1 BIBLIOGRAFI. (1989), Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1 BIBLIOGRAFI. (1989), Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia."

Transcription

1 1 BIBLIOGRAFI BUKU Al-Quran al-karim A. Bangnara (1976), Patani Dahulu dan Sekarang. Pattani: Panel Penyelidikan Angkatan al-fathani. Ab. Aziz Mohd Zin (1991), Syahadah Ibadah Asabiah Dakwah. Petaling Jaya: Tempo Publishing. (1999), Psikologi Dakwah. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2003), Pengantar Dakwah Islamiah, c. 3. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2004), Metodologi Dakwah, c. 2. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2005), Peranan Dakwah dalam Pembinaan Islam Hadhari di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. et al.(2006), Dakwah Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Abd al- Aziz, Jum ah Amin (1989), al-da wah: Qawa id wa Usul, c. 2. Iskandariyyah: Dar al- Da wah. Abd. Halim Hj. Mat Diah (1981), Risalah: Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi. Kuala Lumpur: Fakulti Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (1989), Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Hj. Abdullah Hanafi b. Hj. Dollah (2006), Kamus al-khalil. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2000), Tingkatkan Daya Pengaruh Anda. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Abdullah Hassan (2007), Berdakwah dengan Efektif. Selangor Darul Ehsan: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd. Abu Dawud, Sulayman b. al-ash ath al-sajjastani al-azdi (t.t.), Sunan Abi Dawud. T.T.P.: Dar Ihya al-sunnah al-nabawiyyah. Abu Faris, Muhammad Abd al-qadir (1996), Usus fi al-da wah wa Wasa il Nashriha. Amman: Dar al-furqan. Abu Zayd, Ahmad (1994), Manhaj al-da iyah. Mekah: Rabitah al- Alam al-islami. Ahmad Fathi al- Fatani (2001), Pengantar Sejarah Patani, c. 2. Kota Bharu: Pustaka Aman Prees Sdn. Bhd. 230

2 Ahmad Mohd Salleh (1997), Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti. Ahmad Omar Chapakia (2000), Politik Thai dan Masyarakat Islam di Selatan Thailand. Kedah Darul Aman: Pustaka Darussalam Sdn. Bhd. (2003), Politik Perjuangan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand: Suatu Pengamatan Sejarah dan Unjuran Masa Depan dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Sunawari Long (2006), Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. c. 2, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ainon Mohd (2004), Psikologi Kejayaan, c. 2. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (2006), Buku Panduan Penulisan Tesis/ Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam, c.2. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Al-Alusi, Abi al-fadl Shihab al-din al-sayyid Mahmud (1994), Ruh al-ma ani fi Tafsir al- Qur an al- azim wa al-sab al-mathani, 13 j. Beirut: Dar al-fikr. Al- Ammar, Ahmad b. Nasir b. Abd al-rahman (2003), Sifat al-da iyah, c.3. Riyadh: Dar Ishbiliya. Al-Andalusi, Abi Muhammad Abd al-hak b. Ghalib b. Atiyyah (2001), al-muharrar al- Wajiz fi Tafsir al-kitab al- Aziz, 3 j. Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah. Al-Andalusi, Muhammad b. Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyan (t.t.), Tafsir al-bahr al- Muhit, 2 j. Riyadh: Maktabah al-nasr al-hadithah. Anita Abdul Rani (2002), Ceramah Dakwah: Kajian Tentang Faktor Tarikannya di Kuantan (Disertasi, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Arifin, H.M. (1991), Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi. Jakarta: Bumi Aksara. Asmah Hj. Omar (2001), Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Azhar Harun & Nawi Abdullah (2003), Metodologi Penyelidikan Ekonomi dan Sains Sosial. Singapura: Thomson Learning. Bandhit Samaun et al. (2006), Pahu Watanatham Kab Kanpatna Kanseksa Nai 3 Changwat Chaidean Phak Tai: Koreni Seksa Pono. Bangkok: Sun Muslim Seksa Sathaban Asia, Universiti Chula Lonhkorn. Barghus, Abd al- Aziz (2005), Manahij al-da wah fi al-mujtama al-muta addid al-adyan wa al-ajnas. Kuala Lumpur: Research Centre Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-fath (1995), al-madkhal ila Ilm al-da wah, c. 3. Beirut: Mu assasah al-risalah. 231

3 Al- Bukhari, al-imam al-hafiz Abi Abd Allah Muhammad b. Isma il b. Ibrahim b. al- Mughirah b. Bardizbah (2000), Sahih al-bukhari,, c. 3. Riyadh: Dar al-salam. Dasuki Hj. Ahmad (1982), Ikhtisar Perkembangan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. D. Bailey, Kenneth (1992), Kaedah Penyelidikan Sosial. Hashim Awang (terj.), c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Devito, Joseph A. (2006), Human Communication. United States of Amerika: Pearson Education, Inc. Dunmanat Baka et al. (t.t.), Kan Samruaj Chitkam Thai Muslim Changwad Pattani Yala Lea Narathiwat (Laporan Kajian, Projek Penubuhan Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani). Engku Ahmad Zaki b. Engku Alwi (2005), Ajaran Sesat di Negeri Terengganu: Kajian Terhadap Faktor Penyebaran dan Langkah Mengatasinya (Tesis, Jabatan Akidah dan Pemikiran, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Ensiklopedia Malaysiana (1995), Ensiklopedia Malaysiana. Kuala Lumpur: Anzagain Sdn.Bhd. Farid Mat Zain (2008) Perjuangan Memartabatkan Pengajian Pondok di Patani dalam Farid Mat Zain & Zulkarnain Mohamed (eds.), Muslim Selatan Thai Konflik dan Perjuangan. Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn. Bhd. Fariza Md. Sham (2005 ), Perkembangan Moral, Sosial Remaja dan Pendekatan Psikologi Dakwah dan Kaunseling di Malaysia (Tesis, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi, Pengajian Islam, Universiti Malaya). Fathi Yakan (1974), Kayf Nad u ila al-islam, c. 2. Beirut: Mu assasah al-risalah. (1985), al-isti ab fi Hayah al-da wah wa al-da iyah, c. 4. Beirut: Mu assasah al-risalah. (1986), Konsep Penguasaan dalam Kehidupan Dakwah dan Pendakwah. Alias Othman (terj,), c. 2. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Fox, Chris et al. (2003), Longman Dictionary Of Contemporary English, c. 4. England: Pearson Education Limited. Al-Ghamiri, Muhammad b. Hamid Al Uthman (1999), al-da wah ila Allah fi Mayadiniha al-thalathah al-kubra. T.T.P.: Dar al-tarfiyn. Habibah Elias Noran Fauziah Yaakub (1997), Psikologi Personaliti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hamka, Hj. Nik Abdul Malik Abdul Karim Abdullah (1983), Tafsir al-azhar, 8 j. Singapura: Pustaka Nasional Sdn. Bhd. (1988), Tafsir al-azhar, 29 j. Singapura: Pustaka Nasional Sdn. Bhd. Hasan Madmarn (2001), Pondok dan Madrasah di Patani. Haslin bt. Kalmi (terj.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 232

4 (2003), Sistem Pondok dan Madrasah di Selatan Thailand: Ditinjau dari Sudut Kegiatan dan Keunggulannya dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibn Kathir, Abi al-fida Isma il (2002), Tafsir al-qur an al- Azim, 2 j, c. 3. Kaherah: Muassasah al-mukhtar. (2002), Tafsir al-qur an al- Azim, 3 j, c. 3. Kaherah: Muassasah al-mukhtar. Ibrahim Mustafa et al. (t.t.), al-mu jam al-wasit. Istanbul: al-maktabah al-islamiyyah. Ibrahim Syukri (2002), Sejarah Kerajaan Melayu Patani. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Idris Awang (2001), Kaedah Penyelidikan: Suatu Sorotan.Shah Alam: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya & Intel Multimedia and Publication. Iran Herman (1994), Analisis Statistik Deskriptif. Kajang: Tekno Edar. Ishak Mohd. Rejab (t.t.) Cara-Cara Penyampaian Dakwah yang Berkesan dalam Sobri Salamon (ed.), Issu Dakwah di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Ismail lutfi Fatani (1990), Ikhtilaf al-darayn wa Athruh fi Ahkam al-mu amalat wa al- Munakahat. Kaherah: Dar al-salam. (1998), Tafsir al-dhikr al-hakim Surah al-fatihah, c. 4. T.T.P. :T.P. (1999), Marhaban bi Talib al- Ilm. Yala: Penerbit Kolej Islam Yala. (2003), Islam dan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand, dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2004), Islam Agama Penjana Kedamaian Sejagat. Muhammad b. Idris (terj.). Narathiwat: Jum Iyyah Ihya al-turath al-islami al-kuwayt, Maktab Bangnara, Selatan Thailand. Al-Jamali, Muhammad Fadhil (1986), Nahwa Tarbiyat Mu minah, c. 3. Tunisia:Sharikah al-tunisiyyah. Kamarudin Ngah (1990), Kaedah Penyelidikan: Panduan Mudah Kerja Luar. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kanakir, Mustafa Ahmad (2003), al-da wah al-islamiyyah fi al-qanawat al-fida iyyah al- Waqi wa al- Murtaji. T.T.P.: Dar Afnan. Khalid M. Hussain (1979), Kamus Dwibahasa Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Khrong Chai Hattha (2005), Prawatsat Patani Samai Anachark Boran Thengkan Pokkhrong 7 Huameang. Pattani: Universiti Songkla Nakharin, Pattani. Khurashid Ahmad (1979), Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam, c. 4. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. 233

5 Kolej Pengajian Islam, Pattani & Kolej Islam Yala (2005), Khwam Tongkan Ti Theaching Khong Prachachun Nai 3 Changwad Chaidean Phak Tai ( Changwad Yala, Pattani Lea Narathiwat) (Laporan Kajian, Kolej Pengajian Islam, Pattani &Kolej Islam Yala ). Kong Nayobai Lea Phean Samnakngan Athikanbedi, Universiti Islam Yala (2008), Sarasunteas Mahawityalai Islam Yala Pi 2551 B.E. Pattani: Penerbit Universiti Islam Yala. Krasueang Seksathikan (2005), Pramuan Kancadkan Reanru Islamseksa Khong Sthaban Pono seksa Nai Sam Changwad Phak Tai.T.T.P.: T.P. Kromkan Pokkhrong (2005), Laksut Islamseksa Fardu Ain Pracham Masjid 2548 B.E. Bangkok: Asaraksa Dindean Kromkan Pokkhrong. Kromkan Sasna Krasuaeng Seksatikan (2001), Khumee Kanborihan Masjid Lea Chumchun, c. 2. Bangkok: Penerbit Kansasna. Al-Maghamisi, Sa id b. Falih (2004), al-tarbiyyah bi al-hiwar ma al-shabab wa Atharuha fi Tahsinihim min al-inhirafat al-fikriyyah wa al-sulukiyyah. Riyadh: Madar al- Watan li al-nashr. Majlis al- Ilm Fatani (1996), Risalah al-shukr wa al-nasihah. Pattani: Majlis al- Ilm Fatani Ma luf, Louis (t.t.), al-munjid, c. 32. Beirut: Maktabah al-sharqiyyah. Marohaini Yusoff (2001), Pengutipan dan Pengumpulan Data Perlakuan dan Proses Menulis Karangan dalam Bilik Darjah, dalam Marohaini Yusoff (ed.), Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman Kerja Lapangan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Ma rof Redzuan (2001), Psikologi Sosial. Serdang: Universiti Putera Malaysia. Ma rof Redzuan & Haslinda Abdullah (2004), Psikologi, c. 2. Mc Graw Hill. Mohd Amin Abdul Rahim (2001), Panduan Pendakwah Secara Praktikal. Kuala Lumpur: Darul Fikir. Mohd. Ariff Hussein (1990), Kaedah Penyelidikan Gunaan dalam Bidang Ekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Lazim Lawee (2005), Sejarah dan Perkembangan Agama Anutan Masyarakat Melayu Patani. Yala: Penerbit Pusat Kebudayaan Islam, Kolej Islam Yala. Mohd Majid Konting (2004), Kaedah Penyelidikan Pendidikan, c. 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Makzan Musa (1997), Psikologi Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Bhd. Mohd Salleh Leber (1994), Asas Psikologi Perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Bhd. Mohd. Sheffie Abu Bakar (1991), Metodologi Penyelidikan Untuk Ekonomi dan Bidang- Bidang Berkaitan, c. 2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Sidin Ahmad Ishak (1996), Keterampilan Menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 234

6 Mohd. Yusof Hasan (2007), Teori Pendidikan Pemikiran Global. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mohd Zamberi A. Malek (1993), Umat Islam Patani Sejarah dan Politik. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Hizbi. (1994), Patani dalam Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Moohamad Khoya (2007), Dawr al-masajid bi Wilayah Fatani fi Nashr al-da wah wa al- Thaqafah al-islamiyyah bi al-isharah ila Masjid Ibad al-rahman, Markaz Pujud, Fatani (Disertasi, Jabatan Pengajian Islam, Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani). Al-Mubarakfuri, Safiyyu al-rahman (2006.), al-rahiq al-makhtum: Sirah Nabawiyyah S.A.W. Muhammad Ramzi Omar (terj.), c. 2. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Muslim, Abi al-husayn b. al-hajjaj al-qushayri al-naysaburi (2000.), Sahih Muslim, c. 3. Riyadh: Dar al-salam. Mustafa Abdulrahman Mahmud (1951), Peribadi. Pulau Pinang: Maktabah Hj. Abdullah b. Muhammad Nuruddin al-rawi. Naemah bt. Muda (1987), Perjuangan Anwar Ibrahim (Dilihat dari Aspek Karisma) (Kertas Rancangan Penulisan Kreatif dan Deskriptif, Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya). Najati, Muhammad Uthman (1985), al-qur an wa Ilm al-nafs, c. 2. T.T.P.: Dar al-shuruq. Nawfal, Abu al-majd al-sayyid (1977), al-da wah ila Allah Ta ala Khasa isuha, Muqawwamatuha, Manahijuha. T.T.P.:T.P. Nik Abdul Rakib (2003), Siamisasi Masyarakat Melayu di Selatan Thailand: Satu Kajian di Kampung Duku, Daerah Bachok, Wilayah Narathiwas (Disertasi, Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya). Nik Anuar Nik Mahmud (1999), Sejarah Perjuangan Melayu Patani Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Nik Mohamed Nik Mohd Salleh (2003), Kesultanan Melayu Kelantan-Pattani dalam Penelusuran Sejarah Bahasa Khmer dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Niklah Weauseang et al. (2008), Condition, Problems and Needs of Pondok Institutions in Managing Education in Southern Border Province (Laporan Kajian, Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani). Nik Rahimah Nik Yacob & Ghazali Jaffar (2002), Asas Pemasaran, c. 12. Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Noordin b. Abdullah Dagorha (1997) Dakwah Islamiah di Selatan Thailand: Suatu Kajian Tentang Perkembangannya Antara Tahun M (Disertasi, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 235

7 Noresah bt. Baharom et al. (2005), Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Prasit Chaitongpan (2009), Khauhawa (So. So. Najmuddin) Pean Kabut-Plun Peen. Bangkok: Samnakpim Saiyai Prachatam. Prentice, D.J. et al. (2002), Kamus Inggeris-Melayu Dewan, c. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Qahtani, Sa id b. Ali b. Wahaf (1421H), al-hikmah fi al-da wah ila Allah Ta ala. Riyadh: Maktabah al-malik Fahad al-wataniyyah. Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-din (1994), Tafsir al-qasimi al-musamma Mahasin al- Ta wil, 4 j. Beirut: Dar al- Ihya al-turath al- Arabi. Al-Qattan, Mana Khalil (1996), Mabahith fi Ulum al-qur an, c. 2. Riyadh: Maktabah al- Ma arif. Ar-Rafie, Mustafa (2004), Dakwah dan Keunggulan Para Daie. Abd. Wahab Latif et al. (terj.). Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. Raingan Kanakamkan Isra Phea Khwam Samanachanheangchad ( Ko. Ao. So) (2006), Aaw Chana Khwamrunreang Duea Palangsamanachan. Bangkok: Samnak Leakhatikan Ratmuntri. Robiah Kulop Hamzah (2001), Penampilan Diri Berkualiti. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd. Romae Chapakiya (2004), Pengaruh Kebudayaan Thai dalam Masyarakat Islam di Selatan Thai: Suatu Kajian Khusus di Bandar Yala (Disertasi, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Sabitha Marican (2005), Kaedah Penyelidikan Sains Sosial, Selangor: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Al-Sabuni, Muhammad Ali (1981), Safwah al-tafasir, 3 j. Beirut: Dar al-qur an al-karim. Salasiah Hanin Hamjah (2005), Kemahiran Komunikasi dalam Membina Imej dan Penampilan Pendakwah, dalam Siti Rugayah Hj. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (eds.), Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Samnakngan Kanakamkan Kanseksa Khan Pheanthan (t.t.), Laksut Islamseksa Tam Laksut Keanklang Kanseksa Khan Pheanthan 2551 B.E. T.T.P.: T.T. Samnakngan Leakhatikan Wutisapha (2008), Rattamanun Heang Rajanachark Thai Phutsakarat 2550, Bangkok: Kanaraj Muntri Lea Rajkichanubeaksa. Samnakngan Phutruajrajkan Prachamkheat Truajrajkan Ti 12 (2005), Wiwatnakan Rongrian Aekchon Sonsasna Islam Nai Kheat Kanseksa 2. Yala: Samnakngan Phutruajrajkan Prachamkheat Truajrajkan Ti 12. Samsudin A. Rahim (1997), Komunikasi Asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sawvanee Jitmoud (1988), Ethnic Group: Thai Muslim. Bangkok: Kongtun Senga Chira Amphorn, 236

8 Sayyid Qutub (1994), Fi Zilal al-qur an, 4 j, c. 22. Beirut: Dar al-shuruq. Seksatthikan Changwad Pattani (1995), Khamun Rongrain Aekchon Sonsasna Islam Changwad Chaidean Phak Tai. Pattani: Samnakngan Seksatthikan Changwad Pattani. Sharifah Norshah Bani bt. Syed Bidin (2009), Impak Uslub Tabsyir dan Indhar dalam Membentuk Personaliti: Kajian di Sekolah Henry Gurney, Teluk Mas, Melaka dan Batu Gajah, Perak (Tesis Jabatan al-quran dan al-hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Sheikh Abdullah Basmeih (t.t.), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian al- Qur an. Kuala Lumpur: Darul Fikir. Al-Siba i, Mustafa (2004), Perjalanan Hidup Nabi Muhammad S.A.W. Abdul Rashid Hj. Ahmad (tej.). Kedah Darul Aman: Pustaka Darussalam. Sufia Damsamran (2006), Islamic Moral and Ethics of Secondary School Students in Islamic Private Schools in The Three Southern Border Provinces ( Disertasi, Jabatan Pengurusan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Burapha). Sun Prasanngan Lea Borihan Kanseksa Changwad Chaidean Phak Tai (Samnak Phutruajrajkan Krasuang Seksatikan Ti 12 Yala) (t.t.), Khamun Sarasunteas Thangkanseksa Pi Kanseksa 2551 B.E. T.T.P.: T.T. (t.t.), 4 Pi Ti Nampha Kanseksa Phea Khwam Peansuk Changwad Chaidean Phak Tai. Yala: Sun Prasanngan Lea Borihan Kanseksa Changwad Chaidean Phak Tai (Samnak Phutruajrajkan Krasuang Seksatikan Ti 12 Yala). Surainee Sainui (2004), Islamic Leaders and Social Movements (Disertasi, Jabatan Sosiologi and Antropologi, Fakulti Sains Politik, Chula Lungkorn University). Surin Pitsuwan (1984), Islam and Malay Nationalism: A Case Study of The Malay-Muslims of Southern Thailand. United States of Amerika: University Microfilms International. Sutivong Pongphaibul (1982), Wattanatham Peanban: Neaw Patibut Nai Phak Tai. Bangkok: Krung Syam Kanpimp. Syed Arabi Idid (2002), Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Tabari, Abi Ja far Muhammad b. Jarir (1967), Jami al-bayan an Ta wil ay al- Qur an, 14 j, c. 3. Mesir: Maktabah Mustafa al-babi al-hilbi. Tasni Pisalratnakun (2008), Factors Influencing to The Leaner Achievement in The Centre of Islam Study (Tadika) At The Three Border Provinces in Southern of Thailand (Tesis, Jabatan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat, Fakulti Pendidikan, Universiti Burapha). Teew, A.& Wyatt, D. K. (1970), Hikayat Patani. T.T.P.: The Hague Martinus Nijhoff. The Administrative Center For The Southern Border Provinces (t.t), Thai Muslim in The Southernmost of Thailand, Yala: The Administrative Center For The Southern Border Provinces. 237

9 Toha Yahya Omar, H.M (2004), Islam & Dakwah. Jakarta: P.T. al-mawardi Prima. Ulwan, Abd Allah Nasih (1985), Tarbiyyah al-awlad fi al-islam, 1 j, c. 8. Kaherah: Dar al-salam. (2004), Silsilah Madrasah al-du ah, 1 j, c. 2. Kaherah: Dar al- Salam. Al-Wa i, Tawfiq (1995), al-da wah ila Allah: al-risalah- al-wasilah- al-hadaf. Mesir: Dar al-yaqin. Wan Hussein Azmi (1984), Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988), Panduan Dakwah Islamiah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998), Islam Agama Dakwah: Suatu Pengenalan, dalam Abdullah Muhammad Zin et al. (eds.), Prinsip dan Kaedah Dakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia, c. 2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Wan Zahidi Wan The (1993), Pengemaskinian Sistem Pengajian Pondok di Pulau Pinang dalam Ismail Ab. Rahman (ed.), Pendidikan Islam Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Wilbur Schram (1995), The Process and Effect of Mess Communication. Urbana: University of Illinois Pres. W.K. Cheman (1990), Muslim Separatism The Moros of Southern Philippines and The Malays of Southern Thailand. Singapore: Oxford University Press. (2008), Institusi Agama dan Politik di Patani dalam Farid Mat Zain & Zulkarnain Mohamed (eds.), Muslim Selatan Thai Konflik dan Perjuangan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. (2008), Melayu Muslim Selatan Thai dalam Farid Mat Zain & Zulkarnain Mohamed (eds.), Muslim Selatan Thai Konflik dan Perjuangan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. Worawit Baru (1991), Patani dalam Konteks Dunia Melayu dalam Mohd. Yusof Hasan (ed.), Dunia Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003), Bahasa dan Budaya Melayu di Selatan Thai, dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Yusuf, Muhammad Khayr Ramadan (1414H), al-da wah al-islamiyyah al-wasa il wa al- Asalib, c. 2. Riyadh: Dar Tawiq. Zaidatun Tasir & Mohd Salleh Abu (2003), Analisis Data Berkomputer SPSS 11.5 for Windows. Kuala Lumpur: Penerbit Venton Publishing (M) Sdn. Bhd. Hj. Zainal Abidin Safarwan (1995), Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Zawawi Hj. Ahmad (1995), Sains dalam Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 238

10 Zaydan, Abd al-karim (1993), Usul al-da wah, c. 3. Beirut: Mu assasah al-risalah. Al-Zuhayli, Wahbah (1991), al-tafsir al-munir fi al- Aqidah al-syar iyyah al-manhaj, 30 j. Beirut: Dar al-fikr al-mu asir. Zulkiple Abd. Ghani (2001), Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. JURNAL Ab. Aziz Mohd Zin (1995), Minhaj Dakwah Masa kini: Suatu Pengenalan, Usuluddin, Bil. 3, Disember Jurnal (1997), Metode Da wah Wali Songo, Jurnal Usuluddin, Bil. 7, Disember Abdulqadir Ahmad al-sadi (2001) Dakwah Islamiah: Satu Kajian Terhadap Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam dalam Masyarakat Melayu Patani: Satu Pengenalan, Jurnal Pengajian Islam, Bil 1, September Ibrahim Narong Raksa Kheat (2006), Kanseksa Islam Nai Changwad Chaidean Phak Tai Jurnal Indo Chin Seksa, Bil. 1, Januari-Disember Maslan Mahama (2007), Kwa Chatheng Wanni, Jurnal Universiti Islam Yala, Jurnal Khas, Jun Nuruddin Sariming & Pichead Pearklin (1999), Neanam Kanakamkan Islam Pracham Changwad Pattani, Jurnal Rusamilea, Bil. 1, Januari-April Roslan Mohamed (2003), Pendekatan Dakwah Nabi Musa Berdasarkan Surah al-qasas, Jurnal YADIM, Bil. 4, April (2004), Imej Pendakwah dan Kesannya Terhadap Dakwah, Jurnal YADIM, Bil. 6, April Syed Abdurahman Hj. Syed Hussin (1996), Uslub al-hikmah, al-maui zah al-hasanah dan Mujadalah bi al-husna Mengikut Pandangan Ulamak, Jurnal Usuluddin, Bil. 4, Mei

11 KERTAS KERJA Abdul Aziz Yanya (2008), Kedudukan Pondok di Patani Pada Masa Kini ( Kertas Kerja Seminar Pendidikan Islam, 27 Julai 2008 di Universiti Islam Yala). Abdullah Hassan (2005), Bahasa Rojak dan Karisma Penutur (Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Kacuan Bahasa dan Bahasa Kacuan: Proses, Produk Daya Hidup, 17 September 2005 di Universiti Sains Malaysia). Mohd. Lazim Donwana Taye (2008), Perkembangan Pengajian al-qur an dan al-hadith di Thailand (Kertas Kerja Seminar Warisan al-quran & al-hadith Nusantara, 27&28 Ogos 2008 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Liow, Joseph Chinyong (2009), Tradition and Reform in Islamic Education in Southern Thailand (Kertas Kerja Seminar Southeast Asian Contributions to A New Global Ethic: Qur anic Guidance for Good Governance And Sufficiency Economic Principles for Business, 31 Ogos 2009 di Ministry of Foreign Affairs Bangkok, Thailand). Universiti Islam Yala (2008), Kesinambungan Pendidikan Islam di Patani dari Pondok Ke Universiti (Kertas Kerja Seminar Pendidikan Islam, 27 Julai 2008 di Universiti Islam Yala). PAMFLET Pamflet Bank Islam Thailand. Pamflet Koperasi Bina. Pamflet Koperasi Ibnu Affan. Pamfhlet Koperasi Islam Pattani Berhad. Pamflet Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat. Pamflet Majlis Agama Islam Wilayah Yala. Pamflet Majlis Agama Islam Wilayah Pattani. 240

12 BULETIN Anba, Bil 46 April-July, 2009:14 Bushra Mubashir Ala TV Online. San Wityalai Islam Yala (2006): Khamsadudi Kiartikhun San Wityalai Islam Yala: Julai- Disember Bil LAMAN WEB Gotoknow, gotoknow.org/blog/writing 5/232805, 14 Febuari Kolej Islam Yala, 7 September Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani, cis.pn.psu.ac.th, 29 Mac Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani, cis. pn. psu.ac. th/ dep.is.php, 20 Mei Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani, psu.ac. th/ graduate.php, 20 Mei Princess of Narathiwas University, webpnu/webias/ias _content. php?act=68 mind =1, 20 Mei Provincial Pattani, 25 Mei Provincial Narathiwat, th/narathiwat/ General%20Data%20of% 20 Narathiwat%20%Province%202552/chapter3%20economic%20occupation.pdf, 30 Mac Provincial Narathiwat, 25 Mei ProvincialYala, headname= Kannapthe Sasna, 25 Mei 2009 Mawqi al-rawdah al-islamiyyah, sub1= 15&p=144, 19 Ogos Muslim Thai, 20 Disember Sun Khaw Isra, org/cms/index. php?option=com_ content & task = view&id=855& Itemid =47, 10 Jun Than Khamun Khanakamkan Islam Lea Satan Sunchariyaseksa (Tadika), 20 April

13 Sun Khaw Isra, cms/index.php? option=com_content &task=view= &id=1473&itemid=86, 20 Mei Wikipedia, 15 Ogos 2009, Wikipedia, 2 April CD, VCD DAN KASET Ismail Lutfi Japakiya (1427 H.). Datang Islam Bersama Cubaan, CD Kelebihan Mengambil Wuduk, CD Istimewa dan Mulia Arafah Banding Aidiladha, CD Menceritakan hal Selepas Kembali Dari al-kuwait, CD Syaaban Pintu Ramadan, CD SENARAI PIHAK YANG DI TEMU BUAL Abdulhalim Saising, Kawan Ismail Lutfi dan Dekan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Islam Yala. Temu bual pada 14 Ogos 2008 di pejabatnya. Abdullah Pak Chik, Bekas Pemandu Kereta Ismail Lutfi dan Ustaz Sekolah al- Rahmaniyyah, daerah Muang, wilayah Pattani. Temu bual pada 26 Disember 2009 di pejabatnya. Abdulrahman b. Abdullatif, Bapa Ismail Lutfi dan Pengasas Sekolah al-rahmaniyyah, daerah Muang, wilayah Pattani. Temu bual pada 16 Ogos 2008 di rumahnya. Abdulrahman Je se, Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Yala. Temu bual pada 19 April 2009 di pejabatnya. Abdulrahman Wodir, Bekas Pelajar Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud dan Ketua Hal Ehwal Pelajar, Universiti Islam Yala. Temu bual pada 24 Disember 2009 di pejabatnya. Abdulrazak Ali, Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat. Temu bual pada 26 April 2009 di rumahnya. Ahmad Hussin al-fariti, Adik Ipar Ismail Lutfi dan Pensyarah Universiti Islam Yala. Temu bual pada 16 Ogos 2008 di pejabatnya. 242

14 Ahmad Omar Chapakia, Timbalan Rektor Bahagian Akademik Universiti Islam Yala. Temu bual pada 28 April 2009 di pejabatnya. Anis Pattana Prichawong, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Pensyarah Princess of Naradhiwas University, Temu bual pada 15 Ogos 2008 di rumahnya Arifin b. Che Ali, Pemandu Kereta dan Peserta Majlis al- Ilm Fatani.. Temu bual pada 20 Disember 2009 di masjid kampungnya. Asea b. Yusuf, Kawan Ismail Lutfi dan Ketua Pegawai Keselamatan Universiti Islam Yala. Temu bual pada 13 Ogos 2008 di pejabatnya. Chiraphan Deama, Kawan Ismail Lutfi Semasa Sekolah Muang Pattani dan Pensyarah Universiti Songkla Nakharin, Pattani. Temu bual pada 26 April 2009 di masjid kampungnya. Fausiyah bt. Hj. Mustafa, Isteri kepada Ismail Lutfi, Temu bual pada 16 Ogos 2008 di rumahnya. Hasan Cheanik, Bekas Pelajar Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud dan Ustaz Sekolah Akhrasat, daerah Yingo, wilayah Narathiwat. Temu bual pada 11 Disember 2009 di rumahnya. Hasan Ni matullah, Bekas Pelajar Universiti Islam Madinah al-munawwarah dan Imam Masjid Jamik Saiburi, daerah Saiburi, wilayah Pattani. Temu bual pada 22 April 2009 di rumahnya. Ismail Daalaj Sepanjang, Tuan Guru Pondok Darul Muhajirin, kampung Sepanjang, wilayah Pattani. Temu bual pada 22 April 2009 di rumahnya. Ismail Lutfi Japakiya, Rektor Universiti Islam Yala, Temu bual pada 4 Februari 2008 di pejabatnya. Ismail Lutfi Japakiya, Rektor Universiti Islam Yala, Temu bual pada 26 Disember 2009 di pejabatnya Ismail b. Hj. Yaacob, Pengerusi Ma had al-islamiyyah, daerah Raman, wilayah Yala. Temu bual pada 17 Disember 2009 di rumahnya. Maryam bt. Idris, Pekebun dan Peserta Majlis al- Ilm Universiti Islam Yala. Temu bual pada 18 Disember 2009 di rumahnya. Maslan Mahama, Bekas Pelajar Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud dan Timbalan Rektor Bahagian Pentadbiran Universiti Islam Yala. Temu bual pada 13 Ogos 2008 di pejabatnya. Muhammad Hj. Mat, Imam Masjid Sawa dan Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam Narathiwat. Temu bual pada 19 Disember 2009 di rumahnya. Muhammad Sanman, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Ustaz Sekolah Akhrasat, daerah Yingo, wilayah Narathiwat. Temu bual pada 11 Disember 2009 di rumahnya Mustafa Yusuf, Pemandu Kereta Ismail Lutfi. Temu bual pada 26 Disember 2009 di pejabatnya. Nasrullah Tayyib, Pensyarah Universiti Islam Yala. Temu bual pada 15 Ogos 2008 di Perpustakaan Universiti Islam Yala. 243

15 Numan Sa a, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Pensyarah Universiti Islam Yala. Temu bual pada 24 Disember 2009 di pejabatnya. Rusdi Bako, Timbalan Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Yala dan Mudir Ma had Muhammadiyyah, daerah Raman, wilayah Yala, Temu bual pada 30 Mei 2009 di rumahnya. Rusdi Dibuk, Pekebun dan Peserta Majlis al- Ilm Universiti Islam Yala. Temu bual pada 21 Disember 2009 di rumahnya. Shamsuddin Somuda, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Penghulu Kampung, kampung Chobok, daerah Yingo, wilayah Narathiwat. Temu bual pada 11 Disember 2009 di rumahnya. Sofian Sapeaing, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Pekerja Syarikat Haji. Temu bual pada 11 Ogos 2009 di masjid kampungnya. Uthman b. Hasan, Pekerja Majlis al- Ilm Fatani. Temu bual pada 26 Disember 2009 di pejabatnya. Uthman Idris, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Pekerja Universiti Islam Yala. Temu bual pada 13 Ogos 2008 di pejabatnya. Uthman Rajniyum, Pegawai Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani dan Peserta Majlis al- Ilm Fatani. Temu bual pada 26 April 2009 di rumahnya. 244

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6  MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON EDUCATION IN ISLAMIC CIVILIZATION AND THE ROLE OF ISLAMIC CIVILIZATION

More information

Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation

Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation Anisah Bahyah Hj Ahmad, 1* Wan Kamal Mujani 2, Rosiah Othman 3 1 General Studies Department, Universiti Kuala Lumpur-Malaysian Institute

More information

Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties

Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties Tinta Artikulasi Membina Ummah 3(1), 2017 76-1, e-issn: 22-60X 67 Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties Siti Muhibah Hj. Nor Special Education Department, Institut Pendidikan

More information

WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Malaysian Accounting Review, Special Issue Vol. 9 No. 2, 115-121, 2010 WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Mohd Afendi Mat Rani Accounting

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

CURRICULUM VITAE. Akmar Hayati Ahmad Ghazali. Name of School / Institution obtained

CURRICULUM VITAE. Akmar Hayati Ahmad Ghazali. Name of School / Institution obtained PERSONAL DETAIL Full Name Designation Specialization CURRICULUM VITAE Akmar Hayati Ahmad Ghazali Senior Lecturer Journalism Title: Dr Department/Faculty Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi,Universiti

More information

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 4.2 STAFF RECEIVING NATIONAL / INTERNATIONAL RECOGNITION AND AWARDS Target : 20% of Staff Received Recognition and Awards Achievement : 49.3% (Formula = 36 staff

More information

Analysis of the Concept of two Kalima Shahadah Al- Tauhid and Al-Risalah According to the Qur'an and Al- Hadith

Analysis of the Concept of two Kalima Shahadah Al- Tauhid and Al-Risalah According to the Qur'an and Al- Hadith Analysis of the Concept of two Kalima Shahadah Al- Tauhid and Al-Risalah According to the Qur'an and Al- Hadith Fathullah Al Haq Muhamad Asni Universiti Sains Malaysia Email: fathasni90@gmail.com DOI:

More information

Sabab Nuzul Ayah (The Contexts and Occasions of the Revelation of the Quran) at Tafsir Tarjuman Al-Mustafid: A Genetic Approach in Surah Al-Baqarah

Sabab Nuzul Ayah (The Contexts and Occasions of the Revelation of the Quran) at Tafsir Tarjuman Al-Mustafid: A Genetic Approach in Surah Al-Baqarah Sabab Nuzul Ayah (The Contexts and Occasions of the Revelation of the Quran) at Tafsir Tarjuman Al-Mustafid: A Genetic Approach in Surah Al-Baqarah Dr. Mohd Sholeh Sheh Yusuff Dr. Yusuf Haji Othman Mat

More information

Of Muslim Entrepreneurs In Malaysia

Of Muslim Entrepreneurs In Malaysia Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 ( 2012 ) 1131 1138 8 th International Strategic Management Conference Of Muslim Entrepreneurs In Malaysia Yazilmiwati

More information

NAQLI AND AQLI KNOWLEDGE INTEGRATION PRODUCES QURANIC PROFESSIONAL GENERATION

NAQLI AND AQLI KNOWLEDGE INTEGRATION PRODUCES QURANIC PROFESSIONAL GENERATION NAQLI AND AQLI KNOWLEDGE INTEGRATION PRODUCES QURANIC PROFESSIONAL GENERATION Zetty Nurzuliana Rashed Fakulti Pendidikan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 43000 Bangi, Selangor, MALAYSIA Tel:+6016-6851094.

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

The Role of Fatwa as A Medium for Information Dissemination in Tackling Muslim Community s Religious Issues in Terengganu

The Role of Fatwa as A Medium for Information Dissemination in Tackling Muslim Community s Religious Issues in Terengganu Middle-East Journal of Scientific Research 22 (3): 470-477, 2014 ISSN 1990-9233 IDOSI Publications, 2014 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2014.22.03.21885 The Role of Fatwa as A Medium for Information Dissemination

More information

DAY 2 15 MARCH AM-9.00AM 8.30AM AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.00PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.30PM (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) (LEVEL 2))

DAY 2 15 MARCH AM-9.00AM 8.30AM AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.00PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.30PM (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) DAY 1 14 MARCH 2016 8.00AM-9.00AM 9.00AM- 10.30AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.0PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.00PM Registration Parallel Presentation Session 1 Morning Break Coffee/ Tea Break Parallel

More information

Blog :

Blog : PERSONAL IDENTIFICATION Full name : ZULKIFLI BIN HASAN Postal Address (UK) : 10 Clarence Street Bowburn, DH6 5BB United Kingdom Address (Malaysia) : PT 22107, Jalan Kolej 11 Desa Kolej, Bandar Baru Nilai

More information

An Analysis on the Public Perceptions and Awareness Towards the Issues of the Anti-Hadith in Klang Valley

An Analysis on the Public Perceptions and Awareness Towards the Issues of the Anti-Hadith in Klang Valley An Analysis on the Public Perceptions and Awareness Towards the Issues of the Anti-Hadith in Klang Valley Mohd AI ikhsan Ghazali* 1 Muhammad Fathi Yusof 2 Siti Salwa Md.Sawari 3 1,3 Faculty of Islamic

More information

THE RELEVANCE OF ARABIC LANGUAGE IN ISLAMIC STUDIES PROGRAM: A CASE STUDY OF OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM).

THE RELEVANCE OF ARABIC LANGUAGE IN ISLAMIC STUDIES PROGRAM: A CASE STUDY OF OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM). THE RELEVANCE OF ARABIC LANGUAGE IN ISLAMIC STUDIES PROGRAM: A CASE STUDY OF OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM). Hamidah Mat Faculty of Applied Social Sciences Open University Malaysia(OUM) Jalan Tun Ismail,

More information

Sheikh Wan Ahmad al-fatani and the Malay Publications in the Middle East

Sheikh Wan Ahmad al-fatani and the Malay Publications in the Middle East Asian Social Science; Vol. 11, No. 24; 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education Sheikh Wan Ahmad al-fatani and the Malay Publications in the Middle East

More information

Nature of Af'al According to Imam Al-Qushayri in the Book "At-Tahbir Fi At-Tazkir"

Nature of Af'al According to Imam Al-Qushayri in the Book At-Tahbir Fi At-Tazkir Nature of Af'al According to Imam Al-Qushayri in the Book "At-Tahbir Fi At-Tazkir" Omar S.H.S. 1*, Faisal M.N. 1, Fadzli Adam 1, Najihah A.W. 1, Rahimah E. 1, Othman M.S. 2, Abdullah S. 2, Omar S.H.S 2,

More information

Towards The Development of Islamic-based Research Methodology

Towards The Development of Islamic-based Research Methodology Towards The Development of Islamic-based Research Methodology Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, Gong Badak Campus, 21300

More information

CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA. Ghazali Yusri Abd Rahman

CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA. Ghazali Yusri Abd Rahman CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA Name: Address: Tel: Email: Website: Ghazali Yusri Abd Rahman Academy of Language Studies Universiti Teknologi MARA 40450

More information

The Proceeding of the 6 th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2015) Upholding the Dignity of Islamic Civilization

The Proceeding of the 6 th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2015) Upholding the Dignity of Islamic Civilization The Proceeding of the 6 th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2015) Upholding the Dignity of Islamic Civilization Editors: Muhammad Hilmi Jalil Fariza Md. Sham Latifah Amin

More information

PHS & U. October - December 2012 Issue: 6. ~ Connecting Library with APEX community ~ Exhibitions

PHS & U. October - December 2012 Issue: 6. ~ Connecting Library with APEX community ~ Exhibitions PHS & U Edition: ~ Connecting Library with APEX community ~ October - December 2012 Issue: 6 Exhibitions 2012 2012 @PHS Exhibitions at Perpustakaan Hamzah Sendut The exhibitions had been organized by Perpustakaan

More information

LEVEL OF UNDERSTANDING AMONG UNIVERSITI SAINS MALASYIA (USM) MUSLIM STAFFS ABOUT CASH WAQF

LEVEL OF UNDERSTANDING AMONG UNIVERSITI SAINS MALASYIA (USM) MUSLIM STAFFS ABOUT CASH WAQF Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp.264-272 Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com LEVEL OF UNDERSTANDING AMONG UNIVERSITI SAINS MALASYIA

More information

Academic Qualification Institution Field Bachelor of Science (Honours) Universiti Sains Malaysia, Pulau. Universiti Sains Malaysia, Pulau

Academic Qualification Institution Field Bachelor of Science (Honours) Universiti Sains Malaysia, Pulau. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan School of Humanities CURRICULUM VITAE 1.0 PERSONAL PARTICULAR Name : Mohd Syahmir bin Alias Tel. No. (Office) : 04-6532871 E-mail : syahmir@usm.my Address (Office) : Philosophy

More information

The Malay Narrative Story Writing in the 1920S

The Malay Narrative Story Writing in the 1920S rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 234-249 The Malay Narrative Story Writing in the 1920S Khalid Ludin @ Jamaluddin, Fahed

More information

Sayyid Muhammad Rasyid Rida s Influence on Tafsir Studies in Malaysia

Sayyid Muhammad Rasyid Rida s Influence on Tafsir Studies in Malaysia Middle-East Journal of Scientific Research 12 (6): 760-766, 2012 ISSN 1990-9233 IDOSI Publications, 2012 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2012.12.6.1758 Sayyid Muhammad Rasyid Rida s Influence on Tafsir Studies

More information

The Weakness of the Islamic Civilization: The Causes and its Solution

The Weakness of the Islamic Civilization: The Causes and its Solution The Weakness of the Islamic Civilization: The Causes and its Solution Berhanundin bin Abdullah, PhD Zawawi bin Yusoff, PhD Azli Fairuz bin Laki Mohamad Zaidin bin Mat @ Mohamad, PhD Faculty of Islamic

More information

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang

*Corresponding author. Keywords: Students Perception, hadith status, textbook, Islamic Educational, Form One and 2 KBSM, SMAP Kajang The Understanding of Hadith Status In Form One And Form Two Islamic Education Textbook KBSM: A Case Study in Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Kajang, Selangor Kefahaman Status Hadis dalam BukuTeks

More information

AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI

AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI Address: Department of Faculty of Modern Languages and 43400 UPM, SERDANG Nationality: Malaysia Date of Birth: 5/8/1973 Marital status: Married Identity Card Number: 730805-08-6118

More information

THE EVOLUTION OF ISLAMIC WORLDVIEW RESEARCH: THE AUTHORITATIVENESS OF SUNNAH

THE EVOLUTION OF ISLAMIC WORLDVIEW RESEARCH: THE AUTHORITATIVENESS OF SUNNAH THE EVOLUTION OF ISLAMIC WORLDVIEW RESEARCH: THE AUTHORITATIVENESS OF SUNNAH Mohammad Abu Bokor Siddik, Dr. Zahirul Islam and Shekh Muhammad Fajley Rabbi Sultan Zainal Abidin University, MALAYSIA Abstract

More information

Bukha>ri>, J. 1. Qaherah: Da<r al-h{adith

Bukha>ri>, J. 1. Qaherah: Da<r al-h{adith BAHASA ARAB: Abd Alla>h Na>s}ih} Ulwa>n, (1997), Tarbiyah al-aula>d Fi al-isla>m, 2 j. Al Azhar: Da>r al-sala>m. Abi al-h{usayn Muslim b. al-h{ajja>j (1978), S{ah{i>h} Muslim, Kita>b al-ima>n, no hadith

More information

Concept Al-Hadi th Al-Mawd u iy as a Method of Collecting and Analyzing Research s Data

Concept Al-Hadi th Al-Mawd u iy as a Method of Collecting and Analyzing Research s Data Concept Al-Hadi th Al-Mawd u iy as a Method of Collecting and Analyzing Research s Data Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar Faculty of General Studies and Advance Education (FUPL), Universiti Sultan Zainal Abidin

More information

Financing Kolej Universiti INSANIAH Using the Concept of Cash Waqf: The Way Forward

Financing Kolej Universiti INSANIAH Using the Concept of Cash Waqf: The Way Forward Financing Kolej Universiti INSANIAH Using the Concept of Cash Waqf: The Way Forward Yusuf Haji-Othman 1, Wan Nazjmi Mohamed Fisol 2, Mohd Shahid Azim Mohd Saufi 3 and Muhammad Baqir Abdullah 4 1,2,3,4

More information

Perspective of Abdullah Munshi as the father of modern Malay literature

Perspective of Abdullah Munshi as the father of modern Malay literature Journal of Scientific Research and Development 3 (7): 73 77, 2016 Available online at www.jsrad.org ISSN 1115 7569 2016 JSRAD Perspective of Abdullah Munshi as the father of modern Malay literature Rahimah

More information

THE HISTORY OF BUSINESS AND TRADE PRACTICED BY THE LAST MESENGGER OF ALLAH

THE HISTORY OF BUSINESS AND TRADE PRACTICED BY THE LAST MESENGGER OF ALLAH THE HISTORY OF BUSINESS AND TRADE PRACTICED BY THE LAST MESENGGER OF ALLAH Mohd Rafi, Mohammad Iqbal; Mohd Kamal, Mohd Fathullah; Gapar, Muhammad Akmal Hizami; Razak,Wan Zakwan Financial Mathematics Faculty

More information

LAA 3064 MOOT/MOCK AND PLACEMENT LEGAL PROFESSION IN ISLAMIC PERSPECTIVE AND ITS HISTORICAL BACKGROUND

LAA 3064 MOOT/MOCK AND PLACEMENT LEGAL PROFESSION IN ISLAMIC PERSPECTIVE AND ITS HISTORICAL BACKGROUND LAA 3064 MOOT/MOCK AND PLACEMENT LEGAL PROFESSION IN ISLAMIC PERSPECTIVE AND ITS HISTORICAL BACKGROUND CONTENTS LEGAL PROFESSION IN ISLAMIC PERSPECTIVE ISLAMIC HISTORY MALAYSIAN LEGAL HISTORY LEGAL PROFESSION

More information

Was al-isrā wa al-mi rāj a bodily or spiritual journey?

Was al-isrā wa al-mi rāj a bodily or spiritual journey? Was al-isrā wa al-mi rāj a bodily or spiritual journey? The scholars of Islam classic and modern have long disputed the exact nature of the Prophet s journey to Jerusalem and the Heavens. Specifically,

More information

The Challenges of Producing Islamic Scholars via al-azhar Curriculum in Religious Schools in the Malaysian National Education System

The Challenges of Producing Islamic Scholars via al-azhar Curriculum in Religious Schools in the Malaysian National Education System Advances in Natural and Applied Sciences, 6(7): 1036-1043, 2012 ISSN 1995-0772 1036 This is a refereed journal and all articles are professionally screened and reviewed ORIGINAL ARTICLE The Challenges

More information

BAHAGIAN A : RUJUKAN Al-QURA:N AL-KARI:M. Mushaf Malaysia Rasm Uthmani Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur : Darulfikir

BAHAGIAN A : RUJUKAN Al-QURA:N AL-KARI:M. Mushaf Malaysia Rasm Uthmani Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur : Darulfikir BIBLIOGRAFI BAHAGIAN A : RUJUKAN Al-QURA:N AL-KARI:M Mushaf Malaysia Rasm Uthmani Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur : Darulfikir BAHAGIAN B : RUJUKAN ARAB Abd al-kari:m

More information

UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN

UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN UniKL MITEC COURSE LEARNING PLAN SECTION A: COURSE DETAILS To be shared with students. 1 Course 2 Name Course 3 Code Academic Staff Name(s) 4 Rationale for inclusion of Course in the 5 Semester & Year

More information

Speech by Honorable Professor Dato Dr. Musa Ahmad Vice- Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia

Speech by Honorable Professor Dato Dr. Musa Ahmad Vice- Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia Speech by Honorable Professor Dato Dr. Musa Ahmad Vice- Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia Signing of Memorandum of Understanding (MoU) Between Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Prince of

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

Mohd Roslan Mohd Nor* Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia ABSTRAK

Mohd Roslan Mohd Nor* Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia ABSTRAK MENELADANI SEJARAH UMAT ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT HADHARI YANG GEMILANG ABAD KE-21: (Taking Lessons of Muslims History in Shaping Excellent Hadhari Community of the 21st Century) Mohd Roslan Mohd

More information

Name: Dr. Suhaila Abdullah. Section: Philosophy and Civilization

Name: Dr. Suhaila Abdullah. Section: Philosophy and Civilization Name: Dr. Suhaila Abdullah Section: Philosophy and Civilization RESEARCH : 1- FRGS IIUM (Co-Researcher) August 2016 July 2018 Reinterpreting Malaysian History Through Historical Analysis of Early Rawa

More information

Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur. Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu

Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur. Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu Hakcipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula,

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

or Blog :

or Blog : Full name : ZULKIFLI BIN HASAN Postal Address (UK) : 10 Clarence Street Bowburn, DH6 5BB United Kingdom Home (UK) : +44 (0) 1913772571 Mobile (UK) : +44 (0) 7761457686 E-mail : z.b.hasan@durham.ac.uk or

More information

Proceeding INTERNATIONAL CONFERENCE OF GLOBAL ISLAMIC STUDIES (ICGIS 14) Date 5 th June 2014

Proceeding INTERNATIONAL CONFERENCE OF GLOBAL ISLAMIC STUDIES (ICGIS 14) Date 5 th June 2014 Proceeding INTERNATIONAL CONFERENCE OF GLOBAL ISLAMIC STUDIES (ICGIS 14) Date 5 th June 2014 Venue Salford University & British Muslim Heritage Centre Organized by Department of Syariah, Faculty of Islamic

More information

RUJUKAN. Abdullah Nashih Ulwan (1994), Pesanan kepada pemuda Islam, Kuala Lumpur, Penerbit al-ramadhan.

RUJUKAN. Abdullah Nashih Ulwan (1994), Pesanan kepada pemuda Islam, Kuala Lumpur, Penerbit al-ramadhan. 99 RUJUKAN Abdul Jalil Borhan (1998), Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di Malaysia. Kertas Kerja yang dibentangkan di seminar pengurusan Asrama Peringkat Kebangsaan, Johor.

More information

Heresy in Malaysia: An Analysis

Heresy in Malaysia: An Analysis Doi:10.5901/mjss.2015.v6n2s1p463 Abstract Heresy in Malaysia: An Analysis Associate Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, Gong

More information

The Collection of Waqf through Insurance Companies: A Critical Analysis of the Malaysian Experience

The Collection of Waqf through Insurance Companies: A Critical Analysis of the Malaysian Experience Review of Islamic Economics, Vol. 11, No. 1, 2007 63 The Collection of Waqf through Insurance Companies: A Critical Analysis of the Malaysian Experience Ashraf bin Md. Hashim Abstract: It has been claimed

More information

Fatwa as a Medium Da wah: Studies on the Role of Mufti as a Preacher

Fatwa as a Medium Da wah: Studies on the Role of Mufti as a Preacher Fatwa as a Medium Da wah: Studies on the Role of Mufti as a Preacher Ibtisam Ibrahim & Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin,

More information

Gender Equity and Equality from Islamic Perspective: Malaysian Context

Gender Equity and Equality from Islamic Perspective: Malaysian Context Wan Fariza, Wan Zakaria Gender Equity and Equality from Islamic Perspective KAFAAH JOURNAL, 7 (2), 2017, (123-129) (Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630) Available online at: http://kafaah.org/index.php/kafaah/index

More information

The Perception and Level of Understanding about Islam among New Converts in Perkim Langkawi

The Perception and Level of Understanding about Islam among New Converts in Perkim Langkawi The Perception and Level of Understanding about Islam among New Converts in Perkim Langkawi Ahmad Rahmat Adnan & Ahmad Yunus Mohd Nor Department of Theology and Philosophy, Universiti Kebangsaan Malaysia,

More information

Digital Quran Applications on Smart Phones and Tablets: A Study of the Foundation Programme Students

Digital Quran Applications on Smart Phones and Tablets: A Study of the Foundation Programme Students Asian Social Science; Vol. 10, No. 15; 2014 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education Digital Quran Applications on Smart Phones and Tablets: A Study of the

More information

Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeast Asia

Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries in Southeast Asia Middle-East Journal of Scientific Research 12 (1): 114-118, 2012 ISSN 1990-9233 IDOSI Publications, 2012 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2012.12.1.1675 Islamic Inheritance Law among Muslim Minority Countries

More information

CURRICULUM VITAE. Mohd. Zariat Abdul Rani Warganegara (Citizenship) Profesor Madya

CURRICULUM VITAE. Mohd. Zariat Abdul Rani Warganegara (Citizenship) Profesor Madya CURRICULUM VITAE A. BUTIR-BUTIR PERIBADI (Personal Details) Nama Penuh (Full Name) No. MyKad / No. Pasport (Mykad No. / Passport No.) Jawatan (Designation) Mohd. Zariat Abdul Rani Warganegara (Citizenship)

More information

Abdullah Mohamed (1978), Bentuk-Bentuk Bangunan Masjid : Kunci Memahami Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Abdullah Mohamed (1978), Bentuk-Bentuk Bangunan Masjid : Kunci Memahami Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bibliografi Bahan Rujukan Utama Al-Quran Al-Karim Bahan Rujukan Bahasa Melayu Abdullah Mohamed (1978), Bentuk-Bentuk Bangunan Masjid : Kunci Memahami Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan

More information

Islamic Practice among Polytechnic Ungku Omar Students

Islamic Practice among Polytechnic Ungku Omar Students Asian Social Science; Vol. 11, No. 24; 2015 ISSN 19112017 EISSN 19112025 Published by Canadian Center of Science and Education Islamic Practice among Polytechnic Ungku Omar Students Fariza Md Sham 1, Siti

More information

The Thought of Islamic Literature in Modern Malaysian Literature Rosni bin Samah

The Thought of Islamic Literature in Modern Malaysian Literature Rosni bin Samah The Thought of Islamic Literature in Modern Malaysian Literature Rosni bin Samah Abstract This study aims to investigate the emergence of the thought of Islamic literature in the development of modern

More information

INTENTION TO DONATE CASH WAQF REPEATEDLY: A PRELIMINARY DESCRIPTIVE ANALYSIS

INTENTION TO DONATE CASH WAQF REPEATEDLY: A PRELIMINARY DESCRIPTIVE ANALYSIS INTENTION TO DONATE CASH WAQF REPEATEDLY: A PRELIMINARY DESCRIPTIVE ANALYSIS Fuadah Johari 5, Nor Masitah Mohd Orip 6, Zurina Kefeli @ Zulkefli 7, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz 8, Fauzi Abu Hussin 9, Patmawati

More information

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM

LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM LAWATAN PERKONGSIAN PINTAR JKKPUU BRUNEI DARUSSALAM 28 Oktober 2016 28-30 Oktober 2016 9.30 am 12.10 pm 2.30 pm 3.00 pm Berkumpul di KLIA Berlepas ke Brunei Darussalam dengan penerbangan Royal Air Brunei

More information

BIBLIOGRAFI. Antoan Nu mah et al (2000), al-munjid fi al-lughah al- Arabiyyah al-mu asarah, c. 2, Beirut: Dar al-mashriq.

BIBLIOGRAFI. Antoan Nu mah et al (2000), al-munjid fi al-lughah al- Arabiyyah al-mu asarah, c. 2, Beirut: Dar al-mashriq. BIBLIOGRAFI Kamus Antoan Nu mah et al (2000), al-munjid fi al-lughah al- Arabiyyah al-mu asarah, c. 2, Beirut: Dar al-mashriq. Fayruzzabadi, Majid al-din Muhammad bin Ya akub (t.t), Qamus al-muhit, Beirut:

More information

International Journal of Asian Social Science EARLY DEVELOPMENT OF QURANIC EXEGESIS IN MALAYSIA. Haziyah Hussin. Latifah Abdul Majid

International Journal of Asian Social Science EARLY DEVELOPMENT OF QURANIC EXEGESIS IN MALAYSIA. Haziyah Hussin. Latifah Abdul Majid International Journal of Asian Social Science ISSN(e): 2224-4441/ISSN(p): 2226-5139 journal homepage: http://www.aessweb.com/journal-detail.php?id=5007 EARLY DEVELOPMENT OF QURANIC EXEGESIS IN MALAYSIA

More information

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FUNDAMENTALS ENTREPRENEURSHIP ETR 300) DAMAI SAUJANA HOMESTAY AGENCY PREPARED FOR: ASSOC. PROF. DR. ISMAIL BIN AB. WAHAB PREPARED BY: MUSA BIN TOMPANG MASLIANA BINTI MOHAMAT

More information

Aqidah as a Basis of Social Tolerance: The Malaysian Experience

Aqidah as a Basis of Social Tolerance: The Malaysian Experience Aqidah as a Basis of Social Tolerance: The Malaysian Experience AHMAD MUNAWAR ISMAIL ABSTRACT The purpose of Islam is to develop exceptional human beings based on aqidah. Those with faith will have good

More information

BIBLIOGRAFI. Abdul Halim Hj. Mat Diah (1989). Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

BIBLIOGRAFI. Abdul Halim Hj. Mat Diah (1989). Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. BIBLIOGRAFI Rujukan Utama Sheikh Abdullah Basmeih (2001), Tafsir Pimpinan al-rahman Kepada Pengertian al- Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikir. Buku-buku Abdul Halim Hj. Mat Diah (1989). Islam dan Demokrasi

More information

Truth and Deviation in Religious Language in Malaysia

Truth and Deviation in Religious Language in Malaysia AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES ISSN:1991-8178 EISSN: 2309-8414 Journal home page: www.ajbasweb.com Truth and Deviation in Religious Language in Malaysia Munif Z. F. Nordin Universiti

More information

The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perpective Approach

The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perpective Approach 102 The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perpective Approach Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif (mohdizzatamsyar@gmail.com) The National University of Malaysia, Bangi Hisham Hanapi (hishamhanapi@gmail.com)

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

Key Performance Indicator (KPI) of Mosque Management in the State of Selangor: Records Management Perspective

Key Performance Indicator (KPI) of Mosque Management in the State of Selangor: Records Management Perspective Key Performance Indicator (KPI) of Mosque Management in the State of Selangor: Records Management Perspective Nurul Huda Md Yatim 1, Saiful Farik Mat Yatin 2, Jannatul Iza Ahmad Kamal 3 and Siti Khairunnisa

More information

Maqasidic Approach in the Management of Waqf Property: A Study with Reference to Malaysian Contemporary Issues

Maqasidic Approach in the Management of Waqf Property: A Study with Reference to Malaysian Contemporary Issues Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 25 (S): 301-308 (2017) SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES Journal homepage: http://www.pertanika.upm.edu.my/ Maqasidic Approach in the Management of Waqf Property: A Study with

More information

MANAGEMENT OF MULTI STOREY BUILDINGS: ISLAMIC PERSPECTIVE

MANAGEMENT OF MULTI STOREY BUILDINGS: ISLAMIC PERSPECTIVE 103 MANAGEMENT OF MULTI STOREY BUILDINGS: ISLAMIC PERSPECTIVE MAZLIZA MOHAMAD AHMAD AZAM MOHD SHARIFF SAFINAZ MOHD HUSSEIN SITI NORAFIZAH AZIZAN ABSTRACT In Malaysia, there are various issues relating

More information

RUJUKAN. Abdul Ba:qi, M.F (1994). Al-mu jam Al-mufahris Li Alfa:z Al-qur:an Al-kari:m.

RUJUKAN. Abdul Ba:qi, M.F (1994). Al-mu jam Al-mufahris Li Alfa:z Al-qur:an Al-kari:m. RUJUKAN Al-Qur a:n Al-Kari:m Abdul Ba:qi, M.F (1994). Al-mu jam Al-mufahris Li Alfa:z Al-qur:an Al-kari:m. Beirut : Da:r Al-fikr. Abdul Hamid, M.M. (1995). ṧyarah Ibn Aqi:l. Beirut : Al-maktabaṯ Al- asriyyaṯ.

More information

JABATAN PENGAJIAN AM. Laporan Jabatan Pengajian Am

JABATAN PENGAJIAN AM. Laporan Jabatan Pengajian Am JABATAN PENGAJIAN AM Laporan Jabatan Pengajian Am Laporan Tahunan CARTA ORGANISASI JABATAN PENGAJIAN AM 2 Laporan Tahunan MAKLUMAT STAF JABATAN PENGAJIAN AM 1 JAMILAH BINTI ISMAIL Ketua Jabatan JPA 2 YEOH

More information

The Practice and Awareness of Reading Al-QuranAmong New Students of Politeknik Kuala Terengganu

The Practice and Awareness of Reading Al-QuranAmong New Students of Politeknik Kuala Terengganu J. Basic. Appl. Sci. Res., 5(10)16-23, 2015 2015, TextRoad Publication ISSN 2090-4304 Journal of Basic and Applied Scientific Research www.textroad.com The Practice and Awareness of Reading Al-QuranAmong

More information

BIBLIOGRAFI. Abd Allah Nasih Ulwan (1997), Tarbiyyah al-awlad Fi al-islam, j. 1. Kaherah: Dar al- Salam

BIBLIOGRAFI. Abd Allah Nasih Ulwan (1997), Tarbiyyah al-awlad Fi al-islam, j. 1. Kaherah: Dar al- Salam BIBLIOGRAFI BAHASA ARAB Abd Allah Nasih Ulwan (1997), Tarbiyyah al-awlad Fi al-islam, j. 1. Kaherah: Dar al- Salam Abd Rahman Hasan (1997), al- Aqidah al-islamiyyah wa Ususuha, Damshik: Dar al- Qalam Abu

More information

Maqasid Al-Syariah Thought in Mainstream Islamic

Maqasid Al-Syariah Thought in Mainstream Islamic Maqasid Al-Syariah Thought in Mainstream Islamic Economics: A Review Norashikin Ahmad & Mohd Shukri Hanapi To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i4/4038 DOI: 10.6007/IJARBSS/v8-i4/4038

More information

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia

ASSOCIATE EDITORS. Department of Al-Quran & Al-Hadith Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia i ASSOCIATE EDITORS Mohd Yakub @Zulkifli Bin Mohd Yusoff Monika@Munirah Binti Abd Razak Mustaffa Bin Abdullah Ahmad K Kasar Faisal Bin Ahmad Shah Thabet Ahmad Abdallah Abu-Alhaj Selamat Amir Muhamad Alihanafiah

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Imam Ali ibn Abi Talib

Imam Ali ibn Abi Talib Publicado en Books on Islam and Muslims Al-Islam.org (https://www.al-islam.org) Inicio > Inquiries About Shi'a Islam > Imam Ali ibn Abi Talib > Who are the Twelve Leaders? Imam Ali ibn Abi Talib The Noble

More information

RESEARCH GRANT DATA SCHOOL OF MARITIME BUSINESS AND MANAGEMENT

RESEARCH GRANT DATA SCHOOL OF MARITIME BUSINESS AND MANAGEMENT 2016 RESEARCH DATA SCHOOL OF MARITIME BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH INFORMATION SCHOOL OF MARITIME BUSINESS AND MANAGEMENT AS AT JUNE 2016 NO 1 TRGS Hayatul Safrah Salleh Investigation of the use of

More information

Education Perspective in Addressing Multi Religion, Ethnic and Cross Culture in Malaysian Nation Building

Education Perspective in Addressing Multi Religion, Ethnic and Cross Culture in Malaysian Nation Building International Journal of Research in Humanities and Social Studies Volume 4, Issue 11, 2017, PP 1-8 ISSN 2394-6288 (Print) & ISSN 2394-6296 (Online) Education Perspective in Addressing Multi Religion,

More information

CHAPTER I INTRODUCTION

CHAPTER I INTRODUCTION CHAPTER I INTRODUCTION A. Background of Research Family is the most important aspect in the individual s education. In addition to it as a place of first education, he also has the main function of introducing,

More information

SENARAI NAMA PENERIMA RESEARCH ACCULTURATION GRANT SCHEME (RAGS) 2013 A. BIDANG SAINS TULEN

SENARAI NAMA PENERIMA RESEARCH ACCULTURATION GRANT SCHEME (RAGS) 2013 A. BIDANG SAINS TULEN SENARAI NAMA PENERIMA RESEARCH ACCULTURATION GRANT SCHEME (RAGS) 2013 A. BIDANG SAINS TULEN MARDHIAH ISMAIL (KIMIA) DM 45 1. P.M. DR. HJ. MEGAT AHMAD KAMAL MEGAT HANAFIAH 2. P.M. DR. WAN MOHD NAZRI WAN

More information

Teaching Islamic Theology in Secondary School: Subject Content Knowledge and Pedagogical Considerations

Teaching Islamic Theology in Secondary School: Subject Content Knowledge and Pedagogical Considerations Teaching Islamic Theology in Secondary School: Subject Content Knowledge and Pedagogical Considerations Ahmad Yunus Kasim Faculty of Social Sciences & Humanities Sultan Idris Education University Ab. Halim

More information

The Prophet s Night Journey and Ascent to Heaven

The Prophet s Night Journey and Ascent to Heaven The Prophet s Night Journey and Ascent to Heaven S. Ahmad Rahnamaei Preface In this paper, the issue of the night journey (Isrā ) and the ascent to heaven (Mi c rāj) will be discussed from several aspects.

More information

A REVIEW ON LEGAL INTERPRETATION OF KHALWAT UNDER THE SYARIAH CRIMINAL LAW IN MALAYSIA

A REVIEW ON LEGAL INTERPRETATION OF KHALWAT UNDER THE SYARIAH CRIMINAL LAW IN MALAYSIA A REVIEW ON LEGAL INTERPRETATION OF KHALWAT UNDER THE SYARIAH CRIMINAL LAW IN MALAYSIA Muhammad Hafiz bin Badarulzaman 1 Alias Azhar 2 Mohammad Azam Hussain 3 Shuhairimi Abdullah 4 Fauziah Mohd Noor 5

More information

THE RELIABILITY OF AL-MAFQUD LIFE DETERMINATION PERIOD BASED ON THE PHYSICAL AND HEALTH ASPECTS

THE RELIABILITY OF AL-MAFQUD LIFE DETERMINATION PERIOD BASED ON THE PHYSICAL AND HEALTH ASPECTS THE RELIABILITY OF AL-MAFQUD LIFE DETERMINATION PERIOD BASED ON THE PHYSICAL AND HEALTH ASPECTS Department of Real Estate Fakulty of Business and Technology Management Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 5 September 5 September P.U. (A) 234 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN

More information

CHAPTER IV ANALYSIS OF SAYYID QUTB S THOUGHT ON THE OBEDIENCE TO GOVERNMENT

CHAPTER IV ANALYSIS OF SAYYID QUTB S THOUGHT ON THE OBEDIENCE TO GOVERNMENT 65 CHAPTER IV ANALYSIS OF SAYYID QUTB S THOUGHT ON THE OBEDIENCE TO GOVERNMENT A. The Pattern of Obedience to the Government on Sayyid Qutb s Perspective Obedience to the state is no longer the providence

More information

The Perspective of Traditional Muslim Scholars on Heretical Innovations

The Perspective of Traditional Muslim Scholars on Heretical Innovations The Perspective of Traditional Muslim Scholars on Heretical Innovations Firdaus Khairi Abdul Kadir Asyraf Abd Rahman Centre for Fundamental and Liberal Education, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

AN EXECUTIVE SUMMARY (CORE BUSINESS - EDUCATION, TRAINING, RESEARCH, CONSULTING & LIFE COACHING)

AN EXECUTIVE SUMMARY (CORE BUSINESS - EDUCATION, TRAINING, RESEARCH, CONSULTING & LIFE COACHING) AN EXECUTIVE SUMMARY (CORE BUSINESS - EDUCATION, TRAINING, RESEARCH, CONSULTING & LIFE COACHING) Synergy Partner Of INTRODUCTION Madani Institute (registration no 53250433W) was registered in Dec 2014.

More information

Dr. Ahsan Hanif (PhD)

Dr. Ahsan Hanif (PhD) @@bøíšßdi@òèíš Ûa@õbèÔÏ@Éà ØíŠßdi@òÈíŠ Ûa@õbèÔÏ@Éà @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ New Issues s (Nawāzil) Related to the Friday Khutbah and Modern Technology

More information

The Prophet s Night Journey and Ascent to Heaven

The Prophet s Night Journey and Ascent to Heaven Published on Books on Islam and Muslims Al-Islam.org (https://www.al-islam.org) Home > The Prophet s Night Journey and Ascent to Heaven The Prophet s Night Journey and Ascent to Heaven Authors(s): S. Ahmad

More information

PEMBIAYAAN MIKRO DARIPADA DANA ZAKAT DI MALAYSIA: FATWA DAN REALITI

PEMBIAYAAN MIKRO DARIPADA DANA ZAKAT DI MALAYSIA: FATWA DAN REALITI PEMBIAYAAN MIKRO DARIPADA DANA ZAKAT DI MALAYSIA: FATWA DAN REALITI Oleh: Nurul Ilyana Muhd Adnan Department of Shariah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia Email: ilyana_adnan@ukm.edu.my

More information