Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat"

Transcription

1

2 1 Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat Hairunnizam Wahid Mohd Ali Mohd Noor Adibah Abdul Wahab Muhammad Tajuddin Abdul Rahim UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI

3 2 Cetakan Pertama, 2017 Hak cipta Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS-UKM) Universiti Kebangsaan Malaysia, 2017 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu. Diterbitkan di Malaysia oleh Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS-UKM), Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Dengan Kerjasama Lembaga Zakat Selangor (LZS) , Presint ALAMI, Pusat Perniagaan Worldwide 2, Persiaran Akuatik, Seksyen Shah Alam, Selangor, Darul Ehsan, MALAYSIA e-mel: Unit Zakat UKM Pejabat Unit Zakat UKM Jabatan Bendahari, Aras 1, Masjid UKM Bangi, Selangor, Darul Ehsan, MALAYSIA e-mel: Dicetak di Malaysia oleh UKM CETAK UKM Holdings Sdn. Bhd. Aras Bawah, Bangunan Penerbit UKM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Bangi, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Perpustakan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Hairunnizam Wahid Pengurusan Zakat Di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat / Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd Noor, Adibah Abdul Wahab, Muhammad Tajuddin Abdul Rahim 1. Zakat. 2. Islam Charities. 3. Islamic Giving. I. Mohd Ali Mohd Nor, II. Adibah Abdul Wahab, III. Muhammad Tajuddin. IV. Judul ISBN

4 3 Kandungan Kandungan 3 Kata Pengantar 6 Sekapur Sirih 7 Prakata 8 Senarai Penulis 9 Bab 1 Pengurusan Zakat Institusi Pengajian Tinggi: Pengalaman Unit Zakat Universiti Kebangsaan Malaysia Muhammad Tajuddin Abdul Rahim & Wan Mohd Al Faizee Wan Ab Rahaman...11 Bab 2 Aplikasi SEM-PLS dalam Menentukan Faktor Pembayaran Zakat oleh Syarikat Adibah Abdul Wahab 23 Bab 3 Kodifikasi Akta Zakat Nasional: Persepsi dan Implikasi Mohd Suffian Mohamed Esa, Mohd Ali Mohd Noor & Hairunnizam Wahid Bab 4 Prestasi Kutipan Serta Pematuhan Standard Prosedur Kutipan Zakat: Kajian di Malaysia Mohd Fisul Ismail, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor 65 Bab 5 Analisis Kecekapan Kutipan dan Agihan oleh Institusi Zakat: Satu Kajian Semula Terhadap Majlis Agama Islam Negeri Ummi Amirah Alias, Hairunnizam Wahid & Azrina Abdullah Al-Hadi 83 Bab 6 Kesan Cukai Korporat dan Zakat Perniagaan Terhadap Prestasi Kewangan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Sri Nooridayu Salleh, Rubayah Yakob & Aisyah Abdul Rahman 103 Bab 7 Pendanaan Awam (Crowdfunding) dan Zakat: Satu Tinjauan Awal Ke Atas Pendekatan yang Digunakan Suhaili Alma amun Bab 8 Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan: Tinjauan Kecenderungan Pemilihan Aliran Pendidikan dalam Kalangan Asnaf Mualaf di Malaysia Muhammad Haffiz Muhamad Isa & Hairunnizam Wahid 133

5 4 Bab 9 Pembangunan Harta Aqar Zakat: Kajian Terhadap Model Pembangunan Harta Aqar Majlis Agama Islam Negeri Johor Mohd Azlan Bunasir & Hairunnizam Wahid 155 Bab 10 Kontrak Wakalah dalam Agihan Zakat: Kajian di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Atiah Ahmad & Hairunnizam Wahid Bab 11 Kesedaran Masyarakat Islam Terhadap Penggunaan e-fidyah dalam Urusan Pembayaran Fidyah di Majlis Agama Islam Johor: Kajian di Muar, Johor Muhammad Shukri Ab Ghani, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor 189 Bab 12 Pembayaran Zakat Pendapatan Melebihi Kadar Kewajipan Zakat: Kajian dalam Kalangan Kakitangan Kerajaan di Wilayah Persekutuan, Putrajaya Abdullah Khairi Mohd Asri & Hairunnizam Wahid 211 Bab 13 Persepsi Asnaf Zakat Al-Gharimin (Perubatan) Terhadap Kaedah Agihan Zakat oleh Lembaga Zakat Selangor: Kajian di Gombak, Selangor Nur Aliah Mohd Sukeri, Zulaikha Mohd Hanafiah & Hairunnizam Wahid Bab 14 Keberkesanan Pelaksanaan Ceramah Zakat Terhadap Kefahaman Serta Amalan Membayar Zakat Perniagaan: Kajian di Sepang, Selangor Siti Umairah Kamaruddin, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd Noor & Abdul Halim Abu Bakar 245 Bab 15 Pembayaran Zakat Pendapatan dan Tekanan Kos Sara Hidup: Kajian dalam Kalangan Pensyarah di Kolej Poly-Tech Mara (KPTM) Sharifah Nor Nadiah Syed Aluwi, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor 269 Bab 16 Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Agihan Zakat oleh Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) dan Peranan Medium Promosi: Kajian di Bintulu, Sarawak Abdul Hayy Haziq Mohamad & Hairunnizam Wahid 287

6 5 Bab 17 Hubungan Antara Uruf, Amalan Adat Perpatih Terhadap Pembayaran Zakat Pendapatan: Kajian di Rembau, Negeri Sembilan Mohamad Nurul Azwan Mohamad Taib & Hairunnizam Wahid 305 Bab 18 Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan dalam Kalangan Kakitangan Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Nur Liana Aqilah Derus & Mohd Ali Mohd Noor 319 Bab 19 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru Siti Norhidayah Hamzah & Hairunnizam Wahid 331 Bab 20 Keberkesanan Bantuan Modal Zakat Daripada Perspektif Penerima: Kajian di Daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, Terengganu Solehuddin Zulkifli, Nurmaizura Marzuki & Hairunnizam Wahid 353 Bab 21 Zakat, Tekanan Kewangan dan Pembiayaan Hutang bagi Institusi Kewangan di Malaysia Aisyah Abdul-Rahman & Muhammad Haziq Abdullah 373 Bab 22 Kecekapan Pengurusan Agihan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah (LAZSU): Satu Kajian di Pekanbaru Riau, Indonesia Sri Hartati, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd Noor & Febri Arahman...393

7 6 Kata Pengantar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur saya ke hadrat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan kasih sayang-nya. Selawat dan salam atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Bagi pihak Lembaga Zakat Selangor (LZS), saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang terlibat khususnya kepada sidang penyunting dalam menghasilkan buku bertajuk Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat. Usaha murni semua pihak yang terlibat menghasilkan buku ini memperlihatkan komitmen yang tinggi ke arah perkongsian ilmu dan pendedahan kajian-kajian kotemporari berkaitan gelagat penerima juga pembayar zakat semasa. Peranan zakat terhadap agama dan sosioekonomi masyarakat tidak harus dipandang kecil. Pembayaran zakat bukan sahaja dapat menyucikan harta, jiwa dan sifat tamak pembayar zakat, bahkan ia juga dapat menyucikan sifat mazmumah seperti sifat hasad dengki penerima zakat terhadap mereka yang berharta yang akhirnya secara tidak langsung dapat melahirkan ukhuwwah dalam kalangan masyarakat. Hanya dengan pengamalan akhlak yang murni dan sifat mahmudah dalam masyarakat secara holistik dapat membantu hasrat negara membangunkan ekonomi ummah ke arah agenda futuristik iaitu Transformasi Nasional Kefahaman masyarakat mengenai perkara ini amat penting untuk menggalakkan umat Islam menunaikan tanggungjawab berzakat dan pihak institusi pengurusan zakat dapat mengagihkan harta zakat kepada asnaf dengan efisien dan sempurna mengikut kerangka syariah yang akhirnya akan memastikan pertumbuhan ekonomi negara yang lestari dan inklusif. Saya yakin buku ini dapat dijadikan sumber rujukan kepada para karyawan zakat, institusi zakat, Majlis Agama Islam Negeri, institusi perbankan dan kewangan, ahli akademik, para ilmuan dan masyarakat dalam mengetahui isu-isu terkini khususnya yang berkaitan dengan gelagat agen ekonomi dalam sistem fiskal Islam yang berkaitan zakat. Buku ini diharapkan dapat menambahkan idea para pengkaji dan menjadi panduan dalam memperkasa pengurusan institusi zakat khususnya di Malaysia dan di dunia amnya. Semoga usaha ini mendapat keberkatan dan ganjaran daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. HAJI HUSSIN MOHD ALI Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor Majlis Agama Islam Selangor

8 7 Sekapur Sirih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Bersyukur saya ke hadrat Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-nya. Unit Zakat UKM sentiasa mengambil langkah proaktif bagi memperkukuhkan dan memperkasakan pendidikan mahasiswa UKM. Antara saranan Unit Zakat UKM adalah dengan menggalakkan para mahasiswa UKM untuk menyertai pelbagai konvensyen akademik yang dianjurkan di peringkat universiti, yang berpotensi untuk memangkin kecemerlangan akademik dan inovasi dalam pembelajaran. Sejarah Islam jelas membuktikan bahawa zakat telah memberi sumbangan besar dalam dunia pendidikan dan telah melahirkan jutaan cendikiawan. Usaha memperkasakan ilmu dalam kalangan mahasiswa sangat diambil berat oleh pihak kami walupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Usaha ini menuntut kepada tindakan dan kerjasama yang serius daripada semua pihak agar benar-benar mencapai matlamat dalam memberikan kebajikan khususnya kepada para mahasiswa. Dengan cabaran ketirisan ilmu dalam kalangan mahasiswa, inisiatif Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM dalam mengadakan Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke (PERKEM 2017) adalah satu langkah yang tepat pada masanya dan wajar disertai oleh setiap mahasiswa. Unit Zakat UKM sentiasa mengalu-alukan program seperti ini supaya dapat membudayakan keilmuan dalam kalangan mahasiswa dan seterusnya menjana keintelektualan untuk melahirkan graduan beraspirasi kebangsaan, berkompeten, berdaya saing dan inovatif. Akhir kata, Unit Zakat UKM ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada penerbitan buku ini bersempena Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke (PERKEM 2017) sebagai salah satu usaha memperkasakan kecemerlangan mahasiswa. Koloberasi ini amat baik dan bertepatan dengan maqasid zakat yang telah dianjurkan dalam Islam. Semoga PERKEM 2017 menghasilkan impak yang tinggi dalam merealisasikan seruan kerajaan untuk memperkasakan pendidikan tinggi di Malaysia. Salam Hormat MUHAMMAD TAJUDDIN ABDUL RAHIM Unit Zakat UKM

9 8 Prakata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan nama Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian untuk Allah SWT serta selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Perkembangan ilmu dalam pengkajian zakat telah berkembang luas dengan begitu pesat di serata dunia. Gabungan kekuatan ilmu asas dan ilmu alat dalam menganalisis sesuatu fenomena gelagat manusia berkaitan zakat serta hasil dapatan dan penemuan kajian secara empirikal merupakan satu keperluan yang mainstream pada masa kini. Maka sudah pastilah segala dapatan yang bersifat empirik tersebut memerlukan kepada metodologi yang bersifat saintifik dan sistematik yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi sesuatu teori serta meyakinkan para penggubal dasar dengan penemuan yang diperolehi. Buku ini merupakan kompilasi artikel berkaitan zakat di Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM) ke Sebahagian besar artikel ini adalah disumbangkan oleh para pelajar dalam Program Sarjana Ekonomi Islam di Pusat Pengajian Ekonomi, UKM tahun Fokus kajian zakat dalam buku ini adalah kajian yang berkaitan dengan gelagat manusia dalam sistem pengurusan zakat yang terdiri daripada amil, asnaf serta pembayar zakat di Malaysia. Hanya terdapat satu artikel yang mengkaji aspek pengurusan zakat di Riau, Indonesia. Sekalung penghargaan dan terima kasih kami kepada penyumbang utama dana bagi penerbitan buku ini iaitu Unit Zakat UKM. Penghargaan juga kepada pihak Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang bersama-sama menjayakan penerbitan buku ini. Tidak dilupakan kepada semua pelajar program Sarjana Ekonomi Islam yang bertungkus-lumus menyiapkan artikel ini untuk dibentangkan di PERKEM 2017 dan bakal berkonvokesyen tahun Penghargaan juga kepada pihak CRIM-UKM selaku penyumbang geran kepada beberapa penyelidikan dalam menghasilkan bab dalam buku ini iaitu Geran DPP , DPP-2015-FEP, GGP dan GUP Akhir kata, diharapkan buku ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak pemegang taruh dalam pengurusan zakat. Harapan kami penerbitan buku ini dapat meningkatkan dan memperkukuhkan lagi ilmu dalam korpus bidang ekonomi Islam terutamanya dalam bidang kajian zakat. Kami mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan dalam penulisan buku ini. Sekian, terima kasih. Sidang Penyunting

10 9 Senarai Penulis Abdullah Khairi Mohd Asri, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Abdul Halim Abu Bakar, Eksekutif, Divisyen Dakwah dan Syariah Lembaga Zakat Selangor Abdul Hayy Haziq Mohamad, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Adibah Abdul Wahab, PhD. Ketua Divisyen Dakwah dan Syariah, Lembaga Zakat Selangor Mohd Suffian Mohamed Esa, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Aisyah Abdul Rahman, PhD. Profesor Madya, Pusat Pengajian Pengurusan, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Atiah Ahmad, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Azrina Abdullah Al-Hadi, PhD. Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Febri Arahman, Kakitangan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah (LAZSU), Riau, Indonesia Hairunnizam Wahid, PhD. Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohamad Nurul Azwan Mohamad Taib, Pelajar Sarjana Ekonomi, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Ali Mohd Noor, PhD. Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Azlan Bunasir, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Fisul Ismail, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Muhammad Haffiz Muhamad Isa, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Muhammad Haziq Abdullah, Pelajar Sarjanamuda Pengurusan Perniagaan, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Muhammad Shukri Ab Ghani, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Muhammad Tajuddin Abdul Rahim, Ketua Unit Zakat, Jabatan Bendahari, Universiti Kebangsaan Malaysia Nur Aliah Mohd Sukeri, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Nur Liana Aqilah Derus, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Nurmaizura Marzuki, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia

11 10 Rubayah Yakob, PhD. Profesor Madya, Pusat Pengajian Pengurusan, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Sharifah Nor Nadiah Syed Aluwi, Pelajar Sarjana Ekonomi, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Siti Norhidayah Hamzah, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Siti Umairah Kamaruddin, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Solehuddin Zulkifli, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Sri Hartati, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Sri Nooridayu Salleh, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Suhaili Alma amun, PhD. Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Ummi Amirah Alias, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Wan Mohd Al Faizee Wan Ab Rahaman, Pensyarah, Institut Profesional Baitulmal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Zulaikha Mohd Hanafiah, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia

12 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/331 Bab 19 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru Siti Norhidayah Hamzah Hairunnizam Wahid Pengenalan Pada asasnya, zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Namun, ia bukan semata merupakan urusan ibadat, tetapi berkaitan keseimbangan kehartaan dan ekonomi masyarakat Islam. Malahan zakat merupakan salah satu instrumen yang boleh digunakan sebagai insentif masalah kemiskinan. Secara tidak langsung zakat mendorong dalam aspekaspek kemasyarakatan dan kemaslahatan umat Islam khususnya membantu golongan yang kurang kemampuan. Pelaksanaan diwajibkan zakat dalam islam adalah pada tahun ke dua Hijrah dalam undang-undang kerajaan negara Islam pertama yang ditubuhkan oleh Rasulullah saw di Madinah Al- Munawwarah. Kepentingan perlaksanaan zakat di sesebuah negara adalah bagi menjamin keadilan dan kestabilan sosial serta merapatkan jurang pendapatan antara masyarakat dan menghindari dari berlakunya permusuhan dan sifat dengki sesama manusia (Paizin, 2013). Terdapat tiga makna zakat yang berbeza yang daripada segi linguistik, teologi dan undang-undang. Daripada sudut linguistik, zakat bermakna pembersihan atau penyucian sesuatu dari kotoran dan najis. Manakala pada segi teologi pula zakat ialah membawa pembersihan rohani iaitu cara yang terhasil daripada memberi zakat. Di samping itu, dari segi undang-undangnya zakat bermaksud pemberian pemilikan harta khusus untuk khusus kepada individu tertentu di bawah keadaan tertentu (Abd. Wahab & Abdul Rahman, 2011). Manakala daripada sudut fiqhnya, zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 1994). Kewajipan melaksanakan zakat ada dinyatakan dalam Al- Quran antaranya firman Allah SWT bermaksud: Sedangkan mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas mentaati-nya, semata-mata kerana menjalankan (agama) dan agar mengerjakan solat serta menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang benar (Surah Al-Bayyinah: 5)

13 332/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat Maka, ayat tersebut jelas menyebutkan bahawa setiap Muslim itu mempunyai kewajipan terhadap agamanya termasuklah kewajipan mengeluarkan zakat samaada zakat fitrah di bulan Ramadhan atau zakat harta bagi mereka yang diwajibkan. Secara umumnya, peranan institusi zakat terbahagi kepada dua bahagian iaitu mengutip harta yang diwajibkan zakat dan mengagihkan dana zakat kepada golongan asnaf yang layak. Tambahan pula, pengurusan agihan zakat merupakan satu aspek yang sangat penting kerana ia menunjukan bagaimana dana zakat dapat memberi impak kepada masyarakat dan negara dalam aspek membasmi kemiskinan. Bertepatan dengan tujuan utama zakat ialah pengagihan semula kekayaan di kalangan masyarakat Muslim untuk merapatkan jurang perbezaan di antara miskin dan kaya dan membantu golongan yang memerlukan. Oleh itu, had kifayah ialah perkara utama yang akan dilihat dalam pegurusan agihan dana zakat dalam menentukan golongan yang layak terima zakat. Ia sangat berkaitan kerana had kifayah merupakan agihan zakat kepada asnaf dan individu fakir dan miskin yang perlu menepati keperluan asasi sebenar. Merujuk pada Jabatan, Haji dan Zakat telah menggariskan komponen utama dalam menentukan keperluan had kifayah seperti mempunyai tempat tinggal, makanan, pakaian, kesihatan, pendidikan dan pengangkutan berdasarkan maqasid al syariah (JAWHAR, 2007). Namun begitu,masalah berkaitan perbezaan kos sara hidup dan keperluan asas yang semakin bertambah pada masa kini telah menimbulkan isu gambaran yang mengelirukan terhadap penentuan golongan fakir miskin. Krisis ekonomi menyebabkan pelbagai masalah yang timbul antaranya kadar pengangguran dan kemiskinan yang tinggi dikalangan masyarakat dalam sesebuah negara. Tambahan pula, kebanyakan institusi zakat menggunakan kaedah pengiraan had kifayah berdasarkan pendapatan untuk menentukan sama ada individu atau isi rumah fakir ataupun miskin. Hal ini penting bagi menilai semula had kifayah yang sesuai dengan perubahan ekonomi negara yang menuntut kos sara hidup yang tinggi di Selangor dan Malaysia amnya. Keperluan menilai semula apakah keperluan darurriyat, hajiyyat dan tahsiniyat isi rumah (Mat Nor, Azman, & Jamlus Rafdi, 2015). Objektif kajian ini adalah untuk memahami konsep had kifayah berdasarkan tahap kecukupan semasa. Selain itu kajian ini mengkaji kelayakan yang patut dalam menentukan golongan berhak terima zakat dan mengenalpasti dimensi had kifayah yang perlu diambil kira mengikut keadaan masa kini. Kepentingan kajian ini adalah untuk memastikan pelaksanaan agihan zakat dapat diberikan kepada golongan sasaran fakir dan miskin yang tepat dengan mengambil pertimbangan beberapa perkara atau syarat baru dalam penentuan had kifayah selain sumber pendapatan. Dapatan kajian dijangka mempunyai dimensi baru dalam penentuan had kifayah yang bersesuaian dengan maqasid syariah. Ini bagi mewujudkan pengurusan agihan zakat yang baik serta memastikan agihan zakat sampai kepada golongan fakir dan miskin.

14 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/333 Kajian Lepas Had kifayah dan Kemiskinan: Secara umumnya, sorotan kajian lepas mengenai had kifayah telah dibincangkan pada pelbagai sudut dan pendekatan secara meluas yang berkait dengan konsep had kifayah. Konsep pengiraan had kifayah akan digunakan dalam kiraan zakat pendapatan secara umumnya adalah alat untuk mengukur tahap kemiskinan. Dalam kiraan tersebut, ia mengukur kecukupan perbelanjaan iaitu membandingkan pendapatan kasar dan perbelanjaan minimum ahli keluarga atau individu. Secara tidak langsung konsep had kifayah ini dapat memudahkan dalam penentuan miskin sebenar. Makanya, Possumah (2016) menyatakan selepas kiraan had kifayah akan adanya kesan pengagihan zakat untuk mencapai standard sara hidup atau memenuhi keperluan asas (daruriyat) dan keselesaan (hajiyyat). Kajian Mohd Ali, Ibrahim, Ab Aziz dan Johari (2014) turut menyokong bahawa had kifayah dapat memudahkan dalam proses penentuan samaada golongan miskin tegar, atau miskin dari golongan yang tidak miskin. Agihan zakat yang diterima secara tidak langsung akan meningkatkan keperluan kehidupan golongan miskin untuk mencapai kemudahan dan keselesaan dalam kehidupan mereka. PGK (Purata Garis Kemiskinan) adalah ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) namun had kifayah pula ditentukan oleh institusi zakat negeri masing-masing. Jika dilihat pada asasnya, kaedah pengiraan had kifayah adalah hampir sama dengan purata garis kemiskinan iaitu menggunakan pendapatan sebagai pembolehubah untuk menentukan individu atau isi rumah itu miskin atau sebaliknya (Mohd Ali, Ibrahim, Ab Aziz & Johari 2014). Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan antara keduanya iaitu had kifayah lebih fokus untuk memastikan keperluan asasi harian (sustain) dapat dipelihara manakala PGK lebih fokus kepada memenuhi keperluan dalam masyarakat (fullfill), sekiranya sesebuah isi rumah pendapatan kurang dari kadar PGK maka mereka berada dalam keadaan yang sukar (Sulaiman et al, 2000). Namun begitu kajian Sulaiman et al. (2013) turut menyatakan had kifayah ini boleh berbeza dan berubah mengikut keadaan masa dan tempat, maka pemerintah berperanan dalam mengenalpasti had yang sepatutnya. Secara umumnya, dapat difahami had kifayah juga merupakan suatu garis penentu seseorang itu mempunyai kecukupan dari sudut ekonomi dalam meneruskan kehidupan. Selain diaplikasikan dalam perlaksanaan sistem zakat, had kifayah merupakan panduan terbaik dalam menentukan taraf hidup minimum yang sepatutnya dalam sesebuah kerajaan khususnya Malaysia bahkan boleh megenalpasti paras gaji minimum yang diperlukan oleh rakyat. Tambahan lagi, konsep had kifayah ini adalah unsur penting dalam ekonomi Islam iaitu sebagai penegasan berkenaan unsur ekonomi yang berasaskan kepada sunnah. Adanya pelaksanaan Goods and Services Tax (GST) secara tidak langsung meningkatkan kos sara hidup asnaf dan fakir miskin di seluruh Malaysia. Keadaan ini penting untuk dilihat semula sama ada had kifayah asnaf dan fakir miskin yang digunakan sekarang di semua negeri amnya masih relevan atau sebaliknya (Mat Nor et. al, 2015). Makanya, penentuan had kifayah yang relevan mendorong pengagihan zakat dapat dilaksanakan secara

15 334/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat adil dan cekap. Disamping turut memastikan bantuan zakat yang diterima golongan asnaf dan fakir benar-benar efektif dalam mengurangkan bebanan kos sara hidup (Saruchi, Abdul Rahman & Wahid 2015). Dalam kajian Sulaiman et al.(2000) ada menghuraikan bahawa had kifayah adalah menepati prinsip Islam itu sendiri yang menekankan keadilan dalam pengagihan kekayaan serta memelihara keseimbangan ekonomi. Bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 8 yang membawa maksud berlaku adillah kerana ia hampir kepada taqwa. Makanya, adanya had kifayah menjadikan sebarang pengagihan ekonomi dalam masyarakat dapat menjamin keperluan asas setiap individu. Kajian Mohd Nor (2013) menyatakan adanya perbandingan konsep kemiskinan pendekatan konvensional dan Islam iaitu dari perspektif konvensioanl fenome kemiskinan yang berlaku dari sudut keperluan fizikal manusia iaitu kepenggunaan dan pendapatan. Keadaan ini turut membuatkan perlaksanaan juga lebih tertumpu kepada bentuk-bentuk fizikal seperti menyediakan tempat tinggal, pekerjaan, kesihatan dan sebagainya. Namun berbeza dengan sekali dengan tumpuan konseptual kemiskinan dari sudut perspektif Islam iaitu konseptual yang mengaitkan kemiskinan dengan unsur ketuhanan yang ada kaitannya Hari Pembalasan, Islam tidak membenarkan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semata-mata tetapi perlu diagihkan kepada golongan yang fakir dan miskin dengan jumlah kuantiti harta yang tidak membebankan golongan kaya mengeluarkannya, ekonomi dan sosial merupakan perkara muamlat yang tidak boleh dipisahkan dalam aspek kehidupan manusia antara satu sama lain, dan konsep kemiskinan juga dilihat juga dari sudut jasmani dan unsur rohani. Dalam menentukan takrif fakir dan miskin wujudnya sedikit khilaf dalam ulama fikah misalnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mentakrifkan fakir ialah orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi keperluannya. Orang miskin pula ialah orang yang tidak memiliki apa-apa. Berbeza pula dengan takrifan Imam Syafie dan juga Hambali, golongan fakir ialah orang yang tidak mempunyai apa-apa harta manakala miskin pula orang yang mempunyai harta namun tidak mampu memenuhi kecukupan keperluannya. Namun, di Malaysia menerima pakai pendapat Imam Syafie. Tambahan lagi, kajian lepas Ab Rahman, Abdullah Thaidi, dan Ab Rahman (2013) ada menyatakan dalam amalan Lembaga Zakat Selangor adanya beberapa penetapan kriteria untuk memastikan seseorang itu miskin antaranya ialah (1) beragama islam yang menetap di Selangor, (2) mempunyai pekerjaan yang tidak halal (3) Pendapatan tidak mencapai 50 peratus had kifayah, (4) tiada kemampuan sara kehidupan sendiri dan tanggungan, (5) ada mendapat bantuan dari pihak lain tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan diri dan tanggungan, (6) hilang tempat bergantung atau teraniaya. Daripada sudut perspektif Syariah Mohd Balwi dan Abd Halim (2008), fakir orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada mata pencarian. Walaupun mereka mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi separuh daripada keperluan asas dan mereka berhak menerima sebahagian zakat harta atau zakat fitrah.

16 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/335 Seterusnya dalam kajian Sulaiman et al. (2000) turut menyebutkan had kifayah adalah satu tahap yang ideal untuk kehidupan yang sempurna dan tahap yang selayaknya bagi memenuhi kehidupan. Manakala al-kafaf yang bermaksud tahap paling minimum dalam kehidupan. Disamping itu, Ahmad (2015) dalam kajiannya menyatakan dalam Islam adanya acuan bagi memenuhi keperluan hidup manusia dan kayu ukur iaitu had kifayah (tahap kecukupan saraan) dan bukannya had al-kafaf (tahap memerlukan). Secara ringkasnya, golongan fakir dan miskin ialah golongan yang mempunyai sedikit harta tetapi tidak mencukupi namun al-kafaf pula adalah mereka yang ada keupayaan mencapai keperluan asas kehidupan seperti makanan,pakaian dan tempat tinggal yang paling minimum. Walau bagaimanapun, kajian Mubi dan Alias (2013) menyebutkan bahawa had kifayah merupakan satu jalan supaya had alkafaf dapat dilaksanakan. Oleh itu, dapat disimpulkan golongan fakir dan miskin ialah seseorang yang tidak memenuhi had kifayah manakala dan bukan had al-kafaf. Pendidikan: Dewasa kini, pengetahuan dan pembelajaran secara berterusan sangat penting demi menjamin kelangsungan hidup untuk mencapai kualiti hidup yang terbaik di masa hadapan. Tingkat pendidikan seseorang merupakan antara faktor yang memberikan kesan terhadap taraf kehidupan seseorang tidak kira jantina daripada belenggu masalah kemiskinan. Kajian yang dibuat oleh Jia Wong, Yan, dan Hui Nga (2011) yang menjalankan kajian berkaitan kemiskinan dan pendidikan melihat kesan dan cabaran dikalangan belia Malaysia turut mengatakan tahap pendidikan yang lebih tinggi adanya peluang pekerjaan yang lebih tinggi dan turut menjamin belia pendapatan yang lebih lumayan. Secara tidak langsung tahap pendidikan seseorang sebenarnya merupakan salah satu komponen yang boleh menjadi penyebab kepada kemiskinan. Oleh itu, pendidikan adalah satu keperluan semasa yang boleh dijadikan sebagai dimensi baru dalam penentuan had kifayah kerana adanya latar belakang pendidikan dan pengetahuan bagi ketua keluarga akan mendorong untuk mencapai kemajuan dan perkembangan dalam aspek kehidupan. Malahan melalui pendidikan, ketua rumah akan berpotensi mengambil bahagian dalam masyarakat, ekonomi dan politik dalam kehidupan mereka seterusnya boleh membawa seseorang keluar daripada kelompok fakir miskin dalam jangka masa panjang. Malaysia mempunyai sistem pendidikan yang melibatkan beberapa tahap antaranya pra-pendidikan, pendidikan sekolah rendah, menengah rendah, menengah atas, pos-menengah dan pengajian tinggi. Selain itu, bantuan pelajaran juga disediakan oleh kerajaan dan juga bantuan zakat bagi kelompok keluarga yang berpendapatan rendah tetapi mempunyai keputusan cemerlang untuk melanjtutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tambahan lagi, Akta Pendidikan 1996 di Malaysia menyatakan pendidikan rendah adalah wajib bagi warganegara Malaysia. Satu kesalahan jika ibubapa tidak mematuhi peraturan dengan denda RM5,000, atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan, atau kedua-duanya sekali. Yakni, pendidikan sangat utama dan penting dalam institusi keluarga kepada ahli-ahlinya kerana

17 336/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat pendidikan merupakan kunci untuk mengubah hidup sendiri dan keluarga pada masa hadapan. Tambahan lagi, agama Islam menuntut umatnya menuntut ilmu ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari; Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap mukmin kerana adanya ilmu umat Islam dapat menjalankan ibadah kepada Allah SWT dengan sempurna. Pentingnya menuntut ilmu seperti yang difirmankan oleh Allah SWT saat menurunkan ayat Al quran dari Surah Al-Alaq 96 ayat 1 hingga 5 menjelaskan bahawa membaca dan menuntut ilmu sangat penting bagi umat Islam samaada lelaki mahupun wanita tanpa kira had umur. Justeru itu, kualiti hidup dan produktiviti kerja seseorang akan meningkat dengan adanya latar pendidikan yang tinggi dan mereka akan lebih berdaya saing dan berketrampilan untuk maju ke hadapan. Semakin tinggi tahap pendidikan dan pengetahuan seseorang, maka seseorang Muslim akan lebih cenderung untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi serta taraf hidup mereka. Kajian Jamaluddin (2011) berkaitan dengan kemiskinan dan keciciran dalam pendidikan ada menyebut dimensi pendidikan ialah melihat kemiskinan dalam konteks miskin minda, pengetahuan, serta ilmu/pelajaran. Ini bertepatan dengan Bank Dunia yang berpendapat bahawa definisi kemiskinan yang lebih tepat dan diterima ramai adalah kemiskinan yang berkait dengan kemanusiaan yang disebabkan oleh tahap kesihatan dan pendidikan yang rendah. Malahan, masalah lain turut akan timbul jika kekurangan ilmu dan pendidikan atas faktor kemiskinan yang dihadapi seperti masalah isi rumah iaitu anak-anak akan tercicir dalam pelajaran dan kemungkinan terdedah kepada perkara yang melanggar undang-undang agama dan negara. Oleh itu, dimensi pendidikan dalam had kifayah boleh melihat keadaan sebenar situasi yang dihadapi oleh isi rumah selain masalah dari perspektif kewangan. Taraf kelulusan pendidikan sebenarnya boleh membantu pihak pengurusan zakat mengenalpasti golongan sasaran fakir dan miskin layak terima zakat. Hal ini kerana, sekiranya ketua isi rumah hanya mempunyai tahap pencapaian pendidikan yang rendah sekaligus akan menyukarkan untuk mendapatkan peluang pekerjaan dengan pendapatan yang mencukupi untuk menampung keperluan asas isi rumah. Makanya adalah wajar dimensi ini diambil kira dalam penentuan had kifayah bagi mereka yang ada taraf pendidikan yang tiggi. Kemungkinan tiada kelayakan mendapat agihan zakat dan bukan kategori fakir dan miskin sekaligus mendorong seseorang individu untuk terus berusaha dengan kelayakan yang mereka ada untuk mendapatkan hasil pendapatan dengan pekerjaan yang halal yang dapat menampung keperluan isi rumah. Kesihatan: Ramai orang tidak menyedari mempunyai tubuh badan yang sihat merupakan nikmat yang sangat besar sehingga ada yang mensia-siakannya dengan perkara yang tidak berfaedah dan melalaikan. Agama Islam amat menekankan penjagaan kesihatan serta pencegahan sesuatu penyakit. Tambahan lagi, manusia yang menjaga kebersihan amat dicintai oleh Allah

18 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/337 SWT kerana ia akan menjurus kepada kesihatan fizikal. Namun, keadaan akan berbeza apabila seseoarng menghadapi kesukaran dalam konteks penjagaan kesihatan akibat daripada kekangan taraf hidup untuk menampung keperluan asas isi rumah. Menurut kajian Jamaluddin (2011) ada menyatakan bahawa dimensi kesihatan menekankan kepada kekurangan pengambilan protein, kebuluran, kerencatan akal dan fizikal. Kekurangan pengambilan makanan samaada kekurangan zat, protein, vitamin dan fiber memberikan kesan negatif terhadap tahap kesihatan tubuh badan. Keadaan ini sememangnya akan mendedahkan seseorang atau ahli isi rumah menderita penyakit yang serius sehingga boleh membawa kematian. Makanya segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan akan tergendala dan ini sekaligus menyukarkan seseorang untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Kajian lain Ab Rahman (2009) ada mengemukakan Yuksel iaitu seramai 825 juta manusia di seluruh dunia yang dianggarkan tidak memperolehi makanan yang mencukupi untuk kehidupan yang sihat dan produktif. Berdasarkan kepada Organisasi Kesihatan Dunia (WHO) melaporkan bahawa seseorang yang tidak mendapat makanan yang mencukupi merupakan ancaman utama kepada kesihatan seseorang. Dalam kajian ini turut menyatakan kelaparan, kemiskinan dan penyakit adalah perkara yang berkait antara satu sama lain. Maka adanya impak negatif jika berlakunya kelaparan seperti terdedah kepada penyakit dan kematian, perkembangan otak yang terbatas, dan produktiviti yang rendah dalam kalangan generasi akan datang. Keadaan ini sememangnya berlaku dalam golongan yang kurang kemampuan untuk mendapatkan makanan yang seimbang dan sihat. Hal ini jelas menggambarkan bahawa mereka yang fakir dan miskin kemungkinan menghadapi masalah mendapatkan bekalan makanan yang menekankan penjagaan kesihatan. Berlainan pula bagi mereka yang cukup pengambilan makanan semestinya kualiti kesihatan lebih terjamin dan menjadikan mereka berupaya kuat untuk bekerja dan lebih bertenaga. Justeru itu, golongan fakir dan miskin yang rendah kesihatannya turut terdedah untuk menghidapi penyakit yang kronik seterusnya membataskan mereka mendapatkan peluang pekerjaan kerana metabolisme yang lemah mengakibatkan produktiviti dan mutu kehidupan yang rendah. United Nation Education Scientific Organization (UNESCO) menyatakan langkah yang diambil untuk mengira kemiskinan adalah berdasarkan petunjuk multidimensional bagi memahami makna dan realiti kemiskinan termasuk isu tempat tinggal, rumah, kesihatan, masa, hak asasi dan pendidikan (UNESCO, 2016). Tambahan lagi, petunjuk kemiskinan juga boleh dilihat apabila kurang pendidikan atau tiada akses terhadap pendidikan malahan adanya faktor lain dalam hidup seseorang yang miskin seperti tiada kemahiran, tiada pekerjaan, tiada kemahiran, tiada pekerjaan, tiada pendapatan dan tiada peluang untuk mendapatkan rawatan kesihatan yang baik, akses kepada bekalan air yang sihat dan bersih dan sebagainya. Sememangnya semua dimensi yang berbeza ini saling berhubung dan berkait rapat (Aboo Talib, 2016). Pada realitinya, kesemua adalah asas keperluan dalam kehidupan malahan tahap kesihatan seseorang yang bagus membuka peluang

19 338/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat mendapatkan agihan pendapatan yang dapat menampung socio ekonomi mereka. Oleh itu, dimensi kesihatan juga satu asas yang penting untuk dilihat kelayakan golongan fakir dan miskin kerana melalui bantuan dana zakat dapat membantu mereka untuk masuk kelompok yang mengutamakan pengambilan makanan yang seimbang secara tidak langsung akan melahirkan umat Islam yang cergas dan cerdas. Disamping itu, mereka yang sihat akan berada dalam keadaan yang sentiasa berfikiran positif, adanya motivasi dalam diri untuk terus maju, serta senang pergaulan dalam masyarakat daripada terasa tersisih. Dalam Islam ada menyarankan agar umatnya menunaikan hak terhadap tubuh badan iaitu menikmati tahap upaya badan yang baik dan selamat dari segi fizikal, emosi dan rohani secara optimum sehingga berupaya mencapai potensi dan matlmat kehidupan. Hadis riwayat Bukhari ada menyatakan bahawa Rasulullah saw bersabda yang bermaksud sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Tambahan lagi, kesihatan ini sangat bernilai berbanding harta dan kekayaan, sedangkan ia tidak dapat dinikmati sekiranya keadaan diri tidak sihat akibat pelbagai penyakit berhimpun. Sememangnya dimensi kesihatan adalah relevan jika diambil kira sebagai penentuan had kifayah dalam pengiraan zakat. Hal ini kerana, manusia yang sihat ialah manusia yang sejahtera serta seimbang jasmani dan rohaninya dan sentiasa aktif. Tahap kesihatan memberi maksud seseorang itu bebas penyakit, manakala kesejahteraan membawa makna seseorang yang mengambil langkah pencegahan supaya dirinya tidak berada dalam tekanan yang boleh menyumbang kepada penyakit. Secara tidak langsung, golongan fakir dan miskin ini dapat dikenalpasti ciri-ciri dengan melihat kepada pola perbelanjaan pemakanannya dan juga kekerapan menjalani ujian kesihatan kerana biasanya golongan ini akan lebih berkira dan jimat supaya mereka dapat gunakan wang untuk tujuan keperluan asas yang lain. Pemilikan Aset: Secara umumnya, pemilikan aset isi rumah sangat berkait rapat dengan tahap ekonomi seseorang untuk membanding kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang sempurna atau sebaliknya. Dalam pemilikan aset, bilangan dan jenis aset yang dimiliki akan dikenalpasti fungsi dan penggunaannya sesuai dengan isi rumah. Biasanya pemilikan aset yang diambil kira dalam konteks kemiskinan adalah berdasarkan kepada kelengkapan aset untuk keperluan isi rumah. Misalnya, berdasarkan kepada Mutidiemnsional Poverty Index (MPI): konsep dan pengukurannya di Indonesia (2013) meyatakan bahawa sekiranya sebuah rumah tidak memiliki lebih dari satu radio, televisyen, telefon, basikal, motorsikal, dan kereta maka keluarga tersebut dianggap miskin. Namun begitu, memiliki aset selain kelengkapan isi rumah juga boleh dimaksudkan dengan adanya modal sendiri samada untuk perniagaan, ternakan, tanaman dan sebagainya. Antara jenis yang boleh termasuk dalam pemilikan aset ini seperti adanya tanah,ternakan, rumah dan

20 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/339 peralatan kerja. Justeru itu, adanya pemilik aset ini membuka ruang kepada individu untuk meningkat sumber ekonomi isi rumah seperti memanfaatkan tanah yang dimiliki dengan ternakan dan tanaman yang membuahkan hasil. Pada umumnya, kesejahteraan itu juga dapat diukur dengan adanya tahap penggunaan dan agihan iaitu seseorang akan dikatakan mancapai kesejahteraan hidup jika tingkat penggunaannya meningkat. Menurut Ahsan, Wiyono dan Fithria (2013) menyatakan bahawa tingkat kepuasan seseorang akan semakin meningkat dengan mempunyai banyak barang atau sumber yang boleh digunakan. Oleh itu, secara tidak langsung dengan mempunyai pemilikan aset ia turut mempengaruhi kehidupan isi rumah untuk mudah dan menjalani kelangsungan aktiviti kehidupan dengan sempurna seperti mempunyai internet satu keperluan masa kini untuk melayari maklumat dengan mudah. Namun, keadaan akan berbeza jika unit yang dimiliki tidak dimanfaatkan atau melebihi dari tahap keperluan isi rumah. Hal ini kerana, ia sebenarnya menunjukan bahawa isi rumah tersebut mampu untuk berdikari dengan pemilikan aset yang sedia ada. Maka, mereka yang fakir dan miskin itu adalah kurang atau sekadar mencukupi untuk keperluan asas tanpa ada lebihan dalam pemilikan aset kelengkapan rumah. Metodologi Kajian Secara keseluruhan kajian ini berbentuk kajian kualitatif. Kajian mengguna pakai kaedah kajian kepustakaan iaitu kajian dibuat adalah berdasarkan daripada kajian lepas dan sumber sekunder dalam mendapatkan hasil kajian. Anatara bahan yang terlibat dalam pencarian maklumat seperti tesis, jurnal prosiding, jurnal dijadikan rujukan untuk menyokong kajian ini. Data daripada perpustakaan dan laman sesawang juga dikumpul bagi melengkapkan hasil akhir kajian. Kajian ini akan menganalisi data secara deskriptif iaitu dengan membuat menghuraikan segala objektif dan permasalahan kajian dengan terperinci. Hasil Dapatan Kajian Dan Perbincangan Bagi menilai tahap kekurangan dan keperluan tidak hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan sahaja untuk menentukan golongan tersebut samaada fakir atau miskin. Justeru itu, kemiskinan bukan dilihat pada kekurangan pendapatan untuk memenuhi keperluan minimum sesebuah keluarga malah boleh juga dikaitkan dengan melihat aspek-aspek kekurangan lain seperti tempat tinggal yang tidak sempurna, kekurangan makanan, tiada pakaian yang berganti, tidak mendapat pendidikan, kesihatan yang teruk, taraf hidup yang rendah, tidak memiliki aset atau harta benda, tidak mempunyai peluang yang sama bagi setiap isi rumah untuk membuat keputusan dan kekurangan motivasi diri untuk berubah menjadi individu yang lebih baik pada masa hadapan. Oleh itu, dimensi penentuan had kifayah yang baru seharusnya dilihat dari pelbagai sudut atau dimensi kerana penting bagi memastikan agihan zakat sampai kepada golongan sasaran yang layak.

21 340/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat Sehingga kini, pengiraan had kifayah bagi setiap negeri di Malaysia adalah berbeza mengikut penetapan majlis agama negeri masing-masing. Jika dilihat ada beberapa negeri yang hanya mengambil kira faktor pendapatan sahaja dan ada juga negeri yang mengambil kira faktor lain selain pendapatan dalam pengiraan had kifayah misalnya berdasarkan kawasan dan pemilikan aset yang ada oleh sesebuah isi rumah. Walaubagaimanapun, pengiraan had kifayah bagi semua negeri masih sama mengambil kira 8 komponen utama iaitu makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengangkutan, kesihatan, pendidikan, bilangan ahli isi rumah atau tanggungan dan status pekerjaan. Sebagai contoh, gambar rajah 1 menggunakan pendekatan yang berlainan dalam penentuan had kifayah bagi negeri Selangor, Wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan mengikut kesesuaian tempat dan keadaanya. Berdasarkan kepada Jadual 1, penentuan had kifayah antara ketiga negeri ini adalah berbeza dan ini adalah satu penentuan yang baik kerana mengambilkira faktor yang penting dalam menilai keperluan masyarakat dan kecukupan semasa bagi sesuatu keadaan, tempat dan masa. Disamping itu, dengan adanya maklumat peribadi termasuk elemen pendapatan,aset dan status bagi setiap isi rumah akan membantu pihak pengurusan zakat mengagihkan dana zakat secara berkesan iaitu agihan secara langsung kepada mereka yang benar-benar tergolong dalam kategori layak terima zakat terutama golongan fakir dan miskin. Secara tidak langsung, status pemohon dapat dinilai dan dikenalpasti akan menjadikan jumlah bilangan pemohon yang menerima zakat bagi golongan fakir dan miskin mungkin tepat jika aspek selain pendapatan diambilkira dalam penentuan had kifayah. Tambahan lagi, keadaan ini akan menggalakan umat Islam supaya terus berusaha untuk meningkatkan ekonomi mereka tanpa meminta daripada pihak yang berkuasa kerana meminta dalam keadaan yang tidak perlu semata-mata untuk menambah hartanya maka ia termasuk dalam perkara yang diharamkan dan adanya ancaman akhirat. Daripada Abu Hurairah beliau berkata Nabi bersabda: barangsiapa yang meminta daripada manusia akan harta demi untuk menambah-nambahkan hartanya sendiri, sesungguhnya dia telah meminta bara api neraka, maka kurangkanlah atau perbanyakkan (Sahih Muslim). Walaubagaimanapun, permintaan itu bukanlah suatu yang keji malahan dibolehkan untuk mereka yang benar-benar memerlukan sahaja. Disamping itu, ia merupakan satu didikan kepada umat Islam agar bertanggungjawab dan mengukuhkan keimanan mereka dalam menjalani kehidupan.

22 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/341 Jadual 1: Pengiraan Had Kifayah di Selangor, Wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan Selangor Wilayah Persekutuan Baitulmal Negeri Sembilan Ketua Keluarga (Rumah Berbayar) Ketua Keluarga (Rumah Percuma) Pasangan: Pasangan bekerja Pasangan tidak bekerja Dewasa (berumur 18 thn ke atas) : (a) Bekerja (b) Tidak Bekerja Anak Belajar di IPT Anak Bersekolah Berumur 5-17 tahun Anak Tidak Bersekolah Berumur Bawah 17 tahun Tambahan: Tanggungan/Anak Cacat Kos Penjagaan Anak Kos Perubatan Sakit Kronik Sumber: Laman Sesawang LZS, MAIWP dan MAINS Maklumat pendapatan: Pendapatan Suami / Ketua Keluarga Pendapatan Isteri Lain-lain pendapatan (Pemberian Anak / Bantuan JKM / Rumah Sewa / Wang Simpanan dan lain-lain Kereta 1.6cc dan keatas 1.5cc dan kebawah Maklumat keperluan: Ketua Keluarga( Rumah sendiri ) Ketua Keluarga( Rumah sewa ) Dewasa bekerja (Isteri) Dewasa tidak bekerja / bersekolah Remaja bersekolah ( tahun ) Kanak-kanak bersekolah ( 7 12 tahun ) Kanak-kanak pra sekolah ( 5 6 tahun ) Kanak-kanak tidak bersekolah(4 tahun ke bawah) Saudara Baru Anak belajar di IPTA / IPTS Sakit Kronik Orang Kelainan Upaya (OKU) Ibu tunggal Keluarga bermasalah Maklumat peribadi: Bandar, pekan, luarbandar, Nama Kad pengenalan Jumlah pendapatan Muallaf Ibu tunggal Tanggungan Jenis rumah berbayar percuma atau tidak berbayar Dewasa tidak bersekolah (Isteri/anak) Dewasa (bersekolah) / IPT Remaja (bersekolah) / MEN Kanak-kanak (bersekolah) / REN Kanak-kanak (tidak bersekolah) Aset: Kereta (1-5 tahun) Kereta (Lebih 6-10 tahun) Emas / Barang kemas Wi-Fi / Video / Astro Wang simpanan :(melebihi nisab dibahagi 12 bulan) Telefon Bimbit Maklumat tambahan: Bilangan pesakit kronik Orang Kurang Upaya (OKU) Masalah keluarga (HIV / AIDS / Dadah) Tanggungan anak belajar di IPT

23 342/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat Berdasarkan kepada Rajah 1, adalah satu dimensi yang baru dalam had kifayah bagi kajian ini yang mengambil kira faktor pengeluaran dalam ekonomi Islam. Pada asasnya, setiap faktor pengeluaran ini mempunyai harga bagi menentukan samaada aktif atau tidak aktif. Faktor ini sangat berkaitan untuk mengenalpasti golongan fakir dan miskin yang layak terima zakat berdasarkan syarat syarie yang diterima dalam Islam (Sanep, 2016). Melalui kaedah dimensi baru ini, ciri-ciri atau identiti orang yang fakir dan miskin boleh dipastikan samaada kekurangan atau mempunyai masalah dalam sesuatu faktor. Hal ini kerana, wujud tafsiran yang berbeza-beza dalam menggambarkan taraf hidup isi rumah contohnya jika seseorang tidak mampu menampung kehidupan yang setara dengan golongan yang mempunyai taraf dan kehidupan berpendapatan tinggi di negara maju adalah mereka yang miskin. Rajah 1: Cadangan Dimensi Baru Had Kifayah Dimensi Baru Had Kifayah (Pengeluar) Aktif -Buruh -Tanah -Modal Tidak Aktif -Buruh -Tanah -Modal Berdasarkan syarat syarie untuk menentukan layak terima zakat (golongan fakir dan miskin) Sumber: Sanep (2016) Manakala berbeza bagi negara yang membangun, iaitu golongan miskin adalah keadaannya lebih extrem seperti kebuluran, kelaparan, tidak ada tempat tinggal, menganggur, mengemis, kekurangan zat makanan dan kalori. Kadar zakat yang diterima oleh golongan miskin sepatutnya dapat memperbaiki keadaan taraf dan kualiti hidup iaitu memenuhi keperluan daruriyat dan hajiyyat mereka serta membolehkan mereke meningkatkan kehidupan mereka ( Johari, Mohd Ali, & Ab.Aziz 2015). Selaras dengan perkembangan ekonomi, langkah mengenalpasti golongan fakir dan miskin perlu menggunakan kaedah multidimensi dalam penentuan had kifayah kerana pengiraan had kifayah sekarang adalah undimensi iaitu berdasarkan pendapatan sahaja. Tambahan lagi, dimensi baru had kifayah ini yang terdiri daripada buruh, tanah dan modal boleh digunakan dan dijadikan asas dalam pengiraan had kifayah dalam urusan agihan dana

24 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/343 zakat. Dimensi baru ini mengambarkan bahawa Islam tetap akan mengambil berat faktor yang aktif dan tidak aktif bagi setiap agihan zakat. Peranan bagi faktor yang terlibat akan dilihat pada harga yang diperolehi berdasarkan syarat syarie iaitu: Berdasarkan pada Rajah 2, seseorang atau ketua isi rumah boleh dikenalpasti sama ada fakir dan miskin dengan mempertimbangkan dari sudut harga faktor dan juga perolehan faktor. Dalam dimensi ini, terdapat beberapa keadaan yang membolehkan layak terima zakat. Pertamanya, seseorang atau buruh yang aktif bekerja mempunyai tubuh badan yang sihat membolehkan mereka mendapat agihan pendapatan iaitu upah atau gaji berdasarkan sumbangan tenaga yang mereka sumbangkan tetapi agihan pendapatan yang diperolehi kurang dari kadar had kifayah maka buruh ini layak menerima zakat atau sedekah untuk memenuhi kecukupan perbelanjaan keperluanannya. Tambahan lagi, pelaksanaan program usahawan melalui program pembagunan ekonomi di Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Pusat Urus Zakat Pulau Pinang (PUZPP) turut menyediakan berbentuk bantuan modal perniagaan kepada asnaf fakir, miskin dan mualaf yang berpotensi menjadi usahawan sekaligus membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Malahan asnaf yang layak terima bantuan ini akan menjalani kursus pra kelulusan bantuan modal, kursus pengurusan perniagaan dan latihan kemahiran ( Ab Rahman, Ali Basah, Abdullah, Nooh, & Mohd Fauzi 2014). Rajah 2: Dimensi pengeluar faktor buruh Harga Faktor aktif: upah,gaji tidak aktif: hak Buruh Buruh fakir dan miskin jika memenuhi syarat syarie. Perolehan Faktor pengangguran syarie pengangguran tidak syarie Sumber: Sanep (2016)

25 344/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat Keduanya, buruh atau ketua isi rumah itu tidak aktif dalam sumbangan tenaga terhadap sesuatu pekerja namun layak menerima hak terhadap dana zakat. Situasi ini adalah disebabkan pengangguran yang boleh diterima pada sudut syarie yang disebabkan beberapa perkara yang menghalangnya untuk bekerja. Misalnya buruh yang tidak aktif dan pengangguran syarie seperti mempunyai kecacatan, sakit kronik, tua dan lemah. Oleh itu, tahap kesihatan seseorang juga sangat memainkan peranana untuk mengenalpasti taraf hidup seseorang itu samaada golongan fakir dan miskin. Golongan yang tidak produktif seperti warga tua, sakit, janda dan kurang upaya mesti dibantu dengan dana zakat untuk memenuhi keperluan asas mereka iaitu menghabiskan wang zakat pada makanan dan penggunaan keperluan. (Suhaili & Kamri 2009). Bagi isi rumah yang produktif adalah miskin kerana mereka tidak dapat menggunakan potensi sumber tenaga sepenuhnya kerana beberapa kekangan. Kekangan ini berkaitan dengan modal manusia, fizikal dan kewangan yang terhad yang diperlukan untuk aktiviti ekonomi yang memberikan pendapatan yang layak kepada isi rumah. Oleh itu institusi zakat dan wakaf menyediakan input yang diperlukan seperti modal manusia, fizikal dan kewangan untuk mengurangkan kemiskinan bagi kumpulan produktif. Melalui program khusus yang direka bentuk untuk memberi sokongan kepada pembangunan pendidikan dan kemahiran, penyediaan modal fizikal (seperti teksi, mesin jahit, dll) dan modal kewangan untuk memulakan perniaagaan supaya golongan miskin dapat bekerja dengan produktif dengan memperolehi pendapatan. Bagi anggota masyarakat yang tidak produktif seperti orang tua, sakit, janda, cacat dan lainlain institusi zakat dan wakaf menyediakan bantuan mereka dengan berkala untuk mendapatkan keperluan asas ( Ahmed 2004). Manakala, seseorang itu tidak akan dikira fakir dan miskin sekiranya aktif dan berupaya mendapatkan agihan pendapatan yang melebihi keperluan asas. Selain itu, seseorang itu juga sewajarnya tidak akan dikira sebagai golongan yang layak terima zakat apabila penyebab penganggurannya tidak syarie iaitu mempunyai tubuh badan yang sihat dan kuat, ada kelayakan dalam pendidikan dan kemahiran tetapi sengaja dan malas untuk bekerja. Justeru itu, pihak majikan boleh memberikan upah yang berbeza berdasarkan tahap pendidikan, kesukaran pekerjaan dan seumpamanya yang munasabah agar tidak berlaku penindasan dan penyelewengan (Aman Shah, 2005). Dalam kes ini, buruh tersebut boleh memanfaatkan kesihatan dan taraf pendidikan yang dimiliki untuk menaikan taraf kehidupan kearah yang lebih baik kerana mereka mempunyai peluang untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktivit pekerjaan yang halal berbanding dengan hanya meminta-minta. Ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad s.a.w tegas menyatakan golongan yang tidak layak haram untuk menerima bantuan atau meminta-minta Tidak halal sedekah itu bagi orang-orang kaya dan bagi orang yang miskin yang mempunyai tenaga (untuk) berusaha. (Riwayat Ahmad, an-nasaie dan at-tirmizi)

26 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/345 Merujuk pada Rajah 3, adalah dimensi pengeluar faktor tanah yang mungkin dimiliki oleh seseorang individu samaada dengan cara pemindahan milik secara berkontrak jualbeli atau diwarisi daripada ahli keluarga.tanah antara harta tak alih yang boleh dimiliki dan dimanfaat samaada secara langsung atau bukan secara langsung misalnya tanah yang disewa kepada orang lain. Makanya, kesan hak manfaat keatas penyewa untuk digunakan seperti tanaman atau ternakan dan hak pemilikan masih sepenuh milik tuan tanah. Justeru itu, perhubungan manusia dengan tanah amat rapat kerana semua sumber penghidupan manusia adalah berpunca daripada tanah. Melalui tanah manusia dapat meneroka segala hasil keperluan seperti buah-buahan, ternakan dan lain-lain.makanya Allah SWT menciptakan tanah untuk mengingatkan manusia supaya memelihara, menggunakan sepenuhnya dan dilarang merosakkannya (Aman Shah, 2005). Rajah 3: Dimensi pengeluar faktor tanah Harga Faktor aktif: sewa tidak aktif: menjadi milik orang lain yang diusahakan Tanah Perolehan Faktor syarie: lokasi dan tempat bermasalah tidak syarie: terbiar tidak diusahakan Individu fakir dan miskin jika harga faktor bagi tanah aktif tidak mencukupi atau perolehan faktor tanah syarie. Sumber: Sanep (2016) Hasil bumi termasuklah kesuburan tanah, galian, gunung-ganang, hutan dan ternakan, iklim dan hujan. Cara penggunaan tanah dengan betul ada dinyatakan dalam Al-Quran seperti: 1) Bumi- maksudnya Dan kamu telah disediakan tempat kediaman di muka bumi dan segala kenikmatan hidup sampai waktu yang ditentukan. (Surah Al-Baqarah:60)

27 346/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat 2) Bahan Galian- maksudnya...kami telah turunkan (sediakan) di perut bumi bahan-bahan besi dan ia amat berguna bagi manusia. (Surah Al- Hadiid: 25) 3) Gunung- maksudnya Dan Kami telah hamparkan bumi dengan gunung-ganangnya dan Kami tumbuhkan padanya segala jenis tumbuhan dengan ukurannya yang tepat dan kami telah sediakan di muka bumi segala keperluan hidup (Surah Al- Hijr: 19-20) 4) Hutan dan binatang ternakan- maksudnya...dan kami turunkan air dari langit mengikut ukurannya, lalu kami jadikannya menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa melenyapkannya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan kebunkebun kurma dan anggur, di dalam kebun itu terdapat banyak buah yang boleh kamu makan sebahagiannya. Dan pokok kayu yang keluar dari tursina (pohon zaitun) yang hasilkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan (Surah Al- Mukminuun: 18-20) Dan binatang-binatang ternakan itu adalah juga diciptakan untuk keperluan kamu: terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dan beberapa manfaat laindan sebahagian daripada kamu memakannya (Surah An-Nahl: 5) 5) Iklim dan hujan- ayat al-quran dari surah an Nahl menerangkan tentang hujan dan kepentingannya. Selain itu, segala yang ada di bumi merupakan sumber kehidupan yang tidak akan habis, dan manusia perlu mengeksploitasi semua sumber untuk kemudahan dan dilarang merosakkannya. Bagi dimensi had kifayah yang baru mengambil kira keadaan tanah yang menepati syarat syarie iaitu lokasi dan tempat mungkin bermasalah seperti tanah tidak subur atau letak jauh dikawasan pendalaman yang tiada potensi untuk membangun. Kes ini sememang sangat berkaitan dengan masalah taraf hidup seseorang itu fakir atau miskin kerana secara tidak langsung ia mempengaruhi agihan pendapatan untuk keperluan asas isi rumah. Kemiskinan juga boleh dikurangkan dengan dasar yang mengawal modal insan, modal kewangan, tanah, dan persekitaran (Ahmed 2004). Selain itu, UNDP (2003) menyenaraikan dasar-dasar awam yang dapat memperkuat hubungan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan seperti peningkatan pelaburan dalam kesihatan asas, pendidikan, air dan sanitasi, memperluas akses kepada aset (tanah, kredit, kemahiran), dan mempromosikan pertumbuhan industri yang intensif untuk buruh kecil dan perusahaan bersaiz sederhana. Oleh itu, keadaan ini juga boleh dipertimbangkan bagi seseorang individu itu termasuk dalam golongan yang fakir dan miskin yang layak terima dana zakat. Faktor lain turut mempengaruhi yang menjadikan golongan petani di luar bandar sentiasa berada dalam kemelut kemiskinan seperti faktor luar musim, tahap pendidikan yang rendah kebiasaannya mempunyai kurang peluang untuk turut serta dalam sektor perkhidmatan dan perindustrian (Che

28 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/347 Mat & Abdul Hakim, 2011). Namun jika mempunyai faktor keluasan tanaman,pendapatan teras dan sampingan serta penyertaan dalam persatuan, kecekapa teknik dan penggunaan teknologi telah menyumbang kepada peningkatan pendapatan petani dan mengurangkan masalah kemiskinan dalam kalangan pengeluar pertanian (Mohd Idris, Siwar, Talib, & Berma 1985).Justeru itu, sekiranya seseorang itu ia mampu bekerja dengan apa sahaja jenis pekerjaan dan perusahaan, maka ia juga berhak dapat modal yang mencukupi dari dana zakat dengan adanya pantauan. Jika berjaya ia dapat mengeluarkan seseorang dari kemiskinan dan juga mampu mengeluarkan zakat, seperti mana dalam hadis Rasulullah saw yang bermaksud Apabila kamu memberi zakat kepada yang berhak, maka hendaklah (diberi) sampai boleh menjadi penerimaannya kaya keluar dari kemiskinan atau terlepas dari keadaan berhajat. Namun, keadaan sangat berbeza bagi seseorang tidak syarie dalam perolehan faktor iaitu memiliki tanah dan tiada halangan baginya untuk mendapatkan hasil samaada dari tanaman atau sewaan. Oleh itu, individu seperti ini sememang tidak layak untuk terima zakat kerana sengaja membiarkan tanah tersebut dalam keadaan terbiar tanpa ada inisiatif untuk memajukannya. Tambahan lagi, individu tidak syarie juga boleh dikategorikan golongan yang mampu jika ada pemilikan aset tanah, tubuh badan yang sihat dan berkemahiran kerana semua perkara ini membolehkan mereka keluar dari kelompok golongan yang fakir dan miskin. Tanah yang tidak diusahakan adalah tanah mati iaitu pada prinsip asalnya tanah yang dimiliki tetapi tidak diusahakan melebihi tiga tahun maka akan menjadi milik kepada orang lain yang mengusahakanya (Sanep, 2016). Pemilikan tanah dalam Islam tidak mengenal istilah zamindari atau sistem tuan tanah atau fedolisme kerana ia sistem pemilikan atau penguasaan tanah zamindari bertentangan dengan prinsip pengedaran kekayaan yang adil. Kedua, sistem zamindari merintangi pemanfaatan tanah yang tepat, kerana tanah yang tidak dipakai merupakan hal yang membazir (Manan 1997). Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda: Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa (Hadis Riwayat Daud). Seseorang yang memiliki tanah yang luas dan tidak dapat memanfaatkan sumber dengan baik maka negara Islam berhak mengambil tindakan keatas pemiliknya agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan. Dengan cara ini diharapkan tidak ada tanah yang kosong dan tidak produktif (Fitrina 2011). Apabila tanah dibiarkan kosong secara tidak langsung produktiviti tanah akan terhenti tetapi jika tanah itu diuruskan maka ia dapat dimanfaatkan bagi orang ramai. Berikut merupakan Rajah 4 iaitu dimensi pengeluar faktor modal yang boleh dilihat pada aspek pemilikan seperti dana tunai, peralatan atau bangunan

29 348/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat yang boleh memberi keuntungan halal kepada seseorang. Dari segi sosial semua benda selain tanah yang boleh menghasilkan pendapatan adalah dianggap sebagai modal. Islam membenarkan pengambilan untung sebagi insentif untuk menyimpan dengan syarat penggunaan modal digunakan dengan sebaik-baiknya (Aman Shah, 2005). Namun, Islam menolak dan mengharamkan sesuatu keuntungan yang melibatkan sesuatu yang haram seperti riba tetapi menghalalkan dengan cara kontrak berjualbeli. Walaubagaimanapun, Islam menggalakan umatnya sentiasa berusaha dan memiliki kekayaan kerana dengan memiliki harta kekayaan atau menjadi orang kaya yang dapat menjalankan perintah Allah SWT baik berupa zakat, infaq, sadaqah dan sejenisnya seperti firman Allah SWT. wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Surah Al-Baqarah: 267) Rajah 4: Dimensi pengeluar faktor modal Harga Faktor aktif: aktiviti pelaburan atau perniagaan (keuntungan) tidak aktif: simpanan beku Modal Perolehan Faktor syarie: kurang kemahiran tidak syarie: membazir atau tiada usaha Individu fakir dan miskin jika tiada pemilikan modal atau keuntungan sekadar mencukupi tahap keperluan. Sumber: Sanep (2016) Justeru itu, seseorang yang mempunyai modal yang banyak mempunyai peluang untuk mengembangkan modalnya dengan melibatkan diri dalam aktiviti pelaburan misalnya perniagaan yang berkonsepkan perkongsian keuntungan dan kerugian seperti musyarakah atau kerjasama antara pelabur dengan pengusaha seperti mudharabah. Terdapat beberapa cara pengurusan modal iaitu: 1) peningkatan pendapatan seperti perniagaan bebas faedah dan pembayaran zakat, 2)menghindari hidup mewah dan membazir 3) pembekuan modal iaitu boleh menyebabkan berkurangan modal yang dapat digunakan kerana Islam tidak menyukai kegiatan pembekuan modal atau menyimpan

30 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/349 harta bukan untuk digunakan dalam kegiatan produktif. 4) keselamatan dan keamanan dalam sesebuah negara seperti Nabi Yusuf perancamgan yang sistematik dalam menghadapi kemarau yang akan melanda di negeri Mesir. Tambahan lagi Islam, meletakan tanggungjawab moral golongan kaya untuk melindungi golongan miskin iaitu nilai keadilan (Aman Shah 2005). Modal didefinisikan sebagai semua bentuk kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau suatu kekayaan yang dapat menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan kekayaan lain. Pengagihan dana zakat untuk membantu penerima menghasilkan pendapatan juga dikelaskan sebagai bersifat produktif kerana merujuk penggunaan zakat untuk sokongan modal usahawan ekonomi yang lemah (Suhaili & Kamri 2009). Dalam dimensi pengeluar modal, seseorang itu tidak layak menerima bantuan atau dana zakat jika mempunyai modal tetapi tidak aktif yang disengajakan seperti malas sehingga menjadikan simpanan beku dan juga adanya pembaziran atau tiada usaha untuk mengembangkan modal yang sedia ada. Jika dana seperti simpanan dibiarkan beku akan dikenakan zakat sebanyak 2.5 peratus kerana Islam menggalakan aktiviti pelaburan dan melarang pembekuan harta. Secara tidak langsung, dengan zakat yang dikenakan akan ia menyusutkan wang simpanan yang terbeku (Sanep, 2016). Secara keseluruhan dimensi baru pengeluar dalam had kifayah ini, golongan fakir dan miskin jika mempunyai kriteria yang selari dengan syarat syarie iaitu mereka mempunyai hak wajib ke atas bahagian mereka yang berharta dan kaya. Hak ini bertepatan dengan firman Allah SWT yang bermaksud dan yang di dalam harta mereka ada yang hak diketahui. Untuk (orang-orang miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. Implikasi Dasar Dan Cadangan (Surah Al-Maarij: 24-25) Dalam Rajah 5 adalah syarat syarie yang boleh dipertimbangkan untuk mengenalpasti pemohon atau ketua isi rumah adalah pemgeluar yang aktif atau tidak aktif. Maklumat yang diperolehi akan dipertimbangkan sebelum seseorang itu layak mendapat hak wajib menerima zakat. Menurut Sanep (2016) zakat akan diterima bagi pemohon atau ketua isi rumah dengan bantuan bagi memenuhi keperluan asasi jika keadaan kesihatan dan tubuh badan yang sakit, tua atau cacat. Manakala, mereka yang mempunyai potensi berdikari tetapi kurang atau tiada keperluan modal maka bantuan yang diberikan adalah bermaksud mengeluarkannya daripada kemiskinan. Peranan institusi zakat sebenarnya membantu pihak fakir dan miskin mencapai kesejahteraan hidup ke arah yang lebih selesa dan membuka peluang untuk lebih berdikari dengan dana zakat yang diterima. Hal ini kerana,sekiranya seseorang terlalu miskin atau berada dalam kemiskinan sebenarnya ia akan dekatkan dengan kekufuran. Rasulullah saw dalam hadisnya ada menyebut bahawa hampir-hampir kemiskinan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Makanya, masyarakat akan

31 350/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat berdaya saing sekiranya dana zakat yang diterima dapat dikembangkan atas kemampuan usahanya sehingga mencapai dan memenuhi prinsip-prinsip maqasid syariah seperti adanya ketrampilan yang sihat dan lebih bermotivasi (aql) supaya memperoleh pendapatan (mal) dengan tujuan untuk melindungi imannya (ad din). Rajah 5: Cadangan Syarat syarie ke atas pemohon atau ketua isi rumah Ketua keluaraga atau pemohon menepati syarat syarie - Tahap kesihatan : ( ) baik ( )nyatakan jika ada:... - Tahap pendidikan ( )tiada ( )nyatakan jika ada:... - Pemilikan aset yang dimikili: ( )barangan kelengkapan rumah...televisyen...penghawa dingin...perabot...peti ais...dapur masak/ pembakar makanan...telefon...astro...internet ( )Lain-lain aset...rumah...kenderaan...tanah...ternakan...emas...saham...peralatan mesin Bilangan unit yang dimiliki pemohon atau ketua isi rumah Sumber: Sanep (2016) Kesimpulan Kesimpulan kajian ini mengutarakan bahawa had kifayah yang mempunyai dimensi baru merupakan panduan yang boleh dipertimbangkan dalam agihan zakat bagi golongan sasaran fakir dan miskin. Malahan pihak yang berwajib dapat mengetahui masalah sebenar yang dihadapi oleh seseoarang Muslim selain masalah kekangan kewangan seperti aspek pendidikan, kesihatan dan pemilikan aset yang menjadikan kelompok tidak aktif menerima bantuan zakat. Pelaksanaan ini juga dapat megenalpasti keperluan yang sepatutnya bagi

32 Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru/351 sesebuah isi rumah. Tambahan lagi, dimensi baru had kifayah ini dapat melahirkan agihan ekonomi yang adil dalam masyarakat dan secara tidak langsung menunjukan bahawa zakat adalah instrumen yang berupaya menangani cabaran ekonomi semasa. Rujukan Ab Rahman, A. (2009). Sekuriti Makanan Dari Perspektif Syariah. Jurnal Syariah, Ab Rahman, A., Ali Basah, M., Abdullah, M., Nooh, M., & Mohd Fauzi, A (2014). Keberkesanan Program Usahawan Asnaf oleh Institusi Zakat dalam Menginterprestasikan Keharmonian Ummah. Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization (pp ). Kuala Lumpur. Aboo Talib, K. (2016). Dilema Kemiskinan: Falsafah, Budaya dan Strategi. Akademika, Abd Wahab, N., & Abdul Rahman, D. A. R. (2011). Efficiency of Zakat Institutions and Its Determinants. 8 th International Conference on Islamic Economic and Finance (pp1-19). Ahmad, S. (2016). Ekonomi Islam ( Satu Analisis Perbandingan). Bangi: Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahmad, H. (2015). Hadd Kifayah: Cabaran Konseptualisasi Patuh Syariah dan Alternatif Panduan Garis Kemiskinan Negara. Ucaptama Persidangan Kebangsaan Zakat dan Pembangunan Ekonomi Islam (NCOZ) MS Garden Kuantan (p. 20). Ahmed, Habib (2004), Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah: IDB. Ahsan, A., Wiyono, N., & Fithria, I. (2013). Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Had Kifayah) di Indonesia, pp Aman Shah, S. (2005). Ekonomi dari Perspektif Islam. Selangor: Fajar Bakti. Che Mat, S., & Abdul Hakim, R. (2011). Jangka Masa Keluar Daripada Kepompong Kemiskinan dan Ketermiskinan: Kajian Kes di Kedah Darul Aman, Malaysia. International Journal of Management Studies, Fitrina, R. (2011). Pemilikan Tanah Prespektif Islam. Jurnal Studi Islam dan Sosial, pp1-10. Jamaluddin, Z. (2011). Kemiskinan dan Keciciran dalam Pendidikan. Jurnal Kebajikan Masyarakat, JAWHAR. (2007). Manual Pengurusan Zakat. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri. Jia Wong, K., Yan, T., & Hui Nga, J. (2011). Kemiskinan dan Pendidikan: Kesan dan Cabaran dikalangan Belia Malaysia. Malaysian Journal of Youth Studies, Johari, F., Mohd Ali, A., & Ab. Aziz, M. (2015). A Review Literatures on Current Zakat Issues: An Analysis between An Online International Research Journal, Vol 1, No.2, (pp ). Manan, A. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyarkarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Mat Nor, F., Azman, A. S., & Jamlus Rafdi, N. (2015). Kesan Pelaksanaan GST: Keperluan Penetapan Semula Had Kifayah. Proceeding of the International Conference on Social Science Research, Penang Malaysia (pp ). Mohd Ali, A., Ibrahim, M., Ab Aziz, M., & Johari, F. (2014). Konsep dan Isu Had Kifayah Kemiskinan Bandar dan Jantina dalam Pengagihan Zakat. Labuan e-

33 352/ Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat Journal dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia Vol 8, pp Mohd Balwi, M. A. W. F., & Abd Halim, A. H. (2008). Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Satu Tinjauan. Jurnal Syariah, 16, Mohd Idris, N., Siwar, C., Talib, B., & Berma, M. (1985). Penentuan Sosioekonomi terhadap Pendapatan dan Kemiskinan Luar Bandar: Kajian Kes Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu di Samarahan. Jurnal Perspektif, Jilid 5, Bil 1, pp1-18. Mohd Nor, R. (2013). Perbandingan Tentang Konsep Kemiskinan Pendekatan Konvensioanl dan Islam. Jurnal Kemanusiaan, Mubi, ahmad kamri abd, & Alias, M. N. (2013). Konsep Keperluan Menurut Islam. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), Possumah, B. (2016). Had Kifayah Zakah and Adequacy of Income Redistribution: A Proposal Framework. International Journal of Zakat, Paizin, M. N. (2013). Perlaksanaan Zakat Di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian Terhadap Operasi Kutipan & Agihan Zakat. Jurnal Hadhari, 6(2), Qardawi, Y (1994), Fiqh al-zakah, jilid. 1, Qaherah:Maktabah Wahbah Sanep Ahmad (2016) Analisis Ekonomi Islam. Bangi; Penerbit UKM Sarif, S., & Kamri, N. (2009). A Theoritical Discussion of Zakat For Income Generation and Its Fiqh Issues. Jurnal Syariah, Vol 17, No.3,( pp ). Saruchi, S. A., Abdul Rahman, A., & Wahid, H. (2015). Pola Perbelanjaan dan Haddul Kifayah Zakat bagi Pelajar Sarjana Muda di UKM. Jurnal Personalia Pelajar, 18(18), Sulaiman, M., Ahmad, H., Ikmal Hisham, A. I., Md Nordin, N., & Ramli, S. (2000). Had Al-Kifayah di Kalangan Masayarakat Islam: Merungkai Keperluan Kaedah Penentuan Garis Miskin dan Kaya Berasaskan Sunnah di Malaysia. Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyah (Musnad 2) : Realiti dan Cabaran, 3-4 July 2013, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (pp. 1 14). UNDP (2003), Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A Compact Among Nations to End Human Poverty, Oxford University Press, New York.

34

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Ahmad Fahme, M.A., Mohd Faisol, I., Muhammad Ridhwan, A.A., & Fuadah, J.

Ahmad Fahme, M.A., Mohd Faisol, I., Muhammad Ridhwan, A.A., & Fuadah, J. LJMS 2014, 8 Labuan e-journal of Muamalat and Society KONSEP DAN ISU HAD KIFAYAH, KEMISKINAN BANDAR DAN JANTINA DALAM PENGAGIHAN ZAKAT Ahmad Fahme Mohd Ali 1, Mohd Faisol Ibrahim 2, Muhammad Ridhwan Ab

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 4.2 STAFF RECEIVING NATIONAL / INTERNATIONAL RECOGNITION AND AWARDS Target : 20% of Staff Received Recognition and Awards Achievement : 49.3% (Formula = 36 staff

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka PROSIDING PERKEM VIII, JILID 2 (2013) 926-937 ISSN: 2231-962X Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka Ili Diyana Yusop Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan

More information

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA Azman A.R 1, Mohamad Yazis Ali Basah 2, Mohammad Noorizzuddin Nooh 3, Mahdhir Abdullah 4, Ahmad Anis Mohd Fauzi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG Pencerakinan Isu Wahana Pelestarian Akademik

ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG Pencerakinan Isu Wahana Pelestarian Akademik ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG Pencerakinan Isu Wahana Pelestarian Akademik SIRI 20 disunting oleh Md. Yazid Ahmad Anwar Fakhri Omar Mohammad Zaini Yahaya JABATAN SYARIAH FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL Azman Ab. Rahman Profesor Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia. E-mel:

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT

KEPERLUAN KEPADA SKIM BANTUAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ATAU LIFELONG LEARNING UNTUK FAKIR MISKIN MENERUSI ZAKAT Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017 Editors: Mohd Nasran Mohamad, Muhamad Razak Idris, Farid Mat Zain, Cheloh Khaegphong, Anis Pattanaprichawong

More information

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI?

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 1 (2009) 89-112 Shariah Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 89-112 PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Hairunnizam Wahid

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 1) BAGI PENERBIT RANCANGAN GRED B27/ B28 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan 1(TK 1) i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip berkaitan

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FUNDAMENTALS ENTREPRENEURSHIP ETR 300) DAMAI SAUJANA HOMESTAY AGENCY PREPARED FOR: ASSOC. PROF. DR. ISMAIL BIN AB. WAHAB PREPARED BY: MUSA BIN TOMPANG MASLIANA BINTI MOHAMAT

More information

Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE

Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE Kewangan Sosial Islam ISLAMIC SOCIAL FINANCE PROSIDING PERSIDANGAN EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM MALAYSIA KE-3 2016 PROCEEDINGS OF THE 3 RD CONFERENCE ON MALAYSIAN ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE (CMIEF) 2016

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

Mohd Faisol Ibrahim 1 ABSTRAK

Mohd Faisol Ibrahim 1 ABSTRAK ANALISA KETIDAKSELARASAN METODOLOGI BAYARAN DAN KUTIPAN ZAKAT HARTA OLEH INSTITUSI-INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA (THE ANALYSIS OF NON-UNIFORMITY METHODOLOGY OF ZAKAT PAYMENT AND COLLECTION VIA ZAKAT INSTITUTIONS

More information

HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN

HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN Nabihah Binti Ismail @ Ghazali Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (nabihahismail09@gmail.com) Hamdi Bin Ishak

More information

Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor

Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor PROSIDING PERKEM VIII, JILID 1 (2013) 28-37 ISSN: 2231-962X Keberkesanan dan Kesesuaian Medium Promosi Agihan Zakat: Kajian kes di Negeri Selangor Hairunnizam Wahid Sanep Ahmad Pusat Pengajian Ekonomi,

More information

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU Siti Saufirah Mohd Tahir 1, Hairunnizam Wahid 2 & Sanep Ahmad 3 ABSTRACT The amount collected in the

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan

Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan Akademika 87(2), Julai 2017:89-103 https://doi.org/10.17576/akad-2017-8702-07 Sorotan Perbezaan Had kifayah Perbelanjaan Keperluan Asasi dan Kesannya dalam Pengiraan Zakat Pendapatan (A Review on the Differences

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia Hairunnizam Wahid Sanep Ahmad Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd WAN SURAYA WAN HASSIN Jabatan Perakaunan Dan Kewangan, Fakulti Pengurusan

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA. 22 Mac Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan

Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA. 22 Mac Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Prosiding SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA Memartabatkan Emas Dalam Sistem Kewangan Islam 22 Mac 2016 Hotel Puri Pujangga, UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Penyunting Salmy Edawati

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA Jurnal Syariah, Jil. 25, Bil. 1 (2017) 1-22 Shariah Journal, Vol. 25, No. 1 (2017) 1-22 FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN,

More information

KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR. Menganggu Keseimbangan Ekosistem

KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR. Menganggu Keseimbangan Ekosistem KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR Menganggu Keseimbangan Ekosistem Pengurusan sampah sarap yang tidak teratur di kawasan Kampung Rampaian akan menyebabkan pelbagai kesan yang negatif sehingga

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

MODAL INSAN KOPERASI :

MODAL INSAN KOPERASI : DIMENSIKOOP MODAL INSAN KOPERASI : INOVASI DAN TRANSFORMASI MEMPERKASA SEKTOR KOPERASI Norshuhadah Abd Malik Pusat Keusahawanan Koperasi dan Peruncitan Pengenalan Inovasi Perkataan inovasi amat berkait

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman Sesawang

Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman Sesawang Jurnal Pengurusan 42(2015) 119-130 Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman Sesawang (Zakat Management Systems in Malaysia: Analysis of Information Dissemination

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur. Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu

Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur. Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu Hakcipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula,

More information

vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN v ABSTRAK Pembangunan Koridor merupakan salah satu langkah kerajaan bagi membangunkan kawasan luar bandar serta mengurangkan kadar ketaksamaan wilayah. Di Sarawak, Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak

More information

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Norfadilah Bahari 1 norfadilah@kuis.edu.my Nurul Wajhi Ahmad 2 nurulwajhi@kuis.edu.my Wan Shahdila Shah Shahar 3 wanshahdila@kuis.edu.my Khairul Anwar Ahmad 4

More information

Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja

Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 57 68 Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja (Laws in Malaysia and the Guarantee of the Rights

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

KOMEN PELANGGAN DARIPADA SOAL SELIDIK JANUARI HINGGA DISEMBER 2013

KOMEN PELANGGAN DARIPADA SOAL SELIDIK JANUARI HINGGA DISEMBER 2013 BIL. KOMEN PELANGGAN DARIPADA SOAL SELIDIK JANUARI HINGGA DISEMBER 2013 PERPUSTAKAAN JAWAPAN 1 Library staff at the front counter, please SMILE and look at the eyes of your customers aka the students when

More information

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Faizah Abd Majid Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia faiza404@salam.uitm.edu.my Abstrak Fokus

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR DECEMBER 2017 VOL. 10 NO. 1 ISSN: 2232-1047 eissn: 0127-8886 www.jfatwa.usim.edu.my CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR A PROPOSAL FOR CREATING

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1

SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1 SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1 Hairullfazli Mohammad Som, Azman Ab Rahman, Syed Mohd Najib Syed Omar & Siti Zulaikha Mokhtar

More information

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor

Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor ISLAMIYYAT 38(1) 2016: 25-34 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3801-03) Pengurusan Agihan Zakat Asnaf Mu allaf di Majlis Agama Islam Negeri Johor The Zakat Distribution Management of Majlis Agama

More information

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL: SATU TINJAUAN AWAL 1

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL: SATU TINJAUAN AWAL 1 LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL: SATU TINJAUAN AWAL 1 PENDAHULUAN Hairunnizam Wahid 2 Sanep Ahmad 3 Pusat pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information