PERSEPSI PENDUDUK TAMAN SRI PULAI, SKUDAI, JOHOR TERHADAP PENGURUSAN SAMPAH ISI RUMAH MENURUT PENDEKATAN ISLAM HADHARI FATIMAH BINTI MUSENI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PERSEPSI PENDUDUK TAMAN SRI PULAI, SKUDAI, JOHOR TERHADAP PENGURUSAN SAMPAH ISI RUMAH MENURUT PENDEKATAN ISLAM HADHARI FATIMAH BINTI MUSENI"

Transcription

1 PERSEPSI PENDUDUK TAMAN SRI PULAI, SKUDAI, JOHOR TERHADAP PENGURUSAN SAMPAH ISI RUMAH MENURUT PENDEKATAN ISLAM HADHARI FATIMAH BINTI MUSENI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2

3

4 PERSEPSI PENDUDUK TAMAN SRI PULAI, SKUDAI, JOHOR TERHADAP PENGURUSAN SAMPAH ISI RUMAH MENURUT PENDEKATAN ISLAM HADHARI FATIMAH BINTI MUSENI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) Fakulti Pendidikan UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA April 2008

5 ii

6 iii DEDIKASI Khas buat yang tersayang... Ayahanda & Bonda... Museni Bin Brahim & Siti Mahani binti Yasir Kasih sayang, pengorbanan, ketabahan, ketenangan dan doronganmu menjadi inspirasiku... Terima kasih atas segala-galanya... Dikau teramat kucintai dan kusayangi.. Selama-lamanya... Al-Fatihah Buat kekanda yang disayangi Mohd Idris bin Museni Moga dicucuri rahmat dan bahagia disana... Kekanda-kekanda dan Adinda-adindaku yang dikasihi... Khairiah & Mohd Fadhil, Wardah & Abd. Rahman al-akhdhori, Mohd Syuhada`, Siti Nor Fatehah, Syahdatul Syafiqah, Ahmad Khairil Hanis & `Amirah `Aisyah... Moga kejayaan menjadi milik kita bersama... Anak-anak saudaraku... Mohd `Afif Fadhli, Sumayyatus Syahidah, Ahmad Muhaimin &`Ainul Mardhiyyah... Semoga kalian menjadi insan berguna kelak...amin... Kesemua para pendidikku... Halalkan segala ilmu yang dicurahkan... Jasa kalian teramat bernilai pada diriku... Sahabat-sahabat seperjuanganku... Kenangan bersama kalian tidak mungkin akanku lupakan... Hingga akhir hayatku... Terima kasih atas segalanya...

7 iv PENGHARGAAN Syukur ke hadrat Allah S.W.T. di atas limpah kurnia-nya serta selawat dan salam buat Nabi Muhammad s.a.w, akhirnya laporan Projek Sarjana Muda (PSM) ini dapat disiapkan dengan sempurna. Setinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga buat penyelia yang dihormati, Dr. Sulaiman bin Kadikon di atas segala nasihat, dorongan dan bimbingan serta tunjuk ajar yang telah diberikan di sepanjang proses pembikinan projek sarjana muda ini. Jutaan terima kasih juga buat pensyarah-pensyarah Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial (PPIPS), UTM di atas tunjuk ajar yang diberikan membantu melengkapkan lagi projek ini. Terima kasih kepada En. Yuslee b. Abdul Hamid, Penolong Pengarah Kesihatan Persekitaran MPJBT. Begitu juga kepada Tuan Hj. Md Nor bin Salleh, Pengerusi Masjid Taman Sri Pulai dan Hj. Mohd Rosely bin Abd. Rahman, Pengerusi Rukun Tetangga Zon Pakis di atas maklumat yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Imam Masjid Taman Sri Pulai, Abu Ayub bin Abdul Razak dan juga seluruh penduduk Islam di Zon Pakis yang telah memberikan kerjasama yang sebaiknya di sepanjang proses pengedaran soal selidik. Buat sahabatsahabat tahun akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Pengajian Islam) sesi 2007/2008, terima kasih kerana memberikan sokongan dalam usaha menyiapkan projek ini. Akhir kata, kepada semua individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, ribuan terima kasih diucapkan. Semoga Allah melipatgandakan pahala amalan kalian seterusnya dikurniakan kejayaan di dunia dan di akhirat, amin.

8 v ABSTRAK Kajian yang berbentuk deskriptif ini bertujuan untuk melihat persepsi penduduk Islam di Zon Pakis, Taman Sri Pulai, Skudai, Johor terhadap pengurusan sampah isi rumah menurut pendekatan Islam Hadhari. Fokus kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan penduduk terhadap masalah pengurusan sampah, sikap penduduk terhadap pengurusan sampah isi rumah dan persepsi penduduk terhadap pendekatan Islam Hadhari mengenai pengurusan sampah isi rumah. Sampel kajian adalah seramai 201 orang responden yang terdiri daripada penduduk yang beragama Islam, di Zon Pakis, Taman Sri Pulai, Skudai, Johor. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik yang mengandungi empat soalan berkaitan latar belakang responden dan 32 item soalan berkaitan persoalan kajian. Nilai kebolehpercayaan alat kajian adalah α = Data yang diperolehi menerusi kajian ini dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) for windows version 14.0 bagi mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden memberikan persepsi yang positif terhadap persoalan kajian. Nilai min yang diperolehi ialah 4.33 bagi tahap pengetahuan terhadap masalah pengurusan sampah, 3.97 bagi sikap penduduk terhadap pengurusan sampah isi rumah dan 4.48 bagi persepsi penduduk terhadap pendekatan Islam Hadhari mengenai pengurusan sampah isi rumah. Beberapa cadangan turut dikemukakan kepada beberapa pihak tertentu untuk diambil perhatian. Diharap kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak untuk lebih memahami pengurusan sampah isi rumah.

9 vi ABSTRACT The descriptive research to look at the perception among Islam resident at Zon Pakis, Taman Sri Pulai, Skudai, Johor towards domestic waste management based on Islam Hadhari approach. This research are focus on identifying the resident level of knowledge towards waste management problem, the resident attitude towards domestic waste management and the resident perception on Islam Hadhari approach towards domestic waste management. Research sample has 201 respondent consist of muslims resident, at Pakis Zone, Taman Sri Pulai, Skudai, Johor. The instrument used was a set of questionnaire, where contained of 32 items, focusing on the area of the research. The value of the research instrument`s realibility was a α = The data obtained was analyzed using the Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) for windows version 14.0 software in order to fling out the mod, percentage and mean. The result of this study shows that the respondents have a positive perception towards the research objectives. The mean value obtained was 4.33 for the resident level of knowledge towards waste management problem, 3.97 for the resident attitude towards domestic waste management and 4.48 for the resident perception on Islam Hadhari approach towards domestic waste management. They also come out with a few suggestion to the responsible person for their concern. Hopefully, this research will give a benefit to all for their understanding on domestic waste management.

10 vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL TRANSLITERASI ARAB SENARAI SINGKATAN SENARAI AYAT AL-QURAN SENARAI HADITH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xii xv xvi xvii xviii xix BAB 1 PENDAHULUAN Pengenalan Latar Belakang Masalah Penyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Pelajar Ibu Bapa 8

11 viii Pendidik Pihak Yang Bertanggungjawab Masyarakat Batasan Kajian Takrifan Istilah Persepsi Penduduk Pengurusan Sampah Isi Rumah Pendekatan Islam Hadhari Kesimpulan 13 BAB 2 SOROTAN KAJIAN Pengenalan Masalah Pengurusan Sampah Kekurangan Tapak Pelupusan Kos Penyelenggaraan Sampah Pencemaran Pengurusan Sampah Isi Rumah Planning (Merancang) Organizing (Mengelola) Leading (Memimpin) Controlling (Mengawal) Pendekatan Islam Hadhari Terhadap Pengurusan Sampah Isi Rumah Pendekatan Konsep Khalifah Pendekatan Konsep Adab dan Akhlak Sifat Ihsan Sifat Qana`ah Sifat Mahabbah 29

12 ix Sifat Ta`awun Kajian Lepas Kesimpulan 33 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Reka Bentuk Kajian Tempat Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Pengumpulan Data Primer Soal selidik Pengumpulan Data Skunder Prosedur Kajian Kajian Rintis Kajian Sebenar Analisis Data Jangkaan Kajian Kesimpulan 43 BAB 4 ANALISIS DATA Pengenalan Analisis Data (Bahagian A) Jantina Umur Tahap Pendidikan Bilangan Ahli Dalam Rumah Analisis Data (Bahagian B) 47

13 x Analisis Tahap Pengetahuan Penduduk Terhadap Masalah Pengurusan Sampah Analisis Sikap Penduduk Terhadap Pengurusan Sampah Isi Rumah Analisis Persepsi Penduduk Terhadap Pendekatan Islam Hadhari Mengenai Pengurusan Sampah Isi Rumah Min Keseluruhan Kesimpulan 65 BAB 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN Pengenalan Perbincangan Latar Belakang Responden Tahap Pengetahuan Penduduk Terhadap Masalah Pengurusan Sampah Sikap Penduduk Terhadap Pengurusan Isi Rumah Persepsi Penduduk Terhadap Pendekatan Islam Hadhari Mengenai Pengurusan Sampah Isi Rumah Rumusan Rumusan Tahap Pengetahuan Penduduk Terhadap Masalah Pengurusan Sampah Rumusan Sikap Penduduk Terhadap Kaedah Pengurusan Isi Rumah Rumusan Persepsi Penduduk Terhadap Pendekatan Islam hadhari Mengenai Pengurusan Sampah Isi Rumah Cadangan Individu 79

14 xi Ibu Bapa Intitusi Pendidikan Pihak Yang Bertanggungjawab Media Massa Cadangan Kajian Lanjutan Penutup 85 BIBLIOGRAFI 86 LAMPIRAN

15 xii SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1.1 Komposisi Sisa Sampah Sumber Sisa Pepejal Domestik Jumlah Taburan Penduduk Yang Beragama Islam Tahap Pemeringkatan Skor Di Dalam Skala Likert Pengkelasan Instrumen Kajian Skala Min Bagi Soal Selidik Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Responden Mengikut Umur Taburan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Taburan Responden Mengikut Bilangan Ahli dalam Rumah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya mengetahui negara ini kekurangan tapak pelupusan sampah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Tapak pelupusan yang besar dan luas diperlukan untuk menampung jumlah sampah yang banyak Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tahu kitar semula dapat membantu masalah kekurangan tapak pelupusan sampah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tahu kos penyelenggaraan dan pengurusan sampah adalah tinggi Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Kos yang tinggi terpaksa ditanggung apabila sampah tidak diurus dengan baik Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tahu kos penyelenggaraan dan pengurusan sampah ditanggung melalui cukai pintu Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Sikap manusia adalah punca utama pencemaran alam sekitar 50

16 xiii 4.12 Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tahu tentang jenis-jenis pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tahu pembuangan sisa sampah di rumah tanpa kawalan boleh mengakibatkan pencemaran air dan persekitaran Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tahu punca dan sebab mengapa saliran air boleh tercemar dan tersumbat Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya menyediakan bakul sampah di dalam rumah dan tong sampah di luar rumah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya memastikan tong sampah atau bakul sampah sentiasa berfungsi dengan baik Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tidak menyangkutkan sampah di pagar Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tidak meletakkan sampah di tepi jalan Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya memastikan sampah di urus supaya tidak diselongkar oleh haiwan liar seperti anjing Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tidak membiarkan sampah bertaburan di hadapan rumah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tidak membiarkan sampah tersimpan selama beberapa hari di dalam rumah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya mencampurkan semua jenis sampah seperti kertas, plastik, botol dan sisa makanan ke dalam tong sampah atau bakul sampah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya tahu kempen kitar semula Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya mengasingkan sampah mengikut kategorinya seperti kertas, plastik, botol dan sisa makanan Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Mengasingkan sampah mengikut kategorinya tidak membuang masa saya Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya mengamalkan kitar semula 56

17 xiv 4.27 Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Menjaga alam sekitar dengan mengurus sampah adalah tanggungjawab sebagai seorang khalifah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Kitar semula mengelakkan manusia daripada melakukan pembaziran Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Menjaga kebersihan dengan mengurus sampah adalah sebahagian daripada iman Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Menjaga alam sekitar dengan mengurus sampah selaras dengan tuntutan Islam Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Sampah yang diurus dapat menjaga kemaslahatan (kepentingan) dan mengelakkan kemudharatan kepada seluruh umat manusia Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Pengurusan sampah perlu bermula dari rumah mengelakkan daripada berlaku kerosakan terhadap alam sekitar Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya sedia bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha menangani masalah pengurusan sampah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Sikap terhadap pengurusan sampah isi rumah perlu ditingkatkan Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Sebagai muslim, saya menunjukkan contoh yang baik kepada non-muslim dalam menguruskan sampah isi rumah Kekerapan Dan Peratusan Bagi Item: Saya mengamalkan kitar semula demi kesejahteraan alam sekitar Analisis Min Keseluruhan Item 1 Hingga Analisis Min Keseluruhan Item 11 Hingga Analisis Min Keseluruhan Item 23 Hingga 32 64

18 xv TRANSLITERASI ARAB Kajian ini memuatkan tulisan Transliterasi yang digunakan oleh Esiklopedia Islam dengan sedikit perbezaan dengan tulisan biasa. Konsonan ء (hamza) ض (dad) d ب (ba ) b ط (ta ) t ت (ta ) t ظ (za ) z ث (tha ) th ع ( ayn) ج (jim) j غ (ghayn) gh ح (ha ) h ف (fa ) f خ (kha ) kh ق (qaf) q د (dal) d ك (kaf) k ذ (dhal) dh ل (lam) l ر (ra ) r م (mim) m ز (zay) z ن (nun) n س (sin) s و (waw) w ش (shin) sh ه (ha ) h ص (sad) s ي (ya ) y Vovel (fathah) a fathah panjang a (kasrah) i kasrah panjang i (dammah) u dammah panjang u

19 xvi SENARAI SINGKATAN MPJBT - Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah SWM - Southern Waste Management JAS - Jabatan Alam Sekitar PBT - Pihak Berkuasa Tempatan BPK - Blok Perancangan Kecil KPKT - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan JBT - Johor Bahru Tengah SPSS - Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Sdn. Bhd. - Sendirian Berhad r.a - Radhi Allahu`anhu s.a.w - Sallallahu `Alaihi Wasallam S.W.T - Subhanahu Wa Ta`ala SS - Sangat Setuju S - Setuju KS - Kurang Setuju TS - Tidak Setuju STS - Sangat Tidak Setuju SPM - Sijil Pelajaran Malaysia STPM - Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia PSZ - Perpustakaan Sultanah Zanariah PSI - Perpustakaan Sultan Ismail t.t - Tiada Tahun UTM - Universiti Teknologi Malaysia UKM - Universiti Kebangsaan Malaysia UM - Universiti Malaya NGO - Badan-badan Bukan Kerajaan

20 xvii SENARAI AYAT AL-QURAN NO. AL-QURAN TAJUK MUKA SURAT 1.1 Surah al-qasas 28: Surah al-baqarah 2: Surah al-baqarah 2: Surah al-taubah 9: Surah al-maaidah 5: Surah al-taubah 9: Surah Fussilat 41: Surah al-baqarah 2: Surah al-isra` 17: 72 75

21 xviii SENARAI HADITH NO. HADITH TAJUK MUKA SURAT 2.1 Riwayat Muslim Riwayat Bukari dan Muslim Riwayat Bukhari 75

22 xix SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK A B C D E F Borang Soal Selidik Surat Kebenaran menjalankan kajian Data Belanjawan Pemungutan Sampah SWM di Kawasan MPJBT Peta Kawasan Kajian Gambar Disekitar Kawasan Kajian Contoh Poster

23 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia, tetapi juga dengan alam persekitarannya. Kesejahteraan yang dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii di sekitarnya. Manusia merupakan hamba Allah yang telah dilantik untuk memegang jawatan khalifah Allah (Haron Din, 2000). Sebagai khalifah, manusia diberi mandat untuk mentadbir dan mengurus alam ini dengan kemampuannya memahami ciri-ciri tabii alam secara terbatas. Tujuannya tidak lain semata-mata untuk memudahkan urusannya dalam mentadbir alam di samping tidak melakukan kerosakan ke atasnya. Firman Allah S.W.T:

24 ( ( ( ( 2 š ÏΒ y7t7šåátρ š[ψs? Ÿωuρ nοt ÅzFψ$# u # $!$# ª!$# š 9t?#u!$yϑ Ïù Æ tgö/$#uρ Îû yš$ x ø9$# Æ ö7s? Ÿωuρ š ø s9î) ª!$# z ômr&!$yϑÿ2 Å ômr&uρ $u Ρ 9$# t Ï Å ø ßϑø9$# =Ïtä Ÿω!$# βî) ÇÚö F{$# "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmat-nya yang melimpah-limpah); dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan ". (Surah al-qasas, 28: 77) Berdasarkan ayat ini, Allah SWT melarang manusia melakukan kerosakan ke atas muka bumi. Malangnya, dalam usaha untuk membangun alam ini, manusia mempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengeksploitasi alam tabii ini secara berlebih-lebihan. Akibatnya, peristiwa banjir kilat, pencemaran alam sekitar, perubahan cuaca dan sebagainya berlaku sehingga menyebabkan keseimbangan alam tabii mula terganggu. Memang alam ini perlu terus dibangunkan, keselesaan hidup perlu ditingkatkan, teknologi perlu dibangunkan selaras dengan keperluan manusia, namun, apabila keseimbangan alam tidak dikekalkan, mengundang bencana hasil perbuatan tangan manusia sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, maka pendekatan Islam Hadhari melalui prinsip kesembilan iaitu pemuliharaan alam sekitar, membangunkan alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Ia dapat dilaksanakan dengan cadangan menggabungjalinkan antara pembangunan sains dan teknologi dengan ajaran agama dan nilai budaya masyarakat serta diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam konteks Islam Hadhari, tidak pernah mengabaikan segala masalah yang dihadapi oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masalah pengurusan sampah isi rumah. Sebagai satu agama yang syumul,

25 3 Islam mempunyai pendekatan, jalan penyelesaian dan perspektifnya yang tersendiri. Oleh itu, keberkesanan pengurusan sampah isi rumah dengan cara pengendalian dan pengurusan sampah yang terkawal dan sempurna dapat membantu ke arah pemuliharaan alam sekitar iaitu prinsip kesembilan Islam Hadhari. 1.2 Latar Belakang Masalah Isu buangan sisa sampah merupakan isu yang hangat diperkatakan di peringkat kerajaan tempatan yang berkait rapat dengan proses perbandaran dan permodenan sesebuah kawasan. Ini disebabkan oleh peningkatan penghasilan buangan sisa sampah dan kaedah pelupusannya yang tidak efisien. Di samping pertambahan penduduk, inovasi pengeluaran barangan (menerusi kaedah pembungkusan) adalah penyumbang terbesar kepada peningkatan jumlah dan isi padu sampah yang dikeluarkan (Rospidah Ghazali dan Chamhuri Siwar: 2001). Kadar buangan sisa sampah juga dijangka meningkat sejajar dengan pertambahan penduduk dan kepesatan aktiviti pembuangan sisa di kawasan Johor Bahru Tengah (JBT). Sehingga tahun 2010, kuantiti penjanaan sisa sampah perdagangan dan domestik di kawasan pentadbiran JBT dijangka meningkat kepada 40,400 tan/tahun (Rancangan Struktur MPJBT ). Perkhidmatan pengurusan sisa pepejal di JBT didapati tidak memuaskan dan tidak mencapai tahap kualiti yang secukupnya walaupun sebahagiannya telah diswastakan berdasarkan aduan awam yang diterima terutamanya pendudukpenduduk MPJBT. Justeru, pihak yang diberi tangggungjawab masih lagi gagal memberi pengurusan yang berkesan seperti perkhidmatan kerja dijalankan tidak mengikut jadual, spesifikasi kerja tidak dipatuhi, aduan sisa pepejal lambat atau tidak diambil tindakan dan masih juga terdapat kawasan perumahan yang telah dikeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki (C.F.O) tidak diberikan perkhidmatan pemungutan sisa pepejal.

26 4 Berikutan dengan masalah sampah dan pengurusannya yang semakin meruncing di Malaysia, maka Yang Berbahagia Dato` Haji Anwar b. Haji Abd Rahman, Timbalan Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, meminta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) supaya berusaha memperbaiki dan meningkatkan keadaan kebersihan dan pengurusan sampah. Selain itu, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) juga diminta untuk memperbaiki prestasi perkhidmatan terhadap kerja pembersihan dan pengurusan sampah. Aktiviti kawal selia dan penguatkuasaan terhadap kerja yang dijalankan juga perlu dipertingkatkan secara kontrak tempatan atau melalui pihak konsortium yang dilantik kerajaan. 1.3 Penyataan Masalah Masalah sampah bukanlah fenomena baru dalam masyarakat tempatan atau global, justeru sejak dahulu sehingga kini, masalah ini tidak pernah selesai terutamanya di kawasan perumahan dan tumpuan penduduk di bandar serta kawasan perindustrian (Jamaluddin Md. Jahi: 1996). Buangan sampah yang dihasilkan oleh isi rumah merupakan antara penyumbang terbesar kepada masalah yang dihadapi. Ini diikuti oleh buangan dari kegiatan perindustrian, pembinaan, pasar dan kedai. Daripada kajian yang dibuat terhadap komposisi sisa isi rumah di Malaysia, data perolehan menunjukkan sisa organik mempunyai peratusan yang tinggi iaitu 43.2% dan kaca mencatatkan peratusan yang paling kecil iaitu 3.2% (Shahrom Md Zain, et. Al: 2002). Jadual 1.1 di bawah menunjukkan komposisi sisa isi rumah yang dihasilkan oleh penduduk Malaysia.

27 5 Jadual 1.1: Komposisi Sisa Sampah Bil. Komponen Komposisi berat % 1- Sisa organik 43.2% 2- Kertas 23.7% 3- Plastik 11.2% 4- Kaca 3.2% 5- Besi 4.2% 6-- Lain-lain 14.5% (Sumber: World Bank 1999) Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk S. Sothinathan, mengatakan setiap individu di negara ini secara purata dianggar membuang sampah sebanyak 2kg setiap hari (Mingguan Malaysia, 7 Mei 2006). Selain itu, menurut akhbar Berita Harian (11 September 2003), masalah pembuangan sisa sampah isi rumah yang tidak sempurna berpunca daripada sikap dan amalan masyarakat yang kurang penekanan terhadap cara terbaik membuang sampah. Walaupun ia mungkin dianggap sesetengah pihak sebagai remeh, sebenarnya sikap sedemikian boleh menjadi punca sampah bertaburan dan berlakunya longgokan sampah di merata tempat. Di samping itu, kesedaran sivik mengenai cara pembuangan sampah yang sempurna oleh masyarakat masih jauh ketinggalan berbanding warga bandaraya lain seperti Australia dan Jepun. Justeru, masyarakat mengambil mudah tanpa memikirkan kesan sampingan yang akan berlaku kepada sampah isi rumah yang dibuang jika tidak menggunakan cara yang betul. Masalah lain yang sering dilakukan segelintir masyarakat ialah tidak mengikat bungkusan sampah dengan sempurna atau menggantungkan plastik sampah di pagar sementara menunggu ketibaan kakitangan syarikat pengurusan sisa sampah. Ada juga yang memasukkan sisa isi rumah ke dalam tong sampah tetapi tong berkenaan tidak dapat berfungsi dengan baik sama ada tidak bertutup atau rosak. Mereka berpendapat perkara ini remeh dan menyerahkan tugas tersebut kepada pihak berkuasa, menyebabkan mereka kurang inisiatif untuk membuang sampah dengan sempurna. Justeru, sampah berkenaan dapat diselongkar haiwan liar sehingga menyebabkan kawasan dikotori dan dicemari bau yang kurang menyenangkan. Oleh

28 6 itu, tidak dinafikan bahawa walaupun taraf hidup di bandaraya seperti JBT tinggi tetapi masih kurang mengamalkan tanggungjawab menjaga kebersihan alam sekitar. Justeru, pengasingan sampah mengikut kategorinya yang dimulakan dari rumah merupakan salah satu cara yang perlu diberi perhatian serius. Ini kerana penjanaan sisa isi rumah yang tidak diurus dengan baik mengakibatkan masalah yang lebih besar seperti kekurangan tapak pelupusan sampah. Hakikatnya, sejauhmanakah masyarakat hari ini sedar tentang masalah yang melanda ini? Sedangkan masyarakat sebenarnya mampu menyumbang sesuatu untuk membantu mengurangkan masalah sampah dengan pengurusan yang lebih baik dan sempurna. Kesedaran ini masih belum sebati di dalam jiwa masyarakat khususnya masyarakat Islam yang sinonimnya dikaitkan dengan umat yang mementingkan kebersihan. Oleh itu, kesedaran sivik masyarakat amat ditagih agar mewujudkan budaya membuang sampah dengan lebih sempurna bermula dari rumah. Melalui permasalahan ini, penyelidik merasakan perlu dibuat kajian untuk mengenal pasti sikap penduduk terhadap kaedah pengurusan sampah isi rumah. 1.4 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif berikut: i- Mengenal pasti tahap pengetahuan penduduk terhadap masalah pengurusan sampah. ii- Mengenal pasti sikap penduduk terhadap pengurusan sampah isi rumah. iii- Mengenal pasti persepsi penduduk terhadap pendekatan Islam Hadhari mengenai pengurusan sampah isi rumah.

29 7 1.5 Persoalan Kajian berikut: Berdasarkan kepada objektif, diharapkan kajian ini dapat menjawab persoalan i- Apakah tahap pengetahuan penduduk terhadap masalah pengurusan sampah? ii- Apakah sikap penduduk terhadap pengurusan sampah isi rumah? iii- Apakah persepsi penduduk terhadap pendekatan Islam Hadhari mengenai pengurusan sampah isi rumah? 1.6 Kepentingan Kajian Penyelidikan ini dibuat kerana ingin memberikan gambaran dan penjelasan di kalangan masyarakat tentang kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar melalui pengurusan sampah isi rumah yang betul. Kajian ini juga diharap dapat memberi manfaat dan kesedaran kepada beberapa pihak Pelajar Kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada para pelajar tentang masalah pengurusan sampah dan kaedah pengurusannya yang betul. Di samping membentuk sikap dengan nilai-nilai terpuji sebagaimana yang digariskan dalam Islam seterusnya membawa pelajar yang juga merupakan anak-anak generasi akan datang untuk sama-sama memikirkan apakah sumbangan mereka dalam menangani masalah ini dengan baik.

30 Ibu Bapa Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam sesebuah keluarga. Ibu bapa juga bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak sejak dalam kandungan lagi. Justeru, memberi pendidikan awal kepada anak-anak perlu bermula dari rumah. Dengan adanya kajian ini, diharap dapat membantu memberi kesedaran ibu bapa tentang kaedah pengurusan sampah isi rumah yang betul. Ibu bapa juga diharap dapat memantau, mengasuh, mendidik seterusnya memberi kesedaran kepada anak-anak tentang bagaimana kaedah pengurusan sampah isi rumah yang betul Pendidik Golongan pendidik adalah golongan kedua yang paling hampir selepas ibubapa dalam melahirkan pelajar yang baik dari segi akademik dan sahsiah mereka. Kajian ini diharap dapat membantu para pendidik dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada para pelajar berhubung masalah pengurusan sampah dan menunjukkan kaedah pengurusannya yang betul, seterusnya sebagai salah satu jalan dalam menangani masalah ini Pihak Yang Bertanggungjawab Pihak yang dimaksudkan ialah mereka yang bertanggungjawab terhadap perkhidmatan pengurusan sampah. Di Malaysia, pihak yang bertanggungjawab ini pada dasarnya merupakan PBT yang beroperasi mengikut negeri masing-masing. Pihak ini biasanya terdiri daripada majlis perbandaran ataupun majlis bandaraya negeri seperti MPJBT, yang terlibat secara langsung di dalam kerja-kerja pemungutan sampah, memproses dan melupuskan sisa tersebut sebagai sisa yang tidak merbahaya kepada orang awam.

31 9 Selain itu, terdapat juga badan swasta yang beroperasi secara kontrak dengan PBT untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Antaranya ialah Alam Flora Sdn. Bhd, Southern Waste Management (SWM) Sdn. Bhd. SWM Sdn. Bhd merupakan pihak kontraktor yang terbesar di dalam mengendalikan sistem pengurusan sampah di Selatan Semenanjung Malaysia termasuk kawasan pentadbiran MPJBT. Namun, terdapat juga pihak-pihak swasta yang lain yang merupakan sub-sub PBT. Oleh itu, kajian ini diharap dapat membantu di dalam memberi maklumat yang sebenar kepada PBT terhadap pengurusan sampah di kawasan perumahan pada masa akan datang. Disamping dapat membari panduan kepada PBT di dalam memperbaiki sistem pengurusan yang sedia ada ke arah mewujudkan perkhidmatan yang lebih cemerlang dan di waktu yang sama dapat membantu mempertingkatkan kualiti alam persekitaran di kawasan perumahan dan sekitarnya. Begitu juga dengan badan swasta yang dilantik oleh PBT di sekitar MPJBT seperti SWM, diharap mendapat sedikit pandangan dan maklumat ke atas tanggapan awam terhadap tahap perkhidmatan yang ditawarkan. Selain itu, dapat dijadikan sedikit panduan ke arah pengurusan dan peruntukan perkhidmatan yang berkualiti kepada badan ini, sebagai salah satu langkah kepada peningkatan prestasi di dalam penawaran perkhidmatan kerja yang lebih baik Masyarakat Kajian ini dijalankan terhadap penduduk Taman Sri Pulai, Skudai, Johor, khasnya untuk dijadikan sebagai alat pengukur tahap kesedaran penduduk terhadap pengurusan sampah isi rumah yang betul. Selain itu, pihak responden yang juga pihak penerima perkhidmatan perlulah memberi kerjasama yang positif terhadap perkhidmatan pengurusan sampah di kawasan perumahan mereka yang mana mampu membantu pihak yang terlibat kepada penghasilan mutu perkhidmatan yang lebih baik.

32 10 Kajian ini juga diharap dapat dijadikan sebagai rujukan kepada masyarakat amnya dalam mewujudkan persekitaran yang lestari dan mesra alam setanding dengan negara maju melalui sebuah sistem pengurusan sampah isi rumah yang efektif. 1.7 Batasan Kajian Kajian ini dilakukan terhadap penduduk di Zon Pakis, Taman Sri Pulai, Skudai, Johor. Jenis kediaman yang terdapat di Zon Pakis ialah teres setingkat yang di diami oleh populasi meliputi penduduk lelaki dan perempuan daripada pelbagai bangsa dan agama. Oleh kerana kajian yang dijalankan oleh penyelidik menyentuh tentang pendekatan Islam Hadhari, maka penyelidik hanya mengambil penduduk yang beragama Islam sahaja. Kajian yang dijalankan ini memfokuskan terhadap aspek pengurusan sampah isi rumah yang berbentuk pepejal sahaja, tetapi tidak termasuk sampah jenis pukal seperti perabot. 1.8 Takrifan Istilah Persepsi Dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003), persepsi dimaksudkan sebagai gambaran (bayangan) dalam hati atau fikiran seseorang tentang sesuatu, pandangan dan tanggapan.

33 Penduduk Merujuk Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003), istilah penduduk bermaksud orang yang menduduki sesuatu tempat (kampung, negeri, pulau dan sebagainya). Penduduk yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah penduduk Taman Sri Pulai, Skudai, Johor Pengurusan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002), istilah pengurusan bermaksud perihal (kerja dan sebagainya) mengurus sesuatu. Manakala Kamus Pelajar Bahasa Malaysia (1987) pula mentakrifkan pengurusan sebagai perbuatan atau hal mengurus sesuatu (syarikat, badan perniagaan dan lain-lain). Kajian ini hanya memfokuskan kepada pengurusan sampah isi rumah sahaja Sampah Isi Rumah Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002), sampah bermaksud bendabenda yang dibuang atau kotoran (daun kering, kertas-kertas kotor dan lain-lain), manakala Kamus Bahasa Melayu Nusantara (2003) mentakrifkan sampah sebagai barang atau benda yang dibuang kerana tidak digunakan lagi termasuk kotoran seperti daun kering atau kertas kotor. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling (1974), sampah merupakan bahan buangan termasuk semua bahan yang telah ditetapkan sebagai bahan buangan terjadual sama ada dalam bentuk pepejal, cecair, gas atau wap yang dilepaskan ke dalam alam sekeliling yang boleh menyebabkan pencemaran.

34 12 Namun, di dalam kajian ini, penyelidik hanya memberi fokus kepada sampah isi rumah dalam bentuk pepejal sahaja. Menurut Eri kusmar (2006) dalam kajiannya yang berjudul Persepsi Penduduk Pusat Hentian Kajang dan Taman Tenaga Kajang Tentang Pencemaran Sampah Sarap Dan Pengurusannya menjelaskan bahawa sisa pepejal domestik atau sampah isi rumah merupakan sisa yang dihasilkan oleh kawasan kediaman ataupun bangunan yang digunakan sebagai kediaman. Ini termasuklah sisa makanan, aluminium, botol, kaca, kertas, beg plastik, tin, habuk, debu dan lain-lain tetapi tidak termasuk sampah sarap tanaman atau bahan buangan binaan. Jenis buangan Organik Bukan organik Sisa bulky waste Jadual 1.2: Sumber Sisa Pepejal Domestik Buangan Sisa makanan, kertas, tekstil, getah, kulit, kayu dan sisa kebun atau halaman rumah. Kaca, besi, tembikar, plastik, tin-tin, aluminium, ferrous metal, kotoran. Barangan elektrik seperti radio, televisyen, peti sejuk, mesin basuh, perabot, barangan mewah, buangan tekstil, barangan isi rumah berbahaya seperti bateri dan mentol lampu. (Sumber: Alam flora Sdn. Bhd) Pendekatan Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002), pendekatan bermaksud kaedah (cara, langkah-langkah dan sebagainya) yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas (menyelesaikan masalah dan lain-lain). Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan kepada pendekatan prinsip kesembilan Islam Hadhari iaitu pemuliharaan alam sekitar.

35 Islam Hadhari Perkataan Islam secara harfiahnya bermakna komitmen, kepatuhan dan penyerahan diri (Ala`eddin Kharofa: 1992). Perkataan Islam juga berasal daripada perkataan aslama yang bermaksud penyerahan diri seseorang kepada Tuhan (Syed Mahmuddunnasir: 1981). Menurut Haron Din (2000), pengertian Islam dari segi bahasa terdapat pelbagai makna kerana perkataan Islam merupakan nama terbitan dan kata kerjanya ialah perkataan salam yang mengandungi tiga makna iaitu: Pertama : Tulen dan suci daripada sebarang kecacatan zahir dan batin. Kedua : Damai, aman atau sejahtera Ketiga : Taat dan menyerah Manakala dari segi syara` pula ialah mentauhidkan Allah SWT, patuh, tunduk dan jujur hati kepada-nya serta beriman dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (Haron Din: 2000). Hadhari pula diertikan sebagai civilization yang bermaksud peradaban atau tamadun. Dari segi istilah, hadhari bermaksud yang bertamadun atau Islam yang menekankan aspek ketamadunan (Abd. Manaf Haji Ahmad: t.t). 1.9 Kesimpulan Kesimpulannya, bab ini telah membincangkan berkaitan dengan pengenalan, latar belakang masalah, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan takrifan istilah.

36 14 Dengan merujuk kepada bab satu ini, dapat difahami apa yang akan dibincangkan atau dikaji oleh penyelidik. Hal ini dapat dirujuk melalui penyataan masalah, objektif kajian dan persoalan kajian. Manakala melalui takrifan istilah pula, penyelidik memberi fokus kepada pengertian kajian secara lebih terperinci dan menjadi fokus utama dalam kajian ini.

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR. Menganggu Keseimbangan Ekosistem

KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR. Menganggu Keseimbangan Ekosistem KESAN PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP ALAM SEKITAR Menganggu Keseimbangan Ekosistem Pengurusan sampah sarap yang tidak teratur di kawasan Kampung Rampaian akan menyebabkan pelbagai kesan yang negatif sehingga

More information

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI

PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI v PELARASAN GARIS PANDUAN DALAM PROSEDUR PENYERAHAN LOMBONG KUARI NURUL IZZATI BINTI TARMIZI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG ii HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PASIR GUDANG INTAN NOR FARINIE BINTI ABD MAJID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA MUHAMMAD MUHAIZAN BIN ABDULLAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TITLE PERLANTIKAN PENTADBIR HARTA PUSAKA SEBAGAI PENYELESAIAN

More information

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA

PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA i PENGARUH BERBAGAI KETEBALAN MULSA SABUT KELAPA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUKUN (Artocarpus communis) DI RUMAH KACA SKRIPSI Oleh: RAPOLO LUMBAN GAOL 121201093/BUDIDAYA HUTAN

More information

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH

PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH PERBEZAAN BARIS I RĀB DAN KESANNYA DALAM QIRA AT: SATU KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AL-MUSLIM BIN MUSTAPA @ AB RAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2010 PERBEZAAN BARIS I

More information

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ESTIMATION AND DISTRIBUTION OF EXHAUST SHIP EMISSION FROM MARINE TRAFFIC IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE USING AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) DATA HENDRA SAPUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI MAHASISWA NON MUSLIM TERHADAP KEHIDUPAN MAHASISWA MUSLIM DI UTM SHAHIFUL IZUAN BIN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT

PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT PERSEPSI KAKITANGAN UNIT PEMBANGUNAN MAJLIS AGAMA ISLAM ADAT DAN ISTIADAT MELAYU KELANTAN TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT TENGKU NORAINI BINTI TENGKU HASSAN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UNIVERSITI

More information

Tingkahlaku isirumah dan pengurusan sisa pepejal kawasan perumahan di Jakarta, Indonesia

Tingkahlaku isirumah dan pengurusan sisa pepejal kawasan perumahan di Jakarta, Indonesia GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 6 (184-194) 184 Tingkahlaku isirumah dan pengurusan sisa pepejal kawasan perumahan di Jakarta, Indonesia Hasnah Ali 1, Nur Dyah Fatikhah

More information

MASALAH LONGGOKAN SAMPAH KAWASAN PERUMAHAN BERTERES KAJIAN KES: TAMAN UNIVERSITI, SKUDAI, JOHOR

MASALAH LONGGOKAN SAMPAH KAWASAN PERUMAHAN BERTERES KAJIAN KES: TAMAN UNIVERSITI, SKUDAI, JOHOR MASALAH LONGGOKAN SAMPAH KAWASAN PERUMAHAN BERTERES KAJIAN KES: TAMAN UNIVERSITI, SKUDAI, JOHOR MUHAMAD FIQRURAZI BIN AHMAD SHAMSURI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MASALAH LONGGOKAN SAMPAH KAWASAN PERUMAHAN

More information

AKADEMIKA. Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia KANDUNGANICONTENTS

AKADEMIKA. Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia KANDUNGANICONTENTS AKADEMIKA Journal of Humanities and Social Sciences Universiti Kebangsaan Malaysia Number Bilangan 26 January Januari 1985 KANDUNGANICONTENTS Nota Editor Pengaruh Kelembapan Ke Atas Kekeruhan Atmosfera

More information

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor

Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor Tahap Kefahaman Mengenai Wakaf: Kajian Kes di Selangor AHMAD FATIN BIN MOHAMAD SUHAIMI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ahmadfatin@kuis.edu.my SAFURA BINTI AHMAD SABRI Kolej Universiti Islam

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi. Huruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan

More information

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERSEPSI PELAJAR TAHUN 4 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) TERHADAP KEPERLUAN ILMU FARAID KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAIZAH BINTI ABD RAZAK Laporan Projek ini dikemukakan sebagai

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P )

MINI KOLOKIUM KUIS BS SEPT SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) MINI KOLOKIUM KUIS BS 4205 23 SEPT 2014 - SELASA WAN RAMIZAH BINTI HASAN ( 13PI01008P ) BIDANG PENYELIDIKAN BIDANG : USULUDDIN (ISLAMIYYAT) PENGKHUSUSAN : TAFSIR LATARBELAKANG PENDIDIKAN B.A TAFSIR WA

More information

Kata kunci: Alam sekitar, kerajaan, keselamatan, kepenggunaan, kesihatan, media massa, NGO, pencemaran, pendidikan alam sekitar.

Kata kunci: Alam sekitar, kerajaan, keselamatan, kepenggunaan, kesihatan, media massa, NGO, pencemaran, pendidikan alam sekitar. PERSPEKTIF PENGGUNA SABAH TERHADAP TAHAP ALAM SEKITAR Mohd Hamdan Adnan I & Diana Demiyah 2 Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah 1 hamdanadnan@ums.edu.my 2 diana.demiyah@ums.edu.my

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR TERHADAP PERSONALITI LELAKI LEMBUT DI UTM NOR SAKINAH BINTI MAT ARIF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching

Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma in Educational Studies and Teaching Intermediate Counselling (APN 2083) Pensyarah: Ustazah Dr. Nek Mah Bte Batri PhD Module Overview Participants must have the

More information

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA

KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KEBITARAAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU: PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA KARTINI ABD WAHAB Universiti Kebangsaan Malaysia kartini@ukm.edu.my SA ADIAH MA ALIP Universiti Kebangsaan Malaysia adia@ukm.edu.my

More information

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012

UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/ Jld.2 (1) Tarikh: 02 Januari 2012 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2012 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg.

More information

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja

Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja Kualiti Perkhidmatan, Budaya Bekerja Cemerlang dan Perspektif Etika Kerja Islam Dengan Komitmen Pekerja ZAKIAH BINTI KHOLIB Faculty of Management and Muamalah International Islamic University College Selangor,

More information

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT

PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH NURUL HAZIRA BINTI RAHMAT Universiti Teknologi Malaysia i PERANCANGAN HARTA MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM MENGGUNAKAN KONSEP HIBAH

More information

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL

ZAIZUL B. AB. RAHMAN & KHAIDZIR B. ISMAIL 69 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 69-73 Gaya Kepimpinan Ketua Platun PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kepuasan Kerja dalam Fasa Medan Pertahanan: Kajian Kes di Mempaga, Bentong Pahang

More information

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KAEDAH PENGAJARAN GURU-GURU PUSAT ASUHAN TUNAS ISLAM (PASTI) KAWASAN BACHOK NORLIZA BINTI ABDUL MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FUNDAMENTALS ENTREPRENEURSHIP ETR 300) DAMAI SAUJANA HOMESTAY AGENCY PREPARED FOR: ASSOC. PROF. DR. ISMAIL BIN AB. WAHAB PREPARED BY: MUSA BIN TOMPANG MASLIANA BINTI MOHAMAT

More information

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak

KEMAJUAN MALAYSIA. Abstrak JABATAN KEMAJUAN ISL AM MALAYSIA DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA Jurnal Hadhari Edisi Khas (2008) 123-154 INSTITUTE OF ISLAM HADHARI Abstrak Pada masa ini, konsep Islam Hadhari yang mencorakkan

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN Jurnal Pengajian Islam ISSN: 1823 7126 E-ISSSN: 0127-8002 2017, Bilangan 10, Isu II, Halaman 68-87 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKIDAH DI PONDOK PASIR TUMBOH, KELANTAN TEACHING AND LEARNING OF AKIDAH IN

More information

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND RADIATION IN PALONG, SEGAMAT, JOHOR NUR AMIRA BINTI ABD WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA RADON AND THORON STUDY IN AREAS OF ELEVATED BACKGROUND

More information

TAHAP KESEDARAN STAF UTM TERHADAP KESELAMATAN PEKERJAAN DI MAKMAL DAN BENGKEL KEJURUTERAAN MOHD FA IZ BIN AHMAD

TAHAP KESEDARAN STAF UTM TERHADAP KESELAMATAN PEKERJAAN DI MAKMAL DAN BENGKEL KEJURUTERAAN MOHD FA IZ BIN AHMAD iv TAHAP KESEDARAN STAF UTM TERHADAP KESELAMATAN PEKERJAAN DI MAKMAL DAN BENGKEL KEJURUTERAAN MOHD FA IZ BIN AHMAD Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, MOHD MAHZAN AWANG & CHEW FONG PENG 1 Jurnal Personalia Pelajar 20(1): 1-13 Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Jati Diri Pelajar Aliran Pendidikan Universiti Awam (Understanding, Appreciation and Practice of Identity Among Students of

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU FBMK 0 0 COMPARISON OF AL- ASHA AND JARIR IN PANEGYRICAL AND SATIRICAL THEMES FAUWAZ BIN EBAU

More information

PENGHARGAAN. selawat dan salam dikalungkan buat Khatim al-anbiya, ahli keluarga dan

PENGHARGAAN. selawat dan salam dikalungkan buat Khatim al-anbiya, ahli keluarga dan ABSTRAK Penulisan ini merupakan satu kajian berkaitan Isra iliyyat Dalam Manuskrip Melayu: Kajian Terhadap Hikayat Mukjizat Nabi. Dalam Hikayat Mukjizat Nabi tersebut, ia terdiri daripada Hikayat Bulan

More information

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para

BAB 1 PENGENALAN. Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Birokrasi warisan penjajah merupakan masalah yang seringkali disebut-sebut oleh para pelanggan kerana ia boleh menyebabkan sesuatu proses menjadi perlahan akibat daripada

More information

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH HUBUNGKAIT ANTARA TAHAP PENGUASAAN BACAAN DENGAN TAHAP KEFAHAMAN MAHASISWA PUSAT ASASI KUIS TERHADAP SURAH AL-FATIHAH Mohd Rasyidi Ali 1, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad 2, Abdul Hadi Awang 3, Muhammad Faiz

More information

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

e-jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR rmc.kuis.edu.my/jpi/ e-issn 2289-7909 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR VOL. 4 NO.2 (SEPTEMBER 2017): pp 250-266 STRATEGI PENERAPAN ELEMEN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU Strategy in

More information

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR

POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR i POWER QUALITY IMPROVEMENT BY DYNAMIC VOLTAGE RESTORER AND UNIFIED POWER QUALITY CONDITIONER USING FUZZY LOGIC FARIDULLAH KAKAR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN. Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak BAB 6 KESIMPULAN DAN SARANAN 6.1 PENDAHULUAN Sektor pelancongan merupakan satu sektor yang telah lama berkembang sejak bermulanya tamadun bangsa. Manusia secara fitrahnya bergerak dari satu tempat ke satu

More information

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN

FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN FORECASTING REVENUE PASSENGER ENPLANEMENTS USING WAVELET-SUPPORT VECTOR MACHINE MOHAMAD AIMAN ZAINUDDIN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PUSAT KAUNSELING & KERJAYA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDA1, JOHOR. MOHD FAMI BIN MOHD SAHID

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PUSAT KAUNSELING & KERJAYA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDA1, JOHOR. MOHD FAMI BIN MOHD SAHID PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PUSAT KAUNSELING & KERJAYA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDA1, JOHOR. MOHD FAMI BIN MOHD SAHID Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X

PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) ISSN: X PROSIDING PERKEM IV, JILID 2 (2009) 293-324 ISSN: 2231-962X KEBERKESANAN LATIHAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN DALAM MENGURANGKAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA (EFFECTIVENESS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

More information

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh ISLAMIYYAT 35(1) 2013: 29-38 Pengamalan Ajaran Islam dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh The Practice of Islamic Teachings among the Student of Ungku Omar Polytechnic, Ipoh Seri Kartini

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

vii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN v ABSTRAK Pembangunan Koridor merupakan salah satu langkah kerajaan bagi membangunkan kawasan luar bandar serta mengurangkan kadar ketaksamaan wilayah. Di Sarawak, Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak

More information

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH

THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH THE OPTIMALLY MOBILE MUSLIM EXPERTS IN THE SERVICE OF THE UMMAH S.A. MUYIBI AND M.S. JAMI Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan

More information

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR SPI YANG BERKAHWIN TENTANG PERKAHWINAN SEMASA BELAJAR NOR RASHIDAH BINTI ABDUL JAMAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI FBMK 2012 11 PERBANDINGAN SAHSIAH MUSLIMAH DALAM NOVEL-NOVEL PILIHAN SITI RABEAH MASRI MASTER SASTERA

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19: 16 (Pind. 1/97) JUDUL :PERATURAN LARANGAN DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN DALAM KITAB RIYAD AS-SALIHIN MENURUT IMAM AL-NAWAWI : SATU KAJIAN

More information

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA

AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA AMALAN PENGAJARAN PENSYARAH TAHFIZ AL-QURAN DI MALAYSIA Mohamad Marzuqi Abdul Rahim Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia marzuqi@fsk.upsi.edu.my Ahmad

More information

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL

PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Vol. 10, No. 2 (2015) 286-296, ISSN: 1823-884x PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Ahmad Rizal Mohd Yusof,

More information

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza.

Fakta mengenai pemohon kedua lebih kurang sama, melainkan tarikh-tarikh berkenaan berbeza. 1 GOH AH BA & LAU AH KEAT lwn. TIMBALAN MENTERI DALAM NEGERI, MALAYSIA & SATU LAGI MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ABDUL HAMID MOHAMAD PERMOHONAN JENAYAH NO. 44-17-90 & NO. 44-20-90 6 JULAI 1990 [1990]

More information

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM

BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM BORANG PENAMAAN / NOMINATION FORM No Permohonan/ Polisi Application/ Policy No Pemilik Polisi Policy Owner No. K.P. Pemilik Polisi Policy Owner s I.C. No Sila tandakan di tempat yang berkenaan. Please

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM

POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM POLA PENDEDAHAN INTERNET DAN IMPAKNYA TERHADAP KEFAHAMAN ISLAM DI KALANGAN AHLI AKADEMIK DI UKM DAN USIM Abd Hadi Bin Borham Universiti Pendidikan Sultan Idris Zulkiple Bin Abd Ghani Universiti Sains Islam

More information

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3

ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN 1.0 TUJUAN OBJEKTIF DAN SKOP 3 Halaman: 1/19 ISI KANDUNGAN SEKSYEN/ RUJUKAN TAJUK MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 3 2.0 OBJEKTIF DAN SKOP 3 3.0 STRUKTUR DAN ELEMEN DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR 3.1 DASAR EMS 3 3.2 PERANCANGAN 4 3.2.1 ASPEK

More information

Kajian Komposisi Sisa Pejal di Kawasan Perumahan Terpilih di Tawau, Sabah

Kajian Komposisi Sisa Pejal di Kawasan Perumahan Terpilih di Tawau, Sabah 26 Jurnal Perspektif Jil. 7 Bil. 2(26-35) Kajian Komposisi Sisa Pejal di Kawasan Perumahan Terpilih di Tawau, Sabah Solid Waste Composition Study in Selected Residential Areas in Tawau, Sabah Mohammad

More information

MODAL INSAN KOPERASI :

MODAL INSAN KOPERASI : DIMENSIKOOP MODAL INSAN KOPERASI : INOVASI DAN TRANSFORMASI MEMPERKASA SEKTOR KOPERASI Norshuhadah Abd Malik Pusat Keusahawanan Koperasi dan Peruncitan Pengenalan Inovasi Perkataan inovasi amat berkait

More information

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan peperiksaan akhir kursus siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi urusan memasukkan tarikh peperiksaan akhir dalam i-gims, penyediaan

More information

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK

Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK 1 Jurnal Personalia Pelajar 18 (2)(2015): 1-13 [PREVIEW COPY] Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Takaful (Non Muslim Student s Perception on Takaful) IZZATI LIYANA AWANG & HENDON REDZUAN ABSTRAK Industri

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Judul :TAHAP PENGAMALAN TATACARA KEHIDUPAN BERADAB DALAM ISLAM DI KALANGAN MAHASISWA ISLAM TAHUN EMPAT, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI. SESI PENGAJIAN

More information

KOMEN PELANGGAN DARIPADA SOAL SELIDIK JANUARI HINGGA DISEMBER 2013

KOMEN PELANGGAN DARIPADA SOAL SELIDIK JANUARI HINGGA DISEMBER 2013 BIL. KOMEN PELANGGAN DARIPADA SOAL SELIDIK JANUARI HINGGA DISEMBER 2013 PERPUSTAKAAN JAWAPAN 1 Library staff at the front counter, please SMILE and look at the eyes of your customers aka the students when

More information

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11

PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN UKM-SPKP-PKU11 PROSEDUR KERJA UMUM ADUAN UKM-SPKP-PKU11 Disediakan Disemak Diluluskan Jawatankuasa SPKP UKM... ABU BAKAR MAIDIN Ketua Pustakawan / Timbalan Wakil Pengurusan... AB. AZIZ OTHMAN Pendaftar / Wakil Pengurusan

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information

Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar Makruf Nahi Mungkar Amar Makruf Nahi Mungkar Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, qamar@utm.my Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Amar Makruf Nahi Mungkar. In Kamarul Azmi

More information

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013

PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN) 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 29 Mac 2013 29 March 2013 P.U. (A) 113 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGELUARAN PERMIT, LESEN DAN PERAKUAN)

More information

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI

PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI PERSEPSI MAHASISWA TAHUN AKHIR IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM ) TERHADAP KAHWIN KETIKA BELAJAR : KAJIAN DI UTM SKUDAI SITI MIZATI BINTI MOHD BASAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP 1 (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BERCERITA SAINS TAHAP (Bahasa Inggeris) KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT KEBANGSAAN Syarat pertandingan adalah seperti berikut :- a) Pertandingan ini dibuka kepada murid

More information

DASAR PERPUSTAKAAN UTM

DASAR PERPUSTAKAAN UTM DASAR PERPUSTAKAAN UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2014 SEKSYEN B : DASAR PENTADBIRAN DAN TEKNIKAL xii. Pembatalan Langganan 61 3.1.3 Perolehan Bahan Hadiah & Pertukaran 62 a. Bahan Hadiah & Pertukaran

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information