BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR. di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas, bab ini akan membuat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR. di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas, bab ini akan membuat"

Transcription

1 BAB 6: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DASAR 6.1 Pendahuluan Kajian ini menganalisis mengenai keterdedahan keterdedahan risiko syariah dalam SPT di Malaysia. Berdasarkan hasil perbincangan bab-bab yang lepas, bab ini akan membuat kesimpulan dan mengemukakan implikasi dasar dengan menumpukan kepada persoalan kajian dan objektif kajian seperti yang dinyatakan dalam bab satu kajian ini. Selain itu juga, kajian ini akan menjelaskan beberapa cadangan untuk kajian yang akan datang dan kesimpulan keseluruhan kajian ini. Berikut adalah rumusan kajian berdasarkan persoalan dan objektif kajian yang telah dinyatakan pada bab satu kajian ini. 6.2 Rumusan Pertama, pematuhan syariah merupakan elemen utama yang membezakan SPT dengan syarikat insurans konvensional. Matlamat utama penubuhan SPT adalah untuk memenuhi keperluan dan permintaan pasaran masyarakat Muslim yang memerlukan produk kewangan yang bebas daripada elemen-elemen tidak patuh syariah bagi melindungi risiko diri, keluarga, harta-benda, barang perniagaan dan lain-lain barang dan perkhidmatan sekiranya berhadapan kemalangan, kematian atau lain-lain musibah kerugian. Sebelum tahun 1984, hanya terdapat produk insurans konvensional untuk melindungi diri, keluarga harta-benda, barang perniagaan dan lain-lain. Bagaimanapun, produk insurans konvensional telah diputuskan sebagai tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen riba, perjudian dan gharar. Penubuhan SPT untuk menawarkan produk pengurusan risiko dikenali sebagai takaful yang merupakan kontrak berasaskan kepada semangat kerjasama dan tolong-menolong. Walau bagaimanapun, pihak SPT perlu memastikan seluruh operasi SPT adalah patuh syariah dari semasa ke semasa. Keperluan terhadap pematuhan syariah bukan sahaja dalam produk dan kontrak semata- 437

2 mata malahan dalam operasi termasuklah pemasaran, pelaburan, pengunderaitan dan lain-lain. Disebabkan keperluan terhadap pematuhan syariah, maka SPT terdedah dengan risiko yang disebabkan ketidakpatuhan kepada keperluan syariah dikenali sebagai risiko syariah. Terdapat dua aspek yang menyebabkan keterdedahan risiko syariah. Pertama, terdapat riba, gharar, perjudian, ghubn, paksaan, taghrīr, ghalaṭ dan elemen-elemen lain yang diputuskan tidak patuh syarah oleh MPS BNM atau JKS SPT. Kedua, keterdedahan risiko syariah wujud apabila terdapat faktor-faktor keterdedahan risiko syariah seperti isu resolusi syariah, operasi, sistem, kakitangan, kelemahan tadbir urus syariah dan lainlain. Kedua, keterdedahan risiko syariah dalam SPT turut melibatkan aspek-aspek perundangan berkaitan operasi penting SPT seperti pengasingan dana takaful, menangani defisit dalam dana risiko peserta takaful, kepentingan boleh lindung, kewajipan pendedahan, pembayaran manfaat takaful, tanggungjawab dan bidang kuasa MPS BNM dan Jawatankuasa kuasa Syariah SPT. Sebelum APKI 2013 digazetkan pada 22 Mac 2013, industri takaful bergantung sepenuhnya kepada Akta Takaful 1984 bermula apabila Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) iaitu SPT pertama ditubuhkan. Setelah 25 tahun kemudian, ABNM 2009 pula telah digazetkan untuk memenuhi kelompangan perundangan kewangan Islam yang semakin berkembang pesat namun masih belum memenuhi kelompongan atau lakuna perundangan khususnya bagi SPT. Setelah SPT mengalami perubahan yang pesat, terdapat banyak keputusan dan resolusi syariah terkini yang diputuskan di peringkat pengawalselia iaitu MPS BNM khususnya bagi isu-isu melibatkan operasi takaful seperti pengasingan dana takaful, menangani defisit dalam dana risiko peserta takaful, kepentingan boleh lindung, kewajipan pendedahan dan pembayaran manfaat takaful. Walaupun resolusi syariah telah memutuskan dengan jelas mengenai isu-isu keterdedahan risiko syariah berkaitan 438

3 aspek-aspek operasi tersebut, tetapi terdapat juga ruang-ruang kelompongan keputusan resolusi syariah tersebut dipertikaikan kerana tiada perundangan sivil yang jelas mengenai sejauhmana peruntukkan sah di sisi perundangan sivil. Kelompongan perundangan sivil berkaitan pematuhan resolusi syariah menyebabkan ada resolusi syariah tersebut tidak diimplementasikan oleh SPT-SPT tertentu 1 kerana kebimbangan terhadap pertikaian resolusi syariah tersebut. Tambahan lagi, terdapat isu-isu insiden risiko syariah yang telah berlaku di peringkat global contoh isu status patuh syariah kontrak ṣukūk 2 dan isu pertikaian The Invesment Dar (TID) Company K.S.C.C (Kuwait) Lawan Blom Development Bank (Blom) S.A.L (Lebanon) 3. Oleh sebab itu, pihak pengawalselia iaitu BNM telah mengeluarkan satu perundangan terkini dan mempunyai peruntukkan yang jelas untuk mengawal selia operasi semua institusi kewangan Islam termasuklah SPT iaitu APKI Hasil dapatan perbandingan semasa pra dan pasca APKI menunjukkan bahawa keterdedahan risiko syariah melibatkan aspek operasioperasi utama SPT seperti pengasingan dana takaful, menangani defisit dalam dana risiko peserta takaful, kepentingan boleh lindung, kewajipan pendedahan, pembayaran manfaat takaful, tanggungjawab dan bidang kuasa MPS BNM dan JKS SPT serta tadbir urus syariah telah jelas. Ini bermaksud APKI 2013 telah menutup ruang-ruang kelompangan perundangan berkaitan SPT sekaligus menguruskan keterdedahan risiko syariah melalui perundangan sivil. Ketiga, keterdedahan risiko syariah turut berlaku dalam praktis sebenar SPT di Malaysia. Keterdedahan risiko syariah melibatkan keseluruhan aktiviti dan operasi SPT 1 Terdapat SPT-SPT yang tidak melaksanakan benefisiari hibah bersyarat bagi penamaan kontrak takaful walaupun resolusi syariah telah membenarkan pelaksanaan penamaan hibah bersyarat dalam pembayaran manfaat takaful. Lihat Nurdianawati Irwani Abdullah dan Nazliatul Aniza Abdul Aziz. Case Studies of the Practice of Nomination and Hibah by Malaysian Takaful Operators ISRA International Journal of Islamic Finance 2, no.2 (2010), Wafica Ali Ghoul, The Dilemma Facing Islamic Finance and Lessons Learned from the Global Financial Crisis, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 60 (7), no. 1, (Jan-Mar 2011), Huraian lanjut lihat bab 2 kajian ini. 3 The Investment Dar Company KSCC v. Blom Developments Bank Sal (2009) CH/2009/PTA/0455. Huraian lanjut lihat bab 2 kajian ini. 439

4 di Malaysia dalam pelbagai aspek seperti pelaburan, penerimaan risiko takaful am dan keluarga, kesalahan kakitangan dan agen SPT, kesalahan sistem maklumat dan pelbagai lagi. Hasil analisis data temu bual 11 informan yang terdiri Pegawai Bahagian Syariah dan JKS SPT menunjukkan sebanyak 18 keterdedahan-keterdedahan risiko dalam SPT di Malaysia yang telah dikodkan dengan menggunakan program Atlas.ti 7. Keterdedahan-keterdedahan risiko syariah dilihat berbeza antara satu SPT dengan SPT yang lain. Malahan, keterdedahan risiko syariah juga sukar dijangka dan memerlukan proses pengenal pastian yang teliti dan mendalam untuk mengetahui dan memahami sebarang keterdedahan-keterdedahan terhadap risiko syariah dalam operasi SPT. Dapatan kajian menunjukkan terdapat empat aspek utama yang terdedah kepada risiko syariah yakni berkaitan resolusi syariah, operasi, sumber manusia dan kelemahan tadbir urus syariah. Keempat, hasil analisis data 11 informan yang telah ditemu bual turut menunjukkan kebanyakan SPT tiada atau belum mempunyai model pengurusan risiko syariah yang komprehensif dan sempurna 4. Hasil temubual informan-informan kajian mendapati 3 SPT iaitu Syarikat Takaful Malaysia Berhad, Takaful Ikhlas Berhad dan AmMetlife Takaful Berhad mempunyai usaha membangunkan sistem pengurusan risiko syariah yang komprehensif dengan adanya kakitangan khusus menguruskan risiko syariah dan bekerjasama dengan kepakaran kakitangan Bahagian Pengurusan Risiko 5. Manakala, SPT-SPT lain menguruskan keterdedahan risiko syariah melalui proses tadbir urus syariah seperti peranan Bahagian Syariah dan JKS SPT itu sendiri serta pendekatanpendekatan lain 6. Ini menunjukkan walaupun BNM memberikan tanggungjawab 4 Berdasarkan dapatan temubual menunjukkan integrasi dan peranan kakitangan pengurusan risiko masih rendah. Lihat Bab 5 dapatan kajian. 5 Sepertimana yang dicadangkan oleh BNM. Lihat Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions, Lihat Jadual 5.6: Dapatan Analisis Silang Data Jumlah petikan (quotation) Berdasarkan kod (Pendekatan Pengurusan Keterdedan Risiko Syariah) dan Primer Data (hasil temu bual informan-informan kajian). 440

5 pematuhan syariah kepada Ketua Pegawai Eksekutif, Pegawai-Pegawai Kanan dan JKS SPT 7 tetapi hanya Kakitangan khusus pematuhan syariah seperti Bahagian Syariah SPT dan JKS SPT yang menguruskan keterdedahan risiko syariah di peringkat dalaman SPT. Bagaimanapun, kakitangan bahagian seperti pengunderaitan, pemasaran, pelaburan turut membantu dalam mengenal pasti keterdedahan risiko syariah SPT di Malaysia. Namun, peranan kakitangan SPT ini perlu dipantau dan dikawal selia oleh Bahagian Syariah dan JKS SPT dari semasa ke semasa. Kelima, pengurusan keterdedahan risiko syariah dalam operasi dan aktiviti SPT bukan sahaja memastikan SPT bebas daripada elemen riba, perjudian, gharar dan lainlain elemen tidak patuh syariah yang diputuskan oleh MPS BNM dan JKS SPT. Malahan, pengurusan risiko syariah merangkumi matlamat untuk memastikan SPT memenuhi segala liabiliti dalam kontrak takaful yang telah dipersetujui antara SPT dan para peserta takaful. Dengan erti kata yang lain, keperluan patuh syariah SPT, bukanlah membuka ruang untuk pertikaian sama ada patuh syariah atau tidak patuh syariah tetapi, keperluan patuh syariah bertujuan memastikan kesemua liabiliti dalam kontrak takaful dapat dipenuhi dan diimplementasi sepenuhnya untuk kepentingan semua pihak yang berkontrak. Dalam masa yang sama, SPT perlu memastikan pematuhan syariah yang pada tahap yang terbaik dari semasa ke semasa. Bagaimanapun, proses pengurusan risiko syariah bukan selesai dalam tempoh masa singkat malahan usaha penambah baik pengurusan risiko syariah merupakan proses berterusan dan berlangsungan selagi mana SPT beroperasi. Situasi dan cabaran menguruskan keterdedahan risiko syariah turut berubah berubah mengikut suasana pasaran. Keenam, terdapat insiden-insiden risiko syariah yang telah dikenal pasti berlaku dalam SPT-SPT di Malaysia contohnya lebihan dalam caj wakalah dan penerimaan risiko 7 Lihat, Seksyen 29 (3) APKI

6 am yang tidak patuh syariah dan pelaburan sekuriti yang tidak patuh syariah. Namun begitu, pihak SPT-SPT di Malaysia melalui Bahagian Syariah, JKS SPT dan bahagianbahagian lain SPT telah menjalankan langkah pemulihan atau pembetulan yang terbaik dengan memastikan pengurusan insiden risiko syariah yang telah berlaku. Secara teoritikalnya, insiden risiko syariah ini memberi implikasi negatif terhadap SPT tersebut. Bagaimanapun, dalam amalan sebenar industri takaful, usaha dan komitmen SPT untuk melakukan langkah pembetulan seperti mengasingkan pendapatan dan menyerah pendapatan tidak diiktiraf syariah tersebut kepada badan-badan kebajikan merupakan satu tindakan pembetulan yang terbaik. Justeru, implikasi dan persepsi negatif terhadap SPT yang berhadapan dengan insiden risiko syariah perlu diperbetulkan. Proses tindakan pembetulan dan pemulihan insiden risiko syariah menunjukkan ketelusan dan komitmen jitu SPT tersebut untuk memastikan seluruh operasi dan aktiviti SPT adalah patuh syariah bertepatan dengan kehendak para peserta, para pemegang saham dan reputasi industri kewangan Islam secara amnya. Ketujuh, ketelusan dan maklumat mengenai keterdedahan risiko syariah dan pendekatan pengurusan keterdedahan risiko syariah kini bukan hanya untuk golongan Muslim malahan meliputi masyarakat termasuklah bukan Muslim. Ini berikutan pengurusan keterdedahan risiko syariah adalah bermatlamat pencapaian Maqāṣid al- Sharīah melindungi perkara-perkara asas seperti agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda sehingga pencapaian kemaslahatan yang sempurna yakni tahṣīniyyāt seperti mempunyai hak kebebasan menyerahkan manfaat takaful kepada sesiapa yang dikehendaki melalui benefisiri hibah bersyarat 8. Pengurusan risiko syariah merangkumi 8 Para peserta takaful sama ada Muslim atau bukan Muslim dibenarkan membuat penamaan pembayaran manfaat takaful kepada sesiapa sahaja melalui kontrak benefisiari hibah bersyarat. Manakala, kontrak insurans konvensional hanya membenarkan pembayaran manfaat takaful kepada statuory trust sahaja iaitu pasangan suami atau isteri, anak-anak atau ibu bapa sekiranya tiada pasangan atau anak-anak yang layak menerima wang polisi insurans tersebut. Perbincangan lanjut lihat, Mohd Faiz Mohamed Yusof, Joni Tamkin Borhan dan Nurhanani Romli, Pendekatan Wasatiyah dalam Praktis Pembayaran Manfaat 442

7 komitmen pihak SPT untuk memenuhi kontrak takaful sepenuhnya kerana setiap liabiliti dianggap sebagai amanah para peserta kepada SPT untuk dilaksanakan dan dipenuhi sebaiknya. Kegagalan pihak SPT memenuhi liabiliti kontrak takaful dianggap sebagai mungkir atau tidak menjalankan amanah sebagai wakil para peserta takaful. Justeru, pengurusan risiko syariah merupakan perlindungan terhadap kontrak takaful dan bukannya ruang atau kebarangkalian untuk dipertikai sama ada kontrak tersebut patuh syariah atau tidak patuh syariah. 6.3 Implikasi Dasar Berdasarkan kepada penjelasan rumusan-rumusan di bahagian 6.1, bahagian ini akan mengemukakan beberapa impikasi dasar khusus yang bersesuaian dengan keterdedahanketerdahan risiko syariah dalam SPT di Malaysia. Berikut adalah impikasi dasar yang dikemukakan berdasarkan kepada rumusan yang telah dihuraikan di atas. Pertama, keterdedahan risiko syariah dalam aspek penerimaan risiko takaful am dan takaful keluarga adalah berbeza antara satu SPT dengan SPT yang lain. Jika dilihat secara literal, situasi ini seakan-akan menyebabkan pertikaian dan perbezaan dalam industri takaful di Malaysia. Namun begitu, situasi ini bukan pertentangan pandangan syariah akan tetapi disebabkan kesemua SPT-SPT di Malaysia mempunyai profil dan visi syarikat yang pelbagai. Contohnya ada SPT yang dimiliki syarikat tempatan dan juga SPT berkongsi pemilikan dengan syarikat antarabangsa. Terdapat juga perbezaan dalam jenis lesen pengendali takaful sama ada komposit atau keluarga, jumlah modal, kekukuhan syarikat sama ada syarikat baru atau lama dan kecenderungan perniagaan yang berbeza. Jesteru, keputusan resolusi syariah di peringkat MPS adalah lebih ringan dan mampu dipraktis oleh mana-mana SPT yang beroperasi di Malaysia. Selain itu, pihak Takaful di Malaysia (makalah, Seminar Antarabangsa Islam di Alam Melayu kali ke-v, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Thailand, September 2015),

8 MPS BNM sentiasa terbuka dengan sedia berbincang sekiranya SPT berhadapan masalah-masalah tertentu pada aspek pematuhan syariah. Bagaimanapun, BNM juga telah menggazetkan APKI 2013 sebagai perundangan pematuhan syariah dalam industri kewangan Islam termasuklah industri takaful. Selain itu juga, terdapat standard-standard pematuhan syariah yang telah diputuskan oleh MPS BNM khususnya garis panduan yang perlu dipatuhi oleh semua SPT di Malaysia. Kedua, peruntukkan perundangan AKPI 2013 baru digazetkan dalam tempoh lebih kurang 3 tahun sahaja. Suatu tempoh yang masih baru khususnya bagi mengimplementasikan sepenuhnya perundangan dalam praktis sebenar. Oleh sebab itu, terdapat peruntukkan perundangan dalam APKI 2013 masih dipertikaikan, samar dan tidak jelas dalam aspek pelaksanaan dalam pasaran. Justeru, BNM dan SPT perlu bekerjasama merangka kursus atau silibus pengajian untuk memberi pengetahuan pematuhan syariah dan dalam konteks perundangan terkini iaitu APKI Silibus pengajian pematuhan syariah dan perundangan APKI 2013 perlu diwajibkan kepada semua kakitangan SPT merangkumi kakitangan Syariah, pemasaran, pengunderaitan, pembangunan produk, pihak pengurusan SPT, agen dan broker SPT. Malahan silibus pengajian pematuhan syariah dan perundangan APKI 2013 ini boleh disyorkan dan digalakkan kepada semua peserta dan bakal peserta terutama peserta berkapasiti besar seperti syarikat, organisasi atau badan-badan tertentu untuk memahami aspek pematuhan syariah dan perundangan APKI Ini berikutan semua pihak-pihak yang berurusan dalam operasi SPT perlu memahami kontrak asas dalam kewangan Islam khususnya takaful. Langkah ini merupakan sebahagian daripada pendekatan menguruskan daripada berlakunya insiden-insiden risiko syariah. Langkah mewajibkan kos pengajian berkaitan pematuhan syariah dan perundangan APKI 2013 merupakan pendekatan dalam mengukuhkan proses pengurusan risiko syariah dalam SPT. 444

9 Ketiga, keterdedahan risiko syariah turut disebabkan persepsi masyarakat umum Muslim di Malaysia yang SPT begitu berhati-hati dan terpaksa menolak permohonan risiko yang mempunyai imej buruk pada pandangan masayarakat Muslim. Walaupun, risiko tersebut pada hakikat masih lagi dalam ruang lingkup Maqāṣid al-sharīah itu sendiri yang melindungi nyawa, agama, akal, harta-benda dan keturunan. Tetapi, risiko tersebut terpaksa ditolak atas dasar menjaga reputasi dan akhirnya pihak pemohon tersebut terpaksa memohon perlindungan insurans konvensioanal yang jelas mempunyai elemen haram seperti riba, perjudian dan gharar. Kebanyakan masyarakat Muslim umumnya beranggapan bahawa IKI termasuklah SPT hanya merupakan institusi yang beroperasi seperti masjid atau jabatan agama Islam atau badan kebajikan Islam yang menguruskan hal ehwal orang Muslim semata-mata. Sedangkan pematuhan syariah itu bersifat universal melindungi seluruh alam termasuklah Muslim, bukan Muslim, harta benda, alam sekitar sehingga makhluk seperti haiwan dan tumbuhan. Inilah yang merupakan objektif dalam pematuhan syariah. Oleh sebab itu, kerajaan, BNM atau SPT itu sendiri perlu memberi pengetahuan dan penjelasan lanjut melalui kempen penerangan dan penjelasan sebenar mengenai patuh syariah. Seperti kempen kefahaman Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) kepada masyarakat umum melalui media massa, kempen pemahaman konsep patuh syariah perlu dijelaskan kepada masyarakat umum Muslim dan bukan Muslim melalui media masa seperti televisyen, radio, akhbar-akhbar bercetak dan juga laman sosial yang begitu efektif dalam penyebaran maklumat dan penjelasan berkaitan. Ini merupakan salah satu pendekatan menguruskan risiko syariah yang melibatkan persepsi negatif daripada masyarakat umum mengenai IKI patuh syariah. Namun begitu, ini merupakan cabaran dan tanggungjawab besar dalam memberi kefahaman pematuhan syariah kepada masyarakat dan memerlukan suatu tempoh masa yang panjang. 445

10 Keempat, pemahaman masyarakat umum sama ada Muslim dan bukan Muslim mengenai konsep pematuhan syariah memberikan ruang dan peluang urus niaga kontrak takaful yang lebih besar. Walaubagaimanapun, proses pengurusan keterdedahan risiko syariah seringkali berhadapan konflik antara pematuhan syariah dan pengukuhan perniagaan. Dalam situasi ini, konsep pengharmonian perlu diaplikasikan yakni keseimbangan antara pematuhan syariah dan pengukuhan perniagaan. Ini kerana keduadua aspek ini saling memerlukan dalam industri takaful. Kebanyakan situasi memerlukan keutamaan pematuhan syariah kerana patuh syariah syariah adalah elemen utama yang membezakan dengan operasi syarikat insurans konvensional. Namun begitu, tidak dinafikan bahawa SPT juga berhadapan masalah yang tidak dapat dielakkan yang menyebabkan SPT perlu bertolenrasi dalam aspek pematuhan syariah. Oleh yang demikian, kompentensi dan kebijaksanaan JKS SPT di peringkat SPT dan MPS BNM sangat diperlukan dalam proses ijtihad dalam memutuskan resolusi syariah yang berdasarkan kajian dan pembuktian yang jelas dan mendalam. Kelima, BNM selaku pengawal selia perlu menjalankan pemantauan dalaman dan luaran secara berkala berkaitan pematuhan syariah dalam operasi SPT. BNM merupakan sebahagian daripada medium sistem penyaringan pematuhan syariah. Oleh yang demikian, BNM telah menggubal perundangan APKI 2013 untuk memastikan keseluruhan operasi SPT mengutamakan aspek pematuhan syariah. Di peringkat awal, pematuhan syariah hanya sekadar hukuman Seksyen 11(1) (a) Akta Takaful 1984 yakni BNM boleh membatalkan lessen perniagaan takaful tersebut. Kemudian, diikuti penggazetan seksyen 59(3) ABNM 2009 menyatakan mana-mana orang yang tidak mematuhi garis panduan BNM termasuklah berkaitan pematuhan syariah boleh didenda tidak melebihi tiga juta ringgit. Terkini, seksyen 28(5) dan seksyen 29(6) APKI 2013 yang mengenakan hukuman tegas yakni apabila disabitkan kesalahan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lapan tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh lima 446

11 juta ringgit atau kedua duanya. Hukuman yang semakin berat dan tegas ini menyebabkan setiap individu dalam SPT termasuklah Lembaga Pengarah, Pegawai- Pegawai Kanan dan kakitangan lain sentiasa waspada dan menyedari kepentingan mengenai implementasi patuh syariah dalam seluruh operasi SPT. Keenam, apa sahaja setiap keterdedahan risiko syariah yang berlaku dalam IKI termasuklah SPT mesti diuruskan secara komprehensif dan melalui proses pembetulan dan penambah baikkan. Tidak dinafikan pengurusan risiko syariah bergantung kepada maklumat-maklumat yang diperolehi dan kemudian melalui proses ijtihad oleh kepakaran dan sarjana kewangan Islam di Malaysia yang terdiri di kalangan MPS BNM dan ahli-ahli JKS SPT. Dalam proses pengurusan keterdedahan risiko syariah, terdapat kebarangkalian berlakunya kesalahan dan kesilapan yang dilakukan yang mana mungkin menyebabkan insiden risiko syariah. Tindakan yang paling penting adalah bagaimana proses menguruskan insiden risiko syariah agar kembali pada tahap patuh syariah. Pihak pengawal selia atau JKS SPT atau mana pihak berkaitan SPT tidak boleh sewenangwenang mempertikaikan kontrak takaful lantas membatalkan segala kontrak dan perjanjian tersebut. Tindakan membatalkan segala kontrak dan perjanjian dilihat begitu mudah akan tetapi memberikan implikasi negatif yang besar kepada industri takaful khususnya dan industri kewangan Islam amnya. Tambahan lagi, Malaysia merupakan negara yang dijadikan rujukan dunia dalam menjalankan industri kewangan Islam. Justeru, segala tindakan IKI di Malaysia dalam menangani keterdedahan risiko syariah akan dijadikan panduan dan rujukan oleh pengamal industri kewangan Islam dari negaranegara lain. Oleh sebab itu, pengawal selia perlu bersedia berhadapan dengan segala kemungkinan keterdedahan risiko syariah dengan bantuan dan kerjasama kepakarankepakaran kewangan Islam untuk memastikan pengurusan risiko syariah yang terbaik bagi mengukuhkan daya tahan dan pembangunan industri kewangan Islam di Malaysia. 447

12 Ketujuh, keterdedahan risiko syariah meliputi aspek perundangan, operasi, penerimaan risiko, pelaburan dan aspek-aspek teknikal dalam SPT. Oleh sebab itu, SPT memerlukan sumber modal insan yang menguasai bidang kepakaran iaitu berkaitan pematuhan syariah dan juga aspek perundangan, operasi, penerimaan risiko, pelaburan, pengauditan dan aspek-aspek teknikal dalam operasi SPT. Kerajaan Malaysia dengan kerjasama BNM serta institusi pengajian tinggi perlu menjalankan usaha sama bagi melahirkan modal-modal insan yang menguasai dua bidang kepakaran yakni menguasai aspek pelaburan, pengunderaitan, pengurusan risiko, pengauditan, perakaunan dan lainlain aspek teknikal dalam institusi kewangan dan turut mempunyai pengetahuan yang mantap dalam pematuhan syariah dalam kewangan Islam. Dengan adanya sumbersumber manusia berasaskan pengajian kewangan dan pengajian syariah membolehkan institusi kewangan Islam termasuklah SPT membangunkan operasi SPT bukan sahaja patuh syariah dari fizikal malahan mempunyai semangat untuk menjalankan aktiviti dan operasi SPT yang patuh syariah sebagai sebahagian bentuk ibadah kepada Allah S.W.T. Kelapan, di peringkat awal penubuhan SPT di Malaysia, SPT dianggap sebagai pengganti atau alternatif kepada syarikat insurans konvensional untuk menawarkan produk patuh syariah iaitu takaful kepada pasaran masyarakat Muslim di Malaysia. Namun, setelah 32 tahun SPT di Malaysia dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11 SPT yang beroperasi pada masa kini, SPT bukan lagi alternatif tetapi perlu berubah untuk menjadi pesaing kepada syarikat insurans konvensional. Peningkatan jumlah caruman takaful menunjukkan perkembangan industri takaful di Malaysia. Tambahan lagi, kebanyakan syarikat-syarikat perbankan konvensional dan insurans konvensional di peringkat global dan tempatan turut menceburi bidang takaful dengan penubuhan SPT seperti AIA Public Takaful Bhd, Great Eastern Takaful Berhad, HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Berhad, Hong Leong MSIG Takaful Berhad, Prudential BSN Takaful Berhad dan Sun Life Malaysia Takaful Berhad. Keadaan ini menunjukkan peluang urus niaga 448

13 yang besar dalam industri takaful. Oleh sebab itu, SPT perlu berusaha dengan terbaik untuk mengukuhkan perniagaan takaful sebagai produk pengurusan risiko patuh syariah. Secara keseluruhannya, cadangan implikasi dasar yang telah dibincangkan bertujuan menganalisis keterdedahan-keterdedahan risiko syariah dan pendekatan menguruskan keterdedahan risiko syariah SPT di Malaysia. 6.4 Cadangan Dan Saranan Rumusan dan implikasi yang telah diperjelaskan dalam bahagian 6.2 adalah berdasarkan pengumpulan data teoritikal kajian-kajian terdahulu dan hasil temu bual informaninforman dalam kajian yang begitu bergantung dan terhad kepada sejauh mana budi bicara dan kesediaan informan berkongsi maklumat mengenai keterdedahan risiko syariah. Ini berikutan kebanyakan keterdedahan risiko syariah yang dihadapi oleh SPT dianggap begitu sulit dan rahsia syarikat kerana persepsi pasaran masih menganggap bahawa setiap keterdedahan risiko syariah adalah negatif. Sedangkan insiden risiko syariah yang diuruskan dengan langkah pemulihan dan pembetulan yang betul adalah tindakan pengurusan risiko syariah yang terbaik. Oleh itu, beberapa cadangan kajian yang boleh dilakukan untuk kajian akan datang. 1. Menjalankan kajian secara kuantitatif untuk mengkaji bagaimana proses pengenal pastian, pengukuran dan kawalan keterdedahan risiko syariah dalam SPT. 2. Menjalankan kajian dalam aspek penerimaan risiko takaful am dan takaful keluarga daripada perspektif fiqah dan usul al-fiqh dan implikasi terhadap keterdedahan risiko syariah. 449

14 3. Menjalankan kajian perbandingan pengurusan risiko syariah antara SPT-SPT di Malaysia dengan SPT-SPT di negara lain seperti Indonesia, Brunei dan Negara- Negara Timur Tengah. 6.5 Kesimpulan Secara keseluruhannya, kajian telah meneliti dan mendalami keterdedahan-keterdedahan risiko syariah dalam SPT di Malaysia. Kajian ini menyimpulkan bahawa terdapat empat aspek utama keterdedahan risiko syariah SPT di Malaysia yakni isu resolusi syariah, sumber manusia, operasi dan kelemahan tadbir urus syariah. Bagaimanapun, keterdedahan risiko syariah SPT di Malaysia mampu diuruskan melalui pendekatan tadbir urus syariah di peringkat dalam SPT sahaja khususnya keterdedahan risiko syariah melibatkan operasi dan sumber manusia. Manakala, keterdedahan risiko syariah berkaitan isu resolusi syariah seperti ketiadaan standard syariah dan isu kelemahan tadbir urus syariah seperti kelemahan pengauditan syariah merupakan isu makro yang dihadapi oleh semua SPT. Keterdedahan risiko syariah melibatkan isu makro memerlukan usaha yang berterusan dan melalui proses penambah baik dalam jangka masa panjang. Misalnya, keterdedahan risiko syariah dalam SPT Malaysia berkaitan isu resolusis disebabkan oleh perbezaan pandangan JKS SPT yang menyebabkan perbezaan praktis dalam SPT-SPT di Malaysia 9. Oleh hal yang demikian, perbezaan pandangan dan praktis SPT di Malaysia perlu diseragam melalui standard pematuhan syariah daripada pengawalselia yakni BNM untuk memastikan perbezaan praktis ini tidak memberikan implikasi yang lebih besar sehingga menyebabkan pertikaian kontrak dan produk takaful itu sendiri. Dalam situasi tertentu, perbezaan resolusi syariah antara satu SPT dengan SPT lain mungkin berlaku. Oleh yang demikian, setiap resolusi syariah yang diputuskan di peringkat dalaman JKS SPT perlu diperjelaskan secara terperinci untuk mengelakkan 9 Perbezaan resolusi syariah dalam kewangan Islam menyebabkan risiko syariah. Lihat Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Risk Analysis for Islamic Banks,

15 sebarang pertikaian pada masa akan datang sama ada oleh masyarakat awam mahupun individu-individu berkepakaran. Justeru, keseragaman praktis pematuhan syariah melalui standard dan garis panduan daripada pengawal selia diperlukan terutamanya melibatkan aspek-aspek operasi penting SPT. Keseragaman praktis standard pematuhan syariah SPT bukan bertujuan menutup ruang-ruang ijtihad di kalangan kepakaran syariah dalam SPT tetapi bertujuan mencapai kemaslahatan yang lebih besar kepada SPT iaitu kemampuan menawarkan produk takaful yang lebih baik, memenuhi setiap liabiliti kontrak takaful dan meningkat kemampuan penawaran produk-produk takaful. Selain itu juga, peranan JKS SPT tidak terhad di peringkat SPT semata-mata malahan pandangan JKS SPT ini turut dipertimbangkan sebelum keputusan atau resolusi syariah di peringkat BNM dikeluarkan. Oleh yang demikian, perseragaman praktis pematuhan syariah SPT di Malaysia diperlukan bagi memastikan perkembangan dan daya tahan industri takaful di Malaysia untuk mendapatkan penguasaan pasaran dalam produk pengurusan risiko dengan kemampuan bersaing dengan syarikat insurans konvensional. Sebagai rumusan akhir, kajian menunjukkan terdapat pelbagai keterdedahan risiko syariah dalam SPT-SPT di Malaysia. Pihak industri takaful khususnya SPT dan pengawal selia BNM perlu bekerjasama dalam membuat persediaan untuk berhadapan dengan sebarang keterdedahan-keterdedahan risiko syariah SPT-SPT di Malaysia bagi memajukan lagi industri takaful di negara ini. Pengurusan risiko syariah yang baik berupaya untuk membantu bagi memartabatkan Malaysia sebagai sebuah hub kewangan Islam terbaik di dunia. 451

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

International Journal of Islamic and Civilizational Studies

International Journal of Islamic and Civilizational Studies UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Full Paper Potensi Keterdedahan Risiko Syariah Syarikat Pengendali Takaful Terpilih Di Malaysia Mohd Faiz Mohamed Yusof, a,b* Joni Tamkin

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

Mohd Faiz Mohamed Yusof a,b,*,nurhanani Romli b, Zulzaidi Mahmod c, Joni Tamkin Borhan b

Mohd Faiz Mohamed Yusof a,b,*,nurhanani Romli b, Zulzaidi Mahmod c, Joni Tamkin Borhan b Full paper Sains Humanika Tadbir Urus Syariah dalam Industri Takaful di Malaysia: Implikasi Pra dan Pasca Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Mohd Faiz Mohamed Yusof a,b,*,nurhanani Romli b, Zulzaidi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd

Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd Penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 : Tinjauan Pelaksanaan Penamaan Dan Hibah Ke Atas Syarikat MAA Takaful Sdn Bhd WAN SURAYA WAN HASSIN Jabatan Perakaunan Dan Kewangan, Fakulti Pengurusan

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat

[Perakaunan Islam] AGE464 - lslamic Accounting. [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination Academic Session 2007 12008 April 2008 AGE464 - lslamic Accounting [Perakaunan Islam] Duration: 3 hours [Masa: 3 jam] Please check that this examination

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Bengkel Sedeqah House anjuran MARSAH PELABURAN DANA SEDEKAH MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim Assoc. Prof Islamic Business School Universiti Utara Malaysia asmadinaim@gmail.com Economic

More information

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA

KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA BAB LIMA KAJIAN KES PORTFOLIO HARTANAH BERBEZA 5.1 Pengenalan I- merupakan satu instrumen pelaburan berlandaskan syariah yang memberi peluang baru kepada pelabur untuk melabur di dalam hartanah. Kewujudan

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

KONSEP PENAMAAN DALAM SISTEM PERBANKAN, TAKAFUL DAN CARUMAN: IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF PERUNDANGAN ISLAM

KONSEP PENAMAAN DALAM SISTEM PERBANKAN, TAKAFUL DAN CARUMAN: IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF PERUNDANGAN ISLAM 184 [ARTIKEL] [JANUARI 2018] KONSEP PENAMAAN DALAM SISTEM PERBANKAN, TAKAFUL DAN CARUMAN: IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF PERUNDANGAN ISLAM (Nomination in the Banking, Takaful and Contribution System:

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3 Halaman: 1/19 ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN TAJUK MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 3 2.0 OBJEKTIF DAN SKOP 3 3.0 STRUKTUR DAN ELEMEN DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR 3.1 DASAR EMS 3 3.2 PERANCANGAN 4 3.2.1 ASPEK

More information

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu

Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Analisis Kadar Upah di Institusi Ar Rahnu Norfadilah Bahari 1 norfadilah@kuis.edu.my Nurul Wajhi Ahmad 2 nurulwajhi@kuis.edu.my Wan Shahdila Shah Shahar 3 wanshahdila@kuis.edu.my Khairul Anwar Ahmad 4

More information

RANGKA KERJA PENGURUSAN RISIKO SYARIAH INSTITUSI KEWANGAN ISLAM: APLIKASI GLOBAL BAGI MENANGANI RISIKO KETIDAKPATUHAN SYARIAH

RANGKA KERJA PENGURUSAN RISIKO SYARIAH INSTITUSI KEWANGAN ISLAM: APLIKASI GLOBAL BAGI MENANGANI RISIKO KETIDAKPATUHAN SYARIAH 29 KANUN 131 RANGKA KERJA PENGURUSAN RISIKO SYARIAH INSTITUSI KEWANGAN ISLAM: APLIKASI GLOBAL BAGI MENANGANI RISIKO KETIDAKPATUHAN SYARIAH (Sharia Risk Management Framework for Islamic Financial Institutions:

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues

ULASAN BUKU. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Jurnal Syariah, Jil. 22, Bil. 2 (2014) 289-294 Shariah Journal, Vol. 22, No. 2 (2014) 289-294 ULASAN BUKU Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful

Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Penerimaan Masyarakat Terhadap Perlindungan Takaful Nurauliani Jamlus Rafdi Fakulti Pengurusan dan Muamalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor nurauliani@kuis.edu.my Noor Aimi

More information

Mengukur Risiko Kabur Kadar Tukaran Asing (Measuring Fuzzy Foreign Exchange Rate Risk)

Mengukur Risiko Kabur Kadar Tukaran Asing (Measuring Fuzzy Foreign Exchange Rate Risk) MATEMATIKA, 2009, Volume 25, Number 2, 113 124 c Department of Mathematics, UTM Mengukur Risiko Kabur Kadar Tukaran Asing (Measuring Fuzzy Foreign Exchange Rate Risk) 1 Che Mohd Imran Che Taib, 2 Abu Osman

More information

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT Universiti Teknologi Malaysia i PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/SOK/GP02/RISK ASSESSMENT

SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/SOK/GP02/RISK ASSESSMENT Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk menilai tahap risiko keselamatan maklumat supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenal pasti bagi menyediakan perlindungan dan

More information

GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM

GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM Jurnal Ulwan Ulwan s Journal Jilid 1 2017 : 179-188 GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM Nurul Athirah Mohd Azmi, Rahisam Ramli, Mohd Sabree Nasri & Rusyda

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara.

Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Perlaksanaan program kerjasama latihan kebombaan bersama Institusi dalam dan luar Negara. Sepanjang tahun 2014, Bahagian Latihan telah melaksanakan beberapa program kerjasama latihan kebombaan. Antaranya

More information

ISLAM HADHARI DAN PENDEKATANNYA DI DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

ISLAM HADHARI DAN PENDEKATANNYA DI DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ISLAM HADHARI DAN PENDEKATANNYA DI DALAM SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG Zulkifli Hasan Pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-undang Kolej Universiti Islam Malaysia ABSTRAK Sesungguhnya

More information

Konflik di Antara Fatwa dan Keputusan Panel Penasihat Syariah dalam Kes Muamalat di Mahkamah Malaysia

Konflik di Antara Fatwa dan Keputusan Panel Penasihat Syariah dalam Kes Muamalat di Mahkamah Malaysia ISLAMIYYAT 39(2) 2017: 113-124 (http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2017-3902-03) Konflik di Antara Fatwa dan Keputusan Panel Penasihat Syariah dalam Kes Muamalat di Mahkamah Malaysia Conflict between

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja

Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja Jurnal Pembangunan Sosial (Edisi Khas) Policy & Profesional Development: 57 68 Undang-Undang di Malaysia dan Jaminan Hak Orang Kurang Upaya untuk Bekerja (Laws in Malaysia and the Guarantee of the Rights

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara untuk mengurus pembangunan ICT baharu atau naik taraf di semua PTJ UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

*PMY1NOMFRM* Notification For Appointment Of Nominees And Trustees Pemberitahuan Perlantikan Penama-penama Dan Pemegang-pemegang Amanah.

*PMY1NOMFRM* Notification For Appointment Of Nominees And Trustees Pemberitahuan Perlantikan Penama-penama Dan Pemegang-pemegang Amanah. *PMY1NOMFRM* *PMY1NOMFRM* Policy Number / Nombor Polisi Notification For Appointment Of Nominees And Trustees Pemberitahuan Perlantikan Penama-penama Dan Pemegang-pemegang Amanah Please put extra Policy

More information

Pembangunan infrastruktur tadbir urus dan pengawal seliaan Ar-Rahnu (Infrastructure development of governance and regulatory for Ar-Rahnu)

Pembangunan infrastruktur tadbir urus dan pengawal seliaan Ar-Rahnu (Infrastructure development of governance and regulatory for Ar-Rahnu) 6, Issue 2 (2017) 120-133 Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Journal homepage: www.akademiabaru.com/arbms.html ISSN: 2462-1935 Pembangunan infrastruktur tadbir urus dan pengawal

More information

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain

Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Kesan Perubahan Permintaan Minyak Sawit Di Malaysia Terhadap Perubahan Harga Minyak Sayuran Lain Muhammad Nur Bin Ruhaizad *, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi,

More information

PERANAN AMALAN PENGURUSAN RISIKO TERHADAP PERKEMBANGAN AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT

PERANAN AMALAN PENGURUSAN RISIKO TERHADAP PERKEMBANGAN AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT PERANAN AMALAN PENGURUSAN RISIKO TERHADAP PERKEMBANGAN AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT Jaffry Zakaria 1, Mohd Taib Harun 2, Norlena Salamuddin 3 1,2,3 Fakulti

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91

Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 9, Issue 1 (2017) 75-91 9, Issue 1 (2017) 75-91 Journal of Advanced Research in Business and Management Studies Journal homepage: www.akademiabaru.com/arbms.html ISSN: 2462-1935 Transformasi Koperasi kepada Bank Koperasi: Analisis

More information

KEPERLUAN PEMEGANG KEPENTINGAN INSTITUSI ZAKAT TERHADAP ITEM MAKLUMAT PELAPORAN PRESTASI NOOR FADZILAH SHAFIE Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) RUHANITA MAELAH NORIDA BASNAN Fakulti Ekonomi

More information

Aplikasi Prinsip Wa d Dua Hala dan Cadangan Penerokaannya dalam Lindung Nilai

Aplikasi Prinsip Wa d Dua Hala dan Cadangan Penerokaannya dalam Lindung Nilai ISLAMIYYAT 37(1) 2015: 5-15 Aplikasi Prinsip Wa d Dua Hala dan Cadangan Penerokaannya dalam Lindung Nilai The Application of Two Unilateral Wa d and Its Recommended Exploration in Hedging Azlin Alisa Ahmad

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL

SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL SEJARAH LOKALISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DALAM ISLAM DAN ASIA TENGGARA: SATU TINAJAUAN AWAL Azman Ab. Rahman Profesor Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia. E-mel:

More information

BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL

BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL BAB KETIGA IMPLIKASI PEMELUKAN AGAMA ISLAM TERHADAP NAFKAH MENURUT UNDANG-UNDANG SIVIL 3.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan hak-hak nafkah bagi orang bukan Islam menurut undangundang Sivil, serta implikasi

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

BAB EMPAT AMALAN AUDIT SYARIAH DI BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB)

BAB EMPAT AMALAN AUDIT SYARIAH DI BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) BAB 4 BAB EMPAT AMALAN AUDIT SYARIAH DI BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) 4.1 PENGENALAN Amalan yang terkutuk di sisi Allah SWT ialah riba sebagaimana firman-nya dalam al-quran: ٱ لذ ين ي ا ك ل ون ٱلر

More information

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 250-266 STRATEGI PENERAPAN ELEMEN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU Strategy in

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information

KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN BANK ISLAM

KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN BANK ISLAM Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) Volume 4, No. 2, December 2017: 31-45 KEFAHAMAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN PENUBUHAN

More information

Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu Sorotan Ringkas. Mohd Norhusairi Mat Hussin 1 Mohd Hafiz Jamaludin 2 ABSTRAK

Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu Sorotan Ringkas. Mohd Norhusairi Mat Hussin 1 Mohd Hafiz Jamaludin 2 ABSTRAK AL-BASIRAH Volume 6, No. 1, pp: 79-96, December 2016 AL-BASIRAH Journal Homepage: http://e-journal.um.edu.my/publish/albasirah/ البصرية Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu

More information

UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies

UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies Title and Author(s) Page PENGURUSAN KECAIRAN INSTITUSI KEWANGAN ISLAM (IKI) DI MALAYSIA: PDF: 1-18 ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KEPERLUAN

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar

Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahap Modul Bahasa Arab Masjid dan Hubungannya dengan Tahap Kemahiran Asas Berbahasa Arab dalam Kalangan Pelajar The Module Level of Arabic Mosque and Its Relationship with the Level of Basic Arabic Proficiency

More information

FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA?

FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA? FORUM 7 APAKAH PROSES SAH PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TINDAKAN INDUSTRI (MOGOK, PIKET, LOCK OUT) DI MALAYSIA? Nama Pelajar: Nazrin Nasriq Bin Lapalopo No Matriks: BA16110166 PENGENALAN Tindakan perusahaan

More information

INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN AFFINBANK WORLD MASTERCARD

INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN AFFINBANK WORLD MASTERCARD INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN AFFINBANK WORLD MASTERCARD 1. Ahli Kad Utama AFFINBANK World Mastercard (selepas in dirujuk sebagai Ahli Kad ) adalah dilindungi oleh Insurans Kemalangan

More information

BAB SATU PENGENALAN. merupakan petunjuk kebenaran yang sebenar bagi umat yang bertakwa.

BAB SATU PENGENALAN. merupakan petunjuk kebenaran yang sebenar bagi umat yang bertakwa. BAB SATU PENGENALAN 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN Umat Islam disyariatkan supaya menerima Islam secara keseluruhannya. Menerima keseluruhan Islam bererti mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah

More information

PEMBANGUNAN PRODUK-PRODUK KECAIRAN BARU YANG BERKUALITI TINGGI YANG PATUH SHARIAH

PEMBANGUNAN PRODUK-PRODUK KECAIRAN BARU YANG BERKUALITI TINGGI YANG PATUH SHARIAH PEMBANGUNAN PRODUK-PRODUK KECAIRAN BARU YANG BERKUALITI TINGGI YANG PATUH SHARIAH Muhd Ramadhan Fitri Ellias & Muhamad Nasir Haron Ketua Jabatan Pengurusan Syariah Maybank Islamic 11 th Kuala Lumpur Islamic

More information

PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini bersama-sama

More information

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi

Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Faizah Abd Majid Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia faiza404@salam.uitm.edu.my Abstrak Fokus

More information