1 BIBLIOGRAFI. (1989), Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1 BIBLIOGRAFI. (1989), Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia."

Transcription

1 1 BIBLIOGRAFI BUKU Al-Quran al-karim A. Bangnara (1976), Patani Dahulu dan Sekarang. Pattani: Panel Penyelidikan Angkatan al-fathani. Ab. Aziz Mohd Zin (1991), Syahadah Ibadah Asabiah Dakwah. Petaling Jaya: Tempo Publishing. (1999), Psikologi Dakwah. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2003), Pengantar Dakwah Islamiah, c. 3. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2004), Metodologi Dakwah, c. 2. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2005), Peranan Dakwah dalam Pembinaan Islam Hadhari di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. et al.(2006), Dakwah Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Abd al- Aziz, Jum ah Amin (1989), al-da wah: Qawa id wa Usul, c. 2. Iskandariyyah: Dar al- Da wah. Abd. Halim Hj. Mat Diah (1981), Risalah: Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi. Kuala Lumpur: Fakulti Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (1989), Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Hj. Abdullah Hanafi b. Hj. Dollah (2006), Kamus al-khalil. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2000), Tingkatkan Daya Pengaruh Anda. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Abdullah Hassan (2007), Berdakwah dengan Efektif. Selangor Darul Ehsan: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd. Abu Dawud, Sulayman b. al-ash ath al-sajjastani al-azdi (t.t.), Sunan Abi Dawud. T.T.P.: Dar Ihya al-sunnah al-nabawiyyah. Abu Faris, Muhammad Abd al-qadir (1996), Usus fi al-da wah wa Wasa il Nashriha. Amman: Dar al-furqan. Abu Zayd, Ahmad (1994), Manhaj al-da iyah. Mekah: Rabitah al- Alam al-islami. Ahmad Fathi al- Fatani (2001), Pengantar Sejarah Patani, c. 2. Kota Bharu: Pustaka Aman Prees Sdn. Bhd. 230

2 Ahmad Mohd Salleh (1997), Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti. Ahmad Omar Chapakia (2000), Politik Thai dan Masyarakat Islam di Selatan Thailand. Kedah Darul Aman: Pustaka Darussalam Sdn. Bhd. (2003), Politik Perjuangan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand: Suatu Pengamatan Sejarah dan Unjuran Masa Depan dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Sunawari Long (2006), Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. c. 2, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ainon Mohd (2004), Psikologi Kejayaan, c. 2. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (2006), Buku Panduan Penulisan Tesis/ Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam, c.2. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Al-Alusi, Abi al-fadl Shihab al-din al-sayyid Mahmud (1994), Ruh al-ma ani fi Tafsir al- Qur an al- azim wa al-sab al-mathani, 13 j. Beirut: Dar al-fikr. Al- Ammar, Ahmad b. Nasir b. Abd al-rahman (2003), Sifat al-da iyah, c.3. Riyadh: Dar Ishbiliya. Al-Andalusi, Abi Muhammad Abd al-hak b. Ghalib b. Atiyyah (2001), al-muharrar al- Wajiz fi Tafsir al-kitab al- Aziz, 3 j. Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah. Al-Andalusi, Muhammad b. Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyan (t.t.), Tafsir al-bahr al- Muhit, 2 j. Riyadh: Maktabah al-nasr al-hadithah. Anita Abdul Rani (2002), Ceramah Dakwah: Kajian Tentang Faktor Tarikannya di Kuantan (Disertasi, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Arifin, H.M. (1991), Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi. Jakarta: Bumi Aksara. Asmah Hj. Omar (2001), Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Azhar Harun & Nawi Abdullah (2003), Metodologi Penyelidikan Ekonomi dan Sains Sosial. Singapura: Thomson Learning. Bandhit Samaun et al. (2006), Pahu Watanatham Kab Kanpatna Kanseksa Nai 3 Changwat Chaidean Phak Tai: Koreni Seksa Pono. Bangkok: Sun Muslim Seksa Sathaban Asia, Universiti Chula Lonhkorn. Barghus, Abd al- Aziz (2005), Manahij al-da wah fi al-mujtama al-muta addid al-adyan wa al-ajnas. Kuala Lumpur: Research Centre Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-fath (1995), al-madkhal ila Ilm al-da wah, c. 3. Beirut: Mu assasah al-risalah. 231

3 Al- Bukhari, al-imam al-hafiz Abi Abd Allah Muhammad b. Isma il b. Ibrahim b. al- Mughirah b. Bardizbah (2000), Sahih al-bukhari,, c. 3. Riyadh: Dar al-salam. Dasuki Hj. Ahmad (1982), Ikhtisar Perkembangan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. D. Bailey, Kenneth (1992), Kaedah Penyelidikan Sosial. Hashim Awang (terj.), c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Devito, Joseph A. (2006), Human Communication. United States of Amerika: Pearson Education, Inc. Dunmanat Baka et al. (t.t.), Kan Samruaj Chitkam Thai Muslim Changwad Pattani Yala Lea Narathiwat (Laporan Kajian, Projek Penubuhan Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani). Engku Ahmad Zaki b. Engku Alwi (2005), Ajaran Sesat di Negeri Terengganu: Kajian Terhadap Faktor Penyebaran dan Langkah Mengatasinya (Tesis, Jabatan Akidah dan Pemikiran, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Ensiklopedia Malaysiana (1995), Ensiklopedia Malaysiana. Kuala Lumpur: Anzagain Sdn.Bhd. Farid Mat Zain (2008) Perjuangan Memartabatkan Pengajian Pondok di Patani dalam Farid Mat Zain & Zulkarnain Mohamed (eds.), Muslim Selatan Thai Konflik dan Perjuangan. Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn. Bhd. Fariza Md. Sham (2005 ), Perkembangan Moral, Sosial Remaja dan Pendekatan Psikologi Dakwah dan Kaunseling di Malaysia (Tesis, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi, Pengajian Islam, Universiti Malaya). Fathi Yakan (1974), Kayf Nad u ila al-islam, c. 2. Beirut: Mu assasah al-risalah. (1985), al-isti ab fi Hayah al-da wah wa al-da iyah, c. 4. Beirut: Mu assasah al-risalah. (1986), Konsep Penguasaan dalam Kehidupan Dakwah dan Pendakwah. Alias Othman (terj,), c. 2. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Fox, Chris et al. (2003), Longman Dictionary Of Contemporary English, c. 4. England: Pearson Education Limited. Al-Ghamiri, Muhammad b. Hamid Al Uthman (1999), al-da wah ila Allah fi Mayadiniha al-thalathah al-kubra. T.T.P.: Dar al-tarfiyn. Habibah Elias Noran Fauziah Yaakub (1997), Psikologi Personaliti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hamka, Hj. Nik Abdul Malik Abdul Karim Abdullah (1983), Tafsir al-azhar, 8 j. Singapura: Pustaka Nasional Sdn. Bhd. (1988), Tafsir al-azhar, 29 j. Singapura: Pustaka Nasional Sdn. Bhd. Hasan Madmarn (2001), Pondok dan Madrasah di Patani. Haslin bt. Kalmi (terj.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 232

4 (2003), Sistem Pondok dan Madrasah di Selatan Thailand: Ditinjau dari Sudut Kegiatan dan Keunggulannya dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibn Kathir, Abi al-fida Isma il (2002), Tafsir al-qur an al- Azim, 2 j, c. 3. Kaherah: Muassasah al-mukhtar. (2002), Tafsir al-qur an al- Azim, 3 j, c. 3. Kaherah: Muassasah al-mukhtar. Ibrahim Mustafa et al. (t.t.), al-mu jam al-wasit. Istanbul: al-maktabah al-islamiyyah. Ibrahim Syukri (2002), Sejarah Kerajaan Melayu Patani. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Idris Awang (2001), Kaedah Penyelidikan: Suatu Sorotan.Shah Alam: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya & Intel Multimedia and Publication. Iran Herman (1994), Analisis Statistik Deskriptif. Kajang: Tekno Edar. Ishak Mohd. Rejab (t.t.) Cara-Cara Penyampaian Dakwah yang Berkesan dalam Sobri Salamon (ed.), Issu Dakwah di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Ismail lutfi Fatani (1990), Ikhtilaf al-darayn wa Athruh fi Ahkam al-mu amalat wa al- Munakahat. Kaherah: Dar al-salam. (1998), Tafsir al-dhikr al-hakim Surah al-fatihah, c. 4. T.T.P. :T.P. (1999), Marhaban bi Talib al- Ilm. Yala: Penerbit Kolej Islam Yala. (2003), Islam dan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand, dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2004), Islam Agama Penjana Kedamaian Sejagat. Muhammad b. Idris (terj.). Narathiwat: Jum Iyyah Ihya al-turath al-islami al-kuwayt, Maktab Bangnara, Selatan Thailand. Al-Jamali, Muhammad Fadhil (1986), Nahwa Tarbiyat Mu minah, c. 3. Tunisia:Sharikah al-tunisiyyah. Kamarudin Ngah (1990), Kaedah Penyelidikan: Panduan Mudah Kerja Luar. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kanakir, Mustafa Ahmad (2003), al-da wah al-islamiyyah fi al-qanawat al-fida iyyah al- Waqi wa al- Murtaji. T.T.P.: Dar Afnan. Khalid M. Hussain (1979), Kamus Dwibahasa Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Khrong Chai Hattha (2005), Prawatsat Patani Samai Anachark Boran Thengkan Pokkhrong 7 Huameang. Pattani: Universiti Songkla Nakharin, Pattani. Khurashid Ahmad (1979), Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam, c. 4. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. 233

5 Kolej Pengajian Islam, Pattani & Kolej Islam Yala (2005), Khwam Tongkan Ti Theaching Khong Prachachun Nai 3 Changwad Chaidean Phak Tai ( Changwad Yala, Pattani Lea Narathiwat) (Laporan Kajian, Kolej Pengajian Islam, Pattani &Kolej Islam Yala ). Kong Nayobai Lea Phean Samnakngan Athikanbedi, Universiti Islam Yala (2008), Sarasunteas Mahawityalai Islam Yala Pi 2551 B.E. Pattani: Penerbit Universiti Islam Yala. Krasueang Seksathikan (2005), Pramuan Kancadkan Reanru Islamseksa Khong Sthaban Pono seksa Nai Sam Changwad Phak Tai.T.T.P.: T.P. Kromkan Pokkhrong (2005), Laksut Islamseksa Fardu Ain Pracham Masjid 2548 B.E. Bangkok: Asaraksa Dindean Kromkan Pokkhrong. Kromkan Sasna Krasuaeng Seksatikan (2001), Khumee Kanborihan Masjid Lea Chumchun, c. 2. Bangkok: Penerbit Kansasna. Al-Maghamisi, Sa id b. Falih (2004), al-tarbiyyah bi al-hiwar ma al-shabab wa Atharuha fi Tahsinihim min al-inhirafat al-fikriyyah wa al-sulukiyyah. Riyadh: Madar al- Watan li al-nashr. Majlis al- Ilm Fatani (1996), Risalah al-shukr wa al-nasihah. Pattani: Majlis al- Ilm Fatani Ma luf, Louis (t.t.), al-munjid, c. 32. Beirut: Maktabah al-sharqiyyah. Marohaini Yusoff (2001), Pengutipan dan Pengumpulan Data Perlakuan dan Proses Menulis Karangan dalam Bilik Darjah, dalam Marohaini Yusoff (ed.), Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman Kerja Lapangan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Ma rof Redzuan (2001), Psikologi Sosial. Serdang: Universiti Putera Malaysia. Ma rof Redzuan & Haslinda Abdullah (2004), Psikologi, c. 2. Mc Graw Hill. Mohd Amin Abdul Rahim (2001), Panduan Pendakwah Secara Praktikal. Kuala Lumpur: Darul Fikir. Mohd. Ariff Hussein (1990), Kaedah Penyelidikan Gunaan dalam Bidang Ekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Lazim Lawee (2005), Sejarah dan Perkembangan Agama Anutan Masyarakat Melayu Patani. Yala: Penerbit Pusat Kebudayaan Islam, Kolej Islam Yala. Mohd Majid Konting (2004), Kaedah Penyelidikan Pendidikan, c. 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Makzan Musa (1997), Psikologi Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Bhd. Mohd Salleh Leber (1994), Asas Psikologi Perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Bhd. Mohd. Sheffie Abu Bakar (1991), Metodologi Penyelidikan Untuk Ekonomi dan Bidang- Bidang Berkaitan, c. 2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Sidin Ahmad Ishak (1996), Keterampilan Menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 234

6 Mohd. Yusof Hasan (2007), Teori Pendidikan Pemikiran Global. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mohd Zamberi A. Malek (1993), Umat Islam Patani Sejarah dan Politik. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Hizbi. (1994), Patani dalam Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Moohamad Khoya (2007), Dawr al-masajid bi Wilayah Fatani fi Nashr al-da wah wa al- Thaqafah al-islamiyyah bi al-isharah ila Masjid Ibad al-rahman, Markaz Pujud, Fatani (Disertasi, Jabatan Pengajian Islam, Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani). Al-Mubarakfuri, Safiyyu al-rahman (2006.), al-rahiq al-makhtum: Sirah Nabawiyyah S.A.W. Muhammad Ramzi Omar (terj.), c. 2. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Muslim, Abi al-husayn b. al-hajjaj al-qushayri al-naysaburi (2000.), Sahih Muslim, c. 3. Riyadh: Dar al-salam. Mustafa Abdulrahman Mahmud (1951), Peribadi. Pulau Pinang: Maktabah Hj. Abdullah b. Muhammad Nuruddin al-rawi. Naemah bt. Muda (1987), Perjuangan Anwar Ibrahim (Dilihat dari Aspek Karisma) (Kertas Rancangan Penulisan Kreatif dan Deskriptif, Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya). Najati, Muhammad Uthman (1985), al-qur an wa Ilm al-nafs, c. 2. T.T.P.: Dar al-shuruq. Nawfal, Abu al-majd al-sayyid (1977), al-da wah ila Allah Ta ala Khasa isuha, Muqawwamatuha, Manahijuha. T.T.P.:T.P. Nik Abdul Rakib (2003), Siamisasi Masyarakat Melayu di Selatan Thailand: Satu Kajian di Kampung Duku, Daerah Bachok, Wilayah Narathiwas (Disertasi, Jabatan Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya). Nik Anuar Nik Mahmud (1999), Sejarah Perjuangan Melayu Patani Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Nik Mohamed Nik Mohd Salleh (2003), Kesultanan Melayu Kelantan-Pattani dalam Penelusuran Sejarah Bahasa Khmer dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Niklah Weauseang et al. (2008), Condition, Problems and Needs of Pondok Institutions in Managing Education in Southern Border Province (Laporan Kajian, Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani). Nik Rahimah Nik Yacob & Ghazali Jaffar (2002), Asas Pemasaran, c. 12. Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Noordin b. Abdullah Dagorha (1997) Dakwah Islamiah di Selatan Thailand: Suatu Kajian Tentang Perkembangannya Antara Tahun M (Disertasi, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 235

7 Noresah bt. Baharom et al. (2005), Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Prasit Chaitongpan (2009), Khauhawa (So. So. Najmuddin) Pean Kabut-Plun Peen. Bangkok: Samnakpim Saiyai Prachatam. Prentice, D.J. et al. (2002), Kamus Inggeris-Melayu Dewan, c. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Qahtani, Sa id b. Ali b. Wahaf (1421H), al-hikmah fi al-da wah ila Allah Ta ala. Riyadh: Maktabah al-malik Fahad al-wataniyyah. Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-din (1994), Tafsir al-qasimi al-musamma Mahasin al- Ta wil, 4 j. Beirut: Dar al- Ihya al-turath al- Arabi. Al-Qattan, Mana Khalil (1996), Mabahith fi Ulum al-qur an, c. 2. Riyadh: Maktabah al- Ma arif. Ar-Rafie, Mustafa (2004), Dakwah dan Keunggulan Para Daie. Abd. Wahab Latif et al. (terj.). Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. Raingan Kanakamkan Isra Phea Khwam Samanachanheangchad ( Ko. Ao. So) (2006), Aaw Chana Khwamrunreang Duea Palangsamanachan. Bangkok: Samnak Leakhatikan Ratmuntri. Robiah Kulop Hamzah (2001), Penampilan Diri Berkualiti. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd. Romae Chapakiya (2004), Pengaruh Kebudayaan Thai dalam Masyarakat Islam di Selatan Thai: Suatu Kajian Khusus di Bandar Yala (Disertasi, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Sabitha Marican (2005), Kaedah Penyelidikan Sains Sosial, Selangor: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Al-Sabuni, Muhammad Ali (1981), Safwah al-tafasir, 3 j. Beirut: Dar al-qur an al-karim. Salasiah Hanin Hamjah (2005), Kemahiran Komunikasi dalam Membina Imej dan Penampilan Pendakwah, dalam Siti Rugayah Hj. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (eds.), Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Samnakngan Kanakamkan Kanseksa Khan Pheanthan (t.t.), Laksut Islamseksa Tam Laksut Keanklang Kanseksa Khan Pheanthan 2551 B.E. T.T.P.: T.T. Samnakngan Leakhatikan Wutisapha (2008), Rattamanun Heang Rajanachark Thai Phutsakarat 2550, Bangkok: Kanaraj Muntri Lea Rajkichanubeaksa. Samnakngan Phutruajrajkan Prachamkheat Truajrajkan Ti 12 (2005), Wiwatnakan Rongrian Aekchon Sonsasna Islam Nai Kheat Kanseksa 2. Yala: Samnakngan Phutruajrajkan Prachamkheat Truajrajkan Ti 12. Samsudin A. Rahim (1997), Komunikasi Asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sawvanee Jitmoud (1988), Ethnic Group: Thai Muslim. Bangkok: Kongtun Senga Chira Amphorn, 236

8 Sayyid Qutub (1994), Fi Zilal al-qur an, 4 j, c. 22. Beirut: Dar al-shuruq. Seksatthikan Changwad Pattani (1995), Khamun Rongrain Aekchon Sonsasna Islam Changwad Chaidean Phak Tai. Pattani: Samnakngan Seksatthikan Changwad Pattani. Sharifah Norshah Bani bt. Syed Bidin (2009), Impak Uslub Tabsyir dan Indhar dalam Membentuk Personaliti: Kajian di Sekolah Henry Gurney, Teluk Mas, Melaka dan Batu Gajah, Perak (Tesis Jabatan al-quran dan al-hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Sheikh Abdullah Basmeih (t.t.), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian al- Qur an. Kuala Lumpur: Darul Fikir. Al-Siba i, Mustafa (2004), Perjalanan Hidup Nabi Muhammad S.A.W. Abdul Rashid Hj. Ahmad (tej.). Kedah Darul Aman: Pustaka Darussalam. Sufia Damsamran (2006), Islamic Moral and Ethics of Secondary School Students in Islamic Private Schools in The Three Southern Border Provinces ( Disertasi, Jabatan Pengurusan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Burapha). Sun Prasanngan Lea Borihan Kanseksa Changwad Chaidean Phak Tai (Samnak Phutruajrajkan Krasuang Seksatikan Ti 12 Yala) (t.t.), Khamun Sarasunteas Thangkanseksa Pi Kanseksa 2551 B.E. T.T.P.: T.T. (t.t.), 4 Pi Ti Nampha Kanseksa Phea Khwam Peansuk Changwad Chaidean Phak Tai. Yala: Sun Prasanngan Lea Borihan Kanseksa Changwad Chaidean Phak Tai (Samnak Phutruajrajkan Krasuang Seksatikan Ti 12 Yala). Surainee Sainui (2004), Islamic Leaders and Social Movements (Disertasi, Jabatan Sosiologi and Antropologi, Fakulti Sains Politik, Chula Lungkorn University). Surin Pitsuwan (1984), Islam and Malay Nationalism: A Case Study of The Malay-Muslims of Southern Thailand. United States of Amerika: University Microfilms International. Sutivong Pongphaibul (1982), Wattanatham Peanban: Neaw Patibut Nai Phak Tai. Bangkok: Krung Syam Kanpimp. Syed Arabi Idid (2002), Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Tabari, Abi Ja far Muhammad b. Jarir (1967), Jami al-bayan an Ta wil ay al- Qur an, 14 j, c. 3. Mesir: Maktabah Mustafa al-babi al-hilbi. Tasni Pisalratnakun (2008), Factors Influencing to The Leaner Achievement in The Centre of Islam Study (Tadika) At The Three Border Provinces in Southern of Thailand (Tesis, Jabatan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat, Fakulti Pendidikan, Universiti Burapha). Teew, A.& Wyatt, D. K. (1970), Hikayat Patani. T.T.P.: The Hague Martinus Nijhoff. The Administrative Center For The Southern Border Provinces (t.t), Thai Muslim in The Southernmost of Thailand, Yala: The Administrative Center For The Southern Border Provinces. 237

9 Toha Yahya Omar, H.M (2004), Islam & Dakwah. Jakarta: P.T. al-mawardi Prima. Ulwan, Abd Allah Nasih (1985), Tarbiyyah al-awlad fi al-islam, 1 j, c. 8. Kaherah: Dar al-salam. (2004), Silsilah Madrasah al-du ah, 1 j, c. 2. Kaherah: Dar al- Salam. Al-Wa i, Tawfiq (1995), al-da wah ila Allah: al-risalah- al-wasilah- al-hadaf. Mesir: Dar al-yaqin. Wan Hussein Azmi (1984), Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988), Panduan Dakwah Islamiah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998), Islam Agama Dakwah: Suatu Pengenalan, dalam Abdullah Muhammad Zin et al. (eds.), Prinsip dan Kaedah Dakwah dalam Arus Pembangunan Malaysia, c. 2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Wan Zahidi Wan The (1993), Pengemaskinian Sistem Pengajian Pondok di Pulau Pinang dalam Ismail Ab. Rahman (ed.), Pendidikan Islam Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Wilbur Schram (1995), The Process and Effect of Mess Communication. Urbana: University of Illinois Pres. W.K. Cheman (1990), Muslim Separatism The Moros of Southern Philippines and The Malays of Southern Thailand. Singapore: Oxford University Press. (2008), Institusi Agama dan Politik di Patani dalam Farid Mat Zain & Zulkarnain Mohamed (eds.), Muslim Selatan Thai Konflik dan Perjuangan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. (2008), Melayu Muslim Selatan Thai dalam Farid Mat Zain & Zulkarnain Mohamed (eds.), Muslim Selatan Thai Konflik dan Perjuangan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. Worawit Baru (1991), Patani dalam Konteks Dunia Melayu dalam Mohd. Yusof Hasan (ed.), Dunia Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003), Bahasa dan Budaya Melayu di Selatan Thai, dalam A. Aziz Deraman (ed.), Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Yusuf, Muhammad Khayr Ramadan (1414H), al-da wah al-islamiyyah al-wasa il wa al- Asalib, c. 2. Riyadh: Dar Tawiq. Zaidatun Tasir & Mohd Salleh Abu (2003), Analisis Data Berkomputer SPSS 11.5 for Windows. Kuala Lumpur: Penerbit Venton Publishing (M) Sdn. Bhd. Hj. Zainal Abidin Safarwan (1995), Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Zawawi Hj. Ahmad (1995), Sains dalam Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 238

10 Zaydan, Abd al-karim (1993), Usul al-da wah, c. 3. Beirut: Mu assasah al-risalah. Al-Zuhayli, Wahbah (1991), al-tafsir al-munir fi al- Aqidah al-syar iyyah al-manhaj, 30 j. Beirut: Dar al-fikr al-mu asir. Zulkiple Abd. Ghani (2001), Islam, Komunikasi dan Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. JURNAL Ab. Aziz Mohd Zin (1995), Minhaj Dakwah Masa kini: Suatu Pengenalan, Usuluddin, Bil. 3, Disember Jurnal (1997), Metode Da wah Wali Songo, Jurnal Usuluddin, Bil. 7, Disember Abdulqadir Ahmad al-sadi (2001) Dakwah Islamiah: Satu Kajian Terhadap Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam dalam Masyarakat Melayu Patani: Satu Pengenalan, Jurnal Pengajian Islam, Bil 1, September Ibrahim Narong Raksa Kheat (2006), Kanseksa Islam Nai Changwad Chaidean Phak Tai Jurnal Indo Chin Seksa, Bil. 1, Januari-Disember Maslan Mahama (2007), Kwa Chatheng Wanni, Jurnal Universiti Islam Yala, Jurnal Khas, Jun Nuruddin Sariming & Pichead Pearklin (1999), Neanam Kanakamkan Islam Pracham Changwad Pattani, Jurnal Rusamilea, Bil. 1, Januari-April Roslan Mohamed (2003), Pendekatan Dakwah Nabi Musa Berdasarkan Surah al-qasas, Jurnal YADIM, Bil. 4, April (2004), Imej Pendakwah dan Kesannya Terhadap Dakwah, Jurnal YADIM, Bil. 6, April Syed Abdurahman Hj. Syed Hussin (1996), Uslub al-hikmah, al-maui zah al-hasanah dan Mujadalah bi al-husna Mengikut Pandangan Ulamak, Jurnal Usuluddin, Bil. 4, Mei

11 KERTAS KERJA Abdul Aziz Yanya (2008), Kedudukan Pondok di Patani Pada Masa Kini ( Kertas Kerja Seminar Pendidikan Islam, 27 Julai 2008 di Universiti Islam Yala). Abdullah Hassan (2005), Bahasa Rojak dan Karisma Penutur (Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Kacuan Bahasa dan Bahasa Kacuan: Proses, Produk Daya Hidup, 17 September 2005 di Universiti Sains Malaysia). Mohd. Lazim Donwana Taye (2008), Perkembangan Pengajian al-qur an dan al-hadith di Thailand (Kertas Kerja Seminar Warisan al-quran & al-hadith Nusantara, 27&28 Ogos 2008 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). Liow, Joseph Chinyong (2009), Tradition and Reform in Islamic Education in Southern Thailand (Kertas Kerja Seminar Southeast Asian Contributions to A New Global Ethic: Qur anic Guidance for Good Governance And Sufficiency Economic Principles for Business, 31 Ogos 2009 di Ministry of Foreign Affairs Bangkok, Thailand). Universiti Islam Yala (2008), Kesinambungan Pendidikan Islam di Patani dari Pondok Ke Universiti (Kertas Kerja Seminar Pendidikan Islam, 27 Julai 2008 di Universiti Islam Yala). PAMFLET Pamflet Bank Islam Thailand. Pamflet Koperasi Bina. Pamflet Koperasi Ibnu Affan. Pamfhlet Koperasi Islam Pattani Berhad. Pamflet Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat. Pamflet Majlis Agama Islam Wilayah Yala. Pamflet Majlis Agama Islam Wilayah Pattani. 240

12 BULETIN Anba, Bil 46 April-July, 2009:14 Bushra Mubashir Ala TV Online. San Wityalai Islam Yala (2006): Khamsadudi Kiartikhun San Wityalai Islam Yala: Julai- Disember Bil LAMAN WEB Gotoknow, gotoknow.org/blog/writing 5/232805, 14 Febuari Kolej Islam Yala, 7 September Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani, cis.pn.psu.ac.th, 29 Mac Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani, cis. pn. psu.ac. th/ dep.is.php, 20 Mei Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani, psu.ac. th/ graduate.php, 20 Mei Princess of Narathiwas University, webpnu/webias/ias _content. php?act=68 mind =1, 20 Mei Provincial Pattani, 25 Mei Provincial Narathiwat, th/narathiwat/ General%20Data%20of% 20 Narathiwat%20%Province%202552/chapter3%20economic%20occupation.pdf, 30 Mac Provincial Narathiwat, 25 Mei ProvincialYala, headname= Kannapthe Sasna, 25 Mei 2009 Mawqi al-rawdah al-islamiyyah, sub1= 15&p=144, 19 Ogos Muslim Thai, 20 Disember Sun Khaw Isra, org/cms/index. php?option=com_ content & task = view&id=855& Itemid =47, 10 Jun Than Khamun Khanakamkan Islam Lea Satan Sunchariyaseksa (Tadika), 20 April

13 Sun Khaw Isra, cms/index.php? option=com_content &task=view= &id=1473&itemid=86, 20 Mei Wikipedia, 15 Ogos 2009, Wikipedia, 2 April CD, VCD DAN KASET Ismail Lutfi Japakiya (1427 H.). Datang Islam Bersama Cubaan, CD Kelebihan Mengambil Wuduk, CD Istimewa dan Mulia Arafah Banding Aidiladha, CD Menceritakan hal Selepas Kembali Dari al-kuwait, CD Syaaban Pintu Ramadan, CD SENARAI PIHAK YANG DI TEMU BUAL Abdulhalim Saising, Kawan Ismail Lutfi dan Dekan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Islam Yala. Temu bual pada 14 Ogos 2008 di pejabatnya. Abdullah Pak Chik, Bekas Pemandu Kereta Ismail Lutfi dan Ustaz Sekolah al- Rahmaniyyah, daerah Muang, wilayah Pattani. Temu bual pada 26 Disember 2009 di pejabatnya. Abdulrahman b. Abdullatif, Bapa Ismail Lutfi dan Pengasas Sekolah al-rahmaniyyah, daerah Muang, wilayah Pattani. Temu bual pada 16 Ogos 2008 di rumahnya. Abdulrahman Je se, Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Yala. Temu bual pada 19 April 2009 di pejabatnya. Abdulrahman Wodir, Bekas Pelajar Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud dan Ketua Hal Ehwal Pelajar, Universiti Islam Yala. Temu bual pada 24 Disember 2009 di pejabatnya. Abdulrazak Ali, Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat. Temu bual pada 26 April 2009 di rumahnya. Ahmad Hussin al-fariti, Adik Ipar Ismail Lutfi dan Pensyarah Universiti Islam Yala. Temu bual pada 16 Ogos 2008 di pejabatnya. 242

14 Ahmad Omar Chapakia, Timbalan Rektor Bahagian Akademik Universiti Islam Yala. Temu bual pada 28 April 2009 di pejabatnya. Anis Pattana Prichawong, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Pensyarah Princess of Naradhiwas University, Temu bual pada 15 Ogos 2008 di rumahnya Arifin b. Che Ali, Pemandu Kereta dan Peserta Majlis al- Ilm Fatani.. Temu bual pada 20 Disember 2009 di masjid kampungnya. Asea b. Yusuf, Kawan Ismail Lutfi dan Ketua Pegawai Keselamatan Universiti Islam Yala. Temu bual pada 13 Ogos 2008 di pejabatnya. Chiraphan Deama, Kawan Ismail Lutfi Semasa Sekolah Muang Pattani dan Pensyarah Universiti Songkla Nakharin, Pattani. Temu bual pada 26 April 2009 di masjid kampungnya. Fausiyah bt. Hj. Mustafa, Isteri kepada Ismail Lutfi, Temu bual pada 16 Ogos 2008 di rumahnya. Hasan Cheanik, Bekas Pelajar Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud dan Ustaz Sekolah Akhrasat, daerah Yingo, wilayah Narathiwat. Temu bual pada 11 Disember 2009 di rumahnya. Hasan Ni matullah, Bekas Pelajar Universiti Islam Madinah al-munawwarah dan Imam Masjid Jamik Saiburi, daerah Saiburi, wilayah Pattani. Temu bual pada 22 April 2009 di rumahnya. Ismail Daalaj Sepanjang, Tuan Guru Pondok Darul Muhajirin, kampung Sepanjang, wilayah Pattani. Temu bual pada 22 April 2009 di rumahnya. Ismail Lutfi Japakiya, Rektor Universiti Islam Yala, Temu bual pada 4 Februari 2008 di pejabatnya. Ismail Lutfi Japakiya, Rektor Universiti Islam Yala, Temu bual pada 26 Disember 2009 di pejabatnya Ismail b. Hj. Yaacob, Pengerusi Ma had al-islamiyyah, daerah Raman, wilayah Yala. Temu bual pada 17 Disember 2009 di rumahnya. Maryam bt. Idris, Pekebun dan Peserta Majlis al- Ilm Universiti Islam Yala. Temu bual pada 18 Disember 2009 di rumahnya. Maslan Mahama, Bekas Pelajar Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud dan Timbalan Rektor Bahagian Pentadbiran Universiti Islam Yala. Temu bual pada 13 Ogos 2008 di pejabatnya. Muhammad Hj. Mat, Imam Masjid Sawa dan Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam Narathiwat. Temu bual pada 19 Disember 2009 di rumahnya. Muhammad Sanman, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Ustaz Sekolah Akhrasat, daerah Yingo, wilayah Narathiwat. Temu bual pada 11 Disember 2009 di rumahnya Mustafa Yusuf, Pemandu Kereta Ismail Lutfi. Temu bual pada 26 Disember 2009 di pejabatnya. Nasrullah Tayyib, Pensyarah Universiti Islam Yala. Temu bual pada 15 Ogos 2008 di Perpustakaan Universiti Islam Yala. 243

15 Numan Sa a, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Pensyarah Universiti Islam Yala. Temu bual pada 24 Disember 2009 di pejabatnya. Rusdi Bako, Timbalan Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Yala dan Mudir Ma had Muhammadiyyah, daerah Raman, wilayah Yala, Temu bual pada 30 Mei 2009 di rumahnya. Rusdi Dibuk, Pekebun dan Peserta Majlis al- Ilm Universiti Islam Yala. Temu bual pada 21 Disember 2009 di rumahnya. Shamsuddin Somuda, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Penghulu Kampung, kampung Chobok, daerah Yingo, wilayah Narathiwat. Temu bual pada 11 Disember 2009 di rumahnya. Sofian Sapeaing, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Pekerja Syarikat Haji. Temu bual pada 11 Ogos 2009 di masjid kampungnya. Uthman b. Hasan, Pekerja Majlis al- Ilm Fatani. Temu bual pada 26 Disember 2009 di pejabatnya. Uthman Idris, Bekas Murid Ismail Lutfi dan Pekerja Universiti Islam Yala. Temu bual pada 13 Ogos 2008 di pejabatnya. Uthman Rajniyum, Pegawai Kolej Pengajian Islam, Universiti Songkla Nakharin, Pattani dan Peserta Majlis al- Ilm Fatani. Temu bual pada 26 April 2009 di rumahnya. 244

BUTIRAN PERIBADI

BUTIRAN PERIBADI BUTIRAN PERIBADI 2011-2016 PAGE 2 MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA Tempat lahir: Kluang, Johor Tarikh lahir: 10 September 1986 Jantina Kewarganegaraan Lelaki Malaysia No Kad Pengenalan 860910235213 Pendidikan

More information

Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH

Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH Lampiran A : PETA NEGERI KEDAH Sumber : Kedah 1771-1821, The Search For Security and Independence, OXFORD UNIVERSITY PRESS LONDON NEW YORK Lampiran B : MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH SUMBER : LAMAN INFO

More information

International Journal of Education and Research Vol. 2 No. 12 December 2014

International Journal of Education and Research Vol. 2 No. 12 December 2014 International Journal of Education and Research Vol. 2 No. 12 December 2014 METHODOLOGY IN PREPARING AND PUBLISHING KITAB 40 HADIS MEMBUDAYAKAN AS-SUNNAH Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar ABSTRACT This research

More information

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries

Key Words: Lexical materials - Malay Dictionaries - Evaluation - Dictionary Progress - Influence of Dictionaries : : -..... - - - : - Abstract: The paper aims to explore the lexical materials in the Arabic Malay Bilingual Dictionaries scattered in the Malay speaking world in general, and in Malaysia in particular.

More information

Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation

Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation Architecture according to the Perspective of the Qur'an: An Evaluation Anisah Bahyah Hj Ahmad, 1* Wan Kamal Mujani 2, Rosiah Othman 3 1 General Studies Department, Universiti Kuala Lumpur-Malaysian Institute

More information

ULUM AL-QURAN COURSE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED PUBLIC UNIVERSITIES IN MALAYSIA

ULUM AL-QURAN COURSE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED PUBLIC UNIVERSITIES IN MALAYSIA ULUM AL-QURAN COURSE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED PUBLIC UNIVERSITIES IN MALAYSIA Mohamed Akhiruddin Ibrahim Dr., Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Universiti

More information

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT

Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6  MASHITOH YAACOB * Centre for General Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRACT Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 1-6 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE ON EDUCATION IN ISLAMIC CIVILIZATION AND THE ROLE OF ISLAMIC CIVILIZATION

More information

Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties

Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties Tinta Artikulasi Membina Ummah 3(1), 2017 76-1, e-issn: 22-60X 67 Knowledge of Fardhu Ain Among Students with Hearing Difficulties Siti Muhibah Hj. Nor Special Education Department, Institut Pendidikan

More information

WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Malaysian Accounting Review, Special Issue Vol. 9 No. 2, 115-121, 2010 WAQF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN MALAYSIA: ITS IMPLEMENTATION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Mohd Afendi Mat Rani Accounting

More information

The Element of Self-Hisbah in Human Management Practices

The Element of Self-Hisbah in Human Management Practices The Element of Self-Hisbah in Human Management Practices Azrin Ibrahim, Afifi Farhana Mhd Poad To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4964 DOI: 10.6007/IJARBSS/v8-i11/4964 Received:

More information

BUTIRAN PERIBADI PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH

BUTIRAN PERIBADI PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH BUTIRAN PERIBADI 2004-2013 PROF. MADYA DATO DR. AHMAD BIN ABDULLAH JABATAN KEPIMPINAN DAN DASAR PENDIDIKAN FAKULTI PENDIDIKAN, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARA BANGSA SELANGOR MUHAMMAD FAIRUZ BIN A. ADI (0777)

More information

CURRICULUM VITAE. Akmar Hayati Ahmad Ghazali. Name of School / Institution obtained

CURRICULUM VITAE. Akmar Hayati Ahmad Ghazali. Name of School / Institution obtained PERSONAL DETAIL Full Name Designation Specialization CURRICULUM VITAE Akmar Hayati Ahmad Ghazali Senior Lecturer Journalism Title: Dr Department/Faculty Jabatan Komunikasi, Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi,Universiti

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

Of Muslim Entrepreneurs In Malaysia

Of Muslim Entrepreneurs In Malaysia Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 ( 2012 ) 1131 1138 8 th International Strategic Management Conference Of Muslim Entrepreneurs In Malaysia Yazilmiwati

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

CONCEPT OF AL-AMANAH (TRUSTWORTHINESS) AND AL-MAS ULIYYAH (RESPONSIBILITY) FOR HUMAN'S CHARACTER FROM ETHICAL ISLAMIC PERSPECTIVE

CONCEPT OF AL-AMANAH (TRUSTWORTHINESS) AND AL-MAS ULIYYAH (RESPONSIBILITY) FOR HUMAN'S CHARACTER FROM ETHICAL ISLAMIC PERSPECTIVE CONCEPT OF AL-AMANAH (TRUSTWORTHINESS) AND AL-MAS ULIYYAH (RESPONSIBILITY) FOR HUMAN'S CHARACTER FROM ETHICAL ISLAMIC PERSPECTIVE Mohd Hasrul Shuhari, University of Sultan Zainal Abidin Mohd Fauzi Hamat,

More information

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Bachelor of Dental Surgery Bachelor of Chinese Medicine Tamadun Islam dan Tamadun

More information

THE SIGNIFICANT OF MODEL SCHOOL IN PLURALISTIC SOCIETY OFTHE THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES OF THAILAND

THE SIGNIFICANT OF MODEL SCHOOL IN PLURALISTIC SOCIETY OFTHE THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES OF THAILAND Article available at http://www.shs-conferences.org or http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162304001 SHS Web of Conferences 23, 04001 (2016) DOI: 10.1051/ shsconf/20162304001 C Owned by the authors, published

More information

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) YEAR 2009 4.2 STAFF RECEIVING NATIONAL / INTERNATIONAL RECOGNITION AND AWARDS Target : 20% of Staff Received Recognition and Awards Achievement : 49.3% (Formula = 36 staff

More information

Sabab Nuzul Ayah (The Contexts and Occasions of the Revelation of the Quran) at Tafsir Tarjuman Al-Mustafid: A Genetic Approach in Surah Al-Baqarah

Sabab Nuzul Ayah (The Contexts and Occasions of the Revelation of the Quran) at Tafsir Tarjuman Al-Mustafid: A Genetic Approach in Surah Al-Baqarah Sabab Nuzul Ayah (The Contexts and Occasions of the Revelation of the Quran) at Tafsir Tarjuman Al-Mustafid: A Genetic Approach in Surah Al-Baqarah Dr. Mohd Sholeh Sheh Yusuff Dr. Yusuf Haji Othman Mat

More information

Analysis of the Concept of two Kalima Shahadah Al- Tauhid and Al-Risalah According to the Qur'an and Al- Hadith

Analysis of the Concept of two Kalima Shahadah Al- Tauhid and Al-Risalah According to the Qur'an and Al- Hadith Analysis of the Concept of two Kalima Shahadah Al- Tauhid and Al-Risalah According to the Qur'an and Al- Hadith Fathullah Al Haq Muhamad Asni Universiti Sains Malaysia Email: fathasni90@gmail.com DOI:

More information

The Challenges of Islamic Philosophy of Science Based On Contemporary Islamic Science Thinkers

The Challenges of Islamic Philosophy of Science Based On Contemporary Islamic Science Thinkers The Challenges of Islamic Philosophy of Science Based On Contemporary Islamic Science Thinkers Shahirah binti Said To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i5/4232 DOI: 10.6007/IJARBSS/v8-i5/4232

More information

The Concept of Human Will According to Al-Ghazali and Abraham Maslow: A Comparative Study

The Concept of Human Will According to Al-Ghazali and Abraham Maslow: A Comparative Study The Concept of Human Will According to Al-Ghazali and Abraham Maslow: A Comparative Study Norhashimah Yahya, Omar S.H.S., Mohammed Muneer deen Olodo Al- Shafi I, Mohd Shaifulbahri Abdullah, Mohd Safri

More information

An Analysis on the Public Perceptions and Awareness Towards the Issues of the Anti-Hadith in Klang Valley

An Analysis on the Public Perceptions and Awareness Towards the Issues of the Anti-Hadith in Klang Valley An Analysis on the Public Perceptions and Awareness Towards the Issues of the Anti-Hadith in Klang Valley Mohd AI ikhsan Ghazali* 1 Muhammad Fathi Yusof 2 Siti Salwa Md.Sawari 3 1,3 Faculty of Islamic

More information

The Role of Fatwa as A Medium for Information Dissemination in Tackling Muslim Community s Religious Issues in Terengganu

The Role of Fatwa as A Medium for Information Dissemination in Tackling Muslim Community s Religious Issues in Terengganu Middle-East Journal of Scientific Research 22 (3): 470-477, 2014 ISSN 1990-9233 IDOSI Publications, 2014 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2014.22.03.21885 The Role of Fatwa as A Medium for Information Dissemination

More information

COMPARATIVE STUDY BETWEEN PONDOK AND MADRASAH IN THE MALAY PENINSULA FROM THE EARLY 19 TH 20 TH CENTURY: THE STRENGTH AND WEAKNESSES

COMPARATIVE STUDY BETWEEN PONDOK AND MADRASAH IN THE MALAY PENINSULA FROM THE EARLY 19 TH 20 TH CENTURY: THE STRENGTH AND WEAKNESSES COMPARATIVE STUDY BETWEEN PONDOK AND MADRASAH IN THE MALAY PENINSULA FROM THE EARLY 19 TH 20 TH CENTURY: THE STRENGTH AND WEAKNESSES Nurul Hafizah Ma arof Pusat PERMATApintar Negara Universiti Kebangsaan

More information

DAY 2 15 MARCH AM-9.00AM 8.30AM AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.00PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.30PM (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) (LEVEL 2))

DAY 2 15 MARCH AM-9.00AM 8.30AM AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.00PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.30PM (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) (LEVEL 2)) DAY 1 14 MARCH 2016 8.00AM-9.00AM 9.00AM- 10.30AM 10.30AM-11.00AM 11.00AM-01.0PM 1.00PM-2.00PM 2.30PM-5.30PM 5.00PM Registration Parallel Presentation Session 1 Morning Break Coffee/ Tea Break Parallel

More information

AL-GHAZALI S AND MASLOW S APPROACHES IN RESOLVING THE CONFLICT OF HUMAN S LIFE NECESSITIES

AL-GHAZALI S AND MASLOW S APPROACHES IN RESOLVING THE CONFLICT OF HUMAN S LIFE NECESSITIES International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 9, Issue 13, December 2018, pp. 391-397, Article ID: IJCIET_09_13_038 Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?jtype=ijciet&vtype=9&itype=13

More information

The Role of Faith in Developing Community Civilization

The Role of Faith in Developing Community Civilization The Role of Faith in Developing Community Civilization Associate Professor Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, Gong Badak Campus 21300

More information

Technological Approach in Education of Musafir (Muslim Traveler) in Islam: The Study on Mobile App Mysafar

Technological Approach in Education of Musafir (Muslim Traveler) in Islam: The Study on Mobile App Mysafar Technological Approach in Education of Musafir (Muslim Traveler) in Islam: The Study on Mobile App Mysafar Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Abdul Hanis Embong, Wan Nur Izzati Wan Nor Anas To Link

More information

NAQLI AND AQLI KNOWLEDGE INTEGRATION PRODUCES QURANIC PROFESSIONAL GENERATION

NAQLI AND AQLI KNOWLEDGE INTEGRATION PRODUCES QURANIC PROFESSIONAL GENERATION NAQLI AND AQLI KNOWLEDGE INTEGRATION PRODUCES QURANIC PROFESSIONAL GENERATION Zetty Nurzuliana Rashed Fakulti Pendidikan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 43000 Bangi, Selangor, MALAYSIA Tel:+6016-6851094.

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

IC No: Race: Malay. Birthdate: 26 July 1973 Place of Birth: K Terengganu. Citizenship: Malaysian Religion: Islam

IC No: Race: Malay. Birthdate: 26 July 1973 Place of Birth: K Terengganu. Citizenship: Malaysian Religion: Islam A BRIEF CURRICULAR VITAE Name: MOHD NOR MAMAT IC No: 730726-11-5005 Race: Malay Birthdate: 26 July 1973 Place of Birth: K Terengganu Citizenship: Malaysian Religion: Islam Current Position: Senior Lecturer

More information

History and Formation of Arabic and Islamic Institutions in Terengganu: A Special Reference to Sultan Zainalabid in Religious College (KUSZA)

History and Formation of Arabic and Islamic Institutions in Terengganu: A Special Reference to Sultan Zainalabid in Religious College (KUSZA) History and Formation of Arabic and Islamic Institutions in Terengganu: A Special Reference to Sultan Zainalabid in Religious College (KUSZA) Lazim Omar Nooraihan Ali SofyuddinYusof Nashaat Abdelaiz Baioumy

More information

Towards The Development of Islamic-based Research Methodology

Towards The Development of Islamic-based Research Methodology Towards The Development of Islamic-based Research Methodology Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, Gong Badak Campus, 21300

More information

The Goal of Islamic Based Broadcasting Philosophy

The Goal of Islamic Based Broadcasting Philosophy The Goal of Islamic Based Broadcasting Philosophy Mohd Syahmi Bin Mohd Miswan To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i5/4233 DOI: 10.6007/IJARBSS/v8-i5/4233 Received: 07 April 2018,

More information

A Well-Known Malaysian Physicist s Idea on the Islamisation of Science towards Self Enhancement

A Well-Known Malaysian Physicist s Idea on the Islamisation of Science towards Self Enhancement IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 21, Issue9, Ver. 3 (Sep. 2016) PP 58-64 e-issn: 2279-0837, p-issn: 2279-0845. www.iosrjournals.org A Well-Known Malaysian Physicist s Idea

More information

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SYARAT KHAS PROGRAM STPM / STAM DIPLOMA / SETARAF SALURAN KEDUA. Lulus mata pelajaran Bahasa Arab pada

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM SYARAT KHAS PROGRAM STPM / STAM DIPLOMA / SETARAF SALURAN KEDUA. Lulus mata pelajaran Bahasa Arab pada FAKULTI PENGAJIAN ISLAM PROGRAM Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah) (Usuluddin & Falsafah) (Pengajian Arab & Tamadun Islam) (Pangajian Dakwah & Kepimpinan) (Pengajian Al- Quran & Al-

More information

The Knowledge Development Concept in Humans: According to Sayyid Qutb s Perspective

The Knowledge Development Concept in Humans: According to Sayyid Qutb s Perspective The Knowledge Development Concept in Humans: According to Sayyid Qutb s Perspective Mohd Shafiee bin Hamzah, Mustaffa Abdullah, Mariam Nabilah Mohd Noor, Nor Hafizi Yusof & Mohamad Zaidin Mat To Link this

More information

The Concept of Ta awun in the Scientific Writing according to Al-Quran

The Concept of Ta awun in the Scientific Writing according to Al-Quran The Concept of Ta awun in the Scientific Writing according to Al-Quran Nurul Syafiqah Mazlan & Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4970

More information

ANALYSIS ON INTER-FAITH RELATIONS IN FRIDAY SERMON TEXTS IN PAHANG, MALAYSIA: A PRELIMINARY

ANALYSIS ON INTER-FAITH RELATIONS IN FRIDAY SERMON TEXTS IN PAHANG, MALAYSIA: A PRELIMINARY International Journal of Education and Research Vol. 3 No. 3 March 2015 ANALYSIS ON INTER-FAITH RELATIONS IN FRIDAY SERMON TEXTS IN PAHANG, MALAYSIA: A PRELIMINARY Zulkefli Ahmad(Corresponding Author)

More information

Historical Review of Issues on Takfir in Malaysia

Historical Review of Issues on Takfir in Malaysia 2015, TextRoad Publication ISSN 2090-4304 Journal of Basic and Applied Scientific Research www.textroad.com Historical Review of Issues on Takfir in Malaysia Razali Musa 1, Azarudin Awang 2 1 Faculty of

More information

Blog :

Blog : PERSONAL IDENTIFICATION Full name : ZULKIFLI BIN HASAN Postal Address (UK) : 10 Clarence Street Bowburn, DH6 5BB United Kingdom Address (Malaysia) : PT 22107, Jalan Kolej 11 Desa Kolej, Bandar Baru Nilai

More information

DETERMINING THE OBJECTIVES OF TAHFIZ AL-QURAN EDUCATION USING FUZZY DELPHI METHOD (FDM)

DETERMINING THE OBJECTIVES OF TAHFIZ AL-QURAN EDUCATION USING FUZZY DELPHI METHOD (FDM) DETERMINING THE OBJECTIVES OF TAHFIZ AL-QURAN EDUCATION USING FUZZY DELPHI METHOD (FDM) *Muhammad Hafiz Saleh (1), Zawawi Ismail (2), Zaharah Hussin (3), (1) Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Islamic

More information

Islamic Perspective on Human Development Management: A Philosophical Approach

Islamic Perspective on Human Development Management: A Philosophical Approach Islamic Perspective on Human Development Management: A Philosophical Approach Abang Mohd. Razif Abang Muis, Mohd Syahmir Alias, Musmuliadi Kamaruding, Mohammad Zulfakhairi Mokthar To Link this Article:

More information

Sheikh Wan Ahmad al-fatani and the Malay Publications in the Middle East

Sheikh Wan Ahmad al-fatani and the Malay Publications in the Middle East Asian Social Science; Vol. 11, No. 24; 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education Sheikh Wan Ahmad al-fatani and the Malay Publications in the Middle East

More information

Prof. Dr. Noordin bin Mohd Yusof. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM Johor Bahru. Tel :

Prof. Dr. Noordin bin Mohd Yusof. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM Johor Bahru. Tel : MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN NAIB CANSELOR DAN SAMBUTAN HARI RAYA UNIVERSITI 014 1 Ogos 014 (Selasa) UTM JOHOR BAHRU PROFESOR GRED KHAS B (VK6) BIL. GAMBAR NAMA FAKULTI 1. Prof. Dr. Zulkifli Bin Yusop 07171/0177700

More information

Social Value in Community Dealings According to Sociology and Sharia

Social Value in Community Dealings According to Sociology and Sharia Social Value in Community Dealings According to Sociology and Sharia Siti Fatimah Salleh, Siti Khatijah Ismail, Rahimah Embong, Nadhirah Nordin, Normadiah Daud To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4740

More information

Prinsip Al-Rahn sebagai asas pelaksanaan skim pajak gadai Islam di Malaysia. Concept and measurement efficiency : A review

Prinsip Al-Rahn sebagai asas pelaksanaan skim pajak gadai Islam di Malaysia. Concept and measurement efficiency : A review Prinsip Al-Rahn sebagai asas pelaksanaan skim pajak gadai Islam di Malaysia Concept and measurement efficiency : A review Does exchange rate risk matter for exports? A case of Malaysia Facilitating the

More information

BIBLIOGRAFI. Ab. Aziz Mohd Zin, Penghantar Dakwah Islamiah (Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 1997).

BIBLIOGRAFI. Ab. Aziz Mohd Zin, Penghantar Dakwah Islamiah (Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 1997). BIBLIOGRAFI BAHASA MELAYU Ab. Aziz Mohd Zin, Penghantar Dakwah Islamiah (Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 1997)., Psikologi Dakwah (Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM), 1999). Ab. Aziz

More information

The Comparison Between Zakat for Income and Income Tax: Perceptions of Academician in The State of Perak

The Comparison Between Zakat for Income and Income Tax: Perceptions of Academician in The State of Perak Al Qimah Al Mudhafah The Journal of Management and Science (ALQIMAH) Volume 1, Issue 1 (2015) The Comparison Between Zakat for Income and Income Tax: Mohd Aidil bin Abdul Aziz, M. Hussin Abdullah Jabatan

More information

Concept and Execution of Talaqqi and Musyafahah Method in Learning Al-Quran

Concept and Execution of Talaqqi and Musyafahah Method in Learning Al-Quran Concept and Execution of Talaqqi and Musyafahah Method in Learning Al-Quran Nor Hafizi bin Yusof, Mohd A'tarahim bin Mohd Razali, Najmiah binti Omar, Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil, Mohd Shafiee bin

More information

THE RELEVANCE OF ARABIC LANGUAGE IN ISLAMIC STUDIES PROGRAM: A CASE STUDY OF OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM).

THE RELEVANCE OF ARABIC LANGUAGE IN ISLAMIC STUDIES PROGRAM: A CASE STUDY OF OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM). THE RELEVANCE OF ARABIC LANGUAGE IN ISLAMIC STUDIES PROGRAM: A CASE STUDY OF OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM). Hamidah Mat Faculty of Applied Social Sciences Open University Malaysia(OUM) Jalan Tun Ismail,

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

LEVEL OF UNDERSTANDING AMONG UNIVERSITI SAINS MALASYIA (USM) MUSLIM STAFFS ABOUT CASH WAQF

LEVEL OF UNDERSTANDING AMONG UNIVERSITI SAINS MALASYIA (USM) MUSLIM STAFFS ABOUT CASH WAQF Volume: 2 Issue: 6 [December, 2017] pp.264-272 Journal of Islamic, Social, Economics and Development eissn: 0128-1755 Journal website: www.jised.com LEVEL OF UNDERSTANDING AMONG UNIVERSITI SAINS MALASYIA

More information

Nature of Af'al According to Imam Al-Qushayri in the Book "At-Tahbir Fi At-Tazkir"

Nature of Af'al According to Imam Al-Qushayri in the Book At-Tahbir Fi At-Tazkir Nature of Af'al According to Imam Al-Qushayri in the Book "At-Tahbir Fi At-Tazkir" Omar S.H.S. 1*, Faisal M.N. 1, Fadzli Adam 1, Najihah A.W. 1, Rahimah E. 1, Othman M.S. 2, Abdullah S. 2, Omar S.H.S 2,

More information

Journal Online Jaringan Pengajian Seni Bina (JOJAPS) Rumah Ibu An Analysis on Concept and Function

Journal Online Jaringan Pengajian Seni Bina (JOJAPS) Rumah Ibu An Analysis on Concept and Function JOJAPS eissn 2504-8457 Journal Online Jaringan Pengajian Seni Bina (JOJAPS) Rumah Ibu An Analysis on Concept and Function Roslina Muda a, Rohani Mohd Noor a, Izawati a * a Port Dickson Polytechnic, Km

More information

Concept Al-Hadi th Al-Mawd u iy as a Method of Collecting and Analyzing Research s Data

Concept Al-Hadi th Al-Mawd u iy as a Method of Collecting and Analyzing Research s Data Concept Al-Hadi th Al-Mawd u iy as a Method of Collecting and Analyzing Research s Data Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar Faculty of General Studies and Advance Education (FUPL), Universiti Sultan Zainal Abidin

More information

The Understanding of Terengganu Muslim Community Concerning Health Care Practice of Prophet Muhammad SAW

The Understanding of Terengganu Muslim Community Concerning Health Care Practice of Prophet Muhammad SAW The Understanding of Terengganu Muslim Community Concerning Health Care Practice of Prophet Muhammad SAW Berhanundin Bin Abdullah (PhD), Fauzi Bin Yusof, Wan Saifuldin Bin Wan Hassan, Ahmad Shaharuddin

More information

The Weakness of the Islamic Civilization: The Causes and its Solution

The Weakness of the Islamic Civilization: The Causes and its Solution The Weakness of the Islamic Civilization: The Causes and its Solution Berhanundin bin Abdullah, PhD Zawawi bin Yusoff, PhD Azli Fairuz bin Laki Mohamad Zaidin bin Mat @ Mohamad, PhD Faculty of Islamic

More information

Academic Qualification Institution Field Bachelor of Science (Honours) Universiti Sains Malaysia, Pulau. Universiti Sains Malaysia, Pulau

Academic Qualification Institution Field Bachelor of Science (Honours) Universiti Sains Malaysia, Pulau. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan School of Humanities CURRICULUM VITAE 1.0 PERSONAL PARTICULAR Name : Mohd Syahmir bin Alias Tel. No. (Office) : 04-6532871 E-mail : syahmir@usm.my Address (Office) : Philosophy

More information

ZAKAT COLLECTION AND DISTRIBUTION IN MALAYSIA

ZAKAT COLLECTION AND DISTRIBUTION IN MALAYSIA ZAKAT COLLECTION AND DISTRIBUTION IN MALAYSIA NORLELABT ZAMAN 1 MOHDKHAIRYKAMARUDIN 2 NOOR ASMANI AHMAD 3 1 Commerce Department, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Malaysia 2 Faculty of Entrepreneurship

More information

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMBANGUNAN KOMPETENSI SASARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DIS 1. SAY IT IN ENGLISH WITH CONFIDENCE 1 HARI Terbuka 16 2. KESELAMATAN PEJABAT DAN RISIKO 1 HARI Pelaksana 17 (Gred 11-40)

More information

Ihsan: An Intertextuality Study

Ihsan: An Intertextuality Study The Source of Sabab Nuzul Ayah (The Contexts and Occasions of The Revelation of the Qur an) in Tafsir Nur al- Ihsan: An Intertextuality Study Mohd Sholeh Sheh Yusuff, Yusuf Haji-Othman, Mat Rani Abdul

More information

CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA. Ghazali Yusri Abd Rahman

CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA. Ghazali Yusri Abd Rahman CURRICULUM VITAE FOR GHAZALI YUSRI ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA Name: Address: Tel: Email: Website: Ghazali Yusri Abd Rahman Academy of Language Studies Universiti Teknologi MARA 40450

More information

The Implementation of Spiritual Education Program among the Malaysian Armed Forces Personnel

The Implementation of Spiritual Education Program among the Malaysian Armed Forces Personnel The Implementation of Spiritual Education Program among the Malaysian Armed Forces Personnel Burhanuddin Jalal 1*, Zainurin Abdul Rahman 2, Ismail Sheikh Ahmad 2, Kamal Basha Madarsha 2, Johary Othman

More information

PHS & U. October - December 2012 Issue: 6. ~ Connecting Library with APEX community ~ Exhibitions

PHS & U. October - December 2012 Issue: 6. ~ Connecting Library with APEX community ~ Exhibitions PHS & U Edition: ~ Connecting Library with APEX community ~ October - December 2012 Issue: 6 Exhibitions 2012 2012 @PHS Exhibitions at Perpustakaan Hamzah Sendut The exhibitions had been organized by Perpustakaan

More information

The Biography of Haji Mat Lintar: An Al-Quran Scholar from Terengganu

The Biography of Haji Mat Lintar: An Al-Quran Scholar from Terengganu The Biography of Haji Mat Lintar: An Al-Quran Scholar from Terengganu Najmiah Omar, Zulkifliy @ Md Yaakub bin Mohd Yusoff, Fatimah Zaharah Ismail, Mohamad Zaidin Mohamad To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4524

More information

Freedom of Speech: A Comparative Study between Islam and Malaysian Laws

Freedom of Speech: A Comparative Study between Islam and Malaysian Laws Freedom of Speech: A Comparative Study between Islam and Malaysian Laws Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin 1, Abdul Hanis Embong 2, Wan Nur Izzati Wan Nor Anas 3, Daud Ismail 4, Ibtisam Ibrahim 5,

More information

Facebook as Social Media Tools among Muslim Youths in Malaysia

Facebook as Social Media Tools among Muslim Youths in Malaysia Facebook as Social Media Tools among Muslim Youths in Malaysia Muhamad Zaki Mustafa Zulkiple Abd. Ghani Abdul Rahim Zumrah Roslizawati Mohd Ramly Wan Mohd Fazrul Azdi Zainol Abidin Ahmad Universiti Sains

More information

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester 1 / /2020. Panduan Module

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester 1 / /2020. Panduan Module UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery,Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

The Proceeding of the 6 th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2015) Upholding the Dignity of Islamic Civilization

The Proceeding of the 6 th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2015) Upholding the Dignity of Islamic Civilization The Proceeding of the 6 th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2015) Upholding the Dignity of Islamic Civilization Editors: Muhammad Hilmi Jalil Fariza Md. Sham Latifah Amin

More information

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR

REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA REVERSE ENGINEERING OF AN ERGONOMIC OFFICE CHAIR Thesis submitted in accordance with the requirements of the Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia

More information

THE EVOLUTION OF ISLAMIC WORLDVIEW RESEARCH: THE AUTHORITATIVENESS OF SUNNAH

THE EVOLUTION OF ISLAMIC WORLDVIEW RESEARCH: THE AUTHORITATIVENESS OF SUNNAH THE EVOLUTION OF ISLAMIC WORLDVIEW RESEARCH: THE AUTHORITATIVENESS OF SUNNAH Mohammad Abu Bokor Siddik, Dr. Zahirul Islam and Shekh Muhammad Fajley Rabbi Sultan Zainal Abidin University, MALAYSIA Abstract

More information

Bukha>ri>, J. 1. Qaherah: Da<r al-h{adith

Bukha>ri>, J. 1. Qaherah: Da<r al-h{adith BAHASA ARAB: Abd Alla>h Na>s}ih} Ulwa>n, (1997), Tarbiyah al-aula>d Fi al-isla>m, 2 j. Al Azhar: Da>r al-sala>m. Abi al-h{usayn Muslim b. al-h{ajja>j (1978), S{ah{i>h} Muslim, Kita>b al-ima>n, no hadith

More information

AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI

AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI AKMAR HAYATI AHMAD GHAZALI Address: Department of Faculty of Modern Languages and 43400 UPM, SERDANG Nationality: Malaysia Date of Birth: 5/8/1973 Marital status: Married Identity Card Number: 730805-08-6118

More information

BAHAGIAN A : RUJUKAN Al-QURA:N AL-KARI:M. Mushaf Malaysia Rasm Uthmani Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur : Darulfikir

BAHAGIAN A : RUJUKAN Al-QURA:N AL-KARI:M. Mushaf Malaysia Rasm Uthmani Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur : Darulfikir BIBLIOGRAFI BAHAGIAN A : RUJUKAN Al-QURA:N AL-KARI:M Mushaf Malaysia Rasm Uthmani Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur : Darulfikir BAHAGIAN B : RUJUKAN ARAB Abd al-kari:m

More information

Homeless Balanced Model Approach based on the Theory of Social Change by Ibn Khaldun in Islamic Perspective

Homeless Balanced Model Approach based on the Theory of Social Change by Ibn Khaldun in Islamic Perspective International Journal of Business and Social Science Vol. 9 No. 3 March 2018 doi:10.30845/ijbss.v9n3p14 Homeless Balanced Model Approach based on the Theory of Social Change by Ibn Khaldun in Islamic Perspective

More information

HISTORICAL ACCOUNTS ON THE REASONS FOR THE BANNING OF

HISTORICAL ACCOUNTS ON THE REASONS FOR THE BANNING OF 1052 HISTORICAL ACCOUNTS ON THE REASONS FOR THE BANNING OF NAQSHABANDIYAH KHALIDIYAH SUFI ORDER OF THE PROF DR KADIRUN YAHYA FOUNDATION IN MALAYSIA Hamidun Mohamad Husin Selangor International Islamic

More information

The Efficiency Model of Mosque Management for the Indigenous Community in Selangor

The Efficiency Model of Mosque Management for the Indigenous Community in Selangor The Efficiency Model of Mosque Management for the Indigenous Community in Selangor Muhammad Yusuf Marlon Abdullah yusufmarlon@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Zulkefli Hj Aini zulaini@ukm.edu.my

More information

The Malay Narrative Story Writing in the 1920S

The Malay Narrative Story Writing in the 1920S rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 234-249 The Malay Narrative Story Writing in the 1920S Khalid Ludin @ Jamaluddin, Fahed

More information

Muhammad Husnan Lubis

Muhammad Husnan Lubis Muhammad Husnan Lubis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Jl. Dr. Mansyur, No. 9, Medan, Sumatera Utara, 20155 e-mail: buyalis@hotmail.com Abstrak: Metode Penerjemahan al-qur an ke dalam Bahasa

More information

Human Capital Development for Women based on the story of Maryam In the al-quran

Human Capital Development for Women based on the story of Maryam In the al-quran Human Capital Development for Women based on the story of Maryam In the al-quran Nurfaizah Fauzi & Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal

More information

Sayyid Muhammad Rasyid Rida s Influence on Tafsir Studies in Malaysia

Sayyid Muhammad Rasyid Rida s Influence on Tafsir Studies in Malaysia Middle-East Journal of Scientific Research 12 (6): 760-766, 2012 ISSN 1990-9233 IDOSI Publications, 2012 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2012.12.6.1758 Sayyid Muhammad Rasyid Rida s Influence on Tafsir Studies

More information

BIBLIOGRAFI. Ali al-jarim dan Mustafa Amin (1964). al-balaghat al-wadhihat. Kaherah: Dar al-

BIBLIOGRAFI. Ali al-jarim dan Mustafa Amin (1964). al-balaghat al-wadhihat. Kaherah: Dar al- BIBLIOGRAFI al-qur an al-karim. Ali al-jarim dan Mustafa Amin (1964). al-balaghat al-wadhihat. Kaherah: Dar al- Ma arif Abd al- Aziz Atiq (1985). Ilm al-bayan. Beirut: Dar al-nahdat al-arabiyyat Abd al-fattah

More information

The Challenges of Producing Islamic Scholars via al-azhar Curriculum in Religious Schools in the Malaysian National Education System

The Challenges of Producing Islamic Scholars via al-azhar Curriculum in Religious Schools in the Malaysian National Education System Advances in Natural and Applied Sciences, 6(7): 1036-1043, 2012 ISSN 1995-0772 1036 This is a refereed journal and all articles are professionally screened and reviewed ORIGINAL ARTICLE The Challenges

More information

Fact and Implementation Analysis of Istibdal Method on Waqf Land in the State of Penang

Fact and Implementation Analysis of Istibdal Method on Waqf Land in the State of Penang Fact and Implementation Analysis of Istibdal Method on Waqf Land in the State of Penang Afiffudin Mohammed Noor 1 Che Zuina Ismail 2 & Marina Abu Bakar 3 1 Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS),

More information

Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur. Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu

Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur. Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur Cetakan Pertama 2014 Hakcipta Akademi Pengajian Melayu Hakcipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula,

More information

Heresy in Malaysia: An Analysis

Heresy in Malaysia: An Analysis Doi:10.5901/mjss.2015.v6n2s1p463 Abstract Heresy in Malaysia: An Analysis Associate Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, Gong

More information

The Application of Rukyah and Hisab in Determining the Starting Dates of the Months of Ramadhan and Syawal in Thailand

The Application of Rukyah and Hisab in Determining the Starting Dates of the Months of Ramadhan and Syawal in Thailand The Application of Rukyah and Hisab in Determining the Starting Dates of the Months of Ramadhan and Syawal in Thailand Nur Aida Athirah Sulaiman, Shahir Akram Hassan To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i4/4060

More information

THE FABRICATED HADITH: ISLAMIC ETHICS AND GUIDELINES OF HADITH DISPERSION IN SOCIAL MEDIA

THE FABRICATED HADITH: ISLAMIC ETHICS AND GUIDELINES OF HADITH DISPERSION IN SOCIAL MEDIA THE FABRICATED HADITH: ISLAMIC ETHICS AND GUIDELINES OF HADITH DISPERSION IN SOCIAL MEDIA A. H. Usman*, R. Wazir Faculty of Islamic Civilisation Studies, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),

More information

Curriculum Vitae. Year Degree Discipline University. Syariah. Islamic Studies. Year Position Field of Work Place of Work.

Curriculum Vitae. Year Degree Discipline University. Syariah. Islamic Studies. Year Position Field of Work Place of Work. Curriculum Vitae I. Personal Particulars Name: DR. MOHD FARID BIN MOHD SHARIF Current position: SENIOR LECTURER II. A. Academic Qualifications Year Degree Discipline University 1999 Bachelor of Shariah

More information

THE HISTORY OF BUSINESS AND TRADE PRACTICED BY THE LAST MESENGGER OF ALLAH

THE HISTORY OF BUSINESS AND TRADE PRACTICED BY THE LAST MESENGGER OF ALLAH THE HISTORY OF BUSINESS AND TRADE PRACTICED BY THE LAST MESENGGER OF ALLAH Mohd Rafi, Mohammad Iqbal; Mohd Kamal, Mohd Fathullah; Gapar, Muhammad Akmal Hizami; Razak,Wan Zakwan Financial Mathematics Faculty

More information

Establishing Validity in Halal-Based Research: A Rabbani Approach Analysis

Establishing Validity in Halal-Based Research: A Rabbani Approach Analysis Establishing Validity in Halal-Based Research: A Rabbani Approach Analysis Dr. Nor Hanani binti Ismail To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i5/4486 DOI: 10.6007/IJARBSS/v8-i5/4486

More information

Waqf Assets Management: Harnessing Tool for Muslims

Waqf Assets Management: Harnessing Tool for Muslims Waqf Assets Management: Harnessing Tool for Muslims Welfare Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali, Nadhirah Nordin, Fadzli Adam & Mutia Sobihah Abd Halim To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4907

More information

Sufism and Muslim Spiritual Development

Sufism and Muslim Spiritual Development Middle-East Journal of Scientific Research 22 (2): 320-323, 2014 ISSN 1990-9233 IDOSI Publications, 2014 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2014.22.02.21874 Sufism and Muslim Spiritual Development Nozira Salleh

More information

Mohd Roslan Mohd Nor* Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia ABSTRAK

Mohd Roslan Mohd Nor* Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia ABSTRAK MENELADANI SEJARAH UMAT ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT HADHARI YANG GEMILANG ABAD KE-21: (Taking Lessons of Muslims History in Shaping Excellent Hadhari Community of the 21st Century) Mohd Roslan Mohd

More information

Management of Missing Person s (Al-Mafqud) Property in Islamic Perspectives: Issues and Challenges

Management of Missing Person s (Al-Mafqud) Property in Islamic Perspectives: Issues and Challenges ISSC 2016 : International Soft Science Conference Management of Missing Person s (Al-Mafqud) Property in Islamic Perspectives: Issues and Challenges M.A Sulaiman a *, W.Z Wan Yusoff a, & S.M.D al-edrus

More information

The Concept of Islamic-Based Management of Construction Project

The Concept of Islamic-Based Management of Construction Project The Concept of Islamic-Based Management of Construction Project Musmuliadi Kamaruding, Rosni Abdul Rani @ Ibrahim, Intan Syahidah Zulkafa, Wan Nurul Firdaus Wan Mohd Naim To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i9/4649

More information

The Effects of Da wah Approach through Multimedia Students of Sultan Zainal Abidin University (UniSZA)

The Effects of Da wah Approach through Multimedia Students of Sultan Zainal Abidin University (UniSZA) The Effects of Da wah Approach through Multimedia Students of Sultan Zainal Abidin University (UniSZA) Zamri Chik, Abdul Hakim Abdullah To Link this Article: http://dx.doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4961

More information