Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia

Size: px
Start display at page:

Download "Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia"

Transcription

1 Prosiding Bicara Dakwah kali ke 15: Pengurusan Dakwah Kontemporari Disunting oleh: Muhamad Faisal Ashaari, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, Selangor. Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia Muhammad Fathi bin Yusof, Mohd Al-Ikhsan Ghazali & Nik Mohd Zaim Nik Abdul Rahim Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi (CFiRST), Universiti Teknologi Malaysia, UTM KL, Jalan Semarak, Kuala Lumpur. ABSTRAK: Pada dasarnya terdapat banyak isu perlembagaan dan hak asasi yang berkaitan dengan dakwah. Masyarakat secara umumnya belum benar-benar memahami isu perlembagaan dan hak asasi yang berkaitan dengan dakwah. Oleh itu kadang-kadang wujud pertikaian dan ketegangan di kalangan masyarakat berkaitan dengan beberapa isu seperti isu hak asasi, kebebasan beragama, kebebasan berkaitan moral dan seumpamanya. Polemik dalam isu ini memberi kesan kepada dakwah kerana ia boleh menyebabkan sasaran dakwah mempunyai perasaan prejudis yang kuat terhadap Islam dan orang Islam. Kertas kerja ini bertujuan untuk meneliti cabaran kepada usaha dakwah di samping untuk meningkatkan kefahaman terhadap mauduk dakwah serta untuk memahami sensitiviti dan tahap kefahaman sasaran dakwah. Objektif penulisan ini adalah untuk menganalisis isu-isu perlembagaan dan hak asasi yang menjadi cabaran kepada gerakan dakwah, menganalisis persepsi masyarakat terhadap isu-isu perlembagaan dan hak asasi yang berkaitan dengan dakwah serta mencadangkan beberapa pendekatan untuk menghadapi cabaran berkenaan. Kaedah yang digunakan adalah berasaskan kajian perpustakaan terhadap isu-isu perlembagaan dan hak asasi yang menjadi cabaran kepada usaha dakwah di Malaysia. Selain itu kajian terhadap kandungan media berkaitan isu ini juga dijalankan bagi meninjau pandangan awam terhadap isu berkaitan. Kertas kerja ini memberikan fokus kepada tiga isu dalam konteks keperlembagaan dan hak asasi iaitu: (a) Isu penyebaran ajaran lain di kalangan umat Islam (b) isu Syiah; (c) isu perlaksanaan hudud. Beberapa saranan bagi menangani isu untuk maslahat gerakan dakwah juga dikemukakan. PENDAHULUAN Dakwah tidak boleh dipisahkan dengan perkembangan semasa. Apa yang berlaku dalam masyarakat mempunyai kaitan yang amat dekat dengan para pendakwah. Para pendakwah bukan sahaja perlu mempunyai persiapan ilmu dan kemahiran, bahkan juga mampu memahami persekitaran yang banyak mempengaruhi kejayaan dakwah. Antara persekitaran yang perlu difahami ialah berkaitan dengan peranan perlembagaan dalam sistem sosial serta berkaitan dengan isu-isu yang berlegar di sekitar keperlembagaan dan hak asasi. Selain itu, perlembagaan jaga banyak mempengaruhi ruang dan pendekatan dakwah. Perlembagaan merupakan dokumen perundangan terpenting dalam kerangka pentadbiran undangundang negara. Garis sempadan yang disediakan oleh perlembagaan perlu difahami oleh para pendakwah dalam menentukan langkah, pendirian, pendekatan serta bentuk aktiviti dakwah. Memahami isu keperlembagaan dan hak asasi juga termasuk dalam konteks memahami sasaran dakwah. Bahkan, memahami perlembagaan tentunya amat penting jika dilihat peranannya yang amat besar sebagai rujukan kelompok tertentu masyarakat dalam negara. Pemahaman kepada isu keperlembagaan dan hakhak asasi menjadi semakin penting jika kita memahami akar kepada konsep keperlembagaan dan hak asasi secara lebih mendasar. Kadangkadang wujud perbezaan ketara antara kelompok dakwah dak aktivis hak asasi atau pengamal undang-undang sivil yang menjadikan perlembagaan sebagai rujukan yang utama. Perbezaan, yang boleh membawa konflik ini, bukannya berpunca dari perbezaan tafsiran ayatayat perundangan bersifat ranting, tetapi ia adalah satu pertembungan yang berakar umbi dari aliran falsafah yang berbeza tentang konsep kehidupan, kebenaran dan kemanusiaan. Oleh yang

2 demikian, perbahasan tentang isu-isu perlembagaan dari sudut dakwah merupakan satu yang amat penting dalam menyorot asas kepada perbezaan ini. Keberkesanan dakwah amat bergantung kepada kemampuan para pendakwah menggarap persoalan kehidupan dan realiti sesuai dengan tahap kefahaman sasaran dakwah. Pendakwah juga perlu memahami sensitiviti sesetengah kelompok yang sebahagiannya bersandarkan kepada cara berfikir yang jauh berbeza daripada para pendakwah. Sebahagian mereka menjadikan falsafah, budaya dan pemikiran Barat sebagai landasan hidup. Bagi melindungi hak dan kepentingan mereka, Perlembagaan Persekutuan dijadikan sebagai sandaran. Dalam konteks ini, para pendakwah perlulah memahami prinsipprinsip asas perlembagaan serta konsep hak asasi bagi memahami jalur pemikiran serta landasan hidup mereka. Dari sudut yang lain pula, kegagalan para pendakwah memahami perkara ini boleh membawa kepada sikap prejudis mereka kepada para pendakwah, serta kepada ajaran Islam. Terdapat beberapa isu perlembagaan dan hak asasi yang berkaitan dengan dakwah. Antaranya yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kebebasan berkaitan moral, penguatkuasaan undang-undang, ajaran sesat, perbezaan mazhab dan seumpamanya. Kertas ini akan memberikan fokus kepada empat isu iaitu: (a) isu kebebasan beragama dan bermazhab (b) isu kalimah Allah dalam konteks kebebasan beragama dan keselamatan; (c) Isu tuntutan kebebasan kumpulan LBGT; (d) isu perlaksanaan hudud. Bagi memberikan gambaran umum, perbahasan berkenaan hubungan antara dakwah dan perlembagaan serta hak asasi dikemukakan terlebih dahulu. DAKWAH DAN KEPERLEMBAGAAN Perlembagaan merupakan dokumen perundangan yang paling utama dalam kerangka sistem perundangan negara. Di Malaysia perlembagaan yang utama ialah Perlembagaan Persekutuan yang mula berkuat kuasa ketika negara mencapai kemerdekaan pada tahun Terdapat juga perlembagaan-perlembagaan negeri yang menjadi undang-undang utama di negeri masing-masing. Namun demikian, perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Sesebuah perlembagaan mengandungi garis panduan kepada struktur serta kuasa politik sesebuah negara, dan juga menentukan had penggunaan kuasa itu dari sudut prosedur dan substantif. Selain itu ia juga mengandungi perkara asas berkaitan dengan sistem perundangan sesebuah negara (Vago, 2009). Perlembagaan bukannya satu dokumen yang beku dan kaku tetapi sebaliknya ia mempunyai ciri-ciri yang dinamik bagi mencapai tujuannya memberikan keadilan kepada rakyat. Oleh yang demikian, dalam perbahasan perlembagaan, para ilmuwan perundangan tidak boleh mengabaikan konsep keperlembagaan (constitutionalism) iaitu satu konsep yang asas yang mendasari kewujudan perlembagaan iaitu kerajaan yang demokratik, kedaulatan undang-undang, agihan kuasa dan hak-hak asasi (Harding, 1996). Dakwah merupakan usaha untuk mengajak manusia mendekati, menghayati dan beramal dengan amalan Islam. Sasaran dakwah adalah luas meliputi muslim dan bukan muslim, rakyat dan juga pembesar, orang yang berilmu serta yang kurang ilmunya. Aktiviti dakwah meliputi dakwah secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Abdul Karim (2002) menegaskan bahawa kaedah dakwah yang berkesan ialah dengan melihat kepada sasaran dan masalah yang dihadapi secara khusus, ibarat doktor yang merawat pesakit yang mesti mengetahui secara jelas pesakitnya dan jenis penyakit yang dideritai. Melihat kepada tabiat dakwah yang berbentuk out-reaching iaitu dengan menyebarkan mesej Islam kepada kelompok luar, maka usaha dakwah tentunya turut menyentuh kepentingan dan hak pihak lain. Tambahan pula soal dakwah tidak boleh dipisahkan dengan tanggungjawab untuk mencegah kemungkaran (Hasan, 1990). Oleh yang demikian, dalam proses melaksanakan usaha dakwah ini para pendakwah tidak boleh terlepas dari persoalan yang berhubung dengan isu perlembagaan seperti hubungan antara rakyat dan kerajaan, kedaulatan undang-undang, bidang kuasa pentadbiran negara dan seumpamanya. Selain itu ciri-ciri khusus perlembagaan seperti kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan, hak keistimewaan Melayu, kedudukan bahasa Melayu, hak perlindungan kepada Bumiputera dan masyarakat asal, kedudukan Raja-raja Melayu, amalan demokrasi berpilihan raya dan seumpamanya juga mempunyai perkaitan tidak 288

3 langsung dengan dakwah. Ciri-ciri istimewa ini, berserta dengan ciri-ciri umum yang telah dibincangkan di atas merupakan sebahagian dari prinsip yang dipersetujui bersama oleh rakyat Malaysia, yang juga disebut sebagai kontrak sosial (Mohd Rizal, 2014). Hakikatnya kerangka perlembagaan yang wujud ini sedikit sebanyak membentuk wajah masyarakat dan negara kita, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku rakyatnya. Oleh yang demikian, menjadi kemestian kepada para pendakwah untuk memahami perlembagaan negara agar dakwah yang dilaksanakan selari dengan kehendak Perlembagaan. Para pendakwah juga wajar mengambil tahu isuisu yang berlegar di sekitar kerangka Perlembagaan. Saban hari rakyat Malaysia didedahkan dengan pelbagai konflik, pertikaian, perbahasan dan perbincangan berkaitan dengan Perlembagaan. Isu-isu seperti amalan demokrasi, peranan kerajaan, kedudukan Sultan dan Raja, hubungan antara kerajaan negeri dan Persekutuan, kebebasan kehakiman, kuasa untuk membuat undang-undang, kebebasan beragama, bidang kuasa Mahkamah Syariah, skop undang-undang jenayah Islam, keistimewaan orang Melayu, dan banyak lagi isu berkaitan Perlembagaan menarik minat sasaran dakwah. Sebahagian dari isu ini menyentuh sanubari dan nasib kehidupan seharian mereka. Mereka amat tertarik untuk memahami dengan lebih mendalam tentang isu ini. Dalam hal ini menjadi tugas para pendakwah untuk menghuraikan isu-isu ini dari perspektif Islam agar mereka bukan sahaja memahami pendirian agama berkaitan isu berkenaan, bahkan juga mampu melihat keindahan Islam dalam merungkaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. DAKWAH DAN HAK ASASI Hak asasi merupakan satu konsep yang berasaskan keyakinan bahawa setiap manusia secara semula jadi mempunyai hak-hak yang mesti dilindungi. Hak dan kebebasan ini membolehkan manusia membangunkan bakat, kemahiran dan kebijaksanaan untuk memenuhi keperluan rohani dan jasmani (U-En & Caroline, 2004). Hak asasi diiktiraf di peringkat antara bangsa melalui beberapa instrumen seperti Pengisytiharan Hak Asasi Sedunia 1948 dan beberapa perjanjian yang sebahagiannya mengikat sesetengah negara yang menandatangani perjanjian berkenaan. Di Malaysia, hak asasi dilindungi melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan menyenaraikan beberapa hak asasi yang dilindungi oleh undangundang. Secara ringkasnya hak-hak tersebut adalah seperti berikut: a. Hak untuk hidup iaitu untuk bebas merdeka dan tidak diancam nyawanya. Ini termasuk hak-hak berkaitan orang yang tertuduh dan orang yang ditangkap (Perkara 5). b. Hak untuk tidak dipaksa dalam pekerjaan atau perhambaan (Perkara 6). c. Hak untuk tidak diadili lebih dari sekali atas tuduhan yang sama berkaitan kesalahan yang sama kecuali dalam kes rayuan atau penilaian semula oleh mahkamah (Perkara 7). d. Hak persamaan iaitu sama di sisi undangundang serta tiada diskriminasi berasaskan agama, kaum, keturunan, tempat lahir dan jantina kecuali dalam beberapa keadaan yang dibenarkan oleh Perlembagaan seperti dalam perkara berkaitan hal ehwal agama Islam, keistimewaan bumiputera, kebajikan orang asli dan lain-lain (Perkara 8). e. Hak bersuara, berhimpun dan berpersatuan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang (Perkara 10). f. Kebebasan beragama iaitu untuk menganuti dan mengamalkan. Hak untuk menyebarkan agama boleh dihadkan oleh kerajaan jika ia melibatkan penyebaran ajaran di kalangan penganut Islam (Perkara 11). g. Hak untuk mendapat pelajaran dan menubuhkan institusi pelajaran (Perkara 12). h. Hak memiliki harta secara bebas tanpa gangguan kecuali dalam kes pengambilan yang sah menurut undang-undang dengan pampasan yang setimpal (Perkara 13). Prinsip kebebasan atau hak asasi ini bukan perkara baru. Falsafah hak asasi manusia bukan baru bermula selewat penulisan Thomas Hobbes dan John Locke pada abad ke-17 dan ke-18. Sebenarnya prinsip hak asasi manusia telah pun dikemukakan oleh Nabi Muhammad S.A.W melalui wahyu dari Allah. Ini bermakna, konsep kebebasan atau hak asasi telah lama dikemukakan oleh Islam sebelum dipopularkan oleh Barat. 289

4 Prinsip hak asasi ini bukan sahaja dikemukakan secara teori di dalam Al-Quran dan Hadis, bahkan melalui contoh teladan praktikal yang dibuktikan di dalam pemerintahan Rasulullah dan para khalifah selepasnya. Bahkan konsep hak asasi dalam Islam lebih luas skopnya. Ia terbina di atas konsep kemuliaan manusia atau karamatul insan. Allah mengangkat darjat manusia sebagai makhluk yang mulia dan diberikan tugas untuk mengabdikan diri kepada Allah dan berperanan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Islam menekankan soal tugas dan tanggungjawab berbanding soal hak. Islam melihat manusia dari sudut fitrahnya untuk beribadat dan berbakti, sedangkan pemikiran Barat cenderung untuk memfokuskan kepada hak dan kepentingan diri sendiri. Perjuangan hak asasi di Barat sebenarnya timbul dari hasrat yang baik untuk menentang perhambaan, kezaliman dan penindasan. Ia sebagai tindak balas terhadap golongan penindas yang menjadikan hawa nafsu sebagai teraju kehidupan mereka. Tetapi, apabila penindasan yang dahulu telah berjaya dimusnahkan, maka berlaku pula nafsu-nafsu jahat yang mendorong kepada kejahatan bentuk baru. Antaranya ialah dengan menggunakan konsep hak asasi itu untuk memaksa nilai satu bangsa lain dipakai ke atas bangsa lain (Hamka, 2002). Latar belakang kemunculan konsep hak asasi ini perlu difahami oleh para pendakwah. Sebahagian dari anggota masyarakat termasuklah dari kalangan aktivis sosial, pemimpin politik dan sebahagian ilmuwan begitu kagum dan taasub dengan konsep hak asasi acuan Barat. Ini menjadikan mereka menilai sesuatu isu seperti isu penggunaan kalimah Allah, isu serbuan kelab malam, isu LBGT dan seumpamanya dari kaca mata hak asasi semata-mata sehingga mengabaikan konsep kemuliaan insan dan peranan manusia di atas muka bumi ini. Berbahasan berikutnya akan meneliti secara lebih dekat beberapa isu perlembagaan dan hak asasi yang mempunyai kaitan rapat dengan cabaran dakwah di Malaysia. ISU PENYEBARAN AGAMA LAIN DI KALANGAN UMAT ISLAM Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini meliputi hak untuk menganuti, mengamalkan dan menyebarkan. Walau bagaimana pun kebebasan menyebarkan agama tertakluk kepada kawalan yang boleh dibuat ke atas penyebaran apa-apa ajaran di kalangan penganut beragama Islam (Perkara 11). Prinsip ini meletakkan Islam pada kedudukan yang lebih tinggi dari agama lain. Ia juga menunjukkan bahawa agama Islam dilindungi dari gangguan atau pengaruh yang tidak baik yang boleh meresap di kalangan umat Islam. Peruntukan perlembagaan ini perlu dibaca bersama-sama dengan Perkara 3 yang memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan dan agama-agama lain bebas untuk dianuti oleh rakyat Malaysia. Dalam konteks ini perlu difahami bahawa perlindungan khas ini berasaskan kepada latar belakang sejarah dan politik negara. Pertamanya, kedudukan Islam yang sejak dari sebelum penjajah lagi sebagai agama teras kepada empayar atau negeri-negeri Melayu. Islam bukan sahaja agama yang dianuti, bahkan menjadi asas penting kepada dasar pemerintahan pada zaman itu. Selain itu, peranan penjajah dari agama berbeza juga merupakan ancaman kepada penduduk Islam. Oleh yang demikian, perlindungan khas sedemikian akan dapat mengukuhkan peranan Islam sebagai agama utama dalam negara. Berasaskan peruntukan di atas, terdapat beberapa undang-undang di peringkat negeri dan juga akta untuk wilayah persekutuan yang memperuntukkan kawalan ke atas penyebaran ajaran lain di kalangan umat Islam. Peraturan ini antara lain menganggap pihak yang memujuk, mempengaruhi, memaksa atau menghasut orang Islam agar memeluk agama lain atau membenci Islam adalah satu kesalahan. Demikian juga tindakan menganjurkan aktiviti, hiburan atau persembahan yang mempunyai tujuan yang sama juga dianggap satu kesalahan. Peraturan ini telah dikuatkuasakan di beberapa negeri bagi mengawal penyebaran agama lain di kalangan umat Islam. Antara yang terbaru ialah serbuan Jabatan Agama Islam Selangor ke atas Bible Society of Malaysia di Damansara. Dalam serbuan tersebut 10 naskhah Bible Iban dan 20 Gospel Luke berbahasa Melayu dirampas. Serbuan ini mempunyai kaitan dengan penguatkuasaan larangan penggunaan kalimah Allah dalam Bible (The Star, 2 Januari 2014). 290

5 Tindakan ini menimbulkan kritikan dan bantahan oleh banyak pihak. Tindakan bukan sahaja merujuk kepada kaedah rampasan dan serbuan, bahkan juga menyentuh soal undang-undang kawalan penyebaran agama lain kepada umat Islam (Thomas, 2014). Mungkin ada yang mempertikaikan peraturan dan penguatkuasaan seumpama ini sebagai menghalang kebebasan beragama. Hakikatnya peruntukan ini menepati kehendak prinsip Islam. Islam menjamin kebebasan beragama kepada bukan Islam. Ini bermakna mereka berhak untuk mengamalkan ajaran mereka dan tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam. Prinsip ini berdiri di atas konsep untuk menjamin keadilan bukan sahaja terhadap orang yang berbeza agama, bahkan juga terhadap musuh (Muhammad Asad, 1980). Jika diteliti sekatan yang dikenakan itu, ia langsung tidak menjejaskan kebebasan beragama. Ia hanya berperanan untuk mengawal masyarakat Islam agar tidak terjebak dengan ajaran yang bertentangan agama. Dalam konteks kebebasan untuk memeluk dan mengamalkan agama, semua penganut agama di Malaysia sama ada orang Islam atau bukan Islam menikmati hak yang sama dan serupa. Dari sudut ini para pendakwah perlu melihat isu penyebaran agama lain di kalangan umat Islam ini dari beberapa aspek. Pertamanya, dari sudut sejarah negara yang sejak dari awal memberikan keutamaan kepada agama Islam. Keduanya, dari sudut peruntukan yang terdapat dalam perlembagaan iaitu Perkara 3 dan 11. Peruntukan ini sebenarnya wujud berasaskan kontrak sosial yang tidak wajar dipertikaikan. Ketiga, para pendakwah juga perlu menekankan soal keamanan negara yang memerlukan kepada kawalan tertentu bagi mengurangkan risiko ketegangan kaum dan agama. Keempat, dalam hal tertentu terdapat kelemahan-kelemahan dari sudut penguatkuasaan undang-undang yang perlu diakui jika benar-benar wujud. Namun begitu, kelemahan itu tidak sepatutnya menjadi alasan untuk menafikan keperluan kawalan kepada penyebaran agama lain di kalangan umat Islam. ISU SYIAH Di Malaysia Syiah dianggap sebagai termasuk ajaran yang dilarang. Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 5 May 1996 telah memutuskan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak. Muzakarah juga memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang Undang Islam dan demikian penyebaran apa apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang. Selain itu muzakarah juga telah memansuhkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 [Kertas Bil. 2/8/84, Perkara 4.2. (2)] mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti berikut : Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini Jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya Mazhab Syiah dari golongan Al Zaidiyah dan Jaafariah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia. Sehubungan dengan itu, pihak berkuasa agama mengambil tindakan tegas ke atas aktiviti pengikut Syiah iaitu di antaranya tangkapan ke atas 16 orang aktivis Syiah, siasatan ke atas 120 kes (The Star, 25 September 2013) serta merampas buku-buku termasuk novel yang mengandungi elemen penyebaran ajaran syiah (The Star, 2 Mei 2014). Tindakan-tindakan ini menimbulkan pertikaian dari pihak antarabangsa dan tempatan. Beberapa badan hak asasi antarabangsa seperti Freedom House dan Badan Hak Asasi Amerika Syarikat, serta badan-badan hak asasi tempatan seperti Aliran telah memberikan pandangan bahawa tindakan berkenaan bertentangan dengan hak asasi khususnya berhubung kebebasan beragama. Alasan yang sama digunakan oleh Majlis Syiah Malaysia sebagaimana yang terkandung dalam memorandum yang dikemukakan kepada Yang Di-Pertuan Agong pada 6 Jun Dalam konteks ini perlu ditegaskan bahawa Malaysia menjamin kebebasan beragama, tetapi mempunyai beberapa mekanisme kawalan tertentu bagi mengelakkan berlaku perkara yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Mana-mana kumpulan agama minoriti selain Ahli Sunnah bebas mempercayai, menganut dan mengamalkan ajaran mereka, namun mereka tidak boleh menyebarkan ajaran tersebut dan tidak boleh menjejaskan kepentingan awam, kesihatan, moral, keteraturan dan kestabilan negara. Ezad Azraai (2011) berpendapat apa yang 291

6 diperuntukkan dalam perundangan Malaysia adalah suatu yang unik, bersandarkan kepada sejarah dan ciri negara Malaysia itu sendiri. Oleh itu, sebarang kritikan terhadap sistem perundangan di Malaysia perlulah bersandarkan kefahaman yang jelas tentang struktur sosiobudaya dan agama masyarakat di Malaysia. Malahan, sekiranya sebarang pelanggaran hak asasi berlaku, sewajarnya ia ditangani sendiri oleh sistem perundangan dalaman di Malaysia. Tegasnya, para pendakwah perlu memahami hujah-hujah pihak yang menyokong Syiah dan pihak yang mengkritik tindakan pihak berkuasa ke atas aktivis penyebar ajaran Syiah. Hujah berkaitan hak di bawah perlembagaan dan kebebasan bersuara digunakan untuk menarik simpati agar masyarakat menganggap mereka sebagai mangsa kezaliman pihak berkuasa yang bermazhab Sunni. Walau pun pada asalnya isu Syiah ini adalah isu akidah, namun apabila ia menyentuh soal tindakan kawalan, maka soal hak asasi serta prinsip asas Perlembagaan perlu diambil kira. Para pendakwah mesti mempunyai pendedahan tentang konsep hak asasi dan bagaimana ia beroperasi di dalam sesebuah negara moden. Para pendakwah mesti memahami konsep kepentingan keamanan dan kepentingan umum serta peranan kerajaan dalam menanganinya secara tegas dan berhemah. ISU PELAKSANAAN HUDUD Di Malaysia undang-undang jenayah syariah telah pun terlaksana melalui enakmen jenayah syariah di negeri-negeri dan juga akta tertentu untuk Wilayah Persekutuan. Kuasa untuk membuat undang-undang ini sedia termaktub di dalam Perlembagaan dan tidak pernah dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Walau bagaimanapun terdapat Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965 yang mengehadkan bidang kuasa hukuman mahkamah syariah kepada penjara 3 tahun, denda RM5,000 dan enam kali sebatan. Tentunya had ini menjadikan undang-undang hudud tidak dapat dikuatkuasakan seperti yang termaktub di dalam hukum Syarak. Usaha penguatkuasaannya menjadi ketara apabila kerajaan Kelantan pada tahun 1992, telah mewujudkan satu pasukan khas untuk merealisasi hasrat melaksanakan undang-undang hudud dan qisas. Hasilnya pada tahun 1993, satu Rang Undang-undang Jenayah Syariah II telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Walau bagaimana pun, hasrat untuk menguatkuasakannya tidak tercapai kerana tidak mendapat kerjasama dari pemimpin negara pada waktu itu. Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad telah menulis satu surat bertarikh 15 Julai 1994 yang meminta agar enakmen itu tidak dikuatkuasakan. Usaha yang serupa dilakukan oleh kerajaan negeri Terengganu di bawah pemerintahan PAS ( ) apabila Enakmen Jenayah Syariah 2002 telah diluluskan. Undangundang ini telah diperkenankan oleh DYMM Sultan Terengganu pada 2 September 2002, disiarkan dalam warta pada 23 September 2002 dan diisytiharkan berkuat kuasa pada 27 Oktober Namun, ia tidak dapat dikuatkuasakan juga kerana tiada kerjasama dari kerajaan Persekutuan Malaysia. Pari sudut perlembagaan, timbul persoalan sama ada hudud bercanggah dengan perlembagaan atau tidak. Dalam konteks ini para pendakwah perlu membezakan antara hudud dan qisas sebagai hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dengan undang-undang hudud yang diolah melalui instrumen perundangan seperti enakmen bagi tujuan penguatkuasaan. Hudud dalam konteks hukum Allah tentunya tidak bercanggah dengan Perlembagaan. Ini kerana Perlembagaan negara secara nyata meletakkan Islam sebagai agama Persekutuan. Ia tidak dilaksanakan selama ini bukan kerana percanggahannya dengan Perlembagaan, tetapi kerana ia tidak dikuatkuasakan melalui sistem perundangan secara rasmi. Isu percanggahan yang timbul sebenarnya dari konteks enakmen-enakmen jenayah syariah di Kelantan dan Terengganu seperti yang dinyatakan di atas. Titik perbahasan adalah dari sudut bidang kuasa negeri dan Persekutuan. Persoalannya ialah, jika kerajaan negeri menguatkuasakan enakmen berkenaan, apakah ia boleh dianggap sah atau tidak dengan mengambil kira skop kuasa kerajaan negeri. Perbahasan ini tentunya lebih berbentuk aspek tafsiran undang-undang dari sudut bidang kuasa. Oleh yang demikian, para pendakwah haruslah hati-hati dalam membahaskan isu hudud dalam konteks perlembagaan ini. Perlembagaan secara umumnya tidak menghalang perlaksanaan hudud. Selama ini hudud tidak dilaksanakan dalam negara bukan kerana sekatan Perlembagaan, tetapi kerana ketetapan politik. 292

7 Dari sudut hak asasi pula, tiada asas kukuh untuk menganggap hudud sebagai bertentangan dengan hak asasi. Keseluruhan hak asasi yang diperuntukkan dalam Perlembagaan tidak terjejas sedikit pun jika hudud dilaksanakan. Bahkan hudud juga tidak mempunyai percanggahan dengan peruntukan undang-undang hak asasi antarabangsa seperti Perkara 7 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) atau Perkara 16 CAT (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) seperti yang digembargemburkan (Alfitri, 2009). Kritikan bahawa ia pertentangan dengan nilai hak asasi sejagat hanyalah berbentuk pandangan dan tafsiran yang tidak disokong dengan hujah yang kuat. CABARAN KEPADA PENDAKWAH Isu berkaitan perlembagaan dan hak asasi adalah antara yang semakin mendapat perhatian masyarakat di Malaysia. Masyarakat ingin mengetahui pandangan Islam berkaitan dengan perkara-perkara menjadi kontroversi seperti isu kalimah Allah, isu hudud, isu hubungan antara kaum, isu perebutan penjagaan anak bila salah seorang ibu bapa yang memeluk Islam dan isu penyebaran ajaran Syiah. Isu-isu ini bukan sahaja menyentuh soal akidah dan syariah, bahkan juga berkaitan dengan perlembagaan negara. Oleh itu para pendakwah perlu mampu menganalisis isu ini secara menyeluruh bagi membolehkan mereka memberikan pandangan yang mantap dan tepat. Persoalan perlembagaan sebahagiannya berkaitan dengan sistem undang-undang. Namun begitu, ia sebenarnya berasaskan kepada falsafah kenegaraan, politik dan perundangan. Oleh itu bagi memahami secara menyeluruh tentang perlembagaan, para pendakwah perlu juga meninjau aspek-aspek ini. Misalnya, isu berkaitan penyebaran agama lain yang telah dibincangkan sebenarnya berkaitan dengan falsafah berkaitan kebebasan manusia untuk menganut, mengamalkan dan menyebarkan agama. Namun begitu falsafah ini perlu juga dianalisis bersamasama dengan konsep maqasid syariah yang mendasari syariat Islam. Oleh yang demikian, para pendakwah perlu mempunyai kemampuan menggabungjalinkan ilmu syariah yang dipelajari dengan isu falsafah yang biasanya menjadi rujukan pengamal undang-undang negara. Jika diteroka dengan lebih mendalam dasar falsafah yang digunakan oleh pakar pengkaji perlembagaan untuk mentafsir dan memahami perlembagaan, kita dapati sebahagian besarnya berkaitan dengan ilmu falsafah yang berkembang di Barat. Mereka banyak merujuk kepada konsepkonsep politik dan keperlembagaan moden seperti hak asasi, persamaan, demokrasi, keadilan semula jadi dan seumpamanya. Walau pun sebahagian para pendakwah mempunyai maklumat asas tentang perkara ini bahkan sebahagiannya dibahaskan dengan mendalam dalam khazanah ilmu Islam namun sudut pandangan prinsipprinsip ini dari sisi tamadun Barat tidak boleh diabaikan. Bagi memahami dengan baik isu-isu perlembagaan, para pendakwah wajar juga meneliti falsafah politik dan undang-undang Barat yang hakikatnya mencengkam sistem bernegara di sebahagian besar negara-negara umat Islam. Misalnya untuk memahami isu tuntutan kelompok LGBT atau lesbian, gay, biseksual dan tanseksual, para pendakwah bukan sahaja perlu melihat dari aspek hukum-hukum bahkan perlu memahami asas pergantungan mereka dari sudut hak perlembagaan. Pada asalnya perjuangan mereka berasaskan hawa nafsu, tetapi bagi membolehkan mereka mendapat legitimasi, mereka berpaut kepada falsafah hak asasi dan kebebasan Barat. Pendekatan falsafah ini sebenarnya diterajui antaranya oleh kelompok liberal yang menjadikan kebebasan individu sebagai fokus utama dalam kehidupan, manakala sebarang bentuk dogma, suruhan atau ketetapan yang bertentangan dengan kebebasan individu dalam melakukan apa sahaja yang diingini dianggap satu bentuk paksaan (Khalif, 2006). Inilah di antara cabaran besar yang dihadapi para pendakwah hari ini dalam mendepani isu perlembagaan dan hak asasi. Cabaran yang dihadapi oleh para pendakwah semakin rencam dan kompleks pihak pendokong falsafah Barat ini cuba untuk mengembangkan aliran pemikiran ini di tengah-tengah masyarakat di Malaysia. Beberapa pertubuhan bukan kerajaan, termasuk yang diterajui oleh orang Islam dan menggunakan perkataan Islam, kelihatan menjadi juara dalam usaha ini. Penyokong pemikiran ini mempunyai tanggapan yang sama dengan tokoh-tokoh di Barat yang menyangka bahawa konsep hak asasi dan keadilan serta kebebasan yang mereka kemukakan itu merupakan konsep yang universal. Pelopor falsafah perlembagaan dan hak asasi 293

8 Barat cuba menggunakan badan antarabangsa, kawalan media, tekanan politik dan ekonomi serta segala upaya yang mereka miliki untuk membuat propaganda seolah-olah itulah konsep yang mesti diguna pakai oleh semua manusia termasuk umat Islam. Apa yang malang terdapat segelintir aktivis masyarakat yang terpesona dengan idea dan pemikiran Barat ini, lantas cuba untuk mempromosinya di pentas politik dan pentadbiran negara. Hakikatnya, apa yang didakwa oleh Barat itu sebenarnya tidak layak untuk dianggap sebagai universal atau sejagat. Ia hilang nilai kesejagatannya kerana ia mengabaikan ciri manusiawi itu sendiri yang mempunyai roh dan jiwa di samping fizikal dan pemikiran. Mana mungkin idea yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaan boleh menjadi prinsip yang mesti dipegang oleh manusia di seluruh dunia (Al- Attas, 1978) PENUTUP Isu perlembagaan dan hak asasi merupakan isu yang penting kerana ia berkaitan dengan struktur asas negara yang menjadi tapak kepada sistem perundangan dan politik dalam sesebuah negara moden. Isu ini kerap menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat sama ada ketika bertemu antara satu sama lain, atau melalui pentas media baru. Tahap pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap isu ini semakin meningkat dengan adanya kemudahan internet yang membolehkan mereka mencari maklumat berkaitan dengannya di alam maya. Para pendakwah hari ini, tidak lagi boleh hanya bergantung kepada perbahasan isu-isu ini dari sudut akidah, fikah atau akhlak, bahkan perlu juga menyentuh aspek perundangan, hak asasi dan perlembagaan. RUJUKAN Abdul Karim Zaidan Islam dan Dakwah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Abdul Halim El-Muhammady Undangundang Jenayah Syariah dan Perlaksanaannya di Malaysia. Malaysia Sebagai Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia Al-Attas, Syed Muhammad Naquib Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Art Printing Work Alfitri Can the Requirements of Shariah Law Regarding Criminal Punishments be Interpreted in a Way that is Compatible with the ICCPR and CAT?. Indonesian Journal of International Law 07/2009; 6(4). Thomas, Tommy Jais Raid: Governmental Failure over Religious Issues. Aliran. Azhar Ibrahim Contemporary Islamic Discourse in The Malay-Indonesian World: Critical Perspectives. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development (SIRD) Centre. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Religious Freedom Report for United States Department of State( organization / pdf) Hamka Hak Asasi Manusia Dalam Islam dan Deklarasi PBB. Kuala Lumpur: Pustaka Dini. Harding, Andrew Law, Government and the Constitution in Malaysia. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal. Harding, Andrew The keris, the crescent and the blind goddess: the state, Islam and the constitution in Malaysia. (2002) 6 Singapore Journal International & Comparative Law Hasan Al-Banna Majmu at Rasa il Al- Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna, Iskandriah: Dar Al-Dakwah. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan JAKIM Penjelasan Terhadap Fahaman Syiah. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ezad Azraai Jamsari et all Penetapan Mazhab Ahli Sunnah Wa al-jamaah Sebagai Definisi Islam di Malaysia: Hak Penyebaran Agama bagi Kumpulan Agama Minoriti. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat. (2011) 15 JUUM Bangi: UKM. Khalif Muammar Atas Nama Kebenaran: Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal. Kajang: Akademi Kajian Ketamadunan. 294

9 Maududi, S. Abul A la Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. Mat Saad Abdul Rahman Kedudukan Orang Bukan Islam Dalam Sejarah Pemerintahan Islam. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mohammed Imam Freedom of religion under federal constitution of Malaysia - a reappraisal Current Law Journal. [1994] 2 CLJ lvii (Jun). Mohd Aizam bin Mas od Diskusi Isu Aqidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mohd Rizal Yaakop & Shamrahayu A. Aziz Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957: Pengikat Jatidiri Bangsa Malaysia Merdeka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad. Muhammad Asad The Principles of State and Government in Islam. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust. Muhammad Fathi Yusof Institusi Perundangan. Institusi-institusi Islam. Kuala Lumpur: Syarikat Meza. Mujahid Yusof Rawa Berdialog Dengan Gereja. Shah Alam: ILHAM Centre. Nurjaanah Abdullah Legislating Faith in Malaysia. Singapore Journal of Legal Studies. SJLS 275 Raus Sharif, Rights to Religious and Other Minorities in Malaysia. Kertas kerja dibentangkan di 17 th Commonwealth Law Conference 2011, Hyderabad, India. U-En Ng & Caroline Yap Get It Right. Kuala Lumpur: Suhakam. Ugi Suharto Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan Isu-isu Sentral. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. Vago, Steven Law and Society (9th Edition). New Jersey: Pearson. Yusof Al-Qaradhawi Kedudukan Non- Muslim Dalam Negara Islam, Shah Alam: Penerbitan Hizbi.. 295

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA

RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA: ANALISA UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp. 236-244] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com RUJUKAN KEPADA MAZHAB DALAM KETETAPAN FATWA:

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015

PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 25 Mac 2015 25 March 2015 P.U. (A) 54 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN (MENETAPKAN PEPERIKSAAN BAGI PENDAFTARAN SEMENTARA) 2015 MEDICAL (SETTING OF EXAMINATION

More information

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 15 PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN DARIPADA TARIKH SO ALAN : Lisan : Datuk Jumat bin ldris [ Sepanggar] : 13 November 2014 : Datuk Jumat bin ldris minta MENTERI

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE COPYRIGHT UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY ABSURD PLAYS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE MAS RYNNA WATI AHMAD FBMK 2011 5 WESTERN EXISTENTIALISM IN SELECTED TRANSLATED MALAY

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

BIDANGKUASA MAHKAMAH SYARIAH BERKAITAN PERMOHONAN KELUAR ISLAM: KAJIAN UNDANG- UNDANG DI BEBERAPA NEGERI DI MALAYSIA

BIDANGKUASA MAHKAMAH SYARIAH BERKAITAN PERMOHONAN KELUAR ISLAM: KAJIAN UNDANG- UNDANG DI BEBERAPA NEGERI DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp.254-262] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com BIDANGKUASA MAHKAMAH SYARIAH BERKAITAN PERMOHONAN

More information

MAQASID AL-SYARIAH DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: SUATU PERBAHASAN AWAL

MAQASID AL-SYARIAH DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: SUATU PERBAHASAN AWAL 278 KANUN [JULAI 2016] MAQASID AL-SYARIAH DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: SUATU PERBAHASAN AWAL (Maqasid al-syariah in the Federal Constitution: A Preliminary Exposition) Shamrahayu A. Aziz srahayu@iium.edu.my

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

KEDUDUKAN KANAK-KANAK YANG BERKONFLIK DENGAN UNDANG- UNDANG DAN PERUNDANGAN JENAYAH DI MALAYSIA

KEDUDUKAN KANAK-KANAK YANG BERKONFLIK DENGAN UNDANG- UNDANG DAN PERUNDANGAN JENAYAH DI MALAYSIA KEDUDUKAN KANAK-KANAK YANG BERKONFLIK DENGAN UNDANG- UNDANG DAN PERUNDANGAN JENAYAH DI MALAYSIA Wafaa binti Yusof (Dr.) Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia. wafaa@ukm.edu.my

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON MUSLIM CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ADVERTISEMENTS ABBAS NASERI TAHERI FBMK 2013 1 EFFECTS OF HIJAB AS ISLAMIC RELIGIOUS SYMBOL ON

More information

Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. ISSN Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H

Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. ISSN Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin ISSN 1985-6830 Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H i Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 1-8 ii Jilid : Edisi Khas Volumn : Special Edition Makalah / Articles KANDUNGAN

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

Muhammad Hafiz Badarulzaman* Abstrak

Muhammad Hafiz Badarulzaman* Abstrak KAJIAN KES TAN SRI ABDUL KHALID IBRAHIM LWN BANK ISLAM (M) BERHAD MENGENAI ISU PENENTUAN KEPUTUSAN OLEH MAHKAMAH ATAU MAJLIS PENASIHAT SHARIAH DALAM HAL-HAL KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM Muhammad Hafiz

More information

PEMBUBARAN PERKAHWINAN KERANA PERTUKARAN AGAMA : TUNTUTAN TERHADAP RELIEF SAMPINGAN DI BAWAH AKTA 1976

PEMBUBARAN PERKAHWINAN KERANA PERTUKARAN AGAMA : TUNTUTAN TERHADAP RELIEF SAMPINGAN DI BAWAH AKTA 1976 PEMBUBARAN PERKAHWINAN KERANA PERTUKARAN AGAMA : TUNTUTAN TERHADAP RELIEF SAMPINGAN DI BAWAH AKTA 1976 Zaini Yusnita Mat Jusoh dan Sharifah Hana Abd Rahman Jabatan Undang-undang, Fakulti Syariah Dan Undang-Undang,

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976

AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976 30 KANUN (1) [ULASAN PERUNDANGAN] 223 ULASAN PERUNDANGAN AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976 Najibah Mohd. Zin najibah@iium.edu.my Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH

Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH Sumber : Kedah 1771-1821, The Search For Security and Independence, OXFORD UNIVERSITY PRESS LONDON NEW YORK Lampiran B : MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH SUMBER : LAMAN INFO

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

Institusi Raja-Raja Melayu: Peranannya dalam Memelihara Kedudukan Islam dari Sudut Perlembagaan

Institusi Raja-Raja Melayu: Peranannya dalam Memelihara Kedudukan Islam dari Sudut Perlembagaan International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman) 2(2), 2014: 121-127 Nazri Muslim 121 Institusi Raja-Raja Melayu: Peranannya dalam Memelihara Kedudukan Islam dari Sudut Perlembagaan NAZRI

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017

PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 PERATURAN PERMAINAN LAWN BOWLS SUKFAC 2017 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Lawn Bowls Kejohanan Sukan Antara Fakulti (SUKFAC) 2017. 2. PERATURAN 2.1 Pertandingan ini akan dijalankan mengikut

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

Autoriti Agama di Malaysia: Kedudukan dan Kritikan

Autoriti Agama di Malaysia: Kedudukan dan Kritikan e-issn 2289-6023 International Journal of Islamic Thought ISSN 2232-1314 Vol. 14: (Dec.) 2018 Autoriti Agama di Malaysia: Kedudukan dan Kritikan Religious Authority in Malaysia: Position and Criticism

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON IN RELATION TO MYSTICISM HOSSEINALI LIVANI FBMK 2013 42 EAST-WEST DIALOGUE ON JALALUDDIN RUMI AND RALPH WALDO EMERSON

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

HAK UNTUK MEMILIH AGAMA ANUTAN MENURUT PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI MALAYSIA

HAK UNTUK MEMILIH AGAMA ANUTAN MENURUT PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI MALAYSIA Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp.206-217] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com HAK UNTUK MEMILIH AGAMA ANUTAN MENURUT PERSPEKTIF

More information

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 7 April 2014 7 April 2014 P.U. (A) 93 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN

More information

SEMAKAN KEHAKIMAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA: ULASAN LITERATUR

SEMAKAN KEHAKIMAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA: ULASAN LITERATUR Semakan Kehakiman Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia SEMAKAN KEHAKIMAN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA: ULASAN LITERATUR Judicial Review of Shariah Criminal Offences in Malaysia: A Literature

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DARI PERSPEKTIF KEHARMONIAN SOSIAL: KAJIAN DI LEMBAH KELANG

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DARI PERSPEKTIF KEHARMONIAN SOSIAL: KAJIAN DI LEMBAH KELANG Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017 Editors: Mohd Nasran Mohamad, Muhamad Razak Idris, Farid Mat Zain, Cheloh Khaegphong, Anis Pattanaprichawong

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

PUSAT UNDANG-UNDANG KULLIYYAH UNDANG-UNDANG AHMAD IBRAHIM UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

PUSAT UNDANG-UNDANG KULLIYYAH UNDANG-UNDANG AHMAD IBRAHIM UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA PUSAT UNDANG-UNDANG KULLIYYAH UNDANG-UNDANG AHMAD IBRAHIM UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA DIPLOMA LANJUTAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KEHAKIMAN ISLAM (DAIJ) TAJUK TUGASAN: MENGEMBALIKAN FUNGSI SEBENAR

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976

AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976 30 KANUN (1) 397 AKTA MEMBAHARUI (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) AKTA 1976 Najibah Mohd. Zin Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. PENDAHULUAN Pindaan Akta

More information

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries : : -..... - - - : - Abstract: The paper aims to explore the lexical materials in the Arabic Malay Bilingual Dictionaries scattered in the Malay speaking world in general, and in Malaysia in particular.

More information

ISLAM, UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA. Saya ucapkan terima kasih kepada Sisters In Islam kerana sudi

ISLAM, UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA. Saya ucapkan terima kasih kepada Sisters In Islam kerana sudi ISLAM, UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA [Salutation] Permulaan Saya ucapkan terima kasih kepada Sisters In Islam kerana sudi mengundang saya ke majlis ini untuk memberi ucapan atas tajuk ISLAM,

More information

kajian ini terdapat beberapa rumusan yang dapat penulis simpulkan. (1) Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Merupakan Pertimbangan Utama

kajian ini terdapat beberapa rumusan yang dapat penulis simpulkan. (1) Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Merupakan Pertimbangan Utama 5.1. PENUTUP Perbincangan mengenai pemelukan Islam oleh salah seorang pasangan perkahwinan sivil dan implikasi terhadap hak hadanah bukanlah perkara remeh yang boleh dibiarkan begitu sahaja. Setelah meneliti

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA PENERBITAN KHAS SEMPENA FORUM UNDANG-UNDANG 11 April 2017

UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA PENERBITAN KHAS SEMPENA FORUM UNDANG-UNDANG 11 April 2017 1 UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA PENERBITAN KHAS SEMPENA FORUM UNDANG-UNDANG 11 April 2017 ARTIKEL 121 (1A): SEJAUH MANAKAH IANYA MENYELESAIKAN KONFLIK BIDANG KUASA ANTARA MAHKAMAH SYARIAH DAN MAHKAMAH SIVIL

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG : TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA ( A : A

PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG : TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA ( A : A 29 KANUN 109 PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN ISLAM DI NEGERI UTARA SEMENANJUNG 1950 2016: TUMPUAN PADA ASPEK PERUNDANGAN PUSAKA (A Study of the Development of the Administration of Islamic Law in

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG

THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2016 UNIVERSITY OF MALAYA

More information

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan **

Oleh: Ahmad Faisal bin Abdul Hamid * Saudah binti Hassan ** SEJARAH PENERBITAN EMPAT JURNAL AWAL DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA (History of Four Early Journals Publication in Academy of Islamic Studies, University of Malaya) Oleh: Faisal @ Ahmad

More information

KEWAJIPAN SYARIKAT MEMBAYAR ZAKAT: ISU-ISU YANG BERBANGKIT DARIPADA PRINSIP ENTITI BERASINGAN DI SISI UNDANG-UNDANG 1 Oleh Tun Abdul Hamid Mohamad

KEWAJIPAN SYARIKAT MEMBAYAR ZAKAT: ISU-ISU YANG BERBANGKIT DARIPADA PRINSIP ENTITI BERASINGAN DI SISI UNDANG-UNDANG 1 Oleh Tun Abdul Hamid Mohamad 1 KEWAJIPAN SYARIKAT MEMBAYAR ZAKAT: ISU-ISU YANG BERBANGKIT DARIPADA PRINSIP ENTITI BERASINGAN DI SISI UNDANG-UNDANG 1 Oleh Tun Abdul Hamid Mohamad Saya menulis rencana ini bukan untuk mencabar keputusan

More information

1MALAYSIA DARI SUDUT UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

1MALAYSIA DARI SUDUT UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIAN JOURNAL OF SYARIAH AND LAW VOL.2/2010 1MALAYSIA DARI SUDUT UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Oleh: Dato Faiza Tamby Chik 1. Konsep 1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

BERSIH 2.0 KOD ETIKA PENGLIBATAN DALAM PILIHAN RAYA UMUM KE-13 DAN GARIS PANDUAN KERAJAAN SEMENTARA

BERSIH 2.0 KOD ETIKA PENGLIBATAN DALAM PILIHAN RAYA UMUM KE-13 DAN GARIS PANDUAN KERAJAAN SEMENTARA BERSIH 2.0 KOD ETIKA PENGLIBATAN DALAM PILIHAN RAYA UMUM KE-13 DAN GARIS PANDUAN KERAJAAN SEMENTARA KOD ETIKA PENGLIBATAN DALAM PILIHAN RAYA UMUM KE-13 A. Malaysia adalah ahli Majlis Hak Asasi Manusia

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

PERJANJIAN KONTRAK SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF PARTI-PARTI POLITIK Dl MELAKA: SATU ANALISA NorAzilah Ahmad Nor Fazilah Abdul Hamid

PERJANJIAN KONTRAK SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF PARTI-PARTI POLITIK Dl MELAKA: SATU ANALISA NorAzilah Ahmad Nor Fazilah Abdul Hamid PROSIDING Seminar OLITIK MALAYSIA Penyunting Worran Hj. Kabul Shireen Haron Mat Zin Mat Kib Abdul Kadir Rosline Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA SHAH ALAM 2008 PERJANJIAN KONTRAK

More information

HISBAH PARAMETERS IN SYARIAH CRIMINAL LEGISLATIVE FRAMEWORK IN MALAYSIA: OVERVIEW OF PREVENTION OF KHALWAT (CLOSE PROXIMITY) CRIMINAL OFFENSES

HISBAH PARAMETERS IN SYARIAH CRIMINAL LEGISLATIVE FRAMEWORK IN MALAYSIA: OVERVIEW OF PREVENTION OF KHALWAT (CLOSE PROXIMITY) CRIMINAL OFFENSES Volume: 3 Issues: 9 [June, 2018] pp.46-56] International Journal of Law, Government and Communication eissn: 0128-1763 Journal website: www.ijgc.com HISBAH PARAMETERS IN SYARIAH CRIMINAL LEGISLATIVE FRAMEWORK

More information