Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim."

Transcription

1 Pengenalan Teori Fungsionalisme. Teori ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Kajian teori ini lebih tertumpu kepada fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan masyarakat. Teori ini beranggapan bahawa masyarakat berkembang dan stabil berdasarkan peraturan sosial dan perubahan-perubahan semasa. Masyarakat dalam teori fungsionalisme dianggap seperti anggota tubuh manusia yang mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Menurut teori ini, struktur-struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan dan keharmonian masyarakat. Brinkerhoff dan White (1989: 9) merumuskan tiga andaian utama ahli fungsionalisme iaitu stabiliti, harmoni dan evolusi. Stabiliti merupakan kriteria penilaian utama bagi menentukan keupayaan struktur masyarakat dapat dikekalkan. Harmoni pula merupakan pengukuran bagi menentukan bagaimana sesebuah bahagian masyarakat saling bekerjasama bagi mencapai tujuannya. Manakala evolusi menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku dalam struktur masyarakat ke arah pembaharuan. 1 Teori ini turut mempengaruhi beberapa ahli sosiologi moden Amerika seperti Talcott Parson dan Robert K. Merton. Teori fungsionalisme juga mengkaji terhadap perubahan-perubahan sosial dalam sesebuah struktur masyarakat. Merton (1957) melihat kesan struktur sosial kepada dua iaitu fungsi ketara dan fungsi tersembunyi. Fungsi ketara merupakan sesuatu yang diketahui dan dikehendaki dalam sesuatu aktiviti sosial. Manakala fungsi tersembunyi 1 Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan

2 ialah sesuatu yang tidak disedari. Merton juga membezakan antara fungsi dan disfungsi. Fungsi bermaksud kesan-kesan positif daripada struktur sosial. Disfungsi pula merupakan kesan negatif yang wujud daripada struktur sosial yang diamalkan. Oleh itu, jelaslah bahawa persefahaman dalam kalangan anggota masyarakat adalah penting bagi mencapai kestabilan masyarakat dan setiap perlakuan anggota masyarakat akan memberikan kesan terhadap struktur sesebuah masyarakat. Teori konflik Teori konflik telah diasaskan. Beliau ialah seorang ahli sains sosial dan ahli ekonomi yang berasal dari Jerman. oleh Karl Marx yang kemudiannya diikuti oleh Weber. Antara karya yang telah dihasilkan dalam memperkatakan mengenai teori konflik ini adalah melalui karyanya terkenal iaitu the Communist Menifesto. Pandangan teori konflik mengutamakan kaedah determinisme di mana ada kuasa yang meramalkan sesuatu. Konflik bukanlah bermaksud di dalam keadaan yang ganas tetapi berlaku dalam bentuk perjuangan parti-parti, persaingan dalam institusi agama dan sebagainya. konflik ialah sesuatu yang semulajadi dalam sesuatu masyarakat. 2 Sesuatu konflik yang berlaku boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kolompok sosial 3. Terdapat tiga andaian penting mengenai teori konflik iaitu konsep dialektik, determinisme dan aktivisme sosial 4. Konsep dialektik bermaksud evolusi bukan merupakan proses utama kepada perubahan sosial tetapi sebab utama yang menghasilkan perubahan sosial ialah konflik. Determinisme ekonomi pula bermaksud asas kepada perubahan sosial adalah ditentukan oleh persaingan-persaingan ekonomi. 2 George Simmen. 3 Lewis Coser. 4 Brinkerhoff dan White (1989). 2

3 Manakala aktivisme sosial bermaksud tugas utama analisisi sosial adalah kritikan. Teori konflik terbahagi kepada dua iaitu aliran Marx dan aliran Weber. t a) Aliran Marx. Pandangan teori konflik aliran Marx adalah berasaskan tarsiran-tafsiran sosiologikal terhadap karya-karya Mark. Mengikut pandangan pengikut teori aliran Marx, mereka berpandangan bahawa teori bukanlah semata-mata sebagai satu cara menganalisis struktur masyarakat tetapi lebih kepada cara bagaimana sesuatu reformasi sosial berlaku dalam masyarakat. Konsep sejarah materialisme Marx mempunyai tiga elemen penting iaitu ia merupakan satu teori atau kaedah ilmiah, merupakan satu ajaran politik dan satu pegangan hidup seakan agama 5. Teori konflik aliran Marx beranggapan asas kepada pembentukan sesebuah masyarakat adalah disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti tanah, modal, industri dan perdagangan. Asas kepada perubahan sesebuah struktur masyarakat adalah disebabkan faktor-faktor berkaitan dengan pengeluaran ekonomi. Faktor lain seperti agama, institusi politik, kekeluargaan dan pendidikan pula menjadi superstruktur masyarakat. Sebarang perubahan yang berlaku pada superstruktur masyarakat hanya akan berlaku jika terdapat perubahan pada asasnya. b) Aliran Weber. Tokoh yang membawa aliran teori konflik aliran ini ialah Max Weber. Walaupun teori konflik berasaskan daripada teori konflik Marx, namun pandangan aliran ini banyak bercanggah pendapat dengan teori konflik aliran Marx. Weber menghujahkan bahawa 5 Fatimah Daud (1992). 3

4 perubahan sosial masyarakat bukanlah hanya disebabkan oleh faktor konflik kelas sosial yang berpunca daripada faktor ekonomi semata-mata tetapi turut berpunca daripada pelbagai faktor. Perkembangan kapitalisme di barat bukanlah disebabkan faktor pengeluaran sahaja tetapi disebabkan oleh faktor keagamaan 6 (kristian protestan). Dalam proses menganalisis, Weber mengelaskan tiga dimensi konsep iaitu kelas, status dan parti. Konsep kelas weber menyerupai konsep Marx kerana turut dihubungkan dengan faktor ekonomi tetapi tidak bersetuju dengan pandangan Marx yang menyatakan kuasa hanya berpunca daripada faktor ekonomi, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor lain iaitu status dan parti. Status merupakan penghormatan sosial yang terdapat dalam struktur sosial yang tersendiri. Status bukanlah dinilai berdasarkan kekayaan, kuasa dan kelas sosial tetapi ditentukan oleh gaya hidup. Kuasa pula merupakan bentuk kepimpinan yang menyebabkan seseorang individu memaksa orang lain bagi mencapai matlamat individu ataupun organisasi. Dapat disimpulkan kelas wujud dalam hubungan ekonomi, status wujud dalam hubungan sosial dan parti wujud dalam hubungan politik. Kumpulan status dan kelas akan menggunakan parti sebagai organisasi bagi memperjuangkan objektif mereka. Dapat disimpulkan di sini bahawa aliran Weber menyatakan konflik dan perjuangan yang berlaku alam masyarakat bukanlah disebabkan faktor ekonomi semata-mata tetapi disebabkan memperjuangkan hak masing-masing supaya dipandang tingi oleh masyarakat. 6 Weber (1958). 4

5 PANDANGAN ISLAM (IBNU KHALDUN) DALAM ANALISIS SOSIOLOGI. Dari segi peradaban islam pula, ilmu sosiologi sebagaisains telah wujud seawal zaman Ibnu Khaldun. Khaldun telah terkenal sebagai bapa sosiologi Islam. Kajian Khaldun dalam mukaddimah telah memberi impak yang besar terhadap perkembangan sosiologi moden. Sebenarnya kajian Khaldun telah mendahului kaedah-kaedah kajian klasik Barat yang hanya muncul beratus tahun setelah peninggalan Khaldun. Namun tidak ramai yang mahu mengakui Khaldun sebagai bapa sosiologi moden semata-mata disebabkan tindakan Khaldun yang tidak memisahkan agama dari kehidupan sosial. Sebenarnya, apa yang dikaji oleh sarjana-sarjana awal Barat telah diteliti oleh Khaldun. Misalnya sekiranya Comte, Durkheim dan Spencer melihat perubahan sosial, Khaldun juga telah mengkajinya. Sekiranya Marx tekenal dengan idea yang radikal hingga melarikan diri ke luar negara, kehidupan Khaldun dipenuhi oleh perjuangan sosial sehingga menyebabkan beliau dipenjarakan kerana tindakannya mengkritik pemerintah. Jika Weber terkenal menganalisis kepentingan kelas, status dan kuasa; Khaldun juga mengkaji faktor-faktor ekonomi,sosial dan politik. Maka dapat lah disimpulkan bahawa daripada secara umumnya terdapat persamaan antara sosiologi Barat dan sosiologi Khaldun. Selain itu, daripada segi interaksionisme, Khaldun sebagaimana yang dinyatakan telah meletakkan landasan ilmunya kepada aga yang sememangnya menghendaki interaksi antara manusia. Secara keseluruhannya, penyelidikan Khaldun adalah setara dengan penyelidikan Barat berlandas alasan-alasan berikut; beliau mengkaji perubahan dan fenomena sosial, mengkaji perkaitan antara institusi sosial, membezakan antara masyarakat primitif dan moden, menghubungkan penikiran sosiologimdengan sejarah, penyelidikan masyarakat secara saintifik dan empirikal. Khaldun adalah seorang aktivis, kehidupanya dipenuhi oleh perjuangan sosial. Khaldun 5

6 sentiasa mempersoalkan keadilan dalam masyarakat. Baginya keadilan diperjuangkan untuk kesejahteraan manusia. Khaldun mengiktiraf kewujudan masyarakat yang berstratifikasi tetapi menolak ketidakadilan. Ini dibuktikan dengan kesanggupan berkhidmat dengan kerajaan yang memerintah, memberi nasihat dan teguran. Khaldun tidak menganjurkan pertentangan revolusi tetapi mahukan supaya perubahan secara reformasi sosial. Ini berbeza dengan tradisi konflik marxist yang bergerak dalam tema revolusi untuk menentang stratifikasi. Maka berdasarkan apa yang di mulakan oleh Khaldun, sosiologi daripada perspektif islam mempunyai unsur-unsur berikut iaitu berteraskan agama, berbentuk aktivisme sosial, mengkaji interaksi mikro dan makro, konsep utama ialah keadilan untuk keseahteraan masyarakat, dan tidak memisahkan agama dengan aspek-aspek lain seperti eonomi, soisl dan politik. Sehubungan dengan pespetif islam tentang sosiologi, Ilyas Ba-Yunus dan Farid Ahmad (1985) telah mencadangkan supaya sosiologi islam perlu bersifat teoritikal (menerokai prinsip-prisip kehidupan sosial berlandaskan Al-Quran), kritikal (mengkaji masyarakat berdasarkan kaedah yang sejajar denga idealisme islam) dan strategik (mempunyai rancangan mengatasi permasaalahan masyarakat berlandaskan keislaman). Bagaimanakah bentuk sosiologi islam?. Pendapat teori interaksionalismemengeai hubungan manusia telah diperjelaskan dalam islam. Dalam islam telah dinyatakan bahawa manusia mempunyai perbagai etnik (manusia dijadikan bersuku-suku dan berbangsa) yang perlu berinteraksi antara satu sama lain (untuk saling mengenali). Juga dinyatakan bahawa manusia bertingkahlaku hasil daripada interaksi mereka. Perangai-perangai manusia adalah pelbagai daripada yang buruk pada satu pihak hingga yang baik pada sebelah pihak yang lain. Jika teori interaksionalisme Barat telah membandingkan sifat-sifat manusia yang lebih baik daripada haiwan; Islam terlebih dahulu telah memaklumka bahawa manusia adalah makhluk terbaik berbanding segala yang wujud didunia. manusia sebagai makhluk terbaik tentulah mempunyai kebolehan untuk mendapatkan 6

7 ilmu pengetahuan yang akhirnya dapat membuat pertimbangan sendiri mengenai belbagai aspek dalam kehidupan. Dengan kata lain, dengan fikiran waras yang di punyai oleh manusia mereka boleh membuat keputusan sendiri tentang aksi mereka. Sosiologis islam telah menyedari bahawa konflik dalam masyarakat sukar dielakkan dalam proses berinteraksi antara satu sama lain. Apa yang menyebabkan konflik adalah niat sosial manusia untuk mencapai hasratnya yang mungkin tidak sama dengan kehendak pihak lain. Ini berbeza dengan teori konflik Marx yang menyatakan pergeseran akan tamat apabila wujud sosialisme dan komunisme. Walaupun disedari konflik tetap berlaku, tidak bermakna pertentangan harus dibiakan. Perlu wujud mekanisme supaya masyarakat seimbang. Perundingan perlu berlaku dan konsensus perlu di capai untuk mengatasi konflik berdasarkan prinsip-prisip keadilan dan kebaikan. Dengan itu masyarakat akan dapat terus stabil. Keseluruhanya sosiologi islam menekankan supaya dicari jalan untuk mencapai kesejahteraan melaui interaksi dalam masyarakat dengan melakukan kebaikan atas prinsip keadilan. PANDANGAN TOKOH TEORI FUNGSIONAL DAN TEORI KONFLIK MENGENAI AGAMA TOKOH TEORI FUNGSIONALISME: Pendapat Emile Durkheim Terhadap Agama. Dalam teori fungsionalisme, antara tokoh yang turut memperkatakan mengenai persoalan agama ialah Emile Durkhiem. Durkheim telah meletakkan dirinya dalam tradisi positivis yang bermakna apa yang beliau fikir tentang kajiannya berkaitan masyarakat sebagai bersifat objektif (tidak dipengaruhi perasaan) dan secara sainstifik. 7

8 Beliau juga berpendapat agama merupakan sesuatu diekspresi daripada kesepaduan sosial. Dalam kajian lapangan berkaitan berkaitan penulisannya yang terkenal Elementary Forms Of Relegions Life, Durkheim yang juga merupakan seorang berfahaman sekular berbangsa Perancis, telah melaksanakan kajian selama 15 tahun bagi mengkaji agama primitif antara masyarakat asli di Australia. Minat dasarnya adalah untuk memahami bentuk asas sesebuah kehidupan beragama untuk semua masyarakat. Dalam Elementary Forms, Durkheim menyatakan bahawa agama atau kepercayaan yang masyarakat asli tersebut hormati sebenarnya adalah ekspresi terhadap pemahaman dan anggapan mereka tentang masyarakat itu sendiri. Ia bukan hanya bagi masyarakat orang asli sahaja, malah turut ditujukan kepada semua masyarakat di seluruh dunia. Agama bagi Durkheim, bukanlah rekaan khayalan imaginasi, walaupun beliau menafikan apa initpati yang diperoleh para penganut agama. Agama merupakan sesuatu yang sebenar dan hak; ianya merupakan suatu ekspresi oleh sesebuah masyarakat itu sendiri. Dan sudah tentu tiada suatu masyarakat pun yang tidak mempunyai agama. Kita melihat agama sebagai suatu kuasa yang lebih besar dan hebat dari diri kita, di mana ianya adalah kehidupan sosial kita dan memberi persepsi tersebut sebuah wajah supernatural. Kemudian mengekspresikan diri kita secara beragama dalam kelompok atau kumpulan, di mana bagi Durkheim membuatkan kuasa simbolik itu lebih bertambah hebat. Agama adalah ekspresi daripada kesedaran terkumpul kita, yang mana menjadi penyambung bagi kesemua kesedaran individu, di mana kemudiannya mencipta sebuah realiti tentangnya (agama). 8

9 Masyarakat yang kurang kompleks seperti mana masyarakat asli Australia, mempunyai sistem keagamaan yang juga kurang kompleks, termasuk kepercayaan yang berkaitan sesetengah klan. Semakin kompleks sesebuah masyarakat adalah berhubungan dengan masyarakat lain, maka wujud kecenderungan sesebuah sistem agama berkembang secara universal kepada yang hebat. Definisi agama oleh Durkheim, berdasarkan Elementary Forms, adalah seperti berikut, sesebuah agama merupakan sesebuah kesatuan sistem kepercayaan dan amalan yang berelatif dan berkaitan dengan sesuatu yang suci dan agung. Kepercayaan dan amalan bersatu ke dalam sesebuah komuniti moral. Marx menyatakan ianya adalah definisi fungsional terhadap agama yang dimaksudkan beliau adalah Cuma menerangkan apa yang agama lakukan (fungsi agama) dalam kehidupan sosial. Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah perbandingan yang jelas antara kesucian dan kekarutan. Ini boleh diselarikan dengan perbezaan antara tuhan dan manusia. Definisi ini juga tidak menerangkan dan mencirikan apa sebenarnya yang boleh dirujuk sebagai suci. Oleh itu, kemudian para ahli sosiologi agama (terutama sekali Robert Bellah) telah melanjutkan pendapat Durkheim ini untuk memperkataka tentang tanggapan terhadap agama sivil ataupun agama sesebuah negeri. Smith, William Robertson ( ). Smith merupakan seorang ahli fisiologi, fizik dan arkeologi berbangsa Scotland. Beliau merupakan tokoh besar dalam perkembangan pandangan fungsionalisme terhadap agama dan masyarakat. Beliau menjadi antara penteori terawal yang 9

10 mencadangkan bahawa ajaran agama adalah penting dalam kehidupan sosial dan mempunyai fungsi utama dalam memperkuat semangat kekitaan dan kesatuan dalam sesebuah kumpulan masyarakat. Pandangannya mempunyai impak yang besar terhadap Emile Durkheim dan Sigmund Frued. Beliau juga mencapai kemasyhuran di atas usahanya untuk mendokumentasikan aspek kepercayaan totemik pada ritual semitik awal; terutamanya dalam upacara korban masyarakat Yahudi. Beliau mendapati bahawa kumpulan puak menunjukkan dan merepresentasikan perpaduan mereka pada tuhan mereka. TOKOH TEORI KONFLIK: Pendapat Karl Marx Terhadap Agama. Pendapat Marx terhadap agama kebanyakannya adalah berdasarkan idea Ludwig Feuerbach. Religion...is the opiate of the masses. Beliau mengatakan agama itu sebagai candu yang merosakkan masyarakat. Pernyataan tersebut ditulis pada 1843 dalam kajiannya iaitu A Coutribution to the Critique of Hegel s Philosophy of Right. Marx mempercayai bahawa agama memberi ubat penenang yang salah untuk mengurangkan penderitaan pemerintah yang kejam, menyalahkan kepercayaan kepada tuhan yang dianggap menjadi penghalang kepada perkembangan fahaman Marxist. Anti Semitisme. 10

11 Karl Marx sering dilabel sebagai anti-semitisme ataupu dipanggil membenci yahudi. Ianya disebabkan kenyatannya ini, money is the jealous god of israel, in face of which no other god may exist, the god of the jews has become secularized and has become the god of the world. The bill of exchange is the real god of Jew. His god only an illusory bill of exchange, dan juga kenyataan ini, what is the worldly religion of the Jew? Huckstering. What is his worldly. God? Money... 7 Walaupun begitu, kata-kata bermetafora dan sindiran terhadap yahudi hanyalah merujuk kepada yahudi pada zamannya. Max Weber. Max Weber berbeza dengan Karl Marx dan Emile Durkheim berkaitan dengan apa yang beliau fokuskan dalam kajiannnya tentang kesan tindakan agama dan ketidakadilan agama. Disampingkan membincangkan agama sebagai suatu salah faham (candu kepada menusia) atau perpaduan sosial, Weber tidak cuba mengurangkan intipati agama. Beliau mengkaji bagaimana idea dan kumpulan agama berinteraksi dengan aspek lain dalam kehidupan sosial. Oleh itu, Weber sering berusaha untuk mendapatkan maksud subjektif agama kepada individu. Weber memberi penghargaan kepada agama kerana membentuk imej seseorang di dunia ini dan imej dunia ini boleh memberi kesan kepada pandangan mereka terhadap minat mereka dan bagaimana mereka membuat keputusan untuk mengambil tindakan. 7 Wikipedia. Org/karl marx. 11

12 Bagi Weber, agama adalah terbaik difahami sebagaimana ia bertindak balas kepada kehendak manusia tentang ketuhanan. Manusia menghadapi pelbagai masalah, beliau mengatakan, dengan persoalan tentang ketuhanan persoalan bagaimana kuasa luar biasa tuhan yang suci berkait rapat dengan ketidaksempurnaan dunia yang telah dicipta- Nya. Manusia harus tahu, sebagai contoh, mengapa wujud ketidaklayakan nasib baik dan penderitaan dunia. Agama menawarkan jawapan yang telah menyediakan peluang untuk penyelamatan terlepas dari penderitaan dan makna ketenangan. Pemburuan kepada penyelamatan adalah sama dengan pemburuan kekayaan (menjadi sebahagian motivasi manusia). Ini kerana agama membantu mendefinisikan motivasi. Weber percaya bahawa agama (khususnya Protestant Calvinisme) sebenarnya membantu membangkitkan kapitalisme moden seperti mana yang dinyatakan dalam kajiannya yang paling terkenal dan kontroversi iaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalisme. Dalam The Protestant Ethic, Weber menyatakan bahawa kapitalisme berkembang di Eropah sebahagiannya kerana bagaiman kepercayaan terhadap takdir diinterpretasikan oleh Puritan Inggeris. Teologi Puritan adalah berdasarkan pandangan Calvinis di mana bukan semua orang harus diselamatkan, hanya beberapa insan terpilih yang boleh mengelakkan kemusnahan dan ini menyimpang daripada ketentuan tuhan. Secara praktikalnya, Weber menegaskan ianya sukar secara psikologinya : manusia benar-benar mahu mengetahui sama ada mereka akan menghadapi kemusnahan atau tidak. Masa berlalu, tabiat bersama-sama semangat kapitalisme kehilangan signifikan dan makna agama mereka. 12

13 Tesis The Protestant Ethic telah banyak dikritik, ditapis dan dipertikai, tetapi ia masih lagi sumber yang hidup mengenai debat teori dalam sosiologi agama. PERBEZAAN ANTARA TEORI FUNGSIONALISME DAN TEORI KONFLIK BERKENAAN AGAMA Perbezaan dari segi definisi agama: Dalam teori fungsionalisme, Definisi agama oleh Durkheim, berdasarkan Elementary Forms, adalah seperti berikut, sesebuah agama merupakan sesebuah kesatuan sistem kepercayaan dan amalan yang berelatif dan berkaitan dengan sesuatu yang suci dan agung. Agama bagi Durkheim, bukanlah rekaan khayalan imaginasi. Agama merupakan sesuatu yang sebenar dan hak; ianya merupakan suatu ekspresi oleh sesebuah masyarakat itu sendiri. Ini bermakna beliau berpendapat bahawa agama merupakan satu elemen yang sangat penting bagi sesebuah masyarakat. Pembentukan perpaduan masyarakat lebih mudah terbentuk dengan adanya elemen agama yang bertindak sebagai panduan. Ianya berbeza pula dengan pendapat Marx dalam teori konflik. Marx berpendapat bahawa Religion...is the opiate of the masses. Beliau mengatakan agama itu sebagai candu yang merosakkan masyarakat. Selain itu, Marx mempercayai bahawa agama memberi ubat penenang yang salah untuk mengurangkan penderitaan oleh pemerintah yang kejam, dan menyalahkan kepercayaan kepada tuhan yang dianggap menjadi penghalang kepada perkembangan fahaman Marxist. Jadi 13

14 maksudnya di sini, beliau beranggapan bahwa agama akan melembabkan perkembangan kemajuan manusia malah menyusahkan. Perbezaan sudut pandangan mengenai agama: Apa yang dapat dilihat ialah teori fungsionalisme oleh Durkheim berpandangan positif terhadap agama. Namun sebaliknya bagi teori konflik oleh Marx. Durkheim memandang peranan agama dalam membawa perkembangan sesebuah masyarakat manakala Marx memandang kepada kesan tindakan dalam agama (peraturan dalam agama). Teori konflik Weber pula menekankan aspek persoalan ketidak adilan tuhan. Smith menyatakan bahawa agama adalah penting dalam kehidupan sosial dan mempunyai fungsi utama dalam memperkuat semangat kekitaan dan kesatuan dalam sesebuah kumpulan masyarakat. Pandangannya mempunyai impak yang besar terhadap Emile Durkheim dan Sigmund Frued. Maksudnya di sini ialah nilai yang terdapat dalam ajaran agama akan memperkuat semangat perpaduan masyarakat yang mana apabila sesebuah masyarakat itu mempunyai perpaduan yang kukuh, maka mereka dapat memajukan kelompok mereka ke satu tahap yang lebih tinggi. Perbezaan anggapan dari aspek fungsi agama: Marx berpendapat agama hanyalah sumber kegembiraan, maka ianya bersifat khayalan dan sementara. Jadi beliau menganggap agama bukanlah sesuatu yang penting dalam 14

15 kehidupan. Berbeza dengan teori fungsionalisme oleh Durkheim, agama membantu sesebuah masyarakat membezakan antara kesucian (kebenaran) dan kekarutan (penipuan). Maksud pernyataan ini ialah agama menunjukkan jalan kepada manusia apakah jalan yang betul ataupun yang salah dalam membuat keputusan. Dalam konteks masyarakat, agama umpama elemen penyatuan sosial masyarakat. KESIMPULAN: Agama merupakan salah satu elemen dalam masyarakat. Pembinaan komuniti dan kerajaan awal manusia juga berteraskan ketuhanan sepertimana kerajaan Islam di Makkah. Masyarakat di atur dan ditadbir berdasarkan nilai-nilai agama. Jika sesebuah kerajaan tidak mempunyai nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai murni kemanusiaan, maka negaranya akan menjadi negara yang tidak bermoral di mana rakyatnya melakukan apa sahaja bagi memenuhi kehendak diri. Sepertimana pendapat Ibnu Khaldun, agama tidak seharusnya dipisahkan dari kehidupan sosial. Malah agama itu sendiri adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial. Segala permasalahan atau konflik boleh diselesaikan melalui pendekatan agama sebagaimana yang dicadangkan oleh para sosiologis Islam. Iaitu, menekankan pencarian jalan untuk mencapai kesejahteraan melalui interaksi dalam masyarakat dengan melakukan kebaikan atas prinsip-prinsip keadilan. Tidak seperti yang dicadangkan oleh teori konflik Marx. Iaitu pergeseran akan tamat apabila muncul sosialisme dan komunisme yang menekan pengenepian hak sesuatu pihak atau perkara bagi menyelesaikan masalah. Sedang masalah dan konflik tetap akan timbul. 15

16 Prinsip keadilan dalam agama sudah cukup untuk mengelakkan konflik. Itupun jika ianya dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan jujur. Ini kerana konflik timbul adalah disebabkan niat sosial manusia untuk mencapai hasratnya yang mungkin tidak sama dengan kehendak pihak yang lain. Maka apabila wujud keadlan di kedua-dua belah pihak, maka konflik dapat dielakkan dan diatasi. %20fungsionalisme&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F %2Fimages.haz1201.multiply.multiplycontent.com%2Fattachment %2F0%2FStcfbAoKCGoAAGVGNsI1%2F perbezaan-pandangan-antara- Teori-Fungsionalisme-dan-konflik-mengenai-agama.doc%3Fkey %3Dhaz1201%3Ajournal%3A1%26nmid %3D &ei=fJvKUI6pM4nJrQf_5IGoBg&usg=AFQjCNEwIEPQic8zJQ8Vb8NJr_l fxexbgg&bvm=bv ,d.bmk 16

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

Takrifan Etika ethos

Takrifan Etika ethos BAB 1: ETIKA Takrifan Etika Berasal daripada perkataan greek ethos yang bermaksud perwatakan atau keperibadian. Kamus Dewan (1995) - bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan.

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: x

Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: x Vol. 12, No. 3 (2017), 022 ISSN: 1823-884x KONSEP KOMUNITI DAN PERKEMBANGANNYA: SUATU TINJAUAN KRITIKAL TERHADAP PENGGUNAANNYA (The Concept of Community and its Development: A Critical Review towards its

More information

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam

Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Fungsi istilah Islam dalam frasa Islam Liberal, Islam Fundamental, Universiti Islam, dan Sastera Islam Abd Ganing Laengkang e-mel:abdulganing@kuis.edu.my Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. ABSTRAK

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION.

BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION. BAB 2 KONSEP ETIKA KERJA ISLAM PELAKSANAAN ETIKA KERJA ISLAM: KAJIAN KES DI JOHOR CORPORATION. 2.0 PENGENALAN Bab ini akan mengupas berkaitan etika kerja berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan

More information

Ulasan Buku / Book Review

Ulasan Buku / Book Review ULASAN BUKU : Muslims, Christians and Jesus Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 135-140 www.ukm.my/jhadhari Ulasan Buku / Book Review Muslims, Christians and Jesus oleh Carl Medearis. 2008. Minnesota, Amerika

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Kesimpulan Daripada perbincangan yang dibuat, dapatlah disimpulkan bahawa pemelukan agama Islam oleh hanya satu pihak daripada pasangan perkahwinan bukan Islam akan

More information

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud

Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Faktor Dalaman Dalam Pembentukan Tingkah laku Beragama Menurut al-ghazali dan Sigmund Freud Internal factor in Religious Behavior Formation According to al-ghazali and Sigmund Freud Nor Nazimi Mohd Mustaffa

More information

KRITIKAN TERHADAP TEORI MORAL BARAT: ANALISIS KE ATAS FAKTOR- FAKTOR MEMPENGARUHI YANG PERTIMBANGAN MORAL

KRITIKAN TERHADAP TEORI MORAL BARAT: ANALISIS KE ATAS FAKTOR- FAKTOR MEMPENGARUHI YANG PERTIMBANGAN MORAL Jurnal Peradaban, Jil. 10, 84-118 (2017) KRITIKAN TERHADAP TEORI MORAL BARAT: ANALISIS KE ATAS FAKTOR- FAKTOR MEMPENGARUHI YANG PERTIMBANGAN MORAL a Jamaluddin Mohd. Ali b Azizan Haji Baharuddin c Wan

More information

Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. ISSN Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H

Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. ISSN Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin ISSN 1985-6830 Edisi Khas (Special Edition) 2008 M/1429H i Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 1-8 ii Jilid : Edisi Khas Volumn : Special Edition Makalah / Articles KANDUNGAN

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY

NEGERI SELANGOR. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 64 No. 7 31hb Mac 2011 TAMBAHAN No. 7 PERUNDANGAN Sel. P.U. 19. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA

More information

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula

Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Jurnal Arkeologi Malaysia September 2016, Vol 29, No 2, hlm. 35-42 ISSN 0128-0732 (Print) XXXX-XXXX (Online) Diterbitkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia Arkeologi Islam: Suatu Penilaian Semula Muhamad

More information

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FORMULATION FOR BUCKLING OF COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MESHFREE FROMULATION FOR BUCKLING COMPOSITE BEAM WITH SLIP MOHD HAMIDI BIN HARUN A thesis

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

3.0 TEORI ETIKA 3.1 TEORI TELEOLOGI

3.0 TEORI ETIKA 3.1 TEORI TELEOLOGI 3.0 TEORI ETIKA 3.1 TEORI TELEOLOGI Teori ini mengatakan bahawa nilai betul atau salah bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan. Keputusan yang terakhir bergantung kepada jumlah bandingan perkara-perkara

More information

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015)

Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 121-133 www.ukm.my/jhadhari RELIGIO-HERMENEUTIK SEBAGAI MODEL PENYELIDIKAN DALAM KAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN (Religious-Hermeneutics as a Research Model in the Field of

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 SOALAN 1 1.1 Pengenalan 1.2 Peranan Etika Dalam Bidang Sains Dan Perubatan 1.3 Peranan Etika Dalam Perniagaan Dan Perdagangan 1.4 Peranan Etika Dalam Perhubungan Individu Dan

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA NO. KES: 10/4 834/14 ANTARA KOLANDAN A/L RAMASAMY DAN BELTON SDN. BHD. AWARD NO. 981 TAHUN 2017 Dihadapan : Y.A. DATO' RASIDAH BINTI HJ. CHIK Pengerusi (Bersidang Berseorangan)

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO

THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO i THE EFFECTS OF TAPERED SLEEVE IN IMPROVING THE ANCHORAGE BOND OF REINFORCEMENT BAR PAMELA ADELINE LO A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

16 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik

16 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik 16 Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik Buku 10 - Bab 2.indd 16 3/10/09 5:58:28 PM Teori Dan Pemikiran Mengenai Hubungan Etnik 17 2 TEORI DAN PEMIKIRAN MENGENAI HUBUNGAN ETNIK ROSMAN

More information

Pembinaan Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam

Pembinaan Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam Jurnal Usuluddin 45 (1) 2017: 1-26 Pembinaan Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam Siti Jamiaah Abdul Jalil Universiti Malaya, sitijamiaah82@gmail.com Yusmini Md Yusoff Universiti Malaya, yusmini@um.edu.my

More information

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development)

KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Keutamaan Pembangunan Insan dalam Mengimbangi Arus Pembangunan Negara Jurnal Hadhari 7 (1) (2015) 105-119 www.ukm.my/jhadhari KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

Allah. Begitupun, proses kejadian 'Isa sentiasa dikaitkan sebagai kejadian yang

Allah. Begitupun, proses kejadian 'Isa sentiasa dikaitkan sebagai kejadian yang KESUCIAN MARY MENURUT BIBLE Oleh Khadijah binti Mohd Khambali @ Hambali* Abstract The word irgin is always associated to Mary which known as the Virgin Mary and Virgin Mother of Jesus Christ. Thus the

More information

Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar

Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada... Transformasi Pemikiran Sosial Masyarakat Malaysia daripada Fitrah Pertama kepada Fitrah Kedua Mengenai Alam Sekitar Transformation

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS

BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL MOMENT FUNCTIONS SAMSURYADI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIOMIMETIC PATTERN RECOGNITION FOR WRITER IDENTIFICATION USING GEOMETRICAL

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM

KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM KEPERLUAN MOTIVASI DALAM PENGURUSAN KERJA BERKUALITI DARI PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM Oleh: Tengku Sarina Aini Tengku Kasim* Fadillah Mansor # Abstract Quality work management begins with the process of

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

TOPIC 8 THE MORAL DIMENSIONS OF AN ECONOMIC SYSTEM (DIMENSI MORAL SISTEM EKONOMI)

TOPIC 8 THE MORAL DIMENSIONS OF AN ECONOMIC SYSTEM (DIMENSI MORAL SISTEM EKONOMI) TOPIC 8 THE MORAL DIMENSIONS OF AN ECONOMIC SYSTEM (DIMENSI MORAL SISTEM EKONOMI) Sistem Ekonomi Sistem ekonomi adalah proses berterusan di mana manusia akan bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan untuk

More information

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia

Cabaran Isu Perlembagaan Dan Hak Asasi Dalam Dakwah Di Malaysia Prosiding Bicara Dakwah kali ke 15: Pengurusan Dakwah Kontemporari Disunting oleh: Muhamad Faisal Ashaari, Abu Dardaa Mohamad, Ahmad Irdha Mokhtar. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian

More information

1. Mukaddimah I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN. Abstract

1. Mukaddimah I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN. Abstract I.MALAYSIA DARI PERSPEKTIF KETAMADUNAN: SEBUAH INSPIRASI DARI IBNU KTIALDUN Osman Bakar Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya Abstract This article aims to explain the lmalaysia concept /rom the perspective

More information

Tentang Relevennya Kapital Marx Pada Masa Kini

Tentang Relevennya Kapital Marx Pada Masa Kini Translation of On the Relevance of Marx s Capital for Today (April 17, 2015), http://www.marxisthumanistinitiative.org/alternatives-to-capital/on-the-relevance-ofmarxs-capital-for-today.html Translated

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK (Minggu 4)

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK (Minggu 4) DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 1713 Psikologi Industri & Organisasi (Minggu 4) Pensyarah Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD- Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh & Sains Teknologi (UTM) SINOPSIS

More information

BAB I: PENDAHULUAN. Seterusnya, para ulama dan pimpinan melakukan pembaharuan dengan mengkaji

BAB I: PENDAHULUAN. Seterusnya, para ulama dan pimpinan melakukan pembaharuan dengan mengkaji BAB I: PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Gerakan pembaharuan bermula daripada kesedaran terhadap persoalan dalaman tentang kejumudan budaya berfikir di dunia Islam, dan ketertinggalannya dengan dunia Barat moden,

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor

PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor PEMBAHARUAN PENTADBIRAN UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Oleh: Hairunnizam Wahid Ab. Razak Dan Mohd Ali Mohd Nor Abstrak Kertas ini mencadangkan penghayatan konsep tauhid dalam sesebuah organisasi

More information

PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI KALANGAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA. LOW HOCK HENG SITI ZALEHA OMAIN PM Dr HISHAMUDDIN MD SOM

PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI KALANGAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA. LOW HOCK HENG SITI ZALEHA OMAIN PM Dr HISHAMUDDIN MD SOM PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI KALANGAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA LOW HOCK HENG SITI ZALEHA OMAIN PM Dr HISHAMUDDIN MD SOM VOT PENYELIDIKAN: 71850 JABATAN PENGURUSAN FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN.

DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN. DIALOG AGAMA LWN DIALOG KEHIDUPAN: MEMBINA KEFAHAMAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBEZA KEPERCAYAAN. Azarudin Bin Awang Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam, UiTM Terengganu azaru154@tganu.uitm.edu.my Khadijah

More information

TOPIK 1 MANUSIA DAN AGAMA

TOPIK 1 MANUSIA DAN AGAMA TOPIK 1 MANUSIA DAN AGAMA Hasil Pembelajaran Di akhir topik ini, pelajar akan dapat; (1) menjelaskan pengertian manusia dari pelbagai pandangan para sarjana. (C2 : PLO1) (2) menghuraikan hubungan antara

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

1.0 Pengenalan Sistem Kasta Di India

1.0 Pengenalan Sistem Kasta Di India 1.0 Pengenalan Sistem Kasta Di India Sistem kasta di India ialah salah satu sejarah yang paling utama dimana terdapat perbezaan melalui kelas, agaman, wilayah, kaum, jantina dan bahasa. Ianya merupakan

More information

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal

Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal ISLAMIYYAT 34 (2012): 13-25 Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal The Understanding of Middle Class Muslim Women in the Klang Valley towards Liberal Islam Azalina

More information

PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND

PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND PEMERKASAAN KEHARMONIAN MASYARAKAT BERAGAMA: RUJUKAN PENDEKATAN AL- BIRUNI BERDASARKAN KARYANYA KITAB AL-HIND Samsuddin Abd Hamid, Khadijah Mohd Hambali @ Khambali Fakulti Sains Kemanusiaan. Universiti

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

Tema-tema Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Penyelidikan Ilmiah Tinggi di Malaysia. Themes of Muhammad Iqbal s Thoughts in Malaysia s Scientific Research

Tema-tema Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Penyelidikan Ilmiah Tinggi di Malaysia. Themes of Muhammad Iqbal s Thoughts in Malaysia s Scientific Research Tema-tema Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Penyelidikan Ilmiah Tinggi di Malaysia Themes of Muhammad Iqbal s Thoughts in Malaysia s Scientific Research Siti Maryam Isa 1, Muhamad Razak Idris 2 ABSTRAK Para

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI)

SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) SKOP EKONOMI DALAM KONTRAK TABARRU AT : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-UM DAN MINHAJ AL-TALIBIN (AL-SYARBINI) CALON: NOOR SYAHIDA ABDUL RAHMAN 13P101007P BIDANG: SYARIAH DAN MUAMALAT PENYELIA BERSAMA O

More information

SEBUAH ANALISIS TENTANG PENDEKATAN KAJIAN R. O. WINSTEDT TERHADAP ISLAM DI TANAH MELAYU

SEBUAH ANALISIS TENTANG PENDEKATAN KAJIAN R. O. WINSTEDT TERHADAP ISLAM DI TANAH MELAYU Jurnal Peradaban, Jil. 8, 1-18 (2015) SEBUAH ANALISIS TENTANG PENDEKATAN KAJIAN R. O. WINSTEDT TERHADAP ISLAM DI TANAH MELAYU Mohd Farhan Abd Rahman a* Rohailin Zainon b Nor Adina Abdul Kadir c a, c Universiti

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM

BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM Perkembangan Akidah Ketuhanan BAB 4 MONOTHEISM DAN POLYTHEISM Monotheism dan Polytheism Peristilahan tentang konsep ketuhanan dalam pengkajian agama wujud dalam berbagai bentuk. Antaranya kita menemui

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH COMMITTEE IN DETERMINING THE ISLAMICITY OF BANKING PRODUCTS MELISSA JOHANNIE YUSOH GSM 2013 9 APPLICATION OF HUMAN GOVERNANCE BY SYARIAH

More information

Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah

Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah 209 Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) di dalam Terjemahan Maksud Surah Al-Fatihah Syar Meeze Mohd Rashid cikgumeeze@ukm.edu.my Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia Mohd Hanafi Mohd

More information

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x

Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: x Special Issue 3 (2017): 011 ISSN: 1823-884x PENGARUH ASPEK SPIRITUALITI TERHADAP STRATEGI DAYA TINDAK GOLONGAN WANITA DEWASA AWAL (The Effects of Spirituality Aspect towards Coping Strategies among Early

More information

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16

More information

BAB 2 TEORI ASAL-USUL AGAMA

BAB 2 TEORI ASAL-USUL AGAMA BAB 2 TEORI ASAL-USUL AGAMA Hasil Pembelajaran Di akhir topik ini, pelajar akan dapat; (1) menjelaskan teori-teori asal usul agama dari pelbagai perspektif para pengkaji (C2 : PLO1) (2) menghuraikan pembahagian

More information

AL-ATTAS DAN AL-QARADAWI

AL-ATTAS DAN AL-QARADAWI 143 AL-ATTAS DAN AL-QARADAWI MENGENAI ISLAM DAN SEKULARISME* Oleh: Dr. Ugi Suharto Abstract Al-Attas and al-qaradawishare some fundamental views on the relationship between Islam and secularism Boths scholars

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK

DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK DINAMIKA PENDAKWAH MELAKSANA DAKWAH PELBAGAI ETNIK Burhanuddin Jalal Amnah Saayah Ismail Sayuti Ab Ghani ABSTRACT The world is so advanced and Islamic dakwah facing many challenges especially intensifies

More information

BAB PERTAMA PENDAHULUAN

BAB PERTAMA PENDAHULUAN BAB PERTAMA PENDAHULUAN 1. Pendahuluan Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Di dalamnya terkandung dua cabang utama iaitu akidah dan syariah. Kedua-duanya juga dikenali

More information

Faham Pluralisme Agama dan Percanggahannya Dengan Akidah dan Syari ah Islamiyah

Faham Pluralisme Agama dan Percanggahannya Dengan Akidah dan Syari ah Islamiyah Faham Pluralisme Agama dan Percanggahannya Dengan Akidah dan Syari ah Islamiyah. Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Pendahuluan Era moden menyaksikan

More information