במכחול ובמקל לדימויה המשאותי של 'רושלים

Size: px
Start display at page:

Download "במכחול ובמקל לדימויה המשאותי של 'רושלים"

Transcription

1 ל? ג א מרדכ לו במכחול ובמקל צלמם צרם מארצות השפלה מראשת ה השששעשוה כצלנם לתרומתם לדמוה המשאות של רושלם ( ( (! ( ( ( ( ( מבוא מצאות ודמת מאז שנות השמונם של המאה העשרם הדמו המצאות של ארץ שר בצורם שנוצרו במאה התשעעשרה מעורר ענ צבור רב ש לחס ובמלל התעוהות של רושלם זו לא מעט להדה של תערוכת הצרם האורנטלסטם שנערכה בשנת 984 באקדמה המלכותת לאמנוות! שער בלונדו 2 ענ גובר זה הגדל את הבקוש בקרב אספנם לצרות אורנטלסטו צרם אז לא זכו להערכה אמנותת רבה 3 מגמה דומה של התעננות צבורת ואספנת כאחת התפתחה שרה 4 המכנה במקבל בתחום הצלום ההסטור של ארץשר שראשתו באמצע המאה התש המאמר מוקדש לזכרו של פרופסור מגדול הלר ולוס החוקרם של הצור ההולנד המוקדק 2002 רו שר נפטר בשנת מקבץ מצג של צורם של ארץשר מהמאה התשעעשרה על סווגם הסגנונ והלאומ ו בארה צרה לצורם של אמנם וצורה של ארץ שר במאה התשעעשרה רושלם תשנב במונח צור אורנטלסט נטלסטת בדבר כוונ מהמערב במאה התשעעשרה המרם מראות מ המזרח הקרוב זאת מבל להגרר לפלוגתה ה 4 ו בצרותהם העוותם המובנם של תפסתם את המזרח אשר עלולם הו לפגום בהשתקפות המצאות שבמל 4 ג rientalists Delacroix Stevens Thi 0 Matisse European Painters ו North Afhica and the Near East London 984 ] Thornton The Orientalists PaintersIhvelers Palis עדו על כך ספרו של נד ותערוכת התצלומם במאו שר שאצר פרץ בשנת 988 ראו o( Photography the Holy Land 9 ק 8 נע 83 Philadelphia 985 א Perez Focus Bible ahd ת א The the Image The East Early Photography ל the NearEast New York ש Terusalem 988 קתדרה 2 תשר תשס ז עמ 9 ק 00

2 הרדתק 80 דמ ףתושמה תהל ג ת תוננעתהה רוצב םולצבו לארש ץרא התואמ הפוקת הה רהוצה חתפנש תשחמהל 7צמה ץראה ללכב ו םור טרפב פכ התהש הרואכל האמב הרשעעשתה םע ז ךנסח םומ רואתל תואצמה גוסמ ההשמ רבעב םנמא םודמה םולצה רשא חרפ לחה עצמאמ האמק הרשע עשתה בשחנ ווטקבוא הרמאהו המלצמה הנא תרקשמ התה םולצה קוטסהה דמעמל רוקמ תלב דחושמ לוכבכ םרב ש רוכזל כ דח םע צמה םולצה החתפתה נכט ק הרואתה תרחב תוה ומבה הו שוטר םולצב ךכ םוכש ונא םחכופמ רתו לכב עגונה התוקק הרמאה הנומת תחא הפדע ףלא םלמ לבקמב ת לח ךל הפמה ונתכרעהב המוד תב וננמז הצקורפה תבחרמ תואצמ תפקשמכ ונרל םרטפ המסרופש (Peters הנושארל תונשב םעבשה םרשעה הררוע סומלופ דעמה תמגמ תואקקסה רשאב תמ תפרגוטרקה סרטפ עט העגהש העשה ףלחהל הצקורפה ה תרטנצורא תסלקה דרהרג רוטקרמ (Mercator תפקשמה ורבדל םסרטנאה תולאנוקה תומצעמה תמועל ז ו הצקורפה הטלבמ חטש השבה צח רודכ ץראה מורדה ובש( שה םלועה תונדמ תכולק ובשח נופצה צחה םלועה זכורמ ובש( 7ושארה 5 תונקפסה לפומכ הב רתו פלכ תופמ ומדקש דעל ופמה עדמה ונהד תופמ תוכראותמה דע ה הרשע הנומטת ש ףסוהל ךכ כ שומשה ץופנה טבמב ףועמ רופצה תופוקתב הלא ךרוצל ת םלו םבחרמ השקה חבהל ב םושר רוצו בל הפמ הנחבהה תואצמ רואת ב נומדל וא חל ב הפמ תקודמ תלבל תקודמ תעבונ הספתמ תטסווטזופ החתפתהש םע ופמה עדמה האקב הרשע עשתה השקו ל התוא תואמב תומדוקה הבש םרט העבקנ הנחבה שוק טלוב דחומב ודב םרואתב םתחה םור רע הנוגט שדוקה תכרע קר תנחבמ הגולואתה תרצונה תספת( םור תצראה לומ תממשה תנבת התח התה תעבוקמ דע הכפהש םתעל תנבתל תלמס הבחש תברמ םרצה לבגהל ת םר ו םנומד תנוכתמל תלבוקמה םצע תדמעה תלאש תותואצמה הרואת ותחה םור אה תצרפ ךרד תתספת הלאש הלחה תוהל תטנוולר תפוקתב סנסנרה קשאכ םרצ ולחה םושרל םחהמ םא כ דע ועבק עבטה תונבתב ףונ קרש םרקמב םרדנ ופק ףונ םקה תואצמב 6 ףא המגמ נמוד כ לק רתו הה רצל סנסנרה םושרל םחהמ ףונ םתדלומ רשאמ הפונ םור כש הה םה םדוק לוכ חונזל תנבתה תעבאקקה הבתכהש םהל תרוסמה דצכ רצל םור שו רוכזל כ תוונמדזהה ורקנש מכרדב םרצה האמב הרשעשמחה הרשעששהו רצל םור וה קרו םרשקהב רצונ ט תרבה הנשה השדחהו םלוא רחאמ םרצהש ונק םהל תוונמומה 5 with Maps ichicago ש Monmonier How א 586 קק 993 Power o( Maps London ה5 Wood ם 99 6 המדקהב ש א דו (Wied גולטקל הכורעתה רוצ ףונ הגצוהש םמלפ תלווחב לגה סאב ש נוח Die 32 קק ף ת נ Landschaft צ פוד התפוקתל תנומת חבזמה תב שו םפגכ וכטפרט ( דרגוק ץטו (Wia 444 חבזמה סורטפ ףנכב תלאמשה הנוכמה גדה פומה עפומ ופונ םגא הוועז פכ תנש ותל םג םוה רומש רוצה ואזומב תונמ הרוטסהו הוונזב

3 א א ט ת ע( החדשות של רשום מהחם ושמוש בפרספקטבה שאפנו את הצור בתקופ במכחולו מקל בלנם 8 זודרה רנסנס עולה בכל זאת השה מה נת ללמוד מהורם החזותם של רושלם על מרכבל 4 המצאותם בתקופתם עלנו להות צנועם בצפותנו ועם זאת לבחו בקפדה צרות של אמקם ולנכר כ ראו במו ענהם את מראות ארץ שר ובמוחד את רושלם האם עובדה זו סעה בדה האמ להתגבר על התבנת המקובלת בבואו לרשום את מראה ענו? האם התקשה להשתחרר מכבל המסורת ו? האם כוחות השוק של מזמנ התמונות הכתבו לו את המתכונת החזותת של ור רכב פרסם 999 בשנת רוב את ספרו על אודות הור רושלם 7 מרבת המפות והאורם שסקר הם מהמאה הששעשרה וך מפות של המודפס ותחרטם 8 החל מהמאה הששעשרה לא רושלם? המצאות ומת הדמונ במפות התחס בשל העמדותו למדום רוב חודם( המרם את רושלם באות מאות גם הושע בארה בספרו על התחס בדונו בורם החזותם של ארץ שר הקודמם למאה התשע לצורם אונקטם צ מורפס 9 בבואנו לחשוף את הממד המצאות של הורם החזותם של רושלם לתחום המפות התחרטם או האורם לכתת רצו זה לצורך לא רגלם למאונם מרכבם מצאותם השתקפו גם בצורם מאות רבות לפנ המאה רק עש לנ התשע בשבוע האחרו של חו לא התחסו לממך כ הממד המצאות מצו כבר במסורת הצור הארופ מהמאה החמשעשרה וך רושלם כרקע ערונ להתרחשוות הדרמטות בח שו ובמוחד ור הפסו( מרבת חוקר הצור הארופ של אותה תקופה רושלם בור ארץ שר לחומר רק להגבל עצמנו למקרות א גם שרה תר על לאה לר את עד צלבתו המצאות של הפסו אם משום שחסרו דע טופוגרפ על רושלם ואם בשל גקתם להתחס לור הערונ במתכונת קבועה וסטראוטפת כפ שהה מקובל אז 0 חשבותם של הסממנם גנו של כלל המצאותם התה משנת בענהם ומת פענוח הקוד האקונוגרפ וחוס ק ההתרחשות בצור המזבח תכלת מאמר זה להדגם את הממד המצאות של רושלם בצרותהם של שלושה צרם מארצות השפלה מראשת המאה הששעשרה אשר פקדו את מאחר שחזו במו ענהם בער הקודש השה הא אם התרשמותם הכלת אמצעת מצאות של רושלם בצור המזבח שצאו מתחת הלץ דם ט 2 Rubin Image and lerusalem ל Maps and Views Terusalem ת להוצא 8 עמ המפות המאורות בכתב 08 אור 63 עמ 8584 אור דם של מאר אטלק אנונמ ושל וא לרה מהמאה כצלנם תקפה בור השש W7?? ראו רוב שם( בארה ל הערה ( עמ 9 ו Krinsky התחסוות וצאות דופ לטופוגרפה של רושלם בצור המאה החמשעשרה והששעשרה oi Temple of א 0 erusalem urnal the Warburg and Courtauld 33 0 Institutes Bulletin ח 58 Stephen and the Topography 0 Terusalem Art Carpaccio? DR Marshall עק 970( siicles Wime נ( Robin TinJsa]em dans 8 peinture francoflammande 620 ק 6 קע 984( עטז ם Abstractions fantaisies Limage Constantinople תור firusalem 4 ט( Poirion ט ] mythe de חוש ש au Moyeni Paris עע Hausherr Sptgotische Ansichten der Stadt (oder 4770 קק ( 2930? fahrbuch der War der Berliner Museen sbuchmeister

4 ש ט מתכ ם ד הצללר ל כצלל ככל הדוע ל פעולם לא נעשה מחקר שטת שנועד להתחקות אחר עקבותהם של צרם שבקרו בארץ שר לפנ המאה לארץ הקודש שמורסמו במאה החמשעשרה אשר נגעו מהמאה התש בהו האחד הוא הרשם ברנהרד פו ( התשעעשרה וומת זאת נדונו במחקר אורם והדפסם בספר מסעות עת הבל כאמ בתקופות שקדמו למאה שרה אך פתחה את דונה בשנ צרם ארהרד רוווך (Reuwich אשר המ זדנבך Breydenbach (von להצטרף למסע והששעשרה שבע כה ונת שור הו ב הבודדם התשעעשרה 2 כה דנה בעקר באמנם מארצות השפלה בנ אותה ער בשנת אוטרכט 483 על ד אש הכמורה ממנץ הבלנות שלו לארץ הקודש הוא התבקש להכ רשומם ממראות ענו על מנת ששמשו בסס לחתוכ עץ שודפסו בספר המסעות שאכ הודפס לראשונה בשנת כה כרה גם את הצר א וא מקורל Scorel ת 8 ע( שנק מאסכולת אור ג רשום של רושלם מאת קונרד גרונמברג 487 ג מקרו כ קרלסרוהה ספרת מדנת באד ( cod 5 Pete pap 32 Betschart Zwischen zwei Welten Illustrationen und Berichte 996 GanzBlittler Andacht und Abenteuer Berichte europ ischerf ischer lerusalem und Santiag? 7520( TUbingen Cohen The Pilgrim Aftists Ariel ( עק 465 idem Pilgrim ת Terusalem 99 %?80( קע aburg (Spring 6368 קק על למו זה העבר 998 עמ 9?86 ספר מסעות ץ נ שוך ארץ שר בצורם של עול רגל נוצרם במאות הטוח הנל מסע העבר מסה דות התקופות הממלובת והעותמאנת בארץשר ספר הובל לנת שור נתו ה 75 רושלם וצא בשש מהדורות עד 522 ונחשב אחד מרב המכר המוקדמם למבט הפנורמ של רושלם מהר 2 3

5 לקמבוקוקכמב םנלב 83 הרדנוץ נאצנווה רוצה םרט ורוקב לארשץראב םנשב ותהששו סונארדא רופפאה רצחב עברה ותוא הפשח שדוקה ץראמ ובוש םע וחתפתהש םטסרנמה םמרזל םמשרה במ ךורב זא צש רוש ותרקסב טלבהל ב תוכא ותרצ נמרגה דרנוק ופ גרבמנרג von (Granemberg רעהמ ץנטסנוק רשא רקב ץראב 486 רתוהשו בתכב וד ל םמו םרוקמ עבצב םמ םהבו םושר םור רוא( םרשה ףצרב רופסה דועסמ םלוא רמאמב לא נוצר קוסעל םרצוב ומכ ךווור גרבמנרגו א םוחתב דקמתהל חנזוהש דע הכ ונהד םרצב רשא םתוחמתה רוצב חבזמ ו םרואב םהתודובע הלא וה תורצ נפב מצע םתעל תובורק תונמזומ שארמ וא רפ ץמאמ ףתושמ מאה ותווו ותנדסב תורצה ודעונ הלחתמ דובעל םטרחתל וא כותחל ץע שמשלו םרואכ םלפקל השק דואמ רל םנמא מ הרשעשמחה הרשעששהו ונכהש תונומת תעב ךתהש ץראב םנלצכ רפס עה דלוהנר טכרר ללוכה תומש םנלצ םבר הנמרגמ תוצראמו הלפשה התואמ הפוקת ונא עסמ ודנב כש וננע טכרר הה תודלותב תונלצה ו ל תודל תונמאה צ כ רצה נמרגה סקול ךנרק קזה (Cranach הבלנ ועסמל ךסנ הנוסקס ךרדרפ שה םכחה ומש ךנרק קחמנ זאמ תבצממ מנלצה לארש ץר 6 רפסמ רקוח תונמא ועצה םגש רצה א או קא (van Eyck ךרע עסמ 4ונלצ םורל נפל תנש 432 עסממשו באש הארשה רואתל תואצמ דמל תפכ תנומתב חבזמה נ דל רבקה תגצומה םוכ ואזומב סנאמוב או חננוב רשא םדרטורב רוא( ז4 הרעשה הלבקתה םתנב תעד תברמ םרקוחה רמאמב דקמ םרצב תוצראמ ה הלפ רשא א ררוע כ וכרע עסמ תונלצ ץר שדוקה םהתורצבשו םרכנ תובקע ךתח לה םתומשרתה חלבה תעצמא םורמ םנמז רדעהב רואת תועסמ רפמ םטע קוסעא שאב הנושארבו םהתורצב בלצאו לכ תספ עדמ תפסונ םתזה ךווור ואצמנ םקחמ םקתעמו םבר ו בצע טעמב הרואת תחה רקה תורודב םאבה טרשטב ל( מע דהבתכ בשחנה ףרגוטו ךראותמ תנשל 487 ו רומש תרפסב תנדמ דאב ההורסלרקב Peter pa 5 Cod 32 המרונפה םור רהמ םתזה רצש גרבמנרג אה הרצ מצע הנאש הולת הקתעהב ספדההמ ךווור Rhricht Deutsche nach dem Heiligen Lande Innsbruck א נעב ותועקתשה רצה ךנרק עסמב תונלצה מע תוקפסה וררועתה רבכ 92 ורקחמב Roettinger Biitr ge ur Geschichte des s chsischen א 5 עק 92 Holzschnittes Strassburg וקזוחו תונשב םעשתה םרשעה ע( תוב קוסעה רזוחה ךנרקב רחא ולג תונולגה םדובאה ותפמ ץרא שדוקה זט Cartographer 5 ]ז2ת Kunz נ ז Holy Land ( ט Tishby ג 2526 קק 995( 2 the ftoly Land Print Quarterly 0! Rediscovered Map 8285 קע Maps Terusalem וה ולא םרקוחה ג לוה הד ול ( 952 צו גנלרטס ( 976 ו ארמ ומוקמ ורמא רהסואה ל( 0 מע םתסעל הרערע קסנרק סה הנומתה אוול א העצו ךראתל התוא םנשל ףאו רחואמ רתו ז םושמ רואתש תפכ םלועמ רזח ( ךמצע ותורצ בר מא ו ףקתשה םהתורצב ועפשוהש םרצ תורש אוומ קא קסנרק ל( רעה 0 מע 6

6 ת ם ץוודרה 84 9 אז מרדכ לו ואז סקור א וא מקורל ( זוהה כאמור כבר על ד כה כאמ צל אחד המקורות לבקורו של בארץ הקודש ה ספרו של קרל וא מנדר על חהם של הצרם מארצות השפלה שצא לאור בשנת במהלל ההתו בוונצה בשנת 520 התוודע סקורל לסגנו הצור האופנ ר ופגש צלנם אשר ה 4 כסנו בער עד הפלגתם לארץשר לדבר מנדר ראש מנזר הנשם בער חאודה (Gouda אשר הוה שוחר אמנות שכנע את סקורל להצטרף למסע הצלנות 9 לדבר כרסטא אדרכומוס בקער דלפט השתתף באותו מסע בשנת 52 גם מושל דלפט והנס הוטרוס עם (Heuterius וקול הותר אחרו ור של רושלם ושל המקומות הקדושם 20 בהגעו לרושלם התדד סקורל קם ראש המנזר הפרנצסקנ בהר צו שנשא את הת הה לדאוג לצל? נם מארופה ולצגם לפנ השלטונות את המראות שאה בהנת הגדאנו בנ שר החד ששרד גדאנוס ואשר מתפקדו המקומם 2 מנדר צ כ סקורל ערך חד סורם ברושלם ובסבבתה והגע עד נהר הרד הוא נטל לסורו כל צור ורשם tleven nae לפ הטבע (ad vivum כך הכ רשום של חצת הרד על ד 8 השתמשת ב ממזרו ם הושע רשום אשר שמש בסס לצור שמ שצר עם שובו להולנד 22 הרשום הוא מבט על הגרמנ של פלורקה משנת בתלחם השמור כום במאו הברט אור 2( שהסתמר על מהדרת מנדר משנת 67 ראו Mander תסס ] deutschen 5 ם teben der niederl ndischen und trans ט 4 ג( Floerke Wiesbaden 99 א ת קע 906( [ 663 ראו מנדר שם( עמ 6 ראש המנזר הנזכר זוהה כלמברט ולמס וא ק Varick תבע( שכה מאוחר ותר ככומר של הכנסה שנה בער דלפט וראו מרא מקומות אצל Schilder de Meyere fan van Scorel ] ג 0 4 עת [ 4 ת voor er prelaten Utrecht ( הצטוט ממקור 224 ק description Cologne Adrichomius ferusalem sicilt CR! tempore orui זה מופע כבל צל טובלר ראו 4 ת 7 Centre 7 Tobler Bibliographia Geographica Palestinae Mansfield 69 ק 868( (Leipzig 9 20 בשנם 2 ק כה בתפקד זה האב אנגלו דה פררה (Ferrara ראו Golubovich Serie cronologica dei reverendissimi Superiori 4! Terra Santa lerusalem 898 הערה ( 8 עמ 62 הצור לא השתמר עם פרדתו ראו 22 מנדר ו כ סקורל עבור מנזרו תמונת שמ בנושא תומס הבלח מאמ הבשורה על פ וחנ כ 0 23 מרושלם בקש הגדאנוס שבמהלך ההפלגה טכ( התמונה הושלמה כמובטח ובאחת הההפלגות הגעה למנזר מנדר הוסף כ תמונה זו שבה נראה תומס תוחב אצבעו לפצע הצדד של שו נצפתה הולדתו של המשח בשעת חבור ספרו דהנו בבתלחם דוע כ באותה תקופה הו המפתחות לכנסת המולח בע ברשות הפרנצסקנם ראו the ferusalem The Question ת Peri ChristianiOr under Islam 0 7 ק ט[ Times Holy Sites Early Ottoman פלורקה גרס כ לאחר גרוש הפרנצסקנם מהר צו בשנת 55 עה התמונה למקום מושבם החדש בתוך החומות דהנו למנזר המושע שהוא עד הום מטה של הקוסטודה הלונסקנת ראו מנדר שם( עמ 463 הערה 44 עקבות התמונה אבדו וברור בקוסטודה בנדו העלה חרס לקומה זאת מצו כום ברושלם צור אחר המוחס לסקורל מדובר בצור ח אוגוסטנוס התלו בחדר הארוח של הקנזס הדומנקנ סנט אט למסדר זה זקה הדוקה לאוגוסטנוס מאחר שתקנותו נחשבות אוגוסטנות עם זאת וה אנו חתום ואנו מופע ברשמת המצא של צרותו שהורכבה בשעתו על ד פרדלנדר ראו 7 ג %[[ Berlin עק 93 Friedl nder Altniederldndische [ ראו ק ק 929( van Scorel View of Bethlehem Old Master Drawings 3 (March תב 7 Popham AE 56 רשום זה ושתמר בבום מסוף המאה השבעעשרה שהה שך לצר הגרמנ שרח בהולנד ג הופסטד וא אס Essen ( Hofsted van ולכ נחשב זמ רב פר צרתו פופהם חס לראשונה את הרשום לסקורל הופסטד דוע בשל צור השמל 4 החם המר לראשונה את תדמור החרבה הצור מוצג באונברסטת אמסטרדם וצור בשנת 693 הופסטד נלווה למחתו המדעת של ולאם הלפקס (Halifax לתדמור בשנת 69 אך א ראות שבקר בארץ

7 במכחל 3 מקל בלנם 85 ץדנדרה אדרכומוס הוסף כ והנס בולום מלוו Lovaniensis (Bollius סג הכומר בכנסתו של למברטוס חם בשבתו וורק בער דלפט הראה לו רשום של סקורל המצג פנורמה של רושלם שצורה על הר תם 24 רשום זה אבר אך התמונה שצר ( ( סקורל על פו והנושאת את הכותרת כנסתו של ( ( ( נ ( שו לרושלם שמורה הום במאו 7 המרכז של אר ו( מבב בהמהרה צערת ש אולרם בת ז שכת ת ק nwr נך ו ז נלם ת 4 = 44%= 4 ש%מנ ק Lochlij על שם לתמונת מזבח בעלת שלושה פנלם טרפטכו( והא מכונה גם altar st מזמ התמונה מאחר שהרס וא לוקהורסט שהה דק הקתדרלה באוטרכט נשק 527 n3 aw ל ומאחר שסקורל שב מרומא רו שנתם לפנ כ מתכת צרת התמונה ב 25 TK כל הכרח שסקורל נזקק להשראה מהדפס העץ של רוווך שקדם לו בשלושם ומש שנם בכל הנוגע לבחרת המבט הפנורמ המזרח מהר תם ורה של רושלם בצור למרלהערפול המכוו המצא שכנסת ם מצדו של האמ הוא להערכת מהמרשמם בותר לפנ המצאת הצלום ע בוחנ צופה בתמונה הקבר הושארה בפרספקטבה מצאותת ולא הופנתה בזוות של 90 מעלות על מנת נראת בתמונה ראה את חזת כנסתה מדרום כפ שתה על ד רוווך אור 0 26 חומת רוש לפנ תחלת השפוץ בד סלמא המפ בשנת 537 ושלא כצפו אול א הרוסה למחצה הש אך לאורך צה המזרחת הפונה להר תם הא נראת נמוכה ומת המו האפלם שבסבבתה וכותרות החומה נראות פגומות למד בכפת הס טרם שובצו הארחם החצונם לגדל דוד מקום מושבו של המושל נראה אמתנ למר וגדול ממדותו תמונתו של סקורל אשר לצבור בקתדרלה של אוטרכט לזכרו של המזמ כולה התה להוות מקור מאוטרכט ששמו הרמ ברנץ וא בורקולו ר לל מנדר הוצגה א 2 שם בתוט השרא סק לאמ תחרט עץ Borculo ת 8 ע( ברם ש להבא בחשבו כ בלותה מדה כול הה הרשום מהחם שהכ סקורל בעת בקורו ברושלם ושלא השתמר( בורקולו שנוצר בשנת 538 הדפס השמור במאו המרכז של אוטרכט אור 5 קור להדפס של מכל מקום דומנ כ העתקת הסצנה של רדתו של שו ממורדות הר תם לתחרט מצבעה הפגמם בחומה ותר מכול על מקור ההשראה על כך ש להוסף את וות של כנסת הקבר וא הנראם בתחרט ברורם ותר מאשר בתמונתו של סקורל רוב הוכח כ הדפס 24 4 ל בורקולו הה protraxit monte oliveti calamo ad vivum תו ex oculari inspectione sedens אדרכומוס %על הערה כפ שמצוטט אצל 222 קק 889 van Scorel Leipzig מם 7 Toman Studien ber א W 25 ראו 23 ק 927( 44 Holland Terusalem Oud ת van Scorel s Eimug Christi ח 8 26 ראו רוב ל הערה 7( עמ 6664 עמ מקו של מאה המאו הםפ(

8 הרדתץ 86 כדרמ ול רוקמ םקתעמל םבר תצורמב הרשעששה הרשע עבשהו 27 םתברמ וצמא םבכרמה םהבש פא ולוקרוב רעה וטמשה תדר וש תודרוממ רה םתזה העבקה לרוקסש הה רוקמ הארשה הלוכס המ ספדה םור תועצמאב ולוקרוב תרשפאמ ךרעהל ותובשח םודמה רוצה םמכ םודמל פרגה תעבקב הומד םתחה םור או ונל א רוא 3 המל( ממ ברקה טור ךותמ רוצה לרוקמ ותסנכ וש מורל רוא 4 המל( לאמשמ ותסגכ וש מורל האמ לרוקפ רוא 5 הטמל( ממ טרמה ץע רעה םור מ מרה ולוקרוב 538 רוקמ( ואזומה זכרמה תואתשהל קצכ ועב נב רעה טכרטוא ךווור לרוקס ולוקרובו הומד רעה םור תונמאב תפוראה המכל תורוד ובוש םע רלכהל לחה לרוקס תונומת רצל תותצובק רבח תווחא נלצ םור Teruzalem ( broederschap הלא תורוגא ונגראתהש תורטנולוו תצורמב הרשעשמחה ברעמב הפורא רקעבו רעב תשא הלפשה 28 רבח תודוגאה וללה וה נלצ םור דמעממ הרומכה תונגרובהו דחאכ םתעל ומקה תב הלפת םהמ תנמ םקל תולפת תופתושמ ךורעלו תוסמ ול םתמשנ םרטנה ברקמ רבח הווחאה עברא תונומת רבח תווחא םנלצ שו( טכרטואמ 27 מע 4 87 כו ר בור תפמ םור סונמרה סולוקרוב 538( התוקתעהו רקחמ גולאנגוסרכ ץכ ב ק ו לאנק םכרוע( םרקחמ הפרגואגב תבושתרוטסה לארשץרא ב םור אנשת מע ג השקתמ לבקל תנעט בור כ טרחתה ראתמ רבכ המוחה תמקושמה התנבש הלחה קר 537 (ם מע 232 ומכ כ ננא חוטב שש לבקל ותעצה תול םחלתב ץבקמב םנבמה מסש ולוקרוב syoyכ ( מע 229 החנהב ומסש תב הצעה הערה ווכמ רהל הצעה הערה פכ ההש ותפוקתב ונהד הננעתעבג רותובא( סוכ ש קוד פרגופוט ומסב רה וצ לוממ רבעמ אגל םונהב הלאש תננעמ רתו אה םא רוקמב 738 תנמ עובקל כ ולוקרוב רקב םורב כהו טרחתה דוס ורוקב ( מע 227 העצה תמסוק כש ש הב דכ רבסהל טורפה ראתמה נורעה רסמש לבח וננאש םעדו רתו הומלוקמ כת דואמ כ ואצמ דתעב ולכוש תוודע שש העצה לכב פוא בב תנ עובקל כ הארשהה וקתל ולוקרוב םא כ טורפה ראתמב נורעה תעבונ רוצמ חבזמה או לרוקס 28 undizu םמ 0ט ]ט5ם]ות 7ת ותlittelalterliche] 2um 5ק Studien ם םת 0 Schneider Peregrinat lordwesteurop ihschen! e? tiffinster ת gegangenen זעסז den aus der Heiliglandfahl

9 ו( במכחול ובמקל צלנם 87 עדנדרה אור 6 למעלה ממ( דוק עצמ של שקורל שלש ממ( בהוך המונה קבוצתת של אחווה צלנ רושלם מהרלם 527 נ 529 נ( מקר מנאו פרנס הס הרם אור 7 למעלה משמ( דוקנו של פרובוטט לפ תחרט של ברכט דרך אור 8 למטה( ( הצלבה מקור מאת קפאו א נרוכה בס פרובוטט ואחת מהרלם( השתמרו מפר מכחולו של סקורל וה נחשבות אבנ דרך בהתפתחות צור הדוק בארצות השפלה שלוש מה נוצרו בשנם ואחת בשנת של כפות 535 ( חבר רך ב ארבעם וששה הדוקנאות האחווה הנבטם בתמונות ובדם ה תמרם נמצא גם דוקנו העצמ של סקורל 6 כפ סבא ק כ מו רו K3W אוג הבתתו באחרת הצלמם ה דאז T K צרו בוסכ פרובוסט בער מונס Provoost 5 ת %0 ( אשר במח הנגאו ד רך( א ה ( 9 שבבלגה פרובוסט סמו של וגם עבד אבו ככל מרמו שנשא אותו שם הה הנראה כמתלמד כ פת הסע פרץ מתל הצלבה (Hennegau צר 29 (Marmion בער בסדנתו ולנסא (Valenciennes עם מות מורו בשנת 493 התחת עם מנתו ומאותה שנה הה רשום כחבר בגלדת הצרם על שם לוקס 30 באנטוורפ שנה לאחר מכ פרטו הבוגרפם לקוחם מהסכום על אודותו מפר עטו של ספרונק וראו בקטלוג של התערוכה שהוצגה במאו ממלנג בבר M Spronk Tan Provoost M שע Memling und seine Reit Brigge 6 ס( Maaens die Renaissance stun ft 9496 קע 998 זהו לוקס מחבר הבשורה אשר נחשב במ הבנם כפטרונם של הצרם 29 30

10 הרדתץ 88 כדרמ ול שכר תוחרזא זוררב לבקתהו הנש התואב תדלגל םפלגה םנעצרהו דלהמב וח קסע תופב צ תךק הפנע הדלגב ותער הנשה הנלדגמ התה ותב ארדא הד ףווצ de כש (Zwaef עשת םמעפ קזכ הרלגה ה ו ומצע הכ הדלגב םדקפתב םנוש ההו הלהנמ 5 קזו הדלגה 59 ו 525 םחנמ וה תש תואנדס פרווטנאב זורו העפות א התה הרדנ ותפוקתב 3 ש ונדב עדמ טרפ וח ךותמ תומשר תונוחו ורמתשנש פסואב רעה זורב תוברתש בתכה שומשהו רנב הב התה התואב הפוקת ופמהמ תוח הפוראב ופצמש רהל םפלאה תמועל ז תוטעומ ונתועד ותורצ האצמנ ולו הרצ תחא ותמתחב קרו שו תורצ תוסחומה ול בוקנ ךראת תמה 32 רדנמ ךסזה ללכ סקמ רדנלדרפ דח ול םרשעכ השמחו םדומע ותרצב וחלטנמונומה תודוא רוצה םדקומה תוצראב הלפשה בו ראשה הסנ תול 33 ותורצ ודדל הה טסופותפ דחא רשבממ סנסנרה רוצב סלפה טכרבלא ררד שגפ ותוא פרווטנאב תעב ורוס תוצראב הלפש 52 חראתהו ותבב זורבב השוכ םמ שגפממ רמתשנ טרחת ררד נקוד רבג רוא( 7 םמו ותוא ונקודכ 34 זאמ קהמ ו רדנלדרפ גוהנ סחל ותואנדסל האמכ תורצ םרקחמה ףוקשב םודא הרפנא ךרועש ור קנורפס 993 ךלאו כננורגב ואזומבו תונמ גופ ד תטסרבנוא דרודתק םרשאמ כ המל םעבראמ תורצמ וסחוש ל פל ונגס רוצ כא ואצ תבמ ותכמ 35 במ סמה ם זורבב םהבש רכזנ ומש םבושח ננעל ולא םפשוחה ותקז תווח ונלצ םור רשא החתפתה זורבב הלצב תמקה תסנכ םור ד תחפשמ םרחוסה אה הד סנרודא (Adornes האמב הרשע שמחה שקב במ הסנכה א סנרופא ב הווחאה כ רתו הל םקל הסנכב תולפת הכולהת םוב ושאר תופכ םרמתה ת4 תדועס הווחאה תתנשה ףאו סקט הרובק 37 םכסהה םתחנש םהנב קזחה דמעמ קר דע תנש 42 התואב הנש נולתה ב הסנכה נפב וטה זורבב הנוכמה ו 3 צנש עוד רארה דוד (David פ לחה 55 תשב םרעה םגו ונב א ארדא פ התשב לחה 434 רח( תומ ובא קנורפס ל( 29 מע קנורפס ש( התו הפוקת הלבק הרצה פרווטנאב לסרבבו הדלגה תמתוח הבורעכ תוכ א ךכ הה ךרוצ תמתחב ה תונומת חבזמ א םרקמב אצו פוד הנוש רבדה המב עגונש תמתחל הנדסה הספדהש התואב הפוקת לטרחת וא פולג ץע מ מבל ותומד תתרבחה מאה תפוקתב סנסנרה םור זנשת מע עק Berlin ם F5nder Altiederldndische Malerei ried 34 תרעשה וה תססובמ ומדה תומדל תבצנה רוחאמ תומד תוומה וכטפרטב צמקה תוומהו תבשחנהו ףל ז מצע טרחתה ררד רומש ואזומב טרבה ורגולב ו קנורפס ל( 29 מע ע5קתעש5ש א Provoost Aft Historical and Technical Examinations PhD dissertation 8ת Sprong (ulpublished 993 Groningen הנורחו Triptych by Tan Provoost for 8 0 idem The Reconstruction 09 קק 2005( (February 47 Bruges The Magazine ת the erusalem Chapel 36 הדנש ( 28 מע הסנכה הרמתשהש התרוצב זאמ 470 צמנ דע םוה תובב שרו תחפשמ נרדא 37 מע 0 00 רדנש ה רצכ

11 תמ לחכמב לקמב םנלצ 89 ךמסמב בשו שאר תווחא נלצ םור Compaignie 8 Regent de פל הנולתה הרפה החאה םכסהה ךכב הטלחהש קתעהל םוקמ הסונכ ותסנכמ 38 םצע ותורבח ב הו תדמלמ כ םה נפל כ עסמ תונלצ םורל תודע תפסונ תקזחמה הרבס צנ ומושרב הדלגב 529 תנש ותומ ראותמ רצכ רבאו riddar ת ז אע 3ץ ראותה רבא צמ תכרעהל ותוה רבא רבקה שודקה ראות קנעוהש ד גצנ ההוטסוקה תנקסצנרפה לחה תונשמ םעבשה הרשעשמחה םנלצל םלותק סקטב לל הסנכב רבקה א ףא םלוכ וה חרכהב אצוממ לצא 40 תמ ךרע ועסמ לארש ץר םאהו משר ועסמ םרכנ זוותורצב רורב כ רקב םורב נפל רוכזאה ושארה ותורבח תווחאב נלצ םור רמולכ נפל נש 523 אצומכ ל בר תסרג הלחת כ תנ לוא ךראתל ועסמ תנשל 52 נפמ בש רבח ועסמ סכוד טנטפה ךרנהטוא (Pfalzgraf Ottheinrich bei Rhein עפומ ותומשרב ר ט Propst ות aus BrUgge ונהד( prevost וא provoost ושלב תפרצ תוצראו הלפשה הרבוה ל כ ורק טכרר התה הוגש כו הלמה propst הנא הבותכ 4 קנורפס סרוג פ רדעהב תורע רוא 0 תפכ טרפ ורוצמ 7ור פכ ספדוהש רפטב עסמה 38 פס נו ( / ג / ז וג 29 בג 98 5וס 39 מע קק 995 SaintSpulcre de Jirusalem Herault ע de Gennes Les Chevaliers ע ו ער ךופסה רדנסכלא ופ םהנמפ (Pappenheim תעבש ועסמ םורל 563 ברס ףתתשהל ב סק תקנעה תורבאה ותנעט רחאמ הצר דומעל הרושב תחא םע םטח ףאש םרלדנסו םהל קנעוה ראות ור טכר ל( 5 מע טכרר ( מע 26 תדות הנותנ פורפל םח רוג רקוחה ועסמ ךרנהטוא רסמש ל4 ל כ רק דהבתכ ודצמ הוגש טכרר

12 הרדתמ 9 כדרמ ול אא גת המל( תווטזופ ש ל חנ ש ךרע ועסמ תחאב םנשה הבש א תוודע ותואצמהל תוצראב 2 מ הפשה מנשכ ו4 ה כו הורמה דל רבקה םאה ש 4אב תנומתה תוסחומה ל תודע האר תמ םור תשארמ אחומה אזול קא סאמש פאזש רקמ( א( הרשעששה ואזמב הכננורג זורבב תגצומ הנומת הנוכמה הבלצה רוא( 8 אהו הכראות כ((ט ב מדט הנורח ע רטפ לק וכמהמ רקחל הגולובה ץעה תטסרבנואב גרובמה תועצמאב תב 2 המל( הקדב תגולךכורדנד םנשל ךמס ו תורוק תרגסמה ותואמ ץע שוב טעלא הנצסב תונומתה קומה ת ל עצה קנורפס כ הבלצה אה קלחה זכרמה וכטפרט רשא כותח ץעה ךנצ רוקמב רובע חבזמה הנרתק השודקה תסנכב םור זורבב םפנכה 44 תודדצה ונכו עמ תעב וכטפרטה וה וש תונצסל חמ הנרתק הרדנסכלאמ דסמ הסנכה תחפשממ סנרודא וכרע הכרותל ץקמ תונלצ ץר שדוקה ורקבו ב ראשה רזנמב הטנס הנרתק נסב וכטפרטה ה(ו ך קרופ לארנה לככ D3WQ ואצמ וקלח תשוו םדוע םבו םדרפנ רוצה הבלצה רוא 3 הטמל( גצוה זאמ 786 תסנכ טנס וקנ בושב טקה הקרקלוק (Koolkerke תנומתכ חבזמ ורכזל מ מ ח ר ש ורטונה זורבמ האוסנש סלטרוק (Cortals רוצה בשחנ מז בר מנונ 45 מנונא ב הולג?ו הס םרחואמה הנודנ תנומת הבלצה דב וקסעש םרקוחה רואתב םור רוקמ( (ולטק תכורעת א טכרטואבלרוקס רוצב הרשעשמחה ששהו הרשע 46 ננע הדצב לאמשה הנומת תטמרדה 42 קנרפמ ( ל הרקה 29 מע קנורפס דו? ל( 35 מע 44 מע מע 9 כו 40 ק 3536 עק 996 vos The Groeninge Museum Bruges Gent 4 ט רוצה עגה ואזומל לקשהב העובק קר ל 0 סג רפסב קסועה דחומב ומדב תב שדקמה תפכו תונמאב הרכזנ הבלצה

13 לוחכמב לקמבו םנלצ 9 הרדזץ רנ תפכ רואתכ תואצמ םורבו התפכ ש צח 4 םרדמ רתמ כ רהס רוא( 9 47 תמועל ז םקרמה נורעה בבוסה ונא לסרב הרפסה ףקשמ תואצמ ראתמ םא כ תנ ממ תול תפכל נ 9066 רהצש ד דגסמ אצקא לאמשמו הפכל ץבקמ ננב הסנכ וא? הנט 458 לדגמ ללוכ המודה םנומעפ זמורמב תסנכל רבקה םרב ףונ ף 5 ם ברעממ דהמ כ נורע טלחהב חרזמ נוכת חחצו דמל ו זפ הפטה גרח ךכב םכרדמ בור ותמע תוצראמ הלפשה התואב בא ה 9077 fr 85 לל 455 הפוקת רשא ופדעה רצל עקרה פונה רואת וספה המודב תנבתל ףונ םתדלומ תפכ תנפואמ ורוצב קודב נוטקטכרא עתפמ ותפוקתל הפכה תכראומ תטפלא אדוובו ל תלצלצב פכ אהש העפומ תברמב תונומתה מ הרשעשמחה ולא ועפשוה המס שקנש ותעשב הנבמ חרזמ וקתעוהו קלחב ספדההמ ץופנה ךווור 486 רוא( 0 אכ םוקמה צל דבלמש עוד ל קר דוע גרח דחא מ הרשעשמחה ובש תפכ הנא תלצלצב ו הנומתה תסחומה או קא שו תורמה דל ק רל רוא( ססב הנבמה ורוצב מותמ םאתהב תואצמל תברמב םרומתה םפוראה םתואצמה רתו ורוצש דע תשאר הרשעששה ססבה עפומ השושמכ כא םק שוק רוצב ססב תפכ כש מותמה הלגתמ קר תומ טבמ ת ורוצ לרוקמ רהמ םתזה טבמב ףועממ רופצה תוב ת רוא( 4 תוה תפכ ורפב אה תתזח ססבהו הארנ השושמכ הנחבה האב ונדמלל כ ולפא רואתב תואצמ רתונ רצל חוורמ von NarediRaihir Salomos Tempel und das Abendland monumentale Folgen historischer 994 Irrtamer Kdin תחנה הדובעה אה ותואצמהש רהס הנבמ מלסומ םרואתב םתח םרצו םברע ורצש םור םרעו( תורחא חרזמב בורקה דע ףוס הרשעהנומשה הנא הדעמ ואצמה אקווד א תפקשמ הספת תפורא הנבמש תד בח תוהל ב למס המ כ תנבתבש ףונ םתדלומ וה עגר מ תל םבלצ נבמ תד ךכ ונמס םרצוה םפוראה נבמ תדה םמלסומה םנורהסב נא קסוע תנכהב לץמ ךלהת תעמטה רהסה למסכ ףרוג תול תנאמתוע תובקעב תועפשה תופורא

14 הרד 92 כדרמ ול ק תשא הרחב לוכ הה תומדת ועבקש תומדוק תונוכתמב בשחתהל םנבמ תורכומ תונצסו לרוקס דמע קב תרו תרוצה רואת תפכ השושמכ ףא רואתבש הפכה שטנ ומדה לצלצבה וגשה רוצב פוראה תפכ רנ ורוצב נפל םצופשה ךרעש הב אמלס ראופמה שו פ תבותכ השדקהה הרעשב נופצה ומתסה 55 תנקתה םחראה אשקמ אבש התשענ 543 תברמו תורגסמה תונולחה ונקתוה הפכה 4ץפומ הנומתב ווגב רורפא לו לכ קרב פכ הרנש רח הפרשה חאש הב עוד כ וק הפכה תוחולב ופוצש תרפוע תשוחנ םוה עצמאב כש הרשעששה 556 כהנ ו פדוע תרפועה ד דוה קשמדמ 50 אפומש רחאמ כ הה רבח תווחאב נלצ םור 523 רה ורוקב םורב ךרע נפל כ וא ולפא נשכ םרושע םדוק כל כאו התח תפכ פכ התלגתהש דגנל ונע הנומתהו רע תופקשמ בצמ הפכה תורשעב םנשה נפל םצופשה אמלס ראופמה רטע קוק ק ז רטפ קוק או טסל ( (Pieter Coecke van Aelst דלונ טסולאב %05ז( 502 פלו רדנמ הה וקמלת רצה דרנרב או לרוא Orley ת ח לככ עודה ונל םקה תב הכמ ומ פרווטנאב 527 כש הנשב ףרטצה תדלגל םרצה סקול בשחנ מ נוגבר ו קר מש תונומת רע א דבע מאכ הקפרג לספ בצעמו ףאו נעתה תולכרדאב םגרת דנלוהל ת רצקתה אטסבס ולרס (Serlio ורובחל סובורטו הרוטקטכראה םרתו ךכב צפהל וער סנסנרה קלטאה תוצראב הלפשה רטפ לגורב הה ודמלת תחתהו םע ותב הרעצה ש הרמתשה ףא הנומת ותמתחב 5 לכמ םטרפה םפרגובה רסמש רדנמ ו הבושח ננעל הרבועה ש החמתה תנכהב תוצקס םנוטרק( חטשל םנלבוג ב ותוחמתה ענכוש ד גצנ תב רצוה םחטשל ומ (Moyen לסרבמ צל אטשוקל 533 תנמ תוסנל לבקל אטלסהמ תונמזה םחטש רוצל פ כהש תוצקס דחומב ל ךכ רבדל רדנמ חלצה המשמב תקסע ההש אטשוקב הממת הנש תכרות דמל הברהו םושרל םמושר םחהמ רעב תומוקמבו םבר התבבסב 52 ךלהמב ועסמ אטשוקל כה תרדס םמושר לוכה עבש תונצס ו 553 רח ותומ המסרופ הרדסה ד ותנמלא הרשעב 48 תבותכה גרתו ף העפומ ורפסב ףראע ףראעלא תודוא תפכ ומוגרתב אצש נמרגה םעטמ ףקווה ק 966 AreL Der Felsendom Jerusalem ט ATef 49 מע א הכ 4ו לאקפמ םדוה תבב טפשמה מלסומה הרבח הלכלכ וגראו תלהק םורב תנאמתועה ששה הרש םור גנשת מע הדועת 32 5 רדנמ ל( העת 8 מע מע 94 ל4 פ רוקמ רחואמ רתו הרדנא בלפ (Felibien םסרפש םנשב ורובח ב תשמח םכרכה ח ם םהתורצו םרצ םקתע םנרדומו ותמשמ הכרותב התה דומלל דוס תעבצ טוח מ רמצהו ו אבה דוס ותדלומל ditere niederl ndische ( HW von Ldhneysen 66 ק ש א Malerei K nstler und Kritiker Eisenach

15 ט( ע כמכפול וךמקל בלנם 93 והוגדרה Moeurs ons de לוחות של הדפס עץ ענקם תחת הכותרת מנהגם ואפנות של התורכם FaC 53 מנדר צ כ בסצנה השבעת שלמעשה צרכה הות הראשונה( (turcs ותפוצתה כום נדרה 54 הצג האמ את דוקנו העצמ כחל הנושא קשת תורכת אור 2 במהלך שהתו בתורכה בקר סט גם ו ברושלם אמנם א עדות כתובה נת לקבוע כ בשנו הכולה לאשש טענה זו אך אוכח את הדבר באמצעם אחרם סט עשו הה לבקר בשנם צלנק ברושלם להפלג בדנו וש מוונצה לחופ הארץ באות רק שנם ור מסעות מועטם משנם ה קעטו בגלל המתחות הצבאת ששררה ב הצ התערכ לב הצם הקתולם שנאבקו על השלטה בם התכו בורם שהשתמרו לא דווח שום נוקע ק פגש בדרכו את הצר המפתח לחשפת העובדה שסט בקר ברושלם מצו ברשום של רושלם שוצרו הה עד כה עלום שם אור למטב דעת וקלפשט פעמם 3 רשום זה מצו כום בד אספ פרט מאנטוורפ 55 בלבד 949 בשנת (Gutekunst 5 IGipstein הוצג שבבר ובשנת בקטלוג 955 למכרה של פומבת הוצג כרשום אנונמ והא א ב הוצג בפומב ת גוטקונסט או המרכז באוטרכט בתערוכה של צרותו של א וא סקורל 56 בולטם בתוך זהו רשום מדוק למד של הער העתקה במבט מדרום על החומה ועל המבנ הער האמ רשם את הרשום מגבעת אבותור של הום אשר כונתה לפ מסורת נוצרת מאוחרת נגה אם למסור הר העצה 5 על פ מסורת זו ההודם טכסו עצה בבתו של הכוה הגדול ק ( 45 ט( Europa und der Orient Berlin ראו בקטלוג התערוכה ו של הקסרות בקטלוג צנו כ נת לזהות את רצף התמונות של סט כתואם את ור מסעו של שגררה הך 533 ברם רב ההבסבורגת לקושטא קורנלס דה מחפר Schepper (de אשר צא למסעו מפלנדרה באותה 53 המרחק ששום אמ לא מכא ועד מסקנתם שסט השתך לפמלתו או לפחות נלווה ה מעו נלווה ו כך שא הוכחה לטענה זו ראו des Sciences des iettres des Beaux Arts de 22 קע 858( 30 מנדר 54 ל הערה 8 עמ 9694 סט נהג לכלול דוקנו העצמ גם בצורם פנו בדוק החל המופע בחלק המרכז של תמונת הטרפטכו התחה אור נה בדוח שלחולך לל דה סחפר עולה Mimoires de אחרם כך 2( השמור חוגג עגמה 0 Mhrlier La Renaissance בקרלסרוהה ראו 277 ק 966 amande Pierre Coecke dalost Brussels 55 מדע זה נמסר ל על ד דר א co ש ( Richard ] eigen במכתבה 0 ת 955 ק גס מנהלת המחקר של חברת ממכר מונ 2003 הרשום בדו על לאמנות בנוורק רד נר ומדותו נכרם תוו מאו הממלכת Catatogue תם 7 van Scoret 3 30 ( אעג ש 05 (ס 0 Centraal Museum Utrecht שם הרשום מצו בבעלותו של אספ מארצותהברת מסורת זו משתקפת לראשונה אצל הצל פלקס פבר בשנת 483 וראו באסופת ספר 609 am Reysbuch des heyligen Lands Frankhlrt בשנת 487 כבר באה 257 גרנמברג בגבעה משנת 538 את מסורת זו מול הר צו מסומ שם בת העצה consilii (domus mali וראו אור אותו סמ וראו אור 5 דהאנגלס סמ במפתו את המקום במנוח המקוס המנזר של האחם הדומנקנם ראו ר רוב ומ לו תשמט( עמ 7 הערה 8 דהאנגלס ערב במקום זה במזרח בשנם ל חג ושות לפ הרשום המסע Feyerabend 5 לד בטו במפתו של נספח המקרא למפת דהאנגל 6 בורקולו שת מסורות אמנם הנוסע לודולף פו ספר כ נזרם דומנקנם רכשו חלקת אדמה סמוך דה הדמם אמץ במפתו שבו נערכה המועצה תדרה 52 תמ סודהם ששהה אך הוא לא התחס כלל בספורו למסורת בדבר העצה ראו פאראבנד שם( עמ 847 פבר ספר שהדומעקנם הקמו במתחם רשק מתקופת המלך של שדה הדמם את כנסת כל הקדושם אך הוא מצאה כבר נטושה בהמשך ספר על קורות ה דוד העומד על פסגת הר גחו מול הר צו באותו מקום נצב לדברו בתקופתו של שו בת nsyn ראו שם (תס( (mons mali עמ 257 במפתו של קסמוס 639 הופע לראשונה באותו מקום המנוח הר העצה החל מהמאה החמשעשרה זהו הארמנם את בתו של כפא בהר צו ואת בת גסו הכוה הגדול חתה בכנסה בתוך החומות בסמוך ער צו הלטנם זהו את בת השנם על תווא דרך הסורם

16 הרדח 94 וש םאמורל םלוא טבמב רותובאמ א רשפא תופצל עטק המוחה ערתשמה נשמ רבע רעש וצ נפמ רהש וצ רתסמ עטק אכמ ולפאש םושרב הארנה תואצמ לטנ ומצעל מאה תורח רצקל תובטקפסרפ לולכלו םבכרמ נש ול םנוח תוומ תורופס תלטהמ ךרו בוחר לגורע ע תנ תופצל םג םוה רעש ופ ו עטק המוחה הנופה הברעמ םרוצמה 4 4 םושרב ללוכ תלחת ךרדה הלבומה 7ורבחל תואמ תרז רנ םג הנפה תחרזמתמורדה רעה הקתעה לכת לסאהש בצתה תנמ לכהל ומושר ךכו ךרוצה ונממ ךסחנ ספטל המב תעבג רותובא תנמ סופתל הצרש תללוכה תוה םורדמ טבמה רוצב רדנ םתזה רהש נפמ םור קפס תברמל םנלצה םרצלו םהנבש טבמ ללוכ רצועו המשנ רעה הקתעה חרזממ ספדהה ךווור רוא( 0 הכזש הצופתל הבחר עס עבקל טבמה חרזממ נונקכ דע המכ עודש ל םק רואת דחא טבמב םורדמ ברקתמה תואצמל וצמ דבתכב ותרתוכש רובח תוקנורכ ובכו רוא 6 המל( ממ הבלצה האמ טטלא רקמ( ךסואה טרפה 4ש צר דר ל תפ קרו( רוא ל המל( לאמשמ טרפ הבלצהמ האמ טעלא רוא 8 הטמל( ממ טרפ םושרהמ מנונאה םור סורדמ לרק לודגה conquests de Charlemagne 0 (Chroniques כ לסרב הרפסה תתוכלמה Ms 9066 רשא כה 458 ד אז הנווט (Tavemier בתכ ד ללוכה השו םכרכ שגוה 440 סכודל דנוגרוב פלפ בוטה ךרכב ושארה ףדב ב46 עפומ רוא ברק ב תוחוכ רצונ בל אבצ אטלסה לבבמ ונהד( רהק זא עקרבו תדודצ רע תפקומ המוח רוא( 4 ועמ קדקודמ הלוע כ ו טבמ םור םורדמ םנבמה תנש תול םה ממ לאמשל דגסמ צקא תפכ תנוכתמב( תלצלצב לולכמ םנבמה תסנכ רבקה תדוצמו דוד ללוכ רעש ופ רוקל ורשה נונגסה ו אקווד וגראב ךרעמה פרגופוטה רואת רעה דבתכ דנוגףוב רצונש ללב (Lille 455 רוא( קסנרק ל( 0 מע 6 5 רואו ד4 אה התעט םנמא העבקב טבמהש ברעממ הקדצ העבצהב ע העפש תנונגס רואה דהבתכב תגשמ 455 רצונש דב מא תלב עוד םור תגצומ ווכמ וחה ל רמלג ברעמהמ םנבמה ךותב המוחה םרוקמ הפכב תפכו תלצלצב בתכ דה וצמ הרפסב

17 לקמבקוקכמב םנבלצ 95 הרדוץ םע ז ש םוקמ תוהתל המ ענה רה ףרעהל טבמה המורדמ ( 7 ם א העה חטש הלקס סונפט שודקה רשא ונא קפסמ הארמ ללוכ רה תבה רשפא רבסההש ץוענ טרפב ווצמה הנפב קמ רטוא ואזומה מוה הנותחתה תלאמשה םושרה רוא( 8 רבודמ תצובקב םנבמ םפופצ םלקתמה זטה כומב לולכמה רזנמה נקסצנרפה רהב וצ בבס רדח הדועסה הנורחאה נפל ורג פוסה גג דוהמ תטשה םנקסצנרפה רההמ ףא ש 524 םרחוה רדח ךומסה ל רב דוד תלקט נפ ו שודקת ךפהו דגסמל םרכנ םושרב נפאמ הנב תמלסומ דגסמ וא חרצ 60 ללכ עודה א הטמל(2 וכטפרט םושרה קודמ דמל ו םמושרהמ םמדקומה רתוב רזנמה נקסצנרפה שמשש הה ל המ טלא רוקמ( ואסמה תכלממה הטמה ושארה הדוטסוקה 6 55 וצלוא םרזנה רומאכ תונפתהל הותל עבורה ההורסלקב רצונה רעב הקתעה םקמתהלו רזנמב גרואגה ךפהש רחואמ רתו רזנמל עשומה נש ונדב רואת תועסמ תצחממ הנושארה הרשעששה םסחתמה תבבסל רה וצ 507 רפס עסונה נמרגה טרגמואב טרמ (Baumgarten כ דצב םורד אצמנ רה וצ ץוחמ תומוחל רושק ד םתבה םונבה ב המוחה רהל 62 רובעכ המל נשמ םרושע 533 רפס לצה תפרצה פרג טרגפא Greffin (Affagart כ נבמ רזנמה םעוער םנבו חטש וצמ רעל תמוה זרפה ונמסו 85ז fol 9087 ר תרתוכ דהבתכ אה Advis directif pour faire ] passage doultremer רוא ספדוה םמעפ תובר האמב םרשעה ל תשחמה ותוכשמה וער שודח עסמ בלצה האמב הרשעשמחה דחומבו פכ אבש ווטבל תונמאה רצחב תדנוגרובה סכודה פלפ בוטה ( םנלבה רכוס 479( רכפו 483( ורפס כ תעב םרוקב רזנמב רה וצ םחטש תנתמ סכודה פלפ בוטה 59 א הכ תשר ו תשרג דוה םור שורגו םנאקסצנרפה רהמ וצ הרדתק 22 תבט( במשת מע א של שדקה תולחנתהו וורד לארשץראב תשארב הפוקתה תנאמתועה הרדתק 35 סנ( עת המ מע 28 6 רה וצ ללוכה נבמ רזנמה עפומ וקסרפב ףשחנש שדחמ םנשב תסנכב הטנס הרמ לד לוגנא הכנחנש 55 םחתמב רזנמה נקסצנרפה ונגולפ רוצה כוה לככ הארנה ףוסב ששה הרשע ךמתסמו טרחתה הד סלגנא 578 ו טראשטב ל( מע 2925 רוא 87 רשא סחמ ותוא רצל ונדרנרב וננל ]8ת]ת0( 530 ךרעל 62 טטוצמ פל נ רוש םנוב המוח םורב ץרא לארש תורפסב םעסונה האמב וטה בבאלת סשת מע 232

18 ץתדרה 94 ממדכ לו נטוש שבעבר עמדה בו כנסה ועוד הוסף כ העותמאנם פרקו אבנם מהכנסה על מנת לבנות למוסלמם אכסנה 63 כוונתו התה ככל הנראה להקדש שהענק סלמא במקום זה למסדר הצופ 64 ברשום בולט קוקדרם של בתם בל הר צו לחומה אור ולה 533 משנת מאשר את הור של באומגרט משנת ( 8 ועזובה זו תואמת את ורו של אפגרט 507 באותה תקופה שרר מתח רב ב העותמאנם לבל נצג העולם הקתול בארץ הקודש ואנ מנח שהרשם העדף להתמקם במורדות אבותור מול המקום תנכלו ממקום המקלט א לדעת ל נזר לו בעת הצטוח בהואות בהר צו שהנצח ברשומו על מנת להספק למצוא מפלט בטוח במקרה שבנ מלאכת בהר צו הרשום לו הה בוחר להתמקם במורדות הר תם הה נמצא רחוק אם הרשם הכס במנזר בהר צו כפ שספר פלקס פבר בשנת המנזר נהג להתכה את אנש הכמורה שבקבוצות הצלנם להכס עוד משנת 483 אב לו 336 עדותו של פרנ% 4 קו משה ולא מוסלמם באכסנה על שם וחנ בסמוך לכנסת הקבר כום בשול במקום 65 שאר הצלנם נהגו המורסט( ברם לפ סוראנו שנכתבה בשנת 524 אכסנה זו הפכה בתקופתו לבת מחסה נם עוד אכסנה לצלנם נוצרם 66 משנות המאה של השבעם החמשעשרה החלו הצלנם ל כס בבתם פרטם או לחלופ באכסנה חדשה שהקמו הפרנצסקנם בממלא מתחת למצודת הנוסע השווצה המדע 67 וד פטר פסל על ( F ssli אודות האכסנות צ בשנת 523 לצלנם בראשת התקופה העותמאנת דל כ הכס באכסנה בסמוך לכנסת א לדעת אפוא חכ הכס האמ שלנו אך קרוב לוודא שלא הכס בחלקו העלהו של 4 ום( ענו הקבר 68 במנזר עתקה כדלהלל שהא מתפרש לזכור מה ראו הרשום 3 אור [ נמצא כתוב משפט בכתב דו של הרשם בו פלמת juyden tag daer וטסת Terusalem naert leven also het רושלם לפ החם כפ מתחת לכתוב זה כתב האמ מקרא ממוספר של ששה אתרם את על מנת בשובו למולדת להל נוסח המקרא עד כמה שהה בכולת ולפענחו Coe aculum סנקולום חדר הסעודה האחרונה בהר צו( Sepulchrum domini [nqstrum?[ ]?[ araceni Vosquee 2 3?( 4 ]?[ 5 6 מקגך אקצא כפת הס ננסת הקבר c0 emiterium A a0fum Sln בת עלמ חבש 69 8 ץ ט ז ם 8 couvent ט Entle une grande place assez desolee mal תם טזנ! 0 תם laquelle soullpyt! סב une [ belle eglise [ט 0 ק ung זת 0 ת 8 de א ת 0 destruicte mays les tircs 5 estrangiers ץ 0 4 leur צוטט לפ 528 ע 982 Baldi Enchiridon Locorum Sanctorum erusalem ס ראו לש ( ש הערה 60( ראו ס ש וסדות סעוד לטנם ברושלם האובת והממלוכת 87 ( 57 דרור עורך( ארץשר בתקופה הממלות רושלם תשנג עמ 43 ראו שם עמ 46 סוראנו שמש כראש הקוסטודה הפרנצסקנת בשנם ראו שם עמ 4 ראו ק 482 Peter Fdsslis (ahrt 523 Z rich נם( LM Uffer הכוונה ככל נהאה למנזר האתופ שהוקם זמ קצר לפנ 479 בהר צו מעל מה שכונה מערת דוד לפ המסורת

19 לוחכמב לקמבו םנבלצ 97 הרדד עוד ונל אופא רהש רצש םושרה רקב םורב כש כה םושר טבמך ךעה םורדמ ראת לולכמ רזנמה רהב וצ חנזומ בעו הצחמל המודב רואתל שהמ בתכב ו בתכ ושלב תמלפה םאה ד םנותנב הלא תנמ תול תומד תמוסמ?תווחב העדה ש 533 רקב מא תוצראמ הלפשה ב רטפ קוק או אטשוקב תנשנשו 534 רזח ורעל פרווטנא 70 תרשפאמ ונל לכל רתוה בצהל תופה תדמולמ רשאב ל ות רה אה דע הנא דו ד הרקמה הכפה הרעשה דוול הה רשאכ תפדפד גולטקב קכךרעתה פונ ךנתה הגצוהש ואזומב לארש 2000 םולצת טק תנומת מש א הגצוה הכורעתב דצ נע התה הנומתה הבלצה רפ ולוחכמ הרומשה ףסואב טרפה רחוס תונמאה קרוונמ דרצר ל גפ רוא( 6 עקרה רוצמה רוחאמ הבלצה ףונ נורע א ףונ תנבת ותדלומ רצה וא ףונ נורע אבש זומרל םור םאתהב תומכסומל תורוגשה רואתב וספה א( ר 7 ררבתה רבודמש התואב תדודצ ראתמ נורע תרכומה ל םושרהמ מנונאה בטמה ראולל התח םור הצטנרואה תמורדה ה נבמו רזנמה רהב וצ רוא( 8 האוושה תראמ םנע הנא הרתומ קפס רצש מ רוצ משה ךממסה הבלצה םושר םור חנומה וננפל ךכ תנ לואגל התע םושרה ותומתמ דמצהלו ולא 4א ג ותוהבא רת כ ררבתמ כ מאה רזחמ םושרה םור המכב ותורצמ רומאכש הנק ול כמכ תוצקס םנוטרק( םחטשל כה ב ראשה תוצקסה ל ר4 םחטשה עודה תונצס וחמ סולואפ חה דחא םחטשה רחמב רומשה אזומב מוה רוובה 72 כנמב ראתמ תלקס סונפטס שודקה רוא( 9 2 מ הנצסה הלקסה תספותה לכ עטקה זכרמה חטשה עפומ עקרב ףונ נורע וראתמש ה םושרל השענש ךלהמב ורוקב םורב ש צל קש םנב רהב וצ וטמשוה חטשב הארנכ דכ א עוגפל הצזופמוקב רוא( 20 דוד רפכ ואטח פלכ הרוא תחה רבחו העבש רומזממ םלהת ךכ ונא םדמל רואתמ ועק סנהו רמוט (Tucher גרבנרנמ 479 דנבאראפ ל( 57 מע 660 רזנמה עפומ סתפמנ ב גרבנגוהו 575 טרפ ( 38 ותואב ונכ (Cemiterium Abassinorum ש צל כ הנבמה ש ב הפכ םא כ טננמוד תוחפ רשאמ םושרב םוקמה רה פוה םושרב ונא ךומס רהל וצ לא ב רעש וצ רעשל ופ רבדה הומת או דב רבסהל ז 70 ותרזח הנשב ונא םדמל תבותכמ טרחתב תשוחנ גצמה ותומד קנעה סונוגטנא למס פרווטנא הכולהתב דובכל לרק שמחה 534 הכולהתה הנגרוא ד הכש רצכ רצחה ל לרק שמחה ושל תבותכה 534 ע fecit pet van Aelst pict impcarol Lexikon xx Mfinchen מח44 Allgemeines 5 ק 998 הלרמ לטה קפס תונמהמב ךראתה נפמ טרחתהש כוה רחואמ רתו נשב 665 הלרמ ל( 54 מע ע 27 ע Master Paintings Terusalem 2000 מ 0 the Bible Sacred Scenes Pessach Landsdape 0 72 הטשה רומש סחמב ואזומה ב ותועגפ הברה רו רפסמ רטנוונא 7/8 ז ותודמ הבוג 4 מס ךרוא 740 מס der Renaissance Nach Entnirfen von Pieter Coecke van Aelst Exhibition ח 5ש סק Bauer 26 ק 4042 קק 98 Eisenstadt 98 Oktober 26 bis 4ם 5 Halbturn Castle

20 ץתדרה 98 מרדכ לו אור 22 ממ( פרט מהחלו האמצע של הטרפטכת אור 23 משמ למעלה( רושלם ברקע בהטגלתו קל שו מאה אט מקור מאו סנטרם אור 24 משמ למטה( רושלם בכנהו של שו לרושלם מאה א וא אמסטל מקור הגלרה הממלכתם בשטוטגרט( או מ השטח נם ורך בדומה באשר למועד שבו הכ סט את הסקצה טח לחלופ את הסקצה לתמונת הצלבה 532 לקר גורג מרלה שובו ממסעו מחבר מתורכה 73 במסעו שערך שנם מחזקת את השקלתו של מרלה מראה חלק ש ש 73 המונוגרפה ברם המומחם כה עד נחלקו זה הו שנטו לרך את הסקצה נת 528 אודות על הגדולה הכ הוא כ טע סט טעמו הה שבשטח מופעם מלבושם מזרחם שראה העובדה שעתה נת לרך את הרשום שעלו מבוססת הסקצה סט מחזר את הרשום בתמונות מזבח נוספות כך למשל הוא כלל רושלם מדרום בחלקו המרכז של הטרפטכו התחה השמור במאו הממלכת בקרלסרוהה ז ותה תמונה שבה דוקנו של סט מופע בדמותו של החל אור 2 ואור 22( 74 הפנורמה רושלם מדרום מופעה גם בצור השמ של סט הטבלתו של שו השמור במאו סנטהם אשר בפורטוגל אור המחלוקת נדה בספרה של בא שם( להצעות של וקארם סקלתו של 4 נוס 4 הקדוש מספר אנוונטר זו הוכנה על ך סט לפנ 23( 75 בתמונה זו זוות הראה הזה במקצת לכוו 077 עמ 38 הא עצמה נטתה לרך את הסקצה לפנ המסע למזרח בהם ראו ל הקך מבל שדעו הערה ראו 83 צדקו אף ק ושנבלגפרלמ באוסף תחרט הנחושת במאו מדנת המ מצו רשום של סט המר את הרקע הערונ הוא סתמ ללא כל רמז לרושלם להערכת סקצה 533 ועד שובו הוא החלף את הרקע הערונ בהם לרשום שהכ ברושלם התמונה תכה על ד פרדלנדר נת 535 ומרלה אחר אותה לתקופה שב 535 ל 540 Katalog Alte Meister bis 800 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe Karlsruhe שנ חוקרם ו על בקורו של סט בארץ 75 מרלה 54 עמ אורם 2625

21 וחכמב לקמב םנלצ 99 הרדץ חרזמ רעהו רנ עקרכ קחורמ עוראהמ שחרתמה תמדקב רוצה הנבמה ץובה הנומתב תפכ עלס הצזופמוק תוו המוד תנ אוצמל ורוצב א או לטסמא ותסנכ ו6 םורל רצונש 540 ךרעל רומשהו םוכ הרלגב תתכלממה טרגטוטשב רוא( 24 6 םור םנמא רנ תקחורמ עקרב ורה שש לאכ העפשה רבדהה לבקתמ תעדה דחומב בשחתהב הדבועב לטסמאש הה וסג םהנששו ולבקתה התואב הנש 527( תדלגל םרצה סקול פרווטנאב חכוהש נמוד מ לכל קפס כ םושרה םור םאו כ תנ ל עוב כ רצה לצנ ותהש תכשוממה הכרותב רוקבל לארשץראב םרטב ובוש פרווטנ תנשל שומשה רזוחה םושר םור ותורצב בחמ ךראתל תורצ הא 534 ךלאו ורבה הומכסמ םנש תשומ םרצה ונודנש אכ ורתוה תודע תרוצ תחא דבלב םרוקבל םוב לכב םהתונומת תורחאה א או לרוקס ו א תוראתמה תוושחרתה םורב א רכז תודעל םר םתמועל רטפ קוק או רזחמ ומושר רפסמ םמעפ ררצב ו ףאו שרוה ור םור וסגל א או לטסמא םושרה םחהמ לבקתה עצמאכ נכט רופשל תונמומה עצמאכ עמה ה הבוצע המ ספתנש הפרגואגכ השודק םג נמזמל תונומתה התה העפשה וצע תורצה ךכ תוחוכש קושה ושקה השעמל םתונרמשב םדקל םונש 78 וחב 453 ב מזמ הנומת צל ר התח ללוכה םפעס םבר םעתנה טרפל הנומתה תמ מ לוקת תעד בוצזעב םאמהנה םלושה םרב לכב עגונה םורל רתוה מזמה לוקש םוש מ תעד 79 לבוע תקזחמ 76 רצ הה רבעב טסמרגונומכ גושנבמ דכ( זדע רבלב תחת רוצה הה 4תגלוגל וא ב קא 7ח סמה Hemessen עבת 77 ךות דכ תבתכ רמאמה עדונ ל בתכממ הבתכש לא רד סג נוב 2003 כ םג פורפ סולו דה חונמה סרג כ םושרה םו ה הוושהש רח ותוא תנומתל הבלצה בטמל תעד פורפ ךלה םסרפ ותנקסמ םברב לכמ םוקמ רלה ה םג תנומת הבלצה ותדובעכ רחא הבשחנש םעש ךשמב תובר ותרצל א טרסוג (Gossaert הנוכמה םג זובמ (Mabuse 78 מבל ל( 32 מע 2522 קוש תונמאה פרווטנאב ומסרפתה רושעב צחו םנורחאה םרקחמ םבושח םבור םדקמתמ לכלכה דממב קוושה צורעב מל תוחפו בש למוגה תעפשהב תואנדסה תוחוקלל תוחתפתה םעטה תעבקו םאשונה תונומתב 72 The Art Bulletin ת תזטזע Ewing Marketing Art ם קע 990( ותדובע למרו הטלבמ רבעמה תונשב םעבראה הרעששה קושמ מוקמ קושל אוצ מוב or the Market Commercialization o(art ntwe s Golden ( קנ ת 2003 Age Turnhout 79 וחה 453 החח תנמזה תנומת הבזמה התרתכה הלותבה מזמ הנומתה ומה ר א הד קנטנומ (Montagnac רזנממ קמע הכרבה (Charteuse du Val de Benedictione ד בנלו תלוואבש Villeneuve05( (Avignon תנ רצל רגנא וטרק En lerrand CLuarton ( תוחנה דצכ רצל הנומתה רפבו ת םור רבכ

22 הרדח 0 התמדתש הרבסה םור התה תעבוקמ דבשו מזמה התה תלוכה תונרמש עבקל עקר המדנ הרואקל כ הה גרח המ ותנדסש דוע התה הפ דואמ םעטהו תוחוקלה רומא הה קוץהל לוקש בוצעב הנומתה תנ בשל הרתס הרואכל םא אבנ ובשחב כ ב קוש תוחוקלה לודלה פרווטנאב ולכ תואנדס רוצ תוחמתהל םמוחתב םנוש 80 ותנדס התחמתה תונולתב חבזמ םרואת הרוטסההמ השודקה םע ז התוהב הנדס הלודג הלכ תוחמתהל ךפקמב םנווכ דכ קפסל םג םמעט םתרגש ךכו הרצ םרוצ םאתהב תומכסומל םג התנק ל המ לככ הארנה הנדס תרצמה תונומת חבזמ הבש העפומ םור פל םחה רואתל םלזוק םרוצב תופמבו ורצונש נפל הרשע עשתה הנכמ ףתושמ לכב עגונה המל הארנש ונל םוכ תולבגמכ תואצמה רואתב עטמה רצונה כרעה םור תממשה לומ תצראה ענמ םנמאק םפרגוטרקהמו דחאכ תוצמל םתונמומ תללכתשמה רסמתהלו תדעלב צמ רואתל םור םתפוקתב םנמא המכ םהמ וה םלגוסמ תנכט רואת רוצל תואצמ םור םרב עטמה תדה רשפא םהל רוצל תעב הנועבו תחא רואת נומד דצל רואת תואצמ לבמ ת ךכב רסוח תובקע רואתה תואצמה םרע תורחא תונומתב דחומבו תופמב ללקתשה דוע נפל הרשעעשתה םור התה םנמא זאמ דמתמו אשונ שקובמ אמ והומכ תל רו תונמא פרגוטרקו תובכעה תוכרעה וענמ םוש תוונמומה תושדחה הרואתב הדוקנ הנפמה רבעל רואת תואצמ בקע רתו םור תקחדו רואתה נומדה הלח קר האמב הרשע עשתה הה ךכל םרט הרקחנ הד נמוד כ ש סחל םונשה תעפשהל ךלהת ולחה הצזרלוקס ( רח הכפהמה תתפרצה הפוראב ותומדל וופנ הה קלח בושח תצרפב ךרד קר םז הנושארל הופמ עדמה לארש ץרא ד טוקז טקננל תוטש ופמ ומשוש רבכ בורב קלח םלועה רכומה ונמזל תנחבמ וופנ םור התץה ה רוקבל ףדעה עקשהל וצרמ תוטלתשהב רע למנה תעוצרב ףוחה ךמעטמ אש םהל רבד םע םכרע םתד ולחה אבה םא כ ווגל עקרה םרקבמה ץראב לארש ולחה עגהל ץר קר ב הווחה תתדה השעמ תונלצה לככו ופסונש םמעט רבעמ עוקבל הווחל תתדה הררחוש ךכ םור לבכמ השודקה רשפאתהו הראתל השגב תתואצמ ורתו רהסואה ךעה קדצל כ מזמל רצלו הה םוש גשומ דצכ הרנ םור רהסואה ל( 0 מע 52 פאה שקבתו רצל רה םתזה כה אצמנש בלצה ונחשמ בשחתהב תורובב רמוכה א עד חבהל ב i Db הה םמשל רהב םתזה בל םוקמ הבלצה תעבגב אתוגלוגה א פתהל רעהש הרוצש ףוסבל ארנ וממ בהלו רתו רשאמ םורכ חסונ וחה New Documentary ofart ג א0 EG ש 95 York 80 האר מבל ל ל 32 מע 7

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1]

eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] eriktology The Writings Book of Ecclesiastes [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

More information

eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1]

eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1] eriktology Torah Workbook Bereshiyt / Genesis [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

More information

נ ש יא ח ק ת. [F] צ פ ון strength, wealth, army ח י ל חי ים ר כ ב ב עד רב ש מר כ ס ף

נ ש יא ח ק ת. [F] צ פ ון strength, wealth, army ח י ל חי ים ר כ ב ב עד רב ש מר כ ס ף Vocab 3-29 Random 1 chief, leader, prince נ ש יא statutes, ordinances [Plural of ח ק ה defective spelling] ח ק ת north, northern [F] צ פ ון strength, wealth, army ח י ל ע יר [F] city, town life, lifetime

More information

ו 4 י כ ת ב מ ש ה א ת כ ל ד ב ר י י הו ה ויש כ ם בב ק ר וי ב ן מ ז ב ח תחת ה ה ר וש ת ים ע ש ר ה מצ ב ה ל ש נ ים ע ש ר ש ב ט י י ש ר א ל

ו 4 י כ ת ב מ ש ה א ת כ ל ד ב ר י י הו ה ויש כ ם בב ק ר וי ב ן מ ז ב ח תחת ה ה ר וש ת ים ע ש ר ה מצ ב ה ל ש נ ים ע ש ר ש ב ט י י ש ר א ל It Is Written By Yochanan Zaqantov Many times we are told that by our Rabbanite brothers that the Oral Torah was given in addition to the Written Torah. If this is so then shouldn t there be a reference

More information

Hebrew Step-By-Step. By Rae Antonoff, MAJE Distributed by JLearnHub. Page 1

Hebrew Step-By-Step. By Rae Antonoff, MAJE Distributed by JLearnHub. Page 1 Hebrew Step-By-Step By Rae Antonoff, MAJE Distributed by JLearnHub -ח יו / ש - Page 1 ח Lesson 38: Patach Ganuv - Maybe you ve heard of some rules in English like i before e except after c that have plenty

More information

Which Way Did They Go?

Which Way Did They Go? Direction Sheet: Leader Participants will chart the route that the Israelites took on their journey out of Egypt. There are two sets of directions available. The travelogue given in Shemot (Exodus) gives

More information

Hebrew Adjectives. Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive

Hebrew Adjectives. Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive 1 Hebrew Adjectives fall into 3 categories: Attributive Predicative Substantive 2 Attributive Adjectives: Modify a noun; Agree in gender, number, and definiteness with the noun; Follow the noun they modify.

More information

Introduction to Hebrew. Session 7: Verb Tense Complete

Introduction to Hebrew. Session 7: Verb Tense Complete Introduction to Hebrew Session 7: Verb Tense Complete Session 7: Verb Tense Complete A verb is an action word, and verbs are the heart and foundation of any language. Hebrew verbs use a simple three-letter

More information

Esther אסתר. 1 Esther 1 ש ב ע ת) ה ס. ר יס" ים ה מ ש. ר " ת ים א ת פ נ י ה מ ל ך א ח ש ו ר- וש U ל ה. ב יא א ת ו ש ת G י

Esther אסתר. 1 Esther 1 ש ב ע ת) ה ס. ר יס ים ה מ ש. ר  ת ים א ת פ נ י ה מ ל ך א ח ש ו ר- וש U ל ה. ב יא א ת ו ש ת G י Esther 1 The Westminster Leningrad Codex Esther 1 אסתר ו יה י ב ימ י א ח ש ו ר וש ה וא א ח ש ו רוש ה מ'ל ך) מ ה'דו ו ע ד כ" וש ש! ב ע ו ע ש ר ים ומ א. ה מ ד ינ. -ה ב י.מ ים ה. ה ם כ ש ב ת ה מ ל ך א ח ש

More information

1. What is Jewish Learning?

1. What is Jewish Learning? 1. PURPOSES Lesson 1: TEXTS Text 1 Babylonian Talmud, Berakhot 61b [Midrash Compilation of teachings of 3-6 th century scholars in Babylonia (Amoraim); final redaction in the 6-7 th centuries] Our Rabbis

More information

Interrogatives. Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number.

Interrogatives. Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number. 1 Interrogative pronouns and adverbs are words that are used to introduce questions. They are not inflected for gender or number. 2 As a result of their nature, interrogatives indicate direct speech. Because

More information

Lessons in. Likutay Torah ל ק ו טי א מר ים, מ א מר ים י קר ים, מ עו ר ר ים ה ל בבו ת ל ע בו ד ת ה ' מ פ י ר ב י ש ניאו ר ז ל מן

Lessons in. Likutay Torah ל ק ו טי א מר ים, מ א מר ים י קר ים, מ עו ר ר ים ה ל בבו ת ל ע בו ד ת ה ' מ פ י ר ב י ש ניאו ר ז ל מן Lessons in Likutay Torah ל ק ו ט י תו ר ה ו הו א ל ק ו טי א מר ים, מ א מר ים י קר ים, מ עו ר ר ים ה ל בבו ת ל ע בו ד ת ה ' ע ל ס ד רי פ רש י ו ת ה ת ו רה, ו ע ל ש ל ש ת ר גל ים, ו ר אש ה ש נה, ו יו ם ה

More information

A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273. Transcribed and Translated by Nehemia Gordon

A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273. Transcribed and Translated by Nehemia Gordon A Hebrew Manuscript of the Book of Revelation British Library, MS Sloane 273 Transcribed and Translated by Nehemia Gordon www.nehemiaswall.com [1r] 1 [1v] The Holy Revelation of Yochanan God speaking the

More information

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do.

A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. A lot of the time when people think about Shabbat they focus very heavily on the things they CAN T do. No cell phones. No driving. No shopping. No TV. It s not so easy to stop doing these things for a

More information

Humanity s Downfall and Curses

Humanity s Downfall and Curses READING HEBREW Humanity s Downfall and Curses IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading

More information

Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown. Chapter Six:

Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown. Chapter Six: Esther in Art and Text: A Role Reversal Dr. Erica Brown Chapter Six: ב ל י ל ה ה ה וא, נ ד ד ה ש נ ת ה מ ל ך; ו י אמ ר, ל ה ב יא א ת- ס פ ר ה ז כ ר נ ות ד ב ר י ה י מ ים, ו י ה י ו נ ק ר א ים, ל פ נ י

More information

Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals

Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals Chapter 11 (Hebrew Numbers) Goals 11-1 Goal: When you encounter a number in a text, to be able to figure it out with the help of a lexicon. Symbols in the apparatus Ordinal Numbers written out in the text

More information

Noach 5722 בראשית פרק ב

Noach 5722 בראשית פרק ב ד) כ) א) ב) ג) Noach 5722 Alef. בראשית פרק ז ) כ י ל י מ ים ע וד ש ב ע ה אנ כ י מ מ ט יר ע ל ה אר ץ אר ב ע ים י ום ו אר ב ע ים ל י ל ה ומ ח ית י א ת כ ל ה י ק ום א ש ר ע ש ית י מ ע ל פ נ י ה א ד מ ה: אי)

More information

THE LAND OF ISRAEL IN TANAKH #4 Second Temple Period

THE LAND OF ISRAEL IN TANAKH #4 Second Temple Period 1 THE LAND OF ISRAEL IN TANAKH #4 Second Temple Period I. A Miracle of History A. Total darkness at Hurban, most Jews thought it was the end of the God-Israel covenant. Yirmiyahu (29:4-10) and Yehezkel

More information

Elijah Opened. Commentary by: Zion Nefesh

Elijah Opened. Commentary by: Zion Nefesh Elijah Opened Commentary by: Zion Nefesh Elijah opened and said Master of the worlds, you are one and never to be counted (because there are no more like you), you are supernal of all supernal, concealed

More information

Fasting for Famine Supporting East Africa on a Day Without Food

Fasting for Famine Supporting East Africa on a Day Without Food Sources Compiled by Rabbi Adam Cutler, Beth Tzedec Congregation Toronto, ON Fasting for Famine Supporting East Africa on a Day Without Food Lev 16: 29-31 כט ו ה י ת ה ל כ ם, ל ח ק ת ע ול ם: ב ח ד ש ה ש

More information

Zionism, Minorities and Loyalties Democracy Conference March 9, Adar Dr. Elana Stein Hain

Zionism, Minorities and Loyalties Democracy Conference March 9, Adar Dr. Elana Stein Hain Zionism, Minorities and Loyalties Democracy Conference March 9, 2015 18 Adar 5775 Dr. Elana Stein Hain 1. David Ben Gurion (1886-1973), National Autonomy and Neighborly Relations, Arthur Hertzberg, The

More information

THE D-PARTICLE IN TARGUM MALACHI AS INDICATOR OF CONTINUOUS AND HABITUAL ACTION GE LIER ABSTRACT

THE D-PARTICLE IN TARGUM MALACHI AS INDICATOR OF CONTINUOUS AND HABITUAL ACTION GE LIER ABSTRACT GE LIER ABSTRACT The d-particle is used both as conjunction and preposition in Aramaic. Common uses of ד as conjunction include its function as relative pronoun (who, which), as determinative pronoun (the

More information

SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD

SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD Anatomy ofa l eader: them oshestory SEEDS OF GREATNESS MINING THROUGH THE STORY OF MOSHE S CHILDHOOD FOR LESSONS IN LEADERSHIP ש מ ות EXODUS CHAPTER 2 א ו י ל ך א י ש, מ ב ית ל ו י; ו י ק ח, א ת-ב ת-ל

More information

Jacob and the Blessings

Jacob and the Blessings READING HEBREW Jacob and the Blessings IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading year.

More information

THE LAND OF ISRAEL IN TANAKH #3 Prophecy

THE LAND OF ISRAEL IN TANAKH #3 Prophecy 1 I. Sefer Yehoshua: THE LAND OF ISRAEL IN TANAKH #3 Prophecy A. No holiday to celebrate entry to land and conquest. Piling of Jordan, Yehoshua even sets up proto-seder (4:1-7, 21-24), but our living memory

More information

Advisor Copy. Welcome the NCSYers to your session. Feel free to try a quick icebreaker to learn their names.

Advisor Copy. Welcome the NCSYers to your session. Feel free to try a quick icebreaker to learn their names. Advisor Copy Before we begin, I would like to highlight a few points: Goal: 1. It is VERY IMPORTANT for you as an educator to put your effort in and prepare this session well. If you don t prepare, it

More information

Seder Tahanun. for days of Rising Hatred and Fear

Seder Tahanun. for days of Rising Hatred and Fear Seder Tahanun for U.S. Jews in 5777 1 סדר תחנון Seder Tahanun for days of Rising Hatred and Fear To be recited by the Jews of the United States on January 20 2017, which is 22 Tevet 5777, and 1 for the

More information

David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions

David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions David's lament over Saul and Jonathan G's full text analysis and performance decisions יז ו י ק נ ן ד ו ד, א ת-ה ק ינ ה ה ז את, ע ל-ש א ול, ו ע ל-י הו נ ת ן ב נו. 17 And David lamented with this lamentation

More information

The Scroll of Esther מגילת אסתר. copyright 2015 DailyZohar.com

The Scroll of Esther מגילת אסתר. copyright 2015 DailyZohar.com The Scroll of Esther מגילת אסתר copyright 2015 DailyZohar.com Blessings of the Megila The first three blessings should be read before the reading of the Megilah. ב רו ך א ת ה י י א ל ה ינו מ ל ך ה עו ל

More information

מ ש פ ט י ם COMMANDER S RESOURCES. 307 Parshas Mishpatim Parshas Shekalim 24 Shevat 5778

מ ש פ ט י ם COMMANDER S RESOURCES. 307 Parshas Mishpatim Parshas Shekalim 24 Shevat 5778 ISSUE 307 Parshas Mishpatim Parshas Shekalim 24 Shevat 5778 In In loving memory of of בס ד MRS. SARAH (CHARLOTTE) ROHR פ פ ר ר ש ת מ מ ש פ פ ט ט ים פ פ ר ר ש ת ש ק ק ל ים שבט ה תשע ח כ ד פ ר ש ת מ ש פ

More information

The Challenges and Problematics of the Jewish Narrative of Peace Donniel Hartman

The Challenges and Problematics of the Jewish Narrative of Peace Donniel Hartman The Challenges and Problematics of the Jewish Narrative of Peace Donniel Hartman A. Utopian Peace 1. Daily Prayer Book p. 1 2. Isaiah 11:1-9 p. 2 3. Isaiah 2:1-4 pp. 2-3 4. Micah 4:1-5 p. 3 B. Imperial

More information

כ"ג אלול תשע"ו - 26 ספטמבר, 2016 Skills Worksheet #2

כג אלול תשעו - 26 ספטמבר, 2016 Skills Worksheet #2 קריאה #1: Skill בראשית פרק כג #2 Chumash Skills Sheet Assignment: Each member of your חברותא should practice reading the פרק to each other. Make sure you are paying attention to each other, noticing and

More information

Jacob s Return to Canaan

Jacob s Return to Canaan READING HEBREW Jacob s Return to Canaan IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading cattle,

More information

God s Calling of Abram

God s Calling of Abram READING HEBREW God s Calling of Abram IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading dwelling,

More information

Israel s Sons and Joseph in Egypt

Israel s Sons and Joseph in Egypt READING HEBREW Israel s Sons and Joseph in Egypt IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while

More information

ANI HA MEHAPECH BE CHARARAH. Talmudic Intrigue in: Real Estate, Party Brownies, Dating and Dream Jobs

ANI HA MEHAPECH BE CHARARAH. Talmudic Intrigue in: Real Estate, Party Brownies, Dating and Dream Jobs 1 Thinking Gemara Series: What s Considered Fair Competition? ANI HA MEHAPECH BE CHARARAH Talmudic Intrigue in: Real Estate, Party Brownies, Dating and Dream Jobs We live in a world of finite resources,

More information

The Wise Woman of T ko ד - י םי רפ ב" מש 1 ו ל ש בא,ח ר ב י ודל םו ל ש בא וחל ח ר ב םו ל ש בא וזל ח ר ב Absalom had fled Absalom had fled

The Wise Woman of T ko ד - י םי רפ ב מש 1 ו ל ש בא,ח ר ב י ודל םו ל ש בא וחל ח ר ב םו ל ש בא וזל ח ר ב Absalom had fled Absalom had fled ל. ב. ט. The Wise Woman of T ko a שמ"ב פרקים יג- די לד ו י ב ר ח, אב ש ל ום; ו י ש א ה נ ע ר ה צ פ ה, א ת-ע ינ ו, ו י ר א ו ה נ ה ע ם-ר ב ה ל כ ים מ ד ר ך אח ר יו, מ צ ד ה ה ר.לה ו י אמ ר י ונ ד ב א ל-ה

More information

Noah s Favor Before God

Noah s Favor Before God READING HEBREW Noah s Favor Before God IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading son,

More information

English Flashcard Companion

English Flashcard Companion English Flashcard Companion Jesse R. Scheumann 2018 Introduction to the English Flashcard Companion The vocabulary list in this companion corresponds to the numbering of the flashcards. As you learn each

More information

HEBREW THROUGH MOVEMENT

HEBREW THROUGH MOVEMENT HEBREW THROUGH MOVEMENT ש מ ע Originally developed as a complement to the JECC s curriculum, Lasim Lev: Sh ma and Its Blessings, plus Kiddush Jewish Education Center of Cleveland March, 2016 A project

More information

Extraordinary Passages:

Extraordinary Passages: Extraordinary Passages: Texts and Travels Global Day of Jewish Learning: Curriculum www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide On A Journey With Jonah (Middle School)

More information

HEBREW THROUGH MOVEMENT

HEBREW THROUGH MOVEMENT HEBREW THROUGH MOVEMENT ב ר כ ו Originally developed as a complement to the JECC s curriculum, Lasim Lev: Sh ma and Its Blessings, plus Kiddush Jewish Education Center of Cleveland March, 2016 A project

More information

א ס הבישי יזנד ה 77 תומשבו םיקנויה תומשב םינוקית

א ס הבישי יזנד ה 77 תומשבו םיקנויה תומשב םינוקית .ד םחמ חמ הגלזה םקת תמשב םקה תמשב תפעה.ה בתכה במה, ב צממ זעל. /ק עע.לבל. ס דע םמספה לחה צהל צהב המדקה פס,ןתד הד השדח פס קדקד םמעה ןה ןב.ש ןלמה חמל ןבה ש הפ.1ח תמש תמש םחדה הש הפ ח םקת תמשב תמש םקה תמש

More information

The conjunctive vav (ו ) is prefixed to a Hebrew word, phrase, or clause for the following reasons:

The conjunctive vav (ו ) is prefixed to a Hebrew word, phrase, or clause for the following reasons: 1 The conjunctive vav (ו ) is prefixed to a Hebrew word, phrase, or clause for the following reasons: To join a series of related nouns (translate and ); To join a series of alternative nouns (translate

More information

Global Day of Jewish Learning

Global Day of Jewish Learning Global Day of Jewish Learning Curriculum Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide The Power of Planting: Appreciating

More information

Chapter 29 Lecture Roadmap

Chapter 29 Lecture Roadmap Chapter 29 Lecture Roadmap 29-1 Meaning of the Pual Stem Spelling Pual Strong Verbs Spelling Pual Weak Verbs א- 3 Same as always ה- 3 2-Guttural & 2-Resh Parsing Practice Translation Practice The Pual

More information

Part I: Mathematical Education

Part I: Mathematical Education Part I: Mathematical Education Numbers and Symbols On Passover eve, just before the conclusion of the Seder, the custom of many families is to recite or sing the ancient poem titled, Who Knows One? ( ח

More information

Extraordinary Passages:

Extraordinary Passages: Extraordinary Passages: Texts and Travels Global Day of Jewish Learning: Curriculum www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide The Stops Along the Way Based on a lesson

More information

And the king lamented for Abner, and said: Should Abner die as a churl dieth?--no.

And the king lamented for Abner, and said: Should Abner die as a churl dieth?--no. Toldot 5729 Alef. 1. Yitchak asked Eisav to hunt and catch game implying a wild animal (27:3). Rikva asks Yaakov to prepare a kid, a domesticated animal (Ibid. 9). If the taste of the two animals was significantly

More information

Threw the Two Tablets Messiah On The Tree

Threw the Two Tablets Messiah On The Tree B Threw the Two Tablets Messiah On The Tree www.yechayenu.org Vimeo.com/yechayenu sandybruce.podomatic.com YouTube.com/user/yechayenu ; י הו ה ; REPENT ) to YHWH ו נ ש וב ה 1 Come, and let us RETURN (

More information

מ ה ש ה י ה כ ב ר ה וא ו א שר ל ה י ות כ ב ר ה י ה ו ה א לה ים י ב ק ש את נ ר ד ף

מ ה ש ה י ה כ ב ר ה וא ו א שר ל ה י ות כ ב ר ה י ה ו ה א לה ים י ב ק ש את נ ר ד ף מ ה ש ה י ה כ ב ר ה וא ו א שר ל ה י ות כ ב ר ה י ה ו ה א לה ים י ב ק ש את נ ר ד ף That which hath been is now; and that which is to be hath already been; and God requireth that which is past. Ecclesiastes

More information

Abraham s Ultimate Test

Abraham s Ultimate Test READING HEBREW Abraham s Ultimate Test IN THIS LECTURE: 1. Reading from the Torah 2. Reading from the Siddur 3. Reading from the Dead Sea Scrolls Words of the Week Look for these words while reading (pronoun

More information

8432) (Hebrew) (page 1063) (Strong [10462] ת ו ך. verb qal perfect 2nd person masculine plural homonym 1 ירא : י ראתם

8432) (Hebrew) (page 1063) (Strong [10462] ת ו ך. verb qal perfect 2nd person masculine plural homonym 1 ירא : י ראתם The DTR Ten Commandments and Prologue: Deuteronomy 5: 1-21 5:1 verb qal waw consec perfect 2nd person masculine plural למד particle conjunction ו : ול מ ד ת ם ל מ ד BDB 4908 [4909] (Hebrew) (page 540)

More information

Global Day of Jewish Learning

Global Day of Jewish Learning Global Day of Jewish Learning Curriculum Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide Planting for the Future Written

More information

94 Week Twelve Mark Francois. Hebrew Grammar. Week 12 - Review

94 Week Twelve Mark Francois. Hebrew Grammar. Week 12 - Review 94 Week Twelve Mark Francois Hebrew Grammar Week 12 - Review 12. Dagesh Forte vs. Dagesh Lene Dagesh Lene is not written when, כ, ד, ג, ב, פ and ת are preceded by a vowel sound, even if the vowel sound

More information

English Flashcard Companion

English Flashcard Companion English Flashcard Companion Jesse R. Scheumann 2017 Introduction to the English Flashcard Companion The vocabulary list in this companion corresponds to the numbering of the flashcards. As you learn each

More information

Chosen by chance? The Aleinu and its paradoxes

Chosen by chance? The Aleinu and its paradoxes 1 Chosen by chance? The Aleinu and its paradoxes Catherine Lyons Version 2 (For use at Tikkun Leil Shavuot, 23 May 2015) France 1171 You are among a group of Jews who refuse to renounce their Judaism.

More information

From Slavery to Freedom

From Slavery to Freedom From Slavery to Freedom Grade 5 Integrated Unit JULILLY S SEDER PLATE PROJECT Name: Grade 5 Language Arts Underground to Canada Final Project: A Seder Plate for Julilly Jewish tradition requires us to

More information

Global Day of Jewish Learning

Global Day of Jewish Learning Global Day of Jewish Learning Curriculum Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide Loving the Trees (Elementary

More information

Hok LeYisrael for Tisha B'Av

Hok LeYisrael for Tisha B'Av Hok LeYisrael for Tisha B'Av [Siddur Aish Matzliah, p. 839] It is prohibited to learn the regular daily Hok LeYisrael on Tisha B'Av [Kaf HaHayyim 532.19] Thus the author of the Siddur Aish Matzliah prepared

More information

Free Download from the book "Mipeninei Noam Elimelech" translated and compiled by Tal Moshe Zwecker by permission from Targum Press, Inc.

Free Download from the book Mipeninei Noam Elimelech translated and compiled by Tal Moshe Zwecker by permission from Targum Press, Inc. Free Download from the book "Mipeninei Noam Elimelech" translated and compiled by Tal Moshe Zwecker by permission from Targum Press, Inc. NOT FOR RETAIL SALE All rights reserved 2008 To buy the book click

More information

Psalm BHS NASB Simmons Simmons footnote Category Comments

Psalm BHS NASB Simmons Simmons footnote Category Comments salm HS NAS Simmons Simmons footnote Category Comments 14.7 20.1 22.23 מ י י ת ן מ צ י ון י ש ו ע ת י ש ר א ל ב ש ו ב י הו ה ש ב ו ת ע מ ו י ג ל י ע ק ב י ש מ ח י ש ר א ל י ע נ ך י הו ה ב י ום צ ר ה י

More information

Chapter 40 The Hebrew Bible

Chapter 40 The Hebrew Bible Reading Biblical Hebrew Chapter 40 The Hebrew Bible Accents, Pausal Forms, Hebrew Bibles, Masoretic Notes, & How to Prepare a Passage for Class John C. Beckman 2017.04.03 Sof Pasuq Accents Pausal Forms

More information

Parsha Musings Tanya White

Parsha Musings Tanya White Parsha Musings Tanya White www.contemplatingtorah.wordpress.com בס "ד Hagar and Yishmael on Rosh Hashana: Reflections on the 'Other' - Empathy and pragmatism in our Avodat Hashem Note: This essay requires

More information

Reaching Out to Nineveh An Exegesis of Jonah 3 by Pastor Peter Sternberg. Minnesota District Pastoral Conference Bloomington, MN April 5, 2016

Reaching Out to Nineveh An Exegesis of Jonah 3 by Pastor Peter Sternberg. Minnesota District Pastoral Conference Bloomington, MN April 5, 2016 Reaching Out to Nineveh An Exegesis of Jonah 3 by Pastor Peter Sternberg Minnesota District Pastoral Conference Bloomington, MN April 5, 2016 Introduction The book of Jonah is rather unique among the Old

More information

ALEPH-TAU Hebrew School Lesson 204 (Nouns & Verbs-Masculine)

ALEPH-TAU Hebrew School Lesson 204 (Nouns & Verbs-Masculine) Each chapter from now on includes a vocabulary list. Each word in the vocabulary lists has been selected because it appears frequently in the Bible. Memorize the vocabulary words. Vocabulary * 1 ז כ ר

More information

CAN WE STILL SING CARLEBACH?

CAN WE STILL SING CARLEBACH? TEXT STUDY CAN WE STILL SING CARLEBACH? HOW DO WE RESPOND TO PUBLIC DISCLOSURES OF ABUSE? TORAH BLESSING DISCUSSING THE SERMON: Rabbi Buchdahl examines God s instruction to the Israelites to mark their

More information

SHABBAT AND HAVDALAH SEMINAR May 27, 2015, 1:00-6:00 Hebrew College The Early Childhood Institute

SHABBAT AND HAVDALAH SEMINAR May 27, 2015, 1:00-6:00 Hebrew College The Early Childhood Institute SHABBAT AND HAVDALAH SEMINAR May 27, 2015, 1:00-6:00 Hebrew College The Early Childhood Institute www.hebrewcollege.edu The meaning of the Sabbath is to celebrate time rather than space. Six days a week

More information

MIZRACHI MATTERS Friday, 31 March (4 Nissan) SHABBAT VAYIKRAH (Vol 11, No 26)

MIZRACHI MATTERS Friday, 31 March (4 Nissan) SHABBAT VAYIKRAH (Vol 11, No 26) EARLY SHABBAT BEIT YEHUDA Mincha: 5:50pm Candle Lighting: 6:10-6:15pm Dvar Torah: R Danny Mirvis Shabbat 1 April 5 Nisan Sunday 2 April 6 Nisan MIZRACHI MATTERS Friday, 31 March (4 Nissan) SHABBAT VAYIKRAH

More information

Root Source Presents. Blood Moons God s Gift to Jews

Root Source Presents. Blood Moons God s Gift to Jews Root Source Presents Blood Moons God s Gift to Jews 20 April 2015 Bob O Dell bob@root-source.com root-source.com @ History of the Blood Moons Story of My Involvement A Gift to Jews? Surprise! History of

More information

LIKUTEY MOHARAN #206 1

LIKUTEY MOHARAN #206 1 43 LIKUTEY MOHARAN #206 LIKUTEY MOHARAN #206 1 Taiti K seh Ovaid (I have strayed like a lost sheep); seek out Your servant [for I have not forgotten Your commandments]. 2 (Psalms 119:176) T here is a great

More information

A Presentation of Partners in Torah & The Kohelet Foundation

A Presentation of Partners in Torah & The Kohelet Foundation A Presentation of Partners in Torah & The Kohelet Foundation introduction NOTE source material scenario discussion question Introduction: ittle white lies. They re not always little and they re not always

More information

The Book of Obadiah. The Justice & Mercy of God

The Book of Obadiah. The Justice & Mercy of God The Book of Obadiah The Justice & Mercy of God Shortest book of the Hebrew Bible Obadiah cited as author, 1:1 A unique prophecy, in that it focuses on Edom, rather than on Israel Focuses on God s judgment

More information

Untapped Potential Parshat Noach 5776 Rabbi Dovid Zirkind

Untapped Potential Parshat Noach 5776 Rabbi Dovid Zirkind Untapped Potential Parshat Noach 5776 Rabbi Dovid Zirkind I Charles Duhigg s 2012 work, The Power of Habit, has a chapter dedicated to the skills and confidence Starbucks instills in each of its nearly

More information

GCSE topic of SHABBAT. Shabbat. What you need to know (according to the syllabus)

GCSE topic of SHABBAT. Shabbat. What you need to know (according to the syllabus) Shabbat What you need to know (according to the syllabus) Origins & importance of Shabbat How Shabbat is celebrated including the significance of the mitzvot and traditions connected to Shabbat including

More information

A Presentation of Partners in Torah & The Kohelet Foundation

A Presentation of Partners in Torah & The Kohelet Foundation A Presentation of Partners in Torah & The Kohelet Foundation source Material note Mentor Note Mentor summary The purpose of this session is to introduce your partners to the concept of Shabbat menucha.

More information

4/5/

4/5/ 4/5/2014 http://hodf.org 1 Part Two: Debunking the Myth of the Help Meet MARRIAGE MYTHOLOGY Julie & Phil Aydlotte 4/5/2014 http://hodf.org 2 Please remove all colored glasses. Fine Print: Failure to do

More information

Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future.

Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future. Chapter 17a - introduction Converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions, either in the past, present or future. Chapter 17b - basic form with imperfect Qal Imperfect

More information

THINKING ABOUT REST THE ORIGIN OF SHABBOS

THINKING ABOUT REST THE ORIGIN OF SHABBOS Exploring SHABBOS SHABBOS REST AND RETURN Shabbos has a multitude of components which provide meaning and purpose to our lives. We will try to figure out the goal of Shabbos, how to connect to it, and

More information

The Hebrew Café thehebrewcafe.com/forum

The Hebrew Café thehebrewcafe.com/forum The Hebrew Café Textbook: Cook & Holmstedt s Biblical Hebrew: A Student Grammar (2009) Found here online: http://individual.utoronto.ca/holmstedt/textbook.html The Hebrew Café The only vocabulary word

More information

SHO EL SHELO MIDA AT Taking Your Friend s Jaguar XJ for a Spin: Is this Just Borrowing or is it Stealing?

SHO EL SHELO MIDA AT Taking Your Friend s Jaguar XJ for a Spin: Is this Just Borrowing or is it Stealing? Thinking Gemara Series: Borrowing Without Asking 1 STUDENT GUIDE SHO EL SHELO MIDA AT Taking Your Friend s Jaguar XJ for a Spin: Is this Just Borrowing or is it Stealing? Shoplifting is stealing. Taking

More information

Haggadah of Passover. Story of Passover. Do this in rememberance of Me. Luke 22:19

Haggadah of Passover. Story of Passover. Do this in rememberance of Me. Luke 22:19 ד ה ש ל פ ס ח ה ג Haggadah of Passover Story of Passover Do this in rememberance of Me. Luke 22:19 The Passover Feast of Redemption Tower of David Jerusalem The First Passover Now the LORD said to Moses

More information

Extraordinary Passages:

Extraordinary Passages: Extraordinary Passages: Texts and Travels Global Day of Jewish Learning: Curriculum www.theglobalday.org A Project of the Aleph Society Title facilitator s guide Jonah: A Story of Many Journeys Adapted

More information

T O O T I R E D T O T R Y?

T O O T I R E D T O T R Y? TooTiredtoTry? T O O T I R E D T O T R Y? ב ר ו ך א ת ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה עו ל ם, ה נו ת ן ל י ע ף כ ח Blessed are you Hashem our God King of the Universe, who gives strength to the weary The Cure

More information

Bat Mitzvah Ceremony of Vivienne Joy Sohmer

Bat Mitzvah Ceremony of Vivienne Joy Sohmer Bat Mitzvah Ceremony of Vivienne Joy Sohmer ח ו ה ע ל יז ה בה מש ה ח כה ן Saturday, 27 October, 2012 Order of Service: Welcome:... Mark and Shelby Sohmer Blessing over the Ceremony:... Pastor Juan Saa

More information

Simply teaching the Word simply

Simply teaching the Word simply www.calvaryportsmouth.co.uk Simply teaching the Word simply Through The Bible Session 6 Leviticus 1-5 From the miracle of our origin to the mystery of our destiny Session 5 Through The Bible Exodus 13-40

More information

Chumash Devarim. The Book of Deuteronomy. Parshat Va etchanan

Chumash Devarim. The Book of Deuteronomy. Parshat Va etchanan Chumash Devarim The Book of Deuteronomy Parshat Va etchanan 5772/2012 THE TORAH - CHUMASH DEVARIM Copyright 2006-2012 by Chabad of California THE TORAH - CHUMASH BEMIDBAR WITH AN INTERPOLATED ENGLISH TRANSLATION

More information

Testament, pages

Testament, pages ו ה א לה ים נס ה א ת א ב ר ה ם ו י אמ ר אל יו א ב ר ה ם ו י אמ ר הנ ני 22:1 ו י ה י א ח ר ה ד ב ר ים ה א ל ה י י ו י wayyiqtol (S) Sqin em Levy + shva, so ו+ QI3ms היה = ו י ה י ה o Short imperfect, so

More information

A Foreign Fire: The boundaries of Spontaneity Parshat Shemini 5774

A Foreign Fire: The boundaries of Spontaneity Parshat Shemini 5774 Parsha Musings Tanya White בס"ד A Foreign Fire: The boundaries of Spontaneity Parshat Shemini 5774 The tension in any religious experience between rules, boundaries and framework, versus the need for personal

More information

ACTIVITY 6 Balfour or Bust?

ACTIVITY 6 Balfour or Bust? ACTIVITY 6 Balfour or Bust? An Educational Session for Youth Movements (by Robin Moss, UJIA) Aims Target age group: 13-15 year olds To understand why both Zionists and the British Government were in favour

More information

Joseph and His Brothers

Joseph and His Brothers OUR HEBREW FATHERS Joseph and His Brothers IN THIS LECTURE: 1. From Slave to Ruler 2. Joseph s Brothers in Egypt 3. Joseph s Final Test From Slave to Ruler Pharaoh was impressed by Joseph's ability to

More information

Chumash Skills for 9-10G Breishit

Chumash Skills for 9-10G Breishit Chumash Skills for 9-10G Breishit 2016-2017 Over the course of the year, we will be working in centers on the skills that are important for learning There are many of these skills, but I have chosen what

More information

Parshat Va era begins the story of the ten plagues in Egypt. It s the

Parshat Va era begins the story of the ten plagues in Egypt. It s the VA ERA Welcome to the Guide to Parshat Va era! Parshat Va era begins the story of the ten plagues in Egypt. It s the same story that we tell every year at our Passover seder: God sends Moses to warn Pharaoh,

More information

Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham

Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham Forgive us, pardon us, grant us atonement Parashat Shelach Lecha June 9, 2018 Rabbi Carl M. Perkins Temple Aliyah, Needham There s a piyyut, a liturgical poem, in the Yom Kippur liturgy that I am sure

More information

GENESIS Bereishit Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi. EXODUS Shemot Vaeira

GENESIS Bereishit Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi. EXODUS Shemot Vaeira GENESIS Bereishit Noach Lech Lecha Vayeira Chayei Sarah Toldot Vayeitzei Vayishlach Vayeishev Mikeitz Vayigash Vayechi EXODUS Shemot Vaeira Bo Beshalach Yitro Mishpatim Terumah Tetzaveh Tisa Vayakheil

More information

BEING A VISIONARY JOLT LEADERSHIP PROGRAM 2014

BEING A VISIONARY JOLT LEADERSHIP PROGRAM 2014 BEING A VISIONARY JOLT LEADERSHIP PROGRAM 2014 V I S I O N A R Y The Importance of Vision by Tony Mayo W hen he launched the USA Today national newspaper 25 ago, Allen Neuharth, the CEO of Gannett Company

More information

Qal Imperative, Qal Jussive, Qal Cohortative, Negative Commands, Volitive Sequences Mark Francois. Hebrew Grammar

Qal Imperative, Qal Jussive, Qal Cohortative, Negative Commands, Volitive Sequences Mark Francois. Hebrew Grammar 117 Hebrew Grammar Week 14 (Last Updated Dec. 13, 2016) 14.1. Qal Imperative 14.2. Qal Jussive 14.3. Qal Cohortative 14.4. Negative Commands 14.5. Volitive Sequences 14.6. Infinitive Const. and Abs. in

More information

Prophets of Israel. Name Mission and Message נביא Kings the advises. from God and teaches it to the nation. judges the nation, leads בני ישראל in

Prophets of Israel. Name Mission and Message נביא Kings the advises. from God and teaches it to the nation. judges the nation, leads בני ישראל in Prophets of Israel This table lists individuals who receive communication from God and who are sent by Him on a mission to relay that message to the people of Israel, to kings or even to other nations.

More information

Hebrew Whiteboard Biblical Hebrew and the Psalms Psalm 104:1 12

Hebrew Whiteboard Biblical Hebrew and the Psalms Psalm 104:1 12 Biblical Hebrew and the Psalms Psalm 104:1 12 Objectives 1. Identify verse structure by means of major disjunctive accents. 2. Display verse structure by means of logical line diagramming. 3. Interpret

More information