Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi

Size: px
Start display at page:

Download "Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi"

Transcription

1 Kajian Tindakan dan Pembangunan Profesional Guru-guru di Malaysia: Cabaran dan strategi Faizah Abd Majid Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA, Malaysia Abstrak Fokus Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) adalah peningkatan taraf sistem pendidikan sekolah agar selaras dengan sistem pendidikan terbaik di negara maju. Faktor guru merupakan salah satu daripada penentu kualiti sistem pendidikan. Kajian lepas banyak mempersoalkan kualiti guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P). Malahan, dokumen PPPM ( ) turut mengakui bahawa hanya 50% pengajaran disampaikan dengan berkesan. Perkara ini menimbulkan satu persoalan berkenaan usaha yang boleh diambil oleh setiap guru untuk sentiasa memperbaiki mutu P&P mereka. Usaha yang dimaksudkan ialah dengan menjalankan Kajian Tindakan ( action reserach ). Lebih sedekad yang lalu, kementerian telah menetapkan setiap jabatan di sekolah melaksanakan kajian tindakan. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa isu yang perlu diberi perhatian untuk memastikan amalan kajian tindakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Oleh itu, kertaskerja ini akan membincangkan cabaran dan strategi para guru di dalam menjalankan kajian tindakan. Perbincangan ini bakal memberi manafaat kepada para guru dan guru pelatih dalam usaha mereka untuk menjadi lebih aktif dalam menjalankan kajian tindakan untuk memperbaiki mutu P&P masing-masing. Usaha ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara agar sama taraf dengan sistem pendidikan di negara maju. Katakunci: Kajian Tindakan, P&P, Pembangunan Profesional guru, Cabaran dan strategi Pengenalan Di dalam menghadapi cabaran globalisasi dan Pandangan 2020 (Vison 2020), sistem pendidikan di Malaysia sentiasa perlu terkehadapan di dalam menyediakan sebuah sistem yang berinovasi. Sistem yang berinovasi ini hanya boleh direalisasikan dengan keupayaan para guru untuk mengambil tindakan yang proaktif dan dinamik di dalam mengimplementasikan tugas dan peranan mereka. Guru yang berinovasi adalah guru yang senang disanjung tinggi. Kenyataan ini disokong oleh Soon (2007) apabila beliau menyatakan,...salah satu usaha yang boleh menjadikan profesion perguruan disanjung tinggi adalah melalui kajian tindakan (h. 2). Walau bagaimanapun, berdasarkan hasil penyelidikan dan tinjauan literatur, amalan kajian tindakan di kalangan guru-guru di Malaysia masih lagi dibelenggu dengan beberapa cabaran 1

2 (Mohd Nakhaie, dipetik dari 23 Mac 2016). Namun di dalam menangani cabaran-cabaran tersebut, para guru telah mengambil langkah atau strategi tersendiri (Soon,2007). Tujuan kertaskerja ini adalah untuk membincangkan peranan kajian tindakan dan pembangunan profesionalisma guru-guru. Perbincangan ini akan dilengkapkan dengan perbincangan mengenai cabaran dan strategi menjalankan kajian tindakan. Para guru, guru pelatih, dan pentadbiran sekolah adalah diantara pihak yang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan kertaskerja ini. Kajian Tindakan Terdapat beberapa definisi yang diberikan kepada kajian tindakan di dalam literatur. Walau bagaimanapun, definisi yang telah diberikan oleh Carl dan Kemmis (1986) merupakan antara yang kerap menjadi rujukan. Menurut mereka, Action research is a form of self-reflective enquiry undertaken by participants (teachers, students or principals, for example) in social (including educational) situations in order to improve the rationality and justice of (a) their own social or educational practices, (b) their understanding of these practices, and (c) the situations (and institution) in which these practices are carried out. Pernyatan mereka disokong oleh Gay dan Airasian (2000) yang menyatakan bahawa kajian tindakan adalah, a process in which individual or several teachers collect evidence and make decisions about their own knowledge, performance, beliefs, and effects in order to understand and improve them. (p. 593) Ringkasnya, kajian tindakan adalah...kombinasi tindakan dan kajian. Ia merupakan satu bentuk inkuiri di mana penyelidik cuba memahami,memperbaiki dan membaharui amalan (Hopkins, 1985) dan...satu kajian sistematik yang mencantumkan tindakan dan refleksi dengan tujuan untuk meningkatkan amalan (Ebbutt, 1985). Terdapat beberapa jenis penyelidikan di dalam bidang pendidikan. Namun begitu, kajian tindakan mendapat tempat yang paling utama di dalam membantu para guru untuk menilai 2

3 kekuatan dan kekurangan mereka sendiri semasa mengajar dan berhubung dengan pelajar. Penilaian sendiri ini bakal membantu para guru untuk memikirkan cara untuk sentiasa membaiki mutu pengajaran dan cara mereka berhubung dengan anak-anak murid. Seterusnya, usaha ini akan membuahkan pembangunan profesionalisma guru itu sendiri. Yang menariknya, kajian tindakan tidak sahaja boleh dijalankan di dalam bilik darjah. Dewasa ini, dengan penglibatan pelbagai pihak yang berkepentingan ( stakeholders ), kajian tindakan telah dilaksanakan dengan melibatkan komuniti selain daripada guru dan muridmurid. Antara yang boleh terlibat adalah ibubapa, masyarakat setempat dan sebagainya. Walau apapun jenis dan tahap penglibatannya di dalam kajian tindakan, tujuan perlaksanaannya tetap sama iaitu untuk memperbaiki mutu implementasi sistem pendidikan yang boleh memberi kesan samada kepada guru atau/dan murid. Menurut Cresswell (2005), terdapat dua jenis kajian tindakan iaitu kajian tindakan amalan ( practitioner action research ) dan kajian tindakan penyertaan ( participatory action research ). Kertaskerja ini hanya akan memfokuskan kepada kajian tindakan amalan memandangkan jenis kajian tindakan ini mempunyai kesan yang langsung kepada pembangunan profesionalisma para guru (Cresswell, 2005). Kajian tindakan boleh dijalankan di dalam beberapa kitaran dan setiap kitaran mempunyai empat peringkat yang utama. Setiap peringkat memerlukan guru sebagai penyelidik untuk mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. Berikut disenaraikan keempat-empat peringkat tersebut. Peringkat 1: Refleksi Di dalam peringkat ini, guru-penyelidik menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Diantara contoh isu-isu tersebut adalah bagaimana hendak meningkatkan penglibatan murid yang samarata di dalam aktiviti secara berkumpulan atau bagaimana menggalakkan murid untuk berani bersuara di dalam kelas. Selalunya, isu yang akan dikenalpasti melalui sesi refleksi ini adalah merupakan isu yang dianggap terpenting oleh guru tersebut dan mampu untuk ditangani melalui penyelidikan di peringkat bilik darjah yang terancang. 3

4 Peringkat 2: Perancangan Di dalam peringkat ini, guru-penyelidik akan memikirkan cara atau strategi terbaik di dalam menangani isu tersebut. Kaedah dan strategi yang difikirkan adalah bersesuaian dengan kemampuan dari segi masa dan fizikal. Di samping itu, kaedah dan strategi yang dirancang harus harmoni dengan perjalanan dan objektif P&P di dalam kelas. Peringkat 3: Pelaksanaan perancangan Selepas memikirkan perancangan kaedah dan strategi yang sesuai, guru-penyelidik seterusnya melaksanakannya. Perlaksanaan ini akan dijalankan mengikut seperti yang telah dirancangkan. Namun di dalam perlaksanaan tersebut, kemungkinan berlakunya perubahan terhadap perancangan awal. Ini adalah kerana guru-penyelidik sentiasa membuat pemerhatian dan akan bertindakbalas mengikut hasil pemerhatian mereka. Justeru, peringkat ini juga berkait rapat dengan peringkat yang seterusnya. Peringkat 4: Pemerhatian Di akhir kitaran pertama kajian tindakan, guru-penyelidik akan membuat pemerhatian keseluruhan bagi memastikan kesan perlaksanaan perancangan beliau di dalam menangani isu yang telah dikenalpasti. Hasil pemerhatian ini juga merupakan refleksi guru-penyelidik untuk keperluan kitaran seterusnya di dalam kajian tindakan ini. Secara tidak langsung, ini membawa kepada peringkat pertama kajian tindakan di dalam kitaran kedua. Satu perkara yang menarik dan membezakan diantara kajian tindakan dan jenis penyelidikan yang lain adalah kajian tindakan boleh melibatkan beberapa kitaran. Setiap kitaran akan bermula dengan peringkat Refleksi dan diakhiri dengan peringkat Pemerhatian. Bilangan kitaran ini adalah tidak tetap dan boleh ditentukan sendiri oleh guru-penyelidik sendiri memandangkan keperluan untuk meneruskan kajian tinadakan ke kitaran yang seterusnya adalah berdasarkan kepuasan beliau berdasarkan hasil pemerhatian di dalam kitaran yang terakhir. Yang utama adalah guru-penyelidik tersebut telah berpuashati dengan hasil kajian tindakannya yang telah menghasilkan kesan yang positif ke atas isu yang dikaji. Gelung kajian tindakan Kemmis dan McTaggart (1988) seperti di Rajah 1 berikut dapat merumuskan proses yang telah dihuraikan tersebut. 4

5 Refleksi Refleksi Pemerha6an Perancangan Pemerha6an Perancangan Perlaksanaan Perlaksanaan Kitaran 1 Kitaran 2 Rajah 1: Gelung kajian tindakan Kemmis dan McTaggart (1988) Kajian tindakan di dalam sistem pendidikan Malaysia Kajian tindakan telah diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun Menariknya, pada awal pengenalan, beliau telah menjalankan penyelidikan ke atas perubahan terhadap sikap dan perlakuan manusia dalam beberapa bidang sosial. Idea beliau ini kemudiannya digunapakai di dalam bidang perkilangan selepas Perang Dunia Kedua. Di dalam bidang pendidikan, kajian tindakan mula mendapat tempat apabila Teachers College, University of Columbia menjalankan sebuah penyelidikan pendidikan berkenaan penggubalan kurikulum dan peningkatan profesionalisma perguruan. Usaha ini seterusnya mencetuskan populariti kajian tindakan di dalam dunia pendidikan di seluruh dunia. Di Malaysia, kajian tindakan telah diperkenalkan oleh Profesor Stephen Kemmis kepada 41 orang pegawai Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia dan para pensyarah Maktab Perguruan Malaysia di dalam sebuah bengkel pada Disember Seterusnya, pada 1990 kursus guru sebagai penyelidik telah dijadikan sebahagian daripada kurikulum pendidikan guru dan latihan dalam perkhidmatan (LDP). Bahagian Perancangan Dasar dan Polisi Kementerian Pelajaran Malaysia kemudiannya telah melancarkan sebuah program yang dinamakan Programme for Innovation Excellence and 5

6 Research (PIER) pada tahun 1993 yang mana program ini menunjukkan komitmen pihak Kementerian untuk menggalakkan perlaksanakan kajian tindakan di kalangan guru-guru. Dewasa ini, kajian tindakan merupakan salah satu kursus wajib di dalam mana-mana program pendidikan guru di Malaysia. Ini jelas di dalam PIPP ( ) dimana usaha untuk memantapkan latihan perguruan adalah dengan memberi penekanan kepada Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) bagi menjadikan penyelidikan sebagai budaya kerja pendidik guru (h. 114). Pembangunan profesionalisma guru menerusi kajian tindakan Kajian tindakan amalan yang merupakan fokus kertaskerja ini merupakan sebuah penyelidikan yang dijalankan oleh seseorang guru itu ke atas proses P&P di dalam kelas beliau sendiri. Antara matlamat kajian tindakan amalan ini adalah untuk memperbaiki mutu P&P yang secara tidak langsung boleh membantu pembangunan profesionalisma gurupenyelidik. Pembangunan profesionalisma seseorang guru banyak berkait rapat dengan kemampuan dan kemahiran melaksanakan tugasan sebagaimana yang sewajaranya (Mohd Hasani, D., Salleh, A.R dan Mohammed Sani, I, 2006, h. 11). Menurut Kagan (1992), pembangunan profesionalisma guru dapat dikategorikan di dalam beberapa domain. Berikut disenaraikan domain tersebut. i) Pertambahan ilmu dalam kalangan guru tentang pelajar, bagaimana mereka belajar dan latar belakang mereka ii) Peralihan fokus daripada diri sendiri sebagai aktor di dalam bilik darjah kepada pelajar yang diajar secara langsung iii) Keperluan untuk berfikir pada setiap saat berkurangan kerana rutin di dalam pengajaran telah menjadi automatik iv) Pertambahan metakognitif berdasarkan kesedaran terhadap impak pengajaran terhadap pelajar v) Pertambahan kemahiran menyelesaikan masalah pengajaran yang bercorak kepelbagaian, multidimensi dan spesifik kepada konteks Berdasarkan domain tersebut, dapat dirumuskan bahawa...pembangunan profesionalisma guru adalah kompleks tetapi atas kesedaran bahawa ilmu berkaitan dengan pengajaran terbentuk dalam pelbagai bentuk (Shulman, 1986 di dalam Mohd Hasani, D., Salleh, A.R dan Mohammed Sani, I, 2006, h. 12). Ini adalah lebih jelas lagi memandangkan konteks pengajaran guru-guru adalah sentiasa berubah mengikut kumpulan pelajar yang diajar, matapelajaran yang diajar serta keadaan sekeliling dari masa ke masa. Kajian tindakan amalan 6

7 merupakan sebuah platform untuk guru-guru mengembangkan profesionalisma mereka berdasarkan ciri-ciri kajian tindakan seperti berikut. i) menggalakkan penglibatan/penyertaan bagi mereka yang ingin memperbaiki mutu kerja/amalan mereka ii) memerlukan usahasama ( collaborative effort ) di antara pihak-pihak yang terlibat iii) merupakan proses pembelajaran yang teratur iv) membentuk komuniti yang bersifat kritis terhadap persekitaran dan diri sendiri v) menggalakkan fikiran yang terbuka. vi) membantu perkembangan teori dan amalan secara serentak vii) mewujudkan satu kumpulan manusia yang kritis dan bekerjasama dalam proses penyelidikan viii) berkembang melalui lingkaran renungan kendiri ( self-reflective spiral ) - satu lingkaran yang mengandungi tinjauan, perancangan, tindakan dan pemerhatian serta renungan ix) melibatkan penyelidik menyimpan catatan atau rekod peribadi ( personal journal ) x) dimulakan secara kecil-kecilan - mungkin seorang sahaja sebagai permulaan, kemudian melibatkan kumpulan kecil dan seterusnya kumpulan yang lebih besar. (Dipetik dari pada 27 Mac 2016) Cabaran melaksanakan kajian tindakan Di dalam menjalankan kajian tindakan, para guru sentiasa berhadapan dengan beberapa cabaran. Beberapa tinjauan yang dijalankan oleh beberapa penyelidik sebelum ini (Soon, 2007 dan Mohd Nakhaie, dipetik dari 23 Mac 2016) telah dapat mengenal pasti cabaran-cabaran tersebut. Berikut dihuraikan setiap cabaran mengikut kategorinya iaitu kategori pentadbiran, individu dan fizikal. Kategori pentadbiran Antara cabaran pertama yang dihadapi oleh para guru adalah dari pihak pentadbiran. Di dalam konteks ini, pentadbiran boleh dirujuk kepada dua iaitu pentadbiran di peringkat Kementerian serta Jabatan Pendidikan dan di peringkat sekolah. Setiap pegawai pendidikan di Malaysia yang berkhidmat di dalam Kementerian Pelajaran Malaysia adalah secara tidak langsung tertakluk kepada setiap akta yang telah ditentukan oleh Kementerian. Di samping itu, mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi Key Performance Indicators (KPI) yang telah ditentukan Kementerian. Seperti yang telah dihuraikan di dalam PIPP ( ), setiap sekolah dan guru amnya diamanahkan untuk mengambil langkah inovatif di dalam memperbaiki kualiti proses pengajaran dan 7

8 pembelajaran (P&P). Salah satu kaedah yang diwajibkan adalah keperluan menjalankan kajian tindakan. Perlaksanaan kajian tindakan ini pula akan dipantau dan dinilai oleh Jawatankuasa Nazir sekolah. Pada dasarnya, keperluan untuk memenuhi KPI ini adalah wajar. Menurut PIPP ( ),...guru perlu kreatif dan efektif dalam penyampaian mereka. Secara umumnya, guru boleh menjadi efektif dalam penyampaiannya dengan membuat adaptasi terhadap situasi setempat. Ini kerana pendekatan bagi satu kumpulan pelajar yang baik mungkin tidak boleh digunakan bagi satu kumpulan pelajaran yang lemah. Bagi membolehkan guru efektif, maka mereka perlu sentiasa memikirkan pendekatan baru dan menyesuaikan amalan mereka kepada kehendak pelajar. Penggunaan kaedah kajian tindakan boleh menjadi satu platform bagi guru menuju ke arah penambah-baikan keberkesanan (h. 3). Pihak pentadbiran di peringkat sekolah pula lazimnya mentafsirkan keperluan perlaksanaan kajian tindakan ini sebagai suatu tuntutan untuk mereka penuhi selaku pihak yang bertanggungjawab terus kepada pihak Jawatankuasa Nazir. Akhirnya, terbit suatu keperluan untuk memastikan kajian tindakan dijalankan oleh setiap jabatan di sekolah dan selalunya ini diterjemahkan di dalam bentuk perintah dari seorang pengetua kepada para guru. Seperti kelaziman, sesuatu perintah wajib dipenuhi. Akhirnya, ini membuahkan hasil yang sesuai untuk dokumentasi di peringkat sekolah tetapi malangnya tidak menjaminkan kepuasan secara profesional dan peribadi kepada guru yang terlibat di dalam kajian tindakan tersebut. Secara tidak langsung, cabaran ini telah memesongkan keperluan dan tujuan yang sepatutnya untuk guru menjalankan kajian tindakan. Kategori individu Cabaran yang setreusnya adalah berkait rapat dengan sikap guru sebagai seorang individu. Tinjauan literatur (Mohd Nakhaie, dipetik dari 23 Mac 2016 dan Soon, 2007) mendapati bahawa terdapat segelintir guru yang kurang berminat untuk menjalankan kajian tindakan. Terdapat beberapa faktor yang telah sedikit sebanyak menyumbang kepada sikap dingin para guru terhadap kajian tindakan. Menariknya, faktorfaktor ini boleh disub-kategorikan kepada personaliti dan motivasi. Berikut diperincikan faktor-faktor tersebut mengikut sub-kategorinya. 8

9 i) Faktor personaliti Tidak dapat dinafikan bahawa ada di kalangan guru-guru yang tidak pernah berminat untuk menjalankan sebarang penyelidikan. Mereka mempunyai tanggapan bahawa penyelidikan hanya dijalankan oleh kumpulan penyelidik profesional yang dilantik. Kebetulan di dalam sistem pendidikan di Malaysia terdapat sebuah jabatan yang bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan untuk membantu Kementerian dan kerajaan amnya membentuk garispanduan dan polisi yang berkaitan. Bahagian yang dimaksudkan adalah Bahagian Perancangan Dasar dan Polisi Kementerian Pelajaran Malaysia. Tujuan utama bahagaian ini adalah untuk menjalankan penyelidikan yang dijalankan oleh pegawai-pegawai mereka yang terlatih atau melalui pelantikan penyelidik kontrak yang selalunya merupakan sekumpulan pensyarah dari institusi pengajian tinggi di Malaysia maupun luar negara. Dewasa ini, bahagian ini telah memainkan peranan mereka dengan baik dan sumbangan mereka banyak terbukti melalui pembaharuan dasar dan polisi di peringkat kebangsaan. Selain daripada itu, guru-guru yang kurang berminat untuk menjalankan kajian tindakan ini mempunyai kepercayaan bahawa tugas utama mereka adalah untuk mengajar. Malang sekali, kepercayaan ini tidak dikaitkan dengan keperluan untuk menjadi kreatif dan inovatif di dalam pengajaran selari dengan keperluan PIPP ( ) yang menyatakan, as the most significant and costly resource in schools, teachers are central to school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality teaching. (h.4) Salah satu penyebab kepada kepercayaan yang kurang lengkap ini adalah kerana guru-guru berkenaan tidak pernah dilatih untuk menjalankan kajian tindakan semasa mereka mengikuti program pendidikan guru memandangkan kebanyakan mereka adalah guru veteren yang mana kurikulum mereka dahulu belum mewajibkan kursus Kajian Tindakan. Apatah lagi setelah sekian lama mengajar dan telah lali dengan cara mereka yang tersendiri, keperluan untuk mengubah kepercayaan dan cara mengajar adalah sukar. Lebih malang, sikap ini membawa implikasi yang negatif. Menurut Mohd Nakhaie (dipetik dari 23 Mac 2016),...guru lebih selesa dengan keadaan sedia ada. Apabila guru mempunyai sifat sebegini, ia akan memberikan kesan yang negatif dalam jangka masa 9

10 panjang. Hal ini kerana, apabila guru tidak mempunyai perasaaan untuk memajukan diri, ia ia tidak dapat memberikan input yang terbaik kepada para pelajar. ii) Faktor motivasi Cabaran seterusnya di dalam kategori personaliti adalah motivasi para guru menjalankan kajian tindakan. Isu ini berkait rapat dengan peranan pentadbiran seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. Seperti yang dinyatakan di dalam literatur, kajian tindakan amalan adalah sebuah penyelidikan yang dijalankan oleh guru dengan tujuan memperbaiki kualiti P&Pnya dan kebiasaannya ianya dijalankan di peringkat bilik darjah guru itu sendiri. Beliau mempunyai kegusaran berkenaan sesuatu isu yang hanya berkaitan dengan dirinya sebagai pendidik dan anak-anak muridnya dan merasakan perlu untuk mencari penyelesaian bagi memajukan proses P&P di dalam kelas beliau. Dalam kata lain, kajian tindakan ini dijalankan bukan untuk memberi jawapan kepada pihak kedua atau ketiga memandangkan hasil pemerhatian kajian tindakan bakal dijadikan rujukan oleh guru yang menjalankan kajian itu sendiri. Malang sekali, disebabkan faktor yang berkaitan dengan pihak pentadbiran, para guru telah di wajib kan untuk menjalankan kajian tindakan dan menghasilkan dokumentasi bagi tujuan pemantauan dan penilaian pihak Jawatankuasa Nazir Sekolah. Ini secara tidak langsung telah memberi dorongan yang bersifat luaran ( extrinsic motivation ). Jarang sekali guru dapat merasakan kepuasan peribadi ( self-satisfaction ) di dalam menjalankan kajian tindakan memandangkan perlaksanaan kajian tindakan tersebut adalah sebagai keperluan untuk memenuhi perintah yang telah dikeluarkan pihak atasan. Faktor motivasi ini juga boleh dikaitkan dengan penghargaan dan bantuan serta sokongan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada mereka yang menjalankan kajian tindakan secara sukarela. Memandangkan perlaksanaan kajian tindakan di kalangan guru-guru memerlukan sebuah budaya kerja berasaskan penyelidikan di sekolah itu sendiri, pengharagaan dan sokongan pihak pentadbiran sekolah seharusnya tersedia. Walau bagaimanapun, budaya menghargai dan menghulurkan bantuan dan sokongan kepada para guru yang ikhlas berminat untuk menjalankan kajian tindakan ini kurang diterapkan di kebanyakan sekolah. Isu ini dapat dijelaskan lagi di dalam perbincangan cabaran seterusnya di dalam kategori fizikal. 10

11 Kategori Fizikal Usaha untuk menjalankan kajian tindakan tidak dapat lari daripada cabaran yang berbentuk fizikal. Di dalam konteks ini, cabaran fizikal merangkumi masa, dan sumber maklumat. Dari segi masa, seseorang guru sentiasa mengahdapi cabaran untuk melakukan pelbagai tugas sampingan selain mengajar. Tugas sampingan tersebut termasuk menjalankan paperwork dan tugas-tugas perkeranian, dan juga hal-ehwal murid seperti kebajikan dan aktiviti kokurikulum. Para guru juga sering dari masa ke masa dipanggil untuk menghadiri mesyuarat atau menyertai bengkel dan kursus yang diatur oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Kementerian. Terdapat beberapa implikasi tatkala para guru terpaksa meninggalkan kelas untuk menyertai kegiatan luar seperti mengiringi pelajar, menyertai kursus atau bengkel. Salah satu implikasinya adalah keperluan untuk mencari masa bagi mengganti kelas-kelas yang telah ditinggalkan. Di dalam mencuri masa mengganti kelas, ada kalanya guru-guru terpaksa mempercepatkan proses P&P bagi mengejar masa yang telah suntuk. Seperti sedia maklum, menjalankan kajian tindakan memerlukan tempuh masa yang bersesuaian dan proses yang terlibat seharusnya lancar tanpa halangan seperti terkandas dipertengahan jalan (contohnya ketika guru terpaksa meninggalkan kelas untuk menyertai kegiatan luar sekolah). Proses kajian tindakan memerlukan tumpuan dan perhatian gurupenyelidik tersebut kerana beliau perlu menjalankan refleksi dan membuat pemerhatian di sepanjang masa. Kebanyakan guru mula merasa tercabar di dalam usaha mereka menjalankan kajian tindakan apabila masa serta tumpuan mereka sering diambil untuk kegiatan lain. Akhir sekali, cabaran dalam bentuk fizikal merangkumi keperluan sumber maklumat yang tersedia dan tepat. Seperti penyelidikan yang lain, kajain tindakan memerlukan penyelidik untuk membuat refleksi dan merancang yang terbaik. Proses ini memerlukan sokongan sumber maklumat yang tersedia dan tepat. Perkara tersebut kadang-kala boleh menjadi cabaran kepada para guru memandangkan kebanyakan sekolah masih lagi di dalam proses mengumpul laporan kajian-kajian tindakan yang telah lepas. Secara tidak langusng, ini menyebabkan kekurangan sumber maklumat yang berkenaan untuk dijadikan rujukan. Terdapat juga sekolah yang menjaga laporan-laporan ini sebagai dokumen yang bernilai memandangkan ia adalah bahan bukti aktiviti penyelidikan 11

12 sekolah yang boleh ditunjukkan kepada Jawatankuasa Nazir, wakil Kementerian atau pihak luar yang berkenaan. Lantas, ini menyukarkan para guru yang berminat untuk mendapatkan laporan yang berkenaan untuk dijadikan salah satu sumber rujukan. Strategi menghadapi cabaran kajian tindakan Memandangkan kajian tindakan mempunyai potensi yang besar di dalam membantu para guru untuk mengembangkan profesionalisma mereka, agak malang sekali sekiranya para guru tidak mampu menghadapi cabaran di dalam melaksanakannya. Berdasarkan perbincangan mengenai cabaran-cabaran tersebut, berikut dihuraikan pula beberapa strategi yang boleh diamalkan. Cadangan strategi yang pertama adalah berkaitan dengan pihak pentadbiran sekolah. Pihak pentadbiran sekolah dicadang untuk menggunakan kekuatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik di dalam menggalakkan para guru menjalankan kajian tindakan. Sebagaimana semua pihak yang berkenaan sedia maklum, kajian tindakan amat ditekankan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Penekanan mereka ini telah menerbitkan keperluan pentadbiran sekolah untuk mengeluarkan perintah bagi memastikan perlaksanaan kajian tindakan di kalangan guru-guru. Akhirnya, perintah ini telah menyebabkan kebanyakan guru menganggap menjalankan kajian tindakan adalah sebuah beban bagi memenuhi perintah dan keperluan pihak atasan. Bagi menggalakkan perlaksanaan kajian tindakan disamping mengelakkan rasa terbeban oleh para guru, adalah dicadangkan pihak pentadbiran sekolah contohnya Pengetua, Penolong Kanan serta Ketua Jabatan mengamalkan kaedah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kaedah motivasi intrinsik mungkin memerlukan tempuh yang agak lama berbanding kaedah motivasi ekstrinsik bagi melihat kesannya. Ini adalah kerana kaedah motivasi intrinsik memerlukan komitmen berpanjangan pihak pengurusan di dalam memberi galakan dan meningkatkan kesedaran di kalangan guru-guru berkenaan kepentingan kajian tindakan dan pembangunan profesionalisma setiap guru. Soon (2207) ada menggariskan beberapa panduan kepada pihak pentadbir sekolah untuk memberi dorongan secara intrinsik. i) penglibatan guru penting terhadap proses membuat keputusan; ii) proses membuat keputusan yang demokratik dan konsentual perlu ada; iii) nilai, kepercayaan dan matlamat perlu disebarkan; iv) peserta diberi hak yang sama dalam perbincangan; 12

13 v) hak yang sama dalam menentukan dasar; vi) hak yang sama dalam pemilihan keputusan; dan vii) akauntabiliti dan tanggung jawab dipikul bersama Selain daripada itu, kaedah motivasi ekstrinsik juga dapat membantu. PIPP ( ) ada menyentuh tentang penambahan kuota guru cemerlang ke gred DGA 32 dan DG 44. Ianya juga telah dijelaskan bahawa salah satu kriteria yang akan dipertimbangkan di dalam menentukan kenaikan pangkat ke guru cemerlang adalah kebolehan guru untuk menjalankan kajian tindakan. Secara tidak langsung, penglibatan guru dalam kajian tindakan boleh mendatangkan banyak manfaat terhadap pembangunan profesionalisma mereka. Kebolehan menjalankan kajian tindakan dan bagaimana ia merupakan salah satu kriteria kenaikan pangkat ini wajib diumumkan kepada setiap guru. Penghargaan yang diberikan kepada mereka yang menjalankan kajian tindakan adalah munasabah umpama serampang dua mata; satu sebagai daya tarikan menjalankan kajian tindakan dan satu lagi meningkatkan jumlah guru yang terlibat di dalam kajian tindakan dan bukannya disebabkan oleh faktor ekstrinsik seperti memenuhi keperluan dan menjalankan perintah pihak atasan. Seterusnya bagi membantu menangani cabaran menjalankan kajian tindakan, setiap guru mampu menjalankan langkah-langkah yang dicadangkan berikut. Langkah-langkah yang disarankan ini boleh dijalankan di peringkat individu dan juga secara berkumpulan. Di peringkat individu Setiap guru mampu untuk memulakan usaha menjalankan kajian tindakan. Sebagai seorang individu, guru yang berkenaan adalah tidak dikongkong oleh mana-mana pihak yang akan membuat keputusan atau penilaian terhadap perjalanan dan hasil penyelidikan. Justeru di peringkat individu, guru-guru adalah disarankan untuk mengambil beberapa langkah untuk memastikan kajian tindakan mereka mampu untuk dilaksanakan dan bakal membuahkan hasil. Langkah yang dimaksudkan adalah; i) Memilih isu yang mampu untuk dikaji di dalam bilik darjah sendiri (tidak perlu melibatkan pihak lain atau luar) ii) Isu yang dipilih harus mencerminkan semangat guru tersebut untuk memperbaiki mutu P&P di dalam kelasnya sendiri iii) Merancang pengumpulan data atau maklumat yang tidak membabitkan masa, kos dan sumber yang banyak iv) Sesi perlaksanaan perancangan dan pemerhatian yang harmoni dengan perjalanan P&P v) Menggunapakai bahan dan sumber yang sediada untuk menjalankan kajian 13

14 vi) Melaporkan secara bertulis kajian tindakan amalan yang telah dijalankan dan hasil kajian yang mencerminkan peningkatan mutu P&P kepada umum Kesemua cadangan di peringkat individu ini merupakan langkah asas kepada perlaksanaan kajian tindakan yang efektif. Langkah-langkah yang disarankan tersebut mudah dan mampu diambil oleh mana-mana guru. Selain daripada itu, langkah-langkah ini sebenarnya membuktikan kemampuan guru-penyelidik untuk sentiasa membuat refleksi dalam membuat keputusan dan pemerhatian yang terbaik. Ini secara tidak langsung bakal mengembangkan profesionalisma guru itu sendiri. Akhirnya, langkah melaporkan secara bertulis kepada umum berkenaan kajian tindakan yang telah dijalankan serta hasilnya adalah sebenarnya sebuah langkah yang besar di dalam melatih guru sebagai seorang penyelidik yang profesional. Ini adalah kerana setiap laporan bertulis yang disediakan untuk pihak umum memerlukan perlaksanaan kajian tindakan yang berkesan dan kebolehan menulis yang tinggi mutunya. Sekali lagi, usaha ini boleh membantu pembangunan profesionalisma para guru dengan secara tidak langsung. Di peringkat kumpulan Selain daripada peringkat individu, para guru juga disarankan untuk bertindak sebagai satu kumpulan di dalam usaha mereka untuk menjalankan kajian tindakan. Bekerja sebagai satu kumpulan banyak membantu terutama di dalam membuat refleksi, merancang dan membuat pemerhatian. Kehadiran pihak lain selain diri sendiri mampu mendorong guru yang menjalankan kajian tindakan itu untuk; i) Membuat keputusan yang terbaik melalui perbincangan dan pemberian buah pandangan ii) Membuat pemerhatian yang lebih kritis melalui pemerhatian pihak yang tidak berkepentingan di dalam proses P&P guru-penyelidik iii) Membuat andaian berdasarkan pemerhatian yang bijak dan sewajarnya menerusi perbincangan bersama iv) Berkongsi bahan dan sumber yang sesuai di dalam menjalankan kajian tindakan yang mampu menjimatkan kos dan masa v) Merasa sentiasa bermotivasi dan terdorong untuk meneruskan usaha memandangkan ada pihak lain yang turut sama terlibat secrara tidak langsung dan berkongsi minat Selain langkah-langkah secara individu, langkah-langkah secara berkumpulan yang dicadangkan ini juga sebenarnya mempunyai kebaikan tambahan dalam mengembangkan profesonalisma guru. Cadangan yang diberikan ini adalah berdasarkan prinsip scaffolding yang telah diperkenalkan oleh Bruner (1962), Zone of Proximal Development yang 14

15 diperkenalkan oleh Vygotsky (Clay dan Cazden, 1990) dan Dialogic Pedagogy yang dipelopori oleh Socrates di dalam senatnya yang kemudiannya diadaptasi di dalam bidang pendidikan (Copeland, 2005). Scaffolding adalah sebuah konsep yang menekankan kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dengan bantuan dan sokongan rakan-rakan yang mempunyai kelebihan masing-masing berbanding jika bekerja bersendirian. Perbezaan pencapaian bekerja bersama rakan-rakan yang mempunyai kelebihan dan pencapaian bekerja secara sendiri ini adalah yang dimaksudkan dengan Zone of Proximal Development. Adalah dipercayai kesemua cadangan yang tersenarai di atas merupakan pencapaian yang lebih tinggi di dalam Zone of Proximal Development itu. Dialogic Pedagogy pula menekankan pemikiran yang kritis dan kreatif melalui sesi dialog diantara ahli kumpulan. Sesi dialog yang berkesan adalah sebuah perbincangan yang sentiasa dipandu oleh soalansoalan berbentuk Socratic ( Socratic Questions ) dikalangan ahli kumpulan (Alexander, 2005; Freire,1985). Antara soalan-soalan berbentuk Socratic adalah, a) soalan mengenai soalan b) soalan mencari penerangan c) soalan mencari bukti atau bahan kepada pendapat dan sebagainya. Maka, jelas sekali apabila guru-penyelidik perlu mencari jawapan dan membuat keputuan yang terbaik untuk menghasilkan kajian tindakan yang berkesan, bekerja secara kumpulan adalah penyelesaiannya. Bantuan rakan-rakan melalui scaffolding dan hasil perbincangan melalui Dialogic Pedagogy mampu menggalakkan guru-penyelidik untuk lebih kritis dan kreatif dalam membuat refleksi, perancangan, perlaksanaan perancangan dan pemerhatian. Penutup Kertaskerja ini telah menghuraikan peranan kajian tindakan di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Perbincangan telah dimulakan dengan keperluan kajian tindakan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan aspirasi PPPM ( ) untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan setara dengan sistem pendidikan di negara maju. Menurut PPPM ( ), kajian yang telah dijalankan mendapati hanya 50% pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Perkara ini telah membuktikan keperluan para guru untuk menjalankan usaha untuk sentiasa memperbaiki kualiti mereka dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Salah satu usaha ynang dicadangkan adalah menjalankan Kajian Tindakan. Dalam mengupas isu Kajian Tindakan dalam kalangan guru-guru 15

16 Malaysia, beberapa cabaran dalam menjalankannya telah dikenalpasti dan strategi menanganinya juga telah dibincangkan. Adalah diharapkan kertaskerja ini telah meningkatkan kesedaran pembaca berkenaan peranan kajian tindakan di dalam pembangunan profesionalisma guru dan bagaimana cabaran menjalankan kajian tindakan dapat dihadapi dengan mengamalkan strategi-strategi yang telah dicadangkan. Menariknya, strategi yang dicadangkan juga secara tidak langsung turut mampu membantu mengembangkan profesionalisma para guru sekaligus membantu mencapai hasrat PPPM ( ) dalam meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Rujukan Alexander, R.J. (2005). Culture, dialogue and learning: notes on an emerging pedagogy. Keynote address, International association for Cognitive Education and Psychology, 10 th International Conference, University of Durham, UK July Bruner, J.S. (1962). On knowing: essays for the left hand. Cambridge: Harvard University Press. Clay, M.M & Cazden, C.B. (1990). A Vygotskian interpretation of Reading Recovery. In L.C. Moll (Ed.). Vygotsky and Education. Cambridge: CUP. Carl, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming critical education, knowledge and action research. London: Falmer Press. Copeland, M. (2005). Socratic Circle: fostering critical and creative thinking in middle and high school. Maine:Stenhouse Publishers. Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 2 nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Ebbutt, D. (1985). Educational action research: Some general concerns and specific quibbles. Dalam R. Burgess (ed.) Issues in educational research: Qualitative methods. Lewes: Falmer, Freire, P. (1985). The politics of education: culture, power and liberation. South Hadley, Mass: Bergin & Carvey. Gay, L.R. & Airasian, P. (2000). Educational Research: Competencies for analysis and applications. 6 th Ed. Upper Saddle River: Prentice Hall. Hopkins, D. (1985). A teacher s guide to classroom research. Milton Keynes: Open University Press. Kagan, D. (1992). Professional growth among preservice beginning teachers. Review of Educational Research, 62 (2). 16

17 Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The action research planner. Geelong, Victoria, Australia: Deakin University Press. Mohd Hasani, D., Salleh, A.R., dan Mohammed Sani, I. (2006). Konsep Profesionalisma Keguruan. Dalam Kesediaan Profesionalisme Guru Novis. Institut Pengajian Tinggi Awam, Bahagian Pendidikan Guru, Jawatankuasa Penyelerasan Pendidikan Guru. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, UKM. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, (2006). Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelan Pembnagunan Pendidikan Malaysia, (2013). Kementerian Pengajian Tinggi. Putrajaya: KPT. 17

MTE3133: Penyelidikan Tindakan

MTE3133: Penyelidikan Tindakan Penyelidikan Tindakan: Konsep & Model MTE3133: Penyelidikan Tindakan Dr. Ng Kok Fu, Jabatan Matematik, IPG-KSAH Rujukan Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for teacher researcher (2 nd ed.).

More information

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan

Proses Penyelidikan Tindakan. MTE3133: Penyelidikan Tindakan Proses Penyelidikan Tindakan MTE3133: Penyelidikan Tindakan Hasil Pembelajaran Mengkaji proses penyelidikan tindakan Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan Adaptasi model Lewin (1946) &

More information

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -PENGERUSI- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu produk

More information

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ

IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ IMPROVING ENERGY SAVING EVALUATION IN LIGHTING USING DAYLIGHT UTILIZATION WITH AREA SEGREGATION TECHNIQUE MOHAMMAD ASIF UL HAQ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the

More information

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08

SULIT P2115-EKONOMI DARI PERSPEKTIF ISLAM/JAN 08 ARAHAN : Jawab EMPAT soalan sahaja. SOALAN 1 a) Bincangkan 2 sumber perundangan berikut : i. Qiyas ii. Ijma b) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syariat dari

More information

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN

M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN M2-1: Proses Penyelidikan Tindakan MTE3113: PENYELIDIKAN TINDAKAN Kandungan Kuliah Adaptasi model Lewin, 1946 & Laidlaw,1992: Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan Merancang tindakan Melaksana

More information

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that

reflective thought is the active, careful and persistent examination of any belief or purported form of knowledge, in the light of the grounds that REFLEKSI PENGERTIAN REFLEKSI Pemikiran reflektif ialah pemeriksaan yang dilakukan secara aktif, teliti dan bersungguh terhadap kepercayaan, atau suatu yang didakwa sebagai pengetahuan (ilmu), berdasarkan

More information

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan

Bab 2. Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia. Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin. Pengenalan Bab 2 Polisi e-pembelajaran di IPT Malaysia Hanafi Atan Mohamed Amin Embi Supyan Hussin Pengenalan Polisi ialah garis panduan umum yang disediakan untuk mencapai sesuatu hasil, matlamat atau objektif yang

More information

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD

EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD EVALUATION USABILITY MEASUREMENT INDEX FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTE MUHAMMAD ALIIF BIN AHMAD A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED

MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT MALAYSIA CONSTRUCTION PROJECT SHARIL AMRAN BIN AMIR MOHAMED UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2013 MANAGEMENT OF VARIATION ORDER IN PUBLIC WORKS DEPARTMENTS

More information

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat

Manual Pengguna. Disediakan Untuk : Audit Korporat Manual Pengguna Laporan Audit Dalam (Auditor) Disediakan Untuk : Audit Korporat Disediakan oleh : Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, PSMB ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Carta Alir 3 Cara Menggunakan Sistem

More information

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS

COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY MALAYSIAN CONTRACTORS OPERATING IN MIDDLE EAST USING FIDIC FORM OF CONTRACTS AHMED ABUBAKER A. SALEH UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA COMMON CONTRACTUAL ISSUES FACED BY

More information

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN

HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN HUBUNGAN ANTARA GANJARAN DAN ETIKA KERJA ISLAM DENGAN KOMITMEN DALAM KALANGAN PEKERJA DI JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN KELANTAN NORUL HUDA BINTI MAT RASHID FAKULTI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST

SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST SCHOOL OF PHYSICS LOGO DESIGN CONTEST 1. INTRODUCTION A logo is an icon that represents the identity of an institution. It is used not just to promote the institution itself, but should also be able to

More information

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan panduan yang perlu diikuti oleh pensyarah di dalam pengendalian peperiksaan akhir posting bagi Program Doktor Perubatan Fasa

More information

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH

PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH iii PEMBANGUNAN APLIKASI CEPAT MEMBACA AL-QURAN UNTUK PLATFORM ANDROID (Mai IQra) YANTI MUNIRAH BINTI JUSOH Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Sarjana

More information

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL

FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL iv FEAR OF CRIME WITHIN NON-GATED RESIDENTIAL COMMUNITIES IN THE URBAN CONTEXT SITI AISHAH BINTI AHMAD KAMIL A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS

THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS 3 THE PREVAILING PRACTICE IN DECIDING THE PRACTICAL COMPLETION OF CONSTRUCTION WORK. MOHAMMAD HARITH BIN MOHD YUNOS A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN. Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya AUDIT SYARIAH: TEORI DAN PELAKSANAAN Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kandungan Pengenalan Proses Audit Syariah Audit Syariah Menurut Rangkakerja Tadbir Urus BNM Kepentingan Audit

More information

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos

ABSTRACT Muslim youth face many challenges today due to the huge scientific development. New information technologies can be considered one of the mos ABSTRAK Dewasa ini, kebanyakan pemuda Islam sedang rancak mengalami satu perubahan dan cabaran arus kemodenan sains yang bersifat duniawi. Kemodenan ini melihat kepada cara pemindahan sesuatu maklumat

More information

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI

METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI METAPHOR ANALYSIS OF DR. MAHATHIR S BUSINESS SPEECHES ALIAKBAR IMANI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy Language Academy Universiti

More information

PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN PROF SUBAHAN

PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN PROF SUBAHAN PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN PROF SUBAHAN Pengenalan LITERASI SAINS DAN TEKNOLOGI i. Kepupusan Spesies (Badak Sumatera) ii. Ilmu perubahan Iklim iii. Hakisan tanah iv. Lapisan ozon PENCAPAIAN No child left

More information

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis

HAK MILIK PmAT mrenajlr.mi mm.u. sum Jl. ! l1hat Sebelah. 'Pe l) tesis 1100091366 'Pe l) tesis 1100091366 A new preference scale of imuitiomstic fuzzy analytic hierarchy process and its application to sustainable energy planning 1 Norliana Mohd Najib. PUSAT PEMBElAJARAN DIGITAL

More information

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER

(The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL MOHAMED HUSSEIN* MOHD NASIR OMAR AHMAD SUNAWARI BINLONG MUDASIR BIN ROSDER Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 137-154 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia النفس الا نسانية عند فخر الدين الرازي (The Human Soul Based on the Opinion of Fakhr al-din al-razi) ELBAHLOUL

More information

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan

NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan NOTA 5: PANDUAN MENGHASILKAN LAMAN (SITES) 1.1 Pengenalan Sites boleh digunakan dalam penghasilan Sumber Pembelajaran. Sumber pembelajaran mengandungi beberapa halaman yang terdiri daripada teks, video

More information

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG

MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG MOSAICKING OF TORN IMAGE USING GRAPH ALGORITHM AND COLOR PIXEL MATCHING IBRAHIM THORIG A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Computer

More information

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE

SPM4342 KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KONSEP ASAS DALAM WEBPAGE PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education, UTM

More information

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH

A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A ROBUST ESTIMATION METHOD OF LOCATION AND SCALE WITH APPLICATION IN MONITORING PROCESS VARIABILITY ROHAYU BT MOHD SALLEH A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani

Abstrak. R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Hairani Sani 46 R.A.F.T. dan Think-Tac-Toe dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hairani Sani hairani_sani@moe.edu.sg Ibrizi Ishak ibrizi_ishak@moe.edu.sg Sekolah Rendah Woodlands Abstrak Tugasan penulisan yang berdasarkan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Jadual Kerja Urusan Pendaftaran Kursus, Permohonan Penganugerahan Diploma dan Urusan Peperiksaan Semester I, Sesi /2019 BIL AKTIVITI TEMPOH/MASA MINGGU KE TARIKH CATATAN 1.

More information

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State)

وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 155-170 www.ukm.my/jhadhari The National University of Malaysia وظاي ف الدولة الا سلامية (The Duties And Function Of An Islamic State) *. *Corresponding author. Email: amirhusin66@gmail.com

More information

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy LEARNING EXPERIENCES OF BREAST CANCER SURVIVORS PRACTISING

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry,

More information

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013

SADA ADAMU MAIGARI. Faculty of Education. University of Technology, Malaysia JUNE, 2013 ii IMPROVEMENT OF LEARNING AND TEACHING THROUGH INSTRUCTIONAL SUPERVISION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (TVE) INSTITUTIONS IN NIGERIA: PRINCIPALS AND TEACHERS PERCEPTION. SADA ADAMU MAIGARI A thesis

More information

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB

SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB SPM4342 PEMBANGUNAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB PRINSIP ASAS MEREKA BENTUK WEB PM. Dr. Jamalludin Harun Norah Md Noor Norasykin Mohd Zaid Department of Educational Multimedia Faculty of Education,

More information

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK PENGIRAAN OBJEK DALAM IMEJ Mah Min Ren Dr Kok Ven Jyn Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Pengiraan objek dalam imej bermaksud mengira objek yang terdapat dalam imej.

More information

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm. Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru Pelatih Utm Noor Azlan Bin Ahmad Zanzali & Lim Wee Mei Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Kajian ini melihat kepada hubungan antara peningkatan

More information

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK 2 BAGI PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP GRED J29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) Pada TK2 ; Pegawai i. Berpengetahuan dan faham asas rekabentuk

More information

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI

PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI PEMBANGUNAN LAMANWEB BAGI SUBJEK BAHASA PENGATURCARAAN I C++ BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASI Noor Azean Atan & Mohd Ariff Bin Badarudin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA REZVAN TORABI FEP 2011 9 ISLAMIC BANK EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN MALAYSIA BY REZVAN TORABI Thesis Submitted to the School

More information

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN TAJUK MENINGKATKAN PENGHASILAN KAJIAN TINDAKAN DALAM KALANGAN PEMIMPIN SEKOLAH MELALUI PORTAL E- PEMBELAJARAN (ep) PENYELIDIK: 1. SULIMAN BIN

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PELUPUSAN ASET/INVENTORI (DISPOSAL ASSET/INVENTORY) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PELUPUSAN UPSI (ISO)/BEN/P08/MP03 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat :1/14 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1.1 Pendahuluan

More information

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i BIMBINGAN OLEH GURU PEMBIMBING KEPADA GURU PELATIH UTM LIM WEE MEI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH IIUM Press PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA: ISU-ISU TERPILIH Yusof Ismail labatan Pentadbiran Perniagaan Kulliyyah Ekonomi and Sains Pengurusan UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA AZInan Ismail

More information

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam

KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT. Oleh. Zaharin Bin Liam KESAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM MEMBETULKAN TULISAN HURUF BESAR DAN HURUF KECIL MURID TAHUN EMPAT Oleh Zaharin Bin Liam zaharin_liam@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini bertujuan menambah baik amalan pengajaran

More information

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara untuk memohon perkhidmatan menembak haiwan liar di Bahagian Keselamatan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua

More information

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL ORGANIZATION YASER HASSAN HASSAN AL-QADHI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FACTORS THAT AFFECT KNOWLEDGE SHARING AMONG EMPLOYEES IN MULTINATIONAL

More information

PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING

PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING PENGGUNAAN TEKNIK BERCERITA UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN MURID TAHUN DUA TERHADAP TOPIK CAHAYA DI KUCHING Alan Bong Chung Leong Dr. Tan Ming Tang Jabatan Sains IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak

More information

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR

SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR i SEISMIC AND PROGRESSIVE COLLAPSE ASSESSMENT OF NEW PROPOSED STEEL CONNECTION IMAN FARIDMEHR A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Civil

More information

PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ. NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI

PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ. NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI PENGGUNAAN KIT LAMPU ISYARAT QALQALAH (KLIQ) MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN QALQALAH SUGHRᾹ DAN KUBRᾹ NOR AZWA ASSHIFA BINTI ASSERI azwaasshifa@gmail.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk

More information

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL

TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL TERMINATION OF CONTRACT: ABANDONMENT OF WORK MOHD NUR IMAN AL HAFIZ BIN MOHD JAMIL A project report submitted in partial

More information

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN BAHAN PAKAI HABIS (VOT 27000) (PPSP/Pent/CP5) Edisi 3 1 Julai 2015 1/8 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen

More information

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org

Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS) / WEB E-SMS : myegems.org UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities 1(1): 43-49 eissn: REQUEST PENDING 2014 Universiti Selangor Pengurusan Sosial Bersepadu Negeri Selangor melalui Sistem Pengurusan Sosial Eletronik (E-SMS)

More information

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video

Abstrak. Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video 44 Penggunaan Zaption dalam Latihan untuk Meningkatkan Kemahiran Lisan Berdasarkan Video Eity Norhyezah Asyurah Eity_norhyezah_asyurah@moe.edu.sg Hayati Murni Mohamed Yacob hayati_murni_mohamed_yacob@moe.edu.sg

More information

Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak Binti Basaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak Binti Basaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Pembangunan Sistem Pembelajaran Menerusi Web Bagi Mempelajari Topik Teknologi Multimedia Menerusi Web Dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Jamalludin Bin Harun & Khairun Nisak

More information

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

(The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Jurnal Hadhari 5 (2) (2013) 103-114 www.ukm.my/jhadhari (The rise of al-ahbash movement and Its Impact in Malaysia) 1 BADLIHISHAM MOHD. NASIR 2 OTHMAN TALIB 3 SULAIMAN IBRAHIM 1 Faculty of Islamic Civilization,

More information

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN

AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN iii AN INVESTIGATION ON VEHICLE OVERLOADING IN MUAR MELAKA ROAD HAZLINA BINTI MARWAN A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Civil)

More information

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA

INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH KURIKULUM KURSUS COURSE CURRICULUM TEL : 03 8769 2100 FAX : 03 8926 2900 URL : www.niosh.com.my

More information

PENILAIAN PENGETAHUAN

PENILAIAN PENGETAHUAN KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL LEVEL 2 DLANGUAGE STUDIO NO 30 1 st FLOOR PERSIARAN B RAYA LANGKAWI MALL 07000 KEDAH D.A PENILAIAN PENGETAHUAN FRONT OFFICE ASSISTANT/ L-160-2

More information

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI

FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI ii FLOW IN A PIPELINE WITH LEAKAGE SITI NUR HASEELA BINTI IZANI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Engineering Mathematics)

More information

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak

Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod. Abstrak 27 Pengajaran dan Pembelajaran Imbuhan ber- Melalui Aplikasi Nearpod Asiyah Sheik Mohamed Ismail asiyah_sheik_mohamed_ism@moe.edu.sg Khaziah Yem khaziah_yem@moe.edu.sg Sekolah Rendah Eunos Abstrak Murid-murid

More information

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF

MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF MOLECULAR PHYLOGENY OF SELECTED MANGO CULTIVARS BASED ON INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) REGION SHAHKILA MOHD ARIF A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hari Kelepasan 1951. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 369 AKTA HARI KELEPASAN 1951 Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai hari kelepasan am dan hari kelepasan bank. Tajuk ringkas dan pemakaian [31hb Disember 1951]

More information

KAEDAH PAMERAN DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN GURU PELATIH KURSUS BUDAYA DAN PEMBELAJARAN, INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH.

KAEDAH PAMERAN DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN GURU PELATIH KURSUS BUDAYA DAN PEMBELAJARAN, INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH. KAEDAH PAMERAN DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN GURU PELATIH KURSUS BUDAYA DAN PEMBELAJARAN, INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH. Zulkufli bin Mahayudin Shaddin bin Sabri Zaini bin Abdul Ghani Institut

More information

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL)

PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) PROCEEDING 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND LAW (2ND ICIEL) Published by: eisbn 978-967-14841-8-0 2nd International Conference On Islamic Education and Law (2ND ICIEL) Copyright 2018

More information

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History

Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD. Version History 5R STRATEGIC CONSULTANCY SDN BHD Laman Web Komuniti PANDUAN ADMINISTRATOR Version History Project ID Project Name LAMAN WEB KOMUNITI MANUAL Document Status Draft Version Date Author Version Summary 23

More information

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh

PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT. Oleh PENGGUNAAN LATIHAN KEPELBAGAIAN GARISAN 4+3x1 DALAM MEMBANTU MEMPERBAIKI TULISAN HURUF KECIL g, p DAN y MURID TAHUN EMPAT Oleh Shahidatul Akmal binti Ahmady sweetsyaieda89@gmail.com ABSTRAK Penyelidikan

More information

THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG

THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG THE POLITICAL PLAYS OF ARTHUR MILLER AND KEE THUAN CHYE: RESISTING THE HEGEMONIC STATE DAVID TNEH CHENG ENG FACULTY OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2016 UNIVERSITY OF MALAYA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING QUERY TRANSLATION DISAMBIGUATION IN ENGLISH-MALAY CROSS-LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL ZULAINI BINTI YAHYA FSKTM 2012 27 QURANIC ONTOLOGY FOR RESOLVING

More information

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT AHMAD @ MAHUSIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii UTILITY CONSUMPTION PATTERN AMONG MALAYSIAN ELECTRICITY USERS NURHIDAYAH BT

More information

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A NOVEL MAGNETORHEOLOGICAL VALVE WITH MEANDERING FLOW PATH STRUCTURE FITRIAN IMADUDDIN

More information

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ

THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ THE EFFECTS OF INFLUENTIAL BEHAVIOURAL FACTORS ON INVESTORS DECISION MAKING IN STOCK MARKET OF PAKISTAN MISBAH SADIQ A thesis submitted in the fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib

Bab 1. Konsep Asas Pemikiran Komputasional. Pemikiran komputasional ialah suatu proses. Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib Bab 1 Modul PdP Melalui "Key Point" 1.1 Asas komputasional ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan

More information

DASAR DAN PELAKSANAAN IHES BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM JAIS. Disampaikan Oleh; Tn. Anas Bin Ayob Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam JAIS

DASAR DAN PELAKSANAAN IHES BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM JAIS. Disampaikan Oleh; Tn. Anas Bin Ayob Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam JAIS DASAR DAN PELAKSANAAN IHES BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM JAIS Disampaikan Oleh; Tn. Anas Bin Ayob Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam JAIS Kandungan 1. Pengenalan 2. Sejarah Sistem Pendidikan

More information

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam)

(The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) Jurnal Hadhari 4 (1) (2012) 171-190 wwwukmmy/jhadhari The National University of Malaysia التعايش السلمي بين الا ديان في الا سلام (The Peaceful Coexistence Amongst Religions In Islam) KAMILOV ASKHABALI*

More information

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN

GARIS PANDUAN CPE COSEC LS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN GARIS PANDUAN CPE COSEC LS LAMPIRAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MANDATORI SSM CONTINUING PROFESIONAL EDUCATION (CPE) POINTS DAN SYARAT-SYARAT BARU LESEN SETIAUSAHA SYARIKAT 1. Setiausaha syarikat diwajibkan

More information

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:-

MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- LAMPIRAN 1-1 MANUAL PENGGUNA PENERIMAAN BARANG(ASET/INVENTORI) MELALUI NOTA TERIMAAN BARANG (GRN) MENGGUNAKAN APLIKASI:- http://myfis.upsi.edu.my:7781/ims/ JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

More information

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat

WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 213 Wajah sebenar Psikologi Islam Sifat Psikologi Islam Psikologi Moden Persamaan dan Perbezaan Psikologi Islam & Barat Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master

More information

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF

KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF KECENDERUNGAN PELAJAR DAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PENUBUHAN BANK WAKAF MUHAMMAD RIDHWAN AB. AZIZ Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri

More information

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS:

PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: PROGRAM PENGKERANIAN AKAUN KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TAJUK PENULISAN: PENILAIAN STOK DALAM PERAKAUNAN PENULIS: NORAZILA BINTI ANIAH Penilaian Stok Dalam Perakaunan Penulis:

More information

BULETIN JABATAN PENGAJIAN AM

BULETIN JABATAN PENGAJIAN AM BULETIN JABATAN PENGAJIAN AM V O L U M E 1, I S S U E 2 J U L A I 2 0 1 4 Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Pendidikan Islam Politeknik 2014 Seminar SKPI 2014 telah berlangsung selama tiga hari iaitu

More information

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH]

JAWAB LISAN DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] No. Soalan: 52 PR-1351-L00611 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA PERTANYAAN JAWAB LISAN DARIPADA DATO' SRI HASAN BIN MALEK [KUALA PILAH] TARIKH 3 APRIL 2017 SO ALAN Dato' Sri

More information

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)

Katakunci : kualiti kehidupan, Kolej Tun Dr Ismail (KTDI) Kepuasan Mahasiswa Mahasiswi Terhadap Kualiti Kehidupan Di Kolej Tun Dr.Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Hamdan Bin Said & Azaha Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

PEMBANGUNAN KOMPETENSI

PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMBANGUNAN KOMPETENSI SASARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DIS 1. SAY IT IN ENGLISH WITH CONFIDENCE 1 HARI Terbuka 16 2. KESELAMATAN PEJABAT DAN RISIKO 1 HARI Pelaksana 17 (Gred 11-40)

More information

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR

VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR VISUALISASI MAKLUMAT PENGURUSAN PENCAPAIAN RANGSANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK LAMBAT BERTUTUR Siti Nur Atikah Binti Mohd Asri Dr. Tengku Siti Meriam Binti Tengku Wook Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti

More information

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat

Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Manuscript Submitted : 22 Oct 2017 Accepted : 6 Nov 2017 Published : 25 Nov 2017 Kajian Rintis Penerimaan Mualaf Di Selangor Terhadap Aplikasi Smartsolat Nur Muizz Bin Mohd Salleh, Che Wan Shamsul Bahri

More information

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester 1 / /2020. Panduan Module

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) MPU Semester 1 / /2020. Panduan Module UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery,Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH

PELAKSANAAN TUGASAN DIALOG TENTANG ISLAM MENERUSI FACEBOOK DALAM KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAKWAH ISSN 2232-0431 / e-issn 2504-8422 VOL. 11 (OCT) 2017: pp 95-108 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA Journal of Islamic Social Sciences and Humanities مجلة الثقافة اإلسالمية واإلنسانية Submission date: 15/06/2017

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEE 320 MIKROPEMPROSES II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011 November 2010 EEE 320 MIKROPEMPROSES II Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka

More information

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD

SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD SPEECH BY COMRADE ASYIFAH RASHID MARSILING BRANCH PEOPLE S ACTION PARTY CONVENTION 2017 19 NOVEMBER 2017 SINGAPORE S PLACE IN THE WORLD Party Chairman, Secretary-General, Comrades, Brothers & Sisters,

More information

KEPERLUAN PERKONGSIAN MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN MELALUI MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SYSTEM (MOSS) DIKALANGAN WARGA NUKLEAR MALAYSIA.

KEPERLUAN PERKONGSIAN MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN MELALUI MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SYSTEM (MOSS) DIKALANGAN WARGA NUKLEAR MALAYSIA. KEPERLUAN PERKONGSIAN MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN MELALUI MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SYSTEM (MOSS) DIKALANGAN WARGA NUKLEAR MALAYSIA Radhiah Jamalludin 1, Manisah Saedon 2, Siti Nurbahyah Hamdan 1, Sufian

More information

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN

KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstrak Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad Seman Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa Timur Tengah Universiti Malaya Ogos

More information

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECEKAPAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN

More information

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN UDT1012 / UDT1022 TITAS 1 / TITAS PERANAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN NAMA PELAJAR/ NO. MATRIKS MOHD FAIRUZ BIN JILAINI DX100156DAJ04 MOHD REDUAN BIN ABDULLAH DX115025DAJ04 MOHD SHAHRIL

More information

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics

Keywords : The Khawarij Religious Views- Purposes of poem Traces of the Quran Characteristics ا ثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية : :.. - - - - :.. Abstract: The study aims at explaining the purposes of the Khawarij poetry and their relation to the principles that the group fought for. The

More information

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN

vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN PENGESAHAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI GAMBAR SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xv xvi xix xx BAB PERKARA MUKA SURAT

More information

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat

Rab a ban a i Syu y m u u m l Umu m m a -taw a az a u z n a -was a h s o h thi h ya y h a -thu h b u ut u iya y h wal m t u a t g a ha h y a i y rat Pemikiran Islam Semasa di Singapura Oleh Ust Mohd Jakfar bin Hj Embek Diploma Pengajian Islam Ciri-Ciri Khusus Dalam Islam Rabbani sudut matlamat dan tumpuan fokus dalam hidup. Syumul (lengkap dan menyeluruh)

More information