BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

Size: px
Start display at page:

Download "BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS"

Transcription

1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : PEMBANGUNAN LAMAN WEB INTERAKTIF BAGI SUBJEK KIMIA TINGKATAN 4 TOPIK: PREPARATION OF INSOLUBLE SALTS SESI PENGAJIAN: 2008/2009 Saya NOR SHAFIZA BINTI SUPARDI (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sabagai pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) SULIT TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam (AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: LOT 4999, PT HJ ABD RAHMAN, KAYU ARA PASONG 82010, PONTIAN JOHOR Tarikh: (TANDATANGAN PENYELIA) DR. NORAFFANDY BIN YAHAYA Nama Penyelia Tarikh: CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

2 Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Kimia) Tandatangan : Nama Penyelia : Dr. Noraffandy bin Yahaya Tarikh : 20 April 2009

3 i PEMBANGUNAN LAMAN WEB INTERAKTIF BAGI SUBJEK KIMIA TINGKATAN 4 TOPIK: PREPARATION OF INSOLUBLE SALTS NOR SHAFIZA SUPARDI Laporan ini dikemukakan bagi memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Kimia) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2009

4 ii Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali petikan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya Tandatangan : Nama Penulis : Nor Shafiza binti Supardi Tarikh : 20 April 2009

5 iii DEDIKASI Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Tuhan yang Maha Esa atas limpah kurnia dan rahmat-nya Sekalung penghargaan buat Dr Noraffandy Yahaya serta warga kerja Fakulti Pendidikan, UTM atas tunjuk ajar, nasihat serta sokongan yang telah kalian berikan Buat insan-insan yang sentiasa kusayang, Ayah, Ummi, adik-adikku dan rakan-rakan sepejuangan Kalian sumber inspirasi dan kekuatanku menempuhi hari-hari mendatang Terima kasih atas segala-galanya

6 iv PENGHARGAAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Illahi kerana telah mempermudah segala urusan. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W serta para sahabatnya. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih buat penyelia projek saya, Dr. Noraffandy Yahaya. Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan nasihat yang telah diberikan sepanjang proses penghasilan projek ini. Segala bimbingan yang telah diberikan telah menjadikan saya lebih matang dalam mengambil keputusan. Sekalung penghargaan buat ahli keluarga saya ayah, ummi dan adik-adik atas segala sokongan dan doa yang tidak pernah putus. Terima kasih yang tidak terhingga buat rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa di sisi memberi sokongan dan inspirasi. Komitmen anda semua amat dihargai. Ucapan penghargaan ini juga ditujukan khas buat semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses penghasilan projek ini. Sekian, teirma kasih.

7 v ABSTRAK Pembelajaran secara dalam talian bukanlah suatu isu yang baru dalam bidang pendidikan di Malaysia. Perkembangan teknologi komputer dan kemudahan talian internet yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan memberi kemudahan kepada para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Projek ini melibatkan pembangunan sebuah laman web interaktif berdasarkan sukatan pelajaran subjek kimia Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Projek ini dibangunkan bagi membantu pelajar-pelajar Tingkatan 4 dan 5 mempelajari topik Preparation of Insoluble Salts serta memberi kemudahan kepada para guru untuk mendapatkan media yang sesuai digunakan semasa pengajaran subjek kimia. Laman web ini telah dibangunkan berdasarkan teori pembelajaran kognitif dengan menggunakan pendekatan pembelajaran masteri. Laman web ini mengandungi aktiviti yang dapat merangsang pemahaman pelajar terhadap kandungan pelajaran yang berkaitan dengan topik Preparation of Insoluble Salts. Bagi membangunkan laman web ini, pembangun telah menggunakan beberapa perisian multimedia seperti Marcomedia Flash 8, Macromedia Dreamweaver 8, Adobe Photoshop CS2 dan sebagainya. Model reka bentuk ADDIE telah digunakan bagi membangunkan laman web ini. Di harap laman web yang telah dihasilkan ini dapt memberikan manfaat kepada guru-guru dan para pelajar bagi meningkatkan lagi keberkesanan dan kualiti sesi pengajaran dan pembelajaran.

8

9 vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN BORANG PENGESAHAN STATUS THESIS JUDUL i PENGESAHAN PENULIS ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi ISI KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL x SENARAI RAJAH xi BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Penyataan Masalah Objektif Projek Rasional Pemilihan Laman Web Sebagai Media 7 Pengajaran 1.6 Kepentingan Projek Skop dan Batasan Projek Definisi Istilah Penutup 11

10 viii BAB 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Pendidikan Kimia di Malaysia Masalah-masalah dalam Pendidikan Kimia Pengaplikasian Teknologi Komputer dan 17 Multimedia dalam Pendidikan 2.5 Keberkesanan Laman Web Sebagai Medium 18 P&P 2.6 Teori-teori Pembelajaran Model Reka Bentuk Pengajaran Penutup 35 BAB 3 REKA BENTUK LAMAN WEB 3.1 Pengenalan Model Reka Bentuk ADDIE Rasional Pemilihan Model Reka Bentuk ADDIE Fasa-fasa dalam Model Reka Bentuk ADDIE Aplikasi dan Rasional Pemilihan Teori 46 Pembelajaran dan Pendekatan 3.6 Pemilihan Perisian dan Perkakasan untuk 49 Pembangunan Laman Web 3.7 Penutup 49 BAB 4 HASIL PEMBANGUNAN LAMAN WEB 4.1 Pengenalan Paparan Laman Web Ciri-ciri Istimewa dalam Laman Web Penutup 62

11 ix BAB 5 PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Cadangan Penutup 69 RUJUKAN 70-73

12 x SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK HALAMAN 3.1 Aplikasi Elemen Pembelajaran Masteri dalam 48 Laman Web

13 xi SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK HALAMAN 3.1 Carta Alir Paparan Menu Utama Paparan Learning Center Paparan Notes Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity Paparan Activity 60

14 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pada zaman yang serba maju ini, bukan hanya bidang ekonomi yang mengalami anjakan paradigma. Bidang pendidikan juga menerima impak yang besar akibat perubahan zaman yang serba pantas dan maju ini. Jikalau dahulu, bidang pendidikan hanya dianggap sebagai bidang yang statik dan tidak mengalami sebarang perubahan tetapi kini segalanya telah berubah. Kini, bidang pendidikan dilihat telah menjadi tunggak utama bagi menjana pembangunan sesebuah negara. Bidang pendidikan kini dianggap sebagai elemen penting untuk sesebuah negara itu mencapai kemajuan dan pembangunan. Sejak awal tahun 60-an lagi, teknologi komputer telah diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, Malaysia juga tidak ketinggalan dalam menikmati arus perubahan yang berasaskan komputer. Sehubungan dengan itu, Projek Koridor Raya Multimedia telah diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri Malaysia pada 1 Ogos 1996 semasa beliau merasmikan Persidangan Multimedia Asia. Projek ini merupakan sebuah rancangan kerajaan ke arah negara yang mempunyai kecanggihan teknologi maklumat dan komputer. Bidang pendidikan juga telah menerima tempias akan ledakan teknologi komputer selepas pelancaran Projek Koridor Raya Multimedia (MSC). Apabila aspek teknologi dan kurikulum sekolah telah digabung jalin, ia dianggap sebagai satu daya usaha ke arah memupuk minat dan sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan

15 2 tradisi yang selama ini diamalkan seharusnya diubah supaya menjadi lebih menarik dan melibatkan pemikiran kreatif dan kritis menggunakan teknologi. Perkembangan pesat dalam sistem pendidikan memperlihatkan perubahan fokus dari proses pengajaran kepada proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menyediakan pelajar yang bukan sahaja menguasai konsep pengetahuan tetapi mempunyai kemahiran untuk mengaplikasi pengetahuan yang telah dipelajari. Hal ini selaras dengan pembangunan modal insan yang telah disebut dalam Pelan Induk Pembanguan Pendidikan (PIPP). Kini, penggunaan teknologi komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bukan sesuatu perkara yang asing malahan semakin meluas bagi memastikan kualiti pendidikan dapat ditingkatkan. Ia juga dilihat menjadi salah satu keperluan utama dalam usaha menarik minat dan perhatian para pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Tambahan pula, pelajar-pelajar juga telah diasakkan dengan pelbagai kecanggihan teknologi komputer yang kini terdapat dalam pasaran. Tidak hairanlah, para pendidik digesa oleh kerajaan untuk sentiasa bersedia dan berusaha untuk mengaplikasikan teknologi komputer dalam proses P&P untuk menarik perhatian pelajar-pelajar. Langkah tersebut juga diharap dapat meningkatkan lagi penguasaan pelajar terhadap kandungan pelajaran yang disampaikan. Penggunaan teknologi komputer dalam P&P memberi banyak kesan yang positif terhadap para pelajar sama ada terhadap perhatian mahupun penguasaan mereka terhadap isi pelajaran yang disampaikan (Maddux et al., 2001). Teknologi komputer yang digunakan semasa sesuatu sesi pengajaran di dalam kelas dipercayai mampu untuk mewujudkan suasana pembelajaran lebih menarik. Di samping itu, penggunaan teknologi komputer juga memberi peluang kepada pelajar terlibat secara aktif berbanding dalam sesi pengajaran secara konservatif. Bidang pendidikan juga boleh mengalami anjakan yang lebih positif dengan penggunaan teknologi komputer dalam proses P&P. Kini, terdapat pelbagai teknologi komputer yang boleh diaplikasikan dalam proses P&P. Antara teknologi komputer yang sering menjadi pilihan guru-guru pada masa kini termasuklah penggunaan multimedia, CD-ROM dan internet.

16 3 Kini, penggunaan komputer dan talian internet pada masa kini tidak hanya terbatas di pejabat-pejabat kerajaan dan swasta sahaja. Menurut Maddux et al. (2001), oleh kerana perubahan pesat pada masa kini, para pelajar lebih terdedah kepada kemudahan teknologi komputer dan talian internet. Malah teknologi tersebut telah menjadi suatu keperluan dalam kehidupan seharian mereka bukan sahaja untuk tujuan pendidikan malah untuk hiburan. Sejak perlaksanaan Pembestarian Sekolah, penggunaan talian internet telah diaplikasikan dalam bidang pendidikan di negara ini untuk proses P&P. Seiringan dengan perkembangan teknologi yang pesat, komputer dan talian internet kini digunakan dalam sesi pengajaran bukan hanya di institut pengajian tinggi malahan di sekolah-sekolah seluruh negara. Hal ini menjadikan pembelajaran secara talian semakin mendapat perhatian para pelajar dan guru-guru. Perlaksanaan Sekolah Bestari telah mengisi agenda perlaksanaan Projek MSC sekali gus membuka ruang yang lebih besar kepada teknologi komputer dan internet bagi membolehkan fleksibiliti dan kepelbagaian dalam sistem pendidikan pada masa kini. Melalui internet, pelbagai maklumat dan kemudahan yang diperlukan dapat diperolehi. Maklumat yang diperlukan dapat diperolehi dengan hanya melayari internet dengan bantuan enjin-enjin pencari. Enjin-enjin pencari seperti Google membolehkan maklumat yang diperlukan dipaparkan melalui laman-laman web tertentu. Oleh yang demikian, kini laman web dijadikan sebagai salah satu alat bantu mengajar (ABM). Hal ini kerana laman-laman web yang ada dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan teknologi internet. 1.2 Latar Belakang Masalah Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai perubahan sejak negara mencapai kemerdekaan. Sejak kebelakangan ini, berbagai-bagai usaha telah diambil bagi meningkatkan lagi kualiti sistem pendidikan yang sedia ada. Oleh yang demikian, ramai penyelidik telah menyumbangkan idea dan strategi bagi membantu perkembangan proses pembelajaran bagi memastikan pelajar-pelajar mampu memenuhi pasaran dunia professional pada masa akan datang (Jamalludin, 2003).

17 4 Sehubungan dengan itu, program Pembestarian Sekolah telah dilancarkan dan dilaksanakan dengan harapan untuk meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kelancaran dalam sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru. Usaha ini merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan. Program ini juga melibatkan penyelarasan 6 (enam) inisiatif ICT utama Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu; makmal komputer, akses Internet Jalur Lebar SchoolNet, TV Pendidikan, Pusat Akses, P&P Sains dan Matemetik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan 88 buah Sekolah Bestari (PIPP, 2006). Pelajar sering dihantui dengan masalah untuk menguasai konsep dan teori dalam subjek Sains terutamanya bagi subjek Kimia. Hal ini disebabkan oleh subjek Kimia banyak melibatkan konsep-konsep abstrak dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Di samping itu juga, terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa dihadapi oleh guru dan pelajar apabila melibatkan aktiviti eksperimen. Masalah yang biasa dihadapi adalah kekurangan bahan kimia dan peralatan yang diperlukan untuk eksperimen. Oleh yang demikian, pelajar perlu dibantu sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk menguasai isi kandungan subjek Kimia. Pelajar-pelajar akan dibantu supaya mereka dapat menguasai satu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit yang lain. Namun demikian, pelajar hendaklah diberi kebebasan untuk menerokai bidang Sains ini agar pengetahuan yang mereka perolehi dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian mereka. Berdasarkan perkembangan teori-teori pembelajaran, dapat diperhatikan bahawa teori-teori tersebut mula berubah kepada teori yang lebih berpusatkan pelajar dan proses pembelajaran. Jika pada mulanya teori behaviourisme hanya tertumpu kepada perubahan tingkahlaku, teori kognitif dan konstruktivisme pula lebih memfokuskan proses pembelajaran pelajar. Menurut Shahabuddin (2003) dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Teori Perkembangan Kognitif telah diperkenalkan oleh Jean Piaget, merupakan seorang

18 5 ahli falsafah dari Switzeland. Teori yang diperkenalkan melibatkan konsep-konsep utama dalam bidang perkembangan psikologi dan konsep kecerdasan. Teori ini juga telah menggariskan bahawa sesuatu pembelajaran hanya akan berlaku sekiranya proses pembelajaran berlaku dalam minda. Teori ini juga merupakan lanjutan kepada Teori Behaviourisme yang menyatakan bahawa perubahan perlakuan adalah penunjuk atau bukti terhadap sesuatu proses pembelajaran. Berdasarkan sistem pendidikan yang dijalankan di Malaysia pada masa kini, amat mementingkan tahap pencapaian cemerlang daripada setiap pelajar. Tahap pencapaian pelajar-pelajar biasanya diukur melalui peperiksaan yang dijalankan pada peringkat sekolah, daerah mahupun seluruh negara. Melalui proses menganalisa kertas peperiksaan yang sering dijalankan selepas peperiksaan, guru-guru seringkali berhadapan dengan masalah yang sama (Abu Hassan, 2003). Kebanyakan guru-guru mendapati tidak kesemua pelajar dapat menguasai pengetahuan yang seharusnya dikuasai melalui sesi pengajaran. Lebih menyedihkan lagi, sekiranya ada segelintir pelajar yang langsung tidak memahami isi kandungan walaupun selepas penilaian dilakukan. Oleh itu, pembelajaran masteri adalah strategi yang amat sesuai digunakan bagi mengatasi masalah yang seperti yang telah dinyatakan (Guskey, 1997). Ia juga merupakan salah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan supaya pelajar dapat menguasai apa yang diajar. Pembelajaran masteri bukan suatu perkara yang baru dalam proses P&P, konsepnya berasaskan kepada prinsip utama iaitu semua pelajar boleh menguasai perkara yang dipelajari jika masa dan peluang yang diberikan mencukupi serta berkualiti. Dalam projek ini, pendekatan pembelajaran masteri dipilih kerana ia melibatkan fungsi laman web tersebut sebagai pemudahcara bagi para pelajar untuk menguasai isi kandungan topik Salt: Preparation of Insoluble Salt. Oleh sebab pembelajaran masteri dipilih sebagai pendekatan bagi membangunkan projek ini, terdapat pelbagai aktiviti interaktif diaplikasikan yang bertujuan untuk memudahkan pelajar menguasai kandungan pelajaran seperti yang telah ditetapkan. Aktivitiaktiviti yang melibatkan pembelajaran berpusatkan pelajar disediakan dalam laman

19 6 web tersebut bertujuan untuk memberikan kuasa kepada pelajar untuk menentukan strategi mereka untuk menguasai isi pelajaran tersebut. 1.3 Penyataan Masalah Demi merealisasikan pengintergrasian laman web dengan mengaplikasian strategi pembelajaran masteri untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran mengenai Preparation of Insoluble Salt, sebuah laman web interaktif bagi topik tersebut dibangunkan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah pelajar untuk memahami dan menguasai secara jelas ketika mempelajari topik ini. Dengan pembinaan laman web ini kelak, sekurang-kurangnya ia sedikit sebanyak dapat membantu memudahkan proses P&P bagi topik Salt: Preparation of Salt. 1.4 Objektif Projek Objektif projek pembinaan laman web pendidikan bagi subjek Kimia Tingkatan 4 Salt: Preparation of Insoluble Salt adalah untuk: i. merekabentuk laman web interaktif yang selaras dengan Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 bagi subjek Kimia. ii. membangunkan laman web interaktif yang bertujuan untuk digunakan sebagai alat untuk pembelajaran kendiri oleh pelajar sebagai bahan rujukan dan ulangkaji.

20 7 1.5 Rasional Pemilihan Laman Web Sebagai Media Pengajaran Pendekatan pembelajaran masteri merupakan salah satu pendekatan dari teori pembelajaran kognitif yang memberi kesan yang besar dalam pencapaian para pelajar. Oleh itu, pembelajaran masteri wajar dan sesuai untuk diterapkan dalam pembangunan sesebuah laman web. Hal ini disebabkan para pelajar bukan hanya terdiri daripada golongan pelajar yang mempunyai aras kebolehan yang sama. Walaupun setiap pelajar mempunyai perbezaan dari segi tahap kebolehan, tetapi dengan menggunakan pendekatan ini peluang yang sama diberikan kepada setiap pelajar sehingga objektif yang telah ditetapkan tercapai. Melalui pembelajaran masteri, setiap individu pelajar itu akan mendapat peluang untuk menguasai sesuatu topik sebelum berpindah ke topik yang seterusnya. Penilaian yang dilakukan dari semasa ke semasa membolehkan guru memantau prestasi para pelajar tanpa perlu risau akan masalah salah pemahaman, keciciran dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran masteri amat menitikberatkan cara sesuatu pengetahuan disampaikan. Penglibatan secara aktif pelajar dalam aktiviti yang disediakan dalam laman web dapat menjanjikan keberkesanan sesuatu sesi P&P. Keberkesanan penggunaan laman web dalam proses P&P menggunakan pendekatan pembelajaran masteri juga dapat ditingkatkan dengan kemudahan berforum, penilaian secara formatif dan sumatif, tele-sidang serta elemen-elemen interaktif yang lain. Sekiranya semua kemudahan ini digunakan sepenuhnya oleh pelajar sepanjang menggunakan laman web, proses pembelajaran kendiri yang dijalankan akan memberikan impak yang lebih positif. Pengintergrasian komputer dalam proses P&P menggunakan pendekatan ini harus diperluaskan. Selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang menginginkan pelajar-pelajar berupaya menguasai konsep serta dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Di samping itu, penggunaan laman web sebagai alat untuk menyampaikan konsep dan isi kandungan pelajaran lebih meninggalkan kesan kepada proses kognitif pelajar (Shirley, 2007).

21 8 Menurut Race (2005), pembelajaran dalam talian yang juga dikenali sebagai pembelajaran secara online memberi impak positif bukan sahaja terhadap pencapaian pelajar malahan terhadap tahap keyakinan diri pelajar itu sendiri. Melalui penggunaan laman web, pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan bila masa untuk belajar, apa yang ingin dipelajari, berapa banyak input yang boleh dipelajari dalam satu masa tertentu dan bagaimana mereka ingin pengetahuan tersebut diperolehi dan difahami. Oleh yang demikian, tahap penguasaan dan pemahaman pelajar dapat ditingkatkan berdasarkan kebolehan masing-masing. 1.6 Kepentingan Projek Hasil projek yang dibangunkan ini membawa harapan agar ia dapat memberikan faedah kepada pihak-pihak yang tersenarai di bawah: Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) i. Menjadi salah satu laman web interaktif yang bakal digunakan sebagai alat bantuan mengajar yang diiktiraf oleh KPM Pelajar i. Menjadi bahan rujukan utama kepada pelajar bagi topik Salt: Preparation of Insoluble Salts ii. Menarik minat pelajar untuk menguasai subjek Kimia yang dianggap susah iii. Memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai ilmu Kimia tanpa sempadan mengikut aras kebolehan mereka

22 9 iv. Menjadi bahan yang sesuai digunakan oleh pelajar untuk menggalakkan pembelajaran kendiri Guru i. Menjadi salah satu alat bantuan mengajar yang dapat digunakan dalam sesi P&P ii. Menjadi sumber rujukan bagi guru-guru untuk membina laman web yang lebih baik berdasarkan pendekatan pembelajaran masteri Ibubapa i. Menjadi salah satu laman web yang digunakan oleh ibu bapa untuk memantau pencapaian anak mereka dari semasa ke semasa 1.7 Skop dan Batasan Projek Projek yang dibangunkan ini tertumpu kepada pelajar-pelajar Tingkatan 4 yang mengambil subjek Kimia khusus kepada topik Salt. Pembangun laman web juga lebih memfokuskan topik tersebut kepada subtopik yang lebih kecil iaitu Preparation of Insoluble Salt.

23 Definisi Istilah Laman Web Laman web adalah koleksi helaian laman yang berhubungan antara satu sama lain di mana kesemua helaian tersebut disimpan di server web. Ia terdiri daripada kumpulan fail web yang mengandungi maklumat-maklumat tertentu (Noor Azean et al., 2007) Interaktif Menurut Encarta MSN, merupakan salah sebuah kamus maya pada masa kini, interaktif membawa maksud sistem perhubungan yang melibatkan pengguna dan mesin komunikasi. Sistem ini melibatkan dan membenarkan pertukaran maklumat dan arahan antara pengguna dan mesin sebagai contoh; televisyen dan komputer. Interaktif juga didefinisikan sebagai perisian yang membolehkan mesin menerima dan memahami input yang dimasukkan oleh manusia sebagai pengguna. Dalam konteks projek ini, interaktif menunjukkan kebolehan laman web yang dibina memberikan maklum balas secara terus kepada pengguna. Antara elemen-elemen interaktif yang diaplikasikan dalam laman web yang dibangunkan ialah hyperlink, hypertext, navigasi, forum, simulasi dan sebagainya. Elemen-elemen ini amat berperanan penting bagi menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar Kimia Kimia ialah salah satu bidang Sains mengenai kandungan, struktur, ciri-ciri dan tindak balas unsur terutamanya bagi sistem atom dan molekul. Ia merupakan salah satu subjek bagi pelajar Tingkatan 4 bagi aliran Sains Tulen. Subjek Kimia yang dipelajari oleh pelajar melibatkan konsep-konsep abstrak yang memerlukan elemen visual bagi memastikan pelajar mampu untuk membentuk pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian mereka.

24 Penutup Bab ini telah membincangkan secara menyeluruh mengenai latar belakang masalah, penyataan masalah, kesemua objektif dan persoalan bagi pembinaan projek ini, kepentingan projek, skop dan batasan projek serta definisi istilah bagi projek yang dibangunkan ini. Kesemuanya telah dinyatakan secara terperinci untuk mengukuhkan lagi pemahaman dalam bidang yang telah dipilih. Bab seterusnya akan mengukuhkan lagi rasional pemilihan projek yang akan dibangunkan berdasarkan sorotan kajian-kajian terdahulu yang mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan projek ini.

25 12 BAB 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Dalam bab ini, pelbagai perkara akan dibincangkan secara lebih terperinci iaitu mengenai pendidikan Kimia di Malaysia serta masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pelajar semasa mempelajari subjek Kimia. Di samping itu, sorotan kajian ini membincangkan dengan mendalam mengenai penggunaan komputer dan elemen-elemen multimedia pada umumnya dan laman web, khususnya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran serta impak yang dapat diberikan kepada pelajar serta guru. Teori pembelajaran dan model rekabentuk yang dipilih juga dibincangkan dalam bab ini. 2.2 Pendidikan Kimia di Malaysia Perkembangan sektor pendidikan di Malaysia adalah nadi pembangunan negara sejak dahulu lagi. Oleh yang demikian pelbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan kualiti pendidikan yang disediakan seiring dengan keperluan industri dan pasaran dunia. Antara usaha yang telah dilakukan untuk memastikan matlamat tersebut dicapai adalah dengan penggubalan kurikulum sains yang digunakan pada masa kini. Kurikulum sains digubal untuk mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu selaras dengan hasrat untuk mencapai status negara maju. Masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke

26 hadapan, inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001). 13 Menurut Martin et al. (1994), pengajaran sains memberi kesempatan kepada pelajar untuk melihat semua perkara dari pelbagai sudut yang berbeza. Hal ini kerana pengajaran sains kepada pelajar-pelajar mendedahkan mereka mengenai persekitaran yang sentiasa hadir dalam kehidupan seharian dan sekeliling mereka. Selain itu, pengajaran sains menggalakkan pelajar untuk menerokai lebih banyak pengetahuan baru dan meningkatkan semangat ingin tahu dalam diri mereka. Penerokaan ilmu yang dilakukan oleh pelajar sedikit sebanyak dapat membantu mereka membina konsep sains di samping dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan harian mereka. Pusat Perkembangan Kurikulum (2000) mengatakan bahawa pendidikan kimia pula bermatlamat untuk melahirkan para pelajar yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran saintifik dalam bidang kimia dan mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang ada untuk menyelesaikan masalah dan membuat sebarang keputusan dalam kehidupan seharian mereka. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2000) lagi, penyemakan semula kurikulum sains Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah memberi penekanan yang utama terhadap kaedah penyelesaian masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kaedah penyelesaian masalah merupaka satu kaedah yang melibatkan penglibatan pelajar secara aktif untuk mencapai sesuatu keputusan. Ia merupakan salah satu kaedah yang terbaik untuk mengajar kemahiran berfikir kepada pelajar (Sudharshan, 2003). Pembelajaran sains dengan menggunakan buku teks semata-mata boleh menyebabkan pelajar hanya tertumpu kepada kandungan buku tersebut dan ilmu sains yang mereka telah perolehi tidak dapat digunakan secara berkesan dalam kehidupan harian (Martin et. al, 1994). Penggunaan buku teks dalam pengajaran sains hendaklah disertai dengan pelbagai aktiviti yang bukan sahaja dapat menarik minat pelajar malah memberi kesan kepada proses mental pelajar itu sendiri. Antara aktiviti yang biasa dilakukan adalah kerja lapangan, eksperimen dan banyak lagi.

27 14 Sesi P&P subjek kimia sering saja dianggap sesi yang membosankan dan tidak menarik oleh sebilangan besar pelajar-pelajar di sekolah. Hal ini mungkin disebabkan suasana pembelajaran yang kurang konduktif, pelajar tidak telibat secara aktif dalam sesi P&P serta faktor-faktor lain. Menurut Abu Hassan (2003), subjek kimia merupakan subjek yang melibatkan kemahiran daya pemikiran dan kreativiti pelajar pada aras yang tinggi. Oleh yang demikian, perlaksanaan sesi P&P subjek kimia hendaklah mengambil kira keperluan dan tahap penguasaan pelajar kerana pembelajaran kimia memerlukan kefahaman sesuatu konsep secara menyeluruh dan mantap. Di samping itu, kurikulum pendidikan kimia digubal dengan harapan agar pelajar dapat menguasai sesuatu komsep kimia secara menyeluruh selaras dengan pandangan ahli-ahli sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000). 2.3 Masalah-masalah dalam Pendidikan Kimia Subjek kimia merupakan salah satu subjek yang ditawarkan bagi para pelajar tingkatan empat dan lima yang mengikuti kelas aliran sains tulen. Seperti yang telah semua sedia maklum, subjek kimia adalah subjek yang memerlukan kefahaman yang menyeluruh dan mantap mengenai sesuatu konsep (Abu Hassan, 2003). Menurut Levy Nahum et al. (2004), kimia adalah subjek yang berkaitan dengan ciri-ciri dan tindakbalas sesuatu bahan. Isi kandungan pelajaran kimia yang berasaskan teori-teori abstrak amat sesuai disampaikan secara visual. Ramai pelajar mengatakan bahawa subjek kimia adalah subjek yang sukar. Kesukaran yang dimaksudkan oleh pelajar-pelajar mengenai subjek kimia dalam konteks membina pemahaman konsep kimia dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah (Carter & Brickhouse, 1989). Konsep-konsep kimia juga amat abstrak yang menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran untuk menerangkan fenomenafenomena kimia menggunakan konsep-konsep ini. Menurut Loretta (1999), pelajar akan dapat menguasai sesuatu konsep kimia itu dengan mudah sekiranya mereka melalui sesi pembelajaran yang penuh dengan pengalaman baru dan terlibat secara aktif. Penglibatan pelajar secara aktif dalam sesi

28 pengajaran boleh mendorong pelajar untuk membina konsep kimia yang dipelajari selari dengan kerangka alternatif yang sedia ada dalam minda mereka. 15 Pada masa kini, sistem pendidikan di Malaysia amat menitikberatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan walhal pelajar pada dasarnya tidak menguasai pengetahuan tersebut selaras dengan konsep yang betul (Abu Hassan, 2003). Akibatnya sesi P&P hanya akan berlaku sehala di mana guru akan berfungsi sebagai pemberi ilmu manakala pelajar secara pasif menerima ilmu tersebut. Oleh yang demikian suasana P&P semakin membosankan dan dari situlah minat pelajar terhadap kimia semakin luntur. Lebih menyedihkan lagi, perkembangan intelek pelajar menjadi terbatas, tidak kritis dan kreatif dalam langkah untuk menyelesaikan masalah walaupun mempunyai gred yang baik dalam peperiksaan. Pemahaman tentang sains tidak seharusnya disasarkan sebagai tujuan peperiksaan sahaja tetapi ia harus dijadikan sebahagian pendidikan Martin et. al (1994). Oleh yang demikian, guru hendaklah kreatif untuk mengolah komponen sains yang biasanya distrukturkan secara berasingan supaya komponen tersebut dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih mudah dan menyeluruh bagi membantu pembelajaran. Mustafa (2003) juga berpendapat bahawa adalah penting bagi guruguru sains untuk mengambil tahu pengetahuan sedia ada pelajar sebelum sesuatu konsep sains itu didedahkan kepada pelajar. Pendekatan dan strategi yang digunakan oleh guru-guru sains di sekolah juga merupakan salah satu masalah yang sering timbul dalam pendidikan kimia. Menurut Abu Hassan (2003), sesi P&P di sekolah pada masa kini lebih berpusatkan guru. Pendekatan yang digunakan ini menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami sesuatu konsep kimia. Pendekatan seperti ini juga telah menghadkan penekanan untuk memperkembangkan aras kognitif yang lebih tinggi seperti mencari idea, menganalisis, mengaplikasi, mensintesis, membuat penilaian dan menyelesaikan masalah (Bowen & Bunce, 1997). Di samping itu, masalah utama yang sering dihadapi oleh pelajar untuk menguasai konsep dalam subjek kimia adalah salah faham terhadap sesuatu konsep. Fenomena salah konsep dalam subjek kimia bukanlah sesuatu perkara yang baru

29 16 (Cardellini, 2003). Hal ini biasa terjadi sekiranya pemahaman pelajar terhadap konsep kimia itu tidak selaras dengan idea yang diutarakan oleh ahli-ahli sains. Menurut beliau lagi, pelajar-pelajar juga gagal untuk mengenalpasti idea sebenar sesuatu konsep akibat daripada bahan rujukan yang tersedia tidak setaraf dengan aras kemahiran dan kebolehan yang ada pada mereka. Dalam kajian Stepans (1994) pula, beliau telah mengatakan bahawa salah konsep berlaku disebabkan percanggahan idea yang berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kehadiran pengetahuan sedia ada yang tidak selaras dengan idea kimia yang saintifik juga mengakibatkan fenomena salah konsep berlaku. Masalah salah konsep yang sering berlaku di kalangan pelajar-pelajar mengenai kimia kerana kelemahan pelajar untuk mengembangkan idea-idea yang terdapat dalam subjek kimia. Pada kebiasaannya, hal ini disebabkan penyampaian ilmu yang dilakukan oleh guru terlalu abstrak sehinggakan menyukarkan pelajar untuk memahami kandungan ilmu tersebut (Cardellini, 2003). Hal ini disebabkan oleh sebilangan pelajar tidak mencapai tahap kebolehan kognitif yang sesuai untuk memahami konsep yang disampaikan. Oleh yang demikian, pengajaran subjek kimia lebih sesuai dimulai dengan sesuatu yang lebih konkrit bagi memudahkan pelajar untuk menguasai konsep kimia yang akan diajar. Menurut Stepans (1994), para pelajar juga boleh menghadapi salah konsep bagi subjek sains terutamanya kimia akibat penggunaan analogi yang lebih kurang sama antara satu topik dengan topik lain. Penggunaan analogi yang diharap dapat memudahkan lagi pemahaman mereka telah menjadi punca berlakunya salah konsep. Di samping itu, demonstrasi yang ditujukan oleh guru semasa sesi P&P biasanya tidak melibatkan pelajar secara aktif. Pada kebiasaannya, pelajar hanya memerhatikan domenstrasi yang dilakukan oleh guru tanpa memahami apa yang sedang berlaku (Driver, 1994). Menurut Chou (2002) pula, kesukaran pelajar untuk menguasai sesuatu konsep kimia biasanya disebabkan oleh sikap pelajar yang kurang memberikan perhatian semasa sesi P&P dijalankan. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa pelajar biasanya akan mengaitkan pelajaran sains yang dipelajari dengan bendabenda di sekeliling mereka. Namun begitu, pelajar-pelajar juga sering membina

30 17 makna tersendiri mengenai sesuatu konsep sains dengan menggunakan pentafsiran harian tanpa mengetahui sama ada perkaitan tersebut tidak bercanggah dengan konsep sains yang sebenar. 2.4 Pengaplikasian Teknologi Komputer dan Multimedia dalam Pendidikan Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam usaha untuk menguasai konsep-konsep dalam subjek kimia mencetuskan idea-idea yang pelbagai bagi membantu para pelajar. Salah satu daripada langkah yang menjadi pilihan guruguru pada masa kini adalah penggunaan komputer dan multimedia. Menurut Gilbert (2005), para guru seharusnya berusaha untuk menstruktur lebih banyak persekitaran pembelajaran secara maya menggunakan kemudahan teknologi komputer dengan harapan untuk membantu pelajar menjadi lebih aktif semasa sesi pengajaran dijalankan. Selain itu, pembelajaran secara maya akan menjadikan pelajar lebih berminat untuk menerokai pengetahuan yang baru di samping menggalakkan mereka itu terlibat secara langsung dengan ilmu yang bakal mereka pelajari. Pembangunan yang pesat dalam bidang teknologi dan telekomunikasi pada masa kini memberi ruang dan peluang kepada bidang pendidikan untuk menjadi satu bidang yang mengikut peredaran masa. Menurut Saddik (2001) dalam artikelnya, kemajuan yang berlaku dalam bidang media dan komunikasi dapat meningkatkan lagi kualiti dokumen pendidikan bagi memvisualkan konsep-konsep kompleks dalam pendidikan terutamanya sains dan matematik. Di samping itu, media dan teknologi yang ada pada masa kini juga dapat membantu pelajar untuk mempelajari konsep-konsep kimia yang sukar. Ia juga dapat menyediakan suasana persekitaran pembelajaran yang interaktif dalam bentuk stimulasi. Selain itu, teknologi juga membolehkan persembahan bagi setiap kandungan pelajaran dilakukan secara dinamik dan menarik (Saddik; 2001).

31 18 Menurut Rozinah (2005), elemen-elemen multimedia seperti grafik, video, audio dan sebagainya amat penting dalam proses pembelajaran pada masa kini kerana ia telah menukar gaya pembelajaran pelajar yang dahulunya terhad kepada persembahan linear secara tulisan sahaja. Penggunaan multimedia yang lebih dinamik dan menarik dapat memberikan kesan yang positif terhadap tahap penguasaan sesuatu ilmu itu. Menurut Rapp (2005) pula dalam kajian yang telah dilakukan oleh beliau, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pembelajaran pelajar iaitu penglibatan elemen kognitif, interaktiviti dan pembelajaran berasaskan multimedia. Menurut beliau faktor interaktiviti dalam suatu sesi pengajaran dapat memberi impak yang cukup besar terhadap tahap penguasaan seseorang pelajar itu. Sesi pengajaran yang menerapkan elemen-elemen interaktif secara tidak langsung akan menjadi satu sesi pengajaran yang lebih dinamik di mana, persekitaran dan penggunaan deria dapat dipelbagaikan bergantung kepada keperluan pelajar itu sendiri. 2.5 Keberkesanan Laman Web Sebagai Medium P&P Teknologi komputer dan talian internet dapat dimanfaatkan secara berkesan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan lagi keberkesanan sesuatu proses pembelajaran bagi para pelajar. Dengan wujudnya talian internet yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat pada masa kini amnya, para pelajar khususnya, bahan pelajaran dan maklumat yang diperlukan dapat diakses dengan begitu mudah sekali (Mardika, 2000). Penggunaan teknologi komputer dan multimedia dalam pendidikan kini, bukanlah sesuatu perkara yang asing buat masyarakat terutamanya pelajar dan guru. Anjakan ini memberi kesan yang besar dalam sistem pendidikan di negara kita. Pada tahun 1994, pelayan web yang dikenali sebagai Netscape telah dicipta dan sejak dari itu, penggunaan internet dan web menjadi tarikan kepada pengguna komputer (Rozinah, 2005).

32 19 Antara istilah-istilah yang sering digunakan bagi menggambarkan pembelajaran secara talian termasuk e-learning, distributed learning, virtual learning environment, computer assisted learning, distance learning, resource-based learning, interactive learning, web based learning, student-centered learning dan sebagainya (Mardika; 2000, Race; 2005). Menurut Dwyer et. al (1995), pembelajaran dalam talian boleh didefinisikan sebagai satu pendekatan dalam sesi P&P yang menggunakan teknologi talian internet untuk berkomunikasi dan bekerjasama dalam konteks pendidikan. Teknologi tersebut juga menjadi elemen tambahan kepada sistem pengajaran yang tradisional dengan pengaplikasian kompenen berasaskan laman web dan persekitaran pembelajaran dalam talian. Organisasi-organisasi akademik dan professional juga bersetuju bahawa persekitaran pembelajaran berasaskan laman web menyumbang kepada kebaikan dari aspek pedagogi dan psikologi sama ada kepada pelajar mahupun guru. Pembelajaran menggunakan laman web menggalakkan sesi pembelajaran lanjutan dan meningkatkan lagi kemahiran berfikir secara kritikal bagi para pelajar (Dillenburg & Schneider, 1995). Sekiranya teori-teori pembelajaran dan modelmodel pedagogi diaplikasikan dalam pembangunan sesebuah laman web, ia akan menggalakkan aktiviti pelajar secara kolaborasi, kerjasama dan sesi dialog dengan pelajar-pelajar lain. Pembelajaran menggunakan laman web juga mendorong pelajar mendalami ilmu yang dipelajari dan menyusun skema pengetahuan mereka dalam bentuk yang lebih menarik. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh Karen & Gaea (2008), pembelajaran dalam talian berpotensi untuk mengatasi kekurangan dan kekangan yang dihadapi semasa pennyampaian ilmu secara tradisional yang lebih pasif. Di samping itu, penggunaan laman web dalam pembelajaran memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara aktif dan mendorong proses pembelajaran yang lebih bebas, dinamik, menggalakkan penyelesaian masalah dan membuka ruang untuk penerokaan maklumat-maklumat baru.

33 20 Menurut Ramadoss & Balasundaram (2006), teknologi laman web bukan sahaja memberi impak kepada kehidupan seharian manusia malah teknologi ini juga mendatangkan kesan positif terhadap pendidikan. Hal ini kerana ia dapat mengatasi kekangan masa dan tempat yang biasanya dihadapi oleh pelajar dan guru semasa proses P&P secara tradisional. Dengan terdapatnya laman web, guru dan pelajar mampu untuk mengakses sumber dan maklumat pada bila-bila masa, di mana jua. Melalui laman web juga, guru dapat melaksanakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran yang baru. Pembelajaran dalam talian juga memberi satu cabaran kepada guru-guru bagi menghasilkan bahan pengajaran dalam talian yang bukan berkualiti malahan dapat mencetuskan penglibatan pelajar secara aktif semasa melayari laman tersebut. Pelajar-pelajar hendaklah diberi peluang untuk berinteraksi dengan laman web tersebut secara aktif dan ruang berforum juga perlu disediakan bagi menerapkan nilai-nilai sosial secara tidak langsung (Salmon, 2000). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ng et al. (2005), penggunaan laman web course learning website (CLW) yang telah dibangunkan menjadikan pengajaran dan pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan efisien dan komunikasi antara pelajar dan guru dapat ditingkatkan dengan berkesan sekali. Persekitaran pembelajaran berasaskan laman web amat bersesuaian dengan konsep pembelajaran jarak jauh yang cuba diterapkan dalam sistem pendidikan pada masa kini. Penggunaan laman web bagi pengajaran dan pembelajaran diharap dapat mengatasi masalah-masalah pendidikan yang biasanya dihadapi semasa sesi P&P kuliah biasa. Pembelajaran menggunakan laman web semakin menjadi penting pada masa kini kerana ia mengembangkan lagi kaedah pengajaran secara tradisional dan telah menyediakan suasana pembelajaran yang lebih selesa, fleksibel dan mudah untuk diuruskan (Mustafa, 2005). Akibat daripada faktor-faktor tersebut, penggunaan laman web dalam sesi pengajaran bukanlah sesuatu yang baru malah ia menjadi pilihan bagi guru-guru untuk menarik minat pelajar terhadap pengajaran yang ingin disampaikan.

34 Prinsip-prinsip untuk Menghasilkan Laman Web yang Berkesan Menurut Race (2005), terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi untuk memastikan pembelajaran menggunakan laman web sebagai medium pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan dan dapat mencapai semua objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut ialah: Pelajar berpeluang untuk menjadi pemandu semasa proses pembelajaran berlaku Sesi pembelajaran yang mengaplikasikan teknologi laman web sebagai alat untuk menyampaikan pelajaran, memberi peluang kepada pelajar-pelajar menentukan proses pembelajaran mereka sendiri. Mereka bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kadar pembelajaran yang mereka inginkan dan bebas untuk menentukan kandungan pelajaran yang ingin dipelajari dahulu Pelajar diberi kuasa untuk mengawal tahap pembelajaran mereka Penggunaan laman web dalam P&P juga membolehkan pelajar mempelajari sesuatu mengikut kemampuan kebolehan mereka. Oleh yang demikian, laman web tersebut hendaklah memberi kuasa kepada penggunanya untuk menentukan apa yang ingin dipelajari, berapa banyak yang ingin dikuasai dan tempoh masa yang diperlukan untuk melayari kandungan laman web yang diingini. Kebebasan yang diberikan oleh pembangun kepada pelajar sebagai pengguna laman web tersebut menjadikan pelajar berasa selesa untuk melungsuri laman web tersebut Penyediaan bahan pelajaran yang dapat memenuhi keperluan setiap pelajar Sesebuah laman web yang dibangunkan bagi tujuan pendidikan hendaklah mempunyai isi kandungan pelajaran yang memenuhi keperluan yang dikehendaki oleh pelajar. Hal ini kerana bahan yang terdapat dalam laman web tersebut akan

35 22 menentukan sama ada laman web tersebut berjaya memenuhi kriteria-kriteria sebagai laman web yang berkesan. Kandungan pelajaran yang ada itu juga akan dijadikan rujukan oleh pelajar. Sekiranya kandungan tersebut tidak dapat memenuhi keperluan pengetahuan pelajar, bermakna pembangunan laman web tersebut tidak berjaya Merekabentuk sumber bahan pelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran Bahan pelajaran yang disediakan dalam laman web yang dibangunkan hendaklah disusun dan dipersembahkan dengan baik mengikut citarasa pengguna. Di samping itu, teori dan strategi pembelajaran yang dipilih juga mendasari persembahan bahan pelajaran tersebut. Bahan pelajaran itu bukan hanya sekadar kandungan kepada sesebuah laman web tetapi ia juga hendaklah dipersembahkan dan dapat digunakan oleh pelajar sebagai rujukan yang dapat membantu mereka menguasai pengetahuan tersebut. Oleh yang demikian, pembangun sesebuah laman web perlu menyediakan pelbagai bentuk sumber pelajaran dipersembahkan yang dapat digunakan oleh pelajar agar mereka bebas untuk memilih bentuk yang mana bersesuaian dengan citarasa dan gaya pembelajaran mereka Menggunakan teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya bagi tujuan penyampaian ilmu Pada zaman teknologi yang berkembang dengan pesat ini, pelbagai teknologi yang boleh diaplikasikan dalam sesebuah laman web telah diperkenalkan. Antara teknologi tersebut ialah kemudahan chatbox, ruang forum yang konduksif, video, animasi, simulasi, avatar dan sebagainya. Segala kemudahan ini dapat meningkatkan lagi peranan laman web sebagai medium P&P yang memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran pelajar.

36 Falsafah pengajaran dan pembelajaran dititikberatkan bukan teknologi semata-mata 23 Walaupun pembangunan sesebuah laman web dapat mempersembahkan kecanggihan teknologi yang digunakan, falsafah P&P perlu dititikberatkan bagi menghasilkan laman web yang berkesan bagi memenuhi keperluan pelajar. Falsafah P&P hendaklah dipenuhi agar laman web tersebut bukan hanya mempamerkan teknologi yang digunakan sahaja tetapi dasar-dasar penting dalam P&P Peranan pelajar dan guru berubah kerana penglibatan aktif kedua-dua belah pihak dalam proses pembelajaran Laman web yang berkesan juga perlu memenuhi prinsip ini kerana ini adalah antara tujuan pembangunan sesebuah laman web. Pengilbatan aktif daripada keduadua pihak iaitu pelajar dan guru amat dititikberatkan. Para pelajar hendaklah diberi kuasa dan peluang untuk berinteraksi dengan kandungan pelajaran dalam laman web itu dan dapat berhubung dengan guru secara langsung sekiranya terdapat masalah semasa mereka melayari laman web tersebut. Interaksi secara dua hala ini boleh dilaksanakan melalui ruang forum, chatbox dan penghantaran emel Elemen Interaktif Dalam Laman Web Kajian yang telah dilakukan oleh Chou (2003) membuktikan bahawa elemen interaktif amat memainkan peranan yang penting bagi menghasilkan laman web sebagai medium pendidikan yang berkesan dalam proses pembelajaran. Hal ini kerana ia adalah elemen terpenting dalam memastikan persekitaran pembelajaran menggunakan komputer dapat memberikan impak yang lebih berkesan berbanding dengan cara tradisional. Draves (2000), turut mengatakan bahawa selain daripada isi kandungan dalam sesuatu laman web, elemen interaktif juga menjadi penentu sama ada proses pembelajaran akan berlaku atau tidak semasa pelajar melayari laman web tersebut.

37 24 Menurut Sims (1997), elemen interaktif yang diterapkan dalam laman web yang dihasilkan mempunyai peranan yang kritikal bagi proses mendapatkan pengetahuan dan pembangunan kemahiran kognitif pelajar. Selain itu, elemen interaktif dalam laman web bukan hanya tertumpu kepada mengklik butang-butang yang disediakan malah elemen tersebut hendaklah melibatkan proses interaksi antara manusia dan mesin. Interaksi yang dimaksudkan adalah interksi pemprosesan ilmu dari laman web ke minda pelajar. Heeter (1989) telah menyatakan bahawa elemen interaktif tidak dapat diterangkan secara lansung tetapi ia dapat dijelaskan berdasarkan sebagai suatu konsep untuk membezakan teknologi terbaru masa kini. Beliau telah menyenarai enam (6) dimensi interaktif dalam teknologi: Memberi pilihan kepada pengguna dalam konteks bilangan pilihan dan kepelbagaian pilihan Interkatif yang dimaksudkan bagi dimensi ini adalah pengguna diberi pelbagai jenis dan bentuk pilihan dan mereka diberikan kebebasan untuk memilih sesuatu yang telah disediakan dalam laman web tersebut mengikut citarasa mereka. Pemilihan tersebut memberi peluang pengguna berinteraksi secara langsung dengan kandungan yang terdapat dalam laman web tersebut Pengguna berupaya untuk mengakses maklumat yang ada dengan kehadiran media yang disediakan Dimensi interaktif ini juga amat penting dalam membangunkan laman web yang baik lebih-lebih lagi bagi tujuan pendidikan untuk kegunaan para pelajar. Bahan yang terdapat dalam laman web tersebut dapat diperolehi oleh pengguna dengan kehadiran media-media yang disediakan. Sebagai contoh, pengguna diberi arahan secara lisan dan bertaip pada antaramuka laman web tersebut untuk memudahkannya mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Selain itu, pautan-

38 pautan yang disediakan oleh pembangun juga dapat memudahkan pengguna mengakses laman web tersebut Interaktiviti adalah pembolehubah yang berterusan bagi mengukur keberkesanannya sebagai medium aktif kepada pengguna Interktiviti yang diterapkan dalam sesebuah laman web bukan hanya bertujuan untuk menarik minat dan memberi keselesaan kepada pengguna tetapi ia juga berguna untuk mengukur keberkesanan laman web tersebut. Hal ini terbukti kerana elemen interktiviti dalam laman web yang dibangunkan menyediakan ruang kepada pengguna untuk berinteraksi secara langsung dan aktif dengan kandungan sesebuah laman web Maklumat digunakan untuk memberi pandu arah kepada pengguna Dimensi interaktif yang satu ini juga amat penting diambil kira kerana ia berperanan untuk memberi panduan dan membantu pengguna untuk mengakses maklumat yang diperlukan. Di samping itu, pengguna juga tidak sesat dan berasa selesa semasa melayari laman web tersebut. Maklumat lengkap yang disediakan oleh pembangun menyebabkan pengguna akan berasa lebih yakin dan menggalakkan mereka untuk kembali melayari laman web itu Pengguna juga haruslah berpeluang untuk berkongsi maklumat yang telah diperolehi dengan orang lain Sesebuah laman web yang memberi peluang kepada pengguna-penggunanya untuk berinteraksi antara satu sama lain telah mengaplikasikan dimensi interaktif ini dalam laman web yang telah dibangunkan. Elemen interaktif ini memberi ruang dan peluang kepada pengguna laman web untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dan sumber pengetahuan daripada orang lain untuk kegunaan mereka.

39 Kemudahan bagi hubungan interpersonal disediakan kepada pengguna seperti ruangan chatroom, berforum dan sebagainya 26 Penggunaan chatroom dan ruangan forum dalam sesebuah laman web merupakan contoh bagaimana dimensi interaktif ini diaplikasikan. Dimensi interaktif ini telah memberi peluang kepada pengguna sesebuah laman web untuk meinteraksi dengan orang lain dalam usaha berkongsi maklumat dan pendapat. Elemen interaktif ini juga dapat memudahkan pengguna itu berhubungan secara terus terhadap sesuatu isu yang diutarakan. 2.6 Teori-teori Pembelajaran Pembelajaran adalah salah satu topik penting yang terdapat dalam bidang psikologi pendidikan dan merupakan suatu konsep yang sukar untuk ditakrifkan (Olson & Hergenhahn, 2009). Sungguhpun begitu. kebanyakan ahli-ahli psikologi mentakrifkan pembelajaran dengan mengaitkannya dengan beberapa perkataan lain seperti pengetahuan, pemahaman dan masteri. Secara keseluruhanya, pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan tingkahlaku yang boleh diperhatikan dengan mata kasar. Ia juga seringkali dikaitkan dengan seni dan sains. Menurut Kimble (1961), pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang agak kekal hasil daripada pengalaman tetapi sekiranya perubahan tingkah laku tersebut berlaku disebabkan keadaan tubuh badan yang sementara dan tidak kekal seperti sakit, keletihan dan pengambilan dadah, perubahan tersebut tidak diambil kira sebagai pembelajaran. Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan, dapat diperhatikan bahawa proses pembelajaran juga adalah hasil daripada latihan perlaziman.

40 27 Daripada definisi tersebut juga, ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa proses pembelajaran boleh dibahagikan kepada dua kategori teori pembelajaran yang utama iaitu teori behaviourisme dan teori kognitif (Child, 1993). Hal ini kerana kajian yang melibatkan isu pembelajaran akan menimbulkan pelbagai pendapat dan pemikiran dari ahli-ahli psikologi yang berkisar mengenai bagaimana tingkah laku manusia dikaji. Daripada perbezaan tersebut, maka timbullah dua kategori teori pembelajarn tersebut. Walaubagaimanapun, teori konstruktivisme merupakan teori lanjutan bagi teori kognitivisme. Ketiga-tiga teori pembelajaran ini mempunyai kelebihan dan kekuatan masing-masing yang diutarakan oleh tokoh-tokohnya Teori Behaviorisme (Tingkah Laku) Menurut Shahabuddin et. al (2003), teori behaviourisme mengatakan bahawa tingkah laku yang dapat diperhatikan menunjukkan sama ada seseorang pelajar itu belajar atau tidak dan bukanlah apa yang terjadi dalam pemikiran pelajar tersebut. Teori ini hanya menumpukan perubahan tingkah laku yang berlaku ke atas pelajar kesan daripada proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan proses yang berlaku dalam fikiran pelajar tidak diambilkira walaupun pada dasarnya, terdapat proses pembelajaran yang berlaku dalam setiap otak manusia dan tingkah laku hanya sekadar penunjuk berlakunya proses pembelajaran. Teori ini juga menumpukan corak tingkah laku baru yang berulang sehingga ia berlaku secara automatik (Olson & Hergenhahn, 2009). Antara tokoh-tokoh yang terkenal dalam perkembangan teori ini ialah Pavlov, Watson, Thorndike dan Skinner. Individu-individu ini terlibat secara langsung dan aktif dalam perkembangan teori ini dalam aspek psikologi mahupun pendidikan (Child, 1993).

41 Teori Kognitivisme Teori ini juga dikenali sebagai teori pembelajaran berasaskan otak yang merupakan teori yang telah diutarakan oleh ahli-ahli akademik selepas kemunculan teori behaviorisme. Teori ini berasaskan proses yang berlaku dalam minda di sebalik tingkah laku. Bagi teori ini, perubahan tingkah laku digunakan sebagai petunjuk terhadap proses yang berlaku dalam fikiran pelajar. Ahli akademik teori kognitif mengenalpasti bahawa pembelajaran melibatkan hubungan melalui amalan terus-menerus dan ulangan. Tindakan pengukuhan adalah amat penting di mana ia berperanan untuk memberi maklum balas. Teori kognitif memandang pembelajaran sebagai suatu proses untuk mendapatkan struktur kognitif di mana manusia memproses dan menyimpan maklumat (Gelman, 1978). Salah seorang tokoh teori kognitif yang terkenal ialah Jean Piaget. Kajian beliau telah memberi impak yang besar dalam bidang psikologi dan pendidikan kerana beliau adalah tokoh teori perkembangan pengetahuan manusia di mana beliau telah mengenalpasti empat peringkat perkembangan mental kanak-kanak. Menurut Piaget, perkembangan intelek kanak-kanak akan melalui tiga fasa iaitu; asimilasi, akomodasi dan keseimbangan. Mardika (2000) telah menyatakan bahawa ahli-ahli teori kognitif telah bersepakat mengatakan bahawa proses pembelajaran melibatkan penggunaan daya ingatan, motivasi dan pemikiran serta refleksi. Mereka juga memandang proses belajar adalah suatu proses dalam minda dan jumlah pengetahuan yang diperolehi bergantung kepada usaha pelajar, kedalaman proses tersebut dan struktur pengetahuan sedia ada pelajar.

42 Teori Konstruktivisme Teori ini pula merupakan teori lanjutan bagi teori kognitif yang telah mengutarakan bahawa pembelajaran merupakan suatu proses yang aktif. Pelajar itu sendiri akan membina pengetahuan atau konsep baru berdasarkan pengalaman. Pelajar akan membina pengetahuan tersebut menggunakan struktur kognitifnya untuk memberi makna dan organisasi kepada pengalaman pelajar. Hal ini akan membolehkan pelajar untuk belajar lebih daripada maklumat yang telah diberikan. Teori ini berasaskan konsep proses membina perspektif alam kita sendiri melalui pengalaman dan skema (Good & Brophy, 1990). Di samping itu juga, teori ini terfokus kepada penyelesaian masalah yang tidak jelas. Ahli-ahli akademik teori konstruktivisme percaya bahawa pelajar dapat membina reality mereka sendiri berasaskan persepsi pengalaman sedia ada mereka Teori Pembelajaran yang Dipilih Setelah menyenaraikan kesemua teori-teori pembelajaran yang ada, teori kognitif dipilih sebagai teori yang bersesuaian digunakan sebagai teori pembelajaran dalam asas untuk menghasilkan laman web interaktif ini. Teori ini telah dipilih berdasarkan ciri-ciri dan kelebihan yang ada pada teori ini. Strategi yang digunakan untuk membangunkan laman web ini pula adalah strategi pembelajaran masteri yang menekankan penguasaan sesuatu bahagian pelajaran sebelum berpindah ke bahagian yang lain. Strategi ini juga mengambil kira perbezaan tahap kebolehan pelajar. Oleh yang demikian, setiap pelajar diberi peluang untuk menguasai dan memahami isi kandungan pelajaran mengikut aras kebolehan mereka.

43 Model Reka Bentuk Pengajaran Menurut Gustafason & Branch (1997), terdapat beberapa kategori utama bagi reka bentuk pengajaran bersistem iaitu model reka bentuk berorientasikan kelas, sistem, produk dan teknologi. Model-model ini bukan hanya berperanan untuk memberi panduan kepada pembangun-pembangun dalam usaha menghasilkan sesuatu produk malah ia juga mampu memastikan produk yang terhasil bermutu, berkesan dan memberi faedah kepada penggunanya Model ASSURE Model reka bentuk ini telah dibentuk oleh beberapa orang pelopor utama iaitu Robert Heinich dan Michael Molenda dari Universiti Indiana serta James D. Russell dari Universiti Perdue. Model ini merupakan model reka bentuk yang berorientasikan kelas yang mempunyai enam (6) elemen utama berdasarkan akronim ASSURE seperti berikut: i. Menganalisa pelajar (Analyse learners) ii. Menyatakan objektif (State objectives) iii. Memilih kaedah, media dan bahan pengajaran (Selection) iv. Menggunakan media dan bahan pengajran (Utilize) v. Memerlukan penglibatan pelajar (Require Learners Participation) vi. Penilaian dan pengubahsuaian (Evaluate & revise) Setiap fasa-fasa yang dinyatakan di atas memainkan peranan yang penting bagi memastikan produk yang dihasilkan mengikut dan memenuhi kehendak sasaran yang telah dinyatakan (Heinich, 1993).

44 Model Dick & Carey Model ini merupakan model yang berorientasikan sistem yang memerlukan penglibatan pembangunan bahan pengajaran yang banyak. Pendekatan sistem ini bermaksud melibatkan komponen pelajar, guru, bahan pengajaran dan persekitaran pembelajaran. Komponen-komponen ini akan berinterkasi antara satu sama lain untuk mencapai matlamat yang telah dikenal pasti. Oleh yang demikian, proses pembangunan produk tersebut memerlukan sumber rujukan yang banyak untuk digunakan oleh kumpulan pembangun. Proses pembangunan produk ini akan melibatkan fasa analisis, percubaan dan pengujian yang banyak (Dick & Carey, 1996). Model ini telah diilhamkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, ia telah diubahsuai dan digunakan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang lebih spesifik. Hal ini kerana model ini boleh digunakan sebagai asas untuk memperbaiki pengajaran dengan lebih lanjut dan cekap. Dalam model ini, proses pengajaran dapat dibahagikan kepada sembilan (9) langkah asas yang mesti dilakukkan mengikut urutan. Daripada sembilan langkah yang dinyatakan, ia dapt dikategorikan kepada empat (4) peringkat secara sistematik iaitu Analisis, Reka bentuk, Pembangunan dan Penilaian Model Air Terjun (Waterfall) Model ini adalah model reka bentuk yang mengambil kira unsur teknologi. Model reka bentuk air terjun ini adalah berbentuk linear dan mudah untuk difahami. Model ini mempunyai enam (6) fasa utama yang berturutan seperti berikut: i. Fasa Analisis ii. Fasa Reka bentuk

45 32 iii. Fasa Implementasi iv. Fasa Pembangunan v. Fasa Pengujian vi. Fasa Penyelenggaraan Bagi model reka bentuk pengajaran ini, setiap fasa hendaklah diselesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke fasa-fasa seterusnya. Pada akhir setiap fasa, pembangun hendaklah memastikan bahawa proses penghasilan sesuatu produk itu berada dalam trak yang betul dan masih memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan Model ADDIE Model reka bentuk ini telah dicetuskan oleh Florida State University pada tahun Ia telah digunakan oleh Perkhidmatan Tentera untuk membangunkan slot latihan intensif bagi angkatan tentera pada masa itu. Model ini merupakan model yang bercirikan pendekatan generik dan sistematik bagi menghasilkan produk yang efektif dan proses penghasilannya juga sangat efisien. Di samping itu, ia juga merupakan model reka bentuk yang biasanya menjadi pilihan pembangun dan pereka bentuk untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun merancang sesuatu sesi pengajaran. Model ini melibatkan lima (5) fasa utama seperti berikut: Fasa Analisis Dalam fasa ini, pelbagai aspek untuk membangunkan laman web ini perlu dikenal pasti dan dianalisis. Antaranya masalah rekabentuk yang mungkin akan timbul ialah matlamat dan objektif laman web ini dibangunkan. Selain daripada itu, persekitaran pembelajaran yang ingin diwujudkan dalam laman web tersebut juga perlu dikenalpasti di samping mengambil kira pengetahuan dan kemahiran sedia ada

46 33 pelajar. Terdapat banyak persoalan yang kebiasaannya diutarakan dalam fasa ini. Antaranya ialah siapakah pengguna target bagi laman web ini dan ciri-ciri yang ada pada mereka, apakah hasil yang diharapkan selepas penggunaan laman web yang telah dibangunkan, teori dan prinsip pedagogi yang boleh diaplikasikan serta apakah strategi dan pendekatan yang terbaik digunakan bagi menyampaikan isi kandungan laman web tersebut Fasa Reka bentuk Fasa rekabentuk merupakan suatu fasa di mana setiap maklumat yang telah diperolehi daripada fasa analisis digunakan untuk bagi membolehkan langkah seterusnya dilaksanakan. Menurut laman web Instructional Design, fasa ini akan melibatkan perekabentuk laman web untuk membincangkan dengan jelas mengenai objektif pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pengguna laman web ini, instrumen penilaian yang ingin digunakan, isi kandungan, perancangan pengajaran serta mediamedia yang sesuai digunakan untuk membangunkan laman web tersebut Fasa Pembangunan Fasa ini adalah fasa terpenting dalam membangunkan laman web seperti apa yang telah dibincangkan oleh Lyn (2004). Fasa ini akan melibatkan perngembangan idea yang telah diutarakan semasa fasa analisis dan fasa rekabentuk. Semasa fasa ini, rancangan pembelajaran dan bahan-bahan pengajaran akan dihasilkan atau dikumpulkan. Selain itu, aset-aset seperti elemen-elemen multimedia yang diperlukan dalam laman web akan dihasilkan dan dikumpulkan bagi memudahkan fasa yang seterusnya dilaksanakan. Di samping itu, teknologi yang ada juga mesti dibina dan dihubung jalinkan bagi menghasilkan aset-aset tersebut. Selain itu juga, elemen-elemen interaktif yang kreatif, inovatif dan bersesuaian direka untuk menggalakkan lagi sikap inkuiri pengguna laman web ini. Prototaip laman web yang telah dihasilkan akan disemak semula berdasarkan respon yang diberikan.

47 Fasa Implementasi Dalam fasa ini, prosedur latihan bagi fasilitator dan pelajar dibangunkan. Prosedur latihan bagi fasilitator hendaklah melibatkan sukatan pelajaran, hasil pembelajaran, kaedah pengajaran yang digunakan dan prosedur untuk ujian dinyatakan dengan jelas dan terperinci. Di samping itu, pelajar-pelajar digunakan untuk menguji kesahan dan kebolehparcayaan laman web yang telah dihasilkan. Selain itu, keberkesanan laman web ini dalam membantu pelajar untuk belajar juga dapat diuji dengan menggunakan penilaian sumatif. Pada kebiasaanya, penilaian dilakukan semasa dan selepas pengujian laman web ini. Semasa fasa ini juga, penyediaan material-material sampingan seperti kertas edaran, buku latihan, peralatan, CD-ROM dan lain-lain dapat meningkatkan lagi kualiti sesi pembelajaran yang dijalani oleh pelajar nanti Fasa Pengujian dan Penilaian Fasa penilaian adalah fasa terakhir dalam Model ADDIE di mana ia merupakan fasa terpenting untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan yang ada pada setiap fasa sebelum ini. Pertimbangan semula dan penilaian setiap fasa sebelum ini perlu dilakukan supaya semua kelemahan dan kesilapan dapat diperbaiki. Sesi penilaian yang dilakukan sama ada melibatkan penilaian dalaman atau luaran. Penilaian ini dilakukan secara sumatif atau formatif oleh para pelajar yang menggunakan laman web ini.

48 Model Reka Bentuk yang Dipilih Bagi menghasilkan laman web interaktif ini, model ADDIE dipilih sebagai model reka bentuk yang sesuai untuk digunakan. Hal ini kerana model ini mempunyai ciri-ciri istimewa yang ada padanya. Ia menjadi asas kepada beberapa model rekabentuk yang lain dan hampir menyerupai model-model rekabentuk lain seperti Model ASSURE dan Model Dick & Carey. Selain itu, model ini juga mudah untuk diaplikasikan semasa proses pembangunan sesuatu produk pembelajaran yang ingin dihasilkan (Lyn, 2004). Di samping itu, setiap fasa yang ada dalam model ADDIE telah menyediakan panduan yang dinamik dan fleksibel untuk digunakan bagi menghasilkan produk pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan efisien. 2.8 Penutup Secara keseluruhannya, bab ini telah menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena pendidikan kimia di Malaysia serta masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh pelajar semasa membelajari subjek kimia. Selain itu, isu penggunaan teknologi komputer dan multimedia juga dikupas secara mendalam dalam bab ini. Di samping itu, bab ini turut menerangkan secara menyeluruh mengenai penggunaan laman web dalam konteks meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Teori-teori pembelajaran dan model reka bentuk yang ada turut dijelaskan dalam bab ini.

49 36 BAB 3 REKABENTUK LAMAN WEB 3.1 Pengenalan Dalam bab ini akan diterangkan secara terperinci dan menyeluruh mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan bagi menjayakan pembangunan laman web seperti yang telah dirancang. Penerangan dalam bab ini akan melibatkan pemilihan model rekabentuk pengajaran yang bersesuaian dan rasional pemilihan model tersebut. Perincian mengenai setiap fasa dalam model rekabentuk yang dipilih juga dinyatakan dalam bab ini. Selain itu, terdapat juga penerangan mengenai bagaimana teori dan pendekatan pembelajaran yang dipilih diaplikasikan dalam laman web yang akan dibangunkan. 3.2 Model Rekabentuk ADDIE Dalam konteks proses, Rekabentuk Pengajaran (Instructional Design) adalah suatu proses pembangunan sistematik spesifikasi pengajaran menggunakan pembelajaran dan teori pengajaran bagi memastikan kualiti pengajaran yang disampaikan (Berger & Kam, 1996). Selain itu, ia merupakan proses analisis menyeluruh mengenai keperluan dan matlamat pembelajaran serta proses pembangunan sistem penyampaian pengajaran bagi memenuhi keperluan-keperluan tersebut.

50 37 Kini, terdapat banyak model-model rekabentuk pengajaran yang boleh digunakan sama ada untuk merancang sesuatu sesi pengajaran, menstruktur bahanbahan dan aktiviti-aktiviti bagi pelajar untuk sesi pengajaran, menguji dan membuat penilaian terhadap pengajaran dan aktiviti-aktiviti yang telah pelajar-pelajar lakukan. Salah satu model rekabentuk pengajaran yang biasa digunakan ialah model ADDIE. Model ADDIE merupakan model rekabentuk pengajaran yang menggunakan pendekatan berasaskan produk (Steve, 2000). Model ini mula dicetuskan oleh Unit Ketenteraan Amerika Syarikat semasa tercetusnya Perang Dingin selepas berakhirnya Perang Dunia ke-2. Pada ketika itu, unit tersebut sedang mencari langkah terbaik untuk meningkatkan lagi keberkesanan program latihan ketenteraan yang diberikan bagi menghadapi situasi yang lebih rumit dan kompleks. Oleh sebab yang demikian, maka terhasillah Sistem Reka bentuk Pengajaran (Instructional Systems Design) dan diikuti dengan terbentuknya model-model rekabentuk yang digunakan pada masa kini. Kebanyakan model-model rekabentuk pengajaran yang ada kini merupakan variasi dan rentetan daripada Model ADDIE. Model ini mempunyai lima (5) fasa berdasarkan akronim perkataan ADDIE iaitu fasa Analisis (Analyse), fasa Rekabentuk (Design), fasa Pembangunan (Development), fasa Perlaksanaan (Implementation) dan fasa Penilaian (Evaluation). Kelima-lima fasa yang terdapat dalam model rekabentuk ini menyediakan garis panduan yang dinamik dan fleksible yang digunakan untuk membina arahan yang berkesan dan cekap.

51 Rasional Pemilihan Model Rekabentuk ADDIE Seperti yang kita semua sedia maklum, sesuatu model rekabentuk pengajaran hendaklah berorientasikan matlamat, dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara berprosedur sebagai satu sistem dinamik yang berkembang menuju objektif pendidikan. Model ADDIE merupakan model rekabentuk pengajaran yang generik dan ringkas yang mempunyai fasa-fasa yang merangkumi keseluruhan proses pembangunan (Molenda, 2003). Walaupun terdapat pelbagai jenis model rekabentuk yang ada, model ADDIE biasanya akan dipilih kerana ia amat mudah untuk disesuaikan dengan setiap situasi yang kita kehendaki (Huang et al., 2005). Model rekabentuk ini dapat digunakan sebagai model rekabentuk sama ada untuk membangunkan perisian mahupun menstruktur dan merancang sesuatu sesi pengajaran. Hal ini juga disebabkan model ini mempunyai lima fasa yang berturutan yang pada kebiasaannya digunakan oleh perekabentuk dan pembangun pengajaran sebagai proses generik dan klasik. Lima fasa yang terdapat dalam model ini juga menggambarkan panduan yang fleksibel bagi menghasilkan alat bantuan mengajar yang baik. Model ADDIE dipilih sebagai model rekabentuk pengajaran yang digunakan untuk membangunkan laman web ini kerana beberapa ciri-ciri istimewa yang ada padanya. Salah satu daripada ciri-ciri istimewa yang terdapat padanya ialah ciri sistematik yang ada pada model ini (Huang et al., 2003). Model ini mempunyai lima fasa yang mudah difahami dan diaplikasi menjadikan proses penghasilan sesuatu produk lebih sistematik. Susunan setiap fasa adalah logik dan ia memberi kemudahan kepada pembangun untuk membuat rujukan bagi setiap fasa dari semasa ke semasa. Setiap fasa yang berkait antara satu sama lain juga memudahkan semakan semula sebelum produk terakhir dihasilkan dengan sempurna. Selain itu, model rekabentuk ini juga dipilih berdasarkan penyusunan setiap fasa yang ada mengikut rangka kerja langkah demi langkah. Metodologi yang sistematik seperti ini sesuai untuk digunakan bagi membangunkan aplikasi laman web yang teratur dan tidak hanya seperti melepaskan batuk di tangga. Model ADDIE juga dapat memastikan pengguna akan mencapai objektif yang ingin dicapai melalui

52 39 pembelajaran berasaskan laman web. Di samping itu, ia membolehkan penilaian dibuat secara berteruskan bagi memastikan aplikasi yang dibangun dapat memenuhi keperluan bagi proses pembelajaran (Simsek, 2004). Oleh yang demikian, model ADDIE dipilih sebagai model reka bentuk pengajaran yang digunakan untuk membangunkan laman web ini dengan harapan untuk memenuhi keperluan para pelajar, guru-guru serta sistem pendidikan di negara ini. 3.4 Fasa-fasa dalam Model Rekabentuk ADDIE Seperti yang telah dinyatakan pada awal bab ini, model rekabentuk ADDIE mempunyai lima fasa yang disusun secara berturutan dan sistematik. Berikut adalah penerangan lebih lanjut mengenai segala tindakan yang dilakukan oleh pembangun laman web ini dalam setiap fasa yang terdapat dalam model ini sepanjang proses merekabentuk dan membangunkan laman web interaktif ini: Fasa Analisis (Analyse) Melalui kajian yang dilakukan oleh Merrienboer & Martens (2002), kebanyakan pembangun dan perekabentuk yang mengabaikan kepentingan fasa analisis walaupun mereka mengakui kepentingan fasa ini dalam penghasilan sesuatu produk. Mereka sering saja beranggapan bahawa fasa ini hanya akan menelan lebih banyak kos, tenaga dan masa mereka. Oleh yang demikian, mereka juga akan sering menghadapi masalah semasa proses penghasilan produk tersebut akibat ketiadaan maklumat yang sepatutnya diperolehi daripada fasa ini. Hal ini kerana kebanyakan penyelidik percaya bahawa fasa ini merupakan fasa yang paling asas bagi fasa-fasa yang seterusnya dalam model reka bentuk pengajaran.

53 40 Dalam fasa ini, proses analisis perlu dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan hasil projek ini menepati aras piawai yang telah ditetapkan dan mampu untuk memenuhi keperluan (Huang et al., 2005). Semasa fasa analisis ini, terdapat beberapa elemen penting yang perlu diambil kira termasuklah menyenaraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan projek, mengenalpasti punca-punca masalah dan menentukan cara yang terbaik bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti. Antara analisa yang perlu dilakukan dalam fasa ini termasuklah menganalisa kumpulan pelajar sasaran, isi kandungan yang berkaitan dan reka bentuk perisian, objektif pembangunan perisian dari sudut ilmu pedagogi serta objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh kumpulan pelajar tesebut. Bagi tujuan membangunkan laman web ini, analisa terhadap masalahmasalah dan punca-punca masalah yang dihadapi oleh para pelajar untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam subjek kimia telah dikenalpasti. Proses penganalisaan tersebut adalah berdasarkan pembacaan kajian-kajian lepas dan beberapa buah buku yang berkaitan. Pembangunan laman web interaktif ini bertujuan untuk mengatasi masalah pelajar untuk memahami dan menguasai secara jelas ketika mempelajari topik Salt: Preparation of Salt. Di samping itu, laman web ini dibangunkan dengan harapan dapat membantu para guru untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka memandangkan para pelajar akan lebih tertarik dengan kandungan pelajaran apabila teknologi komputer diintegrasi semasa sesi pengajaran dijalankan. Pembangunan laman web interaktif ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran masteri yang menekankan penguasaan sesuatu topik sebelum berpindah ke topik yang seterusnya. Laman web ini mensasarkan kumpulan pelajar tingkatan 4 dan 5 berdasarkan sukatan pelajaran subjek Kimia dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Penganalisaan hendaklah dibuat secara terperinci mengenai produk yang akan dihasilkan pada akhir projek ini bagi memastikan objektif dan matlamat projek yang dihasilkan tercapai dan masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan terhasilnya produk akhir bagi projek ini. Di samping itu, hasil analisis daripada fasa ini akan digunakan untuk menghasilkan rencana terperinci semasa fasa seterusnya iaitu fasa reka bentuk.

54 Fasa Rekabentuk (Design) Fasa ini akan menentukan senarai objektif-objektif pembelajaran yang menjadi panduan dan rujukan bagi membolehkan item-item ujian dibentuk untuk diselitkan dalam laman web pendidikan yang akan dihasilkan. Selain daripada itu, fasa ini juga merupakan fasa di mana pembangun perisian membuat pemilihan strategi pengajaran yang akan digunakan. Perincian akan dibuat terhadap strategi, pendekatan dan kaedah pengajaran agar laman web pendidikan interaktif yang dibangunkan selaras dengan aspek pedagogi dan psikologi pendidikan. Di samping itu, fasa ini juga akan menentukan jadual dan tugasan-tugasan yang melibatkan pembangunan laman web ini ditentukan dengan betul dan teratur agar proses pembangunan pada fasa akan datang akan berjalan dengan lancar Fasa Pembangunan (Development) Fasa ini akan melibatkan pembangunan kesemua aspek pedagogi dan psikologi yang telah ditentukan pada fasa reka untuk diaplikasikan pada laman web yang akan dibangunkan termasuklah strategi dan pendekatan pembelajaran yang dipilih, item-item ujian yang telah dibentuk serta reka bentuk laman web tersebut. Fasa ini juga merupakan fasa yang akan mengambil masa yang agak lama berbanding dengan fasa-fasa yang ada dalam model reka bentuk ADDIE. Dalam fasa ini juga, carta alir dan papan cerita mengenai produk akhir akan dihasilkan bagi memudahkan lagi pembangun untuk mendapatkan gambaran yang sebener mengenai laman web yang akan terhasil. Menurut Baharuddin et al. (2002), carta alir adalah perwakilan grafik yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana sesuatu perisian berfungsi. Pada kebiasaannya, carta alir akan diwakili oleh simbol-simbol tertentu yang universal dan mudah difahami yang akan menjelaskan susunan skrin dan fungsi serta proses dalam perisian yang akan dihasilkan.

55 42 Selain penghasilan carta alir, penghasilan papan cerita juga adalah salah satu cara untuk memberikan gambaran mengenai laman web yang akan dihasilkan. Papan cerita adalah lakaran reka bentuk paparan skrin laman web yang ingin dibangunkan dengan mengambil kira pembangunan laman web pada skrin komputer. Pada kebiasaannya, papan cerita akan disediakan bagi setiap skrin utama yang akan dipaparkan di mana lakaran susun atur dan reka bentuk skrin ditonjolkan. Di samping itu, keterangan mengenai elemen-elemen multimedia seperti grafik, audio dan video pada setiap papan cerita yang dihasilkan juga disenaraikan bagi memberikan gambaran lebih jelas kepada pembangun.

56 43 Mula Paparan skrin utama Learning Center Site map Credit Notes Activity Exercise Rajah 3.1 : Carta Alir Laman Web Berdasarkan carta alir yang telah dilakar, laman web ini terdiri daripada beberapa bahagian capaian utama iaitu Notes, Learning Center, Activities, Exercise dan Credit. Setiap capaian tersebut mempunyai kriteria-kriteria tersendiri yang disediakan oleh pembangun bertujuan untuk membantu pengguna-pengguna mendapatkan input dan kandungan pelajaran yang cuba disalurkan melalui laman ini. Capaian yang disediakan juga berperanan untuk memudahkan lagi pengguna supaya tidak terkeliru mahupun sesat semasa menglungsuri laman web ini. Pada skrin paparan utama juga, terdapat beberapa capaian dalam bentuk butang disediakan termasuk Learning Center, Site Map dan Credit. Pengguna perlu mengakses laman Learning Center terlebih dahulu sebelum capaian Notes, Activities dan Exercise dapat diakses.

57 44 Bagi capaian Notes, nota mengenai topik Salt: Preparation of Salt akan dipaparkan pada skrin. Melalui capaian ini, pengguna juga boleh meneroka capaian aktiviti dan simulasi yang disediakan. Walau bagaimanapun, capaian ini hanya akan dapat diterokai sekiranya pengguna menerokai kesemua nota ringkas yang disediakan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan strategi pembelajaran masteri yang diaplikasikan dalam laman web ini. Capaian di antara Notes dan Activities and Simulation adalah bergelung antara satu sama lain di mana pengguna hendaklah menguasai aras rendah terlebih dahulu sebelum ke aras seterusnya. Capaian Credit pula membolehkan pengguna laman web ini untuk menghubungi pembangun laman web ini sama ada untuk menghantar komen dan cadangan mahupun bertanyakan maklumat lebih lanjut berkenaan laman web ini. Setiap capaian yang ada dalam laman web ini akan berkait antara satu sama lain membentuk satu gelungan yang utama menghubungkan capaian-capaian tesebut dengan paparan utama laman web ini. Capaian Site Map juga disediakan bagi pengguna untuk memudahkan lagi proses pelayaran mereka menerusi laman web ini. Keseluruhan struktur web disediakan dalam capaian ini dengan tujuan pengguna dapat mengakses maklumat yang diperlukan dengan mudah dan selesa. Selepas penghasilan carta alir dan papan cerita, prototaip bagi perisian laman web akan dibangunkan hendaklah yang dihasilkan sebagai hasil terakhir bagi fasa ini. Prototaip yang telah dihasilkan nanti akan digunakan untul fasa seterusnya iaitu fasa perlaksanaan. Prototaip ini hendaklah memenuhi ciri-ciri pedagogi dan psikologi seperti yang telah dicadangkan dalam fasa reka bentuk. Ciri-ciri tersebut hendaklah distruktur, dihasilkan dan dibangunkan dalam fasa ini sehingga terhasilnya satu prototaip produk.

58 Fasa Perlaksanaan (Implementation) Fasa ini merupakan fasa yang terpenting dalam model ADDIE. Hal ini kerana dalam fasa ini, akan terdapat isu-isu yang akan berbangkit termasuklah cara persembahan produk yang dihasilkan. Sekiranya fasa ini dianggap tidak begitu penting, tanggapan tersebut sememangnya akan mengakibatkan kegagalan sesuatu produk itu tidak berjaya. Hal ini kerana adalah penting untuk memastikan laman web yang dihasilkan dapat digunakan dengan sempurna tanpa ada masalah navigasi, kandungan laman web tersebut tidak bercanggah dengan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan dan yang paling penting, laman web yang dihasilkan hendaklah mengikut keperluan dan dapat menarik minat pengguna sasaran agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan dalam diri mereka. Secara keseluruhannya, fasa ini akan menekankan kepada isu-isu pengurusan dan logistik bagi projek yang dijalankan. Semasa fasa ini, prototaip yang telah dibangunkan semasa fasa pembangunan akan diuji dan dinilai sebelum ia dilancarkan kepada umum. Prototaip laman web yang telah dihasilkan akan semak untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan dari setiap aspek seperti sistem navigasi yang terdapat pada laman web tersebut sebelum pilot test akan dijalankan. Semasa pilot test, pembangun dapat memastikan sama ada prototaip yang telah dihasilkan dapat mencapai kesemua objektif pembelajaran yang telah ditetapkan melalui tahap pemahaman dan penguasaan pengguna yang disasarkan iaitu pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5. Pilot test adalah satu bentuk penilaian yang diadakan sebelum fasa penilaian sebenar dijalankan. Sesi penilaian ini akan dilakukan atas pengguna sasaran yang sebenar bagi memastikan hasil ujian ini akan memberi respon yang sama seperti apa yang akan dilakukan semasa fasa penilaian. Semasa ia dijalankan, pembangun hendaklah memberi peluang kepada pengguna sasaran yang terlibat untuk meneroka prototaip tersebut secara keseluruhan. Hal ini dapat membantu pembangun untuk mengenalpasti kelemahan yang ada pada prototaip yang telah dihasilkan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada prototaip dikenalpasti semasa pilot test akan diambil perhatian untuk pembaikan bagi menghasilkan produk terakhir yang lebih baik dan sempurna.

59 Fasa Penilaian (Evaluation) Fasa ini akan menguji keberkesanan dan kesempurnaan laman web yang terhasil sebagai produk terakhir. Di samping, memastikan kesan penggunaannya sebagai alat bantuan proses pembelajaran bagi pelajar untuk meningkatkan lagi tahap pemahaman dan penguasaan mereka berkisarkan topik yang dipilih. Semasa fasa ini, sekumpulan pakar akan menentukan sama ada sejauh mana laman web yang dihasilkan telah mencapai objektif pembelajaran telah ditetapkan. Pakar-pakar tersebut akan menilai laman web yang telah dihasilkan secara keseluruhan dan terperinci. Selain daripada itu, pendapat daripada pengguna laman web itu sendiri juga akan diambilkira melalui temubual ringkas. 3.5 Aplikasi dan Rasional Pemilihan Teori Pembelajaran dan Pendekatan Jika teori pembelajaran tingkahlaku hanya terfokus kepada perubahan tingkahlaku yang boleh diperhatikan, teori pembelajaran kognitif pula merupakan teori pembelajaran yang menghubungkaitkan struktur dan proses mental dengan proses pembelajaran yang berlaku. Hal ini merupakan reaksi daripada teori pembelajaran tingkahlaku yang diutarakan oleh ahli-ahli psikologi teori tersebut. Oleh yang demikian, terdapat beberapa perbezaan yang ketara antara kedua-dua teori tersebut walaupun mempunyai fokus yang sama iaitu proses pembelajaran. Dalam teori kognitif, proses pembelajaran yang berlaku atas diri seseorang bukan hanya melibatkan perubahan tingkahlaku individu tersebut malah sebenarnya melibatkan proses yang berlaku dalam mental seseorang itu. Menurut Shahabuddin et al. (2003), teori kognitif yang juga dikenali sebagai brain based learning memberi tumpuan terhadap faktor-faktor yang terdapat dal diri pelajar. Pelajar yang akan menentukan penyelesaian yang akan diambil melalui hubungan antara unsur-unsur rangsangan dan tindak balas dalam persekitaran pembelajaran di mana dia berada. Mereka juga membina struktur pengetahuan dan mengemukakan hipotesis melalui proses mencari penyelesaian dilakukan.

60 47 Ahli-ahli psikologi Gestalt percaya bahawa pembelajaran bukan hanya berlaku daripada hasil pengalaman sahaja malah ia juga melibatkan penglibatan pelajar itu sendiri secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut dengan menggabungkan penggunaan setiap derianya. Oleh yang demikian psikologi Gestalt dianggap sebagai titik permulaan bagi psikologi kognitif kontemporari dengan dua sebab utama iaitu; pertama, ia mengambil kira tanggapan, kesedaran, penyelesaian masalah dan celik akal dan kedua, ia menolak kenyataan bahawa perubahan tingkah laku dapat menerangkan proses mental yang lebih tinggi (Lefrancois, 2006). Pembelajaran masteri merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam kelas bagi sesi pengajaran tetapi ia bukan hanya menyediakan suatu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti mana yang dianggap oleh kebanyakan guru-guru di sekolah. Pembelajaran masteri lebih daripada sekadar salah satu strategi pembelajaran kerana ia mampu membantu lebih ramai pelajar untuk belajar dengan cemerlang. Di samping itu juga, melalui pembelajaran masteri guru-guru berpeluang untuk memberi impak yang besar kepada proses pembelajaran para pelajarnya (Guskey, 1980). Bagi mempraktikkan sesuatu strategi pembelajaran, biasanya terdapat perkara-perkara yang perlu diambilkira bagi memastikan strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan berjaya. Menurut Guskey (1987), terdapat beberapa elemen yang penting dalam usaha untuk mempraktikkan pembelajaran masteri dengan baik iaitu; maklumbalas, pembetulan dan pengayaan. Bagi elemen maklumbalas, guru berperanan untuk menyediakan segala maklumat yang biasa dan spesifik kepada pelajar sepanjang proses perkembangan pembelajaran. Bagi membangunkan laman web yang mengaplikasikan strategi ini, pengguna diberi sebanyak mungkin sumber maklumat yang dapat diakses dengan mudah. Pengguna juga diberi kemudahan untuk mencari maklumat tambahan melalui enjin pencari yang ada. Pembetulan pula hendaklah dipasangkan dengan maklumbalas yang telah disediakan untuk memastikan proses pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan (Dunn & Dunn, 1978). Hal ini kerana pembetulan memberikan panduan dan arah

61 48 yang jelas kepada pelajar untuk memperbaiki kesalahan dan masalah pembelajaran mereka tetapi apa yang penting cara pembetulan hendaklah berbeza dengan arahan pertama yang telah diberikan. Jika arahan pertama diulang untuk sesi pembetulan, pelajar hanya akan mengulang proses yang sama seperti sebelumnya dan ini menyebabkan pembetulan tidak dapat memberikan keputusan yang lebih baik. Oleh yang demikian, pelajar haruslah ditawarkan dengan alternatif pengajaran semasa aktiviti pembetulan dilakukan. Bagi pengayaan pula, ia menyediakan aktiviti lanjutan kepada pelajar yang telah menguasai kandungan pelajaran yang diberikan daripada permulaan pengajaran lagi. Biasanya pengayaan dipasangkan dengan pembetulan dalam kebanyakan aktiviti dalam kumpulan yang mengaplikasikan pembelajaran masteri. Aktiviti ini memberi peluang yang lebih menarik kepada pelajar untuk meluaskan lagi pembelajaran mereka. Pengayaan boleh diaplikasikan sebagai ganjaran dan cabaran bagi meningkatkan lagi keberkesanan perlaksanaannya. Secara keseluruhan, maklumbalas, pembetulan dan pengayaan merupakan proses kritikal yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran masteri (Guskey, 1997). Jadual 3.1 : Aplikasi Elemen Pembelajaran Masteri dalam Laman Web Elemen dalam Pembelajaran Masteri Objektif pengajaran dinyatakan sebelum isi kandungan pelajaran disampaikan. Isi pelajaran disampaikan secara efektif. Isi pelajaran didemonstrasi secara nyata dan konkrit. Pengetahuan dan kemahiran pelajar diuji untuk kepastian. Aplikasi dalam Laman Web Objektif pelajaran dinyatakan pada awal Learning Center. Nota ringkas dan padat disediakan di bahagian Notes. Simulasi ringkas dipaparkan pada awal bahagian Activity. Pelajar boleh menjalankan eksperimen di bahagian Activity secara aktif. Pelajar menjawab soalan ringkas di akhir bahagian Activity. Bahagian Exercise menyediakan koleksi soalan latihan untuk menguji pemahaman pelajar.

62 Pemilihan Perisian dan Perkakasan untuk Pembangunan Laman Web Spesifikasi perkakasan-perkakasan yang akan digunakan semasa fasa pembangunan juga disenaraikan. Hal ini penting bagi memudahkan proses membangunan projek yang dirancang mengikut perancangan masa yang telah ditetapkan supaya semuanya akan berjalan lancar. Antara perkakasan-perkakasan yang diperlukan semasa pembangunan projek dijalankan ialah pemproses Pentium 133MHz dan ke atas, ingatan utama 256MB dan ke atas, ruang cakera Keras 40MB, kad pendigital video, pengimbas grafik, kad audio, storan pemboleh ubah, pemacu cakera bolehubah, tetikus, papan kekunci, pembesar suara dan laptop. Bagi membangunkan laman web ini, terdapat spesifikasi perisian yang akan digunakan anataranya ialah Macromedia Dreamweaver MX 2004, Adobe Flash 8, Adobe Photoshop CS2 dan beberapa perisian lain. Penggunaan perisian-perisian ini bertujuan untuk memastikan laman web interaktif yang dibangunkan dapat berfungsi dengan baik bagi membantu pelajar dalam proses pembelajaran. 3.6 Penutup Secara keseluruhan, bab ini telah menerangkan secara terperinci reka bentuk laman web yang akan dibangunkan. Penerangan yang jelas dan menyeluruh mengenai pemilihan model reka bentuk ADDIE juga dinyatakan dalam bab ini. Di samping itu, tindakan dan langkah-langkah yang diambil dalam setiap fasa yang terdapat dalam model ADDIE diperincikan secara jelas. Penjelasan mengenai rasional pemilihan model ADDIE sebagai model reka bentuk yang digunakan untuk pembangunan laman web ini juga dinyatakan. Bagi menghubungkaitkan pembangunan aplikasi laman web dengan aspek pedagogi dan psikologi, pemilihan teori kognitif dan strategi pembelajaran masteri turut diperincikan dengan lebih mendalam. Sebelum mengakhiri bab ini, pemilihan spesifikasi perisian dan perkakasan yang digunakan turut dinyatakan.

63 50 BAB 4 HASIL PEMBANGUNAN LAMAN WEB 4.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan secara lebih mendalam mengenai hasil pembangunan laman web seperti yang telah dirancangkan oleh pembangun. Paparan antaramuka yang penting dalam laman web ini disediakan bagi menunjukkan hasil akhir pembangunan laman web ini. Bab ini juga akan menerangkan serba ringkas bagaimana laman web ini berfungsi sebagai alat bantuan bagi pengajaran dan pembelajaran yang mampu membantu pelajar dalam proses pemebelajaran mereka. 4.2 Paparan Laman Web Topik ini menyentuh secara terperinci mengenai paparan-paparan yang terdapat dalam laman web yang dihasilkan. Selain itu, penerangan secara menyeluruh mengenai bagaimana laman web ini berfungsi dan apakah elemenelemen multimedia yang digunakan. Begitu juga, penerangan ringkas mengenai sistem navigasi dan pautan yang disediakan bagi laman web ini.

64 Paparan Menu Utama Rajah 4.1 : Paparan Menu Utama Merujuk Rajah 4.1, pada paparan utama laman web ini telah menyediakan beberapa butang untuk ke pautan seterusnya. Berdasarkan reka bentuk dan reka letak laman web ini, pembangun telah mengambil kira aliran pembacaan pengguna yang pada kebiasaannya terarah dari kiri ke kanan seterusnya ke bahagian bawah. Terdapat empat (4) butang utama pada bar navigasi di bahagian bawah paparan menu utama iaitu Home, Learning Center, Site Map dan Credit. Terdapat juga tiga (3) butang utama di sebelah kanan paparan tetapi kesemuanya tidak dipautkan ke pautan masing-masing pada paparan ini. Pengguna hanya akan dibolehkan mengakses kandungan ketiga-tiga pautan tersebut semasa pengguna membuka paparan Learning Center. Pada paparan ini juga, info tambahan yang ringkas disediakan pada ruangan Did You Know?. Info-info yang dipaparkan adalah berkaitan dengan topik yang terdapat dalam sukatan matapelajaran kimia Tingkatan 4 iaitu Salts. Kemudahan butang carian disediakan pada tiap paparan laman web bagi memberi kemudahan kepada pengguna untuk mencari maklumat lanjutan daripada laman web-laman web yang lain dengan menggunakan enjin pencari Google.

65 Paparan bagi Bahagian Learning Center Rajah 4.2 : Paparan Learning Center Bagi paparan Learning Center pada Rajah 4.2, ia akan memaparkan objektif pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pengguna selepas melayari laman web ini. Paparan ini penting bagi memudahkan pengguna semasa proses pembelajaran berlaku. Pengguna juga dapat mempelajari isi kandungan laman web ini dengan lebih efektif dengan adanya penyataan objektif-objektif ini kerana mereka mengetahui apa yang perlu dipelajari. Pada paparan ini, pengguna telah boleh mengakses bahagian Notes tetapi masih belum diberi kebebasan untuk mengakses bahagian Activity dan Exercise. Pembangun telah menetapkan proses pelayaran pengguna dalam laman web ini sedemikian supaya proses pembelajaran mereka berlaku secara berturutan dan lebih terarah. Pengguna perlu mengakses keseluruhan nota yang telah disediakan sebelum mereka berpindah ke bahagian Activity dan Exercise. Di samping itu juga, bread crum disediakan pada bahagian atas paparan bagi kemudahan pengguna. Kemudahan bread crum disediakan bagi memudahkan pengguna mengetahui kedudukan sebenar mereka sepanjang melayari laman web ini. Di samping itu, kemudahan ini juga mengelakkan pengguna dari pada tersesat semasa melayari laman web ini.

66 Paparan bagi Bahagian Notes Rajah 4.3 : Paparan Notes Bagi paparan bahagian Notes merujuk kepada Rajah 4.3, pengguna dapat mengakses nota ringkas yang telah disediakan dalam laman web ini. Setiap nota yang diberikan adalah ringkas dan padat sama ada dalam bentuk jadual ataupun point form. Pengguna boleh mengakses nota-nota ringkas yang telah disediakan dengan mudah kerana terdapat pautan disediakan untuk ke setiap muka nota. Nota yang dipaparkan ringkas bagi setiap paparan bagi memudahkan pengguna untuk membaca dan memahami isi kandungan pelajaran yang ingin disampaikan. Di samping itu, pengguna tidak perlu menggunakan scroll yang panjang semasa mengakses nota tersebut. kaedah ini digunakan bagi mengelakkan pengguna berasa cepat bosan dengan lambakan maklumat yang terlampau pada suatu masa tertentu. Pengguna boleh kembali semula kepada paparan menu utama dan Learning Center sama ada menggunakan bar navigasi ataupun bread crum yang terdapat pada paparan ini. Selain daripada pengguna boleh mengakses mana-mana bahagian nota yang disediakan, pengguna juga boleh mengakses ke bahagian Activity dan Exercise bagi pengukuhan proses pembelajaran mereka.

67 Paparan bagi Bahagian Activity Rajah 4.4 : Paparan Activity Pengguna hanya akan dibenarkan mengakses bahagian ini sekiranya mereka memasuki bahagian Learning Center terlebih dahulu. Hal ini kerana pada paparan Home, pautan untuk ke bahagian Notes, Activity dan Exercise tidak disediakan. Pengguna boleh kembali kepada Notes dan Exercise dengan menggunakan butang yang telah disediakan di bahagian kanan paparan ini. Pada paparan ini merujuk Rajah 4.4, terdapat aktiviti ringkas berkaitan eksperimen bagi topik Preparation of Insoluble Salts telah disediakan. Aktiviti ringkas tersebut telah yang dibangunkan menggunakan perisian Flash bagi membantu pengguna untuk memahami dan menguasai prosedur yang betul bagi menjalankan eksperimen tersebut. Paparan-paparan di bawah menunjukkan langkahlangkah yang terdapat dalam bahagian Activity yang telah disediakan. Paparan tersebut disusun mengikut aturan berjujukan.

68 55 Rajah 4.5 : Paparan Activity Rajah 4.6 : Paparan Activity Kedua-dua paparan di sebelah menunjukkan bahawa aktiviti ringkas tersebut mempunyai interaksi dua hala antara bahan pembelajaran dan pengguna. Hal ini dapat memberi pendedahan pengguna bagi berinteraksi secara aktif dengan isi pelajaran yang terdapat dalam laman web ini dan dapat mengelakkan pengguna belajar secara pasif dan satu hala menggunakan laman web ini.

69 56 Rajah 4.7 : Paparan Activity Rajah 4.8 : Paparan Activity Kedua-dua rajah di sebelah menunjukkan pengguna diberi pilihan jenis larutan garam yang telah tersedia bagi menjalankan aktiviti eksperimen ini. Terdapat tiga jenis larutan garam yang telah disediakan untuk pilihan pengguna yang akan membawa pengguna ke bahagian seterusnya dalam aktiviti ini.

70 57 Rajah 4.9 : Paparan Activity Bagi paparan pada Rajah 4.9, pengguna telah memilih salah satu larutan garam yang telah disediakan bagi kedua-dua bikar kosong A dan B. Pengguna boleh mengetahui kandungan ion-ion yang terdapat dalam setiap bikar tersebut dengan menekan butang nama larutan-larutan tersebut. Pengguna juga perlu mengisikan nama larutan yang telah dipilih ke dalam ruangan yang disediakan. Hal ini disebabkan pembangun menitikberatkan penglibatan pengguna secara aktif dalam proses pembelajaran menggunakan laman web ini. Rajah 4.10 : Paparan Activity

71 58 Rajah 4.10 pula menunjukkan paparan animasi ringkas yang menerangkan bagaimana campuran kedua-dua larutan tersebut dapat menghasilkan mendakan garam tak larut pada dasar bikar. Proses pemendakan tersebut divisualkan secara animasi bagi memudahkan pemahaman pengguna mengenai proses tindak balas kimia secara double decomposition. Rajah 4.11 : Paparan Activity Rajah 4.12 : Paparan Activity

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

PEMBANGUNAN LAMAN WEB BERDASARKAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH BAGI TAJUK ANIMASI 2D DAN 3D SHAHRUL ANUAR BIN AZIMAN

PEMBANGUNAN LAMAN WEB BERDASARKAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH BAGI TAJUK ANIMASI 2D DAN 3D SHAHRUL ANUAR BIN AZIMAN i PEMBANGUNAN LAMAN WEB BERDASARKAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH BAGI TAJUK ANIMASI 2D DAN 3D SHAHRUL ANUAR BIN AZIMAN Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak Binti Basaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak Binti Basaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Mempelajari Topik Teknologi Multimedia Menerusi Web Dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR Thesis submitted in accordance with the requirements of the Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR Siti Nur Atikah Binti Mohd Asri Dr. Tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU PELATIH SAINS DAN MATEMATIK DI UTM SKUDAI SESI PENGAJIAN: 2009/2010

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO

PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO PERPUSTAKAAN KUi TTHO 3 OOOO 00078510 9 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : PENGGUNAAN LAMAN WEB DI DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK PELANCONGAN

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ATAS TALIAN KHADIJAH BINTI MUDA FEM 2013 17 PENGGUNAAN LAMAN WEB ZAKAT LEMBAGA ZAKAT SELANGOR DAN

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN INKUIRI BERPANDUKAN MODEL WEBQUEST BAGI TOPIK ASAS REKABENTUK LAMAN WEB

PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN INKUIRI BERPANDUKAN MODEL WEBQUEST BAGI TOPIK ASAS REKABENTUK LAMAN WEB PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN MENERUSI WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN INKUIRI BERPANDUKAN MODEL WEBQUEST BAGI TOPIK ASAS REKABENTUK LAMAN WEB NOR ELINA BT TUKIMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19: 16

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: KESEDIAAN BAKAL-BAKAL GURU UNTUK MENGAJAR MELALUI KELAS AMALI SESI PENGAJIAN: 2003/2004 Saya : JUMRAH BT MOHD

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak 27 Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod Asiyah Sheik Mohamed Ismail asiyah_sheik_mohamed_ism@moe.edu.sg Khaziah Yem khaziah_yem@moe.edu.sg Sekolah Rendah Eunos Abstrak Murid-murid

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19 : 16 ( Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: REKACIPTA PERISIAN PANDUAN PEMULIHAN KECEDERAAN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMEN (ACL). SESI PENGAJIAN: 2005/2006

More information

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video 44 Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video Eity Norhyezah Asyurah Eity_norhyezah_asyurah@moe.edu.sg Hayati Murni Mohamed Yacob hayati_murni_mohamed_yacob@moe.edu.sg

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011

SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 MESYUARAT MAJLIS KE-117 SOALAN NO 3 KERJA KURSUS SENI VISUAL 3 (KERTAS 970/3) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2011 1 SU Peperiksaan Seni Visual Puan Shama Cameela binti Mohammad Nama Panel: 1.

More information

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani 46 R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hairani Sani hairani_sani@moe.edu.sg Ibrizi Ishak ibrizi_ishak@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodlands Abstrak Tugasan penulisan yang berdasarkan

More information

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Zaharin Bin Liam zaharin_liam@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan menambah baik amalan pengajaran

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN. Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar

LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN. Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar LAMAN WEB PERBANDINGAN HARGA PAKAIAN Ainul Suhana Binti Abd. Rahim Dr. Umi Asma Binti Mokhtar Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Inflasi telah memberi impak yang

More information

TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT)

TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT) TONG SAMPAH PINTAR BERASASKAN INTERNET PELBAGAI PERKARA (IOT) Nur Hidayah Binti Rizuan Prof. Dr. Salwani Abdullah Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Internet pelbagai

More information

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN

AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI DAERAH PONTIAN FAUZI BIN SULEHAN Universiti Teknologi Malaysia 2013 ii AMALAN KEPIMPINAN LESTARI PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

SISTEM PENJADUALAN SYIF. Nurul Iddayu Bahari Idrus. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK SISTEM PENJADUALAN SYIF Nurul Iddayu Bahari Idrus Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengurusan operasi harian merupakan satu aspek penting dalam sesebuah organisasi

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING

PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING Alan Bong Chung Leong Dr. Tan Ming Tang Jabatan Sains IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS ABBAS NASERI TAHERI FBMK 2013 1 EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013 ii IMPROVEMENT OF LEARNING AND TEACHING THROUGH INSTRUCTIONAL SUPERVISION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (TVE) INSTITUTIONS IN NIGERIA: PRINCIPALS AND TEACHERS PERCEPTION. SADA ADAMU MAIGARI A thesis

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub

SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA. Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub SISTEM E-PELAPORAN PEMANTAUAN LAMAN WEB JABATAN STANDARD MALAYSIA Maggery Roxane Dennis Dr. Mohd Ridzwan Yaakub Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem e-pelaporan

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: REKACIPTA ALAT MASA REAKSI BERMOTOR BERDASARKAN PERMAINAN TRADISIONAL KONDA KONDI SESI PENGAJIAN: 2009/2010 Saya: MUHAMMAD FAUZI BIN

More information

PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN PROF SUBAHAN

PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN PROF SUBAHAN PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN PROF SUBAHAN Pengenalan LITERASI SAINS DAN TEKNOLOGI i. Kepupusan Spesies (Badak Sumatera) ii. Ilmu perubahan Iklim iii. Hakisan tanah iv. Lapisan ozon PENCAPAIAN No child left

More information

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Vol. 10, No. 2 (2015) 286-296, ISSN: 1823-884x PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Ahmad Rizal Mohd Yusof,

More information

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN Syarat pertandingan adalah seperti berikut :- a) Pertandingan ini dibuka kepada murid

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi Kandungan Laman Web

Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi Kandungan Laman Web Prosiding Komputeran UTM Inovasi di dalam Teknologi dan Aplikasi Komputeran Volume: I Year: 2016 ISBN: 978-967-0194-82-0 1 Pengelasan Bahasa Kesat Menggunakan Pemberat Istilah Sebagai Pemilihan Ciri Bagi

More information

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA ARAB NURUL ASYIKHIN BINTI MOHD HANAFIAH FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 1 I LA:L DAN IBDA:L DALAM PEMBENTUKAN KATA BAHASA

More information