I MARATH t POEMS AND_THE QUESTIONNAIRES. i Pqem 'A' Deva.line Karuna Kel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "I MARATH t POEMS AND_THE QUESTIONNAIRES. i Pqem 'A' Deva.line Karuna Kel 1"

Transcription

1 COMPREHENSIOM OF POETRY APPENDIX 'A' I MARATH t POEMS AND_THE QUESTIONNAIRES. i Pqem 'A' Deva.line Karuna Kel 1 - Ba, SL. Mardhekara devaiine karuna keli tahate pikuni pivali ihali devaiine karuna keli sakala nityacl hi ali janu payane cityaviya ana rasta jhadi jhaduvali. gharagharatii a cuia pe^ali. caha ukaluni kata ihala, jara cadhavita dusare bhande tahatahi sijuni hoi I a pivala. d e V a i i n e karuna k e i i rojacica pana taasa hi ali janu payane harinicya ana 3 Ir as tya ta I i kame ihali. ghari pa rata ha bhajiwali samora disali, bharali thaili, do didakyaci kadu dodaki jari pikuni ihali pivali u j a d a t a i e u j a d a i h a 1 e ihopi gele raavalata t-e, karila jara Ua karuna deva bicakuni hotila hiravi tahate. 308

2 COHFREHEHSIOH OF POETRY Questions : valkal pik.pra_sn3-1) nltyaci sakala alyavara kaya hote - a) jhaduvali rasta jhadate. ta) gharagharata cu\i petatata. c) has a yete. ch cakor ibsd-dhs jivsnai Eurvs hcte'. 2) clevajine karuna kejyavara jivanacs ranga badaltata h"? kasyacya dvare samajate. a) bhate pikuni pivali hotata. b) bhata sijuna pivals >s:jtd. c) kadu dodaki pikuni pivali hotata. d) bhate bicakuni hiravi hotila. 3) pudhila vidhananpaiki konate uidhana taarobara ahe - a) pivali bhate va pivala bhata yatila pivala ys sabdacya vaparata pharak ahe karana - pivali bhate mhanaje pikuna sonyasarakhi jhaleli bhate va pivala bhata mhanaje kharaba dhanyaca kelela bhata, ekada 'pivala' sabdane samruddhi kalat6> tara dusaryaveli daridrya kalate. b) pivali bhate va pivala bhata yatila pivala sabdacya vaparata kahihi pharak nahi. karana pivala sabda donhi thikani pikuna. ardhavata sijuna pakva ihslyace dsrsavitc. 4) 'ujadata je ujada ihale' ya vakyaca artha konata yogya to sao-ja a) loka jafe hotaca ujedata aie. b) sakaia hotaca loka sakala ihaii ase mhanu laf.ale..305

3 COMPREHENSLQN _QF POETRV c) divasa ugsvataca!oka bhakasa jhale. Descriptive Questions : Q.l. devaiine kaf-una ke! yabafobsf kays hote? Q.2. bhate pikunl plvali jhali ya olituna konata artha prakata hoto? Q.3. bhate pi kali mhanaie kaya hot-a? Q.4. pikalelya bhataca pivala ranga kaya darsavito? Q.5. jhaduvalicya halacalila kasyaci upama diti ahe? Q.6. jhaduvali cityacya caline rasta jhadate ti ka? Q.7. gharagharata sakali cu!a petalyavara kaya ghadate? Q.8. cahaca ranga konata ahe? Q.9. cahaca ranga kalaca kenuha rahato? Q.IO. ka!a caha ya sabdane gharatiia konati sthiti kalate? Q. 11. bhataca ranga pivala ka? pivali bhate va pivala bhata yata pharaka kaya ahe? Q. 12. sakalacya vatavaranata orasannata ahe kaya? Q.13. hi sakala ruksa ahe ase konatya tapasilane apalyala kalaf.e? Q.IA. devajine karuna Ve1yabarobara 'basa' ali ase kavl ka mhanato? Q.15. nityaci, rojaci, ya sabdadvare kavila kaya sucavayce ahe? Q.16. harinicya payane dararoiaci kame jhali ya varnanatuna kavila kaya sucavayce ahe '' Q.17. pivala ranga kavine konakonatya vastuncya sandarbhata vaparala ahe? Q.18. daraveli pivala ranga konakonata artha sucavito? Q.19. rangacya sahayyane yethe kavine adhunika jivanacya konakonatya avastha. vrutti sucavilya aheta? 10

4 COMPREHENSION OF POETRY Q.20. cittyacya ani harinacya pratimanni kavine kaya sucavile she? Q.21. devajine adhunika jivanata karuna kelyane lokanna kaya IP i i a t e? Q.22. ujadaie mhanaje kaya? kenvha uiadate? Q.23. ujada hone mhanaie kaya? Q.2'4. u jad! yaba robar adhunika iivanata 1 oka kase hotata? Q.25. ujadta ie ujada jhaie' ya olica artha kaya? Q.26. 'ujada' ya sabdaci dvirukti kavine ka keli ahe? Q.27. divasa mava1 a!yavara 1 oka kaya karatata? Q.28. jhopane ani uthane ya donhi kriyanmadhe 1 oka anandi asatata ka? te kase asatata '.' Q.29. devajicya karunene sakala pasuna sandhyakala paryanta ' oi",an?^a kaya mi late? Q.30. purwi devajine karuna keii ki, bhate pikuna pivali hota. ata jara devajine karuna keli tara bhate kasi hotila? Q.31 'bhate bicakuni hiravi hotila' ase kavi ka mhanato? Q.32. devajicya karunemuie bhata pivale honyaaivaji hirave hotata ha viparitapana kaya darsavito? Q.33. devajine karuna keli ki, purwice jivana kase hota ase ani ajace jivana kase banate? Savigtar Liha : 1. sakali uthlyapasuna ratri jhopeoaryantacya samanya manasacya d i nak ram3ci= varnan kara? 2. devajine karuna keiyavara samanya manasace ayusya badalate ka? konakonate badala hotata? 311

5 COMPREHENSION QF POETRY ii Poem *B^ Audurobjir_a a i i a tatavbfa pa i a tatavara hifavaii -jrheuna nil 3 savala ihara vahato betataetatuna, C3fa gharanee gava cimukaie oai1 a tekadikade; setamaiyanci data lagaii hiravi garadi pudhe. payavata pandhari tayatuni adavitidavi pade, hiravya kuranamadhuna ca1 a I i kalya dona kade. jhakaluni jala goda kalima pasari latanvara, paya takuni ialata basala asala audumbara. - Balakavi Thombare. vaikal pi ka prasna - baroba^r _.ut_tarasamora khun kara - 1. nila savala ihsfs»'.cii-r.*is ^ B-'ns-'iz - a) aila tatavaruna. b) pa i i a ta ta va rv..-;? c) be habe t3 siijr.a. 2. cara gharance gava kuthe ahe - a) betata ahe. b) aila t a t a v a r a ahe. C) tekadipa 1ikade ahe. 3. hiravi garadi kasyaoi - a) tekadyanc 3 b) setama1yanc i c) 1 a tanc i. 4. pandhari payavata kasace pratika ah^e - a) V rudha vas thee--? b' V3?dha vysre

6 COMPREHEWSIOH OF POETRY 5. goda sabdaca artha kaya - a) pani goda ahe mhanuna. b! n i'.' s n t ri r.-ar,scs g o dr-i v«af.'e. 6. kalima sabdaca prayoga ka kei a ahe - 3) ihadaci sawall panyavara padate he darsavinyasathi. b) panyaca ran^a kala ahe. c) ratfice varnana ahe. 7. basala ha sabda konatya arthane vaparala ahe - a) auduitibar ace ihada tatavara ahe mhanuna. b) panyata moduna padata ahe. c) audumtaara r\3vac3 manusa tatavara basala ahe. Descr ipt ive quest ions_;^ Q.l. aila ani pai1 a he sabda kaya darsavitata? Q,. I! r jhaxbi n;'. a savala kasa? Q.3. ihara kothuna kasa vahato ahe '' Q.4. jharyace rupantara sevati kasyata bote? Q.5. kavine gavace vsrnana konatya sabdata kele ahe? Q.6. jharyaca pravasa kothe sampala? Q.7. setamalyanci data hiravi garadi dvare kavila kaya sucavayace ahts J Q.8. 'pindhart payavata' yata pandhari kasace pratika ahe? Q.9. -adavl tidavt' ya sabdatuna kavila nemake kaya sangayact ahe? Q. 10. kalya dohakade ase kavi ka mhanato? Q.ll. kalima goda kssat 513

7 COMPREHENSION OF POETRY Q.12. 'asals audumbara' mhanaje kasalya prakaraca audumbara? V a to k a y 3 k? i ; T?«s * ' e? OR dohacya kathavara KCAE ahe "' to kasa basaia ahe? Q.13. 'paya takuni jsiata basala' mhanaje jhadaci avastha kasi a E e 1 a T Q.14. audumbara manasasarakha dakhaviia ahe he konatya sabossfjos pratita bote T Q.15. audumbaramadha1 a jivantapana manusapana iasa apaiyaia sabdanni kaiaia tasaca jharyaca suddha jivantapana sabdandvare kasa vyakta jhala ahe te sodha va Hha? Q.16. kaviteta varnana keieiya sarva parisarata hirvya rangaci pakharana konakonatya thikani ahe? OR hiravepanaci chata kasi taadalali ahe va ti konatya» sabdatuna vyakta hota ahe '. Q.17. ya kaviteta ekandara rangasangati kasi keli ahe? Q.18. kaviteta vyakta hanarya rangasangatitun vividha rangamadhe kasa badala hoto, tyatuna kavila kaya Eucsvayce ahe? Q.19. hi kavita apanasa nadaroadhura uatate ka? ti konatya sabdacya olincya punaravruttimu1e? savistar 1iha ; 1. kavila ya kavitetuna kaya sangayoe ahe? 314

8 COMPREHENSION OF PpETR.Y i.li PoemJC* MrutyuJa Mhanato Sabura Yasavanta mrutyute jana bahatata pari te bhogasa vaitaguni; "mrutyo. yeu nako" ase vinavati sare parantu mani. ahe mohi supatalaca kana tya jate na jyate l^ale. mrutyula mhanato sabura, pari te na svarthavrutti mule, nahi rupa, rubaba, saushthava, tase arogya nahi jari, dehaca maga lobha kaya mhanuni citti as&%fa tari? iaise sastra udhlshthira. tanu tasi kartrutvavanaprati. te kartrutva -^hadel hatuna tari ahe kuthe sasvati? g«ji%taya mana daui&tita athava ahe kuthe dauiata? bhandi ani khise. kudasaha tase kaulara, chidranvita snehajyoti na kajalivina dise, satsangadurbhiksate talaya marana pralobhana maha ahe tari konate? pahoni cimani pi!a bharavite anuna cara mukhi apoapa manata bo I a utha1e mrutyo nako yeu ki' vaikalpika prasna - 1. mrutyula jana ka bahatata - a) jate talata nahi mhanuna. b) svarthivrutti asate mhanuna. c) rupa. rubaba kinva kartrutva nasate mhanuna. d) upatahoganna kantalale mhanuna. 2. marana talanyala konate pralobhana asate kiova *?5ii/-utyc- yeu nako' ase loka ka sv^haastats? aj svbfthamvjle. b) dehacha lobha asato mhanuna. c) bhawishyata kartrutva ghades asi asa asate mhanuna. d) jivanabadda1 a astha asate mhanuna. 3v sftfutvuia sabura mhananare i o'ka - r-!. t'

9 COMPREHEWSIOW OF POETRY a) dauiatita guntale asatata. b) premata adakalele asatata. c) jivanavara asakta asatata. 4, 'mrutyo nako yeu ki' he bo!a kavicya manata umatale karana - a) tyane cimanila pahiie. b! tyane pilanna pahiie. c) tyane cimani ani pllancya rupane jagatila vatsalyadharma pahila. d) cimani ani pi!ancyamuie tyala apalya mulanci athavana jhall- Descriptive questions - Q. 1. mrutyula 1 oka ka boiavitata 7 ani mrutyu yeu lagalyasa yeu nako ase ka mhantata? Q.2. kavi svatahala 'supatala kana' ka mhanato? Q.3. supa ani jate ya sambandhici rnhana konati? Q.A, 'jate na jyate tale' ya vakyatila satadancya mandanici gammata Vonati? Q.5, 1 oka mrutyula yeu nako ase ka mhantata? va kavi mrutyula sabura mhanato ya dohotila pharaka konata? Q.6. dehaca 1obha manasacya manata ka asato? Q.7. kawine sarirala kasyaci upama dileli ahe? Q.8. yudhishthlra hi mahabharatati1 a konati vyakti ahe? yethe yudhishthira ya sabdaca artha kaya ahe? Q.9. kavijavala daulata ahe kaya? kavine daridryace varnan konatya sabdata kele a hie' "' Q,10. bhandi, khise, kaulara. kuda, ya saryanna chidre aheta mhanaie kaya? 'chidra' ya sabdaca artha daraveli kasa badalata gela ahe va ya sabdane sevati kaya darsavile ahe? 316

10 COMPREHENSION OF POETRY Q.ll. 'jyoti sejari nehami kajali asateca' hi goshta kavine konatya sabdata sangitali ahe? tyane telaaivaji sneha ha satada ka vaparala ahe? sneha ya sabdace konakonate dona artha hotata? tyane jyoti sambandhane nakararthi vidhana ka kele ahe? Q.12. maranala talanyasathi konakonatya goshtinca moha manasala hota asato? Q, 13. kaviiavala asa prakaraca moha ahe kaya? k i nva kavine apalya ayushyace varnana kase kele ahe? Q. 14, ayushyata gun<-avuna thevanare konatehi pralobhana nasaie tari kavi mrutyula sabura ka mhanato? konati goshta pahataca kavicya manata 'mrutyu, nako yeu ki' ase sabda uthaie? Q.15. pilanna cara bharavinari cimani ya sabdacitratuna konata bhava spashta hoto? Q.16. iivanaca konatahi moha nasatana kavi mrutyula sabura ka mhanato? Q.17. itara loka mrutyula kasa kasyacya mohanmule ta1u icchitata? kaviiavala tya goshti aheta kaya? tari to mrutyula ka ta!u icchito? mu1anbadda1aci maya hi tyala konatya goshtipeksha mothi vatate? «Q.18. mrutyula sabura ase mhanatana kavine iivanatila konakonatya goshti mahatvacya aheta ase sangitale ahe? kavicya mate tyatila sarvata mahatvaci goshta kona t i? Q.19. kavine apalya jivanatila univance konate darsan ya kaviteta ghadavale ahe? sav is tar \iha - 1. kavi mrutyula sabura ka mhanato? jivanatila konati goshta tyacya drushtine mahatvaci ahe? 317

11 COHPREHENSfOW OF POETRY iv Poem 'D* Lakeratana - Cim. Tryam. Khanolakars. raaunata pakharanee vanagita sodhatana vlianata sarvadura alo kasa kalena. panyavarila pane vahuna dura iate panyasa ka muli te sodhuna sapadena? takunahi usase^ dhaluna usna asru jage na gita, jaga 1 age oa lagatanav ekanta niriharaca dharato haluca theka aluraala gita taise sahajica ka julena? nidrista valacanila asato basun paksi cahula padaravanci milataca hatl ye na. kahi nakoca hote, gane nako na note milate na magatahi, magunahi mukharita mauna gelo vanagita milena gata gata vijanata sarvadura tyacya lakeratana. vaikalpika prasna - 1, kavi kaya sodhata hota? tyasa te mi!ale ka? a'> vanagita sodhata hota, tyasa te sapadale nahi. b> panyavarila pana sodhata hota; tyasa te sapadale i\3 h i. c> valacantca^ paksi sodhata hota. to hati ala nahi. 2. kavtcf manasthiti asvastha hoti karana - a> niriharaca theka ekanta ha 1uca dharato. b> kahthi nakose uatate, pana gita havese vatate. c> gitasatht yatna karave to gita hota nahi, prayatna soduna dilyasa gita tayara bote. 318

12 COMPREHENSION OF POETRY 3. gita apoapa tayara bote (prayatnanni navhe) hi goshta pudhila sabdata kavine mandali ahe - a> takunahi usase. dhaluna usna asru. ta> jage na gita jaga lage na iagatanna. c> mi late na magatahi magunahi milena. Descriptive questions - Iv kavi kaya sodhsta ahe? 2. kunace? 3. kasata he vanagita to sodhato? 4. he vanagita sodhata sodhata kavi kothe ala? 5. gita mhanaje kaya? mauna mhanaje kaya? maunata gita asate li^vb? 6. kavi maunata pakharance gita sodhato yaca artha kaya? 7. gita sabdarupa ghenyaagodara kothe lanma pawate? 8. manata gita ianmalyavara 1oWansamora kase yets? 9. sabdata gits lihinya agodara gitaci avastha kasi asate? 10. maunata gita asate kaya? 11. kavi pakharance gita sodhata sodhata kothe ala? ka ala? tyala vijanata kase alo he ka kalata nahi? 12. vijanata svataha 'javunahi kavi la svatahala kasa alo he kalata nahi, hi goshta konatya udaharanane tyane spashta 13. pana panyata sapadata nahi ya udaharanane kavisa kaya sucavayace ahe? 14. alumala gita kase iulave asi kavici iccha ahe? 15. gita apoapa sahajica julave hi goshta kavine nisargatila 319

13 COMPREHEWStON OF PnETRV konatya udaharanane spashta keli ahe? 16. kavila matra gitasathi prayatna karave lagatata hi goshta fcyane konatya sabdata mandali ahe? kinva Mage na gita* ya sabdancya dvar-e kaya sangitase ahe? 17. 5ita Jul Vinyasathi tyane konata khatatooa kela? 15. usase, asfu yanni ^ita }'-'"'^'-^ kaya? 19. g i t a j ij I a t a n a. j u I a n i c e prayatna d h y a n y a t a y e t a n a h i? h<? konatya sabdani sangita!*^ ahp? 20. cangalya gitace laksana konate? 21. 'gita ja-satans jaga lagat nahi' mhanaje kaya bote? 22. gita jagane mhanaje kaya? 23. jaga lagane mhanaje kaya? 24. gita julatana apanasa te kase julale he kalate ka? 25. jaga lage na jagatanna mhanaje kaya? 26. cangale gita nisargata janmate ase kavila vatate ka? 27. pakharu kuthe basale ahe? kavine tyasa dharanyaca prayatna karataca pakharane kaya kele? pakharu kavisa milale ka? taseca gitahi kavisa mi1 a!e ka? 28. gitabaddala taolata bolata kavi pakhara baddala ka bolu Iaga!a? 29. pakharacya nimittane gitabaddala kavine kona konate vicara mandale ahe? 30. gane nako na hote - mhanaje kaya? 31. magane ani milane ya sandarbhata kavi kaya sangato? 32. kavi gitasambandhata kaya magato ahe? te tyala milale kaya T 33. mauna mukharita gelo mhanaje kavine kaya kele? 320

14 COHPREHEIiSIOH OF PQFTRY 34. tyala sevati fita kothe miiale? 35. kavine aitaca sodha kasa ghetaia. tyala sevati gita kase mllale te sanga? sav is tar Iiha - 1. gita sodhave yasathi kavine kaya kaya yatna kele? savistara 1 iha, 2. kavila gita konatya svarupata milaie? 3. vanagitaca sodha ghetana kavici manovrutti kasi banalj hoti? 321

15 CPJttJPREHENS^ipN OF. POETRY V Poem *E* Sabdance Isvara - Narayana Surve. kaviteaiv3ji raddi vikali ssati tats bare Ihale asate. nidana denekaryance tagacie tari cukavita a 5 e asate. ase ihale nahi ; amhi satadataca itake nadavalo: taahakalo ase jhale nasate tara kadaclta imalehi bandhale asate iokasevakacy3 bhumiketa sare iivana ada kele asate adalelya hareka yacakane ihukuna salama kele asate 'phiyata' cya mau gadir.a basuna - varyalahi gulama kese asate jasbeieca asate tara ^avata cars karakhane bandhale asate. casakatila -shota giiitaca ^asavarace candra nyahalile asate romioci maianuci yada kadhuma (hays) ayushya fhalavile asate dareka sabhasammelanace adhyaksasthana amhica bhusavlle asate daridryata divangata jhalelya kavice sraarakahi bandhavile asate amhi nasato tara he sucya oandra. tare bicare phikke, phlkke asats bapa no '. tua^acya vyathanna sacdata amara kuni kele asate. lanma mafnacya oravasata amhasivaya sobatisa kone asate. cala bare Ihale. amha". aca kaviteta kharaba vhayace hote. vikalpika prasna - 1. kavi jara kavi jhala nasata tara kaya keie asate? ase ihale n a s a t e tara kaya k e i e 333ti=: a ; C't-'asevakaci thistrsivs Vw- f ssati. ta'- cara karakhane kadhale asate. c"^ kavice smarakahi bandhale asate. d'-> vyavaharacya jagata yasasvi ani svarthi iivana gha1 av i1e asa re. 2. amhi nasato tara kaya ihale asa+e - a"' surya candra tare phikke ihale asate.

16 COMPREHENSION OF POETRV b> ianma maranacya pravasata manasacya sobatis konica urale nasata. Descriptive Questions - 1. ' iokasevaka' ya sabdaca artha kaya? lokasevakaci V a i. i s h t y e k o n a t i? 2. kavi Iokasevaka banaiyawara konati seveci kame karanara Jhe? 3. kavica Iokasevaka ha khara Iokasevaka ahe kaya? 4. kavine asa pudharyaia Iokasevaka sarala arthane mhatale ahe ka? iara sarala arthane Iokasevaka nahi tara konatya arthane mhatale. 3h»=-? 5. kavine uparodha kuthe kuthe vaparala ahe? to konakonatya sabdanni prak3;:3 hottd? 6. kavi raddi vikaii asati tara bare jhale asate ase k a m h a n a t o? 7. tyala raddi vikaii asati tara bare jhale asate ase khsf ok'"c6r sea vstste ^'f-ys ' 8. kavila kharokharaca Iokasevaka vhavayace ahe kaya? 9. raddi vikanara ani iokasevaka yapeksa kavice kama mothe, mahatvace ahe ase vatate kaya? 10. kavice mahatvace kama konate? kavine te sarala na sangata konakonatya paddhatine sangitaie ahe? 11. kavice karya he 1okasevakacya karyapaksa sreshtha ahe ase konatya olivaruna disuna yete? 12. lokasevakace karya kami dariace ahe ase konatya sabdatuna i aksa ta yete? 13. ya kaviteta konakonatya urdu sabdanca upayoga kela ahe? 14. urdu sabdancya seiari konate marathi sabda ale ahe? 3r'3

17 COMPREHEHSIOW OF POETRY 15. Urdu marathicya samisranane konata parinaroa sadhala ahe? 16. 'jhale asate', 'bandhale asate', 'kele asate', 'nyahaliie asate', 'bandhaviie asats-', asa sabda prayoganmule kavlne k a y a s a d h a 1e ahe? 17. kaviia kaya jhaie nahi mhanuna dukkha hota ahe? va kaya ghada 1e y ace dukkha ahe? he dukkha kha r e va ta t e kaya? >. 18. kavi'.a apana kavi ahota ha abhimana vatato to konatya olimadhuna disato? sav istar 1iha - 1. amhalaca kaviteta kharaba vhayace hote ase kavi ka mhanato? 2. kavice karya yasasvi pudharyacya karyapeksa mothe ka? 324

18 COMPREHENSION OF POETRY APPENDIX A II ENGLISH POEMS AND THE QUESTIONNAIRE i Poem 'M' Break, break, break I e n n V s Q n. Break, break, break. On the cold grey stones, 0 sea i And I would that my tongue could utter The thoughts that arise in me. 0 well for the fisherman's boy That he shouts with his sister at play. 0 well for the sailor lad, That he sings in his boat on the bay. And the stately ships go on To their haven under the hill: But 0 for the touch of a vanished hand. And the sound of a voice that is still. Break, break, break At the foot of thy crags, 0 sea. But the tender grace of a day that is dead Will.-lever come b&c^r t^ '?.e. Multiple Choicg Qugstions :- Please tick the correct answers, i' Cold grey stories means --.a> The unemotional grey stones on the sea shore. b> The cold colourful stones in the sea. c> Grey painted stones. 2> The thoughts that arise in me -- a> The thoughts produced in the poet's mind. b> The thoughts for writing a poem.

19 COMPREHENSinN OF POETRY c > The thoughts about the sea. 3> The fisherman's boy's joy is expressed by -- a> His presence at the sea shore. b> The company of his sister. c> His shouts and songs. 4> Stately ships means -- a'' The ships belonging to the state. b > The standing ship. c- The magnificent ships. 5~> A vanished hand stands for a > A hand that is no more. b> A dead person. oj A hand of the person. 6> A voice that is sti!1 means -- a> A low voice. b> A silent voice. c> A voice that is dead. 7> The tender grace of a day means -- a> The good days spent in the company of a dead friend, b'' The charm of a day that has gone, c'-- The blessings of a day or time. Descriptive type questions. 1> Which words express the restlessness of the poet? 2/ What is the meaning of the word 'would' in the third line? 3> What meaning is conveyed by the word cold in the second 32 e

20 COMPREHENSION OF POETRY I ina? 4> By which words is the happiness ot t-he sailor's i ad expressed? 5 : yas he alone? 6' Uhere was his boat.? 7> Where do the ships - o, when their journey ends? 8> What does the stateiy ship mean? 9 "' Ex-plain the meaning of 'to their haven uder the hill'? 10> What is the 'touch of a vanished hand'? 11''' By which word is the death of some beloved friend of the poet expressed? 12''' Vhat Is the -.xieanin--r of " thi? sound -.^t a voice that is still"? 13> Uhich words express the graciousness of the dead person? 14'> What is the meaning of 'the tender grace of the day that is dead. '? 15/ Why dees the po'e''' say that it will never come back? 16"' Which I ine in the poem suggests that the poet is unhappy b5?c3!jse hte h.3'3 OST: -sc-'-tieoive ^e '.-C'-H's " 17'> Which objects do not know the sadness of the poet? 18> What feelings is the poet trying to arouse in us? Is he successful? 19> With whom does the poet compare himself? WRITE YOUR IMPRESSION ABOUT THE POEM. 327

21 COMPREHENSION OF FOFTRY ii Poem *N* One word is too often profaned P.B. She! i ey. One word is too often profaned ^ of me to profane it. One feeling too falsely disdained t-.j-c thee to disdain it. One hope is too like despair For prudence to smother. And pity from thee more dear Than that from another. I can give not what men call love. But wilt thou accept not. The worship the heart lifts above And the Heavens reject not. The desire of the moth for the star. of the >^igrit for the moffcw. The devotion to something afar fr-offli the Ephere of our sorrow? Multiple choice questions - Please tick on the correct answer, 1> One word is too often profaned means -- a ' > Misused, b".' Misinterpreted. c> Insulted in the name of God. 2> One feelin-^ too falsely disdained means -- a> Worship that is insulted, b.> y o f 5 h i p f1 o t p f o p e f = y d c n e. c> The feeling of the poet not cared for.!28

22 COMPREHENSION OF POETRY 3> One hope is too like despair means -- a> The desire that is no more. b> The hopelessness. c> Disappointment. t h 4> The word 'that' in the 8' line is used for -- 3'' Th* cond 11 toil of the uci^t, b> The love that the poet is talking about. 5"' The desire of the moth for the star means -- a J The desire to reach the star, b~> To catch the star. c> The desire to reach to the burning light for sacrifice and fulfilment in love. 6> The devotion to something afar means -- a> The worship towards God. b ' The prayer to something far away, c"' The desire to go away. 7> The sphere of our sorrow means -- a> The miserable life of this world which is full of sor row. b> The sorrowful life of the poet, c"> The circle of life. Descriptive Type Questions :- 1> Explain the meaning of 'One word'? 2~> What is the meaning of 'One feeling'? 3> What is the meaning of 'One hope'? 4> What is the poet'? attitude to the above words? 'S'pq

23 COMPREHENSmN OF POETRY 5> Why does he say that the hope- is like despair T th 6> What is the meaning of 'that' in the 8!ine? 7> Uhy does the poet feel t-hat- he can't give love? Is there any other alternative that he wants to give? B"^ What is the worship of the heart? 9> What is it that the 'the heavens reject not'? 10 ' What is the s i gn i f ica nc:e of the moth? 11> Explain 'the desire of the moth for the star'. 12> What is the significance of 'the night for the morrow'? 13> Correlate the devotion to something afar and the desire of the moth and of the night? 14> What is the poet trying to suggest in this poem? IS';- How do ve know that tn-^ po«5a is add r-^s 313 d to sc-si', eon a.' Whom? 1G.' - in whet context -i o e s he? a y i h a t. ' G n w n r d is too o f t e '^ profaned'? PLEASE WRITE.YPiJR_l«PBESS10liS..MQjn_IHJS jy)em^ (30

24 COMPREHENSION OF POETRY ill Poem *0* When you are old - U. B. Yeats. Uhen you are old and grey and ful1 of sleep And nodding tay the fire, rake down this book. And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had onoe, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad grace, Aivi loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, And loved the sorrow of your changing face: And bending down besides the glowing bars, Kurmur, a little sadly, how love fled. And placed upon the mountains overhead And hid his face amid a crowd of stars. Multiple Choice Questions - i ' 'The soft look your eyes had oncf=' means -- a> The beautiful eyes, b> The eyes of a girl. c"' The gentlness and the beauty of the eyes of his be Ioved. 2> 'How many loved youf moment? of glad grace'fefers zc -- a > The people. b.' The lovers. c> The poet. 3> 'One man loved the pilgrim soul in you' refers to -- a> One lover who loved herb : ' The poet w hlo loved her soul, c'' The pilgrim who loved her. 331

25 COMPREHENSION OF POETRY A:> 'The pilgrim soul in you' means -- a"-" The soul of his beloved. b> The soul that is immortak c> The soul that moves. 5> 'The sorrow of your changing face' means -- a'> The pain seen on the face. b> The sorrow due to old age. c> The sorrow caused by the lovers. 6> 'Hid his face amid a crowd of stars' refers to -- a> The lover ran away. b> The ooet disappeared in the sky. c> One man d i ed. Descriptive Questions :- 1> Explain old, grey and full of sleep. 2> Uho is the poet asking to tav:e down this book? 3> How do you know? "!* > Explain the meaning of 'the moments of glad grace'? 5> Explain the meaning of 'loved your beauty with love false or true'? 6> What is the meaning of ' the pilgrim soul In you'? 7> Explain, 'the sorrow of your changing face'. 8> Explain the meaning of 'glowing bars'. 9> Uhat does the beloved do beside the fire? 10> Is she satisfied or dissatisfied? How do you know? 11 > Uhere has lav<= fled? 12> What is the meaning of 'Love' in the tenth line? 13> Uhat does 'One man loved' refer to? 14> Uhat is suggested by 'amid a crowd of stars'? PLEASE WRITE YOUR IMPRESSION ABOUT THIS POEM.

26 COMPREHENSION OF POETRY iv Poem 'P* The Solitary Reaper - Wordsworth Behold her, single in the fiel'f. Yon solitary Hi'ghland Lass. Reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Alone she cuts and binds the grain. And sings a melancholy strain. 0 listen for the Vale profound Is overflowing with the sound. No Nightingale did ever chaunt More welcome notes to wf^afv bands. Of travellers in some shady haunt, Among Arabian sands: A voice so thrilling ne'er was heard In spring time from the Cuckoo bird. Breaking the silence of the seas Asiong the farthest Hebrides. Uili no one tell me what she sings? F'efhaps the plaintive numbers flow For old, unhappy, far-off things. And battles long ago, Or is it some more humble lay. Familiar matter of today? Some natural sorrow, loss, or pain. That has been, and may be again? 333

27 COMPREHEKSION OF POETRY W'hate'er the theme the Maiden sanf As if her song could have no ending, i saw her singing at her wnrk. And o'er the sickle bending, ' listened motionless and stim. And, as i mounted up the hill, The music in my heart I bore. Long after it was heard no more. Hultipjg choice questions ~ 1> The poet is asking us to see -- a> Single in the field, b':- The High land. c> A lonely girl 2> The girl is described as -- a> Singing lonely, b > U o r k i n g s i ns? 1 e. c> Reaping and singing all alone. 3> The girls' activities in the field are -- a > Singing. b> Passing. c> Cutting and binding the grain. 4> The strain of the reaper's song is -- a;'' sweet. b> Melancholic. c> Heartening. 5> Tha sor.->* of the K igh t inga i e was u-etcomi? to a> The poet.

28 COMPREHENSION OF_^POETRTY b> The traveller. c> To the readers. 6> The singing of the Nightingale from a shady place i^ives the travellers -- a> A sense of relief. b> A sense of music. c> A sense of sadness. 7> The Cuckoo bird is found -- a> In the spring time. b> In the sea. c > In the Hebrides. 8"' The song of the Cuckoo bird breaks -- a> The ears of the poet. b> The peace of the spring. -/' Silence of the seas. 9> 'A voice so thrilling' was of -- a> The cuckoo bird. b> The Highland lass. c> The Mi^htinaa1e. I-O'. The Co-ov-ti""-3 son-j Is -^omoar'-^-.l ".3 th.3t of tht? «i^jh» in-j-.a «3> For its sweetness, b > For its pitch. c> For its sadness. tl> The subject of the son^ may be -- a> Some past things, b/ Some love story. c> Some incident. 33S

29 CQMPREHENSIOW OF POETRY in-' Thg meanini? of the wori 'thgme' is -- 3> Summary of the poem. b> The subiect of the sonf. c> Song of the bird. 13> The poet -- a> I'ndefEtands the word in hi!t song. b> does not understand. c,^ understands the emotion expressed through the song. 14> The poet carried with him -- a> The song of the girl. b> The music of the son'j. c> The picture oi the girl. 15> The poet becomes motionless and still because of a > The hill. b> The music of the song. G > The song of the girl. Descriptive Type Questions :- 1> Uho is the speaker in this Doem? 2> What is the speaker asking to behold? 3;> Which words in the poem describe the less? 4"> Where is the gir! singing? 5.' Which two words in the first stanza show that there is no one else with the girl? 6 > Which activities of the girl are mentioned in the poem? 7"' The poet wants us to stop or gently pass, why? 8'' yhich words show that the 6ong has a sad note? 9^' Which expression is used for the reader to listen to the song of the 3,i i \? lo'' Which expression explains the meaning of 'vale profound'? 136

30 COMPREHENSION OF POETRY 11> Which word in the first line of the second stanza means 12> What Is the intention of the poet when he tells us about t rie H T. ^h.i in^bi e ' ' 13> Uhich words show that the traveiiefs are tired? 14> Explain the meaning of 'shady haunt'. 'arabian sands' 'weary bands'? 15> Which other bird is mentioned in this stanza? 16 > 'A voice so thrimin? never was heard' says the poet, whose voice is he talking about? 17> 'Uill no one tell me' What is 'no one' used for? t8> Uhat are the possible subjects of the girl's song mentioned by the poet? 19> How do we know that the poet is not sure about the subject matter of the song? 20> Write two questions the poet has asked in the third stanza T 2i> Is the poet suf-e of the theme of the ^ong? How do you know? 2Z?' Which phrase shows that the song of the girl had not ended? 23 ' The poet mentions the activities of the qitl in the last stanza. List at. least two activities. 2^^ Which words ex-press the condition of the poet? 25> What did the poet carry with him when he mounted up the hill? PLEASE WRITE YOUR IMPRESSION ABOUT THE POEM.

31 COMPREHEHSJOH OF POETRY V Poem ' qj" The Tiger Ui1 I ism Blake Tiger Tiger, burning bright 1r< the forest of the night. What immortal hand or eye Ccuid frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies Eiuf-iTit the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? Uhat the h&ad dare seize the fire ' And what shoulder and what art Could twist the sinews of thy heart? And, when thy heart began to beat, What dread hand and what dread feet T What the hammer? What the chain? In what furnaces was thy brain? Uhat the anvil? Uhat dread grasp? Dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears; And watered heaven with their tears. Did He smile His work to see? Did He who made the Lamb make thee? Tiger Tiger, burning bright In the forest of the night. What immortal hand or eye Dare frame thy fearful symmetry? 338

32 COMPREHENSJON OF POETRY Multiple Choice Ques t i pns :- 1> Burning bright means -- a > Burning of the t o r es t. b> Shining eyes of the tiger. G > Light in the n i >g h t. 2> The imtnorta! hand means -- a> The hand of the poet. b> The hand of God. c> The hand of the oreater. 3> Fearful symmetry means -- B ; ' Tiger. b> The terrible form of the tiger. c> The darkness in the forest. 4> The distant deeps or skies means -- a> The earth and the heaven. h> The ocean and the sky. c> The valley and the cosmos. S> The fire of thine eyes suggests -- a> The fire in the forest. b> The brightness in the eyes of the tiger c> The burning in the forest, 6> The sinews of thy heart means -- a> The muscles of the heart. b> The power of the heart. c> The parts of the heart. 33 f

33 COMPREHENSION OF POETRY 7> The heart be<»an to best means -- a> The beating of the heart heard by the poet. b> The physical movement. c> Putting life in the heart. 8> In what furnace was thy brain ~. means -- a> The instrument where the brain was made. b/ The type of furnace in which the brain was forged. c"' THe place where the brain was made. 9> The deadly terrcr means -- a> The fear of the tiger, b.v The fear of the forest. c"' The fearful appearance of the tiger. 10' *rtid He snsile His work to see?' refers to -- a> The smile of Gocb'-" Innocence of the creater. c> Innocence of the poet. 11> The lamb stands for -- a') Innocence of the animal. b.' Innocence of the creater. c> innocence of the poet. 12. The tiger stands for -- a> The power of the tiger. b> The perfection in creation. c> Creation of God. Tyg<;f^riptive Type_ Ques_t.Lgjns :- 1> What is burning bright T 2> What is the meanina; of "the forests of ^he night?"

34 COMPREHENSION OF POETRY 3> What is the meanins cf- "t-e&rt-ui syrimetf y? A"' Uhich two words show the contrast in meaning in the first stanza 1 5V EKolain the meani!-.'-; of ' il-st^irit. -.i-^'^'^-s csr si-'i^-s', 6> Uhat is the fire of thine eyes? 7> Uhat do "wings" and "hand" mean in the second stanza? 8> Explain "Uhat shoulder and what art". 9> Clarify the meaning of the 'dread hand" and 'dread feet'. 10> Uhat do hammer and chain mean? 11> E!<plaln the mean in;? of ' in what furnace was thy brain'? 12> There are some tools mentioned in the third stanza? Mention them. 13,' To what Dfofession do these * oo i s beicir.a? 14> Comment on the meaning of the 'stars throwing the spears'. 15> Uhat is the meaning of 'heaven with their tears'? 16> Uhat surprise is expressed by the poet in the last line th of the 5 stanza 7 l?'-- EKplain the significance of the lamb along with the tiger? 18> Uhat do these two stand for? 19,' Do you note any change In the first and the last stanza? Uhat is the Change? 20.' Does it add to the effect r.-i the ooem ' How ' UR ITF vnur IMPRESSION ABOUT _JH_F. POEM., 36.1

35 COMPREHENSION OF POETRY APPENDin 'B* (I) Some Sawpleg From The First Test ; Marathi i> S.3'<t5ple-3 ot corr-ect, '.iioar r-ac: 3!-.d Wvjarer to o-orrtact answers on poem *A' 'Dqvajinq Karuna Kqli*. Q.rHo^ 1> devajine karuna kelyavars kaya hote? Correct Answer - i) nehamici sakala hote. cakori taaddha kame suru hotataii) cula petate, rasta jhadala jato, bhata sijato, asi sakalaci kame suru hotata. Incorrect Answer - i) devajine karuna kelyavara sarvakade nirasa hote. ii) gharagharamadhe sonyacya divasatuna pragatata nirmana j h a I i. iii) devajine karuna kelyavara jivanaca ranga taadalato. Nearer to Correct Answer - i) devajine karuna kelyavara sakaia hote, gharatiia cuii petatata, rasta sapha karanari bai sapha karayala nighate. ii) setatila bhata pikuni pivali hotata, nehamici sakaia yete, mhanajeca dainandina kama suru hote... Q.No, 2. bhate pikuni pivali jhali ya olituna konata artha pragata hoto "Z Correct Answer - i) mhanaje setatila pika va dhanya tayara ihale. ii) setatila dhanya pakva houna kapanila aie. Incorrect Answer _;:_ i) jasta pavasamuie setatila bhate pikuni pivali hotata, tyapasuna tayara honara bhata ha dekhila pivala hoto mhanajeca olituna ativrushtici kalpana vete. 3A2

36 COMPREHENSION OF POETRY ii) suryaci pivali tambusa kirane ksitijavara yeuna janukahi sarva soneri kirane jaminivara pad una sarva pruthvidhara pivalya rangane nhauna nighaii. Incorrect Answer - i) ha bhata ata paripakva ihala 'khanyasarakha jhala' ya o 1 i t u n a p r a V a t a h o t o. ii) mhanaje bhatace pika jomadara yeuna ti kapani kelyavara tya pikaci rasa ubhi rahanara. mhanaieca samruddhi hote.. Q.No. 3. bhate oikali mhanaie kaya bote? Correct Answer - i ) dhanya pakva bote, ii) dhanya tayara hots. Incorrect Answer - i) sarvatra nityace jivanaci suravata houna anandi ananda hoto... ii)..mhana.ie pivali tambusa suryakirane ksitijavara yeuna sakala hote... iii)..iikade tikade nirasa pasarate. Nearer to correct Answer -. i) mhanaje paripurnata yete, pikaci vadha puma jhaleli asate. ii) setakaryana sukha samadhanace jivana labhate. Q.Wo, 4. pikalelya bhataca pivala ranga kaya darsavito? Correct Answer - i) setakaryancya jivanatiia samruddhi darsavito. ii) mahanje dhanya tayara jhale ahe. 343

37 Q0 1PEEHMS_ 0N OF POFTRY ' nco f f ec t Answe r_- i) pikalelya bhataca ranga gharatila daridryaci, garibici paristhici janivadarsavito,... ii)...arthata dararoja yenari sakala darsavito... Nearer to correct Answers - i) pikalelya bhataca ranga bharabharata darsavito. ii) sukhi sampana jivanaca ranga darsavito. g,ho^ 5 jhaduvalicya haiacalila kasaci upama dileli ahe? i) cittyacya halacalici upama dili ahe. i i ) cit"yacya payacya ha i aca I i! a upama dili ahe. Incorrect Answers_ -_ i) sakalaci upama dili ahe. iij fbetyacl uoama dili ahe. Nearer to i) lekhaka tila cityacya payanci upama deto. sakala hotaca ti utsahane, iomane kamala suravata karate mhanuna. ii) jhaduvalila cityacya payaci upama dili ahe... Q.NQ. 6 ihaduvali cityacya caline rasta ihadate ti ka? i) savadhapanasathiii) rastyjvari la ghanivara paya padu naye mhanuna. I ncnr rec t Ans_wer s -_ i) iha"duvaliia sakalacya sakalt sarva ga 1 1 i gauituna jhadave 1 agate mhanuna. ii) itarlna trasa hou naye mhanuna. sakalace svagata karanyasathi rasta jhadata asate. Mearer tjo._co.r r.e.c_t._an.svlej:^ z. 344

38 COMPREHENSION OF POETRY i) jhaduvali jenvha rasta ihadate tenvha tici halacala ji bote ti haiacala pahuna asi upama dili ahe. ii) cityaci caia santha asate asi jhaduali jhadanyace kama santha karlta ahe. Q-No.7 gharagharata sakau cula petalyavara kaya ghadate I Correct j^npntgr F ^ i 5 cshs Vic- c. i i ) c a h a u1; a 1 a t c. Incor rect Answers - i) roiace kamadhande suru hotata. ii) nityace cakofjbaddha iivana kamadhande suru hntata. Neerer to correct Answers - i) sakali cula patalyavara caha ukaluni kala bote, ii) caha uks!u iagato, jevanya sathi bhata sijavila jato. asa dainandina iivanakrama suru bote. Q.No.8, cabaca ranga konata ahe 7 Correct Answer? - i) kala ahe> ii) caha ukc>;i!r.r* V^ia bote. Incorrect Answer - J«i '- ^ess-es- tc correct Answer ^ ^ i i Q^Ho. 9' -"abaca ranga kala kenvha ' s r a * e.' Correct Answer - i) garrblmule cabaca ranga kala rabatoii) dudha na taka1ya mule cabaca ranga kala rabato. 1 ncorr,ec_t_answer_-^ i) jenbva cab^madbe ratrlca andhakara asato tenvha caha kala r aha to. j>^-y

39 CQMPREHEHSIOH OF POETRY ii) jyasta ukalala iato mhanaieca t-yaia utaravayaia usira h o t o, k a d a k a _i h a 1 y a v a r a k a 1 a r a h a t o. Nearer to ceffect Answer - i) cahata dudha na takaiyane va culivara khupavela caha ukalalyane caha kala rahato. ii) jenvha caha jyasta ukalaia iato kinva dudha kami rahate tenvha caha l.-si c* rahato. QrWo, JOr 'kala caha' ys sabdani gharatila konati sthiti kalatp Correct Answer - i) gharatila garibici sthiti kalate. i i )... h a 1 a k h i c i >d a r i d r y a c i sthiti 1; a 1 a t e. i) gharata khupa ghai asate bhata siiavayala thevalela asato, titakya velata to jasta ukaiala jato. Li'f "ola oah.s ys aabdanl aaksiscl nthiti kaiar«, Mea f 6r to correct Answer ;_ ' J i 1. 0.No, Ii ^ bhatacahi ranga pivaia ka? pivali bhate va pivala bhata yata pharaka kaya? Cot re-ct Answer - i) jyaveli kharaba dhanyaca bhata asato tyaveli tyaca ranga pivala asato. pivalibhate mhanaie setatila bhate va pivala bhata mhanaje kharaba dhanyaca bhata. ii) pivala bhata mhanaie kharaba dhanyapasuna asato. pivali bhate mhanaie setatiia jaminita ugavalele bhatace pika pakva ihaieie darssvita ahe. pivaii hhate yatuna s ass r ud-rt-i i i' a 1 a t e "^ a r a 'O i '- a l a c h a t a : af i r\ f y a d a r s a v i t e, 346

40 COMPREHEWSION OF POETRY ] ncor s K>c.' AngW'Cr :;:_ i) bhatala sonyaci upama dileli she. pivali bhate mhanaip sonya sarakhi va pivala bhata mhanaje varila saisakata ii) ianukahj devajine tyavara karuna keli mhanuna bhatacahf ranga pivala she. pivali bhate va pivaia bhata yata pharaka nct^.i Nearer to oorrect An_3w_er_ - i> bhataca ranga pivaia karana kharaba dhanya hoya,piv3ii bhate m h a n a j e r a n a t a 1 a p a k u 3 j h a i e1 a bhata v a pivaia bhata mhsna;^e sijavuna tayara ihaieia bhata hoys. li) pivaia bhata mhanaje kharaba lihanyaca keleia bhata va pivalya bhatane samfuddhi kaiate. pivali bhate mhanaie..., aetatila a h i vr usht imu i e bhate nivaii hotata va pivala, bhata ara asaleia kharaba dhanyaca bhata. grwoy 12» sakalacya ya varnanata prasannata ahe kaya? Correct Answgjf - i) sakalace varnana rukes s'';*- ii) sakalcya varnanata prasannata nahi. Incorrect Ang.^^'f ~ i) sakajcya varnanata prasannata ab'?- ii) sakalacya varnanata dev3j,ini= karuna keli. thodiphara ahe karana caha kaia ka hoina ukalava bhata pivala ka h o i n a s i j a *c- ^ Near to correct Answer - Nil. Q.Nq. J3. ht aakala ruk-sa she ase konatya tapasiiane aoanasa vat a te" 347

41 CQHPREHEHSWH OF POFTRY Coffect Answer _- i-> rasta ihacianarj ihaduva! i, piuala bhata. kala caha, varnanatuna sakaiaca rutsapana darsaviia ahe. ii) kala caha, rojacicg basa, sirastyatila kame. jhaduvaii ya varnanatuna sakaiaca ruksarjana janavito. * Incorrect Answer ^ i) nityaci sakaia, ya tapasilane sakala ruksa ahe ase vatate. ii) Dhaiiwali, ghari pa rata a!i ahe kadu dodaki pikali ahe hi E B V 5 ; B f u i" s a ahe a s e >i e v a j i c y a tapasilane vatate. tiearer to zz-t t ^'Zt Arsw^Pi - i. ) u jada I yaba r oba f a uiada honyamule hi sakala ruksa ahe ase * vatate. ii) caha ukaluna K-ala ihala ahe. bhatahi pivala ihaia ahe. daridri v3 f3riha 1 r.l ancya gharacya v^itranane hi sakaia ruksa uatatpi. Q.No, la, devajine karuna keiyabarobara basa ali ase kavi ka mhana*:ot Correct Ana^er ~ i) devaiine karunakeli mhanuna basa yete yamule devsjici daya manasavara hote he dakhavile ahe. ii) ajacya kaiata basa veleuara yene kathinaca asate. basa velf^vara y<?ne hi devajicya karunemul*' ase vatu lagate ji 5 cc 4 3-J }, s E a '"f a y a c e ahe. Incorrect Answer ~ i) karana pratahkarya atooalyavara ootasathi manusa bahera jato, tr.hanun^ bssa a'i- 348

42 COMPREHENSION OF POETRY ii) divasa roja ani nityane ugavato mhanuna kavi basa ali ase mhanato. ani mhanunaca basa yena saka1i ase kav! mhana to. iii) roiaca basa veievara miiela ase sangata yeta nahi. devajine karuna kelyamuie basa yete asi sthiti ahe as kauiia; vats'^'?- g,>if>, J5. nityaci roiaci ya sabdadvare kavila kaya sucavayace ahe? CocrtJci: \i-,'sv-ix: - i) rojayca iivanatila cakoribaddhapana darasavila ahe. ii) iivanatila tocatopana, kantai avanepana nityaci va rojaci yenari basa ali he sucavayaoe ahe. Incorrect Answer - i) njtyaci ya sabdadvare kavila sakala jhali he sucavayace ahe. rojaci ya sabdadvare kavila rojaci yenari basa ali ahe he sucavayace ahe. ii) njtyaci, rojaci, ya sabdadvare kavila nirdhara, jivanakrama mhanajeca he daridrya, garibi, rojacica, nitya ahe he sucavayace ahe. Nearer to correct Answer -?> kavt sucavito ki divasa ujadalyavara rojaceca cakofibaddha Uvana suru hote. gharata culi petatata. jhaduvalt rasta jhadate, anakhina kahi goshti nityacya a s a t a t a. ii) ya sabdatuna tocatocapana, ruksapana sucavayaca ahe. g^ lo^_j_6j^ bar inicy.3 nayane dararojaci kame jhali ys 349

43 COMPREHENSION OF POETRY varnanatuna kavila kaya sucavayace she? i) dararojaci kame vegane jhali, jhatapata jhali ase sucavayace ahe. ii) ghaigardi va adhunika iivanatila capalapana sucavila ahe. Iocojrect Answer - i) devajini karuna ke1yabarobara setakari mandaii jyacya tyacya setata kamala?eli he sucavayace aheii) setata dharvya piklyavara j ivanata gati all wa loka kamata magna ihale, pra+eka manusa apaie udasina jivana jagato ahe, apali dukkhe kami karanyaca prayatna karato ahe he sucavayace ahe. Nearer to correct Answer - i) iivanala jaganyasathi manasani apalya dainandina vyavaharata harinasarakhe capaia banale pahije. apali kam< kantala na karata tyapramane katayala havi ase socavile ahe. ii) dararoiaci kamata asalelj ghai gardi va vegane kame karane he harinici paya vegane palanyasathi prasiddha ahe yatuna harinaci capalata va iivana sucavile ahe. Q.Ho, 17. pivala ranga kavine konatya vastuncya sandarhhata» * Correct Answer - vapara'a abe 1) pivala bhata, pivali bhate va pikuni pivali ihale!' dodaki ya sandharbhat pivala ha satada vaparla ahe. ii! pivala ranga pivali bhate, pivala bhata ani kadu dodaki darsav i nyasa th i vaparala SiU-e- 350

44 COMPREHFHSIOH OF POFTRV Incorrect Answer i) pivala ranga kavine cittyacya paya baddala vaparala ahe. ii) ujada hone mhanaje pradarsita hone nashta hone. " i) pivala ranga kavine bhatacya sandartahat vaparaia ahe. ii) pivala ranga bhatacya pika sathi ani siiavilelya bhatabaddala vaparala ahe taseca dodakyaca junepana baidda ; v B xit^ / s' a ahe - Q.NQ. 18. daraveli nlvala ranga konakonafce vegale artha sucav i t.i." Corrt?ct A;T5Vi3r - i) prathama pivala ranga samrudhi darasivito tara nantara iivanatila daridrva, garibi sucavito. ii) pivala ranga ekhda jivanataia subatta samruddhi darsavito tara nantara iivanatila daridrya, halakhici oaristhiti darsavito. Incorrect Answer - i) daraveli pivala ranga jagevha dusaryala madata kara he sucav i to. ii) daraveli pivala ranga sakalaca bhataca artha sucavito. Keaiest to -DJ/ = ' t answer - i) daraveli pivala ranga kharaba dhanyaca va daridrayaca»s t Hs s.'dz-^v 5 t c. ii) pivala ranga samruddhi darsavito ani bhatahi siiuni hoiia va kadu dodaki pivali ya olirnadhuna daridrya dakhavito. Q,NQ rangancya sahayyane yethe kavine adhunika jivanacya konakontya avastha, vrutti sucavilya aheta? 51

45 COMPREHENSIOH OF POETRY Ca^fipGt Answer - i) kavine rangacya sahayyan<^ darihrya, silepana ya goshtj 3u,2a'ii I \ ys aheta. ii) kavine iivanatila darjdrya. samruddhi, garibi ya goshti Fuc-s V i } y a aheta. incorrect Answer :_ i) rangacya sahayyane kavine kahi tharauika upama uaparalya ii) rangacya sahayyane bhate pivali hotata. Nearer to Correct s.nfwpx - i) pivala va hirava ranga eka velesa samruddhi dakhauito tara bhata siiuna pivala ihala. kadu dodaki daridrya dakhav i tata. ii) rangacya sahayyanp- kavine adhunika jivanacya daridrya, samruddhi ya avastha. vrutti sucavilya aheta. Q^XQ, 20, cittyacya ani harinacya upamanni kavila kaya Eucawckyscf- ahe? Correct Answer - i) harinicya ani cityacya pratimen-madhuna kavine jivanatiia vrutti dssj s3v i "j < i y 3 ah-ets. ii) harinicya ani cityaca pratimetuna kavine adhunika jiuanatila dhavapalice ani kantalavane udasina jivana jagave iagate ani te apale kama kase bharabhara karanyaca prayatna karatata he sucavile ahe. Incorrect Answer - i) iase citta va harina sugava lagataca apale ruksana karanyasa capalapanane palatata tya pramane setakari devaiine karuna kelya barobara setavara anna tayara 3S2

46 COMPREHEHSIOW OF POFTRY karanyasa dhavapala karita asato. ii) jhaduvalice nityace karya tya pratimannl kauila sucavayace ahe. Nearer to Correct Answer ^ i) adhunik jivanata karavi laganari dhavapala sucavili ahe. ii> ya pratimanni kavi jivanatila kame kasi karav? lagatata, dhavapala, kantaiavane udasina jivana dakhavaie ahe. Q.Ho. Zl^ devajine adhunika jivanata karuna kelyane!okanna k a V affli i a t e? i) devajine karuna kelyavara adhunika jivanata bhata, basa, kala caha, ya goshti milatata. ii) adhunika jivanata d(=^vajine karuna kelyamule basa milate, caha milato. dodaki milatata. taseca sistabaddha parantu kantaiavane jivsr.a <p.5:s-:e. Incorrect Answer - i) devajine adhunika jivanata karuna kelyamule 1okanna hiravi bhate ftihanajeca cangle dhanya milate, bhate pikuni pivalj hotsta. ii) apanasa anna, vastra va nivara milato- N ea rer *o z-ot rec-t fi^gwie-f - i) devajine karuna kelyavara adhunika jivanata kahina caha tara kahina bhata milato, tara kahina basa milate, kahi loka bhaji ghetata. ii) lokanna samruddhi va daridrya milate, bhate pivala hotata. sarva kame velevara botata. 35 ^

47 COMPREHENSION OF POgTRV g.wo. 22. uiadane mhanaje kaya? kenvha uiadate? * * Correct Answer - i) uiadane mhanaje sakaia hone.»» ii) ujadane mhanaje ratra javuna suryodaya hone. Incorrect Anawer - i) ujadahone mhanaje cakoribaddha jivanacya cakoribahera j ane. ii) mhanaje udasa hoiis. Nearer to corrf^ci- Answer - 1) ujadane mhanaje pahata hone hi pahata surya akasata ugavilyavara hoteii) ujadane mhanaje prakasa hone andharace samarajya nashta Vsone. Q.No, 23. ujada hone mhanaje kaya? Cor red Answer :;_ i)...mhanaje bhakasa hone, ii)...jiwanata nirasa hone va cakori baddha jivana suru hone. iicofxgc* Answer - ^ )... k a m a t a magna hone. ii'(...suryadoya hone, sakaia hone. Nearer to correct Answer - i)...ujada hone mhanaje nasahone apaiyajava1i!a sampatti», nashta hone, ii)...mhanaje nirasa hone, bhakasa hone, rojacica, nityaci sakaia a)yavara loka v jada ho tata.

48 COMPREHENSIOW OF POETRY Q.WQ. 24, u jad3 1 yabaroba ra avdhunika jivanata 1 oka kase hotata Correct Answer - i)...bhakasa hotata va kantaiavane jivana suru bote, ii)...nirasa houna cakoribaddha jivanala suruvata hote. Incorrect Answer ;i^ i)...karyarata hotata va cittyasarakhe karyakarita asatata. ii)...uiadalya barobara 1 oka jhopetuna jage hotata va utsahi bana ta ta. Nearer to correct Answer - i) uiada1yabarobara loka karya karita asatata taseca adhunika ji^'anats loka yantravata karya karu lagatats. ii* U7adasyavara loka ruksa vyavahari hotata. Q.Wo, 25. 'uiadata je uiada jhale' ya olica artha kaya? QSiL^ZM.9.t Answer - i)...mhanaje sakaia hotaca loka nirasa hotata. bhakasa hota ta. ii)...mhanie sakala hotaca loka bhakasa banatata va nehamicya jivanala suruvata hote. Incorrect Answer - i) surya ugavataca tare nahlse jh^le. ii) mhanaje sakala hotaca pausa padu lagalyane kame banda pa :t a t a t a. Hearer to correct Answe r ;^ i) nehamicya dukkhata jivanacya rahatapanamu1e loka bhakasa udasa hotata. ii) y7 adhunika jivanata sakala kantalavani dainandina jtvanata nirasa, bhakasa karate yantrika karate haca a r t hs B paif h t^^ «DX O.

49 COHPRF-HEHSIOM OF POETRY Q.No. 26. 'ujads' ya sabdaci dvirukti kavine ka keli ahe? Correct Answer - i) ya sabdatila dviruktine sakala hone va tyabarobara bhakasapana yene he darsavile ahe. ii) yatuna sakalacya piasanna pans barobara yenara bhakaspana va nirasa darsavili ahe, Ininofrect Answer 2 i)...karana ya sabdance dona artha sucita hotata. ii)...karana ujadata barobara te ujada hotata. Nearer to correct- Answer - i) ujadane mhanaje sakala hone pana ujada hone mhanaie udhvasta hone asa artha ahs, ii) ujada ya sabdaci dvirukti kavine keli karana tyacya ayushyatila anubhava sanganyassthi. Q.No. 27, divasa mav3ia 1yavara loka kaya karatata? Correct Answer - i)...loka jhopj jatata. ii)...loka visranti ghi^tata va jhooatata. Incorrect Answer - i)...loka apale caknribaddha iivana suru karatata. Nearer to Correct Answer - i)...loka divasabharaca thakava kami karanyasathi divasa mava1 a 1yavara ihopi iatata. ii)...visranti ghetata. q,ho.28 jhopane Ini uthane ya donhi kriyanmadhe loka anandi asatata ka? te kase asatata? 3S6