KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL

Size: px
Start display at page:

Download "KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL"

Transcription

1 KEBERKESANAN KURIKULUM QIRAAT DI KALANGAN PELAJAR DARUL QURAN: SATU TINJAUAN AWAL Zainora binti Daud Jabatan Tahfiz al-quran dan al-qiraat Akademi Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Mustaffa Abdullah Jab.al-Quran dan al-sunnah Universiti Malaya Abstrak Kurikulum qiraat ialah satu bidang yang membincangkan perselisihan bacaan yang berlaku antara imam-imam dan perawi-perawi Qiraat Sab ah yang bertepatan dengan tiga rukun bacaan Qiraat dan dipelajari secara talaqqi dan musyafahah. Kurikulum Qiraat telah diperkenalkan di DQ sejak penubuhannya lagi pada tahun 1966 hingga kini dan telah melalui pelbagai bengkel pemurniaan dan perubahan dari aspek tempoh pengajian, isi kandungan dan kaedah penilaian.. Justeru itu, Kajian ini dijalankan untuk menganalisa tahap keberkesanan kurikulum Qiraat. Kajian ini memfokuskan kepada para pelajar semester enam di Darul Quran. Bagi mencapai tujuan tersebut, reka bentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk kuantitatif bersifat deskriftip melalui kaedah tinjauan semasa dengan menggunakan metode soal selidik. Kesemua instrumen pengutipan data telah diubahsuai oleh pengkaji dan disahkan kandungannya oleh panel rujukan pakar. Tahap nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach yang diperoleh bagi semua instrumen adalah tinggi (>0.9). Seramai 30 orang pelajar semester 6 daripada Darul Quran di Selangor telah dipilih untuk kajian rintis. Data kajian telah dianalisis secara deskriptif. Dapatan kajian ini berguna kepada penggubal polisi dalam usaha pemantapan kurikulum Qiraat dan meningkatkan pengukuhan penguasaan Qiraat di kalangan pelajar Darul Quran selaras dengan misi dan visi penubuhan Darul Quran. Bidang Kajian: Keberkesanan, Kurikulum Qiraat dan Darul Quran Pendahuluan Kurikulum ilmu qiraat al-quran merupakan ulūm aqdam di dalam perkembangan Islam dan ia adalah semulia-mulia ilmu daripada ulum al-din yang pertama dipelajari oleh para sahabat dari aspek talaqqy serta musyāfahah dan hifȥ.(al-zarkasy, 1972). Namun begitu apabila berlaku perselisihan wajah-wajah qiraat dan bacaan al-qur an,( Abd al-fattah al-qadhi, 1955), ia memerlukan satu ilmu yang membezakan antara qiraat shahih yang mutawātir dan qiraat syadh (Khayr al-din Sayyb, 2008) yang nadīr sehingga mewujudkan qiraat yang boleh dibaca atau qiraat tidak boleh dibaca yang menjadi satu benteng atau garis panduan daripada sebarang penyelewengan atau perubahan di dalam ayat-ayat al-qur an dan lahirlah ilmu Qiraat yang telah disusun oleh para ulama mutaqaddimīn. Penyusunan ilmu Qiraat ini memberi impak yang besar di kalangan umat Islam untuk memberi kemudahan di dalam pembacaan kalimah-kalimah al-qur an. E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 169

2 2. Keberkesanan Keberkesanan merupakan perihal berkesannya sesuatu tindakan atau pun perubahan dengan kata lain sesuatu tindakan itu dapat dilihat hasil yang diperoleh sesudahnya(noresah Baharom, 2005). Ee Ah Meng (1994) mengemukakan tiga bentuk untuk mendapat jawapan keberkesanan iaitu melalui pengujian, pengukuran dan penilaian di mana pengujian dibuat bagi mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku dengan mengemukakan satu set soalan yang berkehendakkan satu tindak balas bertujuan mengesan hasil pelajaran yang telah dicapai, pengukuran pula merupakan proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan penilaian pula untuk mentafsir sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. Penyelidik telah menggunakan teknik yang telah dicadangkan oleh Ee Aa Meng melalui sampel soalan bagi mendapat tindak balas berkaitan keberkesanan kurikulum Qiraat. 3. Kurikulum Qiraat Kurikulum merujuk kepada segala yang berlaku dalam bilik darjah termasuk pengajaran, pembelajaran, penilaian dan bahan-bahan. Ia juga merujuk kepada keseluruhan aktiviti yang dikendalikan di sekolah termasuk aktiviti-aktiviti permainan dan persatuan (Sivachandralingham Sundar, 1999). Menurut Wan Muhammad (1995), kurikulum Qiraat telah mula dilaksanakan sejak program Diploma Tahfiz al-quran diperkenalkan di Ma ahad Tahfiz al-quran wal Qiraat pada tahun 1966 yang beroperasi di Masjid Negara di bawah anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) di Jabatan Perdana Menteri sehingga dinaiktaraf pada tahun 1997 di bawah pentadbiran kerajaan pusat iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang mengurus berkaitan hal ehwal Islam secara umum di Malaysia dan diberi nama Darul Quran dan kini bertempat di Kuala Kubu Bharu (Darul Quran 2007). Kurikulum Qiraat di DQ merangkumi Qiraat Ilmi dengan memberi pendedahan asas ilmu qiraat tujuh, mendedahkan kepada pelajar ilmu qiraat secara teori dan penggunaan istilah dalam pengajian tersebut, memberi kefahaman kepada pelajar tentang wujudnya bacaan qiraat yang lain selain riwayah Hafs, mengkaji ilmu Usul Qiraat serta Qiraat Amali iaitu Memberi pendedahan kepada pelajar tentang bacaan Qiraat Sab ah secara praktikal. Sukatannya ialah surah al-fatihah dan 2 rubu dari awal surah al-baqarah, memberi kefahaman dan pendedahan tentang sebutan qiraat secara tepat dan betul secara musyafahah dan memberi pengetahuan dan kemahiran tentang perbezaan sebutan dan istilah qiraat di antara imam-imam seperti shilah mim al-jam, shilah ha al-dhamir, alnaql, al-imalah, al-taqlil dan lain-lain. 4. Darul Quran DQ memainkan peranan sebagai sebuah pusat pengajian yang menawarkan program pengajian Tahfiz al-quran dan al-qiraat di peringkat sijil, diploma dan diploma lanjutan, merancang dan melaksanakan program pengajian serta kursus dan latihan secara bersistematik serta berkualiti sama ada dari segi akademik dan tenaga kepakaran dalam bidang pengkhususan tahfiz al-quran dan qiraat. Malahan DQ juga berfungsi sebagai pusat penyelidikan dan penerbitan hasil-hasil kajian dalam bidang al-quran dan qiraat (Darul Quran, 2005). Falsafah Program Kurikulum Diploma Tahfiz al-quran dan al-qiraat ialah membentuk generasi al- Quran yang bertakwa, berilmu dan bermanfaat kepada pembangunan ummah. Manakala antara objektif khas Darul Quran ialah untuk melahirkan Qurra (Qari dan Qariah) yang mahir lagi berwibawa dalam seni bacaan al-quran dan ilmu qiraat. (Darul Quran 2005). Pada tahun 2012 objektif khas program Diploma Tahfiz al-quran dan al-qiraat telah digubal dan dikemaskini sehingga menjadi sembilan objektif iaitu melahirkan huffaz yang beriman, bertakwa, berkebolehan menguasai dan mempraktikkan ilmu asas pengajian Islam dalam bidang al-quran dan al-sunnah, berkebolehan memiliki ilmu-ilmu Islam yang mendalam dalam bidang pengajian al-quran dan al-sunnah, E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 170

3 berkebolehan mengenal pasti permasalahan Hal Ehwal Islam yang berkaitan al-quran dan al-sunnah serta dapat menanganinya dengan lebih cekap, berkebolehan mereka cipta bentuk dan menjalankan penyelidikan dalam al-quran dan al-sunnah serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan data, berkebolehan berfungsi dengan baik dan berkesan dalam kepimpinan secara individu dan kumpulan, mempunyai etika dan tanggungjawab dalam pembangunan Negara, berkebolehan untuk berkomunikasi secara berkesan, menyedari kepentingan mendalami ilmu pengetahuan dan menjalani pembelajaran sepanjang hayat, berpengetahuan untuk menceburkan diri dalam bidang pentadbiran, pengurusan dan keusahawanan (Darul Quran, 2012) 5. Teoretikal Kajian Kandungan Kurikulum Objektif Mata Pelajaran Keberkesanan Rajah 1 : Teoritikal kajian Sumber: Diadaptasi dan diubahsuai Vincent Pang 2010 Berdasarkan objektif dalam kajian untuk, a) Mengenal pasti kurikulum Qiraat, b) Menilai persepsi pelajar terhadap keberkesanan kurikulum Qiraat dan c) Mencadangkan langkah-langkah atau polisi yang boleh meningkatkan mutu kurikulum Qiraat. Instrumen yang digunakan telah diadaptasi dan diubahsuai daripada kajian-kajian lepas oleh Abd Rahman Abd Ghani et al (2012,2010), Aishah Juri (2009) dan Shahrun Nizam (2006). 6. Metodologi 6.1 Sampel dan Metode Pengumpulan Data Pelajar semester enam dalam Diploma Tahfiz al-quran di Darul Quran kerana mereka terlibat dengan kurikulum Qiraat dan mempunyai maklumat di dalam bidang kurikulum qiraat di DQ. Kajian ini merupakan kajian rintis Doktor Falsafah yang telah dijalankan di Darul Quran. Seramai 30 orang pelajar semester enam yang dipilih menjadi responden kajian ini yang terlibat dengan pengajian Qiraat. Sebanyak 30 set soal selidik diedarkan sendiri oleh pengkaji di dalam kelas yang telah disetkan oleh pihak pentadbiran DQ selepas mendapat kebenaran daripada pihak JAKIM dan pentadbiran DQ serta pensyarah yang terlibat. 6.2 Instrumen E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 171

4 Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik kerana ia bersesuaian dengan kaedah tinjauan. Soal selidik yang digunakan adalah soal selidik jawapan dipilih. Dalam kajian ini penyelidik telah memilih untuk menggunakan kaedah pemungutan data secara skala jawapan jenis Likert lima mata sebagai skala jawapan responden terhadap semua penyataan yang digunakan dalam instrumen kajian ini. Skala Likert adalah sesuai digunakan bagi mengukur pandangan yang diberikan oleh responden dalam ruang tertentu secara berterusan tentang suatu amalan persepsi dan sikap (Cohen et. al 2000). Dalam instrumen kajian ini, responden diminta memilih jawapan mereka dengan menandakan salah satu nombor dari 1 hingga 5 berdasarkan keterangan bagi nombor-nombor tersebut iaitu Sangat Tidak Setuju (1) hingga kepada Sangat Setuju (5). Bagi menentukan kesahan dalam soal selidik telah dirujuk kepada tujuh orang yang mempunyai kepakaran dan pengalaman luas dalam bidang pendidikan qiraat dan penyelidikan. Manakala kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik ini, satu analisis data telah dilakukan untuk mendapatkan nilai alpha Cronbach. Didapati instrumen soal selidik pelajar ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu nilai alpha Cronbach ialah Ini satu petunjuk yang baik tentang kebolehpercayaan instrumen tersebut dalam mengukur item-item yang hendak diukur. Interpretasi Skor Min Skor Min Interpretasi Skor Min 1.00 hingga 2.00 Rendah 2.01 hingga 3.00 Sederhana Rendah 3.01 hingga 4.00 Sederhana Tinggi 4.01 hingga 5.00 Tinggi Sumber : Stufflebeam (1971) 7. Dapatan Kajian 7.1 Analisis Profil Responden Dapatan kajian yang dilaporkan ini adalah sebahagian kajian rintis daripada kajian calon Doktor Falsafah. Laporan dapatan dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama akan menjelaskan profil responden, manakala bahagian kedua akan menjelaskan tentang dapatan hasil pembelajaran pengajian Qiraat dalam kajian ini. Kesemua pelajar yang menjadi responden kajian rintis ialah pelajar perempuan semester enam daripada Darul Quran. Taburan responden berdasarkan kelulusan memasuki DQ ialah: Jadual 1: Taburan responden berdasarkan kelulusan memasuki DQ KELULUSAN MEMASUKI DQ Frequency Percent Valid Percent Percent Valid SPM STAM Berdasarkan Jadual 1 di atas, seramai 29 orang responden (96.7%) yang memiliki SPM dan seorang responden (3.3) memiliki STAM. Manakala taburan responden berdasarkan pernah belajar Qiraat sebelum memasuki DQ/MTQN sebagaimana dalam Jadual 2: Jadual 2: Taburan responden berdasarkan pernah belajar Qiraat sebelum memasuki DQ/MTQN A4.PERNAH BELAJAR QIRAAT SBLM DQ/MTQN E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 172

5 Frequency Percent Valid Percent Percent Valid ADA TIADA Berdasarkan Jadual 2 di atas, terdapat 8 orang responden (26.7%) yang pernah belajar Qiraat dan 22 orang pelajar (73.3%) yang tidak pernah belajar Qiraat sebelum memasuki DQ/MTQN. Manakala taburan pernah mendengar bacaan Qiraat selain Riwayat Hafs sebelum ke DQ/MTQN sebagaimana dalam Jadual 3: Jadual 3: Taburan pernah mendengar bacaan Qiraat selain Riwayat Hafs sebelum ke DQ/MTQN A5.PERNAH DENGAR QIRAAT SELAIN HAFS Frequency Percent Valid Percent Percent Valid ADA TIADA Berdasarkan Jadual 3 di atas, terdapat 16 orang responden (53.3%) yang pernah mendengar qiraat selain Qiraat Hafs dan 14 orang responden (46.7%) yang tidak pernah mendengar Qiraat lain selain Qiraat Haafs. Manakala taburan responden terhadap pendorong mempelajari Qiraat sebagaimana dalam Jadual 4 : Jadual 4: Taburan responden terhadap pendorong mempelajari Qiraat A6.PENDORONG QIRAAT Frequency Percent Valid Percent Percent Valid DIRI SENDIRI IBU/BAPA/PENJAGA RAKAN GURU LAIN-LAIN Berdasarkan Jadual 4 di atas, terdapat 8 orang responden (26.7%) yang minat mempelajari Qiraat diri sendiri, 1 orang responden (3.3%) disebabkan ibu bapa, Rakan sebagai pendorong seramai 2 orang responden (6.7%), 13 orang responden (43.3%) adalah guru dan faktor lain-lain seramai 6 orang responden (20%). Manakala taburan responden berdasarkan tahap penguasaan Qiraat sebagaimana dalam Jadual 5: Jadual 5: Taburan responden berdasarkan tahap penguasaan Qiraat A7.TAHAP PENGUASAAN QIRAAT E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 173

6 Frequency Percent Valid Percent Percent Valid SANGAT BAIK BAIK SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH Berdasarkan Jadual 5 di atas, terdapat seorang responden (3.3%) berada di tahap yang sangat baik, 3 orang responden (10%) baik, 15 orang responden (50%) adalah sederhana, 8 orang responden (26.7) adalah lemah dan 2 orang responden (6.7%) adalah sangat lemah. Manakala taburan responden berdasarkan tahap penguasaan al-quran sebagaimana dalam Jadual 6 iaitu: Jadual 6: Tahap penguasaan al-quran A8.TAHAP PENGUASAAN AL-QURAN Frequency Percent Valid Percent Percent Valid SANGAT BAIK BAIK SEDERHANA Berdasarkan Jadual 6 di atas, terdapat 2 orang responden (6.7%) berada pada tahap sangat baik, 21 orang responden (70%) berada pada tahap baik dan 7 orang responden (23.3%) adalah sederhana. Manakala tahap penguasaan tajwid pula sebagaimana Jadual 7 iaitu: Jadual 7: Tahap Penguasaan Tajwid A9.TAHAP PENGUASAAN TAJWID Frequency Percent Valid Percent Percent Valid SANGAT BAIK BAIK SEDERHANA LEMAH Berdasarkan Jadual 7 di atas, terdapat 3 orang responden (10%) berada pada tahap sangat baik, 21 orang responden (70%) ialah baik, 4 orang responden (13.3%) ialah sederhana, 2 orang responden (6.7%) ialah lemah. Kesimpulan daripada dapatan profil pelajar yang terlibat dengan kurikulum Qiraat merupakan majoriti pelajar daripada lulusan SPM serta tidak mempunyai pendedahan ilmu dalam kurikulum Qiraat sebelum memasuki DQ tetapi sebahagian daripada mereka pernah mendengar Qiraat-qiraat E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 174

7 lain. Manakala guru merupakan aspek utama yang mendorong minat mereka mempelajari kurikulum Qiraat. Begitu juga dengan aspek tahap penguasaan Qiraat menunjukkan di tahap yang sederhana berbanding dengan tajwid dan al-quran berada di tahap yang baik. Gabungan antara minat dan ketiga-tiga tahap penguasaan akan menentukan kejayaan dan kualiti pembelajaran di dalam Kurikulum Qiraat. 7.2 Kebolehpercayaan Analisis Menurut Pallant (2001) dalam Noraini Idris (2010), nilai indeks alpha sebanyak.7 atau ke atas adalah baik untuk skala instrumen yang mempunyai sepuluh item atau lebih item. Manakala nilai alpha sebanyak.5 pula dianggap baik untuk skala instrumen yang mempunyai kurang daripada sepuluh item. Hasil kajian rintis yang dijalankan oleh penyelidik menunjukkan bahawa koeffisien kebolehpercayaan bagi keseluruhan soal selidik pelajar ialah.93. Dan bagi semua item-item keberkesanan kurikulum Qiraat melebihi >.9. Ini menunjukkan satu koeffisien kebolehpercayaan yang berada dalam tahap tinggi di dalam menilai persepsi pelajar terhadap keberkesanan kurikulum qiraat. 7.3 Analisis Keberkesanan Kurikulum Qiraat Dapatan menunjukkan bahawa satu item keberkesanan kurikulum mencatatkan interpretasi min pada tahap tinggi, dua puluh dua item mencatatkan interpretasi min pada tahap sederhana tinggi dan lima item menunjukkan interpretasi pada tahap sederhana rendah. Item yang mendapat interpretasi min pada tahap tinggi ialah item meningkatkan takjub keagungan al-quran dan memelihara habl min Allah dan habl min al-nas (min=4.10) peratus setuju dan sangat setuju (83.4%%), item yang mendapat interpretasi sederhana tinggi ialah item memahami asas kaedah Qiraat Sab ah (min=3.5) peratus setuju dan sangat setuju (60%), mahir membezakan bacaan Usul Qiraat dengan Farshy Huruf (min=3.2) peratus setuju dan sangat setuju (33%), menguasai istilah-istilah penting dalam pengajian qiraat (min=3.6) peratus setuju dan sangat setuju (76.6%), memahami Qiraat Sepuluh (min=3.4) peratus setuju dan sangat setuju (53.3%), menghafaz matanmatan Qiraat Syatibiyyah dengan baik (min=3.2) peratus setuju dan sangat setuju (40%), boleh membaca ayat-ayat al-quran mengikut Qiraat Tujuh (min=3.3) peratus setuju dan sangat setuju (53.3%), Mahir menyebut bacaan qiraat dari segi hadhaf alif dan hamzah (min=3.4) peratus setuju dan sangat setuju (30%), menguasai bacaan isymam al-shad seperti al-zay (min=3.2) peratus setuju dan sangat setuju (40%), mahir kadar harakat mad munfashil dan mad al-muttashil (min=3.7) setuju dan sangat setuju (63.3%), mahir bacaan saktah pada alif lam ta rif (min=3.5) peratus setuju dan sangat setuju (56.7%), mahir bacaan saktah pada syayy (min=3.6) peratus setuju dan sangat setuju (56.7%), mahir bacaan saktah pada al-mafsul (min 3.4) peratus setuju dan sangat setuju (46.7%), menguasai bacaan naqal ketika waqaf (min 3.7) peratus setuju dan sangat setuju (66.7%), menguasai bacaan shilah mim jama (min 3.6) peratus setuju dan sangat setuju (63.3%), mahir bacaan ibdal (min 3.6) peratus setuju dan sangat setuju (60%), mahir bacaan tashil (min 3.6) peratus setuju dan sangat setuju (60%), mahir bacaan raum (3.5) peratus setuju dan sangat setuju (50%), mampu menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat tujuh kepada masyarakat(min=3.1) peratus setuju dan sangat setuju (33.3%), dapat menguasai ilmu qiraat dengan kaedah yang diajar oleh guru (min=3.5) peratus setuju dan sangat setuju (60%), mampu membaca al-qur an dengan pelbagai kaedah bacaan qiraat (min=3.1) peratus setuju dan sangat setuju (26.7%), yakin dengan kemampuan dalam pengajian qiraat (min=3.3) peratus setuju dan sangat setuju (40%), keperibadian unggul oleh imam Qurra menambahkan minat mendalami dan mengkaji ilmu al-quran (3.9) peratus setuju dan sangat setuju (80%), dan item yang mendapat interpretasi sederhana rendah ialah item Mengingati matan-matan Qiraat Jazary dengan baik (min=2.7) peratus setuju dan sangat setuju (20%), menguasai teori matan al-syatibiyy dan al-jazari (min=2.9) peratus setuju dan sangat setuju (23%), menguasai bacaan Usul Qiraat dan Farshy Huruf (min=2.9) peratus setuju dan sangat setuju (23.3%), Mampu membaca Farsy Huruf di dalam surah al-baqarah sehingga surah al-tawbah (min=2.7) peratus setuju dan sangat E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 175

8 setuju (16.7%) dan mampu menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat sepuluh kepada masyarakat (min=2.4) peratus setuju dan sangat setuju (6.7%). Dapatan kajian menunjukkan keberkesanan kurikulum qiraat dapat meningkatkan takjub keagungan al-quran dan memelihara habl min Allah dan habl min al-nas. Pelajar merasakan keperibadian unggul oleh imam Qurra menambahkan minat mendalami dan mengkaji ilmu al-quran tetapi kurang memahami asas kaedah Qiraat Sab ah, kurang mahir membezakan bacaan Usul Qiraat dengan Farshy Huruf, kurang menguasai istilah-istilah penting dalam pengajian qiraat, kurang memahami Qiraat Sepuluh. Pelajar juga kurang berusaha menghafaz matan-matan Qiraat Syatibiyyah dengan baik, kurang mahir membaca ayat-ayat al-quran mengikut Qiraat Tujuh kurang mahir menyebut bacaan qiraat dari segi hadhaf alif dan hamzah, kurang menguasai bacaan isymam al-shad seperti alzay, kurang mahir kadar harakat mad munfashil dan mad al-muttashil, kurang mahir bacaan saktah pada alif lam ta rif, kurang mahir bacaan saktah pada syayy, kurang mahir bacaan saktah pada al- Mafsul, kurang menguasai bacaan naqal ketika waqaf, kurang menguasai bacaan shilah mim jama, kurang mahir bacaan ibdal, bacaan tashil dan bacaan raum. Malahan pelajar juga merasakan kurang mampu menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat tujuh kepada masyarakat dan juga mersakan kaedah-kaedah yang diajar oleh guru di dalam kurikulum qiraat masih tidak mencukupi. Pelajar juga kurang mampu membaca al-qur an dengan pelbagai kaedah bacaan qiraat dan kurang yakin dengan kemampuan dalam pengajian qiraat. Manakala mengingati matan-matan Qiraat Jazary, menguasai teori matan al-syatibiyy dan al-jazari, menguasai bacaan Usul Qiraat dan Farshy Huruf amat kurang dikuasai oleh pelajar. Pelajar juga tidak menguasai dan tidak mampu membaca Farsy Huruf di dalam surah al-baqarah sehingga surah al- Tawbah dan pelajar amat tidak berkeyakinan untuk menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat sepuluh kepada masyarakat. 7.4 Analisis Keberkesanan Dapatan kajian menunjukkan bahawa satu item keberkesanan kurikulum mencatatkan interpretasi min pada tahap tinggi, dua puluh dua item mencatatkan interpretasi min pada tahap sederhana tinggi dan lima item menunjukkan interpretasi pada tahap sederhana rendah. Item yang mendapat interpretasi min pada tahap tinggi ialah item meningkatkan takjub keagungan al-quran dan memelihara habl min Allah dan habl min al-nas (min=4.10) peratus setuju dan sangat setuju (83.4%%), item yang mendapat interpretasi sederhana tinggi ialah item memahami asas kaedah Qiraat Sab ah (min=3.5) peratus setuju dan sangat setuju (60%), mahir membezakan bacaan Usul Qiraat dengan Farshy Huruf (min=3.2) peratus setuju dan sangat setuju (33%), menguasai istilah-istilah penting dalam pengajian qiraat (min=3.6) peratus setuju dan sangat setuju (76.6%), memahami Qiraat Sepuluh (min=3.4) peratus setuju dan sangat setuju (53.3%), menghafaz matanmatan Qiraat Syatibiyyah dengan baik (min=3.2) peratus setuju dan sangat setuju (40%), boleh membaca ayat-ayat al-quran mengikut Qiraat Tujuh (min=3.3) peratus setuju dan sangat setuju (53.3%), Mahir menyebut bacaan qiraat dari segi hadhaf alif dan hamzah (min=3.4) peratus setuju dan sangat setuju (30%), menguasai bacaan isymam al-shad seperti al-zay (min=3.2) peratus setuju dan sangat setuju (40%), mahir kadar harakat mad munfashil dan mad al-muttashil (min=3.7) setuju dan sangat setuju (63.3%), mahir bacaan saktah pada alif lam ta rif (min=3.5) peratus setuju dan sangat setuju (56.7%), mahir bacaan saktah pada syayy (min=3.6) peratus setuju dan sangat setuju (56.7%), mahir bacaan saktah pada al-mafsul (min 3.4) peratus setuju dan sangat setuju (46.7%), menguasai bacaan naqal ketika waqaf (min 3.7) peratus setuju dan sangat setuju (66.7%), menguasai bacaan shilah mim jama (min 3.6) peratus setuju dan sangat setuju (63.3%), mahir bacaan ibdal (min 3.6) peratus setuju dan sangat setuju (60%), mahir bacaan tashil (min 3.6) peratus setuju dan sangat setuju (60%), mahir bacaan raum (3.5) peratus setuju dan sangat setuju (50%), mampu menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat tujuh kepada masyarakat(min=3.1) peratus setuju dan sangat setuju E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 176

9 (33.3%), dapat menguasai ilmu qiraat dengan kaedah yang diajar oleh guru (min=3.5) peratus setuju dan sangat setuju (60%), mampu membaca al-qur an dengan pelbagai kaedah bacaan qiraat (min=3.1) peratus setuju dan sangat setuju (26.7%), yakin dengan kemampuan dalam pengajian qiraat (min=3.3) peratus setuju dan sangat setuju (40%), keperibadian unggul oleh imam Qurra menambahkan minat mendalami dan mengkaji ilmu al-quran (3.9) peratus setuju dan sangat setuju (80%), dan item yang mendapat interpretasi sederhana rendah ialah item Mengingati matan-matan Qiraat Jazary dengan baik (min=2.7) peratus setuju dan sangat setuju (20%), menguasai teori matan al-syatibiyy dan al-jazari (min=2.9) peratus setuju dan sangat setuju (23%), menguasai bacaan Usul Qiraat dan Farshy Huruf (min=2.9) peratus setuju dan sangat setuju (23.3%), Mampu membaca Farsy Huruf di dalam surah al-baqarah sehingga surah al-tawbah (min=2.7) peratus setuju dan sangat setuju (16.7%) dan mampu menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat sepuluh kepada masyarakat (min=2.4) peratus setuju dan sangat setuju (6.7%). Dapatan kajian menunjukkan keberkesanan kurikulum qiraat dapat meningkatkan takjub keagungan al-quran dan memelihara habl min Allah dan habl min al-nas. Pelajar merasakan keperibadian unggul oleh imam Qurra menambahkan minat mendalami dan mengkaji ilmu al-quran tetapi kurang memahami asas kaedah Qiraat Sab ah, kurang mahir membezakan bacaan Usul Qiraat dengan Farshy Huruf, kurang menguasai istilah-istilah penting dalam pengajian qiraat, kurang memahami Qiraat Sepuluh. Pelajar juga kurang berusaha menghafaz matan-matan Qiraat Syatibiyyah dengan baik, kurang mahir membaca ayat-ayat al-quran mengikut Qiraat Tujuh kurang mahir menyebut bacaan qiraat dari segi hadhaf alif dan hamzah, kurang menguasai bacaan isymam al-shad seperti alzay, kurang mahir kadar harakat mad munfashil dan mad al-muttashil, kurang mahir bacaan saktah pada alif lam ta rif, kurang mahir bacaan saktah pada syayy, kurang mahir bacaan saktah pada al- Mafsul, kurang menguasai bacaan naqal ketika waqaf, kurang menguasai bacaan shilah mim jama, kurang mahir bacaan ibdal, bacaan tashil dan bacaan raum. Malahan pelajar juga merasakan kurang mampu menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat tujuh kepada masyarakat dan juga mersakan kaedah-kaedah yang diajar oleh guru di dalam kurikulum qiraat masih tidak mencukupi. Pelajar juga kurang mampu membaca al-qur an dengan pelbagai kaedah bacaan qiraat dan kurang yakin dengan kemampuan dalam pengajian qiraat. Manakala mengingati matan-matan Qiraat Jazary, menguasai teori matan al-syatibiyy dan al-jazari, menguasai bacaan Usul Qiraat dan Farshy Huruf amat kurang dikuasai oleh pelajar. Pelajar juga tidak menguasai dan tidak mampu membaca Farsy Huruf di dalam surah al-baqarah sehingga surah al- Tawbah dan pelajar amat tidak berkeyakinan untuk menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat sepuluh kepada masyarakat. 8. Kesimpulan dan Cadangan Keberkesanan kurikulum Qiraat dari perspektif pelajar ialah pada tahap yang sederhana kerana pelajar kurang menguasai asas-asas qiraat ilmi dan qiraat amali, walau bagaimanapun kurikulm qiraat ini berjaya meningkatkan jiwa pelajar sebagai hamlah al-quran iaitu meningkatkan takjub keagungan al-quran dan memelihara habl min Allah dan habl min al-nas. Berdasarkan dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pelajar merasakan kaedah-kaedah p&p yang dilakukan pelajar masih tidak mencukupi dan pelajar juga kurang berusaha untuk memahami serta menguasai Qiraat Sab ah dan Matan al-syatibiyy. Dapatan kajian ini disokong dengan hasil kajian Sedek Arrifin (2008) bahawa terdapat 60% para pelajar yang kurang mampu menerangkan kaedah-kaedah bacaan qiraat Hamzah dan terdapat sebilangan pelajar yang tidak mengetahui turuq-turuq dan sanad-sanad serta biografi imam tersebut. E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 177

10 Dapatan kajian juga menunjukkan tahap minat pelajar adalah sederhana, bahkan pensyarah yang banyak memainkan peranan di dalam mendorong minat pelajar kerana mereka bersetuju guru merupakan faktor utama pendorong minat mempelajari kurikulum qiraat. Dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian oleh Yusof Abdul Kadir (2007), Aishah Juri (2009), Sabri Mohammad (2010), Abd Rahman Abd Ghani (2010), Zainora Daud (2011) dan Abd Rahman Abd Ghani (2012). Secara umumnya, kajian ini merupakan kajian rintis serta masih di peringkat awal dan masih perlu penambahbaikan. Hasil kajian ini mendapati terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam pembelajaran kurikulum qiraat. Rumusan-rumusan dan cadangan-cadangan adalah seperti berikut: 1) Kandungan kurikulum qiraat terdiri daripada Qiraat ilmi dan Qiraat amali merupakan asas di dalam kurikulum qiraat. Perlaksanaan kurikulum qiraat dari aspek masa p&p, ABM di dalam kelas perlu dipertingkatkan kerana kandungan kurikulumnya yang banyak merupakan salah satu faktor kemampuan pelajar yang menyumbang ketidakmampuan pelajar dalam pengajian qiraat. Ini di sokong dengan hasil kajian Abd Rahman Abd Ghani et. al (2012) bahawa tahap penguasaan Qiraat berada di tahap yang sederhana dan kemampuan mereka untuk mengamalkan qiraat di tahap yang rendah di kalangan pelajar jabatan tahfiz di KUIS kerana kesukaran subjek Qiraat, masa tidak mencukupi, penggunaan bahasa Arab medium p&p dan kekurangan bahan-bahan rujukan. 2) Penekanan kurikulum Qiraat perlu diberi terhadap aspek hafalan matan-matan qiraat kerana boleh membantu penguasaan qiraat di kalangan pelajar. Bahkan kemahiran-kemahiran seperti bacaan-bacaan qiraat melalui pemahaman matan-matan qiraat juga perlu diberi perhatian supaya pelajar berkeyakinan dana berkebolehan untuk menerangkan kepada masyarakat. 3) Kajian ini menunjukkan keberkesanan kurikulum qiraat yang dipraktikkan oleh pelajar semester 6 di Darul Quran. Dapatan kajian ini menunjukkan juga menunjukkan tahap keberkesanan pelajar terhadap kurikulum qiraat berada di tahap sederhana dan masih perlu dipertingkatkan dan diperhalusi secara terperinci dan lebih mendalam agar langkah penyelesaian dapat diatasi dengan segera. Manakala kekuatan di dalam kurikulum tersebut perlu dikekalkan dan dikemaskini supaya kekuatan tersebut dapat menggarap kecemerlangan huffaz di dalam pengajian qiraat. Tajaan Kertas kerja ini di bawah tajaan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Rujukan Al-Quran E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 178

11 Abd al-fattah al-qadhi (1415H/1955M), al-budur al-zahirah fi al-qiraat al Asyra al-mutawatirah min tariq al-syatibiyyah wa al-durrah, Kaherah:Maktabah Isa al-bab al-halabi. Abd Rahman Abd Ghani, Zainora et. al, Prosiding Seminar Keb.Penyelidikan dan Pendidikan Qiraat, Jabatan Tahfiz al-quran dan al-qiraat, KUIS, Bangi, Selangor.( Disember 2010). Abd Rahman Abd Ghani, Zainora et. al, Kurikulum Pengajian dan Permasalahan Qiraat di KUIS: Kajian di Jabatan Tahfiz al-quran dan al-qiraat dalam Jurnal Pengajian Islam, Unit Pembangunan dan Penyelidikan, Akademi Islam KUIS Aishah binti Juri. Sistem Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Qira at di Darul al-quran dan KUIS, (Bangi: Jabatan al-qur an dan al-sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Al-Dimyati, al- Allamah al-shaykh Shihab al-din Ahmad bin Muhammad Abd al-ghani, 1419H/1998, Ithaf Fudala al-bashar fi al-qiraat al- Arba Ashar.Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah. Badr al-din Muhammad bin Abdullah al-zarkasyi, Manahil al- Irfan fi Ulum al-quran. Kaherah :Maktabah Isa al-bab al-halabi. Darul Quran 2005.Sejarah Darul Quran. Unit Perhubungan,Darul Quran. Darul Quran 2007.Kurikulum Diploma Tahfiz al-quran dan al-qiraat, Unit Kurikulum Darul Quran. Darul Quran 2009.Keputusan Peperiksaan Darul Quran 2009.Unit Peperiksaan, Bahagian Akademi, Darul Quran. Darul Quran 2010.Keputusan Peperiksaan Darul Quran Unit Peperiksaan, Bahagian Akadedemi, Darul Quran. Darul Quran 2012.Kurikulum Diploma Tahfiz al-quran dan al-qiraat, Unit Kurikulum Darul Quran. Ee Ah Meng 1997 Pedagogi II Pelaksanaan Pengajaran. Selangor Fajar Bakti Sdn Bhd. Ibn al-jazari al-imam al-hafiz Abu Khayr al-dimashqi Muhammad bin Muhammad, (1400H/1980M),Munjid al-muqri in wa Murshid al-talibin, Kaherah:Maktabat al-qudsi. Ibnu al-jazari, 1961Taqrib al-nasyr fi al-qiraat al- Ashr Mesir: Maktabah Mustafa al-babi al-halabi wa Awladih. Khayr al-din Sayyb. (1429H/2008M). Al-Qiraat al-quraniyyah wa Atharuha fi al-ikhtilaf al-ahkam al- Fiqhiyyah. Beirut, Lubnan:Dar Ibn Hazam.Cet.1 Noraini Idris (2010), Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill (Malaysia Sdn. Bhd). Noresah Baharom,(2005). Kamus Dewan Edisi Keempat.Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Sabri Mohamad, Tajuk Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Qiraat: UKM. (Prosiding Seminar Keb.Penyelidikan dan Pendidikan Qiraat, Jabatan Tahfiz al-quran dan al-qiraat, KUIS, Bangi, Selangor Disember 2010). Daniel L.Stufflebeam and Anthony, J.Shinkfield. (1984). Syctematic Evalution: A Self Intructional Guide to Theory and Practice. Boston: Kluwer-Nojhoff Publishing. E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 179

12 Sedek Ariffin, Kaedah Bacaan Qira at Hamzah: Kajian di Darul Quran, Kuala Kubu Bharu, Selangor (Kuala Lumpur: Jabatan al-qur an dan al-hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008M). Sivachandralingham Sundar raja dan Ayadurai letchumanan (1999), Tamadun Dunia. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Vincet Pang&Denis Lajium(2010), Penilaian dalam Pendidikan, Sabah: Universiti Malaysia Sabah. Wan Mohamad Abd Aziz, Permasalahan Kurikulum Diploma Tahfiz al-quran, (Kuala Lumpur: JAKIM, Jurnal Darul Quran. Cet.1,Bil.ke M. Yusof Abdul Kadir. Analisis Diskrepansi Pelaksanaan Kurikulum Sab ah di Sebuah Sekolah Menengah, (Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 2007). Zainora Daud.(2011)Tahap Pemahaman Pelajar-pelajar Jabatan Tahfiz al-quran dan al-qiraat, KUIS Terhadap Matan Syatibi: Satu Kajian dalam Jurnal Qiraat, Pusat Pembangunan Penyelidikan:KUIS. E JOURNAL OF ARABIC STUDIES AND ISLAMIC CIVILIZATION (E-ISSN: ) 180

SEKOLAH TAHFIZ SWASTA DI SELANGOR: SATU KAJIAN RINTIS TERHADAP PENGUASAAN ILMU TAJWID

SEKOLAH TAHFIZ SWASTA DI SELANGOR: SATU KAJIAN RINTIS TERHADAP PENGUASAAN ILMU TAJWID Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 141-151 SEKOLAH TAHFIZ SWASTA DI SELANGOR: SATU KAJIAN RINTIS TERHADAP PENGUASAAN ILMU TAJWID PRIVATE TAHFIZ

More information

PERSEPSI PENSYARAH TERHADAP KONSEP PENDIDIKAN QIRAAT: SATU KAJIAN DI DQ DAN MTQN

PERSEPSI PENSYARAH TERHADAP KONSEP PENDIDIKAN QIRAAT: SATU KAJIAN DI DQ DAN MTQN PERSEPSI PENSYARAH TERHADAP KONSEP PENDIDIKAN QIRAAT: SATU KAJIAN DI DQ DAN MTQN Zainora binti Daud, Mustaffa Abdullah, Noorsaleha binti Mohd Salleh Jabatan Tahfiz al-quran dan al-qiraat, KUIS; Jabatan

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH

PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH PERSEPSI MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA SURAH AL-FATIHAH Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib 1, Abdul Hadi Awang 2, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 3, Mohd Rasyidi Ali 4, Mohd Shairawi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA AL-BANJARI, hlm. -7 Vol. 6, No., Januari-Juni 7 ISSN (Print) 4-957 ISSN (Online) 57-6778 PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK,

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin ISLAMIYYAT 38(2) 2016: 155-163 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3802-08) Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin The Level of Student

More information

Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran

Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran Jurnal al-turath; Vol. 2, No. 1; 2017 e-issn 0128-0899 Tahap Pengetahuan Pelajar di Madrasah Al-Musthafawiyah Littahfizil Quran Bangi Terhadap Tadabbur Al-Quran Nurain bt Zainal Abidin 1, Mohd Faizulamri

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN

THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN THE EFFECTS OF RISK MANAGEMENT PRACTICES, RISK BEHAVIOUR ON RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT PERFORMANCE IN UTM NOR ALIAA BINTI ZAINAL ABIDIN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries : : -..... - - - : - Abstract: The paper aims to explore the lexical materials in the Arabic Malay Bilingual Dictionaries scattered in the Malay speaking world in general, and in Malaysia in particular.

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013 ii IMPROVEMENT OF LEARNING AND TEACHING THROUGH INSTRUCTIONAL SUPERVISION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (TVE) INSTITUTIONS IN NIGERIA: PRINCIPALS AND TEACHERS PERCEPTION. SADA ADAMU MAIGARI A thesis

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA

Keywords: Ilmu Mantik, Understand, Practice, UniSZA Tahap Pemahaman dan Pengamalan Ilmu Mantik dalam Kalangan Mahasiswa UniSZA Muhammad Rashidi Wahab Mohd Faizul Azmi Razali Musa Mohd Hasrul Shuhari Abstrak Ilmu Mantik atau logik memainkan peranan penting

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG 1 Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 1-13 Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam (Understanding, Appreciation and Practice of Identity Among Students of

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

KEMAMPUAN PELAJAR PEREMPUAN TERHADAP BACAAN KHUSUS IMAM HAFS: SATU PERBANDINGAN DENGAN PELAJAR LELAKI

KEMAMPUAN PELAJAR PEREMPUAN TERHADAP BACAAN KHUSUS IMAM HAFS: SATU PERBANDINGAN DENGAN PELAJAR LELAKI Prosiding Seminar Antarabangsa al-quran dalam Masyarakat Kontemporari 2018, 15-16 September 2018 Prosiding Seminar Antarabangsa al-quran dalam Masyarakat Kontemporari 2018 International Seminar on al-quran

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

ABSTRAK. Kata Kunci : Penghayatan muraja ah al-quran, pelajar tahfiz, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

ABSTRAK. Kata Kunci : Penghayatan muraja ah al-quran, pelajar tahfiz, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). PENGHAYATAN MURAJA AH AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS) Muhammad Syafee Salihin, Ikmal Zaidi Hashim, Nik Mohd Nabil Nik Hanafi,

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

Kemahiran Rasm Mushaf Uthmani Guru J-QAF Negeri Terengganu

Kemahiran Rasm Mushaf Uthmani Guru J-QAF Negeri Terengganu Jurnal Pembangunan Sosial Jilid 13 (Jun) 2010: 85 102 Kemahiran Rasm Mushaf Uthmani Guru J-QAF Negeri Terengganu DAUD ISMAIL ASYRAF AB RAHMAN MUHAMAD SAFIIH LOLA Abstrak Kemahiran rasm Mushaf Uthmani merupakan

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN KEPERCAYAAN EPISTEMOLOGI ISLAM

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN KEPERCAYAAN EPISTEMOLOGI ISLAM KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN KEPERCAYAAN EPISTEMOLOGI ISLAM Nurul Asiah Fasehah Muhamad Universiti Sains Islam Malaysia Abstrak: Artikel ini membincangkan tentang kesahan dan keboleh percayaan

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS IN A BOILER SYSTEM NUR SYAHIDAH BINTI KHAMIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i MATROID STRUCTURE OF DYNAMIC GRAPH MODEL OF EVAPORATION PROCESS

More information

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN TAJUK MENINGKATKAN PENGHASILAN KAJIAN TINDAKAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN SEKOLAH MELALUI PORTAL E- PEMBELAJARAN (ep) PENYELIDIK: 1. SULIMAN BIN

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani 46 R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hairani Sani hairani_sani@moe.edu.sg Ibrizi Ishak ibrizi_ishak@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodlands Abstrak Tugasan penulisan yang berdasarkan

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

Penguasaan Bacaan Hamzah Wasal Menggunakan Kaedah Bafkad (Mastering the Reading of Hamzah Wasal Using Bafkad Method)

Penguasaan Bacaan Hamzah Wasal Menggunakan Kaedah Bafkad (Mastering the Reading of Hamzah Wasal Using Bafkad Method) IJRRE, Volume 1, Number 1, 2017, 54-64 Penguasaan Bacaan Hamzah Wasal Menggunakan Kaedah Bafkad (Mastering the Reading of Hamzah Wasal Using Bafkad Method) Ruhayati Ramly (ruhihayati_iptaa@hotmail.com)

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING

PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING Alan Bong Chung Leong Dr. Tan Ming Tang Jabatan Sains IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak

More information

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID

TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID TAHAP KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID Ahmad Redzaudin Ghazali, Dr. Md Noor Hussin, Dr. Khairatul Aqmar Abd Latif, Mohammad Rofian Ismail, Wan Muhammad Akhyar Ab Shatar

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Zaharin Bin Liam zaharin_liam@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan menambah baik amalan pengajaran

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION IN CONSERVATION OF HERITAGE AREA IN JOHOR BAHRU CITY CENTRE -A study of the level of awareness and understanding RAHAYU BINTI AHMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PUBLIC PARTICIPATION

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan

Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan Prosiding Seminar Pertama Pendidikan Islam (SePPIM`13) Penguasaan dan Kesalahan Bacaan dalam Surah Al-Fatihah di kalangan Pelajar DKA 1A Sesi Dis 2012 : Satu Kajian Tindakan Mohd Faizal Mat Pesa Fakulti

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

HAFAZAN MASRUR DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT DAN PENGUASAAN MURID UNTUK MENGHAFAZ SURAH AL- C ᾹDIYᾹT

HAFAZAN MASRUR DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT DAN PENGUASAAN MURID UNTUK MENGHAFAZ SURAH AL- C ᾹDIYᾹT HAFAZAN MASRUR DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT DAN PENGUASAAN MURID UNTUK MENGHAFAZ SURAH AL- C ᾹDIYᾹT ASMA SALSABILAH BINTI ZAIPUDIN asma070395@yahoo.com ABSTRAK Pembelajaran Hafazan dalam Bidang al-quran

More information

BUTIRAN PERIBADI PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH

BUTIRAN PERIBADI PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH BUTIRAN PERIBADI 2004-2013 PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH JABATAN KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN FAKULTI PENDIDIKAN, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARA BANGSA SELANGOR MUHAMMAD FAIRUZ BIN A. ADI (0777)

More information

MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH. Oleh ABD RAZAK B.

MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH. Oleh ABD RAZAK B. MENINGKATKAN KEMAHIRAN HAFAZAN AL-QURAN MURID TAHAP 2 DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI DAN MUSYAFAHAH Oleh ABD RAZAK B. MOHAMED TALIB SEKOLAH KEBANGSAAN KITOU TAMBUNAN SABAH ( 013-2250178 ) 2013/1434H

More information

DASAR DAN PELAKSANAAN IHES BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM JAIS. Disampaikan Oleh; Tn. Anas Bin Ayob Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam JAIS

DASAR DAN PELAKSANAAN IHES BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM JAIS. Disampaikan Oleh; Tn. Anas Bin Ayob Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam JAIS DASAR DAN PELAKSANAAN IHES BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM JAIS Disampaikan Oleh; Tn. Anas Bin Ayob Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam JAIS Kandungan 1. Pengenalan 2. Sejarah Sistem Pendidikan

More information

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMBANGUNAN KOMPETENSI SASARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DIS 1. SAY IT IN ENGLISH WITH CONFIDENCE 1 HARI Terbuka 16 2. KESELAMATAN PEJABAT DAN RISIKO 1 HARI Pelaksana 17 (Gred 11-40)

More information

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia

More information

PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ. NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI

PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ. NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI azwaasshifa@gmail.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk

More information

Tahap Kemahiran Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Berbantukan Mufradat dan Uslub Al-Quran

Tahap Kemahiran Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Berbantukan Mufradat dan Uslub Al-Quran Tinta Artikulasi Membina Ummah 3(2), 2017 14-25, e-issn: 2289-960X 41 Tahap Kemahiran Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Berbantukan Mufradat dan Uslub Al-Quran Ku Fatahiyah Ku Azizan 1, Wazzainab

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

Pendekatan Pengajaran dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia

Pendekatan Pengajaran dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia Jurnal Perspektif: Special Issue 1 (2017),(79-88) 79 Pendekatan Pengajaran dalam Kalangan Pensyarah Tahfiz Al-Quran di Malaysia Teaching Approaches among the Tahfiz Al-Quran Lecturer in Malaysia Mohamad

More information

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN

HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HBT 503 SEMINAR SISWAZAH: ISU-ISU PENTERJEMAHAN Masa: 2 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH KULAIJAYA BAHROINI BIN BASIRON @ BADRON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEROKOK DAN IMPLIKASINYA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information