vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN"

Transcription

1 v ABSTRAK Pembangunan Koridor merupakan salah satu langkah kerajaan bagi membangunkan kawasan luar bandar serta mengurangkan kadar ketaksamaan wilayah. Di Sarawak, Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (SCORE) sudah giat dipromosikan dan dilaksanakan untuk membantu membangunkan kawasan luar bandar disamping meningkatkan taraf hidup dan sosio ekonomi penduduk Sarawak. Pelbagai strategi dilaksanakan bagi memastikan matlamat SCORE tercapai. Diantaranya adalah dengan pembangunan lima Nod Pertumbuhan Baru. Maka, kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Tanjung Manis sebagai salah satu Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE serta memfokuskan kepada kriteria dan masalah yang dihadapi semasa proses pembangunan dilaksanakan. Data primer dan data sekunder di kumpul dan dianalisis menggunakan kaedah kualitatif. Hasil kajian menunjukkan beberapa faktor yang sama seperti lokasi dan ketersediaan sumber. Faktor-faktor ini telah membawa kepada pemilihan Tanjung Manis yang dianggap bersesuaian dan strategik. Disamping itu terdapat beberapa cabaran seperti masalah kewangan yang dialami semasa proses pembangunan dijalankan. Oleh itu pelbagai langkah perlu diambil dan antara cadangan penyelesaian penulis ialah penyediaan pelan perancangan pelaburan serta mengenalpasti program pembangunan untuk pelaksanaan bagi tahun akan datang di mana hasilnya akan mengukuhkan usul pelaburan Tanjung Manis dan memacu perkembangan sektor Halal dan Marin. Perancangan yang rapi dalam sesuatu pembangunan nod pertumbuhan baru bukan sahaja memberi hasil kepada masyarakat tetapi juga memudahkan perancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri.

2 vi ABSTRACT Corridor Development is one of the governments steps to develop rural areas and reduce regional inequalities. The Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) has been actively promoted and implemented to help develop the rural areas while improving living standards and socio-economic population of Sarawak. Various strategies implemented to ensure the objectives of SCORE are achieved. Among them is the development of five new growth nodes. Thus, the study was conducted to identify factors influencing the choice of Tanjung Manis as a new growth node in the SCORE and focus on the criteria and problems encountered during the process of development. The primary and secondary data were collected using the qualitative method of analysis. The outcomes of this study show the same general factors such as location and availability of resources. These factors have led to the selection of Tanjung Manis which is considered appropriate and strategic. Besides, there are several challenges such as financial difficulties experienced during the development process undertaken. Therefore, measures should be taken and the writer s proposed to provide investment planning and implementation of development programs to identify for the coming year in which the result would strengthen the proposed investment and spur the development of Tanjung Manis Halal and marine sectors. Proper planning in the development of a new growth node will not only bring advantages to the public but also to facilitate the planning undertaken by state governments.

3 vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii x xi xiii xiv 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Penyataan Masalah Matlamat Kajian Objektif Kajian Skop Kajian Kepentingan Kajian Metodologi Kajian Susunatur Bab Kesimpulan 13

4 viii 2 PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 2.1 Pengenalan Definisi Pembangunan Definisi Pembangunan Luar Bandar Pembangunan Wilayah Rancangan Wilayah Dasar & Strategi Pembangunan Luar Bandar & Wilayah Pembangunan Wilayah Di Malaysia Faktor-Faktor Pemilihan Pusat Pertumbuhan Baru Dalam Pembangunan Wilayah Di Malaysia Kesan Pembangunan Wilayah di Malaysia Kesimpulan 44 3 KAJIAN KES 3.1 Pengenalan Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak (SCORE) SCORE: Fasa Pembangunan Pembangunan Industri Utama Pembangunan Kawasan Nod Pertumbuhan Baru Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Institusi Bertanggungjawab Latar Belakang Kawasan Kajian Infrastruktur & Kemudahan Semasa Komponen Guna Tanah 66

5 ix Rangka Perlaksanaan Nod Pertumbuhan Tanjung Manis Kesimpulan 71 4 ANALISIS KAJIAN 4.1 Pengenalan Metodologi Kajian Dan Kaedah Pengumpulan Data Kaedah Temubual Membuat Rujukan Responden yang Terlibat Analisis Kriteria Nod Pertumbuhan Baru Analisis Faktor-faktor pemilihan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru Analisis Cabaran Semasa Perlaksanaan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan SCORE Kesimpulan 98 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Penemuan Kajian Kesimpulan Cadangan Limitasi Kajian Cadangan Kajian Lanjutan 108 BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

6 BAB 1 PENDAHULUAN

7 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Malaysia kini menghadapi pelbagai cabaran berikutan usaha untuk menjadi negara membangun sepenuhnya. Dengan meningkatnya persaingan kesan daripada kuasa-kuasa globalisasi dan liberalisasi, adalah penting ekonomi Malaysia menjadi kuat dan tetap serta fleksibel bagi menghadapi cabaran-cabaran ini. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarikan pelaburan negara kita. Sumbersumber baru ekonomi harus dikenalpasti dan dikembangkan. Malaysia adalah negara yang kaya dengan sumber alam dan banyak lagi yang boleh ditawarkan sekiranya kekuatan sumber asli dan aset ini digunakan secara optimum dan diberi peluang untuk bercambah dengan lebih meluas. Dengan ini, daya saing negara akan lebih diperkasakan dan kemewahan itu mampu dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMK8), semua negeri telah mencatat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan dalam pendapatan isi rumah bulanan purata. Kualiti hidup di kawasan luar bandar dan bandar juga telah meningkat. Walau bagaimanapun, dari segi keseimbangan wilayah, tidak banyak

8 2 kemajuan dicapai dalam mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Oleh demikian, pembangunan wilayah yang seimbang akan kekal sebagai salah satu objektif utama pembangunan negara seperti dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Pelbagai langkah diambil bagi mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Sehubungan itu, pembangunan merentasi sempadan antara negeri akan diberi penekanan manakala pembangunan di pusat pertumbuhan sedia ada akan dipergiatkan lagi. Penekanan juga akan diberikan kepada pembangunan pusat pertumbuhan luar bandar dan konurbasi bandar dengan menjana aktiviti yang menghasilkan pendapatan dan dapat meningkatkan kualiti hidup. Penduduk setempat dijangka mendapat faedah daripada peningkatan infrastruktur, peluang pekerjaan mahir dan aktiviti keusahawanan. Sejajar dengan RMK9 dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), beberapa koridor pembangunan wilayah di serata ceruk negara telah dilancarkan. Salah satu daripadanya adalah Sarawak Corridor Development Plan (SCDP) atau pelan pembangunan koridor Sarawak yang dikenali sebagai Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE). SCORE telah dilancarkan pada 11 Februari 2008 dan telah rasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kini usia Koridor Sarawak hampir 3 tahun dan telah mula menempa nama dengan pembangunan di wilayah tengah tersebut semakin rancak dengan siapnya stesen Janakuasa Arang Batu dan kilang aluminum di Mateding Mukah, majlis pecah tanah bangunan pentadbiran RECODA di Mukah, majlis pelancaran Taman Halal di Tanjung Manis serta pembangunan infrastruktur yang lain seperti laluan pantai Tanjung Batu-ABF, lebuhraya dan lain-lain. Malah hampir setiap minggu dapat dilihat tentang perkembangan SCORE dan bagaimana ianya telah menarik minat ramai pelabur dalam dan luar negara di dada akhbar utama seperti Utusan Malaysia, Utusan Sarawak dan Borneo Post. Konsep pembangunan ekonomi koridor wilayah sebagaimana yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( ) dan Misi Nasional ( ) merupakan salah satu daripada strategi kerajaan untuk mencapai

9 2 kemajuan dicapai dalam mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Oleh demikian, pembangunan wilayah yang seimbang akan kekal sebagai salah satu objektif utama pembangunan negara seperti dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Pelbagai langkah diambil bagi mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah dan negeri serta kawasan luar bandar dengan bandar. Sehubungan itu, pembangunan merentasi sempadan antara negeri akan diberi penekanan manakala pembangunan di pusat pertumbuhan sedia ada akan dipergiatkan lagi. Penekanan juga akan diberikan kepada pembangunan pusat pertumbuhan luar bandar dan konurbasi bandar dengan menjana aktiviti yang menghasilkan pendapatan dan dapat meningkatkan kualiti hidup. Penduduk setempat dijangka mendapat faedah daripada peningkatan infrastruktur, peluang pekerjaan mahir dan aktiviti keusahawanan. Sejajar dengan RMK9 dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), beberapa koridor pembangunan wilayah di serata ceruk negara telah dilancarkan. Salah satu daripadanya adalah Sarawak Corridor Development Plan (SCDP) atau pelan pembangunan koridor Sarawak yang dikenali sebagai Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE). SCORE telah dilancarkan pada 11 Februari 2008 dan telah rasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kini usia Koridor Sarawak hampir 3 tahun dan telah mula menempa nama dengan pembangunan di wilayah tengah tersebut semakin rancak dengan siapnya stesen Janakuasa Arang Batu dan kilang aluminum di Mateding Mukah, majlis pecah tanah bangunan pentadbiran RECODA di Mukah, majlis pelancaran Taman Halal di Tanjung Manis serta pembangunan infrastruktur yang lain seperti laluan pantai Tanjung Batu-ABF, lebuhraya dan lain-lain. Malah hampir setiap minggu dapat dilihat tentang perkembangan SCORE dan bagaimana ianya telah menarik minat ramai pelabur dalam dan luar negara di dada akhbar utama seperti Utusan Malaysia, Utusan Sarawak dan Borneo Post. Konsep pembangunan ekonomi koridor wilayah sebagaimana yang terkandung dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( ) dan Misi Nasional ( ) merupakan salah satu daripada strategi kerajaan untuk mencapai

10 3 pembangunan seimbang di negeri ini. Perancangan strategik koridor ini bakal menjadikan sumber-sumber alam yang kaya di wilayah tengah Sarawak dan kawasan-kawasan sekitarnya diteroka dan dibangunkan sepenuhnya untuk manfaat pembangunan ekonomi sehingga tahun 2020 dan tahun-tahun akan datang. SCORE yang terletak di wilayah tengah Sarawak meliputi kawasan sepanjang 320 kilometer di kawasan persisiran dari Tanjung Manis di Mukah sehingga ke Samalaju di Bintulu dan meliputi kawasan sekitarnya serta kawasan pedalaman. Ini termasuklah kawasan penempatan dan pusat bandar di Sibu, Bintulu, Mukah, Sarikei dan Kapit. Projek pembangunan berskala besar ini adalah sebuah perancangan pembangunan jangka panjang sehingga tahun 2030 yang berkeluasan 70,709 km persegi dan melibatkan populasi penduduk seramai 607,800 orang. Secara umumnya, kawasan wilayah tengah Sarawak masih belum diteroka dan dibangunkan sepenuhnya jika dibandingkan dengan wilayah selatan (Kuching) dan wilayah utara (Miri). SCORE merupakan inisiatif utama yang dilaksanakan bagi membangunkan wilayah tengah dan menjadikan Sarawak negeri membangun menjelang Matlamatnya adalah mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi negara sekaligus meningkatkan kualiti hidup di Sarawak. 1.2 Penyataan Masalah Menurut Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Koridor Sarawak merupakan antara koridor pembangunan yang terbesar di negara ini dan menjadi mutiara baru ekonomi Malaysia selepas Iskandar Malaysia (IM), Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) dan Koridor Pembangunan Sabah (SDC). Keseluruhannya, sebanyak RM833 bilion akan dilaburkan dalam koridor-koridor pembangunan itu dalam tempoh 18 hingga 25 tahun dengan SCORE menerima RM334 bilion, WPI mendapat RM105 bilion, NCER memperoleh RM177 bilion, ECER menjana pelaburan RM112 bilion dan SDC dimajukan dengan pelaburan RM105 bilion. Tenaga merupakan teras utama

11 4 Koridor Sarawak dan menjadi elemen terpenting bagi menjayakan pembangunan koridor ini. Sesungguhnya pembangunan tenaga hidro, arang batu, petroleum dan gas mempunyai potensi besar untuk dibangunkan. Pembangunan sektor perindustrian dapat memoden dan mempelbagaikan ekonomi Sarawak. Di samping itu ia membolehkan ekonomi Sarawak untuk meningkatkan rantaian nilai (Berita Harian, 12hb Februari 2008). Ketua Menteri Sarawak, Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dijangka akan tumbuh tiga kali ganda dalam 10 tahun akan datang, dan lima kali ganda pada tahun 2030, kerana pelaksanaan SCORE. Ini adalah selaras dengan Wawasan 2020 untuk meningkatkan ekonomi nasional dari pendapatan pertengahan kepada ekonomi pendapatan tinggi. Beliau yang juga Menteri Perancangan dan Pengurusan Sumber berkata, SCORE mampu menarik pelaburan bernilai kira-kira RM30 bilion dan mampu mencipta lebih daripada 1.5 juta peluang pekerjaan pada tahun 2030 (Borneo Post, March 30, 2010). Antara langkah-langkah strategik yang perlu diambil dalam memastikan SCORE membuahkan hasilnya adalah pembangunan industri utama, pembangunan kawasan nod pertumbuhan baru, pembangunan infrastruktur dan prasarana, pembangunan modal insan serta institusi terlibat. Pembahagian pelaburan adalah RM267 bilion (80%) dalam industri dan elektrik, RM67 bilion (20%) dalam bidang infrastruktur fizikal, sumber manusia dan infrastruktur institusi. Kegiatan industri dan ekonomi baru di koridor ini akan mencipta pekerjaan langsung dan tidak langsung di pelbagai peringkat kepakaran. Anggaran keperluan tenaga kerja untuk pelbagai industri dan anggaran pekerjaan secara tidak langsung menunjukkan bahawa jumlah keseluruhan kerja akan diwujudkan dalam koridor pada Pelbagai usaha dilakukan oleh pihak kerajaan negeri bagi menarik pelabur asing melabur dalam projek-projek di bawah SCORE bagi memastikan perkara ini menjadi kenyataan (Borneo Post, 31hb Ogos 2010). Namun setakat ini hanya terdapat beberapa pihak sahaja yang melabur dalam industri tertentu. Ini menimbulkan kebimbangan pelbagai pihak, dimana akan timbul masalah seperti sumber kewangan.

12 5 Dapat dilihat bahawa Sarawak masih mampu membangun seperti negerinegeri di wilayah utara dan wilayah tengah. Terutamanya dengan perlaksanaan SCORE. Sehubungan itu, terdapat sepuluh industri strategik yang telah dikenalpasti amat berpotensi dan menjadi pemacu dalam pembangunan wilayah SCORE. Industri-indsutri tersebut adalah industri berasaskan minyak (petroleum dan gas), industri aluminium, industri keluli, industri kaca, industri berasaskan minyak kelapa sawit, industri perikanan dan akuakultur, industri penternakan, industri berasaskan kayu, kejuruteraan marin dan industri pelancongan. Bagi memfokuskan usaha pelaburan dalam Koridor Sarawak, lima nod pertumbuhan utama telah dikenalpasti. Nod pertumbuhan baru ini merupakan elemen utama pelan pembangunan strategik koridor. Pemilihan nod-nod tersebut telah menimbulkan beberapa persoalan. Diantaranya adalah:- i. Apakah kriteria yang dititikberatkan dalam pemilihan nod-nod tersebut? ii. Apakah kelebihan diantara kesemua nod-nod tersebut? iii. Adakah wujud permasalahan dalam proses pembangunan dikawasan nod-nod pertumbuhan tersebut? Nod pertumbuhan Tanjung Manis merupakan salah satu nod pertumbuhan baru yang paling cepat membangun dalam SCORE. Tanjung Manis akan muncul sebagai Bandar Raya Industri Pelabuhan dan juga menekankan kepada industri makanan halal. Namun demikian terdapat beberapa masalah dalam proses pembangunan di Tanjung Manis iaitu masalah dalam pembangunan kemudahan dan infrastruktur yang menjadi tunggak utama setiap pembangunan. Peruntukan diberikan bagi menampung perbelanjaan pembinaan infrastruktur bagi tujuan menyokong pembangunan SCORE. Persoalannya, adakah Tanjung Manis betul-betul bersesuaian dibangunkan sebagai nod pertumbuhan jika masih wujud masalah ini? Industri Halal telah menjadi satu perniagaan yang bernilai tinggi, dengan menghasilkan sekitar US $ 2,1 trilion setahun. Malaysia bermatlamat untuk menjadi Hub Makanan Halal global pada tahun 2010, dengan kadar peningkatan saham 1% menjadi 5% pada 2010 pelbagai usaha, strategi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyokong pembangunan industri Halal sebagaimana dinyatakan di dalam

13 6 pelan induk Industri Kedua , Dasar Pertanian Nasional, , RMKe-9, ,dan Pelan Induk Industri Ketiga (IMP3), Bagi menampung keperluan inilah Halal Hub dibangunkan di Tanjung Manis. Rajah 1.1: Pasaran Global Industri Halal Sumber: Pelbagai Sumber (Nota: termasuk pembeli bukan muslim) Rajah 1.2: Jumlah Permintaan Produk Halal Bagi 2005 & 2010 (Matrik Tan) Sumber: http;// Dengan arus ekonomi global yang menghadapi persekitaran baru, Sarawak perlu terus meningkatkan kemampuannya untuk menampung kesan penurunan global

14 7 ekonomi. Dengan memasuki pembangunan Hub Halal, ekonomi Sarawak akan tertumpu ke arah makanan dan minuman Muslim global dimana saiz pasaran yang dianggarkan USD639 bilion (2009) dan tumbuh pada CAGR 45% selama 5 tahun terakhir. Oleh itu, bagi memastikan perlaksanaan SCORE pada masa akan datang menjadi lebih lancar dan berjaya, kajian perlu dilakukan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang timbul semasa perlaksanaan SCORE. Ia penting untuk dijadikan batu loncatan dan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri ini terutamanya pihak kerajaan dan pelabur. 1.3 Matlamat Kajian Matlamat utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti dan menilai faktorfaktor penting yang diambilkira dalam pemilihan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam perlaksanaan SCORE di Sarawak. 1.4 Objektif Bagi mencapai matlamat di atas, beberapa objektif kajian telah digariskan sebagaimana berikut: 1. Mengenalpasti pembangunan wilayah luar bandar dan SCORE 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE

15 8 3. Mengkaji cabaran semasa perlaksanaan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE 1.5 Skop Kajian Skop penyelidikan ini dikecilkan bagi memudahkan proses pengumpulan maklumat supaya dapat dianalisis dalam tempoh yang bersesuaian. Penyelidikan ini merangkumi aspek-aspek yang telah ditentukan dalam lingkungan tertentu sahaja, iaitu: Penumpuan diberikan terhadap pembangunan dalam SCORE secara umum Penyelidikan difokuskan terhadap faktor-faktor pemilihan Tanjung Manis sebagai nod pertumbuhan baru. Kajian memberi penekanan terhadap cabaran yang wujud semasa perlaksanaan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE Pihak yang terlibat dalam penyelidikan ini ialah pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perlaksanaan SCORE seperti SPU dan RECODA 1.6 Kepentingan Kajian Kajian ini berguna kepada Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan sebagai panduan dalam pembangunan SCORE. Hasil kajian atau analisis yang akan dibuat pada akhir kajian ini akan memberi gambaran kepada semua pihak samada pemilihan Tanjung Manis sebagai Nod Pertumbuhan Baru dalam SCORE merupakan salah satu tindakan yang tepat. Disamping membantu menjadi panduan kepada para pelabur bagi melihat peluang pelaburan yang ada di Nod Pertumbuhan Tanjung

16 9 Manis. Kajian ini akan mengupas tentang faktor pemilihan utama nod pertumbuhan Tanjung Manis serta melihat beberapa faedah dan masalah yang dihadapi semasa projek pembangunan dilakukan. 1.7 Metodologi Kajian Bagi merealisasikan objektif kajian, maka penyelidikan yang dibuat perlulah mengikuti beberapa skop kaedah yang tertentu. Isi kandungan yang akan di ketengahkan adalah berasaskan objektif kajian yang diterangkan sebelum ini. Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kajian ini adalah seperti berikut: Peringkat Pertama: Pengenalan Kepada Bidang Penulisan Dalam peringkat ini penyelidik membuat kajian literatur yang mendalam melalui pembacaan dan rujukan ke atas sumber-sumber seperti kertas seminar, jurnal, majalah, tesis dan buku. Pengumpulan data dan maklumat melalui kajian ini digunakan untuk membentuk penyataan masalah dan objektif penyelidikan. Langkah-langkah yang terlibat dalam peringkat ini adalah:- Menentukan bidang kajian Menjelaskan pernyataan masalah kajian Menetapkan objektif yang hendak dicapai dalam kajian ini Membentuk tajuk penyelidikan Menetapkan skop kajian Menjelaskan kepentingan kajian yang akan dilaksanakan Menentukan metodologi kajian yang akan digunakan

17 Peringkat Kedua: Kajian Literatur Dalam peringkat kedua kajian literatur dibuat melalui pembacaan kepada buku, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan pembangunan luar bandar dan SCORE. Kajian literatur ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkenaan kajian yang dibuat Peringkat Ketiga: Pengumpulan Data Dalam peringkat ini, data yang diperlukan dan sumber untuk memperolehinya akan dikenalpasti. Sumber data yang diperlukan boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu:- i) Sumber Sekunder Sumber sekunder merupakan data yang diterbitkan secara rasmi. Sumber sekunder diperlukan untuk memperkukuhkan pemahaman penulis dalam bidang yang hendak dikaji dan pada masa yang sama memperdalamkan pengetahuan pembaca. Penelitian dan pemilihan data-data sekunder perlu dilakukan kerana bukan semua data yang diperolehi dapat digunapakai dalam kajian ini. ii) Sumber Primer Sumber primer adalah data terkini yang diperlukan dalam kajian ini. Disebabkan data ini lebih objektif dan memenuhi kriteria kajian, maka ia digunakan untuk membuat analisis, rumusan dan cadangan kajian ini. Data primer ini dikumpulkan melalui kaedah-kaedah berikut:- Mengadakan temubual dengan pihak-pihak yang terlibat dalam SCORE. Mengedarkan soalan soal selidik kepada pihak-pihak terlibat

18 Peringkat Keempat: Penganalisaan Dan Hasil Pada peringkat ini, ianya merangkumi penganalisaan ke atas soal selidik yang telah diterima dan analisis data primer. Rumusan pada setiap bab akan dibuat Peringkat Terakhir: Peringkat Rumusan Dan Cadangan Penganalisaan data membolehkan penyediaan rumusan dan cadangan yang berguna kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kajian ini. Secara ringkasnya, metodologi kajian dapat ditunjukkan dalam Rajah Susun Atur Bab Di dalam menjalankan kajian, penulisan yang akan dilakukan akan dibahagikan kepada lima bab atau bahagian. Pembahagian bab-bab ini akan dilakukan mengikut keutamaan dan langkah yang akan dilakukan di dalam kajian ini. Berikut adalah pengagihan atau keutamaan bab yang akan dibuat di dalam penulisan ini Bab Pertama : Pendahuluan Bab pertama akan menerangkan dan membincangkan aspek-aspek seperti pengenalan, penyataan masalah, objektif, matlamat, kepentingan, skop dan

19 12 metodologi kajian. Penjelasan yang jelas juga dibuat berhubung dengan permasalahan sebenar kajian serta gambaran mengenai kajian yang akan dilakukan Bab Kedua : Pembangunan Wilayah Luar Bandar Bab ini melihat senario pembangunan wilayah luar bandar di Malaysia dan faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan sebuah pusat pertumbuhan baru. Tujuannnya bagi melihat projek pembangunan wilayah luar bandar dan sejauh mana pembangunan itu dijalankan bagi mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah Bab Tiga : Kes Kajian Bab yang ketiga ini lebih membincangkan berkaitan dengan latar belakang kes kajian. Selain itu, bab ini juga akan membincangkan berkenaan lokasi kawasan kajian, jenis-jenis pembangunan yang ada dalam perancangan SCORE dan perancangan pembangunan bandar baru Tanjung Manis Bab Empat : Analisis Kajian Dalam bab ini, kaedah pengumpulan data primer dan kaedah analisis kajian yang digunakan akan diterangkan terlebih dahulu. Seterusnya, hasil analisis kajian yang diperolehi mengikut objektif kajian yang ditetapkan akan diterangkan mengikut turutan.

20 Bab Lima : Kesimpulan & Cadangan Bab yang terakhir ini pula hanya akan membincangkan kesimpulan bagi keseluruhan kajian yang dibuat. Cadangan bagi kajian lanjutan juga dibuat bagi rujukan pelajar-pelajar pentadbiran tanah. 1.9 Kesimpulan Secara umumnya, bab ini menerangkan pernyataan masalah yang berkaitan dengan bidang kajian yang dipilih. Seterusnya pembentukan objektif dan skop kajian dibentuk berdasarkan masalah yang timbul. Bab ini juga membincangkan secara ringkas metodologi kajian yang digunakan dalam manjalankan kajian seterusnya. Dalam bab seterusnya, penyelidik akan membincangkan secara terperinci berkaitan dengan pembangunan wilayah luar bandar di Malaysia.

21 14 Mengenalpasti Masalah Peringkat Pertama Menentukan Objektif Kajian Kajian Literatur Peringkat Kedua Pengumpulan Data Peringkat Ketiga Sumber Sekunder Sumber Primer Penganalisisan Data Peringkat Keempat Hasil Analisis Cadangan & Kesimpulan Peringkat Terakhir Rajah 1.3: Carta Alir Metodologi Penyelidikan

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT Universiti Teknologi Malaysia i PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Muhammad Nur Bin Ruhaizad *, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi,

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

KERTAS KONSEP SEMINAR PELANCONGAN IMT-GT MEMANFAATKAN POTENSI PELANCONGAN SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU DI BAWAH KERANGKA KERJA PELANCONGAN IMT-GT

KERTAS KONSEP SEMINAR PELANCONGAN IMT-GT MEMANFAATKAN POTENSI PELANCONGAN SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU DI BAWAH KERANGKA KERJA PELANCONGAN IMT-GT KERTAS KONSEP SEMINAR PELANCONGAN IMT-GT MEMANFAATKAN POTENSI PELANCONGAN SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU DI BAWAH KERANGKA KERJA PELANCONGAN IMT-GT 1. Tujuan 1.1 Kertas konsep ini adalah bagi memberi

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA i PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA SKRIPSI Oleh: RAPOLO LUMBAN GAOL 121201093/BUDIDAYA HUTAN

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

AKADEMIKA. Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia KANDUNGANICONTENTS

AKADEMIKA. Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia KANDUNGANICONTENTS AKADEMIKA Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia Number Bilangan 26 January Januari 1985 KANDUNGANICONTENTS Nota Editor Pengaruh Kelembapan Ke Atas Kekeruhan Atmosfera

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Vol. 10, No. 2 (2015) 286-296, ISSN: 1823-884x PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Ahmad Rizal Mohd Yusof,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

32/,6,.(3(1'8'8.$11(*$5$1(*$5$$6($16$78 7,1-$8$1. Rahmah, M.A * 3(1*(1$/$1

32/,6,.(3(1'8'8.$11(*$5$1(*$5$$6($16$78 7,1-$8$1. Rahmah, M.A * 3(1*(1$/$1 Buletin Kesihatan Masyarakat Jilid 3 1997 27 32/,6,.(3(1'8'8.$11(*$5$1(*$5$$6($16$78 7,1-$8$1 Rahmah, M.A * 3(1*(1$/$1 Kita sering terbaca berita atau tajuk-tajuk berita tentang isu-isu kependudukan. Kadang-kala

More information

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para pelanggan kerana ia boleh menyebabkan sesuatu proses menjadi perlahan akibat daripada

More information

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT

PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA ABSTRACT PROGRAM USAHAWAN BAGI MEMPERKASAKAN EKONOMI GOLONGAN ASNAF: PEMANTAUAN DARI APLIKASI MYEMA Azman A.R 1, Mohamad Yazis Ali Basah 2, Mohammad Noorizzuddin Nooh 3, Mahdhir Abdullah 4, Ahmad Anis Mohd Fauzi

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TITLE PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

PROFIL KORPORAT. Corporate Profile

PROFIL KORPORAT. Corporate Profile PROFIL KORPORAT Corporate Profile KANDUNGAN contents PROFIL KORPORAT Corporate Profile Pengenalan Introduction 2 Wawasan Vision 4 Penyataan Misi Mission Statement 4 Falsafah Philosophy 5 Nilai-nilai Utama

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

MODAL INSAN KOPERASI :

MODAL INSAN KOPERASI : DIMENSIKOOP MODAL INSAN KOPERASI : INOVASI DAN TRANSFORMASI MEMPERKASA SEKTOR KOPERASI Norshuhadah Abd Malik Pusat Keusahawanan Koperasi dan Peruncitan Pengenalan Inovasi Perkataan inovasi amat berkait

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI KALANGAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA. LOW HOCK HENG SITI ZALEHA OMAIN PM Dr HISHAMUDDIN MD SOM

PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI KALANGAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA. LOW HOCK HENG SITI ZALEHA OMAIN PM Dr HISHAMUDDIN MD SOM PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI KALANGAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA LOW HOCK HENG SITI ZALEHA OMAIN PM Dr HISHAMUDDIN MD SOM VOT PENYELIDIKAN: 71850 JABATAN PENGURUSAN FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND

More information

IMPAK RESIDU DALAM PENILAIAN INPUT EKOLOGI DAN EIA BAGI PROJEK KUARI DI MALAYSIA

IMPAK RESIDU DALAM PENILAIAN INPUT EKOLOGI DAN EIA BAGI PROJEK KUARI DI MALAYSIA IMPAK RESIDU DALAM PENILAIAN INPUT EKOLOGI DAN EIA BAGI PROJEK KUARI DI MALAYSIA RESIDUAL IMPACT IN ECOLOCIGAL INPUT ASSESSMENT AND EIA FOR QUARRY PROJECTS IN MALAYSIA Rahimah Wahid ABSTRAK Prosedur EIA

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA

PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN ISLAM DALAM PRODUK HALAL MELALUI PROJEK PEMBASMIAN KEMISKINAN DI PERBANDARAN (P2KP) DI CIREBON, INDONESIA PENGENALAN Nadisa Astawi 1 Ilhaamie Abdul Ghani Azmi 2 Iskandar 3 Kemiskinan

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM

GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM GARIS PANDUAN LAMAN WEB PTJ DI USM ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 2 2.0 SKOP 2 3.0 RUJUKAN 2 4.0 KONSEP 2 5.0 PERANCANGAN DAN STRUKTUR PERLAKSANAAN LAMAN WEB 5.1

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

Mersing dalam Konteks Pembangunan Wilayah

Mersing dalam Konteks Pembangunan Wilayah Mersing dalam Konteks Pembangunan Wilayah Hamzah Jusoh & Habibah Ahmad Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran Universiti Kebangsaan Malaysia 43600, Bangi, Selangor, Malaysia Alamat emel:

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka

Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka PROSIDING PERKEM VIII, JILID 2 (2013) 926-937 ISSN: 2231-962X Zakat: Analisis Pengurusan dan Trend Agihan di Melaka Ili Diyana Yusop Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan

More information

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11 PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN UKM-SPKP-PKU11 Disediakan Disemak Diluluskan Jawatankuasa SPKP UKM... ABU BAKAR MAIDIN Ketua Pustakawan / Timbalan Wakil Pengurusan... AB. AZIZ OTHMAN Pendaftar / Wakil Pengurusan

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015)

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 121-133 www.ukm.my/jhadhari RELIGIO-HERMENEUTIK SEBAGAI MODEL PENYELIDIKAN DALAM KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN (Religious-Hermeneutics as a Research Model in the Field of

More information

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR

MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR MODELLING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELING AND VIBRATION CONTROL OF PIEZOELECTRIC ACTUATOR BASHIR BALA MUHAMMAD A project report

More information

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91 9, Issue 1 (2017) 75-91 Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Journal homepage: www.akademiabaru.com/arbms.html ISSN: 2462-1935 Transformasi Koperasi kepada Bank Koperasi: Analisis

More information

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL Azman Ab. Rahman Profesor Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia. E-mel:

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

KECENDERUNGAN KOPERASI DALAM BIDANG PERUNCITAN: PENILAIAN KEUPAYAAN DAN DORONGAN KEJAYAAN

KECENDERUNGAN KOPERASI DALAM BIDANG PERUNCITAN: PENILAIAN KEUPAYAAN DAN DORONGAN KEJAYAAN i KECENDERUNGAN KOPERASI DALAM BIDANG PERUNCITAN: PENILAIAN KEUPAYAAN DAN DORONGAN KEJAYAAN Kumpulan Penyelidik: PROF. DR. ROSMIMAH MOHD. ROSLIN PN. HJH. RAJA MAIMON RAJA YUSOF PN. RAHIMAH ABD. SAMAD EN.

More information

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Faizah Abd Majid Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia faiza404@salam.uitm.edu.my Abstrak Fokus

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Kaedah Muafakat dalam Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam KAEDAH MUAFAKAT DALAM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM: KAJIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Consensual Agreement Method

More information

Mengukur Risiko Kabur Kadar Tukaran Asing (Measuring Fuzzy Foreign Exchange Rate Risk)

Mengukur Risiko Kabur Kadar Tukaran Asing (Measuring Fuzzy Foreign Exchange Rate Risk) MATEMATIKA, 2009, Volume 25, Number 2, 113 124 c Department of Mathematics, UTM Mengukur Risiko Kabur Kadar Tukaran Asing (Measuring Fuzzy Foreign Exchange Rate Risk) 1 Che Mohd Imran Che Taib, 2 Abu Osman

More information

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KANDUNGAN SEKTOR AWAM

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KANDUNGAN SEKTOR AWAM (Lampiran kepada Surat Ketua Pengarah MAMPU) Rujukan MAMPU : UPTM 159/05/648/1 (14) Tarikh : 11 September 2009 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KANDUNGAN SEKTOR AWAM Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan

More information

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450

PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN PROSEDUR PERMOHONAN DAN KELULUSAN HAKMILIK STRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MENURUT AKTA HAKMILIK STRATA (PINDAAN 2013) AKTA A1450 BILANGAN

More information