Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu"

Transcription

1 Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Norfadilah Bahari 1 Nurul Wajhi Ahmad 2 Wan Shahdila Shah Shahar 3 Khairul Anwar Ahmad 4 1,2,3 Faculty of Management and Muamalah 4 Faculty of Syariah and Law International Islamic University College Selangor (KUIS), Bangi, Malaysia ABSTRAK Setelah 25 tahun penubuhan industri pajak gadai Islam(Ar-Rahnu) di Malaysia menunjukkan penerimaan yang positif dikalangan masyarakat dan menyumbang kearah pertumbuhan ekonomi negara. Prinsip dan amalan gadaian islam atau dikenali sebagai Ar-Rahnu menerima persetujuan ulama sebagai perinsip berteraskan tabarru. Namun begitu, kajian lepas mendapati beberapa isu yang timbul dalam amalan dan operasi Ar-Rahnu. Secara praktisnya pada hari ini Institusi Ar-Rahnu dikatakan mendapatkan keuntungan yang berlebihan daripada penggadai. Oleh itu objektif kajian adalah untuk mengenalpasti pengiraan kadar upah simpan yang dikenakan oleh Institusi Ar-Rahnu dan caj-caj lain yang terlibat dalam operasi Ar-Rahnu. Kajian kes dilakukan keatas dua kategori Institusi Ar-Rahnu yang bergerak aktif menawarkan produk pajak gadai Islam. Penentuan sampel kajian menggunakan kaedah persampelan bertujuan(purposive sampling) dengan memilih salah sebuah Institusi Ar-Rahnu yang merupakan kategori institusi Perbankan dan Institusi Koperasi Negeri sebagai kajian. Bagi mencapai objektif kajian,analisis dokumen dan temubual separa struktur dilakukan bersama pegawai operasi bagi institusi yang di pilih. Kata Kunci : Ar-Rahnu, Upah Simpan, dan Keuntungan. ABSTRACT Since 25 th years establishment of Islamic pawn broking industry in Malaysia, its reflect the positive acceptance among the Malaysian and contribute to the economic development of the country. The Islamic pawn broking principles received consensus among the majority Islamic scholars as based on tabarru concept. However, previous literature found that, numbers of issues arises in Ar-Rahnu operation. One of the issues highlighted by previous studies was extra profit charged by the Ar-Rahnu institutions. Thus this research primarily to examine the current safe keeping charge imposed by the Ar-Rahnu institutions and comparative analysis on safe keeping fees among two categories institutions. This research undertakes case study of two selected Ar-Rahnu institution; Cooperative bank and State link Cooperative 434

2 institution. The manual product of each institutions and interviewed with operation officer has been employed to meet the objectives of the study. Key word ; Ar-Rahnu,Safe keeping fees,and Profit. PENGENALAN Institusi pajak gadai Islam atau Ar-Rahnu telah ditubuhkan pada awal tahun 1990-an. Penubuhan pajak gadai Islam yang berlandaskan shariah tercetus daripada penubuhan institusi perbankan Islam pada tahun Namun sebelum kewujudan sistem pajak gadai Islam atau Ar-Rahnu, sistem pajak gadai konvensional telah lama beroperasi. Operasi pajak gadai konvensional bermula seawal tahun 1811 oleh syarikat swasta atau persendirian majoriti daripada kaum berbangsa Cina(Skully, 1992). Kewujudan sistem pajak gadai konvensional ini membuka ruang kepada masyarakat kepada ketika itu untuk mendapatkan pembiayaan segera tanpa melalui prosidur pinjaman yang ketat seperti Institusi kewangan formal. Namun, Institusi Pajak Gadai konvensional memberi sedikit tekanan kepada pengguna Muslim ketika itu apabila mengenakan caj upah yang tinggi dan tidak telus dalam urusniaga. Kelemahan Institusi pajak gadai konvensional ini antara menjadi pendorong utama kepada penubuhan sistem pajak gadai Islam. Keperluan penubuhan sistem pajak gadai Islam menjadi keutamaan kepada masyarakat pada ketika itu bagi mengelakkan mereka di tindas dan terlibat dengan aktiviti yang berunsurkan riba. Bermula pada tahun 1992 tertubuhnya Institusi pajak gadai pertama di Malaysia iaitu Muasasah Gadaian Islam Terrengganu(MGIT). Penubuhan MGIT adalah inisiatif kerajaan Terengganu dalam membantu masyarakat Terengganu ketika itu yang aktif berdagang dan memerlukan modal segera untuk perniagaan mereka. Kemudian di ikuti oleh beberapa Institusi pajak gadai dibawah kerajaan negeri seperti Ar-Rahnu Permodalan Kelantan Berhad(PKB) dan diikuti Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia(YAPEIM) dengan kerjasama Bank Kerjasama Rakyat menubuhkan koperasi pertama pada Oktober Kelebihan institusi Ar-Rahnu dalam menawarkan pembiayaan segera, proses dan prosidur yang mudah, kadar pinjaman yang murah memjadi faktor penerimaan masyarakat keatas institusi ini. Sehingga ke hari ini setelah 25 tahun penubuhan Ar-Rahnu, perkhidmatan Ar- Rahnu juga ditawarkan oleh pelbagai kategori institusi seperti institusi perbankan, Ar-Rahnu Koperasi, Ar-Rahnu Koperasi dibawah kerajaan Negeri dan syarikat-syarikat swasta. Kepelbagian institusi yang terlibat dalam perniagaan Ar-Rahnu dan ketiadaan kawalan akta atau peraturan yang selaras mewujudkan beberapa isu dalam operasi. Penentuan Upah simpan dan keuntungan oleh institusi Ar-Rahnu menimbulkan keraguan. (Naim, 2004) menegaskan perlaksanaanya pada hari ini dikatakan bercanggah dengan prinsip sebenar Ar-Rahnu dan menjanakan keuntungan dengan cara mengenakan tambahan caj kepada upah simpan. Kajian oleh Hayati dan Ruzian (2014) mengenai keberkesanan garis panduan Institusi Ar-Rahnu kategori bank dan bukan bank mendapati terdapat perbezaan penentuan kadar upah simpan, margin pinjaman dan tempoh gadaian setiap Institusi. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kadar pengiraan upah simpan dan membuat analisis perbandingan kadar upah simpan diantara institusi Ar-Rahnu bagi kategori institusi perbankan dan Ar Rahnu Koperasi Kerajaan Negeri. 435

3 KAJIAN LITERATUR Keupayaan Institusi pajak gadai Islam dalam memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat pada hari ini di lihat memberi impak yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kewujudan institusi Ar-Rahnu memberi kebaikan kepada masyarakat dan juga peniaga kecil. Kajian lepas banyak membuktikan bahawa Ar-Rahnu dijadikan sebagai sumber modal kepada peniaga terutama mikro kredit dalam mendapatkan pembiayaan segera(naim, 2004; Awang, 2005; Hassan, 2011; Othman dan Hashim, 2013; Sharif et al., 2013). Walaupun institusi ini memberi sumbangan positif kepada ekonomi masyaraat amnya namun kepelbagaian kategori institusi dan pertumbuhan pesat Institusi pajak gadai ini sedikit sebanyak timbul beberapa isu dalam operasinya. Kajian lepas menghuraikan beberapa isu yang timbul dalam operasi Ar-Rahnu antaranya ialah kewajaran kadar upah simpan dan caj-caj yang dikenakan oleh institusi Ar Rahnu.Naim, (2004) menekankan bahawa konsep Ar-Rahn merupakan sebuah kontrak bersedekah(tabarru). Namun perlaksanaanya pada hari ini dikatakan bercanggah dengan prinsip sebenar Ar-Rahnu dan menjanakan keuntungan dengan cara mengenakan tambahan caj kepada upah simpan. Penghutang seharusnya membayar jumlah kos sebenar simpanan barang gadaian sahaja. Sebarang lebihan caj atau keuntungan yang dikenakan oleh pemiutang semasa memberi pinjaman diklasifikasikan sebagai riba.shamsiah Mohamad & Safinar Salleh, (2008) dalam kajiannya menyatakan menjadikan prinsip al-wadi ah yad damanah sebagai asas bagi membolehkan institusi menawarkan kemudahan gadaian Islam di Malaysia adalah tidak menepati hukum syarak. Kos penjagaan yang perlu dibayar balik oleh penggadai tidak melebihi kos sebenar dan sekadar kos yang telah dibelanjakan dan munasabah. Isu kadar upah sebelum ini juga mendapat perhatian Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke- 78 pada 2007 sebelum ini pernah mengemukakan cadangan untuk mengenakan kadar upah yang seragam bagi setiap Institusi, namun sehingga kini kadar upah simpan masih belum berjaya diseragamkan. Kajian oleh Nur Hayati dan Ruzian (2014) mengenai keberkesanan garis panduan Institusi Ar-Rahnu kategori bank dan bukan bank mendapati terdapat perbezaan penentuan kadar upah simpan, margin pinjaman dan tempoh gadaian setiap Institusi. Contohnya, kadar upah simpan yang dibuat kebanyakannya dibuat secara harian dan bulanan berdasarkan polisi setiap Institusi tersebut. Abdul Khir et al. (2013) juga menunjukkan kadar upah simpan bagi setiap Institusi berbeza antara RM0.65 sehingga RM0.75 bagi setiap nilai marhun. Pengenaan upah simpan pada kadar yang rendah akan meningkatkan margin pinjaman seterusnya akan memberi kelebihan kepada penggadai. Seterusnya Fairooz & Khir, (2012) telah membuat kajian kadar pengiraan upah Ar-Rahnu oleh dua Institusi perbankan. Pengkaji menekankan bahawa tidak seharusnya peratusan kadar keuntungan bergantung kepada nilai pinjaman mahupun nilai barang gadaian(marhun). Namun secara praktisnya institusi telah mengenakan kadar upah simpan berdasarkan nilai pinjaman atau nilai marhun. Namun begitu kadar upah simpan yang dikenakan oleh Ar- Rahnu masih ditahap yang lebih rendah dan boleh diterima oleh masyarakat bagi sesetengah institusi Ar-Rahnu. Ini dibuktikan oleh kajian (Ahmad, Mansor, & Nadiah, 2012). Sebagai salah sebuah Institusi kewangan islam yang bergiat aktif dalam memberikan sumber dana segera kepada masyarakat adalah menjadi kewajipan untuk memenuhi prinsip shariah dan menjadi penanda aras kepada Institusi kewangan Islam. Kepatuhan kepada prinsip shariah ini merupakan salah satu faktor pemilihan pelanggan terhadap pajak gadai Islam((Amin & Chong, 2011; Dahlan, & Supinah, 2007). Oleh itu sebagai sebuah Institusi pembiayaan 436

4 Islam, kepatuhan kepada prinsip shariah ini yang membezakan pajak gadai Islam dengan konvensional. Seharusnya kebajikan sosial dititikberatkan manakala elemen riba dan berteraskan keuntungan seharusnya dikawal dalam Institusi pajak gadai Islam. 437

5 METHODOLOGI KAJIAN Kajian ini merupakan kajian kualitatif berbentuk kajian kes dimana pengkaji telah menemubual pegawai operasi bagi setiap sampel yang dipilih dan analisis manual gadaian dilakukan. Kaedah kualitatif melalui temubual secara individu merupakan kaedah terbaik dalam mendapatkan maklumat yang lebih mendalam (Gary King, Robert, 1996). Kaedah temubual (indepth interview) telah dipilih dalam kajian ini bagi mendapatkan data ngn ingin diperolehi.kaedah ini juga merupakan strategi pengumpulan data yang kerap digunakan dalam kajian sosial (Blee and Tylor,2002). Temubual separa struktur dilakukan bersama pegawai operasi institusi Ar-Rahnu.Melalui kaedah ini objektif kajian untuk mendapatkan maklumat berkaitan penentuan kadar upah dan caj-caj sampingan yang dikenakan dapat dikenalpasti. Kelebihan teknik temubual separa struktur ini lebih memudahkan penemu duga mendapatkan pandangan yang lebih tepat berbanding secara berkumpulan. Lantaran itu, ia boleh mengeratkan hubungan yang baik, sifat percaya antara penyelidik dan responden yang diselidik(web (1955). Dapatan yang diperolehi juga dikatakan lebih berkualiti. Kajian ini di sokong oleh Stokes & Bergin, (2006) dengan menjelaskan bahawa data kajian diperoleh secara temuduga sesuai kepada kajian yang berbentuk spesifik, khusus kepada sesuatu isu yang ingin dikaji yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh itu, kajian ini menerima kaedah temubual separa struktur secara individu sebagai kaedah pengumpulan data. Selain itu juga, dalam melihat operasi dan penentuan kadar upah, kaedah analisis dokumen melalui penelitian manual gadaian turut di lakukan. Kaedah penentuan sampel yang sesuai bagi kajian ini adalah berdasarkan kaedah persampelan bertujuan (purposive sampling). Persampelan bertujuan kebanyakannya dilakukan keatas kajian kualitatif bagi pengenalpastian dan pemilihan kes-kes yang kaya dengan maklumat untuk penggunaan sumber yang terhad(patton,2002). Selain itu pemilihan strategi persampelan adalah bergantung kepada fokus kajian dan penilaian pengkaji tentang pendekatan yang sesuai untuk dilakukan bagi memenuhi objektif yang ingin dicapai. Bagi kajian ini pengkaji telah memilih untuk membuat perbandingan penentuan kadar upah keatas dua kategori sampel kajian iaitu koperasi Ar-Rahnu dibawah kerajaan negeri dan bank koperasi. Pemilihan ini memandangkan kedua-dua institusi ini merupakan antara yang terawal menawarkan perkhidmatan Ar-Rahnu dan dijangkakan mempunyai kaedah penentuan caj dan upah yang lebih baik. ANALISIS KAJIAN Bab ini membincangkan ciri-ciri produk Ar-Rahnu bagi dua kategori institusi yang dipilih. Kajian kes dijalankan keatas dua kategori institusi iaitu Institusi A mewakili Institusi Bank Koperasi dan Institusi B adalah kategori Koperasi Ar-Rahnu dibawah Kerajaan Negeri. Kedua-dua Institusi ini bergiat aktif dalam menawarkan perkhidmatan gadaian Islam kepada masyarakat dan menjadi pelopor kepada industri pajak gadai. Jadual 4.1 menerangkan margin pinjaman, jumlah pinjaman, jenis barang gadaian,tempoh gadaian, tempoh lanjutan gadaian dan lelongan bagi dua kategori Institusi. 438

6 Margin pinjaman Jadual 4.1 Operasi Ar-Rahnu bagi Institusi A dan Institusi B Bank Koperasi(A) Ar-Rahnu Negeri(B) Pelanggan Ar-Rahnu (baru)-65% atas nilai marhum. Sehingga 80% Jumlah pinjaman Jenis Barang Gadaian Tempoh Gadaian Tempoh Lanjutan gadaian -Pelanggan Ar-Rahnu sedia ada adalah 70% atas nilai marhun. - 80% margin pinjaman pada waktu promosi sahaja Minimum RM100 Sehingga RM50, 000 bagi setiap gadaian. >RM100,000 pakej untuk perniagaan Barang Emas Barang Kemas Bar emas daripada bank dan syarikat yang telah disenaraikan. Jongkong, wafer, syiling atau ketulan emas dengan syarat mempunyai resit pembelian 6 Bulan Pakej gadaian maksimum RM100,000 tempoh maksimum gadaian sehingga 3 tahun. 6-8 bulan lanjutan selama maksimum 18 bulan tetapi dengan syarat perlu menjelaskan keseluruhan kos upah. Maksimum RM5,000 - RM10, 000 bagi seorang individu bagi cawangan tertentu. Barang Emas Barang Kemas Berlian 6 Bulan 4 bulan sehingga 10 bulan Lelongan Setelah tempoh 18 bulan Setelah tempoh 10 bulan Berdasarkan jadual tersebut, setiap Institusi Ar-Rahnu mempunyai ciri-ciri produk yang tersendiri dan mengikut manual gadaian yang tersendiri. Bagi Institusi A sebuah Institusi perbankan koperasi, margin pinjaman yang diberikan antara 65% bagi pelanggan baru dan 70% bagi pelanggan lama. Namun bagi Institusi B margin pinjaman yang ditawarkan sehingga 80% daripada nilai barang gadaian. Berdasarkan temubual yang dilakukan bersama Pegawai Operasi Institusi A hanya menawarkan margin pinjaman sebanyak 80% jika untuk masa-masa tertentu atau semasa promosi. Di sini dilihat pelanggan boleh mendapatkan lebihan nilai pinjaman daripada Institusi B. Namun begitu, Institusi A menawarkan jumlah maksimum pinjaman yang lebih tinggi berbanding institusi B. Institusi A menawarkan pinjaman sehingga RM100, 000 bagi pakej perniagaan dan RM10,000 sehingga RM50,000 bagi individu. Berbeza bagi Institusi B yang hanya menyediakan jumlah pinjaman per individu sebanyak RM10,000. Manakala bagi aspek barang gadaian, kedua-dua Institusi menerima barang gadaian berasaskan emas namun hanya Institusi B menerima berlian sebagai barang gadaian. Institusi A tidak menerima berlian sebagai barang gadaian atas sebab tidak mempunyai kepakaran dalam menilai berlian. Namun kedua-dua Institusi masih tidak menerima barangan atau asset selain emas seperti yang dilakukan oleh kedai pajak gadai konvensioanal. Selain itu, keduadua Institusi memberikan tempoh gadaian selama 6 bulan sahaja. Namun begitu Institusi A memberikan tempoh lanjutan gadaian paling lama iaitu maksimum 18 bulan berbanding 439

7 Institusi B yang memberikan lanjutan gadaian sehingga 10 bulan sahaja. Secara keseluruhan kedua-dua Institusi mempunyai kelebihan produk tersendiri namun jika pelanggan mementingkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi terutama untuk tujuan perniagaan Institusi A lebih bersesuaian kerana menyediakan maksimum nilai pinjaman sehingga RM100,000 bagi peniaga dan maksimum RM50,000 bagi individu. Analisis Perbandingan Pengiraan Kadar Upah Simpan bagi Institusi A dan Institusi B. Analisis perbandingan kadar upah simpan bagi kedua kategori Institusi ini dilakukan bagi menjawab objektif kajian dalam menilai kaedah pengiraan kadar upah dan perbandingan diantara dua kategori Institusi. Caj-caj lain turut dikenalpasti. Berdasarkan kajian yang dijalankan, kedua-dua Institusi mengenakan kadar upah yang berbeza mengikut nilai pinjaman yang diberikan. Manakala nilai pinjaman yang diluluskan mengikut nilai semasa emas dan kuantiti berat barang gadaian. Jadual 4.2 menunjukkan kadar upah bagi dua Institusi yang dipilih dan contoh pengiraan dijelaskan dalam sampel senario yang disediakan. Jadual 4.2: Kadar Upah Bulanan (bagi setiap RM100 nilai marhun) Bank A Ar-Rahnu Negeri(B) Kadar upah simpan Pinjaman<RM1000 = RM0.65 Pinjaman>RM1000 =RM0.75 Formula pengiraan upah Nilai marhun x (kadar upah simpan/100) x 12 x (tempoh gadaian/bilangan hari setahun) >1000 percuma 1,001-3,000-RM0.50 3,001-5,000-RM0.60 5,001-10,000-RM ,001 ke atas-rm0.75 Nilai upah dikira berdasarkan bulanan. Kaedah bayaran kadar upah Sekaligus atau berperingkat sekaligus Caj-caj lain i. upah simpan dan caj lewat ii. Menyediakan khidmat francais Ar- Rahnu iii.menyediakan perkhidmatan mencuci emas. iv. Membuka kedai emas. v. Khidmat konsultansi. i. upah simpan dan caj lewat ii. Menyediakan perkhidmatan simpan emas jika pelanggan ingin menunaikan haji atau umrah. iii. Perkhidmatan cuci emas dan emas crown. iv.perkhidmatan fotostat Berdasarkan pengiraan kadar upah bagi dua sampel institusi iaitu Institusi A dan B, setiap institusi mengenakan kos upah yang berbeza mengikut nilai pinjaman. Kadar pinjaman yang diberikan mengikut nilai barang gadaian. Berdasarkan kaedah penentuan kadar upah, keduadua institusi menentukan nilai pinjaman dan kadar upah mengikut nilai barang gadaian. Berikut contoh pengiraan kadar upah bagi dua sampel Institusi A dan B. Situasi 1 menjelaskan kaedah pengiraan kadar upah dan jumlah upah yang dikenakan bagi nilai pinjaman tidak melebihi RM1000 seperti di Jadual

8 Jadual 4.3: Contoh Pengiraan Kadar Upah Institusi A dan B bagi nilai pinjaman tidak melebihi RM1000( pinjaman<rm1000) Pengiraan Kadar Upah Simpan Situasi Pertama Institusi A Institusi B Nilai semasa Emas : RM200/g Berat Emas : 5g Nilai barang gadaian: RM1000 Jenis Barang : Barang Kemas Tempoh Gadaian: 6 bulan Kadar Pinjaman : 65% x RM1000 Jumlah Pinjaman: RM650 Kadar Upah Simpan : Dikira mengikut kadar harian dan bersamaan dengan kadar pinjaman. Kadar Upah : = RM585 x 0.65/100 x 12 x 180/365 = 38.7 Kadar Pinjaman : 80% x RM1000 Jumlah Pinjaman : RM800 Kadar Upah simpan : Institusi B tidak mengenakan upah simpan kepada nilai pinjaman tidak melebihi RM1000. Jumlah keseluruhan bayar balik pinjaman = RM (tambahan RM38.70 kadar upah) Jumlah keseluruhan bayar balik pinjaman = RM800 Berdasarkan contoh di situasi 1, penggadai mendapat lebihan pinjaman daripada Institusi B berbanding Institusi A kerana margin pinjaman yang lebih tinggi iaitu 80% daripada nilai barang gadaian. Kadar upah bagi Institusi B juga tidak dikenakan kepada pelanggan kerana jumlah pinjaman tidak melebihi RM1000 tetapi bagi Institusi A kadar upah yang dikenakan kepada penggadai adalah sebanyak RM Keistimewaan yang diberikan oleh Institusi B ini lebih memberikan kebaikan dan faedah kepada penggadai terutama kepada penggadai yang berpendapatan rendah, golongan pertengahan dan mereka yang memerlukan wang segera untuk tujuan kecemasan Bagi situasi ke 2 adalah merujuk kepada situasi apabila jumlah gadaian adalah melebihi nilai RM Kaedah pengiraan kadar upah adalah seperti yang dinyatakan didalam Jadual 4.4. Jadual 4.4: Contoh Pengiraan Kadar Upah Institusi A dan B bagi nilai pinjaman melebihi RM1000 ( pinjaman>rm1000) Situasi Kedua menjelaskan jumlah pinjaman, kaedah pengiraan dan kadar upah bagi Institusi A dan Institusi B jika nilai gadaian melebihi RM Pengiraan Kadar Upah Simpan Situasi Kedua Institusi A Institusi B Kuantiti/Berat Barang Gadaian : 15gram Kadar semasa emas : RM 200 per gram Tempoh Gadaian: 6 bulan Jumlah Pinjaman : RM3000 X 65% : RM 1950 Kadar Upah : RM 1950 x 0.65/100 x 12 x 180/365 : RM Jumlah Bayaran balik : RM Jumlah pinjaman : RM3000 x 80% : RM2400 Kadar Upah : RM2400 x 0.50/100 x 6 bulan : RM Jumlah Bayaran balik : RM

9 Berdasarkan dapatan bagi situasi ke 2, nilai barang gadaian adalah sebanyak RM3000. Bagi Institusi A jumlah pinjaman yang dibenarkan adalah sebanyak RM1950 iaitu bersamaan 65% margin pinjaman manakala bagi Institusi B nilai pinjaman sebanyak RM2400 melebihi Institusi A kerana margin pinjaman yang tinggi iaitu sebanyak 80%. Kelebihan margin pinjaman yangh tinggi yang ditawarkan oleh Institusi B ini mampu menarik minat penggadai untuk menggadai kerana jumlah pinjaman yang berjaya diperolehi lebih tinggi. Manakala bagi kaedah pengiraan kadar upah, Institusi B mengenakan pengiraan secara harian dan kadar upah sebanyak RM0.65 setiap 100g. Bagi Institusi B kaedah pengiraan secara bulanan dan kadar upah bagi pinjaman RM1001 RM3000 adalah sebanyak RM0.50. Ini menunjukkan kadar upah yang dikenakan oleh Institusi B adalah lebih rendah berbanding Institusi A. Jumlah bayaran balik bagi Institusi A adalah sebanyak RM iaitu tambahan RM74.53 bagi kos upah simpan. Jumlah bayaran balik bagi Institusi B pula adalah sebanyak RM Secara kesimpulannya, Institusi B menawarkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi berbanding Institusi A dan kadar upah simpan yang lebih rendah berbanding Institusi A. Ini menjadikan Institusi B adalah pilihan terbaik kepada pengguna untuk membuat gadaian. KESIMPULAN DAN CADANGAN Kedua-dua kategori institusi mempunyai kadar upah simpan yang berbeza mengikut polisi dan prosidur Ar-Rahnu setiap institusi. Institusi B mempunyai kelebihan dengan menyediakan margin pinjaman yang tinggi dan kadar upah yang lebih rendah berbanding institusi A. Keupayaan institusi B menawarkan kos sifar kadar upah bagi pinjaman kurang daripada niali RM adalah kerana suntikan modal oleh pihak tertentu untuk membantu masyarakat setempat mendapatkan pembiayaan. Manakala bagi institusi A, status sebuah bank koperasi tanpa suntikan dan bantuan modal daripada pihak tertentu menyekat keupayaan institusi menawarkan kos upah sifar dalam perniagaan. Namun begitu kadar upah simpan yang dikenakan keatas penggadai masih tidak melebihi 1% dan lebih murah berbanding pajak gadai konvensional sebanyak 2% upah simpan sebulan. Dicadangkan demi memenuhi konsep Ar-Rahnu yang berteraskan tabarru, disarankan kepada semua institusi Ar-Rahnu tidak mengenakan upah simpan bagi pinjaman tidak melebihi RM1000. Ini kerana motif perniagaan dalam islam tidak sekadar mementingkan keuntungan sebaliknya menyumbang kepada kebajikan sosial. Institusi Ar-Rahnu telah dikenali sebagai institusi kewangan Islam yang membantu pengguna terutama yang berpendapatan rendah atau pertengahan mendapat dana segera. Selain itu juga digalakkan agar institusi Ar-Rahnu meningkatkan nilai maksimum pinjaman supaya Ar-Rahnu boleh dijadikan sumber modal segera bukan hanya kepada individu tetapi kepada peniaga. Mengekalkan prosidur pinjaman yang mudah untuk mendapatkan pembiayaan perlu bagi membantu golongan yang tidak memenuhi syarat pinjaman institusi kewangan formal. Mekanisma penentuan kadar upah juga perlu penambahbaikan agar aspek yang dilarang seperti unsur riba dan mendapatkan keuntungan yang tinggi daripada perniagaan Ar-Rahnu seharusnya ditangani dikalangan institusi Ar-Rahnu. Cadangan agar kadar upah simpan dikenakan pada kadar yang tetap tidak mengikut nilai pinjaman wajar dilaksanakan. Aspek pemantauan keatas operasi Ar Rahnu seharusnya dilakukan oleh pihak regulator bagi menjamin ketelusan dan kestabilan industri pajak gadai Islam. 442

10 Rujukan. Abdul Halim, Z.(2015). Kontrak hubungan penggadai dan pemegang gadaian dalam pelaksanaan Ar-Rahnu di Malaysia. Tesis PhD. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahmad, S. a B., Mansor, N., & Nadiah, a. N. (2012). Customer Acceptance on Islamic Pawn Broking: A Malaysian Case. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3, Amin, H., & Chong, R. (2011). Determinants for ar-rahnu usage intentions: An empirical investigation. African Journal of Business Management, 5(20), Fairooz, M., & Khir, A. (2012). Critical Appraisal Of The Rahn -Based Islamic Microcredit Facility. Hanudin, A., Rosita, C., Hazlan, D., & Rostinah, S. (2007). Ljms 2007, 1. Labuan E-Journal of Muamalat and Society, 1, Mohd Sharif Baharudin. (2002). Skim Ar- Rahnu: Ke arah pengukuhan kerjasama serantau. Konvensyen Pajak Gadai Islam (Ar- Rahnu) Serantau, Kuala Lumpur, Oktober Mohamed Fairooz, K., Bahroddin, B., & Lokmanulhakim, H. (2013). Critical appraisal of the Rahn-based Islamic microcredit facility. ISRA International Journal of Islamic, 7(3), Naim, asmadi mohamed. (2004). Sistem Gadaian Islam. Iislamiyyat, 26(2), Nurhayati R.& Ruzian Markom.(2014). An Overview on Implementation of Ar-Rahnu in Malaysia. Prosiding Perkem ke-9 (2014) ISSN: X. Othman, A., Hashim, N., & Abdullah, S. (2013). Perkembangan Ar-Rahnu di Terengganu: Kajian kes terhadap Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM). Prosiding Perkam VIII, Jilid, 2, Patton MQ. (2002).Qualitative research and evaluation methods. 3rd Sage Publications; Thousand Oaks, CA Shamsiah Mohamad, & Safinar Salleh. (2008). Upah Simpan Barang Dalam Skim Ar-Rahnu: Satu Penilaian Semula. Jurnal Fiqh, 5, Retrieved from Skully, M. T. (1992). The Development of the Pawnshop Industry in East Asia. East Asia. Stokes, D., & Bergin, R. (2006). Methodology or methodolatry? An evaluation of focus groups and depth interviews. Qualitative Market Researh: An International Journal, 9(1),

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

KEPATUHAN PROSES GADAIAN DALAM SISTEM AR-RAHNU DI MALAYSIA

KEPATUHAN PROSES GADAIAN DALAM SISTEM AR-RAHNU DI MALAYSIA KEPATUHAN PROSES GADAIAN DALAM SISTEM AR-RAHNU DI MALAYSIA NURUL HUDA BINTI MD YUSUFF TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA EKONOMI (EKONOMI KEWANGAN) (MOD PENYELIDIKAN)

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM

GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM Jurnal Ulwan Ulwan s Journal Jilid 1 2017 : 179-188 GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM Nurul Athirah Mohd Azmi, Rahisam Ramli, Mohd Sabree Nasri & Rusyda

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN BANK ISLAM

KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN BANK ISLAM Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 4, No. 2, December 2017: 31-45 KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Nurauliani Jamlus Rafdi Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor nurauliani@kuis.edu.my Noor Aimi

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Jurnal Syariah, Jil. 22, Bil. 2 (2014) 289-294 Shariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014) 289-294 ULASAN BUKU Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Ar-Rahnu Scheme as Flexible Micro Financing Mechanism for Society: Case Study on Yapeim Ar-Rahnuin State of Perak

Ar-Rahnu Scheme as Flexible Micro Financing Mechanism for Society: Case Study on Yapeim Ar-Rahnuin State of Perak J. Appl. Environ. Biol. Sci., 7(8)110-117, 2017 2017, TextRoad Publication ISSN: 2090-4274 Journal of Applied Environmental and Biological Sciences www.textroad.com Ar-Rahnu Scheme as Flexible Micro Financing

More information

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para pelanggan kerana ia boleh menyebabkan sesuatu proses menjadi perlahan akibat daripada

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH: ANALISIS KUTIPAN DAN KETIRISAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI TERENGGANU Siti Saufirah Mohd Tahir 1, Hairunnizam Wahid 2 & Sanep Ahmad 3 ABSTRACT The amount collected in the

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 250-266 STRATEGI PENERAPAN ELEMEN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU Strategy in

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak MusharakahMutanaqisah

Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak MusharakahMutanaqisah PROSIDING PERKEM VIII, JILID 2 (2013) 910-925 ISSN: 2231-962X Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak MusharakahMutanaqisah Mohamad Zaim bin Isamail Jabatan

More information

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91 9, Issue 1 (2017) 75-91 Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Journal homepage: www.akademiabaru.com/arbms.html ISSN: 2462-1935 Transformasi Koperasi kepada Bank Koperasi: Analisis

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR

CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR DECEMBER 2017 VOL. 10 NO. 1 ISSN: 2232-1047 eissn: 0127-8886 www.jfatwa.usim.edu.my CADANGAN MEWUJUDKAN LOGO PENGIKTIRAFAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN TERHADAP USAHAWAN MUSLIM DI SELANGOR A PROPOSAL FOR CREATING

More information

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI)

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) CALON: NOOR SYAHIDA ABDUL RAHMAN 13P101007P BIDANG: SYARIAH DAN MUAMALAT PENYELIA BERSAMA O

More information

Pembangunan infrastruktur tadbir urus dan pengawal seliaan Ar-Rahnu (Infrastructure development of governance and regulatory for Ar-Rahnu)

Pembangunan infrastruktur tadbir urus dan pengawal seliaan Ar-Rahnu (Infrastructure development of governance and regulatory for Ar-Rahnu) 6, Issue 2 (2017) 120-133 Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Journal homepage: www.akademiabaru.com/arbms.html ISSN: 2462-1935 Pembangunan infrastruktur tadbir urus dan pengawal

More information

TERMA DAN SYARAT. PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS)

TERMA DAN SYARAT. PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS) TERMA DAN SYARAT PROGRAM SAHABAT AGRO (AgroPrimaS) PENTING : SILA BACA KESELURUHAN TERMA DAN SYARAT DENGAN TELITI DAN PASTIKAN ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU DENGAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERSEBUT

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

AISYAH ABDUL-RAHMAN & WAJEEHA ZULKIFLY ABSTRAK. Kata kunci: Pengurusan Kewangan, Pengetahuan kewangan, Pengurusan Perbelanjaan, Sumber Pembiayaan

AISYAH ABDUL-RAHMAN & WAJEEHA ZULKIFLY ABSTRAK. Kata kunci: Pengurusan Kewangan, Pengetahuan kewangan, Pengurusan Perbelanjaan, Sumber Pembiayaan 85 Jurnal Personalia Pelajar 19(2)(2016): 85-94 Faktor Penentu Pengurusan Kewangan: Kes Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (Determinants of Financial Management: The Case of Universiti Kebangsaan

More information

MARKETING MIX : TINJAUAN SEMULA MENURUT EPISTEMOLOGI ISLAM

MARKETING MIX : TINJAUAN SEMULA MENURUT EPISTEMOLOGI ISLAM MARKETING MIX : TINJAUAN SEMULA MENURUT EPISTEMOLOGI ISLAM ABSTRAK HANIM MISBAH LAKIRINA FAIDIWATI LATIF Universiti Sains Islam Malaysia Kajian ini bertujuan untuk membincangkan unsur-unsur campuran pemasaran

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

SCS. Kit HR FACILITIES (KEMUDAHAN)

SCS. Kit HR FACILITIES (KEMUDAHAN) SCS Kit HR FACILITIES (KEMUDAHAN) series 1/2015 SCS Kit Bersatu Berusaha Berbakti We the Civil Servant are the most fortunate people, as we are given this golden opportunity to be able to serve and make

More information

BAB SATU PENGENALAN. merupakan petunjuk kebenaran yang sebenar bagi umat yang bertakwa.

BAB SATU PENGENALAN. merupakan petunjuk kebenaran yang sebenar bagi umat yang bertakwa. BAB SATU PENGENALAN 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN Umat Islam disyariatkan supaya menerima Islam secara keseluruhannya. Menerima keseluruhan Islam bererti mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah

More information

Pembentukan Budaya Organisasi Korporat Islam : Suatu Penelitian Kualitatif terhadap FPOPP Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Pembentukan Budaya Organisasi Korporat Islam : Suatu Penelitian Kualitatif terhadap FPOPP Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Pembentukan Budaya Organisasi Korporat Islam : Suatu Penelitian Kualitatif terhadap FPOPP Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). ROSFAZILA BINTI ABD RAHMAN 1 NOVEL LYNDON 2 ABD HAIR AWANG 3 ABSTRAK Kajian

More information

KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT)

KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT) KEBERKESANAN MEDIUM MAKLUMAT SEBAGAI PERANTARAAN TERHADAP POTENSI BERZAKAT: KAJIAN KES GOLONGAN MUDA (PELAJAR IPT) Aza Shahnaz Azman, Norzalina Zainudin, Latifa Bibi Musafar Hameed Jabatan Ekonomi, Fakulti

More information

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA)

WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) WAR 24 MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN KEBERKESANAN PROSEDUR PERMOHONAN ZAKAT PENDIDIKAN SECARA ELEKTRONIK (E-DERMASISWA) Norzalina Zainudin, NurNaddia Nordin, Aza Shahnaz Azman, Teh Suhaila

More information

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT Universiti Teknologi Malaysia i PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH

More information

BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR. di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas, bab ini akan membuat

BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR. di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas, bab ini akan membuat BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR 6.1 Pendahuluan Kajian ini menganalisis mengenai keterdedahan keterdedahan risiko syariah dalam SPT di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas,

More information

KAJIAN PELAKSANAAN AL-QARD AL-HASAN DI BAITUL MAL WAT TAMWIL AL-KHAIRAT PAMEKASAN MADURA INDONESIA ROFIIH

KAJIAN PELAKSANAAN AL-QARD AL-HASAN DI BAITUL MAL WAT TAMWIL AL-KHAIRAT PAMEKASAN MADURA INDONESIA ROFIIH KAJIAN PELAKSANAAN AL-QARD AL-HASAN DI BAITUL MAL WAT TAMWIL AL-KHAIRAT PAMEKASAN MADURA INDONESIA ROFIIH JABATAN SYARIAH DAN EKONOMI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2011 i KAJIAN

More information

DOSIMETRIC PROPERTIES OF LITHIUM MAGNESIUM BORATE GLASSES DOPED WITH DYSPROSIUM AND PHOSPHORUS OXIDE FOR RADIATION DOSE MEASUREMENT

DOSIMETRIC PROPERTIES OF LITHIUM MAGNESIUM BORATE GLASSES DOPED WITH DYSPROSIUM AND PHOSPHORUS OXIDE FOR RADIATION DOSE MEASUREMENT DOSIMETRIC PROPERTIES OF LITHIUM MAGNESIUM BORATE GLASSES DOPED WITH DYSPROSIUM AND PHOSPHORUS OXIDE FOR RADIATION DOSE MEASUREMENT MOHAMMAD HASAN SALMAN ABU MHAREB A thesis submitted in fulfilment of

More information

Sulh: Pengadilan Tanpa Perbicaraan Mahkamah dalam Memenuhi Tuntutan Pasaran Kewangan Islam di Malaysia

Sulh: Pengadilan Tanpa Perbicaraan Mahkamah dalam Memenuhi Tuntutan Pasaran Kewangan Islam di Malaysia 1 Sulh: Pengadilan Tanpa Perbicaraan Mahkamah dalam Memenuhi Tuntutan Pasaran Kewangan Islam di Malaysia (Sulh: Justice Without Court Trial in Fulfilling the Needs of Islamic Finance in Malaysia) NUR KHALIDAH

More information

Aplikasi Prinsip Wa d Dua Hala dan Cadangan Penerokaannya dalam Lindung Nilai

Aplikasi Prinsip Wa d Dua Hala dan Cadangan Penerokaannya dalam Lindung Nilai ISLAMIYYAT 37(1) 2015: 5-15 Aplikasi Prinsip Wa d Dua Hala dan Cadangan Penerokaannya dalam Lindung Nilai The Application of Two Unilateral Wa d and Its Recommended Exploration in Hedging Azlin Alisa Ahmad

More information

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka PROSIDING PERKEM VIII, JILID 2 (2013) 926-937 ISSN: 2231-962X Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka Ili Diyana Yusop Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan

More information

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS SAMSURYADI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

Jurnal Teknologi. Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak Musharakah Mutanaqisah.

Jurnal Teknologi. Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak Musharakah Mutanaqisah. Jurnal Teknologi Full paper Analisis Kritikal Terhadap Pembiayaan Semula Perumahan Secara Islam Melalui Kontrak Musharakah Mutanaqisah Mohamad Zaim Isamail a*, Joni Tamkin Borhan a, Mohd Fauzi Abu Hussin

More information

ISU PENETAPAN HARGA EMAS DALAM TRANSAKSI AKAUN EMAS DI BANK

ISU PENETAPAN HARGA EMAS DALAM TRANSAKSI AKAUN EMAS DI BANK ISU PENETAPAN HARGA EMAS DALAM TRANSAKSI AKAUN EMAS DI BANK MUHAMMAD ANIS BIN MOHD ARSHAD Universiti Kebangsaan Malaysia anis.ibnarshad@gmail.com ABSTRAK Pelaburan merupakan satu cara untuk mengembangkan

More information

PEMAHAMAN PELAKSANAAN KONTRAK AL-BAI BITHAMAN AJIL (BBA) DALAM INSTRUMEN PERBANKAN ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

PEMAHAMAN PELAKSANAAN KONTRAK AL-BAI BITHAMAN AJIL (BBA) DALAM INSTRUMEN PERBANKAN ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp.129-141] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com m PEMAHAMAN PELAKSANAAN KONTRAK AL-BAI BITHAMAN AJIL

More information

SAHAM KEUTAMAAN DALAM ISLAM

SAHAM KEUTAMAAN DALAM ISLAM Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp.01-28] Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal homepage: www.jised.com SAHAM KEUTAMAAN DALAM ISLAM Marina Abu Bakar 1 & Dr.

More information

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA Azman A.R 1, Mohamad Yazis Ali Basah 2, Mohammad Noorizzuddin Nooh 3, Mahdhir Abdullah 4, Ahmad Anis Mohd Fauzi

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia

LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia LOKALISASI PENGAGIHAN ZAKAT DAN CADANGAN KHIDMAT SOSIAL Satu Tinjauan Awal di Malaysia Hairunnizam Wahid Sanep Ahmad Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

More information

KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT KEFAHAMAN DAN AMALAN PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN DI DAERAH SEPANG, SELANGOR

KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT KEFAHAMAN DAN AMALAN PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN DI DAERAH SEPANG, SELANGOR Volume: 2 Issue: 5 [September, 2017] pp.1-20] Journal of Islamic, Social, Economics, and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com KEBERKESANAN CERAMAH ZAKAT DAN KESANNYA TERHADAP TINGKAT

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies

International Journal of Islamic and Civilizational Studies UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper Potensi Keterdedahan Risiko Syariah Syarikat Pengendali Takaful Terpilih Di Malaysia Mohd Faiz Mohamed Yusof, a,b* Joni Tamkin

More information

Persepsi Mahasiswa Terhadap Urusan Pembelian Atas Talian (University Student s Perspective on Online Transaction)

Persepsi Mahasiswa Terhadap Urusan Pembelian Atas Talian (University Student s Perspective on Online Transaction) 17 Jurnal Personalia Pelajar 19(2)(2016): 17-25 Persepsi Mahasiswa Terhadap Urusan Pembelian Atas Talian (University Student s Perspective on Online Transaction) ZALEHA YAZID, CHE ANIZA CHE WEL, NOR ASIAH

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini bersama-sama

More information

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3 Halaman: 1/19 ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN TAJUK MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 3 2.0 OBJEKTIF DAN SKOP 3 3.0 STRUKTUR DAN ELEMEN DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR 3.1 DASAR EMS 3 3.2 PERANCANGAN 4 3.2.1 ASPEK

More information

FOREWORD. Assalamualaikum, Salam Sejahtera and Salam 1Malaysia

FOREWORD. Assalamualaikum, Salam Sejahtera and Salam 1Malaysia FOREWORD Assalamualaikum, Salam Sejahtera and Salam 1Malaysia Alhamdulillah, all praise is to Allah The Almighty, by whose grace and blessing, the fifth issue of PSP s Research Digest is published. It

More information

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Muhammad Nur Bin Ruhaizad *, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi,

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN

KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN KECEKAPAN PENGURUSAN SURAU ORANG ASLI DI SELANGOR DARI ASPEK KEWANGAN Dr. Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Dr. Zulkefli Hj Aini, Mohd Hakim Arshad, Ahmad A toa Mokhtar& Ahmad Fauzi Shahar Fakulti Pengajian

More information

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI?

PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 1 (2009) 89-112 Shariah Journal, Vol. 17, No. 1 (2009) 89-112 PENGAGIHAN ZAKAT OLEH INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA: MENGAPA MASYARAKAT ISLAM TIDAK BERPUAS HATI? Hairunnizam Wahid

More information

Kesan Pengklasifikasian Patuh Syariah Terhadap Kemeruapan Pulangan Stok Axis-Reit

Kesan Pengklasifikasian Patuh Syariah Terhadap Kemeruapan Pulangan Stok Axis-Reit PROSIDING PERKEM VI, JILID 2 (2011) 370 384 ISSN: 2231-962X Kesan Pengklasifikasian Patuh Syariah Terhadap Kemeruapan Pulangan Stok Axis-Reit The Effect of Syariah Compliance Classification on Axis-Reit

More information

FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA?

FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA? FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA? Nama Pelajar: Nazrin Nasriq Bin Lapalopo No Matriks: BA16110166 PENGENALAN Tindakan perusahaan

More information