Tinjauan Awal Gaya Hidup dan Amalan Spiritual dalam Kalangan Profesional Muslim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Tinjauan Awal Gaya Hidup dan Amalan Spiritual dalam Kalangan Profesional Muslim"

Transcription

1 140 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 Tinjauan Awal Gaya Hidup dan Amalan Spiritual dalam Kalangan Profesional Muslim SALASIAH HANIN HAMJAH 1, MUHAMMAD ADIB SAMSUDIN 2, RAJA NOR ASMANI RAJA YAAKOB 3, IZZAH NUR AIDA ZUR RAFFAR 4, NOOR AMILA ABDUL HALIM 5 & ROSMAWATI MUHAMMAD RASIT 6 Abstrak Terdapat pelbagai gaya hidup dalam kalangan profesional muslim di Malaysia. Dalam kalangan mereka, ada yang menjalani kehidupan dengan gaya hidup yang selari dengan kehendak syara. Ada pula yang menjalani kehidupan sebaliknya sehingga menyimpang daripada nilai-nilai murni kesan perubahan sosiobudaya dan perkembangan globalisasi. Misalnya keterlibatan mereka dalam aktiviti yang tidak berfaedah seperti merempit, melepak, berfoya-foya, clubbing dan minum arak yang melanggar tata susila ketamadunan budaya. Justeru itu kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti gaya hidup profesional muslim dan mengkaji amalan spiritual yang dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Reka bentuk kajian ini ialah kajian tinjauan. Seramai 25 orang responden dalam kalangan profesional muslim telah dipilih secara kesenangan (convenience sampling) di Lembah Klang. Hasil kajian mendapati antara gaya hidup profesional muslim dari aspek hajiyyah, item saya membeli pakaian yang sesuai dalam keperluan kerjaya saya mencapai nilai min paling tinggi (min=3.64) diikuti item saya memastikan membaca untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kepakaran saya (min=3.60). Antara amalan spiritual yang mendapat nilai min paling tinggi ialah item saya menunaikan solat lima waktu (min=3.8), saya berpuasa di bulan Ramadan (min=3.8) dan saya menunaikan zakat fitrah (min=3.6). Dapatan ini menunjukkan bahawa profesional muslim ada mempraktikkan amalan spiritual dalam gaya hidup seharian mereka. Kata Kunci: professional, muslim, maqasid syariah, gaya hidup, spiritual

2 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) Pengenalan Gaya hidup (lifestyle) adalah perkara penting dalam kehidupan manusia kerana ia melambangkan pola kehidupan seharian seseorang. Engel (1990) mendefinisikan gaya hidup sebagai suatu corak yang dipilih oleh seseorang untuk digunakan dari sudut bagaimana seseorang meluangkan masa dan duit. Manakala, Salleh Amat et al. (2009) menjelaskan bahawa gaya hidup adalah cara seseorang mengendalikan kehidupan sehariannya yang meliputi interaksi sosial, hiburan, amalan beragama serta penglibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, terdapat 4 bentuk gaya hidup (lifestyle) yang dikenal pasti telah diamalkan oleh profesional Muslim khususnya seperti gaya hidup moden, hedonisme, konsumtif dan Islam. Gaya hidup moden adalah satu pola tingkah laku yang diamalkan dengan ciri-ciri kehidupan masa kini dan berpandukan kepada gaya hidup Barat. Manakala, gaya hidup hedonisme adalah gaya hidup yang berlandaskan kepada kepuasan diri melalui hiburan dan kegembiraan diri mereka (Siti Zaleha 2014). Gaya hidup konsumtif pula adalah suatu gaya hidup atau pola yang dikendalikan oleh keinginan membeli barang-barang yang bukan keperluan, boros dan berlebihan dalam memberi sesuatu untuk memenuhi hasrat kesenangan duniawi semata-mata (Lisa Yusnita 2003). Sementara itu, gaya hidup yang menjamin kesejahteraan dunia dan akhirat adalah gaya hidup Islam di mana seorang Muslim menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah SWT dengan memahami dan mengamalkan segala ajaran Islam bercirikan syariat Allah SWT (Abdul Mujieb 2009). Berdasarkan bentuk-bentuk yang telah dijelaskan di atas menunjukkan peri pentingnya gaya hidup Islam atau dengan kata lain gaya hidup berlandaskan kepada maqasid syariah diamalkan dalam konteks kehidupan profesional Muslim. Hal ini disebabkan golongan profesional adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, latihan yang meluas, berkhidmat kepada masyarakat, keahlian dalam badan profesional, persijilan serta pentauliahan, dianggap kumpulan yang terpelajar dalam masyarakat, keputusannya dapat mempengaruhi orang lain dan berkepimpinan di luar bidang profesion masing-masing (Janib 2001). Justeru, gaya hidup profesional muslim yang berasaskan maqasid syariah bukan hanya mampu melahirkan golongan profesional yang mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam sesuatu bidang profesional bahkan mereka dapat mengamalkan gaya hidup Islam menurut maqasid syariah sebagai panduan dalam setiap perbuatan seterusnya membina kesejahteraan spiritual. Sejak kebelakangan ini, maqasid syariah telah menjadi isu perdana di Malaysia. Kajian mengenai maqasid syariah juga semakin banyak dilakukan seperti kajian yang dilakukan oleh Mohamad Zaidi (2015), Nur Farahiyah et al. (2016) dan Mohd Suhadi et al. (2016). Hal ini menunjukkan bahawa isu ini dipandang serius ke arah perkembangan pembangunan masyarakat dan negara Malaysia khususnya. Kerajaan juga telah melaksanakan indeks syariah

3 142 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 Malaysia dalam usaha untuk memperkukuhkan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam (Indeks Syariah Malaysia 2016). Maqasid syariah dapat difahami sebagai salah satu elemen penting yang diambil kira dalam proses penentuan sesetengah hukum syarak bagi isu-isu dan masalah hukum samasa (Azman & Muhamad Nasir 2016). Al-Ghazali (1973) mendefinisikan maqasid syariah sebagai tujuan untuk memelihara lima perkara asas manusia (usul al-khams) iaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Raysuni (1995) pula menjelaskan bahawa maqasid syariah bermaksud matlamat yang hendak dicapai oleh syariat Islam untuk kepentingan hamba-hambanya ketika mensyariatkan sesuatu hukum. Justeru, berasaskan kepada keperluan manusia, maqasid syariah dapat dibahagikan kepada tiga jenis kategori. Pertama, maqasid dharuriyah. Objektif ini paling diutamakan kerana ia menyentuh survival seseorang atau sesebuah masyarakat. Mengikut para fuqaha maqasid, objektif ini merangkumi lima perkara yang dikenali sebagai lima kepentingan asas, iaitu: agama (al-din), nyawa (al-nafs), akal atau minda (al- Aql), harta (al-mal), maruah dan keturunan (al-muru`ah/ al-nasab). Kepentingan dharuriyyat, iaitu segala yang paling penting dalam kehidupan manusia dimana kehidupan manusia akan menjadi rosak sama ada di dunia atau di akhirat jika kepentingan asas ini tidak ada atau tidak dipenuhi (al Syatibi 2004). Kedua, maqasid hajiyah. Objektif ini berada pada keutamaan kedua selepas dharuriyat. Malah dalam beberapa keadaan keutamaan ditingkatkan sejajar dengan kedudukan dharuriyat. Keperluan hajiyyat iaitu keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat yang mana manusia akan menghadapi kesempitan tanpa asas ini dipenuhi (al Syatibi 2004) seperti keharusan jual beli, sewaan, pinjaman dan keringanan melakukan ibadat ketika sakit atau bermusafir (a-najjar 2008). Ketiga, maqasid tahsiniyah atau takmiliyah. Objektif ini mendapat keutamaan paling rendah kerana ia melibatkan kemewahan dan keselesaan sahaja. Bagaimana pun, dalam sesetengah keadaan keutamaannya akan ditingkatkan sejajar dengan maqasid hajiyah kalau diperlukan. Keperluan tahsiniyat iaitu keperluan yang berbentuk keselesaan dan kecantikan (al Syatibi 2004). Contoh maqasid ini ialah keharusan memakai pakaian yang berwarna-warni, kenderaan yang mewah dan keharusan menggunakan gelaran-gelaran yang baik (al-najjar 2008). Meskipun gaya hidup secara Islam atau berlandaskan maqasid syariah amat dituntut dalam kalangan profesional Muslim berikutan peranan dan kepentingan golongan ini dalam masyarakat umum, namun terdapat juga sesetengah profesional muslim di Malaysia yang menjadikan kewangan dan kerjaya mereka menjadi agenda utama kehidupan. Keutamaan kewangan dan kerjaya menjadikan kehidupan jauh tersasar daripada kehendak agama menyebabkan golongan professional juga keliru dalam mencorakkan gaya hidup mereka. Amalan gaya hidup yang sibuk dengan kerjaya menyebabkan berlakunya ketidakstabilan emosi seperti keresahan, tekanan, kebimbangan dan mengalami tanda-tanda stres termasuklah sering sakit kepala, ketidakhadaman, rasa lesu tanpa sebab, degupan jantung cepat dan kurang selera makan (Tee

4 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) ). Akibatnya, jika emosi ini tidak dikawal akan mendatangkan emosi yang lebih buruk seperti kemurungan, rasa ingin bunuh diri sehingga boleh menyebabkan kecelaruan psikologi dan penyakit mental (Fariza 2005). Gaya hidup yang tidak berlandaskan ajaran Islam juga boleh menjadi faktor kepada berlakunya gejala sosial. Menurut Mohd Nahar (2007), budaya dan gaya hidup Islam semakin terhakis dalam diri umat Islam kerana masyarakat lebih senang dan mengagungkan budaya kuning seperti hedonisme. Hedonisme merupakan satu sistem nilai Barat yang menilai kebaikan hanyalah semata-mata keseronokan yang sama dengan nilai moral mereka iaitu kesenangan dan keberuntungan, objektif utamanya ialah keseronokan (Mustafa Kamil 1994). Antara amalan gaya hidup hedonisme seperti pergaulan bebas, ketagihan dadah, hiburan di luar batas ajaran agama seperti black metal dan sebagainya (Abdul Ghafar et al. 2011). Menurut Mohd Janib (2001), terdapat juga golongan profesional melanggar etika yang seharusnya dipatuhi seperti melarikan wang pelanggan atau mengenakan bayaran yang tinggi kepada mereka dalam perkhidmatan. Berdasarkan beberapa isu dan kes yang telah dikemukakan menunjukkan bahawa terdapat segelintir dalam kalangan profesional Muslim pada masa kini mengamalkan jenis gaya hidup yang boleh menyebabkan mereka tersasar daripada ajaran agama. Gaya hidup yang tidak berpandukan kepada maqasid syariah boleh menyebabkan kesejahteraan hidup dari aspek spiritual tidak tercapai. Justeru, kajian ini penting untuk menjamin kesejahteraan spiritual dalam kalangan profesional muslim dengan cara mengamalkan gaya hidup yang berlandaskan kepada maqasid syariah. Persoalan kajian seperti apakah gaya hidup golongan profesional muslim pada masa kini? apakah amalan spiritual yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian golongan profesional? akan dibincangkan dalam kajian ini. Objektif Kajian Antara objektif kajian ini dijalankan ialah untuk; 1. Mengenal pasti gaya hidup golongan profesional muslim. 2. Mengkaji amalan spiritual yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian golongan profesional. Metodologi Kajian Reka bentuk kajian ini ialah kajian tinjauan. Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan ialah borang soal selidik. Seramai 25 orang responden dalam kalangan profesional muslim telah dipilih secara

5 144 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 kesenangan (convenience sampling) di Lembah Klang. Data yang diperolehi dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan Statistic Package for Social Sciences (SPSS) versi 22. Setiap pemboleh ubah kajian telah diuji nilai alpha cronbach terlebih dahulu. Jadual 1 menunjukkan nilai alpha cronbach bagi ujian analisis kebolehpercayaan pemboleh ubah-pemboleh ubah kajian. Oleh kerana nilai alpha cronbach bagi semua pemboleh ubah melebihi 0.6, maka instrumen kajian ini mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang boleh diterima. Jadual 1 Nilai Alpha Cronbach (Α) Pemboleh Ubah Kajian Bil. Pemboleh ubah Nilai Alpha Cronbach (α) 1. Hajiyyah Ibadah.724 Hasil Kajian dan Perbincangan Gaya hidup profesional Muslim dalam kajian ini dilihat berdasarkan maqasid syariah iaitu dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Walau bagaimanapun kertas kerja ini hanya membincangkan dari aspek hajiyyah sahaja. Hasil kajian menunjukkan gaya hidup profesional Muslim dari aspek hajiyyah mencatatkan nilai min paling tinggi pada item saya membeli pakaian yang sesuai dalam keperluan kerjaya saya (min=3.64) diikuti item saya membaca untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kepakaran saya (min=3.60), item saya membelanjakan wang yang lebih untuk keluarga (min=3.48), item saya membawa keluarga bersiar-siar di tempat rekreasi (min=3.48), item saya memiliki rumah yang selesa (min=3.40), item saya memperuntukkan sejumlah wang untuk sedekah atau derma (min=3.40), item saya meningkatkan kemahiran untuk memastikan peningkatan prestasi kerjaya (min=3.36), item saya kadang-kadang membawa anak-anak makan di luar (min=3.24), item saya mengambil makanan kesihatan tambahan (supliment) (min=3.20), item saya membuat pelaburan untuk menjamin masa depan keluarga (min=3.16), item saya memberikan kelas tuisyen kepada anak-anak (min=3.12), item saya menyertai aktiviti NGO secara aktif (min=3.04), item saya menyertai aktiviti komuniti tempat tinggal secara aktif (min=3.00), item saya mendaftar sebagai ahli profesional dalam bidang kita (min=2.92), item saya memiliki lebih dari sebuah kereta (min=2.80), item saya memastikan bersenam secara konsisten (min=2.76) dan item yang paling rendah ialah saya membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala (min=2.64).

6 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) Jadual 2 Gaya Hidup Berdasarkan Hajiyyah Bil ITEM Sangat Tidak B2.1 Saya memiliki rumah yang selesa B2.2 Saya memberikan kelas tuisyen kepada anak-anak B2.3 Saya kadang-kadang membawa anak-anak makan diluar B2.4 Saya membawa keluarga bersiar-siar di tempat rekreasi B2.5 Saya membaca untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kepakaran saya B2.6 Saya membeli pakaian yang sesuai dalam keperluan kerjaya saya B2.7 Saya membelanjakan wang yang lebih untuk keluarga B2.8 Saya mengambil makanan kesihatan tambahan ( supliment) B2.9 Saya memiliki lebih dari sebuah kereta B2.10 Saya memastikan bersenam secara konsisten B2.11 Saya membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala B2.12 Saya membuat pelaburan untuk menjamin masa depan keluarga B2.13 Saya mendaftar sebagai ahli profesional dalam bidang kita B2.14 Saya meningkatkan kemahiran untuk memastikan peningkatan prestasi kerjaya B2.15 Saya menyertai aktiviti NGO secara aktif B2.16 Saya menyertai aktiviti komuniti tempat tinggal secara aktif B2.17 Saya memperuntukkan sejumlah wang untuk sedekah atau derma 12% (3) Tidak 16% (4) % (8) 16% (4) 12% (3) 48% (12) 4 56% (14) % (18) 4 56% (14) % (14) 6 (16) 6 (15) Sangat 48% (12) 4 48% (12) 6 (15) 6 (16) 28% (7) % (7) 2 4 Min Sumber Soal Selidik : UKM AP Analisis berdasarkan peratus pula mendapati majoriti responden 10 (25 orang) dalam kajian ini bersetuju pada item saya membawa keluarga bersiarsiar di tempat rekreasi, item saya membaca untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kepakaran saya, item saya membeli pakaian yang sesuai dalam keperluan kerjaya saya dan item saya memperuntukkan sejumlah wang untuk sedekah atau derma. Kemudian, diikuti dengan item saya memiliki rumah yang selesa (96%, 24 orang), item saya membelanjakan wang yang lebih

7 146 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 untuk keluarga (96%, 24 orang), item saya mengambil makanan kesihatan tambahan (supplement) (96%, 24 orang), item saya meningkatkan kemahiran untuk memastikan peningkatan prestasi kerjaya (96%, 24 orang), item saya kadang-kadang membawa anak-anak makan di luar (92%, 23 orang), item saya memberikan kelas tuisyen kepada anak-anak (8, 21 orang), item saya menyertai aktiviti komuniti tempat tinggal secara aktif (8, 21 orang), item saya membuat pelaburan untuk menjamin masa depan keluarga (8, 20 orang), item saya menyertai aktiviti NGO secara aktif (8, 20 orang), item saya mendaftar sebagai ahli profesional dalam bidang kita (68%, 17 orang) serta item saya memiliki lebih dari sebuah kereta (6, 16 orang). Manakala minoriti responden (6, 15 orang) bersetuju terhadap item saya memastikan bersenam secara konsisten dan item saya membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Secara keseluruhan tahap hajjiyah responden berada pada tahap yang stabil dan memberangsangkan ini kerana hajjiyah adalah keperluan sekunder dimana jika tidak wujud ia tidak sampai mengancam keselamatan manusia namun akan mengalami kesusahan dan kesukaran bahkan mungkin berpanjangan, tetapi tidak sampai kehancuran. Antara tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti amalan spiritual yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian golongan profesional. Walau bagaimanapun kertas kerja ini hanya memfokuskan kepada aspek ibadah sahaja. Amalan spiritual yang menunjukkan nilai min tertinggi dalam kalangan responden adalah pada item saya berpuasa di bulan Ramadhan (min=3.88), diikuti item saya menunaikan solat 5 waktu (min=3.80), item saya menerima segala ketentuan Allah dengan redha (min=3.76), item saya menunaikan zakat fitrah (min=3.60), item saya membaca al-quran (min=3.16), item saya berusaha melakukan ibadah kepada Allah walaupun ia bukan ibadah wajib (min=3.08), item saya melakukan solat sunat rawatib (sebelum dan selepas solat fardu) (min=3.00), item saya membaca al-quran beserta memahami tafsirnya (min=3.00), item saya membaca al-quran dengan penuh penghayatan (min=3.00), item saya menunaikan haji apabila mampu (harta, kesihatan, kuota) (min=2.52), item saya melakukan Qiamulail (min=2.48), item saya melakukan puasa sunat (min=2.40), dan item saya berpuasa sunat pada setiap hari Isnin dan Khamis (min=2.16). Manakala item saya melakukan umrah pula mendapat skor min yang paling rendah (min=1.80). Jadual 3 Amalan Spritual Melalui Ibadah Bil ITEM C2.1 Saya menunaikan solat 5 waktu C2.2 Saya berpuasa di bulan Ramadhan C2.3 Saya menunaikan haji apabila mampu(harta,kesihatan,kuota) Sangat Tidak 32% (8) Tidak 2 12% (3) Sangat 92% (23) 96% (24) Min

8 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) C2.4 Saya menunaikan zakat fitrah C2.5 Saya melakukan solat sunat rawatib (sebelum dan selepas solat fardu) C2.6 Saya melakukan puasa sunat C2.7 Saya membaca al-quran C2.8 Saya membaca al-quran beserta memahami tafsirnya C2.9 Saya membaca al-quran dengan penuh penghayatan C2.10 Saya berpuasa sunat pada setiap hari Isnin dan Khamis C2.11 Saya melakukan Qiamulail C2.12 Saya melakukan umrah 28% C2.13 Saya berusaha melakukan ibadah kepada Allah walaupun ia bukan ibadah wajib C2.14 Saya menerima segala ketentuan Allah dengan redha (7) 2 68% (17) 16% (4) (21) 48% (12) 6 (16) (15) 16% (4) 4 8% (2) % (18) 2 8% (2) 32% (8) % (8) 76% (19) Sumber Soal Selidik: UKM-AP Analisis berdasarkan peratus pula mendapati majoriti responden bersetuju dengan item saya menerima segala ketentuan Allah dengan redha (10, 25 orang), diikuti dengan item saya berpuasa di bulan Ramadhan (96%, 24 orang), item saya menunaikan solat 5 waktu (92%, 23 orang), item saya menunaikan zakat fitrah (92%, 23 orang), item saya membaca al-quran (8, 21 orang), item saya membaca al-quran dengan penuh penghayatan (8, 20 orang), item saya melakukan solat sunat rawatib (sebelum dan selepas solat fardu) (76%, 19 orang), item saya membaca al-quran beserta memahami tafsirnya (76%, 19 orang), item saya berusaha melakukan ibadah kepada Allah walaupun ia bukan ibadah wajib (76%, 19 orang), item saya menunaikan haji apabila mampu (harta, kesihatan, kuota) (48% 12 orang), item saya melakukan Qiamulail (48% 12 orang), item saya melakukan puasa sunat (32%, 8 orang), item saya berpuasa sunat pada setiap hari Isnin dan Khamis (16%, 4 orang) dan item saya melakukan umrah (8%, 2 orang). Secara keseluruhannya kajian mendapati ibadah yang kerap dilakukan oleh golongan profesional Muslim ialah berpuasa di bulan Ramadhan. Dapatan kajian menunjukkan responden mempraktikkan amalan spiritual melalui ibadah solat, puasa, zakat dan membaca al-quran dalam kehidupan mereka. Ini bertepatan dengan kajian Salasiah & Noor Shakirah (2014) yang menjelaskan bahawa tiga aspek utama dalam Islam ialah aqidah, akhlak dan ibadah. Aspek ibadah contohnya, bukan sahaja melambangkan kepatuhan

9 148 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 seorang hamba kepada Penciptanya, tetapi dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selain dapat memberikan ketenangan jiwa, menyedarkan tentang hakikat diri dan menginsafi kelemahan diri, ibadah juga dapat memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini berlaku kerana ibadah yang dilaksanakan dengan khusyuk dan tawaduk dapat mendekatkan seseorang kepada Allah S.W.T. untuk memohon pertolongannya bagi mencari jalan keluar terhadap kemelut yang dilaluinya (Salasiah et al. 2012). Amalan-amalan ibadah khusus pula dipertanggungjawabkan ke atas hamba untuk dilaksanakan sebagai satu latihan amali bagi membuktikan kepatuhan yang sempurna seperti rukun Islam yang lima iaitu mengucap syahadah, solat, zakat, puasa dan haji. Ia juga merangkumi kewajipan agama yang diketahui kebanyakan manusia seperti sedekah, umrah dan tilawah al-quran (al-bayanuni 1984). Kesimpulan Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa profesional muslim ada mempraktikkan amalan spiritual dalam gaya hidup seharian mereka. Antara gaya hidup utama profesional muslim dari aspek hajiyyah adalah membeli pakaian yang sesuai dalam keperluan kerjaya (min=3.64) diikuti memastikan diri mereka membaca untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kepakaran (min=3.60). Manakala, antara amalan spiritual yang mendapat nilai min paling tinggi dalam kalangan responden ialah menunaikan solat lima waktu (min=3.8) dan berpuasa di bulan Ramadan (min=3.8) serta menunaikan zakat fitrah (min=3.6). Justeru, kajian mencadangkan supaya golongan profesional muslim sama ada berkhidmat di sektor kerjaan mahupun swasta seperti akauntan, peguam, doktor, jurutera dan kaunselor dapat mempraktikkan gaya gidup berdasarkan maqasid syariah secara keseluruhannya agar golongan yang dikenali sebagai bijak pandai, berpengaruh dan berketerampilan ini mampu mempamerkan gaya hidup yang menjadi contoh teladan kepada masyarakat umum. Amalan-amalan spiritual yang amat dituntut oleh syara juga sangat digalakkan kepada golongan profesional muslim untuk dilaksanakan dengan baik agar seimbang kejayaan diri mereka di dunia mahupun di akhirat. Rujukan Abdul Ghafar Don, Syabuddin Gade & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus Dakwah Bersepadu: Model Dakwah Alternatif Menghadapi Budaya Hedonisme. Jurnal Al- Hikmah 3: Abdul Mujieb Kamus Istilah Fiqh. Selangor: Advance Publication.

10 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) Azman Mohd Noor, Muhamad Nasir Haron & Muhammad Nazir Alias Kepentingan Memahami Maqasid Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Negara. Universiti Islam Antarabangsa: Jabatan Fiqh Dan Usul Al-Fiqh. al-bayanuni, Muhammad Abu al-fath al- Ibadah Dirasah Manhajiyyah Syamilah fi Daw al-kitab wa al-sunnah. Kaherah: Dar al-salam. Engel J.F, Blackwel, R. D. & Miniard, P.W Consumer Behavior. USA: Dryden Press. Fariza Md. Sham Tekanan Emosi Remaja Islam. Jurnal Islamiyyat 27: al-ghazālī, Abū Hāmid al-mustasfā min Īlm al-usūl. Kaherah: al-maktabah al- Tijāriyyah. Indeks Syariah Malaysia (Info Ringkas) JAKIM: Unit Indeks Syariah Malaysia. Lisa Yusnita Gambaran Terjadinya Perilaku Konsumtif dalam Membeli Telepon Selular. Kertas Kerja (tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Atma Jaya. Mohamad Zaidi Abdul Rahman Maqasid al-shariah dalam Pentadbiran Negara: Satu Tinjuan Sejarah Islam. Jurnal Fiqh 12: Mohd Nahar Mohd Arshad Hidup Kaya Tanpa Riba. Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd. Mohd Suhadi Mohamed Sidik, Md Noor Saper & Fauziah Saad Aplikasi Kaedah Maqasid Syariah dalam Kaunseling Keluarga. Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Janib Johari Etika Profesional. Johor : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mustafa Kamil Ayub Menangani Cabaran Membina Kecemerlangan Tamadun Ummah. Petaling Jaya : Budaya Ilmu SDN. BHD. al-najjār, Abd al-majīd Maqāṣid Al-Sharī ah Bi Ab ād Jadīdah. Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiyyah Nur Farahiyah binti Mat Daud, Ahmad Irdha Mokhtar & Zulkefli Aini Kepentingan Maqasid al-shariᶜah dalam Pengurusan Media Massa bagi Menangani Masalah Sosial Masyarakat di Malaysia. Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. al-raysūnī, Aḥmad Nazariyyah al-maqāsid Inda al-imām al-shātibī. Riyadh: Dar al- Alamiyyah li al-kitab al-islami. Salleh Amat, Zuria Mahmud, Amla Salleh & Hashimah Ibrahim Hubungan antara Gaya Hidup dan Tanggungjawab Remaja Malaysia. Konvensyen PERKAMA 2-3 Jun Serdang: Universiti Putera Malaysia. al-shāṭibī, Ibrahīm Ibn Mūsā al-lakhmī Al-Muwāfaqāt Fī Usūl al-sharīᶜah. Beirut: Dār al-kutub al- Ilmiyyah. Siti Zaleha Shafi e Gaya Hidup Remaja dan Hubungannya Dengan Pengamalan Islam di Bandar Baru Permas Jaya, Johor Bahru. Tesis Sarjana. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail & Noor Shakirah Mat Akhir Kaedah Penerapan Ibadah dalam Kaunseling. Jurnal Teknologi (Social Sciences) 59 : Salasiah Hanin Hamjah & Noor Shakirah Mat Akhir Islamic Approach in Counseling. Journal of Religion and Health 53 :

11 150 Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 Tee, Sook kim Stres Kerja di Kalangan Guru Sekolah Teknik di Sekolah Menengah Teknik di Negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Teknologi Malaysia: Jabatan Asas Pendidikan.

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties

Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties Tinta Artikulasi Membina Ummah 3(1), 2017 76-1, e-issn: 22-60X 67 Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties Siti Muhibah Hj. Nor Special Education Department, Institut Pendidikan

More information

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin

Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin ISLAMIYYAT 38(2) 2016: 155-163 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2016-3802-08) Tahap Pengetahuan dan Persepsi Pelajar terhadap Pengajian Hadith di Universiti Sultan Zainal Abidin The Level of Student

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 663-676 ISSN. 2548-6160 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, Universiti Utara Malaysia, Malaysia. Available online:

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and its Relation to Muslim s Life)

TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and its Relation to Muslim s Life) JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA JAKIM Jurnal Hadhari 9 (2) (2017) 275-285 ejournals.ukm.my/jhadhari ISSN 1985-6830 eissn 2550-2271 TEORI MASLOW DAN KAITANNYA DENGAN KEHIDUPAN MUSLIM (Maslow s Theory and

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan

Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Tinjauan Modul Bahasa Arab Untuk Tujuan Haji Dan Umrah: Satu Kajian Keberkesanan Mohd Sollah Mohamed * sollah@kelantan.uitm.edu.my Prof. Madya Dr. Haji Mohammad Seman ** masman@um.edu.my *Akademi Pengajian

More information

SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1

SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1 SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN PULAU PINANG 1 Hairullfazli Mohammad Som, Azman Ab Rahman, Syed Mohd Najib Syed Omar & Siti Zulaikha Mokhtar

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 4.2 STAFF RECEIVING NATIONAL / INTERNATIONAL RECOGNITION AND AWARDS Target : 20% of Staff Received Recognition and Awards Achievement : 49.3% (Formula = 36 staff

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG 1 Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 1-13 Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam (Understanding, Appreciation and Practice of Identity Among Students of

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: 1823-884x PENGARUH ASPEK SPIRITUALITI TERHADAP STRATEGI DAYA TINDAK GOLONGAN WANITA DEWASA AWAL (The Effects of Spirituality Aspect towards Coping Strategies among Early

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Malaysian Accounting Review, Special Issue Vol. 9 No. 2, 115-121, 2010 WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Mohd Afendi Mat Rani Accounting

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

AISYAH ABDUL-RAHMAN & WAJEEHA ZULKIFLY ABSTRAK. Kata kunci: Pengurusan Kewangan, Pengetahuan kewangan, Pengurusan Perbelanjaan, Sumber Pembiayaan

AISYAH ABDUL-RAHMAN & WAJEEHA ZULKIFLY ABSTRAK. Kata kunci: Pengurusan Kewangan, Pengetahuan kewangan, Pengurusan Perbelanjaan, Sumber Pembiayaan 85 Jurnal Personalia Pelajar 19(2)(2016): 85-94 Faktor Penentu Pengurusan Kewangan: Kes Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (Determinants of Financial Management: The Case of Universiti Kebangsaan

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 313 Strategik Kaunseling Islam & Barat (Komponen-komponen Kaunseling Islam & Barat) (Pendekatan dan strategik Kaunseling berteraskan Islam) Pensyarah: Ustazah

More information

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT

KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT KESAN KERJA SYIF MALAM TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN KESIHATAN FIZIKAL JURURAWAT Mazlina Che Malek, Suhaidah Ibrahim, Nadwatul Husna Mustapha mazlinamalek@kuis.edu.my, suhaidah_ibrahim90@yahoo.com, nadwatul@kuis.edu.my

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA

PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK, MALAYSIA AL-BANJARI, hlm. -7 Vol. 6, No., Januari-Juni 7 ISSN (Print) 4-957 ISSN (Online) 57-6778 PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN ILMU HADITH DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) DI SARAWAK,

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023)

INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) INTERAKSI KOMPUTER PENGGUNA (SCV 1023) AKTIVITI INDIVIDU 1 Disediakan untuk: DR. NOR AZMAN BIN ISMAIL Disediakan Oleh: AFIZA BINTI ABDUL WAHAB SX090417CJJ03 811125-07-5882 ANALISIS KEBERKERSANAN LAMAN

More information

MODAL INSAN KOPERASI :

MODAL INSAN KOPERASI : DIMENSIKOOP MODAL INSAN KOPERASI : INOVASI DAN TRANSFORMASI MEMPERKASA SEKTOR KOPERASI Norshuhadah Abd Malik Pusat Keusahawanan Koperasi dan Peruncitan Pengenalan Inovasi Perkataan inovasi amat berkait

More information

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 SOALAN 1 1.1 Pengenalan 1.2 Peranan Etika Dalam Bidang Sains Dan Perubatan 1.3 Peranan Etika Dalam Perniagaan Dan Perdagangan 1.4 Peranan Etika Dalam Perhubungan Individu Dan

More information

TRANSFORMASI HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA DARI SUDUT EMOSI SELEPAS MEMELUK ISLAM DI JOHOR

TRANSFORMASI HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA DARI SUDUT EMOSI SELEPAS MEMELUK ISLAM DI JOHOR TRANSFORMASI HUBUNGAN KEKELUARGAAN SAUDARA KITA DARI SUDUT EMOSI SELEPAS MEMELUK ISLAM DI JOHOR Nur Najwa Hanani Abd Rahman 1, Razaleigh Muhamat @ Kawangit 1, Siti Aishah Yahya 2, Mohd Sufiean Hassan 2

More information

PENGURUSAN SUMBANGAN KEPADA MANGSA BANJIR: PENENTUAN KEPERLUAN ASAS BERASASKAN INDEKS SYARIAH MALAYSIA 1

PENGURUSAN SUMBANGAN KEPADA MANGSA BANJIR: PENENTUAN KEPERLUAN ASAS BERASASKAN INDEKS SYARIAH MALAYSIA 1 PENGURUSAN SUMBANGAN KEPADA MANGSA BANJIR: PENENTUAN KEPERLUAN ASAS BERASASKAN INDEKS SYARIAH MALAYSIA 1 MANAGEMENT OF CONTRIBUTION TO FLOOD VICTIMS: DETERMINATION OF BASIC NEEDS BASED ON MALAYSIA SHARIAH

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA

FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN, INDONESIA Jurnal Syariah, Jil. 25, Bil. 1 (2017) 1-22 Shariah Journal, Vol. 25, No. 1 (2017) 1-22 FAKTOR PENENTU MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM KALANGAN PEMBAYAR ZAKAT DI KOTA MEDAN,

More information

HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN

HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN Nabihah Binti Ismail @ Ghazali Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (nabihahismail09@gmail.com) Hamdi Bin Ishak

More information

THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH.

THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH. THE ABSURDITY OF BEING AS REFLECTED IN FRANZ KAFKA S THE METAMORPHOSIS NOVELLA (1915): AN EXISTENTIALISM APPROACH. Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for Getting Bachelor Degree in

More information

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal ISLAMIYYAT 34 (2012): 13-25 Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal The Understanding of Middle Class Muslim Women in the Klang Valley towards Liberal Islam Azalina

More information

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis

Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis Faktor-Faktor Mempengaruhi Sumbangan Wakaf Tunai di Kuis SYED MUHAMMAD HILAL AZIZI SYED ABDUL AZIZ Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ilalalahaha123@gmail.com SAFURA AHMAD SABRI Kolej Universiti

More information

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL Azman Ab. Rahman Profesor Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia. E-mel:

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik

International Journal of Islamic and Civilizational Studies. Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper Article history Pengalaman Toleransi Beragama Belia Pelbagai Etnik (Religious Tolerance Experience Among Multiethnic Youth)

More information

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) 293-324 ISSN: 2231-962X KEBERKESANAN LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM MENGURANGKAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA (EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

More information

APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM

APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM APLIKASI MODUL TERAPI JIWA DALAM KALANGAN PESAKIT MENTAL DAN FAEDAHNYATERHADAP KESIHATAN JIWA MOHD NASIR BIN MASROOM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi svarat penganugerahan ijazah Doktoi Falsafali

More information

BAB 1: PENGENALAN. mendapati ada wanita yang sanggup melakukan perkara di luar norma masyarakat atau

BAB 1: PENGENALAN. mendapati ada wanita yang sanggup melakukan perkara di luar norma masyarakat atau BAB 1: PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap individu tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan kerana manusia itu dijadikan dengan kekuatan dan kelemahan. 1 Oleh itu, bukanlah sesuatu yang luar biasa

More information

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Vol. 10, No. 2 (2015) 286-296, ISSN: 1823-884x PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Ahmad Rizal Mohd Yusof,

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

Nurul Asmak Liana Binti Bakar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor

Nurul Asmak Liana Binti Bakar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor Jurnal Ulwan Ulwan s Journal Jilid 1 2017 : 43-62 HALANGAN PELAKSANAAN SOLAT FARDHU DALAM KALANGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) PENGLIHATAN DI PERSATUAN ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MALAYSIA (PERTIS)

More information

PEMBANGUNAN USAHAWAN MUSLIM BERASASKAN PRINSIP ISLAM HADHARI

PEMBANGUNAN USAHAWAN MUSLIM BERASASKAN PRINSIP ISLAM HADHARI PEMBANGUNAN USAHAWAN MUSLIM BERASASKAN PRINSIP ISLAM HADHARI Suhaili Sarif Ahmad Sufian Che Abdullah Universiti Malaya Jabatan Syariah dan Pengurusan (www.pengurusan.info) 1 PEMBANGUNAN USAHAWAN MUSLIM

More information