Siti Fatimah Mohd Rahimah Embong Hanif Md Junid Mohamad Zaidin Mohamad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Siti Fatimah Mohd Rahimah Embong Hanif Md Junid Mohamad Zaidin Mohamad"

Transcription

1 Karekteristik dan Cabaran Tamadun Islam Menurut Pemikiran Muhammad Asad Siti Fatimah Mohd Rahimah Embong Hanif Md Junid Mohamad Zaidin Mohamad Abstrak Orientalisme merupakan satu daripada cabaran buat perkembangan peradaban Islam kontemporari sama ada terhadap umat secara amnya dan golongan pendakwah khususnya. Hal ini dikatakan sebagai cabaran kerana terdapat sebahagian orientalis yang memeluk Islam dengan tujuan menghancurkan Islam. Golongan ini menghasilkan penulisan berlatarkan Islam, namun telah mengemukakan fakta kontradik dengan kebenaran demi mengelirukan umat Islam sepertimana yang telah dilakukan oleh Snouck Hurgronje di Indonesia. Walaupun begitu, terdapat sebahagian orientalis yang memeluk Islam berdasarkan prinsip agama Islam sebagai agama sebenar. Bertitik tolak daripada realiti tersebut, kajian ini memberi fokus terhadap Muhammad Asad (sebelum ini dikenali sebagai Leopold Weiss) ( ) yang merupakan seorang orientalis Yahudi dan telah memeluk Islam. Kajian ini mendapati gagasan pemikiran Muhammad Asad adalah jelas mengenai sifat-sifat tamadun Islam iaitu transenden, universal, seimbang dan terkawal. Manakala elemen-elemen utama tamadun Islam merangkumi Tauhid, al-qur an dan al-sunnah serta ilmu pengetahuan. Muhammad Asad.juga mendapati cabaran utama yang harus ditempuh oleh tamadun Islam adalah serangan Orientalis, pertembungan tamadun dan ulama duniawi (Pseudo). Kajian ini memberi implikasi kepada keperluan dialog peradaban dan Islamisasi pendidikan. Kesimpulannya, pendekatan Muhammad Asad tidak menjadi cerminan beliau sebagai orientalis yang mengelirukan. Kata kunci: Muhammad Asad, Islam at the Crossroads, Orientalisme, Tamadun Islam, Pemikiran Islam Abstract Orientalism is one of the challenges for the development of the contemporary Islamic civilization whether the Muslim society in general or the Islamic preacher in particular. This becomes a challenge when some orientalists who converted to Islam with the aim of destroying Islam. These people produce writings based on Islam, but presenting the facts which are contradict to the truth in order to bring confusion among Muslims as what has been done by Snouck Hurgronje in Indonesia.However, some orientalists who converted to Islam with the conviction of Islam as the true religion. Therefore, this study focuses on Muhammad Asad (formerly known as Leopold Weiss) ( ) who was a Jewish orientalist and had converted to Islam. This study has found that Muhammad Asad s civilizational thoughts are clear about the distinguished characterisctics of Islamic civilization namely transcendent, universal, balanced and controlled. While its essential elements include Tawhid, al-qur'an and al-sunnah and knowledge. He also identified the main challenges facing the Islamic civilization which are clash of civilizations, Orientalist threats 48

2 and the worldly (Pseudo) scholars. This study has implications on the urgent needs of civilizational dialogue and the Islamization of education. In summary, Muhammad Asad s approarch did not reflect himself as a misleading orientalist. Key words: Muhammad Asad, Islam at the Crossroads, Islamic Civilization, Islamic Thoughts Pendahuluan Tamadun Islam adalah sebuah tamadun yang menepati gambaran keadaan negara yang aman sejahtera serta makmur bahagia sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab-nya: baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur (al-quran 34: 15). Manakala manusia pula merupakan sebaik-baik ciptaan Allah SWT yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir serta mengurus alam (Mustafa, 2004). Hal ehwal pengurusan serta pentadbiran alam ini meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT (hablun min Allah), hubungan manusia dengan manusia (hablun min al-nas) serta hubungan manusia dengan alam (Mustafa, 2004). Gabungan dua amanat utama iaitu sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di dunia mampu menghasilkan satu bentuk kejayaan yang disebut sebagai tamadun Islam (Rasid, 1996). Melalui pemikiran Muhammad Asad, aspek yang perlu diberi keutamaan adalah karekteristik penting dalam pembangunan tamadun Islam serta cabarancabaran yang dihadapi oleh tamadun tersebut. Asad pada asalnya seorang Yahudi bernama Leopod Weiss. Beliau dilahirkan di Hasburg (Ukraine) pada 12 Julai 1900 dan meninggal pada Februari 1992 ketika berumur 91 tahun. Asad (1982) dalam aluan karyanya telah menyatakan beliau memeluk Islam pada tahun Muhammad Asad sepanjang hidupnya telah berkhidmat sebagai penulis, aktivis, diplomat dan penterjemah al-quran (Amir, 2015). Karekteristik Tamadun Islam Menurut Muhammad Asad Karekteristik ini dibahagikan kepada ciri-ciri serta elemen-elemen utama tamadun Islam. Esa (2001) membawa pandangan Jurji Zaidan tentang ciri-ciri tamadun Islam yang berpaksikan rabbaniyyah (ketuhanan), insaniyyah (kemanusiaan), dunyawiyyah (keduniaan) dan syumuliyyah (menyeluruh). Manakala, Muhammad Asad (1982) pula menegaskan bahawa ciri-ciri tamadun Islam adalah bersifat transenden, universal, seimbang dan terkawal. Keempat-empat ciri ini merupakan rangkuman karakter tamadun Islam. Walaupun mempunyai perbezaan dengan ciri yang dinyatakan Jurji Zaidan, akan tetapi konsep keseluruhannya mempunyai rangkuman yang sama. a. Tamadun Islam Tamadun Transenden Menurut Muhammad Asad (1982), tamadun Islam mesti bersifat dengan sifat transenden yang bermaksud kewahyuan. Kewahyuan yang dimaksudkan adalah disebabkan al-quran dan al- Sunnah merupakan paksi utama. Paksi yang datang dari Allah SWT merupakan panduan dan tidak 49

3 bergantung pada pemikiran serta akal manusia semata-mata. Melalui panduan wahyu, tamadun Islam meraikan kedua-dua aspek pembangunan material serta spiritual manusia (Asad, 1982). Ciri ini diungkapkan Asad melalui petikan: Islam, being based on transcendental conception, regards the soul as a reality beyond question or doubt. Kenyataan ini menunjukkan bahawa Asad menunjukkan keberadaan wahyu sebagai konsep penting dalam pembinaan tamadun Islam. Kenyataan ini sejajar dengan prinsip Islam seperti mana dipersetujui Osman Bakar et al. (2009) Selanjutnya, Muhammad Asad membandingkan tamadun Islam dengan tamadun China dari segi cakupannya. Tamadun China terkenal sebagai satu tamadun yang besar, namun hanya tertumpu kepada satu benua sahaja. Berbeza dengan tamadun Islam, ia meliputi timur dan barat dunia serta berjaya mengislamkan manusia hampir ke seluruh pelusuk dunia. Beliau menulis: We need not search far for an explanation of this wonderful spectacle: it was the religious teaching of the Quran that give a solid foundation and the life-example of the Prophet Muhammad that formed a band of steel around that grand social structure. The Roman Empire had no such spiritual element to keep it together, and therefore it broke down so rapidly. (Asad, 1982) Dalam hal ini, Muhammad Asad menegaskan bahawa al-quran dan al-sunnah adalah faktor utama kekuatan tamadun Islam yang membezakannya dengan Tamadun Rom. Tamadun Rom diiktiraf sebagai tamadun yang kuat namun ia runtuh perlahan-lahan kerana tiada asas utama iaitu keimanan kepada Allah SWT dan Rasul SAW (Asad, 1982). Penegasan Asad dalam petikan di atas mebawa faham bahawa pembinaan tamadun Islam mempunyai sandaran serta asas kukuh. Keadaan ini menjadi pemangkin kepada ketamadunan Islam yang tidak dialirkan daripada akal manusia yang seringkali mencuba dan sentiasa bereksperimental.. b. Tamadun Islam Tamadun Universal Tamadun Islam perlu bersifat universal. Universal menurut Kamus Dewan (2005) bermaksud meliputi seluruhnya atau semuanya di dunia ini atau berlaku keseluruhannya. Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia tanpa membezakan warna kulit mahupun harta serta kasta. Tamadun Islam, tegas Muhammad Asad (1982) menuruti sifat universal Islam ini. Ia tidak tertumpu kepada individu tertentu malah meliputi seluruh muka bumi. It is to be found in the fact that Islam, as a teaching, undertakes to define not only the metaphysical relations between man and his creator, but also and with scarcely less insistence the earthly relations between the individual and his social surroundings. (Asad, 1982). Dalam Islam, penekanan bukan sahaja diberi ke atas hubungan manusia dengan pencipta, namun begitu hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam turut diberi perhatian. Semua manusia adalah sama; yang meninggikan darjat mereka adalah sifat taqwa yang wujud dalam hati mereka. Firman Allah SWT: 50

4 Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari ١٣ ى ك م أ تق إ ن أ كر م ك م ع ند ٱ لل Maksudnya: Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah mereka yang paling bertaqwa. (al-hujurat, 49: 13) Muhammad Asad menjelaskan: While in the Islamic Empire there was no privileged nation and power was made subservient to the propagation of an idea regarded by its torchbearers as the sublime religious truth, the idea underlying the Roman Empire was conquest of power and the exploitation of other nations for the benefit of the mother country alone...the famous Roman justice was justice for the Romans alone. (Asad, 1982) Melalui petikan di atas, dapat dicerakin bahawa tamadun Islam sangat istimewa berbanding negara atau empayar yang lain. Penjustikasian ini dibuat dalam konteks Islam tidak mempunyai batasan dari segi bangsa mahupun agama. Contoh bandingan yang dikemukakan Asad adalah tamadun Rom. Rom menggunakan slogan Roman justice yang diaplikasikan hanya kepada warga Rom sahaja. Rakyat dari negara jajahan lain pula dilayan seperti hamba abdi serta tiada keadilan buat mereka. Keadaan ini menjelaskan sifat universal yang dimiliki tamadun Islam tanpa batasan. c. Tamadun Islam Tamadun Seimbang Tamadun Islam juga perlu bersifat seimbang. Berbanding dengan tamadun Barat, ia berpaksikan pembangunan material atau lahiriyyah semata-mata. Kewujudan agama dalam tamadun tersebut hanya sebagai simbol dalam kehidupan masyarakat. Berbeza dengan Islam. Islam menekankan pembangunan lahiriyyah serta batiniyyah, material serta spiritual. Justeru itu, tamadun Islam bukan hanya memfokuskan pembangunan pembandaran tetapi juga pembangunan sistem sosial dalam masyarakat (Asad, 1982). Wujudnya kepercayaan terhadap keesaan Allah SWT menjadikan tamadun Islam sebuah tamadun yang kukuh. Ia diseimbangkan dengan fokus terhadap pembangunan kedua-dua aspek penting dalam kehidupan manusiawi. Muhammad Asad menjelaskan:...the achievement of this purpose remains impossible so long as we divide our lives into two parts, the spiritual and the material: they must be bound together...into one harmonious entity (Asad, 1982) 51

5 Hal ini berbeza dengan tamadun Rom yang berpegang pada slogan Render into Caesar that which belongs to Caesar, and render unto God that which belongs to God. Bagi mereka, tiada ruang bagi agama mencampuri urusan pembangunan duniawi. Justeru itu, jelaslah bahawa tamadun Islam bersifat lebih seimbang berbanding tamadun Barat dalam menjayakan kelangsungan tamadun tersebut. d. Tamadun Islam Tamadun Terkawal Tamadun Islam juga bersifat terkawal. Hal ini adalah kerana tamadun ini mempunyai al-quran dan al-sunnah sebagai panduan dalam melakukan sebarang perlakuan. Ia juga mengakui bahawa segala yang wujud di dunia ini adalah milik Allah SWT dan manusia diciptakan untuk mentadbir bumi sebagai khalifah-nya (Asad, 1982). Kepercayaan bahawa segala kejadian adalah ketentuan Allah SWT menjadikan tamadun Islam lebih terkawal dalam usaha pembangunannya. Ia juga dibantu oleh kefahaman bahawa pembangunan moral serta akhlak lebih penting berbanding pembangunan material sebagaimana yang dilaung-laungkan oleh tamadun Barat (Asad, 1982). Elemen Metafizik Tamadun Islam Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa tamadun Islam berdiri atas gabungan kesepaduan beberapa elemen utama. Elemen-elemen ini membentuk tamadun yang kukuh dan seimbang. Para sarjana mempunyai pelbagai pendapat mengenai elemen-elemen ini. Muhammad Asad pula lebih cenderung mementingkan elemen-elemen metafizik (ma nawi) dalam pembentukan tamadun Islam. Elemen-elemen yang dititikberatkan oleh beliau ialah: Tauhid, al-quran dan al-sunnah serta ilmu pengetahuan a. Tauhid Faham tauhid adalah kefahaman asas dalam ajaran Islam. Tauhid ialah meyakini keesaan Allah SWT dari sudut sifat serta perbuatan-nya (Rasid, 1996). Aqidah serta keimanan yang kukuh menjadi kunci utama kesepaduan hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Tauhid ini mendorong manusia menjadi hamba Allah SWT serta khalifah-nya dengan amanah dan adil (Esa, 2001). Syeikh Muhammad Abduh menekankan bahawa tamadun Islam itu dibina atas faktor agama (Rasid, 1996). Menurut Muhammad Asad (1982) pula, tauhid merupakan identiti kepada tamadun Islam yang mampu menjadikannya satu entiti yang kukuh dan padu. b. al-quran dan al-sunnah 52

6 Allah SWT menjadikan al-quran sebagai satu garis panduan bagi ummatnya menjalani kehidupan di dunia. Al-Quran menjelaskan hakikat kehidupan duniawi yang sementara. Walau bagaimanapun, ia tidak menolak pembangunan serta kemajuan duniawi. Al-Quran menyebabkan tamadun Islam kekal bertahan walaupun diasak oleh pihak musuh dari pelbagai penjuru. Dalam hal ini Muhammad Asad menjelaskan: We need not search far for an explanation of this wonderful spectacle: it was the religious teaching of the Quran that give a solid foundation and the life-example of the Prophet Muhammad that formed a band of steel around that grand social structure. (Asad, 1982) Al-Sunnah pula merupakan petunjuk praktikal kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun baginda SAW telah wafat, namun ummat Islam yang terkemudian mampu melihat baginda SAW melalui hadis-hadis yang ditinggalkan. Baginda SAW telah meletakkan batu asas dalam pembinaan tamadun Islam. Setiap suruhan serta larangan baginda SAW mengandungi hikmah yang tersendiri kerana baginda SAW tidak mengucapkan sesuatu melainkan melalui wahyu Allah SWT: In enjoining us to do this or to avoid that, he always had some strategic objectives in view which he thought to be indispensable for the spiritual or social welfare of man. (Asad, 1982) Menurut Muhammad Asad (1982), mengikut sunnah Nabi SAW merupakan satu elemen penting jika bercita-cita untuk menjadi seorang Muslim yang benar. Beliau menegaskan: To follow him in all that he commanded is to follow Islam; to discard his Sunnah is to discard the reality of Islam. Justeru, al-sunnah merupakan paksi utama kelangsungan tamadun Islam. c. llmu Pengetahuan Salah satu elemen penting dalam pembinaan tamadun ialah faktor keilmuan (Esa, 2001). Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berkenaan dengan ilmu. Ilmu diperlukan bagi pembangunan serta kemajuan dalam segenap aspek kehidupan sama ada sosial, politik serta ekonomi. Islam tidak menghalang kemajuan dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Menurut Muhammad Asad: Islam has never been a barrier to progress and science. It appreciates the intellectual activities of man... (Asad, 1982) Namun dalam hal ini, Muhammad Asad menerangkan bahawa dasar keilmuan yang diambil dari Barat perlu dilakukan secara berhati-hati. Segala bentuk pemikiran serta ideologi menyeleweng Barat perlu dijauhi. Umat Islam perlu berdiri teguh dengan dasar-dasar keilmuan yang Islamis. We must have the will to learn... but the one thing Muslims must not wish is... to think in Western patterns of thought: they must not wish, if they desire to remain Muslims, to 53

7 exchange the spiritual civilization of Islam for the materialistic experimentation of the West...(Asad, 1982) Cabaran-Cabaran Tamadun Islam Menurut Muhammad Asad Pengkaji mendapati terdapat beberapa cabaran tamadun Islam yang digariskan oleh Muhammad Asad. Cabaran-cabaran tersebut ialah pertembungan tamadun, serangan orientalis, dan kemunculan pseudo ulama. a. Pertembungan Tamadun Umat manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan pelbagai bangsa dan kaum. Kepelbagaian ini mewujudkan kawasan kediaman serta pemerintahan masing-masing. Ia menjadikan kehidupan lebih kompleks dan meluas. Sesetengah bangsa atau kumpulan berjaya mencipta tamadun serta peradaban mereka yang tersendiri. Keperluan hidup pula memaksa tamadun-tamadun ini berinteraksi sesama mereka bagi tujuan mendapatkan bekalan makanan, bersosial serta hubungan politik. Interaksi ini membawa kepada pertembungan antara tamadun. Asad (1982) dalam konteks ini jelas menunjukkan peri penting interaksi antara tamadun. Teori pertembungan tamadun (clash of civilization) telah diperkenalkan oleh Samuel P. Huntington pada tahun Islam sentiasa menjadi sasaran kebencian Barat sejak dahulu lagi malah gelaran terrorist telah diberikan kepada orang-orang Islam (Shamrahayu, 2010). Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Barat ini menyebabkan timbul beberapa cabaran terhadap tamadun Islam sendiri iaitu (1) pergolakan antara agama, (2) persaingan dari sudut keilmuan dan (3) imitasi kebudayaan. b. Serangan Orientalis Barat berniat jahat mengkaji ketamadunan Islam dengan tujuan mencari kelemahan dan keburukannya. Kebencian ini menurut Muhammad Asad, menjadikan kajian terhadap Islam tidak dilakukan secara adil. Islam dianggap seolah-olah seperti pesalah yang telah dianggap bersalah sebelum dihakimi: In their investigation it almost appears as if Islam could not be treated as a mere object of scientific research, but as an accused standing before his judges.(asad, 1982) Kebencian kumpulan orientalis ini jelas kelihatan melalui tulisan-tulisan orientalis Barat seperti H.A.R. Gibb, Ignaz Goldziher serta Phillip Hitti. Muhammad Asad menulis: 54

8 They select the evidence according to the conclusion that they a priori intend to reach. Where an arbitrary selection of witness is impossible, they cut parts of the evidence of the available witness out of context...(asad, 1982) Dalam penulisan-penulisan mereka, dalil-dalil yang dikemukakan dipilih terlebih dahulu bagi menyokong hujah-hujah serta idea-idea jahat mereka. Dalil yang bertentangan dengan pandangan mereka pula akan ditolak mentah-mentah. c. Ulama Pseudo Ulama pseudo atau ulama ad-dunya merupakan cabaran dalaman yang terpaksa ditangani oleh tamadun Islam. Peranan sebagai ulama yang sepatutnya memberi pencerahan kepada orangorang awam mengenai Islam tidak dilakukan sebaliknya, golongan ulama pseudo ini bertindak melihat tamadun Barat sebagai satu acuan kemodenan. Muhammad Asad menulis: Out of Muslim ignorance of the true teaching of Islam-very largely due to the narrow minded attitude of the so-called ulama class arose the idea that Muslims might not able to keep pace with the progress...unless they adopted the social and economic rules of the West. (Asad, 1982) Situasi ini menurut Muhammad Asad, dapat dilihat melalui tulisan-tulisan mereka. Mereka mendakwa, Islam akan lebih ke hadapan dengan mengadaptasi nilai-nilai dari Barat: In their well-meant but misguided efforts, such enlightened Muslims were assisted throughout the first two decades of this century by a flood of second-rate apologetic writings...(asad, 1982) At best, our so-called intellectuals adopt an apologetic attitude and try to convince themselves and others that Islam is compatible with the adoption of Western values.. (Asad, 1982) Kemunculan golongan pseudo ulama ini menjadi cabaran besar buat tamadun Islam. Kedudukan mereka sebagai golongan intelek dan terpelajar menyebabkan masyarakat awam mudah terpengaruh dengan idea-idea yang dilontarkan. Implikasi Kajian Kajian terhadap pemikiran Muhammad Asad mengenai tamadun Islam melalui karya beliau Islam at the Crossroads telah memberi dua implikasi utama iaitu dialog peradaban dan Islamisasi pendidikan. Implikasi ini sebagai respon pada cabaran dan cadangan penyelesaian yang perlu dilakukan oleh pembangunan ketamadunan Islam. 55

9 a. Dialog Peradaban Antara kaedah untuk memelihara keharmonian antara tamadun ialah dengan memahami nature atau tabiat sesuatu tamadun lain. Usaha pemahaman ini boleh dilakukan melalui dialog peradaban (Izzedin, 2010). Kaedah berdialog banyak dicatatkan dalam al-quran antaranya dalam surah al- Kahfi ayat 34 dan 37, surah Yusuf ayat 8-14 serta surah al-mujadilah ayat 1. Usaha dialog peradaban ini memerlukan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip yang betul dan tepat bagi menjamin keberhasilannya. Hasil kajian ini mendapati bahawa beberapa prinsip telah digunakan oleh Muhammad Asad dalam membahaskan ehwal pertembungan tamadun. Prinsipprinsip ini boleh diguna pakai oleh pendialog peradaban dalam sesi-sesi dialog mereka. Antaranya ialah: i. Mengemukakan hujah yang bernas Pendialog perlu mengemukakan hujah yang kukuh dan bernas. Hujah-hujah ini sama ada bersumberkan dalil naqli atau dalil aqli (Asad, 1982). Dalil yang bernas dan jelas akan menyedarkan pihak lawan dengan mudah. Contoh-contoh dialog antara Nabi Musa AS dengan Firaun dan Nabi Ibrahim AS dengan Namrud dalam al-quran merakamkan gaya dialog nabi-nabi yang mematikan hujah-hujah pihak lawan. Penyelidikan perlu dilakukan oleh pendialog bagi menyediakan hujahan yang baik. ii. Lunak dalam penyampaian Sesuatu dialog perlu dibina atas landasan tawadhuk dan bebas daripada ciri-ciri kesombongan bagi mencapai matlamat sebenar dialog tersebut. Islam menggariskan kaedah mujadalah alhasanah; iaitu perdebatan secara lemah lembut dan lunak. Malah dialog antara Nabi Musa AS dengan Firaun juga diarahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan dengan menggunakan qaulan layyinan (kata-kata lembut). Kaedah ini diharap mampu membukakan hati dan pandangan pendialog peradaban lain untuk menerima Islam. iii. Konsisten dan iltizam atas pendirian Konsisten adalah sikap yang dilihat oleh lawan sebagai nilai utama dalam diri pendialog (Asad, 1982). Pendialog perlu beriltizam dengan isu serta titik utama perselisihan. Sikap tidak konsisten dan suka mencampuradukkan isu menyebabkan skop perbahasan gagal diselesaikan dan permuafakatan antara peradaban gagal dicapai. iv. Tegas dalam menyatakan pendirian Pendialog-pendialog peradaban Islam perlu tegas dalam mempertahankan tamadun serta peradaban Islam. Pendialog tidak boleh mudah terpengaruh dengan hujah-hujah yang 56

10 dikemukakan oleh pendialog peradaban lain (Asad, 1982). Namun begitu, ini tidak bermakna pendialog perlu bersikap garang atau tidak beradab. b. Islamisasi Pendidikan Kajian ini didapati turut memberi implikasi kepada gerakan islamisasi pendidikan. Muhammad Asad dalam penulisan beliau banyak menekankan bahawa setiap aspek dalam kehidupan perlu dilihat serta dilakukan dalam nilai islamis. Hal ini penting bagi membantu mencegah umat Islam daripada terpengaruh dengan nilai-nilai Barat. Pendidikan yang sebenar akan melahirkan insan yang seimbang lahiriyyah serta batiniyyah. Sistem pendidikan Barat yang berorientasikan keperluan material semata-mata akan menghasilkan manusia yang berideologi sekular dan seterusnya menterjemahkan ideanya ke dalam masyarakat (Rahimah, 2011). Pengasingan sistem pendidikan daripada panduan wahyu Allah SWT juga membuktikan kerapuhan sistem tersebut. Kesimpulan Tamadun Islam yang dibawakan dalam Islam at The Crossroads oleh Muhammad Asad jelas menunjukkan keberadaan dan keselarian karakteristik dan elemen metafizik yang sesuai dengan prinsip sebenar Islam. Selanjutnya, pembawaan cabaran-cabaran terhadap pembangunan peradaban Islam menunjukkan juga keluhuran hasil kepengarangan oleh Muhammad Asad. Keadaan ini membolehkan Asad disingkirkan daripada golongan orientalis yang cenderung pada niat jahat terhadap Islam. Bahkan, bingkisan cabaran tersebut menyerlahkan keprihatinan dalam penjagaan dan perkembangan tamadun Islam oleh pengarang Islam at The Crossroads. Sebagai kesimpulan, pencirian serta justifikasi Muhammad Asad melalui karyanya menunjukkan bahawa Islam mempunyai struktur tamadun yang tersendiri serta melangkaui tamadun dunia lain. Langkauan ini dilihat dari karakteristik yang melibatkan trasenden, universal, seimbang dan terkawal. Rujukan Asad, Muhammad. (1982). Islam at the Crossroads. Lahore: Dar al-andalus. Amir, Z.M. (2015). First Wind of Islamic Revivalisme after World War II: Muammad Asad ( ) and International Islamic Colloquium, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. 8, Mac 2015, h Kyoto: Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University. Esa Khalid. (2001). Konsep Tamadun Islam: Sains dan Teknologi. Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia. 57

11 Izzedin Ibrahim. (2011). Observations for Successful Dialogue of Civilizations. Journal of Islamic Education, Scientific and Cultural Organization. Jilid , h , Rabat: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO). Kamus Dewan. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mustafa Daud. (1994). Pengantar Politik Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. (2004). Tamadun Islam Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. Osman Bakar, Azizan Baharuddin & Zaid Ahmad (Ed.) (2009). Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Rahimah Embong. (2011). The Concept of Islamic Integrated Curriculum (IIC): Implications for Islamic Schools. Tesis Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Rasid Muhamad. (1996). Matra Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Aangkatan Belia Islam Malaysia. Shamrahayu A. Aziz. (2010). Ahad 28 September. Barat Sengaja Tidak Mahu Memahami Islam. Berita Harian, h Siti Fatimah Mohd Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin Rahimah Embong Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin Hanif Md Junid Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin Mohamad Zaidin Mohamad Pusat Pengajian Pendidikan, Dakwah dan Peradaban Islam, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin 58

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan

Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan SOSIOHUMANIKA, 5(2) 2012 MUSTAPHA KAMAL AHMAD KASSIM ZAHIAH HARIS @ HARITH Peranan Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru dalam Pembangunan Modal Insan IKHTISAR: Dalam kurikulum pendidikan guru, tamadun

More information

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia Prosiding Bicara Dakwah kali ke 15: Pengurusan Dakwah Kontemporari Disunting oleh: Muhamad Faisal Ashaari, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian

More information

Ulasan Buku / Book Review

Ulasan Buku / Book Review ULASAN BUKU : Muslims, Christians and Jesus Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 135-140 www.ukm.my/jhadhari Ulasan Buku / Book Review Muslims, Christians and Jesus oleh Carl Medearis. 2008. Minnesota, Amerika

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. ISSN Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H

Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. ISSN Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin ISSN 1985-6830 Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H i Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 1-8 ii Jilid : Edisi Khas Volumn : Special Edition Makalah / Articles KANDUNGAN

More information

Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar

Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada... Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar Transformation

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015)

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 121-133 www.ukm.my/jhadhari RELIGIO-HERMENEUTIK SEBAGAI MODEL PENYELIDIKAN DALAM KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN (Religious-Hermeneutics as a Research Model in the Field of

More information

Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar Makruf Nahi Mungkar Amar Makruf Nahi Mungkar Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Amar Makruf Nahi Mungkar. In Kamarul Azmi

More information

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 SOALAN 1 1.1 Pengenalan 1.2 Peranan Etika Dalam Bidang Sains Dan Perubatan 1.3 Peranan Etika Dalam Perniagaan Dan Perdagangan 1.4 Peranan Etika Dalam Perhubungan Individu Dan

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

Tema-tema Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Penyelidikan Ilmiah Tinggi di Malaysia. Themes of Muhammad Iqbal s Thoughts in Malaysia s Scientific Research

Tema-tema Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Penyelidikan Ilmiah Tinggi di Malaysia. Themes of Muhammad Iqbal s Thoughts in Malaysia s Scientific Research Tema-tema Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Penyelidikan Ilmiah Tinggi di Malaysia Themes of Muhammad Iqbal s Thoughts in Malaysia s Scientific Research Siti Maryam Isa 1, Muhamad Razak Idris 2 ABSTRAK Para

More information

BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2)

BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM. 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) BAB 6 KONSEP ILMU DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, pelajar akan dapat: 1. Menerangkan takrif dan ciri-ciri ilmu dalam Islam dengan jelas. (PLO1, C2) 2. Menghuraikan sumber-sumber ilmu

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia

A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia A Review on Bequest Writing in The Management of Property in Malaysia SRI WAHYU SAKINA AHMAD SANUSI Department of Accounting and Finance, Faculty of Management and Muamalah sriwahyu@kuis.edu.my NURAULIANI

More information

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Jurnal Arkeologi Malaysia September 2016, Vol 29, No 2, hlm. 35-42 ISSN 0128-0732 (Print) XXXX-XXXX (Online) Diterbitkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Muhamad

More information

BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ. Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh

BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ. Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh BAB 2 BIOGRAFI WAEL BAHJAT HALLAQ 2.1 Pengenalan Penglibatan Wael Bahjat Hallaq dalam pengkajian hukum Islam dan ușūl al-fiqh khususnya telah menyumbang kepada pelbagai penghasilan buku dan artikel berkaitan

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

SOCIAL SCIENCES & TECHNOLOGY

SOCIAL SCIENCES & TECHNOLOGY Vol. 9, No. 2, December 2013 EDITORIAL BOARD ESTEEM ACADEMIC JOURNAL VOLUME 9, NUMBER 2, DECEMBER 2013 Universiti Teknologi MARA (Pulau Pinang) SOCIAL SCIENCES & TECHNOLOGY ADVISORS Tan Sri Prof. Ir. Dr.

More information

SEBUAH ANALISIS TENTANG PENDEKATAN KAJIAN R. O. WINSTEDT TERHADAP ISLAM DI TANAH MELAYU

SEBUAH ANALISIS TENTANG PENDEKATAN KAJIAN R. O. WINSTEDT TERHADAP ISLAM DI TANAH MELAYU Jurnal Peradaban, Jil. 8, 1-18 (2015) SEBUAH ANALISIS TENTANG PENDEKATAN KAJIAN R. O. WINSTEDT TERHADAP ISLAM DI TANAH MELAYU Mohd Farhan Abd Rahman a* Rohailin Zainon b Nor Adina Abdul Kadir c a, c Universiti

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND

PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND Samsuddin Abd Hamid, Khadijah Mohd Hambali @ Khambali Fakulti Sains Kemanusiaan. Universiti

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor Abstrak Kertas ini mencadangkan penghayatan konsep tauhid dalam sesebuah organisasi

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and its Relation to Muslim s Life)

TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and its Relation to Muslim s Life) JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JAKIM Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) 275-285 ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN 1985-6830 eissn 2550-2271 TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

PERJANJIAN KONTRAK SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF PARTI-PARTI POLITIK Dl MELAKA: SATU ANALISA NorAzilah Ahmad Nor Fazilah Abdul Hamid

PERJANJIAN KONTRAK SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF PARTI-PARTI POLITIK Dl MELAKA: SATU ANALISA NorAzilah Ahmad Nor Fazilah Abdul Hamid PROSIDING Seminar OLITIK MALAYSIA Penyunting Worran Hj. Kabul Shireen Haron Mat Zin Mat Kib Abdul Kadir Rosline Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA SHAH ALAM 2008 PERJANJIAN KONTRAK

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

Allah. Begitupun, proses kejadian 'Isa sentiasa dikaitkan sebagai kejadian yang

Allah. Begitupun, proses kejadian 'Isa sentiasa dikaitkan sebagai kejadian yang KESUCIAN MARY MENURUT BIBLE Oleh Khadijah binti Mohd Khambali @ Hambali* Abstract The word irgin is always associated to Mary which known as the Virgin Mary and Virgin Mother of Jesus Christ. Thus the

More information

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia i ASSOCIATE EDITORS Mohd Yakub @Zulkifli Bin Mohd Yusoff Monika@Munirah Binti Abd Razak Mustaffa Bin Abdullah Ahmad K Kasar Faisal Bin Ahmad Shah Thabet Ahmad Abdallah Abu-Alhaj Selamat Amir Muhamad Alihanafiah

More information

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS SAMSURYADI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL

More information

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 313 Strategik Kaunseling Islam & Barat (Komponen-komponen Kaunseling Islam & Barat) (Pendekatan dan strategik Kaunseling berteraskan Islam) Pensyarah: Ustazah

More information

PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB

PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB 01 December, 2017 PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB Document Filetype: PDF 382.74 KB 0 PUTTING ISLAM TO WORK E-PUB Education, Politics, and Religious Transformation in Egypt. Religious Studies Textbooks in Arabic.

More information

Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN eissn

Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN eissn JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JAKIM Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) 321-335 ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN 1985-6830 eissn 2550-2271 SAINS DALAM KERANGKA ISLAM: PERSPEKTIF AMALAN SAINTIS MUSLIM SILAM (Science

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

1. Mukaddimah I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN. Abstract

1. Mukaddimah I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN. Abstract I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN Osman Bakar Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya Abstract This article aims to explain the lmalaysia concept /rom the perspective

More information

Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin ***

Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin *** Khadher Ahmad * Ishak Suliaman ** Sedek Ariffin *** * ** *** Malaya. Malaya. Malaya. Published by Department of al-qur' n and al-hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim.

Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Pengenalan Teori Fungsionalisme. Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Kajian teori ini lebih tertumpu kepada fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan

More information

Takrifan Etika ethos

Takrifan Etika ethos BAB 1: ETIKA Takrifan Etika Berasal daripada perkataan greek ethos yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. Kamus Dewan (1995) - bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan.

More information

BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM

BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM Perkembangan Akidah Ketuhanan BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM Monotheism dan Polytheism Peristilahan tentang konsep ketuhanan dalam pengkajian agama wujud dalam berbagai bentuk. Antaranya kita menemui

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

Academic Journal UiTM Pulau Pinang

Academic Journal UiTM Pulau Pinang A ^SsiM^^M) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA? \r p^ r University Publication Centre (UPENA) \ Academic Journal UiTM Pulau Pinang Volume 5, Number 2 December 2 0 0 9 Service Employees' Acceptance of Hotel Front

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK Burhanuddin Jalal Amnah Saayah Ismail Sayuti Ab Ghani ABSTRACT The world is so advanced and Islamic dakwah facing many challenges especially intensifies

More information

PEMBANGUNAN USAHAWAN MUSLIM BERASASKAN PRINSIP ISLAM HADHARI

PEMBANGUNAN USAHAWAN MUSLIM BERASASKAN PRINSIP ISLAM HADHARI PEMBANGUNAN USAHAWAN MUSLIM BERASASKAN PRINSIP ISLAM HADHARI Suhaili Sarif Ahmad Sufian Che Abdullah Universiti Malaya Jabatan Syariah dan Pengurusan (www.pengurusan.info) 1 PEMBANGUNAN USAHAWAN MUSLIM

More information

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION.

BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION. BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION. 2.0 PENGENALAN Bab ini akan mengupas berkaitan etika kerja berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan

More information

PEMBELAJARAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH): KE ARAH MELAHIRKAN GENERASI SEIMBANG UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA.

PEMBELAJARAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH): KE ARAH MELAHIRKAN GENERASI SEIMBANG UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA. ISSN 2232-0431 / e-issn 2504-8422 VOL. 12 (SPECIAL EDITION) DIS 2017: 107-119 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Journal of Islamic Social Sciences and Humanities مجلة الثقافة اإلسالمية واإلنسانية Submission

More information

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FUNDAMENTALS ENTREPRENEURSHIP ETR 300) DAMAI SAUJANA HOMESTAY AGENCY PREPARED FOR: ASSOC. PROF. DR. ISMAIL BIN AB. WAHAB PREPARED BY: MUSA BIN TOMPANG MASLIANA BINTI MOHAMAT

More information

Pemerkasaan Watak Wanita Dalam Filem Berunsurkan Islam: Kajian Kes Ketika Cinta Bertasbih

Pemerkasaan Watak Wanita Dalam Filem Berunsurkan Islam: Kajian Kes Ketika Cinta Bertasbih 140 Pemerkasaan Watak Wanita Dalam Filem Berunsurkan Islam: Kajian Kes Ketika Cinta Bertasbih Mohd Helmi Yusoh helmiyusoh@yahoo.com Universiti Kebangsaan Malaysia Jamaluddin Aziz jaywalk@ukm.edu.my Universiti

More information

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 250-266 STRATEGI PENERAPAN ELEMEN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU Strategy in

More information

ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH

ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH 346 ANALISIS STRUKTUR FOKUS DALAM KOMUNIKASI ARAHAN GURU DALAM BILIK DARJAH FARAH NUR A.HAMID Universiti Kebangsaan Malaysia farahnur_abd_hamid@yahoo.com.my MASLIDA YUSOF Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal ISLAMIYYAT 34 (2012): 13-25 Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal The Understanding of Middle Class Muslim Women in the Klang Valley towards Liberal Islam Azalina

More information

THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH.

THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH. THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH. Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for Getting Bachelor Degree in

More information

PENERAPAN NAQLI DAN AQLI : KAJIAN TERHADAP KURIKULUM PROGRAM TAMHIDI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

PENERAPAN NAQLI DAN AQLI : KAJIAN TERHADAP KURIKULUM PROGRAM TAMHIDI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp. 287-301] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com PENERAPAN NAQLI DAN AQLI : KAJIAN TERHADAP KURIKULUM

More information

[12] Pendekatan Pseudo-Maqasid Dalam Aliran Hukum Islam Semasa

[12] Pendekatan Pseudo-Maqasid Dalam Aliran Hukum Islam Semasa [12] Pendekatan Pseudo-Maqasid Dalam Aliran Hukum Islam Semasa Muhamad Sayuti Mansor & Mohd Anuar Ramli Pengenalan Syariat Islam merupakan ajaran yang bersifat komprehensif (shumul) yang meliputi seluruh

More information

DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN.

DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN. DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN. Azarudin Bin Awang Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam, UiTM Terengganu azaru154@tganu.uitm.edu.my Khadijah

More information

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Internal factor in Religious Behavior Formation According to al-ghazali and Sigmund Freud Nor Nazimi Mohd Mustaffa

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

International Journal of Islamic and Civilizational Studies PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper PERSONALITI: KONSEP, KUNCI DAN SUMBER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Abstract Article history Nurul Hudani Md. Nawi 1 dan Baharudin

More information

KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK SEMESTER /2015 TUGASAN 2 TOKOH PEMIKIRAN KRITIS: IBN HAYTHAM

KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK SEMESTER /2015 TUGASAN 2 TOKOH PEMIKIRAN KRITIS: IBN HAYTHAM KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK SEMESTER 1 2014/2015 TUGASAN 2 TOKOH PEMIKIRAN KRITIS: IBN HAYTHAM DISEDIAKAN OLEH : NURUL HUDA BINTI MOHD FARITH (A146914) NAMA

More information

ISLAMISASI NEGARA MALAYSIA DALAM KONTEKS GAGASAN ISLAMISASI ILMU SYED MUHAMMAD NAQUIB AL- ATTAS: SATU TINJAUAN

ISLAMISASI NEGARA MALAYSIA DALAM KONTEKS GAGASAN ISLAMISASI ILMU SYED MUHAMMAD NAQUIB AL- ATTAS: SATU TINJAUAN Jurnal Ulwan ISLAMISASI NEGARA MALAYSIA DALAM KONTEKS GAGASAN ISLAMISASI ILMU SYED MUHAMMAD NAQUIB AL- ATTAS: SATU TINJAUAN Adam Bin Badhrulhisham Jabatan Usuluddin Akademi Pengajian Islam Kolej Universiti

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information