± dtºô ò ø±yê* q nedüs + ñ+~. n~»s > q+ ø±\+ Äj ñ<ä e \T, n$ ìs «Væ +# yê] ñìøïì, ndæ Ô ê«ìï ø±bõ&é{ ìøï üìøïekõôstt ø±, e ]ÿ»+, Ò<ë n+uò&éÿ]»+ net\t ø±sê # s D î øï+ TÔ L&Ü < Vü <ä ü&ée.

20 20 n+<ätπø X ùw+á<ä ªªHê ø $ «+ etìwæøï πøe\+ ˇø &çô òqt μμ nq > *>±s T. á Á üø è Àì»+ Tø {Ï À etìwæ ˇø uû > + e Á y T! ø± etìwæ Á üø è qt+&ç y s T ü&ç, qt ñqï T&çq, Á üø è q ø düy T ñ qï<äh nb Vü À $Vü ]dütôhêï&ét. Á üø è ì n~û> $T+#êqqï etìwæ Á üø è Àì Ç s # sê# s JeC \+ Äq+<ä+>± ã T î THêï&Ü? Ò<äì #ÓãT THêï&ÉT X ùw+á<ä ø $! ªªy fi ó ø±fi stt q&ç# #Ó Tº etìwæ #Ó Tº>± e ˇø edü+ ethêï<äπøÿ~ etìwæhó nìï edü+ ê\ ø ÀŒj qtμμ nq&üìøï >= üœ Á üø è nh «wü î&ét, üsê es D Áù $T î&ét, n+ î$t+ etìwæ &=\ Hêìï q mø πs ø fi Ä$wüÿ]+# > *π> >= üœxêádüôy êô ø±yê*! X ùw+á<ä Ç$ n ïq! n+<ätπø n+ {Ï e nq> *>±&ÉT! Ç~ #Ó Tº >= üœ qe? etìwæ ü qe? bõsƒ î&ét Ä À +#ê* q òüõ Ÿ! ø $ m+ kõe õ î&ó Hê, et s+ yêdüô$ø ê yê<ó Hê, ø $ «+ }Væ +# ì< kõ<ûä ü& ~qtdüt ø±<ät ` n+<ät î n qt ˇø kõ] dü«üï Àø dü+#ê]ø±ø üœ<ät Ä ñ< «> + À, Ä uû yêy X + À n H n+<äyótæq yê>± q+ # dütôhêï&ét ` ªªø± ìï Hê ø± + # düt î+{ <ëì MT<ä Àø±ìøÏ ˇø dü«üï+ sêdæ ÇkÕÔ <ëìøï+<ä Hê } æ] dü+ ø + # kõôμμ dü«bõï\t e qe etqt> &É î ñá Œs ø±\t! <ëì qt+& e qe \T ñ ÔC ìï ñ ê Vü ìï bı+<ät ês T. J$ + À m ü &Ó Hê ˇø >= üœ dü+ ò üt q, >= üœ $»j T+ ês dü ü&ç, Bìï > + À etq+ ø \> Hêïe nì uòøe y dütø e&é+ ]yêe. n+<ätπø uû s s ï nãt Ÿ ø + ªø \\T ø q+&çμ nì j TTe î dü+< X + stte«&é+`

21 21 ªªH qt #ÓeT _+<äte ì ø +&É\ ø=+&é À ñ<ästt+# Àø ã+<ûäte ì > T+&Ó\ Hê î < d Ô H qt+& ~ u <Ûä\ãd Ôμμ nq> \ ê<ë à + X ùw+á<ä~. #ÓeT _+<äte qt ø +&É ø=+&é À ñ<ästt+# dü s _+ã+ b \Ã&É+ e et \T ø $øï kõ<û ä ü& b *ø ø±<ät. ªdü s T &ÉT düettá<ë\ MT<ä y=+ fi ó êπ> > TÁs +μ>± uû $+# &É+ L&Ü X ùw+á<äπø #Ó* +~. Hê < X + `Hê Á ü»\t nì ìq~+ q ø $øï C rj T ê uû eet m îÿy ` ªªdüeTTÁ<ä+ ˇø &ç ø±fi <ä> Zs L# Tì yótts > <ät TbòÕqT >=+ T Ô+ nq&é+ ms > <ät üs «+ me&çø y=+ dü + #Ój T <ät H ì+ ê ˇø æ&ç ø&ét etfòº ø±e# Tà ø± ø \yót Ô Hê î ˇø < X ü C +&Ü îqï+ bı> s T ñ+~μμ nqï ü &ÉT C rjó <ä et ø±\+ Àì e+< e s + ìhê<ä+ > T+&Ó À e s à> T T+~. q Jeq kõ ò ü\ ø èwæ +{Ï ªÄ<Û ätìø etvü uû s +μ C øï stt# à X øï Äj Tq Ç $e]+#ês T. ªªÄ<Û ätìø etvü uû s + $+fò, > T + etqdüô «ø±s D+>± e+ b sttq yó ø±fi À ã\+e Ã, etìwæ ø±fi ó ì{ s T>± ì\tkõôstt. <ëìô q e+ e+ dü ett\t # dæ# dæ e+ø s {Ï+ø s T nsttb sttq yóhóïettø ÇqT ü# Te«ì\ã&ÉT T+~. dæ> TZ $&ç, \y=+ y=+ y & \ ˇø ÿkõ]>± uûñtc \ MT<ä Ò ìs j T+>± ì\ã&ét T+~. etìwæ etìwæ>± e ]b ê&ét. uû Ñ > fi ìøï Çs TdüT ne ê&étμμ ˇø ø±e + kõ~û+# > \ üs e s ú+ Ç+ ø T+~? n+ {Ï X øïôe+ yótæq kõvæ + n+~+#ê&ét ø qtø H X ùw+á<äqt $ets Ù î\t ª$ ü euû cõ $<Ûë μ e+{ï _s T<äT\ dü+uà~û+#ês T.

22 22 ªªø y < XÊìøÏ ndü\t Hêj T î&ét sê»ø j T yê~ ø±<ät. sê»ø j T yê~ Hêj Tø ê«ìï ø $ùdq s düÿ]dütô+~. sê»ø j T uûñehê À ô + ü &ÉT îø ÿ Áã πø ø $ HêeT î*ï > ]ΩdüTÔ+~μμ nqï X ùw+á<ä e \T á ø± ìπø ø± ì ø Hê e]ô+#ẙ! n +{Ï yó C ìø ñ<ä et+ ø dü+ m<äts T # <ë +! etq ø±\ ü etvü ø $ X ùw+á<ä î ü {Ϻq s E X óuû ø±+ø å\t. ø \ø ühê dü+ X ùw+á<ä 89e»j T+ kõvæ dü<ädüt 20`10`2015 ``` bõsêj TD ø Hê, ü]o\q ø Hê ªc &É μ yê àøï ø $ ê \ø åd \T m+<ä] s # q\ î e s Z<äs Ùø±\j stt? yê düt&ét L&Ü yê àøï s # HêyÓ uûñyêìï yê&ét îhêï&ü? sêe j TD+ À mìï s Vü kõ \THêïsTT? nxàø eq+ À sêø ådæ Á» î e Ãq ø \ >±j TÁr et+á ns úe? düt+<äs ø±+&é î yê àøï Ä ù s+<ät î ô {Ï ºq Tº? Ç +{Ï mh ï Á üx ï\ î düe <Ûëq+ ÇdüTÔ+~ > T+ s T X ùw+á<ä X s à sêdæq ªc &É μ ü düôø +. Ç~es î e Ãq ü düôø y T nstthê Ç ü Œ&ÉT et ø= Ô>± $&ÉT<ä +~. yê àøï et+á XÊÁdüÔ s Vü kõ \qt bı~ sêe j TD s # q # XÊs ì n&ét> &ÉT> THê ìs ædü Ô kõ> T T+B s # q. d ê< $ì î+&é* X øïôøï, üsê$<ä î Á ürø >± rdüt îqï yê àøï sêe j TD+ <ë«sê u {ÏøÏ sêett&ç ø < äqt #ÓãT, ì> &ÛÉ+>± l$<ä qt uà~û+#ê&éì ìs ækõôs T X ùw+á<äx s à. Ä<Ûë àø e s Z+ À Á üj DÏ+#ê \qt îqïyê]øï sêe j TD+ mìï s Vü kõ \qt Ó*j TCÒdüTÔ+< ñ<ëvü s D\ <ë«sê $e]dütô+b s # q. ªˇø < X ü C +&Ü îqï+ bı> Ts T+~ Hê îμ nq> * q kõvü dæ X ùw+á<äx s à.»q ø $>± ù s Tbı+~q Äj Tq q ñbõdühêã ìøï dü ø åà ü]o\hê <äèwæºì CÀ&ç+ sêdæq ü düôø + Ç~. uûñøïô>± bõsêj TD+ # ùd yês stthê, ÁX <ä >± ü]xà<û äq # ùdyês stthê ` sêe j TD+ > T]+, n+<ät Àì s Vü kõ \ > T]+ et]+ L\+ø wü+>± Ó\TdüTø e&üìøï ªc &É μì åîdí+>± # <äyê*. Ä+Á<ÛäCÀ ~q üá ø Ä~yês + 28 p 2013

23 23 30 y T 2009 X ùw+á<ä ~«rj T es + Ä+Á<ÛäÁ üuûñ ~q üá ø X óáø yês +, 29 y T 2009 et+& dü s T &ÉT Ä#ês qqte dü kõ«$t ø $ $ets Ù î\t $ÁXÊ+ Ä#ês T \T ñkõàìj $X «$<ë \j T+ ```` Ó\T> T kõvæ + À ø±yê \ø +fò m îÿe>± ø±y Vü kõ Ò $\Te*ï b wæ+# T î+ e#êãstt. Ä<Û ätìø ø $ «+ À ø±y Vü kõ\t Òì À Tì r]ã ªªÄ<ÛäTìø etvü uû s +μμ s +#ês T X ùw+á<ä X s à. e# q ø $ ê yêvæ ø <ë«sê ˇø n<ät $X «e qe ø < ëø±yê ìï düèwæº+ # ]Á À ì*#ês T. MøÏå+ q <äèxê \ìï{ïì Á ürø \T>± # dæ # ø ÿì ñ üe Hê\ s düs +õ + # ùd ø fi e sêzìï ø $ ê«ìøï ø= Ô ü + # T{ ºs T. ø fi àø n+xê\qt $q ï uû e Á ê À #= æœ+ <ëìø=ø ø fi «dü Á êìï ø *Œ+ q ø fi üdæ«äj Tq. dæ<ë + sê<ë + ê\ ø $ «+ ü\ãã&ç b T+fÒ <ëìøï z Á üáøïj T øï # dæ ø ÿã] q Ç+Á<äC * î&üj Tq. X ùw+á<ä e j C \+ Ä<ÛäTìø etvü ø±y Vü kõìï s bı+~+ q ü< äìπs î &Üj Tq. Äj Tq düè»q X øï Ô n ü s üyótæ+~. Äj Tq Á üjó > o\ nì s kõ<ûä yótæ+~. Ä<ÛäTìø ø $ êj TT> + À q q X ø±ìï HÓ\ø=*Œq ø $ > T+ s T X ùw+á<ä X s à nø ºãsY 20e Bq HÓ\ s T õ À Äj Tq»ìà+#ês T. qïhê{ï qt+# ø et ìdütº dæ<ë + ê\ î Äø ] T&Ó Hê&ÉT. nuû ÑT <äj T ø $>± Ä$s $ Hê{ÏøÏ $ ü e ø $>± ù s T Ó# TÃø=Hêïs T. düetø± q+>± kõ> T Tqï kõj TT<Û ä b sê{ ìøï Á ürø >± ø $ùdqì dümtø ]+ ªH qtôd +μ n+ ns TD <äj ìï ø \> Hêï&ÉT. Äj Tq e øïô «+ À üs düœs yótæq yó s T<Ûë \T+& $. $ ü e dæ<ë + ê\ <ë«sê Á üuû $ T&Ó q Äj Tq ù <ä\ üø åbõ >± ñ+&é&é+, $X «Hê< ä Á üuû e+ e\ qe dü+á ü<ëj Tyê~>± ì\te&é+ Äj Tqπø kõ<ûä yótæ+~. sê»ø j T dæ<ë üs +>± ø et ìdütº>±qt, kõvæ üs ì* b j s T.

24 H u Ÿ nyês T ø q+ Äj Tq ù s T dæbòõs dt # dæq üœ{ïø ãvüqet ì n+<ätø Òø b e&é+ Ó\T> Tyê] <äts <äèwüº+. $X «ø $ X ùw+á<ä 2007 y T 30Hê&ÉT ets Á ü ü+#êìï düèwæ º+# &ÜìøÏ etq*ï $&ç yó[ b j s T. Äj Tq ø $ ê Á ükõúq+ À etôvaqï <äx ˇø fò. n< Á üjó > <äx. <ëì n+ s +> + À+ ñ<ä $+ +< ªÄ<Û ätìø etvü uû s +μ. Œs # Tø=qï <äèø Œ< ä+ À+ düèõ+# ã&é ø $ «+ Àì $\Te*ï, s bõ*ï edütôe +{Ï ø $ ê kõetá ì ø $ Ä À# q Ò ìπs kõôj TH ~ X ùw+á<ä X s à ü s TEyÓ +~. kõvæ Á ükõúq+ : X ùw+á<ä kõvæ J$ + Äj Tq ej TdüT ÀH n+fò 1947 À ÁbÕs +uûñyótæ+~. Á ü< äet ø±e + ªªkısêãTμμ ü<ä ø±e + ø±e&é+ $X wü+. n π> 1961 À e Ãq ªª# + üp $H ~ì ü<ä ø±e + ÄX óø $ ê HÓ ü D ìøï n<ä + ü&ét +~. Ä sê«äj Tq kõvæ Á ükõúq+ À ü]d et+ # T# düt î+~. ü<ä +, π>j T+»$T*>± kõ + n T dü+á ü<ëj ìï, Ç T nuûñt <äj ìï Á üø {Ï+# Tø=Hêïs T À e Ãq ª ü åî\tμ sø ÿ\t $ æœ Äø±X et+ Ó ÓÔ ] $X «e qe ê yê<ëìøï XÊ+ <ä \ stthêstt À e Ãq ªs T T òütàwüμ ü<ä ø $ ê«ìøï \e ìø +>± ì* q ø±e À yó\te&é X ùw+á<ä X wücà ï s # q Äj Tq e# q ø $ ê Á ükõúq+ yótt<ä +~ À e Ãq ªs ø Ô πskμ Ä+Á<Ûë+>± À $\dæ* q &Ó Ø. n< dü+e s + À yó\te&é ªeT+& dü s T &ÉTμ Äj Tq ø $ ê Á ükõúhêìï et\t ü æœ+~.1977 À e Ãq ª>=] μø±e + $ ü e ø $ ê«ìøï ü Tºø=eTà>± ì* +~. n< dü+e s + yó\te&é ªdüeTTÁ<ä+ Hêù s Tμ ø±e s # q nqtuû Ñ øï n<ä + ü{ï º+~ À e Ãq ªÁù et ÒK\T ø±e + n&ét> + ì Áù etì ì* æ+~. M{Ï nìï+{ïø nqtã+<û ä+>± ªª»qe+XȳéTμμ ø±e + X ùw+á<ä Á ü uû ÑøÏ ü º+ ø fò º<. q<ät\ ï Á üevæ + düettá<ä > s + À ø \dæq Tº>± ªÄ<Û ätìø etvü uû s +μ À üps «ü ø±yê \T dü+> $T+#êsTT. ø $ ««+ : ø $ ê«ìøï edütô dü«s bõìï ã{ïº s ü+, s bõìï nqtdü]+ dü«uû e+ ñ+ T+<äì, n< ø $ ««etì X ùw+á<ä Á üø {Ï+#ês T. nstt Á ü<ûëq+>± etìwæ ê«ìï ø $ ««+>± et\ q etvü ø $>±H 24

25 25 X ùw+á<ä X s à ø ì ækõôs T. < X bâs Tì Ä àø < Ä < X # ]Á ne T+<äì <ëìï ìs æ+# &Üìπø Äj Tq ªªÄ<Û ätìø etvü uû s +μμ s +#ês T ªªH qt #ÓeT _+<äte ì, ø +&É\ ø=+&é À ñ<ästt+# Àø ã+<û äte ìμμ n+ ùd«<ä _+<äte ì düè»q X øïôøï Á ürø >± ì* æq ê «î&üj Tq. ªªeTìwæ ø +&É À ì+ ˇø uû Ñj T+ø s sêø ådüx øï Ô düèwæ ºkÕÔ, <ëìï ˇø etvü Ôs \Œ+ #ÓøÏÿ uûñ $TMT<ä ì\u &É êμμ qq&é+ À Äj Tq Ä À# q+ ê <ë ñ+~. ÁXÊ$T îì #ÓeT _+<äte dü s T ì +{Ï~. ªªdü s T &ÉT øïs D \ ã+&ét \Tø=ì edütôhêï&éμμì ñ Œ Ô esêz*ï s æ+ ü# XÊs T. Äj Tq ø $ ê«ìï dü s øïs D \ et+&ç+ > # ]Á ì uû Ñdüà+# dæ q q # ]Á n<ûë j *ï Ó]#ê&ÉT. ªªdæ+<Û äte+ # ]Á Hê æ&çøï{à ñhêï, #Ó üœ î+&ü etìwæì #ÓøÏÿq *Œìμμ n+ ø $ n+ sê àì Ä$wüÿ]+# Tø=Hêïs T. u \ + ÀH < æ&û esêz\ MT<ä < «wü+ ô +# Tø=qï Äj Tq > T+&Ó et+&çq ü &É ì ü \T #Ós > T ês H <ëìøï ì<äs Ùq+>± á ø $ ê bõ<ë*ï ñ<ävü ]+# ø üœ<ät ªªá < X ü ÁbÕNq πskmt<ä dü s T &ÉT ñ<ästt+# ø b, et+& Hê > T+&Ó N*à <ëìmt<ä ô &É ê, más {Ï Hêø +&É\ m+&é\t ø sttkõôμμq+ dü s T &Ó et+&çb H ÁXÊ$Tø Àø±ìøÏ ø= Ô dü s T DÏí düèwæº+#ês T. $ ü e ìhê<ë*ï ø $ «+ À ü*øï+#êπs >± $ ü e ü+< ë î ìã<ä yótæq sê»ø j T <Û s DÏøÏ <ëk Vü etq Ò<äT. ø $ nh yê&ét j eqà+~øï #Ó+~q Áã T î\ î u <ÛäT &É+{ sêj Tq. Äj Tq îqï ùd«# à etq < XÊì îqï ùd«# Ã. d «j T e sêzqtdüs D+ e\ H Äj $T s T. ªªHê ø $ «+ C +&Üì m> Tπsj T<äT. ø± Hê # T\T Hê < X ü K&ÜZ\Tμμ n+ ìs=àvü e +>± q yó K] düœwüº+ # XÊs T. ªªs cõ >±<ät, #Ó Hê >±<ät $ ü e+ e Á + n»sêets +μμn+ q îqï ùd«#êã ìã<ä ì yó\ &ç+#ês T. ãvüqxê Ä sê«h ªªqø T ì»yótæq < X uûñ îô\tμμ nh ìhê<ä+ Á ü# T] yótæ+~ ø±e# TÃ. <ës Ùìø : <ë]ùìø À j TT> ø s Ô\ì $T+ b j s T X ùw+á<ä X s à. Ä<Û ätìø nh <ëìmt<ä Äj TqøÏ >= üœ ªª$»Héμμ ñ+~.äj Tq <ës Ùìø X øï ÔøÏì ø c ü\+. ñ ü< XÊ\ e\, Á üuà<ûë\ e\ kõvæ ê ìøï y T\T»s > <äì

26 26 Ó*ùd Äj Tq q q ø $ ê Á üáøïj T Á üjó >±ìøï üpqtø=hêïs T. e# q ø $ ê yêvæ ø ì ñ üjó + etvü ø±y Vü kõìï düèõ+# Á üj T ï+ À+ yó\te&ç+< Ä<ÛäTìø etvü uû s +. Á ü ü+# C T\ J$ êìï <ä]ù+ q yê&ó q+<äte Ò Ä C T À ì et \uûñ yótæq n+xêìï ø±y Vü kõìøï Ç eè Ô+>± d «ø ]+#ês T. # ]Á πs æqeth > ê+xê\ ï e# q ø $ ê s ü+ À uû dæ+# &É+ ø±yê ì îqï ets $ wüº, >= üœ <ë]ùì î&éstt üœ M{Ïì düèœ +# Ò&ÉT. Ä<ÛäTìø etvü uû s eth ø±y Vü dü+ etq*ï ets X ø + ÀøÏ q&ç æ+ +~. düettá<ä+ ÇdüTø ì ø dütôqï Tº düqïì nqtuû Ñe+ etqdüt ì ø düt î+ b stt ì*# ñ ühê dü+ H á ø±y Vü dü+ L&Ü bõsƒ î\ etqdüt\ì Vü stt>± =\ Ä À + ü# dütô+ T+~. ü~ø± \bõ T ø $ ê $\Te\T ì*# kõvæ ê ìï b wæ+#ês T etvü ø $ X ùw+á<äx s à. ``` An Indian Poet - Prophet "In his 1840 feature entitled "The hero as poet" Thomas Carlyle defines a poet's role gloriously. Carlyle maintains that the poet-prophet speaks to the noble, the pure; the type for all times and places. Sheshendra Sharma, the rebel poet is an example of such an Indian poet-prophets, the "Spirits Fierie", who drive the dead thoughts over the universe like withered leaves and quicken the birth of a new, better tomorrow. Seshendra Sarma, born in a highly educated and conscious poet with a marked academic and bureaucratic profile... is the Revoulutionary Poet Prophet. His poetry celebrates the clarion-call of resistance..." - The New Indian Express March 12, 1999

27 27 Á ü ü+# ø $ ê # Áø e]ôøï nø ås ü{ º_Ûùwø + dühêàq üá + ```` qedüvü ÁkÕ_ À ás E X ùw+á<ä =* ü {Ϻqs E. Ç~ düvü ÁkÕ_ Ó\T> T ø $ î ü {Ϻqs E, ø±\+yó+ üj Tìdü Ô, ø±\düœèvü ø±e düè»q # dæqyês T < X ø± \ î nr +>± ì* e +& Væ e \j +{Ï ãttwüß\t. $X q ø±yê ìøï ì\tyó TÔ $Á> Vü +>± $sêõ\t Tqï n +{Ï ãttwæ etq X ùw+á<ä. <ës Ùì î&çøï Á üáøïj T\ ï ø s et\ø +. n&é> +>±H }&ç> + # kõôstt. ø $, kõvæ $ets Ù, yê dü+, ø < ä, Hê ø +, et+á +Á XÊÁkÕÔ\T ` Ç düœè + q Á ü Á üáøïj T À n üps «>±+;Ûs +, ns T<Ó q yó <ätwü + ˇø ÿ X ùw+á<äπø <ä îÿ êstt. X ùw+á<ä ø $ yój T fi Ó\T> T ø $ î ˇø düetá> ü]d et dü«s ü+. ettk +>± Çs yó j Te X êã + ø $ ê ü]d e \T Á ü ü+# Á ü»\ dütk<ät:u \T, ø wüºqcõº\t X ùw+á<ä ø±e»> TÔ î ü+# uûñ ê\t, nq+ ø±\á üyêvü + À Äj Tq ø±yê \T düuÿyótøhé\ s ø±\+ ì* e +{ stt. dæ+<éu <é z&é ìs + s + üj Tìdü Ô ñ+{ stt. sêe j TD HÓ wü<ûäø±yê \qt X ùw+á<ä et+á +Á XÊÁkÕÔ\ üs +>± <ä]ù+ #Ó æœq c &É, dü«s ívü +dü yê U Hê\T et+á +Á XÊÁkÕÔ\ î etdïet î{ +{Ï$. ø $øï kõe õø sê»ø j T ü]d e \ ñqï düìïvæ u +<Û äyê ìï X ùw+á<ä yê kõ\t $e]kõôstt. k $j T{Ÿ s cõ $ à qïyótæq ü &ÉT, Çsêø ô nyót]ø± <ë&ç# dæq ü &ÉT, sêjyé>±+bû Vü H ü< ä + À #Ó\πs q $<Û ä«+düø±+&éô X ùw+á<ä sêdæq ªªm+ ø±\+ á m+&ée e \T?μμ yê kõ\t X ùw+á<ä Àì dütìï yótæq dütì yótæq bõá πøj TT&çì etqett+<ät ñ+# T êstt. Ç Ç+ø± mh ï #Ó ü ø yê*. > T+ s T dütáãvü àd +, ne àj TeTà ü D <ä+ ü T\ üpc òü\+ X ùw+á<ä, ªª# +&Ü À æ etet > Ts T:μμ nh <ä[ düœèvü sêdæq ü<ä ø±e + yótt<ä q X ùw+á<ä ø±e j Á ìs T&ÉT yó\te&çq ªªX ã +qt+ X êã + es Lμμ düvü ÁkÕ_ ø $ êj Á î ˇø etvü ü]d et dü«s ü+. ªªe qe ê dü s T &ÉT, <ä[ Je \ yótts *ï ˇs À K&ÜZ\T>± <Ûä]düTÔHêï&ÉT... e qe q> ï+>± ñ~«> ï+>± q q e ø Ôø s D ø dü+ # k Ô+~ ~XÊ+# À øï `μμ nqï X ùw+á<ä ˇø ÿ& düvü ÁkÕ_ <ës Ùìø ø $. ás E X ùw+á<ä î # dütôqï á 75e»qà~q dühêàq+ düvü ÁkÕ_ <ës Ùìø ø $ î n]œdütôqï sê»q+. Á ü ü+# ø $ ê # Áø e]ôøï Ó\T> T H \ô # dütôqï nø ås ü{ º_Ûùwø +. l ê > sêj T >±qdüuûñ Ç T ôv <äsêu <Y øïhóïs ÄsYº ~ j T sy B : 20`10`2001 qè øïhóïs

28 28 X ùw+á<ä s # q\t ****** ø $ : 1. Ä<ÛäTìø etvü uû s + (Hê < X + ` Hê Á ü»\t, et+& dü s T &ÉT, >=Á], ns TdüTÔqï ÄBà, düettá<ä+ Hê ù s T, s bõ]b stt+~, X wücà ï) 2.»qe+XȳéT (ãtt T òütàwü, ü åî\t, # + üp $H ~ì, <äq+ s e# q π>j T ü<ä ø $ \T) 3. kısêãt ( ü<ä ø±e +) 4. e Ã+~ z ãtt Te (ø $ ) düè»hê àø e# q ø è T\T : 1. etãt À <äsê sy (Vü dü Hê{Ïø ) 2. $Vü «\ (ø < ä\t) $ets Ù : 1. s ø Ô πsk (&Ó Ø) 2. ø±\πsk ( T\Hê àø kõvæ yê kõ\t) 3. ø $ùdq y Tìô òk º 4. c &É ` sêe j TD s Vü dü ett\t 5. düs «Vü +dü (Vü s HÓ wü<ûä ø±e ü]o\q) 6. kõvæ øöett~ ( üpsê«+á<ûä ø e \ô $ets Ù) 7. qs T&ÉT qø åá ê\t (yê kõ\t) 8. $X «$y # q (ôd qt yê kõ\t) 9. }Vü À... (yê kõ\t) 10. m+ ø±\+ á m+&ée e \T? ( üá ø± yê kõ\t 1995) 11. kõvæ <ä]ùì ( ÒK\T, Ç+ s «\T, yê kõ\t 1995)

29 29 Hê < X + Hê Á ü»\t nh Ä<ÛäTìø etvü uû s ett bõsêj TD+ # j T+&ç Á ü»\ î $ì æ+# +&ç - et+& n ïc «\ ªªˇø n+<äyótæq b jót+ n+fò / <ëìøï ˇø > T+&Ó ñ+&ü*/ n~ ø ïfi ófl ø±sêã*/ Áø <ë> Tï\T ü øïÿ*+#ê*/ &ç T\ üø å+ ne\+_+#ê*/ etìwæ s TD+ rs TÃø yê*μμnì #Óù Œ X ùw+á<ä Ä<ÛäTìø etvü uû s + dæ q T&ÉT üehé ø fi DY kâ»q + ets kõ] etq ett+<ät î e Ã+~. ªyêfi ófl q\ >± yêfi ófl ã+>±s T øïs D À ìedæ+# yêfi ó. yêfi fl q&çhó Ôq ñqï dü s T & yêfi fl ñ» «\ øïø +..μnì m+&éø=+> T ü Tº îì q&étdütôqï yê]øï q nø ås CÀ T\ Vü s ü{ïºq ø $ X ùw+á<ä. ªJ$ + <äth ï Hêπ>{Ï #êfi ófl>± ettk+ À ett&é \T XÀ_Û+# etìwæì H qtμ nì Á üø {Ï+# T îqï X ùw+á<ä ø $ «+ ì+&ü Á ü»\ ü\e]+ù ñ+ T+~. X ùw+á<ä X s à sêdæq e# q ø $ ê dü+ø \Hê\ düe Vü s y T á ªÄ<Û ätìø etvü uû s +μ. ü+&ç T\T Bìï ˇø ªeTVü ø±y Vü dü+μ>± ü]> DÏkÕÔs T. yótt Ô+ ü~ üsê«\ À 1970, 1980 <äx ø±\hê{ï uû s < XÊìï Äj Tq Ä$wüÿ]+ q rs T Á ü etìwæ Àì et wæì {Ϻ Ò ü T+~. bõsƒ î\ Vü è<äj \ø T > T] # dæ Äj Tq e~ Ò nø ås u D \ î H=# TÃø yê? yót# TÃø yê? nqï~ me]øï yês T \TÃø e* +<. m+<ätø +fò Äj Tq ªª# stt m Ô n~ et+& n ï C «\. ~+ yóstt øïs D \T Áy & kõj T+ dü+<ûä μμ. ` sê$th ì lø èwüí Á ükõ<é Ä~yês + Ä+Á<ÛäCÀ Ä+Á<ÛäCÀ ~q üá ø 28 Ä> dtº 2016

30 30 ˇø dü # q ø± qt> +>± Àø <Û äs à+ ü &ÉT T+~. Àø <Û äsêàìï # æ+# ü sêd Ç Vü dü ø±e XÊÁkÕÔ<äT\T ü &É êstt. yê düetvü uû s + ÁbÕNq Á ü»\ ø dü+ ü {Ϻ+~. á Ä<ÛäTìø etvü uû s + Ä<ÛäTìø j TT^q Á ü»\ ø dü+ ü {Ï º+~. yê dü uû s + ñ Ôs < X + À ü &ç Ä<Û ätìø uû s + <äøï åd < X + À ü {Ϻ+~. ÁbÕNq uû s + ü+&ç uû wü À ü &ç Ä<ÛäTìø uû s + Á ü»\ uû wü À ü {Ϻ+~. =\T yê dü uû s + mì$t~y \ XÀ ø±\t > \»j T+ nh Ç Vü dü+ nstt Ä<ÛäTìø uû s + mì$t~ düs Z\T > \ ªªHê< X + Hê Á ü»\tμμ nh Ç Vü dü+>± n+ î]+ +~. n~ uûñ $T ø dü+»] q j TT<ä etstt Ç~ L&Ü uûñ $T ø dü+»] q j TT<ä y T ` nø ÿ&é ñqï î T+u \T uû Ñ $Tì Vü dü Ô> + # dütø e&üìøï j TT<ä + # ùdô Çø ÿ&é Á üc ø + uûñ $Tì Vü düô> + # dütø e&üìøï j TT<ä + # kõôs T. yê düuû s + π> Ç~ L&Ü Áø et+>± ô ] ãèvü Á<äZ+< ä+ nstt+~. <ëì π> ÇB Ç Vü düett, ü sêdett, etvü ø±e ett, bõsêj TD Á> +< äett, ü D Á ü<äett ` es Z #Ó q +»«*+ ü CÒj T&Éy T Çø ÿ&é ø±e Vü è<äj T+. Ä<Û ätìø etvü uû s êìï Ó\T> T Á>±e À Á ü üp]íet sêár Á>±eT # Tº ÁøÏ+<, Á>±eT s # Ãã+&É <ä> Zs < yê\j T et+ ü+ ÀH qï qï»q düett<ëj *ï dümtø ]+, ø±e Á æj TT&Ó q e øïô ÁXÊe ø +sƒ + >±q òüø ÿ À $ì æ+# &É+ Á üc e[øï ÁX jó <ëj Tø ett. n< ü sêd ÁXēD+. Ä<Û ätìø etvü uû s + $+fò, > T + etqdü Ô «ø±s D+>± e+ b sttq yó ø±fi fl À ã\+ e Ã, etìwæ ø±fi ófl ì{ s T>± ì\tkõôstt. <ëì ô q, e+ e+ dü ett\t # dæ # dæ e+ø s {Ï+ø s T nsttb sttq yóhóïettø ÇqT ü # Te«qT\TÃ+ T+~. dæ> TZ $&ç \ e+ e+ yót*π> n\yê T # dü<ë y & \ ˇø ÿkõ] uû ÑTC \ MT<ä Ò ìs j T+>± ì\ã&ét T+~. etìwæ etìwæ>± e ]b ê&ét uûñ > fi ìøï Çs TdüT ne ê&ét.

31 31 òü\áx ó es Z# q dæ~, Ä à>ös e eè~ ˆ»qyÓ ] ìs à\q, düet êdüett à\q dü êÿ\ esê [, düdü dü+<ûë πø[ ˆ øå±et s Væ Á>±eT ÁbÕuÛ yêvü [ üx ó üøïå eèøå±~ ÁbÕDÏø î Vü stt ˆ üps í $> [ s T», < X < X Á ü» <Ûäq <Ûëq düetè~, $<ë qï > èvü \_ ˆ Äu \> bõ\et nh q uûñ > fiēt ` dü«dæú Á üc uûñ ' ü]bõ\j T+ ê+ Hê j Tq e πszd»q sê» +Á ê' X óuû ÑeTdüTÔ üx ó üøï å eèø åø fòuû Ñ ' Àø± ' qetkõô ' dütœh uûñe+ T... ` X ùw+á<ä ` ettk $es D Ä<ÛäTìø etvü uû s `1986 et<ûä ø±\+ À Á ü# T]+ q X ùw+á<ä e# q ø $ ê dü+ø \Hê\ düe Vü s À n üœ{ï es î yó\t e&é ø $ ê dü+ø \Hê\qT üsê«\t>± s bı+~+#ês T. Ä+Á<ÛäÁ üuûñ yês üá ø À á $es D düvü Ä<ÛäTìø etvü uû s + <Ûës yêvæ ø +>± yó\te&ç+~.»qe] `&çôd+ãsy 1985 es î Ä+Á<ÛäCÀ dü Á yês üá ø À X ùw+á<äc \+ o] ø q qï ø $ \T yó\te&ü stt. M{ÏøÏ ns TdüTÔqï ÄBà>± ù s Tô { ºs T. Ä<ÛäTìø etvü uû s + À ÄBà üs «+>± # sêãs T. X ùw+á<ä Ä<ÛäTìø etvü uû s + yê dü $s uû s dü+ã+<ûä+ Ò<äT. X ùw+á<ä e À H Ä<ÛäTìø etvü uû s + n+fò H {Ï etq uû s < X +. òü* +>± X wücà ï CÀ ê ï üs «+>±, Hê < X + Hê Á ü»\t Á üc üs «+>±, et+& dü s T &ÉT dü s üs «+>±, >=] üx ó üs «+>±, s bõ]b stt+~. Á üyêvü üs «+>± düettá<ä+ Hê ù s T düettá<ä üs «+>±, Ç+<äT À s bı+<ëstt. ` Á üø±x î\t

32 32 ne ê]ø ```` e qe Vü düô+ ÁX et î et \kõúq+ ÁX et e qehê> ]ø î»qàkõúq+ nh Ä<ÛäTìø j TT^q # q î Çe«ã&çq ø±e s üy T á Hê < X + Hê Á ü»\t nh Ä<ÛäTìø etvü uû s +. ì]«sêet ÁuÛÑeTD+ # ùd ø±\y T ˇø ìs + s ÁXÊ$T î&ét á ÁXÊ$T î&ç Vü dü Ôy T dü s T &ÉT nh ÁXÊ$Tø Àø edütô ìπs X + dü s <äj T+ ø±yê s +uûñ+ ne T+~. ªª Òk Ô+~ ñwü' ø±+ T À qt+ ˇø Vü düô+ Ä Vü düô+ ìs + s ÁXÊ$T î&ç düetdüô+μμ ` Ä<ÛäTìø etvü uû s + n+fò etq Ä<ÛäTìø etvü uû s < X +. üps «ø±\ < X + ø±<äq&üìπø n<ûätìø < X ø < ä πøe\+ ø s πø Vü düyó Ä < X ø < ä <ë«sê e qec Ç Vü dü+ #Ó üœã&ét +~. e qe J$ + ˇø etvü uû s +. nìï J$ ê À q ñ+{ stt ns D yêdüett, nc yêdüett Ä sê«j TT<ä ett. ns D yêdü nc yêkõ\t L&Ü j TT<ë ìøï s bõ+ sê\t. ráe ráe s ráe et j TT<ë \T Ä et &ÉT <äx \T. Ç J$ + n+ ˇø $<Û ä+>± etìwæ J$+# &ÜìøÏ»]ù b sê y T. j TT<ä òü* +>± \_Û+ q dæ+vü düq+, n+fò Jeq dü+á>±et òü\+, etìwæ è æô>± nqtuûñ$+# ~ ø±<ät. +#Û qábõj TeTT ø åd e Á ett. dæ+vü düq ÁbÕ æôøï ñ Ôs ø ådy T dü«sêzs Vü D+. n~ L&Ü dü«s Z Äs Vü D+. Äs Vü D düet \ > etq+ ø±<ät. dü«sêzs Vü D üs «ês Vü D n + ø wü ºuÛ Ñ] yótæq ø + ø etj T Bs È Á üj DeTT. n{ï º dü«sêzs Vü D À etìwæ X Øs uû sêìï Ó\TdüTø e&é+ yótt<ä\t ô &É ê&ét. X Øsêìï yó j TC \ì <äx # s T ê&ét. n ü Œ&ÉT X Øsêìï C s $&ÉTkÕÔ&ÉT. dü«sêzs Vü D À < Vü <Ûës D nkõ<ûä yótæ e qe &ÉT ê > + # kõô&ét. Àø + À Ks kõúq+ møïÿq nìï Ç Vü kõ À q á kõsê+x + kõøå± ÿ]dütô+~. Ç~ et î + <Ûä]+ XÊdæ+# sêeqt+&ç et&ç <ätìï Áã πø s T es L düetdüô e qec øï kõ<ûës D+>± düe qyótæq Jeq nqtuûñ.

33 33 n+<ä]ø dütk<ät'k $TÁXēTbÕÁ Jeqj Á. á Jeq dü+á>±et+ qt+ bõ]bıetàh æ]øï q+ etìwæì yó+{ &ÉT ñ+ T+~. üsê»j T+ ã\+ n&ét> &ÉT> THê u ~]dü Ô ñ+ T+~. ø±ì n+ etø åd+ es L Jeq b sê + kõ +# &Éy T e qe <Ûäs à+, etìwæ Áã ø &Éy T, Áã ø &ÜìøÏ ñqï Vü îÿ kõú æ+# &Éy T e qe <Ûäs à+. q Jeq Vü îÿqt nqtuû Ñ$+# &ÜìøÏ nedüs yótæ Xḡ<Ûës D #Ój T &É+ e qe<û äs à+. e qe &ÉT e qe ê >ös yêìï ø ÀŒe&É+ <Û äs à+ ø±<ät. ø qtø q >ös yêìï êqt > s «+ ÁbÕD+ s øï å+# Tø ì yê&ét, Ä àvü # düt îhẙê&ét e qe ê Vü # dütôqï H s dütú&ét. ˇø ÿ j TT> + À ˇø ÿ s ü+ À á <Ûäs à+ etìwæì yó+ã&çdü Ô e Ã+~. á etvü dü + # ]Á À ˇø ø±+ ü +»+ j TT> j TT>±q <äs Ù q$tdü Ô ñ+ T+~ etìwæ <ës T*ï CÀeTj T+ # dü Ô ñ+ T+~. ett+# Tø=# à n+<û äø±s + ettwæ ºj TT<ä + # dütô+~. Jeq dü+á>±et+ qt+ etìwæ mqï&é bõ]b sê<ät.jeq dü+á>±et+ À etìwæ etìwæ>± ì\ã&é&üìøï ø±e\dæq Ä àôd ús eth >±+&ûyêìï <Ûä]+#ê*. ø qø ø±\ Ô«kÕs +>± dü+áø $T+ q $ ü e <Ûäsêàìï d «ø ]+ Xḡ<Ûës D #Ój T &Éy T Ä<ÛäTìø j TT> <Ûäs à+ ` Ç{Ϻ Jeq Ô«s Vü kõìï nìï j TT>± À q Á<äwüº\T Á> Væ +#ês T Ä s Vü kõ ìøï Vü dæø yêdï Á ü<ëq+ # XÊs T. Ç Vü dü ìsêàd ìøï u <ÛëqT üps «ø ã*ø±yê*! H H Ä ã*! Hê Á ü uûñ Hê bõ+&ç ett Hê nqtuûñeett á nìï+{ï J]í+# T îqï Hê Äj TTdüT düs «et æ+&ç e \ >=+ T À b q Á üáøïj T á Ç Vü dü+. Á ü ü+# e qe *ï yêfi fl # ]Á *ï yêfi fl»j ü»j *ï yêfi uûñ uûñ$wü<ä«s Ôe Hê*ï Hê Ç+Á~j T yê<ä e s Z Ä] C q H Á + ne Àø q # $X «<äèx + qt+ á ê Œsê ìï Áø &çø ]+#êqt `<ä s <ä sê\ ø=+&é À Ls > Ts T ê«ìï ÄÁX stt+ á Ä<ÛäTìø etvü uû s êìï bı+<ëqt.

34 34 H HÓ ü Œ&ÉT >=+ Ó ÔHê Hê ø dü+ ø±<ät Äs Tø et+~ ø dü+ ø±<ät. ns ejyt ø et+~ø dü+ >=+ Ó êôqt. H qt ü&ét Tqï u <Û ä Ò Hê < XēT+ ê ü&ét +~. e qec n+ ê ü&ét +~. ø qø H Hê C «*ø± Hê < X ü Hê*ø. n< Hê < X + Hê Á ü»\t. n< á Ä<ÛäTìø etvü uû s +. á < XÊìøÏ Hê> * Á ürø. á < X ü Äø è Hê> * Äø è ˇø <ëìï ˇø {Ï b * ñ+ T+~. <ëì Jeq ø < ëhêj T î&ét ø s î&. n & á < X ü Jeq <ëq Á üuûñte. ø $ Á ü< äet ' etìwæ, n+ ' L&Ü etìùw. á dü + dü# q Jeq nqtuûñe Áø et+ ÀH Ó\TdüTÔ+~. Ä C q+ ø $øï ˇø H Á êìï Á ü<ëq+ # dütô+~. Ä H Á + ˇø e ì Á ü<ëq+ # dütô+~. n< ø $ «+ nqã&ét T+~. ø qø etìwæ etìwæ>± Áã ø &É+ # bı+<äã& òü\+ ø $ «+ Ä òü\+ bı+~q yê&ét ø $! Ç~ Hê ø±e dü+ø \q+ ø±<ät Ç~ Hê ø±e + Hê dü+ üps í ø±e +. ø $ nh ø ø±yê \T sêj T&ÉT. ø $ ˇπø etìwæ ` Á üevæ dütôqï ˇπø J$ + J$kÕÔ&ÉT. n π> ˇπø ø±e + sêkõô&ét... J$ + ˇø j Á j Á nh ø etõ \ Á üj D+. Bì nsêú+ s y T, ø $ ø±e j Á nh ø ø è T\ kõett<ësttø dü«s ü+. n+fò ˇø ø $ q J$ + À ˇπø ø±e + sêkõô&ét nstt <ëìï n ü Œ&É ü Œ&É Áø etáø et+>± sêdü Ô ñ+{ &ÉT. n sêj Tã& ˇø ÿ ø è ì»+>± üps íø è ø dü+ ü fòº ˇø ÿ üs «+. ø±e j Á n+ et # s D+ À nìï üsê«\ ø *dæ ˇø ÿ ø±e + e Á y T ne T+~. ø qø H qt Hê J$ + À nh ø ø±yê \T Áyêj T Ò<äT. sê +~ ˇπø ø±e +. <ëì ù s T Hê < X + Hê Á ü»\t <ëì es Ôe q Hêe + s +. Äø±e + jóttø ÿ uû >±\T Hê J$ + À n ü Œ&É ü Œ&É sêdü Ô e#êãqt _Ûqï_Ûqï HêeTø s D \ Ä uû >±*ï n ü Œ&É ü Œ&É Á üø {Ïdü Ô e#êãqt. Ä _Ûqï_Ûqï HêeTø s D \ n ü Œ&É ü Œ&É e Ãq Ä uû >± Ò áhê&ét Hê Á ü»\ î düet]œdütôqï dü+ üps í ø±e + À üsê«\t>± Á ü ø åete THêïsTT. n$

35 ä 35 ü {Ϻq ü Œ&ÉT ì»+>± es î s bı+< düetá> ø±e + ø dü+ ü {Ϻq =* nej Tyê Ò > qtø Á ü üsê«+ + À ˇø ü> ñ+~. üsê«+ > <ä. á Ä<ÛäTìø etvü uû s êìøï»qe+xēth nqtuûñ+<ûä ø±e + ˇø {Ï ñ+~. Ç+ {Ï Hê ø±e j Á ett dæ+~. H qt 1982 À H q Hê HÓ$T nh o] ø sê q ø $ ê düett<ëj T+ Ç ü Œ&ÉT etj T s üs «+ nstt+~ 1983 À sê q ns TdüTÔqï ÄBà ø $ \T Ç ü Œ&ÉT ÄBà üs «etstt+~. n$ n ü Œ&ÉT ø è T\T>± sê Ò<äT. ø $ H Á + # X Ç+Á<äC \+ et \+>± ø $jóttø ÿ < X ø± À yê evü ]ø Áø et+ ñ+&é<ät. m ü Œ&»s > uàj T dü+ ò üt q\t ø $ ø±e + À Ç ü Œ& e à # s T êstt. Hê J$ + À Hê î dü+ã+~û+ qe ï Hê ø±yê À ett+<ät>±h e à # sêstt. áhê&ét H qt Hê Á ü»\ î düet]œdütôqï Hê < X + Hê Á ü»\t HêeTø Ä<ÛäTìø etvü uû s + n+<ät# Hê Ä àø < ä! Á ø s D X ó~ >± ñqï etìwæ q Ä àø < ä #Ó æ #ê\t n< q < X ø < ä ne T+~. n< $X «e qe ø < ä ne T+~. $X «e qe ø < ä Ä àø < ø±<äqt îì $X «e qe ø < #Ó ü êqì ãèvü <ë «q+ ãj T\T < πsyê&ét dü òü\ bı+<ä&ét. n &ÉT ø±e Ô«+ ms > ì yêfi flì # æ+# &ÜìøÏ ˇø ñ<ëvü s D. á Ä<ÛäTìø etvü uû s + s bı+~+# neø±x + Hê î ø \> &É+ Hê J$ êìï Hê Á ü»\ î düet]œ+# neø±x + \_Û+# &É+ nh n<äèwüº+>± uû $dütôhêïqt. ñqï~ ˇø ÿfò nì qettà <ëì bõ T, êh n~ Ó*dæq yê&çqì L&Ü qettà J$+# J$ø +fò, s+{ï ˇø ÿfò dü eth dæ<ë + êìï # s Òì dü+x j TÁ> dütô& C HêìøÏ Hê j T+ # dütôhêï&ét. et s Tâ&ç À Ä à$xê«dü+ m îÿe Ä àc q+ îÿe n< yê&ç <ÛÓ sê ìøï»qàkõúq+. nstt et s Tâ&ÉT dütœ dü+x j TÁ> dütô&ét <ät:œ. yê evü ]ø Àø + À < X ø± \H»q»q î\ î ü {Ϻq Ç Vü dü+ C HêìøÏ Jeq dü+á>±e ìøï et<ûä ñqï dü+ã+<ûëìï ìs ísttdütô+~.

36 36 ªªq ø sêô ø dü Y ø à Y ìjó π>hê æ # X «s ' ˆ dü«uû y es Ô Àø ' dü ø±\:' üsêj TDyéTμμ (øïwæÿ+<ûä 5 dü ` 5 XÀ ) (me&é < ìø ø s Ôø±&ÉT, ˇø &çï ìjó +# &ÜìøÏ me& ˇø áx «s T&É Ò&ÉT, Àø + q dü«uû e+ # H q&étdütô+~. dü«uû yêìøï ø±\+ Ä<Ûës ett) nqï ü Œ&ÉT sêe j TD+ á bõá ìs «Væ + +~. J$ eth ü<äà üá + MT<ä ñqï # +# \yótæq»\_+<äte C q+. n~ XÊX «+ ø±<ät ü]d etá> dü Ô+. uû Ñ > fi + MT<ä n+ î]+ q e qe»qà À düvü»+>± ñqï < cõ\ düèwæ ºdæ<ä yótæq Vü <ät \ ñhêïstt. n$ e qyêr yótæq$. e qe &ÉT Ä] +# C q+ MT<ä yê{ï XÊdüq+ ñ+ T+~. ø qø H j TT> j TT>±q üps «üpõ dæ<ë + + nq+ s üpõ dæ<ë + + # y j Tã&ÉT T+~. Ç ˇø j êj dæ<ë + üs + üsê e\j T+ e qe Ç Vü dü+ À ìs + s ÁuÛÑeTD+ # dü Ô ñ+ T+~. ø± ÁbÕDÏø Jeq dü+á>±et+ e Á + j T< ë < ä+>± kõ> T H e + T+~. yêdüôe+>± á Jeq dü+á>±e ìï m<äts=ÿh X πøô etìwæøï ø±yê*. C q ìs íj T+ ø±<ät. Jeq dü+á>±e ìï m<äts=ÿh X øï Ôì# à Á> +< äy T e qe s TD bõj T <äs Ùø yótæq CÀ. ø $ e qe &ç e sêzìï êqt düèwæº+ q n\+ø±s + Á üb üô+ # kõô&ét. n+<ätπø Ä<ÛäTìø etvü uû s + ÄBà üs «+ À n+ T+~. ªªø $ «+ ˇø yótdüà]»+ ø $ ø qtï ˇø Á æ»+ H qt düèwæº+ q n\+ø±s + n+<ûäø±sêìøï B ü+μμ

37 37 Á üc üs «ett Á üc üs «ett ˇø {À düs Z Òk Ô+~ ñwü:ø±+ T À ì+ ˇø Vü düô+! Ä Vü düô+ ø±\+ nh ìs + s ÁXÊ$T î&ç düetdüô+ etìwæ bı À Á üevæ +# #ÓeT À s ø Ô+ À ettì Òk Ô+~. <ä s <ä sê\ î dæ+<ä s ø±+ T\T +<ät ñ+~ ` H qt ø fi ó Ó] Äe *dü Ô ÒkÕÔ Hê ìï øï{ïø À ì+# ü åî\ L, y T òü \ î dütá üuû + #Ó ü ê, Hê ø \\ìï MT sø ÿ Ò n+ ˇø ìxê«dü+ $dæπskõô. dü s T &ç Ãq Á æj TyÓTÆq ø±qtø, Hê ~q+, yê{ï ø *dæ ü+# T î+{ ` H qt <Ûëq + Àì+ ü { ºqT <Ûëq + ø düy T Áã T î êqt, ets DÏ+ <Ûëq + Àπø yó[flb êqt... H qt Xū \ ndte \ ü<ë \T # kõô ÇdüTø πsdte \ # dæq >± düt et<ûäts <Ûä«qT\T ü*øïkõô. Hê < X ü Ád Ô\ î s +> T s +> T\ ø \\T ø H q \T ø ø \*, d êø ø \Tø *ï # kõô, Jeq eqd et À m> πskõô. s kõô\t y kõô ø \ À øï, uûñehê\t ø &É ê etãt À øï, ÁbÕD \ Hê < X ü dü]vü <ät \ î&ü \T Ò ü ê X Á Te \ > T+&Ó À øï Hêe\T # kõô düettá<ë À øï $&ÉTkÕÔ Hê < X ü C +&Ü > πsdü Ô b +&Éì ü+ ækõô. s ü * à >=+ T* à \*ï ìx Ùu À ì+ $&ÉT<ä\ # kõô. H qt e qej$ bı \ ï <ätqtï ê á # Ô H n+<ëìï düèwæº+# á uûñ $T MT<ä á # øï +> Ò<äT? ø± á #ÓsTT U >±H ñ+&çb stt+~ XÊX «+>±!

38 38 > &É q # ]Á À Hê î êe Ò<äT. Ç ü Œ&ÉT q&ç# # ]Á î Ò<äT. &ÜeTT +<ät î ø &ÉT THêïH uûñ ett +<ät î <ätqtï THêïH Hêπø Ó <ät. Hê Áã Tø=ø dütqï ø± q&étdütôhêï ` y fi ófl ø±fi flstt q&ç# #Ó Tº etìwæ #Ó Tº>± edü+ ethêï <äπøÿ~ etìwæhó nìï edü+ ê\ ø ÀŒj qt! Hê u \ + ì+n #Ó T ô s T> T THêïsTT, s kõô\t q&étdütôhêïstt, ü \ ü{ ï\ düt+<äs +>± ã+<ûäts +>± üs T> T*&ÉT THêïsTT. H qt e Á + q&étdütôhêï ]ø ÔVü kõô\ Hê < X + ø±ì < X + À HêπøMT Òì Á ü< X + À Hê C üø±\t nqt# s T\T>± Hê C üø±\ }πs + ü î H H Hêj T î&çï>± s Ò Hê más ø ]πø ˇø C +&Ü>±! ø åd \T πøe\+ ø± ìï nqtdü]+# ü]yês + ø±<ät. ø=ìï ø åd \T+ { stt j e TÔ e qe# ]Á q e s Ã> \ etvü TÔ ñqï$. Hê # T\ H H qqtï ˇø ìx Ùã düe ~Û À bõ ô º ÒqT ˇø üs «ÁãVü à Ls à ñ+&é ÒqT qqtï # jót Ô ü*dütôqï ø åd ìï e{ïº ì ºs TŒ\ î e~ ÒdüTø ÒqT. ø=+&é\ düettá<ë\ ø *dæ Áã πøyê&çì TbòÕqT ø U ÿ! TbòÕqT\T TbòÕqT Ò m ]b THêïsTT. á> m πs á åîá<ä u <Ûä ø U ÿ ` # &ÉT, ùd«<ä_+<äte\t ê dü s T &ÉT et]+»dæ«ne THêï&ÉT: düt TÔ\ ø=&éefi Sfl +{Ï øïs D \T $T*j TqT $T*j TqT Á ü<ëq+

TUITION FEE MEMORANDUM

TUITION FEE MEMORANDUM Prof. B. Mohini DIRECTOR ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAM 530 003 : ANDHRA PRADESH Phone: 0891-2844142, 2550223, 2575745 Fax No.0891-2575752 Website: www.andhrauniversity.edu.in/webnew/sde.php No. SDE/E-III/WE&PCP-PG/2017

More information

ü +»* jóttø ÿ nkõº+> e s ZeTTqT üøøï å+ ü ett.

ü +»* jóttø ÿ nkõº+> e s ZeTTqT üøøï å+ ü ett. M.A. (Previous) Philosophy Answer any FIVE question Paper - I : CLASSICAL INDIAN PHILOSOPHY 1. Explain the nature and characteristics of Indian Philosophy. uû s rj T Ô«XÊÁdü Ô jóttø ÿ dü«uû eett et]j TT

More information

TUITION FEE MEMORANDUM

TUITION FEE MEMORANDUM Prof. B. Mohini DIRECTOR ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAM 530 003 : ANDHRA PRADESH Phone: 0891-2844142, 2550223, 2575745 Fax No.0891-2575752 Website: www.andhrauniversity.edu.in/webnew/sde.php No. SDE/E-III/WE&PCP-PG/2017

More information

TRUE WISDOM TRAINING CENTER

TRUE WISDOM TRAINING CENTER Time : 2 hrs. TRUE WISDOM TRAINING CENTER Registered Under True Wisdom Educational Society [48/2013] GENESIS Bible le Test - 2 Max.Marks:100 3 pm - 5 pm Aug 17, 2014 Hall Ticket No :... Invigilator s Signature

More information

D E k k k k k k k k k k k k k k. a M. k k k k. k n k k k k k k k k k k. k k k k k k k n. k n

D E k k k k k k k k k k k k k k. a M. k k k k. k n k k k k k k k k k k. k k k k k k k n. k n Sot hromatic Mode 4. Vu=. ome quicly. O hrist, You a - loe are He who quic - ly comes to our aid. We pray that You show Your quic re-spose rom heav-e to Your ser-vats who are su - er - ig. ree them o their

More information

a out NFBC: Ou Staf: NO Toothpaste Th u the po e of the Hol Spi it The UP Fathe - IN Othe Belie e s - OUT Wo ld Oi e: Heidi Hel uth

a out NFBC: Ou Staf: NO Toothpaste Th u the po e of the Hol Spi it The UP Fathe - IN Othe Belie e s - OUT Wo ld Oi e: Heidi Hel uth se i g e t Su da : *The Ser i g Today List is at the I for aio Ce ter Nu se : : No & Kaie Stutz a : Joe & Te esa Mille, Li da Mille J. Chu h: Ja ie Bii g, Li da Pippe Ushe s: Ke Te e, B ie Hall, Ra Mille,

More information

Official Cipher of the

Official Cipher of the No: Official Cipher of the Most Worshipful Grand Lodge of Ancient Free & Accepted Masons of the State of Maine Not to be consulted in any Lodge or exemplification while in session. (By participating officers.)

More information

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 Sacred Heart of Jesus Availability - the strength of our mission 4 th of November 2016 day_33 GC 36 - Rowing into the ep INVITATORY eng May the Spirit of Christ Jesus,

More information

The Last Supper BY LEONARDO DA VINCI (C ) Convent of Santa Maria della Grazie, Milan, Italy.

The Last Supper BY LEONARDO DA VINCI (C ) Convent of Santa Maria della Grazie, Milan, Italy. The Last Supper BY LEONARDO DA VINCI (C. 1495-1498) Convent of Santa Maria della Grazie, Milan, Italy. Unit 5, Lesson 4 287 The Eucharist Directions: Read the following information about the Eucharist,

More information

It works! Faith Promise Principles. Be assured - Faith Promise Principles. What is a Faith Promise? Also known as Grace Giving

It works! Faith Promise Principles. Be assured - Faith Promise Principles. What is a Faith Promise? Also known as Grace Giving What is a Faith Promise? Also known as Grace Giving Be assured - It works! 1 IN D IA Si 0 Man da la y tw e Rangoon BURMA T avo y Phuket Med an Chiang LA O S Vientiane T HA ILA N D Bangkok Su ma tra Bengkulu

More information

PSALM 140. & b Slow «««««« «««« ««« ˆ_«l ˆ« ˆ_«l « j ˆ««ˆ ˆ« ˆ«« l ˆ«. ˆ« nˆ_ « ˆ ˆ ˆ. -ˆ l ˆ« «. ˆˆ ˆ ˆ«« j ˆ ˆ ˆ« ˆ_ nˆ_ˆ_ «««« ˆ ˆ ˆ«.

PSALM 140. & b Slow «««««« «««« ««« ˆ_«l ˆ« ˆ_«l « j ˆ««ˆ ˆ« ˆ«« l ˆ«. ˆ« nˆ_ « ˆ ˆ ˆ. -ˆ l ˆ« «. ˆˆ ˆ ˆ«« j ˆ ˆ ˆ« ˆ_ nˆ_ˆ_ «««« ˆ ˆ ˆ«. Byzante Basi Kazan (1915 2001) & b So son _ n. have cried out un e, & b. j _ n_ hear me. Hear & b me, Lord. have _ cried out & b. ṇ _ Œ e, hear me Give ear & b _ n. j voice sup pi ca & b tion, hen cry

More information

Mi b /Sol E b /G. œ œ œ œ. œ œ j. Do m7 Cm7. nos. por

Mi b /Sol E b /G. œ œ œ œ. œ œ j. Do m7 Cm7. nos. por Daniel 3: Cántico de Daniel/ Canticle Daniel Melodía/ Melod Teclado/ Keboard % % ESTRIBILLO/RERAIN (q = ca 96) 4 4 4 Cri a tu ras todas Señor, bende cid al Señor, en sal Bless Lord, all ou works Lord /La

More information

The Timeline for the Life of David

The Timeline for the Life of David The Timeline for the Life of David The basis for this commentary is taken from MP3 files on First and Second Samuel from Arnold Fruchtenbaum and Ariel Ministries in San Antonio, Texas. The Life of David

More information

Lesson Two: God Made Me Unique for a Reason (College/Adult)

Lesson Two: God Made Me Unique for a Reason (College/Adult) Lesson Two: God Made Me Unique for a Reason (College/Adult) Lesson Theme Every person is created unique they are one-of-a-kind and as such, God has a unique purpose for each and every person. It is vital

More information

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Name: Quran Group: Grade: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Read in the name of your Lord who created, created man from clot of blood.

More information

SAMPLE. Kyrie MASS OF THE INCARNATE WORD [D/F#] [C/E] [G/D] [D] A E/G D/F A/E E. œ œ œ œ Ó. e e. lé lé - - DŒ Š7. lé lé

SAMPLE. Kyrie MASS OF THE INCARNATE WORD [D/F#] [C/E] [G/D] [D] A E/G D/F A/E E. œ œ œ œ Ó. e e. lé lé - - DŒ Š7. lé lé 5 9 q = 110 apo fret 2 # 4 1 17 antor: # Kyrie [] [/#] [/E] [/] [] E/ / /E E [] [/#] [Em] [Bm] E/ Ký hri ongregation: # antor: Ký hri ri e, e ste, e lé lé i i son. son. [add2] [] [Em] [maj7] [sus4] []

More information

MAY/JUNE SESSION 2002

MAY/JUNE SESSION 2002 CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS General Certificate of Education Ordinary Level ISLAMIYAT 2058/1 MAY/JUNE SESSION 2002 Additional materials: Answer paper 2 hours 30 minutes TIME 2 hours 30 minutes

More information

ANTIPHONS OF B.V.M. FROM SUNDAY I OF ADVENT THROUGH THE FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD

ANTIPHONS OF B.V.M. FROM SUNDAY I OF ADVENT THROUGH THE FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD ANTIPHONS OF B.V.M. V Alma Redemptoris (AM-I 472) FROM SUNDAY I OF ADVENT THROUGH THE FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD Al- ma * Redempto-ris Ma- ter, quae per vi- a cae-li por-ta ma- nes, et stel- la ma-

More information

Psalm 140. j ˆ«. ˆ«w « ˆ ˆ ˆ«ˆ«. ˆ« ˆ ˆ« ====================== ˆ«ˆ«ˆ«ˆ« l ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ« l ˆ« «. ˆ «««« j « j «««« & b ˆ«««« j « ˆ«ˆ ˆ ˆ« ŵ«.

Psalm 140. j ˆ«. ˆ«w « ˆ ˆ ˆ«ˆ«. ˆ« ˆ ˆ« ====================== ˆ«ˆ«ˆ«ˆ« l ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ« l ˆ« «. ˆ «««« j « j «««« & b ˆ«««« j « ˆ«ˆ ˆ ˆ« ŵ«. » œ» œ» œ» œ» Byzante So ««ˆ ˆ «««ˆ ˆ «ˆ ˆ ˆ «ˆ s «cried out un 85 Basi Kazan (1915 2001) «ˆ ŵ«. j ««««ˆ ˆ ˆ ˆ.. j Hear ««ˆ ˆ. ˆ ««««ˆ ˆ ˆ me.. œ». un e.. j ««ˆ ˆ _«œ» œ» œ» œ» Give ear voice sup pi ca

More information

Psalm 140. & # # Slow «« bˆ«ˆ««««««« «ˆ« ====================== «««« ˆ ˆ« ˆ«« ˆ w ˆ«««« ˆ«ˆ bˆ ˆ« ˆ«. bˆ«j ˆ««ˆ ˆ« ˆ«bˆ«ˆ« bˆ nˆ ˆ« nˆ« bˆ« & # # ««««

Psalm 140. & # # Slow «« bˆ«ˆ««««««« «ˆ« ====================== «««« ˆ ˆ« ˆ«« ˆ w ˆ«««« ˆ«ˆ bˆ ˆ« ˆ«. bˆ«j ˆ««ˆ ˆ« ˆ«bˆ«ˆ« bˆ nˆ ˆ« nˆ« bˆ« & # # «««« Byznte So b ˆ bˆ b ˆ ˆ s cried out un Bsi Kzn (1915 2001) 72. Œ ˆbˆnˆ ˆ ˆ ˆ «ˆ ««ˆ «ˆ ˆ «ˆbˆ ˆ e. Her # # Œ &. b bˆ ˆ «ˆ Her cried out n «ˆ b b n. b Her b. b j. b j «ˆ voice sup un pi Give me, er c bˆ

More information

Check-List: Books for Pre-school. We Represent: Price (`)

Check-List: Books for Pre-school. We Represent: Price (`) Check-List: 2014-15 APC Books 1002, Faiz Road, (opp. Hanuman Murti), Karol Bagh, New Delhi-110 005 Phones: 91-11-28752745, 28752604, 28755383; Fax: 91-11-28756921 e-mail: info@apcbooks.co.in, order@apcbooks.co.in

More information

* ÌÂÈ Ï ÂappleÈappleÚ ÔÈ Â Â ÔÈÏ Â

* ÌÂÈ Ï ÂappleÈappleÚ ÔÈ Â Â ÔÈÏ Â * ÌÂÈ Ï ÂappleÈappleÚ ÔÈ Â Â ÔÈÏ Â Sheera Hefter THE Ó IN Â ÆÂ ÌÈÁÒÙ quotes a È in which ÈÂÏ Ô Ú Â È È teaches us that thirty days prior to ÁÒÙ one must begin to look into the relevant ÂÎÏ of the upcoming

More information

LORD, Let My Prayer Arise/ Suba Mi Oración. œ œ œ. œ J. J j. Am7add4. j J j. J j. Su - ba mi o - ra - ción

LORD, Let My Prayer Arise/ Suba Mi Oración. œ œ œ. œ J. J j. Am7add4. j J j. J j. Su - ba mi o - ra - ción 2 Refrain based on Psalm 11:2 Verses based on Psalm 138:1 2ab, 3, 6, 7 Spanish verse translations by ai orz LRD, Let My Prayer Arise/ Suba Mi ración Bob Hurd horal arrangent by raig Ksbury Keyboard accompanint

More information

Appreciation Workshop

Appreciation Workshop Appreciation Workshop Latin Made Fun & Easy! http://latinappreciation.wordpress.com/ p// pp p / Round III, Level I Session 1 of 9 Jonathan John Paul Sim johnpaulsim@gmail.com What s AMDG? Ad Maiorem aoe

More information

NATIONAL DAY OF PRAYER 2014 IMPACT REPORT

NATIONAL DAY OF PRAYER 2014 IMPACT REPORT NATIONAL DAY OF PRAYER 2014 IMPACT REPORT 1-800-444-8828 www.nationaldayofprayer.org It has been an incredible year here at the National Day of Prayer Task Force. In this 2014 Impact Report, we want to

More information

Sree Seva. Year : 1 Month : 9. Monthly Spritual e - Magazine. Happy Danurmasam. December Special

Sree Seva. Year : 1 Month : 9. Monthly Spritual e - Magazine. Happy Danurmasam. December Special Sree Seva Monthly Spritual e - Magazine Year : 1 Month : 9 Happy Danurmasam December Special 10 th Paasuram Nothucchu Varkam Q.1) In which Paasurams Lord

More information

ADVENT SEASON FIRST SUNDAY OF ADVENT. ::t-- I.- -. I. D te leva-vi a- nimam me- am : I. I 1. De- us me- us .--.-

ADVENT SEASON FIRST SUNDAY OF ADVENT. ::t-- I.- -. I. D te leva-vi a- nimam me- am : I. I 1. De- us me- us .--.- Introit ADVENT SEASON FIRST SUNDAY OF ADVENT VIII C I ::t-- I.- -. I C Ps 24: 1-4 = "'1'-_ r- D te leva-vi a- nimam me- am : II De- us me- us C...:;:. --" ii\li...- l== I. I 1 in te confi- do,,.. non e-

More information

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016

GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 GENERAL CONGREGATION 36 rome // 2016 Saint Alphons Rodríguez For our Brothers 31 st of October 2016 day_29 GC 36 - Rowing into the deep INVITATORY Secre.-S: Gene.-S: Secre.-S: Gene.-S: G ad G le Sei-gneurte

More information

contemporary songs of faith We Belong to You/Somos Tuyos Assembly, Three-part Choir, Keyboard, and Guitar œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Bb F/Bb C

contemporary songs of faith We Belong to You/Somos Tuyos Assembly, Three-part Choir, Keyboard, and Guitar œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Bb F/Bb C contemporary ngs of faith aculty, Students Alumni of Loyola Marymount University, Los Angeles, alifornia Be You/So Assemly, Threepart hoir, Keyoard, Guitar glish, Vicria Thomn Spanish tr., Pedro Rualcava

More information

blessed by the priests.

blessed by the priests. Another Canon in 80 Text taken from The ivine Prayers & Services by Nassar, 1938. Ver - i - ly, the fruit of the prom - ise did come forth from Jo - a - chim and An - na the right - eous, name - ly Mar

More information

150 Communio They all wondered at the words that proceeded from the mouth of God. 1. The Lord hath reigned, let the earth rejoice, let many islands be glad. 2. His lightnings have shone forth to the world:

More information

Rejoicing together in the life we are given

Rejoicing together in the life we are given Liturgy of the Word with Children Te ite ga o te Kupu hei gā Ta ariki Prepared by the Liturgy Centre, Catholic Diocese of Auckland 4th Sunday of Advent - Year C Rejoicing together in the life we are given

More information

>. œ. œ. > œ j. w > j J. œ >. j J j

>. œ. œ. > œ j. w > j J. œ >. j J j INTRODUCTION Moderato??? Trumpets 1, Tromoes 1,?? Timpai? 00898 Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~ Ped Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~~~ For the 1999 priesthood ordiatio, Archdiocese o Chicago Cocertato o HYMN

More information

Saint Athanasius of Athos

Saint Athanasius of Athos Saint Athanasius of Athos July 5 Intonation: #20 Andante & bb Úª # Vespers oxasticon Plagal Second Mode lo - - - ry to the a - ther and to the & b b #.. Son and to the Ho - ly Spir - - - - it. ovxa...

More information

Advent/Christmas. Christopher Walker

Advent/Christmas. Christopher Walker Commio Atihos for SATB Choir Advet/Christmas SAMLE Excerts from the Eglish traslatio of the Roma Missal 2010 Iteratioal Commissio o Eglish i the Litrgy Cororatio (ICEL) 1100 Coectict Ave NW Site 710 Washigto

More information

Green Love the Lord your God, Love your neighbour Deuteronomy 6:2-1, Psalm 18, Hebrews 7:26, Mark 12:28-31

Green Love the Lord your God, Love your neighbour Deuteronomy 6:2-1, Psalm 18, Hebrews 7:26, Mark 12:28-31 Liturgy of the Wd with Children Te ite ga o te Kupu hei gā Ta a iki Prepared by the Liturgy Centre, Catholic Diocese of Auckland Thirty First Sunday in Ordinary Time, Year B Green Love the Ld your God,

More information

SAMPLE. Composer Notes

SAMPLE. Composer Notes 2 Composer Notes Even though this spiritual has traditionally een sung at Christmas, I never thought original ords had much to do ith Christmas, except phrase The little, itty a orn in Bethlehem The changes

More information

Twenty ninth Sunday in Ordinary Time, Year B

Twenty ninth Sunday in Ordinary Time, Year B Liturgy of the Word with Children Te ite ga o te Kupu hei gā Ta a iki Prepared by the Liturgy Centre, Catholic Diocese of Auckland Twenty ninth Sunday in Ordinary Time, Year B Green To be a servant Hebrews

More information

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ & b œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ Œ œ & b œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ w w œ œ œ œ & b c œw œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ & b œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ Œ œ & b œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ w w œ œ œ œ & b c œw œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ Ode 1 - First Canon c Christ is born, heav glo - ri - fy n him. Christ hath come - ens, re - ceive him. Christ is on earth, be ye el - e - vat - 1 from the ed. Sing un - to the Lord, all thē earth; and

More information

AMERIM Hey Michael I am going to send you a pie of a new idea I just came up with just give me a minute to draw it out

AMERIM Hey Michael I am going to send you a pie of a new idea I just came up with just give me a minute to draw it out .a - AT&T Wi-Fi "::;:- 8:12 PM f t1 AT&T"::;:- 8:44 PM + 1Mcssagc Tue, May 1, 11 1-- Hey Michael I am going to send you a pie of a new idea I just came up with just give me a minute to draw it out I just

More information

Code No. : Reg. No. :... Sub. Code : GNSO 4 A U.G. (CBCS) DEGREE EXAMINATION, APRIL Fourth Semester. Sociology

Code No. : Reg. No. :... Sub. Code : GNSO 4 A U.G. (CBCS) DEGREE EXAMINATION, APRIL Fourth Semester. Sociology Reg. No. :... Sub. Code : GNSO 4 A U.G. (CBCS) DEGREE EXAMINATION, APRIL 2015. Fourth Semester Sociology Non-Major Elective INDIAN SOCIAL SYSTEM (For those who joined in July 2012 and afterwards) Time

More information

The Sacrament of Holy Eucharist

The Sacrament of Holy Eucharist The Sacrament of Holy Eucharist UNIT 5, LESSON 4 Learning Goals The Eucharist is the Sacrament in which we receive the Lord s Body and Blood under the appearances of bread and wine. The Eucharist fulfills

More information

Report of the Committee on Nominations and Leadership Development

Report of the Committee on Nominations and Leadership Development Report of the Committee on Nominations and Leadership Development Page: 1 Church Contact Information: Church Name: AWFC Church Number: Charge Conference Date: Date Positions Begin: Full Location Address

More information

My Utmost D B I E B V L O E T I & O N D A E L V & O T B I I O B N L E A L R E R A E D A I D N I G N G JOURNAL J O A N N A W E A V E R B O O K S.

My Utmost D B I E B V L O E T I & O N D A E L V & O T B I I O B N L E A L R E R A E D A I D N I G N G JOURNAL J O A N N A W E A V E R B O O K S. My Utmost BDI EB VL O E T&I ODNEAVLO&T IBOI B NLAEL RREEAADDI N I NGG JOURNAL JOANNAWEAVERBOOKS.COM Celebrating 100 Years of Oswald Chambers My Utmost Year-Long BLOG Event and BIBLE & DEVOTIONAL READING

More information

CONTEMPORARY SONGS OF FAITH. Give Us Your Peace/ Danos Tu Paz. Music by Sarah Hart and Jesse Manibusan

CONTEMPORARY SONGS OF FAITH. Give Us Your Peace/ Danos Tu Paz. Music by Sarah Hart and Jesse Manibusan 3012621 Give Us Your Peace/Danos Tu Paz Sarah Hart/esse Manian 3012622 (PD) SATB hoir, Keyoard, Guitar, and Assemly NTEMPRARY SNGS AITH Give Us Your Peace/ Danos Tu Paz Mic y Sarah Hart and esse Manian

More information

LITANY OF THE SAINTS SATB Choir, Cantor, Assembly, Guitar, Keyboard (optional Flute and Cello) œ œ. w w. œ œ

LITANY OF THE SAINTS SATB Choir, Cantor, Assembly, Guitar, Keyboard (optional Flute and Cello) œ œ. w w. œ œ The Roman Missal & 4 & 4 F & 4 m P? 4 5 & & &? Freely, chantlike Lord, have mer - cy Lord, have Bm7 mer - cy Floing, in time q = c 98 9 &? 005297 J LITNY OF THE SINTS STB Choir,, ssembly, Guitar, Keyboard

More information

Write out the Apostles' Creed

Write out the Apostles' Creed Why has God chosen to reveal Himself? God is love. Love shares itself. We would never figure him out better without help. Ch. 2 Write out the Apostles' Creed pg 175 in textbook I believe in God, the Father

More information

STAINLESS STEEL H O T E L / M O T E L P R O D U C T ILLUSTRATION DESCRIPTION FINISH MODEL # CASE QTY.

STAINLESS STEEL H O T E L / M O T E L P R O D U C T ILLUSTRATION DESCRIPTION FINISH MODEL # CASE QTY. SAINSS S H, H S I A, G V N N A N I A A I A I N S H FAS NA AK NA SFA N Y 18-8 304 SIN SISAN SAIN SAINSS S ISAIN SIIN FINISH # AS QY. 18" X 3 4" W BA SAIN SAINSS S 01-2618 10 24" X 3 4" W BA SAIN SAINSS

More information

Missa Ubi Caritas Bob Hurd

Missa Ubi Caritas Bob Hurd Missa Ubi Caritas Bob Hurd Excerpts from the English translation of the Roman Missal 2010, International Commission on English the Liturgy, Inc. (ICEL), 1100 Connecticut Ave NW, Suite 710, Washgton, DC

More information

Liturgy of the Word with Children. 3rd Sunday of Advent -Year C. What must we do John? Violet. Leader s Preparation. GOSPEL Luke 3:10-16, 18

Liturgy of the Word with Children. 3rd Sunday of Advent -Year C. What must we do John? Violet. Leader s Preparation. GOSPEL Luke 3:10-16, 18 Liturgy of the Word with Children Te ite ga o te Kupu hei gā Ta ariki Prepared by the Liturgy Centre, Catholic Diocese of Auckland 3rd Sunday of Advent -Year C What must we do John? Violet Zephaniah 3:14-15

More information

The Calling. (Election) you shall be the one to lead and guide the church on -ward!" j œ j. the one mylord and God hascho - sen, ho- ly cap-tain

The Calling. (Election) you shall be the one to lead and guide the church on -ward! j œ j. the one mylord and God hascho - sen, ho- ly cap-tain B 4 9 1 q = 90 J j j J cap tain (Election) 4 r.... "Why ask me for con so A U T H O R : Noé Ovando Rodríguez T R A N S L A T I O N : Jonathan Meza - - la tion If you'll e con -so - la - tion for my The

More information

The Outline of the Book of Revelation

The Outline of the Book of Revelation The Outline of the Book of Revelation From a Jewish Perspective The basis for this commentary and outline is taken from Arnold Fruchtenbaum s book The Footsteps of the Messiah and Ariel Ministries in San

More information

A BIBLICAL GUIDE TO BAPTISM

A BIBLICAL GUIDE TO BAPTISM A BIBLICAL GUIDE TO BAPTISM TH WH H AT THE LE BL WH OE HEBE DO HAT DB ES PT RT AYPA 1 E BI OE ES TO BO SAY THE BI MDO DO TIS AT WHPHA WBW WHA Y PASA B PAB ATT PA PABAPA PAYPA ART OY A BA Y TH B WBW WHPHATIS

More information

Faith and Belief Codes as of 7/21/2017 Code Description Start Date End Date

Faith and Belief Codes as of 7/21/2017 Code Description Start Date End Date Faith and Belief Codes as of 7/21/2017 Code Description Start Date End Date A1 Protestant Episcopal Church 20170331 A2 Independent Baptist Bible Mission 20170331 A3 Baptist Bible Fellowship 20170331 A4

More information

Easter/Pentecost. Christopher Walker

Easter/Pentecost. Christopher Walker Commnion Antihons for SATB Choir Easter/entecost SAMLE Christoher Wker Excerts from the English translation of the Roman Miss 010 Internation Commission on English in the Litrgy Cororation (ICEL) 1100

More information

Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, wœ œ. œ œ

Oo, Oo, Oo, Oo, Oo, wœ œ. œ œ Commissioned by St. nne Catholic Church, Houston, Texas, Jim Ross, Director Music and Liturgical Ministry, Mat McCue, Handll Choir Director and rganist, for 007 ilgrimage to Eastn Euroe Savior, Blesd Savior

More information

forth from thy womb and on earth

forth from thy womb and on earth Ninth Ode Tone 4 Thy birth free of cor - giv - ing, O The - o - to - - rup - tion; for kos, has been shown God put - ting on flesh; walked a - mong men. and on earth did come forth from thy womb he did

More information

24 November 2007 Tech Sequence

24 November 2007 Tech Sequence 24 November 2007 Tech Sequence 1) DIAL UP A. In the name of the Melchizedek Cloister Emerald Order, Holy Order of the Yunasai, Sacred House of One... x1 time B. Complete Christos Invocation / Psonn of

More information

Quem terra, pontus, æthera

Quem terra, pontus, æthera Suius [lto] Tenor [Tenor] Bassus [Bass] [ < { [ < { [ < { Quem Quem terra, pontus, æthera ter ra, pon Quem tus, quem Quem ter ra, pon ter ra, pon ter ra, pon tus, æ tus, tus, æ William Byrd (c.15401623)

More information

am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Liturgy of the Wd with Children Te ite ga o te Kupu hei gā Ta a iki Prepared by the Liturgy Centre, Catholic Diocese of Auckland The Baptism of the Ld, Year A,B,C This is my beloved Son 3:15-16, 21-22

More information

Trigonometry. e r. cosec = y, y. sin. = y, cos. sec = = x, tan =

Trigonometry. e r. cosec = y, y. sin. = y, cos. sec = = x, tan = Tigomt. t o tn ot o o l o tn o o ot W tht th ign of gom o pn up th ign of n ooint of th point 'P' th tminl m. C (i) : If li in t nt n poiv. All gom o poiv. C (ii) : If li in n nt v v Not : If w tk th point

More information

341 0 Come, All Ye Faithful / Adeste Fideles. faith- ful, God,_ an - gels, greet thee, de - les, De - 0, i - 0, na - tus ,~ =-~. ~

341 0 Come, All Ye Faithful / Adeste Fideles. faith- ful, God,_ an - gels, greet thee, de - les, De - 0, i - 0, na - tus ,~ =-~. ~ 341 0 Come, All Ye Faithful / Adeste Fideles 'e1.0 2. 3. 4. 1. Ad 2. 3. 4. t come, all ye God Sing, choirs Yea, Lord, we - r! - ste fi De-urn de Can - tet nunc Er - go qui faith- ful, God,_ an - gels,

More information

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ Septemer 8th First Antiphon Traditional Russian (Znamenny) Chant (A) Through in - ter - ces - sions of The - o - to - kos, O Sav - ior, save us. Adapted y Michael G. Farro from music of Frederick Karam

More information

C.S.HODGE. New Educational Missionary C. S. Hodge, a retired minister of education and music from the First church, ,.f., I,.J...,.,J.

C.S.HODGE. New Educational Missionary C. S. Hodge, a retired minister of education and music from the First church, ,.f., I,.J...,.,J. . C.S.HOGE New Educational Missionary C. S. Hodge, a retired minister of education and music from the First church, Waynesville, North Carolina, will be Alaska's Educational Missionary beginning March

More information

Mandalay-Construction. 2 U Hla Htwe C-502 7/Na Tha La(N) Construction U Aung Sin

Mandalay-Construction. 2 U Hla Htwe C-502 7/Na Tha La(N) Construction U Aung Sin Mandalay-Construction No. U / Daw / 1 Daw Yu Yu Naing C-501 14/Da Na Pha(N)083630 Construction U Shwe Chit 095005391 yuyunaing192@gmail.com 2 U Hla Htwe C-502 7/Na Tha La(N)006438 Construction U Aung Sin

More information

SHABBAT SERVICE NAZOREAN / NAZARENE YISRAELITE SHABBAT SERVICE

SHABBAT SERVICE NAZOREAN / NAZARENE YISRAELITE SHABBAT SERVICE SHABBAT SERVICE NAZOREAN / NAZARENE YISRAELITE SHABBAT SERVICE WE HEAR THE MEDITATION ISAIAH 58:13 14 (or similar) Our Father YHWH tells us, If you hold back from pursuing your own interests on my set-apart

More information

Green The call from Jesus

Green The call from Jesus Liturgy of the Word with Children Te ite ga o te Kupu hei gā Ta ariki Prepared by the Liturgy Centre, Catholic Diocese of Auckland Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year B Green The call from Jesus Jeremiah

More information

Rachel SAMPLE. Requiem for the Innocents Ï Ï J Ï. ú ú ú ú ú ú SAMPLE. 12 Ï Ï Ï ú ú SAMPLE

Rachel SAMPLE. Requiem for the Innocents Ï Ï J Ï. ú ú ú ú ú ú SAMPLE. 12 Ï Ï Ï ú ú SAMPLE Recitative q = Cello cues eremiah 1:15 î Î ä Rachel 5 Music y E LOUIS CANTER The LORD says, "A sound is heard, is heard, in Ra - mah, 8 î Î Ra - chel is cry-ing for her chil-dren; for they are no more,

More information

Ritual Music for the Chrism Mass. The Blessing of the Oils. w w w. The oil for the sick. w w. œ œ. ol - ive branch - es

Ritual Music for the Chrism Mass. The Blessing of the Oils. w w w. The oil for the sick. w w. œ œ. ol - ive branch - es 2 Presetatio the Oil for the Sick Bass/Me Hadells Keyoard Choir Freely Hym VERSE 1 Durig the hym, the oil is carried i processio 1 From the fruit C B /C 1 Lord, e ask you, Em F ø /E The Blessig the Oils

More information

ð ël' æ ä' ha'ì ð ti' yt;î Psalms œ œ ? 4 Œ Œ Œ m.l; - n: - œ œ œ x: f.m; œ œ œ œ æ groß m. - œ œ œ ~yhi( ha,ª and appear before God?

ð ël' æ ä' ha'ì ð ti' yt;î Psalms œ œ ? 4 Œ Œ Œ m.l; - n: - œ œ œ x: f.m; œ œ œ œ æ groß m. - œ œ œ ~yhi( ha,ª and appear before God? Lead Sheet Psalms 4243 Dennis McCork 4 3 [ ] lm n ml; n: 7 A 13 / tsa' Ce ch ms x: fm; kel' lykiî v bli or Conducting maskil for the sons of Korah ko' rch yn qo) xr: ka K a; B7b5 B7b5 m m # N yl' t rog'

More information

AFRICA STUDY BIBLE (BLACK LEATHER)

AFRICA STUDY BIBLE (BLACK LEATHER) AFRICA STUDY BIBLE (BLACK LEATHER) The Africa Study Bible (ASB) is the most ethnically diverse, singlevolume, biblical resource to date. Written by 350 contributors from 50 countries, it includes the Holy

More information

31 st Sunday in Ordinary Time (Year C)

31 st Sunday in Ordinary Time (Year C) 31 st Sunday in Ordinary Time (Year C) Second Vespers D e- us, VIII O blest with radiance bright Hymnus And o er the in adiu-tó-ri- um me- um inténde. God, come to my assistance. R. Dómi-ne, ad adiu-vándum

More information

ORDINANCE NO WHEREAS, section of the Texas Local Government Code permits cities to reduce its extraterritorial jurisdiction (ETJ); and

ORDINANCE NO WHEREAS, section of the Texas Local Government Code permits cities to reduce its extraterritorial jurisdiction (ETJ); and ORDINANCE NO. 57-10 AN ORDINANCE OF THE VILLAGE OF THE HILLS, TRAVIS COUNTY, TEXAS, RELEASING EXTRA TERRITORIAL JURISDICTION TO THE CITY OF LAKEWAY AND ACCEPTING AN AREA TO BE RELEASED BY THE CITY OF LAKEWAY

More information

Have you heard of the Four Spiritual Laws?

Have you heard of the Four Spiritual Laws? Have you heard of the Four Spiritual Laws? Naw; aw; to co ha hta[ ca? da[ ve aw; lawn (4 ) ceu; hta[ ka: jaw peu; la:? God made the sun, moon, stars and the earth. God made the animals, the trees, mountains,

More information

Homage to Padraic Pearse: The Fool

Homage to Padraic Pearse: The Fool Aloys Fleischmann -------------------------- Homage to Padraic Pearse: The Fool (Padraic Pearse) -------------------------- Medium Voice and Piano -------------------------- --------------------------

More information

F/A. gua, tus, mae ro, go. da pré ca er tó. lin gua glo ri ó si Cór po. si tus nae, rum. cor ex re ver ve laus. po in cúm bo ne et. tum.

F/A. gua, tus, mae ro, go. da pré ca er tó. lin gua glo ri ó si Cór po. si tus nae, rum. cor ex re ver ve laus. po in cúm bo ne et. tum. PANGE LINGUA VERSES: ( = 96 108) antor/hoir /A maj7 7 Pan No In Ver Tan *OSTINATO RERAIN: All **Pan glo pa s cte m cra na coe t, s b l da ca er t l gua glo r po 6 nae, r gua,, mae ro, go s my sté. Pan

More information

A Guide for Extended Prayer Together

A Guide for Extended Prayer Together A Guide for Extended Prayer Together D u r i ng the ex t e nded prayer time, you will be fo cu s i ng on adoration, co n fession, tha nksg iv i ng, and su p p l i cation: A- C-T-S. Sc r ip t u re pas sages

More information

The Impact of Values and Attitudes when Building Cultural Confidence. When working in Murihiku

The Impact of Values and Attitudes when Building Cultural Confidence. When working in Murihiku The Impact of Values and Attitudes when Building Cultural Confidence When working in Murihiku Karakia timata Kia piri kia tata mai E te wairua tapu Kia eke tēnei kaupapa huihui Ki tōna teiteitanga Kia

More information

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ 1. PSALM 10 / LORD, SEND OT YOR SPIRIT, Assembly James Scaone REFRAIN* /Assembly b VERSE 1 b - Lord, send out your Spir - it, 1. Bless the Lord. - Bless the Lord, my soul! and re - ne the face of the earth.

More information

LIVING ON MISSIONAL PURPOSE. Peter Meier Center for United States Missions

LIVING ON MISSIONAL PURPOSE. Peter Meier Center for United States Missions LIVING ON MISSIONAL PURPOSE Peter Meier Center for United States Missions Mission begins in the heart of God A Theological Statement of Mission, LCMS GOD S MISSION Isaiah 45:21-24 There is no God apart

More information

hu - cir - stayed taught man cum - be - Your Sav - each went led Mo - al - Law, all cised sm, of thanks as and the for Lord, Child, The This For the

hu - cir - stayed taught man cum - be - Your Sav - each went led Mo - al - Law, all cised sm, of thanks as and the for Lord, Child, The This For the Dive Liturgy Propers, January 1, 2012 SUNDAY BEFORE THEOPHANY Circumcision of Our Lord, God Savior Jesus Christ Our Holy Far Basil Great, Archbishop of Caesarea Hymn & # 1. In 2. For 3. But 4. For His

More information

PAPER-III ARAB CULTURE AND ISLAMIC STUDIES. Ö üß ÖÖÙ ÖµÖÖë êú»ö Ö ìü Ö 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.

PAPER-III ARAB CULTURE AND ISLAMIC STUDIES. Ö üß ÖÖÙ ÖµÖÖë êú»ö Ö ìü Ö 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page. Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) D-4909 Roll No. (In figures as per admission card) Roll No. (In words) Test Booklet No. Time : 2 1 / 2 hours] Number of Pages

More information

PAPER-III PHILOSOPHY

PAPER-III PHILOSOPHY Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) Roll No. (In figures as per admission card) Roll No. (In words) J 0 3 1 0 Test Booklet No. Time : 2 1 / 2 hours] Number of

More information

I NI/AINIMPLIrt l ) FA... H. CONFIRM ED By. IffilffirAMIPAir al Irani 1.1 ilirdt 1 1" C ommittee Committee. CO L 0 A.../aid

I NI/AINIMPLIrt l ) FA... H. CONFIRM ED By. IffilffirAMIPAir al Irani 1.1 ilirdt 1 1 C ommittee Committee. CO L 0 A.../aid I Date Referred : i, Referred To : I I 1 Date Referred : / 4-7, - Referred To: Refer To To aret17.7 -... Refer -il. gaili IIIM AY f ' / Date Referred:, ' ja/p/ /,2_0/2.. Z 1 6 751; ( 4 Ac6-,1=1* # Referred

More information

The Catholic Choirbook III

The Catholic Choirbook III The Catholic Choirook III Cantate Domino Noel ones, AAGO s Frog Music Press The Catholic Choirook III Editors Ellen Doll ones, CAGO Noel ones, AAGO 2011 s Frog Music Press 201County Road 432 Engleood,

More information

pure hand shall - liev - ers, let them cease - less - ly

pure hand shall - liev - ers, let them cease - less - ly Ninth Ode First Canon Tone 4 73 Thē An 253 gels, be hold ing thē ntrance of thē all pure one, were o ver tak en by sur prise, how the Vir gin hath en tered in to the Ho ly of Ho lies. Since thou art a

More information

Dick Staub INTERVIEW: Heidi Neumark: Breathing Space: A Spiritual Journey in the South Bronx.

Dick Staub INTERVIEW: Heidi Neumark: Breathing Space: A Spiritual Journey in the South Bronx. Dick Staub INTERVIEW: Heidi Neumark: Breathing Space: A Spiritual Journey in the South Bronx.! "#$%&'(!)*+,-! (.&+'%.*"(!)*+,-!!""#$%%&&&'"!()*+,-*+./'012%03"(.145%#1,03/"/%,*0)6/"3786*+"(49*(&/6:174+(5/%#3.(%;%=?74=,37.!"(4=:7/"=219(,="1=@AB="1="(30!=*+="!(=C(,=D11)=E*/"4*0"=1F=G411)-5+=3=,1&+"41,,(+=34(3="!3"=

More information

Solemnities and Feasts. Christopher Walker

Solemnities and Feasts. Christopher Walker Commnion Antihons for SATB Choir Solemnities and easts SAMLE Excerts from English translation of Roman Missal 2010 International Commission on English in Litrgy Cororation (ICEL) 1100 Connectict Ave NW

More information

Green What a person says comes from what is in the heart.

Green What a person says comes from what is in the heart. Liturgy of the Word with Children Te ite ga o te Kupu hei gā Ta ariki Prepared by the Liturgy Centre, Catholic Diocese of Auckland Eighth Sunday in Ordinary Time, Year C Green What a person says comes

More information

This document is from the Cornell University Library's Division of Rare and Manuscript Collections located in the Carl A. Kroch Library.

This document is from the Cornell University Library's Division of Rare and Manuscript Collections located in the Carl A. Kroch Library. This document is from the Cornell University Library's Division of Rare and Manuscript Collections located in the Carl A. Kroch Library. If you have questions regarding this document or the information

More information

Unveiling Service. Himei ma tov u-ma-naim, shevet achim gam ya-chad. How good it is when friends and family come together.

Unveiling Service. Himei ma tov u-ma-naim, shevet achim gam ya-chad. How good it is when friends and family come together. Unveiling Service Rabbi Peter S. Levi The unveiling is to bring closure to the morning period. We gather with friends and family to recite the final mourner s kaddish culminating the mourning period. These

More information

April 3, 2018 Special Elections

April 3, 2018 Special Elections ELECTON TRANNG CLASS SCHEDULE NSPECTORS And CLERKS COMNED April 3 2018 Special Elections Los Angeles County REGSTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK Location Table of Contents Page Quick Date Reference CALAASAS

More information

!"#!$%#&' !!!!Y$%"C$&'()5+(")&%%"4'33">%",-'.,";B"+("4'33"3-)("-A"-;&"C$&'()5+("1%=-&+)'-.(D"-;&"=$;&=$"4'33">%"

!#!$%#&' !!!!Y$%C$&'()5+()&%%4'33>%,-'.,;B+(4'333-)(-A-;&C$&'()5+(1%=-&+)'-.(D-;&=$;&=$4'33>% #$%#& The Monthly Newsletter of Palm Springs Presbyterian Church November 2010 #$%&()**+##$%&#&()*+), #$%&()*#+,-./###0123 #$%&%()$(*%+&,-.,/0*,--1.%((2-.3*)4-5-.)$()-,-.67879:*)$%)5%*-;,%))$( -&%./0%))$%51%$()-&*+.14%433>%5-?.,-.%1&%=)-.-&+.-)$%&9@-

More information

T E Reg. Charity No

T E   Reg. Charity No Shoshana Bloom. Used with permission by Langdon. Seder meal image: Flickr/gottshar /langdoncharity2 @langdoncharity T 0845 600 6562 E info@langdonuk.org www.langdonuk.org Reg. Charity No. 1142742 Welcome

More information

Ó È Ú apple À, Ó Â- Ú, «ÚÙ : Ó ««Ú«È

Ó È Ú apple À, Ó Â- Ú, «ÚÙ : Ó ««Ú«È Ó È Ú apple À, Â-B@A@ Ó Â- Ú, «ÚÙ : Ó ««Ú«È Óª : D@ «Óß ºÒ : B@ (̱ ØÒ) «Ò ÍzÙȪ Á πµâapple «Á π: (3 2=6) Íz.A Ëapple Á ÁÀ«È  πßá? Íz.B appleπæâª Ï È Á apple È? Íz.C Ù Â ÔÈ Â ÁØ πßá? Íz.D Ò Ê Úª ÌappleØ:

More information

Christians as Authors of Fan Fiction. And on the seventh day God finished the work that he had done, and he rested on the

Christians as Authors of Fan Fiction. And on the seventh day God finished the work that he had done, and he rested on the Rebecca Justice Schunior The Fourteenth Sunday after Pentecost August 21 st 2016 Luke 13: 10-17 Christians as Authors of Fan Fiction And on the seventh day God finished the work that he had done, and he

More information

SPIRIT. Grade 6 Sample Unit 1, Lessons 1 and 2

SPIRIT. Grade 6 Sample Unit 1, Lessons 1 and 2 SPIRIT of TRUTH Grade 6 Sample Unit 1, Lessons 1 and 2 Included here are two sample lessons from the 6th grade Spirit of Truth teacher s guide, followed by the corresponding pages from the 6th grade student

More information

MISSION INDIA THEOLOGICAL SEMINARY

MISSION INDIA THEOLOGICAL SEMINARY MISSION INDIA THEOLOGICAL SEMINARY LIST OF THE COURSES BEING OFFERRED S.No. Course Code Name of the Course Credit Hours A. Master of Theology in Christian Counseling (Coded between 500 and 599) a. Core

More information

PIANO. Eric Lindsay. for Mezzo-Soprano and Large Mixed Chamber Ensemble. Commissioned by the Georgina Joshi Foundation. text by D.H.

PIANO. Eric Lindsay. for Mezzo-Soprano and Large Mixed Chamber Ensemble. Commissioned by the Georgina Joshi Foundation. text by D.H. Eic Lindsay IANO fo -Soano and Lage Mixed Chame Ensemle Commissioned y the Geogina oshi oundation text y DH Lawence ca 7'0" 2010 Instumentation iccolo/c lute Ooe/English Hon Clainet in assoon Hon in (st

More information

Contacts. Parish Staff. Weekend Masses. Weekday Mass. Parish Mission. Support Volunteers. Living the Liturgy. January 8, 2017.

Contacts. Parish Staff. Weekend Masses. Weekday Mass. Parish Mission. Support Volunteers. Living the Liturgy. January 8, 2017. January 8, 2017 July 8, 2018 Epiphany 14th Sunday of The Lord Ordinary 844 S Gregg Road, PO Box 1920, Nixa, MO 65714 Contacts Parish Staff Support Volunteers P Weekend Masses Weekday Mass Sacrament of

More information