كراسة للطالب بموضوع التاريخ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "كراسة للطالب بموضوع التاريخ"

Transcription

1 קידום נוער - תוכנית היל"ה השכלת יסוד ולימודי השלמה חוברת לתלמיד בהיסטוריה למגזר הדרוזי كراسة للطالب بموضوع التاريخ للوسط الدرزي תוכנית לימודים למסלול 9-10 שנות לימוד לימודי תעודה منهاج التاريخ لتحصيل شهادة انهاء 9-10 سنوات تعليمية اعداد حنان سليمان חנאן כותבת סלימאן ינואר 2016

2 فهرس المحتويات مقدمة... مبنى المنهاج الجديد وطرق التقييم... القسم االول تاريخ الدروز في القرون الوسطى الفصل االول ظهور الديانة الدرزية نشأة الديانة الدرزية... العقيدة... الفصل الثاني العهد الفاطمي الدعوة الفاطمية وقيام الدولة... الحاكم بأمر اهلل... سقوط الدولة الفصل الثالث العهد المعني اصل المعنيين وقيام االمارة... االمير قرقماز... االمير فخر الدين المعني الثاني... القسم الثاني تاريخ العرب في الجاهلية, واالسالم حتى نهاية الدولة االموية الفصل الرابع العرب في شبه الجزيرة العربية قبل االسالم العرب بالجاهلية... مولد الرسول محمد )ص(...

3 الفصل الخامس ظهور االسالم وقيام الدولة االسالمية هجرة النبي الى يثرب... غزوات الرسول )ص(... غزوة بدر... غزوة أحد... غزوة الخندق... فتح مكة... الفصل السادس تعاليم االسالم القران الكريم: نزوله ومبناه... اركان االسالم... اركان االيمان الفصل السابع الخلفاء الراشدون رضي اهلل عنهم الخلفاء الراشدون رضي اهلل عنهم... الخليفة ابو بكر الصديق... الخليفة عمر بن الخطاب... الخليفة عثمان بن عفان... الخليفة علي بن ابي طالب... الفصل الثامن الدولة االسالمية في عهد بني أمية الخالفة في عهد بني أمية... الخليفة معاوية بن ابي سفيان... الخليفة عمر بن عبد العزيز... ضعف الدولة االموية وسقوطها... القسم الثالث وظيفة ذاتية توجيهات لكتابة الوظيفة... المصادر...

4 مقدمة لمنهاج التاريخ بالوسط الدرزي للحصول على شهادة انهاء تسع وعشر سنوات تعليمية ان دراسة التاريخ ت كسب ثقافة عامة, وت شكل قاعدة لتطوير التفكري, كما تكمن يف دراسة التاريخ عدة اسس ضرورية لتطوير اجلانب االدراكي واحلسي عند الطالب. مت اعداد هذه املنهج التعليمي لتدريس التاريخ لطالب هيال )الثقافة االساسية والتعليم املكمل( الذين التحقوا مبسار حتصيل شهادة اهناء لتسع وعشر سنوات تعليمية. هدف هذا املنهج اكساب املتعلم خالصة املعرفة التارخيية واكسابه مهارات الدراسة التارخيية. ميكن حتقيق هذا اهلدف بعدة طرق منها: ان يتعرف الطالب على االحداث املركزية يف تاريخ شعبه وبالده, وتاريخ الشعوب االخرى. ان يرى الطالب يف الدراسة التارخيية وسيلة لتشكيل هويته وقيمته االنسانية. ان يكتسب الطالب املهارات االساسية للدراسة التارخيية وخاصة حتديد حمور الزمان واملكان والتمييز بني احلقائق واآلراء, وحتديد النصوص املكتوبة واملرسومة واملصورة واخلرائط املدونة, اضافة اىل اكتساب القدرة على حتليل النصوص هبدف حتديد النتائج والربط بني االحداث التارخيية ومجع املعلومات. ان برنامج هيال هو مبثابة اطار تعليمي خاص يهدف اىل تلبية احتياجات طالب متنوعني شاءت الظروف ان يتسربوا من جهاز التعليم الرمسي قبل اهناء دراستهم.كما اهنم طالب يتفاوتون يف مستوى حتصيلهم العلمي. ايضا, تسرب هؤالء الطالب من جهاز التعليم الرمسي يعود يف االسا اىل اسباب ومشاكل عديدة ال بد وان تكون قد اثرت سلبا على القدرات العلمية هلذه الفئة من الطالب. وهذا ما جيعل تدريس التاريخ اكثر اشكاال وصعوبة يف مثل هذا االطار التعليمي املكمل. يرى غالبية الطالب يف موضوع التاريخ موضوعا مرهقا للدراسة ألسباب عدة من امهها: بعد احلدث عن حميط الطالب والفرتة اليت يعيشها, كثرة االمساء والتواريخ واالحداث اليت يصعب تذكرها, واالهم من كل ذلك صعوبة الربط بني كل تلك االحداث واالمساء يف معظم احلاالت. ايضا كما هو معروف فموضوع التاريخ يتطلب القدرة وحىت اكثر يفتقرون اىل القدرة على التعبري. على التعبري اللغوي ولألسف طالبنا كباقي الطالب العاديني 1

5 هذا ما جيعل مهمة مترير املواد ومهمة اساليب تعليمية جاذبة وممتعة من اهم املهام اليت على املعلم اتباعها, فاألسلوب امللل يف مترير املواد وخصوصا يف موضوع التاريخ يزيد من صعوبة املوضوع ويؤدي اىل ابتعاد الطالب عن املوضوع. اهداف منهاج التاريخ الجديد: معرفة االحداث التارخيية اهلامة: زمان االحداث ومكاهنا, التطورات االساسية, شخصيات مركزية يف فرتات تارخيية معينة. اكتساب املهارات الالزمة لدراسة التاريخ: استخالص معلومات من كتب مساعدة, قراءة خرائط رسوم بيانية..., حتضري تلخيصات ورؤو اقالم, وصف وحتليل قضايا تارخيية. اكتساب املفاهيم التارخيية املتعارف عليها: وصف او تفسري حدث تارخيي, سبب ونتيجة, مؤسسة نظام حكم, ثورة, امرباطورية... ادراك الظواهر االجتماعية وصلتها باملاضي: ادراك الواقعكوليد ألحداث املاضي. ملاذا نتعلم موضوع التاريخ 2

6 مبنى المنهاج الجديد وطرق التقييم يشمل منهاج التاريخ اجلديد إلهناء عشر سنوات تعليمية ثالث اقسام: القسم االول حيتوي على مواد بموضوع تاريخ الدروز بالقرون الوسطى. القسم الثاين حيتوي على مواد بموضوع تاريخ العرب في الجاهلية, واالسالم حتى نهاية الدولة االموية. والقسم الثالث حيتوي على توجيهات لكاتبة الوظيفة. مت اختيار املواضيع وفق املواضيع اليت يتم تعلمها إلهناء الوحدة التعليمية االوىل يف جبروت التاريخ للوسط الدرزي. الساعات املخصصة هلذا املنهج هي: 60 ساعة تعليمية, تتقسم ل: 30 ساعة إلزامية + 15 ساعة للتوسع لإلثراء وللتعم ق + 15 ساعة للوظيفة. يوصى بتخصيص عدد الساعات املقرتح لكل قسم من جممل الساعات املخصصة لتدريس هذا الربنامج, ولكن اذا تبني ان هنالك اهتماما خاصا يف حمور ما فال مانع من ختصيص وقت اكثر له. 3

7 طريقة التقييم أ. التقييم العادي: امتحان %80 ميتحن الطالب يف هناية دراسته حسب امتحان مغلق ( االسلوب االمريكي(, اسئلة امأل الفراغ, واسئلة تعريف... ب. التقييم البديل: كتابة وظيفة ذاتية %20 1. كتابه الوظيفة ت شكل وسيلة تقييم من اجل وضع عالمة داخلية بنسبة % نسبة االمتحان هي % الوظيفة عن شخصيات واحداث من تاريخ الدروز يف القرون الوسطى. 4. على الطالبكتابة وظيفة عن شخصية أو وظيفة عن حدث. 4

8 منهاج التاريخ للوسط الدرزي لعشر سنوات تعليمية القسم االول تاريخ الدروز في القرون الوسطى محتوى الساعات 6 ساعات - نشأة الديانة الدرزية - العقيدة 7 ساعات - الدعوة الفاطمية وقيام الدولة. - احلاكم بأمر اهلل. - سقوط الدولة. 7 ساعات - أصل املعنيني وقيام االمارة. الموضوع 1.ظهور الديانة الدرزية للتوسع 2. العهد الفاطمي - الزامي 3. العهد المعني - الزامي - االمري قرقماز.. - االمري فخرالدين املعين الثاين. القسم الثاني تاريخ العرب في الجاهلية, واالسالم حتى نهاية الدولة االموية العرب باجلاهلية: تساؤالت لشعراء بالعصر اجلاهلي تؤكد ضرورة خالق للكون. - 6 ساعات 4. العرب في شبه الجزيرة العربية قبل االسالم. العصر اجلاهلي: تعاريف فعالية. - للتوسع مولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم. - ظهور االسالم. - هجرة النيب )ص( اىل يثرب- املدينة: سري اهلجرة, تفاصيل اهلجرة, اسباب اهلجرة, اسباب اختيار يثرب بالذات, نتائج وامهية وتأثري اهلجرة. - غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم: الغزوات: غزوة بدر, غزوة احد, غزوة اخلندق, فتح مكة. 8 ساعات 6. ظهور االسالم وقيام الدولة االسالمية. الزامي - القرآن الكرمي: نزوله ومبناه. - أركان االسالم اخلمسة. 3 ساعات 7. تعاليم االسالم إلزامي - اخلليفة ابو بكر الصديق. - اخلليفة عمر بن اخلطاب. - اخلليفة عثمان بن عفان. 8. اخللفاء الراشدون رضي اهلل 5 ساعات عنهم. 5

9 - اخلليفة علي بن ايب طالب. - اخلالفة يف عهد بين امية - اخلليفة معاوية بن ايب سفيان. - اخلليفة عمر بن عبد العزيز. - ضعف الدولة االموية وسقوطها. 3 ساعات القسم الثالث وظيفة ذاتية 15 ساعه للوظيفة إلزامي 9. الدولة االسالمية يف عهد بين امية. للتوسع 10. وظيفة ذاتية 30 ساعة إلزامية + 15 ساعة للتوسع لإلثراء وللتعم ق + 15 ساعات للوظيفة 6

10 القسم االول تاريخ الدروز في القرون الوسطى 7

11 االول الفصل ظهور الديانة الدرزية موقع عن الرتاث الدرزي: / تعترب طائفة الدروز من الطوائف الباطنية اليت انشقت عن اإلمساعيلية يف عصرها العبيدي واختذت هلا مبادئ خمالفةة يف ظاهرها ملبادئ اإلمساعيلية وإن كانت مل ختالفها يف جوهرها. تسةةكن الطائفةةة يف منةةاطق عديةةدة مةةن بةةالد الشةةام فمةةنهم مةةن يقيمةةون يف الشةةوف بلبنةةان وقسةةم آخةةر يقيمةةون جببةةل الدروز يف جنوب سوريا وكذلك يف هضبة اجلوالن املطلة على فلسطني وآخرون يقيمون يف مشال فلسطني. 8

12 ويرجةةع نشةةةأة الةةةدروز إىل العصةةةر العبيةةدي حيةةةث اسةةةتطاع عبةةةد اهلل املهةةةدي أن يؤسةةس الدولةةةة العبيديةةةة يف املغةةةرب سةةةنة 296 هة واليت مت هلا فتح مصر على يد القائد جوهر الصقلي عام 358 هة يف عهد املعةز لةدين اهلل الفةاطمي الةذي نقةل إدارة ملكه إىل مصر فبىن القاهرة وجعلها عاصمة له. 386 هة عام تويف حىت سنة وعشرين إحدى امللك يف بقي الذي باهلل العزيز ولده خلفه 365 هة سنة املعز توىف ملا عاما عشر أحد آنذاك عمره وكان الفاطمي اهلل بأمر باحلاكم ل ق ب الذي املنصور علي أبو عهده وويل ولده فخلفه أحد قتل احلاكم استطاع حينما 390 هة سنةة حىت كذلك األمر وبقي األوصيةاء مةن ثالثةة الدولةة شئةون معةه وتوىل األوصياء عليةه وتوىل منذ ذلك احلني زمام األمور. الدروز هم شعب ترجع عراقته الى خمسة اآلف سنة من التاريخ يستدل من حبوث علمية ودراسات ظهرت عن تاريخ الدروز يف الزمان االول باهنم يرجعون يف غالبتيهم من حيث النسب اىل اثنيت عشر قبيلة عربية كانت تقيم يف منطقة معر ة النعمان منذ أوائل الفتح االسالمي. واليهم ينتسب التنوخيون واالرسالنيون والبحرتيون الذين منهم االمري جانبوالد الذي انشأ أماره ما بني محص وحلب. مث إنتقلوا تباعا اىل الغرب اي املنطقة اليت تشمل جبل لبنان وساحله وذلك للدفاع عن الفتوحات االسالمية يف وجه البيزنطيني فكانوا النواة اليت التف حوهلا الناقمون واملضطهدون يف هذه املنطقة ومنهم املوارنة. بينما كان الصليبيون يعملون على انشاء دولة التينية على ساحل البحر املتوسط كان ال بد للموحدين الدروز يف سوريا ولبنان وفلسطني من الدفاع عن بالدهم امام الغزو اخلارجي ال سيما ان املسلمني طلبوا اليهم العمل على محاية الثغور والدفاع عنها اىل جانبهم. فقاموا باهلجوم على قلعة الشقيف وقلعة القرين يف منطلقة اجلليل االعلى من فلسطني. ويف العام 1151 هزم الدروز جيوش الصليبيني يف موقعة رأ التينة. ويف القرن الساد عشر للهجرة حاربوا قبائل التتار يف موقعة عني جالوت وساعدوا املماليك ضد الصليبيني وكذلك الرتكمان والفرجنه مما يوضح سياهتم العربية االسالمية قبل أي شيء آخر. ويف العام باألمارة العثمانيون اعرتف يف لبنان وازداد نفوذ الدروز يف املنطقة اجلبلية اليت تعرف جببل مع ن 1516 واتسع حني سيطروا على معظم أرجاء الشام من مشال صفد فسوريا وقلعة تدمر. 9

13 كان للدروز دور وطين وقومي عريب انتهجوه عرب تارخيهم يقوم على الفصل بني معتقدهم الديين الفكري من جهة وواجبهم القومي من جهة اخرى. هلم صوالت وجوالت يف معارك التحرر الوطين والقومي بدءا من الثورة العربية الكربى بقيادة الشريف حسني. ومن الشخصيات الرائدة يف هذا امليدان االمريين شكيب وعادل ارسالن باالضافة اىل سلطان باشا االطرش قائد الثورة السورية ضد االستعمار الفرنسي 1925 وعارف النكدي وغريهم من املفكرين والبارزين يف احلقل الوطين. وقد كانوا دائما من انصار الوحدة السورية العربية وسبق هلم ان حاربوا اجليش الرتكي يف جبل العرب ولبنان واظهروا بطولة فائقة يف تلك املعارك. رغم وجودهم كأقلية فاهنم مل يتمذهبوا يوما ومل يشعروا أهنم اقلية دون ان تستحوذ عليهم عقدة االقليات ما جعلهم يتشبثون بارضهم ويستقتلون يف الدفاع عنها وحياربون بشراسة للبقاء فيها واحلفاظ عليها وهذا ما زادهم أميانا بضرورة نسج عالقة متساوية ووطيدة وتعاون مع جرياهنم من باقي الطوائف والقوميات يف البالد العربية واالسالمية. يف العام 1516 إعرتف العثمانيون باالمارة يف لبنان وازداد نفوذ الدروز يف املنطقة اجلبلية اليت تعرف جببل معن واتسع حني سيطروا على معظم أرجاء الشام من مشال صفد فسوريا وقلعة تدمر. كان للدروز دور وطين وقومي عريب انتهجوه عرب تارخيهم يقوم على الفصل بني معتقدهم الديين الفكري من جهة وواجبهم القومي من جهة اخرى. هلم صوالت وجوالت يف معارك التحرر الوطين والقومي بدءا من الثورة العربية الكربى بقيادة الشريف حسني. ومن الشخصيات الرائدة يف هذا امليدان االمريين شكيب وعادل ارسالن باالضافة اىل سلطان باشا االطرش قائد الثورة السورية ضد االستعمار الفرنسي 1925 وعارف النكدي وغريهم من املفكرين والبارزين يف احلقل الوطين. وقد كانوا دائما من انصار الوحدة السورية العربية وسبق هلم ان حاربوا اجليش الرتكي يف جبل العرب ولبنان واظهروا بطولة فائقة يف تلك املعارك. رغم وجودهم كأقلية فاهنم مل يشعروا أهنم اقلية دون ان تستحوذ عليهم عقدة االقليات ما جعلهم يتشبثون بارضهم ويستقتلون يف الدفاع عنها وحياربون بشراسة للبقاء فيها واحلفاظ عليها 10

14 وهذا ما زادهم أميانا بضرورة نسج عالقة متساوية ووطيدة وتعاون مع جرياهنم من باقي الطوائف والقوميات يف البالد العربية واالسالمية. وقد قال فيهم كبري الشعراء أمحد شوقي مبا فيهم ومبا يستحقوا. أستعيد هنا بعض االبيات من قصيدة طويلة هي بعنوان نكبة دمشق مطلعها: سالم من صبا بردى أرق ودمع ال يكفكف يا دمشق مث يقول: وماكان الدروز قبيل شر ولكن ذادة وقراة ضيف لهم جبل اشم له شعاف لكل لبوءة ولكل شبل دم الثوار تعرفه قرنا كأن من السموءل فيه شيئا وان أخذوا بما لم يستحقوا كينبوع الصفا خشنوا ورقوا موارد في السحاب الجون بلق نضال دون غايته ورشق وتعرف انه نور وحق فكل جهاته شرف وخلق بالعودة اىل البداية. ان املوحدين الدروز يقولون بوحدانية اخلالق عليه يتكلون وهبدييه يهتدون ميارسون طقوسهم الدينية وحياهتم اليومية بروح العقل واملنطق فال يعطون التفاته للحمالت املغرضة اليت تتناول تقاليدهم من حني اىل آخر من قبل عدد من املوتورين املأجورين يؤكدون دائما على صوابيه مسريهتم النضالية التارخيية الطويلة يف حماربة الظلم واالستبداد واحلروب العبثية واملذهبية أينما وجدوا يف لبنان وسوريا وفلسطني وهم يتعاطون مع باقي الطوائف بروح التسامح واالنفتاح وحتكيم العقل واملنطق يف ادارة شؤوهنم بأنفسهم. املصدر: 11

15 العقيدة يعتقد املوحدون الدروز أن اهلل واحد أحد ال إله إال هو وال معبود سواه الواحد األحد الفرد الصمد املنزه عن األزواج والعدد وهو احلاكم الفعلي واألزيل للكون وممثوله يف القرآن) على العرش استوى( و)أحكم احلاكمني( فهو احلاكم األحد املنزه عن عباده وخملوقاته فاهلل عن وصف الواصفني وإدراك العاملني وهو يف مواضعكثرية من رسائل احلكمة حاكم احلكام املنزه عن اخلواطر واألوهام جل وعال فال جمال لتشبيه الهوته أو حلوله يف أحد من البشر. والغاية من علوم التوحيد هو رفع البشر إىل منازل عالية وهي تبدأ من مرحلة املوحد وهي إتباع حالل احلالل أي أفضله ومبادئ التوحيد الفضائل العفية والعدل والطهارة مث منزلة حرف الصدق مث منزلة احلدود مث منزلة املؤانسة أو الناسوت وهي سعادة السعادات وغاية الغايات من خلق النفو وهي جوهر التوحيد. بعد غيابه إمنا عليهم يف غيابه صيانة أنفسهم من املعاصي وعمل اخلري بني البشر. الوصايا السبع صدق اللسان. حفظ اإلخوان. ترك عبادة العدم والبهتان. الرباءة من األبالسة والطغيان. التوحيد ملوالنا يفكل عصر وزمان. الرضى بفعل موالناكيف ماكان. التسليم ألمر موالنا يف السر واحلدثان

16 13

17 فعاليات مقترحة: فعالية 1: اجب عن االسئلة التالية, ميكنك االستعانة مبصادر خارجية: اسئلة: من هو مؤس س مذهب الدروز.اذكر ثالثة من معتقدات المذهب الدرزي.وض ح عقيدة الدروز في التناسخ والتقمص.عد د ثالثة من شخصي ات المذهب الدرزي 14

18 فعالية 2: لون \ي الرسمة, ما الذي يعنيه كل لون من االلوان 15

19 : فعاليه 3 - امأل الفراغ بكلمة مناسبة من خمزن الكلمات: حيتفل الدروز بعيد النيب سبالن )ع( بتاريخ ايلول. ايام العشر - تأيت عيد االضحى املبارك. - يوجد مقام النيب سبالن )ع ) يف قرية. - يف عيد االضحى نضحي بة العيد. - يصلي الدروز يف. - ايام العيد نعايد ونقول : كل عام. - عاش الشيخ امني طريف)ر( يف قرية. - يلبس الشيخ قمباز وعباءة و على رأسه. قبل حرفيش خروف - الخلوة وانتم بخير جولس - عمامة - 16

20 الثاني الفصل العهد الفاطمي فيلم وثائقي: يستمد الفاطميون لقبهم من فاطمة بنت الرسول )صلى اهلل عليه و سلم( كما يدعون انتساهبم ألهل البيت عن طريق اإلمام السابع إمساعيل بن جعفر الصادق ومنه جاءت الطائفة اإلمساعيلية. يرى أغلب املؤرخني اليوم أن نسبهم كان منحوال. يفضل أغلب علماء السنة أن يطلق عليهم لقب "العبيديون" نسبة إىل جدهم عبيد اهلل. مؤسس الساللة عبيد اهلل المهدي ) م( اعتمد يف دعوته اجلديدة على أبو عبد اهلل الشيعي كان يدعي أنه املهدي املنتظر. جنح صاحب دعوته يف القضاء على دولة األغالبة و محله إىل السلطة. استوىل الفاطميون على تونس ليبيا و شرق اجلزائر مث صقلية واليت بقيت يف حكمهم حىت 1061 م. سنة 969 م يستوىل املعز ) م( على مصر ويقرر بناء عاصمة جديدة لدولته: القاهرة. دخل الفاطميون يف صراع مع العباسيني للسيطرة على الشام. كما تنازعوا السيطرة على مشال إفريقية مع األمويني حكام األندلس. متكنوا من إخضاع احلجاز و احلرمني مابني سنوات م. ازدهرت التجارة و منا اقتصاد البالد و نشطت حركة العمران أثناء عهد العزيز ) م( مث احلاكم )

21 )م يذلاو ناك اروهتم و في افرطتم هراكفأ لىإ دح ىصقأ تفرع في دلابلا هدهع تابارطضا.ةيرثك دعب هتامم تقشنا نع ةيليعاسملإا ةفئاط نم ةعيشلا تفرع مساب.زوردلا مكح دعب رصنتسلما ( )م ليوطلا قشنا نويليعاسملإا ةرم ىرخأ لىإ ينتفئاط ةيرازنلا و.ةيلعتسلما لىوت مكلحا نم هدعب ءافلخ.لافطأ مكح عم ظفالحا ( )م دودح تصلقت ةلودلا لىإ رصم. طقف رخآ ءافللخا عقو تتح ةرطيس ةداقلا ينيركسعلا.ينيبويلأا حلاص ماق نيدلا بيويلأا و يذلا لىوت ةرازولا ذنم 1169 م ءاضقلاب ىلع ةلودلا ةيمطافلا ايئانه ةنس 1171.م تلوتح رصم اهدعب لىإ بهذلما.نيسلا روهظ ةقرف ةيزردلا في دهع مكالحا فيو همكح تاونس ءاج ةيرخلأا لىإ رصم ضعب رفلا نيذلاو مهتقار ةوعدلا ةيليعاسملإا اهوقنتعاف اودازو اهيف ةركف هيلأت مكالحا اوعدو اهيلإ طخسف مهيلع لهأ ةنسلا مهودراطو ناكو مهرهشأ برقلماو لىإ مكالحا رمأب للها دممح نب ليعاسمإ ىزردلا دقو بره لىإ ضعب يرق ايناب ةيرغص ةدلب( بيرغ ثيح )قشمد ذخأ رشني ةوعد هيلأت مكالحا لامتساف هيلإ ا يرثك نم راصنلأا يذلا اوحبصأ نوفرعي مساب.ةيزردلا دجو ةفيللخا مكالحا رمأب في للها هذه ةوعدلا ةصرف طيحيل هسفن جايسب نم سيدقتلا ةبغر لعج في هنم هاياعر عوط..هتدارإ ءاج ثم ةفيللخا رهاظلا زازعلإ نيد للها دعب يضم ثلاث تاونس ىلع ةافو مكالحا نلعيل هتءارب نم ىوعد ةيهوللأا تيلا في تليق.هيبأ

22 قائمة اخللفاء الفاطميني عبيد اهلل املهدي ( ) مؤسس الدولة الفاطمية القائم بأمر اهلل ( ) املنصور باهلل الفاطمي ( ) املعز لدين اهلل ( ) العزيز باهلل الفاطمي ( ) احلاكم بأمر اهلل ( ) الظاهر إلعزاز دين اهلل ( ) املستنصر باهلل الفاطمي ( )

23 9. املستعلي باهلل ( ) اآلمر بأحكام اهلل ( ) 10. احلافظ لدين اهلل ( ) 11. الظافر بدين اهلل ( ) 12. الفائز بدين اهلل ( ) 13. العاضد لدين اهلل الفاطمي.( ) 14. هاتشتاين " املصدر: -الفنون واهلندسة اإلسالمية Architektur) (Islam: Kunst und لة"ماركو (Markus Hattstein) 20

24 الدولة الفاطمية والحضارة: بلغت احلضارة يف عهد الفاطمي ني أقصى الغايات فبنوا املدن وأقاموا املساجد وأنشأوا دور الكتب واجلامعات وات سعت يف أي امهم التجارة وحتس نت الزراعة وانتشرت اآلداب وفنون احلكمة وأنواع العلوم. قال اال ستاذ عنان يف «احلاكم بأمر اهلل» إن العصر الفاطمي من أسطع عصور مصر اإلسالمي ة إن مل يكن أسطعها مجيعا. وقال املستشرق «سيديو» يف تاريخ العرب العام ص 244 طبعة : 1948 أخذ العرب يلقون أسطع األنوار من القاهرة ال من بغداد حيث ازدهرت التجارة والصناعة والزراعة واآلداب والفنون والعلوم يف عهد الفاطمي ني مبصر كما ازدهرت يف عهد خلفاء بين العب ا األو لني وكانت عاصمة الفاطمي ني تنافس أمجل مدن آسيا وسلك ابن يونس املصري سبيل فلكيي العراق فكان له مرصد ومل يقصر الفاطمي ون يف صنع ما ينسى النا به بغداد. ومل يلبثوا أن صار هلم مثل دخل هارون الرشيد تقريبا. وقال املستشرق «بروكلمان» يف «تاريخ الشعوب اإلسالمي ة» ص 108 ج 2 طبعة : 954 إن آثار الفاطمي ني العظيمة مثل جامع احلاكم واجلامع األزهر الذي ال يزال مزدهرا إىل يومنا هذا كأعظم املؤس سات املدرسي ة يف اإلسالم لتشهد للهمم العالية اليت ابتدعتها. وقال السي د مري علي يف «خمتصر تاريخ العرب» ص 510 طبعة : 1938 كان الفاطمي ون يف أو ل عهدهم كالبطالسة األو لني يشجعون العلم ويكرمون العلماء فشي دوا الكليات واملكاتب العام ة ودار احلكمة ومحلوا إليها جمموعات عظمية من الكتب يف سائر العلوم والفنون واآلالت الرياضي ة لتكون رهن البحث واملراجعة وعي نوا هلا أشهر األساتذة وكان التعليم فيها حرا على نفقة الدولة كما كان الطال ب مينحون مجيع األدوات الكتابية جمانا وكان اخللفاء يعقدون املناظرات يف شىت فروع العلم كاملنطق والرياضة والفقه والطب وكان األساتذة يتشحون بلسان خاص عرف باخللعة أو العباءة اجلامعي ة ة كما هي احلال اليوم ة وارصدت لالنفاق على تلك املؤس سات وعلى أساتذهتا وطالهبا وموظ فيها امالك بلغ إيرادها السنوي 43 مليون درهم ودعي األساتذة من آسيا واألندلس إللقاء احملاضرات يف دار احلكمة فازدادت هبم روعة وهباء. 21

25 اصولها: 22

26 فعالية 1 : أجب عن االسئلة التالية: 1. اين يتواجد اجلامع االزهر 2. مىت بين اجلامع 3. من بناه وملاذا 4. ما الذي يربطه بالعهد الفاطمي وكيف خيدم العهد الفاطمي 23

27 فعالية 2: خصائص العمارة الفاطمية : - متميزة عن األموية أو العباسية. احلجر واآلجر يف الواجهات. الواجهات والبوابات يف عناية فائقة. ظهور املساجد املعلقة اليت ترتفع عن مستوى الشارع. ظهور الرواق املطل على الشارع يف واجهات املساجد. االعتماد على السقوف اخلشبية املستوية. استخدام القباب بشكل حمدود. ظهور العقد الفاطمي ( عباسي مطور حبيث يصبح الرتسان العلويان مستقيمان ) تطور فيما بعد ليصبح الرتسان املستقيمان مقعران قليال. بداية ظهور األرابيسك ( اخلشب املعشق ). أهم المباني : جامع املهدية ( تونس ). أنشئ عند تأسيس املهدية كعاصمة للفاطمية يف تونس. شبيه جبامع القريوان من حيث املسقط. 9 بالطات عامودية على القبلة. قبة أمام احملراب. أهم عنصر الباب الذي اليزال قائم. بارز مرتفع حماريب يف اجلوانب. - سور القاهرة : يف البدء القائةد اجلةوهر أطلةق علةى القةاهرة القةاهرة املنصةورية علةى اسةم جةده املنصةورية عاصةمة الفاطميني يف تونس لكن املقر أمساها القاهرة. كانت عبارة عن قلعة لسكن اخلليفة وحاشيته على شكل مربع * مرت مربع. سورها من اللنب مزود بأبراج. أبواب من اجلهات األربع أمهها باب النصر باب الفتوح باب زويلة. باب النصر مفتوح بني برجني مربعني. باب الفتوح باب زويلة مفتوحان بني برجان دائريان بارزان. استخدم حجر اجلري النحت ( تأثري سالجقة سوريا ). - 24

28 جامع األزهر : شيده الفاطميني لكن جدد ورمم يف عهود املماليك والعثمانيني. املسةةةقط الفةةةاطمي : 5 بالطةةةات كجةةةامع ابةةةن طولةةةون تقطعةةةه بالطةةةة يف الوسةةةط تنتهةةةي بقبةةةة عنةةةد احملراب. آجر والعمد احلجرية حتمل عقود مدببة. 2 رواق يف الغرب والشرق كل منهم 13 بالطة. جامع الحكم : جامع األقمر. واجهةةةات األروقةةةة : عقةةةود مدببةةةة فاطميةةةة حممولةةةة علةةةى أعمةةةدة فوقهةةةا حماريةةةب تتوسةةةطها حلبةةةات مستديرة ويتوجها شرافات مسننة ( عرائس ). الفتحة املقابلة للمجاز القاطع مميزة بنقوش جصية. بناه اخلليفة العزيز وأكمله ابنه احلاكم بامر اهلل. الواجهة : اآلجر لكن احلجر استعمل يف البوابات واملآذن. املسقط : مشابه لألزهر 5 بالطات موازية للقبلة يقطعها اجملاز القاطع املنتهي بقبة عند احملراب. على اجلانبني قبتني. أروقةةة الصةةحن تتةةألف مةةن 3 بالطةةات عاموديةةة علةةى القبلةةة حممةةول سةةقفها علةةى قنةةاطر مةةن عقةةود كروية مدببة. القبة أمام احملراب : هلا رقبة مثمنة األضالع ذات طبقتني هبا نوافذ. الباب الرئيسي : أهم معلم يف هذا اجلامع. تتوسط الواجهة وهبا مئذنتني ركنيتني من احلجر تفيد غالف املئذنتني وكذلك شكلهم. بين يف عهد اخلليفة اآلمر بأحكام اهلل. صحن مربع حماط بقناطر مقسمة اىل مربعات بواسطة قناطر عريضة. بالطة واسعة موازية جلدار القبلة. الواجهة اجلنوبية منحرفة لتوازي الشارع. من احلجر املنحوت. هبا بوابة بارزة ( ايوان وباب ) بزخارف وحماريب مقرنصة وكتابة كوفية مهمة: ابحث باإلنترنت عن صورة لكل واحد من المباني التي ذكرت اعاله. واكتب ما الذي لفت نظرك بكل مبنى ( ما الذي يميز كل مبنى حسب رأيك( 25

29 ا س ك ه ث نشاط )1( عزيزي التلميذ أمامك مجموعة من الحروف بعضها يتكرر مرتين احذف الحرف الذي يتكرر وأعد ترتيب باقي الحروف داخل المربعات لتصل إلى اسم معركة انتصر فيها المسلمون على الصليبين: ي د ص ف ن ع ق ط ق ش ص ف ج ع د ح ث ك ج ج ش ه س أ المعركة هي... ط ن ل ا م نشاط ) 2 (فكر واستنتج ما تدل عليه العبارات التالية من الجدول الذي أمامك: ي إ س ح ل ن ر ف ل أ ح ط أ ص ع أ ط ل ل أ ا د ط ن ي ي ن - 1 اسم معركة انتصر فيها المسلمون على الصليبين واستردوا بيت المقدس. - 2 أمير صليبي قتله صالح الدين بيده جزاء ما فعل. - 3 اسم مدينة بناها عمر بن العاص بمصر. - 4 قائد إسالمي استطاع تحرير إمارة الرها من يد الصليبين. - 5 قائد إسالمي استطاع تحرير إمارة بيت المقدس من يد الصليبين. نشاط )3( فكر واستنتج الشكل التالي: د د 26

30 الحاكم بأمر اهلل فيلم وثائقي: الحاكم بأمر اهلل املنصور ( ) اخلليفة الفاطمي الساد حكم من 996 إىل ولد يف مصر وخلف والده يف احلكم العزيز باهلل الفاطمي وعمره 11 سنة, وتكىن بأىب على وهي كنية أخذها بعد ميالد إبنه علي الذي تلقب بالظاهر إلعزاز دين اهلل حينما توىل اخلالفة بعد اختفاء أبيه, ويعترب البعض أن احلاكم كان آخر اخللفاء الفاطميني األقوياء.كانت عيناه واسعتان وصوته جهري خموف. اتسمت فرتة حكمه بالتوتر. قسمت فرتة خالفة احلاكم إىل أربعة : 1 ة من سنة 386 إىل سنة 390 وكان يف هذه املدة ال ميلك من أمر السلطان شيئا لصغره. 395 ة من سنة 390 إىل سنة وفيها كان للحاكم على حداثة سنه سلطة كبرية أظهر فيها تعص با شديدا 2 للمذهب الفاطمي. 3 ة من سنة 396 إىل سنة 401 ويف هذه املد ة ترك سياسة التعص ب وتبع سياسة التسامح مع مجيع الطوائف. ة من سنة إىل سنة ظهرت سياسته يف هذه الفرتة مبظهر القلق والتذبذب ورغم ذلك فقد ساعدت سياسته على إقرار األمن وقضت على الفوضى اليت كانت سائدة يف أوائل عهده وأنشأ احلاكم دار احلكمة اليت كان يشتغل هبا كثري من القراء والفقهاء واملنجمني والنحاة واللغويني وأحلق هبا مكتبة أطلق عليها اسم دار العلم حوت كثريا من أم هات الكتب ونفائسها. 27

31 كان عصر احلاكم مليئا باألعمال واملآثر اجلليلة فقد جد د األزهر وأجرى عليه وعلى دار احلكمة األوقاف اجلزيلة وأنشأ جامعا يف القاهرة وآخر باإلسكندري ة وأحصى املساجد ورت ب للمؤذ نني واألئم ة األرزاق وأغدق العطايا واملنح للعلماء واألساتذة. ويف سنة 404 أعتق كل ما ميلك من الرقيق وكانوا مجعا غفريا ووهبهم األموال واألمالك ليعتاشوا هبا وكان نصري العلم واآلداب فقد أخرج كل ما يف القصر من خزائن الكتب ووضعها يف متناول العلماء والطال ب لينتفعوا هبا وكان يعقد يف قصره جمالس للعلماء يتدارسون ويتناقشون يف حضرته وجيزل هلم اجلوائز والصالت ونال العلماء الكبار وأهل اإلختصاص لديه حظوةكبرية وألف له أبو احلسن الفلكي معجما ضخما يف الفلك يعرف بالزيج الكبري كما استدعى املهند الشهري ابن اهليثم ملا بلغه من براعته وتفن نه وعهد إليه بفحص أحوال النيل وما ميكن أن يعمل لإلنتفاع مبائه. وكان مييل إىل ختفيف الضرائب عن كاهل الشعب وعدد األسعار وضرب كثريا من الباعة وشهر هبم ملخالفتهم التعريفة الرمسي ة وأصلح املكاييل واملوازين وضبطها وأمجع املؤر خون على تقشفه وزهده يف املظاهر العام ة يف حياته واحتقاره للرسوم واأللقاب واملواكب الفخمة اليت امتاز هبا اخللفاء الفاطمي ون إىل غري ذلك. انتهت خالفة احلاكم بامر اهلل بغيبته سنة 1021 م حيثكان من عادته اخلروج اىل جبل املقطم اىل املرصد الذي بناه ولكنه اختفى ومل يعد وكثرت الروايات حول اختفائه. وقد اختلفت الروايات حول غيابه حىت أعترب غيابه لغزا. 28

32 فعاليات مقترحة: مهمه 1: هل مسعتم عن اخلليفة احلاكم بامر اهلل من قبل ماذا تعينكلمة خليفة اللبا ماذا يعين لنا على الطالب : 1- ان يدرك الطالب مدى امهية هذا اخلليفة للدعوة الفاطمية 2- ان يدرك الطالب الصعوبات اليت واجهتها هذه الدعوة يف فرتة اخللفاء الفاطميني 3- التشابه بني الدعوة الفاطمية وبني الدعوة االسالمية )املعانة(. مهمة 2: "... وإذاكان للعصر الفاطمي سحره الخاص, فإن عصر الحاكم بأمر اهلل هو بال ريب أغرب مراحله وأعجبها, وقد غاض بها العصر الفاطمي في تلك الفترة نوعا, ولكن ما تمتاز به تلك الفترة من األحداث العجيبة, والنوادر الشائقة وما يمازجها من الخفاء والغموض, وما تمتاز به شخصية الحاكم من األطوار والخواص المدهشة, والنزاعات واألهواء المرو عة, والنواحي الفلسفية واإلنسانية أحيانا...." د. محمد عبد اهلل عنان - ما الذي يمكنك ان تستنتجه عن الحاكم بأمر اهلل من خالل هذه القطعه 29

33 مهمه 3: - اين التقطت هذه الصورة - ما الذي يربطها باحلاكم بامر اهلل - احبث يف مواقع االنرتنت وجد صورا اخرى جلامع احلاكم بامر اهلل. 30

34 سقوط الدولة الفاطمية استمر ت الدولة الفاطمية ما يقارب املئتني وسبعني عاما وقد كانت خامتتها عام 1171 ميالدي حينما قدم صالح الدين األيويب إىل مصر بأمر من نور الدين زنكي وأهنى حكم الفاطميني وأرجع بالد مصر إىل الدولة اإلسالمية السني ة. كان أول أسباب سقوط الدولة الفاطمية هو االنقسامات اليت حدثت داخل املذهب اإلمساعيلي نفسه حيث أن انقسام الدعوة إىل فرقة )مستعلية( وفرقة )نزارية( ولد فريقان متعاديان وصل )بالنزارية( إىل قتل األمام اآلمر بأحكام اهلل. وثاني هذه األسباب األزمات االقتصادية اليت واكبت اخنفاض منسوب مياه النيل. وثالثها هو زيادة سطوة ونفوذ الوزراء بعد استتار أئمة املذهب اإلمساعيلي وانتقال مركز املذهب لليمن جراء ق لت اإلمام احلاكم بأمر اهلل وأصبح هؤالء الوزراء هم من يعني اخللفاء فكانوا يتعمدون اختيار الصبية ليتحكموا فيهم ودارت بني الوزراء الذين زاد نفوذهم واجليوش حروب أثنية طاحنة لالستفراد باحلكم. ورابع هذه األسباب هو اخلطر البيزنطي الصلييب الذي هدد الدول اإلسالمية قاطبة فتحالفوا مع خصوم األمس األيوبيني الذين محلوا لواء العباسيني وعينوهم وزراء فيصف لنا املقريزي يف كتابه )اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة اخللفاء. 31

35 مهمه: كانت الدولة العبيدية الفاطمية انتهت رسمي ا على يد صالح الدين إال أنه عانى في سبيل ذلك أشد العناء والمشقة". " - ابحث في مواقع االنترنت واكتب كيف انهى صالح الدين االيوبي الحكم الفاطمي 32

36 الثالث الفصل العهد المعني كل ام ة قو ية اتبعوها واحفظوني في قلوبكم درزية حكمة األسرة املعنية هي إحدى السالالت اليت حكمت مناطق واسعة من لبنان وهي أسرة من أمراء الدروز خلفت األسرة الشهابية يف احلكم يف مناطق لبنان. ويرجح عدد من املؤرخني أن األسرة املعنية من أصل كردي نزلوا بني الدروز واختذوا مذهبهم وأصبحوا أمراء عليهم وزعموا هلم بأهنم من ساللة معن بن زائدة الذيكان من والة العباسيني ومن أجواد العرب. ي نسب املعنيون إىل بنو معن بن مالك بن فهم التنوخي وقيل اىل معن بن زائدة الذي كان من والة العباسيني ومن أجواد العرب. استوطنوا مناطق جبل لبنان اجلنوبية عام 1120 م بأمر من حاكم دمشق للتصدي للغزوات الصليبية. وخالل حكم الفاطميني حتولوا إىل املعتقد الدرزي. ويف معركة مرج دابق 1516 ) م( ساند فخر الدين املعين بن 33

37 قرقماز السلطان سليم األول العثماين يف معركتهم ضد املماليك مما اكسبه ح ظوة لديهم وبالتايل حصل على نوع من االستقالل اجلزئي. وتوارث املعنيون حكم لبنان فلقبوا باألمراء حىت عهد األمري فخر الدين املعين الثاين امللقب بسلطان الرب ) م( الذي إنشاء امارة متطورة وحاول االستقالل عن العثمانيني مبساعدة االوربيني ويعترب أول من حاول إنشاء قومية لبنانية دون اعتبار لدين أو طائفة. وانتهت االمارة املعنية بنفي األمري فخرالدين الثاين إىل االستانة عام 1635 م. اول امري معين حيكم يف ظل احلكم العثماين االمري فخر الدين االول قتل على يد العثمانيني االمري قرقمازابن االمري فخر الدين االول هنايته حادثة عكار االمريفخر الدين الثاين قتل بامر من السلطان العثماين واالمري يونس االخ االصغر 34

38 االمير قرقماز - هو ابن االمري فخر الدين االول تسلم احلكم سنة, 1544 بعد مقتل والده دام حكمه حوايل 40 عاما. متيزت فرتة حكمه بعدم االستقرار الداخلي. ومع ذلك يعترب قرقماز من مؤسسي الدوله املعنيه. تويف عام 1584 تاركا ولدين. حاصره العثمانيون بقيادة وايل مصر الذي طالبه بتسليم سارقي اموال الضرائب )من مصر وفلسطني( اليت سرقت يف اراضي االمري قرقماز. - فهرب اىل مغاره شقيف تريون واختبا فيها حيث مات. سياسة االمري قرقماز: ( السياسة الداخلية اليت اتبعها االمري( -قر ب النصارى اليه وعاملهم معامله حسنه واختذ منهم بعض مساعديه. -شي د القالع واحلصون. -ام ن الطرق - قضى على الصوص وقطاع الطرق. -قر ب االدباء والشعراء والعلماء. -منح االقطاعيني حق الفصل يف الدعاوى احلقوقية واجلزائية, وابقى لنفسه حق الفصل والتصرف يف االمور الكربى. -منح التسامح الديين جلميع الطوائف. -حافظ على حرية املواطنني. االحداث التي مر ت بها األمارة المعنية زمن حكم االمير قرقماز:. 1 انتشار االضطرابات بسبب ازدياد الصراع القيسي اليمين يف جبل الشوف واحناء لبنان.. 2 النزاع على احلكم بني عائالت لبنانيه مثل بين عساف وبين سيفا.. 3 حادثة عكار. عالقة االمير قرقماز بالعثمانيين: 35

39 -كانت العالقه بني قرقماز والدوله العثمانيه عالقة مد وجزر. الن هكان يطمع يف االستقالل ولكن مبوافقة الدوله العثمانيه, لذا عمل على ارضاء الوالة من العثمانيني. ومن ناحيه اخرى -كان يعمل على اخذ الثا ر منهم ملقتل والده. -تقرب االمري قرقماز من العثمانيني هبدف مساعدته يف التخلص من اعدائه الداخليني. -بعد حادثة عكار توترت العالقه, اذ جن د العثمانيون محلهكبريه ضد قرقماز. -هنايتهكانت على يد العثمانيني. حادثة عكار ونهاية االمير قرقماز: -سنة 1584 بينماكانت قافله تنقل الضرائب من مصر وفلسطني )خراج مصر وفلسطني( اىل استنبول, تعرض هلا عند عكار بعض اللصوص فقتلوا حراسها وهنبوا امواهلا, فاتفق اعداء االمري قرقماز )يوسف سيفا وابن فريخ( على الصاق التهمه باملعنيني. -جند العثمانيون محلهكبريه ضد قرقماز بقيادة ابراهيم باشا وايل مصر. -مل يستطع االمري مواجهة احلملة فهرب واختبا يف مغارة شقيف تريون بالقرب من ج زين. -قام ابراهيم باشا بتدمري القرى وقتل العديد من عقال الدروز ووجهائهم. -يقال ان ابراهيم باشا اشعل النار يف مدخل املغارة حيث اختبا االمري فمات خنقا. -يقال انه عندما علم بتدمري بالده مات قهرا يف خمبئه. نتائج هذه الحادثة: -اجياد فرصه ساحنه للعثمانيني لكسر شوكة الدروز. -تدمري قرى الشوف وقتل العديد من عقال ووجهاء الدروز. -موت االمري قرقماز, وقامت زوجته الست نسب بإرسال ولديها فخر الدين الثاين ويونس اىل منطقةكسروان, حىت بلغ فخر الدين سن الرشد, مث عاد ليحكم لبنان

40 فعاليات م قترحة: االمير قرقماز أ. من هو االمري قرقماز وكيف كانت هنايته وضح. ب. بني ثالثة من االعمال اليت قام هبا االمري قرقماز على الصعيد الداخلي لتوطيد حكمه. نشاط 2: - ختيل حادثة عكار, حاول رسم احداثها. 37

41 االمير فخر الدين المعني الثاني فيلم قصري: هو احد امراء لبنان من ال معن الدروز, الذين حكموا امارة الشوف, ولد يف الشوف واصله من بعقلني. يعترب االمري فخر الدين الثاين اعظم واشهر امراء الشام عموما ولبنان خصوصا. ي عترب االمري فخر الدين االمري الفعلي االول يف لبنان, اذ انه سيطر على مجيع االراضي اليت تضم مناطق لبنان املعاصر حبدوده احلالية, وهبذا فانه يعترب مؤسس لبنان احلديث. لم يكن االميركباقي االمراء الدروز, فلم يكن رجل دين ولم تكن تصرفاته توحي بانه متدين, لكن سلوكه يشهد, بأن للدينكثيرا من االثر في نفسه. تسامحه الديني :- ع رف االمري فخر الدين بتساحمه الديين فقد ساوى بني الطوائف يف احلقوق, فقد بىن اجلوامع لإلسالم, واحسن مثوى املسيحيني املظلومني, ومسح هلم بإقامة شعائرهم الدينية جهارا )علنا( وقرع النواقيس )االجرا ) بعد انكانكل ذلك حمرما عليهم, كما مسح لليهود مبمارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية, ولتجارهم ان يعملوا يف االراضي واملناطق الواقعة يف امارته. حزمه في االمور :- اشتهر االمري فخر الدين باحلزم واالهتمام شخصيا بكلكبريه وصغريه, فبالرغم من تساحمه الديين وعدلهكان قاسيا يف سبيل احقاق احلق وفرض النظام كما حرص على مجع الضرائب يف مواعيدها من مجيع املناطق. ان اول ما قام به االمري فخر الدين بعد عودته من املنفى يف اوروبا, كان االنتقام من اعدائه, االمراء السيفيني يف منطقة طرابلس الهنم اعتدوا على بالده ومشتوا به هلزميته, فهامجهم واحتل قصورهم ودمرها. 38

42 اثره الحضاري :- منذ سنة 1606 بدا االمري فخر الدين يهتم باحلضارة األوروبية ويسعى اىل التحالف مع االوروبيني لالستفادة من جتارهتم واالخذ من حضارهتم. يف سنة 1613 ترك بالده بعد هجوم العثمانيني عليه, فلجا اىل حلفاءه امراء تسكانيا وبقيت البالد حتت ادارة اخيه يونس وابنه علي وارشاد والدته الست نسب. يف سنة 1618 وبعد عودته من املنفى يف اوروبا وكان قد تعرف على التقدم االورويب واحلضارة األوروبية, عمل على نقل هذا التقدم اىل بالده, فبىن اجلسور واخلانات ووسع الطرق ومد القنوات ورمم القالع واالبراج والقصور, كما حث على فتح املدار لنشر العلم وازدهرت الزراعة والصناعات اخلفيفة وعم االمن يفكل مكان فساد الرخاء. نهاية االمير فخر الدين: شكى خصوم فخر الدين االمري اىل السلطان. فالتجأ فخرالدين بعد ان ضاقت الدنيا بوجهه وختل ى عنه حلفاؤه واعوانه اىل قلعة نيحا مث اىل مغارة بالقرب من شالل جزين حيث أ سر مع ثالثة من ابنائه وسيقوا اىل اسطنبول يف 10 شباط 1635.أأتمر به الخصوم والصقوا به الجرائم الجسيمة. واتهموه بالخروج على السلطان وبامتهان شريعة محمد وبهدم المساجد وبانتهاكه الصوم باتصاله بدوقية توسكانة وبنيته المبيتة االستيالء معهم على القدس وبتهم اخرى كثيرة. فاصدر المفتي االكبر فتوى بان االمير مرتد عن االسالم وعقابه على ذلك الموت. ولم ينفع دفاع االمير عن نفسه امام السلطان بقوله: اني مظلوم ولم أب ن القالع اال حماية من االعداء. ولم احارب اال من كان عاصيا الدولة. وقد مشيت طريق الحج ومنعت العربان عن التعدي واديت االموال االميرية وأي دت االحكام الشرعية ولكن السلطان رأى ان المحافظة على سلطته تستدعي استئصال شأفة االمير. وفي 13 نيسان سنة 1635 تم تنفيذ حكم االعدام في اسطنبول في باحة المسجد بحق االمير فخرالدين المعني الثاني واوالده الثالثة. 39

43 فعالية مقترحة: مهمة 1: امأل الفراغ باإلجابات المناسبة: انقسم عهده اىل مرحلتني: صراع االمير فخر الدين الثاني مع الوالة المحليين : ترجع اسباب النزاع اىل

44 ترك االمير لبنان الى اوروبا )توسكانا( لالسباب : عودة فخر الدين الثاني الى لبنان: ماذا مييز هذه املرحلة اعماله واجنازاته يف اجملال االقتصادي االقتصادي والعمراين - ارفق صورا من مواقع االنرتنت. 41

45 مهمه 2: االمير روجيه المؤر خ الطبيب رسمه كما فخرالدين وتعددت االراء في شخصية االمير فخرالدين. فنسب اليه بعض هم مزايا فريدة وحم ل ه آخرون معايب شائنة. فصارت مالمح شخصيته االسطورية ذات وجهين متناقضين. وننقل ما قاله عنه اثنان من مؤرخيه انه بالرغم من ش د ته ومن تمثيله باعدائه كانت احكامه على جانب من العدالة في كل االمور التي في آخر درجات التقاضي وتنهي كل نزاع في المواد المدنية والعسكرية. وكان يعرف معظم رعاياه باسمائهم تحدث في بالده تصدر والقابهم ومزايا كل منهم ولديه سجل باسماء جميع الرجال الذين يستطيعون حمل السالح وسج ل آخر يحصي عدد االشجار المثمرة وكل دالية كرم وتوتة لتربية دود الحرير فيتقاضى على الشجرة منها مد ين الواحد يوازي ستة ليار فرنسية وهناك سجل ثالث بأحصاء رؤوس الجاموس والثيران والبقر والماعز والغنم. كان يفرض على البالد التي يمتلكها حوالي مليونين من الذهب سنويا ال يدفع منها للسلطان اكثر من ستين الف سكوت )عملة متداولة يحتفظ بخمسة عشر الف رجل تحت السالح وكان توسكانية( بعد قراءتك للنص اعاله, اي صفات تعطي لفخر الدين املعين الثاين فيتبقى له كل سنة اكثر من فخر الدين يتخل ص من اعدائه بدهاء وبح ي ل غريبة. مليون مع انه كان 42

46 الثاني القسم تاريخ العرب في الجاهلية, واالسالم 43

47 الرابع الفصل العرب في الجاهلية يقول عمرو بن كلثوم: اال ال جيهلن احد علينا فنجهل فوق جهل اجلاهلني يقول الفرزدق: احالمنا تزن اجلبال رزانة وختالنا جنا اذا ما جنهل يقول جرير: احالمنا تزن اجلبال رزانة ويفوق جاهلنا فعال اجلهل 44

48 من هم هؤالء الشعراء باي فرتة قالو هذه االقوال ما الذي يربط هؤالء الشعراء بالفرتة اجلاهلية عن ماذا تتحدث هذه النصوص ما الذي يربط هذه النصوص مبوضوعنا ماذا تعينكلمة جهل هبذه النصوص من الواضح انكلمة "اجلهل هبذه النصوص ال تعين ضد العلم ولكن تعين السفه والطيش هذه تساؤالت لشاعر في العصر الجاهلي تؤكد ضرورة خالق لهذا الكون الفسيح من كالم قس بن ساعدة اإليادي في الجاهلية دون أن يتلقى رسالة وال دعوة وقبل أن تأتي النبوة وقبل أن يتنزل الوحي على النبي عليه الصالة والسالم. "أيها الناس اسمعوا وعوا واذا وعيتم فانتفعوا من عاش مات, ومن مات فات, وكل ما هو آت آت إن في السماء لخبر ا, وان في األرض لعبر ا مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور ليل داج وسماء ذات أب ارج, يقسم قس قسما حقا, إن هلل دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه, مالي أرى الناس يذهبون وال يرجعون, أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا : ثم أنشد فقال"فقاموا - من هو قس بن ساعدة االيادي في الذاهبين األولين من القرون لنا بصائر لما أريت مواردا للموت ليس لها مصادر و أريت قومي نحوها يمضي األكابر واألصاغر أيقنت أني ال محالة حيث صار القوم صائر اشرح باختصار ما الذي يقصده قس بكالمه وما الذي يربط كالمه بالعصر اجلاهلي احبث عن طريق االنرتنت عن شعراء اخرون تطرقوا اىل وجود اهلل تعاىل يف العصر اجلاهلي قبل ظهور سيدنا - - حممد ثلى اهلل عليه وسلم, وتطرق اىل احاديثهم. در حموسب

49 الكواكب يعبد من وهناك الجن يعبد من وهناك المالئكة يعبد من وهناك الشمس, يعبد من هناك الجاهلية في سائدة كانت التي الوثنية العقائد هي هذه الدهر, يعبد من وهناك قوله هي واألدلة تعالى: م ا ش ر ك اؤ ه م و ق ا ل ب ي ن ه م ف ز ي لن ا و ش ر ك اؤ ك م أ ن ت م م ك ان ك م أ ش ر ك وا ل ل ذ ي ن ن ق و ل ث م م ن ح ش ر ه م ج م يعا و ي و ك ن ت م إ ي ان ا ت ع ب د و ن ( سورة يونس اآلية : 28( تعالى: وقال و أ ن ه ه و ر ب الش ع ر ى ( سورة النجم اآلية : 49( وهناك ربه اهلل وتعالى سبحانه اهلل دون من تعبدونه الذين النجم هذا تعالى: قال الدهريون و ق ال وا م ا ي ظ ن ون ه ي إ ال ح ي ات ن ا الد ن ي ا ن م و ت و ن ح ي ا و م ا ي ه ل ك ن ا إ ال الد ه ر و م ا ل ه م ب ذ ل ك م ن ع ل م إ ن ه م إ ال ( سورة الجاثية اآلية : 24( :قال اهلل عز وجل إ ن أ و ل ب ي ت و ض ع ل لن اس ل ل ذ ي ب ب ك ة م ب ار كا و ه د ى ل ل ع ال م ين ) سورة آل عم ارن اآلية : 96 ( االضطراب هذا ووسط الوثنية, العقائد هذه وسط الفكري واالجتماعي إبراهيم. دين على قلة أناس كان واالقتصادي 46

50 العصر الجاهلي كان العرب يعيشون يف اجلاهلية قبائل متنابذة ال يعرفون فكرة األمة إمنا يعرفون فكرة القبيلة و ما يربط بني أبنائها من نسب وكل قبيلة تتعصب ألفرادها تعصبا شديدا فإذا جىن احدهم جناية شاركته يف مسئوليتها و إذا قتةل هلةا أحةد أبنائها هبت لألخذ بثأره هبة واحدة فلما جاء اإلسالم أخذ يضعف من شأن القبيلة و حيل حملها فكةرة األمةة يقةول تعةاىل ( إن هةذه أمةتكم امةة واحةدة و أنا ربكم فاعبدون ) ( كنتم خري أمة أخرجت للنا ) و هي أمة يعلو فيهةا السةلطان اإلهلةي علةى السةلطان القبلةي و علىكل شيء. وكان أول ما وضعه اإلسالم ألحكام هذه الرابطة أن نقل حق األخذ بالثأر مةن القبيلةة إىل الدولةة و بةذلك مل يعةد الثأر كمةاكةان الشةأن يف اجلاهليةة جيةر ثةأرا يف سلسةلة ال تنتهةي مةن احلةروب و املعةارك الدمويةة بةل أصةبح عقابةا باملثةةةل و أصةةةبح واجبةةةا علةةةى القبيلةةةة أن تقةةةدم القاتةةةل ألويل األمةةةر حةةةىت يلقةةةى جةةةزاءه فالقبائةةةل املسةةةاعدة أوىل األمةةةر أضحت مستجيبة لفكرة الدولة و منصهرة فيها و أخذ اإلسالم يرسى القواعد االجتماعية هلذه األمة حبيث تكون أمة مثالية يتعاون أفرادها على اخلري آمرين باملعروف و ناهني عن املنكر يسودهم الرب و التعاطف حىت لكأهنم أسرة واحدة حميت بني أفرادهاكل الفوارق القبلية و اجلنسية و أيضا فوارق الشرف و السيادة اجلاهلية فالنا مجيعا سواء يف الصالة و مجيع املناسك و يف احلقوق و الواجبات و ينبغي أن يعودوا إخوة و يشعركل واحد منهم مبشاعر أخيه باذال له و ملصلحة هذه األمةكل ما يستطيع. و مل يعن اإلسالم فقط بتنظيم العالقة بني الغين من جهة و الفقري و الصاحل العام من جهة ثانية بل ع ىن أيضا بتنظيم العالقةات العامةة كةاملرياث و تنظةيم املعةامالت كالتجةارة و الزراعةة و الصةناعة فقةد اوجةب للعامةل أجةرا يتقاضةاه جةزاء عمله و أوجب على التاجر أال يستغل النا بأي وجه من الوجوه سواء يف الكيل و امليزان أو يف التعامل املايل. لقد كفل اإلسالم حقوق املرأة فمةا م ةنظم حقةوق املةرأة إال اإلسةالم فقةد رعاهةا خةري رعايةة إذ كانةت مهضةومة احلقةوق يف اجلاهلية فرد اإلسالم إليها حقوقها و جعلها ك فئا للرجل هلا ما له من احلقوق يقول تبارك و تعاىل ( و هلن مثل 47

51 الةذي علةيهن بةاملعروف ) و أيضةا هلةن مثةل مةا للرجةال مةن السةعي يف األرض و العمةل و التجةارة يقةول عةز شةأنه : ( للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسنب ) و نظم الزواج و جعله فريضة حمببة إىل اهلل و نعمة من نعمه ( و مةن آياتةةه أن خلةةق لكةةم مةن أنفسةةكم أزواجةةا لتسةةكنوا إليهةا و جعةةل بيةةنكم مةةودة و رمحةة ) و دعةةا يف غةةري آيةةة إىل معاملة الزوجات باملعروف. و لقدكفل اإلسالم للمرأة حقوقها و أوجةب علةى الرجةل أن يرعاهةا و أن يقةوم هبةا خةري قيةام و اإلسةالم جي ةل املةرأة و يرفع قدرها حىت لنراها يف الصدر األول من العصر اإلسالمي تشارك يف األحداث السياسية. و اإلسالم راع حقوق اإلنسان و حم رتمها يف الدين إذ نصت آية كرمية على أن ( ال إكراه يف الدين ) فالنا ال يكرهون على الدخول يف اإلسالم بل يرتكون أحرارا و ما اختةاروا ألنفسةهم و بةذلك يضةرب اإلسةالم أروع مثةل يف التسةامح الةةديين يقةةول تبةةارك و تعةةاىل : ( و لةةو شةةاء ربةةك آلمةةن مةةن يف األرضكلهةةم مجيعةةا أفأنةةت تكةةره النةةا حةةىت يكونةةوا مؤمنني ). فاإلسالم دين سالم للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية األمن و الطمأنينة فقد كفل للنا حريتهم ال ألتباعه وحدهم بل لكل من عاشوا يف ظالله مسلمني و غري مسلمني و كأنه أراد وحدة النوع اإلنساين وحدة يعمها العةدل و الرخةاء و السالم. فعالية : ( ) صف حال العرب يف اجلاهلية ج- قبائل متنابذة ال يعرفون فكرة األمة ولكن يعرفون فكرة القبيلة وما يربط بني أبنائها من نسب وكل قبيلة تتعصب ألفرادها 2( ما مظاهر التعصب القبلي عند العرب يف اجلاهلية ( ج- إذا جين احدهم جناية شاركته يف املسئولية وإذا قتل فرد منها هبت ألخذ الثأر له 3( ما الذي غري يف عادات العرب وكيف غريها ( ج- اإلسالم, أضعف من شأن القبيلة وأحل حملها فكرة األمة قال تعايل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون "أمة يعلو فيها السلطان اإلهلي علي السلطان القبلي 48

52 4( ما اإلجراءات اليت أخذها اإلسالم لتقوية الروابط ( ج- 1 _نقل حق األخذ بالثأر من القبيلة إيل الدولة فقضت علي الثأر وانصاعت القبائل لذلك بتقدمي القبائل إيل أويل األمر 2_ أرسي اإلسالم القواعد االجتماعية حبيث تكون أمة مثالية تقوم علي التعاون بني أفرادها علي الدعوة إيل اخلري والنهي عن املنكر فأصبح اجملتمعكيان واحد ال يعرف الفوارق بني أفرادها 3- اعتين اإلسالم بتنظيم العالقة بني الغين والفقري ونظم العالقاتكاملرياث والتجارة والزراعة والصناعة 4 -كفل اإلسالم حقوق املرأة 5- راعي اإلسالم حقوق الفردكحرية العقيدة 5( ما النتائج املرتتبة علي نقل أخذ الثأر من القبيلة إيل الدولة ( ج- مل يعد الثأر جير ثأرا بل أصبح عقابا باملثل وأصبح واجبا علي القبيلة تقدمي القبائل ( 6 (كيف أرسي اإلسالم القواعد االجتماعية ج- 1 - جعل العالقة بني أفرادها تقوم علي التعاون واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 2- حماكل الفوارق بني أفراد األمة وجعل النا سواسية ( (7 أركان اإلسالم تدعو للمساواة بني النا كيف ج- ساوى اإلسالم يف العبادة بنيكل األفراد فالعبادة والفرائض بنفس املقدار لكل النا 8( اإلسالم نظم احلياة االقتصادية وضح ( -كيفكان اإلسالم نظاما اقتصاديا ناجحا - اإلسالم اهتم بكل جوانب احلياة وضح ج- 1- نظم العالقة بني الغين والفقري والصاحل العام 2- نظم العالقات االقتصادية العامة مثل املرياث التجارة الصناعة جعل للعامل أجرا جيب أن يتقاضاه 3- حرم التالعب يف الكيل واملوازين 9( اإلسالم اهتم حبقوق العمال وضح ( 49

53 جعل له أجر يتقاضاه قبل أن جيف عرقه - ال يكلف العامل بعمل ال يقدر عليه - جعل العمل شرف - وواجب 10( ما مظاهر اهتمام اإلسالم حبقوق املرأة ( ج- 1- جعلها مساوية للرجل هلا نفس حقوق الرجل وهلن مثل الذي عليهن باملعروف - 2 نظم الزواج وجعله فريضة لصوهنا وعقافها " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 3- دعا إيل معاملة الزوجة باحلسىن وأوجب على الرجل رعايتها 11( اإلسالم ال يعرف التعصب وضح ( ما ردك علي من ادعى انتشار اإلسالم حبد السيف كيف ضمن اإلسالم حرية العقيدة ج- نص القرآن ال إكراه يف الدين دليل علي حرية العقيدة قال تعايل " - - أفأنت تكره النا حىت يكونوا مؤمنون " 50

54 مولد الر سول صل ى اهلل عليه وسل م المصدر: يف مك ة امل كر مة تلك املدينة التجارية واملركز الديين اهلام لسكان شبه اجلزيرة العربية ويف 12 ربيع األو ل من عام الفيل* ولد رسول اهلل حمم د صل ى اهلل عليه وسل م. وهو من فرع ق ص ي من قبيلة قريش من أب يدعى عبد اهلل بن عبد املطلب ومن أم تدعى آمنة بنت وهب. - 2 النبو ة: كان رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م منذ والدته يف رعاية اهلل فكان سبحانه وتعاىل يكلؤه وحيفظه وحيوطه من أقذار اجلاهلي ة إىل أن صار أكثر رجال قومه مروءة وأمساهم خلقا وأكرمهم حسبا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة ول ق ب يف قومه بالصادق األمني. وباقرتاب موعد النبوة اليت حد ده اهلل لنبي ه بدأت عالماهتا تظهر وكان أو هلا الرؤى اليت كان يراها صل ى اهلل عليه وسل م يف املنام وتتحق كما صار حي ب أن يعتكف وخيتلي بنفسه يف غار حراء حيث يتأم ل اخللق ويساءل نفسه عن اخلالق إىل أن جاءه ذات ليلة من ليايل شهر رمضان جربيل عليه الس الم )وهو ملك من مالئكة الس ماء( يف شكل رجل واقرتب منه وضم ه إىل صدره وتال عليه اآليات األوىل من سورة العلق قول اهلل تعاىل: ومن هنا كانت بداية الن بو ة. 51

55 - 3 الص عوبات ال تي اعترضت الر سول في نشر اإلسالم: لقد تعر ض الر سول صل ى اهلل عليه وسل م إىل الكثري من األذى من قبيلة قريش وازداد هذا األذى وتفاقم مبوت عم ه أيب طالب مم ا دفع به إىل اخلروج للط ائف وهي قرية تبعد عن مك ة حوايل 70 كم يبحث عم ن ينصره من قبيلة ثقيف لكن ه مل يلقى منهم سوى الصد والضرب واإلهانة. ورغمكل هذا ظل عدد املسلمني يزداد إال أن طفح الكيل باملشركني فأخذوا يعذ بوهنم ويسجنوهنم ويقتلوهنم فأمر رسول اهلل املسلمني بالتفر ق يف األرض. *مس ي بعام الفيل نسبة لفيل أبرهة األشرم الذي شن هجوما على الكعبة قصد هدمها بواسطة الفيلة ال يت أحضرها معه من احلبشة ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل عليهم طريا أبابيل ترميهم حبجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. 52

56 53 روهظ ملاسلاا رشتنا ملاسلإا في هبش ةريزلجا ةيبرعلا دحوف لئابقلا اهجرخأو نم ةايح ةيجملها رحانتلاو ةدابعو ناثولأا لىإ ةايح ةزعلا.ديحوتلاو نمف نيأ تقلطنا هذه ةوعدلا اهلحارم يه امو امو يه سسلأا ةيسايسلا ةيحورلاو تيلا اهعضو لوسرلا ءانبل ةلودلا ةيملاسلإا ةأشن ةلودلا ةيملاسلإا لحارمو :ةوعدلا نطوم لحارمو ةأشن ةلودلا :ةيملاسلإا تأشن ةلودلا ةيملاسلإا هبشب ةريزلجا رعلا ةيب ىلع دي دممح نب دبع للها )ص( دقو تقلطنا ةوعدلا ةيملاسلإا نم ةنيدم ةكم في تقولا يذلا تناك هيف ةيروطابرملإا ةيناساسلا نيدت ةيسولمجاب ةيروطابرملإاو ةيطنزيبلا ةشبلحاو نيدت ةيحيسلماب دقو ترم ةلودلا ةيملاسلإا ةلحربم ةوعدلا تيلا ترمتسا نم 610 لىإ م622 ثم ةلحرم مايق ةلودلا تيلا ترمتسا نم 622 م632 لىإ ثم دهع ءافللخا نيدشارلا يمتنيو لوسرلا لىإ شيرق ردحنيو نم يصق يذلا ناك موقي ماهبم ةباجلحا ةياقسلاو.ةدافرلاو روطت ةوعدلا :ةيملاسلإا تأدب ةوعدلا ةيملاسلإا لوزنب يحولا ةنس م610 دقو ترم ينتلحربم :اهم دهعلا يكلما يذلا أدب نم 610 لىإ 622 م زيتمو لاقتناب ةوعدلا نم ةلحرلما ةيرسلا لىإ ةلحرلما ةينلعلا ةنس 613 م يرغ نأ طوغضلا بيذعتلاو يذلا ضرعت هل نوملسلما عفد لوسرلا لىإ ةرجلها ونح ةنيدلما كلذبو تلخد ةوعدلا ةيملاسلإا اهتلحرم ةيناثلا تيلا تفرع دهعلاب نيدلما يذلا قلطنا نم 622 لىإ 632 م يهو ةلحرلما تيلا تنوكت اهيف ةلودلا ةيملاسلإا ثيح ثم مايقلا ةدعب.تاوزغ ميظنتلا يسايسلا يحورلاو ةلودلل :ةيملاسلإا متها روتسد ةنيدلما ميظنتب تاقلاعلا ينب ينملسلما نم شيرق برثيو نيرجاهلما( )راصنلأاو ثيح مهاعد لىإ زواتج ةيبصعلا ةيلبقلا و عوجرلا في مهرومأ لىإ للها لوسرلاو امك ددح لبس لماعتلا عم دوهيلا تمتهاو ةبطخ ةجح عادولا بناولجاب ةيحورلا ةناملأاك ابرلاو قوقح ماترحاو ءاسنلا... تأدب ةوعدلا ةيملاسلإا ةكبم تأشنو ةلودلا ةنيدلماب ةرونلما دعب مايقلا ديدعلاب نم دض تاوزغلا ينكرشلما نم رق شي تهتنا حتفب ةكم 629 ةنس م ءاسرإو دعاوق ةلودلا.ةيملاسلإا

57 ظهور اإلسالم أهم المفاهيم والمصطلحات المفهوم أو المصطلح قبيلة اوثان اصنام املهاجرون االنصار الغزوة صلح احلديبية معناه مجاعة من النا ينتمون اىل اصل مشرتك جتمعهم رابطة العصبية لألهل والعشرية مجع وثن ويصنع على صورة طري او حيوان او حجر مجع صنم وهو متثال يصنع من معدن او غريه على صوره انسان هم املسلمون الذين هاجروا من مكة اىل املدينة هم سكان املدينة الذين نصروا الرسول )ص( ىف دعوته. احلملة الىت قادها الرسول)ص( بنفسه وخرج فيها مع املقاتلني صةةلح عقةةد ) 6 هةةة( بةةني املسةةلمني وقةةريش وعقةةد مبكةةان يسةةمى احلديبيةةة بةةالقرب مةةن مكة. مرتدون مجاعةةةة مةةةن القبائةةةل ارتةةةدت عةةةن اإلسةةةالم بعةةةد وفةةةاة النةةة )ص( وامتنعةةةت عةةةن دفةةةع الزكاة. متنبئون زكاة ديوان ديوان بيت املال ديوان اجلند تقومي هجرى بعض االفراد الذين ادعوا النبوة بعد وفاة الرسول)ص( فريضة فرضها اهلل تعاىل على املسلمني وهى احد أركان اإلسالم اخلمسة. كلمة فارسية معناها السجل او الدفرت كانت تقيد به املصروفات واإليرادات يف الدولة اإلسالمية كانت تسجل به امساء اجلند ومرتباهتم تقومي يبد هبجرة الرسول من مكة اىل املدينة املصدر: 54

58 فعالية مقترحة 55

59 الخامس الفصل هجرة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم الى يثرب افالم قصرية عن هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم: اهلجرة النبوية هي خروج نيب اإلسالم حممد صلى اهلل عليه وسلم واصحابه من مكة إىل املدينة املنورة )االسم القدمي للمدينة املنورة هو يثرب(فرارا من اذى الكفار ومنها قد بدأ التاريخ اهلجري. هجرة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- م ن األحداث التارخيية يف تاريخ سيدنا حممد -عليه الصالة وسلم- ومل يكن يتوقع رسول اهلل يف البداية أن يتم إخراجه م ن مدينة مكة وأن ي عامله أهل بلدته هبذا السوء واألذى. فما كان أمام النيب -صلى اهلل عليه وسلم- إال أن خيرج مهاجرا إىل مدينة يثرب وقد مت تغيري امسها بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة أو طيبة. 56

60 تأمل يف الصور اليت امامك, ما الذي تراه بعد مشاهدتك للفيلم وقراءتك للمعلومات التالية, اربط احداث اهلجرة بالصور. 57

61 سير الهجرة سير الهجرة التاريخ اليوم غادر مكة ومكث ثالثة أيام يف غار ثور بالقرب من مكة. غادر جبل ثور متجها إىل منطقة يثرب. وصل إىل قباء بالقرب من املدينة املنورة ومكث فيها عدة أيام. أول زيارة إىل املدينة املنورة ألداء صالة اجلمعة. غادر قباء واستقر باملدينة املنورة. اخلميس 27 صفر 1 هة ( 9 سبتمرب 622 م( األول اخلامس الثاين عشر الساد عشر الساد والعشرون االثنني 2 ربيع األول 1 هة ( 13 سبتمرب 622 م( االثنني 9 ربيع األول 1 هة ( 20 سبتمرب 622 م( اجلمعة 13 ربيع األول 1 هة ( 24 سبتمرب 622 م( االثنني 23 ( 4 أكتوبر 622 م( ربيع األول 1 هة 58

62 تفاصيل هجرة الرسول والصحابة مل يهاجر الرسول وصحابته م ن مسلمني مكة علنا بل أمر الرسول صحابته باهلجرة إىل مكة خفية وم ن دون علم أحد م نكفار مكة. هاجر الصحابة بأعداد قليلة فبعضهم هاجر مجاعات صغرية وبعضهم هاجر لوحده وذلككي ال يشك كفار مكة بأمر هجرهتم ومينعوهم م ن ذلك. بعد هجرة مجيع أصحاب النيب -صلى اهلل عليه وسلم- بقي النيب وأبو بكر الصديق وعلي يف مكة. أمر اهلل الصحايب علي بعدة مهام يقوم هبا كي يساعده على اخلروج م ن مكة م ن دون علمكفار قريش بذلك وذلككي ال يقتلوا الرسول أو يعلموا بأمر خروجه م ن مكة. نام الصحايب علي يف فراش الرسول كي يعتقد الكفار بأن الرسول مازال موجودا يف بيته ولكن الرسول يف وقتهاكان قد غادر منزله مهاجرا ملكة. هاجر الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- مكة هو وصاحبه أبو بكر الصديق خفية وبدون علم الكفار. عندما علمكفار قريش بأن الرسول هاجر م ن مكة تبعوه وحاولوا قتله. اختبأ الرسول حممد -صلى اهلل عليه وسلم- هو والصحايب أبو بكر الصديق يف غار ثور ملدة ثالثة أيام وبالرغم م ن وصول املشركني هلذا الغار وكان الرسول خمتبئا فيه ولكن اهلل أعمى قلوهبم ومحى الرسول وصديقه أبو بكر م ن املشركني. وبعد ذلك وصل النيب -صلى اهلل عليه وسلم- وصديقه إىل مدينة قباء ومكث فيها عدة أيام. وبعد مدينة قباء ذهب الرسول وصاحبه إىل يثرب. 1 هة. كانت هذه اهلجرة مبثابة احلدث الت ارخيي ال ذي أصبح ي عتمد يف الت قومي لدى املسلمني وكان ذلك سنة 622 م أي موقع للتحويل من هجري الى ميالدي / 59

63 قواعد المقابلة بين التاريخين الهجري والميالدي: لتحويل التاريخ امليالدي إىل التاريخ اهلجري نطرح 622 من التاريخ امليالدي ونقسم على 0,97 أما للحصول على التاريخ امليالدي نقوم بضرب التاريخ اهلجري يف 0,97 ونظيف إليه 622 )التاريخ امليالدي = التاريخ اهلجري مضروب يف 0.96 ( + 622(. وهكذا وصل الرسول والصحايب أبو بكر الصديق إىل املدينة ساملني واستقبلهم أهل يثرب بكل حب وسعادة. وكانت هذه بداية انتشار الدين اإلسالمي ومساعدة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم-كي يكون قادر على نشر دين اهلل يف كافة بقاع األرض. وبالفعلكانت هجرة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- سببا النتشار اإلسالم يفكافة املناطق ودخول الكثري م ن الكفار يف اإلسالم. فقدكان الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- يلجأ إىل دعوة النا باحلكمة واملوعظة احلسنة وال جيربهم على دخول الدين اإلسالمي بالقوة. وكان الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- ي رغب النا بكل الطرق والوسائلكي يدخلون الدين اإلسالمي بكل رضا وحمبة وقناعة. وبعدما أصبحت دولة اإلسالم قوية ساعدها ذلك على بناء خالفة والقيام بالعديد م ن اخلالفات وفتح مكة أيضا واحلج فيها. وأصبحت اخلالفة اإلسالمية قوية ومنتشرة يفكافة أرجاء األرض وأصبح الدين اإلسالمي دين عزة وقوة. عندما هاجر رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م رفقة صحابته الكرام إىل يثرب اختلط اجملتمع يف هذه املدينة حيث أصبح يتكو ن من املهاجرين واألنصار ولتسوية املسائل وضمان حسن العيش قام رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م بإصدار الص حيفة وهي وثيقة مكتوبة تشمل على بنود تنظ م العالقات بني أفراد اجملتمع ومن أهم ما جاء هبذه الص حيفة : توحيد الص فوف بني مؤمين ومسلمي قريش على أسا أهن م أم ة واحدة. أن يتقاسم مسلمو يثرب مع مسلمي قريش أمواهلم وممتلكاهتم. إذا وقع خالف بينهم يكون الفيصل بينهم اهلل ورسوله الكرمي. أن يتم احرتام وجود يهود بين عوف وال يكرهون على اإلسالم. ما هي اسباب هجرة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم من مكة الى المدينة رفض أهل مكة القبول بدعوة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- لإلسالم وترك عبادة األصنام والدخول يف الدين اإلسالمي وقاموا مبحاربة الرسول وكل من آمن به وتعذيبهم أ شد العذاب إلرجاعهم عن دين اهلل اإلسالم. تعذيبكفار مكة للرسول -صلى اهلل عليه وسلم- وتعرضه حملاوالت القتل أكثر م ن م ر ة وذلك بدوره يعيق نشر رسالة اإلسالم والتخلص م ن عبادة األصنام. 60

64 رغبة الرسول يف احلفاظ على حياة كل من تبعوه وصدقوا به وآمنوا بدين اإلسالم ودخول عدد أكرب م ن النا يف اإلسالم كي يكون اإلسالم دين قوة وعزة ويستطيع املسلمني حماربة الكفار ومقاومة أذاهم. ترحيب أهل يثرب بالدين اإلسالمي واستعدادهم لإلسالم واتباع رسول اهلل حممد -صلى اهلل عليه وسلم- وأصحابه ممن اتبعوه م ن أهل مكة. دخول أهل يثرب يف اإلسالم ساعد الرسول كثريا يف نشر اإلسالم أكثر وعمل على وتقويته وجعل املسلمني قادرين على نشر الدين اإلسالمي بدون التعرض للعذاب. كانت مدينة يثرب م ن أفضل املدن اليت ميكن للرسول -صلى اهلل عليه وسلم- أن يهاجر هلا هو وأ صحابه وذلك بسبب ترحيب أهل املدينة بالرسول وبدينه اجلديد واستعدادهم ملساعدة الرسول بكل ما ميلكونه م ن مال أو قوة. اهلجرة م ن سنن األنبياء وذلك ملساعدة النيب على نشر دعوته للدين اجلديد والتخلص م ن األذى واحلفاظ على حياةكل من صدق به وآمن باهلل. وجود أقارب النيب -صلى اهلل عليه وسلم- وأخواله يف يثرب ومساندهتم للرسول ودينه اجلديد. هجرة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- كانت ضرورة يف ذلك الوقت وذلك كي يستطيع بناء دولة إسالمية قوية ويتم نشر اإلسالم م ن منطق قوة وليس منطق ضعف وحماربة الكفار ونشر اإلسالم يف كافة أرجاء األرض. **وقد استمرت هجرة النيب -صلى اهلل عليه وسلم- 26 يوم حىت وصل املدينة املنورة )يثرب( واستقر فيها. ما هي االسباب التي دفعت الرسول اختيار يثرب بالذات: 1 -دور العقبة االوىل والثانية حيث اصبح قسم من سكان يثرب مع الرسول. 2 -الن اهل يثرب كانوا يعتمدون يف معيشتهم على الزراعة وليس على التجارة كما كان اهل الطائف ولذلك فان اهل يثرب لن خيافوا من قريش يف حالة استقباهلم للمسلمني الهنم غري مرتبطني مع قريش جتاريا كما كان اهل الطائف. 3 -الن اهل يثرب كانوا متأثرين يف الديانة املسيحية واليهودية وقد سكنت قبائل يهودية يف يثرب امنت يف وحدانية اهلل وهذا االمر هو قاسم مشرتك بينهم وبني االسالم. لذلك ادرك الرسول انه لن يالقي معارضة يف يثرب جملرد انه يدعوا اىل وحدانية اهلل. 4 وجود اخوال الرسول يف يثرب وهم من بين زهر وهذا يعين ان الرسول سيجد يف يثرب من حيميه ويقف اىل جانبه من منطلق صلة الرحم وكذلك فان قرب عبداهلل والرسول موجود يف يثرب أي ان النيب حممد معروف عند اهل يثرب غري غريب عنهم وهذا االمر شجع الرسول على اهلجرة اىل يثرب. 61

65 5 -الن القبيلتني االو واخلزرج طلبتا من الرسول القدوم اىل يثرب ليكون وسيطا إلجراء الصلح بسبب اخلالف الذي شب بني القبيلتني. اما السبب المباشر لهجرة الرسول الى يثرب هو حماولة قتل الرسول حيث اجتمعت قريش يف دار الندوة يف مكة من اجل التباحث يف كيفية قتل الرسول بشكل مينع اثارة صلة الرحم او العصبية القبلية وقد اقرتح ابو جهل وهو احد زعماء قريش خطة لقتل الرسول تنص على قيام عشرة اشخاص من قريش بطعن الرسول طعنة واحدة بشرط ان يكون كل شخص من قبيلة خمتلفة, وقد اتفق هؤالء االشخاص بانتظار الرسول يف الصباح الباكر. ولكن الرسول علم مسبقا خبطة قريش فطلب من ابن عمه علي بن ايب طالب ان ينام مكانه يف السرير, وعندما اقتحمت قريش بيت الرسول وجدت ان عليا هو النائم مكان الرسول فقد كان قد هرب من مكة. فهذهكانت م ن أهم األسباب اليت شجعت النيب -صلى اهلل عليه وسلم- للهجرة واختيار املدينة املنورة لكي يهاجر إليها النيب هو وأصحابه. وكانت هجرة النيب -صلى اهلل عليه وسلم- ذا فائدة عظيمة لإلسالم واملسلمني وساعدهتم على التخلص م ن األذى والعذاب وأصبح املسلمني قادرين على نشر الدين اإلسالمي بكل حرية. نتائج واهمية وتأثير الهجرة على الدعوة االسالمية: 1 -تعترب اهلجرة النبوية نقطة حتول يف تاريخ الدعوة االسالمية حبيث سامهت اهلجرة يف نشر الدعوة االسالمية خارج مكة ويف خمتلف احناء اجلزيرة, وبفضل هذه اهلجرة مت انقاذ الدين االسالمي حيث اكتمل القران الكرمي والصور املكية واملدينة حيث اصبح 114 سورة وقد تضمنت هذه السورة اسس االميان واسس العبادة. 2 -سامهت اهلجرة النبوية يف ختليص املسلمني من مالحقات واضطهادات قريش ال بل انتقلوا من موقف الدفاع اىل موقف اهلجوم وقد انعكس املوقف اجلديد من خالل ما يسمى الغزوات حيث انشأ الرسول جيش اسالمي بواسطته اصبح قادرا على مواجهة قريش. مقد 3 -سامهت اهلجرة النبوية يف بناء وانشاء دولة اسالمية توفرت فيها االسس الثالثة لوجود بتنظيم االسس املادية واالقتصادية والسياسية هلذه الدولة واصبح عهد االمة مبثابة دستور ميشي حسبه سكان الدولة. 4 -سامهت اهلجرة النبوية يف بناء امة اسالمية جتمع بينها قواسم مشرتكة, فمثال, يوم اجلمعة اصبح يوم عند مجيع املسلمني وسنة اهلجرة 622 اصبحت اول سنة هجرية وكذلك النشيد الذي استقبل به املسلمني اصبح تقليدا عند املسلمني يف عيد رأ السنة وكذلك اصبح اجلهاد االسالمي حىت يومنا هذا وكذلك اصبح اجلامع او املسجد رمزا لوجود املسلمني اينما كانوا يف العامل. شعارا عند املسلمني 62

66 ن إ 1 القران الكريم: المهاجرون واالنصار القران الكريم والمهاجرون: ذكر القرآن يف بيان مكانة املهاجرون يف سبيله: ر مح ت الل ه و الل ه غ ف و ر ر ح ي م ]2:218[. ال ذ ين آم ن وا و ال ذ ين هاج ر وا وجاه د وا يف س ب ي ل الل ه أ و ل ةئ ك ية ر ج ون روا وقال اهلل: ف اس ت ج اب هل م ر بة ه م أ ين ال أ ض ي ع عم ل ع ام ل م نك م م ن ذكر أ و أ نث ى بة ع ض ك م م ن بة ع ض فال ذ ين هاج و أ خ ر ج وا م ن د ي ار ه م و أ وذ وا يف س ب يل ي و قاتة ل وا و ق ت ل وا أل ك ف رن ع نة ه م س ي ئ اهت م و أل د خ ل نة ه م جنات جت ر ي م ن حت ت ه ا األ نة ه ا ر ثة و اب ا م ن ع ن د الل ه و الل ه ع ند ه ح س ن الثةو ا ب ]3:195] بماذا يعد هللا سبحانه وتعالى المهاجرين الذي هاجروا مع الرسول صلى هللا عليه وسلم الى المدينة من هم هؤالء المهاجرون القران الكريم واهل المدينة )االنصار(: وكما أثىن اهلل على املهاجرين أثىن على من أحسنوا استقباهلم ونصرهتم قال جل شأنه: }والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى اهلل عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم{التوبة: 100. وقال اهلل: }والذين تبوؤوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون{احلشر: 6. بماذا يصف هللا سبحانه وتعالى اهل المدينة وبماذا يعدهم 1 وهم السك ان األصليون للمدينة وال ذين ناصروا رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م وأسلموا. 63

67 فعاليات م قترحة فعالية : 1 فكر واستنتج الشخصيات التالية: ا ر ث غ و ر ر ب أ و ك ب أ س ل ب أ ع م ج أ س د ل - 1 اسم مكان اختبأ فيه الرسول"صلى هللا عليه وسلم" أثناء الهجرة. 2 صحابي جليل كان مع الرسول"صلى هللا عليه وسلم" في الغار. 3 عم رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" الذي حضر معه بيعة العقبة الثانية..4 أول عمل قام به الرسول في الدينة 64

68 فعالية 2: نشيد طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعى هلل داع أيها املبعوث فينا جئت باألمر املطاع جئت شرفت املدينة مرحبا يا خري داع *** طلع النور املبني نور خري املرسلني نور أمن وسالم نور حق ويقني ساقه اهلل تعاىل رمحة للعاملني فعلى الرب شعاع وعلى البحر شعاع *** مرسل باحلق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها اهلادي سالما ما وعى القرآن واع *** جاءنا اهلادي البشري مطرق العاين األسري مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي املسري 65

69 دينه حق ص راح دينه ملك كبري هو يف الدنيا نعيم وهو يف األخرى متاع *** هات هدي اهلل هات يا نيب املعجزات ليس لالت مكان ليس للعزى ثبات وح د اهلل ووحد مشلنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراع *** طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعى هلل داع أيها املبعوث فينا جئت باألمر املطاع جئت شرفت املدينة مرحبا يا خري داع اللهم صلى وسلم على افضل خلقك. حممد رسول اهلل. 66

70 فعاليات مقترحة - االحتفال برأس السنة الهجرية מינהל חברה ונוער מאגר מידע ארצי : 04/ إدارة المجتمع والشباب الوسط العربي مركز اإلرشاد رأس السنة الهجرية إعداد: طباعة: هوية الحدث: نبيل طنوس أفنان عودة خليفة يجرى االحتفال برأس السنة الهجرية في األول من شهر محرم من كل عام. وقد جعل هذا اليوم أول أيام العام الهجري إحياء لذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعدد من المؤمنين إلى المدينة المنورة )يثرب( ليكونوا في حماية أهلها. أما هذه الهجرة فقد تمت بعد مرور 13 عام ا على ظهور الدعوة االسالمية وتقع في أول ربيع األول وتم نقل هذه المناسبة إلى أول محرم أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 67

71 وكانت هذه الهجرة من مكة المكرمة مسقط رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة )يثرب( اضطرار ا وذلك بعد أن عزم سكان مكة المكرمة على الحد من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصمموا على قتله بعد أن فشلت كل جهودهم لجعله ترك الرسالة المقدسة. أما سكان المدينة المنورة فقد ناصروا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم الكثير منهم بما فيهم بنو أوس وخزرج لقد فتحوا أبواب مدينتهم واستقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنشيد "طلع البدر علينا" ما يشير إلى المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار ومن هنا جاءت تسمية أهل المدينة ب "األنصار" وذلك ألنهم دعموا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ساعة األزمة. أما مرافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين غادروا مكة وهاجروا إلى المدينة المنورة فقد ع رفوا ب "المهاجرين". كتب د. جوني منصور )1998( أن الفاطميون اعتنوا بهذه المناسبة كثير ا. أما بعد إنتهاء حكمهم عام 1171 م انقطع االحتفال بها إال انه عاد االحتفال إلى الظهور في القرن األخير حيث أصبح مناسبة رسمية في البلدان العربية االسالمية. للتوسع: السرية النبوية البن هشام 4-3-2/2 تاريخ االسالم للذهيب اجمللد األول والثاين البداية والنهاية 5-4-3/2 د. منصور جوني. )1998( األعياد والمواسم في الحضارة العربية. حيفا 68

72 األهداف: طلع البدر علينا أن يتعرف الطالب على أنشودة طلع البدر علينا. أن يدرك الطالب أهمية القيم المتعلقة بالمناسبة..1.2 سير الفعالية: المرحلة االولى: يوزع المربي النشيد على جميع الطالب ويقرأه قراءة إيقاعية يطلب من 3-2 طالب قراءة النشيد قراءة إيقاعية. يحكي المربي للطالب عن هوية رأس السنة الهجرية ويشير إلى القيم المتعلقة بهذه المناسبة. - - للمعلم: قيم متعلقة برأس السنة الهجرية: التضحية العطاء المسؤولية المثابرة االلتزام االخالص التكافل وغيرها. 69

73 المرحلة الثانية: مجموعات صغيرة 5-4 طالب. أسئلة للمجموعات حول القصيدة: كيف إستقبل أهل المدينة المنورة )األنصار( الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين )المهاجرين( ما هي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في القصيدة إشرح كل صفة من هذه الصفات ما هي القيم المتعلقة بهذه المناسبة * تعرض المجموعات اجاباتها عن االسئلة المرحلة الثالثة: مجموعات صغيرة إبداعية. تعطى كل مجموعة كرتون بريستول / أقالم توش / ألوان غواش / ورق كرب/ مقصات / دبق ومواد أخرى. يطلب المربي من المجموعات إنتاج لوحة تعبر عن هذه المناسبة. تعلق المجموعات انتاجها ويقوم ممثل عن المجموعة بعرض العمل. المرحلة الرابعة: تكون هذه المرحلة بعدة طرق : إنشاد جماعي النشودة "طلع البدر علينا". سماع االنشودة بواسطة مسجل

74 غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم تأمالت في غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم اذن اهلل املسلمني بالقتال باآلية الكرمية: " أذن للذين ي قاتلون بأهنم ظلموا وان اهلل على نصرهم لقدير" )احلج, 39( الفرق بني الغزوة والسرية: الغزوة: هي اليت خيرج فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائدا وجماهدا. السرية: اليت يويل عليها غريه من اصحابه ويبقى يف املدينة. بعد أن متاسك اجملتمع اإلسالمي بيثرب حرص رسول اهلل صل اهلل عليه وسل م على فتح مك ة ال يت ترك فيها املهاجرون أمواهلم وأهاليهم وال يت تعترب أحب بالد اهلل إىل اهلل ورسوله فتواجه مع مشركي قريش يف عد ة معارك وال يت تسم ى أيضا بالغزوات ومن أمه ها نذكر غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة اخلندق. 71

75 ويف سنة 8 هة مك ن اهلل لرسوله والص حابة من فتح مك ة فأسلمت قريش مث سيطر املسلمون على معظم احلجاز وسارعت وفود القبائل سنة 9 هة ملالقاة النيب تطلب االنضمام إليه ومس يت هذه الس نة بسنة الوفود. ويف سنة 11 هة تويف رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسل م وخلفه يف احلكم أبا بكر الصديق. 72

76 73

77 غزوة بدر "و ل ق د رك م الله ب ب د ر ن ص ت ش ك ر ون" ل ع ل ك م الل ه ف اتة ق وا أ ذ ل ة و أ نت م )123 ال عمران( جد معىن هذه اآلية الكرمية احبث عن آيات قرآنية اخرى تتطرق لغزوة بدر. - - فيلم قصري : فيلمكرتون غزوة بدر: غزوة بدر الكربى هي الشرارة األوىل بني املسلمني والكافرين والدعامة األوىل اليت دعمت دولة اإلسالم. تاريخها : االطراف: بطاقة تعارف 17 رمضان عام 2 هجرية )عام 624 ميالدية(. بني املسلمني بقيادة النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم( وبني قريش بقيادة عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي املعروف بأيب جهل. مكانها: عند آبار بدر يف جنوب املدينة. 74

78 950 مقاتل. عدد المقاتلين: قوات المسلمين: 313 مقاتل, قوات المشركين: اسباب الغزوة: اعرتض املسلمون قافلة أيب سفيان القادمة من الشام وكان السبب الذي دفع املسلمون العرتاض القافلة هو اسرتجاع أمواهلم اليت هنبتها منهم قريش قبل وأثناء هجرهتم إىل املدينة ألن أغلب املهاجرين تركوا أمواهلم يف مكة أو أخذها منهم قريش بالقوة. سير الغزوة: التقى اجليشان قرب ابار بدر وبدأت املواجهة بني املسلمني واملشركني والتحم اجليشان وانتهت املعركة بانتصار املسلمني وكانت غزوة بدر اول لقاء جدي عسكري بني املسلمني وقريش ولذلك اعترب النصر معنويا وعسكريا للمسلمني. نتائج الغزوة: 1( انتصار املسلمني بقيادة الرسول على الكفار بقيادة ابو سفيان. ( 2 انتشار الدعوة االسالمية وازدياد قوة املسلمنيكقوة رئيسية باجلزيرة العربية. 75

79 ( 3 استشهاد 19 من املسلمني ( وكان اول شهيد من املسلمني عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب) ( 4 قتل 70 مشركا معظمهم من سادات قريش اشهرهم ابو جهل وامية بن خلف واسر 70 من قريش وهكذا فجعت قريش تقريبا منكل عائلة من عائالهتا. ( 5 ظهر املسلمونكقوة مقاتلة يف اجلزيرة العربية ورفع ذلك من مكانتهم يف داخل املدينة وخارجها. ( 6 ازدياد الرتابط بني املهاجرين واالنصار وظهور تيارات جديدة. ( 7 نتيجة لنصر املسلمني اسلم مجيع اهل املدينة الذينكانوا على الوثنية حىت ذلك الوقت. ( 8 فقدان قريش لطريقها التجاري واتباع طريق العراق وفقدان مكانتها داخل اجلزيرة العربية حيث عرفت بالقوة والبأ. ( 9 شجع هذا النصر الرسول ان يتخذ موقفا من اليهود حيث امر بإخراجهم خاصة يهود بين قينقاع من املدينة املنورة. ( 10 نتيجة النتصار املسلمنيكانت الغنائمكثرية فوضعت نتيجة لذلك خطة لتوزيع الغنائم حسب ما جاء يف سورة االنفال فوضعت البداية لبيت مال املسلمني حيث وزعت الغنائم بالتساوي. اسئلة: بطاقة هوية غزوة بدر 1.اسم الغزوة: تاريخ الغزوة: المكان: االطراف المشاركة: قائد المشركين: قائد المسلمين:

80 7.عدد جيش المسلمين: عدد جيش الكفار: الخسائر: سبب الغزوة: نتائج الغزوة: : ملاذا بدأ صلى اهلل عليه وسلم مبحاربة كفار قريش 2: ما سبب غزوة بدر? 3: مىت كانت غزوة بدر? 4: أكمل الفراغ فيما يلي: من مكة خرج املسلمون من املدينة يف معركة بدر وعددهم رجال معهم بعريا وفرسان بينما خرج املشركون وعددهم رجل ومعهم بعري و فر 5: بني م ن كانت املبارزة يف بداية معركة بدر وما نتائجها. 6: ما نتائج غزوة بدر 7: علل ملا يأيت: أ( أرسل أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إىل قريش. ب( غري أبو سفيان طريق سريه. 8: ماذا قال الرسول صلى اهلل علي وسلم ألصحابه عندما علم بعودة قافلة قريش من بالد الشام 77

81 غزوة أ حد فيلم عن غزوة احد: %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-13- %D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9- %D8%A3%D8%AD%D8%AF.html هي الغزوة الثانية من الغزوات واليت وقعت بني املسلمني وبني قريش عام 3 /ه- 625 م وقد عرفت هبذا االسم نسبة اىل جبل احد حيث وقعت املعركة. 78

82 79 ببس :ةوزغلا لىا ةبغر في شيرق ماقتنلاا نم ينملسلما دعب اهتيمزه ماما في ينملسلما ةوزغ.ردب ريس تدنج :ةوزغلا شيرق 3000 لتاقم نم لجا ةجماهم في ينملسلما ةنيدلما ةرونلما امدنعو ملع لوسرلا رضح كلذب 1000 لتاقم جرخو مبه لبج لىا دحا كانهو بلط مهنم زكرمتلا ىلع حفس لبلجا مدعو كرت مهعقاوم امهم نكي نم ارما, لاعفو تماق شيرق ةجماهبم ينملسلما ىلع حفس لبلجا نكلو ينملسلما في اوحنج يدصتلا شيرقل لضفب عقولما يجيتاترسلاا املحاو,نييدلا في نكلو ةلحرلما ةيناثلا نم برلحا لزن ينملسلما نم حفس لبلجا لمو اوديقتي رماوأب لوسرلا ينضقنم ىلع مئانغلا تيلا اهكرت ينيشيرقلا اذكهو عاطتسا ينيشيرقلا في راصتنلاا ةكرعلما. مها بابسلاا يتلا تعفد نييشيرقلا :راصتنلال نلا-1 ينملسلما لم اوديقتي رماوأب لوسرلا اولزنو نم حسف لبلجا يكل اوذخأي,مئانغلا لاا نا دئاق دلاخ ينيشيرقلا نب ديلولا لوح فتلا لبلجا لىا ةهلجا ةيناثلا أجافو ينملسلما نم فللخا اهدنعو تحنج في شيرق راصتنلاا ىلع.ينملسلما ببسب-2 ةعاشلاا تيلا للاخ ترشتنا رعلما ةك نع لتقم لوسرلا اذهو رملاا ثدحا ىضوف ةلبلبو دنع.ينملسلما باحسنا لتاقم شيج نم ينملسلما حضتاو منها.ينقفانم جئاتن :ةوزغلا ةيمزه-1 ينملسلما راصتناو ينيشيرقلا لتقمو 70 نم ينملسلما لباقم 23 نم.ينيشيرقلا حرج-2 لوسرلا ءانثا ةكرعلما ةعاشاو هنا لتق

83 يف- 3 اعقاب غزوة احد ارتفعت معنويات قريش واخنفضت معنويات املسلمني االمر الذي ادى اىل اعادة هيبة قريش بني القبائل العربية وجعلت قريش تعتقد انه بإمكاهنا القضاء على املسلمني ولذلك اخذت قريش تتحضر من اجل مهامجة املسلمني يف املدينة وهذه ما حصل يف غزوة اخلندق. غزوة احد في القران الكريم: كان ت لقد أكرم اهلل تعاىل الطائفة املؤمنة يف غزوة أحد بآيات عظيمة وخص نبيه صلى اهلل عليه وسلم مبعجزات باهرة م ع ين ا للمؤمنني على ثباهتم رغم هزميتهم ومقوية هلم يف حم ن ت هم رغم قلتهم وكثرة عدوهم ومل ا اشتد الكرب على املؤمنني وقو ي كل ب الكافرين ومتكنوا من ر قاب امل ؤ م نني وعظم خوف الصحابة -رضي اهلل عنهم- من نتائج هذه الغزوة ود ب ت الفوضى يف أوساطهم وناهلم من التعب ما ناهلم وعالهم من الغ م ما عالهم وغشيهم من الكرب ما غشيهم ألقى اهلل تعاىل عليهم النعا وهو النوم اخلفيف لينسيهم غم هم ويزيل تعبهم وجيد د نشاطهم فكان ذلك كرامة من اهلل تعاىل هلم وسكينة.154 عليهم( ث م أ ن ز ل ع ل ي ك م م ن ب ع د الغ م أ م ن ة ن ع اس ا ي غ ش ى ط ائ ف ة م ن ك م) آل عمران:. 80

84 مقترحة: فعالية قم بتخطيط غزوة أ حد على الخرائط المرفقة: 81

85 82 قدنخلا ةوزغ يه ةوزغ نم تاوزغلا تيلا في تلصح دهع لوسرلا ينب ينملسلما شيرقو ةنس دقو627 تفرع ةوزغلا مساب قدنلخا ةبسن لىا قدنلخا يذلا هرفح في نوملسلما ةهلجا ةيلامشلا نم ةنيدلما في ةرونلما ةروشم ناملس يسرافلا دقو تقرع اضيا بازحلأاب كلذو نا شيرق لم نكت بزلحا ديحولا يذلا هجماه ينملسلما لب كترشا عم شيرق لئابق ةيدوهي لئابقو.ةيبرع اما بابسلاا ةوزغلل :يهف فلالخا-1 ينب شيرق ينملسلماو روعشو شيرق انها عيطتست ءاضقلا ىلع ينملسلما ايئانه دعب نا اورصتنا في مهيلع ةوزغ.دحا -2 رود لئابقلا ةيدوهيلا نم نيب يرظن عاقنيقو تيلا ناك دق مهدر لوسرلا نم ةنيدلما كلذلو تدارا لئابقلا ماقتنلاا نم.ينملسلما رود-3 لئابقلا ةيبرعلا تيلا تلغتسا راصتنا شيرق في ةوزغ دحا نم لجا ماقتنلاا نم لوسرلا ببسب همايق في تاوزغ.مهدض

86 83 ريس ةوزغلا : تعجم شيرق لتاقم تبهذو مبه ةنيدلما ةرونلما لىا ةهلجا ةيلامشلا نم ةنيدلما مهنكل اوملع في دوجو قدنلخا اورطضاو لىا بصن مهميخ جراخ ةنيدلما اوعفرو راصح ديدش نع ةنيدلما رمتسا 25 موي لىا نا ترطضا شيرق باحسنلاا نم.ةنيدلما ام يه بابسلاا يتلا تعفد شيرق باحسنلااب نم :ةنيدملا بوبه-1 فصاوع ةيلمر ةديدش تدا لىا علاقا ميلخا في صقنلا-2 نؤلما تادعلماو نلا شيرق لم رضحتت راصح ةترفل.ةيوق بابسلا-3 دوجو.قدنلخا جئاتن :ةوزغلا برتعت-1 ةوزغ قدنلخا راصتنا ينملسملل ةيمزهو شيرقل انهلأ لم حجنت لوخدب ةنيدلما ءاضقلاو ىلع ينملسلما في, كلذ تدقف شيرق ةصرفلا ءاضقلل ىلع.ينملسلما تهماس-2 ةوزغ قدنلخا في عفر تايونعم ينملسلما مهعيجشتو ىلع رارمتسلاا في رشن ةوعدلا ةيملاسلاا عاجراو مهتبيه ينب لئابقلا ةيبرعلا ضافنخاو تايونعم شيرق ضافنخاو مهتبيه. 3 -في باقعا ةوزغلا ررق لوسرلا درط دوهيلا نم نيب ةضيرق منهلا لم في اومزتلي دهع ةملاا لمو اوعفادي نع.ةنيدلما 4 -في ةوزغ قدنلخا ررق لوسرلا ماقتنلاا نم لئابقلا ةيبرعلا تيلا تكترشا عم شيرق في ةوزغ قدنلخا ماقف لوسرلا في دض تاوزغلا هذه لئابقلا.

87 مهمة تنفيذية بعد التعرف على بعض المعلومات عن غزوة الخندق تخيل نفسك من أحد االشخاص الذين عاشوا تلك الفترة الزمنية مع الرسول وقم برسم الخندقكما تصورته من خالل المعلومات اكتب االجابة الصحيحة غزوة الخندق الزمان المكان االطراف االسباب سبب التسمية النتائج 84

88 غزوة فتح مكة قال تعالى : { ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وهو أرحم الراحمين }. سورة يوسف فيلم عن فتح مكة: هي غزوة من الغزوات اليت حصلت بني املسلمني وبني قريش سنة 630 م. اسباب غزوة مكة الى: 1 -امهية مدينة مكة من ناحية سياسية واقتصادية االسالمية. ودينية, االمر الذي شجع الرسول على غزو مكة وضمها للدولة 2 -االخبار اليت وصلت اىل الرسول واليت تتحدث عن اوضاع مكة الداخلية بان مقاومات قريش لإلسالم احدث تفاؤل خاصة بعد صلح احلديبية وكذلك بسبب موت ابناء اجليل القدمي يف قريش فلم يبقى منهم سوى ابو سفيان. 85

89 ت- 3 -اعالن ابو سفيان اسالمه. 4 -السبب المباشر مكة. لفتح مكة هو عدم التزام قريش لصلح احلديبية, ونتيجة هلذه الدوافع والظروف قرر الرسول فتح سير الغزوة: خرج الرسول بنفسه معهم باجتاه مكة وعندما علم ابو سفيان يف ذلك خرج ملالقاة الرسول ولكي يعلن اسالمه وقال :"من دخل دار ابو سفيان فهو امن ومن دخل املسجد فهو امن ومن اغلق باب بيته فهو امن " وبعد ذلك دخل املسلمني اىل مكة وتبني مدى تأثري االسالم على ابو سفيان فلم يواجه املسلمني اال فئة قليلة حارهبا خالد بن الوليد وقضى عليها وهكذا مت فتح مكة. اهم نتائج فتح مكة: 1 وسيع الدولة االسالمية وزيادة عدد املسلمني وارتفاع مكانتهم بعدما اصبحوا يسيطرون على مكة. 2 -يف اعقاب فتح مكة حدث حتول يف مسار نشر الدعوة بفضل فتح مكة وقدكان الرسول هو املبادر يف نشر الدعوة اما االن اصبحت القبائل العربية تتوافد اىل الرسول وتعلن اسالمها امامه وقد عرف هذا العام باسم عام الوفود: وهو العام اليت بدأت تتوافد فيه القبائل املختلفة اىل مكةكي تعلن اسالمها.. 3 -سيطر املسلمون على الطرق جتارية اليتكانت متر يف مكة. 4 -يف اعقاب فتح مكة مت القضاء على عبادة االصنام داخل مكة فقد قام النيب حممد بتحطيم مجيع االصنام املوجودة يف الكعبة. 86

90 فعاليات م قترحة: فعالية 1: 1. أحبث يف القرآن الكرمي يف سورة يوسف عن اآلية اليت تنفق مع مقولة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم لكفار قريش بعد فتح مكة. 2. أقرأ الوثيقة التالية ثم أجيب عن األسئلة التي تليها: )عن ابن عبا رضي اهلل عنه قال: ))خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املدينة إىل مكة فصام حىت بلغ عسفان مث دعا مباء فرفعه إىل يديه لرييه النا فأفطر حىت قدم مكة وذلك يف رمضان فكان ابن عبا يقول: قد صام رسول اهلل وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر(( )صحيح البخاري(. أ. ملاذا أفطر نبينا صلى اهلل عليه وسلم ب. يف أي شهر كان ف حت مكة فعالية 2: أكمل المربعات الخالية باألحرف المطلوبة في األرقام ألحصل على معلومات عن فتح مكة: 1- صفتان لنبينا صلى اهلل عليه وسلم ظهرتا خالل الفتح. 2- عدد جيش املسلمني يف الفتح. 3- االسم احلايل للمكان الذي اجتمعت فيه جيوش املسلمني أثناء الفتح. 4- قبيلة استنجدت بنبينا صلى اهلل عليه وسلم قبيل الفتح. 87

91 88

92 فعاليات مقترحة: نشاط )2( فكر وأكمل الناقص: 89

93 ر أ ل ا ر ل ت و ي ا ب م ب ل ع ل ع ؤ أ إ ل نشاط ) 3 (كلمة السر: عزيزي الطالب أمامك مجموعة من اإلجابات مكتوبة بصورة أفقية أو رأسية تمثل كل تساؤل من األسئلة المقابل استخرج كل إجابة حتى تتوصل في النهاية إلى كلمة السر د س ل ل ب ن أ ذ ب ل ن ط ن ع ه ث د ر م أ ك ا ل أ ح أ ه د أ خ ر ص ر ع و ه أ س غ ل ب ا- أولى غزوات الرسول "صلى هللا عليه وسلم ". 2- اسم صحابي أشار على الرسول بحفر الخندق في غزوة األحزاب. 3- رأس المنافقين... بن سلول. 4- غزوة انهزم فيها المسلمون بسبب مخالفتهم للرسول. 5- اليوم الذي كان بين األوس والخزرج. 6- زوجة أبي سفيان. 7- من صفات اليهود. 8- أحد الغالمين اللذين اشتركا في قتل أبي جهل. 9- القائد الذي استطاع أن يحول نصر المسلمين إلى هزيمة في غزوة أحد. 10- صحابي أشار على الرسول بتوقيع الفدية من األسرى في غزوة بدر. ة د د و ه د د ى 90

94 نشاط )4( فكر واستكمل الشكل التالي: غزوة أحد غزوة بدر وجه المقارنة العام الذى وقعت فيه أسباب الغزوة نتائج الغزوة 91

95 السادس الفصل اد ع إ ىل س ب يل ر ب ك ب احل ك م ة و ال م و ع ظ ة احل سن ة تعاليم االسالم وج اد هل م ب ال يت ه ي أ ح سن إ ن ر بك ه و أ ع ل م مب ن ض ل عن س ب يل ه و ه و أ ع ل م ب ال م ه ت د ين (النحل اآلية 125) اإلسالم ليس جمموعة من العقائد فقط ولكنه أسلوب حياة يهدف إىل سعادة الفرد واجلماعة ولذلك فان التعاليم األخالقية اإلسالمية تشكل جوهر الشعائر اإلسالمية اليومية وتسمح هذه التعاليم للمسلمني بأن يعيشوا يف سالم وانسجام مع احلياة ويقول القرآن الكرمي عن الرسول " ي أ م ر ه م ب ال م ع ر و ف وية نة ه اه م ع ن ال م ن ك ر " ( األعراف: 157( وتنعكس هذه املبادئ علي حياة املسلم اليومية وتكثر يف القرآن اإلشارة هلذه التعاليم األخالقية اليت جيب علي املسلمني إتباعها للعمل على سعادة الفرد واجملتمع. أن هذه التعاليم األخالقية اليت يؤيدها اإلسالم تشمل حياة الفرد من فرتة ما قبل الزواج حىت سن الكرب وهي بذلك تعمل كمرشد للمسلمني لكي يعيشوا حياة سعيدة مستقرة من خمتلف اجلوانب خاصة اجلوانب النفسية. 92

96 93 هانبمو هلوزن ميركلا نارقلا :ميركلا نارقلا لوزن ةصق فيرعت نارقلا : ملاك للها لزنلما ىلع انديس دممح هيلع ةلاصلا ملاسلاو ةطساوب ليبرج يحولا هيلع ملاسلا. مساو نآرقلا ذوخأم نم ةءارقلا هنلأ أرقي ىلتيو نمو هئاسمأ اضيأ : باتك للها : وهو ذوخأم نم عملجا. ناقرفلا يسم : كلذب هنلأ قرفي ينب قلحا لطابلاو هتلدأب ةلادلا ةحص ىلع قلحا. ركذلا : هنا ركذ نم للها هدابعل ضئارفلاب ماكحلأاو وأ هنأ فرش نلم نمآ هب قدصو ابم هيف. رونلا ةظعولما ناهبرلا ىدلها قلحا. لوزن نآرقلا : أدب لوزن نآرقلا يمركلا ةليل ردقلا يهو ىلع بلغلأا ةليل عباسلا نيرشعلاو نم رهش ناضمر كرابلما ةعفد ةدحاو نم حوللا ظوفلمحا لىإ ءامسلا ايندلا ثم رمتسا هلوزن ىلع 23 رادم بسح ةنس ثادحلأا تابسانلماو.

97 94 لوأ تايآ تلزن ىلع بينلا هيلع ةلاصلا ملاسلاو امدنع ناك في دبعتي راغ ءارح ناكو رمع بينلا هيلع ةلاصلا ملاسلاو في كلذ تقولا ةنس 40. لوزن نآرقلا امجنم ( اقرفم وأ اعزوم : ) لم لزني نآرقلا يمركلا ىلع ىلص بينلا للها هيلع ملسو ىلع لكش باتك ةعفد ةدحاو. لب ناك لزني امجنم ىلع لكش بسح تايآ ثادحلأا تابسانلماو. دقو رمتسا هلوزن ةنس 23 ذنم هتثعب لىإ في هتافو ةثلاثلا ينتسلاو. ةمكحلا نم لوزن نآرقلا امجنم : )1 تيبثت بلق بينلا هيلع ةلاصلا ملاسلاو : ذإ نأ لوزن يحولا ةروصب ةمئاد نئمطي بينلا يوقيو هبلق لمحتل دئادشلا في تابوعصلاو ةهجاوم رافكلا. )2 يدحتلا زاجعلإاو : دقل ناك لوزن نآرقلا اقرفم ةزجعم رافكلل منهلأ لم اوعيطتسي نأ اوتأي هلثبم مغر لوط ةدلما تيلا رمتسا اهيف لوزن نآرقلا. )3 ليهستل ظفلحا مهفلاو ىلع ةباحصلا ينملسلماو ولف لزن ةعفد ةدحاو بعصل ىلع ةباحصلا همهف هظفحو لمعلاو هماكحأب. )4 ةرياسم ثداولحا : دقل دوعت انلا في ةيلهالجا ىلع دئاقع تاداعو ةدساف ءاجف نآرقلا لقنيل انلا نم ملاظ كرشلا ىضوفلاو لىإ رون ديحوتلا ملاسلإاو اذهو جاتيح لىا لمعلا ةمكبح برصو في ذيفنت ماكحلأا ةيعرشلا ةاعارمو فورظل انلا. ةغل نآرقلا ميركلا : لزن نآرقلا يمركلا هظفلب هانعمو ةغللاب ةيبرعلا ىحصفلا نوكيل ةزجعلما ةلادلا ىلع قدص ةلاسر بينلا نلأ برعلا اورهتشا ةحاصفلاب ةغلابلاو رعشلاو وهو ىلع ةجرد نم ةغلابلا تىح زاجعلإاو نأ حصفأ انلا لم نكمتي نأ تيأي ولو ةروسب وأ ةيآ. ةيمهأ نآرقلا هتناكمو يف ملاسلإا : نآرقلل ةناكم ةميظع في بولق يننمؤلما هنلأ ملاك للها لىاعت نآرقلاو ىده ءافشو ةحمرو ينملسملل هيف ملع ديحوتلا ةفرعمو للها لىاعت هبتك هلسر هتكئلام مويلا رخلآا رابخأ مملأا ةقباسلا برعلاو نم مهصصق وه رخآ بتكلا ةيوامسلا ةلزنلما وعدي لىإ فورعلما ىهنيو نع ركنلما رشلاو.

98 قال عليه الصالة والسالم يف القرآن : " خريكم من تعلم القرآن وعلمه " " إن الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب " " إن اهلل تعاىل يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين " أجزاء القرآن الكريم : يتكون القرآن الكرمي من سور وآيات منها القصار ومنها الطوال. اآلية : هي اجلملة من كالم اهلل املندرجة يف سورة القرآن هلا أول آخر. السورة : هي جمموعة من آيات القرآن ذات املطلع واملقطع. عليه جربيل له بينه كما والسالم الصالة عليه الرسول به قام السالم عليه جربيل الوحي طريق عن القرآن وترتيب السالم. عدد سور القرآن 114 سورة عدد آياته 6236 آية ينقسم القرآن إىل 30 جزء ينقسم كل جزء إىل حزبني ويقسم كل حزب إىل اربعة أرباع واهلدف من هذا التقسيم ترتيب التالوة وتسهيل احلفظ. مقارنة بين السور المكية والسور المدنية السور املكية السور املدنية نزلت يف مكة نزلت يف املدينة استمر نزوهلا 10 سنوات استمر نزوهلا 13 سنة آياهتا قصار آياهتا طوال عدد الصور املدنية 26 سورة عدد السور املكية 88 سورة تتحدث السور املكية عن التوحيد وأركان األميان تتحدث السور املدنية عن املعامالت والتهذيب واألحوال الشخصية 95

99 آداب تالوة القرآن الكريم : 1( أن يكون على طهارة 2( أن يكون يف مكان طاهر ونظيف ومالبس طاهرة وساترة للعورة. 3( تنظيف األسنان من بقايا الطعام. 4( أن يتعوذ من الشيطان الرجيم قبل البدء بالقراءة. 5( أن يسمي اهلل تعاىل يف بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة ( براءة ). 6( أن يقرأ خبشوع وطمأنينة وأن يفهم القرآن. 7( أن تكون القراءة ترتيال وحيسن صوته بالقراءة. 8( أن يقرأ بصوت مسموع وان ينصت إذا قرأ غريه. ما هي أهمية نزول القرآن على النبي محمد صلى هللا عليه وسلم 1- إخراج الناس من الظلمات إلى النور. - 2 تأكيد إرسال الرسل إلى الناس لئال يكون لهم على هللا حجة وتأكيد نصر هللا لرسله. 96

100 3- بيان النظام الذي يريده هللا تعالى ليكفل لعباده السعادة في الدنيا واآلخرة. 4- بيان العقيدة الصحيحة. 5- معالجة المشكالت اإلنسانية. أسماء القرآن الكريم وصفاته : أسماؤه : القرآن الكتاب الفرقان الذكر التنزيل. قال تعالى : ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ). وقوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ). وأما صفاته أوصافه أو : برهان نور هدى شفاء رحمة موعظة مبارك مجيد بشير ونذير. قال تعالى : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ). وقوله تعالى : ( بل هو قرآن مجيد ). لماذا سمي القرآن قرآنا لماذا سمي القرآن كتابا لماذا سمي القرآن فرقانا ألنه يتلى باأللسنة. ألنه دون باأل قالم. ألنه يفرق بين الحق والباطل. عر ف القرآن اصطالحا. هو كالم هللا المعجز المنز ل على النبي صلى هللا عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السالم المكتوب بالمصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته. ما هو المقصود ب ( كالم هللا ) الوارد في مصطلح تعريف القرآن أي : إن القرآن الكريم بلفظه ومعناه كالم هللا تعالى نزل على النبي صلى هللا عليه وسلم بواسطة الوحي والوحي هو الوسيلة الوحيدة التي تلقى بها األنبياء الرساالت من هللا تعالى وقد نزل القرآن بلسان عربي ليكون بمقدور المسلمين فهمه وحمل رسالته. ما هو المقصود ب ( المعجز ) الواردة في مصطلح تعريف القرآن أي : إن القرآن الكريم معجزة تخاطب عقل اإلنسان وروحه باإلضافة إلى بالغته وفصاحته وروعة بيانه واتساق حروفه ال تفاوت فيه وال اختالل تحدى العرب في أن يأتوا بمثله أو عشر سور من مثله أو سورة من مثله فعجزوا كما شهد بإعجازه فرسان البالغة وأمراء البيان من قريش. ( يحفظ الطالب آية واحدة على األقل من اآليات الدالة على اإلعجاز من الصفحتين 20 و 21 من الكتاب ). 97

101 وجوه اإلعجاز اللغوي في القرآن : من وجوه اإلعجاز اللغوي في القرآن : بالغته وفصاحته وروعة بيانه واتساق حروفه ال تفاوت فيه وال اختالل. السورة ( من القرآن ) السورة : طائفة من آيات القرآن الكريم ذات مطلع وخاتمة. سميت بهذا االسم ألن السورة تحيط بمعنى تام ورد فيها كالسور المحيط بالبيت أو المدينة. وعدد سور القرآن الكريم 114 سورة. كيفية نزوله كتاب الوحي جمعه والرسم العثماني عرف الوحي لغة. الوحي في اللغة : اإلعالم في خفاء. واستعمل في لغة العرب استعماالت شتى كاإللهام الفطري واإللهام الغريزي والكتابة والرسالة والكالم الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك. )يحفظ الطالب آية واحدة على األقل يبين فيها استعمال القرآن للفظ الوحي. ص : 24 و 25 من الكتاب ). عرف الوحي شرعا )اصطالحا ) : هو كالم هللا تعالى المكتوب في اللوح المحفوظ المنزل على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السالم والنبي في اليقظة التامة. كيفية وصول ملك الوحي ( جبريل ) إلى النبي صلى هللا عليه وسلم : 1- أن يأتيه وهو على صورته المالئكية فيكلمه فيعي ما يقول. 2- أن ياتيه مستترا يسمع النبي صوتا كصلصلة الجرس - وهي أشد الحاالت عليه - عن عائشة رضي هللا عنها قالت : " ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ). 98

102 3- أن يأتيه جبريل متمثال بصورة بشر. من هم أشهر كت اب الوحي أشهر من كتب للنبي صلى هللا عليه وسلم ما كان يتنزل عليه من القرآن : عثمان بن عفان علي بن أبي طالب زيد بن ثابت األنصاري أبي بن كعب ثابت بن قيس وعبد هللا بن مسعود. اذكر عوامل حفظ القرآن في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم. كتب القرآن كله بين يدي رسول هللا على ما تيسر من أدوات الكتابة كالجلود وجريد النخل بواسطة كت اب الوحي من الصحابة. إن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يؤم الصحابة ويقرأ القرآن في الصلوات وفي الخطب والمواعظ. كان الرسول يحفظ القرآن ويأمر الصحابة بحفظه ويأمرهم أن يعلم بعضهم بعضا. كان الصحابة يعرضون على الرسول صلى هللا عليه وسلم ما يحفظونه من قرآن وقد عرضه جبريل على الرسول صلى هللا عليه وسلم في السنة التي توفي فيها وقد عرضه الرسول على الصحابة عرضة أخيرة ما هي األدوات التي استعملت في كتابة القرآن في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم الرقاع ( وهي : جلود اإلبل ) اللخاف ( وهي : الحجارة الرقيقة ) العسب ( وهي : جريد النخل ) وعظام األكتاف. بين كيفية اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم بتدوين القرآن اتخذ النبي صلى هللا عليه وسلم كتابا للوحي يكتبون ما ينزل عليه من القرآن مثل أبي بن كعب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم فكلما كان ينزل عليه آيات من القرآن أمرهم بكتابتها وكان يرشدهم إلى موضعها من سورتها فكانوا يكتبون القرآن في الرقاع واللخاف والعسب وعظام األكتاف وغيرها. لقد كتب القرآن كله بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم قبل وفاته بواسطة كت اب الوحي إال أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يأمر الصحابة بجمعه في كتاب واحد ألنه كان يترقب دائما نزول الوحي بشيء جديد من القرآن يؤدي إلى يؤدي إلى تغيير الترتيب في سور القرآن. ماذا نقصد بجمع القرآن يقصد بجمع القرآن معنيان : األول : جمعه بمعنى : حفظه في الصدور. الثاني : جمعه بمعنى : كتابته على ما تيسر من أدوات الكتابة. 99

103 أشهر من حفظ القرآن من الصحابة : أبي بن كعب عبد هللا بن مسعود معاذ بن جبل زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب. لماذا لم يجم ع القرآن في مصحف واحد في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ألن النبي كان يترقب دائما نزول آيات أو سور جديدة من القرآن ومنعا للتبديل والتغيير كلما نزلت آيات قرآنية جديدة. جمع القرآن : بواعثه طريقته مميزاته كتبته. الرقم المطلوب في عهد أبي بكر ( ض ) في عهد عثمان ( ض ) الباعث الخوف على ضياع شيء منه بمقتل حفظته في المغازي اختالف القراء من أهل العراق وأهل الشام في وجوه القراءات الناشئة عن اختالف لهجات العرب في اللفظ. 1 المشير عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان 2 الجمع جمع ما في الرقاع والعسب وما في صدور الرجال وشهادة الشهود ومقارنة المكتوب في الرقاع بالمحفوظ في الصدور وكتابته بمصحف واحد. نسخ ما في المصحف الموجود عند حفصة بنت عمر بواسطة لجنة مؤلفة من الصحابة وكانت كتابته على حرف واحد ليجمع الناس على مصحف واحد ولهجة واحدة هي لهجة قريش. 3 ما روعي في الجمع التثبت باإلشهاد على المتلو من أفواه الصحابة على أنه سمع من النبي صلى هللا عليه وسلم ومطابقته بالمكتوب. كتابة األلفاظ المختلف فيها بلسان قريش وترتيب آياته وسوره كما هو اآلن. 4 الكتبة زيد بن ثابت األنصاري زيد بن ثابت األنصاري عبد هللا بن الزبير سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 5 لماذا ظهرت في زمن عثمان بن عفان قراءات متعددة لبعض ألفاظ القرآن 100

104 إن السبب في ظهور قراءات عدة للقرآن الكريم هو اختالف لهجات العرب في نطق الكلمات. لماذا أمر عثمان بن عفان الصحابة الذين نسخوا القرآن في المصاحف أن يكتبوا المختلف فيه بلسان قريش طلب عثمان ذلك ألن القرآن الكريم نزل بلسان قريش ولكي يقضي على االختالف في قراءته. عر ف المصحف اإلمام ( مصحف عثمان ). هو المصحف الذي كتبه الصحابة بأمر من عثمان بن عفان ويسمى كذلك " مصحف عثمان " ويتميز بأنه كتب على حرف واحد ولهجة واحدة وأنه مرتب اآليات والسور على النحو الذي عليه المصحف اليوم إال أنه خال من الشكل واإلعجام. ما هي أسباب محافظة األمة على االلتزام بالرسم العثماني في كتابة المصحف 1- ضمان صيانة القرآن الكريم من التحريف والتبديل. 2- اتباع إجماع األمة في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من األئمة المجتهدين وتبركا بما فعله الصحابة 3- انه الرسم الذي يحتمل جميع وجوه القراءات. متى دعت الحاجة لضبط القرآن الكريم بالشكل ( وضع عالمات اإلعراب ) دعت الحاجة لضبط ألفاظ القرآن الكريم بالشكل عندما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية واختلط العرب باألعاجم وضعفت السليقة وشاع اللحن ( الخطأ في القراءة والقول ). في عهد من وضعت عالمات اإلعراب التي نعرفها اليوم ومن وضعها وضعت عالمات اإلعراب المعروفة اليوم على الحروف في المصاحف في عهد الخليفة ( عبد الملك بن مروان ) وعامله ( الحجاج بن يوسف الثقفي ). والذي وضع عالمات اإلعراب بتكليف من الحجاج بن يوسف عالمان هما : الحسن البصري ويحيى بن يعمرو العدواني. 101

105 عرف التنجيم ( ما له عالقة بنزول القرآن ). صورة المصحف العثماني التنجيم : التفريق. أي : نزول القرآن مفرقا حسب الحوادث والوقائع وما تقتضيه الحاجة. لماذا نزل القرآن منجما ليسهل على األمة حفظه وتدبر آياته وفهم معانيه. تثبيت قلب النبي وقلوب أتباعه من المؤمنين في فترة احتاجوا بها إلى ما يثبت قلوبهم على الحق ويفرج عنهم ويزيل همهم أمام ما يلقوه من مشقة واضطهاد الكفار لهم. التدرج في تربية األمة عن طريق بث العقيدة الصحيحة وانتزاع العقائد الفاسدة ومعالجة األمراض االجتماعية وغرس في النفوس عقيدة اإلسالم والتوحيد وأمر بمحاسن األخالق ونهى عن الفحشاء والمنكر وتدر ج بالتشريع. تقديم الحلول الالزمة للحوادث الطارئة في الوقت المناسب كعالج ظاهرة اإلشاعة في قصة اإلفك وعالج ظاهرة الظهار في قصة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. اإلجابة عن أسئلة السائلين كالسؤال عن الخمر والميسر والروح وأهل الكهف وذو القرنين المصدر: matkc-0ej:yammaschool.com/upload/websites/800003/u f1zswqlxao. DOC+&cd=2&hl=iw&ct=clnk&gl=il 102

106 فعالية 1 : اجب عن االسئلة التالية: لماذا لم تنجح محاوالت أعداء اإلسالم في تحريف القرآن الكريم 1 تعهد هللا تعالى لنبيه محمد صلى هللا وعليه وسلم وألمته ولإلنسانية جمعاء بأنه سيحفظ القرآن الكريم من التحريف والضياع. ما هي اآليات القرآنية الدالة على تعهد هللا تعالى بحفظ القرآن الكريم 2 ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ). تم االعتماد في حفظ القرآن الكريم على وسيلتين اذكرهما 3 أ الحفظ في السطور ب الحفظ في الصدور ما هي وسائل حفظ المعلومات الحديثة التي استفاد منها المسلمون في القرآن 4 اسطوانات أ ب شرائط مسجل ج أقراص مدمجة صف اهتمام المسلمين وعنايتهم بالقرآن الكريم 5 كان المسلمين يحفظون القرآن الكريم ويكتبونه. ما الحكمة من تعهد هللا تعالى بحفظ القرآن الكريم من التحريف والضياع 6 لتستمر الهداية الربانية والنور اإللهي لإلنسان في كل زمان ومكان. 103

107 7 ما هي عالقة ختم الرسالة بمحمد صلى هللا وعليه وسلم وحفظ القرآن الكريم من التحريف والضياع الرسالة المحمدية هي خاتمة الرساالت والقرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية الذي تعهد هللا تعالى بحفظه إلى قيام الساعة فعالية 2: : فضلك من الطالب عزيزي ارجعع إلعى أحعد كتعب التفسعير ولخ عص بلغتعك الخاصعة علعى القصص التي وردت في القرآن الكريم ثم أجب عما يلي : خارجيعة ورقعة إحعدى : السورة اسم : القصة اسم فضلك من : : القصة هذه من استنتجها فوائد ثالث : القصة من الغرض ما الطالب عزيزي نظرك وجهة من اذكرها. فضلك من أخرى في سور القصة هذه ذكرت هل 104

108 اركان االسالم انشودة اركان االسالم 1 : انشودة اركان االسالم 2 : يرتكز اإلسالم على أركان خمس تقوم عليها عقيدة المسلم وتبرز من خاللها طاعته هلل بحيث يشمل اإلسالم كل جوانب حياة المسلم - من أخالقياته وسلوكه وحتى مأكله وملبسه. ب ين اإلسالم على مخسة أركان متثل أسا احلياة اليومية للمسلم احلق. - النطق بالشهادتين :وهي شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل. إقامة الصالة :املواظبة على إقامة الصلوات مخس مرات يف اليوم والليلة. إيتاء الزكاة :إخراج الزكاة للفقراء واملساكني. الصوم :صوم شهر رمضان الحج :حج البيت ملن استطاع إليه سبيال مرة واحدة على األقل يف العمر. تعمل أركان اإلسالم على تعزيز عقيدة املسلم وعونه على طاعة اهلل إذ تشمل يف كل جوانب حياة املسلم أخالقياته وعالقاته وسلوكه وحىت مأكله وملبسه. من 105

109 الشهادتان وهي الشهادتان وبقوهلا يكون املرء قد دخل اإلسالم, و يقوهلا باللغة العربية خملصا صادقا طائعا خمتارا. وت عد شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل إقرارا بتوحيد ألوهية وربوبية اهلل جل وعال وبأن حممدا صلى اهلل عليه وسلم - نيب اهلل ورسوله. وهبا يقر املسلم بدخوله يف اإلسالم وبالتزامه بكافة فرائضه وتعاليمه. الصالة الصالة هي ثاين أركان اإلسالم فرضها اهلل على املسلمني مخس مرات يف اليوم و الليلة و الصالة صلة يتقرب هبا العبد من ربه عبادة وامتثاال وشكرا على نعمه و اعرتافا بفضله يف خشوع و إنابة قد ترك وراءه كل مشاغل الدنيا متجها بعقله وقلبه إىل ربه يف صلة مباشرة مع خالقه. و تؤدى الصالة باللغة العربية تكبريها قراءة الفاحتة و اآليات القرآنية وكل أقواهلا. وللمسلم أن يتقرب إىل اهلل بصالة النوافل "من غري الفرائض" فكل ركعة أو سجدة ترفع إىل اهلل تكون للعبد منزلة و أجرا عنده سبحانه وهي مخس صلوات 106

110 صالة الفجر: ووقتها من طلوع الفجر إىل قبيل طلوع الشمس. صالة الظهر: وقت الزوال بعد أن تغادر الشمس أعلى نقطة هلا يف السماء. صالة العصر: ووقتها يبدأ من حلول الشمس يف النصف من نصف السماء الغريب إىل قبيل الغروب. صالة املغرب: من غروب الشمس صالة العشاء: وميتد وقتها إىل قبيل طلوع الفجر. و يقال عن صاليت الظهر و العصر مشرتكيت الوقت وكذلك املغرب و العشاء "على تفصيل يفكتب الفقه". يقصد املسلمون املساجد ألداء الصالة و جيوز هلم أن يصلوا أين ما شاءوا و على املصلي استحضار النية و اخلشوع بقلبه وجوارحه وال يشغله شاغل عن ربه فيستفيد عليه صالته. وما تتضمنه الصالة من قراءة وركوع وسجود وجلو يساعد املصلي يف االستمرار يف اخلشوع. الزكاة الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم وتتمثل يف إخراج % 2.5 من أموال املسلم اليت دار عليها احلول و بلغت نصابا. و أي هبات أو صدقات أو أي صورة من صور البذل فال تعد زكاة. والزكاة هتذب نفس املسلم وتذكره بأن اهلل هو مالككل شيء وملك اإلمسان ملك إجراء ينتقل من جيل إىل جيل و هذه النسبة تؤخذ من أموال أغنياء املسلمني لرتد إىل فقرائهم و تشمل أنواعا من نتاج األرض و احليوانات على تفصيل موجود بكتب الفقه اإلسالمي. الصوم 107

111 الصيام هو رابع أركان اإلسالم. ي فرض على املسلمني صيام شهر رمضان وهو الشهر التاسع يف التقومي اهلجري ويثبت برؤية هالل رمضان إيذانا ببدء شهر الصوم وفق التقومي اهلجري. وحيث إن أغلب أحكام و شعائر اإلسالم حتسب وفق التقومي اهلجري فإن رمضان يدور على أشهر السنة الشمسية "امليالدية" حبيث حيلكل عام قبل موعده السابق بأحد عشر يوما. وعلى البالغني من املسلمني صيام الشهر إما 29 أو 30 يوما من الفجر وحىت غروب الشمس. وي قصد بالصيام االمتناع عن الطعام والشراب بسائر صورمها وكذلك عن التدخني واجلماع.كما جيب على املسلمني خاصة يف رمضان اإلقالع عن العادات السيئة وسيئات األعمال واألفكار املذمومة. وحياول أغلب املسلمني استغالل شهر رمضان كفرصة لإلصالح من أنفسهم عن طريق اإلكثار من الطاعاتكالصالة وقراءة القرآن والصدقات و أوجه املعروف. يعلم الصيام املؤمنني الصرب والتحكم يف الشهوات كما ي عد فرصة هلم كأي عبادة للتعبري عن محدهم وشكرهم للموىل عز وجل. وألن الصيام يبدأ مع آذان الفجر اعتادكثري من املسلمني تناول وجبة السحور يف ساعات الليل األخرية قبل الفجر أما طعام اإلفطار عقب الغروب مباشرة. وحيظى شهر رمضان بأمهية كربى لعدة أسباب. أوال شهر رمضان هو الشهر الذي أ نزل فيه القرآن هدى للنا وبينات من اهلدى والفرقان. وثانيا يف شهر رمضان ت فتح أبواب اجلنة وتغلق أبواب النار. وكذلك خالل شهر رمضان يكثر املسلمون من احلسنات إذ ي ضاعف هلم األجر على العمل أكثر من أي شهر آخر. وثالثا, فيه ليلة خري من ألف شهر. الحج 108

112 خامس وآخر أركان اإلسالم هو حج البيت احلرام يف مكة. يتوافد املسلمون من شىت بقاع األرض قاصدين مكة املكرمة مهد اإلسالم ألداء مناسك احلج. حيل موعد احلج مرة واحدة يف العام يف آخر السنة اهلجرية وتسمى أشهر احلج وتبدأ من ذي القعدة و قيل من رمضان و تنتهي بيوم احلادي عشر من ذي احلجة. وهو فرض على من استطاع إليه سبيال مرة واحدة يف العمر أيكانت لديه القدرة املادية والبدنية. تعود شعائر احلج إىل دعوة إبراهيم عليه السالم وزوجه هاجر وابنهما إمساعيل ولعقبه إىل يوم الدين. قال تعاىل "و اجعل أفئدة من النا هتوي إليهم." قد أمر اهلل إبراهيم أن يصحب زوجه وابنه الرضيع إىل شبه اجلزيرة العربية. مث أمره اهلل بأن يرتكهما مبفردمها ليعود إىل فلسطني. وحني اشتد اجلوع والعطش هباجر وصغريها إمساعيل خرجت تبحث عن املساعدة جتري بني الصفا واملروة. و عندما يئست من املعني أخذت تبكي و تتضرع إىل اهلل تعاىل فاستجاب اهلل هلا عندما ضرب رضيعها إمساعيل األرض بقدمه وهو يكابد العطش انفجر ينبوع من املاء العذب من باطن األرض جذب البدو املسافرين لوروده وبذلك حتصل هاجر و طفلها على ما يريدون من حاجات من املسافرين و رودا املاء و حني عاد إبراهيم إليهما من فلسطني أمره اهلل بأن يرفع قواعد البيت احلرام الكعبة شكرا وامتنانا على ما أنعم اهلل عليه به. وصار الينبوع بئرا شهريا من املاء املنعش ي عرف باسم بئر زمزم يرتوي احلجاج من مائه ويذكرون اهلل وحيمدونه على نعمه. وكانت تلك بداية مكة املكرمة. وشعائر احلج البد من فعلها, و ترك بعضها يفسد احلج, و يفعلها احلاج و يتقرب هبا هلل تعاىل و طاعة ألمره. أوهلا اإلحرام وهو النية يف أداء احلج, يلبس احلاج إزارا و رداءان أبيضني طاهرين, ما يدل على وحدة املسلمني متساوين أمام اهلل تعاىل فال فضل لغين على فقري و ال لعريب على أعجمي وال ألبيض على أسود إال بالتقوى. 109

113 ثانيها السعي بني الصفا واملروة ذهابا وإيابا سبعة أشواط يبدأ بالصفا و ينتهي باملروة. ومن أركان احلج أيضا الطواف سبعة أشواط بالكعبة اليت تقف شاخمة وسط ساحة املسجد احلرام, عكس اجتاه عقارب الساعة يبدأ من احلجر األسود الذي وصفه النيب صلى اهلل عليه وسلم بأنه حجر من اجلنة. وأثناء الطواف يندب للحجاج تقبيل احلجر األسود بدون صوت وإن مل يستطع ملسه و قب ل يده بدون صوت كذلك و إن مل يستطع يشري إليها مكربا. الوقوف بعرفة. فال يصح احلج إال به, قال صلى اهلل عليه وسلم " احلج عرفة". حيث يقضي احلاج اليوم التاسع من ذي احلجة بعرفة إىل بعد غروب الشمس. يشتغل املسلمون بالدعاء والتضرع و التوبة و الصالة وتالوة القرآن. ويوم عرفة هو احلج ولو فاته تعني عليه التحلل بعمرة و العودة ألداء احلج مرة أخرى يف العام التايل. ومن عرفة يتوجه احلجاج مىن لرمي اجلمرات مرورا باملزدلفة و املبيت هبا و لقط احلصيات اليت سريمي اجلمرات هبا منها. سبع حصيات لكل مجرة, ويبدأ باجلمرة الكربى يف يوم النحر على تفصيل يف كتب الفقه و بعد رمي اجلمرات له أن ينحر هديه و يقصر شعر رأسه أو حيلقه ويطوف طواف اإلفاضة و بذلك يتحلل من إحرامه على تفصيل يفكتب الفقه. وعند مغادرة احلاج للحرم يطوف احلاج طواف الوداع وللحاج أن يشرب من ماء زمزمكلما وجد فرصة لذلك, "قال صلى اهلل عليه وسلم ماء زمزم ملا ش رب له" وهو غذاء و دواء. و بطواف يكون احلاج قد مت مناسك احلج ويغادر مكة عائدا إىل دياره. وحيتفل املسلمون خالل أيام احلج يف سائر أحناء العامل اإلسالمي بعيد األضحى املبارك على مدار ثالثة أيام. المصدر: 110

114 فعالية 1 : أصل بين الصورة وما يناسبها من أركان اإلسالم فيما يلي: الشهادتان: أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل. إقام الصالة.. إيتاء الزكاة. صوم رمضان. حج البيت. 111

115 فعالية 2: انشودة اركان االسالم بىن اإلسالم على مخس خةمسة أركان ىف الةةةديةةةةةن صةةةةوم وصةةةالة وزكةةةةةاة حةةةةةةةةةج والشةةهةةةادتةةيةةةةن شهادة أن ال إلةةه إال اهلل وأن مةةحةةمةةدا رسةةةةول اهلل إقةةةامةةةةةةة الةةةةصةةةةةالة إيةةةةةةتةةةةةةاء الةةةةةزكةةةةةةةةةاة وصةةةةوم رمةةةةةةةضةةةةةان وحج البيت من استطاع إليه سبيال فعالية 3 : كلمة السر ن ا ت د ا هة ش ة ا كة ز ر ا \\\\\ ص م و كة ج حة \\\\ ص ة ا ل ن ا \\\\ م م ل ل ا \\\\ ا د مة حة م ل م ا ب ر غة مة \\\\ \\\\ \\\\ ن ا ضة مة ر شهادتان, زكاة, صوم, حج, صالة, مسلم, حممد, مةغرب, رمضان كلمة السر هي :ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 112

116 فعالية 4: حل االسئلة التالية : عدد أركان االسالم.1 أذكر أوقات الصلوات اخلمس ما فوائد الزكاة.2.3 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 4. ما اسم شهر الصوم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 5. أين حيج املسلمون ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 113

117 فعالية 4: صل خط ا بين اركان االسالم والشرح اركان االسالم الشهادتان الشرح ميتنع املسلم عن الطعام والشراب الصوم حيج املسلمون مكة الزكاة فرضها اهلل على املسلمني مخس مرات احلج شهادة ان ال اله اال اهلل حممدا رسول اهلل الصالة يدفع القادر قسم ا من امواله اىل احملتاجني 114

118 اركان االيمان اإلميان أحد األسس اليت تقوم عليها الشريعة اإلسالمي ة احلنيفة وال يصح إسالم الش خص وال يقبل إسالمه إن مل يكن مؤمنا وقد وضع اإلسالم لإلميان أركان. أركان اإليمان في اإلسالم هي اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر خيره وشر ه. 115

119 أو ال : اإليمان باهلل سبحانه وتعالى: وهو االعتقاد والت صديق الجازم الذي ال يشوبه شك باهلل سبحانه وتعالى. واإليمان باهلل يكون باإليمان به رب ا واحدا ال شريك له واإليمان برباني ته تعالى واإليمان بألوهي ته بأن ال نشهد أن ال إله إال هللا واإليمان بأسمائه الحسنى وصفاته جل وعال ويكون اإليمان باهلل من خالل عبادته وحده وعدم اإلشراك به ويكون بالتد بر في خلقه للكون وفي أنفسنا يقول تعالى: " س ن ر يه م آ ي ات ن ا ف ي اآل ف اق و ف ي أ ن ف س ه م ح ت ى ي ت ب ي ن ل ه م أ ن ه ال ح ق أ و ل م ي ك ف ب ر ب ك أ ن ه ع ل ى ك ل ش ي ء ش ه يد ". ثانيا : اإليمان بمالئكته: وهو اإلعتقاد والتصديق الجازم الذي ال يشوبه شك بوجود المالئكة وإن لم نرهم وأن هللا خلقهم من نور وأن هللا اصطفاهم بميزات تختلف عن البشر وأن هم ال يعصون هللا جل وعال وال يقومون إال بما أمرهم هللا. يقول تعالى: "ل ي س ال ب ر أ ن ت و ل وا و ج وه ك م ق ب ل ال م ش ر ق و ال م غ ر ب و ل ك ن ال ب ر م ن آم ن ب اهلل و ال ي و م اآل خ ر و ال م ال ئ ك ة و ال ك ت اب و الن ب ي ين و آت ى ال م ال ع ل ى ح ب ه ذ و ي ال ق ر ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س اك ين و اب ن الس ب يل و الس ائ ل ين و ف ي الر ق اب و أ ق ام الص ال ة و آت ى الز ك اة و ال م وف و ن ب ع ه د ه م إ ذ ا ع اه د وا و الص اب ر ين ف ي ال ب أ س اء و الض ر اء و ح ين ال ب أ س أ ول ئ ك ال ذ ين ص د ق وا و أ ول ئ ك ه م ال م ت ق ون ". 116

120 ثالثا : اإليمان بالكتب السماوي ة التي أنزلها هللا على رسله: وهو اإلعتقاد والتصديق الجازم الذي ال يشوبه شك بالكتب السماوي ة التي أنزلها هللا على رسله وأوحاها إليهم. ومن هذه الكتب القرآن الكريم المنز ه من الت حريف واإلنجيل والت وراة )الغير محر فين( والز بور وصحف إبراهيم. يقول تعالى: "ن ز ل ع ل ي ك ال ك ت اب ب ال ح ق م ص د قا ل م ا ب ي ن ي د ي ه و أ نز ل الت و ر اة و اإل نج يل م ن ق ب ل ه د ى ل لن اس و أ نز ل ال ف ر ق ان إ ن ال ذ ين ك ف ر وا ب آي ات هللا ل ه م ع ذ اب ش د يد و هللا ع ز يز ذ و انت ق ام ". رابعا : اإليمان باألنبياء والر سل: وهو اإلعتقاد والتصديق الجازم الذي ال يشوبه شك باألنبياء والر سل الذي اصطفاهم هللا سبحانه وتعالى لينقلوا للبشر رساالته السماوي ة وهدايتهم سواء نعرفهم كل هم أم ال. وقد تم ذكر خمسة وعشرين نبي ا في القرآن الكريم نؤمن بهم جميعا. أم ا الرسل فهم خمسة فقط وهم: محمد وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح. 117

121 خامسا : اإليمان باليوم اآلخر: وهو اإلعتقاد والتصديق الجازم الذي ال يشوبه شك بوجود اليوم اآلخر وكل ما أخبرنا به رسولنا الكريم عن هذا اليوم سواء في يوم الحساب وحياة ما بعد الموت والصراط المستقيم والشفاعة ووجود الج نة والن ار. سادسا : اإليمان بالقدر: وهو اإلعتقاد والتصديق الجازم الذي ال يشوبه شك بالقضاء والقدر خيرهما وشر هما حيث نؤمن بأن هللا سبحانه وتعالى هو صاحب القضاء والقدر ومدب رهما. : 9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7 %D9%86 118

122 فعالية 1: أركان اإليمان اإليمان اإليمان اإليمان باهلل اإليمان... اإليمان... اإليمان اإليمان

123 السابع الفصل الخلفاء الراشدون رضي اهلل عنهم الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق عمر ابن الخطاب عثمان أبن عفان على أبن أبى طالب معنى الخالفة: اخلالفة يف اللغة مصدرها فعل خلف اي جاء بعد واملقصود جاء بعد الرسول يف رئاسة الدولة االسالمية. اما اخلالفة اصطالحا: فهي رئاسة عامة او كافة امور املسلمني دينيا ودنيويا وقد عرفها ابواحلسن املاوردي باهنا موضوعة خلالفة النبوة "يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به" وجاء تعريف ابن خلدون للخالفة ليؤكد تعريف املاوردي السابق بقوله "اخلالفة هي محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم االخروية والدنيوية الراجعة اليها إذا أن احوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع )املشرع( للنظر الشرعي". 120

124 ابحث عن تفسير لآلية الكريمة كيف يمكن ان نربط هذه اآلية الكريمة مع مصطلح الخالفة تويف الرسول )ص( دون أن يرتك خليفة للمسلمني مما أسفر عن عدة مشاكل. فكيف تعامل املسلمون مع مشكلة اخلالفة وما املقومات اليت استندت عليها وكيف واجهوا الفتنة الكربى ووسعوا رقعة الدولة اإلسالمية ارتكزت اخلالفة الراشدية على الشورى: مرحلة اخللفاء الراشدون: بعد وفاة الرسول سنة 632 م / 11 هة توىل اخلالفة أبو بكر الصديق بعد مبايعته يف سقيفة بين ساعدة وخلفه عمر بن اخلطاب سنة 13 هة وعثمان بن عفان سنة 23 هة مث علي بن أيب طالب سنة 35 هة فدخلت الدولة اإلسالمية مرحلة الفتنة الكربى اليت انتهت بوصول معاوية بن أيب سفيان إىل احلكم وتكوين الدولة األموية. التنظيم اإلداري: يتضح من خالل تولية أيب بكر الصديق بعد مبايعته يف سقيفة بين ساعدة ويف اعتماد اخللفاء الراشدون يف تسيري شؤون البالد على كتاب اهلل وسنة نبيه واستشارة علماء املسلمني ويف استعانتهم جبهاز إداري يشمل إدارة مركزية حتت إشراف اخلليفة تتكون من القضاء والشرطة والدواوين )اخلراج اجلند العطاء الرسائل( هتتم جبمع وتوزيع املداخيل وضبط األمن وإدارة إقليمية يرأسها الوايل الذي يشرف على الشؤون اإلدارية والعسكرية واجلباية. الفتنة الكربى والفتوحات اإلسالمية: أسباب ونتائج الفتنة الكربى: تتمثل أسباب الفتنة الكربى يف مقتل عثمان بن عفان سنة 35 هة وهي السنة اليت بويع فيها علي بن أيب طالب مما جعل طلحة والزبري ومعاوية يتهموه بقتله وبذلك دامت الفتنة مدة 6 سنوات تواجه علي خالهلا مع طلحة والزبري وعائشة يف معركة اجلمل ومع معاوية يف صفني 36 هة ومع اخلوارج يف النهروان 38 هة وقد انتهت الفتنة الكربى بعد اغتيال علي سنة 40 هة ووصول معاوية إىل السلطة سنة 41 هة وبذلك انتهى عهد اخللفاء الراشدين وأصبح احلكم وراثيا يف الدولة األموية. الفتوحات اإلسالمية: انطلقت الفتوحات اإلسالمية منذ عهد الرسول )ص( يف اجلزيرة العربية وبعد وفاته رفضت بعض قبائل اجلنوب أداء الزكاة فواجهها أبو بكر الصديق خالل حروب الردة وبعده امتدت الفتوحات اإلسالميةة حيث اهتم اخللفاء الراشدون 121

125 بالفتوحات )نشر الدين اإلسالمي( فامتدت الدولة اإلسالمية إىل الفرات يف عهد أيب بكر الصديق وامتد النفوذ اإلسالمي إىل فار والشام ومصر وطرابلس مع عمر ابن اخلطاب الذي انتصر يف معركة الريموك على اإلمرباطورية البيزنطية سنة 15 هة وعلى الفر يف معركة القادسية سنة 15 هة ومشل حبر اخلزر )األسود( ومشال خراسان وافريقية وجنوب مصر يف عهد عثمان بن عفان. متيز عهد اخلالفة الراشدة باالنفتاح على احلضارات األجنبية خصوصا الفارسية وأخذوا عنهم أسس التنظيم اإلداري واملايل مما أدى إىل توطيد دعائم حكم الدولة اإلسالمية غري أن الفتنة الكربى سامهت يف ظهور الشقاق بني املسلمني وأثرت سلبا على الدولة اإلسالمية. الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين كيف تم اختيار كل خليفة من الخلفاء الراشدين 122

126 اجب عن االسئلة التي تلي الخط الزمني التالي: انجازات الخلفاء الراشدين: 123

127 الخليفة ابو بكر الصديق رضي اهلل عنه )) ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر(( )ورد في األثر( معلومات عن الخليفة ابو بكر الصديق انجازات الخليفة ابوبكر الصديق موقف أبي بكر من وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومبايعته الخالفة كان موت الرسول صلى اهلل عليه وسلم مصيبة عظيمه وابتالء شديد ومن بعدها ظهرت شخصية الصديق قائد وخمطط لألمة. وذلك عندما قام خطيبا بالنا بعد أن محد اهلل وأثىن عليه : أما بعد: فإن من كان يعبد حممدا فأن حممدا قد مات, ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال ميوت مث تال هذه اآلية: ب ف إ ن مات أ و ق ت ل انة قل ب ت م ع لى أ ع ق اب ك م وم ن ية نة ق ل وم ا حم م د إ ال ر س و ل ق د خ ل ت م ن قة ب ل ه الر س ل ع لى ع ق بة ي ه فةل ن ي ض ر الل ه ش ي ئ ا وسي ج ز ي الل ه الش اك ر ين ١٤٤. )آية آل عمران: 144 ( فنشج النا يبكون. و تويل أيب بكر اخلالفة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد أن أمجع واألنصار املهاجرين يف اليوم الذي توىف الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقد وذلك يف دار سقيفة بن ساعده فأمجعوا على أن من يتوىل اخلالفة هو أيب بكر رضي اهلل عنه, فبايعوه طائعني وكانوا ألوامره ممتثلني ومل يعارض أحد يف تقدميه. وقد متت البيعة العامة يف اليوم الثاين حيث بايعوه عامه بعد أن خطب هبم عمر, فبايع النا أبا بكر بعد بيعة السقفية. مث صعد أبا بكر املنرب وخطب بالنا بعد البيعة, فحمد اهلل وأثىن عليه بالذي هو أهلة, مث قال:أما بعد "أيها الناس, فأني قد وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني, وأن أسأت فقوموني, الصدق أمانة والكذب خيانة, والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء اهلل, والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اهلل. ال يدع قوم الجهاد في سبيل اهلل إال خذلهم اهلل بالذل, وال تشع الفاحشة في 124

128 قوم إال عمهم اهلل بالبالء, أطيعوني ما أطعت اهلل ورسوله, فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة لي عليكم, قوموا إلى صالتكم يرحكم اهلل". من هو ابو بكر الصديق... س : بم تفسر.. اختيار المسلمين ألبى بكر الصديقكخليفة ج : ألن ابو بكر الصديق :- 1- أول من اسلم من الرجال. 2- رفيق الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف اهلجرة. 3- أنابه الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف الصالة باملسلمني عند مرضه. 4- أكرب الصحابة سنا. 125

129 أقرأ وتعلم اخلالفةةة نظةةام إسةةالمي ظهةةةر بعةةد وفةةاة الرسةةول صةةةلى اهلل عليةةه وسةةلم وكمةةان أول اخللفةةةاء الراشةةدين أبةةوبكر الصةةةديق وآخرهم على اىب طالب. أهم اجنازات ابو بكر الصديق رضى اهلل عنه. القضاء على املرتدين واملتنبئني. مجع القرآن الكرمي. بدء حركة الفتوح اإلسالمية خارج شبة اجلزيرة العربية. فتح العراق والشام القضاء على المرتدين :- 1. ارتدت بعض القبائل عن اإلسالم بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسةلم ألهنةا كانةت حديثةة العهةد باإلسةالم ومل يستقر اإلسالم يف قلوهبم ألهناكانت بعيده عن املدينة املنورة استجابت هذه القبائل لبعض املتنبئني الذين أدعو النبوءة بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.. 2. بعةض القبائةل امتنعةت عةن دفةع الزكةاة ألهنةم اعتقةدوا خطةأ أهنةم يةدفعون الزكةاة للرسةول صةلى اهلل عليةه وسةلم وبعد وفاة الرسول ال داعى لدفع الزكاة. 126

130 موقف ابو بكر الصديق من المرتدين والمتنبئين :- غضب ابو بكر رضى اهلل عنه من املرتدين واملتنبئني ومةانعي الزكةاة وأعةد هلةم أحةد عشةر جيشةا ملتخلةف أحنةاء شبة اجلزيرة العربية متكنت من القضاء على املرتدين وعادت وحدة املسلمني اىل ما كانت عليه. مفاهيم أتعلمها : مرتدين :- املرتدون مجاعة من القبائل ارتدت عن اإلسالم بعد وفاة الن صلى اهلل عليه وسلم وامتنعت عن دفع الزكاة. متنبئون :- بعض األفراد الذين ادعوا النبوة بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم. زكاة :- فريضة فرضتها اهلل تعاىل على املسلمني وهى احد أركان اإلسالم اخلمسة. فكر واجب: بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم اخذت بعض القبائل ترتد عن االسالم. فهل تعرف ملاذا ملاذا بايع املسلمون ابا بكر خليفه للرسول صلى اهلل عليه وسلم كانت الردة بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم على وجهني مها جمع القرآن الكريم :- أشار عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنةه علةى اىب بكةر رضةى اهلل عنةه جبمةع القةرآن الكةرمي يف مصةحف واحةد بعةد أنكةان مكتوبا يف حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم على قطع اجللد وجريد النخل فجمعه يف صحائف وذلك نتيجة استشهاد عددكبري من حفظة القرآن الكرمي يف حروب الردة. 127

131 3- بدء حركة الفتوح اإلسالمية خارج شبة الجزيرة العربية :- وجه ابو بكر الصديق رضى اهلل عنه أنظار املسلمني اىل اجلهاد ونشر اإلسالم. أرسل محلة أسامة اليت كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد أعدها لغزو الشام قبل وفاته. جنحت هذه احلملة يف تامني حدود الدولة االسالمية من جهة الروم. أقرأ وتعلم : أعاد ابةو بكةر الصةديق رضةى اهلل عنةه بعةد حركةة املرتةدين وحةدة العةرب الدينيةة والسياسةية ومهةد الطريةق لتوسةيع رقعة الدولة العربية الناشئة بالفتوحات يف دوليت الفر والروم. 4- فتح العراق والشام :- وجه أبو بكر الصديق رضى اهلل عنه اجليوش اإلسالمية لفتح العراق اليتكانت خاضعة للفةر ولفةتح الشةام الةيت كانت خاضعة للروم ولكنه توىف يف العام الثالث عشر للهجرة قبل أن يستكمل فتح هذه البالد. تذكر وأكمل : أهم انجازات ابى بكر الصديق

132 للمناقشة: 1- ما اسم أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه ومبن يلتقي نسبه مع نسب النيب صلى اهلل عليه وسلم 2- ما األمساء اليت اشتهر هبا اخلليفة األول وما امسه يف اجلاهلية وملاذا مسي بالصديق يف اإلسالم 3 -مىت ولد الصديق رضي اهلل عنه وأين نشأ 4- اذكر نبذة يسرية عن إسالم أيب بكر رضي اهلل عنه ومن أسلم على يديه 5- تكلم عن بذله وكرمه مستشهدا ملا تقول. 6 -كان أليب بكر رضي اهلل عنه يف أمر اهلجرة مواقف سامية اذكر ما تعرفه عن ذلك بإجياز. 7- اذكر ما تعرفه عن موقف الصديق رضي اهلل عنه يوم قبض النيب صلى اهلل عليه وسلم. 8- استدل بعض السلف على أولوية الصديق باخلالفة بعدة أدلة اذكر دليلني منها. 9 -كيف متت بيعة الصديق رضي اهلل عنه يف سقيفة بين ساعدة 10- ما الذي قاله الصديق رضي اهلل عنه يف خطبته يوم بويع 11- اكتب بإجياز عما يلي: أ- موقف الصديق رضي اهلل عنه يف إنفاذ جيش أسامة. ب- موقفه يف قتال أهل الردة ومانعي الزكاة. ج- فتوح فار والشام. د- مجع القرآن. 12- ما سبب مرض الصديق رضي اهلل عنه ومن استخلف من بعده ومىت تويف وكمكانت مدة خالفته 129

133 فعاليات مقترحة: نشاط )4 :(كلمات وحروف: شك ل من مجموعات الحروف المبعثرة التالية صفة من الصفات التي يتصف بها أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه وضدها. * ب ور ع ب ض أ ت ك ل ن ف ا خ ق أ ل وه م س ر ق ه ل ح ا *ا د ل ل م ط ع ه ن ى ش ل ل ا ا الضد... الضد... الضد... لضد... الصفة... الصفة... الصفة... الصفة

134 نشاط )5( فكر واستنتج: قارن بين آداب الحرب فى االسالم وآداب الحرب اليوم آداب الحرب فى االسالم آداب الحرب اليوم نشاط )6( كلمة السر ئ ط س ب ع د س أ ر م ع ن ا ى ب ذ ف و ع ل ه أ ا ا ط ة د ر ل ا ل ب ح ا ج س و ق ب ى ى ل ع ش ى ج ر ج ل ك و ت ل ا ا ه ص ة م ا س ا ء ل هذه اللوحة تحمل إجابات التساؤالت التالية. اشطب إجابة كل تساؤل من التساؤالت التالية أ فقيا أو رأسيا أو عكسيا أو مائال وسوف يتبقى لك مجموعة من الحروف تمثل كلمة السر. وهي... : 1 بعض القبائل التي امتنعت عن دفع الزكاة وأعانت الر د ة. 2 م د عي الن بوة من بني تميم. 3 أحد القادة الذين أرسلهم أبو بكر الصديق لقتال المرتدين : عكرمة بن... 4 الصحابي الذي فتح باب الحديقة التي اتخذها مسيلمة وجنوده حصنا لهم :...بن مالك. 5 أحد الدروس المستفادة من حرب الم رتد ين :... على هللا. 6 حرف يحمل اسم سورة من القرآن... 7 حرف آخر يحمل اسم سورة من القرآن... 8 صحابي جليل اختلف مع سيدنا أبي بكر في محاربة الم رتد ين أول األمر... 9 الصحابي الذي كان يقود راحلة أبي بكر الصديق وهو ي ودع جيش أسامة : عبد الرحمن بن الحرف األول من اسم م د عي الن بوة من قبائل أسد وعبس وذبيان وطئ أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 131

135 الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وحدة تعليمية حموسبة مبوضوع اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من موقع البيداغوجيا الرقمية: اجنازات اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قيل في الخليفة عمر بن الخطاب رض اهلل عنه خليفةة رسةول اللةه الثةاين بإمجةاع املسةلمني وأفضةل البشةر بعةد األنبيةاء علةيهم الصةالة والسةالم وبعةد أيب بكةةر الصةةديق رضةةي اهلل عنةةه فهةةو ثةةاين اخللفةةاء الراشةةدين وقةةد قةةال النةةيب يف حقهةةم:»ف إن ه م ن ي ع ش م ن ك م ب ع دي ف س ي ر ى اخ ت ال ف ا ك ث ير ا ف ع ل ي ك م ب س نتي و س نة ال خ ل ف اء ال م ه دي ين الراشد ين ت م س ك وا ب ه ا و ع ض وا ع ل ي ه ا بالن و اجذ و إي اك م و م ح د ث ات األ م ور ف إن ك ل م ح د ث ة ب د ع ة و ك ل ب د ع ة ض ال ل ة «. وهةو الةذي أثةىن عليةه النةيب (ص( بقولةه:»و الذي ن ف سي ب ي ده م ا ل ق ي ك الش ي ط ان ق ط س ال ك ا ف ج ا إال س ل ك ف ج ا غ ي ر ف ج ك «. وبشةةره النةةيب( ص( بقصةةر يف اجلنةةة بقولةةه :»د خ ل ت ال ج ن ة ف ر أ ي ت ف يه ا د ار ا أ و ق ص ر ا ف ق ل ت : ل م ن ه ذ ا ف ق ال وا : ل ع م ر ب ن ال خ طاب ف أ ر د ت أ ن أ د خ ل ف ذ ك ر ت غ ي ر ت ك ف ب ك ى ع م ر و ق ةةال : أ ي ر س ةول اهلل أو ع ل ي ةةك ية غ ةةار «ويف لفةةظ:»ب ي ن ا أ ن ا ن ائ م إ ذ ر أ ي ت ني في ال ج نة ف إ ذ ا ام ر أ ة ت و ض أ إ ل ى ج ان ب ق ص ر ف ق ل ت : ل م ن ه ذ ا ف ق ال وا: ل ع م ر ب ن ال خ طاب ف ذ ك ر ت غ ي ر ة ع م ر ف و ل ي ت م د ب ر ا ق ةال أ بة و ه ر ية ةر ة 132

136 فة ب ك ى ع م ر «. وهو الذي قال فيه النيب )ص(»إن الل ه ت ع ال ى ج ع ل ال ح ق ع ل ى ل س ان ع م ر و ق ل به«. وهو الفاروق فرق اهلل به بني احلق والباطل«. وهو من احملدثني لقول النةيب (ص(:»ق د ك ان ف يم ا ق ب ل ك م م ن األ م م م ح د ث ون ف إ ن ي ك في أ متي أ ح د ف إن ه ع م ر «زاد زك ر يا ب ن أ يب ز ائ د ة ع ن س ع د ع ن أ يب س ل مة ع ةن أ يب هر ية ةر ة ق ةال الن ةيب )ص(»ل ق د ك ان ف يم ن ك ا ن ق ب ل ك م م ن ب ني إ س ر ائ يل ر ج ال ي ك ل م ون م ن غ ي ر أ ن ي ك ون وا أ ن ب ي اء ف إ ن ي ك ن م ن أ متي م ن ه م أ ح د ف ع م ر«ولفظ مسلم:»أن ه ك ان ية ق ةول :»ق د ك ان ي ك ون في األ م م ق ب ل ك م م ح د ث و ن ف إ ن ي ك ن في أ متي م ن ه م أ ح د ف إن ع م ر ب ن ال خ طاب م ن ه م «ق ال اب ن و ه ب : تة ف س ري حم د ث ون : م ل ه م ون«. عمر بن الخطاب ( 13/23 ه( توىل عمر بن اخلطاب اخلالفة سنة 13 هة وهو أول من أختذ لنفسه لقب ( أمري املؤمنني تويف عمر مقتوال سنة 23 هة على يد أبو لؤلؤة اجملوسي. اإلنجازات التي حققها عمر في عهده : - سيطر على الشام العراق مصر. - تغلب املسلمون على البيزنطيني يف معركة ( الريموك( 1- الفتوحات الكبرى : - انتصر املسلمون على الفر يف معركيت ( هناوند والقادسية مقابل صرف ( أعفى عمر املقاتلني من االشتغال يف التجارة وغريها وفرغهم للقتال 2- تنظيم الجيش : أو عطاء هلم.( - ظهور الديوان وذلك لتنظيم إدارة الشؤون املالية والعسكرية. 3- تنظيم اإلدارة : ومن املصادر املالية اليت يتعدى منها بيت املال : الزكاة العشر- اجلزية اخلراج( رواتب - قسمت األقاليم إىل واليات منظمة على كل منها وايل يديرها. - اختذ عمر ( املدينة املنورة ) عاصمة للدولة اإلسالمية 4- الشورى : كان عمر يستشري كبار الصحابة يف األمور املهمة وخصوصا مسألة اخلالفة من بعده. 5- التقويم الهجري : أعتمد عمر على تاريخ خاص باملسلمني جاعال اهلجرة النبوية إىل يثرب ) 622 م( بداية هلذا التاريخ واختذ التقومي اإلسالمي األشهر القمرية أساسا للسنة اهلجرية. 133

137 حنن قوم أعزنا اهلل باإلسالم فإن ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهلل ال يعجبكم من الرجل طنطنته ولكن من أدى األمانة وكف عن أعراض النا فهو الرجل. عمر بن اخلطاب عليك بالصدق و إن قتلك من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به إذاكان الشغل جمهدة فإن الفراغ مفسدة عليكم بذكر اهلل تعاىل فإنه دواء و إياكم و ذكر النا فإنه داء من عر ض نفسه للتهمة فال يلومن من أساء الظن به ما ندمت على سكويت مرة لكنين ندمت على الكالم مرارا ثالث تثبت لك الود يف صدر أخيك: أن تبدأه بالسالم وتوسع له يف اجمللس وتدعوه بأحب األمساء إليه إن الكذوب ال ينفعك خريه وإن صدقك يف بعض والغاش عني عليك وليس عينا لك. اخلطاب أصلحوا سرائركم تصلح عالنيتكم من اتقى اهلل وقاه ومن توكل عليه كفاه. عمر بن 134

138 أعقل النا أعذرهم للنا ال يرتك النا شيئا من أمر دينهم الصتصالح دنياهم إال فتح اهلل عليهم ما هو أضر منه. بن اخلطاب ال خري يف قوم ليسوا بناصحني وال خري يف قوم ال حيبون الناصحني. عمر ال يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقين فقد علمتم ان السماء ال متطر ذهبا وال فضه البخل عار واجلنب منقصة والفقر خير الفطن عن حجته والعقل غريب يف بلدته والعجز آفة والصرب شجاعة والزهد ثروة والورع جنة. عمر بن اخلطاب عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغين الذي إياه طلب فيعيش يف الدنيا عيش الفقراء وحياسب يف اآلخرة حساب األغنياء كونوا دعاة إىل اهلل وأنتم صامتون قيل : وكيف ذلك قال : بأخالقكم عجبت ملن شك يف اهلل وهو يرة خلق اهلل وعجبت ملن نسي املوت وهو يرى املوت عجبت ملن أنكر النشأة األخرى وهو يرى النشأة األوىل وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. وعجبت للمتكرب الذيكان باألمس نطفه ويكون غدا جيفة. عمر بن اخلطاب أميتوا الباطل بعدم ذكره إنكم ال تغلبون عدوكم بعدد وال عدة ولكن تغلبوهنم هبذا الدين فإذا استويتم أنتم وعدوكم يف الذنوب كانت الغلبة هلم

139 أجرأ النا من جاد على من ال يرجو ثوابه... وأحلم النا من عفا بعد القدرة... وأخبل النا الذي يبخل بالسالم... وأعجز النا الذي يعجز عن دعاء اهلل قال عمر رضي اهلل عنه : إن يف العزلة راحلة من أخالط السوء أو قال من أخالق السوء قال رجل لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إن فالن رجل صدق. فقال له : هل سافرت معه قال : ال. قال : فهلكانت بينك وبينه معاملة قال : ال. قال : فهل ائتمنته على شيء قال : ال. قال : فأنت الذي ال علم لك به أراك رأيته يرفع رأسه وخيفضه يف املسجد. قال عمر رضي اهلل عنه : األمور الثالثة : قال عمر رضي اهلل عنه : أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان ضره فاجتنبه وأمر أشكل أمره عليك فرده إىل اهلل لو نادى منادي من السماء : أيها النا إنكم داخلون اجلنة كلكم أمجعون إال رجال واحد خلفت أن أكون هو. ولو نادى مناد : أيها النا إنكم داخلون النار إال رجال واحدا لرجوت أن أكون هو محل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قربة على عنقه فقيل له يف ذلك فقال : إن نفسي أعجبتين فأردت أن أذهلا قال عمر رضي اهلل عنه : إن احلكمة ليست عنكرب السن ولكن عطاء اهلل يعطيه من يشاء كتب عمر رضي اهلل عنه إىل سعد بن أيب الوقاص رضي اهلل عنه : 136 يا سعد إن اهلل إذا أحب عبدا حببه إىل خلقه فاعترب منزلتك من اهلل مبنزلتك من النا واعلم أن ما لك عند اهلل مثل ما هلل عندك سأل عمر رضي اهلل عنه رجال عن شيء فقال : اهلل أعلم فقال عمر لقد شقينا إنكنا ال نعلم أن اهلل أعلم!! إذا سئل أحدكم عن شيء ال يعلمه فليقل : ال أدري منكتم سرهكان اخليار بيده. عمر بن اخلطاب

140 ال تتعلم العلم لثالث وال ترتكه لثالث ال تتعلمه لتماري به وال لتباهي به ولرتائي به وال ترتكه حياء يف طلبه وإلزهاده فيه وال رضا باجلهل به فكر واجب كان إسالمه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رمحة فمن يكون لقب عمر بن اخلطاب بة... توىل عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه اخلالفة بعد ان أوصى ابو بكةر الصةديق رضةى اهلل عنةه بةذلك قبةل وفاتةه فاختاره املسلمون دون أي خالفات. أقرأ وتعلم اسلم عمر بن اخلطاب يف السنة السادسة يف البعثة النبوية ولقبه الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالفاروق ألن اهلل فرق بإسالمه بني احلق والباطل. ابحث وأجب : أول شهر هجري هو... وأخر شهر هجري هو... حدد أمساء األشهر اهلجرية املرتبطة باإلحداث التالية : مولد الرسول غزوة بدر حرب اكتوبر 1973 عيد الفطر املبارك- عيد االضحى مفاهيم اتعلمها : ديوان : كلمة فارسية معناها السجل أو الدفرت. ديوان بيت المال :كانت تقيد به املصروفات وااليرادات يف الدولة االسالمية. 137

141 : كانت تسجل به امساء اجلند ومرتباهتم. : تقومي بدا هبجرة الرسول صلى اهلل علية وسلم من مكة اىل املدينة. ديوان الجند تقويم هجري أقرأ وتعلم : انتصةةر عمةةرو علةةى البيةةزنطيني يف معركةةة عةةني مشةةس رغةةم ان عةةدد جةةيش عمةةروكةةان 8 آالف جنةةدي وعةةدد جيوش الروم 20 آلف جندي. للمناقشة: 1- اذكر قصة إسالم الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه. 2- اشرحكيف هاجر سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه. 3- أيد القرآن سيدنا عمر يف عدة مواقف: اشرح هذه العبارة مع ذكر املواقف اليت أيد القرآن فيه رأي عمر. 4- اذكر أهم الفتوحات اليت متت يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه, مع ذكر أهم املعارك. 5 -كانت ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أوليات متيز هبا عن سائر اخللفاء. اشرح هذه العبارة. 6- اذكر قصة مقتل سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه واشرح موضوع استخالفه. 138

142 فعاليات مقترحة حروف وشخصيات: صحابي جليل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسلم علي يد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه وكان قائدا إلحدي المعارك اإلسالمية في عهد عمر ابن الخطاب يتكون اسمه من ( 12 ) حرفا

143 الحرفان رقم ( ) اسم حيوان ذكره أبو بكر الصديق ليوضح موقفه من المرتدين. الحروف رقم ( ) اسم حيوان الحرف رقم ( ) جمع كلمة ناقة الحرف رقم ( ) اسم من سور القرآن الحرف رقم ( ) أول حرف في سورة البقرة. 6-5 الحرف رقم ( ) الحرف األول من الحروف الهجائية ) 8 الحرف األخير من حروف الهجاء. 7- الحرف رقم ( 140

144 عفان بن عثمان الخليفة رضي اهلل عنه توىل عثمان بن عفان اخلالفة عن طريق الشورى سنة 23 هة وتويف سنة 35 هة عثمان بن عفان بن العاص بن أمية ولد بعد الرسول خبمس سنوات 576 م أسلم على يد أيب بكر الصديق أحد الستة الذين توىف الرسول ص وهو راض عنهم أمر باآلذان األول ليوم اجلمعة. أهم االنجازات التي قام بها عثمان بن عفان في عهده : 1- بناء األسطول : أمر عثمان الوايل معاوية بن أيب سفيان ببناء أسطول حبري وذلك لعدة أسباب : أ- إللغاء خطر البيزنطيني الذين كانوا ميتلكون قوة حبرية. ب-اقتصار املسلمني يف فتوحاهتم على احلروب الربية. - نتائج بناء هذا األسطول : أ- متكن املسلمون من غزو جزيرة قربص ب-انتصر املسلمون يف البحر بقيادة الوايل املصري) عبد اهلل بن سعد ) على األسطول البيزنطي الذي يقوده ( قسطنطني الثاين ) يف معركة ( ذات الصواري ) بالقرب من أسيا الصغرى. 141

145 2- جمع القرآن: نصح الصحايب ( حذيفة بن اليمان ) اخلليفة عثمان جبمع القرآن وتدوينه وقراءته كما كان يقرأ يف عهد الرسول ومت مجع القرآن الكرمي لألسباب التالية : أ- تعدد تالوة القرآن الكرمي واختلف القراء يف قراءته بسبب اختالف اللهجات. ب- االعتماد على الذاكرة واحلفظ يف التالوة. ت- حىت ال خيتلف املسلمون اختالف امللل األخرى. بفضل هذا العمل عرف المصحف باسم ( مصحف عثمان ) 3- الفتوحات : يف عهد عثمان مت فتح البالد اآلتية : -4 أسماء القادة المسلمين البالد المفتوحة ( شماال ) أرمينيا حبيب بن سلمة ( نجح في فتح عدد من المدن المهمة وعقد معاهدات مع أهلها. القوات المسلمين والي مصر عبد اهلل بن سعد )شرقا في اإلمبراطورية الفارسية ) كرمان وسجستان غربا في افريقيا 142

146 اسباب سرعة الفتوحات اإلسالمية في صدر اإلسالم : 1- اجلهاد واجب على كل مسلم استطاع القتال. 2- سالح اإلميان ال مثيل له. 3- حبهم لالستشهاد. 4- امتالكهم آلة عسكرية فعالة. 5- السرعة يف احلركة بسبب جتارهبم يف العز وات وسرايا الرسول وحروب الردة. 6- املستوى القيادي الرفيع لدى قادهتم مثل : خالد بن الوليد وغريه. 143

147 فعالية مقترحة ا ا ب و ب ك ر ق ر ا ا ل ز ب ي ر و م ذ ل ر س ع م ي ك و ن ي ر ب ع حروف وكلمات : استعمل مرة أو عدة مرات الحروف المكررة لتكون عبارة قالها عثمان بن عفان خاصة باإلنفاق في سبيل هللا ثم اذكر الموقف التي قيلت فيه: ر ل ا و ن ح ا ا ق ث ص ع ل ي د و ي و ط ل ح ه ه ي ه م ح ب س ب ا ه هذه اللوحة تحمل إجابات التساؤالت التالية : اشطب إجابة كل تساؤل من التساؤالت التالية أفقيا أو رأسيا أو عكسيا أو مائال وسوف تتبقى لك مجموعة من الحروف تمثل كلمة السر وهي صفة من الصفات التي أطلقت على عثمان رضي هللا عنه - 1 أم عثمان رضي هللا عنه. - 2 الصحابي الذي أسلم علي يده عثمان بن عفان. - 3 ابنتا الرسول صلى هللا عليه وسلم واللتان تزوجهما عثمان رضي هللا عنه. - 4 أحد الستة الذي جعل عمر - رضي هللا عنه - الشورى بينهم هو الصحابيان اللذان فتح هللا علي يديهما مدينة قبرص... بن أبي سفيان وعبد هللا بن أبي زوج المرأة التي بشرها الرسول صلى هللا عليه وسلم بأنها ستكون مع الجيش الذي يركب البحر أطلق عليها أول امرأة تركب البحر هو... بن الصامت. - 7 الرجل اليهودي محرك الفتنة عبد هللا الخليفة الرابع للمسلمين. - 9 أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة أصحاب الشورى...بن عبد هللا حرفان من حروف الهجاء واللذان يمثالن أسماء سورتين في القرآن عكس كلمة بعض. 144

148 فعاليات م قترحة: )اسئلة مع حلولها( :- قال الرسول )ص( " أال أستحيي من رجل تستحيي منه املالئكة " من املقصود هبذا احلديث اكتب فكرة موجزة عن املقصود باحلديث ج املقصود باحلديث هو " عثمان بن عفان " ولد بعد رسول اهلل خبمس سنوات اشتهر بالفقه واحلياء والكرم لقب بذي النورين كان سفري املسلمني يف صلح احلديبية :- علل ارتدت أجزاء من أرمينيا بعد مقتل عمر بن اخلطاب ج 1- ضعف حاميتها 2- قلة عدد احلامية 3- رغبتهم يف التخلص من املسلمني 4- بعد البالد عن مركز اخلالفة :- أكتب ما تعرفه عن معركة ذات الصواري ج - كانت عام 34 هجرية هي أول معركة حبرية للمسلمني حيث بين أول أسطول إسالمي بأيد عربية وفتحت قربص 31 هجرية وسيطر املسلمون على شواطئ الشام :- أكمل اجلدول التايل: معركة ذات الصواري 34 هجرية السنة األطراف املسلمون الروم قسطنطني بن هرقل القادة عبد اهلل بن أيب السرح النتائج انتصار املسلمني رغم قلة العدد والعتاد :- أكمل اجلدول التايل : احلدث فتح الري فتح نيسابور غزو قربص فتح خراسان مقتل عثمان العام 23 هجرية 26 هجرية 27 هجرية 30 هجرية 35 هجرية 145

149 :- عدد بعض العرب والعظات من حياة اخلليفة عثمان بن عفان 1 -كان منكتاب الوحي لرسول اهلل ( ص ) 2 -كان سفري املسلمني يف صلح احلديبية 3- استنسخ املصاحف ووزعها يف االمصر 4- حفر بئر رومة 5 -كان تقيا ورعا طيب النفس :- قوبل حكم عثمان بن عفان بثورات عارمة وضح ذلك ج حيث اشتعلت فور استشهاد عمر بن اخلطاب واندست فيها عناصر احلقد لإلسالم واملسلمني ولكن عثمان صمد أمام هذه األحقاد بكل عزم وإميان :- مىت ظهرت أول قوة حبرية يف اإلسالم ويف عهد من ج ظهرت أول قوة حبرية يف اإلسالم عام 34 هجرية ( معركة ذات الصواري ) يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان. للمناقشة: 1- لقب سيدنا عثمان بن عفان بذي النورين. اشرح السبب يف هذا اللقب. 2- لعثمان بن عفان بالء عظيم يف اإلسالم. اشرح هذه العبارة. 3- اذكركيف مجع عثمان املسلمني على مصحف واحد )إمام( 4- ما أهم الفتوحات اليت متت يف عهد سيدنا عثمان رضي اهلل عنه اشرح النهاية املؤملة اليت انتهت هبا حياة سيدنا عثمان. 5- ذاكرا أهم أسباب الفتنة. 146

150 ابي طالب بن علي الخليفة رضي اهلل عنه فيلم عن الخليفة علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه: توىل اإلمام علي اخلالفة عن طريق الشورى يف سنة 35 هة واستشهد وهو يصلي سنة 40 هة على يد عبد الرمحن بن ملجم املرادي. علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ولد قبل البعثة بعشر سنوات أول فدائي يف اإلسالم اتصف بالعديد من اخلصال احلميدةكالشجاعة والزهد واألمانة خالفة علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه األسس التي قامت عليها دولة األمام علي : التقوى العدالة املساواة

151 األعمال التي قام بها األمام علي للنهوض بموارد الدولة اإلسالمية : شجع الزراعة واستثمار األرض. عزز دور التجار والصناع وأصحاب احلرف. أنزل أشد العقوبات على املخالفني. شدد يف ضبط أموال املسلمني

152 المعارك التي خاضها اإلمام علي : أسم المعركة الزمن األطراف األسباب النتائج وقعة الجمل 36 هة أنصار عثمان ( طلحة بن عبيد اهلل + الزبري بن العوام. ) اإلمام علي السخط ملقتل عثمان ورفضهم مبايعة اإلمام علي. انتصار اإلمام علي 1- طلب أهل الشام التحكيم. 2- انقسام أنصار اإلمام علي بني مؤيد وقعة صفين 37 هة معاوية + أهل الشام ( مركز خالفة معاوية ) اإلمام علي + أهل الكوفة ( مركز خالفة اإلمام علي( رفض معاوية الرضوخ لقرار العزل الذي صدره اإلمام علي ومعارض للتحكيم. 3- ظهور فئة اخلوارج ( وهم اللذين خرجوا من صفوف اإلمام علي يف حرب صفني رافضني التحكيم ونتائجه ) 4- فشل التحكيم ومبايعة أهل الشام معاوية باخلالفة معركة النهروان 40 هة اخلوارج اإلمام علي رفض اخلوارج بالعودة إىل صفوف اإلمام علي انتصار اإلمام علي. 149

153 فعاليات م قترحة: أكمل اجلداول اآلتية : موقعة الجمل املكان العام األطراف السبب النتيجة موقعة صفين املكان العام األطراف السبب النتيجة موقعة النهروان املكان العام األطراف السبب 150

154 س :- أكتب عن وفاة الخليفة علي بن أبي طالب ج كان رضي اهلل عنه خيرجكل ليلة ليوقظ النا للصالة وذات ليلة تربص به عبد الرمحن بن امللجم وضربه بالسيف فشج رأسه ومات علي بن أيب طالب يف 17 رمضان عام 40 هجرية س:- عدد بعض العبر والعظات من حياة الخليفة علي بن أبي طالب ج - 1 -كان أول من أسلم من الصبيان 2 -كان مضرب املثل يف الفصاحة 3 -كان رضي اهلل عنه فقيها س. أمأل الفراغات الناقصة مستعينا بالنص الذي أمامك : "فقال أبو موسى األشعري : أننا قد اتفقنا على أن خنلع عليا ومعاوية, وندع أمر املسلمني شورى, خيتارون من امجعوا عليه وأين قد خلعت عليا ومعاوية من اخلالفة كما خيلع اخلامت من اإلصبع, فتقدم عمرو بن العاص وقال : أيها النا, قد مسعتم ما قال, وانه قد خلع صاحبه. وأنا ايضا قد خلعته معه وأثبت صاحيب معاوية... " أ. اتفق احلكمان بعد املداولة على خلعكل من, وانتخاب اخلليفة من جديد مبوجب مبدأ. ب. أعلن أبو موسى األشعري بني احلاضرين أن قد خدعه وأما علي فقد قرر العودة إىل القتال ضد معاوية وأنصاره. ت. من خالل النص ميكننا أن نستنتج بأن عمرو بن العاص أشتهر ب. اكتب صفات الخليفة علي بن ابي طالب: 151

155 للمناقشة: 1- لنشأة سيدنا عليكرم اهلل وجهه ورضي عنه أثر يف إسالمه اكتب يف ذلك. 2- لسيدنا علي رضي اهلل عنه موقف فدائي رائع ليلة اهلجرة, اشرح ذلك. 3 -كانت لإلمام علي رضي اهلل عنه مواقف نادرة يف الشجاعة وضح ذلك. 4 -كيف توىل سيدنا علي رضي اهلل عنه اخلالفة وما األعمال اليت قام هبا 5- اذكر أهم املواقع اليت قام هبا اإلمام علي بعد توليته اخلالفة, وما نتائج هذه املعارك 6- اذكر النهاية املؤملة اليت انتهت إليها حياة اإلمام عليكرم اهلل وجهه. 7- اذكر بعض ما جاء يف فضل اإلمام عليكرم اهلل وجهه. 152

156 الثامن الفصل الدولة االسالمية في عهد بني امية فيلم الدولة االموية: في أوائل عام 41 ه تنازل الحسن عن الخالفة لمعاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه حقنا لدماء المسلمين فبايعه الناس وسميت بهذا االسم نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وتتابع على حكمها 14 خليفة واستمرت لمدة 91 عاما حيث انتهت سنة 132 ه في عهد آخر خلفائها مروان بن محمد. ابرز خلفائها معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه ) ه( عبد الملك بن مروان ) ه( الوليد بن عبد الملك ) ه( عمر بن عبد العزيز ) ه( بداية الخالفة االموية: بعد مقتل علي بن أيب طالب بايع الصحابة أبنه احلسن فزحف معاوية جبيش لقتاله ولكن احلسن تنازل ملعاوية عن اخلالفة فبويع اخلالفة سنة 41 هة وقد عرف هذا العام بعام اجلماعة. ومن هنا بدأت الدولة األموية وانتهت مبقتل مروان بن حممد سنة 132 هة. ودامت : 91 سنة وتسعة أشهر. وتنسب : إىل أمية بن عبد مشس بن عبد مناف. وعدد خلفائها : 14 خليفة. أخرهم : مروان بن حممد الذي قتل سنة 132 هة. 153

157 154

158 امتداد الدولة األموية وجهودها في نشر اإلسالم امتداد الدولة األموية وجهودها في نشر اإلسالم الفتح في الشمال )آسيا الصغرى وجزر البحر المتوسط( جهففوم األمويففو كثفف اإلسف نشف سفل فف ف تفف بفف م الفف ففف سففا ا أبفف بفف معا يفف هللا عنه حم ت ب ي رض قد جف ت متتابع بح ي محففففففففففا ت لاففففففففففت عاصففففم القسففففننن ن يتمكنوا مف فل اللزنن حصفففونها فتحهفففا لمناعففف فففت تمكنففوا مفف لكففنه اللحفف الجففزر ففف بعفف لاتحهفا ج ت محا ل ث بفف عهففد سففل ما ففف بف عمف علد الملك لك تلفففك علففد العزيف فز أمفف عنفدما الج وش بفالعوم ذلفففك بالخ فففف بويففف تنا ف ا لس اسفته التف جهفوم نشف ت كفز علف المنففا ففف اإلسف. الماتوح فت 41 الفتح في المناطق الغربية شفما ف: إف يق ف سفن اننلقففففف أ الج فففففوش اإلسففف م إلففف شفففما إف يق فف بق ففام عقلفف بفف نفففاف رحمفففه هللا تمكففف عقل مف ففت العديفد مف المواقفف اتخفف مفف ب قفف قاعفففد قاعفففد ننففف ج وشففه ثفف بنفف مدينفف الق ففف ا لتصفففل قاعفففد األنفففففدل ففففففت ف(: )92 سفففففن بف القائد موسف استأذ الول ففد بفف الخل افف نصفف بففف م لافففت علفففد الملفففك اإلسفف نشفف األنففدل لففه. فأرسفف ف هففا فففأذ زيفام إلف بف فار القائد فففار فعلففف األنفففدل ملفك مف التقف المض الن ف مارت ب القو الفتح في الشرق فت ب م ما راء النه : تففول قت لفف بفف مسففل اللففا ل ففف خ اسففا فاتخففف مففف مدينففف مففف قاعفففد لاتوحاتفففه نشففف اإلس ف الشف قفد استناع فت عد مد مف ب م ما راء النه ث اص جهففام حتفف صفف إلفف مدينففف )كاشففف ) علففف حفففد م الصففف ) فخاففففه فت ب م السند: قففام محمففد بفف القاسفف الثقا جف المسفلم لاففت بفف م السففند فسففار حت ص مدين )الفديل ) فاتحهففا فحشففد لففه ملففك السند )ما ) ج شفا كل ف ا مارت ب الن ف مع ك ثل المسلمو ف ها حتف تمكنفوا مف ا نتصفار علف ج السند قتلوا ملكها 155

159 156 تازيمم ةفلاخلا :ةيوملاا تفلتخا ةفلالخا ةيوملاا نع ةفلالخا ةيدشارلا ةدعب تازيمم -:اهنم.1 تحبصا ةفلالخا في رصعلا يوملاا برقا لىا ةسايسلا اهنم لىا نيدلا دقو سكعنا اذه رملاا ةروصب ةحضاو في ةيلاو دهعلا ذإ حبصا ءافللخا نويوملاا نونيعي ةلاو مهدهع لبق متهافو نوذخأيو مله.ةعيبلا.2 تدعتبا ةفلالخا ةيوملاا نع ةطاسبلا حبصاف ءافللخا نويوملاا نورهاظتي رهاظبم ةماخفلا ةمظعلاو اديلقت كولملل ةرصايقلاو دقو سكعنا اذه في رملاا روملاا :ةيلاتلا -أ ءانب.روصقلا -ب ذاتخا في ةروصقلما.دجسلما -ةج ثادحتسا ةفيظو.بجالحا.3 نم ريدلجا ركذلاب نا يريغتلا يساسلاا يذلا أرط ىلع رايتخا ةفيللخا في رصعلا يوملاا ةنراقم رصعلاب يدشارلا نا ةفلالخا تحبصا ةيثارو تحبصاو ةفلاخ ةيرهق سكعب ام تناك هيلع في رصعلا يدشارلا اذإ حبصا ءافللخا نويوملاا نونيعي ةلاو مهدهع لبق متهافو نوذخأيو مله ةعيبلا اذكهف تلقتنا في ةفلالخا رصعلا يوملاا نم بلاا لىا نبلاا نمو خلاا لىا خلاا ترصتقاو ىلع نيب.ةيما

160 يف* يف* يف* الخليفة معاوية بن ابي سفيان فيلم عن اخلليفة: * ولد يف مكة قبل اهلجرة ب 15 عام. * اسلم يوم فتح مكة مع والده. * شارك مع الرسول غزوة حنني. عهد ايب بكر الصديق شارك يف فتوحات بالد الشام. عهد عمر بن اخلطاب جعل واليا على االردن وضمت له دمشق. عهد عثمان بن عفان اعطي والية الشام كلها. 157

161 اعماله: 1- اختذ دمشق عاصمة للدولة األموية. 2- االهتمام باألسطول البحري 3 -غري نظام احلكم من الشورى لوراثة 4- توسع يف الفتوحات االسالمية ونشر االمن واالستقرار. 5- أنشأ ديوان اخلامت 158

162 صفاته: 1- جيد السياسة 2- حسن التدبري 3- عاقال حكيما 4- فصيحا بليغا ما الذي وقع بين علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه ومعاوية بن ابي سفيان ما هي صفات معاوية بن ابي سفيان التي ممكن ان نستنتجها من اجابته لقيصر الروم. 159

163 وفاته: تويف معاوية رضي اهلل عنه- سنة 60 هةة. وبعد وفاته بايع النا ابنه يزيد باخلالفة حيثكان معاوية رضي اهلل عنه- قد هيأها له قبل وفاته وذلةةةك باسةةةتحداث نظةةةام الوراثةةةة يف احلكةةةم لكةةةن الدولةةةة اإلسةةةالمية يف عهةةةد يزيةةةد دخلةةةت يف دوامةةةة مةةةن املشةةةكالت الداخلية حىت جاء عبد امللك بن مروان وأعاد توحيد الدولة اإلسالمية من جديد. ( فعالية: التحكيم( )) فقال ابو موسى : اننا اتفقنا على ان خنلع عليا ومعاوية وندع امر املسلمني شورى خيتارون من امجعوا عليه.واين قد خلعت عليا ومعاوية من اخلالفة كما خيلع اخلامت من االصبع.)) فتقدم عمرو بن العاص وقال:ايها النا قد مسعتم ما قال, وانه خلع صاحبه وانا ايضا قد خلعته معه,واثبت صاحيب معاوية...((. طالب ايب بن علي على التحكيم اثر هو 1.ما التحكيم من معاوية جناها اليت الفائدة هي 2.ما 3. التحكيم كان من ملصلحة عن علي شخصية ختتلف 4.مباذا شخصية معاوية 160

164 للنقاش: كيف تويف علي بن أيب طالب? ما هي املعركة اليت حدثت يف عهده من الذي حارب علي يف معركة صفني من توىل اخلالفة بعد علي بن أيب طالب و نمل تنازل ما هي البلدان اليت كان معاوية واليا عليها ومىت بويع باخلالفة ماذا مسي العام الذي بويع فيه باخلالفة كم مدة خالفة الدولة األموية وإىل من تنسب كم عدد خلفائها وكم عددهم ومن هو أخرهم مىت قتل وعلى يد من مىت بدأت الدولة األموية ومىت انتهت 161

165 الخليفة عمر بن عبد العزيز فيلم عن الخليفة عمر بن عبد العزيز: قال تعالى ك نت م خ ي ر أ م ة أ خ ر ج ت للناس. قال عليه السالم ما تواضع أحدا هلل إال رفعه. بعد مشاهدتك للفيلم : اربط قول اهلل سبحانه وتعالى وقول الرسول )ص( بالخليفة عمر بن عبد العزيز. ( لقب بالخليفة الزاهد والخليفة الراشدي الخامس ) ولد يف املدينة سنة 61 هة. ويتصل نسبه من جهة أمه بثاين اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنه. جاءتةةه اخلالفةةة دون أن يسةةعى هلةةا سريته. بعةةد أن أصةةى لةةه هبةةا اخلليفةةة سةةليمان بةةن عبةةد امللةةك قبةةل وفاتةةه نظةةرا لتقةةواه وحسةةن نسبه رضي اهلل عنه: هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن العاص بن أمية بن عبد مشس.كان يقال له: األشج: أشج بين مروان ألنه ركب دابة وهو صغري فسقط عنها فشج فلقب بذلك: وأمه ليلى أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب. مولده ونشأته: ولد عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه سنة 61 ه يف املدينة ونشأ يف أحضان الرتف والنعيم حىت روي أنهكان أعظم أموي ترفا. 162

166 وملا ويل أبوه عبد العزيز بن مروان مصر طلب من زوجه أم عاصم أن تقدم إليه بولدها وملا هتيأت للسفر طلب منها عمها عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب أن تبقي ولدها عمر بن عبد العزيز عنده فقبلت ذلك. وملا علم أبوه بأن خاله استبقاه سر بذلك وكتب إىل أخيه عبد امللك بن مروان فأجرى له يف الشهر ألف دينار وقد عين أبوه برتبيته عناية كبرية وعهد به إىل صاحل بنكيسان وهو من أهل العلم واإلميان بتويل شؤونه. وكان صاحل يتعهده ويرعاه فأبطأ عن الصالة يوما فسأله: ما حبسك قال:كانت مرجليت تسكن يل شعري فقال له: بلغ بك حبك لتسكني شعرك أن تؤثره على الصالة وكتب إىل أبيه يف ذلك فبعث إليه أبوه رسوال حلق شعره. كان عمر بن عبد العزيز من ساللة الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه -كما قدمنا- وقد ورثكثريا من صفاته كحب العدل والصراحة يف احلق والعفة والورع والتقوى والزهد. اهم انجازاته: أوقف الفتوحات من أجل اإلصالح يف دولته مقتديا بسياسة أعتمد على الفقهاء وعني الوالة ذوي الكفاءة ألغى امتيازات بين أمية وحوهلا اىل بيت املال. أسقط اجلزية عن الداخلني يف اإلسالم. جده ألمه عمر بن اخلطاب صفاته: 1- فصيحا بليغا 2- عاقال حكيما 3- الكفاءة 4- حسن التدبري 5- جيد السياسة 6- شدة الورع وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز: 163

167 فعالية: احلكيم قصة اخلليفة كان عمر بن عبد العزيز- رضي اهلل عنه- معروفا باحلكمة والرفق ويف يوم من األيام دخل عليه أحد أبنائه وقال له:يا أبت! ملاذا تتساهل يف بعض األمور! فواهلل لو أين مكانك ما خشيت يف احلق أحدا.فقال اخلليفة البنه: ال تعجل يا بين فإن اهلل ذم اخلمر يف القرآن مرتني وحرمها يف املرة الثالثة وأنا أخاف أن أمحل النا على احلق مجلة فيدفعوه يأ) أخاف أن أجربهم عليه مرة واحدة فريفضوه( فتكون فتنة.فانصرف االبن راضيا بعد أن اطمأن حلسن سياسة أبيه وعلم أن وفق أبيه ليس عن ضعف ولكنه نتيجة حسن فهمه لدينه. اقرأ القصتين واكتب : ما هي الصفات للخليفة عمر بن عبد العزيز من القصص اعاله 164

168 للمناقشة: من هو عمر بن عبد العزيز ينتسب من جهة أمه إيل أحد اخللفاء الراشدين - من هو - مىت ولد وأين - كيف توىل اخلالفة حتدثي عن نشأته - عددي الصفات احلميدة اليت أشتهر هبا. ما أهم األعمال اليت قام هبا اخلليفة عمر بن عبد العزيز مىت تؤخذ اجلزية ماذا زاد رواتب املوظفني - مىت تويف وأين و مك كان عمره عندما تويف وكم مدة خالفته 165

169 سقوط الدولة االموية أسباب سقوط الدولة األموية أسباب سقوط الدولة األموية أسباب سقوط الدولة األموية عدم وجود نظام أساسي للحكم العصبية القبلية الترف واللهو ظهور الدعوة للدولة العباسية 166

170 الثالث القسم وظيفه ذاتيه )شخصيات واحداث بتاريخ الدروز( 167

171 توجيهات لكتابة الوظيفة 1. كتابه الوظيفة ت شكل وسيلة تقييم من اجل وضع عالمة داخلية بنسبة % نسبة االمتحان هي % الوظيفة هي عن قسم تاريخ الدروز يف القرون الوسطى. 4. على الطالبكتابة وظيفة عن شخصية او حدث. مقدمة: هبذا القسم على الطالب كتابة وظيفة عن شخصية حدث او شخصية يريد الطالب التعمق والتوسع هبا او حدث يتعلق بتاريخ الدروز بالشرق االوسط. ممكن االستعانة باملضامني املقرتحة التالية: مالحظة: يستطيع الطالب اختيار أي شخصية اخرى او حدث اخر اثار اهتمامه والبحث فيه عن تاريخ الدروز في القرون الوسطى. العهد الفاطمي- فاطمة بنت الرسول )فاطمة الزهراء(, امساعيل بن جعفر الصادق, املعز بأمر اهلل, فتح مصر عام 969 م, بناء القاهرة, بناء اجلامع االزهر. عبيد اهلل املهدي, العهد البحتري- التنوخي االمري مجال الدين حجي الثاين, االمري سعد الدين حضر, االمري زين الدين صاحل, املماليك والفتوحات, السلطان بيرب, معركة مرج دابق. العهد المعني محلة احلافظ, معركة عنجر, حادثة عكار, صالح الدين االيويب. 168

172 تعليمات عامه للوظيفة: على الطالب اختيار شخصية واحدة او حدث واحد يريد ان يتعمق ويتوسع به. بالوظيفة عليه دمج معلومات من: 1. مواقع انرتنت. 2. صور مرتبطة بالشخصية \ احلدث. 3. افالم قصرية مرتبطة بالشخصية \ احلدث ( اذا وجد فيلم!( 4. التطرق لألسئلة المقترحة ( التالية االسئلة هي اسئلة موصى بها, يمكنك تغيرها, او اضافة اسئلة اخرى(. 169

Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1

Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1 Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1 (30th April 2015-16th Rabi Al Akher, 1436) This section tells us about ahadith that show the signs of faith. ح د ث ن ا ال ق اس م ب ن د ين ار ال ك

More information

Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ]

Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ] Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ] You need to feel the importance of each story in the Quran! Never think that the situation is not for you or doesn t apply to you! Every story mentioned in the Quran

More information

Salah The Backbone of Islam

Salah The Backbone of Islam الحمد هلل الذ ي جعل الصالة للمؤمنين نورا وراحة وسرورا أحمد ه سبحان و حمد ا يليق بجال ل وأنيس وجه و وعظيم سلطان و و أ ش ه د أ ن ال إ ل و إ ال الل و و ح د ه ال ش ر يك ل و و ل ي الصالحين المتقين ولعبادت و

More information

This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T

This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T T H E N A T U R E O F This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T Selected Ḥadīth of Raqāiq from Silsilah al-aḥādīth al-ṣaḥīḥah Collected by: Muḥammad Nāṣir al-dīn al-albānī 1 1 The

More information

The Language of Prayer

The Language of Prayer The Language of Prayer A seminar organised by Sanad Arabic Language of Prayer Seminar Schedule Introduction to Sanad Arabic 9:30am - 9:40am Session 1 9:40am 11:10am Morning Tea 11:10am 11:30am Session

More information

One-Eyed, Blind in the Other

One-Eyed, Blind in the Other The Dajjāl s Physical Features One-Eyed, Blind in the Other Imām Muslim collected a ḥadīth from Ḥudhayfah ( رضي اهلل عنه ) who narrated that Allah s messenger ( صل ى اهلل عليه وسل م ) said: ف ن ار ه ج

More information

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 10

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 10 Adab 1: Prohibitions of the Tongue Lecture 10 1 Line 26 Line 26 It is prohibited to make something haram for yourself So to say that it is haram for me to speak to this person. It is haram for me to drink

More information

Your Share of Adultery S C H O L A R L Y E X P L A N A T I O N S O F T H E Ḥ A D Ī T H:

Your Share of Adultery S C H O L A R L Y E X P L A N A T I O N S O F T H E Ḥ A D Ī T H: Your Share of Adultery S C H O L A R L Y E X P L A N A T I O N S O F T H E Ḥ A D Ī T H: الز ن ى «م ن ن ص يب ه آد م اب ن ع ل ى ك ت ب It has been written upon the son of Adam his inevitable share of adultery

More information

Surah An Naziat (Ayah 1-5)

Surah An Naziat (Ayah 1-5) Surah An Naziat (Ayah 1-5) The beginning of this surah is the same as the name of the surah. From ayah 1-5, Allah سبحانه وتعالى swears by the angels and the different tasks that they have. و الن از ع ات

More information

The demands of work, time and Dunya; the greatest sufferer is the family and Faith. Busy

The demands of work, time and Dunya; the greatest sufferer is the family and Faith. Busy احلمد هلل الذ ي خ ل ق ف س و ى وق د ر فه د ى وخ ل ق الزوج ن ي الذك ر واأل نث ى وأ شهد أن ال وجع ل إلو إ ال اهلل وحد ه ال ش ريك ل و جعل للناس م ن أنفس ه ن م أزواجا ليسكن وا إليه ا بين ه ن م مودة ورمحة وأ

More information

آفح انكغم و انرغى ف. Procrastination, Laziness & Sedentary

آفح انكغم و انرغى ف. Procrastination, Laziness & Sedentary ان ح ذ ن ه ان ز ي خ ه ق ا ي ط ني ث ى ق ض ى أ ج ال و خ ه ق ان ى خ و ان ح اج ن ث ه ى ا أ ا أ ح غ ع ال أ ح ذ ع ث ح ا ك ا ح ة و ش ض ى و أ ش ه ذ أ ال إ ن إ ال انه و ح ذ ال ش ش ك ن أ ق غ ى ت انه م و ان ه اس

More information

ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah

ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah kwdwdsadsadsdsdfsfdswthis is a simple short Istighfaar formula to attain closeness to Allah and forgiveness of sins. The benefit of this formula is that a

More information

Ayatul Kursi (2: )

Ayatul Kursi (2: ) Ayatul Kursi (2:255-257) Ayatul Kursi (2:255-257) & Aamenar Rasul (2:285, 286) My Ayatul Kursi & Aamenar Rasul Workbook www.qfatima.com Name: AYATUL KURSI Suratul Baqara 2:255 257 The verse of the 'Throne'

More information

Infallibility of Prophets as

Infallibility of Prophets as Infallibility of Prophets as 1 out of 8 On Infallibility of Prophets as : All Prophets as and their as successors as are infallible (Masoom), including the last Prophet Mohammed saww and his saww successors

More information

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-NAHL... 3 (128 VERSES)... 3 VERSES MERITS... 3 VERSES 1 & Background report...

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-NAHL... 3 (128 VERSES)... 3 VERSES MERITS... 3 VERSES 1 & Background report... TABLE OF CONTENTS CHAPTER 16... 3 AL-NAHL... 3 (128 VERSES)... 3 VERSES 1-64... 3 MERITS... 3 VERSES 1 & 2... 4 Background report... 7 VERSES 3-8... 7 VERSES 9-12... 10 Subservience of the creation is

More information

The Impenetrable Fortress from the Accursed Shaitan

The Impenetrable Fortress from the Accursed Shaitan 22 شعبان 1436 9.6.15 Based on ayah 208 سورة البقرة الح ص ن الح ص ني من الشيطان الرجيم The Impenetrable Fortress from the Accursed Shaitan Allah calls the shaitan,الرجيم from م,ر ج which means to stone.

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم Ramadan Special: Remember Me, I will remember you ( أذكركم (فاذكروني Allah s Names 17 May Sha ban 1437.

بسم هللا الرحمن الرحيم Ramadan Special: Remember Me, I will remember you ( أذكركم (فاذكروني Allah s Names 17 May Sha ban 1437. أذكركم ( you Ramadan Special: Remember Me, I will remember Day 1 Allah s Names (فاذكروني Introduction Alhamdulliah for all of Allah s blessings. Ramadan is an opportunity to raise your building. The foundation

More information

Mustahab Soam - Optional Fast

Mustahab Soam - Optional Fast Mustahab Soam Optional Fast Page 1 of 13 Table of Contents Mustahab Soam... 3 Optional Fast... 3 Introduction:... 3 Recommended (Optional) Fasts:... 3 The Optional Fasts:... 4 Optional Fasting is to make

More information

Poets and the Poetry

Poets and the Poetry Poets and the Poetry Page 1 of 24 TABLE OF CONTENTS Poets and the Poetry... 1 Poets and Poetry in the Holy Quran:... 3 What Allah azwj Says about the Poets and the Poetry in the Holy Quran... 4 The Verses

More information

Surah An Naziat (Ayah 20-26)

Surah An Naziat (Ayah 20-26) Surah An Naziat (Ayah 20-26) Earlier we began the story of Musa السالم,عليه when he spoke with Firawn with a gentle approach. ف أ ر اه اآل ي ة ال ك ب ر ى -20 Ayah Then [Musa (Moses)] showed him the great

More information

The Virtues of Surah An-Nasr

The Virtues of Surah An-Nasr The Virtues of Surah An-Nasr Revealed in Makkah It has been mentioned previously that - it (Surah An-Nasr) is equivalent to one-fourth of the Qur'an and that - Surah Az-Zalzalah is equivalent to one-fourth

More information

Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al- Uthaymīn 1

Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al- Uthaymīn 1 I N T H E C o m p a n y o f A l l a h C O N F I R M I N G A L L A H I S W I T H HIS C R E A T I O N WITH APPENDIX: O u r L o r d s D e s c e n t BY: Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al- Uthaymīn 1 1 The topics of this

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم. 30 August Dhul Qu da 1436

بسم هللا الرحمن الرحيم. 30 August Dhul Qu da 1436 Surah Al Juma a ( الجمعة (سورة Ayat 1 to 4 Introduction Hadith: رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ( كان ال ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية() (قال ( The Messenger of Allah (ﷺ) didn't

More information

23 NOVEMBER 2013 STAGES IN LIFE DOING GOOD OR DOING BAD WHAT IS NEEDED IN BOTH STAGES?

23 NOVEMBER 2013 STAGES IN LIFE DOING GOOD OR DOING BAD WHAT IS NEEDED IN BOTH STAGES? ) التربية الذاتية ( F B U I L D I N G O N E S S E L 23 NOVEMBER 2013 INTRODUCTION This special lecture took place on the beach, with the sky as the ceiling, and the sand as the floor reminding us that

More information

Going for the ziyārah of the Ahl al-bayt (A)

Going for the ziyārah of the Ahl al-bayt (A) CLASS 8 Going for the ziyārah of the Ahl al-bayt (A) Learning Objectives Why do we go for the ziyārah of the Ahl al-bayt (A)? What do we do when on ziyārah? Memorise verses 4:100 & 3:169 Going for ziyārah

More information

TABLE OF CONTENTS. CHAPTER AL-ISRA A... 3 (111 VERSES)... 3 VERSES 82 to VERSE The Quran as a Healing... 4 VERSE 83...

TABLE OF CONTENTS. CHAPTER AL-ISRA A... 3 (111 VERSES)... 3 VERSES 82 to VERSE The Quran as a Healing... 4 VERSE 83... TABLE OF CONTENTS CHAPTER 17... 3 AL-ISRA A... 3 (111 VERSES)... 3 VERSES 82 to 111... 3 VERSE 82... 3 The Quran as a Healing... 4 VERSE 83... 6 Despair a major sin... 6 VERSE 84... 7 VERSE 85... 10 The

More information

The Acquisition of Knowledge

The Acquisition of Knowledge The Acquisition of Knowledge الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلامعلى نبينا محمد وعلىآله وصحبه أجمعين ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ق وا أ نف س ك م و أ ه ل يك م ن ار ا و ق ود ه ا الن اس و الح ج ار ة ع ل

More information

Tawheed: Its Meaning & Categories

Tawheed: Its Meaning & Categories Tawheed: Its Meaning & Categories تعريف التوحيد Title: Original Author: Muhammad Ibn Saalih Al- Uthaymeen Source: Fataawaa Arkaan Al-Islaam (Question No. 1) Tawheed: Its Meaning & Categories Taweed Ar-Ruboobiyyah...

More information

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful. Welcome to - LEVEL 0 Arabic Language Course. Level 0 Class # 6. ArabicInEnglish.

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful. Welcome to - LEVEL 0 Arabic Language Course. Level 0 Class # 6. ArabicInEnglish. In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful أهال وسهال بكم في دورة اللغت العربيت المستىي المبتدئ Welcome to - LEVEL 0 Arabic Language Course Level 0 Class # 6 1 ArabicInEnglish.com Outlines

More information

Class 28 An-Nadhr (vowing and making oaths) is worship, and worship is not directed towards anyone except Allaah.

Class 28 An-Nadhr (vowing and making oaths) is worship, and worship is not directed towards anyone except Allaah. Class 28 An-Nadhr (vowing and making oaths) is worship, and worship is not directed towards anyone except Allaah. By Shaykh Ahmed al-wasaabee Translated by Shaakir al-kanadee Transcribed on Shawwal 6 14,

More information

The Necessity of Teaching Our Children to Despise Terrorism & the Terrorists

The Necessity of Teaching Our Children to Despise Terrorism & the Terrorists The Necessity of Teaching Our Children to Despise Terrorism & the Terrorists وجوب تعليم أبنائنا بغض اإلرهاب واإلرهابيني Title: Original Author: Abū Umar al- Utaybī The Necessity of Teaching Our Children

More information

Manners of a Muslim in Ramadan. Introduction. بسم هللا الرحمن الرحيم Manners of a Muslim in Ramadan 24 May Sha ban 1438

Manners of a Muslim in Ramadan. Introduction. بسم هللا الرحمن الرحيم Manners of a Muslim in Ramadan 24 May Sha ban 1438 ن إ بسم هللا الرحمن الرحيم Introduction Surah Al Baqarah 183-187: ي أ ي ه ا ٱل ذ ين ء ام ن وا ك ت ب ع ل ي ڪ م ٱلص ي ام ك م ا ك ت ب ع ل ى ٱل ذ ين م ن ق ب ل ڪ م ل ع ل ك م ت ت ق ون ) ٣٨١ ( أ ي ام ا م ع د

More information

Surah Mumtahina. Tafseer Part 1

Surah Mumtahina. Tafseer Part 1 Surah Mumtahina Tafseer Part 1 In the name of Allah the Gracious and Most Merciful 1. O you who have believed, do not take My enemies and your enemies as allies, extending to them affection while they

More information

Muhammad Yaasir Ashrafi

Muhammad Yaasir Ashrafi Making Du a After Every Swalaat: Raising The Hands, Blowing Into Them, Wiping The Face With The Hands And Saying Ameen By Muhammad Yaasir Ashrafi In the name of Allah The most Merciful the most Compassionate

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) RAMADAN ABDUL SALAM 2 SITI RUGAYAH TIBEK

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) RAMADAN ABDUL SALAM 2 SITI RUGAYAH TIBEK مالمح العالقات الدعوية يف وصية لقمان البنه يف القرآن الكرمي Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 61-72 www.ukm.my/jhadhari مالمح العالقات الدعوية يف وصية لقمان البنه يف القرآن الكرمي (Characteristics of the Relationships

More information

ALI 337 Short Introduction to Surahs: Surah Aali Imran (#3)

ALI 337 Short Introduction to Surahs: Surah Aali Imran (#3) ALI 337 Short Introduction to Surahs: Surah Aali Imran (#3) Academy for learning Islam Winter Term 2016: ALI 337 Rabi al-awwal 1437, January 2016 Sayyid Sameer Ali Revealed at Madina Introduction Contains

More information

TABLE OF CONTENTS. CHAPTER AL-AN AM... 3 VERSES 1 to Tafseer Hub-e-Ali asws. 1 out of 68 MERITS... 3 VERSE 1...

TABLE OF CONTENTS. CHAPTER AL-AN AM... 3 VERSES 1 to Tafseer Hub-e-Ali asws.  1 out of 68 MERITS... 3 VERSE 1... TABLE OF CONTENTS CHAPTER 6... 3 AL-AN AM... 3 VERSES 1 to 72... 3 MERITS... 3 VERSE 1... 5 VERSE 2... 7 Creation from the clay... 7 Two types of terms... 8 VERSE 3... 9 Knower of the secrets and the deeds...

More information

Citizenship and Islam

Citizenship and Islam Citizenship and Islam By Sh Kazi Luthfur Rahman November 2016 What I will write in this article is my personal opinion and based on my humble understanding of religion. The fundamental issues in Shariah

More information

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Revealed in Makkah ب س م الل ه ال رح م ن ال رح يم In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 27:1 Ta Sin, طس ت ل ك ء اي ت ال ق ر ء ان و آ ت ب مب ين These are the Ayat of the Qur'an, and

More information

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-MUZZAMMIL...2 (20 VERSES)...2 MERITS... 2 VERSES 1 TO VERSES 4 TO VERSE 7 & 8...

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-MUZZAMMIL...2 (20 VERSES)...2 MERITS... 2 VERSES 1 TO VERSES 4 TO VERSE 7 & 8... TABLE OF CONTENTS CHAPTER 73...2 AL-MUZZAMMIL...2 (20 VERSES)...2 MERITS... 2 VERSES 1 TO 3... 2 VERSES 4 TO 6... 4 VERSE 7 & 8... 5 VERSES 10 TO 20... 7 REASONS FOR THE REVELATION OF THE CHAPTER... 9

More information

Umdat Al-Ahkaam Book of Purification: Part 3 كتاب الطهارة من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

Umdat Al-Ahkaam Book of Purification: Part 3 كتاب الطهارة من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 0 كتاب الطهارة من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 600-541 ه The Book of Purification Part Three Umdat Al-Ahkaam Al-Haafidh Al-Imaam AbdulGhanee Al-Maqdisee

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم Ramadan Special: Dhikr 05 June Sha ban 1437

بسم هللا الرحمن الرحيم Ramadan Special: Dhikr 05 June Sha ban 1437 Introduction May Allah (swt) never make us fail in the month of Ramadan. Ameen. Whatever you do in the eleven months cannot be compared to the month of Ramadan. The deeds are multiplied in this time. It

More information

(ﷺ) Ilm ul Ghaib Of Our Nabi Muhammad. Muhammad Yaasir Ashrafi

(ﷺ) Ilm ul Ghaib Of Our Nabi Muhammad. Muhammad Yaasir Ashrafi (ﷺ) Ilm ul Ghaib Of Our Nabi Muhammad By Muhammad Yaasir Ashrafi In the name of Allah The most Merciful the most Compassionate Blessings and Darood be upon our most beloved Prophet and Messenger (ﷺ) Hazrat

More information

Forty Ahadith on Salat

Forty Ahadith on Salat Published on Books on Islam and Muslims Al-Islam.org (https://www.al-islam.org) Home > Forty Ahadith on Salat Forty Ahadith on Salat Essence of Worship: Salat Publisher(s): The Islamic Education Board

More information

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-NAHL... 3 (128 VERSES)... 3 VERSES VERSES VERSES 68 &

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-NAHL... 3 (128 VERSES)... 3 VERSES VERSES VERSES 68 & TABLE OF CONTENTS CHAPTER 16... 3 AL-NAHL... 3 (128 VERSES)... 3 VERSES 65-128... 3 VERSES 65-67... 3 VERSES 68 & 69... 5 The esoteric explanation... 5 The apparent explanation... 7 The apparent cure of

More information

The Prayer of Repentance Salāh al-tawbah Its Description and Rulings

The Prayer of Repentance Salāh al-tawbah Its Description and Rulings The Prayer of Repentance Salāh al-tawbah Its Description and Rulings The Muslim should endeavor to fear Allāh ( ), be conscious that Allāh is aware of his behavior and abstain from committing acts of disobedience.

More information

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Revealed in Makkah ب س م ال له ال رح م ن ال رح يم In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. إ نا أ نز ل ن ه ف ى ل ي ل ة ال ق د ر 97:1 Verily, We have sent it down in the Night of Al-

More information

- These names are worth remembering, these are people who spent their lives in preserving ahadith. - Usayd b. Hudayr was the leader of the Ansar

- These names are worth remembering, these are people who spent their lives in preserving ahadith. - Usayd b. Hudayr was the leader of the Ansar بسم الله الرحمن الرحيم ك ت اب م ن اق ب الا ن ص ار The Book of the Merits of the Ansar ب اب ق و ل ال نب ي ص لى الل ه ع ل ي ه و س ل م ل لا ن ص ار اص بر وا ح تى ت ل ق و ين ع لى ال ح و ض ق ال ه ع ب د الل ه

More information

TABLE OF CONTENTS CHAPTER TA-HA... 2 (135 VERSES)... 2 VERSES MERITS... 2 VERSES A Miracle... 6 VERSES 4 & 5...

TABLE OF CONTENTS CHAPTER TA-HA... 2 (135 VERSES)... 2 VERSES MERITS... 2 VERSES A Miracle... 6 VERSES 4 & 5... TABLE OF CONTENTS CHAPTER 20... 2 TA-HA... 2 (135 VERSES)... 2 VERSES 1 82... 2 MERITS... 2 VERSES 1-3... 3 A Miracle... 6 VERSES 4 & 5... 8 VERSE 6... 12 VERSE 7... 15 VERSE 8... 16 VERSES 9-18... 17

More information

Friends and Friendship

Friends and Friendship Friends and Friendship 1 out of 58 TABLE OF CONTENTS FRIENDS AND FRIENDSHIP 1 Introduction: 4 How to Find Loyal Friends: 7 The Reward for Loving the Followers of Ahl Al-Bayt asws : 10 Don t be Critical

More information

Scope & Sequence Grade Three- Arabic, Islamic Studies, & Quran. 1 st Quarter (43 Days) Vocabulary Conversation Lesson/ Topic Dua/Tafseer

Scope & Sequence Grade Three- Arabic, Islamic Studies, & Quran. 1 st Quarter (43 Days) Vocabulary Conversation Lesson/ Topic Dua/Tafseer Resources: Arabic: Madinah Arabic Reader( Book #1) by Dr. V. Abdur Raheem, Islamic Studies: I Love Islam by ISF, Level 3 Quran: Qaida Nooraniyah, Juz Amma for School Children 1 st : Aug 14-18 2 nd : Aug

More information

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Women Going Out In Tableegh (Mastoorat Jamaat) Question: My husband and I are involved in the work of Tabligh. Although I have firm belief on this work, but sometimes people around you have so many questions

More information

1 Muhammad: AlNabiy AlRaoof AlRaheem AL-KUFA Publications Amer A. AL-Zubaidi

1 Muhammad: AlNabiy AlRaoof AlRaheem AL-KUFA Publications Amer A. AL-Zubaidi BISM-ILLAH-IR-RAHMAN-lR-RAHIM In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful Kufa Center Of Islamic Knowledge (KCIK) Muhammad: Al-Nabiy Al-Raoof Al-Raheem مبروك مولد ألرسول ص By Amer A. AL-Zubaidi

More information

The State of the Winners after Ramadan / Fiqh of Dream Interpretation Day 1

The State of the Winners after Ramadan / Fiqh of Dream Interpretation Day 1 / Fiqh of Dream Interpretation Day 1 Introduction We should thank Allah وتعالى) (سبحانه for having allowed us to enter Ramadan, fast it, and establish the night with qiyam, and to have completed Ramadan.

More information

Help in Goodness. Mirza Yawar Baig

Help in Goodness. Mirza Yawar Baig Help in Goodness Mirza Yawar Baig جل جلالهAllah ordered us, the Believers to help each other in goodness and not to help each other in evil. He said: و ت ع او ن وا ع ل ى ال بر و الت ق و ى و ال ت ع او ن

More information

40 HADITH REFLECTIONS ON MARKETING & BUSINESS

40 HADITH REFLECTIONS ON MARKETING & BUSINESS 40 HADITH REFLECTIONS ON MARKETING & BUSINESS Nurhafihz Noor Chartered Islamic Marketer, International Islamic Marketing Association Member, Chartered Institute of Marketing www.hafihz.com First published

More information

Wilayah YEAR 13 Wilayah Page 1 out of 9

Wilayah YEAR 13 Wilayah Page 1 out of 9 Wilayah YEAR 13 Wilayah Page 1 out of 9 www.schoolofwilayat.com TABLE OF CONTENTS The Soul of Pillars of Islam is the Wilayah: 3 The Wilayah (Total Submission/Obedience): 3 The Scope of Wilayah: 3 A Brief

More information

In that context it is a contraction of the phase. adda wah ilallaah

In that context it is a contraction of the phase. adda wah ilallaah Da wah Concept DEFINITION The Arabic term د عاا da wa is derived from the verb da aa means to call; to invite; and to supplicate, i.e. to call on God. It is used to refer to the act of conveying or calling

More information

مفهوم الدعوة وفريضتها

مفهوم الدعوة وفريضتها GJAT JUNE 2012 VOL 2 ISSUE 1 83 مفهوم الدعوة وفريضتها The Concept of Islamic Da wah and it s Obligation Jamil Hashim (Corresponding author) Kolej Islam Darul Ridzuan, Bukit Chandan, 33000 Kuala Kangsar,

More information

إن دين اإلسالم الذي جاء به النيب صلى اهلل عليه وسلم رمحة للعاملني وهذه الرمحة تشمل اجلميع سواء

إن دين اإلسالم الذي جاء به النيب صلى اهلل عليه وسلم رمحة للعاملني وهذه الرمحة تشمل اجلميع سواء التحفيز في السنة النبوية رغبة ورهبة أنواعه ودالئل رحمته لألمة Amiruddin Mohd Sobali 1 1 Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan Abstract

More information

BISM-ILLAH-IR-RAHMAN-lR-RAHIM In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful

BISM-ILLAH-IR-RAHMAN-lR-RAHIM In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful BISM-ILLAH-IR-RAHMAN-lR-RAHIM In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful Kufa Center of Islamic Knowledge (KCIK) النبي أ لا م ي ) Al-Nabiy Al-Ommiy محمد :( Muhammad مبروك مولد سيد البشر النبي الا

More information

The Characteristics of Modern-Day Khawārij as Told by the Rulings of Modern-Day Scholars 1

The Characteristics of Modern-Day Khawārij as Told by the Rulings of Modern-Day Scholars 1 The Characteristics of Modern-Day Khawārij as Told by the Rulings of Modern-Day Scholars Original Title: Author: Various Scholars صفات خوارج العصر من فتاوى علماء العصر The Characteristics of Modern-Day

More information

Supplications of the Hajj

Supplications of the Hajj 1 Supplications of the Hajj The supplications below are taken from the Book al-adhkâr by Imam al- Nawawi. Entering Ihrâm One should enter ihrâm after performing a ghusl, ritual bath with the adhkâr and

More information

Final Moments of the Pious

Final Moments of the Pious أ ال إ ن أ ول ياء اهلل ال خ وف ع ل يه م و ال ه م ي ز نون (يونس: ٦٢) زبروگں ےک واصل ےک اوحا ل Final Moments of the Pious shaykh al-ḥadīth mawlānā yusuf motala Introduction A human بسم اهلل الرمحن الرحیم

More information

Explanation of Al-`Aqeedah At-Tahaawiyyah of Imaam At-Tahaawee by Shaykh Al-Fawzaan Lesson 17 - Page 1

Explanation of Al-`Aqeedah At-Tahaawiyyah of Imaam At-Tahaawee by Shaykh Al-Fawzaan Lesson 17 - Page 1 Explanation of Al-`Aqeedah At-Tahaawiyyah of Imaam At-Tahaawee by Shaykh Al-Fawzaan Lesson 17 - Page 1 Lesson 17 والرؤ ية ح ق لا ه ل الج ن ة ب غ ير حاط ة ولا ك يف ي ة. إ [58] [58] And seeing Allaah by

More information

IN THE LIGHT OF QURAN & HADITH SUICIDE IS FORBIDDEN (A RESEARCH OVERVIEW)

IN THE LIGHT OF QURAN & HADITH SUICIDE IS FORBIDDEN (A RESEARCH OVERVIEW) 29 IN THE LIGHT OF QURAN & HADITH SUICIDE IS FORBIDDEN (A RESEARCH OVERVIEW) Hafiz Shakir Mahmood 1 & Hussain Muhammad Qureshi 2 & Ahmad Hassan 3 1 Deptartment of Islamic Studies with Specialization in

More information

Hijab and Family Life

Hijab and Family Life Published on Books on Islam and Muslims Al-Islam.org (https://www.al-islam.org) Home > Hijab and Family Life Hijab and Family Life Authors(s): Mohammad Ali Shomali [1] Publisher(s): Ahlul Bayt World Assembly

More information

Alama Imad ud Din Ibn Kathir. Surah Al Nahl. In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Alama Imad ud Din Ibn Kathir. Surah Al Nahl. In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. تفسير ابن کثير Tafsir Ibn Kathir Alama Imad ud Din Ibn Kathir Tafsir ibn Kathir, is a classic Tafsir (commentary of the Qur'an) by Imad ud Din Ibn Kathir. It is considered to be a summary of the earlier

More information

AlAnfaal. 3. Who establish regular prayers, and spend (freely) out of the gifts We have given them for sustenance.

AlAnfaal. 3. Who establish regular prayers, and spend (freely) out of the gifts We have given them for sustenance. AlAnfaal In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 1. They ask you, [O Muhammad], about the bounties [of war]. Say, "The [decision concerning] bounties is for Allah and the Messenger." So fear

More information

Ramadan daily Dua a. Ilaahi Waqafa Sailun. (Arabic text along with English Translation and Transliteration)

Ramadan daily Dua a. Ilaahi Waqafa Sailun. (Arabic text along with English Translation and Transliteration) Ilaahi Waqafa Sailun إله ي و ق ف الس ائ ل ون ب ب اب ك (Arabic text along with English Translation and Transliteration) For any errors / comments please write to: duas.org@gmail.com Kindly recite Sura E

More information

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Revealed in Makkah ب س م الل ه ال رح م ن ال رح يم In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 30:1 Alif Lam Mim. الم غ ل ب ت ال روم 30:2 The Romans have been defeated. ف ي أ د ن ى ال ا

More information

M Y L I F E P R O J E C T WHO AM I?

M Y L I F E P R O J E C T WHO AM I? M Y L I F E P R O J E C T WHO AM I? 21 APRIL 2013 CLASS #1 INTRODUCTION: May Allah protect us from committing shirk and all bounties and favors are from Allah. Today we will start our new project, My Life

More information

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Revealed in Makkah Imam Ahmad bin Hanbal, may Allah have mercy on him, recorded that Ma`diykarib said: طسم us: "We came to Abdullah and asked him to recite to (Ta Sin Mim) of hundred Ayah. He said, `I

More information

CHAPTER 5: KHUSHOO (HUMILITY) IN SALAAT

CHAPTER 5: KHUSHOO (HUMILITY) IN SALAAT CHAPTER 5: KHUSHOO (HUMIITY) IN SAAAT Al Hafidh ibn Hajar االله) (رحمه has mentioned many proofs in this section that have encouragement of khushoo in the salaah. Khushoo is considered to be the soul of

More information

A Poem on the Principles of Fiqh

A Poem on the Principles of Fiqh A Poem on the Principles of Fiqh Written by Shaikh Abdurrahman ibn (رحمھ الله) Naasir as-sa'adi With the Annotations of Shaikh Abu Bilal al-hadrami (حفظھ الله) Translated by Faisal Ibn Abdul Qaadir Ibn

More information

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-MUZZAMMIL... 2 (20 VERSES)... 2 VERSES MERITS... 2 VERSE VERSES 2 & VERSES

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-MUZZAMMIL... 2 (20 VERSES)... 2 VERSES MERITS... 2 VERSE VERSES 2 & VERSES TABLE OF CONTENTS CHAPTER 73... 2 AL-MUZZAMMIL... 2 (20 VERSES)... 2 VERSES 1-20... 2 MERITS... 2 VERSE 1... 3 VERSES 2 & 3... 5 VERSES 4-6... 6 VERSES 7 & 8... 8 VERSE 9... 10 VERSES 10 & 11... 12 The

More information

Tuition 1. By Najmul Hussein Rassool

Tuition 1. By Najmul Hussein Rassool Tuition 1 By Najmul Hussein Rassool What is Economics? (Modern/Conventional/Secular) The word economics have many definitions, some of these definitions are: Economics is the social science that studies

More information

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-TAKAASUR... 2 (8 VERSES)... 2 VERSES MERITS... 2 VERSES 1 & VERSES 3 & VERSES

TABLE OF CONTENTS CHAPTER AL-TAKAASUR... 2 (8 VERSES)... 2 VERSES MERITS... 2 VERSES 1 & VERSES 3 & VERSES TABLE OF CONTENTS CHAPTER 102... 2 AL-TAKAASUR... 2 (8 VERSES)... 2 VERSES 1-8... 2 MERITS... 2 VERSES 1 & 2... 3 VERSES 3 & 4... 4 VERSES 5-7... 5 VERSE 8... 6 1 out of 12 CHAPTER 102 AL-TAKAASUR (8 VERSES)

More information

The Series of Jihad (1)

The Series of Jihad (1) Bilad Al Sham Media Presents: English translation of our release: The Series of Jihad (1) 1) The real meaning of Jihad according to the Salaf 2) The phases of the legislation of Jihad 3) The wisdoms and

More information

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Revealed in Makkah ب س م الل ه ال رح م ن ال رح يم In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. أ ت ى أ م ر ال له ف لا ت س ت ع ج ل وه س ب ح ن ه و ت ع ل ى ع ما ی ش ر آ ون 16:1 The Event ordained

More information

Timing and Clothing for Prayer

Timing and Clothing for Prayer Published on Books on Islam and Muslims Al-Islam.org (https://www.al-islam.org) Home > Timing and Clothing for Prayer > References Timing and Clothing for Prayer Authors(s): Mohammad Ali Shomali [3] Timing

More information

Tattoos and Tattooing

Tattoos and Tattooing Tattoos and Tattooing Introduction: In pre-islamic culture, women used to tattoo other women as part of their make-up or as part of religious rituals (un-islamic), this was forbidden by the Prophet of

More information

The Virtues of Surah As-Saffat

The Virtues of Surah As-Saffat The Virtues of Surah As-Saffat Revealed in Makkah An-Nasa'i recorded that Abdullah bin Umar, may Allah be pleased with him, said, "The Messenger of Allah used to command us to make our prayers short and

More information

COMPREHENSIVENESS OF ISLAM

COMPREHENSIVENESS OF ISLAM FRIDAY SERMON 25 Muharram 1435H / 29 November 2013 COMPREHENSIVENESS OF ISLAM USTAZ IBRAHIM KHALIL BIN ABDULLAH Imam MASJID SULTAN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Dear brothers, may the blessings

More information

Surah At Taghabun ( التغابن (سورة Ayat 9 to 13

Surah At Taghabun ( التغابن (سورة Ayat 9 to 13 Surah At Taghabun ( التغابن (سورة Ayat 9 to 13 ع ذ ٲل ك ي و م ٱلت غ اب ن و م ن ي ؤ م ن ب ٱ لل و ي ع م ل ص ل ح ا ي ك ف ر ع ن ه س ي ات ه ۦ و ي د خ ل ه ج ن ت ( 9 Ayah ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ٱل ج م ((And

More information

السيرة الذاتية. أد.شويش هزاع علي المحاميد أردني األردن 2000 األرديية الدكتوراه االهتمامات البحثية والتدريسية

السيرة الذاتية. أد.شويش هزاع علي المحاميد أردني األردن 2000 األرديية الدكتوراه االهتمامات البحثية والتدريسية السيرة الذاتية أد.شويش هزاع علي المحاميد أردني 00962799514666 sh_62@mutah.edu.jo 1. المعلومات الشخصية االسم الجنسية معلومات االتصال 2. المؤهالت العلمية التخصص الدولة السنة الجامعة الفقه والتشريع األردن

More information

NAMES OF ALLAH. 6/20/17 Al Afuw The All Pardoning. Notes from Al Huda Sisters Ramadan 25, 1438

NAMES OF ALLAH. 6/20/17 Al Afuw The All Pardoning. Notes from Al Huda Sisters Ramadan 25, 1438 NAMES OF ALLAH 6/20/17 Al Afuw The All Pardoning Notes from Al Huda Sisters Ramadan 25, 1438 Names of Allah AL AFUW THE ALL PARDONING ALLAH AL AFUW Allah created everything around us to worship Him. This

More information

الوصايا العشر يف سورة األنعام

الوصايا العشر يف سورة األنعام ISSN 2307-7662 الوصايا العشر يف سورة األنعام دراسة موضوعية د. عبده حممد علي س حلول أستاذ التفسري املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية وعميد كلية الرتبية - جامعة حجة AUTHORIZED BY AL-NASSER UNIVERSITY'S RESEARCH

More information

Mark Scheme (Results) Summer 2010

Mark Scheme (Results) Summer 2010 Scheme (Results) Summer 2010 GCE GCE Arabic (6AR01) Paper 1 Edexcel Limited. Registered in England and Wales No. 4496750 Registered Office: One90 High Holborn, London WC1V 7BH Edexcel is one of the leading

More information

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful. Welcome to - LEVEL 0 Arabic Language Course. Level 0 Class # 9. ArabicInEnglish.

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful. Welcome to - LEVEL 0 Arabic Language Course. Level 0 Class # 9. ArabicInEnglish. In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful أهال وسهال بكم في دورة اللغت العربيت المستىي المبتدئ Welcome to - LEVEL 0 Arabic Language Course Level 0 Class # 9 1 ArabicInEnglish.com Outlines

More information

Alama Imad ud Din Ibn Kathir. Surah Al Saffat. In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Alama Imad ud Din Ibn Kathir. Surah Al Saffat. In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. تفسير ابن کثير Tafsir Ibn Kathir Alama Imad ud Din Ibn Kathir Tafsir ibn Kathir, is a classic Tafsir (commentary of the Qur'an) by Imad ud Din Ibn Kathir. It is considered to be a summary of the earlier

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم. 05 Februray Jamad Al Awal 1438

بسم هللا الرحمن الرحيم. 05 Februray Jamad Al Awal 1438 Being Truthful with Allah ( مع هللا (الصدق Part 2 Introduction Saadiq. is Al Haqq not Al (جل جلاله) truthfulness. The name of Allah (الصدق) is the highest level of (الحق) The heart is the place where you

More information

OBLIVION ( FORGITTING),its Reasons And Effects And The Quran method In Treating It Thematical Study

OBLIVION ( FORGITTING),its Reasons And Effects And The Quran method In Treating It Thematical Study بسم االله الرحمن الرحيم جامعة ا ل البيت. كلية الدراسات الفقهية والقانونية. قسم ا صول الدين. النسيان ا سبابه وا ثاره ومنهج القرا ن في علاجه " " OBLIVION ( FORGITTING),its Reasons And Effects And The Quran

More information

Macro vs. Micro-Considerations in Islamic Financial Ijtihad

Macro vs. Micro-Considerations in Islamic Financial Ijtihad Macro vs. Micro-Considerations in Islamic Financial Ijtihad Mahmoud A. El-Gamal Rice University (and U.S. Dept. of Treasury) IIFF: Istanbul, Sep. 2004: Mahmoud A. El-Gamal Shari a Arbitrage Revisited Riba:

More information

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Revealed in Makkah ب س م ال له ال رح م ن ال رح يم In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 69:1 Al-Haqqah! ال ح ا قة 69:2 What is Al-Haqqah? م ا ال ح ا قة و م ا أ د ر اك م ا ال ح ا قة

More information

Class 10 18/10/16

Class 10 18/10/16 بسم الله الرحمن الرحیم 17-1-1438 Class 10 18/10/16 Amru bin Murra said that he heard Aba Al-Bukhtiri say that he heard the Prophet ﷺ said, "The people will not be destroyed until there remains no excuse

More information

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Revealed in Makkah ب س م الل ه ال رح م ن ال رح يم In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. ت بت ی د ا أ ب ى ل ه ب و ت ب 111:1 Perish the two hands of Abu Lahab and perish he! م ا أ غ

More information

How do we Receive/Welcome Ramadan?

How do we Receive/Welcome Ramadan? Salaheddin Islamic Center Jummah Khutbah 27 Shaban 1437 Corresponding to June 3, 2016 كيف نستقبل رمضان How do we Receive/Welcome Ramadan? Given by: First Khutbah Faisal Ibn Abdul Qaadir Ibn Hassan Abu

More information

Bism-Illah-Ir-Rahman-lr-Rahim In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful Kufa Center of Islamic Knowledge

Bism-Illah-Ir-Rahman-lr-Rahim In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful Kufa Center of Islamic Knowledge Bism-Illah-Ir-Rahman-lr-Rahim ي ا أ ي ه ا ال ذ ي ه آم ن ىا ار ك ع ىا و اس ج د وا و اع ب د وا ر ب ك م و اف ع ل ىا ال خ ي ز ل ع ل ك م ت ف ل ح ى ن Worship ye your Lord, and do ye good, happily ye may succeed.

More information

UNDERSTANDING THE QURAN THEMES AND STYLE BY MUHAMMAD ABDEL HALEEM CHAPTER 5: WAR AND PEACE IN THE QURAN

UNDERSTANDING THE QURAN THEMES AND STYLE BY MUHAMMAD ABDEL HALEEM CHAPTER 5: WAR AND PEACE IN THE QURAN UNDERSTANDING THE QURAN THEMES AND STYLE BY MUHAMMAD ABDEL HALEEM CHAPTER 5: WAR AND PEACE IN THE QURAN The Sources of Islamic Law The Qur an is the supreme authority in Islam and the primary source of

More information